You are on page 1of 1

Shree Shani Stotram (to be read daily or Saturday's) Shree Shani Stotram Om namah krushnaya neelaya shiti-kamta nibhaya

cha | Namah kalagni-rupaya krutamtaya cha vai namah || Namo nirmam-sadehaya deergha-shtru-jataya cha | Namo vishala-netraya sdhula-romne cha vai puhah || Namo deerghaya shushkaya kala-damshtra namostu te | Namaste kora-rakshaya durnee-kshaya vai namay || Namo neela madhu-kaya neelotpala-nibhaya cha | Namo ghoraya raodraya bhee-shanaya karashine || Namaste sarva-bhakshaya balee-mukha namostu te | Surya-putra namaste stu bhaskara bhaya-daya cha || Adho-drushte namaste stu samvartaka namostu te | Namo manda-gate tubhyam nistrim-shaya namo-stute || Tapasa dagdha-dehaya nitya yoga-rataya cha | Nomo nityam kshudhar-taya atrup-taya cha vai-namah || Gynana-chakshurna-maste stu kashya-patma-jasuvave | Tushto dadasi vai rajyam rushto harasi tat ksanat || Deva-sura manu-shyashcha sidha-vidya-dharo-ragah | Tvaya vilo-kita sarve nasham yamti samu-latah || Prasadam kuru me deva var-rhoha mupa-gatah || Back