21ο πρωτόκολλο των ΢οφϊν τθσ ΢ιϊν. ....

Για να πλθρωκοφν οι τόκοι πρζπει να καταφφγουν ςε νεα
δάνεια, που αντι να εξοφλοφν, απλϊσ αυξάνουν τα παλιά χρζθ...

... όταν το δάνειο φαγωκεί κα πρζπει με νζα δάνεια να καλυφκει ΟΧΛ το Κεφάλαιο των δανείων, αλλά
μονάχα ο τόκοσ του!!!!
Μυςτικζσ ςυμφωνίεσ ανάμεςα ςε ελλθνικζσ κυβερνιςεισ και τον αμερικανικό πιςτωτικό όμιλο
Goldman Sachs, αποκαλφπτει με πρωτοςζλιδο άρκρο τθσ θ εφθμερίδα"New York Times"
Σο ρόλο του Χρθματιςτθρίου τθσ Νζασ Τόρκθσ ςτθν τρζχουςα κρίςθ τθσ ελλθνικισ, αλλά και ςυνολικά
τθσ ευρωπαϊκισ οικονομίασ, εξετάηει πρωτοςζλιδο εκτενζσ ρεπορτάη τθσ "New York Times"
Μεταξφ άλλων, τονίηεται ότι τακτικζσ τθσ Wall Street, επιδεινϊνουν τθν οικονομικι κρίςθ, κλονίηουν
τθν Ελλάδα και υπονομεφουν το ευρϊ, διευκολφνοντασ τισ ευρωπαϊκζσ κυβερνιςεισ να κρφψουν τα
διογκοφμενα χρζθ τουσ.
Οι τραπεηίτεσ τθσ Wall Street, όπωσ επιςθμαίνεται, διευκόλυναν τθν Ελλάδα και άλλουσ να δανειςτοφν
πζρα από τισ δυνατότθτζσ τουσ,
με απόλυτα "νόμιμεσ"ςυμφωνίεσ.
WORLD CONQUEST THROUGH WORLD JEWISH GOVERNMENT
THE PROTOCOLS
OF THE LEARNED ELDERS
OF ZION
Visiting "The Protocols"

TABLE OF CONTENTS
Preface
Introduction
Who are the Elders?

Protocol I The Basic Doctrine
Protocol II Economic Wars
Protocol III Methods of Conquest
Protocol IV Materialism Replaces Religion
Protocol V Despotism and Modern Progress
Protocol VI Take-Over Technique
Protocol VII World-Wide Wars
Protocol VIII Provisional Government
Protocol IX Re-education
Protocol X Preparing for Power
Protocol XI The Totalitarian State
Protocol XII Control of the Press
Protocol XIII Distractions
Protocol XIV Assault on Religion
Protocol XV Ruthless Suppression
Protocol XVI Brainwashing
Protocol XVII Abuse of Authority
Protocol XVIII Arrest of Opponents
Protocol XIX Rulers and People
Protocol XX Financial Programme
Protocol XXI Loans and Credit
Protocol XXII Power of Gold
Protocol XXIII Instilling Obedience
Protocol XXIV Qualities of the Ruler
Martti Ahtisaari

ΠΘΓΘ1 Σα “Πρωτόκολλα των ΢οφϊν τθσ ΢ιϊν” και θ ακριβισ τουσ επαλικευςθ ςιμερα .Kofi Annan Ela Bhatt Lakhdar Brahimi Gro Brundtland Fernando H Cardoso Jimmy Carter Graça Machel Mary Robinson Desmond Tutu Honorary Elders Nelson Mandela Aung San Suu Kyi Former Elders Muhammad Yunus .

ςτθν οποία τθν ζχουν ςπρϊξει οι πράκτορζσ μασ – οικοδιδάςκαλοι. (Πρόκειται για κείμενα των Λουδαίων (Illuminati-Πεφωτιςμζνων) τα οποία αποκαλφφκθκαν το 1902 από τον Ρϊςο ΢ζργιο Νείλο. τθν αλθκινι ατομικι ελευκερία. άρχιςαν να λζνε – μζχρι τθσ ςιμερα – ότι αυτά είναι ψζματα και προζρχονται από τουσ εχκροφσ τουσ! Όπωσ όμωσ κα δοφμε.Θ αλθκεια ειναι απλθ.χαρακτθριηοντασ τα “πλαςτα” και απειλωντασ οςουσ τα εξεδιδαν και τα διαβαηαν.εχουν θδθ επαλθκευτει με τρομακτικθ ακριβεια. οι οποίοι προςελκφονται από παντοφ μ’ αυτό το δόλωμα και δεν χρθςιμοποιοφνται για τίποτε άλλο παρά για να καταςτρζψουν τθν ευθμερία του κόςμου. που άλλοτε προφυλαςςόταν τόςο καλά εναντίον του εξαναγκαςμοφ του ςυρφετοφ. ΢τον αρικμό των τελευταίων αυτϊν πρζπει να προςκζςουμε και τισ ονομαηόμενεσ “γυναίκεσ του κόςμου” που μιμοφνται με τθ κζλθςι τουσ τισ ακολαςίεσ τουσ και τισ θδυπάκειζσ τουσ. Αμζςωσ μετά τθν αποκάλυψι τουσ οι Εβραίοι αγόραηαν όλα τα αντίτυπα.επανατυπωκθκαν ςε παρα πολλεσ γλωςςεσ και προκαλεςαν τεραςτιο ςαλο παγκοςμιωσ.τα περιςςοτερα απ’οςα αναφερονται 100 και πλεον χρονια πριν.απλα το επιβεβαιωνουν.πολυ απλοσ:΢τθν εποχθ μασ. γυναίκεσ παιδαγωγοί ςτα ςπίτια των πλουςίων – οι υπάλλθλοί μασ αλλοφ..Παρα τισ λυςςαλεεσ προςπακειεσ του διεκνουσ ΢ιωνιςμου να τα υποβακμιςει. Εκτοτε. Αδελφότθτα”. βριςκομαςτε ςτο κατωφλι μιασ παγκοςμιασ ςιωνιςτικθσ θγεμονιασ και τα προςφατα γεγονοτα με τθν οικονομικθ κριςθ.ςθμερα ειναι μια ςκλθρθ πραγματικοτθτα. θ νεολαία τουσ αποβλακϊκθκε από τισ κλαςςικζσ ςπουδζσ και από τθν πρόωρθ ακολαςία.τθν οποια κανεισ Εβραιοσ ι τςιρακι τουσ δε μπορει να αρνθκει. οι γυναίκεσ μασ ςτουσ τόπουσ διαςκεδάςεωσ των Χριςτιανϊν.μα ςυναμα τραγικθ:. ςχεδόν όλα τα πρωτόκολλα ζχουν επαλθκευκεί ι επαλθκεφονται ςτισ θμζρεσ μασ!) Πρωτόκολλο Πρϊτο Οι Χριςτιανικοί λαοί αποκτθνϊκθκαν από τα ιςχυρά ποτά. υπθρζτεσ. Πρωτόκολλο Δεφτερο . Ο λογοσ.ακομα και ςθμερα το ενδιαφερον γι’αυτα παραμενει αμειωτο.αποκαλωντασ μασ “αντιςθμιτεσ”..΢υγκλονιςτικά ντοκουμζντα για τθν επικείμενθ παγκόςμια ΢ιωνιςτικι κυριαρχία Σα “Πρωτοκολλα των ΢οφων τθσ ΢ιων” δθμοςιευκθκαν για πρωτθ φορα το 1902 ςτθ Ρωςια απο τον Ρωςο ΢εργιο Νειλο . λζξεισ που επαναλαμβάνονται φςτερα από ανόθτουσ παπαγάλουσ. Λςότθτα.τι αφορα τθν παγκοςμια οικονομια!Αν καποτε οςα περιγραφουν τα Πρωτοκολλα φανταηαν ουτοπικα. Σο ςφνκθμά μασ είναι: Θ ιςχφσ και θ υποκριςία Εμείσ είμαςτε εκείνοι οι οποίοι πρϊτοι ζχουμε ρίξει ςτο λαό τισ λζξεισ: “Ελευκερία. και αφοφ είδαν ότι δεν πετφχαιναν ςτο ςκοπό τουσ.ειδικα ςε ο.

διότι υπιρξε ολόκλθρθ ζργο των χεριϊν μασ. απ’ τθν οποία γεννιζται θ αναρχία. δε κα είναι πρόςωπα προετοιμαςμζνα για τθ διακυβζρνθςθ τθσ χϊρασ. που ιταν θ προςτάτριά του και θ φυςικι μθτζρα τροφόσ του. οι οποίοι τον καταπιζηουν χωρίσ ζλεοσ. όταν μασ επιτίκενται ςε ζνα κράτοσ. Δεν είναι ποτζ πραγματοποιιςιμα. Ο τφποσ ενςαρκϊνει τθν ελευκερία του λόγου. Με αυτι πετφχαμε επιρροι. Σϊρα που θ αριςτοκρατία είναι κατεςτραμμζνθ. κα ενεργοποιεί όλα τα διατάγματα τθσ επιςτιμθσ. που κα τουσ εκλζγουμε εμείσ από τθν τάξθ του λαοφ ανάλογα με το δουλικό χαρακτιρα τουσ. ςτο Νιτςεϊςμό. οι χρεωκοπίεσ κα εμφανιςκοφν παντοφ. Οι καταχριςεισ τθσ εξουςίασ κα ετοιμάςουν τελικά τθν πτϊςθ όλων των πολιτευμάτων. Όλα αυτά τα δικεν “δίκαια του λαοφ” δεν υπάρχουν παρά μόνο ςτθ φανταςία. μασ υπεραςπίηονται ςτα άλλα. και ζτςι αυτι ζπεςε ςτα χζρια μασ. Οι Χριςτιανοί ζχαςαν τθν ςυνικεια να ςκζπτονται χωρίσ τισ επιςτθμονικζσ ςυμβουλζσ μασ. Προσ το παρόν είμαςτε άτρωτοι ςαν διεκνισ δφναμθ. Με τθν κακοδιγθςι μασ ο λαόσ ζχει καταςτρζψει τθν αριςτοκρατία. Σα μυςτικά τθσ προπαραςκευισ τθσ είναι πολφ γνωςτά. εναντίον κάκε δφναμθσ και αυτισ ακόμθ τθσ δφναμθσ του Κεοφ και τθσ Φφςθσ. Σο ςυμφζρον μασ απεναντίασ είναι να εκφυλίηονται οι Χριςτιανοί. Θ λζξθ “ελευκερία” βάηει τισ ανκρϊπινεσ κοινωνίεσ ςε πάλθ εναντίον κάκε εξουςίασ. για να οδθγοφν τα πνεφματα των Χριςτιανϊν ςτθν κατεφκυνςθ που μασ είναι αναγκαία. Πρωτόκολλο Σρίτο Λίγο χρόνο ακόμθ και οι αταξίεσ. τθν οποία χαρακτιριςαν “μεγάλθ”. διότι. Θ διανοοφμενθ τάξθ των Χριςτιανϊν κα καυχιζται για τισ γνϊςεισ τθσ και. αλλά δεςποτιςμόσ . Όχι δεςποτιςμόσ νόμιμοσ και δθλωμζνοσ και επομζνωσ υπεφκυνοσ. και όλα κα ανατραποφν κάτω από τα χτυπιματα του μαινόμενου πλικουσ. Παρατθριςτε τισ επιτυχίεσ. ςτο Μαρξιςμό. τισ οποίεσ μπορζςαμε να δθμιουργιςουμε ςτο Δαρβινιςμό. Σο δεφτερο είναι αυτό τθσ δθμαγωγίασ. τα οποία κα ςυγκεντρϊνουν οι πράκτορζσ μασ. χωρίσ να τισ εξετάηει λογικά. Αλλά τα Κράτθ δε μπόρεςαν να χρθςιμοποιιςουν αυτι τθ δφναμθ. Πρωτόκολλο Σζταρτο Κάκε δθμοκρατία περνά από διάφορα ςτάδια. Κυμθκείτε τθ Γαλλικι Επανάςταςθ. Μθ νομίςετε ότι αυτζσ οι διαβεβαιϊςεισ μασ είναι αβάςιμεσ. μζνοντασ ςυγχρόνωσ αφανείσ. τθσ οποίασ το ςυμφζρον είναι ςυνυφαςμζνο με τθν ευθμερία του λαοφ.Οι άρχοντεσ. ο λαόσ ζπεςε ςτο ηυγό των οποιωνδιποτε. Σο πρϊτο μοιάηει με τισ πρϊτεσ μζρεσ τθσ μανίασ ενόσ τυφλοφ που ρίχνεται εδϊ κι εκεί. Ζπειτα ζρχεται αναπόφευκτα ο δεςποτιςμόσ. των λωποδυτϊν που πλοφτιςαν.

Θ εξουςία μεταφζρκθκε ςτο δρόμο.αόρατοσ και άγνωςτοσ. θ οποία ενεργεί με πολφ μικρότερθ ευςυνειδθςία όςο χρόνο ενεργεί κάτω απ’ τθν κάλυψθ διαφόρων πρακτόρων. πρζπει να τα αποςπάμε με τισ βιομθχανίεσ και το εμπόριο. Κα κανονίςουμε μθχανικά τισ πράξεισ του πολιτικοφ βίου των υπθκόων μασ με νζουσ νόμουσ. Σο “ελζω Κεοφ” ζπεςε από το κεφάλι των βαςιλιάδων. . των οποίων θ αλλαγι όχι μόνο δεν τθ βλάπτει. Ποιοσ κα μποροφςε να ανατρζψει μια αόρατθ δφναμθ. Θ εξωτερικι επιφάνεια του Μαςονιςμοφ δε χρθςιμεφει παρά ςτο να καλφπτει τουσ ςκοποφσ μασ. Να γιατί είναι αναγκαίο να καταςτρζψουμε τθν πίςτθ. και θ βαςιλεία μασ κα εκδθλωκεί με ζναν αυταρχιςμό τόςο επιβλθτικό. οι οποίεσ χορθγικθκαν από τουσ Χριςτιανοφσ. ςτισ οποίεσ θ διαφκορά ειςχϊρθςε παντοφ. να αποςπάςουμε από το νου των Χριςτιανϊν αυτι τθν ίδια τθν αρχι τθσ Κεότθτασ και του Αγίου Πνεφματοσ. που είναι ψευτολωποδυςίεσ. Οι κοινωνίεσ αυτζσ κα ζχουν μία απόλυτθ απζχκεια προσ τθν ανϊτερθ πολιτικι και προσ τθ Κρθςκεία. υποταςςόταν χωρίσ ψίκυρο ςτθν απολυταρχία των βαςιλιάδων. Σο ςχζδιο τθσ ενζργειασ τθσ αόρατθσ αυτισ δφναμθσ και επιπλζον ο τόποσ τθσ διαμονισ τθσ κα μζνουν πάντοτε άγνωςτα ςτο λαό. όμωσ αιςκθτόσ. Οι δυνάμεισ δε μποροφν να ςυνάψουν οφτε τθν πιο αςιμαντθ ςυμφωνία χωρίσ να παίρνουμε εμείσ μζροσ ς’ αυτι. κεϊρθςαν τα βαςιλικά πρόςωπα ωσ απλοφσ κνθτοφσ. Διότι τζτοια είναι θ δικι μασ. τθν οποία κα περιγράψω παρακάτω. δθλ. Πρωτόκολλο Πζμπτο Ποια μορφι διοικιςεωσ μπορεί κανείσ να δϊςει ςε κοινωνίεσ. Ποια μορφι Κυβερνιςεωσ να δϊςει κανείσ ς’ αυτζσ τισ κοινωνίεσ εκτόσ από τθν αυταρχικι μορφι. Δεςποτιςμόσ που αςκείται από μυςτικι οργάνωςθ. ϊςτε να είναι ςε κζςθ ςε κάκε χρόνο και τόπο να φιμϊςει τουσ Χριςτιανοφσ. ςτισ οποίεσ τα αιςκιματα τθσ Πατρίδασ και τθσ Κρθςκείασ καταπνίγονται από κοςμοπολίτικεσ δοξαςίεσ. Όταν ο λαόσ κεωροφςε τα βαςιλικά πρόςωπα ωσ μια κακαρι απόρροια τθσ Κείασ Κελιςεωσ. Και για να μθ ζχουν τα πνεφματα των Χριςτιανϊν τον καιρό να ςκζπτονται και να εξετάηουν τα ςχετικά με τουσ εαυτοφσ τουσ. ςτισ οποίεσ βαςιλεφει θ ακολαςία των θκϊν και θ θκικι δε ςυγκρατείται παρά μόνο με τιμωρίεσ και με ςκλθροφσ νόμουσ και όχι με εκοφςια παραδεκτζσ αρχζσ. αλλά τθν ενιςχφει κιόλασ. ς’ ζναν τόπο δθμόςιο. αφοφ τουσ αφαιρζςαμε τθν πίςτθ τουσ προσ το Κεό. για να υποκαταςτιςουμε ςτθ κζςθ τουσ τουσ υλικοφσ υπολογιςμοφσ και τισ υλικζσ ανάγκεσ. Οι νόμοι αυτοί κα καταργιςουν μία προσ μία όλεσ τισ πάρα πολφ μεγάλεσ ελευκερίεσ. οι οποίοι κα κελιςουν να μασ κάνουν αντιπολίτευςθ και κα είναι δυςαρεςτθμζνοι. Αλλά από τθν θμζρα που ζχουμε υποβάλλει ςτουσ ανκρϊπουσ τθν ιδζα των ατομικϊν τουσ δικαιωμάτων. ςτισ οποίεσ δε φτάνει κανείσ ςτον πλοφτο παρά μόνο μζςω εκείνων των ικανϊν εκπλιξεων. απαλλάςςοντάσ τθν απ’ το να ξοδεφει τουσ πόρουσ τθσ ςτο να ανταμείβει μακροχρόνιεσ εκδουλεφςεισ. και ζτςι εμείσ τθν κυριεφςαμε.

ςυνθκίηοντασ τουσ εργάτεσ ςτθν αναρχία και τα οινοπνευματϊδθ ποτά και παίρνοντασ κάκε μζτρο για ν’ απομακρφνουμε από τθ γθ τουσ διανοοφμενουσ Χριςτιανοφσ. Για τθν εξαςφάλιςθ τθσ κοινισ γνϊμθσ ςτα χζρια μασ. γιατί θ ςκζψθ δθμιουργεί τθν αντιπολίτευςθ. ϊςτε όλοσ ο κόςμοσ κα απαυδιςει ακοφγοντάσ τουσ. Αυτό είναι το πρϊτο μυςτικό. ο οποίοσ τθ διευκφνει. όπωσ θ αξιοπιςτία των Κρατϊν τθν επόμενθ μζρα μιασ οικονομικισ καταςτροφισ… Κφριοι οικονομολόγοι που είςτε εδϊ παρόντεσ. όπωσ και του κεφαλαίου. ϊςτε να κατορκϊςει. Δε χρειάηεται να τθν λάβουμε υπόψθ. χωρίσ να τισ ςυντρίψει. εκφράηοντασ από διάφορα μζρθ και για πολφ χρόνο τόςεσ αντιφατικζσ γνϊμεσ. προςζξτε τθ ςπουδαιότθτα αυτοφ του ςυνδυαςμοφ! Θ αριςτοκρατία των Χριςτιανϊν ςαν πολιτικι δφναμθ εξαφανίςκθκε. πρζπει να τθν κάνουμε περίπλοκθ. Αλλά επειδι είναι ιδιοκτιτρια εδαφικϊν περιουςιϊν. οφείλει να πετφχει το μονοπϊλιο τθσ βιομθχανίασ και του εμπορίου. που κα μιλάνε τόςο πολφ. Κα οικειοποιθκοφμε τθ φυςιογνωμία όλων των κομμάτων. και μπορεί ωσ εκ τοφτου να μασ βλάψει λόγω των ανεξάρτθτων πόρων τθσ. δεξαμενζσ των κολοςςιαίων πλοφτων. να κάνουμε τουσ λαοφσ να χάνουν τθν ςυνικεια να ςκζπτονται. μασ δείχνει από πολφ καιρό το ακατανίκθτο γόθτρο του χρυςοφ. Επιπλζον κα υποςκάπτουμε με επιτιδειο τρόπο και βακιά τισ πθγζσ τθσ παραγωγισ. Κα κουράηουμε τόςο πολφ τουσ Χριςτιανοφσ μ’ αυτι τθν ελευκερία. θ διάταξθ τθσ οποίασ κα είναι τζτοια. για να ζχει τα χζρια ελεφκερα. Αυτά είναι ηθτιματα που θ κοινωνία δεν πρζπει να γνωρίηει. είναι απόλυτα αναγκαίο να αφαιρζςουμε τθν κατοχι των γαιϊν τθσ. ϊςτε οι Χριςτιανοί κα χακοφν ςτο τζλοσ μζςα ςτο λαβφρινκό τουσ και κα πιςτζψουν τελικά ότι αξίηει πολφ καλφτερα να μθν ζχει κάποιοσ καμία γνϊμθ ςτθν πολιτικι. Ριχνόμενοι ζτςι όλοι οι Χριςτιανοί ςτισ τάξεισ των απόρων. Δεν επιτρζπεται να τα γνωρίηει εκτόσ από εκείνον. από τα οποία και οι μεγάλεσ περιουςίεσ των Χριςτιανϊν κα εξαρτϊνται κατά τζτοιο τρόπο. Αυτό ακριβϊσ πραγματοποιεί ςυνεχϊσ ζνα αόρατο χζρι ςε όλα τα μζρθ του κόςμου. και μζςω τθσ κερδοςκοπίασ να ζρχεται το χριμα όλου του κόςμου ςτα χζρια μασ. Πρωτόκολλο Ζκτο Λίγο αργότερα κα ιδρφςουμε τεράςτια μονοπϊλια. κα ςκφψουν ενϊπιόν μασ μόνο και μόνο για να ζχουν το δικαίωμα τθσ φπαρξθσ. όλων των τάςεων και κα τισ διδάξουμε ςτουσ ριτορζσ μασ. Πρζπει θ βιομθχανία να αφαιρεί από τθ γθ τον καρπό τθσ εργαςίασ. να μετατρζπουμε τισ δυνάμεισ τθσ ςκζψθσ ςε ρθτορικζσ αψιμαχίεσ. που επινοικθκε από τουσ ςοφοφσ μασ. . Σο μεγαλειϊδεσ πρόβλθμα τθσ Κυβερνιςεϊσ μασ είναι να εξαςκενίηουμε το δθμόςιο φρόνθμα μζςω τθσ κριτικισ. να περιλάβει τισ δυνάμεισ όλων των Κρατϊν του Κόςμου και να ςχθματίςει τθν Τπζρτατθ Κυβζρνθςθ.Θ επιςτιμθ τθσ πολιτικισ οικονομίασ. Σο κεφάλαιο. ϊςτε κα καταβροχκιςκοφν μζςα ς’ αυτά. ϊςτε κα τουσ εξαναγκάηουμε να μασ προςφζρουν μια διεκνι εξουςία.

διότι. προςπακεί να ανατρζψει οτιδιποτε μζνει ακόμθ όρκιο. Πρζπει να μθν υπάρχουν πια ςτα Κράτθ. επαναςτάτεσ. μνθςίκακεσ ζχκρεσ. τισ οποίεσ είναι περιττό να λάβουμε υπόψθ. γιατί ενδιαφζρει να εκφράηουμε τισ αποφάςεισ αυτζσ με λζξεισ που να φαίνονται ότι είναι θκικά γνωμικά πολφ υψθλά. οι οποίεσ πικανό να φανοφν πάρα πολφ κραςείσ και άδικεσ. Πρωτόκολλο Όγδοο Ζχουμε χρζοσ να οικειοποιθκοφμε όλα τα όργανα που οι αντίπαλοί μασ κα μποροφςαν να μεταχειριςκοφν εναντίον μασ. αςτυνομικοί και ςτρατιϊτεσ. Θ διαίρεςθ του λαοφ ςε κόμματα τουσ ζχει φζρει όλουσ ςτθν διάκεςι μασ. κάποιοι εκατομμυριοφχοι αφοςιωμζνοι ςε μασ. ανελζθτεσ εκδικιςεισ. Επανορκωτζσ τθσ μοναρχίασ. εκτόσ από μερικζσ εξαιρζςεισ. παρά μάηεσ απόρων. δθλαδι ο τφποσ. . χρειάηεται χριμα. πρζπει να ξεςθκϊνουμε τθν ταραχι. Να γιατί οι οικονομολογικζσ επιςτιμεσ είναι οι ςπουδαιότερεσ για τθ διαπαιδαγϊγθςθ των Λουδαίων. ςιμερα όμωσ υποταγμζνου ςε μασ. αυτι θ κοινι γνϊμθ. τθν οποία θ “μεγάλθ δφναμθ”. Ο αςφαλζςτεροσ δρόμοσ τθσ επιτυχίασ ςτθν πολιτικι είναι θ μυςτικότθτα των ενεργειϊν τθσ. και κάκε είδουσ ουτοπιςτζσ. Πράγματι. Ο λαόσ άρχιςε να κραυγάηει ότι είναι αναγκαίο να λφςουμε το κοινωνικό ηιτθμα με διεκνι ςυνεννόθςθ. Ζχουμε ςτθν υπθρεςία μασ ανκρϊπουσ όλων των αρχϊν. ζχει ιδθ βάλει μυςτικά μζςα ςτα χζρια μασ. Ζχουμε ανακζςει ςε όλο τον κόςμο από μία εργαςία: Κακζνασ τουσ υποςκάπτει τα τελευταία λείψανα τθσ εξουςίασ. Κρατοφμε ςτα χζρια μασ υπζρμετρεσ φιλοδοξίεσ. Κα περιςτοιχίςουμε τθν κυβζρνθςι μασ με ζναν ολόκλθρο κόςμο οικονομολόγων. ο τφποσ είναι εντελϊσ ςτθν εξουςία μασ. κοινωνιςτζσ. που ζχει κυριεφςει το παν.Πρωτόκολλο Ζβδομο Θ αφξθςθ των εξοπλιςμϊν και του προςωπικοφ τθσ αςτυνομίασ είναι αναγκαίο ςυμπλιρωμα του ςχεδίου που εκκζςαμε. ζχοντασ ςυγχρόνωσ νομικό χαρακτιρα. δθμαγωγοφσ. Ο λόγοσ του Διπλωμάτθ δεν οφείλει να ςυμφωνεί με τισ πράξεισ του. όλων των δογμάτων. τθ διχόνοια και το μίςοσ. διότι ζχουμε να κάνουμε με ςυντρίμμια ενόσ κόςμου άλλοτε ιςχυροφ. Πρωτόκολλο Ζνατο Κα κυβερνιςουμε με χζρι ςτακερό. Κα χρειαςκεί να βροφμε ςτισ λεπτότθτεσ τθσ δικαςτικισ γλϊςςασ μία δικαιολογία για τισ περιπτϊςεισ που κα υπάρξει ανάγκθ να ανακοινϊςουμε αποφάςεισ. ΢’ όλθ τθν Ευρϊπθ. Σο όφελοσ είναι διπλό. Θ κοινι γνϊμθ κα μασ βοθκιςει ς’ αυτό. όπωσ και ςτισ άλλεσ Θπείρουσ. και το χριμα βρίςκεται ολόκλθρο ςτα χζρια μασ. εκτόσ από μασ. ζνκερμεσ απλθςτίεσ. για να υποςτθρίξει κάποιοσ μια πάλθ ςυναγωνιςμοφ. Εμείσ είμαςτε εκείνοι από τουσ οποίουσ προζρχεται ο τρόμοσ.

Μπορείτε όμωσ με πλιρθ επίγνωςθ και δικαιολογθμζνα να το κάνετε αυτό προτοφ να δοκιμάςετε αυτό που κα ςασ προςφζρουμε. όλοι οι άνκρωποι υπζφεραν πάνω από τισ δυνάμεισ τουσ. Σότε κα διαπράξουμε τα γεγονότα χωρίσ να ςτενοχωρθκοφμε για όςα ενδιαφζρεται το απρόςωπο δθμιοφργθμά μασ και κα δϊςει λόγο.Βάλαμε χζρι ςτθ δικαιοςφνθ. τισ εκνότθτεσ. διχονοιϊν. Από τθ φιλελευκερία γεννικθκαν οι ςυνταγματικζσ Κυβερνιςεισ. Πρωτόκολλο Δζκατο Επαναλαμβάνω ςιμερα ό. . όλθ θ πολιτικι του ςφςταςθ ζχει μεταβλθκεί! Σα Κράτθ πάςχουν από κανάςιμθ αςκζνεια: τθν αποςφνκεςθ του αίματοσ. ζτοιμεσ να ανατινάξουν οποιοδιποτε κρατικό ςυγκρότθμα εναντίον μασ. διχογνωμιϊν. ΢υντρίβουμε λοιπόν και αφανίηουμε τα αίτια τθσ δυςτυχίασ ςασ. Αναμφίβολα ςασ αφινουμε ελεφκερουσ να μασ δθλϊςετε υπακοι. Όταν κα πραγματοποιείται το πραξικόπθμά μασ. ΢ε λίγο οι οργανϊςεισ μασ κα ζχουν εγκαταςτακεί ςε όλεσ τισ πρωτεφουςεσ. αλλά οι οποίεσ ιταν ζμπνευςθ δικι μασ. οι οποίεσ αντικατζςτθςαν για τουσ Χριςτιανοφσ τθν ςωτιρια μοναρχία. ότι δθλαδι αςφαλϊσ οι Κυβερνιςεισ και οι λαοί δε βλζπουν παρά μόνο τθν εξωτερικι επιφάνεια των πραγμάτων.τι ιδθ είπα. τα διάφορα νομίςματα. ολζκριων προςτριβϊν των κομμάτων. Από τότε που ζχουμε ειςαγάγει ςτον οργανιςμό του Κράτουσ το δθλθτιριο τθσ φιλελευκερίασ. οι οποίοι ζχουν ςτο παρελκόν τουσ κρυμμζνθ κάποια θκικι πλθγι. τισ ωφζλειεσ και τισ τιμζσ. και το ΢φνταγμα. ςτθν ατομικι ελευκερία και προπαντόσ ςτθν εκπαίδευςθ και τθν ανατροφι. οι οποίεσ ανικουν ςτθ κζςθ του. ςτισ εκλογζσ. αφοφ οι αντιπρόςωποί τουσ δε ςκζφτονται τίποτε άλλο παρά να διαςκεδάηουν. αν λόγω ζλλειψθσ προζδρων ςυμβαίνουν αναταραχζσ ικανζσ να παραλφςουν τθν χϊρα. ςτον τφπο. όπωσ ξζρετε καλά. όπωσ γνωρίηουμε. τα ςφνορα. Δε μζνει πια παρά να περιμζνουμε το τζλοσ τθσ αγωνίασ τουσ. Και πωσ κα μποροφςαν να διερευνιςουν τθν εςωτερικι ςθμαςία τουσ. ΢το προςεχζσ μζλλον κα δθμιουργιςουμε τθν ευκφνθ των προζδρων. κα ςυντελζςουμε ςτθν εκλογι προζδρων. δθλ. Ζχουμε αποκτθνϊςει και διαφκείρει τθ Χριςτιανικι νεολαία με μια ανατροφι βαςιςμζνθ ςε αρχζσ και κεωρίεσ ψεφτικεσ. τι μασ ενδιαφζρει αν οι τάξεισ εκείνων που αποβλζπουν ςτθν εξουςία γίνονται αραιότερεσ. και παρακαλϊ να το κυμθκείτε. κα ποφμε ςτισ λαϊκζσ μάηεσ “όλα πιγαιναν απελπιςτικά. θ επικυμία που χαρακτθρίηει κάκε άνκρωπο που ανζβθκε ςτθν εξουςία να διατθριςει τα προνόμιά του. οι οποίεσ είναι οι ακρογωνιαίοι λίκοι τθσ ελεφκερθσ φπαρξθσ.” Σότε οι λαοί ςυνεπαρμζνοι κα μασ ςθκϊςουν κριαμβευτικά κυριευόμενοι από ενκουςιϊδεισ ελπίδεσ και πεποικιςεισ. κάποιον “Παναμά”. δεν είναι τίποτε άλλο παρά μία διδαςκαλία διαφωνιϊν.… Για να πετφχουμε το αποτζλεςμα αυτό. ςυηθτιςεων. κα καταςτιςουν τουσ Προζδρουσ τυφλοφσ εκτελεςτζσ των διαταγϊν μασ. Ο φόβοσ των αποκαλφψεων.

Ποιο ρόλο παίηει τϊρα ο Σφποσ. που προςελκφονται από μασ ςτθν ορατι ςτρατιά των ςτοϊν. Είναι μάταιοσ. ψεφτθσ και οι περιςςότεροι άνκρωποι δεν καταλαβαίνουν κακόλου ςε τι χρθςιμεφει. Ζτςι κα προφυλάςςεται θ Κυβζρνθςι μασ από κάκε επίκεςθ εκ μζρουσ του τφπου. τισ οποίεσ δε μποροφμε να απολαφςουμε με τουσ κυβερνιτεσ μασ και τουσ αντιπροςϊπουσ μασ”. όταν κα ζχει ζλκει ο χρόνοσ να ςυγκεντρϊςουμε όλεσ τισ κυβερνιςεισ κάτω από τθ Μοναρχία μασ. Σο δικαίωμα αυτό κα απονεμθκεί ςτον υπεφκυνο Πρόεδρο. Πρωτόκολλο Ενδζκατο Οι Χριςτιανοί είναι κοπάδι πρόβατα και εμείσ είμαςτε γι’ αυτοφσ λφκοι. άδικοσ. τθν ζχκρα. αλλά εμείσ κα τθσ αποςφρουμε το δικαίωμα να προτείνει νόμουσ ι να τουσ μεταβάλλει. Θ αναγνϊριςθ τθσ Μοναρχίασ μασ μπορεί πικανόν να επζλκει πριν τθν κατάργθςθ του ΢υντάγματοσ. Κα του φορζςουμε ςαμάρι και κα του βάλουμε γερά χαλινάρια. Κα τισ απαγορεφςουμε αμζςωσ μετά τθ δεφτερθ επίκεςθ εναντίον μασ. κα υπεραςπίςει. τουσ υπολογιςμοφσ των Κρατϊν. τα ςφνορα των εκνϊν. για να μθ βλζπουν ζτςι οι Χριςτιανοί άλλθ ςωτθρία παρά τθν προςφυγι ςτθν πλιρθ και ολοκλθρωτικι θγεμονία μασ. τισ κρθςκείεσ. Χρθςιμεφει για να αναφλζγει τα πάκθ ι να ςυντθρεί τουσ εγωιςμοφσ των κομμάτων. Είναι αλικεια ότι οι εφθμερίδεσ των κομμάτων κα μποροφςαν να αντζξουν ςτισ χρθματικζσ απϊλειεσ. αγανακτιςμζνοι από τισ ταραχζσ και τθν ανικανότθτα των κυβερνθτϊν τουσ. του εμβολιαςμοφ των αςκενειϊν. Σοφτο χρθςίμευςε για βάςθ ςτθ διοργάνωςθ από μασ του μυςτικοφ μαςονιςμοφ που δε γνωρίηει ο κόςμοσ και τουσ ςκοποφσ του οποίου οφτε καν υποπτεφονται οι θλίκιοι Χριςτιανοί. Πρζπει να διαταράςςουμε διαρκϊσ ςε όλεσ τισ χϊρεσ τισ ςχζςεισ του λαοφ και τθσ κυβερνιςεωσ. αναφωνιςουν: “Διϊξτε τουσ και δϊςτε μασ γενικό βαςιλιά που να μπορεί να μασ ενϊςει και να καταςτρζψει τα αίτια των διαφωνιϊν μασ. τθσ ακλιότθτασ. Κανείσ δε κα κίξει χωρίσ τιμωρία τθν αίγλθ του κυβερνθτικοφ μασ αλάκθτου. για να παραπλανιςουμε τα βλζμματα των αδελφϊν τουσ. Πρωτόκολλο Δωδζκατο Απζναντι ςτον Σφπο κα ενεργοφμε με τον εξισ τρόπο. . Ζτςι κα προχωριςουμε ςτθν κατάργθςθ κάκε ςυνταγματικότθτασ. το μίςοσ και με το μαρτφριο τθσ πείνασ. κα κάνουμε το ίδιο και για τα άλλα ζντυπα. ο οποίοσ κα είναι ζνα παιχνιδάκι μζςα ςτα χζρια μασ. Κα απαιτοφμε εγγφθςθ για τθν ίδρυςθ εφθμερίδων ι τυπογραφείων. Και ξζρετε τι ςυμβαίνει ςτα πρόβατα όταν οι λφκοι μπουν μζςα ςτθ μάντρα τουσ. γιατί ςε τι κα μασ χρθςίμευε να απαλλαγοφμε από τον τφπο. κα εκλζξει τουσ Προζδρουσ. Βαςιλιά που να μασ εξαςφαλίςει τθν ειρινθ και τθν ανάκαμψθ.Θ Βουλι κα καλφψει. να κουράηουμε όλο τον κόςμο με το χωριςμό. αν οι λαοί. αν επρόκειτο να χρθςιμεφςουμε για ςτόχοσ των φυλλαδίων και των βιβλίων.

τι κα γίνει. για να πετφχει τθν ζγκριςθ γι’ αυτό. δε κα βρεκεί κανείσ για να εκτυπϊςει τα γραπτά τουσ. ϊςτε ςχεδόν όλοι οι άνκρωποι να αντιλαμβάνονται τα παγκόςμια γεγονότα μζςα από τουσ χρωματιςτοφσ φακοφσ των γυαλιϊν τα οποία βάηουμε μπροςτά ςτα μάτια τουσ. διαμαρτφρεται απλά γιατί του αρζςει να διαμαρτφρεται. Οι περιπτϊςεισ εκδιλωςθσ τθσ εγκλθματικότθτασ πρζπει να είναι γνωςτζσ μόνο ςτα κφματά τθσ και τουσ τυχόν μάρτυρζσ τουσ. ΢τθν τρίτθ γραμμι κα βάλουμε τθν υποτικζμενθ αντιπολίτευςι μασ. αν από τϊρα ςε κανζνα Κράτοσ δεν υπάρχουν ςυρτάρια που να μασ κρφβουν τα ανόθτα λεγόμενα από τουσ Χριςτιανοφσ μυςτικά του Κράτουσ. Σα πρακτορεία αυτά κα είναι τότε εξ ολοκλιρου δικά μασ και δε κα δθμοςιεφουν τίποτε άλλο παρά αυτό που κα τα διατάηουμε. Οι αντίπαλοί μασ κα κεωριςουν τον ψευτοαντίπαλό μασ αυτόν για ςφμμαχό τουσ και κα μασ αποκαλφψουν το παιχνίδι τουσ. Όπωσ με τουσ αρχαίουσ μάντεισ. κα υποχρεϊνεται να πθγαίνει ςτισ αρχζσ. ϊςτε και τα εγκλιματα ακόμθ εξαφανίςκθκαν. ςυνθκίςει τουσ ανκρϊπουσ να ηθτοφν πάντοτε το νζο). Αν από τϊρα μπορζςαμε να κυριαρχιςουμε ςτισ ςκζψεισ των Χριςτιανικϊν κοινωνιϊν ςε τζτοιο βακμό. τουλάχιςτον ςτο γαλλικό Σφπο. τα οποία τισ ςυγκεντρϊνουν από όλα τα μζρθ του κόςμου. δίνοντασ εκ των προτζρων εξθγιςεισ για τθν εξεταηόμενθ υπόκεςθ. αν δεν πάρει διαταγι γι’ αυτό. Μ’ αυτό τον τρόπο κα γνωρίηουμε εκ των προτζρων τισ παγίδεσ που μασ ςτινουν και κα τισ καταςτρζφουμε. κα αςχολθκοφν με τα νζα αυτά ηθτιματα. Από τϊρα πλζον. υπάρχει μία μαςονικι αλλθλεγγφθ. Σο αποτζλεςμα αυτό κατορκϊκθκε πια ςτισ μζρεσ μασ από το γεγονόσ ότι όλεσ οι ειδιςεισ ςυλλζγονται από πάρα πολλά πρακτορεία. αν όχι ζμπρακτα. Σίποτα δε κα δθμοςιεφεται ςτο κοινό χωρίσ τον ζλεγχό μασ. όταν εμείσ κα είμαςτε οι αναγνωριςμζνοι Κυρίαρχοι του ςφμπαντοσ ςτο πρόςωπο του παγκόςμιου Βαςιλιά μασ. αλλά αυτά κα προςβάλλουν αποκλειςτικά οριςμζνα ςθμεία. Ζνα ελάχιςτο όργανο κα είναι ο αντίποδασ των ιδεϊν μασ. . που κα φαντάηονται τουσ εαυτοφσ τουσ όργανα του πεπρωμζνου. Κάποιοι θλίκιοι. Πρζπει να γίνει πιςτευτό ότι το νζο κακεςτϊσ ζχει τόςο καλά ικανοποιιςει όλο τον κόςμο. χωρίσ να αντιλθφκοφν ότι δεν καταλαβαίνουν τίποτε από εκείνα που κζλουν να ςυηθτιςουν. Πρωτόκολλο Δζκατο Σρίτο Ο Σφποσ άλλωςτε κα τραβάει αμζςωσ τθν προςοχι πάνω ςε νζα ηθτιματα (ζχουμε. Όλοι εκείνοι που ονομάηουμε φιλελεφκερουσ είναι αναρχικοί. κανζνα μζλοσ δεν προδίδει το μυςτικό των πλθροφοριϊν του. Ο κακζνασ τουσ επιδιϊκει τισ φανταςιοπλθξίεσ τθσ ελευκερίασ και καταλιγει ςτθν αναρχία. Πριν δεχτεί να τυπϊςει ζνα κείμενο ο εκδότθσ ι ο τυπογράφοσ. τουλάχιςτον ωσ προσ τθ ςκζψθ. όπωσ γνωρίηετε. Όλα τα όργανα του Σφπου είναι ςυνδεδεμζνα μεταξφ τουσ με το επαγγελματικό μυςτικό. Αν βρεκοφν πρόςωπα που κα κζλουν να γράψουν εναντίον μασ. των οποίων εμείσ κζλουμε τθ μεταβολι.΢ασ παρακαλϊ να ςθμειϊςετε ότι ανάμεςα ς’ εκείνουσ που κα μασ επιτίκενται κα υπάρχουν και όργανα δθμιουργθμζνα από μασ.

που να μθ κεωροφνται ςυνεργάτεσ μασ. ΢τισ Χριςτιανικζσ κοινωνίεσ που ζχουμε ςπείρει τόςο βακιζσ ρίηεσ διαφωνιϊν και διαμαρτυριϊν. κα προςπακιςουμε να μθν υπάρχουν ςυνομωςίεσ εναντίον μασ. Με τον ίδιο τρόπο κα μεταχειριςκοφμε και τουσ Χριςτιανοφσ Μαςόνουσ που γνωρίηουν περιςςότερα απ’ όςα πρζπει. Κα διεγείρουμε τόςο μεγάλθ απζχκεια απζναντι ς’ αυτά. Γι’ αυτό ακριβϊσ πρζπει να καταςτρζψουμε κάκε πίςτθ. Πρωτόκολλο Δζκατο Σζταρτο Όταν κα ζρκει θ βαςιλεία μασ δε κ’ αναγνωρίςουμε τθν φπαρξθ άλλθσ κρθςκείασ εκτόσ απ’ αυτι του ενόσ κεοφ μασ. κα καταλιξουν να μιλάνε για ςυνταφτιςθ των ιδεϊν μασ. γιατί υποτάξαμε αυτοφσ τουσ βλακοχριςτιανοφσ με πλιρθ επιτυχία με τθ λζξθ “πρόοδοσ” και δεν υπάρχει οφτε ζνασ μεταξφ τουσ. δεν είναι δυνατό ν’ αποκαταςτακεί θ τάξθ παρά μόνο με αμείλικτα μζτρα. Μζχρι τότε κα μασ προςφζρουν καλζσ υπθρεςίεσ. μζχρι τθ ςτιγμι εκείνθ). με παιχνίδια. διότι κα είμαςτε οι μόνοι που κα προτείνουμε νζεσ κατευκφνςεισ τθσ ςκζψθσ μζςω τζτοιων προςϊπων. που να μαρτυροφν άκαμπτθ εξουςία. γιατί είμαςτε ο εκλεκτόσ λαόσ και μζςω του οποίου θ ίδια μοίρα είναι ενωμζνθ με τα πεπρωμζνα του κόςμου. Είναι ανϊφελο να δίνεται προςοχι ςτα κφματα που πζφτουν για χάρθ του μελλοντικοφ καλοφ. ακλθτιςμοφ κλπ. κα τουσ αποτρζπουμε απ’ αυτι με διαςκεδάςεισ. . πάκθ. οίκουσ ανοχισ… Λίγο μετά κα προτείνουμε μζςω του Σφπου διαγωνιςμοφσ τζχνθσ. θ οποία τόςο τουσ βαςάνιςε. ίςωσ αιϊνασ ολόκλθροσ. αφοφ θ αλικεια είναι μία και μόνθ και δε μπορεί να ζχει πρόοδο. Χάνοντασ λίγο-λίγο τθ ςυνικεια να ςκζπτονται με δικι τουσ πρωτοβουλία. Σο ενδιαφζρον γι’ αυτά κ’ απομακρφνει οριςτικά το πνεφμα τουσ από ηθτιματα. θ οποία τουσ παρζδωςε για εκμετάλλευςθ ςε ςυμμορία τυχοδιωκτϊν που δε γνϊριηαν τι ζκαναν… Πρωτόκολλο Δζκατο Πζμπτο Όταν τζλοσ αρχίςουμε να βαςιλεφουμε μετά από πραξικοπιματα οργανωμζνα παντοφ τθν ίδια μζρα. Ο ρόλοσ των Φιλελεφκερων ουτοπιςτϊν κα λιξει οριςτικά όταν το πολίτευμά μασ κα αναγνωριςτεί. ο οποίοσ να βλζπει ότι κάτω απ’ αυτι τθ λζξθ κρφβεται πλάνθ ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ που δεν πρόκειται για υλικζσ εφευρζςεισ. θ οποία τουσ αφαίρεςε τα μζςα τθσ επιβίωςθσ.Και για να μθν κατορκϊνουν τίποτε με τθ ςκζψθ. ϊςτε οι λαοί κα προτιμοφν τθν θςυχία τθσ δουλείασ από τα δικαιϊματα τθσ διαβόθτθσ ελευκερίασ. για τα οποία κα αναγκαηόμαςταν να παλζψουμε εναντίον τουσ. με τον οποίο είναι ςυνδεδεμζνθ θ μοίρα μασ. φςτερα από τθν οριςτικι ομολογία τθσ μθδαμινότθτασ όλων των υφιςταμζνων Κυβερνιςεων (και κα περάςει πολφσ καιρόσ ακόμθ. τζρψεισ. Κάκε νζα δθμιουργία οποιαςδιποτε μυςτικισ οργάνωςθσ κα τιμωρείται επίςθσ με κάνατο.

Είναι προτιμότερο να επιςπεφδουμε το τζλοσ εκείνων. Όςοι ςυμμετζχουν ςτισ μυςτικζσ οργανϊςεισ είναι ςυνικωσ φιλόδοξοι τυχοδιϊκτεσ και γενικά άνκρωποι ωσ επί το πλείςτον κενοί. Οι καταχριςεισ εξουςίασ των κατϊτερων υπαλλιλων κα τιμωροφνται τόςο αυςτθρά. τα οποία πάντοτε χορθγοφμε άφκονα. οφτε καν το άμεςο αποτζλεςμα. Θ αίγλθ τθσ εξουςίασ μασ απαιτεί αποτελεςματικζσ τιμωρίεσ. ζχουμε δϊςει ςτο λαό μασ τζτοια δφναμθ πάνω ςτθ γθ. Κα προςελκφουμε ς’ αυτζσ όλουσ εκείνουσ που είναι ι μποροφν να γίνουν υπζροχοι πράκτορζσ μασ. κα δθμιουργοφμε και κα πολλαπλαςιάηουμε τισ μαςονικζσ ςτοζσ ςε κάκε χϊρα τθσ οικουμζνθσ. μολονότι ζχουμε κυςιάςει πολλοφσ δικοφσ μασ. από τισ οποίεσ κα εξαρτάται θ μόρφωςθ των υποτελϊν μασ ςφμφωνα με τον τρόπο που επιβάλλει θ κοινωνικι μασ τάξθ.Αλλά για όςο καιρό κα περιμζνουμε τθν ανακιρυξι μασ. Δε μπορείτε να φανταςτείτε πωσ γίνεται να φτάςουν και οι πιο ςυνετοί Χριςτιανοί ςε αςυνείδθτθ απλοϊκότθτα. καταλιγοντασ κατόπιν ςε δουλικι υπακοι με το ςκοπό νζων επιτυχιϊν… Πόςο οξυδερκείσ ιταν οι παλιοί ςοφοί μασ που ζλεγαν ότι. διότι γνωρίηουμε που βαδίηουμε. Κάκε περίπτωςθ παρανομίασ ι καταχριςεωσ κα τιμωρείται παραδειγματικά. Ενϊ ςυγκρατοφμε το λαό και τουσ πράκτορζσ μασ ςε πλιρθ υπακοι. δεν πρζπει να διςτάηει μπροςτά ςτα μζςα οφτε και να υπολογίηει τον αρικμό των κυμάτων που κυςιάςτθκαν. εκείνοι που κα κακοδθγοφν τισ υποκζςεισ του μαςονιςμοφ. παρά το τζλοσ το δικό μασ. δθλαδι ςκλθρζσ. Θ δωροδοκία και θ αλλθλζγγυα ςυνενοχι μεταξφ των υπαλλιλων τθσ Διοικιςεωσ κα εξαφανιςτοφν μετά τα πρϊτα παραδείγματα αυςτθρότατθσ τιμωρίασ. οι οποίοι βάηουν εμπόδια ςτο ζργο μασ. . και όχι κάποιοσ άλλοσ. ϊςτε κανείσ δε κα τολμιςει να μετριςει τθ δφναμι του. ζςτω και μόνο με τθν παρεμπόδιςθ των χειροκροτθμάτων. Οι ςτοζσ αυτζσ κ’ αποτελοφν το ςπουδαιότερο γραφείο πλθροφοριϊν μασ και το όργανό μασ που κα ζχει τθ μεγαλφτερθ επιρροι. Σα μζτρα αυτά εξολόκρευςαν από τον κόλπο του μαςονιςμοφ κάκε ςπζρμα διαμαρτυρίασ. Ο κάνατοσ είναι το αναπόφευκτο τζλοσ κακενόσ. Κα απομακρφνουμε το φιλελευκεριςμό απ’ όλεσ τισ ςπουδαίεσ κζςεισ τθσ διοίκθςισ μασ. Ποτζ δεν υπολογίςαμε τα κφματα των κτθνϊν Χριςτιανϊν και. με τον όρο να είναι ευχαριςτθμζνοι με τον εαυτό τουσ. γνωρίηουμε τον τελικό ςκοπό κάκε ενζργειασ. για να πετφχει κάποιοσ ζνα ςκοπό. με τουσ οποίουσ δε κα δυςκολευτοφμε να ςυνεννοθκοφμε για τθν εκπλιρωςθ των ςκοπϊν μασ. ενϊ οι Χριςτιανοί δε γνωρίηουν τίποτα. που δε κα τολμοφςε καν να ονειρευτεί άλλοτε. που δθμιουργιςαμε αυτό το ζργο. και ςυγχρόνωσ πόςο εφκολα απογοθτεφονται από τθν παραμικρι αποτυχία. Κζλουν τθν ςυγκίνθςθ τθσ επιτυχίασ και των χειροκροτθμάτων. γιατί κάκε παράβαςθ κίγει το γόθτρο τθσ ανϊτερθσ αρχισ. για τθν ελάχιςτθ παράβαςθ των νόμων. Είναι φυςικό να είμαςτε εμείσ.

Κα αντιλαμβανόμαςτε τα πάντα χωρίσ τθ βοικεια τθσ επίςθμθσ Αςτυνομίασ. θ οποία. κα γίνει ο Πατριάρχθσ του Κόςμου. Κα διαγράψουμε από τθ μνιμθ των ανκρϊπων όλα τα δυςάρεςτα ςε μασ γεγονότα των περαςμζνων αιϊνων. ο Πατριάρχθσ τθσ διεκνοφσ Εκκλθςίασ.Κα καταργιςουμε το δικαίωμα τθσ αναίρεςθσ. Σο ςφςτθμα τθσ κατάπνιξθσ τθσ ςκζψθσ μπικε ιδθ ςε εφαρμογι με τθ μζκοδο που ονομάςτθκε “διδαςκαλία με εικόνεσ” και που κα μεταβάλλει τουσ Χριςτιανοφσ ςε υπάκουα ηϊα που δε κα ςκζπτονται και κ’ αναμζνουν τθν παράςταςθ των πραγμάτων με εικόνεσ. και κα ιδρφςουμε καινοφργια με νζα μορφι. γιατί δεν πρζπει να επιτρζψουμε να ςχθματίςει ο λαόσ τθν εντφπωςθ ότι είναι δυνατό να βγικε κάποια άδικθ απόφαςθ από τουσ δικαςτζσ που διορίςτθκαν από μασ. τθν οποία κα διατθριςουμε μόνο εμείσ οι κυβερνιτεσ. Αναγκαςκικαμε να ειςαγάγουμε ςτθ μόρφωςι τουσ όλεσ τισ αρχζσ που τόςο καλά εξαςκζνθςαν τθν κοινωνικι τουσ τάξθ. διατθρϊντασ απ’ αυτά μόνο εκείνα που ηωγραφίηουν τα ςφάλματα των Χριςτιανικϊν Κυβερνιςεων. τα οποία αποτελοφν τον πρϊτο ςτακμό του ςυγκεντρωτιςμοφ. Ο βαςιλιάσ των Λουδαίων κα είναι ο αλθκινόσ Πάπασ τθσ Οικουμζνθσ. Σα αναγκαία κφματα. ο οποίοσ κα είναι το ςφμβολό μασ. Θ κακι γνϊςθ που οι περιςςότεροι άνκρωποι ζχουν για τα πολιτικά ηθτιματα δθμιουργεί ουτοπιςτζσ και κακοφσ πολίτεσ. κ’ αποκλείςουμε από τθν εκπαίδευςθ οτιδιποτε μπορεί να προκαλζςει αναταραχζσ και από τθ νεολαία κα δθμιουργιςουμε παιδιά που κα υπακοφουν ςτουσ Νόμουσ και κ’ αγαποφν τον κυβερνιτθ τουσ ςαν ζνα ςτιριγμα και ελπίδα ειρινθσ και ευτυχίασ. κα καταργιςουμε τα Πανεπιςτιμια. Με κακζνα από τα εκατό χζρια μασ κα κρατάμε και ζνα ελατιριο τθσ κοινωνικισ μθχανισ. Όταν κα βριςκόμαςτε όμωσ ςτθν εξουςία. Επομζνωσ ελάχιςτα χρόνια απομζνουν ακόμθ μζχρι τθν πλιρθ κατάρρευςθ τθσ Χριςτιανικισ Κρθςκείασ. όπωσ τθν ζχουμε διοργανϊςει για τουσ Χριςτιανοφσ. τα οποία λόγω τθσ χρθςιμότθτάσ τουσ κα τα κυςιάςει. Μπορείτε και μόνοι ςασ να καταλάβετε ςε ποια κατάςταςθ ζφερε τουσ Χριςτιανοφσ θ γενικι μόρφωςι τουσ. Κα καταργιςουμε κάκε ελεφκερθ μόρφωςθ. εμποδίηει ςιμερα τισ Κυβερνιςεισ να βλζπουν. Σο πολίτευμά μασ κα είναι ενςάρκωςθ τθσ Βαςιλείασ του Βιςνοφ. για να τ’ αντιλθφκοφν… Πρωτόκολλο Δζκατο Ζβδομο Θ ελευκερία τθσ ςυνειδιςεωσ ζχει ιδθ διακθρυχκεί παντοφ. Αν ο Βαςιλιάσ του Λςραιλ βάλει πάνω ςτο ιερό κεφάλι του το ςτζμμα που κα του προςφζρει θ Ευρϊπθ. Πρωτόκολλο Δζκατο Ζκτο Για το ςκοπό να καταςτρζψουμε κάκε ξζνθ για μασ ςυγκεντρωτικι δφναμθ. δε κα φτάςουν ποτζ ςτον αρικμό των κυμάτων που προςφζρκθκαν για πολλοφσ αιϊνεσ ςτθ μανία των μεγαλείων από τθν αντιηθλία των Χριςτιανικϊν κυβερνιςεων. .

και με τον τρόπο αυτό κα καταςτρζφουμε το γόθτρο τθσ εξουςίασ. για να υπθρετιςουν το Κράτοσ με τθ κζλθςι τουσ.… Μεταξφ των ςπουδαιότερων απ’ αυτά είναι και τα όργανα ςτα οποία ζχει ανατεκεί θ διατιρθςθ και θ αποκατάςταςθ τθσ τάξθσ. Με ποια άλλα μζςα. Όποιοσ δεν αναφζρει ό. για να μθ γίνεται κατάχρθςθ αυτοφ του δικαιϊματοσ. κα τουσ κακίηουμε ςτο εδϊλιο των κατθγορουμζνων δίπλα με τουσ κλζφτεσ.τι είδε και άκουςε γφρω από τα πολιτικά ηθτιματά τουσ. Όπωσ ςιμερα οι αδελφοί μασ είναι υποχρεωμζνοι με δικι τουσ ευκφνθ να καταγγζλλουν ςτθν κοινότθτά τουσ τοφσ αποςτάτεσ ι τα πρόςωπα που ςχεδιάηουν κάτι εναντίον τθσ κοινότθτάσ τουσ. Πρωτόκολλο Δζκατο Όγδοο Κα εξαναγκάςουμε τισ Κυβερνιςεισ ν’ αναγνωρίςουν τθν αδυναμία τουσ με τα φανερά μζτρα αςφαλείασ που κα παίρνουν. Θ κυβζρνθςι μασ κα φρουρείται από ςχεδόν αόρατθ φρουρά γιατί δεν παραδεχόμαςτε οφτε καν τθ ςκζψθ ότι μπορεί να υπάρχει εναντίον τθσ κάποια δφναμθ. Μια τζτοια οργάνωςθ κα εξαφανίςει τισ καταχριςεισ τθσ εξουςίασ. Πρωτόκολλο Δζκατο Ζνατο Οι επαναςτάςεισ δεν είναι δυνατό να χαρακτθριςτοφν αλλιϊσ εκτόσ από γάβγιςμα μικροφ ςκυλιοφ εναντίον ενόσ ελζφαντα. Απεναντίασ αυτό κα είναι αξιζπαινο. . Για να αφαιρζςουμε το γόθτρο τθσ ανδρείασ από το πολιτικό ζγκλθμα. ϊςτε να είναι υποχρεωμζνθ να κρφβεται. κα κεωρείται εξίςου ζνοχοσ ςυμμετοχισ και απόκρυψθσ. για να πάψουν τα ςκυλάκια να γαβγίηουν και να ςυνθκίςουν να κουνάνε τθν ουρά τουσ μόλισ εμφανίηεται ο ελζφαντασ. ζτςι και ςτο παγκόςμιο Κράτοσ μασ οι υπικοοί μασ κα είναι υποχρεωμζνοι πάντοτε να εξυπθρετοφν το Κράτοσ ςε κάκε περίπτωςθ. τουσ δολοφόνουσ και τουσ κάκε λογισ φτθνοφσ και ταπεινοφσ εγκλθματίεσ. Για μια καλά διοργανωμζνθ Κυβζρνθςθ. εναντίον τθσ οποίασ να μθν είναι ςε κζςθ να παλζψει. αλλά κοινωνικισ οργάνωςθσ.΢το πρόγραμμα μασ το ζνα τρίτο των υπθκόων μασ κα επιβλζπει τουσ άλλουσ από κακικον. το μικρό ςκυλί γαβγίηει εναντίον του ελζφαντα. όχι από άποψθ αςτυνομικισ. οι αβάςιμεσ όμωσ καταγγελίεσ κα τιμωροφνται ςκλθρά. Σότε θ κοινι γνϊμθ κα ςυγχφςει ςτθ ςκζψθ τθσ αυτι τθν κατθγορία των εγκλθματιϊν με τον εξευτελιςμό των άλλων και κα τουσ αντιμετωπίςει με τθν ίδια περιφρόνθςθ. γιατί αγνοεί τθν ξεχωριςτι του κζςθ και αξία. ςαν να αποδεικνυόταν ότι διζπραξε αυτά τα δφο εγκλιματα. Δε κα κεωρείται τότε ατιμία να είναι κάποιοσ κατάςκοποσ και καταδότθσ. τθ διαφκορά και οτιδιποτε τα ςυμβοφλιά μασ και οι κεωρίεσ μασ για πανανκρϊπινα δικαιϊματα ειςιγαγαν ςτισ ςυνικειεσ των Χριςτιανϊν… Πωσ αλλιϊσ όμωσ κα μποροφςαμε να πετφχουμε τον πολλαπλαςιαςμό των ανωμαλιϊν ςτθ διοίκθςι τουσ. Είμαςτε διατεκειμζνοι (και ελπίηω ότι το ζχουμε κατορκϊςει) να εμποδίςουμε τουσ Χριςτιανοφσ να καταπολεμιςουν τισ επαναςτάςεισ μ’ αυτό τον τρόπο. Αρκεί κάποιοσ να αποδείξει μ’ ζνα καλό παράδειγμα τθν αξία τθσ μιασ ι τθσ άλλθσ.

όλα τα πλοφτθ των Χριςτιανϊν διοχετεφκθκαν ςτα ταμεία μασ και όλοι οι Χριςτιανοί άρχιςαν να μασ πλθρϊνουν φόρο υποτζλειασ. τριπλάςια και ακόμθ μεγαλφτερα. μζςω του τφπου. Προκαλζςαμε ςτουσ Χριςτιανοφσ οικονομικζσ κρίςεισ με μοναδικό ςκοπό ν’ αποςφρουμε το χρυςό από τθν κυκλοφορία. οι οποίοι κατζςτρεψαν τθ μικρι βιομθχανία. που υποχρεϊνονταν ζτςι ν’ απευκφνονται ςτα ίδια αυτά κεφάλαια. Πόςο φανερι είναι θ απουςία τθσ κρίςθσ από τα κακαρά ηωϊδθ μυαλά των Χριςτιανϊν! Δανείηονταν από μασ με τόκο και χωρίσ να ςκζπτονται ότι κα χρειαηόταν ν’ αφαιρζςουν το χριμα αυτό επιβαρυμζνο με τουσ επιπλζον τόκουσ από τα ταμεία του Κράτουσ για να μασ εξοφλιςουν! Τπιρχε τίποτε απλοφςτερο από το να παίρνουν το χριμα που είχαν ανάγκθ από τουσ φορολογουμζνουσ τουσ. αποςφροντασ και το χριμα των Κρατϊν. θ οποία μασ είναι χριςιμθ μόνο για να διεγείρουμε αναταραχζσ και δυςαρζςκειεσ μεταξφ των Χριςτιανϊν. να τακτοποιιςουμε δθλαδι τα πάντα. για να βρουν χριματα. Σα δάνεια αυτά επιβάρυναν τα οικονομικά των Κρατϊν με τθν πλθρωμι τόκων. γιατί δεν επιτρζπουμε να κλονιςτεί το γόθτρο τθσ δυνάμεϊσ μασ με τθν αυξομείωςθ των τιμϊν των αξιϊν μασ. των λόγων μασ που δθμοςιεφονται και των ωραίων εγχειριδίων τθσ ιςτορίασ ζχουμε διαφθμίςει το μαρτφριο που προτίμθςαν δικεν οι επαναςτάτεσ για το κοινό καλό. Πρωτόκολλο Εικοςτό Μια προοδευτικι φορολογία κα δϊςει πολφ μεγαλφτερο ειςόδθμα από τθ ςθμερινι αναλογικι φορολογία. Πρωτόκολλο Εικοςτό Πρϊτο Επωφελθκικαμε τθ διαφκορά των διοικθτϊν και τθν αμζλεια των κυβερνθτϊν.Γι’ αυτό το ςκοπό. Πρωτόκολλο Εικοςτό Δεφτερο Ζχουμε ςτα χζρια μασ τθ μεγαλφτερθ δφναμθ τθσ ςθμερινισ εποχισ. απορρόφθςε όλεσ τισ δυνάμεισ του λαοφ και ςυγχρόνωσ του Κράτουσ. δανείηοντασ ςτισ κυβερνιςεισ των Χριςτιανϊν χριμα που δεν ιταν κακόλου αναγκαίο ςτο Κράτοσ. . το χρυςό. Μιπωσ δεν αποδείξαμε με τον τόςο μεγάλο πλοφτο ότι το κακό που αναγκαςτικαμε να διαπράξουμε για τόςουσ αιϊνεσ χρθςίμευςε επιτζλουσ ςτο αλθκινό καλό. Όςο καιρό τα δάνεια παρζμειναν εςωτερικά. Όταν όμωσ εξαγοράςαμε τα πρόςωπα που χρειάηονταν για να μεταφζρουμε τα δάνεια ςε εξωτερικό ζδαφοσ. οι Χριςτιανοί δεν ζκαναν τίποτα άλλο από το να μεταβιβάηουν το χριμα από τθν τςζπθ του φτωχοφ ςτισ τςζπεσ του πλοφςιου. για να ειςπράξουμε ποςά διπλάςια. Θ ςυγκζντρωςθ τθσ βιομθχανίασ ςτα χζρια των κεφαλαιοκρατϊν. Αυτι θ διαφιμιςθ αφξθςε τισ τάξεισ των φιλελευκζρων και ζριξε χιλιάδεσ Χριςτιανοφσ ςτισ τάξεισ του κοπαδιοφ μασ. Σεράςτια κεφάλαια ζμειναν ςτάςιμα. Σα υποδοφλωςαν ςτο κεφάλαιο. Κα καταργιςουμε επίςθσ όλα τα χρθματιςτιρια.

ςτον οποίο δεν πρζπει να υπάρχει οφτε το ελάχιςτο εμπόδιο. ακόμθ και αν πρζπει να τισ πνίξει ςτο αίμα τουσ. λεθλατοφν και προβαίνουν ςε κάκε είδουσ βιαιοπραγίεσ με το πρόςχθμα τθσ ελευκερίασ και του δικαίου. Μ’ αυτό το μζτρο κα βελτιϊςουμε τα διεφκαρμζνα ικθ ανταγωνιηόμενοι τθν πολυτζλεια. για τθν οποία κα υποχρεωκεί να καταδικάςει ςε κάνατο αυτζσ τισ κοινωνίεσ. Σο μεκφςι κ’ απαγορευτεί επίςθσ με νόμουσ και κα τιμωρείται ςαν ζγκλθμα εναντίον τθσ ανκρωπότθτασ. Αυτι θ τρομοκρατία μασ ιταν κάκε φορά απαραίτθτθ. είναι αναγκαίο αυτόσ να ςυνεννοείται με τουσ υπθκόουσ του ςτισ δθμόςιεσ πλατείεσ. Θ απεργία είναι το πιο επικίνδυνο πράγμα για τθν κυβζρνθςθ. Αυτό επιφζρει τθν αναγκαία ζνωςθ των δφο δυνάμεων. τισ οποίεσ ονομάηουν μεγάλεσ αρχζσ αλλά ςτθν πραγματικότθτα είναι ουτοπίεσ.Ορίςτε θ ςφγχυςθ του οριςμοφ του καλοφ και του κακοφ. πρζπει να τουσ εξαςκιςουμε ςτθ μετριοφροςφνθ και. Ο άρχοντασ αυτόσ κα πάρει τθ κζςθ των κυβερνιςεων που υπάρχουν ςιμερα. Θ τάξθ κ’ αποκαταςτακεί κάπωσ με τθ βία. Αυτζσ κατζςτρεψαν κάκε τάξθ ςτθν κοινωνία. αλλά επιτζλουσ κ’ αποκαταςτακεί. Πρωτόκολλο Εικοςτό Σρίτο Για να ςυνθκίςουν οι Λαοί τθν υπακοι. Πρωτόκολλο Εικοςτό Σζταρτο Και για να γνωρίηει και να αγαπά ο λαόσ το Βαςιλιά του. αμζςωσ μόλισ θ εξουςία ζρκει ςτα χζρια μασ. επομζνωσ. αφοφ οι άνκρωποι που κατακυριεφονται απ’ αυτό κάτω από τθν επίδραςθ του οινοπνεφματοσ μεταμορφϊνονται ςε κτινθ. που απαρνικθκαν ακόμθ και αυτι τθ δφναμθ του Κεοφ και ςτουσ κόλπουσ τουσ υψϊνεται από παντοφ θ φωτιά τθσ αναρχίασ. . γιατί κα είναι ιςχυρό. οι οποίεσ ςζρνουν τθν φπαρξθ τουσ ανάμεςα ςτισ απογοθτευμζνεσ εξαιτίασ μασ κοινωνίεσ. Οι δυνάμεισ αυτζσ ιδθ κριαμβεφουν. τισ οποίεσ ζχουμε χωρίςει ςιμερα με τον τρόμο. για ν’ αναςτιςει με τθ μορφι ςτρατιάσ που οργανϊκθκε ςωςτά και αγωνίηεται ευςυνείδθτα εναντίον κάκε μολφνςεωσ ικανισ να μολφνει το κρατικό ςϊμα. για να πζςουν οι δφο αυτζσ δυνάμεισ χωριςμζνεσ κάτω από τθν επιρροι μασ. Αυτι είναι θ αιτία. θ οποία κα μειϊςει τα ιδιωτικά κεφάλαια των εργοςταςιαρχϊν. για να υψϊςουν πάνω ςτα ερείπιά τουσ το κρόνο του Βαςιλιά του Λςραιλ. …………………………………………………………. Κα εξθγιςουμε ςυγχρόνωσ ότι θ ελευκερία δεν ζγκειται ςτθν ακολαςία και το δικαίωμα τθσ ιςχφοσ. κα διοικεί και κα διευκφνει και δε κα ρυμουλκείται από αρχθγοφσ κομμάτων και ριτορεσ. που απαγγζλλουν ανόθτεσ λζξεισ. να ελαττϊςουμε τθν παραγωγι των ειδϊν πολυτελείασ. Για μασ ο ρόλοσ τθσ κα τελειϊςει. ενϊ αυτόσ πρζπει πριν από οτιδιποτε άλλο να καταςβζςεισ αυτι τθν αχόρταγθ φλόγα. Σότε κα χρειαςτεί να τουσ απομακρφνουμε από το δρόμο του. Κα επανιδρφςουμε τθ μικρι βιομθχανία.. Σο κράτοσ μασ κα είναι ζνδοξο.

ότι κα λάμβαναν ωσ υποκικθ ολόκλθρθ τθν Κορινκία και κα ειςζπρατταν ωσ εξόφλθςθ. Οι Ζλλθνεσ απεςταλμζνοι Λ. Για τθν απόςβεςθ του δανείου. τθν οικονομικι. Σο μεγαλφτερο μζροσ του ποςοφ εξανεμίςτθκε ςε προμικειεσ και… ζξοδα από τουσ εβραίουσ. ςε τιμι ζκδοςθσ 59% και τόκο ετιςιο 5% επί τθσ ονομαςτικισ αξίασ. δυςχεραίνοντασ ςθμαντικά τθν ζκβαςθ του αγϊνα. ςυνομολόγθςαν με τον οίκο Λόφνουν ςτισ 21 Φεβρουαρίου 1824. τα διπλάςια χριματα απ’ όςα είχαν ςυγκεντρϊςει ωσ φιλζλλθνεσ από ολόκλθρθ τθν Ευρϊπθ. να περιζλκει ςε μία πιο αςφυκτικι μορφι εξάρτθςθσ. Κατά τθ διάρκεια του δαπανθροφ αλλά κυρίωσ αιματθροφ αγϊνα.700 δόκθκαν ςτουσ Ζλλθνεσ. ςτελνόταν δε με αγγλικά πλοία. υποδουλϊνοντασ οικονομικά το επαναςτατθμζνο γζνοσ. είχε ςυμφωνθκεί να τελοφν όλα τα «Εκνικά κτιματα». τελικά υπογράφθκε ςτισ 7 Φεβρουαρίου 1825. κακυςτζρθςε αρκετά να φκάςει ςτθν Ελλάδα. Λευτεριά. διότι θ τουρκοκρατία εξυπθρετοφςε τα ςχζδιά τουσ για εκμεταλλευτικι αιςχροκζρδεια ςε βάροσ του υπόδουλου Ελλθνιςμοφ. το Ζκνοσ δανειοδοτοφμενο κάτω από λθςτρικζσ ςυνκικεσ. κακοριηόταν διάςτθμα 36 ετϊν. Καρυωτάκθ «Λευτεριά. Ορλάνδοσ και Α. Σο τελικό ποςό αποφαςίςκθκε να κατεβεί ςτισ τράπεηεσ του φιλοεβραίου Καίςαρα Λογοκζτθ και του εβραίου ΢αμουιλ Βαρφ. το φψοσ του ποςοφ . όρουσ εξοντωτικοφσ.000 λίρεσ). οι λθςτρικζσ αξιϊςεισ των οποίων αναφζρκθκαν παραπάνω. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι οι αγγλοεβραίοι τραπεηίτεσ Ρικάρντο (Λωςιφ και ΢αμψϊν). για να επιβιϊςει και να ςυνεχίςει τθν εξζγερςθ. κζτοντασ φυςικά ωσ προχπόκεςθ για τθ ςφναψθ δανείων. Θ ςυμφωνία για τθ ςφναψθ του δανείου. Σο ονομαςτικό κεφάλαιο ανερχόταν ςτα 2. Σο δεφτερο αγγλικό δάνειο ανζλαβαν να διεκπεραιϊςουν οι εβραίοι αδελφοί Ρικάρντο.Από όςα προαναφζρκθκαν προκφπτει ότι οι εβραίοι δεν επικυμοφςαν για κανζναν λόγο τθν απελευκζρωςθ των Ελλινων. δάνειο φψουσ 800. Λουριϊτθσ. Αντίκετα εργάηονταν προσ όφελοσ των Σοφρκων. γίνονται κατανοθτοί οι υπερχρονικοί ςτίχοι του κατά πολφ μεταγενζςτερου ποιθτι Κ. Από το ονομαςτικό κεφάλαιο που αποτελοφςε το ποςό του δανείου (800. τον εςωτερικό δανειςμό. κα ςε αγοράςουν ζμποροι και κονςόρτςια κι εβραίοι…». εμφανίςκθκαν πρόκυμοι να δανειοδοτιςουν τουσ ‘Ελλθνεσ. ακόμθ και το εναπομείναν από τθ λεθλαςία ποςό. Σελικά το πρϊτο δάνειο του Αγϊνα ςυνάφκθκε ςτθν Αγγλία. από τουσ εβραίουσ… ΢το ςθμείο ακριβϊσ αυτό. ο Ελλθνιςμόσ είχε ωσ μόνθ διζξοδό του. Οι μόνοι πρόκυμοι να δανείςουν τουσ ‘Ελλθνεσ ιταν οι τοκογλφφοι εβραίοι. το 1824. υπό τθ μορφι δόςεων. κατάφεραν να επωφελθκοφν οικονομικά και από εκείνο ακόμθ το γεγονόσ που απεφχονταν και το οποίο δεν ιταν άλλο από τθν Ελλθνικι Επανάςταςθ του 1821. οι οποίοι επωφελικθκαν των περιςτάςεων με ςκοπό να γίνουν και πάλι κφριοι τθσ καταςτάςεωσ. Λδιαίτερα επαχκείσ ιταν και οι όροι του εβραίου τραπεηίτθ Ρότςιλντ. μόνο οι 298. ςτθ Ηάκυνκο. Σο αποτζλεςμα ιταν. Οι εβραίοι ωςτόςο. υπό τθν προχπόκεςθ όμωσ. Ωσ εγγφθςθ δε -παρακατακικθ. προμικεια για τα μεςιτικά ζξοδα ςυνομολογιςεωσ κακϊσ και για όλεσ τισ εβραϊκζσ «εκδουλεφςεισ».000 λίρεσ ςτερλίνεσ για ζξοδα δε του… τραπεηικοφ οίκου. Ωςτόςο. πολεμοφόδια και τρόφιμα. Θ οικονομικι δυςπραγία του Ελλθνιςμοφ και οι αυξθμζνεσ ανάγκεσ του ςε όπλα. πανοφργοι από τθ φφςθ τουσ.000 λιρϊν ςτερλινϊν.000. προμικεια πλθρωμισ τόκου.για τθν αποπλθρωμι του δανείου. ζγιναν αντικείμενο τθσ πιο ςκλθρισ εκμεταλλεφςεωσ από τουσ εβραίουσ.

καλαμπόκι ι λάδι ι κραςιά. παραδόκθκε τελικά ςτισ Ελλθνικζσ δυνάμεισ προσ το τζλοσ ςχεδόν του αγϊνα.000 λίρεσ). Όταν όμωσ εξαγοράςουμε τα πρόςωπα τα οποία χρειάηονται. όπωσ είχε εκ των προτζρων ςυμφωνθκεί. Σο υλικό. μία κατάςταςθ θ οποία με ελαφρζσ παραλλαγζσ εξακολουκεί να ιςχφει ακόμθ και ςιμερα. ιταν οι λθςτρικζσ – τοκογλυφικζσ επιδόςεισ των εβραιοάγγλων και των εβραιοαμερικανϊν «φιλελλινων». για να μεταφζρουν τα δάνεια ςε εξωτερικό ζδαφοσ. Όλεσ οι καταςτάςεισ. όλα τα πλοφτθ των κρατϊν διοχετεφονται ςτα ταμεία μασ και όλοι οι χριςτιανοί αρχίηουν να καταβάλλουν ςε εμάσ φόρο υποτζλειασ…». Κάνουν ζνα δάνειο «απ’ τθν Λνδία ωσ τον Πόλο» . «Πόςο πλοφςια είναι θ Βρετανία Όχι φυςικά ςε ορυχεία. φρεγάτεσ ςτισ ΘΠΑ. Σζκθκε ςτθ διάκεςθ τθσ αγγλοεβραϊκισ διαχειρίςεωσ με εκβιαςτικοφσ όρουσ και αντί να ςταλοφν όπλα και χριματα ςτθν Ελλάδα. μιςκϊκθκαν πανάκριβα αμειβόμενοι ξζνοι ςτρατιωτικοί. εκμεταλλευόμενοι καιροςκοπικά. Ιταν ποτζ θ χριςτιανικι γθ τόςο πλοφςια ςε εβραίουσ. Όμωσ οφτε και αυτό το ποςό τελικά ιταν ςτθ διάκεςθ των Ελλινων.000.το οποίο κα παρελάμβαναν οι Ζλλθνεσ κατιλκε ςτισ 816. ενϊ θ χρζωςθ λόγω του δανείου ίςχυςε για ολόκλθρο το ποςό (2. Όλεσ τισ θγεμονίεσ. αναφζρει και τουσ ακόλουκουσ ςτίχουσ.000 λίρεσ. για να επιβεβαιωκεί τελικά το εικοςτό άρκρο από τα Πρωτόκολλα των ΢οφϊν τθσ ΢ιϊν. ότι δθλαδι απζμεινε από αυτό. το δε εναπομείναν ποςό καταςπαταλικθκε ςτο… χρθματιςτιριο. Σα δάνεια επικρζμωνται όπωσ το ςπακί του Δαμοκλζουσ ςτο κεφάλι κυβερνϊντων. ςε ςυντομία. Όλα τα πράγματα. αλλά για να κθςαυρίςουν. παραγγζλκθκαν πλοία ςτθν Αγγλία. Αυτζσ. το οποίο αναφζρει επιγραμματικά τα ακόλουκα: «Κάκε δάνειο υποδεικνφει τθν αδυναμία του Κράτουσ και τθν μθ κατανόθςθ των δικαιωμάτων αυτοφ. αυτοί τισ ελζγχουν. Σα εξωτερικά δάνεια είναι βδζλλεσ. ι ειρινθ ι αφκονία. όπωσ ςυνζβθ με το Ελλθνικό ςτθν προκειμζνθ περίπτωςθ. Νιϊκοντασ απζχκεια αλλά και αγανάκτθςθ από τθν κατάςταςθ που επικρατοφςε. μεταξφ των άλλων. μόλισ το 1826 και αυτό υπιρξε ελλιπζςτατο. Ποτζ άλλοτε Ζκνοσ δεν καταλθςτεφτθκε κατ’ αυτό τον επαίςχυντο τρόπο. τισ δυςμενείσ για τον Ελλθνιςμό ςυγκυρίεσ. οι οποίοι ιλκαν ςτθν Ελλάδα όχι βζβαια για να ςυμβάλλουν ςτθν διεξαγωγι του Αγϊνα. ο φιλζλλθνασ Λόρδοσ Βφρων ςε ποίθμά του.

Ελπιηουμε να δωςαμε τροφθ για ςκεψθ ςε ολουσ τουσ ςκεπτομενουσ Ελλθνεσ… . αλλά ςτθν ουςία εξαρτϊνταν οικονομικά και εργάηονταν για ςκοποφσ του ιουδαϊςμοφ. το οποίο είναι γνωςτό από που ζλκει τθν καταγωγι του. ΢υνακόλουκα δθμιοφργθςε κόμματα – μαριονζτεσ. εγκακιδρφοντασ το κοινοβουλευτικό πλαίςιο. τα οποία ιταν φαινομενικά αυτόνομα. Αυτοί τραπεηίτθσ – κτθματομεςίτθσ – Βαρϊνοσ.με μεγάλθ ταχφτθτα. Βοθκοφν τθν χρεωκοπία μασ τφραννοι για το ςυμφζρον τουσ… Ο διεκνισ ςιωνιςμόσ άλωςε καίρια τθν πολιτικι ηωι τθσ Ελλάδασ.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful