You are on page 1of 4

Strana 1722

Zbierka zkonov . 268/2007

iastka 124

268 ZKON zo 17. mja 2007,


ktorm sa men a dopa zkon Nrodnej rady Slovenskej republiky . 182/1993 Z. z. o vlastnctve bytov a nebytovch priestorov v znen neskorch predpisov

Nrodn rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zkone: l. I Zkon Nrodnej rady Slovenskej republiky . 182/1993 Z. z. o vlastnctve bytov a nebytovch priestorov v znen zkona Nrodnej rady Slovenskej republiky . 151/1995 Z. z., zkona . 158/1998 Z. z., zkona . 173/1999 Z. z., zkona . 252/1999 Z. z., zkona . 400/2002 Z. z., zkona . 512/2003 Z. z., zkona . 367/2004 Z. z. a zkona . 469/2005 Z. z. sa men a dopa takto: 1. V 2 odsek 2 znie: (2) Bytovm domom (alej len dom) sa na ely tohto zkona rozumie budova, v ktorej je viac ako polovica podlahovej plochy uren na bvanie a m viac ako tri byty a v ktorej byty a nebytov priestory s za podmienok ustanovench v tomto zkone vo vlastnctve alebo spoluvlastnctve jednotlivch vlastnkov a spolon asti domu a spolon zariadenia tohto domu s sasne v podielovom spoluvlastnctve vlastnkov bytov a nebytovch priestorov.. 2. V 2 ods. 4 sa vypaj slov a s uren na spolon uvanie. 3. V 5 ods. 1 psm. c) sa slov asti domu, nahrdzaj slovami spolon asti domu a spolon zariadenia domu, asti. 4. V 6 odseky 2 a 4 znej: (2) Sprva domu je obstarvanie sluieb a tovaru, ktormi sprvca alebo spoloenstvo zabezpeuje pre vlastnkov bytov a nebytovch priestorov v dome a) prevdzku, drbu, opravy a udriavanie spolonch ast domu, spolonch zariaden domu, priahlho pozemku a prsluenstva, b) sluby spojen s uvanm bytu alebo nebytovho priestoru, c) vedenie tu domu v banke, d) vymhanie kody, nedoplatkov vo fonde prevdzky, drby a oprv a inch nedoplatkov, e) in innosti, ktor bezprostredne svisia s uvanm domu ako celku jednotlivmi vlastnkmi bytov a nebytovch priestorov v dome. (3) Na sprvu domu nesm by dohodnut sasne viacer formy sprvy domu. Na sprvu v jednom dome me by uzavret zmluva len s jednm sprvcom alebo len jedna zmluva o spoloenstve. (4) Zmluvy uzatvoren v rozpore s odsekom 3 s neplatn..

5. V 7 ods. 3 sa na konci pripja tto veta: Prekkou konania o registrcii spoloenstva nie je plynutie vpovednej lehoty pri skonen platnosti zmluvy o vkone sprvy.. 6. V 7 odsek 5 znie: (5) Sprvny orgn vykon zpis do registra do 15 dn od zaatia konania, alebo ak ide o zmenu formy sprvy, nasledujci de po skonen platnosti zmluvy o vkone sprvy. Sprvny orgn do troch dn po zpise do registra zale spoloenstvu jedno vyhotovenie zmluvy o spoloenstve, na ktorom vyzna de vykonania zpisu do registra.. 7. V 7 odsek 8 znie: (8) Do registra sa zapisuje aj zmena alebo znik zapisovanch skutonost. tatutrny orgn je povinn poda prslunmu sprvnemu orgnu nvrh na zpis zmeny zapisovanch skutonost do 15 dn odo da, ke zmeny nastali, na ktorom mus by pravos podpisu radne osveden. Ak bol nvrh podan oneskorene, zmenu alebo znik zapisovanch skutonost na zklade tohto nvrhu sprvny orgn nezape. K nvrhu sa mus priloi zpisnica, prezenn listina a uznesenie zhromadenia vlastnkov bytov a nebytovch priestorov v dome (alej len zhromadenie) o vykonan zmeny zmluvy o spoloenstve, dodatok k zmluve o spoloenstve v dvoch vyhotoveniach, sprvny poplatok a pri zmene tatutrneho orgnu aj doklad preukazujci jeho bezhonnos.. 8. V 7a odseky 1 a 2 znej: (1) Psomn zmluvu o spoloenstve pri prvom prevode vlastnctva bytu alebo nebytovho priestoru v dome uzatvra vlastnk domu s kadm novm vlastnkom bytu a nebytovho priestoru v dome, ak so zriadenm spoloenstva vyslovila shlas nadpolovin vina vlastnkov bytov a nebytovch priestorov v dome. Pri zmene formy sprvy domu je potrebn shlas so zmluvou o spoloenstve najmenej dvojtretinovej viny hlasov vetkch vlastnkov bytov a nebytovch priestorov v dome. Takto uzavret zmluva o spoloenstve je zvzn pre vetkch vlastnkov bytov a nebytovch priestorov v dome. Zmluvu o spoloenstve neme vlastnk bytu alebo nebytovho priestoru v dome vypoveda. (2) S prevodom alebo prechodom vlastnctva bytu alebo nebytovho priestoru v dome prechdzaj na novho vlastnka bytu alebo nebytovho priestoru v dome prva a povinnosti vyplvajce zo zmluvy o spoloenstve. Ak vlastnk bytu alebo nebytovho priestoru v dome nadobudol byt alebo nebytov priestor v dome na zklade zmluvy o vstavbe alebo nadstavbe domu, je

iastka 124

Zbierka zkonov . 268/2007

Strana 1723

povinn pristpi k zmluve o spoloenstve. Prevodom alebo prechodom bytu alebo nebytovho priestoru na novho vlastnka odstupuje doteraj vlastnk bytu alebo nebytovho priestoru v dome od zmluvy o spoloenstve; zvzky vyplvajce z tejto zmluvy zanikaj a ich usporiadanm. Novho vlastnka bytu alebo nebytovho priestoru v dome zavzuj aj prvne kony tkajce sa domu, spolonch ast domu a spolonch zariaden domu, prsluenstva a pozemku vykonan pred prevodom alebo prechodom vlastnctva bytu alebo nebytovho priestoru v dome.. 9. V 7b ods. 2 sa nad slovo osobitn predpis umiestuje odkaz 12aa a vypa sa tvrt veta.
12aa) Naprklad zkon . 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnen niektorch zkonov v znen neskorch predpisov, zkon . 442/2002 Z. z. o verejnch vodovodoch a verejnch kanalizcich a o zmene a doplnen zkona . 276/2001 Z. z. o regulcii v sieovch odvetviach v znen neskorch predpisov, zkon . 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znen zkona . 99/2007 Z. z..

17. V 8 ods. 3 sa slov samostatn tovnctvo nahrdzaj slovami samostatn analytick ty. 18 . V 8a ods. 1 sa za prv vetu vkladaj nov tyri vety, ktor znej: Zmluva o vkone sprvy, jej zmena alebo jej znik sa schvauje nadpolovinou vinou hlasov vetkch vlastnkov bytov a nebytovch priestorov v dome. Schvlen zmluva o vkone sprvy alebo jej zmena, alebo jej znik je zvzn pre vetkch vlastnkov bytov a nebytovch priestorov v dome, ak je podpsan nadpolovinou vinou vlastnkov bytov a nebytovch priestorov v dome a sprvcom. Sprvca je povinn schvlen zmluvu alebo jej zmenu dorui kadmu vlastnkovi bytu a nebytovho priestoru v dome. Na doruovanie sa vzahuje osobitn predpis.12e) .
12e) 46 Obianskeho sdneho poriadku v znen neskorch predpisov..

Poznmka pod iarou k odkazu 12aa znie:

Poznmka pod iarou k odkazu 12e znie:

10. V 7b ods. 4 sa slov o vkone sprvy nahrdzaj slovami o spoloenstve. 11. V 7c ods. 2 sa za slov Predseda navrhuje po prerokovan v rade vkladaj slov zhromadeniu na schvlenie. 12. V 7c sa odsek 2 dopa psmenami h) a i), ktor znej: h) podanie nvrhu na exekun konanie,12ab) i) vykonanie dobrovonej draby12ac) bytu alebo nebytovho priestoru v dome na uspokojenie pohadvok poda 15..
12ab) Zkon Nrodnej rady Slovenskej republiky . 233/1995 Z. z. o sdnych exektoroch a exekunej innosti (Exekun poriadok) a o zmene a doplnen alch zkonov v znen neskorch predpisov. 12ac ) Zkon . 527/2002 Z. z. o dobrovonch drabch a o doplnen zkona Slovenskej nrodnej rady . 323/1992 Zb. o notroch a notrskej innosti (Notrsky poriadok) v znen neskorch predpisov..

19. V 8a sa za odsek 2 vkladaj nov odseky 3 a 4, ktor znej: (3) Ak sprvca nepredlo vlastnkom bytov a nebytovch priestorov v dome sprvu o svojej innosti za predchdzajci rok tkajcu sa domu a vytovanie pouitia fondu prevdzky, drby a oprv a hrad za plnenia v lehote poda odseku 2, nem a do ich predloenia nrok na platby za sprvu. Ak sprvca najneskr v de skonenia sprvy neprevedie zostatok finannch prostriedkov na te domu v banke na et zaloen novm sprvcom alebo spoloenstvom, je povinn zaplati na et domu zaloen novm sprvcom alebo spoloenstvom roky z omekania. (4) Styk vlastnkov bytov a nebytovch priestorov v dome so sprvcom zabezpeuje zstupca vlastnkov zvolen na schdzi vlastnkov bytov a nebytovch priestorov v dome (alej len schdza vlastnkov). Zstupca vlastnkov informuje vlastnkov bytov a nebytovch priestorov v dome o innosti sprvcu a o dleitch otzkach prevdzky domu. Zstupca vlastnkov je povinn uplatova voi sprvcovi poiadavky vlastnkov bytov a nebytovch priestorov v dome v slade so zmluvou o vkone sprvy. Zstupca vlastnkov nie je oprvnen rozhodova o veciach, o ktorch mu rozhodova len vlastnci bytov a nebytovch priestorov v dome poda 14.. Doterajie odseky 3 a 4 sa oznauj ako odseky 5 a 6. 20. V 8a ods. 5 sa slov es mesiacov nahrdzaj slovami tri mesiace. 21. V 8a odsek 6 znie: (6) S prevodom alebo prechodom vlastnctva bytu alebo nebytovho priestoru v dome prechdzaj na novho vlastnka bytu alebo nebytovho priestoru v dome prva a povinnosti vyplvajce zo zmluvy o vkone sprvy. Ak vlastnk bytu alebo nebytovho priestoru v dome nadobudol byt alebo nebytov priestor v dome na zklade zmluvy o vstavbe alebo nadstavbe domu, je povinn pristpi k zmluve o vkone sprvy. Prevodom alebo prechodom bytu alebo nebytovho priestoru v dome na novho vlastnka odstupuje doteraj vlastnk bytu alebo nebytovho priestoru v dome od zmluvy o vkone sprvy; zvzky vyplvajce z tejto zmluvy za-

Poznmky pod iarou k odkazom 12ab a 12ac znej:

13. V 7c sa za odsek 2 vklad nov odsek 3, ktor znie: (3) Predsedu odvolva zhromadenie nadpolovinou vinou hlasov vetkch vlastnkov bytov a nebytovch priestorov v dome. Ak je predseda odvolan a nie je sasne zvolen nov predseda, ak sa predseda vzd funkcie alebo ju nie je schopn vykonva z inch dvodov najmenej po dobu troch po sebe nasledujcich kalendrnych mesiacov, do zvolenia novho predsedu vykonva funkciu predsedu len rady uren radou.. Doterajie odseky 3 a 8 sa oznauj ako odseky 4 a 9. 14. V 7c sa odsek 5 dopa psmenom d), ktor znie: d) kontroluje innos spoloenstva a navrhuje opatrenia na npravu nedostatkov.. 15. V 7c ods. 9 v druhej vete sa za slovo poiada vkladaj slov predseda alebo. 16. V 8 ods. 1 sa za slovo predmete vkladaj slov podnikania alebo v predmete..

Strana 1724

Zbierka zkonov . 268/2007

iastka 124

nikaj a ich usporiadanm. Novho vlastnka bytu alebo nebytovho priestoru v dome zavzuj aj prvne kony tkajce sa domu, spolonch ast domu a spolonch zariaden domu, prsluenstva a pozemku vykonan pred prevodom alebo prechodom vlastnctva bytu alebo nebytovho priestoru v dome.. 22. 8a sa dopa odsekom 7, ktor znie: (7) Ak sprvca vypovedal zmluvu o vkone sprvy, neme ukoni vkon sprvy, ak vlastnci bytov a nebytovch priestorov v dome nemaj ku du skonenia vpovednej lehoty uzavret zmluvu o vkone sprvy s inm sprvcom alebo nie je zaloen spoloenstvo. Ak do jednho roka nebud ma vlastnci bytov a nebytovch priestorov v dome uzatvoren zmluvu o vkone sprvy s inm sprvcom alebo nie je zaloen spoloenstvo, sprvca je oprvnen previes vkon sprvy na inho sprvcu. Prvne vzahy vlastnkov bytov a nebytovch priestorov v dome a sprvcu po uplynut vpovednej lehoty sa riadia ustanoveniami vypovedanej zmluvy o vkone sprvy.. 23. V 8b odseky 1 a 2 znej: (1) Sprvca je povinn vykonva sprvu domu samostatne v mene vlastnkov bytov a nebytovch priestorov v dome a na ich et a je oprvnen kona pri sprve domu za vlastnkov bytov a nebytovch priestorov v dome pred sdom. a) b) c) (2) Pri sprve domu je sprvca povinn hospodri s majetkom vlastnkov bytov a nebytovch priestorov v dome s odbornou starostlivosou v slade s podmienkami zmluvy o vkone sprvy, dba na ochranu prv vlastnkov bytov a nebytovch priestorov v dome a uprednostova ich zujmy pred vlastnmi, zastupova vlastnkov bytov a nebytovch priestorov v dome pri vymhan kody, ktor im vznikla innosou tretch osb alebo innosou vlastnka bytu alebo nebytovho priestoru v dome, vykonva prva k majetku vlastnkov len v zujme vlastnkov bytov a nebytovch priestorov v dome, sledova hrady za plnenia a hrady preddavkov do fondu prevdzky drby a oprv od vlastnkov bytov a nebytovch priestorov v dome a vymha vzniknut nedoplatky, umoni vlastnkovi bytu alebo nebytovho priestoru v dome na poiadanie nahliadnu do dokladov tkajcich sa sprvy domu alebo erpania fondu prevdzky, drby a oprv, zvola schdzu vlastnkov poda potreby, najmenej raz za rok, alebo ke o to poiada najmenej tvrtina vlastnkov bytov a nebytovch priestorov v dome, vypracva ron pln oprv, ktor zohadn najm opotrebenie materilu a stav spolonch ast domu a spolonch zariaden domu a navrhn vku tvorby fondu prevdzky drby a oprv domu na kalendrny rok, poda nvrh na vykonanie dobrovonej draby12ac) bytu alebo nebytovho priestoru v dome na uspokojenie pohadvok poda 15, ak je schvlen nadpolovinou vinou hlasov vetkch vlastnkov bytov a nebytovch priestorov v dome, poda nvrh na exekun konanie,12ab)

k) zabezpeova vetky alie innosti potrebn na riadny vkon sprvy domu v slade so zmluvou o vkone sprvy a s tmto zkonom.. 24. V 10 ods. 1 posledn veta znie: Vlastnci bytov a nebytovch priestorov v dome vykonvaj hrady do fondu prevdzky, drby a oprv poda vekosti spoluvlastnckeho podielu, ak sa dvojtretinovou vinou hlasov vetkch vlastnkov bytov a nebytovch priestorov v dome nedohodli inak.. 25. V 10 ods. 4 sa vypa prv veta. 26. 10 sa dopa odsekom 6, ktor znie: (6) hrady za plnenia s vlastnci bytov a nebytovch priestorov v dome povinn mesane vopred uhrdza na et domu v banke. Pri roztovan hrad za plnenia sa zohaduje miera vyuvania spolonch ast domu a spolonch zariaden domu vlastnkmi bytov alebo nebytovch priestorov v dome. Okrem sluieb a prc, ktor vlastnk bytu a nebytovho priestoru v dome uhrdza priamo dodvateovi, sa za plnenie spojen s uvanm bytu alebo nebytovho priestoru povauje najm osvetlenie spolonch ast domu, odvoz odpadov, istenie mp, uvanie vahov, upratovanie, dodvka tepla a teplej vody, dodvka vody od vodrenskch spolonost a odvdzanie odpadovch vd.. 27. Za 11 sa vklad 11a, ktor znie: 11a tvrtina vlastnkov bytov a nebytovch priestorov v dome m prvo zvola schdzu vlastnkov alebo zhromadenie, ak na ich iados nezvolal schdzu vlastnkov alebo zhromadenie sprvca alebo rada do 15 dn od doruenia iadosti. Oznmenie o schdzi vlastnkov alebo o zhromaden spolu s programom mus by v psomnej forme doruen kadmu vlastnkovi bytu a nebytovho priestoru v dome minimlne p dn pred dom konania schdze vlastnkov alebo zhromadenia. Oznmenie o schdzi vlastnkov alebo o zhromaden spolu s programom sa doruuje aj sprvcovi alebo predsedovi, ak m schdza vlastnkov alebo zhromadenie rozhodova o lohch pre sprvcu alebo predsedu.. 28. V 14 ods. 1 sa vypaj slov bytov a nebytovch priestorov v dome (alej len schdza vlastnkov), slovo desa sa nahrdza slovom p a posledn veta znie: Vsledok hlasovania oznamuje ten, kto schdzu vlastnkov alebo zhromadenie zvolal, a to do piatich pracovnch dn od konania schdze vlastnkov alebo zhromadenia spsobom v dome obvyklm.. 29. V 14 ods. 2 v druhej vete sa na konci bodka nahrdza bodkoiarkou a pripjaj sa tieto slov: to neplat, ak ide o hlasovanie poda odseku 3, 7a ods. 1, 7c ods. 2 psm. i) a ods. 3, 8a ods. 1 a 5, 8b ods. 2 psm. i) a ods. 3, 10 ods. 1 a 16 ods. 3 a 4.. 30. V 14 odseky 3 a 4 znej: (3) Ak vlastnci bytov a nebytovch priestorov v dome rozhoduj o vere a o zabezpeen veru, o zmluve o vstavbe alebo nadstavbe bytov alebo nebyto-

d) e)

f)

g) h)

i)

j)

iastka 124

Zbierka zkonov . 268/2007

Strana 1725

vch priestorov v dome a o zmene formy vkonu sprvy, rozhoduje sa vdy hlasovanm na schdzi vlastnkov dvojtretinovou vinou hlasov vetkch vlastnkov bytov a nebytovch priestorov v dome. Toto hlasovanie neme by psomn. (4) Prehlasovan vlastnk bytu alebo nebytovho priestoru v dome m prvo obrti sa do 15 dn od oznmenia o vsledku hlasovania na sd, aby vo veci rozhodol, inak jeho prvo zanik. Ak sa vlastnk bytu alebo nebytovho priestoru v dome nemohol o vsledku hlasovania dozvedie, m prvo obrti sa na sd najneskr do troch mesiacov od hlasovania, inak jeho prvo zanik. Pri rovnosti hlasov, alebo ak sa vina hlasov pri hlasovan poda odsekov 2 a 3 nedosiahne, rozhodne na nvrh ktorhokovek vlastnka bytu alebo nebytovho priestoru v dome sd.. 31. V 14 ods. 5 sa na konci pripja tto veta: Splnomocnen osoba sa originlom splnomocnenia preukazuje na zaiatku schdze rade alebo zstupcovi vlastnkov.. 32. V 14 odsek 6 znie: (6) Ak nejde o rozhodovanie poda odseku 3, me sprvca, zstupca vlastnkov alebo predseda navrhn psomn hlasovanie. Pred psomnm hlasovanm musia by vlastnci bytov a nebytovch priestorov v dome sedem dn vopred informovan o otzkach, o ktorch sa bude hlasova, a o termne hlasovania, a to spsobom v dome obvyklm. Po vykonan hlasovania psomnou formou zstupca vlastnkov alebo predseda za asti alch dvoch vlastnkov bytov a nebytovch priestorov v dome zist vsledok hlasovania a oznmi ho do piatich pracovnch dn od psomnho hlasovania spsobom v dome obvyklm. Aby bolo psomn hlasovanie prvoplatn, je potrebn shlas nadpolovinej viny hlasov vetkch vlastnkov bytov a nebytovch priestorov v dome. V prpade nespenho hlasovania mus by predmet hlasovania prerokovan na schdzi vlastnkov alebo na zhromaden poda odseku 2. Hlasovanie psomnou formou o tej istej veci nemono opakova. Prehlasovan vlastnk bytu a nebytovho priestoru v dome m prvo obrti sa do 15 dn od oznmenia vsledku hlasovania na sd, aby vo veci rozhodol, inak jeho prvo zanik. Ak sa vlastnk bytu alebo nebytovho priestoru nemohol o vsledku hlasovania dozvedie, pretoe mu nebol oznmen spsobom v dome obvyklm, m prvo obrti sa do troch mesiacov od hlasovania na sd, inak jeho prvo zanik.. 33. V 15 ods. 1 sa na konci pripjaj tieto slov: na zklade rozhodnutia vlastnkov bytov a nebytovch priestorov v dome; nvrh na zpis podva predseda alebo sprvca. 34. Poznmka pod iarou k odkazu 17 znie:

17) 34 zkona Nrodnej rady Slovenskej republiky . 162/1995 Z. z. v znen neskorch predpisov..

35. V 15 sa vypa odsek 3. Sasne sa vypa poznmka pod iarou k odkazu 17a.
22) Naprklad zkon . 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku ttu na in osoby v znen neskorch predpisov, zkon . 13/2002 Z. z. o podmienkach premeny niektorch rozpotovch organizci a prspevkovch organizci na neziskov organizcie poskytujce veobecne prospen sluby (transforman zkon) a ktorm sa men a dopa zkon . 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku ttu na in osoby v znen neskorch predpisov v znen neskorch predpisov, zkon . 578/2004 Z. z. o poskytovateoch zdravotnej starostlivosti, zdravotnckych pracovnkoch, stavovskch organizcich v zdravotnctve a o zmene a doplnen niektorch zkonov v znen neskorch predpisov, zkon . 541/2005 Z. z. o transformcii niektorch ttnych podnikov na akciov spolonosti..

36. Poznmka pod iarou k odkazu 22 znie:

37. V 17 ods. 8 sa slo 6 nahrdza slom 7. 38. V 24 ods. 1 sa za slovo zkona vkladaj slov s vnimkou 6 a 8b a 29. 39. V 29 ods. 2 sa za slov ttne prspevkov organizcie vklad iarka a slov prvnick osoby, ktor poda osobitnho zkona spravuj majetok ttu30a).
30a) Naprklad zkon Nrodnej rady Slovenskej republiky . 258/1993 Z. z. o elezniciach Slovenskej republiky v znen neskorch predpisov..

Poznmka pod iarou k odkazu 30a znie:

40. Za 32b sa vklad 32c, ktor vrtane nadpisu znie: 32c Prechodn ustanovenia k pravm innm od 1. jla 2007 (1) Spoloenstv, ktor vznikli poda doterajch predpisov v budovch, ktor nie s bytovmi domami, sa nepovauj za spoloenstv poda tohto zkona a sprvny orgn ich do 31. decembra 2007 vyiarkne z registra. (2) Vlastnci bytov a nebytovch priestorov v dome, sprvcovia a predsedovia s povinn zmluvy o vkone sprvy alebo zmluvy o spoloenstve uzatvoren do 1. jla 2007 uvies do sladu s tmto zkonom do 31. decembra 2007. Tie asti zmluvy o vkone sprvy alebo zmluvy o spoloenstve, ktor s v rozpore s ustanoveniami tohto zkona, s po uplynut tejto lehoty neplatn.. l. II Tento zkon nadobda innos 1. jla 2007.

Ivan Gaparovi v. r. Pavol Paka v. r. Robert Fico v. r.