OI TΡΕΙ΢ ΚΤΡΙΕ΢ ΣΗ΢ ΝΕΑ΢ ΣΑΞΗ΢ ΠΡΑΓΜΑΣΩΝ

:

Eληχπσζε πξνθάιεζε ην γεγνλφο φηη ηξείο θαηά ζεηξά ηζρπξέο θπξίεο επειέγεζαλ γηα ππνπξγνί
εμσηεξηθψλ ησλ ΖΠΑ, σο εθ ηνχηνπ ζθεθζήθακε λα αλαιχζνπκε ην γεγνλφο απηφ, γηα
ελεκέξσζε ησλ
αλαγλσζηψλ καο. Σν γεγνλφο απηφ δελ είλαη ηπραίν δηφηη.
Χο γλσζηφλ νη ΢ησληζηηθέο ΖΠΑ είλαη ηα ζεκέιηα θαη ζηπινβάηεο επάλσ ζηα νπνία εδξάδεηαη
θαη ζηεξίδεηαη ε παγθφζκηα ΢ησληζηηθή δηαθπβέξλεζε-Γηθηαηνξία ηνπ πιαλήηε, κε πξντφληα ηε
΢ησληζηηθή
Παγθνζκηνπνίεζε, θαη ηε....
΢ησληζηηθή Νέα Σάμε Πξαγκάησλ.
Χο εθ ηνχηνπ ε παγθφζκηα δηαθπβέξλεζε δελ ζα κπνξνχζε λα βξεί θαιιίηεξεο εθθξαζηέο ησλ
ζπκθεξφλησλ ηεο απφ ηηο ελ ιφγσ θπξίεο.
Γηα ην άξζξν απηφ ζηεξηρζήθακε ζηε ζεσξία πνπ ιέεη φηη ε Ηζηνξία είλαη ακείιηθηε γηα ηνπο
ηζρπξνχο ηεο Γεο, δηφηη κε ηηο απνθάζεηο ηνπο παίδνπλ κε ηε δσή θαη ηε ηχρε εθαηνκκπξίσλ
αλζξψπσλ, θαη θξαηψλ.
Απηέο νη ηξείο ηζρπξέο θπξίεο είλαη θαηά ζεηξά,
1.- Madeleine Albright- επί πξνεδξίαο Bill Clinton
2.- Condoleezza Rice- επί πξνεδξίαο George Bush – Junior.
3.- Hillary Clinton - επί πξνεδξίαο Barak Obama.
Ζ Παγθφζκηα ΢ησληζηηθή Δμνπζία θαη Κπξηαξρία, κε πξνέδξνπο ηνπο
θ.θ. Rothschild & David (Γατδ) Rockfeller, γηα λα πεηχρεη ζηα ζρέδηά ηεο γηα παγθφζκηα
θπξηαξρία, επέβαιιε ζηνπο ηξείο απηνχο πξνέδξνπο
ησλ ΖΠΑ, νη νπνίνη εμειέγεζαλ απφ ηνλ Ακεξηθαληθφ Λαφ, κε λφκηκεο
δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο, ηηο ηξείο απηέο ηζρπξέο ζθιεξέο θπξίεο σο ηηο θαηαιιειφηεξεο γηα
ΤΠ.ΔΞ. αθνχ ηπγράλνπλ εθθξαζηέο ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπο, θαη δεκηνπξγνχλ λέν νινθαχησκα
γηα ηνπο Λανχο.
Δίλαη άξαγε ηπραίν ην γεγνλφο πνπ ηξείο ζπλερφκελεο θπξίεο επειέγεζαλ γηα λα δηαρεηξηζζνχλ
ηα παγθφζκηα πξνβιήκαηα γηα ινγαξηαζκφ ηεο ΢ησληζηηθήο Νέαο Σάμεο Πξαγκάησλ;;;;;
Ζ Παγθφζκηα ΢ησληζηηθή Γηθηαηνξία ζηε πξνζπάζεηά ηεο λα θαηαθηήζεη ηε παγθφζκηα
θπξηαξρία, ρξεζηκνπνηεί δηεζλψο αλδξείθεια ζαλ ηνπο Jeffrey-ΓΑΠ-(ΑκεξηθαλνΔβξαίνο),
Γθξνχεθζθη (΢θνπίσλ), Σηκνζέλθν(Οπθξαλίαο), Ηζααθαζβίιη (Δβξαίνο ηεο Γεσξγίαο), Ρφληνο,
ηελ εγεζία ηεο Δ.Δ. , ηελ εγεζία ηνπ ΟΖΔ, ηελ εγεζία ηνπ ΝΑΣΟ, θαη άιιεο δηεζλείο
καξηνλέηεο, ζαλ θαηαιιειφηεξνπο γηα ηε Ν.Σ.Π.
Δμέρνπζα ζέζε ζην δηεζλέο δηπισκαηηθφ ζηεξέσκα έρνπλ θαη νη θάησζη

1. θαη Ακεξηθήο.-MΑDELEINE ALBRIGHT-KORBEL: Γελλήζεθε 15/05/37 ζηε Πξάγα ηεο ηφηε Σζερνζινβαθίαο.ΔΞ ησλ ΖΠΑ. Ζ νηθνγέλεηα Korbel έθαλε αίηεζε γηα πνιηηηθφ άζπιν ζηηο ΖΠΑ. ιεηηνπξγνχλ γηα ηα ζπκθέξνληα ηεο ΢ησληζηηθήο Νέαο Σάμεο Πξαγκάησλ. Bαζηιείο. Δηδηθεχζεθε ζηε πνιηηηθή επηζηήκε. δελ κίιεζε πνηέ θαλείο. φπνπ είρε καζήηξηα ηε κειινληηθή ππνπξγφ εμσηεξηθψλ ησλ ΖΠΑ Κνληνιίδα Ράτο. φπνπ είδε πνιινχο απφ ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο λα γίλνληαη ζπζία ζηνλ αληηζεκηηηζκφ ησλ Ναδί. θαη φρη ησλ ΖΠΑ φπσο αθειψο πηζηεχεη ν απιφο Ακεξηθαληθφο Λαφο.(Γηα ηα κάηηα ηνπ Κφζκνπ θαη ηνπ Ακεξηθαληθνχ Λανχ). αιιά θαη ε Ηζηνξία. ησλ νπνίσλ ηηο πξάμεηο αο θξίλεη ν αξκφδηνο Ακεξηθαληθφο ιαφο.πεξηγξαθφκελεο θπξίεο. πνπ ελεξγνπνηνχληαη δηεζλψο γηα ηα ζπκθέξνληα ησλ Δμνπζηαζηψλ θαη θαηαθηεηψλ ηεο Οηθνπκέλεο. θαη δειψλεη Δπηζθνπηαλή Υξηζηηαλή. Μεηά ηελ ήηηα ησλ Γεξκαλψλ Ναδί. Πξσζππνπξγνί θαη ππνπξγνί. Ζ Μαληαιέλα γελλήζεθε ζηε Πξάγα κε ην φλνκα Μαξία Jana korbelova. Έγηλε πνιίηεο ησλ ΖΠΑ ην 1957 θαη εληάρζεθε ζην Γεκνθξαηηθφ θφκκα. Αξγφηεξνλ κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ ΑκεξηθαλνΔβξατθνχ ιφκππ κεηαλάζηεπζαλ ζηηο ΖΠΑ . ζηε ηεηξαεηία 1997-2001 . Απφ ηα δηάθνξα παλεπηζηήκηα πνπ πέξαζε. Τπήξμε πξέζβεηξα ησλ ΖΠΑ ζηνλ ΟΖΔ 1993-1997. Ο Μπακπάο ηεο Josef Korbel δηνξίζηεθε θαζεγεηήο πνιηηηθψλ επηζηεκψλ ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Νηέλβεξ Κνινξάλην. θαη αξγφηεξνλ κεηνλνκάζζεθε Μαληαιέλα. Όινη νη εγέηεο ησλ Κξαηψλ. φπνπ εμειέγε θνζκήηνξαο ζηε ζρνιή δηεζλψλ ΢πνπδψλ. H Μαληαιέλα Korbel πέξαζε ηα έηε εθεβείαο ζην Νηέλβεξ Κνινξάλην θαη απνθνίηεζε απφ ην Kent Denver School ην 1955 φπνπ ίδξπζε ζρνιή δηεζλψλ ζρέζεσλ. Ζ νηθνγέλεηα Korbel έθζαζε ζηε Νέα Τφξθε ην 1948 θαη εγθαηαζηάζεθε ζην Long Island. θαη έηζη έγηλε γλσζηή ζαλ Albright. Θξήζθεπκα έρεη ηελ Δβξατθή ζξεζθεία. θαη ζην νινθαχησκα ησλ Δβξαίσλ. Δπίζεκα δηνξίζηεθε ζηε ζέζε απηή απφ ηνλ πξφεδξν Bill Clinton. Πακπφλεξε ε θπξία……… Σν παηξηθφ ηεο επίζεην ήηαλ Korbel. θαη παξαζθεληαθά απφ ηε παλίζρπξε παγθφζκηα ΢ησληζηηθή Γηαθπβέξλεζε. επίζεο εξγάδεηαη σο δηεπζπληήο ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηνπ ΢πκβνπιίνπ Δμσηεξηθψλ ΢ρέζεσλ ησλ ΖΠΑ. φπνπ ε Μαληιίλ κεγάισζε θαη αλεηξάθε. ΢ήκεξα ζε ειηθία 75 εηψλ εξγάδεηαη σο θαζεγεηήο Γηεζλψλ ζρέζεσλ ζην παλεπηζηήκην ηεο Georgetown. ΢αλ Δβξατθήο θαηαγσγήο επέδεζε ηνπ νινθαπηψκαηνο ησλ Δβξαίσλ ζηε Γεξκαλία. θαη είλαη δηδάθησξ ζρεδφλ ζε φια ηα παλεπηζηήκηα ησλ ΖΠΑ. ε νηθνγέλεηα Korbel επέζηξεςε ζηε Πξάγα. Σζερίαο. θαη ηε θαηάξξεπζε ηεο Ναδηζηηθήο Γεξκαλίαο. σο δήζελ δησθφκελνη απφ ην θνκκνπληζηηθφ θαζεζηψο ηεο Σζερίαο. Έηζη ε νηθνγέλεηα κεγάισζε θαη κεγαινχξγεζε. Γηα ελεκέξσζε ησλ αλαγλσζηψλ καο ζπιιέμακε ηηο θάησζη πιεξνθνξίεο γηα κηα εθάζηε ΢ησληζηηθή Κπξία. Αξγφηεξνλ παληξεχηεθε ηνλ Joseph Albright. ΢ε ζέζε ζαλ 64ε ΤΠ. ε Μαληαιέλα . απφ ηνπο Ναδί. Δίλαη ε πξψηε γπλαίθα πνπ έγηλε ππνπξγφο ησλ εμσηεξηθψλ ησλ ΖΠΑ. θαη είλαη Δβξατθήο θαηαγσγήο. Δπάγγεικα δηπισκάηεο. αλ θαη ππεξήιηθαο………. Γειαδή πνιπζεζίηεο ε θπξία. Πξφεδξνη. Γηα ην νινθαχησκα ησλ Διιήλσλ απφ ηνπο Σνχξθνπο θαη απφ ηνπο Γεξκαλνχο Ναδί.. Έρεη δχν ηζαγέλεηεο.

ηνλ νπνίνλ ηειηθά νη Κνζκνθξάηνξεο εθηφπηζαλ. ιφγσ ηεο ξαηζηζηηθήο πνιηηηθήο ηεο Μαληαιέλαο. πξάγκα πνπ έθαλαλ. αιιά δηαηεξεί ην επψλπκν. ε Μαληαιέλα εμειέγε ΢χκβνπινο Δζληθήο Αζθαιείαο. Απφ ηφηε νη ΖΠΑ έγηλαλ θαη επηζήκσο ΢ησληζηηθέο. δελ αλεβαίλεηο ζηα θπβεξλεηηθά πφζηα. ηφζν θνβεξή θαη ηξνκεξή είλαη. Ζ Μαληαιέλα κεηά απφ ην πφζην ηεο ζαλ ΤΠ. Ζ Μαληαιέλα είρε πξφσξε ζηαδηνδξνκία. Ζ επηξξνή ηεο ζηα δηεζλή ζέκαηα. Σψξα ε Μαληαιέλα αξρίδεη θαη αλεβαίλεη ηα ζθαιηά ηεο εμνπζίαο. Θα κπνξνχζακε λα πνχκε. δηάδνρνο ηνπ Μπνχηξνο Γθάιη εμειέγε ν κηζέιιελ ΢ησληζηήο καχξνο Κφθη Αλάλ. ησλ ΢ησληζηηθψλ ΖΠΑ εθθψλεζε ιφγν ζηνλ ΟΖΔ επί ηε αλαιήςεη ησλ θαζεθφλησλ ηνπ αλδξείθεινπ «Δθείλσλ» Κφθη Αλάλ. Δπέζηξεςε ζηελ Οπάζηγθηνλ ην 1968 θαη ην έηνο 1975 έιαβε απφ ην παλεπηζηήκην Κνινχκπηα άιιν έλα δηδαθηνξηθφ δηεζλψλ ζρέζεσλ θαη πνιηηηθψλ επηζηεκψλ. Σν ίδην θαη ζηελ Διιάδα…… ΢ηηο θσηνγξαθίεο ε Μαληαιέλα δίλεη ηελ εηθφλα ηεο Υάξπβδεο απφ ηε κπζνινγία ησλ Αξραίσλ Διιήλσλ. θαη ζε πιήζνο ΢ησληζηηθψλ νξγαλψζεσλ θαη εηαηξεηψλ ζε .πήξε επίζεο κεηαπηπρηαθφ δηεζλψλ ζρέζεσλ ην νπνίν ηεο απέλεηκε ν γλσζηφο -θαη κε εμαηξεηένο. Έρεη ρσξίζεη απφ ην θχξην Albright. νπφηε παξέδσζε ζηε Condoleezza Rice. «ε κηα Σίγξεο. ε Μαληαιέλα εμειέγε Πξεζβεπηήο ησλ ΖΠΑ ζηα Ζλσκέλα Έζλε. ζε ζέκαηα ΟΖΔ θαη ΝΑΣΟ ήηαλ απνθαζηζηηθή. Με θηλήζεηο ηεο παγθφζκηαο ΢ησληζηηθήο δηαθπβέξλεζεο. θαη αλέιαβε ηε πξψηε ηεο δηπισκαηηθή απνζηνιή. εξγάζηεθε ζην Παγθφζκην Οηθνλνκηθφ Φφξνπκ. θαη ζην πφιεκν ζηα Βαιθάληα. Γηεθξίζε ζην βνκβαξδηζκφ ηεο ΢εξβίαο. σο πξνυπφζεζε γηα ηελ άξζε φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ θπξψζεσλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηεο ζηνλ ΟΖΔ. Σν 1976 ζηηο πξνεδξηθέο εθινγέο ηφηε πνπ εμειέγε πξφεδξνο ν Σδίκη Κάξηεξ.. ηνπ ζξπιηθνχ θαη ζειπθνχ δηπισκάηε ησλ ΖΠΑ. θαη είπε φηη νη ΖΠΑ ζα ζπλερίζνπλ λα πηέδνπλ ην Ηξάθ λα θαηαζηξέςεη φια ηα φπια καδηθήο θαηαζηξνθήο.ΔΞ ησλ ΖΠΑ. κε ηε βνήζεηα ηνπ ΢ησληζηή Μπξεδίλζθπ. ΢ηηο ΖΠΑ αλ δελ είζαη ΢ησληζηήο. Αιίκνλν ζην θξάηνο απηφ πνπ ζα ηνπο πηζηέςεη.ΔΞ. ΢ε κηα απφ ηηο ηειεπηαίεο πξάμεηο ηεο ζαλ ΤΠ. θαη ε πην πςειφβαζκνο γπλαίθα ζηελ ηζηνξία ηεο ΢ησληζηηθήο Ακεξηθαληθήο ππεξδχλακεο. Απφ ηφηε άξρηζε ν δηεζλήο θαηήθνξνο ησλ ΖΠΑ. «Πέο κνπ κε πνηφλ δάζθαιν ζα θάηζεηο. Οη ΢ησληζηηθέο ΖΠΑ κε ηηο πνιεκηθέο ελέξγεηεο έγηλαλ ιανκίζεηεο δηεζλψο.ΔΞ παξέκεηλε κέρξη ην ηέινο ηεο πξνεδξίαο Clinton. ΢ην γξαθείν ηεο ζαλ ΤΠ. θαη ε δηεζλήο δεκνηηθφηεηά ηνπο έπεζε ξαγδαία. Σν ίδην παξακχζη παίδνπλ κέρξη ζήκεξα νη ΖΠΑ ζην Ηξάλ θαη ζηε Β. ν νπνίνο αξγφηεξα ζα είλαη ην αθεληηθφ ηεο ζην Ακεξηθαληθφ Δζληθφ ΢πκβνχιην Αζθαιείαο.Κνξέα. Σν 1997 ε Μαληαιέλα έγηλε ε πξψηε γπλαίθα ππνπξγφο Δμσηεξηθψλ ησλ ΖΠΑ . γηα ηε γελνθηνλία ζηελ Ρνπάληα ηεο Κεληξηθήο Αθξηθήο.. ηνλ Εκπίγληνπ Μπξεδίλζθπ. κε πξφεδξν ηνπ ζπκβνπιίνπ πνηφλ άιιν. Οη ΖΠΑ έγηλαλ παγθνζκίσο επηζεηηθέο. κε ζθνπφ λα πεηχρνπλ ην Ηξάθ αδχλακν θαη άνπιν. λα ζνπ πσ πνηνο είζαη». Σν 1992 κε πξφεδξν ην Μπηι Κιίληνλ. παξαδίδεη ζηελ άιιε». είρε θαθή ζπλεξγαζία κε ηνλ Αηγχπηην Γεληθφ Γξακκαηέα Μπνχηξνο Γθάιη. Ο Λαφο ιέεη. κε πξφεδξν ην Bill. Μφιηο βιέπεηο θσηνγξαθίεο ηεο ην αίκα ζνπ παγψλεη απφ θφβν –ηξφκν.θαζεγεηήο θαη ζχκβνπινο πνιιψλ πξνέδξσλ Εκπίγθληνπ Μπξεδίλζθπ. θαη λα ην ρηππήζνπλ εθ ηνπ αζθαινχο.

φιν ηνλ θφζκν.. ερζξψλ ηεο αλζξσπφηεηαο. 2. Απηά πνπ δνχκε ζήκεξα ζηελ Διιάδα είλαη κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ Κνζκνθξαηφξσλ θαη Δμνπζηαζηψλ ηεο Γεο. Απφ ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηεο σο ΤΠ. πξέπεη λα έρεη ζαλ ζχκβνπιν ηε Μαληαιέλα Albright. Οπαί θαη αιίκνλν ζηα θξάηε απηά πνπ πεξηκέλνπλ δηθαηνζχλε απφ ην Γηεζλέο Γηθαζηήξην ηεο Υάγεο. πνιηηηθφο επηζηήκσλ. Ζ Madeleine Albright ζήκεξα εξγάδεηαη σο επίηηκνο πξφεδξνο ηνπ Παγθφζκηνπ Έξγνπ Γηθαηνζχλεο. Σφπνο γέλλεζεο: Μπέξκηγρακ Αιακπάκα ΖΠΑ. Δμειέγε 66ε ππνπξγφο εμσηεξηθψλ ησλ ΖΠΑ ζηε πεξίνδν 2005-2009.ΔΞ ησλ ΖΠΑ ην 2001. Παξά ην γεγνλφο φηη ήηαλ κέινο ηνπ Γεκνθξαηηθνχ θφκκαηνο. Δληάρζεθε ζην Ρεπνπκπιηθαληθφ θφκκα ησλ ΖΠΑ. θαη ήηαλ ερζξηθά δηαθείκελε ζην πξφεδξν Yasser Arafat. θ. «CONDOLEEZZA RICE». ΢αλ ΤΠΔΞ ησλ ΖΠΑ «έζαςε» ηνπο Παιαηζηηλίνπο. ζαλ πνιηηηθφο ζχκβνπινο. αλσηάηε ζρνιή Γηεζλψλ ζρέζεσλ. ην 2001 εμειέγε κέινο ηεο Ακεξηθαληθήο Αθαδεκίαο Δπηζηεκψλ. ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ζαλ ζχκβνπινο ησλ Ρεπνπκπιηθάλσλ ηνπ πξνέδξνπ Μπνχο. Γεληθά ζπκκεηέρεη ζε φηη θαθφ γηα ηελ αλζξσπφηεηα απεξγάδεηαη ε παγθφζκηα ΢ησληζηηθή Γηθηαηνξία.CONDOLEEZZA RICE: Γελλήζεθε 14-Ννέκβξε-1954 Ζιηθία 58 εηψλ. Ζ Παγθφζκηα ΢ησληζηηθή δηαθπβέξλεζε ζήκεξα έρεη εμαπνιχζεη νηθνλνκηθφ νινθαχησκα ελαληίνλ φινπ ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ πιαλήηε.π.ΔΞ. Δπάγγεικα. Γηα πειάηεο έρεη ηηο εηαηξίεο Coca-Cola. επηρεηξεκαηίαο. κηα δηεζλή εηαηξία ζηξαηεγηθψλ ζπκβνχισλ. H Mαληαιέλα έδεζε δξακαηηθέο εκέξεο ζηε παηδηθή ηεο ειηθία κε ην νινθαχησκα ησλ Δβξαίσλ. Σελ ίδηα ρξνληά ίδξπζε ηελ νκάδα Οικπξάτη. κε έδξα ηε Υάγε. Σν ΢επηέκβξην ηνπ 2009 άλνημε έθζεζε ηεο πξνζσπηθήο ζπιινγήο θνζκεκάησλ ζην Μνπζείν Σέρλεο θαη ΢ρεδίνπ ηεο Νέαο Τφξθεο. ηελ θαξκαθεπηηθή Merck. ΢πγθεθξηκέλα. Παξφιν . θαη ηελ εηζβνιή ζην Ηξάθ. θαη είλαη θφξε πάζηνξα.ι. Απηέο ηηο ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο εμέρεε πξνο ηελ αλζξσπφηεηα ζηα ρξφληα πνπ ήηαλ ππεχζπλε ΤΠ. Απηά είραλ ζαλ απνηέιεζκα ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο ζην ςπρηθφ ηεο θφζκν. Όιεο απηέο νη εηαηξίεο επσθεινχληαη απφ ηηο πξνζβάζεηο πνπ έρεη ε Μαληαιέλα ζηα παγθφζκηα ΢ησληζηηθά θέληξα εμνπζίαο. Έγηλε επξχηεξα γλσζηή ηφηε πνπ εμειέγε ζαλ κέινο ηνπ ΢πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ην 2001 επί πξνεδξίαο George Bush-junior. Θξήζθεπκα δειψλεη Πξεζβπηεξηαλή. θαη θαζεγεηήο. Δξγάζηεθε ζαλ πξφεδξνο κηαο κεγάιεο ΑκεξηθαλνΔβξατθήο εηαηξίαο Πεηξειαίσλ ηελ CHEVRON OIL COMPANY. Όινη ζρεδφλ νη ΑθξνΑκεξηθαλνί ηνπ Νφηνπ ησλ ΖΠΑ είλαη ζην ζξήζθεπκα πξεζβπηεξηαλνί κε ηεξφ βηβιίν ηελ Δβξατθή Βίβιν. Απφθνηηνο Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Denver. ηε Dubai World Ports. θαη πξνεηνίκαζε ην έδαθνο γηα πνιεκηθά γεγνλφηα. Γελλήζεθε απφ ΑθξνΑκεξηθαληθή νηθνγέλεηα. θαη νη δηάθνξνη Jeffrey πηφληα ησλ Κνζκνθξαηφξσλ & Δμνπζηαζηψλ. ην νπνίν πινπνηνχλ νη δηάθνξεο Μαληαιέλεο. Κάζε δπζηπρηζκέλν θξάηνο πνπ ζέιεη λα έρεη ηε εχλνηα θαη πξνζηαζία ηεο παγθφζκηαο ΢ησληζηηθήο Γηθηαηνξίαο. ε Μαληαιέλα Albright ζπλέρηζε ηε δηαθεθξηκέλε ΢ησληζηηθή θαξηέξα ηεο ζηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή. Μεγάισζε ζε ξαηζηζηηθή θνηλσλία ζηελ Αιακπάκα ηνπ Νφηνπ ησλ ΖΠΑ. Έλα απφ ηα κεγαιχηεξα δεμακελφπινηα ηνπ θφζκνπ θέξεη ην φλνκά ηεο.

Οινθιεξψλνληαο ζέινπκε λα πνχκε φηη. θαη ηελ αλαλεψζηκε ελέξγεηα). εηο βάξνο ησλ ΖΠΑ. θιπ. θαη δηεπζπληήο ηνπ παγθφζκηνπ θέληξνπ γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηελ Οηθνλνκία.ΔΞ. ΢ηηο ΖΠΑ ην ίδην ην θξάηνο έρεη αθειψο ηαπηηζζεί κε ηε ΢ησληζηηθή Ν. Ζ αλάδεημε κηαο γπλαίθαο ζε πςειά αμηψκαηα είλαη αθφκα έλα θαηλφκελν αθξηβνζψξεην παξά ηελ ππνηηζέκελε πξννδεπηηθφηεηα ηεο Γπηηθήο θνηλσλίαο. ζχκθσλα πάληα κε ηηο νδεγίεο θαη ηα ζπκθέξνληα ηεο παγθφζκηαο ΢ησληζηηθήο δηαθπβέξλεζεο. πάλε παθέην. Ζ Κφληη ζήκεξα είλαη κέινο ηεο Ακεξηθαληθήο Αθαδεκίαο ηερλψλ θαη Δπηζηεκψλ.Σ. είλαη ηα λέα Projects ηεο παγθφζκηαο ΢ησληζηηθήο δηαθπβέξλεζεο. επηινγή ησλ Απηνθξαηφξσλ ηεο πθειίνπ. (ησλ Δπηθπξίαξρσλ). ΢ηελ Διιάδα νη πνιηηηθνί δελ έρνπλ ίρλνο παηξησηηζκνχ. θάηη πνπ αζθαιψο δελ ζα θάλεη γηα ηνπο ππφινηπνπο ηεο απειζνχζεο θπβέξλεζεο Μπνχο.π. Σν Μάξηην ηνπ 2009 ε Κνληνιίδα Ράτο επέζηξεςε ζην Παλεπηζηήκην ηνπ ΢ηάλθνξλη σο θαζεγήηξηα πνιηηηθψλ επηζηεκψλ. Τπεξέηεζαλ φινη ηνπο ηα ζπκθέξνληα ηεο παγθφζκηαο ΢ησληζηηθήο Γηθηαηνξίαο. απιά ίζσο ε ηζηνξία ηεο ραξηζηεί ιίγν. Απηή ηελ πεξίνδν θαηνηθεί ζην Παλεπηζηήκην ηνπ ΢ηάλθνξλη ζηε Καιηθφξληα.πνπ ήηαλ ΑθξνΑκεξηθαλή έγηλε ΤΠΔΞ ησλ ΖΠΑ. Σε Κνληνιίδα νη Ακεξηθαλνί ράξηλ ζπληνκίαο θσλάδνπλ Κφληη. ΢ηε πνιηηηθή νη γπλαίθεο πνπ θαηφξζσζαλ λα αμηνπνηεζνχλ ζε θνξπθαίεο ζέζεηο είλαη ειάρηζηεο. Ζ Κνληνιίδα Ράτο εξγάδεηαη απηή ηελ πεξίνδν ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο εηαηξίαο ΚΗΟR κηα εηαηξία Αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο. Κφληη. Δίλαη Μαχξε.Π. Jeffrey. Σν ΢επηέκβξην ηνπ 2010 ε Κνληνιίδα έγηλε δηεπζπληήο ζηελ Αλψηαηε ζρνιή Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ΢ηάλθνξλη.ι. πνηέ δελ ράλεζαη. Ζ Κφληη είλαη κηα γπλαίθα πνιηηηθφο πνπ θαηφξζσζε λα εγεζεί έρνληαο έλα επί πιένλ ραξαθηεξηζηηθφ κεηνλέθηεκα ζε θνηλσλία ιεπθψλ. θαη πξψελ Αξρηζηξάηεγν ησλ ΖΠΑ. ήηαλ θαζεγεηήο πνιηηηθψλ επηζηεκψλ ζην Παλεπηζηήκην ηνπ ΢ηάλθνξλη. Οη πνιηηηθνί ησλ ΖΠΑ αθειψο εξγάδνληαη γηα ηε Ν. Πξηλ ηελ έληαμή ηεο ζηε θπβέξλεζε Μπνχο. Όηαλ έρεηο ηελ εχλνηα ηεο παγθφζκηαο ΢ησληζηηθήο Δμνπζίαο. (Γηαπηφ ν Jeffrey εδψ είρε ιπζζάμεη κε ηε πξάζηλε ελέξγεηα. Δίλαη θαιή δηαρεηξίζηξηα ηνπ εαπηνχ ηεο θαη ζα ηνλ ρξεζηκνπνηήζεη θαηαιιήισο. φια γηα ΝΣΠ. ΢ήκεξα ε Κνληνιίδα απέξξηςε πξφηαζε ηνπ ππνςεθίνπ πξνέδξνπ ησλ Ρεπνπκπιηθαλψλ Mitt Romney γηα ηε ζέζε ηνπ Αληηπξνέδξνπ.Σ.Π. θαη έρεη βξαβεπηεί ζαλ επίηηκνο δηδάθησξ. θαη δηεθξίζε ζηελ εηζβνιή θαη θαηνρή ζην Ηξάθ. Απηφ δελ ηελ απαιιάζζεη απφ ην βαξχ θνξηίν ηεο ζπκκεηνρήο ηεο ζηελ πην αληηακεξηθαληθή Ακεξηθαληθή θπβέξλεζε φισλ ησλ επνρψλ. πινπνίεζε ηα πξνγξάκκαηα ησλ Δπηθπξίαξρσλ ηνπ πιαλήηε ελαληίνλ ησλ ιαψλ ηεο Γεο. ΢αλ ΤΠΔΞ ησλ ΖΠΑ αθνινχζεζε ηελ επηζεηηθή πνιηηηθή ηνπ Μπνχο. Σν ζπληξηπηηθφ πνζνζηφ απηψλ ησλ γπλαηθψλ εμειίρζεθε -θιεξνλνκηθψ δηθαίσ-(θφξεο. Γηεδέρζε ηνλ επίζεο ΑθξνΑκεξηθαλφ Κφιηλ Πάνπει ΤΠΔΞ ζηε θπβέξλεζε George BushJunior. έρνληαο ηελ εμαηξεηηθά ρξήζηκε εκπεηξία ηεο σο πξνζφλ γηα δηαπξαγκάηεπζε λέσλ αλσηάησλ ζέζεσλ εξγαζίαο. φπνπ ππεξέηεζε 1993-1999 σο Κνζκήηνξαο. φπσο νη πνιηηηθνί ηνπ δηθνκκαηηζκνχ ζηελ Διιάδα…… Ζ Κφληη θεχγεη καδί κε ηε θπβέξλεζε Μπνχο. Γελ ζα ραζεί βέβαηα. .) θαη ζρεδφλ φισλ νη πξάμεηο ραξαθηεξίδνληαη απφ ζπληεξεηηζκφ θαη έιιεηςε νξάκαηνο. Όινη απηνί νη ππάιιεινη ησλ Κνζκνθξαηφξσλ. ε Κφληη ζαλ ΤΠ. ΢χδπγνη πνιηηηθψλ θ. έλαληη φισλ ησλ άιισλ θξαηψλ θαη εζλψλ ηεο Γεο. Ζ Κφληη θαηέζηε θσηεηλφ παξάδεηγκα επαγγεικαηηθήο ζηαδηνδξνκίαο γηα φιεο ηηο Ακεξηθαλίδεο.

Π. κεηαθφκηζε ζηε πνιηηεία ηεο Νέαο Τφξθεο. φπνπ ππεξέηεζε απφ 03-01-2001 έσο 21-01-2009 Τπήξμε Πξψηε Κπξία ησλ ΖΠΑ επί πξνεδξίαο ηνπ ζπδχγνπ ηεο Bill Clinton απφ 20-01-1993 έσο 20-01-2001. Παληξεκέλε κε ην πξψελ πξφεδξν Bill Clinton. δηςαζκέλε γηα εμνπζία. Ζ θαηάζηαζε ηνπ γάκνπ ηεο ήηαλ αληηθείκελν ζεκαληηθήο πνιηηηθήο θεξδνζθνπίαο. γηαπηφ ε πξψηε θπξία κε ην πξφεδξν ζπλάληεζαλ ζθιεξή αληίζηαζε. Τπ’ φςηλ φηη ζηηο ΖΠΑ ηα ζέκαηα Τγείαο-Παηδείαο είλαη ζηα ρέξηα ηδησηψλ επηρεηξεκαηηψλ. αιιά απέηπρε λα θεξδίζεη ηελ έγθξηζε ηνπ Κνγθξέζνπ. 21-01-2009 θαη νλνκάζζε 67ε ππνπξγφο Δμσηεξηθψλ ησλ ΖΠΑ. Ο ζχδπγφο ηεο Βill εμειέγε θπβεξλήηεο ηνπ Αξθάλζαο. ηειηθά έραζε απφ ηνλ Barak Obama. Θξήζθεπκα. Δπάγγεικα: Γηθεγφξνο. κεηεηέζε ζην Αξθάλζαο 1974 φπνπ παληξεχηεθε ην Μπίι Κιίληνλ ην 1975. αλέπηπμε ζεκαληηθή πξσηνβνπιία γηα ηελ πγεία. Δθθιεζία κεζνδηζηψλ. δελ πεξηκέλακε θάηη θαιιίηεξν απφ ηηο πξνεγνχκελεο ΤΠΔΞ ζθιεξέο θπξίεο Μαληαιέλα θαη Κφληη. εξγάζζεθε ζε δηθεγνξηθφ γξαθείν θαη αλαθέξεηαη ζαλ κηα απφ ηηο 100 πην ζεκαληηθέο δηθεγφξνπο ζηελ Ακεξηθή. Νέα πξνζρψξεζε ζην Γεκνθξαηηθφ θφκκα ησλ ΖΠΑ. ζε αληάιιαγκα ηεο πξνζεθέξζε ην αμίσκα ηεο ΤΠΔΞ κε ηελ έγθξηζε ησλ Δπηθπξίαξρσλ ησλ ΖΠΑ θαη φινπ ηνπ πιαλήηε.-ΖILLARY RONDAM CLINTON: Ζ Σξίηε θηιφδνμε ζθιεξή θπξία ησλ ΖΠΑ θαη ηεο Ν. κε ηε πξνηξνπή ηεο Υίιαξπ. ζηελ ππεξεζία ηεο παγθφζκηαο ΢ησληζηηθήο Γηθηαηνξίαο. έπαημε ζεκαληηθφ ξφιν ζηε πξνψζεζε ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο Αζθάιηζεο Τγείαο Παηδηψλ. ΢πνχδαζε ζηε Ννκηθή ΢ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Yale. Γηεδέρζε ηε Κφληη ζαλ ΤΠ. ΢αλ ΤΠΔΞ ε Υίιαξπ. θαη γεληθά θνηλσληθψλ αζθαιίζεσλ. θαη άιια ζέκαηα πγείαο θαη θξνληίδαο ηνπ ιανχ. θαηφπηλ εληνιψλ ησλ Κνζκνθξαηφξσλ. φπνπ ην 2000 εθιέρηεθε γεξνπζηαζηήο ησλ ΖΠΑ εθπξνζσπψληαο ζηε Γεξνπζία ηε πνιηηεία ηεο Νέαο Τφξθεο. θ. Γηα πξψηε θνξά Ακεξηθαλίδα πξψηε Κπξία δηεθδίθεζε δεκφζηα αμηψκαηα.1979-1992.Σα έξγα ηεο απηφ απέδεημαλ. Σν 1994 σο πξψηε θπξία ησλ ΖΠΑ. Χζηφζν ην 1997 θαη 1999 ν πξφεδξνο Κιίληνλ.ι. θαη ππήξμε ε πξψηε θπξία ηνπ Άξθαλζσ.ΔΞ ησλ ΖΠΑ. Αηγχπηνπ. Με ην ηέινο ηεο ζεηείαο ηνπ ζπδχγνπ-πξνέδξνπ. μεθίλεζε κηα θαξηέξα λνκηθνχ θαη έγηλε λνκηθφο ζχκβνπινο ηνπ Κνγθξέζνπ. κε πξφεδξν ην Barak Obama. Μεηά ηελ απνθνίηεζε 1973 απφ ην Yale. Σν 1978 έγηλε ε πξψηε γπλαίθα πξφεδξνο ηεο εηαηξίαο Ννκηθψλ Τπεξεζηψλ. Πξσηνζηάηεζε ζηελ ηζνπέδσζε ησλ Αξαβηθψλ ρσξψλ βνξείνπ Αθξηθήο. Έρνπλ κία θφξε. Έθαλε εθζηξαηεία 2007-2008 γηα ηε πξνεδξία ησλ ΖΠΑ. ζηε πξνψζεζε πξνγξακκάησλ Τγείαο-Παηδείαο. ΢πξίαο. ΢ηε Γεξνπζία . Γελλήζεθε ζην ΢ηθάγν Ηιηλφτο ΖΠΑ ζηηο 26-10-1947 Ζιηθία 65 εηψλ. θαη ζρέδην θξνληίδαο ηνπ Ακεξηθαληθνχ ιανχ.π. δειαδή ζηα ρέξηα ησλ πινπηνθξαηψλ ηεο παγθφζκηαο ΢ησληζηηθήο δηαθπβέξλεζεο. 3. κεηά ην ζθάλδαιν Λεβίλζθη ην 1998. ΢αλ ΤΠΔΞ πξσηνζηάηεζε ζηε δεκηνπξγία ηεο «Αξαβηθήο Άλνημεο» θαη ππνζηήξημε ηε ζηξαηησηηθή επέκβαζε ζηε Ληβχε.Σ. κε ηα γεγνλφηα Ληβχεο. Τπήξμε γεξνπζηαζηήο ησλ ΖΠΑ γηα ηε πνιηηεία ηεο Νέαο Τφξθεο.

΢αλ ΤΠ. αιιά ηειηθά έραζε απφ ην πξφεδξν Barak Obama. Πξνγξακκαηίδεη ηα «ςεθηαθά ζχλνξα» ησλ θξαηψλ ηνπ 21νπ αηψλα γηα ινγαξηαζκφ ησλ . Σα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα είλαη πάληα ζηελ αηδέληα ηεο θπξίαο Ζillary. Δδψ ηζρχεη ε ιατθή ξήζε. Κάιεζε ηνπο Ηζξαειηλνχο θαη Παιαηζηηλίνπο γηα εθ λένπ δηαπξαγκαηεχζεηο. θαη ηψξα ηνπο ζηέιλνπλ βνήζεηα. λα ζε αιείςσ ιάδη». θαη θηιηθψλ θξαηψλ. Οχηε ηελ Αίγππην δελ κπνξεί λα ειέγμεη. φπσο δηπισκαηηθά αλαθνηλψζεθε. αθνχ άξπαμαλ ηα πεηξέιαηα…. ΢ηε πξνεδξηθή θνχξζα ην 2008 ε Υίιαξπ θέξδηζε αληηπξνζψπνπο ζηηο πεξηζζφηεξεο πξνθξηκαηηθέο εθινγέο.ΔΞ ησλ ΖΠΑ έρεη δεκηνπξγήζεη ηελ «Έμππλε δχλακε» σο ζηξαηεγηθή γηα ηε δηεθδίθεζε ηεο εγεκνλίαο ζην θφζκν. φκσο ελ κέζσ δηπισκαηηθήο θξίζεο. θαη γίλνληαη «Σνχξθνη»……. δειαδή «Ο ζηξαηφο λα ζεβαζηεί ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ζηελ Αίγππην». ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. Ζ Υίιαξπ ηνλίδεη φηη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα είλαη πάληα ζρεηηθά κε ηε δηπισκαηία θαη ηελ αλάπηπμε ησλ πνιηηηθψλ ζρεδίσλ καο. ηφληζε ζηε δηάξθεηα επίζεκεο ζπλέληεπμεο ηχπνπ. Οη ζρέζεηο ΖΠΑ-Κίλαο ζην ζχλνιφ ηνπο κε θχξην αληηθείκελν ην ζεβαζκφ ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ. θπζηθά κφλν απφ ηε Κίλα. ΢αλ Γεξνπζηαζηήο ε Υίιαξη επαλεμειέγε κε κεγάιε πιεηνςεθία ην 2006. θαη ηε Ληβχε. Απηή ηελ επνρή νη ΖΠΑ εθηεινχλ λαπηηθέο αζθήζεηο καδί κε ηηο Φηιηππίλεο ζηε ζάιαζζα ηηο Κίλαο. πεξηιακβάλνληαη ζηελ αηδέληα ηεο επηθεθαιήο ηεο Ακεξηθαληθήο ΢ησληζηηθήο δηπισκαηίαο.ππνζηήξημε ηε θπβέξλεζε Μπνχο ζρεηηθά κε νξηζκέλα δεηήκαηα εμσηεξηθήο πνιηηηθήο. Ζ θπξία Κιίληνλ έζηεηιε θαη ζηελ Αίγππην κήλπκα κε ην ίδην πεξηερφκελν. «Δπνηθνδνκεηηθή ζρέζε είλαη εθείλε πνπ επηηξέπεη λα κηιάκε κε θάζε εηιηθξίλεηα γηα ηνπο ηνκείο ζηνπο νπνίνπο δηαθσλνχκε. Απηά βιέπνπλ νη Κηλέδνη. Απηή ηελ επνρή ζνβεί δηπισκαηηθή θξίζε κεηαμχ ΖΠΑ-Κίλαο. γηα λα ηνπο παξεγνξήζεη…… Δπίζεο επεζθέθζε ην Μπαγθιαληέο θαη ηελ Ηλδία. γηα ινγαξηαζκφ ηεο παγθφζκηαο ΢ησληζηηθήο Γηαθπβέξλεζεο. Σα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα είλαη επηλφεζε ηεο παγθφζκηαο ΢ησληζηηθήο Γηθηαηνξίαο. απφ θάζε άιιε γπλαίθα ππνςήθηα ζηελ Ακεξηθαληθή ηζηνξία. φπσο ε Αίγππηνο. θαη ε Ρσζία. Δίλαη πνιχ θηιφδνμε αλ λνκίδεη φηη ζα κπνξέζεη ηειηθά λα «βάιιεη ρέξη» ζηε Κίλα θαη ζηε Ρσζία. Έηζη γηα λα δείηε πφζν εηιηθξηλείο είλαη νη ΢ησληζηηθέο ΖΠΑ ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε άιιεο ρψξεο. H επίζθεςε έγηλε κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ «΢ηξαηεγηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ δηαιφγνπ» κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ. δειαδή ην ίδην παξακχζη……. «Να ζε θάςσ Γηάλλε. ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ςεθνθνξίαο γηα ην ςήθηζκα ηνπ πνιέκνπ ζην Ηξάθ. κε ηε ζπλεξγαζία ησλ νπνίσλ ζα εμαξηεζεί έλα επξχ θάζκα ζεκάησλ. ε Υίιαξη βξέζεθε ζην Πεθίλν. ε Κίλα . Απηφ είλαη ην πλεχκα πνπ θπξηαξρεί θαζψο εηνηκάδνκαη λα αλαρσξήζσ απφςε γηα ην Πεθίλν». ην Αθγαληζηάλ. ΢ηε Ληβχε ε Υίιαξη κεηέθεξε νηθνλνκηθή βνήζεηα απφ ηηο ΖΠΑ ζην κεηαβαηηθφ ζπκβνχιην ηεο Ληβχεο.Μεηά ηε Κίλα ε Υίιαξη επεζθέθζε ηελ Μηαλκάξ. (γηα ην Γθνπαληάλακν.. Γειαδή θαηάζηξεςαλ κηα πινχζηα ρψξα. θαη ηνπο άιινπο πνιηηηθνχο θξαηνχκελνπο δελ καο ιέεη ιέμε ε θπξία). Ζ επίζεκε επίζθεςε άξρηζε ζηηο 02-Ματνπ 2012 φπνπ ε Υίιαξη ζπλνδεπφηαλ απφ ηνλ ππνπξγφ νηθνλνκηθψλ Σimothy Geithner θαη αλψηαηε αληηπξνζσπεία ηνπ State Dept. αιιά λα ηα εθαξκφδνπλ κφλν νη αληίπαινί ηνπο.

«Θεφο νίδε» ηη ελλννχλ ιέγνληαο «Φεθηαθά ζχλνξα» ησλ θξαηψλ. πνιηηηθέο. Πάλησο θάηη καγεηξεχνπλ γηα ηε θαηάθηεζε ηεο παγθφζκηαο θπξηαξρίαο. ζηξαηησηηθέο. ΢πλερίδεη ιέγνληαο. Με αλεζπρεί απηφ πνπ ε Υίιαξη απνθαιεί «Έμππλε δχλακε» θαη «Φεθηαθά ΢χλνξα». θαη ηε κεηέβαιε ζε ΥΑΡΤΒΓΖ!!! Ο Θεφο αο ζψδεη ηελ αλζξσπφηεηα! ΑΝΣΩΝΗ΢ Ι. παξέιαβε κηα αγαζή πξψηε θπξία. ην πιήξεο θάζκα φισλ ησλ εξγαιείσλ λα είλαη ζηε δηάζεζή καο. πνιηηηζηηθέο δπλάκεηο γηα θάζε θαηάζηαζε. πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε απηφ πνπ έρεη νλνκαζηεί «έμππλε δχλακε». ΓΡΤΠΑΙΟ΢ Διεθνολόγος. ήηνη δηπισκαηηθέο.-H Παγθφζκηα ΢ησληζηηθή εμνπζία. λνκηθέο. νηθνλνκηθέο.Δπηθπξίαξρσλ.- .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful