You are on page 1of 1

Faktura

Faktura till:
Svarande: Individens namn: Postadress c/o påstådda [Institutionen för något]

Betalningsmottagare:
Förespråkare: Individens namn: Din adress Din stad... etc Ditt land

Betalningsvillkor:

14 kalenderdagar

Förfallodatum:

00 Månad 2013

Ogiltigförklarandet av världens banker och regeringar är ett registrerat faktum; ej motbevisat, (DECLARATION OF FACTS: UCC Doc # 2012127914 Nov 28 2012) och inget tillräckligt verifierat svar tillhandahölls, vilket antyder ett lagligen bindande avtal mellan individerna enligt ovan, nämligen: Ett vederbörligen verifierat genmäle av DECLARATION OF FACTS, punkt för punkt, med specificitet och originalitet, med vederbörligen edsvuren försäkran, med svarandens fulla ansvar och förpliktelse, under straff för mened enligt gällande lag, eller annan identifierad lagstiftning, undertecknat med svarandes våta bläckunderskrift VAR INTE MOTTAGET. Termer och Villkor erbjöds enligt förespråkarens Termer & Villkor XXXXXXX. Metoder för godkännande var klart definierade. Svaranden faktureras för sina handlingar som härrör från svarandens [infoga kort beskrivning av den åtgärd som orsakade faktureringen, t. ex. Betalningskrav daterat DD MM ÅÅÅÅ, mottaget datum DD MM ÅÅÅÅ] i sin strävan efter en ogrundad kostnad. Ant Nr.
1 2 3

Beskrivning
Alla krav i avsaknad av ett lagligt bindande avtal mellan parterna Genomdriva eller att försöka genomdriva ett tidigare utfärdat krav från en nedstängd/ogiltigförklarad entitet Beslagta Förespråkarens privata egendom eller ägodelar som säkerhet för betalning av fodran i avsaknad av ett lagligt bindande avtal mellan parterna

Från
08 Feb 2013

Till
14 Feb 2013

Enhet
2,000 1,000 1,000 1 4 7

a l Belopp
2,000 4,000 7 000

Totalsumma (att betalas med troy ounce mynt av 99,9% rent silver )
Upphävande & Eftergift:

13 000

Om svaranden kan uppvisa ett tillräckligt bestyrkt gensvar inom fjorton (14) kalenderdagar med registrerat kvitto för denna faktura:

1. bevis på yrkande av ett lagligen bindande avtal mellan ovannämnda parter enligt krav i Termer & Villkor med
referensnummer: ___________, ELLER

2. presentera slutgiltig skriftligt tillbakadragande av åtgärd specificerad ovan, som orsakade utfärdande av denna
faktura; Kommer denna faktura att annulleras - ingen betalning krävs. Fakturor som utfärdats tidigare förblir obetalda. Betalningsvillkor: Betalning emotses utan dröjsmål. Som gottgörelse av denna faktura accepterar förespråkaren leverans av fysiska mynt enligt den totalsumma som anges häri, levererat av säkrat transportföretag, bemyndigat av [Perth Mint].

Alla rättigheter förbehållna

Invoice-06p00-sv

Sida 1 av 1