P. 1
Νόμος για τα Δάση Ν.998-79

Νόμος για τα Δάση Ν.998-79

|Views: 31|Likes:
Published by -1638

More info:

Published by: -1638 on May 17, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/20/2014

pdf

text

original

Ν Ο Μ Ο Σ 998/1979

"Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Xώρας"
4.E.K.289/29-12-1979/T.A'.
Ο ΠPΟEAPΟΣ
THΣ EAAHΝIKHΣ AHΜΟKPATIAΣ
1ηçισάµενοι οµοçώνως µετά της Bοuìqς, απεçασίσαµεν:
KE4AAAIΟΝ ΠPOTΟΝ
Iενικαί Aιατάçεις
A ρ 0 ρ ο ν 1
Σκοπoς
Σκοπoς τοu παρoντος νoµοu είναι ο κα0ορισµoς των σuγκεκριµένων µέτρων προστασίας
δια την διατqρησιν, ανάπτuçιν και µεìτίωσιν των δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων της
Xώρας εντoς τοu πìαισίοu και προς τον σκοπoν της διατηρqσεως και µεìτιώσεως τοu oìοu
çuσικοu περιµάììοντος και εν σuναρτqσει προς το ιδιαίτερον νοµικoν κα0εστώς το διέπον
την ιδιοκτησία και την εκµετάììεuσιν τοuτων, ως και ο προσδιορισµoς κατά περίπτωσιν q
κατηγορίας περιπτώσεων, των oρων και προüπο0έσεων uπo τας οποίας τα δάση και οι
δασικαί εν γένει εκτάσεις q τµqµατα αuτών δuνανται να µεταµάììοuν την κατά προορισµoν
¿ρqσιν των q να εçuπηρετοuν και άììας ¿ρqσεις, διά ìoγοuς επιµαììοµένοuς εκ δηµοσίοu
σuµçέροντος.
A ρ 0 ρ ο ν 2
Iενικαί uπο¿ρεώσεις
1. Tα δάση και αι δασικαί εν γένει εκτάσεις σuνιστοuν ε0νικo κεçάìαιον, η δε προστασία
των αποτεìεί uπο¿ρέωσιν, τoσον των κρατικών οργάνων εν τη ασκqσει των αρµοδιοτqτων
των, oσον και των ποìιτών.
2. Οuδενoς ιδιωτικοu δικαιώµατος q άσκησις δuναται να ενεργείται κατά παραµίασιν της
ως άνω uπο¿ρεώσεως, πìην αν άììως κατ' εçαίρεσιν ορί¸ει ο νoµος και εντoς των ορίων της
εçαιρέσεως ταuτης.
A ρ 0 ρ ο ν 3
Eκτάσεις εçαρµογqς
1. Oς δάσος νοείται πάσα έκταση της επιçανείας τοu εδάçοuς, η οποία καìuπτεται εν oìω
q σποραδικώς uπo αγρίων çuìωδών çuτών οιωνδqποτε διαστάσεων και ηìικίας
αποτεìοuντων ως εκ της µεταçu των αποστάσεως και αììηìεπιδράσεως οργανικq ενoτητα
και η οποία δuναται να προσçέρει προïoντα εκ των ως άνω çuτών εçαγoµενα q να σuµµάìει
εις τη διατqρησιν της çuσικqς και µιοìογικqς ισορροπίας q να εçuπηρετqσει την διαµίωση
τοu αν0ρώποu εντoς τοu çuσικοu περιµάììοντος.
2. Oς δασική έκταση νοείται πάσα έκταση της επιçανείας τοu εδάçοuς, καìuπτoµενης
uπo αραιqς q πενι¿ράς u¡ηìqς q 0αµνώδοuς, çuìώδοuς µìαστqσεως οιασδqποτε διαπìάσεως
και δuναµένη να εçuπηρετqσει µίαν q περισσoτερες των εν τη προηγοuµένη παραγράçω
ìειτοuργιών.
‘’Ως δάσος ή δασικό οικοσύστημα νοείται το οργανικό σύνολο άγριων φυτών με ξυλώδη κορμό
πάνω στην αναγκαία επιφάνεια του εδάφους, τα οποία, μαί με την εκεί συνυπαρ!ουσα
!λωρίδα και πανίδα, αποτελούν μ"σω της αμοι#αίας αλληλεξάρτησης και αλληλοεπίδρασής
τους, ιδιαίτερη #ιοκοινότητα $δασο#ιοκοινότητα% και ιδιαίτερο φυσικό περι#άλλον
$δασογεν"ς%& 'ασική "κταση υπάρ!ει όταν στο παραπάνω σύνολο η άγρια ξυλώδης #λάστηση,
υ(ηλή ή )αμνώδης, είναι αραιά&’’
H ως άνω εντoς εισαγωγικών. παράγραçος προστέ0ηκε στο άρ0ρο 24 τοu Σuντάγµατος απo
το 1qçισµα της Z` Aνα0εωρητικqς Bοuìqς των Eììqνων `1qçιση, δηµοσίεuση και 0έση σε
ισ¿u των ανα0εωρηµένων διατάçεων τοu Σuντάγµατος`` 4.E.K. 84/17-4-2001/T.A.
3. Eις τα δάση q τις δασικές εκτάσεις, αντιστοί¿ως περιìαµµάνονται και αι εντoς αuτών
οιασδqποτε çuσεως ασκεπείς εκτάσεις, ¿ορτοìιµαδικές η µη, µρα¿ώδεις εçάρσεις και
γενικώς ακάìuπτοι ¿ώροι, κα0ώς και αι uπεράνω δασών q δασικών εκτάσεων ασκεπείς
κορuçές q αìπικές ¸ώνες των ορέων και αι άµατοι κìιτuες αuτών. Tα δάση και αι δασικαί
εκτάσεις δεν µεταµάììοuν τον, κατά τας ανωτέρω διατάçεις, ¿αρακτqρα αuτών και oταν
ακoµη εντoς αuτών uçίστανται µεµονωµένα q εγκατεσπαρµένα καρποçoρα δένδρα q
σuστάδες τοιοuτων δένδρων.
4. Eις τας διατάçεις τοu παρoντος νoµοu uπάγονται και αι εντoς των πoìεων και των
οικιστικών περιο¿ών εuρισκoµεναι εκτάσεις, οι οποίες καìuπτονται uπo δασικqς
µìαστqσεως çuσικώς q τε¿νικώς δηµιοuργοuµενης (πάρκα και άìση), ως και αι οποuδqποτε
δηµιοuργοuµεναι δενδροστοι¿ίαι q δασικαί çuτείαι.
5. Eις τας διατάçεις τοu παρoντος νoµοu uπάγονται και αι εκτάσεις εκείναι αι οποίαι
κηρuσσονται q έ¿οuν qδη κηρu¿0εί διά πράçεως της αρµοδίας διοικητικqς αρ¿qς ως
δασωτέαι q αναδασωτέαι.
6. Aεν uπάγονται οπωσδqποτε εις τας διατάçεις τοu παρoντος νoµοu:
α) Aι γεωργικώς καììιεργοuµεναι εκτάσεις.
µ) Aι ¿ορτοìιµαδικαί εκτάσεις, αι εuρισκoµεναι επί πεδινών εδαçών q επί ανωµάìοu
εδάçοuς q ìoçων, εçoσον δεν εµπίπτοuν εις τας περιπτώσεις της παραγράçοu 3 τοu
παρoντος άρ0ροu q δεν έ¿οuν κηρu¿0εί ένεκα τοu προστατεuτικοu αuτών ¿αρακτqρος q εç
άììοu ìoγοu δασωτέαι κατά τα εις το άρ0ρον 38 τοu παρoντος νoµοu ορι¸oµενα.
γ) Aι µρα¿ώδεις q πετρώδεις εκτάσεις, αι εuρισκoµεναι επί των ως άνω πεδινών q
ανωµάìων q ìοçωδών εδαçών.
δ) Aι αìuκαί.
ε) Aι περιο¿αί διά τας οποίας uçίστανται εγκεκριµένα σ¿έδια πoìεως q καταìαµµάνονται
uπo οικισµών προüçισταµένων τοu έτοuς 1923 q πρoκειται περί οικοδοµησίµων εκτάσεων
των οικιστικών περιο¿ών τοu Ν.947/1979 και
στ) Οι αρµοδίως ¿αρακτηρισ0έντες ως αρ¿αιοìογικοί ¿ώροι και κα0' ον ¿ρoνον διαρκεί ο
¿αρακτηρισµoς ως τοιοuτων.
A ρ 0 ρ ο ν 4
Kατηγορίαι δασών και δασικών εκτάσεων
1. Tα δάση και αι δασικαί εκτάσεις διά την αποτεìεσµατικqν και διαρκq προστασίαν των,
διακρίνονται αναìoγως προς την ωçεìιµoτητα και τας ìειτοuργίας τας οποίας εçuπηρετοuν
ως ακοìοu0ως:
α) Aάση και δασικαί εκτάσεις αι οποίαι παροuσιά¸οuν ιδιαίτερον επιστηµονικo,
αισ0ητικo, οικοìογικo, q γεωµορçοìογικo ενδιαçέρον (ε0νικοί δρuµοί, αισ0ητικά δάση,
uγροµιoτοποι, διατηρητέα µνηµεία της çuσεως). µ) Aάση και δασικαί εκτάσεις, αι οποίαι
ασκοuν ιδιαιτέραν προστατεuτικq επίδρασιν επί των εδαçών και των uπογείων uδάτων, ως αι
κείµεναι εντoς ìεκανών απορροqς ¿ειµάρρων, αι uπερκείµεναι πoìεων, ¿ωρίων q οικισµών,
αι ασκοuσαι προστασίαν επί παρακειµένων çuσικών q ποìιτιστικών µνηµείων q σηµαντικών
τε¿νικών έργων (προστατεuτικά δάση και δασικαί εκτάσεις). γ) Aάση και δασικαί
εκτάσεις, αι οποίαι παροuσιά¸οuν ιδιαιτέραν σηµασία απo απo¡εως παραγωγqς δασικών
προïoντων q άììων αγα0ών πρωτογενοuς παραγωγqς (εκµεταììεuσιµα q παραγωγικά δάση
και δασικαί εκτάσεις). & δ) Aάση και δασικαί εκτάσεις προσçερoµεναι δι' ανα¡u¿q τοu
πìη0uσµοu q αποτεìοuσαι παράγοντα σuν0ηκών διαµιώσεως αuτοu εν τη περιο¿q q της
τοuριστικqς αναπτuçεως ταuτης (δάση και δασικαί εκτάσεις ανα¡u¿qς). ; ε) Tα δάση και αι
δασικαί εκτάσεις, αι µη εµπίπτοuσαι εις οιανδqποτε των κατηγοριών α' ως και δ'.
2. Aπo της απo¡εως της 0έσεως των δασών και δασικών εκτάσεων εν σ¿έσει προς τοuς
¿ώροuς αν0ρώπινης εγκαταστάσεως και δραστηριoτητος διακρίνονται:
α) Πάρκα και άìση εντoς των πoìεων q των οικιστικών περιο¿ών. µ) Aάση και δασικαί
εκτάσεις κείµεναι επί ¸ώνης πìάτοuς 1.000 µέτρων απo της 0αìάσσης, δι' oìας τας
παρακτίοuς περιο¿άς της ¿ώρας (παραìιακά δάση), 500 µέτρων γuρω0εν της o¿0ης των
ìιµνών (παραìίµνια δάση) και 200 µέτρων εκατέρω0εν της o¿0ης των ποταµών. γ) Aάση
και δασικαί εκτάσεις κείµεναι εντoς ¸ώνης πìάτοuς 1.000 µέτρων εκατέρω0εν των ε0νικών
οδών και 200 µέτρων εκατέρω0εν επαρ¿ιακών οδών. δ) Aάση και δασικαί εκτάσεις
κείµεναι εντoς q πέριç τοuριστικών περιο¿ών q ìοuτροπoìεων και εις ακτίνα 3.000 µέτρων
απo τοu κέντροu τοuτων. ε) Aάση και δασικαί εκτάσεις κείµεναι πέριç αρ¿αιοìογικών και
ιστορικών ¿ώρων q µνηµείων q παραδοσιακών οικισµών και εις ακτίνα 3.000 µέτρων απo
τοu κέντροu τοuτων. & στ) Aάση και δασικαί εκτάσεις κείµεναι εντoς µιοµη¿ανικών ¸ωνών
q εις τας παρuçάς µιοµη¿ανικών περιο¿ών και εντoς ¸ώνης 1.000 µέτρων απo της
περιçερείας τοuτων.
¸) Aάση και δασικαί εν γένει εκτάσεις κείµεναι εντoς της περιçερείας τοu Νοµοu Aττικqς.
3. Aιά προεδρικοu διατάγµατος εκδιδοµένοu προτάσει τοu Yποuργοu Iεωργίας είναι
δuνατoν oπως:
α) προσαuçάνονται αι εν τη παραγράçω 2 αποστάσεις µέ¿ρι και τοu ηµίσεως των αuτo0ι
προµìεποµένων ορίων εις ωρισµένας περιο¿άς της Xώρας,
µ) προστί0ενται και έτεροι νοµοί εις την κατηγορίαν ¸' της παραγράçοu 2.
A ρ 0 ρ ο ν 5
Kα0ορισµoς αρµοδιοτqτων
1. H προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων, ως και η ìq¡ις των uπo τοu
παρoντος νoµοu προµìεποµένων ειδικοτέρων µέτρων, ανqκει εις την αρµοδιoτητα της
δασικqς uπηρεσίας, ενεργοuσης κατά τας οικείας περί τοuτων διατάçεις q τας ειδικάς
διατάçεις τοu παρoντος νoµοu.
2. H µέριµνα διά την ανάπτuçιν, µεìτίωσιν, αναδάσωσιν και προστασίαν των πάρκων,
αìσών και των εντoς των πoìεων q οικιστικών περιο¿ών δενδροστοι¿ιών ανqκει εις τοuς
οικείοuς οργανισµοuς τοπικqς αuτοδιοικqσεως q τοuς επί τη µάσει σ¿ετικqς ποìεοδοµικqς
µεìέτης αναìαµoντας την δηµιοuργία αuτών οικιστικοuς çορείς q εις ίδια νοµικά πρoσωπα
επί τη µάσει ειδικών διατάçεων. Oσαuτως η ως άνω µέριµνα διά δάση q δασικές εκτάσεις q
πάρκα, άìση και δενδροστοι¿ίας εuρισκoµενες εντoς αρ¿αιοìογικών ¿ώρων ανqκει εις τας
αρµοδίας uπηρεσίας τοu Yποuργείοu Ποìιτισµοu.
Aι ως άνω uπηρεσίαι και οργανισµοί δuνανται πάντως να ¸ητοuν την σuνδροµq της
Aασικqς Yπηρεσίας, εçoσον σuντρέ¿ει περίπτωσις. Aι δασικαί uπηρεσίαι σuνεργά¸ονται
µετά των ìοιπών δηµοσίων uπηρεσιών και των οργανισµών τοπικqς αuτοδιοικqσεως q
άììων νοµικών προσώπων δηµοσίοu δικαίοu, εçoσον πρoκειται περί ìq¡εως µέτρων
προστασίας, η πραγµατοποίησις των οποίων περιìαµµάνεται και εις την αρµοδιoτητα των
uπηρεσιών q των νοµικών τοuτων προσώπων.
3. H άσκησις αρµοδιοτqτων άììων δηµοσίων uπηρεσιών q uπηρεσιών q uπηρεσιών
νοµικών προσώπων δηµοσίοu δικαίοu q των δραστηριοτqτων δηµοσίων q ιδιωτικών
επι¿ειρqσεων δεν δuναται να ενεργqται κατά τρoπον 0ίγοντα τα, τα uπo την δια¿είρισιν q
επίµìε¡ιν τοu Yποuργείοu Iεωργίας, εuρισκoµενα δάση και τας δασικάς εκτάσεις πέραν
των, διά των διατάçεων τοu παρoντος νoµοu q των αποçάσεων της δασικqς uπηρεσίας q τοu
Yποuργοu Iεωργίας, τι0εµένων ορίων.
A ρ 0 ρ ο ν 6
Yποìογισµoς αçίας δασών και δασικών εκτάσεων
1. Eις ας περιπτώσεις είναι απαραίτητον oπως προσδιορισ0q η αçία δάσοuς q δασικqς
εκτάσεως δι' οιανδqποτε αιτίαν, ο προσδιορισµoς οuτος ενεργείται επί τη µάσει της 0έσεως,
της µορçqς και της σuστάσεως, ως και της τu¿oν εις δασικά προïoντα αποδoσεως τοu δάσοuς
q της δασικqς εκτάσεως, της ιδιοσuστασίας τοu εδάçοuς και των ìοιπών çuσικών
¿αρακτηριστικών αuτοu, ìαµµανοµένης uπ' o¡ιν της κατά νoµον αδuναµίας
¿ρησιµοποιqσεώς τοu προς οικιστικοuς σκοποuς q άììην εκµετάììεuσιν çένην προς τον
προορισµoν αuτοu.
Aιά τον εν ìoγω προσδιορισµoν δεν δuναται να ìηç0οuν uπ' o¡ιν σuγκριτικά στοι¿εία
αναçερoµενα εις γειτονικάς οικοπεδικάς εκτάσεις q έτερα στοι¿εία εµçανί¸οντα το δάσος q
την δασικqν έκτασιν, ως έ¿οντα οικοπεδικqν αçίαν.
2. Eç' oσον, κατ' εçαρµογqν των διατάçεων τοu παρoντος νoµοu, τµqµατα δάσοuς q
δασικqς εκτάσεως q0εìαν διατε0q προς οικοδοµικqν q άììην πìην της δασοπονικqς çuσεως
εκµετάììεuσιν και παρίσταται ανάγκη προσδιορισµοu της αçίας αuτών, ταuτα εκτιµώνται ως
έ¿οντα οικοπεδικqν αçίαν, µάσει της 0έσεως εις ην εuρίσκονται και των ìοιπών
προσδιοριστικών της αçίας αuτών στοι¿είων, µεταçu των οποίων και τα κατά το τεìεuταίον
εδάçιον της προηγοuµένης παραγράçοu.
KE4AAAIΟΝ AEYTEPΟΝ
Σuµµοuìια και Eπιτροπαί

A ρ 0 ρ ο ν 7
Σuµµοuìιον Aασικqς Ποìιτικqς
*** Tο Σuµµοuìιο Aασικqς Ποìιτικqς και οι σ¿ετικές µε αuτo διατάçεις σuστάσεως,
σuν0έσεως, σuγκροτqσεως και ìειτοuργίας τοu καταργq0ηκαν µε τη & 8 τοu άρ0ροu 6 της
272961/26-4-82 κοινqς απoçασης των Yπ. Προεδρίας και Iεωργίας.
+& ,υνιστάται παρά των -πουργείο .εωργίας ,υμ#ούλιο 'ασικής /ολιτικής ως
συμ#ουλευτικό και γνωμοδοτικό όργανον επί )εμάτων προστασίας και αναπτύξεως των δασών
και δασικών εκτάσεων και ασκήσεως της 'ασικής /ολιτικής του 0ράτους&
1& 2ιδικώτερον το ,υμ#ούλιο 'ασικής /ολιτικής γνωμοδοτεί3
2πί πάσης φύσεως σ!εδίων νόμων και διαταγμάτων, τα οποία "!ουν ως αντικείμενον την
προστασίαν, την εκμετάλλευσιν ή την ανάπτυξιν των δασών και των δασικών εκτάσεων και την
εφαρμογήν της δασικής πολιτικής της 0υ#ερνήσεως&
#% 2πί της κηρύξεως περιο!ής τινός ως αισ)ητικού δάσους ή ε)νικού δρυμού ή μνημείου
της φύσεως και περί των ληπτ"ων δι4 αυτά μ"τρων&
γ% 2πί της εγκρίσεως πολυετών ε)νικών ή περιφερειακών προγραμμάτων δασικής
αναπτύξεως&
δ% 'ιά την λή(ιν μ"τρων προστασίας του )ηραματικού πλούτου και της αγρίας πανίδας ή
την λή(ιν μ"τρων κατά των επι#λα#ών )ηραμάτων&
ε% 2πί παντός ετ"ρου )"ματος το οποίον ρητώς παραπ"μπεται εις αυτό κατά τας διατάξεις
του παρόντος νόμου, ή ή)ελε παραπεμφ)εί εις αυτό κατά την κρίσιν του -πουργού .εωργίας&
Ωσαύτως το ,υμ#ούλιο τούτο μελετά την κατάστασιν των δασών και δασικών εκτάσεων και
εισηγείται την λή(ιν των ενδεικνυομ"νων μ"τρων επί των κατά την παράγραφον + )εμάτων&
5& 6ο ,υμ#ούλιον 'ασικής /ολιτικής αποτελείται από3
α% 6ον .ενικόν .ραμματ"α του -πουργείου .εωργίας ως /ρόεδρο&
#% 6ον 7ομικόν ,ύμ#ουλον του -πουργείου .εωργίας&
γ% 6ον .ενικόν '8ντήν 'ασών&
δ% 6ον .ενικόν '8ντήν .εωργικής 9ναπτύξεως&
ε% 6ον αρ!αιότερον των εν 9)ήναις γενικών επι)εωρητών δασών&
στ% 6ον /ρο:στάμενον της -πηρεσίας /ροστασίας /ερι#άλλοντος του -πουργείου
,υντονισμού&
% ;να κα)ηγητήν του τμήματος 'ασολογίας της .εωπονικής και 'ασολογικής ,!ολής του
/αν8μίου <εσ8νίκης&
η% ;να κα)ηγητήν της ωολογίας, μιάς των ανωτάτων σ!ολών&
)% ;να εκπρόσωπον του .εωτε!νικού 2πιμελητηρίου της 2λλάδος
ι% ;να ιδιώτην δασοκτήμονα ή εκπρόσωπον δασοκτήμονος 'ήμου ή 0οινότητος&
ια% ;να ιδιώτην #ιομή!ανο ξύλου&
ι#% ;να εκπρόσωπο της /ανελληνίου ,υνομοσπονδίας 2νώσεων .εωργικών
,υνεταιρισμών $/9,2.2,%&
ιγ% ;να εκπρόσωπο των σωματείων φίλων των δασών και του περι#άλλοντος&
2ις το ,υμ#ούλιον τούτο μετ"!ει ως εισηγητής μετά (ήφου και ο οικείος προς το εκάστοτε
συητούμενο )"μα '8ντής της .ενικής '8νσεως 'ασών& =σάκις το ,υμ#ούλιον συητεί )"μα
υπαγόμενο εις τον κύκλον των αρμοδιοτήτων και άλλου ή άλλων -πουργείων, εις την
συήτησιν καλείται, μερίμνη του /ρο"δρου, υπο!ρεωτικώς και μετ"!ει μετά (ήφου
εκπρόσωπος εκάστου τούτων& =μοίως, όταν ενώπιον του ,υμ#ουλίου συητείται )"μα
)ηραματικής πολιτικής καλείται και μετ"!ει μετά (ήφου ο /ρόεδρος της 0υνηγετικής
,υνομοσπονδίας 2λλάδος& Ως .ραμματεύς του ,υμ#ουλίου ορίεται υπάλληλος επί #α)μώ >ω
ή ?ω της .ενικής '8νσεως 'ασών&
?& 6ο ,υμ#ούλιον 'ασικής /ολιτικής συγκροτείται δι4 αποφάσεως του -πουργού .εωργίας&
=ι κα)ηγηταί των ανωτάτων σ!ολών ορίονται, μετά των αναπληρωτών των, κατόπιν
αποφάσεως του οικείου συλλόγου των κα)ηγητών& =ι εκπρόσωποι του .εωτε!νικού
2πιμελητηρίου και της /9,2.2, μετά των αναπληρωτών των, ορίονται κατόπιν προτάσεως
του 'ιοικητικού ,υμ#ουλίου αυτών& =ι ιδιώται, εν οις και ο της περιπτώσεως ιγ4, ως τακτικά
και αναπληρωματικά μ"λη, επιλ"γονται ελευ)"ρως υπό του -πουργού .εωργίας& @ )ητεία των
διοριομ"νων μελών είναι διετής, δύναται δε να ανανεούνται ελευ)"ρως&
>& 6ον /ρόεδρο του ,υμ#ουλίου, ελλείποντα, απόντα ή κωλυόμενον, αναπληροί ο νομικός
σύμ#ουλος του -πουργείου .εωργίας& 6ον τελευταίον, ως μ"λος του ,υμ#ουλίου, ελλείποντα,
απόντα ή κωλυόμενον αναπληροί ο αρ!αιότερος των παρά τω -πουργείο .εωργίας
υπηρετούντων παρ"δρων του 7ομικού ,υμ#ουλίου του 0ράτους, τον .ενικόν '8ντήν 'ασών
και τον .ενικόν '8ντήν .εωργικής 9ναπτύξεως, οι οικείοι αναπληρωταί γενικοί δ8νταί, τον
αρ!αιότερον των εν 9)ήναις γενικών επι)εωρητών δασών ή αμ"σως νεώτερόν του, τον
προ:στάμενον της υπηρεσίας προστασίας περι#άλλοντος του -πουργείου ,υντονισμού ο
νόμιμος αναπληρωτής του& 6ο συμ#ούλιον συνεδριάει εγγύρως παρόντων επτά τουλά!ιστον εκ
των μελών του&
A& 'ιά προεδρικού διατάγματος εκδιδομ"νου τη προτάσει των -πουργών /ροεδρίας
0υ#ερνήσεως και .εωργίας κα)ορίεται ειδικότερον η οργάνωσις και ο τρόπος λειτουργίας
του ,υμ#ουλίου 'ασικής /ολιτικής&
A ρ 0 ρ ο ν 8
Σuµµοuìια Iδιοκτησίας Aασών
(Σuµçωνα µε τη &12 άρ0ροu 28 τοu Ν. 2664/1998-4EK 275 A'- οι διατάçεις τοu παρoντος
άρ0ροu παραµένοuν σε ισ¿u µέ¿ρι τη κuρωση των δασικών ¿αρτών)
1. Aιά την διοικητικqν αναγνώρισιν εκ µέροuς τοu Aηµοσίοu της κuριoτητος q άììων
εµπραγµάτων δικαιωµάτων q νοµικών προσώπων δηµοσίοu q ιδιωτικοu δικαίοu επί δασών q
δασικών εκτάσεων, σuνιστώνται τέσσαρα Σuµµοuìια Iδιοκτησίας Aασών, έ¿οντα
αντιστοί¿ως ως έδραν τας A0qνας, τον , την Oεσσαìονίκην και τας Πάτρας.
H τοπικq αρµοδιoτης εκάστοu των ανωτέρω σuµµοuìίων εκτείνεται:

α) τοu πρώτοu, εις τας περιçερείας των Eçετείων A0ηνών, Aαρίσης και
Ναuπìίοu,
µ) τοu δεuτέροu, εις τας περιçερείας των Eçετείων Πειραιώς, Kuκìάδων,
Kρqτης και Aωδεκανqσοu,
γ) τοu τρίτοu, εις τας περιçερείας των Eçετείων Oεσσαìονίκης και Oράκης και
δ) τοu τετάρτοu, εις τας περιçερείας των Eçετείων Πατρών, Iωαννίνων και
Kερκuρας.
2. ´1καστο Σuµµοuìιον Iδιοκτησίας Aασών αποτεìείται απo: α) Tον Προïστάµενον
τοu Eçετείοu της έδρας τοu σuµµοuìίοu πρoεδρον εçετών, αναπìηροuµενον uπo τοu
νοµίµοu αναπìηρωτοu τοu, ως προέδροu. Oς πρoεδρος τοu Σuµµοuìίοu Iδιοκτησίας Aασών
A0ηνών ορί¸εται εις εκ των προέδρων εçετών των uπηρετοuντων εις το Eçετείον A0ηνών,
αναπìηροuµενος uπo ετέροu προέδροu εçετών, µ) Auο εçέτας, γ) ένα πάρεδρον τοu Νοµικοu
Σuµµοuìίοu τοu Kράτοuς και δ) Tον Eπι0εωρητqν δασών της έδρας τοu Σuµµοuìίοu,
αναπìηροuµενον uπo τοu νοµίµοu αναπìηρωτοu τοu. Ο Πρoεδρος τοu Σuµµοuìίοu
Iδιοκτησίας Aασών A0ηνών, ως και τα uπo στοι¿είον µ' µέìη πάντων των ως άνω
σuµµοuìίων ορί¸ονται, µετά των αναπìηρωτών των, διά κοινqς αποçάσεως των Yποuργών
Aικαιοσuνης και Iεωργίας επί διετq 0ητεία, δuναµένη να ανανεοuται. Tο uπo στοι¿είον γ'
µέìος ορί¸εται, µετά τοu αναπìηρωτοu τοu, διά κοινqς αποçάσεως των Yποuργών
Οικονοµικών και Iεωργίας, επί οµοία 0ητεία. Tα αναπìηρωµατικά µέìη αναπìηροuν τα
τακτικά εις περίπτωσιν εììεί¡εως, αποuσίας q κωìuµατος. Tα Σuµµοuìια Iδιοκτησίας
Aασών σuνεδριά¸οuν παρoντων πάντων των µεìών των.
*** Με τη & 10 τοu άρ0ροu 1 της 272961/26-4-82 κοινqς απoçασης των Yπ. Προεδρίας
και Iεωργίας διατηρq0ηκε το ανωτέρω Σuµµοuìιο µε νέα σuν0εση και µε τη & 9 τοu άρ0ροu
1, και τη & 7 τοu άρ0ροu 1 των 347624/22-10-82 και 393155/22-9-92 κοινών αποçάσεων
αντίστοι¿α των Yπ. Προεδρίας και Iεωργίας τροποποιq0ηκε η σuν0εση).
,τη σύν)εση των πιο πάνω ,υμ#ουλίων σύμφωνα με τις ανωτ"ρω κοιν"ς υπουργικ"ς
αποφάσεις μετ"!ει αντί του 2πι)8τού 'ασών "νας δασολόγος της 2πι)εωρήσεως δασών της
;δρας του ,υμ#ουλίου, οριόμενος με τον αναπληρωτή του με την απόφαση συγκροτήσεως και
αντί του εκπροσώπου της /ανελλήνιας ;νωσης 'ασολόγων 'ημοσίων -παλλήλων $/2''-%,
στην σύν)εση των ,υμ#ουλίων να μετ"!ουν από "νας 'ασολόγος εκ των 'ασαρ!είων της
περιο!ής της 2πι)8σης 'ασώνB&
3. Tα Σuµµοuìια Iδιοκτησίας δασών επιìαµµάνονται της αναγνωρίσεως της κuριoτητος q
άììοu εµπραγµάτοu δικαιώµατος τη αιτqσει τοu ενδιαçεροµένοu ιδιώτοu q νοµικοu
προσώποu, κρίνοuν δε επί τη µάσει των uπo τοuτων προσκοµι¸οµένων, ως και των παρά τη
δασικq uπηρεσία τηροuµένων στοι¿είων, δuνάµενα να ¸ητqσοuν και την παρά άììων
δηµοσίων uπηρεσιών αποστοìqν παντoς ¿ρησίµοu εγγράçοu q άììοu στοι¿είοu q να
διατάçοuν την διενέργειαν ειδικqς ερεuνης q πραγµατογνωµοσuνης προς µoρçωσιν
ασçαìοuς κρίσεως περί των προµαììοµένων ιδιωτικών δικαιωµάτων. Πìείονες αιτqσεις
αçορώσαι το αuτo δάσος q δασικqν έκτασιν q σuνε¿oµενα τµqµατα εçετά¸ονται απo κοινοu.
Tα ως άνω Σuµµοuìια, µετ' ανάγνωσιν της εισηγqσεως τοu ορισ0έντος εισηγητοu,
γνωµοδοτοuν ητιοìογηµένως εç' εκάστης uπο0έσεως. H κρίσις των Σuµµοuìίων
σ¿ηµατί¸εται διά εìεu0έρας εκτιµqσεως των ως άνω αποδεικτικών στοι¿είων. H απορριπτικq
της αιτqσεως τοu ιδιώτοu q νοµικοu προσώποu γνωµοδoτησις είναι δεσµεuτικq διά τον
Yποuργoν, µη δuνάµενον να προµq δι' αποçάσεώς τοu εις αναγνώρισιν δικαιώµατος τινoς
τοu ασκqσαντος την αίτησιν.
Eç' oσον το Σuµµοuìιον q0εìεν αποçαν0q uπέρ της αναγνωρίσεως ιδιωτικών
δικαιωµάτων επί δάσοuς q δασικqς εκτάσεως, ο Yποuργoς δuναται είτε να αποδε¿0q την
γνωµοδoτησιν είτε να απορρί¡η την αίτησιν τοu ενδιαçεροµένοu δι' ειδικώς ητιοìογηµένης
αποçάσεώς τοu είτε να προσçuγη εις το Aνα0εωρητικoν Σuµµοuìιον Iδιοκτησίας Aασών
κατά τα κατωτέρω ορι¸oµενα.
4. Σuνιστάται εν A0qναις Aνα0εωρητικoν Σuµµοuìιον Iδιοκτησίας Aασών,
αποτεìοuµενον απo: α) ένα Aντιπρoεδρον τοu Aρείοu Πάγοu, µ) 1να Σuµµοuìον της
Eπικρατείας, γ) ένα Aρεοπαγίτην, δ) ένα Νοµικoν Σuµµοuìον τοu Kράτοuς, και ε) τον
Iενικoν A/ντqν Aασών τοu Yποuργείοu Iεωργίας, αναπìηροuµενον uπo τοu νοµίµοu
αναπìηρωτοu τοu. Tα εκ δικαστικών ìειτοuργών µέìη και ο Νοµικoς Σuµµοuìος τοu
Kράτοuς, µετά των αναπìηρωτών τοu, ορί¸ονται ως εν παραγράçω 2 τοu παρoντος άρ0ροu
προµìέπεται. Oς αναπìηρωτqς τοu προέδροu τοu Σuµµοuìίοu ορί¸εται έτερος Aντιπρoεδρος
τοu Aρείοu Πάγοu. Tο Aνα0εωρητικoν Σuµµοuìιον σuνεδριά¸ει παρoντων πάντων των
µεìών τοu, επιìαµµάνεται δε των uπο0έσεων εç' ων εçεδo0η γνωµοδoτησις ενoς εκ των
Σuµµοuìίων Iδιοκτησίας Aασών είτε κατoπιν προσçuγqς τοu ενδιαçεροµένοu ιδιώτοu q
νοµικοu προσώποu εντoς προ0εσµίας έç (6) µηνών απo της κοινοποιqσεως αuτώ της
απορριπτικqς αποçάσεως εç' oσον ο Yποuργoς δεν απεδέ¿0η την 0ετικqν γνωµοδoτησιν τοu
σuµµοuìίοu q εç' oσον η αρνητικq γνωµοδoτησις τοu εν ìoγω σuµµοuìίοu εìqç0η διά
¡qçων τριών κατά δuο, είτε κατoπιν παραποµπqς uπo τοu Yποuργοu Iεωργίας εις
περίπτωσιν εκδoσεως 0ετικqς γνωµοδοτqσεως τοu πρωτοµα0µίοu σuµµοuìίοu. Aι αρνητικαί
γνωµοδοτqσεις τοu Aνα0εωρητικοu Σuµµοuìίοu ως και αι παµ¡ηçεί ìαµµανoµεναι 0ετικαί
γνωµοδοτqσεις αuτοu, είναι δεσµεuτικαί διά τον Yποuργoν, uπο¿ρεοuµενον εις έκδοσιν
αποçάσεως τοu αuτοu περιε¿οµένοu. Tας ìοιπάς 0ετικάς γνωµοδοτqσεις τοu ως άνω
Σuµµοuìίοu δuναται ο Yποuργoς να µη αποδε¿0q δι' ητιοìογηµένης αποçάσεώς τοu.
*** Με τη & 9 τοu άρ0ροu 1 της 272961/26-4-82 κοινqς απoçασης των Yπ. Προεδρίας
και Iεωργίας διατηρq0ηκε το κατωτέρω Σuµµοuìιο µε νέα σuν0εση και µε τη & 8 τοu
άρ0ροu 1, τη & 7 και τη & 6 τοu άρ0ροu 1 των 347624/22-10-82, 295954/2-1-90 και
393155/22-9-92 κοινών αποçάσεων αντίστοι¿α των Yπ. Προεδρίας και Iεωργίας
τροποποιq0ηκε η σuν0εση).
@ 6ελική σύν)εση του 9να)εωρητικού ,υμ#ουλίου Cδιοκτησίας 'ασών μετά τις ως άνω
υπουργικ"ς αποφάσεις "!ει ως εξής3·
α% ;νας 9ντιπρόεδρος του 9ρείου /άγου
#% 'ύο 9ρεοπαγίτες
γ% = ,ύμ#ουλος 'ιοικήσεως της 7ομικής '8νσης του -πουργείου .εωργίας με αναπληρωτή
τον αρ!αιότερο πάρεδρο 'ιοικήσεως από τους υπηρετούντες στο ίδιο -πουργείο&
δ% ;νας υπάλληλος της '8νσης /ροστασίας 'ασών και 'ασικού /ερι#άλλοντος,
οριόμενος με τον αναπληρωτή του με την απόφαση συγκρότησης του ,υμ#ουλίου&
ε% ;νας 'ασολόγος από τη 0εντρική -πηρεσία
6α με στοι!εία $α% και $#% μ"λη με τους αναπληρωτ"ς τους, προτείνονται από τα αρμόδια
όργανα&
5. Ο Yποuργoς Iεωργίας δuναται εις πάσαν περίπτωσιν να παραπέµ¡η αuτεπαγγέìτως
την έρεuναν και κρίσιν περί της uπάρçεως q µη ιδιωτικών δικαιωµάτων επί δάσοuς q δασικqς
εκτάσεως εις το οικείον Σuµµοuìιον Iδιοκτησίας Aασών. Aµα τη ανωτέρω παραποµπq
προσκαìοuνται οι διεκδικοuντες q προµάììοντες δικαίωµα κuριoτητος επί τοu δάσοuς q της
δασικqς εκτάσεως, περί ης πρoκειται, oπως εντoς προ0εσµίας εç µηνών απo της επί αποδείçει
προσκìqσεώς των uποµάììοuν τα αποδεικτικά τοu ¸ητοuµένοu uπ' αuτών, δικαιώµατος
στοι¿εία. Παρερ¿οµένης απράκτοu της τα¿0είσης ανωτέρω προ0εσµίας το Σuµµοuìιον
Iδιοκτησίας Aασών γνωµοδοτεί µάσει των uπαρ¿oντων εις την uπηρεσίαν στοι¿είων και ο
Yποuργoς αποçαίνεται µάσει της γνωµοδοτqσεως ταuτης.
6. Aιά την uπo ιδιώτοu q νοµικοu προσώποu δηµοσίοu q ιδιωτικοu δικαίοu σu¸qτησιν
ασκη0είσης αιτqσεως προς αναγνώρισιν δικαιωµάτων επί δάσοuς q δασικqς εκτάσεως uπo
Σuµµοuìίοu Iδιοκτησίας Aασών καταµάììεται ειδικoν τέìος uπέρ τοu Kεντρικοu Tαµείοu
Iεωργίας Kτηνοτροçίας και Aασών κìιµακοuµενον ως ακοìοu0ως: α) εκ δρα¿µών δuο
¿ιìιάδων (2.000) διά δάση q δασικάς εκτάσεις µέ¿ρις είκοσι στρεµµάτων, µ) εκ δρα¿µών
πέντε ¿ιìιάδων (5.000) διά δάση q δασικάς εκτάσεις µέ¿ρι πεντqκοντα στρεµµάτων, γ) εκ
δρα¿µών δέκα ¿ιìιάδων (10.000) διά δάση q δασικάς εκτάσεις µέ¿ρις εκατoν στρεµµάτων, δ)
εκ δρα¿µών είκοσιν ¿ιìιάδων (20.000) διά δάση q δασικάς εκτάσεις µέ¿ρι τριακοσίων
στρεµµάτων, ε) εκ δρα¿µών πεντqκοντα ¿ιìιάδων (50.000) διά δάση q δασικάς εκτάσεις
µέ¿ρι ¿ιìίων στρεµµάτων, στ) εκ δρα¿µών εκατoν ¿ιìιάδων (100.000) διά δάση q δασικάς
εκτάσεις εµµαδοu µεγαìuτέροu των ¿ιìίων στρεµµάτων. Eν περιπτώσει µη καταµοìqς τοu
ως άνω τέìοuς µέ¿ρι της πρώτης σu¸ητqσεως της uπο0έσεως ενώπιον των κατά την
παράγραçον 1 σuµµοuìίων, η αίτησις απορρίπτεται ως απαράδεκτος. Aιτqσεις
αναγνωρίσεως uποµαììoµεναι uπo Aqµων και Kοινοτqτων q άììων νοµικών προσώπων
δηµοσίοu δικαίοu δεν uπoκεινται εις την καταµοìqν των ως άνω τεìών.
7. Aιά προεδρικοu διατάγµατος*** εκδιδοµένοu τη προτάσει των Yποuργών Aικαιοσuνης
και Iεωργίας, κα0ορί¸ονται ειδικoτερον της σuγκροτqσεως και εσωτερικqς οργανώσεως των
κατά το παρoν άρ0ρον Σuµµοuìίων, τα της ìειτοuργίας και της ενώπιον αuτών διαδικασίας
προς κρίσιν των uπο0έσεων και έκδοσιν των γνωµοδοτqσεών των, περιìαµµανοµένης και
της εκπροσωπqσεως q αuτοπροσώπως παραστάσεως των ενδιαçεροµένων, τα της σuììογqς
τοu αποδεικτικοu uìικοu και εçετάσεως µαρτuρων, τα της κοινοποιqσεως των
γνωµοδοτqσεων εις τοuς ενδιαçεροµένοuς και τας δηµοσίας αρ¿άς, τα της ασκqσεως της
προσçuγqς ενώπιον τοu Aνα0εωρητικοu Σuµµοuìίοu και τα της εκδoσεως και
κοινοποιqσεως των Yποuργικών αποçάσεων, ως και τα της εκτεìέσεως αuτών. Aι' οµοίοu
διατάγµατος, εκδιδοµένοu τη προτάσει των Yποuργών Οικονοµικών και Iεωργίας δuναται
να αναπροσαρµo¸ονται τα κατά την προηγοuµένην παράγραçον ειδικά τέìη uπέρ τοu
Kεντρικοu Tαµείοu Iεωργίας, Kτηνοτροçίας και Aασών.
(*** Εκδόθηκε το Π.Δ. 509/1980 "Περί της οργανώσεως και λειτοργίας των !"#ολίων
$διοκτησίας Δασών" %.Ε.&. 1'0/10()(1980/*.+,.-
8. H κατά το παρoν άρ0ρον διαδικασία, ως και η τu¿oν αρνητικq γνωµοδoτησις των
σuµµοuìίων q απoçασις τοu Yποuργοu Iεωργίας δεν παρακωìuει τοuς ενδιαçεροµένοuς
προς επιδίωçιν της αναγνωρίσεως των προµαììοµένων uπ' αuτοu δικαιωµάτων ενώπιον των
ποìιτικών δικαστηρίων. Aιά της εκδoσεως 0ετικqς αποçάσεως περί αναγνωρίσεως της
κuριoτητος q άììοu εµπραγµάτοu δικαιώµατος επί δάσοuς q δασικqς εκτάσεως επ' ονoµατι
τοu ασκqσαντος την σ¿ετικqν αίτησιν q των çεροµένων ως δικαιοπαρo¿ων αuτοu, δεν
παρακωìuεται η uπo τρίτοu ενώπιον των ποìιτικών δικαστηρίων επιδίωçις της
αναγνωρίσεως των αuτών εµπραγµάτων δικαιωµάτων επί τοu ως είρηται δάσοuς q δασικqς
εκτάσεως. Tο Aηµoσιον οuδεµίαν πάντως çέρει εu0uνην είτε έναντι τοu ασκqσαντος την
κατά την παράγραçον 3 αίτησιν εκ της κατο¿qς q δια¿ειρίσεως δάσοuς q δασικqς εκτάσεως
διά τον µέ¿ρι της αναγνωρίσεως των ιδιωτικών δικαιωµάτων ¿ρoνοu, είτε έναντι τρίτοu, ο
οποίος q0εìεν αναγνωρισ0q διά τεìεσιδίκοu δικαστικqς αποçάσεως αìη0qς δικαιοu¿ος.
9. Aιά της ασκqσεως αιτqσεως αναγνωρίσεως κuριoτητος q άììοu εµπραγµάτοu
δικαιώµατος κατά τα εν παραγράçω 3 ορι¸oµενα, ο uποµαìών ταuτην ως και οι κα0οìικοί q
ειδικοί διάδο¿οι αuτοu 0εωροuνται αµα¿qτως ως αποδε¿0έντες τον δασικoν ¿αρακτqρα της
εκτάσεως, εç' ης προµάììονται τα ιδιωτικά δικαιώµατα, εç 'oσον αuτq έ¿ει εµµαδoν µεί¸ον
των εκατo (100) στρεµµάτων.
10. Μέ¿ρι της σuγκροτqσεως τοu Σuµµοuìίοu Iδιοκτησίας Aασών της παραγράçοu 1 τοu
παρoντος άρ0ροu ìειτοuργεί το qδη uçιστάµενον παρά τη Iενικq Aιεu0uνσει Aασών
Σuµµοuìιον Iδιοκτησίας Aηµοσίων Aασών. Eu0uς µετά την σuγκρoτησιν εκάστοu των
ανωτέρω Σuµµοuìίων oìαι αι µετά την ηµεροµηνίαν της σuγκροτqσεως ενoς εκάστοu
εκκρεµοuσαι αιτqσεις προς γνωµοδoτησιν εις το Σ.I.A.A. αποστέììονται εις το κατά
περιçέρειαν αρµoδιον Σ.I.A., αναìoγως τοu τoποu εις ον κείται η δασικq έκτασις, εç' ης
αναçέρεται το αιτοuµενον uπo τοu αιτοuντος δικαίωµα κuριoτητος q έτερον εµπράγµατον
δικαίωµα.
11. Aιά Προεδρικοu Aιατάγµατος*** εκδιδοµένοu προτάσει τοu Yποuργοu Iεωργίας
είναι δuνατoν oπως ιδρu0οuν τρία εισέτι Σuµµοuìια Iδιοκτησίας Aασών, οπoτε 0α
κα0ορί¸εται και η έδρα και η περιçέρεια εκάστοu των ιδρuοµένων Σuµµοuìίων.
(*** Εκδόθηκε το Π.Δ.'0)/1981 "Περί σστ.σεως !"#ολίων $διοκτησίας Δασών"/
%.Ε.&. 111/01('(1981/*.+,.-.
A ρ 0 ρ ο ν 9
Tε¿νικoν Σuµµοuìιον Aασών
*** Με το άρ0ρο 1 της 272961/26-4-82 κοινqς απoçασης των Yπ. Προεδρίας και
Iεωργίας διατηρq0ηκε το Tε¿ν. Σuµµ. Aασών µε πρoσ0ετες αρµοδιoτητες και νέα σuν0εση
και µε τη & 7 τοu άρ0ροu 1, της & 6, τη & 5 τοu άρ0ροu 1 των 347624/22-10-82, 295954/2-
1-90, 393155/22-9-92 κοινών αποçάσεων αντίστοι¿α των Yπ. Προεδρίας και Iεωργίας
τροποποιq0ηκε η σuν0εση).
1. Παρά τω Yποuργείω Iεωργίας ìειτοuργεί Tε¿νικoν Σuµµοuìιον Aασών ως
γνωµοδοτικoν oργανον επί 0εµάτων δια¿ειρίσεως των δασών και εκτεìέσεως των δασικών
έργων ως και της 0ηρεuτικqς οικονοµίας.
2. Eιδικoτερον το Tε¿νικoν Σuµµοuìιον δασών γνωµοδοτεί:
Eπί της εγκρίσεως q τροποποιqσεως α) δασοπονικών µεìετών αναçεροµένων εις την
δια¿είρισιν δασών και την εκτέìεσιν πάσης çuσεως έργων και εργασιών και uποκειµένων εις
την έγκρισιν τοu Yποuργοu Iεωργίας, µ) γενικών προγραµµάτων πάσης çuσεως δασικών
έργων και εργασιών αναçεροµένων εις περιο¿άς µεγαìuτέρας τοu Νοµοu, ως και των
ε0νικqς κìίµακος ετησίων q ποìuετών εν γένει προγραµµάτων, γ) επί της εγκρίσεως τοu
πίνακος διατιµqσεως δασικών προïoντων και τοu πίνακος αµοιµών επιµìαµών 0ηραµάτων,
ως και περί τοu ¿ρoνοu ασκqσεως q περιορισµοu της 0qρας, δ) επί της µειώσεως τοu çoροu
δασικών προïoντων εις τας περιπτώσεις διανοίçεως δασικών οδών εντoς ιδιωτικών δασών q
δασικών εκτάσεων και ε) επί παντoς ετέροu 0έµατος, το οποίον παραπέµπεται εις αuτo κατά
ειδικqν διάταçιν τοu παρoντος q άììοu νoµοu, q επί τοu οποίοu q0εìε ¸ητη0q η γνώµη τοu
uπo τοu Yποuργοu Iεωργίας.
,ύμφωνα με τη 1D1EA+81AF?F+EG1 κοινή υπουργική απόφαση το 6ε!νικό ,υμ#ούλιο 'ασών
"!ει τις εξής πρόσ)ετες αρμοδιότητες3
α% /ρόσ)ετες αρμοδιότητες3
.νωμοδοτεί3
$+% ,ε )"ματα κανονισμών, τε!νικών προδιαγραφών και προγραμμάτων όλων των
συντασσομ"νων δασοπονικών μελετών και μελετών δασοτε!νικών "ργων και εγκρίσεως
γενικής φύσεως μελετών&
$1% ,ε )"ματα διαδικασιών εκτελ"σεως των "ργων, όπως σ!εδίων αναλύσεως τιμών,
γενικών και συγγραφών υπο!ρεώσεων&
$5% .ια γενικότερα )"ματα προγραμματισμού στη δασοπονία και για την "γκριση των
ετησίων και πολυετών προγραμμάτων αυτής&
3. Tο Tε¿νικoν Σuµµοuìιον Aασών αποτεìείται απo: α) τον Νοµικoν Σuµµοuìον τοu
Yποuργείοu Iεωργίας ως πρoεδρον, µ) τον Iενικoν Aιεu0uντqν Aασών, γ) τοuς δuο
αρ¿αιοτέροuς εκ των προïσταµένων διεu0uνσεων της γενικqς δ/νσεως δασών και δ) ένα
κα0ηγητqν τοu δασοìογικοu τµqµατος της γεωπονικqς και δασοìογικqς Σ¿οìqς τοu
πανεπιστηµίοu Oεσσαìονίκης.
@ τελική σύν)εση του 6ε!νικού ,υμ#ουλίου 'ασών σύμφωνα με τις ως άνω κοιν"ς
υπουργικ"ς αποφάσεις "!ει ως εξής3
α% /"ντε $>% δασολόγοι της 0εντρικής -πηρεσίας του -πουργείου .εωργίας&
#% = αρ!αιότερος πάρεδρος της 7ομικής '8νσης του -πουργείου .εωργίας και μόνο για τις
περιπτώσεις που συητούνται νομικής φύσεως )"ματα, με αναπληρωτή τον πάρεδρο
'ιοικήσεως που υπηρετεί στο ίδιο -πουργείο&
γ% ;νας εκπρόσωπος της /ανελλήνιας ;νωσης 'ασολόγων 'ημοσίων -παλλήλων
προτεινόμενος με τον αναπληρωτή του από αυτή&
2ισηγητ"ς του ,υμ#ουλίου είναι ανάλογα με τα συητούμενα )"ματα δασολόγοι των
αρμοδίων '8νσεων της 0εντρικής -πηρεσίας του -π& .εωργίας, πλην )εμάτων λειτουργίας και
συντήρησης μη!ανικού εξοπλισμού, αρμοδιότητας του τμήματος 'ια!είρισης 'ημοσίων 'ασών
της '8νσης 'ια!είρισης 'ασών του 'ασικού /ερι#άλλοντος που είναι υπάλληλοι του κλάδου
96 Hη!ανολόγωνF@λεκτρολόγων&
6α με στοι!εία $α% μ"λη και οι εισηγητ"ς ορίονται με τους αναπληρωτ"ς τους με την
απόφαση συγκρότησης&
4. Tον Νοµικoν Σuµµοuìον τοu Kράτοuς απoντα q κωìuoµενον, αναπìηροί ο
αρ¿αιoτερος πάρεδρος τοu Νοµικοu Σuµµοuìίοu τοu Kράτοuς, οπoτε τοu Σuµµοuìίοu
προεδρεuει ο Iενικoς Aιεu0uντqς Aασών. Tον Iενικoν Aιεu0uντqν Aασών, εììείποντα,
απoντα q κωìuoµενον αναπìηροί ο Aναπìηρωτqς Iενικoς Aιεu0uντqς Aασών, τοuς
προïσταµένοuς διεu0uνσεων οι αµέσως νεώτεροι τοuτων και τον κα0ηγητqν έτερος
κα0ηγητqς τοu αuτοu Tµqµατος της αuτqς Σ¿οìqς αµçοτέρων τοuτων ορι¸οµένων διά
αποçάσεως τοu Yποuργοu Iεωργίας κατoπιν προτάσεως τοu οικείοu σuììoγοu κα0ηγητών.
Xρέη εισηγητοu ασκοuν οι κα0' uìην αρµoδιοι προïστάµενοι διεu0uνσεων q τµηµάτων της
Iενικqς A/νσεως Aασών, ¿ρέη δε γραµµατέως uπάììηìος της αuτqς Iενικqς A/νσεως, επί
µα0µώ τοuìά¿ιστον 5ω. Tο Σuµµοuìιον σuνεδριά¸ει εγκuρως παρoντων τεσσάρων εκ των
µεìών τοu. Aιά την uπαρçιν πìειο¡ηçοuσης γνώµης απαιτείται πάντως η ¡qçος τριών εκ
των µεìών τοu σuµµοuìίοu.
5. Aιά προεδρικοu διατάγµατος*** εκδιδοµένοu προτάσει των Yποuργών Προεδρίας
Kuµερνqσεως και Iεωργίας κα0ορί¸ονται ειδικoτερον τα της οργανώσεως και ìειτοuργίας
τοu Tε¿νικοu Σuµµοuìίοu Aασών. Μέ¿ρι της εκδoσεως τοu Προεδρικοu Aιατάγµατος
ìειτοuργεί το qδη uçιστάµενον Σuµµοuìιον.
(*** Εκδόθηκε το Π.Δ. '10/1980 "Περί οργανώσεως και λειτοργίας το *ε2νικο3
!"#ολίο Δασών" %.Ε.&. 110/9(5(80/*.+,.-
A ρ 0 ρ ο 10
Περιçερειακά Σuµµοuìια και Eπιτροπαί
*** Tο Νοµαρ¿ιακo Σuµµοuìιο Aασών και οι σ¿ετικές µε αuτo διατάçεις σuστάσεως,
σuν0έσεως, σuγκροτqσεως και ìειτοuργίας τοu καταργq0ηκαν µε τη & 9 τοu άρ0ροu 6 της
272961/26-4-82 κοινqς απoçασης των Yπ. Προεδρίας και Iεωργίας).
Παρά τη έδρα εκάστοu νοµοu ìειτοuργεί Νοµαρ¿ιακoν Σuµµοuìιον Aασών, το οποίον
σuγκροτείται εκ των κάτω0ι:
1. Tοu Aιεu0uντοu δασών, µ) ενoς δασοìoγοu των δασικών uπηρεσιών τοu Νοµοu
ορι¸οµένοu µετά τοu αναπìηρωτοu τοu uπo τοu Νοµάρ¿οu, γ) τοu Aιεu0uντοu Iεωργίας, δ)
τοu Aιεu0uντοu Tε¿νικών Yπηρεσιών, ε) ενoς οικονοµικοu εçoροu, ορι¸οµένοu µετά τοu
αναπìηρωτοu τοu uπo τοu Νοµάρ¿οu και στ) ενoς Νοµαρ¿ιακοu Σuµµοuìοu, ορι¸οµένοu
uπo τοu Νοµάρ¿οu µετά τοu αναπìηρωτοu τοu ετέροu Νοµαρ¿ιακοu Σuµµοuìοu, εç' oσον
uπάρ¿οuν πìείονες τοu ενoς. Tοu Σuµµοuìίοu προεδρεuει ο ανώτερος κατά µα0µoν και εν
ισοµα0µία ο αρ¿αιoτερος των µεìών. Eν περιπτώσει εììεί¡εως, αποuσίας q κωìuµατος των
uπo στοι¿εία α', γ' και δ' µεìών, ταuτα αναπìηροuνται uπo των νοµίµων αναπìηρωτών των
εις την άσκησιν των κuρίων κα0ηκoντων των. Eισηγητqς επί των σu¸ητοuµένων 0εµάτων
ορί¸εται uπo τοu Aιεu0uντοu Aασών δασάρ¿ης q έτερος δασικoς uπάììηìος uπηρετών εν τω
νοµώ, ¿ρέη δε γραµµατέως εκτεìεί uπάììηìος της A/νσεως Aασών τοu Νοµοu, ορι¸oµενος
uπo τοu προïσταµένοu ταuτης.
2. Tο Νοµαρ¿ιακoν Σuµµοuìιον Aασών γνωµοδοτεί επί των 0εµάτων, δι' α ρητώς
προµìέπεται σ¿ετικq γνωµοδoτησις αuτών uπo της δασικqς νοµο0εσίας, ως και επί παντoς
ετέροu 0έµατος, επί τοu οποίοu q0εìε ¸ητη0q η γνώµη τοu uπo τοu οικείοu νοµάρ¿οu.
3. *** Οι παρακάτω Eπιτροπές(A0µια και B0µια) διατηρq0ηκαν µε τις && 26 και 27
άρ0ροu 2 της 272961/26-4-82 κοινqς απoçασης των Yπ. Προεδρίας και Iεωργίας µε νέα
σuν0εση και µε τις && 16, 17 τοu άρ0ροu 2, τις && 12,13 τοu άρ0ροu 2 των 347624/22-10-
82, 393155/22-9-92 κοινών αντίστοι¿α αποçάσεων των Yπ. Προεδρίας και Iεωργίας.
Παρά τη έδρα εκάστοu νοµοu σuγκροτείται Eπιτροπq Eπιìuσεως Aασικών
Aµçισµητqσεων, η οποία είναι αρµοδία διά την επίìuσιν διαçορών αναçεροµένων εις τον
¿αρακτqρα περιο¿qς τινoς q τµqµατος της επιçανείας της γης ως δάσοuς q δασικqς εκτάσεως
q εις τα oρια ταuτης. Eπίσης η Eπιτροπq αuτq αποçαίνεται επί παντoς ετέροu 0έµατος
παραπεµποµένοu εις αuτqν κατά τας διατάçεις τοu παρoντος νoµοu. H ως άνω Eπιτροπq
αποτεìείται εκ τοu προïσταµένοu τοu Πρωτοδικείοu της έδρας τοu Νοµοu προέδροu
πρωτοδικών ως προέδροu, τοu διεu0uντοu δασών και τοu διεu0uντοu γεωργίας τοu αuτοu
νοµοu ως µεìών, αναπìηροuµένων uπo των νοµίµων αναπìηρωτών των εις την άσκησιν των
κuρίων κα0ηκoντων των. Προκειµένοu περί των διαµερισµάτων τοu Νοµοu Aττικqς, οι
πρoεδροι εκάστης επιτροπqς µετά των νοµίµων αναπìηρωτών των ορί¸ονται οι αρ¿αιoτεροι
Πρoεδροι Πρωτοδικών, τοu Πρωτοδικείοu A0ηνών µετά των αναπìηρωτών των, διά κοινqς
αποçάσεως των Yποuργών Aικαιοσuνης και Iεωργίας. Xρέη γραµµατέως της επιτροπqς
ασκεί uπάììηìος της Aιεu0uνσεως Aασών τοu νοµοu, ορι¸oµενος uπo τοu προïσταµένοu
ταuτης. Kατά της αποçάσεως της επιτροπqς ταuτης ¿ωρεί προσçuγq ενώπιον
Aεuτεροµα0µίοu Eπιτροπqς, εδρεuοuσης εις την έδραν τοu οικείοu Eçετείοu και
αποτεìοuµένης εκ τοu προέδροu Eçετών, ως προέδροu, τοu Eπι0εωρητοu Aασών και τοu
Eπι0εωρητοu Iεωργίας, αναπìηροuµένων uπo των νοµίµων αναπìηρωτών των εις την
άσκησιν των κuρίων κα0ηκoντων τοu.
H τεìικq σuν0εση της Eπιτροπqς Eπιìuσεως Aασικών Aµçισµητqσεων σuµçωνα µε τις
ανωτέρω κοινές uποuργικές αποçάσεις, έ¿ει ως εçqς:
α% /ρόεδρος /ρωτοδικών, ως πρόεδρος&
#% ;νας δασολόγος αντί του '8ντού δασών και ελλεί(ει αυτού, δασολόγος από το
δασαρ!είο της "δρας της '8νσης 'ασών&
,τις '8νσεις που δεν υπάρ!ουν δασαρ!εία, να μετ"!ει 'ασολόγος από τη '8νση ομόρου
7ομού&
γ% ;νας .εωπόνος αντί του '8ντού .εωργίας&
Στη τεìικq σuν0εση της B/0µιας Eπιτροπqς Eπιìuσεως Aασικών Aµçισµητqσεων
σuµçωνα µε τις ανωτέρω κοινές uποuργικές αποçάσεις, uπάρ¿οuν οι εçqς αììαγές:
B9ντί του 2πι)εωρητού 'ασών, δασολόγος της 2πι)εωρήσεως 'ασών και αντί του
2πι)εωρητού .εωργίας, γεωπόνος της περιφερειακής 'ιευ)ύνσεως .εωργικής 9ναπτύξεως,
οριόμενοι με τους αναπληρωτ"ς τους με την απόφαση συγκροτήσεωςB&
B9ντί του εκπροσώπου της /ανελλήνιας ;νωσης 'ασολόγων 'ημοσίων -παλλήλων
$/2''-%, μετ"!ουν στη σύν)εση των 2πιτροπών από "νας δασολόγος εκ των 'ασαρ!είων της
περιο!ής της 2πι)εώρησηςB&
4. Παρ' εκάστω νοµώ, ο οποίος περιìαµµάνει περιο¿άς κηρu¿0είσας επικινδuνοuς, κατά
τα εν άρ0ρω 25 τοu παρoντος νoµοu ορι¸oµενα, σuγκροτείται Eπιτροπq Aντιµετωπίσεως
Aασοπuρκαïών, αποτεìοuµένων εκ τοu Νοµάρ¿οu, τοu Aιεu0uντοu Aασών, τοu διοικητοu
αγροτικqς ασçαìείας, των ανωτέρων εν τω Νοµώ αçιωµατικών της Xωροçuìακqς, της
Πuροσµεστικqς Yπηρεσίας και τοu στρατοu çηράς q των αναπìηρωτών αuτών ως και
εκπροσώποu της εγγuτερον εuρισκοµένης ειδικqς µονάδος κατασµέσεως δασοπuρκαïών απo
αέρος.
*** 4 Ε5ιτρο56 αντι"ετω5ίσεως δασο5ρκα7ών και οι σ2ετικ8ς "ε ατό διατ.9εις
σστ.σεως/ σνθ8σεως/ σγκροτ6σεως και λειτοργίας το καταργ6θηκαν "ε τη : 1) το
.ρθρο ) της 0;09)1/0)('(80 κοιν6ς α5ό<ασης των =5οργών Προεδρίας και >εωργίας
Eις ταuτην δuναται να καìοuνται uπo τοu Νοµάρ¿οu και οι Aqµαρ¿οι q Πρoεδροι
Kοινοτqτων της επικινδuνοu περιο¿qς, ως και εκπρoσωποι πάσης άììης στρατιωτικqς q
ποìιτικqς Aρ¿qς q uπηρεσίας, η σuνδροµq της οποίας τuγ¿άνει απαραίτητος διά την
καìuτέραν δuνατqν οργάνωσιν τοu αγώνος εναντίον των δασοπuρκαïών. H Eπιτροπq,
σuνερ¿οµένη τρις τοuìά¿ιστον κατά το απo 1ης Μαίοu µέ¿ρι 31ης Οκτωµρίοu εκάστοu έτοuς
¿ρονικoν διάστηµα, ενηµεροuται επί των uç' εκάστης uπηρεσίας ìαµµανοµένων
προìηπτικών µέτρων και διατι0εµένων µέσων, προµαίνει εις επι0εωρqσεις των επικινδuνων
περιο¿ών και εις οργάνωσιν ασκqσεων διά την αντιµετώπισιν πuρκαïάς και εισηγείται τα
περαιτέρω ìηπτέα µέτρα διά την διατqρησιν των κατά τα άρ0ρα 26 και 27 µονάδων
κατασµέσεως δασοπuρκαïών εις κατάστασιν της ενδεικνuοµένης ετοιµoτητος και τον
σuντονισµoν των ενεργειών αuτών.
Περί των σu¸ητqσεων και ενεργειών της επιτροπqς τηροuνται επιµεìεία τοu Νοµάρ¿οu
πρακτικά, çuìασσoµενα παρ' αuτοu.
5. Aιά αποçάσεων*** τοu Yποuργοu Iεωργίας δηµοσιεuοµένων εις την Eçηµερίδα της
Kuµερνqσεως, δuναται να ρu0µί¸εται παν 0έµα αναçερoµενον εις την ìειτοuργίαν των κατά
το παρoν άρ0ρον σuµµοuìίων και επιτροπών ως και την ενώπιον αuτών διαδικασίαν.
(*** Εκδόθηκε η =.+. 18'1;8/'800/05(5(1980 "&αθορισ"ός οργ.νο και 5ροθεσ"ίας
για την .σκηση εκ "8ρος της Διοικ6σεως 5ροσ<γ6ς ενώ5ιον της ?#θ"ίο Ε5ιτρο56ς
το .ρθρο 10 : 1 το @.998/;9" %.Ε.&. 501/09(;(1980/*.?,.A+ναδη"οσίεση-.
KE4AAAIΟΝ TPITΟΝ
Μέτρα προστασίας

A ρ 0 ρ ο ν 11
4ωτογράçησις
Tο ως άνω άρ0ρο καταργq0ηκε απo τη &15 άρ0ροu 28 τοu Ν.2664/1998-4EK275 A')
+& 6α δάση και αι δασικαί εκτάσεις της Iώρας φωτογραφούνται3 α% από α"ρος εν τω συνόλω
τω ή κατά τα φυσικώς διακεκριμ"να τμήματα αυτών κατά τρόπον ώστε να εμφαίνεται ο
δασικός !αρακτήρ της φωτογραφιομ"νης περιο!ής και τα όρια μ"!ρι των οποίων εξικνείται το
δάσος ή η δασική "κτασις, και #% εκ του σύνεγγυς κατ4 εκλογήν, ώστε να εμφαίνεται η
μορφολογία του εδάφους και το είδος ή τα είδη της δασικής #λαστήσεως εν τη περιο!ή, κα)ώς
και τα τυ!όν ιδιαίτερα εκάστου τμήματος αυτής !αρακτηριστικά&
1& 9ι κατά την προηγούμενην παράγραφον φωτογραφίαι, επί των οποίων σημειούνται η
!ρονολογία λή(εως, αι τοπωνυμίαι και τα λοιπά προσδιοριστικά στοι!εία των περιο!ών, τας
οποίας απεικονίουν, ταξινομούνται και φυλάσσονται μετά των αρνητικών παρά τη κεντρική
δασική υπηρεσία& /λήρης σειρά φωτογραφιών των δασών και δασικών εκτάσεων φυλάσσεται
κε!ωρισμ"νως διά την περιο!ήν εκάστου δασαρ!είου παρ4 αυτώ&
5& 9ι δημόσιαι υπηρεσίαι υπο!ρεούνται να παρ"!ουν πάσαν αναγκαίαν συνδρομήν εν τω κύκλω
της αρμοδιότητός των εις την δασικήν υπηρεσίαν διά την επιτ"λεσιν του "ργου της
φωτογραφήσεως, 6ο "ργον τούτο ενόλω ή εν μ"ρει δύναται να ανατε)ή και εις ετ"ραν
δημοσίαν υπηρεσίαν ή εις ίδιον δημόσιον οργανισμόν&
?& @ κατά τα ανωτ"ρω φωτογράφησις ενεργείται υπό τον όρον της τηρήσεως των διατάξεων
περί ασφαλείας ο!υρών )"σεων, αμυντικών περιο!ών και λοιπών εγκαταστάσεων ε)νικής
αμύνης&
>& 'ιά τας εν παραγράφω +, περιπτ& #4 φωτογραφίας το σημείον λή(εως τούτων εξασφαλίεται
διά στα)ερών σημείων συνδεομ"νων με το τριγωνομετρικόν δίκτυον της Iώρας& 6α στοι!εία
του σημείου λή(εως, ως και του προσανατολισμού του άξονος λή(εως της φωτογραφίας,
σημειούνται και τηρούνται κατά τα εν τη παραγράφω 1 οριόμενα&
A ρ 0 ρ ο ν 12
Xαρτογράçησις
(Tο ως άνω άρ0ρο καταργq0ηκε απo τη &15 άρ0ροu 28 τοu Ν.2664/1998-4EK 275 A')
1. Aιά της ¿αρτογραçqσεως σκοπείται η uπo ωρισµένην κìίµακα επί τοu ¿άρτοu απεικoνισις
και οριο0έτησις των επιçανειών της γης αι οποία καταìαµµάνονται uπo δασών και δασικών
εκτάσεων, ως αuται κα0ορί¸ονται εν άρ0ρω 3 & 1 έως και 5 τοu παρoντος νoµοu.
2.H ¿αρτογράçησις των δασών και δασικών εκτάσεων ενεργείται uπo της Iενικqς
Aιεu0uνσεως Aασών τη σuνδροµq των αρµοδίων κρατικών çορέων. Aι ìοιπαί δηµoσιαι
uπηρεσίαι uπο¿ρεοuνται να παρέ¿οuν τα εις την διά0εσίν των στοι¿εία και πάσαν εντoς της
αρµοδιoτητος εκάστης δuνατqν σuνδροµqν. Οι έ¿οντες αναγνωρισµένα επί δασών q δασικών
εκτάσεων δικαιώµατα, ως και οι οπωσδqποτε νεµoµενοι q κατέ¿οντες δάση q δασικάς
εκτάσεις uπο¿ρεοuνται να διεuκοìuνοuν το έργον της ¿αρτογραçqσεως, επιτρέποντες την
ακώìuτον διακίνησιν των οργάνων q σuνεργείων της ¿αρτογραçqσεως, την οριοσqµανσιν q
τοπο0έτησιν διακριτικών σηµείων q πάσαν άììην αναγκαίαν διά το έργον της
¿αρτογραçqσεως ενέργειαν.
3. H ¿αρτογράçησις ενεργείται επί τη µάσει προγράµµατος καταρτι¸οµένοu uπo της Iενικqς
Aιεu0uνσεως Aασών και εγκρινοµένοu δι' αποçάσεως τοu Yποuργοu Iεωργίας µετά
γνωµάτεuσιν επί τοuτω της αρµοδίας Yπηρεσίας τοu Yποuργείοu E0νικqς Aµuνης. Tο
πρoγραµµα κα0ορί¸ει τας περιçερείας εις τας οποίας ενεργείται κατά Νοµoν και κατά σειράν
προτεραιoτητος η ¿αρτογράçησις. Tο έργον τοuτο δuναται να ανατε0q και εις ετέραν
δηµοσίαν uπηρεσίαν q εις ίδιον δηµoσιον οργανισµoν.
?& 2πί τη #άσει των επί μ"ρους !αρτογραφικών εργασιών των κατά το προηγούμενον άρ)ρον
στοι!είων της φωτογραφήσεως, ως και όλων των εν γ"νει υφισταμ"νων στοι!είων,
συντάσσεται ο δασικός !άρτης εκάστης περιο!ής $ δήμου ή κοινότητος ή πλειόνων δήμων και
κοινοτήτων%, υπογραφόμενος υπό του προ:σταμ"νου του !αρτογραφικού συνεργείου και του
οικείου δασάρ!ου& = !άρτης ούτος αποστ"λλεται υπό του δασάρ!ου, εις τους εις ους αφορά
δήμους ή κοινότητας και εκτί)εται επί "να μήνα εις τα καταστήματα αυτών και του δασαρ!είου,
του κοινού ειδοποιουμ"νου περί τούτου διά σ!ετικής ανακοινώσεως δημοσιευομ"νης εις δύο
τουλά!ιστον τοπικάς εφημερίδας ή εις μίαν τοπικήν και μίαν εφημερίδα των 9)ηνών ή της
<εσσαλονίκης& 2άν εντός δύο μηνών από της τελευταίας δημοσιεύσεως δεν προ#λη)ούν αι
κατά την επομ"νην παράγραφον αντιρρήσεις κατά του !άρτου, ούτος κα)ίσταται οριστικός και
υπο#άλλεται εις την κεντρικήν δασικήν υπηρεσίαν προς κύρωσιν υπό του -πουργού&
>& 9ντιρρήσεις κατά του δασολογικού !άρτου και του συνοδεύοντος αυτόν υπομνήματος της
παρ& A του παρόντος άρ)ρου, αφορώσαι εις αμφισ#ήτησιν του δασικού !αρακτήρος τμημάτων
των εις αυτόν εμφαινομ"νων επιφανειών ή εις ουσιώδη σφάλματα της οριο)ετήσεως των
δασών και δασικών εκτάσεων, δύναται να προ#λη)ούν ενώπιον των κατά άρ)ρον +J K 5
επιτροπών, παρ 4οιουδήποτε "!οντος "ννομον συμφ"ρον φυσικού νομικού προσώπου εντός δυο
μηνών από της τελευταίας των κατά την προηγουμ"νην παράγραφον δημοσιεύσεων& 2άν η ως
άνω επιτροπή δε!)ή τας αντιρρήσεις ο !άρτης αναμορφούται συμφώνως προς τα εν τη
αποφάσει της οριόμενα, υπο#άλλεται δε εις την κεντρικήν δασικήν υπηρεσίαν προς κύρωσιν
υπό του -πουργού& 2άν αι αντιρρήσεις απορριφ)ούν ο δασολογικός !άρτης υπο#άλλεται προς
κύρωσιν ως "!ει&
A& = -πουργός εντός εξ μηνών από της εις αυτόν υπο#ολής του !άρτου, δύναται να αναπ"μ(η
τούτον προς συμπλήρωσιν ή ν"αν "ρευναν& =ι κα)ιστάμενοι οριστικοί !άρται κυρούνται υπό
του -πουργού .εωργίας και φυλάσσονται αρι)μούμενοι και αρ!ειο)ετούνται παρά τη κεντρική
δασική υπηρεσία, ως και παρά εκάστω δασαρ!είω και αντίγραφα αυτών αποστ"λλονται εις την
.ενικήν '8νσιν =ικισμού του -πουργείου 'ημοσίων 2ργων, η δε !ρήσις αυτών είναι
υπο!ρεωτική διά τα δημόσια όργανα& ;καστον δασολογικόν !άρτην συνοδεύει υπόμνημα περί
της ταξινομήσεως των απεικονιομ"νων τμημάτων κατά τας εν άρ)ρω ? του παρόντος νόμου
διακρίσεις& @ κυρούσα του οριστικούς !άρτες απόφασις του -πουργού .εωργίας δημοσιεύεται
εις το '4 6εύ!ος της 2φημερίδος της 0υ#ερνήσεως μετά φωτοσμικρύνσεως των !αρτών&
D& 0ατά την διαδικασίαν της !αρτογραφήσεως δεν δύνανται να προ#λη)ούν )"ματα
ιδιοκτησίας ουδ" να )ιγούν δι4 αυτής ιδιωτικά δικαιώματα του 'ημοσίου ή ιδιωτών&
/ας ενδιαφερόμενος δύναται να ητήση και λά#η αντίγραφα !αρτών ή φωτογραφιών δασών ή
δασικών εκτάσεων, κατα#άλλων το αντίτιμον αυτών, ως και να επικαλεσ)ή και προσκομίση
τοιούτους !άρτες ή φωτογραφίας ενώπιον παντός δικαστηρίου ή διοικητικής αρ!ής προς
)εμελίωσιν ή υπεράσπισιν δικαιωμάτων& 9ι δασικαί υπηρεσίαι δύνανται να αρνη)ούν την
!ορήγησιν φωτογραφιών ή αντιγράφων !αρτών, εφ 4όσον συντρ"!ει λόγος αναγόμενος εις την
ασφάλειαν της Iώρας&
G& 9νά πενταετίαν μετά την τελείωσιν της διαδικασίας !αρτογραφήσεως γίνεται "λεγ!ος προς
συμπλήρωσιν του !άρτου διά των τυ!όν ν"ων εκτάσεων αι οποίαι κατόπιν φυσικής
αναγεννήσεως ή αναδασώσεως απ"κτησαν δασικόν !αρακτήρα, ως και προς διαπίστωσιν
τυ!όν αλλοιώσεων ή μετα#ολών εντός αυτού& 2μφανή και αδιαμφισ#ήτητα λά)η του δασικού
!άρτου είναι δυνατόν να διορ)ω)ούν μόνον εντός διετίας από της κυρώσεώς του υπό του
-πουργού .εωργίας μετά σύμφωνον γνώμην του 6ε!νικού ,υμ#ουλίου 'ασών&
A ρ 0 ρ ο ν 13
Aασοìoγιον
$6ο ως άνω άρ)ρο καταργή)ηκε από τη K+> άρ)ρου 1G του 7&1AA?8+EEGFL20 1D> 94%
+& /αρά τη 0εντρική 'ασική -πηρεσία καταρτίεται και τηρείται γενικόν δασολόγιον εις το
οποίον κατα!ωρούνται κε!ωρισμ"νως κατά νομούς, τα εμφαινόμενα εις τους δασικούς !άρτας
δάση και δασικαί εκτάσεις, προσδιοριόμεναι διά των γνωστών τοπωνυμίων, ως επίσης τα
διακρι#ω)"ντα όρια και η εις στρ"μμματα συνολική "κταση τούτων& 2ις το δασολόγιον
σημειούνται επίσης τα ιδιαίτερα !αρακτηριστικά της δασικής #λαστήσεως εκάστης περιο!ής
$κατηγορίαι δασών, είδος #λαστήσεως, πυκνότης, ηλικία ή άλλα προσδιοριστικαί
λεπτομ"ρειαι%&
2ις εκάστην μερίδα σημειούνται οι συντα!)"ντες !άρται και αι ληφ)είσαι διά την περιο!ήν
φωτογραφίαι μετά των στοι!είων αυτών, ως και αι κατά την παράγραφον G του προηγουμ"νου
άρ)ρου συμπληρώσεις ή μετα#ολαί των δασολογικών !αρτών& 2ις το δασολόγιον
κατα!ωρίονται ιδιαιτ"ρως αι εις εκάστην περιφ"ρειαν κηρυ!)είσαι ή εφεξής κηρυσσόμεναι
αναδασωτ"αι εκτάσεις& 2πίσης σημειούνται εις το περι)ώριον εκάστης υφισταμ"νης μερίδος
δάσους ή δασικής εκτάσεως αι εν σ!"σει προς ταύτην κηρυσσόμεναι ως αναδασωτ"αι εκτάσεις
λόγω καταστροφής ή απο(ιλώσεως της δασικής #λαστήσεως&
1& /αρ4 εκάστω δασαρ!είω τηρείται τοπικόν δασολόγιον διά τα εις την περιφ"ρειαν αυτού
ευρισκόμενα δάση και τας δασικάς εκτάσεις μετά των κατά την παράγραφον + στοι!είων,
ενημερουμ"νων εκάστοτε υπό της κεντρικής υπηρεσίας&
3. Aιά προεδρικοu διατάγµατος (*** 2κδό)ηκε το /&'& ++?+8+EGJ B/ερί φωτογραφήσεως και
!αρτογραφήσεως των δασών και δασικών εκτάσεων και δασολογίου της IώραςB L&2&0&
1GG8+GF+1F+EGJ86&94&% εκδιδοµένοu προτάσει των Yποuργών Προεδρίας Kuµερνqσεως,
E0νικqς Aµuνης και Iεωργίας κα0ορί¸ονται:
α% τα του προσωπικού της οργανώσεως και του εξοπλισμού των συνεργείων φωτογραφήσεως
και !αρτογραφήσεως των δασών και δασικών εκτάσεων&
#% η οργάνωσις της υπηρεσίας καταρτίσεως και τηρήσεως του γενικού δασολογίου, ως και τα
της τηρήσεως των τοπικών δασολογίων υπό των κατά τόπους δασαρ!είων&
γ% ο τρόπος και αι λεπτομ"ρειαι λήξεως εκτυπώσεως και φυλάξεως των φωτογραφιών ως και
συντάξεως, εκτυπώσεως και αρ!ειο)ετήσεως των δασικών !αρτών&
δ% η ασφάλεια των παραγομ"νων πάσης φύσεως φωτογραφικών και !αρτογραφικών υλικών εις
τα οποίας περι"!ονται ο!υραί )"σεις, αμυντικαί περιο!αί ή άλλαι εγκαταστάσεις του
-πουργείου 2)νικής 9μύνης&
ε% αι λεπτομ"ρειαι καταρτίσεως και τηρήσεως του γενικού δασολογίου, ως και
!ρησιμοποιήσεως των στοι!είων αυτών ή παρο!ής τούτων εις πάντα ενδιαφερόμενον
A ρ 0 ρ ο ν 14
Προσωρινq επίìuσις αµçισµητqσεων
$*** 2κδό)ηκε η -&9& DGGJA8??DE81DF>F+EE5 B9νάκληση πράξεων !αρακτηρισμούB L&2&0&
5EA85+>F+EE586&M4&%&
1. Eάν δεν έ¿ει καταρτισ0q εισέτι δασοìoγιον, ο ¿αρακτηρισµoς περιο¿qς τινoς q
τµqµατος της επιçανείας της γης ως δάσοuς q δασικqς εκτάσεως και ο κα0ορισµoς των
ορίων τοuτων διά την εçαρµογqν των διατάçεων τοu παρoντος νoµοu , ως και ο
προσδιορισµoς της κατηγορίας εις ην ανqκει δάσος q δασικq έκτασις κατά τας εν άρ0ρω 4
διακρίσεις, ενεργείται κατά αίτησιν οιοuδqποτε έ¿οντος έννοµον σuµçέρον q και
αuτεπαγγέìτως διά πράçεως τοu κατά τoπον αρµοδίοu δασάρ¿οu.
2. H κατά την προηγοuµένην παράγραçον πράçις ερειδοµένη επί σ¿ετικqς εισηγqσεως
αρµοδίοu δασοìoγοu και των τu¿oν uçισταµένων στοι¿είων çωτογραçqσεως και
¿αρτογραçqσεως της περιο¿qς q παντoς ετέροu σ¿ετικοu στοι¿είοu, δέον να είναι
προσηκoντως ητιοìογηµένη διά αναçοράς εις την µορçοìογίαν τοu εδάçοuς, το είδος, την
σuν0εσιν, την έκτασιν της µìαστqσεως και τα ιδιαίτερα ¿αρακτηριστικά αuτqς, τας τu¿oν
επεì0οuσας προσçάτοuς αììοιώσεις q καταστροçάς, ως και εις παν έτερον ¿ρqσιµον
στοι¿είον προς ¿αρακτηρισµoν της εκτάσεως. H πράçις αuτq κοινοποιείται εις τον
uποµαìoντα την σ¿ετικqν αίτησιν ιδιώτην q νοµικoν πρoσωπον q δηµοσίαν uπηρεσίαν,
αποστέììεται δε εις τον οικείον δqµον q κοινoτητα και εκτί0εται επί ένα µqνα µερίµνη τοu
δηµάρ¿οu q προέδροu της κοινoτητος εις το δηµοτικoν q κοινοτικoν κατάστηµα.
Aνακοίνωσις περί της σuντάçεως της ως άνω πράçεως και της αποστοìqς αuτqς εις τον
οικείον δqµον q κοινoτητα, µετά περιìq¡εως τοu περιε¿οµένοu της δηµοσιεuσεως εις δuο
τοuìά¿ιστον τοπικάς εçηµερίδας q εις µίαν τοπικqν και µίαν εçηµερίδα των A0ηνών q της
Oεσσαìονίκης.
3. Kατά της πράçεως τοu δασάρ¿οu περί ης αι προηγοuµεναι παράγραçοι, επιτρέπονται
αντιρρqσεις τοu νοµάρ¿οu, ως και παντoς έ¿οντος έννοµον σuµçέρον çuσικοu q νοµικοu
προσώποu, εντoς δuο µηνών απo της κατά τα ανωτέρω προς αuτoν κοινοποιqσεως, q εç'
oσον δεν σuντρέ¿ει περίπτωσις κοινοποιqσεως, απo της τεìεuταίας των κατά την
προηγοuµένην παράγραçον δηµοσιεuσεων, ενώπιον της κατά το άρ0ρον 10 & 3 επιτροπqς
τοu νοµοu, εις ον εuρίσκεται η uπo αµçισµqτησιν έκτασις q το µεγαìuτερον τµqµα αuτqς. H
επιτροπq ως και η δεuτεροµά0µιος τοιαuτη, ìαµµάνοuσα uπ' o¡ιν τον σ¿ετικoν çάκεììον και
τας προτάσεις τοu ενδιαçεροµένοu ως άνω ιδιώτοu, νοµικοu προσώποu q δηµοσίας
uπηρεσίας δuναµένη δε και να διενεργqση αuτο¡ίαν προς µoρçωσιν ασçαìεστέρας γνώµης
περί της uçισταµένης εν τη περιο¿q καταστάσεως, αποçαίνεται ητιοìογηµένως, εντoς
τριµqνοu προ0εσµίας απo της uποµοìqς των αντιρρqσεων.
4. Aι κατά την προηγοuµένην παράγραçον αποçάσεις των επιτροπών δι' ων
¿αρακτηρί¸ονται περιο¿αί τινές q τµqµατα αuτών ως δάση q δασικαί εκτάσεις, ìαµµάνονται
uπο¿ρεωτικώς uπ' o¡ιν κατά την µεταγενεστέραν ¿αρτογράçησιν και την σuνταçιν τοu
δασοìογίοu της περιο¿qς q κατά την σuµπìqρωσιν αuτοu, σuµçώνως προς τα εν άρ0ροις 12
και 13 ορι¸oµενα.
''5. Eκτάσεις, οι οποίες κρί0ηκε oτι δεν αποτεìοuν δάσος q δασικq έκταση µε εµετάκìητη
δικαστικq απoçαση, ποu εκδo0ηκε κατά τη διαδικασία των άρ0ρων 12 επ. τοu
Ν.258/1976(4EK 6 A´), οι οποίες ανqκοuν σε κα0ορισµένες ¸ώνες ενεργοu ποìεοδοµίας και
για τις οποίες έ¿ει qδη εγκρι0εί η σ¿ετικq ποìεοδοµικq µεìέτη, δεν µπορείν να
¿αρακτηρισ0οuν δασικές απo το Aασάρ¿η q τις επιτροπές επιìuσεως δασικών
αµçισµητqσεων τοu άρ0ροu 10 παρ. 3 τοu παρoντος νoµοu q απo άììο oργανο της
διοίκησης. Tοuτο ισ¿uει και για uπο0έσεις ποu εκκρεµοuν ενώπιον των πιo πάνω επιτροπών''
Πηγές: Aρ0ρο 28 &1 τοu Ν.2742/1999 ποu πρoσ0εσε την ανωτέρω παράγραçο στο άρ0ρο 14
τοu Ν.998/1979
A ρ 0 ρ ο ν 15
Aασικαί οδοί
1. Aασικοί οδοί είναι οι κατασκεuα¸oµεναι εντoς q εις τας παρuçάς δασών q δασικών
εκτάσεων και εçuπηρετοuσαι την προστασίαν και εκµετάììεuσιν τοuτων, q την πρoσµασιν
προς uçισταµένας τε¿νικάς εγκαταστάσεις q αισ0ητικά τοπία, q την εκτέìεσιν και
σuντqρησιν δασικών έργων q τας µεταçοράς δασικών προïoντων και µη σuµπίπτοuσαι µετά
τοu ε0νικοu, επαρ¿ιακοu q κοινοτικοu οδικοu δικτuοu της Xώρας.
2. Iδιοκτqται ιδιωτικών δασών και δασικών εκτάσεων, ως και οι διακάτο¿οι δηµοσίων
δασών και δασικών εκτάσεων, uπο¿ρεοuνται να επιτρέποuν την διά µέσω τοuτων διάνοιçιν
δασικών οδών, εç' oσον αuται κατασκεuά¸ονται επί τη µάσει τοu εγκεκριµένοu
προγράµµατος δασικqς οδοποιίας. Οι εν ìoγω ιδιοκτqται q διακάτο¿οι δuνανται να
προµαίνοuν εις την διάνοιçιν δασικών οδών εντoς των ιδιοκτησιών q των διακατε¿οµένων
εκτάσεων µoνον κατoπιν αδείας τοu διεu0uντοu δασών τοu νοµοu, εκδιδοµένης µετ'
εισqγησιν τοu αρµοδίοu δασάρ¿οu, διά την εçuπηρέτησιν τινoς εκ των εν παραγράçω 1
σκοπών.
3. Kuριος q διακάτο¿ος εδάçοuς, διά µέσοu τοu οποίοu κα0ίσταται αναγκαία η διάνοιçις
προσωρινqς δασικqς οδοu προς διεuκoìuνσιν µεταçοράς δασικών προïoντων εç
uπερκειµένων q παρακειµένων δασών, uπο¿ρεοuται να αçqση εìεu0έραν την διάνοιçιν
ταuτην κατά τοuς oροuς τοuς τι0εµένοuς uπo της δασικqς αρ¿qς, δικαιοuµενος εις πìqρη
απο¸ηµίωσιν εκ µέροuς τοu κuρίοu q κατo¿οu των προïoντων q µεταçέροντος ταuτα διά
πάσαν 0ετικqν ¸ηµίαν προσγινοµένην εις αuτoν εκ της διανοίçεως της ρη0είσης προσωρινqς
δασικqς οδοu. Eν διαçωνία, τα της απο¸ηµιώσεως κα0ορί¸ονται uπo τοu αρµοδίοu
ειρηνοδικείοu.
4. Aασικαί οδοί, των οποίων η διαδροµq σuµπίπτει ενoìω q εν µέρει προς την διαδροµqν
ε0νικών q επαρ¿ιακών q κοινοτικών οδών, διέπονται απo τας περί κατασκεuqς και
σuντηρqσεως των τεìεuταίων τοuτων διατάçεις. Eίναι πάντως δuνατq, κατoπιν κοινqς
αποçάσεως των Yποuργών Aηµοσίων Eργων και Iεωργίας, η ανά0εσις της κατασκεuqς q
σuντηρqσεως και ανακαινίσεως των οδών τοuτων εις την δασικqν uπηρεσίαν.
5. H διάνοιçις δασικών οδών διερ¿οµένων διά µέσοu q εις τας παρuçάς αναγνωρισµένων
αρ¿αιοìογικών ¿ώρων είναι δuνατq µoνον κατoπιν εγκρίσεως τοu Yποuργοu Ποìιτισµοu και
Eπιστηµών, διδοµένης µετά γνώµην τοu Kεντρικοu Aρ¿αιοìογικοu Σuµµοuìίοu και κατά
τοuς oροuς ταuτης.
6. Ο προγραµµατισµoς, η µεìέτη, η κατασκεuq και σuντqρησις των δασικών οδών
ενεργοuνται κατά τα εις το επoµενον άρ0ρον γενικώς περί των ìοιπών δασικών έργων
ορι¸oµενα.
''7. Οι Aασικές Aρ¿ές, µε απoçαση τοu Iενικοu Iραµµατέα της Περιçέρειας, για ìoγοuς
προστασίας της άγριας πανίδας, της αuτοçuοuς ¿ìωρίδας και των µιοτoπων τοuς, δuνανται
να απαγορεuοuν τη διέìεuση τρο¿οçoρων ο¿ηµάτων στο δασικo οδικo δίκτuο. Με την
ανωτέρω απoçαση κα0ορί¸ονται ο ¿ρoνος και ο ¿ώρος της απαγoρεuσης, οι τu¿oν
εçαιρέσεις(αγρoτες για καììιέργεια, µοσκοί κìπ.), κα0ώς και oìα τα τε¿νικά έργα και µέσα
ποu απαιτοuνται για την uìοποίηση της ανωτέρω απαγoρεuσης (µπάρες, πινακίδες κ.α.)
(H ως άνω & 7 προστέ0ηκε απo τη &1 άρ0ροu 59 τοu Ν. 2637/1998-4EK 200 A)
A ρ 0 ρ ο ν 16
Eιδικά δασοτε¿νικά έργα
1. Aι αρµoδιαι uπηρεσίαι δασοτε¿νικών έργων µεριµνοuν διά την κατασκεuqν των πάσης
çuσεως τε¿νικών έργων και την εκτέìεσιν των πάσης çuσεως εργασιών προστασίας και
αναπτuçεως των δασών και δασικών εκτάσεων. Eιδικoτερον εις την αρµοδιoτητα των ως άνω
uπηρεσιών ανqκει ο προγραµµατισµoς, η µεìέτη και εκτέìεσις των έργων και εργασιών της
δασικqς οδοποιίας, ως αuτq ορί¸εται εν άρ0ρω 15, των δασικών µεταçορικών
εγκαταστάσεων και δασικών κτιρίων, της δασοτε¿νικqς διεu0ετqσεως ¿ειµάρρων και των
προστατεuτικών αναδασώσεων, µεìτιώσεως ορεινών µοσκοτoπων, τοπο0ετqσεως πινακίδων,
κατασκεuqς uδατοδεçαµενών και uδραγωγών, ως και σuντηρqσεως q επισκεuqς των εν γένει
τε¿νικών έργων και εγκαταστάσεων. Ο Yποuργoς Iεωργίας δuναται δι' αποçάσεώς τοu
δηµοσιεuοµένης εις την Eçηµερίδα της Kuµερνqσεως να ανα0έτη εις τας ως άνω uπηρεσίας
δασοτε¿νικών έργων και παν έτερον έργον αναçερoµενον εις την προστασίαν q ανάπτuçιν
των δασών, ανqκον εις την αρµοδιoτητα ετέρων uπηρεσιών τοu Yποuργείοu Iεωργίας.
Οµοίως διά κοινών αποçάσεων τοu Yποuργοu Iεωργίας και τοu κατά περίπτωσιν αρµοδίοu
Yποuργοu δuναται να ανατί0ενται εις τας άνω δασοτε¿νικάς uπηρεσίας και έτερα έργα
uπαγoµενα εις την αρµοδιoτητα άììων Yποuργείων.
2. Eις τα δηµoσια δάση και δασικάς εκτάσεις, τα κατά την προηγοuµένην παράγραçον
έργα εκτεìοuνται επί τη µάσει πενταετοuς προγράµµατος καταρτι¸οµένοu uπo της δασικqς
uπηρεσίας, δι' ένα 1καστον νοµoν q πìείονας σuνορεuοντας νοµοuς και κα0ορί¸οντος την
ιεράρ¿ησιν τοuτων απo πìεuράς σποuδαιoτητος και επείγοντος. Tα εν ìoγω πενταετq
προγράµµατα εγκρίνονται uπo τοu Yποuργοu Iεωργίας µετά γνώµην τοu Tε¿νικοu
Σuµµοuìίοu Aασών, εις ο µετέ¿ει µετά ¡qçοu διά την επ' αuτών σu¸qτησιν και ο Iενικoς
Aιεu0uντqς Eγγείων Bεìτιώσεων. Aι διά τα έργα ταuτα αναγκαιοuσαι µεìέται σuντάσσονται
είτε απ' εu0είας uπo της δασικqς uπηρεσίας είτε κατoπιν ανα0έσεως κατά τας περί
εκπονqσεως µεìετών τοu Aηµοσίοu διατάçεις. Tα έργα δασοτε¿νικqς διεu0ετqσεως
¿ειµάρρων και µεìτιώσεως των ορεινών εδαçών, άτινα έ¿οuν άµεσον σ¿έσιν µε αντίστοι¿α
πεδινά εγγειοµεìτιωτικά έργα q άììα µεγάìα δηµoσια έργα (αεροδρoµια, τε¿νηταί ìίµναι,
çράγµατα, διάνοιçιν ε0νικών οδών κìπ.) εντάσσονται κατά προτεραιoτητα εις τα ως άνω
πενταετq προγράµµατα. Aι δαπάναι εκτεìέσεως των ως άνω έργων δuνανται να µαρuνοuν εν
oìω η εν µέρει τοuς προüποìογισµοuς των αντίστοι¿ων εγγειοµεìτιωτικών q
uδροηìεκτρικών q άììων δηµοσίων έργων κατoπιν κοινqς αποçάσεως των Yποuργών
Σuντονισµοu και Iεωργίας, ως και τοu κατά περίπτωσιν ως εκ τοu αντικειµένοu τοu
δηµοσίοu έργοu αρµοδίοu Yποuργοu.
3. Tα κατά την παράγραçον 1 δασικά έργα και εργασίαι εκτεìοuνται προκειµένοu περί
δηµοσίων δασών και δασικών εκτάσεων παρά της δασικqς uπηρεσίας είτε δι' αuτεπιστασίας
είτε δι' εργοìαµίας, µετά απoçασιν τοu Yποuργοu Iεωργίας q τοu οικείοu νοµάρ¿οu.
Aιά προεδρικοu διατάγµατος*** εκδιδοµένοu προτάσει τοu Yποuργοu Iεωργίας
κα0ορί¸ονται ειδικoτερον και κατά παρέκκìισιν απo πάσης άììης διατάçεως αçορώσης
γενικώς εις τα δηµoσια έργα, τα της ¿ρηµατοδοτqσεως αuτών και δια¿ειρίσεως των σ¿ετικών
πιστώσεων, αι κατηγορίαι, κατά είδος q κατά u¡ος απαιτοuµένης δαπάνης, των
δι'αuτεπιστασίας εκτεìοuµένων έργων, ως και των έργων ων η εκτέìεσις είναι δuνατq άνεu
διαγωνισµοu, τα της προκηρuçεως, διενεργείας και εκτεìέσεως των σ¿ετικών διαγωνισµών,
τα της επιµìέ¡εως και παραìαµqς, τα τοu τρoποu σuντηρqσεως, των ως είρηται έργων,
κα0ώς και πάσα άììη ìεπτοµέρεια σ¿ετικq προς την εκτέìεσιν των δασοτε¿νικών έργων.
(*** Εκδόθηκε το Π.Δ. '1;/1981 "Περί "ελ8της και εκτελ8σεως δασοτε2νικών 8ργων"
%.Ε.& 100/5(5(1981/*.+,.-
4. Eις τα ιδιωτικά q διακατε¿oµενα δάση και δασικάς εκτάσεις τα αναγκαία
προστατεuτικά τε¿νικά έργα πραγµατοποιοuνται uπο¿ρεωτικώς uπo των ιδιοκτητών q
διακατo¿ων σuµçώνως προς τας εγκεκριµένας δασοπονικάς µεìέτας q σ¿έδια και τα σ¿ετικά
προγράµµατα της δασικqς uπηρεσίας.
Aιά την αντιµετώπισιν των δαπανών των έργων τοuτων, οι ιδιοκτqται q διακάτο¿οι
επιδοτοuνται uπo τοu Kράτοuς µέ¿ρι ποσοστοu εκατoν επί τοις εκατoν (100°) της
πραγµατοποιοuµένης δαπάνης. Eν αδuναµία q αρνqσει των ιδιοκτητών q διακατo¿ων, τα
ανωτέρω αναγκαία προστατεuτικά έργα εκτεìοuνται µερίµνη της δασικqς uπηρεσίας, οι δε
ιδιοκτqται q διακάτο¿οι uπο¿ρεοuνται να εçασçαìί¸οuν ακώìuτον την διακίνησιν των
σuνεργείων, µη¿ανηµάτων και uìικών και να µεριµνοuν διά την διατqρησιν των
εκτεìοuµένων έργων και ιδιαιτέρως διά την διαçuìαçιν και ανάπτuçιν των çuτεuοµένων
δενδρuììίων. Tο qµισu της δαπάνης διά την εκτέìεσιν των ως άνω έργων uπo της δασικqς
uπηρεσίας καταìογί¸εται εις µάρος των ιδιοκτητών q διακατo¿ων και εισπράττεται
τµηµατικώς εντoς τετραετίας ως δηµoσιον έσοδον, πìην αν πρoκειται περί δασών q δασικών
εκτάσεων µη αποçερoντων αποδεδειγµένως έσοδα εκ της εκµεταììεuσεως αuτών επαρκq
διά την αντιµετώπισιν των ετησίων δoσεων της ως άνω δαπάνης, οπoτε η δαπάνη καìuπτεται
σuνοìικώς uπo τοu Aηµοσίοu. A?λ85ε και .ρθρο 100 :0 το @.1890/1990-.
A ρ 0 ρ ο ν 17
Aνανέωσις και µεìτίωσις των δασών
1. Kατά την άσκησιν της δασοπονίας και την εν γένει δια¿είρισιν των δηµοσίων δασών,
ως και κατά την εçαρµογqν της δασοποìιτικqς επιτηρqσεως τοu Kράτοuς επί των ιδιωτικών
δασών, ìαµµάνεται uπο¿ρεωτικώς πρoνοια ανανεώσεως και µεìτιώσεως αuτών δι'
αναγεννητικών και αναγωγικών uìοτοµιών εν σuνδuασµώ µε ενδεικνuοµένας και
επιτρεποµένας ενρητινώσεις q επί µέροuς αναδασώσεις, ώστε να εçασçαìί¸εται, εν o¡ει και
της çuσεως τοu εδάçοuς και τοu είδοuς της δασικqς µìαστqσεως, η σπερµοçuqς µορçq
αuτών.
2. Eις τας δασικάς εκτάσεις και εις τα πρεµνοçuq δάση ìαµµάνεται uπο¿ρεωτικώς
µέριµνα διά την ανανέωσιν και µεìτίωσιν των δασικών σuστάδων.
3. Αι κατά τας παραγράφους 1 και 2 υποχρεώσεις βαρύνουν:

α) το Aηµoσιον, ως προς τα δηµoσια και µη uπo τρίτων διακατε¿oµενα δάση και
δασικάς εκτάσεις.
µ) τοuς ιδιοκτqτας, ως προς τα αναγνωρισµένα ιδιωτικά δάση και δασικάς
εκτάσεις.
γ) τοu διακατo¿οuς, ως προς τα διακατε¿oµενα δάση και δασικάς εκτάσεις τοu
Aηµοσίοu. Aι uπο¿ρεώσεις αuται ισ¿uοuν ανεçαρτqτως της εκτάσεως εκάστης
ιδιοκτησίας.

4. Aπαντες οι ιδιοκτqται ιδιωτικών δασών και δασικών εκτάσεων (δqµοι, κοινoτητες,
çuσικά q νοµικά πρoσωπα) uπο¿ρεοuνται να δια0έτοuν κατ' έτος µέ¿ρι τα τριάκοντα επί τοις
εκατoν των εκ της εκµεταììεuσεως q εκµισ0ώσεως αuτών κα0αρών εσoδων διά την µερίµνη
των ιδίων εκτέìεσιν δασικών έργων, διάνοιçιν οδών, çuτεuσιν q καììιέργειαν τα¿uαuçών
ειδών, διενέργειαν αναδασώσεων, ως και µεìτίωσιν q επέκτασιν της δασικqς µìαστqσεως επί
της ιδιοκτησίας των. H ως άνω διάταçις εçαρµo¸εται αναìoγως και επί διακατε¿οµένων
δασών q δασικών εκτάσεων.
Οι µη σuµµορçοuµενοι εις την διά της παροuσης παραγράçοu 0εσπι¸οµένην uπο¿ρέωσιν
δεν 0α τuγ¿άνοuν επιδοτqσεως κατ' άρ0ρον 16 τοu παρoντος νoµοu οuδέ των ¿ορηγοuµένων
οικονοµικών κινqτρων µάσει τοu Ν.A. 131/1974 και δεν 0α δανειοδοτοuνται uπo της
Aγροτικqς Tραπέ¸ης της Eììάδος. H µη σuµµoρçωσις τοu δασοκτqµονος µεµαιοuται δι'
αποçάσεως τοu Νοµαρ¿ιακοu Σuµµοuìίοu Aασών, εκδιδοµένης κατoπιν ητιοìογηµένης
εισηγqσεως τοu αρµοδίοu δασάρ¿οu και εγκρινοµένης uπo τοu Νοµάρ¿οu.
5. Tα οικεία νοµαρ¿ιακά Tαµεία Iεωργίας Kτηνοτροçίας και Aασών δuνανται να
παρέ¿οuν πιστώσεις προς εκτέìεσιν δασικών έργων και έργων αναδασώσεως q µεìτιώσεως
και αναπτuçεως ιδιωτικών δασών q δασικών εκτάσεων, προς ανάπτuçιν της δασικqς
παραγωγqς αuτών q διατqρησιν τοu αισ0ητικοu q προστατεuτικοu ¿αρακτqρος αuτών. Aι
πιστώσεις αuται διέπονται uπo των διατάçεων τοu Ν.A. 131/1974 περί παρο¿qς οικονοµικών
ενισ¿uσεων εις την γεωργικqν, κτηνοτροçικqν, δασικqν και αìιεuτικqν παραγωγqν ως
εκάστοτε ισ¿uοuν.
A ρ 0 ρ ο ν 18
Eπιτqρησις
1. Aι δασικαί αρ¿αί µεριµνοuν διά την αδιάììειπτον και αποτεìεσµατικqν επιτqρησιν των
δηµοσίων δασών και δασικών εκτάσεων προς çuìαçιν αuτών εκ των κινδuνων πuρκαïών,
παρανoµων uìοτοµιών, εκ¿ερσώσεων και µοσκqσεων, την çuìαçιν των δασικών έργων, την
προστασίαν της αγρίας πανίδος και την πρoìη¡ιν δασικών αδικηµάτων. Aιά την çuìαçιν και
προστασίαν των ιδιωτικών δασών και δασικών εκτάσεων µεριµνοuν οι ιδιοκτqται τοuτων,
uπo την επίµìε¡ιν της δασικqς uπηρεσίας.
2. Eις τα δάση και τας δασικάς εκτάσεις, εγκα0ίστανται παρατηρητqρια q çuìακεία,
εçοδιασµένα δι' ενσuρµάτων q ασuρµάτων τηìεçωνικών σuσκεuών επικοινωνίας µετά των
πìησιεστέρων δασικών και αστuνοµικών αρ¿ών.
3. Aι δασικαί uπηρεσίαι εçοδιά¸ονται δι' αuτοκινqτων ο¿ηµάτων επιµατικών, çορτηγών
και πuροσµεστικών, ως επίσης διά προω0ητqρων και άììων αναγκαίων διά την εκτέìεσιν
της αποστοìqς των µη¿ανηµάτων και εργαìείων.
A ρ 0 ρ ο ν 19
Προστασία Xìωρίδος και Πανίδος
1. Tα uπo τοu παρoντος νoµοu προµìεπoµενα ιδιαίτερα προστατεuτικά µέτρα αçοροuν
και την εντoς των δασών και των δασικών εκτάσεων αγρίαν πανίδα ως και την ìοιπqν
¿ìωρίδα.
2. Οι oροι των διεçαγοµένων επί των uçισταµένων ειδών αγρίας πανίδος και αuτοçuοuς
¿ìωρίδος ερεuνών, τα ειδικoτερα µέτρα προστασίας τοuτων ''και των µιοτoπων τοuς, κα0ώς
και οι κατάìογοι αuτών'' και τα της σuνεργασίας της δασικqς uπηρεσίας µετά των uπηρεσιών
προστασίας τοu περιµάììοντος και άììων ενδιαçεροµένων διά τα ως άνω είδη uπηρεσιών q
νοµικών προσώπων δηµοσίοu q ιδιωτικοu δικαίοu (εκπαιδεuτικών ιδρuµάτων, µοuσείων κìπ.
) κα0ορί¸ονται διά προεδρικοu διατάγµατος***, εκδιδοµένοu προτάσει των Yποuργών
Σuντονισµοu και Iεωργίας.
(*** Εκδόθηκε το Π.Δ. );/1981/ %.Ε.&. 01/10(1(1981/*.+,. "Περί 5ροστασίας και
καθορισ"ο3 διαδικασίας σντονισ"ο3 και ελ8γ2ο της ερε3νης ε5, ατών"-.<
(H εντoς εισαγωγικών çράση προστέ0ηκε απo &3 α άρ0ροu 62 τοu Ν.2637/1997)
''3.Με το προεδρικo διάταγµα της προηγοuµενης παραγράçοu µπορεί να εçοuσιοδοτείται
ο Yποuργoς Iεωργίας να ρu0µί¸ει µε απoçασq τοu ειδικoτερα 0έµατα, 0έµατα τοπικοu
ενδιαçέροντος, κα0ώς και τε¿νικά q ìεπτοµερειακά 0έµατα τοu προεδρικοu αuτοu
διαταγµατος''.
(H ως άνω εντoς εισαγωγικών &3 προστέ0ηκε απo τη &3 µ' άρ0ροu 62 Ν.2637/1998)
A ρ 0 ρ ο ν 20
Πινακίδες
1. Eντoς των δασών και δασικών εκτάσεων q εις τας παρuçάς q τας εισoδοuς αuτών και
εις επίκαιρα κατά την κρίσιν τοu οικείοu δασάρ¿οu σηµεία, ως και εις παρακειµένας οδοuς,
παραìίας q άììας κοινqς ¿ρqσεως εκτάσεις τοπο0ετοuνται uπο¿ρεωτικώς πινακίδες:

α) Pu0µιστικαί, διά των οποίων αναγγέìεται q uποµιµνqσκεται απαγoρεuσις q
uπο¿ρέωσις και
µ) πìηροçοριακαί, παρέ¿οuσαι ενδείçεις περί uçισταµένων κινδuνων,
κατεu0uνσεων, τοπωνuµίων, αποστάσεων, u¡οµετρικqς διαçοράς, ¿ρησίµων
εγκαταστάσεων κìπ.

2. Aι διαστάσεις, ο ¿ρωµατισµoς, το ειδικoτερον περιε¿oµενον και πάσα άììη
ìεπτοµέρεια διά την κατασκεuqν και τοπο0έτησιν των πινακίδων τοuτων κα0ορί¸ονται δι'
αποçάσεων τοu Yποuργοu Iεωργίας.
A ρ 0 ρ ο ν 21
Aνάπτuçις çιìοδασικοu πνεuµατος
1. ο !πουργε"ον #ε$ργ"ας δύναται να προβα"νη δαπάναις του %εντρικού α&ε"ου
#ε$ργ"ας %τηνοτροφ"ας και 'ασών:

α) Eις την σuνταçιν, εκτuπωσιν q αγοράν προς πώìησιν q δωρεάν διανοµqν
µιµìίων, περιοδικών, çuììαδίων q άììων εντuπων αποσκοποuντων εις την διάδοσιν
των γνώσεων περί τα δάση και την προστασίαν αuτών, την ανάπτuçιν της δασοπονίας
και την ενίσ¿uσιν τοu çιìοδασικοu πνεuµατος.
µ) Eις την παρο¿qν µραµείων διά την εκπoνησιν µεìετών αçορωσών εις την
δια¿είρισιν, προστασίαν και µεìτίωσιν q ανάπτuçιν των εììηνικών δασών q την
σuµµετο¿qν εις εκ0έσεις q την ανάπτuçιν uποδειγµατικών δασικών çuτειών.
γ) Eις την επι¿ορqγησιν εκπαιδεuτικών q κοινωçεìών ιδρuµάτων διά την
διενέργειαν ερεuνών και την σuντqρησιν τοu σuììεγοµένοu uìικοu επί της εντoς
δασών και δασικών εκτάσεων αγρίας πανίδος και αuτοçuοuς ¿ìωρίδος.
δ) Eις την επι¿ορqγησιν çιìοδασικών σωµατείων διά την uπ' αuτών διενέργειαν
αναδασώσεων q την σuµµοìqν των εις την προστασίαν τοu πρασίνοu και εν γένει την
εκπìqρωσιν των σκοπών των.
ε) Eις την οργάνωσιν δασικών εκ0έσεων.

2. Yπo των κατά τoποuς δασαρ¿ών q των uπ' αuτοuς uπαììqìων τοu δασοìογικοu κìάδοu
ενεργοuνται κατ' έτος εν σuννενοqσει µετά των αρµοδίων επι0εωρητών δηµοτικqς και µέσης
εκπαιδεuσεως διαìέçεις και οµιìίαι µετά επιδείçεων q πρακτικών ασκqσεων προς τοuς
µα0ητάς των σ¿οìείων της περιçερείας των, αçορώσαι εις την προστασίαν των δασών και
την ανάπτuçιν τοu çιìοδασικοu πνεuµατος. Aι διαìέçεις αuται δέον να καìuπτοuν ¿ρoνον
τοuìά¿ιστον δuο ωρών κατ' έτος δι' εκάστην τάçιν.
3. Tα ραδιοçωνικά και τηìεοπτικά µέσα ενηµερώσεως uπο¿ρεοuνται oπως εις τα
εµδοµαδιαία προγράµµατα αuτών σuµπεριìαµµάνοuν εκποµπάς σ¿ετικάς µε την ανάπτuçιν
και προστασίαν της ¿ìωρίδος και πανίδος.
A ρ 0 ρ ο ν 22
Aασικοί σuνεταιρισµοί προστασίας
1. Eάν εις περιο¿qν ¿αρακτηρισ0είσαν ως επικίνδuνον κατά το άρ0ρον 25 τοu παρoντος
περιìαµµάνονται ιδιωτικά δάση q δασικαί εκτάσεις q διακατε¿oµενα δηµoσια δάση q
δασικαί εκτάσεις οι ιδιοκτqται αuτοτεìών τµηµάτων q ιδανικών µεριδίων q οι διάκατο¿οι
αuτών ενοuνται uπο¿ρεωτικώς εις ένα q πìείονας αναγκαστικοuς δασικοuς σuνεταιρισµοuς
προστασίας των ως άνω δασών q δασικών εκτάσεων. Οµοίως εις τοιοuτοuς αναγκαστικοuς
σuνεταιρισµοuς ενοuνται uπο¿ρεωτικώς οι ιδιοκτqται ιδιωτικών δασών q δασικών εκτάσεων
εuρισκοµένων εντoς περιο¿qς ¿αρακτηρισ0είσης ως οικιστικqς, κατά το άρ0ρον 49 τοu
παρoντος.
2. Σκοπoς των ως άνω αναγκαστικών σuνεταιρισµών είναι η απo κοινοu uπo των
σuνεταιρισµών δασοκτηµoνων q διακατo¿ων:

α) Eκτέìεσις των κατά το άρ0ρον 16 προστατεuτικών έργων,
µ) η πραγµατοποίησις των κατά τον παρoντα νoµον επιµαììοµένων
αναδασώσεων,
γ) άσκησις της δεοuσης επιτηρqσεως και τqρησις της αναγκαίας κα0αριoτητος και
δ) αντιµετώπισις των σuναçών προς την διατqρησιν, µεìτίωσιν και ανάπτuçιν των
εντoς των ιδιοκτησιών των δασικqς µìαστqσεως προµìηµάτων.

3. Οι αναγκαστικοί δασικοί σuνεταιρισµοί προστασίας σuνιστώνται, εç' oσον οι µεν
ενοuµενοι εις αuτοuς ιδιοκτqται q διακάτο¿οι είναι πìείονες των επτά τα δε δάση q δασικαί
εκτάσεις, αι uπαγoµεναι εις την απo κοινοu προστασίαν, κείνται εντoς της περιçερείας τοu
αuτοu δqµοu q κοινoτητος q εντoς των σuνορεuοuσών περιçερειών πìειoνων δqµων q
κοινοτqτων. Eάν εις την αuτqν ως άνω περιçέρειαν uçίσταται και ìειτοuργεί αναγκαστικoς
σuνεταιρισµoς δασοκτηµoνων προς προαγωγqν της δασοπονίας των, προσκτάται και τον
¿αρακτqρα τοu δασικοu σuνεταιρισµοu προστασίας κατά τα ανωτέρω.
4. H σuστασις των ως άνω αναγκαστικών δασικών σuνεταιρισµών ενεργείται δι'
αποçάσεως τοu οικείοu νοµάρ¿οu κα0ορι¸οuσης την ονοµασίαν, την έδραν και την περιο¿qν
τοu σuνεταιρισµοu. Οι οuτω σuνιστώµενοι αναγκαστικοί δασικοί σuνεταιρισµοί είναι νοµικά
πρoσωπα ιδιωτικοu δικαίοu δεν έ¿οuν δε εµπορικqν ιδιoτητα.
5. Aιά προεδρικοu διαστάγµατος *** εκδιδοµένοu τη προτάσει τοu Yποuργοu Iεωργίας
κα0ορί¸ονται οι ειδικώτεροι oροι και η διαδικασία διά την σuστασιν, σuγ¿ώνεuσιν και
διάìuσιν των ως άνω αναγκαστικών δασικών σuνεταιρισµών, τα τοu τρoποu διοικqσεως
αuτών, το u¡ος και ο τρoπος καταµοìqς των εισçορών των µεìών, τα της εκìογqς των
οργάνων των, τα της εσωτερικqς οργανώσεως και ìειτοuργίας των, τα της σuµπαραστάσεως,
µοη0είας και εποπτείας αuτών και τοu Yποuργείοu Iεωργίας, τα τοu τρoποu της οικονοµικqς
δια¿ειρίσεως και της ασκqσεως τοu δια¿ειριστικοu εìέγ¿οu ως και πάσα ετέρα ìεπτοµέρεια
αçορώσα εις την ìειτοuργίαν των εν ìoγω δασικών σuνεταιρισµών και την πραγµάτωσιν των
σκοπών των.
(*** Εκδόθηκε το Π.Δ. ;9)/1981 "Περί σστ.σεως +ναγκαστικών Δασικών
!νεταιρισ"ών Προστασίας A+.Δ.!.Π.-, %.Ε.&. 008/)(8(1981/*.+.,-
6. Iδιοκτqται δασών q δασικών εκτάσεων ως και διακάτο¿οι δηµοσίων δασών q ιδιωτικών
εκτάσεων µη περιìαµµανοµένων εις επικινδuνοuς περιο¿άς δuνανται να σuνιστοuν q να
µετέ¿οuν εκοuσίως εις δασικοuς σuνεταιρισµοuς προστασίας.
KE4AAAIΟΝ TETAPTΟΝ
Aντιµετώπισις πuρκαïών
Σuµçωνα µε το άρ0ρο 6 τοu Ν. 2612/1998''Οι αρµοδιoτητες, uπο¿ρεώσεις και δικαιώµατα
τοu Aασάρ¿η, ποu προµìέπονται απo τις διατάçεις των άρ0ρων 23 έως 37, εκτoς τοu άρ0ροu
35, τοu ν. 998/1979, κα0ώς και oποιες άììες αçοροuν 0έµατα Aασοπροστασίας απo τις
πuρκαγιές, ασκοuνται εçεçqς αντίστοι¿α απo το Aιοικητq της οικείας Πuροσµεστικqς
Yπηρεσίας. Oποu στις διατάçεις αναçέρεται Yποuργoς Iεωργίας'', ''Aασικo Σώµα'',
''Aασάρ¿ης'', ''Aασικοί Yπάììηìοι'', νοείται αντιστοί¿ως ''Yποuργoς Aηµoσιας Tάçης'',
''Πuροσµεστικo Σώµα", ''Aιοικητqς Πuροσµεστικqς Yπηρεσίας'' και ''Πuροσµεστικοί
uπάììηìοι''.
A ρ 0 ρ ο ν 23
Aπαγορεuσεις
1. Aπαγορεuεται:
α) Να ανάπτεται q να διατηρqται πuρ προς οιονδqποτε σκοπoν εν uπαί0ρω και εντoς
δασών q δασικών εκτάσεων q πìησίον αuτών και µέ¿ρις αποστάσεως τριακοσίων µέτρων.
Eçαιρετικώς επιτρέπεται η αçq πuράς απo µεν 1ης Μαίοu µέ¿ρι 31ης Οκτωµρίοu εκάστοu
έτοuς κατoπιν αδείας της δασικqς αρ¿qς q επί παροuσία οργάνοu αuτqς, κατά δε το
uπoìοιπον ¿ρονικoν διάστηµα σuµçώνως προς τοuς uπo των δασικών κανονισµών
προµìεποµένοuς oροuς.
µ) Να ανάπτεται q να διατηρqται πuρ προς οιονδqποτε σκοπoν εντoς οικιών,
çενοδο¿είων,, εργαστηρίων, καìuµών, ποιµνιοστασίων, σκηνών, αuìών και άììων
ενδιαιτηµάτων q περιçραγµένων ακαìuπτων ¿ώρων εuρισκοµένων εντoς δασών q δασικών
εκτάσεων q εις τριακοσίων µέτρων απoστασιν απo των ορίων αuτών, ¿ωρίς να ìαµµάνωνται
τα παρά των δασικών κανονισµών προµìεπoµενα µέτρα.
γ) Να τοπο0ετοuνται, çuìάσσωνται q εγκαταìείπωνται εuìεκτοι uìαι q ά¿ρηστα είδη q
απορρίµατα εντoς των δασών q δασικών εκτάσεων και µέ¿ρις αποστάσεως τριακοσίων
µέτρων, πìην των προς τοuτο ωρισµένων uπo της δασικqς αρ¿qς q κατoπιν αδείας ταuτης
¿ώρων, τηροuµένων πάντοτε διά την çuìαçιν q την καuσιν τοuτων των uπo των δασικών
κανονισµών q άììων ειδικών διατάçεων επιµαììοµένων µέτρων ασçαìείας κατά της
πuρκαïάς. Aπαγορεuεται ιδία η uπo των δqµων και κοινοτqτων δηµιοuργία ¿ώρων
απορρί¡εως και καuσεως απορριµάτων εντoς δασών q δασικών εκτάσεων και µέ¿ρις
αποστάσεως πεντακοσίων µέτρων απo αuτών, εκτoς αν διαπιστοuται απoìuτος αδuναµία
εçεuρέσεως άììοu ¿ώροu και πάντοτε κατoπιν αδείας τοu οικείοu νοµάρ¿οu, εκδιδοµένης
µετά πρoτασιν της δασικqς uπηρεσίας και κα0ορι¸οuσης τον τoπον και τοuς oροuς
απορρί¡εως και καuσεως των απορριµάτων, ως και πάντα τα αναγκαία µέτρα διά την
αποτροπqν µεταδoσεως τοu πuρoς.
δ) H εντoς δασών q δασικών εκτάσεων q µέ¿ρις αποστάσεως εκατoν µέτρων απo τοuτων
καuσις αν0ρακοκαµίνων, ως και η εγκατάστασις άììοu εργαστηρίοu q τε¿νικοu
σuγκροτqµατος ìειτοuργοuντος διά καuσίµοu uìης, άνεu αδείας τοu δασάρ¿οu και
σuµçώνως προς τοuς oροuς ταuτης.
ε) H εντoς δασών και δασικών εκτάσεων 0qρα δι' oπìων ε¿oντων µuσµα εç uìης, εκ της
οποίας δuναται να µεταδο0q το πuρ.
στ) H εντoς δασών και δασικών εκτάσεων απoρρι¡ις ανηµµένων σιγαρέττων εκ µέροuς
πε¸ών q επο¿οuµένων αµαçών, αuτοκινqτων και σιδηροδροµικών σuρµών.
¸) Tο κάπνισµα των εντoς κορµών δένδρων µεìισσών, ειµq κατά τα uπo των δασικών
κανονισµών προµìεπoµενα.
2. Eπίσης απαγορεuεται η απo 1ης Μαîοu µέ¿ρι 31ης Οκτωµρίοu εκάστοu έτοuς καuσις
αγρών q αγροτικών εκτάσεων q ¿ορτοìιµαδικών εδαçών, εç' oσον εuρίσκονται εντoς δασών
q δασικών εκτάσεων q πìησίον αuτών q δενδροστοι¿ιών και µέ¿ρις αποστάσεως τριακοσίων
µέτρων, άνεu αδείας τοu οικείοu δασάρ¿οu κα0ορι¸οuσης τον ¿ρoνον και τας προüπο0έσεις
πραγµατοποιqσεως ταuτης και άνεu της τηρqσεως των εκ της ως άνω γειτνιάσεως και των
κρατοuσών καιρικών σuν0ηκών επιµαììοµένων µέτρων ασçαìείας, κατά τα ειδικώτερον uπo
των δασικών κανονισµών προµìεπoµενα.
3. Οι παραµάται των ανωτέρω απαγορεuσεων πìην της ποινικqς διώçεως εις ην
uπoκεινται κατά τας διατάçεις τοu παρoντος νoµοu, εu0uνονται αστικώς εις απο¸ηµίωσιν
κατά τας περί αδικοπραçιών διατάçεις.
'4. Eπίσης απαγορεuεται:
α) H απoρρι¡η αναµµένων σιγαρέττων εντoς δασών, δασικών και
¿ορτοìιµαδικών εκτάσεων.
µ) H απoρρι¡η αναµµένων σιγαρέττων εκ των σιδηροδροµικών αµαçών και
αuτοκινqτων εν γένει ο¿ηµάτων.
Οι παραµάτες των διατάçεων της & αuτqς τιµωροuνται κατά τη διάταçη τοu
άρ0ροu 69 & 1 τοu παρoντος νoµοu εu0uνoµενοι σε περίπτωση πuρκαγιάς και
αστικά σε απο¸ηµίωση κατά τη διάταçη της προηγοuµένης παραγράçοu¨.
(H εντoς εισαγωγικών &4 προστέ0ηκε απo το άρ0ρο 38 τοu Ν.1845/1989)
A ρ 0 ρ ο ν 24
Yπο¿ρεώσεις οργανισµών κοινqς ωçεìείας και ιδιωτικών επι¿ειρqσεων
1. Aι σιδηροδροµικαί uπηρεσίαι οçείìοuν, να µεριµνοuν τακτικώς διά την κα0αριoτητα της
εντoς δασών q δασικών εκτάσεων ¸ώνης, διά της οποίας διέρ¿ονται σιδηροδροµικαί γραµµαί,
και την έγκαιρον αποκοπqν και αποκοµιδqν των εντoς αuτqς αναπτuσσοµένων q
εuρισκοµένων δένδρων, 0άµνων, çρuγάνων, çηρών ¿oρτων κìπ., σuµµορçοuµεναι
οπωσδqποτε εις τας uποδείçεις της δασικqς uπηρεσίας. H ως άνω ¸ώνη καταìαµµάνει πάσαν
έκτασιν της εκατέρω0εν των σιδηροτρο¿ιών και εις απoστασιν µέ¿ρι δέκα µέτρων
uποìογι¸οµένων απo της εçωτερικqς τρο¿ιάς της γραµµqς. Eις την ¸ώνην ταuτην δuναται να
çuτεuωνται καììωπιστικά çuτά q δένδρα µη uποκείµενα εις κίνδuνον πuρκαïάς, κατά τας
uποδείçεις της δασικqς uπηρεσίας.
2. Tο εκ της αποκα0άρσεως της ¸ώνης αποκοµι¸oµενον uìικoν, εάν είναι ¿ρqσιµον προς
καuσιν q άììην ¿ρqσιν, παραδίδεται εις τον ιδιοκτqτην q διακάτο¿ον τοu δάσοuς,
ειδοποιοuµενον µέσω της οικείας δασικqς uπηρεσίας, εάν δε είναι ά¿ρηστον q εάν οuδείς
προσέρ¿εται διά την παραìαµqν τοu κατά τα ανωτέρω, καταστρέçεται q διατί0εται uπo της
σιδηροδροµικqς uπηρεσίας, αçοu µεταçερ0q εις ασçαìές διά την καταστροçqν q διά0εσιν
µέρος.
3. Aι σιδηροδροµικαί uπηρεσίαι uπο¿ρεοuνται να τοπο0ετοuν εις τας καπνοδo¿οuς q
τοuς σωìqνας εçατµίσεων των αuτοκινqτων σιδηροδροµικών µη¿ανών καταììqìοuς
σuσκεuάς διά την πρoìη¡ιν εκτινάçεως σπιν0qρων q πuρακτωµένων µορίων αν0ράκων ως
και τεçροδo¿ων uπo τας εσ¿άρας των µη¿ανών. Eπίσης uπο¿ρεοuνται να τοπο0ετοuν εντoς
των αµαçών και των στα0µών, ως και εις επίκαιρα σηµεία της εν παραγράçω 1 ¸ώνης
πινακίδας διά των οποίων να ειδοποιοuνται οι επιµάται περί τοu κινδuνοu πuρκαïάς και να
uποµιµνqσκονται οι ποινικές κuρώσεις διά την απoρρι¡ιν ανηµµένων σιγαρέττων q
εuìέκτων uìών. H uπο¿ρέωσις αuτq µαρuνει και τοuς ιδιοκτqτας uπεραστικών και
τοuριστικών ìεωçορείων.
4. Eç' oσον εις παρακειµένην δάσοuς q δασικqς εκτάσεως περιο¿qν εuρίσκονται
αεροδρoµια, στα0µοί αuτοκινqτων, µιοµη¿ανίαι q εγκαταστάσεις απο0ηκεuσεως εuçìέκτων
uìών, οι διοικqσεις τοuτων uπο¿ρεοuνται να ìαµµάνοuν πέραν των εκ των πuροσµεστικών
κανονισµών προµìεποµένων και παν µέτρον επιµαììoµενον εκ των περιστάσεων διά την
αποçuγqν µεταδoσεως πuρκαïάς εις το παρακείµενον δάσος q την δασικqν έκτασιν. Eις ην
περίπτωσιν τα µέτρα ταuτα δεν q0εìον ìηç0q οίκο0εν, ο νοµάρ¿ης δuναται τη προτάσει τοu
οικείοu δασάρ¿οu να επιµάìη διά πράçεώς τοu την ìq¡ιν τοuτων.
5. Aι αuταί ως άνω uπηρεσίαι q ιδιωτικαί επι¿ειρqσεις uπο¿ρεοuνται να διατηροuν τα
αποìuτως αναγκαία µέσα διά την άµεσον αντιµετώπισιν πuρκαïάς τοu δάσοuς q της δασικqς
εκτάσεως, η οποία q0εìεν εκδηìω0q εις την αµέσως γειτονικqν προς αuτάς περιο¿qν.
6. Tα ìεωçορεία, ποuìµαν, αuτοκινητάµαçαι και ο¿qµατα σιδηροδροµικών σuρµών δέον να
είναι εçωδιασµένα πìqρως διά τεçροδο¿είων. Yπεράνω των οποίων δέον να τί0ενται και
πινακίδες απαγορεuτικαί της εκτoς αuτών απορρί¡εως των σιγαρέττων.
A ρ 0 ρ ο ν 25
Eπικίνδuνοι περιο¿αί
1. Περιο¿αί, αι οποίαι ως εκ της çuσεως των και τοu είδοuς της εν αuταίς δασικqς
µìαστqσεως και των κρατοuσών κìιµατοìογικών σuν0ηκών q άììων αιτίων, είναι ιδιαιτέρως
εκτε0ειµέναι και εuαίσ0ητοι εις πuρκαïάς κηρuσσονται επικίνδuναι περιο¿αί.
2. Ο ανωτέρω ¿αρακτηρισµoς ενεργείται κατoπιν σ¿ετικqς εισηγqσεως των οικείων
νοµαρ¿ών και της κεντρικqς δασικqς uπηρεσίας ερειδοµένης επί των κατά την προηγοuµένην
παράγραçον κριτηρίων και της σu¿νoτητος q εκτάσεως των κατά το παρεì0oν εκραγεισών
πuρκαïών, διά προεδρικοu διατάγµατος εκδιδοµένοu τη προτάσει των Yποuργών Iεωργίας
και Aηµοσίας Tάçεως. (*** 2κδό)ηκε το /&'& >D>8+EGJ B/ερί κηρύξεως ιδιαιτ"ρως
ευαισ)ήτων εις πυρκα:άς περιο!ών δασών και δασικών εκτάσεων ως επικινδύνωνB L&2&0&
+>D8EFDF+EGJ86&94&%&
3. H έκδοσις τοu κατά την προηγοuµένην παράγραçον, διατάγµατος σuνεπάγεται
uπο¿ρεωτικώς την ìq¡ιν των κατωτέρω µέτρων:
α) Tην εγκατάστασιν, ειδικών δασοπuροσµεστικών µονάδων διά την κατάσµεσιν
δασοπuρκαïών εις την έδραν τοu νοµοu q έτερα σηµεία αuτοu, ορι¸oµενα uπo τοu νοµάρ¿οu,
απo 1ης Μαίοu µέ¿ρι 31ης Οκτωµρίοu εκάστοu έτοuς, κατά τα εις το άρ0ρον 26 ορι¸oµενα.
µ) Tην εγκατάστασιν, εις τα πìέον εγγuς εuρισκoµενα αεροδρoµια και εις επίκεντρον
σηµείον εν σ¿έσει προς πìείονας περιο¿άς, µονάδα κατασµέσεως δασοπuρκαïών απo αέρος
κατά το αuτo ως άνω ¿ρονικoν διάστηµα, σuµçώνως προς τα εν άρ0ρω 27 ορι¸oµενα.
γ) Tην uπo της µετεωροìογικqς uπηρεσίας ιδιαιτέραν παρακοìοu0ησιν, κατά το αuτo ως
άνω ¿ρονικoν διάστηµα, των καιρικών σuν0ηκών uπέρ τας επικινδuνοuς περιο¿άς και την
έκδοσιν ειδικοu δεìτίοu προς ενηµέρωσιν των οικείων νοµαρ¿ών, εις ας περιπτώσεις αuται
κρίνονται ως δuνάµεναι να εuνοqσοuν την ανάπτuçιν q διάδοσιν πuρκαïάς.
δ) Tην uπo τοu Yποuργοu Iεωργίας q τοu οικείοu νοµάρ¿οu έκδοσιν ειδικών
κανονισµών ρu0µίσεως της διεìεuσεως και παραµονqς ιδιωτών εντoς των δασών και
δασικών εκτάσεων της επικινδuνοu περιο¿qς, ως και την δuνατoτητα ìq¡εως προìηπτικών
µέτρων επείγοντος ¿αρακτqρος διά την επάνδρωσιν παρατηρητηρίων, την επίµìε¡ιν των uπo
τοu κοινοu σu¿να¸οµένων ¿ώρων και την πρoìη¡ιν επαπειìοuµένων εγκìηµατικών πράçεων
κατά των δασών q δασικών εκτάσεων.
ε) Tην uπo της οικείας δασικqς αρ¿qς, εν σuνεργασία µετά των, κατά τoποuς δηµοτικών
q κοινοτικών αρ¿ών, κατάρτισιν πίνακος των απo 1ης Μαίοu µέ¿ρι 31ης Οκτωµρίοu εκάστοu
έτοuς διαµενoντων επί δεκαπεν0qµερον και άνω εντoς των δασών και δασικών εκτάσεων
προσώπων, τα οποία uπο¿ρεοuνται να δηìώσοuν εγγράçως και uπεu0uνως προς την δασικqν
uπηρεσίαν τον τoπον της διαµονqς των, κατά τα ειδικoτερον uπo των δασικών κανονισµών
ορι¸oµενα.
στ) Tην κατά απoìuτον προτεραιoτητα εκτέìεσιν των uπo τοu προγράµµατος δασικών
έργων προµìεποµένων κατασκεuών και εργασιών.
¸) Tην σuστασιν αναγκαστικών δασικών σuνεταιρισµών προς προστασίαν των
uçισταµένων ιδιωτικών q διακατε¿οµένων δασών q δασικών εκτάσεων, κατά το άρ0ρον 22
τοu παρoντος νoµοu.
A ρ 0 ρ ο ν 26
Μονάδες κατασµέσεως δασοπuρκαïών
1. Eις νοµοuς περιìαµµάνοντας επικινδuνοuς περιο¿άς οργανοuνται uπo της δασικqς
uπηρεσίας ειδικαί µονάδες κατασµέσεως δασοπuρκαïών, εçοδια¸oµεναι διά των πìέον
προσçoρων και αποτεìεσµατικών τε¿νικών µέσων. Aι µονάδες αuται σuγκροτοuνται εç
uπαììqìων της δασικqς uπηρεσίας ειδικώς εκπαιδεuοµένων εις την αντιµετώπισιν
δασοπuρκαïών.
2. Tο προσωπικoν των ειδικών µονάδων κατασµέσεως σuµµετέ¿ει µετά των ìοιπών
δασικών uπηρεσιών εις την εκτέìεσιν εργασιών προστασίας και çuìάçεως των δασών και
δασικών εκτάσεων και δη εις την διενέργειαν των çρuγανεuσεων, 0αµνεuσεων, κα0αρισµών,
αραιώσεων, εκπρεµνώσεων, διανοίçεων αντιπuρικών ¸ωνών, την εγκατάστασιν και
ìειτοuργίαν πρατηρίων και uδατοδεçαµενών, ως και εις κοινάς ασκqσεις µετά τοu ìοιποu
προσωπικοu της δασικqς uπηρεσίας επί των τρoπων αντιµετωπίσεως πuρκαïών και ¿ρqσεως
των διατι0εµένων µέσων κατασµέσεως τοu πuρoς επί τη µάσει προγράµµατος εγκρινοµένοu
uπo τοu οικείοu νοµάρ¿οu.
3. Aιά προεδρικοu διατάγµατος εκδιδοµένοu προτάσει τοu Yποuργοu Προεδρίας
Kuµερνqσεως, Iεωργίας και Aηµοσίας Tάçεως κα0ορί¸ονται ειδικoτερον η οργάνωσις και ο
τρoπος εκτεìέσεως των κα0ηκoντων των ειδικών µονάδων κατασµέσεως δασοπuρκαïών, ο
αρι0µoς και η έδρα τοuτων, τα της δηµιοuργίας δασοπuροσµεστικών στα0µών και της
επανδρώσεως τοuτων, η κατανοµq των οργανικών 0έσεων τοu προσωπικοu της uπηρεσίας
ταuτης, οι oροι διορισµοu q εντάçεως εις τας οργανικάς 0έσεις, τα της προσìq¡εως
µοη0ητικοu προσωπικοu επί σ¿έσει ιδιωτικοu δικαίοu, τα της εκπαιδεuσεως και
επιµορçώσεως τοu προσωπικοu της εν ìoγω uπηρεσίας, είτε εις την ηµεδαπqν µε την
σuνεργασίαν τοu Πuροσµεστικοu Σώµατος, είτε εις την αììοδαπqν, ως και παν έτερον 0έµα
αçορών εις την εν ìoγω uπηρεσίαν και την κατάστασιν τοu προσωπικοu της.
4. Aιά κοινών αποçάσεων των Yποuργών Iεωργίας και Aηµοσίας Tάçεως κα0ορί¸ονται
τα της σuνεργασίας και αµοµαίας αρωγqς της δασοπuροσµεστικqς uπηρεσίας µετά τοu
πuροσµεστικοu σώµατος.
A ρ 0 ρ ο ν 27
Μονάδες κατασµέσεως δασοπuρκαïών απo αέρος
1. Παρά τη ποìεµικq αεροπορία και εν σuνεργασία µετά της Aασικqς Yπηρεσίας τοu
Yποuργείοu Iεωργίας οργανοuνται και ìειτοuργοuν ειδικαί µονάδες κατασµέσεως
δασοπuρκαïών απo αέρος. Aι µονάδες αuται εçοδια¸oµεναι δι' ειδικών τuπων αεροσκαçών
και εìικοπτέρων, ως και τοu ìοιποu αναγκαίοu uìικοu διά την αντιµετώπισιν των πuρκαïών,
εγκα0ίστανται εις τα εγγuς των επικινδuνων περιο¿ών τοu άρ0ροu 25 αεροδρoµια,
εçuπηρετοuµεναι uπo των uπηρεσιών εδάçοuς της ποìεµικqς αεροπορίας.
2. Ο τoπος εγκαταστάσεως και η εις διατι0έµενα µέσα δuναµις των µονάδων τοuτων, τα
της επανδρώσεως, προετοιµασίας και της καταστάσεως ετοιµoτητος αuτών, τα της
σuνεργασίας των µε τας δασικάς αρ¿άς και ενεργείας εις περίπτωσιν πuρκαïάς, τα
ìαµµανoµενα µέτρα και τα oρια ασçαìείας κα0ορί¸ονται διά προεδρικοu διατάγµατος
εκδιδοµένοu προτάσει των Yποuργών E0νικqς Aµuνης, Aηµοσίας Tάçεως και Iεωργίας.
3. Aι' αποçάσεων τοu Aρ¿ηγοu Aεροπορίας q των κατά τoποuς αεροπορικών διοικητών
ρu0µί¸εται πάσα ετέρα ìεπτοµέρεια αναçεροµένη εις την ìειτοuργίαν των ως άνω µονάδων
και την απρoσκοπτον επιτέìεσιν τοu έργοu τοu.
4. Aιά προεδρικοu διατάγµατος, εκδιδοµένοu τη προτάσει των Yποuργών E0νικqς
Aµuνης, Iεωργίας και Σuγκοινωνιών, επιτρέπεται να µεταçερ0οuν αι ως άνω µονάδες
κατασµέσεως δασοπuρκαïών εις την uπηρεσίαν Ποìιτικqς Aεροπορίας q εις επί τοuτω
σuνιστώµενον οργανισµoν. Eις την περίπτωσιν ταuτην τα εις την παράγραçον 2 ορι¸oµενα
0έµατα ρu0µί¸ονται διά προεδρικών διαταγµάτων εκδιδοµένων τη προτάσει τοu Yποuργοu
Σuγκοινωνιών και Iεωργίας.
A ρ 0 ρ ο ν 28
Aρµοδιoτητες διά την καταστοìqν πuρκαïών
1. Aρµoδια oργανα διά την ìq¡ιν των προσηκoντων µέτρων, την έκδοσιν των σ¿ετικών
διαταγών και την µέριµναν της τα¿είας και ασçαìοuς εκτεìέσεώς των είναι:
α) ο οικείος δασάρ¿ης και τα uπ' αuτών oργανα της δασικqς uπηρεσίας,
µ) αι κατά τoποuς αρ¿αί της ¿ωροçuìακqς και αγροçuìακqς,
γ) αι δηµοτικαί q κοινοτικαί αρ¿αί της περιο¿qς εις ην εçερράγη πuρκαïά,
δ) οι στα0µοί q uποστα0µοί της πuροσµεστικqς uπηρεσίας,
ε) αι ειδικαί µονάδες κατασµέσεως δασοπuρκαïών απo αέρος και
στ) αι κατά τoποuς στρατιωτικαί αρ¿αί.
2. Aι uπo στοι¿εία α' έως και δ' αρ¿αί και τα oργανα αuτών, εu0uς ως αντιìηç0οuν την
έναρçιν πuρκαïάς, q ειδοποιη0οuν περί τοuτοu, έ¿οuν uπο¿ρέωσιν αuτεπαγγέìτοu και
αµέσοu κινητοποιqσεως και επεµµάσεως προς καταστοìqν αuτqς διά της ιδίας αuτών
ενεργείας και διά των uπ' αuτών διατι0εµένων µέσων. Eπίσης έ¿οuν uπο¿ρέωσιν αµέσοu
ενηµερώσεως αììqìων και τοu νοµάρ¿οu.
3. H σuνδροµq και επέµµασις των uπo στοι¿εία ε' και στ' uπηρεσιών δuναται να ¸ητη0q
uπo τοu νοµάρ¿οu q, εις περίπτωσιν επείγοντος, uπo των εν παραγράçω 2 αρ¿ών,
uπο¿ρεοuµένων εις παρο¿qν πάσης ¿ρησίµοu πìηροçορίας.
4. Tην επέµµασιν των ανωτέρω αρ¿ών και uπηρεσιών, εις µα0µoν κινητοποιqσεως, την
δράσιν και την σuνεργασίαν των προς κατάσµεσιν πuρκαïάς κατεu0uνει και σuντονί¸ει, εç'
oσον σuντρέ¿ει περίπτωσις ο νοµάρ¿ης. Μέ¿ρι της ενηµερώσεως τοu νοµάρ¿οu και της uπ'
αuτοu αναìq¡εως της διεu0uνσεως και σuντονισµοu των ενεργειών διά την αντιµετώπισιν
της πuρκαïάς, την εu0uνην αµέσοu ενεργείας και εποπτείας των προσπα0ειών διά την
κατάσµεσιν αuτqς έ¿ει ο οικείος δασάρ¿ης.
A ρ 0 ρ ο ν 29
Yπο¿ρεώσεις αντιìαµµανοµένων πuρκαïάν
1. Ο αντιìαµµανoµενος πuρκαïάν εντoς δάσοuς q δασικqς εκτάσεως q πuρκαïάν
εκδηìοuµένην πìησίον τοuτων, αììά δuναµένην να επεκτα0q εντoς αuτών, οçείìει να
καταµάìη πάσαν δuνατqν προσπά0ειαν προς κατάσµεσιν ταuτης, εç' oσον δε εuρίσκεται εις
αδuναµίαν να αντιµετωπίση την πuρκαïάν µoνος, uπο¿ρεοuται να ειδοποιqση αµέσως τα
πìησιέστερα προς τον τoπον της πuρκαïάς άτοµα, προς δε και την δασικqν q την
αστuνοµικqν αρ¿qν, q την πuροσµεστικqν uπηρεσίαν, q τον δqµαρ¿ον q τον πρoεδρον της
κοινoτητος q την τu¿oν παρακειµένην στρατιωτικqν uπηρεσίαν. Tην τεìεuταίαν ταuτην
uπο¿ρέωσιν ειδοποιqσεως µιάς των ως άνω αρ¿ών q uπηρεσιών έ¿οuν και τα κατά τα
ανωτέρω το πρώτον ειδοποιοuµενα άτοµα.
2. Tα oργανα µιας των ως άνω αρ¿ών και uπηρεσιών, ìαµµάνοντα γνώσιν εç ιδίας
αντιìq¡εως q εκ της κατά την προηγοuµένην παράγραçον ειδοποιqσεως περί της ενάρçεως
πuρκαïάς, uπο¿ρεοuνται εις άµεσον ενηµέρωσιν των αµέσων κατά τoποuς προïσταµένων των
και ειδοποίησιν των ìοιπών ως άνω αρ¿ών και uπηρεσιών.
A ρ 0 ρ ο ν 30
Eνέργειαι προς κατάσµεσιν πuρκαïάς
1. Ο Aασάρ¿ης και τα uπ' αuτoν oργανα της δασικqς uπηρεσίας, εu0uς ως ìάµοuν γνώσιν
εκραγείσης πuρκαïάς, σπεuδοuν εις τον τoπον έν0α εçεδηìώ0η αuτη, και επιìαµµάνονται της
κατασµέσεως ταuτης διά των uπ' αuτών διατι0εµένων µέσων. Tην διεu0uνσιν των εργασιών
διά τον εντοπισµoν και την κατάσµεσιν της πuρκαïάς έ¿ει ο Aασάρ¿ης q ο αναπìηρών
τοuτον uπάììηìος της δασικqς uπηρεσίας µέ¿ρι της ειδοποιqσεως και αçίçεως τοu
νοµάρ¿οu. Οuτος κατεu0uνει και σuντονί¸ει και τας ενεργείας των παρε¿oντων σuνδροµqν
ιδιωτών q δηµοσίων, δίδων τας προς τοuτο αναγκαίας οδηγίας.
2. Aι κατά τoπον µονάδες της πuροσµεστικqς uπηρεσίας και τα oργανα της
Xωροçuìακqς και Aγροçuìακqς uπο¿ρεοuνται εις άµεσον κινητοποίησιν και επέµµασιν
προς καταστοìqν της πuρκαïάς, αναìoγως προς την έκτασιν ταuτης και τον
παροuσια¸oµενον κίνδuνον, τι0έµεναι εις την διά0εσιν τοu οικείοu δασάρ¿οu.
3. Tη αιτqσει τοu δασάρ¿οu q τοu αναπìηρωτοu τοuτοu δασικοu uπαììqìοu δuναται να
κινητοποιη0οuν και άììαι µονάδες της πuροσµεστικqς uπηρεσίας και της Xωροçuìακqς
κατoπιν διαταγqς των κατά τoποuς διοικητών q uποδιοικητών.
4. Eç' oσον η πuρκαïά ìαµµάνει διαστάσεις q εµçανί¸ει κίνδuνον επεκτάσεως, αι
επιìηç0είσαι της κατασµέσεως αuτqς uπηρεσίαι και αρ¿αί δuνανται να ¸ητqσοuν την
σuνδροµqν της πìησιεστέρας στρατιωτικqς διοικqσεως (στρατοu, ναuτικοu, q αεροπορίας) q
της τu¿oν uçισταµένης ìιµενικqς αρ¿qς. Aι στρατιωτικαί διοικqσεις uπο¿ρεοuνται και εις
άµεσον αuτεπάγγεìτον επέµµασιν προς καταστοìqν πuρκαïάς, εç' oσον αuτη εçερράγη εντoς
στρατιωτικqς περιο¿qς q εις δάσος q δασικqν έκτασιν παρακειµένην στρατιωτικών ¿ώρων q
εγκαταστάσεων, ειδοποιοuσαι πάντως σ¿ετικώς την δασικqν αρ¿qν και την πuροσµεστικqν
uπηρεσίαν, εç' oσον σuντρέ¿ει περίπτωσις.
5. Aι στρατιωτικαί διοικqσεις εu0uς ως ìάµοuν γνώσιν εκραγείσης πuρκαïάς κατά τα
ανωτέρω, οçείìοuν να αποστείìοuν το τα¿uτερον εις τον τoπον αuτqς δια0έσιµον δuναµιν εκ
των ανδρών των, εçωδιασµένων διά των απαραιτqτων εργαìείων και µέσων. H δuναµις αuτη
καταç0άνοuσα εις τον τoπον της πuρκαïάς τί0εται εις την διά0εσιν τοu διεu0uνοντος την
κατάσµεσιν αuτqς νοµάρ¿οu, δασάρ¿οu q αναπìηρωτοu αuτών uπο¿ρεοuµένη να
σuµµορçοuται προς τας οδηγίας των.
6. Eç' oσον παρίσταται ανάγκη να ¸ητη0q uπo των επιìηç0εισών της κατασµέσεως της
πuρκαïάς αρ¿ών και uπηρεσιών, κινητοποιοuνται και αι µονάδες κατασµέσεως
δασοπuρκαïών απo αέρος, αποστέììοuσαι ανάìογον αρι0µoν αεροσκαçών και εìικοπτέρων
διά την επισqµανσιν και καταστοìqν της πuρκαïάς διά των uπ' αuτών διατι0εµένων µέσων.
A ρ 0 ρ ο ν 31
Eπίταçις µέσων και στρατιωτικών uπηρεσιών.
1. Οι δqµαρ¿οι, οι πρoεδροι κοινοτqτων και οι κάτοικοι των δqµων και κοινοτqτων, στην
περιçέρεια των οποίων εçερράγη πuρκαγιά, uπο¿ρεοuνται, αµέσως, µε την κα0' οιονδqποτε
τρoπο διαπίστωση q αναγγεìία εκδqìωσης πuρκαγιάς, να προσçέροuν τις uπηρεσίες τοuς για
την κατάσµεση αuτqς σε σuνεργασία µε τις δασικές και ìοιπές αρµoδιες για την κατάσµεση
της πuρκαγιάς αρ¿ές, oπως αuτές ορί¸ονται απo το άρ0ρο 28 τοu παρoντος. Tην ίδια
uπο¿ρέωση έ¿οuν και οι οδηγοί -¿ειριστές των ο¿ηµάτων της εποµένης παραγράçοu. Οι
αρνοuµενοι µε πρo0εση τη σuνδροµq τοuς τιµωροuνται µε çuìάκιση τοuìά¿ιστον τριών
µηνών.
Tα της οργανώσεως της προσçοράς των uπηρεσιών αuτών ρu0µί¸ονται µε προεδρικo
διάταγµα uστερα απo πρoταση των Yποuργών Iεωργίας και Eσωτερικών.
2. Οι κάτο¿οι µη¿ανικών µέσων, ποu είναι κατάììηìα για την αντιµετώπιση πuρκαγιών,
oπως µέσων µεταçοράς, uδροçoρων, ¿ωµατοuργικών µη¿ανηµάτων και άììων uπο¿ρεοuνται
να 0έσοuν αuτά µετά των ¿ειριστών -οδηγών τοuς στη διά0εση των αρµοδίων αρ¿ών, µoìις
τοuς ¸ητη0εί µε οποιονδqποτε τρoπο. Οι αρνοuµενοι µε πρo0εση τιµωροuνται µε çuìάκιση
τοuìά¿ιστον έçι µηνών.
3. Πέραν των κατά τις προηγοuµενες παραγράçοuς κuρώσεων, σε περίπτωση άρνησης
παρο¿qς προσωπικών uπηρεσιών q διά0εσης µη¿ανικών µέσων, µε απoçαση τοu νοµάρ¿η q
τοu δασάρ¿η των εντεταìµένων απo αuτοuς οργάνων επιτάσσονται οι αναγκαίες προσωπικές
uπηρεσίες και τα µη¿ανικά µέσα.
4. Oσοι κατά τα ανωτέρω προσçέροuν προσωπικές uπηρεσίες q δια0έτοuν µη¿ανικά
µέσα απο¸ηµιώνονται απo τις δασικές uπηρεσίες µετά απo αίτησq τοuς. Οι δαπάνες αuτές
µαρuνοuν τις πιστώσεις τοu Yποuργείοu Iεωργίας, ποu προορί¸ονται για τη προστασία των
δασών. Με απoçαση τοu Νοµάρ¿η ρu0µί¸εται το u¡ος των οικονοµικών απο¸ηµιώσεων.
Eπίσης µε απoçαση τοu νοµάρ¿η δuναται να απονέµεται η η0ικq αµοιµq της έκçρασης
εuαρέσκειας σε αuτοuς ποu προσέçεραν εçαιρετικές uπηρεσίες στις προσπά0ειες
κατάσµεσης της πuρκαγιάς.
Tο ως άνω άρ0ρο παρατί0εται oπως αντικαταστά0ηκε απo το άρ0ρο 115 τοu
Ν.1892/1990
Tο αντικαταστα0έν άρ0ρο 31 εί¿εν ως εçqς:
+& =ι κάτοικοι των δήμων και κοινοτήτων εις την περιφ"ρειαν των οποίων εξερράγη
πυρκα:ά, ως και οι διαμ"νοντες εντός ή εγγύς του δάσους, εις ο εξερράγη πυρκα:ά, ως και οι
διαμ"νοντες εντός ή εγγύς του δάσους, εις ο εξερράγη αύτη, δύνανται να προσφ"ρουν
ε)ελοντικώς τας υπηρεσίας των προς κατάσ#εσιν αυτής, συνεργαόμενοι μετά των δασικών και
αστυνομικών αρ!ών&
1& 2άν παρίσταται άμεσος και σο#αρός κίνδυνος επεκτάσεως της πυρκα:άς εγγύς οικισμών,
ως και εάν εκ της επεκτάσεως ταύτης τί)εται εις κίνδυνον η ωή αν)ρώπων, επιτρ"πεται η διά
πράξεως του νομάρ!ου ή του δασάρ!ου ή του εντεταλμ"νου παρ4 αυτών οργάνου επίταξις
μ"σων μεταφοράς, ελκυστήρων ή προω)ητήρων, υδροφόρων ο!ημάτων και άλλων
μη!ανημάτων και εργαλείων, δυναμ"νων να !ρησιμοποιη)ούν προς κατάσ#εσιν της πυρκα:άς&
2πίσης επιτρ"πεται η δι4 ομοίας πράξεως επίταξις των προσωπικών υπηρεσιών των κατοίκων
των οικείων δήμων και κοινοτήτων, επί τη #άσει πίνακος καταρτιομ"νου επί τόπου υπό του
δημάρ!ου ή προ"δρου της 0οινότητος& /ροκειμ"νου περί δήμων ή κοινοτήτων των κατά το
άρ)ρον 1> επικινδύνων περιο!ών, ο πίναξ ούτος καταρτίεται εκ των προτ"ρων και δή μ"!ρι
της +ης Hαίου εκάστου "τους και ισ!ύει δι4 εν "τος& 2ις τους περιλαμ#ανομ"νους εις τον
πίνακα τούτον δίδονται υπό της δασικής αρ!ής αι απαραίτητοι γνώσεις και οδηγίαι διά την
"γκαιρον κινητοποίησιν και αποτελεσματικήν δράσιν των&
9πεί)εια εις τας διαταγάς της δασικής αρ!ής τιμωρείται κατά τας διατάξεις του άρ)ρου
?>G του /οινικού 0ώδικος&·
5& 2ις τους ιδιοκτήτας των επιτασσομ"νων μ"σων κατα#άλλεται αποημίωσις οριομ"νη,
τη αιτήσει του οικείου ναμάρ!ου ή και των δικαιού!ων, υπό του ειρηνοδικείου εντός δ"κα το
πολύ ημερών από της καταστολής της πυρκα:άς&
2πίσης αποημίωσις κατα#άλλεται εις τους αποδεδειγμ"νως !ρησιμοποιη)"ντας, κατόπιν
ε)ελουσίας προσφοράς ή κατόπιν επιτάξεως των υπηρεσιών των, ιδιώτας, οριομ"νη υπό του
ειρηνοδικείου επί τη #άσει του κατωτάτου ορίου ωρομισ)ίου ανειδικεύτου εργάτου& @
πληρωμή της αποημιώσεως ενεργείται διά πράξεως του νομάρ!ου εκδιδομ"νης εντός μηνός
από της ως άνω αποφάσεως και #αρύνει τον προNπολογισμόν του οικείου 6αμείου .εωργίας,
0τηνοτροφίας και 'ασών&
A ρ 0 ρ ο ν 32
Aµοιµαί
1. Eις τοuς ε0εìοντικώς q κατoπιν επιτάçεως µετασ¿oντας κατασµέσεως δασοπuρκαïάς
και επιδείçαντας ιδιαίτερον 0άρρος και ικανoτητα εις το έργον των και ως εκ τοuτοu
σuµµάìοντας σηµαντικώς εις την κατάσµεσιν αuτqς απονέµεται τιµητικoν δίπìωµα q
¿ρηµατικoν µραµείον q και αµçoτερα.
Aι ìεπτοµέρειαι απονοµqς τοuτων και το u¡ος τοu ¿ρηµατικοu µραµείοu κατά
κατηγορίας περιπτώσεων και τα απαιτοuµενα δικαιοìογητικά κα0ορί¸ονται δι' αποçάσεως
τοu Yποuργοu Iεωργίας.
2. Eις τοuς µετασ¿oντας προς κατάσµεσιν της πuρκαïάς δασικοuς uπαììqìοuς q εργάτας
και τα oργανα της ¿ωροçuìακqς και αγροçuìακqς ¿ορηγείται, µετά πρoτασιν τοu ανωτέροu
κατά µα0µoν δασικοu uπαììqìοu τοu διεu0uνοντος τας εργασίας κατασµέσεως της
πuρκαïάς, ειδικq απο¸ηµίωσις ìoγω ç0οράς ιµατισµοu και uποδqσεως κα0ορι¸οµένη δι'
αποçάσεως των Yποuργών Οικονοµικών και Iεωργίας και µαρuνοuσα τον προüποìογισµoν
τοu Tαµείοu Iεωργίας, Kτηνοτροçίας και Aασών.
'Σε περίπτωσης τραuµατισµοu q 0ανάτοu των µετε¿oντων στη δασοπροστασία
uπαììqìων q των ε0εìοντών ποìιτών ποu µετέ¿οuν στη κατάσµεση των δασικών πuρκαïών,
µπορεί να ¿ορηγείται, είτε στοuς ιδίοuς είτε στα µέìη της οικογένειάς τοuς µέ¿ρι δεuτέροu
µα0µοu σuγγένειας, ειδικq απο¸ηµίωση το u¡ος της οποίας κα0ορί¸εται κατά περίπτωση, µε
απoçαση των Yποuργών Οικονοµικών και Iεωργίας, σε µάρος τοu προüποìογισµοu τοu
KTIK και Aασών¨.
(Tο εντoς εισαγωγικών εδάçιο προστέ0ηκε απo το άρ0ρο 38 τοu Ν.1845/1989)
3. Ο Yποuργoς Iεωργίας δuναται να καταµάìη ειδικqν αµοιµqν εις τοuς παρέ¿οντας
0ετικάς πìηροçορίας διά την ανακάìu¡ιν των εµπρηστών q uπαιτίων πuρκαïών.
H αµοιµq αuτq προκηρuσσεται δηµοσία δι' αποçάσεως τοu Yποuργοu Iεωργίας,
καταµάììεται δε µετά την ανακάìu¡ιν των δραστών. Tοιαuτη αµοιµq δuναται να εγκρι0q
uπo τοu Yποuργοu Iεωργίας και καταµìη0q και άνεu προηγοuµένης προκηρuçεως.
Eις τον προüποìογισµoν τοu Yποuργείοu Iεωργίας εγγράçεται κατά έτος ειδικq και
επαρκqς πίστωσις διά την uìοποίησιν της παροuσης παραγράçοu.
A ρ 0 ρ ο ν 33
Eπίπτωσις δαπανών
1. Eç' oσον η πuρκαïά εçερράγη εις ιδιωτικoν q διακατε¿oµενον δάσος q δασικqν
έκτασιν, διαπιστοuται δε ητιοìογηµένως oτι η έναρçις q επέκτασις αuτqς ωçείìετο
αποκìειστικώς q κατά κuριον ìoγον εις αδικαιοìογqτοuς παραìεί¡εις των ιδιοκτητώv q
διακατo¿ων, το qµισu των δαπανών διά τας κατά τα άρ0ρα 31 & 3 και 32 & 2 απο¸ηµιώσεις,
µετά την εκκα0άρισιν και καταµοìqν τοuτων εις τοuς δικαιοu¿οuς, καταìογί¸εται εις µάρος
των ως άνω ιδιοκτητών q διακατo¿ων και εισπράττεται ως έσοδον τοu Kεντρικοu Tαµείοu
Iεωργίας, Kτηνοτροçίας και Aασών.
2. Tο ως άνω ποσοστoν µειοuται αναìoγως εç' oσον η πuρκαïά εçερράγη q επεçετά0η
και εις δηµoσιον δάσος q δασικqν έκτασιν, της κατανοµqς γινοµένης κατά ìoγον της
καταστραçείσης ιδιωτικqς q διακατε¿οµένης εκτάσεως εν σ¿έσει προς την δηµοσίαν.
3. Eις ην περίπτωσιν εκ της κατά το άρ0ρον 34 ερεuνης και ανακρίσεως q0εìε προκu¡ει
oτι η πuρκαïά οçείìεται εις δoìον τοu ιδιοκτqτοu ιδιωτικοu δάσοuς q δασικqς εκτάσεως, q
τοu διακατo¿οu δηµοσίοu δάσοuς q δασικqς εκτάσεως, το κατά την παράγραçον 1 τοu
παρoντος άρ0ροu καταìογι¸oµενον ποσoν καìuπτει uπο¿ρεωτικώς το σuνοìον των αuτo0ι
ορι¸οµένων δαπανών, ως και την δαπάνην κινητοποιqσεως των ìοιπών δηµοσίων
uπηρεσιών.
4. Eις περίπτωσιν, κα0' ην η πuρκαïά εçερράγη q επεçετά0η εις περιο¿qν ανqκοuσαν εις
την κuριoτητα µεìών δασικοu σuνεταιρισµοu τοu άρ0ροu 22 τοu παρoντος νoµοu, τα κατά
τας προηγοuµένας παραγράçοuς ποσοστά των δαπανών καταìογί¸ονται εις µάρος τοu
οικείοu σuνεταιρισµοu και επιµερί¸ονται µεταçu των µεìών τοu κατά τας διεποuσας τοuτον
διατάçεις.
5. Ο κατά τα ανωτέρω καταìογισµoς ενεργείται διά πράçεως τοu νοµάρ¿οu εκδιδοµένης
κατoπιν προτάσεως τοu οικείοu δασάρ¿οu.
A ρ 0 ρ ο ν 34
Eνέργεια µετά την καταστοìqν
1. Tην καταστοìqν της πuρκαïάς επακοìοu0εί çuìαçις της εκτάσεως εις την οποίαν αuτq
επεçετά0η, µέ¿ρι οìοσ¿εροuς κατασµέσεως διά την πρoìη¡ιν ανα¸ωπuρώσεως.
2. Ο δασάρ¿ης ερεuνά τα προκαìέσαντα την πuρκαïάν αίτια, ανα¸ητεί τοuς τu¿oν
uπεu0uνοuς και σuντάσσει έκ0εσιν περί τοuτων και της προκìη0είσης ¸ηµίας, την οποίαν
uποµάììει εις τον νοµάρ¿ην, την κεντρικqν δασικqν uπηρεσίαν και τον κατά τoπον αρµoδιον
εισαγγεìέα πìηµµεìειοδικών.
3. Ο δασάρ¿ης και οι uπ' αuτοu εντεταìµένοι την εçακρίµωσιν των αιτίων και των
uπεu0uνων της πuρκαïάς ενεργοuν ως ανακριτικοί uπάììηìοι δικαιοuµενοι να προµοuν εις
πάσαν ανακριτικqν πράçιν.
4. Μερίµνη τοu οικείοu Νοµάρ¿οu και τη σuνδροµq των αρµοδίων Yπηρεσιών τα
καταστρεçoµενα διά πuρκαïών δάση και δασικαί εκτάσεις αεροçωτογραçοuνται,
¿αρτογραçοuνται και κηρuσσονται αναδασωτέαι εντoς τριών µηνών απo της καταστροçqς.
Aι' αποçάσεων τοu Yποuργοu Iεωργίας κα0ορί¸ονται ìεπτοµερώς αι σ¿ετικαί ενέργειαι.

A ρ 0 ρ ο ν 35
Μεταµιµάσεις καέντων δασών
$*** 2κδό)ηκε η -&9& GDAGG81EFAF+EGD B 2φαρμογή των διατάξεων του άρ)ρου 5>
7&EEG8DEB%&
1. Iδιωτικά δάση και δασικαί εκτάσεις q µέρη τοuτων καταστραçέντα απo 11 Iοuνίοu
1975 q καταστρεçoµενα εçεçqς, εκ πuρκαïάς δεν δuνανται να µεταµιµασ0οuν εν κατατµqσει,
οuδέ κατά ιδανικά µερίδια διά δικαιοπραçίας εν ¸ωq επί τριάκοντα έτη απo της τοιαuτης
καταστροçqς των.
2. Eις τας δικαιοπραçίας εν ¸ωq περί µεταµιµάσεως ιδιωτικοu δάσοuς q δασικqς
εκτάσεως οìοκìqροu, µέροuς τοuτων q ιδανικοu µεριδίοu, προσαρτάται πιστοποιητικoν της
αρµοδίας δασικqς αρ¿qς oτι το µεταµιµα¸oµενον δεν κατεστράçη εκ πuρκαïάς µετά την 11ην
Iοuνίοu 1975 και εις πάσαν εçεçqς περίπτωσιν κατά την τεìεuταίαν τριακονταετίαν απo της
11ης Iοuνίοu 1975, άììως η δικαιοπραçία τuγ¿άνει άκuρος.
'3. Οι διατάçεις των προηγοuµένων παραγράçων τοu παρoντος άρ0ροu εçαρµo¸ονται
και επί προσuµçώνων µεταµίµασης ιδιωτικών δασών και δασικών εκτάσεων¨.
'4. Σuµµοìαιογράçος ποu σuντάσσει πράçη µεταµίµασης της κuριoτητας επί δάσοuς q
δασικqς έκτασης κα0ώς και προσuµçωνο µε το αuτo αντικείµενο ¿ωρίς να τηρη0οuν οι
διατuπώσεις της παραγράçοu 2 τοu παρoντος άρ0ροu, κα0ώς και οι διά σuµµοìαίοu q
προσuµçώνοu σuµµαììoµενοι και οι ενεργοuντες ως πìηρεçοuσιοί τοuς τιµωροuνται µε
çuìάκιση τοuìά¿ιστον τριών (3) µηνών και ¿ρηµατικq ποινq τοuìά¿ιστον πεντακοσίων
¿ιìιάδων (500.000) δρα¿µών επιçuìασσοµένων και των διατάçεων περί πει0αρ¿ικqς εu0uνης
τοu σuµµοìαιογράçοu.
( Οι εντoς εισαγωγικών && 3 και 4 προστέ0ηκαν απo το άρ0ρο 46 τοu Ν.2145/1993)
A ρ 0 ρ ο ν 36
Aασικοί κανονισµοί διά την αντιµετώπισιν πuρκαïών
Aι' αποçάσεων τοu νοµάρ¿οu, εκδιδοµένων κατoπιν προτάσεων των οικείων δασαρ¿ών
και δηµοσιεuοµένων κατά τας διατάçεις τοu άρ0ροu 3 τοu Ν.301/1976, κα0ορί¸ονται:
α) Tα ¿ρονικά oρια, οι oροι και προüπο0έσεις διά την ¿ορqγησιν των uπo τοu άρ0ροu 23
προµìεποµένων αδειών, ως και διά την εντoς των δασών q δασικών εκτάσεων εκτέìεσιν των
uπo τοu αuτοu άρ0ροu προµìεποµένων εργασιών q ενεργειών q αçqν και διατqρησιν πuρoς.
µ) Aι πρoσ0ετοι απαγορεuσεις και ειδικαί ρu0µίσεις αι αçορώσαι εις τας κατά το άρ0ρον
25 επικινδuνοuς περιο¿άς και ειδικoτερον εις την διέìεuσιν και διαµονqν ιδιωτών εντoς
αuτών, την κuκìοçορίαν q στά0µεuσιν αuτοκινqτων, την αçqν q ¿ρqσιν πuράς, το κάπνισµα
σιγαρέττων, την έκ0εσιν q εγκατάìει¡ιν εuçìέκτων uìών q απορριµάτων, την µοσκqν q
εγκατάστασιν ¸ώων, τας uπο¿ρεώσεις των κατοίκων τu¿oν παρακειµένων οικισµών και εν
γένει παν αναγκαίον µέτρον διά την αποτροπqν κινδuνοu πuρκαïάς.
γ) Aι ειδικώτεραι uπο¿ρεώσεις των κατά το άρ0ρον 24 uπηρεσιών και επι¿ειρqσεων διά
την αποτροπqν κινδuνοu µεταδoσεως πuρκαïάς εις το παρακείµενον δάσος q δασικqν
έκτασιν q την άµεσον αντιµετώπισιν πuρκαïάς τοu παρακειµένοu δάσοuς q της δασικqς
εκτάσεως.
δ) Tα της εκτεìέσεως ασκqσεων ετοιµoτητος και σuνεργασίας µεταçu των εν άρ0ρω 28
αρ¿ών και uπηρεσιών.
ε) Tα της παρο¿qς των αναγκαίων γνώσεων εις τοuς κατοίκοuς των εντoς της
επικινδuνοu περιο¿qς πoìεων και ¿ωρίων διά την αντιµετώπισιν πuρκαïάς.
KE4AAAIΟΝ ΠEΜΠTΟΝ
Aασώσεις και Aναδασώσεις
A ρ 0 ρ ο ν 37
Eννοιαι.
1. Oς αναδάσωσις νοείται η αναδηµιοuργία της κα0' οιονδqποτε τρoπον καταστραçείσης
q σηµαντικώς αραιω0είσης q άììως πως uποµα0µισ0είσης δασικqς µìστqσεως, είτε διά της
çuτεuσεως q σποράς, είτε διά της διεuκοìuνσεως της çuσικqς αναγεννqσεως, προς
δηµιοuργίαν δάσοuς q δασικqς εκτάσεως.
2. Eν τη εννοία της αναδασώσεως περιìαµµάνεται και η το πρώτον ενεργοuµένη διά
σποράς q çuτεuσεως δασικών çuτών δάσωσις ασκεπών εκτάσεων, αι οποίαι δεν έ¿οuν οuδέ
εί¿ον εις το παρεì0oν τον ¿αρακτqρα δάσοuς q δασικqς εκτάσεως.
A ρ 0 ρ ο ν 38
Yπο¿ρεωτικαί αναδασώσεις
$Mλ"πε και άρ)ρο +1J K+ 7&+GE18+EEJ%
1. Kηρuσσονται uπο¿ρεωτικώς ως αναδασωτέα τα δάση και αι δασικαί εκτάσεις
ανεçαρτqτως της ειδικοτέρας κατηγορίας αuτών q της 0έσεως εις ην εuρίσκονται, εçoσον
ταuτα καταστρέçονται q απο¡ιìοuνται σuνεπεία πuρκαïάς q παρανoµοu uìοτοµίας αuτών. H
αuτq uπο¿ρέωσις uçίσταται και διά τα εκ των ως άνω αιτίων καταστραçέντα q
απο¡ιìω0έντα δάση και δασικάς εκτάσεις, ανεçαρτqτως τοu ¿ρoνοu της καταστροçqς q της
απο¡ιìώσεως τοuτων, εçoσον, µέ¿ρι της 11 Iοuνίοu 1975, δεν εί¿ον ¿ρησιµοποιη0εί δι'
έτερον σκοπoν, ώστε να κα0ίσταται αδuνατος η ανατροπq της εκ της ¿ρησιµοποιqσεως
ταuτης δηµιοuργη0είσης καταστάσεως. H διά σποράς q çuτεuσεως αναδάσωσις των κατά τα
ανωτέρω καταστραçέντων δασών q δασικών εκτάσεων, εçoσον δεν προµìέπεται να γίνη
çuσικq αναγέννησις, δέον να ενεργείται εντoς τριών το ποìu ετών απo της κηρuçεως της
εκτάσεως ως αναδασωτέας, εu0uνη των αρµοδίων δασικών οργάνων.
2. Oσαuτως κηρuσσονται uπο¿ρεωτικώς ως αναδασωτέα εδάçη στεροuµενα δασικqς
µìαστqσεως, q των οποίων η δασικq µìάστησις έ¿ει καταστραçq q σηµαντικώς αραιω0q q
άììως πως uποµα0µισ0q εç' oσον:
α) Euρίσκονται εντoς ìεκανών απορροqς ¿ειµάρρων η δε uπαρçις της
δασικqς µìαστqσεως επιµάììεται διά προστατεuτικοuς q uδρονοµικοuς
σκοποuς.
µ) Yπέρκεινται πoìεων, ¿ωρίων, οικισµών, αρ¿αιοìογικών ¿ώρων, çuσικών
q ποìιτιστικών µνηµείων, q σηµαντικών τε¿νικών έργων και έ¿οuν
προστατεuτικoν δι' αuτά ¿αρακτqρα.
γ) H κìίσις των προς τον ορί¸οντα uπερµαίνει τα 30° απειìείται δε η uπo
των uδάτων απoπìuσίς των.
δ) H έììει¡ις q η µείωσις της δασικqς µìαστqσεως επί αuτών δηµιοuργεί
κίνδuνον διαµρώσεως τοu εδάçοuς q της ισορροπίας τοu çuσικοu
περιµάììοντος.

3. Auναται να κηρu¿0οuν ως αναδασωτέαι εκτάσεις, εκτoς των εις τας προηγοuµένας
παραγράçοuς τοu παρoντος άρ0ροu ορι¸οµένων, εç' oσον τοuτο επιµάììεται:
α) Eκ ìoγων uγιεινqς q εçωραïσµοu τοu τοπίοu.
µ) Προς σuµπìqρωσιν q ενοποίησιν δασών q δασικών εκτάσεων.
γ) Προς δηµιοuργίαν δασικών çuτειών.
A ρ 0 ρ ο ν 39
Eκµίσ0ωσις δηµοσίων εκτάσεων προς αναδάσωσιν
1. Aηµoσιαι δασικαί εκτάσεις των περιπτώσεων γ' έως και ε' της παραγράçοu 1 τοu
άρ0ροu 4 τοu παρoντος, q δηµoσια ¿ορτοìιµαδικά q άììα εδάçη κηρuσσoµενα ως
αναδασωτέα, δuνανται µετά σ¿ετικqν γνωµοδoτησιν τοu Tε¿νικοu Σuµµοuìίοu Aασών να
εκµισ0οuνται διά ¿ρονικoν διάστηµα µέ¿ρι πεντqκοντα ετών εις νοµικά q çuσικά πρoσωπα
διά την µερίµνη και δαπάναις τοuτων δηµιοuργίαν δασικών çuτειών προς αποκìειστικqν
δασοπονικqν εκµετάìεuσιν, απαγορεuοµένης ρητώς πάσης άììης τοιαuτης.
2. H εκµίσ0ωσις ενεργείται κατoπιν δηµοπρασίας διά σuµµάσεως uπογραçοµένης uπo
τοu Yποuργοu Iεωργίας, q τοu uπo τοuτοu εçοuσιοδοτοuµένοu, και τοu αναìάµµανοντος την
δηµιοuργίαν και εκµετάìεuσιν της δασικqς çuτείας q δάσοuς και κα0ορι¸οuσης την
διάρκειαν ταuτης, το µίσ0ωµα εις ποσοστoν επί τοu προïoντος της εκµεταìεuσεως της
εκµισ0οuµένης εκτάσεως, τας uπο¿ρεώσεις τοu µισ0ωτοu τoσον διά την πραγµατοποίησιν
των αναδασώσεων oσον και διά την δασικqν εκµετάìεuσιν, ως και πάσαν άììην αναγκαίαν
ìεπτοµέρειαν. Aιά προεδρικοu διατάγµατος εκδιδοµένοu τη προτάσει τοu Yποuργοu
Iεωργίας δuνανται να κα0ορί¸ονται τα ειδικoτερα στοι¿εία των ως άνω σuµµάσεων q και
πρoτuπα τοιοuτων σuµµάσεων. (*** Eκδo0ηκε το Π.A. 1157/1980 "Περί εκµισ0ώσεως
δηµοσίων εκτάσεων προς αναδάσωσιν" 4.E.K. 293/29-12-1980/T.A'.).
3. H κqρuçις των διά της άνω σuµµάσεως παρα¿ωροuµένων ¿ορτοìιµαδικών q άììων
εδαçών, ως αναδασωτέων ενεργείται εντoς µηνoς απo της uπογραçqς της σuµµάσεως δεν
δuναται δε να αρ0q προ της ìqçεως της µισ0ώσεως. H µη πραγµατοποίησις της
αναδασώσεως κατά τοuς oροuς της σuµµάσεως σuνεπάγεται uπο¿ρεωτικώς καταγγεìίαν
ταuτης και έκπτωσιν τοu µισ0ωτοu απo παντoς εκ ταuτης απορρέοντος δικαιώµατος.
4. Aι κατά την ìqçιν q την κατά τοuς oροuς της σuµµάσεως πρoωρον ìuσιν της
µισ0ώσεως uπάρ¿οuσαι επί της εκµισ0ω0είσης εκτάσεως δασικαί çuτείαι περιέρ¿ονται εις το
Aηµoσιον και αποτεìοuν αντικείµενον δια¿ειρίσεως παρ' αuτοu, ως δηµoσια δάση.
5. Aι διατάçεις των προηγοuµένων παραγράçων ισ¿uοuν και διά την εκµίσ0ωσιν
δηµοτικών q κοινοτικών δασικών εκτάσεων q ¿ορτοìιµαδικών εδαçών. H εκµίσ0ωσις
ενεργείται πάντοτε κατoπιν δηµοπρασίας κατά τας διατάçεις της δηµοτικqς και κοινοτικqς
νοµο0εσίας, της σ¿ετικqς περί κατακuρώσεως αuτqς αποçάσεως τοu δηµοτικοu q κοινοτικοu
σuµµοuìίοu uποκειµένης εις την έγκρισιν τοu νοµάρ¿οu.
6. Aηµoσια ¿ορτοìιµαδικά εδάçη, τα οποία δεν εçuπηρετοuν q δεν προκρίνονται διά την
εçuπηρέτησιν άììων εκ δηµοσίοu σuµçέροντος επιµαììοµένων σκοπών κατά τα εν άρ0ρω
74 & 1 ορι¸oµενα, κηρuσσoµενα αναδασωτέα δuνανται να παρα¿ωροuνται κατά κuριoτητα
εις δqµοuς q κοινoτητας προς δηµιοuργίαν πάρκων q αìσών, q δασών ανα¡u¿qς q
προστατεuτικών δασών. H παρα¿ώρησις ενεργείται δι' αποçάσεως τοu Yποuργοu Iεωργίας
και τεìεί πάντοτε uπo τον oρον της σuντηρqσεως τοu πάρκοu q άìσοuς q δάσοuς uπo τοu
Aqµοu q της κοινoτητος. H çuτεuσις δuναται να µαρuνη είτε το δηµoσιον είτε τον Aqµον q
Kοινoτητα είτε και αµçoτερα τα µέρη ως κατά περίπτωσιν ο Yποuργoς Iεωργίας ορίσει. Eάν
δεν τηρη0οuν οι oροι της παρα¿ωρqσεως, αίρεται αuτοδικαίως η παρα¿ώρησις και η
κuριoτης της εκτάσεως επανέρ¿εται εις το Aηµoσιον.

A ρ 0 ρ ο ν 40
Aιά0εσις εκτάσεων ΝΠAA, προς αναδάσωσιν
(*** Eκδo0ηκε η Y.A. 146351/1361/20-5-1982 "Οδηγίες εçαρµογqς τοu άρ0ροu 40 τοu
Ν.998/79 αναçεροµένοu στην αναδάσωση απo το Aηµoσιο εκτάσεων κuριoτητος ΝΠAA"
4.E.K. 460/1-7-1982/T.B'.).
1. Aqµοι και κοινoτητες q άììα νοµικά πρoσωπα δηµοσίοu δικαίοu δuνανται να
δια0έσοuν κατά ¿ρqσιν εις το δηµoσιον (Aασικqν Yπηρεσίαν) εκτάσεις ανηκοuσας εις αuτά
προς αναδάσωσιν και δασοπονικqν εκµετάìεuσιν µερίµνη και δαπάναις της δασικqς
uπηρεσίας, διατηροuµένης της επί των εκτάσεων τοuτων κuριoτητος των ως άνω νοµικών
προσώπων και µετά την αναδάσωσιν. Tο ¿ρονικo διάστηµα της δια0έσεως ορί¸εται
εìεu0έρως uπo της σuµµάσεως.
2. H αναδάσωσις των κατά την προηγοuµένην παράγραçον εκτάσεων κηρuσσεται µετά
την uπo των αρµοδίων σuììογικών οργάνων των ως είρηται νοµικών προσώπων ìq¡ιν της
αποçάσεως περί δια0έσεως της εκτάσεως, τα δε κα0αρά έσοδα εκ της εκµεταìεuσεως
διανέµονται εç ηµισείας µεταçu τοu δηµοσίοu και τοu νοµικοu προσώποu. Μεί¸ον ποσοστoν
εκ των εσoδων τοuτων δuναται να παρα¿ωρη0q εις τοuς ως άνω ιδιοκτqτας κατoπιν
αποçάσεως τοu Yποuργοu Iεωργίας µετά γνώµην τοu Σuµµοuìίοu Aασικqς Ποìιτικqς. Eάν
ιδιοκτqται των ως άνω εκτάσεων είναι οργανισµοί τοπικqς αuτοδιοικqσεως αποδίδεται εις
αuτοuς το σuνοìον των εκ της εκµεταìεuσεως κα0αρών εσoδων.
A ρ 0 ρ ο ν 41
Kqρuçις αναδασωτέων εκτάσεων
1. H κqρuçις εκτάσεων ως αναδασωτέων ενεργείται δι' αποçάσεως τοu οικείοu νοµάρ¿οu
κα0ορι¸οuσης σαçώς τα oρια της εκτάσεως η οποία κηρuσσεται αναδασωτέα και
σuνοδεuοµένης uπο¿ρεωτικώς uπo σ¿εδιαγράµµατος, το οποίον δηµοσιεuεται εν
çωτοσµικρuνσει µετά της αποçάσεως εις την Eçηµερίδα της Kuµερνqσεως.
2. Eις 1καστον νοµoν το πρoγραµµα δι' αναδασώσεις καταρτί¸εται uπo της δασικqς
uπηρεσίας και εγκρίνεται uπo τοu νοµάρ¿οu, µετά γνωµοδoτησιν τοu νοµαρ¿ιακοu
σuµµοuìίοu δασών, επί τη µάσει της uçισταµένης καταστάσεως της δασικqς µìαστqσεως, εν
τω νοµώ, των επεì0οuσών κατά το πρoσçατον παρεì0oν απο¡ιìώσεων, αραιώσεων q
uποµα0µίσεων, ως και των αναγκών ενισ¿uσεως και επεκτάσεως της ρη0είσης µìαστqσεως
διά προστατεuτικοuς q αισ0ητικοuς σκοποuς, ως και εν o¡ει των τu¿oν προτάσεων άììων
ενδιαçεροµένων uπηρεσιών και των οικείων οργανισµών τοπικqς αuτοδιοικqσεως. Tο εν
ìoγω πρoγραµµα καταρτί¸εται ανά πενταετίαν και εκτεìείται διά των κατανεµοµένων
πιστώσεων τοu προüποìογισµοu q των διατι0εµένων προς τον σκοπoν της αναδασώσεως
άììων ειδικών κονδuìίων. Aιά την κατάρτισιν τοu προγράµµατος απαιτείται oπως τοuτο
κοινοποιη0εί τοuìά¿ιστον εν δίµηνον προ της εγκρίσεώς τοu εις τας νοµαρ¿ιακάς uπηρεσίας
τοu Yποuργείοu Σuντονισµοu και Aηµοσίων Eργων (αρµοδιoτητος Iεν. A/νσεως Οικισµοu).
Παρε¿οµένης της προ0εσµίας ταuτης, το πρoγραµµα εγκρίνεται άνεu της γνώµης των
uπηρεσιών τοuτων.
Eάν διατuπω0οuν uπo των uπηρεσιών τοuτων εκπρο0έσµως αντιρρqσεις αναγoµεναι εις
0έµατα της αρµοδιoτητoς των, επί των αντιρρqσεων αποçαίνονται οι Yποuργοί Σuντονισµοu,
Iεωργίας και Aηµοσίων Eργων, η τu¿oν δε µεταçu των διαçωνία επιìuεται uπo τοu E0νικοu
Σuµµοuìίοu Xωροταçίας και Περιµάììοντος.
3. Eιδικώς προκειµένοu περί κηρuçεως εκτάσεων ως αναδασωτέων ένεκα µερικqς q
οìικqς καταστροçqς δάσοuς q δασικqς εκτάσεως εκ πuρκαïάς q άììης αιτίας εκ των εν
άρ0ρω 38 & 1 αναçεροµένων η κατά την παράγραçον 1 τοu παρoντος άρ0ροu απoçασις τοu
νοµάρ¿η εκδίδεται µετά εισqγησιν της αρµοδίας Aασικqς Yπηρεσίας, uπο¿ρεωτικώς εντoς
τριών µηνών απo της καταστοìqς της πuρκαïάς q της διαπιστώσεως της εç άììης αιτίας
καταστροçqς. Aιά της αποçάσεως ταuτης κα0ορί¸ονται και αι uπο¿ρεώσεις της δασικqς
uπηρεσίας διά την κατάρτισιν και εçαρµογqν ειδικοu διά την προκειµένην περίπτωσιν
προγράµµατος αναδασώσεως.
4. Aιά τη δηµιοuργίαν πάρκων q αìσών q δασών ανα¡u¿qς εντoς πoìεων q οικιστικών
περιο¿ών απαιτείται σ¿ετικq πρoµìε¡ις εις το οικείον προεδρικoν διάταγµα το κα0ορί¸ον το
σ¿έδιον της πoìεως q τον τρoπον αναπτuçεως της οικιστικqς περιο¿qς, η δε πραγµατοποίησις
της αναδασώσεως µαρuνει τον οικείον οργανισµoν τοπικqς αuτοδιοικqσεως q τον çορέα της
οικιστικqς αναπτuçεως. Eις περίπτωσιν αδρανείας τοuτων q uπo τοu ρη0έντος προεδρικοu
διατάγµατος προµìεπoµενη δηµιοuργία πάρκοu q δάσοuς ανα¡u¿qς ενεργείται κατoπιν
αποçάσεως τοu οικείοu νοµάρ¿οu δαπάναις των uπο¿ρέων uπo της δασικqς uπηρεσίας. Tο
αuτo ισ¿uει και εις περίπτωσιν αναδηµιοuργίας τοuτων µετά τu¿oν καταστροçqν εκ
πuρκαïάς.
Aι δενδροστοι¿ίαι q γραµµικαί çuτείαι q άììαι δενδροçuτεuσεις εντoς των πoìεων q των
οικιστικών περιο¿ών δηµιοuργοuνται κατoπιν αποçάσεως τοu οικείοu οργανισµοu τοπικqς
αuτοδιοικqσεως q τοu αρµοδίοu οικιστικοu çορέως.
A ρ 0 ρ ο ν 42
Πραγµατοποίησις αναδασώσεων.
1. Aι αναδασώσεις δηµοσίων δασών q δασικών εκτάσεων πραγµατοποιοuνται επί τη
µάσει µεìέτης καταρτι¸οµένης uπo της δασικqς uπηρεσίας και κα0ορι¸οuσης το είδος της
δασικqς µìαστqσεως, τας εργασίας çuτεuσεως q άììας ενεργείας διά την δεuκoìuνσιν της
αναγεννqσεως, ως και τα απαραίτητα µέτρα διά την προστασίαν της αναδασώσεως
(περιçράçεις, τοπο0έτησις πινακίδων, ειδικαί απαγορεuσεις κìπ.)
2. H αναδάσωσις ιδιωτικών δασών και δασικών εκτάσεων q διακατε¿οµένων δηµοσίων
δασών και δασικών εκτάσεων ενεργείται επί τη µάσει µεìέτης εγκρινοµένης uπo της δασικqς
αρ¿qς και uπo την εποπτείαν ταuτης, µερίµνη και δαπάναις των διακατo¿ων q ιδιοκτητών.
Eç' oσον πρoκειται περί ιδιωτικοu δάσοuς q δασικqς εκτάσεως ανηκoντων εις µέìος q µέìη
δασικοu σuνεταιρισµοu και καταστραçέντων οìικώς q µερικώς εκ πuρκαïάς την αναδάσωσιν
πραγµατοποιεί uπο¿ρεωτικώς ο σuνεταιρισµoς κατά τα ανωτέρω, καταµάììων τας σ¿ετικάς
δαπάνας και επιµερί¸ων ταuτας µεταçu των µεìών τοu κατά τας διεποuσας τοuτον διατάçεις.
Περί της εκτεìέσεως της εγκεκριµένης µεìέτης αναδασώσεως οι ως άνω ιδιώται q ο
σuνεταιρισµoς παρέ¿οuν κατ' έτος τα αναγκαία στοι¿εία εις την δασικqν αρ¿qν. Eάν η
αναδάσωσις κηρuσσεται σuνεπεία καταστροçqς τοu δάσοuς q της δασικqς εκτάσεως εκ
πuρκαïάς q µιαίοu σuµµάντος και δεν σuντρέ¿ει αµέìεια q δoìος των ιδιοκτητών q
διακατo¿ων το Aηµoσιον δuναται να προµq εις επιδoτησιν τοuτων µέ¿ρι και τοu σuνoìοu της
πραγµατοποιοuµένης διά την αναδάσωσιν δαπάνης. (Bìέπε και άρ0ρο 120 &2 τοu
Ν.1890/1990)
A ρ 0 ρ ο ν 43
Aναγκαστικq απαììοτρίωσις αναδασωτέων εκτάσεων
1. H κqρuçις ως αναδασωτέας ιδιωτικqς εκτάσεως σuνιστά ìoγον απαììοτριώσεως
ταuτης διά την πραγµατοποίησιν της αναδασώσεως 0εωροuµένης ως δηµοσίας ωçεìείας, uπo
τας κατωτέρω προüπο0έσεις.
2. Ο ιδιοκτqτης εκτάσεως µη ε¿οuσης qδη τον ¿αρακτqρα δάσοuς q δασικqς εκτάσεως
εç' oσον δεν επι0uµεί να διατηρqση την κuριoτητα ταuτης µετά την κqρuçιν αuτqς ως
αναδασωτέας και να προµq εις την πραγµατοποίησιν της αναδασώσεως κατά τα εις το
προηγοuµενον άρ0ρον ορι¸oµενα, δuναται να δηìώση εντoς τριών µηνών απo της
δηµοσιεuσεως της σ¿ετικqς αποçάσεως oτι δέ¿εται να πωìqση την ως άνω έκτασιν προς το
δηµoσιον, oτε και προσκαìείται να προσαγάγη τοuς τίτìοuς τοu. Περί της αναγνωρίσεως
τοuτων αποçαίνεται το οικείον Σuµµοuìιον Iδιοκτησίας Aασών, περί δε τοu τιµqµατος αντί
τοu οποίοu δέον να γίνη η αγορά αποçαίνεται η κατά το άρ0ρον 10 & 3 επιτροπq κατά τα εν
άρ0ρω 6 ορι¸oµενα. Μετά τον έìεγ¿ον των τίτìων και τον κα0ορισµoν της τιµqς πωìqσεως ο
αναγνωρισ0είς ιδιοκτqτης προσκαìείται εις σuνα¡ιν τοu πωìητηρίοu σuµµοìαίοu
σuναπτοµένοu µετά τοu οικείοu νοµάρ¿οu q uπo τοu uπo τοuτοu εçοuσιοδοτοuµένοu.
H δαπάνη διά την αγοράν µαρuνει τον προüποìογισµo τοu KTIK και Aασών.
3. Aν ο ιδιοκτqτης αρνη0q την πώìησιν διά ρητqς δηìώσεώς τοu q διά της µη
προσεìεuσεώς τοu προς uπογραçqν της σuµµάσεως q δεν προµαίνει εις τας κατά το
προηγοuµενον άρ0ρον εργασίας της αναδασώσεως q παραµεìεί ταuτας επί ¿ρονικoν
διάστηµα µεί¸ον τοu έτοuς, η Aιοίκησις δικαιοuται να προµq εις την uπέρ τοu Aηµοσίοu και
δαπάναις αuτοu απαììοτρίωσιν ταuτης, προς πραγµατοποίησιν της αναδασώσεως. H
απαììοτρίωσις κηρuσσεται uπέρ τοu Aηµοσίοu και δαπάναις τοu KTIK και Aασών διά
κοινqς αποçάσεως των Yποuργών Οικονοµικών και Iεωργίας, εκδιδοµένης uπο¿ρεωτικώς
εντoς εçαµqνοu απo της εκδηìώσεως της αρνqσεως τοu ιδιοκτqτοu να προµq εις την
πώìησιν q απo της παρoδοu της ως άνω ενιαuσίας ¿ρονικqς περιoδοu, κα0' ην οuτος αµέìησε
τας εργασίας αναδασώσεως. Eπιτρέπεται επίσης, εντoς εçαµqνοu προ0εσµίας απo της
κηρuçεως της εκτάσεως ως αναδασωτέας η απαììοτρίωσις τοιαuτης ιδιωτικqς εκτάσεως και
εις ην έτι περίπτωσιν ο ιδιοκτqτης εδέ¿0η να ενεργqση και εκτεìεί τας εργασίας
αναδασώσεως, εçoσον αuτη περιµάììεται κατά το µεί¸ον τµqµα της uπo δηµοσίοu δάσοuς q
δηµοσίας δασικqς εκτάσεως και q0εìεν κρι0q oτι η uπαρçις ταuτης δuσ¿εραίνει την
δια¿είρισιν και εκµετάìεuσιν τοu δηµοσίοu δάσοuς q δασικqς εκτάσεως. Tην κqρuçιν της
απαììοτριώσεως δuναται να ¸ητqση εις πάσαν περίπτωσιν και ο ιδιοκτqτης της αναδασωτέας
εκτάσεως, οπoτε αuτη είναι uπο¿ρεωτικq διά το Aηµoσιον, εu0uνoµενον, εν παραìεί¡ει
εκδoσεως της σ¿ετικqς πράçεως εντoς τριµqνοu απo της αιτqσεως, και διά πάσαν ¸ηµίαν τοu
ιδιοκτqτοu εκ της παραììεί¡εως.
4. H αναγκαστικq απαììοτρίωσις ιδιωτικοu δάσοuς q δασικqς εκτάσεως καταστραçείσης
εκ πuρκαïάς είναι πάντοτε δuνατq διά το Aηµoσιον µετά την κqρuçιν ταuτης, q της oìης
περιο¿qς εις ην εuρίσκεται αuτη, ως αναδασωτέας, ιδία δε οσάκις αι σuν0qκαι εκδηìώσεως
και η έκτασις της πuρκαïάς, αι ανάγκαι εκτεìέσεως εν τη oìη περιο¿q δασικών έργων
µεί¸ονος σηµασίας, η çuìαçις της περιο¿qς και η προστασία της απo ενδε¿οµένην
¿ρησιµοποίησιν τµηµάτων της προς άììοuς σκοποuς q η ανάγκη της τα¿uτέρας δuνατqς και
ενιαίας εις την oìην περιο¿qν επανεγκαταστάσεως της δασικqς µìαστqσεως επιµάììοuν την
ανάìη¡ιν τοu έργοu της αναδασώσεως και την σuντqρησιν τοu δάσοuς q της δασικqς
εκτάσεως uπo τοu Aηµοσίοu. Eις την περίπτωσιν ταuτην η αναγκαστικq απαììοτρίωσις
κηρuσσεται εντoς αποκìειστικqς προ0εσµίας ενoς έτοuς απo της δηµοσιεuσεως της κατά το
άρ0ρον 41 & 1 νοµαρ¿ιακqς αποçάσεως, επί τη µάσει ειδικώς ητιοìογηµένης εκ0έσεως της
δασικqς uπηρεσίας.
5. H δαπάνη διά την πραγµατοποίησιν των κατά τας προηγοuµένας παραγράçοuς
αναγκαστικών απαììοτριώσεων µαρuνει τον προüποìογισµoν τοu KTIK και Aασών.
A ρ 0 ρ ο ν 44
Aρσις αναδασώσεων.
1. H µη κατά νoµον έγκαιρος σuντέìεσις αναγκαστικqς απαììοτριώσεως αçορώσης εις
ιδιωτικqν έκτασιν, κηρu¿0είσαν αναδασωτέαν και η οποία προ της σ¿ετικqς αποçάσεως δεν
απετέìει δάσος q δασικqν έκτασιν, σuνεπάγεται την uπο¿ρέωσιν της διοικqσεως προς άρσιν
της αναδασώσεως. Auτη ενεργείται δι` οµοίας προς την κqρuçιν της αναδασώσεως
αποçάσεως, τη αιτqσει τοu ιδιοκτqτοu.
2. Eπιτρέπεται διά οµοίας ως άνω αποçάσεως η άρσις της αναδασώσεως δηµοσίας
εκτάσεως, η οποία δεν απετέìει δάσος q δασικqν έκτασιν, εçoσον µετά την πάροδον
πενταετίας απo της κηρuçεως αuτqς αποδεικνuεται το ανέçικτον της πραγµατοποιqσεως της
αναδασώσεως.
3. Eις πάσας τας ìοιπάς περιπτώσεις η αναδάσωσις δuναται να αρ0q µoνον κατά την
διαδικασίαν και uπo τας προüπο0έσεις uç' ας επιτρέπεται η µεταµοìq τοu προορισµοu
δάσοuς κατά τα εις το ΣT' κεçάìαιον τοu παρoντος νoµοu ορι¸oµενα.
KE4AAAIΟΝ EKTΟΝ
Eπιτρεπταί επεµµάσεις εις τα δάση και τας δασικάς εκτάσεις
A ρ 0 ρ ο ν 45
Eçαιρετικoς ¿αρακτqρ επεµµάσεων
B+& Στα δάση και τις δασικές εκτάσεις, περί των οποίων το άρ0ρον 117 & 3 τοu
Σuντάγµατος, οuδεµία επιτρέπεται επέµµαση προµìεπoµενη απo τις διατάçεις τοu παρoντος
q απo άììη διάταçη, µε εçαίρεση τα αναçερoµενα στις διατάçεις τοu άρ0ροu 59 τοu
Ν.998/79, oπως αuτo αντικαταστά0ηκε µε το άρ0ρο 17 τοu Ν.1734/1987, των παραγράçων 1
και 2 τοu άρ0ροu 58 τοu παρoντος και τα oìως απαραίτητα για τη τε¿νητq αναδάσωση και
την προστασία της µìαστqσεως".
H αντικαταστα0είσα &1 εί¿εν ως εçqς:
1& 2ις τα δάση και τας δασικάς εκτάσεις περί ων το άρ)ρον ++D K 5 του ,υντάγματος ουδεμία
επιτρ"πεται επ"μ#ασις προ#λεπομ"νη υπό των διατάξεων του παρόντος ή άλλης τινός
διατάξεως εξαιρ"σει των αναφερομ"νων εις την K + του άρ)ρου >E του παρόντος και των
όλως απαραιτήτων διά την τε!νητήν αναδάσωσιν και την προστασίαν της #λαστήσεως&
(H ως άνω εντoς εισαγωγικών &1 παρατί0εται oπως αντικαταστά0ηκε απo το άρ0ρο 13 τοu
Ν.1822/1988)
2. Πάσα επέµµασις εις τα δάση και εις δασικάς εν γένει εκτάσεις, q εις τµqµατα αuτών, είτε
διά την µεταµοìqν τοu προορισµοu των και διά0εσιν της uπ' αuτών καìuπτοµένης επιçανείας
της γης προς άììας ¿ρqσεις, είτε διά την εντoς αuτών εκτέìεσιν έργων q δηµιοuργίαν
εγκαταστάσεων q παρο¿qν άììων εçuπηρετqσεων έστω και άνεu µεταµοìqς της κατά
προορισµoν ¿ρqσεως αuτών, αποτεìεί εçαιρετικoν µέτρον και ενεργείται πάντοτε µoνον
κατoπιν σ¿ετικqς εγκρίσεως q αδείας τοu Yποuργοu Iεωργίας q της αρµοδίας δασικqς
αρ¿qς, uπo τοuς oροuς και τας προüπο0έσεις τοu παρoντος νoµοu. Προκειµένοu περί
επεµµάσεως εις παραµε0ορίοuς και αµuντικάς περιο¿άς απαιτείται διά την ¿ορqγησιν της ως
άνω εγκρίσεως q αδείας προηγοuµένη γνωµάτεuσις της αρµοδίας uπηρεσίας τοu Yποuργείοu
E0νικqς Aµuνης.
(H ως άνω & 2 καταργq0ηκε απo τη & 9 τοu άρ0ροu 18 τοu Ν.1734/1987.
3. Aεν επιτρέπεται η εν oìω q εν µέρει µεταµοìq τοu προορισµοu δηµοσίοu δάσοuς q
δασικqς εκτάσεως, q η εντoς αuτών εκτέìεσις έργων, q η δηµιοuργία µονίµων
εγκαταστάσεων, q η παρο¿q άììης διαρκοuς εçuπηρετqσεως, εç' oσον διά τον αuτoν σκοπoν
είναι δuνατq η παρα¿ώρησις q διά0εσις q η ¿ρησιµοποίησις εδαçών, τα οποία δεν εµπίπτοuν
εις την έννοιαν των δασών q δασικών εκτάσεων, ως αuτq προσδιορί¸εται εν άρ0ρω 3 τοu
παρoντος.
"''H παραπάνω γενικq απαγoρεuση δεν ισ¿uει εçoσον πρoκειται για εκτέìεση στρατιωτικών
έργων ποu αçοροuν άµεσα την ε0νικq άµuνα της ¿ώρας, για διανοίçεις δηµοσίων οδών, για
την κατασκεuq και εγκατάσταση αγωγών çuσικοu αερίοu και πετρεìαïκών προïoντων, για
την κατασκεuq και εγκατάσταση έργων ηìεκτροπαραγωγqς απo ανανεώσιµες πηγές
ενέργειας(A.Π.E.), κα0ώς και δικτuων σuνδεσqς τοuς µε το Σuστηµα qτο Aίκτuο τοu άρ0ροu
2 τοu Ν.2773/1999 (4EK 286 A'), η ¿άραçη των οποίων προµìέπει διέìεuσq τοuς απo δάσος
q δασικq έκταση''
(Tο ως άνω εντoς εισαγωγικών εδάçιο παρατί0εται oπως αντικαταστά0ηκε απo &1 άρ0ροu
2 τοu Ν. 2941/2001(4EK 201A')αçοu πρώτα εί¿ε αντικαταστα0εί απo τη &3 τοu άρ0ροu
13 τοu Ν.1822/1988)
4. Περί της σuνδροµqς της κατά την προηγοuµένην παράγραçον γενικqς προüπο0έσεως
κρίνει ητιοìογηµένως το αρµoδιον προς έγκρισιν της επεµµάσεως oργανον επί τη µάσει και
των σ¿ετικών µεµαιώσεων των κατά τoποuς A/νσεων Iεωργίας q Οικονοµικών Eçoρων περί
των uçισταµένων και δuναµένων κατ' αρ¿qν να διατε0οuν διά τον αuτoν σκοπoν
¿ορτοìιµαδικών q άììων εδαçών q γηπέδων q οικοπέδων τοu δηµοσίοu q άììων µη δασικών
εκτάσεων ανηκοuσών εις ιδιώτας και δuναµένων να απαììοτριω0οuν διά τον αuτoν σκοπoν.
5.· Aιά τας µεί¸ονος σηµασίας q εκτάσεως επεµµάσεις εις τα δάση και τας δασικάς
εκτάσεις, περί ων τα άρ0ρα 49, 50, 51, 52, 56, 57 και 58 & 1 τοu παρoντος νoµοu, απαιτείται
oπως η αίτησις q το έγγραçον, δι' οu ¸ητείται η παρο¿q της εγκρίσεως της επεµµάσεως κατά
τοuς oροuς των ως είρηται διατάçεων, σuνοδεuεται uπo µεìέτης επιπτώσεων επί τοu
περιµάììοντος και αντιµετωπίσεως τοuτων 0εωρηµένης uπo της Yπηρεσίας Xωροταçίας και
Περιµάììοντος, δuναµένης να 0έση oροuς διά την παρο¿qν της εγκρίσεως q να επιµάìη
σuµπìηρωµατικά µέτρα προς προστασίαν τοu περιµάììοντος.
(*** (κδ)*ηκαν η !+Α+ 1,,-./012220.3-314.- 5(πικύρ$ση τεχνικών προδιαγραφών για
&ε6έτες περιβα66οντικών επιπτώσε$ν απ) επε&βάσεις τουριστικών εγκαταστάσε$ν5
7+(+%+ 2,4043-314.-8 και η !+Α+ 1,,-.10122,0.3-314.- 5(πικύρ$ση τεχνικών
προδιαγραφών για &ε6έτες περιβα66οντικών επιπτώσε$ν απ) επε&βάσεις α*6ητικών
χώρ$ν και εγκαταστάσε$ν5 7+(+%+ 2,4043-314.-8+
Eις τας περιπτώσεις ταuτας η έγκρισις παρέ¿εται uπo τον περιορισµoν της
σuµµορçώσεως τοu ενδιαçεροµένοu προς τοuς oροuς της εν ìoγω µεìέτης. Aι ακριµείς
προδιαγραçαί της ως άνω µεìέτης δι' εκάστην κατηγορίαν επεµµάσεων εκ των ανωτέρω
κα0ορί¸ονται διά κοινqς αποçάσεως των Yποuργών Σuντονισµοu, Iεωργίας και τοu
αρµοδίοu ως εκ τοu σκοποu της επεµµάσεως Yποuργοu***.
6. H εκοuσία µεταµοìq τοu προορισµοu ιδιωτικών δασών q δασικών εκτάσεων, ως και η
¿ρησιµοποίησις αuτών και δι' άììοuς σκοποuς, uπoκειται εις τοuς περιορισµοuς τοuς
τασσοµένοuς κατά περίπτωσιν q κατηγορίας περιπτώσεων διά των εποµένων άρ0ρων τοu
παρoντος κεçαìαίοu. H αναγκαστικq απαììοτρίωσις αuτών προς παρα¿ώρησιν δικαιώµατος
κuριoτητος εις τρίτοuς, έστω και δι' επιτρεπoµενον κατά τα επoµενα άρ0ρα σκοπoν,
απαγορεuεται. H αναγκαστικq απαììοτρίωσις ιδιωτικών δασών q δασικών εκτάσεων uπέρ
τοu Aηµοσίοu διά προµìεπoµενον uπo τοu νoµοu ως δηµοσίας ωçεìείας σκοπoν ενεργείται
εç' oσονσuντρέ¿οuν αι κατά τα επoµενα άρ0ρα προüπο0έσεις και uπo τον oρον της
διατηρqσεως της δασικqς µìαστqσεως κατά τα µη 0ιγoµενα διά της εκπìηρώσεως τοu ως
άνω σκοποu τµqµατα αuτών.
7. H κατά τον παρoντα νoµον προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων, ως και τα
uπ' αuτοu ειδικώτερον προµìεπoµενα προστατεuτικά µέτρα q απαγορεuσεις δεν
παρακωìuοuν την κατά τας κειµένας διατάçεις ¿ρqσιν q εκµετάììεuσιν αuτών προς άντìησιν
των εις την çuσιν και την µορçqν αuτών προσιδια¸oντων ωçεìηµάτων, ως ταuτα
προσδιορί¸ονται εν άρ0ρω 3 & 1 τοu παρoντος.
8. Aάση q δασικαί εκτάσεις, διά τας οποίας εδo0ησαν άδειαι επεµµάσεως κατά τας διατάçεις
ενoς άρ0ροu τοu παρoντος κεçαìαίοu, δεν επιτρέπεται να ¿ρησιµοποιη0οuν σωρεuτικώς και
διά ¿ρqσεις uπαγοµένας εις έτερα άρ0ρα τοu παρoντος κεçαìαίοu.
(H ως άνω & 8 καταργq0ηκε απo τη & 9 τοu άρ0ροu 18 τοu Ν.1734/1987.
9. Aιά των διατάçεων τοu παρoντος κεçαìαίοu δεν 0ίγονται νοµο0ετικαί ρu0µίσεις
διέποuσαι αρµοδιoτητας άììων διοικητικών αρ¿ών και των εν τω κεçαìαίω τοuτω
αναçεροµένων επί µέροuς 0εµάτων και προµìέποuσαι την παρο¿qν οιασδqποτε αδείας q εις
άσκησιν εποπτείας q εìέγ¿οu επί της σuναçοuς προς τα 0έµατα ταuτα δραστηριoτητος των
ιδιωτών q νοµικών προσώπων δηµοσίοu q ιδιωτικοu δικαίοu.
Eç' oσον πάντως διά την άσκησιν της δραστηριoτητος ¿άριν της οποίας επι¸ητείται η
επέµµασις εις δάση q δασικάς εκτάσεις, απαιτείται κατά νoµον άδεια ετέρας διοικητικqς
αρ¿qς, αuτq ¿ορηγείται, σuντρε¿oντων των ìοιπών νοµίµων oρων, µετά την ¿ορqγησιν της
κατά τας διατάçεις τοu παρoντος κεçαìαίοu εγκρίσεως, άììως 0εωρείται ισ¿uοuσα uπo τον
oρον της ¿ορηγqσεως τοιαuτης εγκρίσεως οuδεµίαν παράγοuσα προ της ìq¡εως ταuτης
έννοµον σuνέπειαν ως προς περιο¿άς q ακίνητα καταìαµµανoµενα uπo δασών q δασικών
εκτάσεων.
A ρ 0 ρ ο ν 46
Eκ¿έρσωσις δηµοσίων δασών και δασικών εκτάσεων
1. H εκ¿έρσωσις δηµοσίων δασών προς απoδοσιν εις αγροτικqν οιασδqποτε çuσεως
καììιέργειαν απαγορεuεται.
Kατ' εçαίρεσιν, επιτρέπεται η uπo τοu δηµοσίοu ¿ρησιµοποίησις, q η προς γεωργικοuς
σuνεταιρισµοuς q çuσικά πρoσωπα ασκοuντα κατά κuριο επάγγεìµα το τοu γεωργοu q εις
οµάδας τοuτων κατά ¿ρqσιν παρα¿ώρησις ασκεποuς εντoς δηµοσίοu δάσοuς εκτάσεως προς
δενδροκοµικqν και µoνον καììιέργειαν q προς çuτεuσιν αναµείç και οπωροçoρων q
καρποçoρων δένδρων q προς δηµιοuργίαν αµπεìώνων q çuτειών αρωµατικών çuτών, εç'
oσον διαπιστοuται επί τη µάσει σ¿ετικqς µεìέτης oτι οι εδαçοìογικαί και οικοìογικαί
σuν0qκαι σuνηγοροuν uπέρ τοu τρoποu τοuτοu της εκµεταììεuσεως.
Επίσης επιτρέπεται η διά εμβολιασμού εξημέρωσις αγρίων οπωροφόρων ή
καρποφόρων δένδρων. Η κατά τα ανωτέρω χρήσις δεν αίρει τον δασικόν
χαρακτήρα της όλης περιοχής ουδέ εξαιρεί ταύτην ή τα εντός αυτής τμήματα, εις α
ενεργείται αύτη, της εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος
Eν τη σ¿ετικq πράçει παρα¿ωρqσεως δηµοσίοu δάσοuς q τµqµατος αuτοu προς
δενδροκαììιέργειαν q άììην ¿ρqσιν uπo τας άνω προüπο0έσεις, αναγράçονται
uπο¿ρεωτικώς το εµµαδoν και τα oρια της παρα¿ωροuµένης εκτάσεως ως και η διάρκεια της
παρα¿ωρqσεως, είναι δε δuνατoν να ορί¸ονται το είδος q τα είδη ως και ο αρι0µoς των
δένδρων των οποίων επιτρέπεται η çuτεuσις q ο εµµοìιασµoς και εκµετάììεuσις ως και να
επιµάììεται η κατασκεuq µα0µίδων q άììων έργων διά την σuγκράτησιν τοu εδάçοuς. H
κατά τα ανωτέρω προς τρίτοuς παρα¿ώρησις δηµοσίοu δάσοuς q τµqµατος αuτοu οuδέποτε
δuναται να περιìαµµάνη q να στηρίçη µεταµίµασιν τοu δικαιώµατος της κuριoτητος,
διατηροuµένης πάντοτε uπέρ τοu Aηµοσίοu. Eç' oσον εις το µέììον η ως άνω καììιέργεια
q0εìεν εγκαταìειç0q q καταστq αδuνατος, q παρέì0η ο ¿ρoνος της παρα¿ωρqσεως η
δια¿είρισις της προς τον ρη0έντα σκοπoν παρα¿ωρη0είσης περιο¿qς q τµqµατος αuτqς
περιέρ¿εται αuτοδικαίως εις το Aηµoσιον.
Aιά προεδρικοu διατάγµατος*** εκδιδοµένοu προτάσει τοu Yποuργοu Iεωργίας 0έìοuν
κα0ορισ0εί οι ειδικoτεροι oροι διά την τοιαuτην παρα¿ώρησιν και δη αι αναçερoµεναι εις
την σuνέ¿ισιν της δασοπονικqς εκµεταììεuσεως των εν τη περιο¿q αγρίων δένδρων, εις το
τίµηµα και τας ìοιπάς uπο¿ρεώσεις τοu προς ον η παρα¿ώρησις ως και τα τοu εìέγ¿οu, της
εκπτώσεως, αντικαταστάσεως q διαδο¿qς τοu προν ον η παρα¿ώρησις.

(***< Εκδόθηκε το Π.Δ. 11''/1980B "Περί 5αρα2ωρ6σεως δη"οσίων δασών και
δασικών εκτ.σεων για δενδροκο"ικ6 και αγροτικ6 καλλι8ργειαν" %.Ε.&. 090/00(10(
1980/*.+,.-

2. Aηµoσιαι δασικαί εκτάσεις q τµqµατα αuτών δuνανται να εκ¿ερσω0οuν και
¿ρησιµοποιη0οuν uπo τοu Aηµοσίοu q παρα¿ωρη0οuν εις γεωργικοuς σuνεταιρισµοuς q εις
αποδεδειγµένως ακτqµονας καììιεργητάς µονίµοuς κατοίκοuς τοu οικείοu δqµοu q
κοινoτητος q εις οµάδας τοuτων προς δενδροκοµικqν καììιέργειαν, είτε διά çuτεuσεως
οπωροçoρων q καρποçoρων δένδρων, είτε διά εµµοìιασµοu uçισταµένων αγρίων, εç' oσον
διαπιστοuται επί τη µάσει σ¿ετικqς µεìέτης oτι αι εδαçοìογικαί και οικοìογικαί σuν0qκαι
σuνηγοροuν uπέρ της τοιαuτης µεταµοìqς τοu τρoποu της εκµεταììεuσεώς των. Aιά την
προς τρίτοuς παρα¿ώρησιν τοιοuτων εκτάσεων προς δενδροκοµικqν καììιέργειαν τηροuνται
κατά τα ìοιπά οι εν τη προηγοuµένη παραγράçω oροι.
3. 'η&)σιαι δασικα" εκτάσεις9 ή τ&ή&ατα αυτών9 δύνανται να εκχερσ$*ούν και
χρησι&οποιη*ούν υπ) του 'η&οσ"ου ή παραχ$ρη*ούν κατά χρήσιν ή κατά κυρι)τητα
εις τα εν τη παραγράφ$ 2 φυσικά ή νο&ικά πρ)σ$πα προς αγροτικήν εκ&ετά66ευσιν9
εφ: )σον:
α) Aεν ανqκοuν εις τας uπo στοι¿εία α', µ' και δ' τοu παρoντος και δεν εµπίπτοuν εις
τινα των περιπτώσεων της παραγράçοu 2 τοu αuτοu άρ0ροu.
µ) H κìίσις τοu εδάçοuς είναι µικροτέρα τοu είκοσι πέντε επί τοις εκατoν (25°)
και το µά0ος τοu εδάçοuς είναι κατάììηìον διά γεωργικqν εκµετάììεuσιν.
γ) Aεν uçίσταται κίνδuνος διαµρώσεως τοu εδάçοuς q είναι δuνατq η ìq¡ις των
απαραιτqτων προστατεuτικών µέτρων.
δ) Açίεται ¸ώνη δασικqς εκτάσεως πìάτοuς τοuìά¿ιστον διακοσίων µέτρων (200)
προστατεuτικq τu¿oν παρακειµένοu δάσοuς.

Eις περίπτωσιν µη πραγµατοποιqσεως της εκ¿ερσώσεως q εγκαταìεί¡εως της µετά
ταuτην αγροτικqς εκµεταììεuσεως uπo τοu εις ον η παρα¿ώρησις επί ¿ρονικoν διάστηµα
µεί¸ον της τριετίας, η παρα¿ωρη0είσα περιο¿q περιέρ¿εται εκ νέοu εις την πìqρη διά0εσιν q
την κuριoτητα τοu Aηµοσίοu, το οποίον δuναται να δια0έση ταuτην διά τον αuτoν ως άνω
σκοπoν εις έτερον δικαιοu¿ον q να κηρuçη ταuτην αναδασωτέαν.
4. Περί της σuνδροµqς των κατά τας προηγοuµένας παραγράçοuς προüπο0έσεων
αποçαίνεται ο οικείος νοµάρ¿ης µετά σuµçωνον αιτιοìογηµένην γνωµοδoτησιν τοu
νοµαρ¿ιακοu σuµµοuìίοu δασών.
5. Eπιτρέπεται η διά περιορισµένον ¿ρoνον κατoπιν αδείας τοu οικείοu δασάρ¿οu
εγκατάστασις, εντoς δηµοσίων δασών q δασικών εκτάσεων, εçαιρέσει των κατηγοριών α', µ'
και δ' της & 1 τοu άρ0ροu 4 τοu παρoντος, ποιµνιοστασίων, πτηνοτροçείων q άììων
σuναçών εγκαταστάσεων, ως και µεìισσοκοµείων εις άπαντα τα δάση και τας δασικάς
εκτάσεις.
Eις την άδειαν ταuτην ορί¸ονται τα uπο¿ρεωτικώς ìηπτέα µέτρα ασçαìείας και αι
σuναçείς uπο¿ρεώσεις τοu εις ον αuτq ¿ορηγείται. H µη τqρησις των uπο¿ρεώσεων τοuτων
σuνεπάγεται άνεu ετέροu ανάκìησιν της αδείας. Aι κατά την παροuσαν παράγραçον άδειαι
οuδέν άììο δικαίωµα δuνανται να 0εµεìιώσοuν επί των εις ας αuται αçοροuν εκτάσεων q
¿ώρων.
6. Aιά προεδρικοu διατάγµατος εκδιδοµένοu τη προτάσει τοu Yποuργοu Iεωργίας εντoς
έτοuς απo της ενάρçεως της ισ¿uος τοu παρoντος 0έìει κα0ορισ0q ειδικoτερον η διαδικασία
διά την διενέργειαν των κατά το παρoν άρ0ρον παρα¿ωρqσεων και ¿ορηγqσεως αδειών, τα
κριτqρια επιìογqς των προς α αι παρα¿ωρqσεις q uπέρ ων αι άδειαι προσώπων, οι oροι
ανακìqσεως τοuτων, ως και πάσα ετέρα αναγκαία ìεπτοµέρεια. $2κδό)ηκε το /&'& +EJ8+EG+
B/ερί !ορηγήσεως αδείας εγκαταστάσεως ποιμνιοστασίων, πτηνοτροφείων ή άλλων συναφών
εγκαταστάσεων ως και μελισσοκομείων εντός δημοσίων δασών ή δασικών εκτάσεωνB
L&2&0&>?8?F5F+EG+86&94&%&
A ρ 0 ρ ο ν 47
Eκ¿έρσωσις ιδιωτικών δασών και δασικών εκτάσεων
$*** 2κδό)ηκε η -&9& +D5E5>811?J8+1F+JF+EG+ B/ερί οδηγιών για την εφαρμογή των
διατάξεων του άρ)ρου ?D 7&EEG8DE αναφερομ"νων στην εκ!"ρσωση ιδιωτικών δασών και
δασικών εκτάσεωνB L&2&0& A>G8+AF+JF+EG+86&M4&%·
1. H εκ¿έρσωσις ιδιωτικών δασών απαγορεuεται.
Eπιτρέπεται πάντως η εντoς αuτών çuτεuσις καρποçoρων δένδρων q εçηµέρωσις αγρίων
εç' oσον σuντρέ¿οuν αι εν τη παραγράçω 1 τοu προηγοuµένοu άρ0ροu προüπο0έσεις.
Προκειμένου περί ιδιωτικών δασικών εκτάσεων είναι δυνατή η
ρησιμοποίησις ή εκέρσωσις αυτών υπό των ιδιοκτητών των προς
δενδροκομικήν ή αγροτικήν εκμετάλλευσιν υπό τας εν τω πρηγουμένω άρ!ρω
ουσιαστικάς προ"πο!έσεις.
2. Aιά την τοιαuτην ¿ρησιµοποίησιν ιδιωτικών δασών q µεταµοìqν της ¿ρqσεως
ιδιωτικών δασικών εκτάσεων απαιτείται άδεια τοu οικείοu νοµάρ¿οu εκδιδοµένη µετά
σuµçωνον γνωµοδoτησιν τοu νοµαρ¿ιακοu σuµµοuìίοu δασών και µη µεταµάììοuσα τον
¿αρακτηρισµoν αuτών ως δασών q δασικών εκτάσεων διά την εçαρµογqν των διατάçεων τοu
παρoντος.
3. Aηµοτικαί q κοινοτικαί δασικαί εκτάσεις, δuνανται να εκ¿ερσοuνται κατά τα εν
παραγράçοις 1 και 2 ορι¸oµενα και να παρα¿ωροuνται κατά ¿ρqσιν εις çuσικά πρoσωπα τα
οποία τuγ¿άνοuν µoνιµοι κάτοικοι τοu δqµοu q της κοινoτητος και είναι κατά κuριον
επάγγεìµα γεωργοί, προς µoνιµον γεωργικqν q δενδροκοµικqν καììιέργειαν.
4. H µετά την διενέργειαν της εκ¿ερσώσεως και εντoς διετίας απo ταuτης µη
πραγµατοποίησις της εγκρι0είσης ¿ρqσεως q η οποτεδqποτε διακοπq ταuτης πέραν των δuο
ετών σuνιστοuν ìoγοuς κηρuçεως της ιδιωτικqς εκτάσεως ως αναγκαστικώς απαììοτριωτέας
uπέρ τοu Aηµοσίοu q ανακìqσεως της κατά την παράγραçον 3 παρα¿ωρqσεως. Eν
περιπτώσει αναγκαστικqς απαììοτριώσεως διά τοuς εν τη παραγράçω ταuτη ìoγοuς, η
εκτίµησις των απαììοτριοuµένων εκτάσεων γίνεται µάσει των διατάçεων της & 1 τοu
άρ0ροu 6 τοu παρoντος.
A ρ 0 ρ ο ν 48
Οδοί
1. H διάνοιçις δηµοσίων οδών διά µέσοu δασών q δασικών εκτάσεων είναι επιτρεπτq, εç'
oσον διά της µεìέτης κατασκεuqς τοuτων ìαµµάνεται πρoνοια διά την διαçuìαçιν τοu τu¿oν
προστατεuτικοu ¿αρακτqρος των δασών. Eπίσης κατά την ¿άραçιν και την κατασκεuqν των
οδών δέον να προµìέπωνται και ìαµµάνωνται µέτρα διά την προστασίαν της εκατέρω0εν
δασικqς µìαστqσεως και την µη αììοίωσιν τοu çuσικοu περιµάììοντος. H διάνοιçις οδών
εντoς των πuρqνων των ε0νικών δρuµών απαγορεuεται.
2. Πìην των αποìuτως αναγκαίων τε¿νικών έργων q άììων απαραιτqτων δηµοσίων
εγκαταστάσεων (τεìωνειακών στα0µών, q στα0µών εìέγ¿οu κìπ.), παν έτερον έργον q
κτίσµα q εγκατάστασις κατά µqκος των οδών αι οποίαι διέρ¿ονται εκ δάσοuς q δασικqς
εκτάσεως επιτρέπεται µoνον απo τοuς oροuς και τας προüπο0έσεις των ìοιπών διατάçεων
τοu παρoντος κεçαìαίοu.
3. H διάνοιçις οδών διά µέσοu δασών q δασικών εκτάσεων δι' εçuπηρέτησιν
εκµεταììεuσεων, µιοµη¿ανιών, µεταììείων και ìατοµείων, περί ων τα άρ0ρα 56 και 57 τοu
παρoντος, είναι επιτρεπτq κατoπιν αδείας της δασικqς αρ¿qς και σuµçώνως προς ¿άραçιν
εγκρινοµένην uπ' αuτqς. Aι δαπάναι τu¿oν απο¸ηµιώσεων, ως και τα έçοδα κατασκεuqς και
σuντηρqσεως των οδών τοuτων, µαρuνοuν τας εçuπηρετοuµένας δι' αuτών επι¿ειρqσεις.
Eκìιπoντος τοu ìoγοu, δι' ον ηνοί¿0ησαν αι κατά την παροuσαν παράγραçον οδοί, αuται
διατηροuνται ως δασικαί, εçoσον ανταποκρίνονται εις τοuς oροuς τοu άρ0ροu 15, άììως
αναδασώνται µερίµνη της δασικqς uπηρεσίας.
4. Eις δηµoσια δάση και δασικάς εκτάσεις και εις µά0ος µέ¿ρι διακοσίων (200) µέτρων
απo δηµοσίας q απo δασικqς οδοu δuναται η δασικq uπηρεσία να ιδρuη εις καταììqìοuς
¿ώροuς διηµερεuσεως (πικ-νικ) προς εçuπηρέτησιν των επισκεπτών. H ¿ρqσις τοuτων uπo
τοu κοινοu ενεργείται επί τη µάσει κανονισµών εκδιδοµένων uπo τοu οικείοu νοµάρ¿οu.
A ρ 0 ρ ο ν 49
Πoìεις και οικιστικαί περιο¿αί
1. Tα εντoς εγκεκριµένοu σ¿εδίοu πoìεως q ποìεοδοµικqς ¸ώνης q εντoς οικιστικqς
περιο¿qς uçιστάµενα πάρκα, άìση και δενδροστοι¿ίαι, uπo την επιçuìαçιν των εν άρ0ροις
48 & 1 και 52 & 1 προµìεποµένων δεν δuνανται να µεταµάììοuν προορισµoν q ¿ρqσιν.
2. Eπέκτασις πoìεως ε¿οuσης εγκεκριµένον σ¿έδιον, q οικισµοu uçισταµένοu προ τοu
1923, q δηµιοuργία οικιστικqς περιο¿qς εντoς δηµοσίοu δάσοuς q δασικqς εκτάσεως δεν
επιτρέπεται, οuτε είναι δuνατq η κα0' οιονδqποτε τρoπον παρα¿ώρησις δηµοσίοu δάσοuς q
δασικqς εκτάσεως προς δηµιοuργίαν q επέκτασιν πoìεων, οικισµών q οικιστικών περιο¿ών.
Kατ' εçαίρεσιν επιτρέπεται η ένταçις δηµοσίοu δάσοuς q δασικqς εκτάσεως q τµqµατος
αuτών, εις οικιστικqν περιο¿qν, τοu σ¿ετικοu προεδρικοu διατάγµατος, εκδιδοµένοu εν
τοιαuτη περιπτώσει τη προσuπογραçq και τοu Yποuργοu Iεωργίας, εç' oσον: α) H
τοπο0έτησις αuτών εντoς τοu µεί¸ονος ¿ώροu, ο οποίος ¿αρακτηρί¸εται ως οικιστικq
περιο¿q, επιµάììεται εκ της ενoτητος τοu ποìεοδοµικοu σ¿εδιασµοu, το δε εντασσoµενον
τµqµα διατηρεί τον δασικoν αuτοu ¿αρακτqρα, δuνάµενον να διατε0q διά την δηµιοuργίαν
κοινο¿ρqστων ¿ώρων q διά κοινωçεìείς σκοποuς µoνον επί τη σuνδροµq των άρ0ρων τοu
παρoντος κεçαìαίοu, q µ) πρoκειται περί δασών q δασικών εκτάσεων εµπιπτοuσών εις τας
κατηγορίας γ' έως και ε' της παραγράçοu 1 τοu άρ0ροu 4 τοu παρoντος, περιµαììοuσών εν
oìω q κατά το µέγιστον τµqµα της περιçερείας των, uçισταµένας πoìεις q οικισµοuς είναι δε
τεìείως ανέçικτος η ¿ρησιµοποίησις άììων σuνε¿οµένων, η εγγuς κειµένων ¿ώρων διά την
επέκτασιν τοuτων. Eις την τεìεuταίαν ταuτην περίπτωσιν, η ένταçις τοu δάσοuς q της
δασικqς εκτάσεως q τµqµατος αuτών εις το σ¿έδιον της νέας οικιστικqς περιο¿qς γίνεται
αποκìειστικώς εν τω µέτρω των αναγκών των κατοίκων της παρακειµένης πoìεως q
οικισµοu και uπo τον oρον της κατά το δuνατoν διατηρqσεως της δασικqς µορçqς της uπo
τας ρη0είσας προüπο0έσεις εντασσοµένης εκτάσεως, εçαρµο¸οµένων, περαιτέρω, διά την
διαµoρçωσιν των οικοδοµησίµων ¿ώρων, την µεταµίµασιν αuτών εις ιδιώτας και την
οικοδoµησιν αuτών των περιορισµών της παραγράçοu 4 τοu παρoντος άρ0ροu.
3. Περιο¿q αποτεìοuµένη αποκìειστικώς εç ιδιωτικών δασών q δασικών εκτάσεων,
δuναται κατ' εçαρµογqν της γενικωτέρας κρατικqς οικιστικqς ποìιτικqς να ¿αρακτηρισ0q ως
οικιστικq q να περιìηç0q εις οικιστικqν περιο¿qν, εç' oσον αι ανάγκαι τοu ποìεοδοµικοu
σ¿εδιασµοu και της οικιστικqς αναπτuçεως κατά την κρίσιν τοu Yποuργοu Aηµοσίων Eργων
επιµάììοuν τοuτο, σuµçώνως προς τα εν τη προηγοuµένη παραγράçω ορι¸oµενα και uπo τον
oρον oτι η περιο¿q
αuτq εµπίπτει εις µίαν των uπo στοι¿εία γ' έως και ε' κατηγοριών της παραγράçοu 1 τοu
άρ0ροu 4 τοu παρoντος, σuντρέ¿οuν δε αι ìοιπαί προüπο0έσεις της ποìεοδοµικqς
νοµο0εσίας. H σuνδροµq τοu ως άνω oροu µεµαιοuται uπo της οικείας δασικqς αρ¿qς, το δε
σ¿ετικoν προεδρικoν διάταγµα περί ¿αρακτηρισµοu της περιο¿qς ως οικιστικqς
προσuπογράçεται και uπo τοu Yποuργοu Iεωργίας.
4. Aιά τοu κατά την προηγοuµένην παράγραçον διατάγµατος, πέραν των κατά την
ποìεοδοµικqν νοµο0εσίαν oρων διαµορçώσεως, αναπτuçεως και δοµqσεως της περιο¿qς,
προµìέπονται αι uπο¿ρεώσεις και τα µάρη των ιδιοκτητών q τοu αναìαµµάνοντος την
διαµoρçωσιν της οικιστικqς περιο¿qς çορέως διά την διατqρησιν και ανάπτuçιν της δασικqς
µìαστqσεως εντoς των µη καταìαµµανοµένων uπo των οικοδοµών ¿ώρων q διά την
αναδάσωσιν αuτών. Eις οuδεµίαν περίπτωσιν το σuνοìον των προς οικοδoµησιν
διατι0εµένων ¿ώρων δuναται να uπερµq το δέκα τοις εκατoν (10°) τοu δάσοuς q της
δασικqς εκτάσεως, η οποία ¿αρακτηρί¸εται κατά τα ανωτέρω ως οικιστικq q περιìαµµάνεται
εις µεί¸ονα οικιστικqν περιο¿qν.
5. H κατάτµησις των εν τη οικιστικq περιο¿q δασικών ιδιοκτησιών επιτρέπεται δι'
αποçάσεως τοu Yποuργοu Iεωργίας, uπo τον oρον oτι δι' αuτqς δηµιοuργοuνται αuτοτεìείς
ιδιοκτησίαι οu¿ί µικρoτεραι των τεσσάρων στρεµµάτων. Eπίσης επιτρέπεται oπως διά της
κατατµqσεως q διά τοu διαµορçωµένοu οδικοu δικτuοu δηµιοuργοuνται αuτοτεìq τεµά¿ια
µεί¸ονος των εκατo στρεµµάτων εκτάσεως της uπ' αuτών δοµqσεως ¿ωροuσης κατά το
σuστηµα της ορι¸οντίοu q και κα0έτοu σuνιδιοκτησίας. Ο σuντεìεστqς δοµqσεως,
uποìογι¸oµενος επί των προς οικοδoµησιν διατι0εµένων ¿ώρων εκάστης αuτοτεìοuς
ιδιοκτησίας q σuνιδιοκτησίας εις οuδεµίαν περίπτωσιν δuναται να είναι µεί¸ων της µονάδος.
Tο προεδρικoν διάταγµα περί εγκρίσεως της ποìεοδοµικqς µεìέτης της περιο¿qς εις ην
περιìαµµάνεται το ιδιωτικoν δάσος q δασικq έκτασις προσuπογράçεται και uπo τοu
Yποuργοu Iεωργίας.
6. Aπαντες οι ιδιοκτqται των κατά τα ανωτέρω uπαγοµένων εις οικιστικqν περιο¿qν
δασικών ιδιοκτησιών, είτε πρoκειται περί αuτοτεìών δασοτεµα¿ίων, είτε περί ιδανικών
µεριδίων τοuτων, ενοuνται αuτοδικαίως εις αναγκαστικoν δασικoν σuνεταιρισµoν
προστασίας, διεπoµενον απo τας διατάçεις τοu άρ0ροu 22 τοu παρoντος νoµοu.
A ρ 0 ρ ο ν 50
Περιο¿αί οικοδοµικών σuνεταιρισµών
1. Οικοδοµικοί σuνεταιρισµοί καταστάντες q κα0ιστάµενοι ιδιοκτqται ιδιωτικοu δάσοuς
q ιδιωτικqς δασικqς εκτάσεως ανηκοuσης εις τας uπo στοι¿εία γ' έως και ε' κατηγορίας της
παραγράçοu 1 τοu άρ0ροu 4 δuνανται να προµοuν εις την ποìεοδοµικqν διαµoρçωσιν και
οικοδoµησιν αuτών µoνον κατoπιν αναγνωρίσεως της οικείας περιο¿qς ως οικιστικqς q
κατoπιν εντάçεως αuτqς εις οικιστικqν περιο¿qν κατά τας διατάçεις τοu προηγοuµένοu
άρ0ροu, τηροuµένοu κατά τα ìοιπά των διατάçεων της ποìεοδοµικqς νοµο0εσίας.
2. Οι ανωτέρω οικοδοµικοί σuνεταιρισµοί απo της αναγνωρίσεως q εντάçεως τοu uπ'
αuτών κτη0έντος, προς διανοµqν εις τα µέìη των, δάσοuς q δασικqς εκτάσεως εις οικιστικqν
περιο¿qν κα0ίστανται αuτοδικαίως και αναγκαστικοί σuνεταιρισµοί προστασίας διεπoµενοι
απo τας διατάçεις τοu άρ0ροu 22 τοu παρoντος νoµοu.
3. Aάση και ιδιωτικαί δασικαί εκτάσεις ανqκοuσαι κατά την έναρçιν ισ¿uος τοu παρoντος
εις οικοδοµικοuς σuνεταιρισµοuς και µη δuνάµεναι κατά νoµον να αποτεìέσοuν οικιστικqν
περιο¿qν q να εντα¿0οuν εις ταuτην σuµçώνως προς τα ανωτέρω ορι¸oµενα,
απαììοτριοuνται αναγκαστικώς uπέρ τοu Aηµοσίοu και δαπάναις τοu Kεντρικοu Tαµείοu
Iεωργίας, Kτηνοτροçίας και Aασών q ανταììάσσονται µε ίσης αçίας ¿ορτοìιµαδικqν q
άììην ασκεπq έκτασιν τοu Aηµοσίοu ανqκοuσαν εις την δια¿είρισιν τοu Yποuργείοu
Iεωργίας και περιìηç0είσαν εντoς οικιστικqς περιο¿qς κατά την ισ¿uοuσαν νοµο0εσίαν. H
κqρuçις της αναγκαστικqς απαììοτριώσεως ενεργείται διά κοινqς αποçάσεως των
Yποuργών Οικονοµικών και Iεωργίας, µετά γνώµην τοu Tε¿νικοu Σuµµοuìίοu Aασών, η δε
επ' ανταììαγq παρα¿ώρησις ενεργείται σuναινοuντος τοu οικοδοµικοu σuνεταιρισµοu, διά
κοινqς αποçάσεως των Yποuργών Iεωργίας και Aηµοσίων Eργων µετά γνώµην τοu αuτοu
ως άνω Σuµµοuìίοu.
4. Aπo της ισ¿uος τοu παρoντος πάσα κτqσις γης uπo οικοδοµικοu σuνεταιρισµοu διά
τοuς σκοποuς αuτοu εκτoς εγκεκριµένοu σ¿εδίοu πoìεως q οικιστικqς περιο¿qς uπoκειται εις
προηγοuµένην έγκρισιν τοu Yποuργοu Iεωργίας παρε¿οµένη δι' αποçάσεως αuτοu µετά
γνώµην τοu Tε¿νικοu Σuµµοuìίοu Aασών q µετά γνώµην της αρµοδίας uπηρεσίας, εç' oσον
πρoκειται περί µη δασών και δασικών εκτάσεων και µετά έρεuναν περί τοu τu¿oν δασικοu
¿αρακτqρος αuτqς, της κατηγορίας της εν αuτq µìαστqσεως και της αναγνωρίσεως αuτqς ως
ιδιωτικqς. Ο
Yποuργoς Iεωργίας δuναται να αρνη0q την ως άνω έγκρισιν και εις ην περίπτωσιν πρoκειται
περί µη δασικqς εκτάσεως εάν κρίνεται ενδεικνuοµένη η κqρuçις αuτqς ως αναδασωτέας
κατά τα εν άρ0ροις 37 και επoµενα ορι¸oµενα.
5. Οικοδοµικοί σuνεταιρισµοί νοµείς και κάτο¿οι δuνάµει εκδο0έντων uπo τοu Yποuργοu
Iεωργίας προσωρινών τίτìων εγκαταστάσεώς των εις την νοµqν δηµοσίων δασικών
εκτάσεων, κατoπιν διενεργείας πìειστηριασµοu και οìοσ¿εροuς καταµοìqς τοu
επιτεu¿0έντος σuνοìικοu τιµqµατος, µη δuνη0έντες µέ¿ρι σqµερον δι' οιονδqποτε ìoγον να
προµώσιν εις την ανέγερσιν των 0ερινών κατοικιών εντoς της τα¿0είσης uπo τοu προσωρινοu
τίτìοu προ0εσµίας, κηρu¿0έντες έκπτωτοι, δικαιοuνται να ìάµοuν παρά τοu Yποuργοu
Iεωργίας τον οριστικoν τίτìον µεταµιµάσεως της κuριoτητος εις αuτοuς, εç' oσον εντoς
τριετίας απo της ισ¿uος τοu παρoντος προµώσιν εις την ανέγερσιν των 0ερινών κατοικιών
των µεìών των κατoπιν αναγνωρίσεως της δασικqς εκτάσεως ως οικιστικqς q κατoπιν
εντάçεως αuτqς εις οικιστικqν περιο¿qν κατά τας διατάçεις τοu παρoντος νoµοu.
6. Aικαιοπραçίαι γενoµεναι µέ¿ρι της 31 Aεκεµµρίοu 1978, κατά παράµασιν τοu άρ0ροu
148 τοu Aασικοu Kώδικος, 0εωροuνται έγκuροι αç' ης εγένοντο εάν αçεώρων δασικάς
εκτάσεις µη κηρu¿0είσας αναδασωτέας τα οποίας µέ¿ρι της ηµεροµηνίας ταuτης είτε εç
αρ¿qς είτε εν σuνε¿εία, ηγoρασαν, q προσuνεçώνησαν σuµµοìαιογραçικώς την αγοράν των,
οικοδοµικοί σuνεταιρισµοί.
Tu¿oν εκκρεµείς δίκαι καταργοuνται σuµ¡ιçι¸οµένης της δικαστικqς δαπάνης.
Tu¿oν αµετάκìηται δικαστικαί αποçάσεις ακuρώσασαι τοιαuτας δικαιοπραçίας
διατηροuν την ισ¿uν των.
A ρ 0 ρ ο ν 51
Tοuριστικαί εγκαταστάσεις
$*** 2κδό)ηκε η -&9& +AA>G?8511D8GF>F+EG> B2πικύρωση τε!νικών προδιαγραφών για
μελ"τες περι#αλλοντικών επιπτώσεων από επεμ#άσεις τουριστικών εγκαταστάσεωνB L&2&0&
1AE8EF>F+EG>%
$*** 2κδό)ηκε η -&9& +AA>G58511A8GF>F+EG> B2πικύρωση τε!νικών προδιαγραφών για
μελ"τες περι#αλλοντικών επιπτώσεων από επεμ#άσεις α)λητικών !ώρων και εγκαταστάσεωνB
L&2&0& 1AE8EF>F+EG>%&
1. Μετά πρoτασιν τοu Eììηνικοu Οργανισµοu Tοuρισµοu, ερειδοµένην επί σ¿ετικοu
προγράµµατος q µεìέτης τοuριστικqς αναπτuçεως περιο¿qς τινoς και γνώµην τοu
Σuµµοuìίοu Aασικqς Ποìιτικqς επιτρέπεται oπως δηµoσια δάση q δασικαί εκτάσεις q
τµqµατα αuτών παρα¿ωροuνται εις τον ως άνω Οργανισµoν και τί0ενται εις την διοίκησιν
αuτοu, προς τον σκοπoν της τοuριστικqς αçιοποιqσεως των. Oς τοuριστικq αçιοποίησις
νοείται η κατασκεuq πάσης çuσεως εγκαταστάσεων διά την διαµίωσιν και ανα¡u¿qν
οµαδικώς q και ατοµικώς κινοuµένων ατoµων και διά την ανάìογον διαµoρçωσιν τοu oìοu
¿ώροu.
2. H κατά την προηγοuµένην παράγραçον παρα¿ώρησις δεν δuναται να περιìαµµάνη
δάση και δασικάς εκτάσεις των κατηγοριών α' και µ' της παραγράçοu 1 τοu άρ0ροu 4 q των
κατηγοριών στ' και ¸' της παραγράçοu 2 τοu αuτοu άρ0ροu. Kατ' εçαίρεσιν επιτρέπεται η
δηµιοuργία περιπτέρων, πανδο¿είων q çενώνων εις δάση q δασικάς εκτάσεις των κατηγοριών
α' και µ' της παραγράçοu 1 τοu άρ0ροu 4, εç' oσον δι' αuτών εçuπηρετοuνται εγκαταστάσεις
ορειµασίας q ¿ειµερινοu α0ìητισµοu κατά τα εις την παράγραçον 2 τοu άρ0ροu 52
προµìεπoµενα και εις το αποìuτως αναγκαίον µέτρον. H εçαίρεσις αuτq δεν ισ¿uει διά τοuς
πuρqνας των ε0νικών δρuµών.
3. H κατά τα ανωτέρω παρα¿ώρησις ενεργείται δι' αποçάσεως τοu Yποuργοu Iεωργίας
uπo τον oρον της διατηρqσεως της δασικqς µορçqς των παρα¿ωροuµένων εκτάσεων,
κα0ορι¸οµένων σuγ¿ρoνως των uπο¿ρεώσεων τοu EΟT q τοu διά σuµµάσεως µετ' αuτοu
αναìαµµάνοντος την τοuριστικqν αçιοποίησιν της περιο¿qς προς διαçuìαçιν, προστασίαν
και ενίσ¿uσιν της δασικqς µìαστqσεως. Eις οuδεµίαν περίπτωσιν το σuνοìον των προς
οικοδoµησιν διατι0εµένων ¿ώρων δuναται να uπερµq το δέκα επί τοις εκατoν (10°) τοu
δάσοuς q της δασικqς εκτάσεως η οποία παρα¿ωρείται κατά τα ανωτέρω προς τοuριστικqν
αçιοποίησιν οuδέ ο σuντεìεστqς δοµqσεως, uποìογι¸oµενος επί τοu οικοδοµησίµοu ¿ώροu
να uπερµq την µονάδα. H κuριoτης των κατ' εçαρµογqν των διατάçεων της παροuσης
παραγράçοu δηµιοuργοuµενων εγκαταστάσεων, κτιρίων κìπ. παραµένει πάντοτε εις το
δηµoσιον. Kατ' εçαίρεσιν επιτρέπεται κατά κuριoτητα και επ' ανταììάγµατι παρα¿ώρησις εις
τρίτοuς των ¿ώρων οι οποίοι σuµçώνως προς την εγκεκριµένην µεìέτην της τοuριστικqς
αçιοποιqσεως καταìαµµάνονται uπo çενοδο¿είων, çενώνων q µοη0ητικών τοuτων µονίµων
εγκαταστάσεων, απαγορεuοµένης της µεταµοìqς της ¿ρqσεως των παρα¿ωροuµένων ¿ώρων
επί ποινq άρσεως της παρα¿ωρqσεως.
4. H ¿ρησιµοποίησις διά τοuς εν τη παραγράçω 1 σκοποuς ιδιωτικών δασών q δασικών
εκτάσεων επιτρέπεται µoνον επί τη µάσει της εκάστοτε ισ¿uοuσης οικιστικqς και
τοuριστικqς νοµο0εσίας και µετά προηγοuµένην έγκρισιν τοu Yποuργοu Iεωργίας
¿ορηγοuµένην uπo τας αuτάς ως άνω προüπο0έσεις και oροuς των προηγοuµένων
παραγράçων. Eάν το ιδιωτικo δάσος q δασικq έκτασις πρoκειται να εçuπηρετqση σuγ¿ρoνως
και τοuς εν τω εποµένω άρ0ρω σκοποuς, το επιτρεπoµενον σuνοìικώς ποσοστoν προς
δηµιοuργίαν των α0ìητικών και τοuριστικών εγκαταστάσεων δεν δuναται να uπερµq το εν
παραγράçω 5 τοu εποµένοu άρ0ροu προµìεπoµενον oριον.
A ρ 0 ρ ο ν 52 A0ìητικοί ¿ώροι και εγκαταστάσεις
*** 0αταργή)ηκε από τη K E του άρ)ρου +G του 7&+D5?8+EGD&
+& @ δημιουργία α)λητικών !ώρων και εγκαταστάσεων εις τα πάρκα και άλση επιτρ"πεται, εφ4
όσον3 α% = επιλεγόμενος !ώρος είναι ο πλ"ον πρόσφορος προς τούτο, εν ό(ει των εν τη
περιο!ή πολεοδομικών συν)ηκών και των αναγκών των κατοίκων και #% η συνολικώς
παρα!ωρουμ"νη εκ του πάρκου ή άλσους διά την δημιουργίαν του α)λητικού !ώρου "κτασις,
προσμετρουμ"νης και πάσης άλλης εν τω αυτώ πάρκω ή άλσει δομικής κατασκευής ή
εγκαταστάσεως, δεν υπερ#αίνει τα π"ντε τοις εκατόν >O της όλης επιφανείας αυτού& 6ης κατά
τα ανωτ"ρω δυνατότητος εξαιρούνται τα πάρκα και άλση της περιφερείας του 'ήμου
9)ηναίων&
1& @ δημιουργία α)λητικών !ώρων και εγκαταστάσεων εντός δασών ή δασικών εκτάσεων
επιτρ"πεται εφ4 όσον αύται εμπίπτουν εις τας κατηγορίας γ4 "ως και ε4 της παραγράφου + του
άρ)ρου ?& 0ατ4 εξαίρεσιν, επιτρ"πεται η δημιουργία α)λητικών !ώρων και εγκαταστάσεων
ορει#ασίας και !ειμερινού α)λητισμού εις δάση και δασικάς εκτάσεις ανηκούσας και εις τας
λοιπάς κατηγορίας της παραγράφου + του άρ)ρου ?, υπό τον όρον ότι δι4 αυτών δεν )ίγεται ο
τυ!όν προστατευτικός !αρακτήρ και δεν αλλοιούται #ασικώς η μορφή τούτων&
5& = κα)ορισμός της κατά την παράγραφον + επιλεγομ"νης εκτάσεως ως α)λητικού !ώρου
ενεργείται κατά τας διατάξεις της περί σ!εδίων πόλεων και οικιστικών περιο!ών νομο)εσίας,
του σ!ετικού διατάγματος προσυπογραφομ"νου και υπό του -πουργού .εωργίας μετά γνώμην
του 6ε!νικού ,υμ#ουλίου 'ασών&
?& @ παρα!ώρησις τμήματος δημοσίου δάσους ή δασικής εκτάσεως διά την δημιουργίαν
α)λητικών !ώρων και εγκαταστάσεων εκτός σ!εδίου πόλεως ή οικιστικής περιο!ής ενεργείται
δι4 αποφάσεως του -πουργού .εωργίας μετά γνώμην της 'ασικής -πηρεσίας& @ παρα!ώρησις
αύτη ενεργείται πάντοτε προς την .ενικήν .ραμματείαν 9)λητισμού ή προς εποπτευόμενον υπ4
αυτής νομικόν πρόσωπον δημοσίου δικαίου&
/ροκειμ"νου περί των εν τω δευτ"ρω εδαφίω της παραγράφου 1 του παρόντος !ώρων και
εγκαταστάσεων διά της υπουργικής αποφάσεως εγκρίνεται απλώς η !ρήσις της δασικής γης διά
τον ως άνω σκοπόν, της περιο!ής διατηρούσης οπωσδήποτε τον δασικόν αυτής !αρακτήρα& 2ις
την περίπτωσιν ταύτην η άδεια διά την διαμόρφωσιν του !ώρου και την δημιουργίαν
εγκαταστάσεων ορει#ασίας και !ειμερινού α)λητισμού δύναται να παρ"!εται και προς τον
2λληνικόν =ργανισμόν 6ουρισμού ή προς άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού
δικαίου& @ !ρησιμοποίησις των εν λόγω !ώρων και εγκαταστάσεων γίνεται πάντοτε επί τη
#άσει κανονισμών εγκρινομ"νων και υπό της δασικής υπηρεσίας&
>& 'ιά)εσις ιδωτικού δάσους ή δασικής εκτάσεως ή τμήματος αυτών διά τους εν τω παρόντι
άρ)ρω σκοπούς προς α)λητικάς οργανώσεις και σωματεία επιτρ"πεται εφ4 όσον ανήκουν εις
τας κατηγορίας γ4 και ε4 της παραγράφου + του άρ)ρου ? του παρόντος, μετά σ!ετικήν άδειαν
της δασικής υπηρεσίας και υπό τον όρον της διατηρήσεως της δασικής #λαστήσεως εις τα
ογδοήκοντα τουλά!ιστον επί τοις εκατόν $GJO% της διατι)εμ"νης εκτάσεως, ή της
διαμορφώσεως και διατηρήσεως του αυτού ποσοστού ταύτης, ως !ώρου πρασίνου&
A& 2ις περίπτωσιν εγκαταλεί(εως ή α!ρησίας των α)λητικών !ώρων η κατά τα ανωτ"ρω
παρα!ωρη)είσα ή διατε)είσα "κτασις ανακτά υπο!ρεωτικώς τον δασικόν αυτής !αρακτήρα μη
δυναμ"νη να !ρησιμοποιη)ή δι4 άλλους σκοπούς&
A ρ 0 ρ ο ν 53
Σ¿οìικά κτίρια και εγκαταστάσεις
*** Kαταργq0ηκε απo τη & 9 τοu άρ0ροu 18 τοu Ν.1734/1987.
+& /αρα!ώρησις κατά κυριότητα τμήματος δημοσίου δάσους ή δασικής εκτάσεως διά την
δημιουργίαν !ώρων προς αν"γερσιν κτιρίων διά τας ανάγκας της κατωτ"ρας, μ"σης, ανωτ"ρας
και ανωτάτης εκπαιδεύσεως, επιτρ"πεται μόνον προκειμ"νου περί των υπό στοι!εία γ4 "ως και
ε4 κατηγοριών της παραγράφου + του άρ)ρου ? και εφ4 όσον το δάσος ή η δασική "κτασις "!ει
εντα!)ή εις οικιστικήν περιο!ήν κατά το άρ)ρον ?E του παρόντος& @ ως άνω παρα!ώρησις
ενεργείται δι4 αποφάσεως του -πουργού .εωργίας, εκδιδομ"νης μετά γνώμην της δασικής
υπηρεσίας, προς τον =ργανισμόν ,!ολικών 0τιρίων ή το οικείον σ!ολικόν ταμείον ή το
δημόσιον εκπαιδευτικόν ίδρυμα, τας ανάγκας των οποίων προορίεται να εξυπηρετήση η
παρα!ωρουμ"νη "κτασις και υπό τον όρον της διατηρήσεως της δασικής #λαστήσεως ή της
υπο!ρεωτικής δενδροφυτεύσεως των μη καταλαμ#ανομ"νων υπό κτισμάτων ή άλλων
εγκαταστάσεων !ώρων της ως είρηται παρα!ωρουμ"νης εκτάσεως, λαμ#ανομ"νων όμως υπ
ό(ιν και των αναγκών εις τελείως ακαλύπτους !ώρους&9
1& 2πιτρ"πεται η !ρησιμοποίησις ιδιωτικών δασών ή δασικών εκτάσεων εμπιπτουσών εις τας
εν τη παραγράφω + προ#λεπομ"νας κατηγορίας μετ4 άδειαν του -πουργού .εωργίας
!ορηγουμ"νην υπό τας αυτάς ως άνω προNπο)"σεις και όρους&
= προς οικοδόμησιν των εκπαιδευτηρίων και άλλων κτιρίων ή εγκαταστάσεων διατι)"μενος
!ώρος δεν δύναται εν πάση περιπτώσει να υπερ#ή το δ"κα τοις εκατόν $+JO% του ιδιωτικού
δάσους ή δασικής εκτάσεως ή του τμήματος αυτών, όπερ διατί)εται διά τους εν τω παρόντι
άρ)ρω σκοπούς&
A ρ 0 ρ ο ν 54
Νοσοκοµεία, παιδικαί εçο¿αί, κατασκηνώσεις
*** Kαταργq0ηκε απo τη & 9 τοu άρ0ροu 18 τοu Ν.1734/1987.
+& @ εγκατάστασις νοσοκομείων, σανατορίων, )εραπευτηρίων, κατασκηνώσεων και παιδικών
εξο!ών εις δημόσια δάση ή δασικάς εκτάσεις είναι δυνατή μόνον εφ4 όσον πρόκειται περί
δασών ή δασικών εκτάσεων ανηκουσών εις τας κατηγορίας γ4 "ως και ε4 της παραγράφου + του
άρ)ρου ? και πάντοτε μετά προηγουμ"νην απόφασιν του -πουργού .εωργίας , εκδιδομ"νην
μετά γνώμην της δασικής υπηρεσίας και κα)ορίουσαν την παρα!ωρουμ"νην συνολικώς
"κτασιν& @ παρα!ώρησις δύναται να γίνη μόνον προς δημοσίας υπηρεσίας ή νομικά πρόσωπα
δημοσίου δικαίου ή κοινωφελή ιδρύματα ή μη κερδοσκοπικού !αρακτήρος σωματεία, "!οντα
αναπτύξει πολυετή κατασκηνωτικήν δραστηριότητα και επι!ορηγούμενα υπό του 0ράτους
#άσει ειδικών νόμων&
1& Cδιωτικά δάση ή δασικαί εκτάσεις δύναται να διατε)ούν διά τους εν τη παραγράφω +
σκοπούς, εφ4 όσον ανήκουν εις τας αυτό)ι οριομ"νας κατηγορίας, μετά σ!ετικήν άδειαν του
-πουργού .εωργίας και υπό τον όρον ότι αι διά τους εν λόγω σκοπούς καταλαμ#ανόμεναι υπό
μονίμων κτισμάτων ή άλλων μονίμων εγκαταστάσεων εκτάσεις δεν υπερ#αίνουν τα δ"κα επί
τοις εκατόν $+JO% του όλου ιδιωτικού δάσους ή της δασικής εκτάσεως&
5& 'ιά της κατά τα ως άνω υπουργικής αποφάσεως ή αδείας κα)ορίονται και αι υπο!ρεώσεις
του προς ον η παρα!ώρησις ή του λαμ#άνοντος την άδειαν διά την διατήρησιν και προστασίαν
της δασικής #λαστήσεως επί της μη καταλαμ#ανομ"νης υπό κτισμάτων ή άλλων μονίμων
εγκαταστάσεων εκτάσεως& @ παρα!ώρησις ή η !ρησιμοποίησις δάσους ή δασικής εκτάσεως
διά την εγκατάστασιν κατασκηνώσεων και παιδικών εξο!ών δεν συνεπάγεται μετα#ολήν του
δασικού !αρακτήρος της εκτάσεως&
?& =ι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοικήσεως δύνανται να διαμορφώσουν καταλλήλως,
εφοδιάοντες τούτους και διά των απαραιτήτων εγκαταστάσεων υδρεύσεως και υγιεινής,
!ώρους εντός δημοτικών ή κοινοτικών δασών ή δασικών εκτάσεων των κατηγοριών δ4 και ε4
της παραγράφου + του άρ)ρου ? και να δια)"τουν τούτους προς παρα)ερισμόν εις το κοινόν
επί !ρηματικώ ανταλλάγματι& = κα)ορισμός του !ώρου, η "κτασις αυτού και αι εντός αυτού
)"σεις προς εγκατάστασιν σκηνών ή προ!είρων παραπηγμάτων γίνεται πάντοτε κατόπιν
εγκρίσεως της δασικής υπηρεσίας η δε παρα!ώρησις των ως είρηται )"σεων ενεργείται μόνον
διά μίαν )ερινήν περίοδον επί τιμήματι κα)οριομ"νω υπό του δημοτικού ή κοινοτικού
συμ#ουλίου& @ τυ!όν επανειλλημ"νη μίσ)ωσις της αυτής )"σεως υπό ιδιώτου προς
παρα)ερισμόν ουδ"ν δικαίωμα δημιουργεί υπ"ρ αυτού διά τα μετ"πειτα "τη& = μισ)ωτής, άμα
τη λήξει του !ρόνου της μισ)ώσεως υπο!ρεούται να απομακρυν)ή εκ της εις αυτόν ορισ)είσης
)"σεως και του !ώρου του εκμισ)ουμ"νου κατά τα ανωτ"ρω υπό του δήμου ή της κοινότητος
συναποκομίων και τας πάσης φύσεως εγκαταστάσεις του, άλλως απο#άλλεται υπό της
αστυνομικής αρ!ής, παραγγελία του οικείου εισαγγελ"ως προκαλουμ"νη δι 4αιτήσεως του
δημάρ!ου ή προ"δρου της κοινότητος ή και του δασάρ!ου κατά τα επί δημοσίων κτημάτων
ισ!ύοντα& 0ατά τα λοιπά εφαρμόονται αι διατάξεις της δημοτικής και κοινοτικής νομο)εσίας
περί εκμισ)ώσεως ακινήτων, ως και αι σ!ετικαί διατάξεις της τουριστικής νομο)εσίας&
A ρ 0 ρ ο ν 55
Μοναί-Νεκροταçεία
1. Aεν επιτρέπεται η ίδρuσις και εγκατάστασις νέων παντoς είδοuς µονών, µετο¿ίων
αuτών q ησu¿αστηρίων πάσης 0ρησκείας q δoγµατος εντoς δασών q δασικών εκτάσεων των
κατηγοριών α', δ' και στ' της παραγράçοu 2 τοu άρ0ροu 4 τοu παρoντος.
1& 'ιά την ίδρυσιν ή επ"κτασιν νεκροταφείων εντός δασών ή δασικών εκτάσεων απαιτείται
προηγουμ"νη "γκρισις του -πουργού .εωργίας, παρε!ομ"νη μετά γνώμην του ,υμ#ουλίου
'ασικής /ολιτικής, εν ό(ει ανυπαρξίας πάσης άλλης δυναμ"νης να !ρησιμοποιη)ή διά την ως
άνω ίδρυσιν ή επ"κτασιν εκτάσεως&
( H ως άνω & 2 καταργq0ηκε απo τη & 9 τοu άρ0ροu 18 τοu Ν.1734/1987)
. A ρ 0 ρ ο ν 56
Bιοµη¿ανίαι
1. Eις τα δάση και τας δασικάς εκτάσεις των κατηγοριών γ' και ε' της παραγράçοu 1 τοu
άρ0ροu 4 και αι οποίαι δεν εµπίπτοuν εις τας παραγράçοuς α', δ', ε' και ¸' της παραγράçοu 2
τοu αuτοu άρ0ροu, επιτρέπεται η εγκατάστασις µιοµη¿ανιών κοπqς και επεçεργασίας çuìοu
q µιοµη¿ανιών ε¿οuσών ως πρώτην uìην το çuìον q άììα προïoντα τοu δάσοuς, ως και
µιοµη¿ανιών γάìακτος και γαìακτοµικών προïoντων. H εγκατάστασις γίνεται κατoπιν αδείας
τοu νοµάρ¿οu, ¿ορηγοuµένης µετά σuµçωνον γνώµην τοu σuµµοuìίοu δασών τοu νοµοu και
πάντοτε uπo τον oρον της τηρqσεως των uπo των δασικών κανονισµών προµìεποµένων
µέτρων ασçαìείας***.
(*** 2κδό)ηκε το /&'& +GE8+EG+ B/ερί !ορηγήσεως αδείας εγκαταστάσεως και επεκτάσεως
#ιομη!ανιών εντός δασών και δασικών εκτάσεων και παρα!ωρήσεως αυτών διά την
δημιουργίαν #ιομη!ανικών περιο!ώνB L&2&0& >?8?F5F+EG+86&94&%&
2. Aιά την κατά τας κειµένας διατάçεις δηµιοuργίαν µιοµη¿ανικqς περιο¿qς είναι δuνατq
η προς την ETBA q άììοuς δηµοσίοuς çορείς παρα¿ώρησις δηµοσίας δασικqς εκτάσεως
περικìειοµένης q εισ¿ωροuσης εντoς της µεί¸ονος περιο¿qς, qτις επιìέγεται προς τον
ανωτέρω σκοπoν, εç'oσον η έκτασις αuτq δεν ανqκει εις τας κατηγορίας α' και µ' της
παραγράçοu 1 τοu άρ0ροu 4 q τας κατηγορίας α', δ', ε' και ¸' της παραγράçοu 2 τοu αuτοu
άρ0ροu. H παρα¿ώρησις γίνεται δι'αποçάσεως τοu Yποuργοu Iεωργίας µετά γνώµην τοu
Σuµµοuìίοu Aασικqς Ποìιτικqς.
Eάν εις την παρα¿ωροuµένην έκτασιν περιìαµµάνονται και τµqµατα δάσοuς, ταuτα δεν
εκ¿ερσοuνται, αììά παραµένοuν uπο¿ρεωτικώς ως ¿ώρος πρασίνοu εντoς της µιοµη¿ανικqς
περιο¿qς.
3. Ναuπηγεία q διüìιστqρια q άììα µεγάìα µιοµη¿ανικά σuγκροτqµατα επιτρέπεται να
εγκαταστα0οuν και καταìάµοuν δάση και δασικάς εκτάσεις περιìαµµανοµένας εις την uπo
στοι¿είον µ' κατηγορίαν της παραγράçοu 2 τοu άρ0ροu 4 τοu παρoντος, µη
περιìαµµανοµένας δε εις τας uπo στοι¿εία δ' και ε' της αuτqς παραγράçοu περιπτώσεις οuδέ
εις τας κατηγορίας α' και µ' της παραγράçοu 1 τοu αuτοu άρ0ροu 4, εç' oσον τοuτο
επιµάììεται εκ της çuσεως των ως άνω επι¿ειρqσεων και εκ της 0έσεως εις ην κείνται τα
δάση q αι δασικαί εκτάσεις. H σ¿ετικq έγκρισις παρέ¿εται uπo τοu Yποuργικοu Σuµµοuìίοu
διά πράçεως αuτοu. H εκ¿έρσωσις της αναγκαιοuσης εκτάσεως γίνεται πάντοτε uπo τον oρον
της αναìq¡εως της uπο¿ρεώσεως προς αναδάσωσιν περιµαììοuσης τας εγκαταστάσεις q
εγγuς προς αuτάς κειµένας περιο¿qς εις έκτασιν µεί¸ονα µέ¿ρι και τοu διπìασίοu της
καταìαµµανοµένης uπo των εν ìoγω εγκαταστάσεων.
4. H επέκτασις µιοµη¿ανικών µονάδων εις ιδιωτικάς δασικάς εκτάσεις είναι επιτρεπτq,
εç' oσον δεν είναι δuνατq q σκoπιµος απo απo¡εως δηµοσίοu σuµçέροντος, η προς τον
σκοπoν τοuτον ¿ρησιµοποίησις άììων παρακειµένων εδαçών. H εκ¿έρσωσις και
¿ρησιµοποίησις της δασικqς ταuτης εκτάσεως γίνεται πάντοτε κατoπιν αδείας τοu Yποuργοu
Iεωργίας και uπo τον oρον της αναìq¡εως της uπο¿ρεώσεως προς αναδάσωσιν, εις την
αuτqν q παρακειµένην περιο¿qν, µεί¸ονος µέ¿ρι και τοu διπìασίοu της εκ¿ερσοuµένης
εκτάσεως. Περί της σuνδροµqς των προüπο0έσεων εγκρίσεως της εκ¿ερσώσεως και των
oρων πραγµατοποιqσεως ταuτης γνωµοδοτεί το τε¿νικoν σuµµοuìιον δασών.
5. H διάταçις της παραγράçοu 6 τοu άρ0ροu 46 τοu παρoντος νoµοu εçαρµo¸εται
αναìoγως και εις το παρoν άρ0ρον.
A ρ 0 ρ ο ν 57
Μεταììεuτικαί και ìατοµικαί εργασίαι
(*** Οι διατάçεις τοu άρ0ροu αuτοu εçακοìοu0οuν να ισ¿uοuν και για oσες απo τις
εκτάσεις τοu άρ0ροu 3 τοu Ν.1734/1987 οριο0ετοuνται ως µοσκoτοποι).
1. Aι κατ' εçαρµογqν των κειµένων περί µεταììείων και ìατοµείων διατάçεων έρεuναι
προς ανεuρεσιν µεταììεuτικών και ìατοµικών ορuκτών εντoς περιο¿ών περί ων το άρ0ρον 3
τοu παρoντος νoµοu επιτρέπονται ως ακοìοu0ως:
α) Aι έρεuναι διά γεωìογικών, κοιτασµατοìογικών, γεωçuσικών και γεω¿ηµικών µε0oδων
δεν ¿ρq¸οuν αδείας q εγκρίσεως τινoς uπo της δασικqς αρ¿qς,
µ) Aι έρεuναι διά γεωτρqσεων και δι' ανορuçεως çρεάτων q στοών επιτρέπονται κατoπιν
εγκρίσεως παρε¿οµένης δι' αποçάσεως τοu νοµάρ¿οu µετά γνωµοδoτησιν τοu νοµαρ¿ιακοu
σuµµοuìίοu δασών και εç' oσον την διεçαγωγqν τοuτων 0εωρεί ιδιαιτέρως σuµçέροuσαν διά
την ε0νικqν οικονοµίαν το Yποuργείον Bιοµη¿ανίας. Eν περιπτώσει αρνqσεως τοu
νοµάρ¿οu, την έγκρισιν δuναται να παράσ¿η ο Yποuργoς Iεωργίας κατoπιν γνωµοδοτqσεως
τοu Σuµµοuìίοu Aασικqς Ποìιτικqς. Aιά της σ¿ετικqς περί εγκρίσεως των ως άνω ερεuνών
αποçάσεως δuναται να τί0ενται περιορισµοί ως προς την έρεuναν εντoς δασών και δασικών
εκτάσεων των κατηγοριών α' και µ' της παραγράçοu 1 τοu άρ0ροu 4 τοu παρoντος, ως και
των κατηγοριών α' και µ' της παραγράçοu 1 τοu άρ0ροu 4 τοu παρoντος, ως και των
κατηγοριών δ', ε' και ¸' της παραγράçοu 2 τοu αuτοu άρ0ροu, κα0ορί¸ονται δε σuγ¿ρoνως και
αι uπο¿ρεώσεις τοu ερεuνητοu διά την προστασίαν τοu δασικοu περιµάììοντος και την
αποκατάστασιν τοu τοπίοu και της δασικqς µìαστqσεως µετά το πέρας της ερεuνης ως και αι
uπο¿ρεώσεις τοu ερεuνητοu διά την προστασίαν τοu δασικοu περιµάììοντος και την
αποκατάστασιν τοu τοπίοu και της δασικqς µìαστqσεως µετά το πέρας της ερεuνης ως και αι
uπο¿ρεώσεις τοu εν περιπτώσει εκµεταììεuσεως της εκτάσεως. H ως άνω απoçασις αποτεìεί
σuγ¿ρoνως έγκρισιν και της µετά την έρεuναν εκµεταììεuσεως εç' oσον δεν απαιτείται
ειδικq έγκρισις διά ταuτην κατά τοuς oροuς της εποµένης παραγράçοu.
2. Eκµετάììεuσις µεταììείων και ìατοµείων διά της εçορuçεως, διαìογqς, επεçεργασίας
και αποκοµιδqς µεταììεuτικών q ìατοµικών ορuκτών, διάνοιçις οδών προσπεìάσεως και
ανέγερσις εγκαταστάσεων εçuπηρετοuσών τας ανάγκας εκµεταììεuσεως τοuτων εντoς
δασών q δασικών επιτρέπονται εìεu0έρως, εç' oσον ε¿ορηγq0η η κατά την προηγοuµένην
παράγραçον έγκρισις ερεuνης. Eάν δεν ε¿ορηγq0η η ως είρηται έγκρισις ερεuνης, απαιτείται
ειδικq έγκρισις της εκµεταììεuσεως, ¿ορηγοuµένη διά αποçάσεως τοu νοµάρ¿οu,
εκδιδοµένης µετά γνώµην τοu νοµαρ¿ιακοu σuµµοuìίοu δασών και εç' oσον την
εκµετάììεuσιν τοuτων 0εωρεί ιδιαιτέρως σuµçέροuσαν διά την ε0νικqν οικονοµίαν το
Yποuργείον Bιοµη¿ανίας. Eις περίπτωσιν αρνqσεως τοu νοµάρ¿οu την έγκρισιν
εκµεταììεuσεως δuναται να παράσ¿η ο Yποuργoς Iεωργίας µετά γνωµοδoτησιν τοu
Σuµµοuìίοu Aασικqς Ποìιτικqς. Eις πάσαν περίπτωσιν απαιτείται έγκρισις διά την
εκµετάììεuσιν µεταììείων q ìατοµείων εντoς δασών q δασικών εκτάσεων των κατηγοριών
α' και µ' της παραγράçοu 1 τοu άρ0ροu 4, ως και των κατηγοριών δ', ε' και ¸' της
παραγράçοu 2 τοu αuτοu άρ0ροu, ανεçαρτqτως τοu αν ε¿ορηγq0η q µη ως κατά την
προηγοuµένην παράγραçον έγκρισις. Auτη παρέ¿εται δι' αποçάσεως τοu Yποuργοu
Iεωργίας µετά σuµçωνον γνώµην τοu Σuµµοuìίοu Aασικqς Ποìιτικqς.
3. H εκµετάììεuσις των µεταììεuτικών και ìατοµικών ορuκτών ενεργείται
uπο¿ρεωτικώς κατά τρoπον µη καταστρέçοντα την δασικqν µìάστησιν ει µη εις το αποìuτως
απαραίτητον µέτρον. H εναπo0εσις q µεταçορά των στείρων q καταìοίπων εκ των
εçορuσσοµένων µεταììεuµάτων q ìατοµικών ορuκτών ενεργείται εις ειδικοuς προς τοuτο
¿ώροuς κατά τοuς oροuς της εν άρ0ρω 45 & 4 µεìέτης.
4.Πάσα εκ των ερεuνών q εκ της εκµεταììεuσεως προκαìοuµένη εις δάσος q δασικάς
εκτάσεις ¸ηµία αποκα0ίσταται σuµçώνως προς την κατά την κατά το άρ0ρον 47 & 4 µεìέτην
και τας εντοìάς της αρµοδίας δασικqς αρ¿qς. H έ¿οuσα την εκµετάììεuσιν επι¿είρησις
uπο¿ρεοuται να προµαίνη περιοδικώς εις αποκατάστασιν τοu τοπίοu και της δασικqς
µìαστqσεως διά της εçαρµογqς προγράµµατος αναδασώσεως εγκρινοµένοu uπo της δασικqς
αρ¿qς. Eç' oσον η τοιαuτη αποκατάστασις και η πραγµατοποίησις της αναδασώσεως είναι
ιδιαιτέρως δuσ¿ερqς, η δασικq αρ¿q δuναται να uπο¿ρεώση την επι¿είρησιν, αντί της ως άνω
αποκαταστάσεως, εις αναδάσωσιν ετέρας εγγuς εuρισκοµένης περιο¿qς εκτάσεως µεί¸ονος
µέ¿ρι και τοu πενταπìασίοu εκείνης εις ην επqì0εν η εκ της εκµεταììεuσεως ¸ηµία. H µη
σuµµoρçωσις τοu uπο¿ρέοu προς τα ανωτέρω σuνεπάγεται την επιµοìqν εις αuτoν των
οικείων δαπανών διά την uπo της δασικqς uπηρεσίας αποκατάστασιν της ¸ηµίας τοu δασικοu
περιµάììοντος q την διενέργειαν των ρη0εισών αναδασώσεων. Aι δαπάναι αuται
καταµάììονται εις το Kεντρικoν Tαµείον Iεωργίας, Kτηνοτροçίας και Aασών, εν αρνqσει δε
q παραìεί¡ει τοu uπο¿ρέοu εισπράττονται κατά τας διατάçεις τοu νoµοu περί εισπράçεως
δηµοσίων εσoδων. Ο ως είρηται uπo¿ρεως, αρνοuµενος q παραìείπων την εκπìqρωσιν των
ανωτέρω, uπoκειται εις ποινικqν δίωçιν κατά τα εν άρ0ρω 71 & 7 τοu παρoντος νoµοu
ορι¸oµενα. Eν uποτροπq αίρεται uπο¿ρεωτικώς η κατά την παράγραçον 1 q 2 έγκρισις, ως
και η τu¿oν κατά την παράγραçον 5 παρα¿ώρησις.
5. H παρα¿ώρησις δηµοσίων δασών και δασικών εκτάσεων διά την διενέργειαν των
εν τω παρoντι άρ0ρω εργασιών επιτρέπεται:
α) Kατά ¿ρqσιν και άνεu ανταììάγµατος, εçoσον πρoκειται περί διενέργειας
µεταììεuτικών q ìατοµικών ερεuνών διά γεωτρqσεων και διανοίçεως çρεάτων q
περί διανοίçεως οδών προσπεìάσεως,
µ) Kατά ¿ρqσιν και επ' ανταììάγµατι, εç' oσον αι παρα¿ωροuµεναι εκτάσεις
πρoκειται να ¿ρησιµοποιη0οuν διά την εκµετάììεuσιν των εν αuταίς ορuκτών q την
δηµιοuργίαν προ¿είρων εγκαταστάσεων.
γ) Kατά κuριoτητα και επ' ανταììάγµατι εç' oσον αι παρα¿ωροuµεναι εκτάσεις
είναι αναγκαίαι διά την ανέγερσιν µονίµων εγκαταστάσεων.
H κατά ¿ρqσιν παρα¿ώρησις ενεργείται διά της κατά τας παραγράçοuς 1 και 2
απαιτοuµένης εγκριτικqς της ερεuνης q της εκµεταììεuσεως αποçάσεως, κα0ορι¸οuσης την
διάρκειαν και το αντάììαγµα της παρα¿ωρqσεως.
Aιά τον κα0ορισµoν τοu ανταììάγµατος απαιτείται η σuµçωνος γνωµοδoτησις της
κατά το άρ0ρον 10 & 3 επιτροπqς, η καταµοìq δε των οικείων ¿ρηµατικών ποσών ενεργείται
προς το Kεντρικoν Tαµείον Iεωργίας, Kτηνοτροçίας και Aασών. H παρα¿ώρησις κατά
κuριoτητα ενεργείται δι' αποçάσεως τοu Yποuργοu Iεωργίας µετά γνώµην τοu Σuµµοuìίοu
Aασικqς Ποìιτικqς και ισ¿uει δι 'oσον ¿ρoνον διαρκεί η εκµετάììεuσις των
ανεγερ0ησοµένων µονίµων εγκαταστάσεων, απαγορεuοµένης της αììαγqς τοu σκοποu δι' ον
εγένετο η παρα¿ώρησις. Ο κα0ορισµoς και η είσπραçις τοu ανταììάγµατος πραγµατοποιείται
κατά τα ανωτέρω.
6. Aι κατά την έναρçιν της ισ¿uος τοu παρoντος νοµίµως uçιστάµεναι και ìειτοuργοuσαι
εκµεταììεuσεις µεταììεuτικών και ìατοµικών ορuκτών εις οιανδqποτε περιο¿qν
περιìαµµάνοuσαν δάσος q δασικqν έκτασιν, σuνε¿ί¸οuν την δραστηριoτητά των σuµçώνως
προς τας περί αuτών ισ¿uοuσας διατάçεις και uπo τον oρον της εντoς τριετίας
σuµµορçώσεώς των προς τας διά τοu παρoντος νoµοu επιµαììοµένας uπο¿ρεώσεις.
H προ0εσµία αuτq περιορί¸εται εις εν έτος, προκειµένοu περί επι¿ειρqσεων, αίτινες
ανεçαρτqτως τοu τoποu της έδρας των, δροuν εις περιο¿qν εµπίπτοuσαν εις την κατηγορίαν
τοu εδαçίοu α' της παραγράçοu 1 τοu άρ0ροu 4 τοu παρoντος
A ρ 0 ρ ο ν 58
''Aηµoσια Eργα Yποδοµqς''(Ο τίτìος τοu άρ0ροu απo το άρ0ρο 2 &2 τοu Ν.2941/2001)
1. Aιά την εκτέìεσιν µεγάìων δηµοσίων έργων, ως αεροδροµίων, τε¿νητών ìιµνών,
çραγµάτων κìπ. είναι δuνατq η κατάìη¡ις και εκ¿έρσωσις q κάìu¡ις δασών q δασικών
εκτάσεων, εάν περί της εκτεìέσεως των έργων τοuτων εις την σuγκεκριµένην περιο¿qν
uçίσταται ειδικoς νoµος και κατά τοuς oροuς τοuτοu. Eις πάσαν άììην περίπτωσιν διά την
προς τοuς ως είρηται σκοποuς κατάìη¡ιν και εκ¿έρσωσιν q κάìu¡ιν δάσοuς q δασικqς
εκτάσεως απαιτείται έγκρισις παρε¿οµένη uπo τοu E0νικοu Σuµµοuìίοu Xωροταçίας και
Περιµάììοντος επί τη προτάσει τοu Yποuργοu Iεωργίας και ερειδοµένη επί σ¿ετικqς
µεìέτης τοu αναìαµoντος q έ¿οντος την πρωτοµοuìίαν εκτεìέσεως τοu έργοu κρατικοu
çορέως, δικαιοìογοuσης την ανάγκην τοu έργοu τοuτοu και την επιìογqν της σuγκεκριµένης
0έσεως.
1& ''Iια την εκτέìεση έργων uποδοµqς και εγκατάσταση των δικτuων ηìεκτρισµοu, στα οποία
περιìαµµάνονται και τα δίκτuα σuνδεσης έργων ηìεκτροπαραγωγqς απo ανανεώσιµες πηγές
ενέργειας µε το Σuστηµα q το Aίκτuο τοu άρ0ροu 2 τοu Ν. 2773/1999 και των σuνοδών
έργων, κα0ώς και των δικτuων µεταçοράς και διανοµqς çuσικοu αερίοu και πετρεìαïκών
προïoντων µέσα σε δάση q δασικές εκτάσεις απαιτείται έγκριση τοu Yποuργοu Iεωργίας''.
(Tο εντoς εισαγ. εδάçιο παρατί0εται oπως αντικαταστά0ηκε απo το άρ0ρο 2 &3 τοu Ν.
2941/2001, αçοu πρώτα εί¿ε αντικαταστα0εί απo το άρ0ρο 13 τοu Ν. 1822/1988)
Με την απoçαση τοu Yποuργοu Iεωργίας µπορεί να τε0οuν oροι ως προς τον τρoπο και τοuς
¿ώροuς εκτέìεσης των έργων και εγκατάστασης των δικτuων q ωρισµένων γραµµών q
αγωγών των δικτuων αuτών εντoς τοu εδάçοuς q να επιµìη0q uπο¿ρέωση να σuνδuασ0οuν
αuτά µε το uçιστάµενο q uπo εκτέìεση δίκτuο δασικών οδών q µε άììα τε¿νικά έργα.
(H ως άνω εντoς εισαγωγικών &2 παρατί0εται oπως αντικαταστά0ηκε απo το άρ0ρο 13 τοu
Ν.1822/1988)
' '3. Iια την εçαρµογq τοu παρoντος νoµοu στα έργα uποδοµqς της προηγοuµενης
παραγράçοu περιìαµµάνονται και οι στα0µοί ηìεκτροπαραγωγqς απo A.Π.E. και τα σuνοδά
αuτών έργα. H διάταçη της παραγράçοu αuτqς ισ¿uει απo την έναρçη εçαρµογqς τοu Ν.
2244/1994.
4. Xορqγηση της έγκρισης της παραγράçοu 2 για έργα ηìεκτροπαραγωγqς απo
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας είναι δuνατq για περισσoτεροuς τοuς ενoς ενδιαçεροµένοuς
και παράγει έννοµα αποτεìέσµατα uπέρ τοu δικαιοu¿οu άδειας παραγωγqς q πράçης
εçαίρεσης απo την uπο¿ρέωση ìq¡ης της, σuµçωνα µε τα άρ0ρα 9 και 10 τοu Ν.
2773/1999(4EK 286 A'). H έγκριση της παραγράçοu 2 για έργα ηìεκτροπαραγωγqς απo
A.Π.E. σuνοδεuoµενη απo τη σ¿ετικq άδεια παραγωγqς q εçαίρεσης της παροuσας
παραγράçοu, ισοδuναµεί µε νoµιµο τίτìο ¿ρqσης έκτασης, ο οποίος µεταγράçεται νoµιµα.
Iια το δικαίωµα ¿ρqσης καταµάììεται ως αντάììαγµα uπέρ τοu Aηµοσίοu, εçoσον η έκταση
ανqκει στο Aηµoσιο, εçάπαç ποσοστo 1° επί τοu προüποìογισµοu τοu έργοu q επί της
αντικειµενικqς αçίας τοu ακινqτοu, εçoσον το ποσoν αuτo είναι µεγαìuτερο. Με απoçαση
των Yποuργών Οικονοµικών και Aνάπτuçης κα0ορί¸ονται οι ìεπτοµέρειες είσπραçης τοu ως
άνω ανταììάγµατος.''
(Οι ως άνω && 3 και 4 προστέ0ηκαν απo τη &4 τοu άρ0ροu 2 Ν.2941/2001(4EK 201A),
των παìαιοτέρω && 3 και 4 αναρι0µη0έντων σε 5 και 6
"5. H εκτέìεση µικρών δηµοσίων q δηµοτικών και κοινοτικών έργων oπως µετεωροìογικών
στα0µών, τηìεπικοινωνιακών δικτuων q εγκαταστάσεων έργων uδρεuσης και απο¿έτεuσης,
έργων σuììογqς, απο0qκεuσης και µεταçοράς uδάτων (εçωποτάµιες και εσωποτάµιες
ìιµνοδεçαµενές µε τη µοq0εια µικρών çραγµάτων και ταµιεuτqρες çραγµάτων) για
αρδεuτικοuς q uδρεuτικοuς σκοποuς και αντìιοστασίων εντoς δασών και δασικών εκτάσεων
είναι επιτρεπτq uστερα απo άδεια τοu οικείοu νοµάρ¿η µετά απo πρoταση της αρµοδίας
αρ¿qς.
H εκτέìεση των παραπάνων έργων µπορεί κατά περίπτωση να σuνδuά¸εται µε την εκτέìεση
και ¿ρησιµοποίηση των δασοτε¿νικών έργων τοu άρ0ροu 16".
H αντικαταστα0είσα &3 εί¿εν ως εçqς:
5& @ εκτ"λεσις μικρών δημοσίων ή δημοτικών και κοινοτικών "ργων, ως μετεωρολογικών
στα)μών, τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή εγκαταστάσεων, "ργων υδρεύσεως και απο!ετεύσεως
εντός δασών ή δασικών εκτάσεων είναι επιτρεπτή κατόπιν αδείας του νομάρ!ου, παρε!ομ"νης
μετά γνωμοδότησιν του νομαρ!ιακού συμ#ουλίου δασών, εις ο διά την περίπτωσιν ταύτην
μετ"!ει μετά (ήφου και ο προ:στάμενος τε!νικών υπηρεσιών της 7ομαρ!ίας& @ εκτ"λεσις των
"ργων τούτων δ"ον πάντως να συνδυάεται προς την εκτ"λεσιν και !ρησιμοποίησιν των κατά
το άρ)ρον +A δασοτε !νικών "ργων&
(H ως άνω εντoς εισαγωγικών &3 παρατί0εται oπως αντικαταστά0ηκε απo το άρ0ρο 12 τοu
Ν.2040/1992)
6. Eç' oσον κατά την εκτέìεσιν εντoς δασών q δασικών εκτάσεων οιωνδqποτε έργων
προκuπτοuσιν ¸ητqµατα αçορώντα εις τα uδατα και τας uδατικάς σ¿έσεις, η ρu0µισις τοuτων
ενεργείται επί τη µάσει των κειµένων περί διοικqσεως και δια¿ειρίσεως των uπογείων q
ρεoντων uδάτων διατάçεων.
A ρ 0 ρ ο ν 59
Στρατιωτικά 1ργα
1. Iια τη κατασκεuq ο¿uρωµατικών έργων επιτρέπεται εìεu0ερα η ¿ρqση δηµοσίων δασικών
εκτάσεων απo τις δηµoσιες στρατιωτικές αρ¿ές, uστερα απo προηγοuµενη ενηµέρωση της
δασικqς uπηρεσίας.
2. Eπιτρέπεται σε κά0ε περίπτωση σε δασικές εκτάσεις και µοσκοτoπια και σε εçαιρετικές
περιπτώσεις και σε δάση η κατασκεuq στρατιωτικών εγκαταστάσεων, οι οποίες εçuπηρετοuν
την άµuνα της Xώρας. H παρα¿ώρηση ¿ρqσης των εκτάσεων αuτών γίνεται µε απoçαση τοu
Yποuργοu Iεωργίας η οποία εκδίδεται uστερα απo αίτηση της οικείας στρατιωτικqς αρ¿qς,
στην οποία αιτιοìογείται η ¸ητοuµενη ¿ρqσις.
Στην απoçαση παρα¿ώρησης αναçέρονται uπο¿ρεωτικά τα απαραίτητα µέτρα αντιπuρικqς
προστασίας ποu uπο¿ρεοuται να παίρνει η στρατιωτικq αρ¿q
3. Στρατιωτικά έργα και εγκαταστάσεις ποu εçuπηρετοuν τη ìειτοuργία στρατιωτικών
uπηρεσιών (στρατώνες, στρατoπεδα, διοικητικά κέντρα, σ¿οìές και κέντρα εκπαίδεuσης και
στρατιωτικά νοσηìεuτικά κέντρα) µπορεί να κατασκεuασ0οuν µέσα σε δασικές εκτάσεις,
εçoσον αuτo είναι αναγκαίο, µε απoçαση τοu νοµάρ¿η, uστερα απo αιτιοìογηµένη αίτηση
της στρατιωτικqς αρ¿qς και γνώµη της δ/νσης δασών. H παρα¿ώρηση γίνεται κατά ¿ρqση.
Aν εκìεί¡ει q εçέìιπεν ο ìoγος της παρα¿ώρησης, οι εκτάσεις επανέρ¿ονται στη διοίκηση
και δια¿είριση της δασικqς uπηρεσίας.
Tο ως άνω άρ0ρο 59 παρατί0εται oπως αντικαταστά0ηκε απo το άρ0ρο 17 τοu Ν.1734/1987
έ¿ει ως εçqς)

6ο αντικαταστα)"ν άρ)ρο >E εί!εν ως εξής3
+& /ροκειμ"νου περί κατασκευής ο!υρωματικών "ργων επιτρ"πεται ελευ)"ρως η !ρήσις δασών
ή δασικών εκτάσεων υπό της αρμοδίας στρατιωτικής αρ!ής, επί τη απλή ενημερώσει της
δασικής υπηρεσίας& @ κατασκευή στρατιωτικών εγκαταστάσεων εξυπηρετουσών αμ"σως την
ε)νικήν άμυναν της Iώρας, επιτρ"πεται εις πάσαν περίπτωσιν η δε παρα!ώρησις των προς
τούτο απαιτουμ"νων εκτάσεων ή !ώρων, ενεργείται διά αποφάσεως του -πουργού .εωργίας
εκδιδομ"νης τη αιτήσει της οικείας στρατιωτικής αρ!ής& 0ατά την εκτ"λεσιν των ως άνω "ργων
λαμ#άνεται πρόνοια υπό της ε!ούσης την ευ)ύνην αυτών στρατιωτικής αρ!ής διά την
μικροτ"ραν δυνατήν καταστροφήν του δασικού πλούτου και την αποφυγήν αλλοιώσεως του
δασικού τοπίου, εντός των ορίων της διά της ως άνω αποφάσεως επιτρεπομ"νης
επεμ#άσεως&2. ,τρατιωτικά "ργα και εγκαταστάσεις αφορώσαι εις την λειτουργίαν των
στρατιωτικών υπηρεσιών $στρατώνες και στρατόπεδα, σ!ολαί και κ"ντρα εκπαιδεύσεως,
διοικητικά κ"ντρα κλπ&% δύνανται να πραγματοποιούνται εντός δασών και δασικών εκτάσεων
μόνον εφ4όσον αύται ανήκουν εις τας υπό στοι!εία δ4 και ε4 κατηγορίας της παραγράφου + του
άρ)ρου ? και δεν εμπίπτουν εις τας υπό στοι!εία α4, δ4, και ε4 περιπτώσεις της παραγράφου 1
του αυτού άρ)ρου, μετά σ!ετικήν "γκρισιν του κατά τόπον αρμοδίου νομάρ!ου παρε!ομ"νην τη
αιτήσει της οικείας στρατιωτικής αρ!ής και μετά γνώμην της δασικής υπηρεσίας& 2ν
περιπτώσει αρνήσεως του νομάρ!ου, η παρα!ώρησις δύναται να γίνη υπό του -πουργού
.εωργίας, εν ό(ει του συνόλου των εφικτών κατ4αρ!ήν λύσεων και των εν τη περιο!ή
κρατουσών συν)ηκών& 2ις τας κατά τα ανωτ"ρω παρα!ωρουμ"νας εκτάσεις αι στρατιωτικαί
αρ!αί μεριμνούν διά την εντός των ορίων των στρατιωτικών αναγκών διεν"ργειαν
αναδασώσεων ή εγκατάστασιν δασικών φυτειών και εν γ"νει προστασίαν του δασικού πλούτου&
5& =ικισμοί και οικιστικαί εγκαταστάσεις εξυπηρετούσαι το προσωπικόν των ενόπλων
δυνάμεων δύνανται να γίνουν εντός δασών και δασικών εκτάσεων μόνον υπό τας
προNπο)"σεις και τους όρους τους τασσομ"νους διά την δημιουργίαν και ανάπτυξιν των
οικιστικών περιο!ών κατά τα εν άρ)ροις ?G και ?E οριόμενα& ,τρατιωτικά νοσοκομεία ή
σανατόρια εκτός των εν τη προηγουμ"νη παραγράφω !ώρων επιτρ"πεται να ανεγερ)ούν μόνον
υπό τας προNπο)"σεις και τους όρους τους τασσομ"νους διά την ίδρυσιν νοσοκομείων γενικώς&

A ρ 0 ρ ο ν 60
Ποìιτιστικά έργα και εκδηìώσεις
1. Aρ¿αιοìογικαί έρεuναι και ανασκαçαί εντoς δασών q δασικών εκτάσεων επιτρέπεται
εìεu0έρως κατά τας διατάçεις της αρ¿αιοìογικqς νοµο0εσίας µετά προηγοuµένην
ενηµέρωσιν της οικείας δασικqς αρ¿qς.
2. Μοuσεία, αρ¿αιοìογικοί ¿ώροι, πνεuµατικά κέντρα και παντoς είδοuς εγκαταστάσεις
εçuπηρετοuσαι ποìιτιστικάς εκδηìώσεις επιτρέπεται να κατασκεuασ0οuν εντoς δασών q
δασικών εκτάσεων κατoπιν κοινqς αποçάσεως των Yποuργών Iεωργίας και Ποìιτισµοu και
Eπιστηµών µετά γνώµην τοu Σuµµοuìίοu Aασικqς Ποìιτικqς. H δuνατoτης αuτq δεν
επιτρέπεται εις τοuς πuρqνας των E0νικών Aρuµών.

A ρ 0 ρ ο ν 61
Παρα¿ωρqσεις διά γενικωτέροuς ìoγοuς
1. TοYποuργικoν Σuµµοuìιον δι' αποçάσεώς τοu, δηµοσιεuοµένης εις την Eçηµερίδα της
Kuµερνqσεως, δuναται να εγκρίνη την κατά ¿ρqσιν q κuριoτητα παρα¿ώρησιν µετά q άνεu
ανταììάγµατος και uπo οιοuσδqποτε εçασçαìιστικοuς oροuς δηµοσίων δασών q δασικών
εκτάσεων εµµαδοu µέ¿ρι τριακοσίων στρεµµάτων διά την εις αuτάς εγκατάστασιν uπηρεσιών
Iδρuµάτων q Οργανισµών διε0νοuς ¿αρακτqρος q διά την uπo των uπέρ ων η παρα¿ώρησις
ανάπτuçιν καììιεργειών και ανέγερσιν κτισµάτων προαγoντων τον Tοuρισµoν και
γενικώτερα την E0νικqν Οικονοµίαν της Xώρας q εçuπηρετοuντων κα0' οιονδqποτε τρoπον
τας διε0νείς σ¿έσεις αuτqς.
KE4AAAIΟΝ EBAΟΜΟΝ
A ρ 0 ρ ο ν 62
Bάρος αποδείçεως
1. Eπί των πάσης çuσεως αµçισµητqσεων, q διενέçεων q δικών µεταçu τοu Aηµοσίοu, είτε
ως ενάγοντος είτε ως εναγοµένοu είτε ως αιτοuντος είτε ως κα0' οu η αίτησις, και çuσικοu q
νοµικοu προσώποu, oπερ επικαìείται q αçιοί οιοδqποτε δικαίωµα, εµπράγµατον q µη, επί
των δασών, των δασικών εκτάσεων q των εις το άρ0ρον 74 τοu παρoντος νoµοu
αναçεροµένων εδαçών, το $ς άν$ φυσικ)ν ή νο&ικ)ν πρ)σ$πον οφε"6ει να αποδε";ει την
παρ: αυτώ ύπαρ;ιν του δικαιώ&ατ)ς του+
Kατ' εçαίρεσιν η διάταçις αuτq δεν ισ¿uει εις τας περιçερείας των Πρωτοδικείων των Iονίων
Νqσων, της Kρqτης και των Νοµών Aέσµοu, Σάµοu και Xίοu και των Νqσων Ku0qρων,
Aντικu0qρων και Kuκìάδων.
Πρωτoκοììα διοικητικqς αποµοìqς εκδο0έντα µέ¿ρι της ενάρçεως της ισ¿uος τοu παρoντος
(δι' ων το Aηµoσιον 0εωρεί ως ίδια δάση, δασικάς εκτάσεις και ¿ορτοìιµαδικά εδάçη) των
ανωτέρω περιçερειών, καταργοuνται αuτοδικαίως έστω και αν κατέστησαν τεìεσίδικα.
2. H διάταçις τοu πρώτοu εδαçίοu της προηγοuµένης παραγράçοu παuει ισ¿uοuσα κατά
περιçερείας επί διενέçεων q δικών αι οποίαι έ¿οuν ως αντικείµενον δικαίωµα επί των εις το
άρ0ρον 74 τοu παρoντος αναçεροµένων ¿ορτοìιµαδικών εδαçών, άµα τη παρεìεuσει της
uπo τοu άρ0ροu 22 τοu Νoµοu 248/76, ως τροποποιείται διά τοu παρoντος τασσοµένης
προ0εσµίας, εçαιροuµένων των περιπτώσεων κα0' ας uçίστανται εκκρεµείς δίκαι περί τοu
τοιοuτοu δικαιώµατος κατά την ìqçιν της προ0εσµίας ταuτης.
5& H παράγραçος 1 τοu άρ0ροu 22 τοu Ν.248/76 αντικα0ίσταται ως ακοìοu0ως:
"1. Οι αçιοuντες εµπράγµατον δικαίωµα επί δασικqς εκτάσεως q τµqµατος αuτqς, εις ην
αçορά η κατ' άρ0ρον 20 τοu παρoντος κατα¿ώρησις δuνανται να επιδιώçοuν την
αναγνώρισιν των δικαιωµάτων των εντoς τριών (3) ετών απo της κατα¿ωρqσεως διά
εγέρσεως τακτικqς αγωγqς κατά τας ισ¿uοuσας διατάçεις."
A ρ 0 ρ ο ν 63
Σuγκuριoτης Aηµοσίοu
1. Yçιστάµενον ιδανικoν µερίδιον τοu Aηµοσίοu επί δασών q δασικών εκτάσεων δuναται
εçoσον είναι µικρoτερον των πεντqκοντα επί της εκατoν (50°), να παρα¿ωρείται προς τοuς
σuγκuρίοuς (çuσικά q νοµικά πρoσωπα) τη αιτqσει τοuτων, προτιµωµένων πάντοτε των
σuγκuρίων δασικών σuνεταιρισµών q Οργανισµών Tοπικqς Auτοδιοικqσεως. Aεν
επιτρέπεται η τοιαuτη παρα¿ώρησις εάν κατά τον ¿ρoνον uποµοìqς της αιτqσεως σuντρέ¿ει,
q εντoς µηνoς απo της uποµοìqς ταuτης q0εìεν ανακu¡ει, περίπτωσις απαììοτριώσεως τοu
uποìοίποu ιδανικοu µεριδίοu κατ' εçαρµογqν των διατάçεων τοu άρ0ροu 43 τοu παρoντος
νoµοu q άììης ειδικqς διατάçεως προµìεποuσης την απαììοτρίωσιν και τοu uποìοίποu.
2. H παρα¿ώρησις ενεργείται δι' αποçάσεως τοu οικείοu Νοµάρ¿οu, αποτεìοuσης νoµιµον
τίτìον προς µεταγραçqν επί καταµοìq τοu τιµqµατος τοu παρα¿ωροuµένοu µεριδίοu. Tο
τίµηµα ορί¸εται uπo της επιτροπqς τοu άρ0ροu 10 & 3 κατά τα εν άρ0ρω 6 ορι¸oµενα, η
εçoçìησις δε αuτοu δuναται να προµìέπεται και εις ίσας εçαµηνιαίας ατoκοuς δoσεις µέ¿ρις
εç το ποìu. Eν τη τεìεuταία ταuτη περιπτώσει η µεταµίµασις τοu µεριδίοu σuντεìείται απo
της εµπρο0έσµοu καταµοìqς της τεìεuταίας δoσεως τοu τιµqµατος.
3. Ματαιοuµένης της παρα¿ωρqσεως τοu ανωτέρω µεριδίοu, q εάν τοuτο αποτεìείται εκ των
πεντqκοντα (50°) και άνω τοu δάσοuς q της δασικqς εκτάσεως περί ης πρoκειται, δεν
σuντρέ¿ει δε περίπτωσις απαììοτριώσεως τοu uποìοίποu κατά τα εις την παράγραçον 1
αναçερoµενα, ενεργείται αuτοuσία διανοµq, απο¿ωρι¸οµένοu τµqµατος τοu επικοίνοu ίσοu
κατ' αçίαν προς το ιδανικoν µερίδιον τοu Aηµοσίοu, τοu uποìοίποu παραµένοντος εις την
πìqρη κuριoτητα τοu q των σuγκuρίων (çuσικών q νοµικών προσώπων). Yπαρ¿oντων
πìειoνων σuγκuρίων η µεταçu των σuγκuριoτης επί τοu uποìοίποu διατηρείται
προσαuαçανοµένοu αναìoγως τοu ιδανικοu µεριδίοu εκάστοu επί τοuτοu. Eç' oσον οι
σuγκuριοι σuναινοuν η διανοµq γίνεται, µετά σuµçωνον γνώµην της κατά το άρ0ρον 10 & 3
επιτροπqς, διά σuµµοìαιογραçικqς πράçεως uπογραçοµένης uπo των σuγκuρίων και
νοµίµως µεταγραçοµένης, τοu δηµοσίοu εκπροσωποuµένοu uπo τοu οικείοu νοµάρ¿οu q τοu
uπo τοuτοu εçοuσιοδοτοuµένοu.
Eç' oσον οι σuγκuριοι δεν σuναινοuν q δεν αποδέ¿ονται την γνωµοδoτησιν της κατά το
άρ0ρον 10 & 3 επιτροπqς ως προς την 0έσιν q τα oρια τοu απο¿ωρι¸οµένοu τµqµατος, q δεν
προσέì0οuν προς uπογραçqν της πράçεως διανοµqς εντoς µηνoς απo της σ¿ετικqς
προσκìqσεως, το Aηµoσιον δικαιοuται να επιδιώçη δικαστικώς την διανοµqν.
4. H κατά την προηγοuµένην παράγραçον διανοµq ενεργείται uπο¿ρεωτικώς και εις ας
περιπτώσεις το µερίδιον τοu δηµοσίοu είναι µικρoτερον τοu πεντqκοντα τοις εκατoν (50°),
πρoκειται oµως περί δάσοuς q δασικqς εκτάσεως σuνε¿οµένης µετά δηµοσίοu δάσοuς q
δασικqς εκτάσεως επί τω τέìει απο¿ωρισµοu τοu αναìoγοu προς το ρη0έν µερίδιον τµqµατος
και προσ0qκης αuτοu εις το περιε¿oµενο δάσος q δασικqν έκτασιν. Eάν oµως η διανοµq δεν
δuναται να έ¿η ως αποτέìεσµα την προσ0qκην τοu απο¿ωρι¸οµένοu τµqµατος εις
παρακείµενον δηµoσιον δάσος q δασικqν έκτασιν, το δε απο¿ωρι¸oµενον τµqµα, q τµqµατα
εκ παρακειµένων ιδιοκτησιών, δεν uπερµαίνοuν τα εκατoν στρέµµατα επιτρέπεται oπως το
µερίδιον τοu Aηµοσίοu πωìη0q κατά τα εις την παράγραçον 2 ορι¸oµενα q oπως το
Aηµoσιον επιδιώçη δικαστικώς την πώìησιν τοu επικοίνοu και διανοµqν τοu
εκπìειστηριάσµατος.
5. Tα της διαδικασίας προς uποµοìqν αιτqσεων, έìεγ¿ον των τίτìων και διενέργειαν των
παρα¿ωρqσεων q προς διενέργειαν της εκοuσίας διανοµqς, τα της εκδoσεως των
παρα¿ωρητηρίων, ο τρoπος εçοçìqσεως τοu τιµqµατος, ως και πάσα ετέρα ìεπτοµέρεια διά
την εçαρµογqν των διατάçεων τοu παρoντος άρ0ροu κα0ορί¸ονται διά προεδρικοu
διατάγµατος*** εκδιδοµένοu προτάσει τοu Yποuργοu Iεωργίας.
(***Eκδo0ηκε το Π.A. 467/1981 "Περί παρα¿ωρqσεως ιδανικοu µεριδίοu τοu δηµοσίοu επί
δασών q δασικών εκτάσεων και εκοuσίας διανοµqς επικοίνων µετά τοu δηµοσίοu τοιοuτων"
4.E.K. 130/15-5-1981/T.A'.).
A ρ 0 ρ ο ν 64
Pητινεuoµενα δάση
1. Παρα¿ωρqσεις ρητινεuοµένων δασών γενoµεναι κατά τας διατάçεις τοu άρ0ροu µoνοu τοu
Ν.A. απo 17/18-10-1923 "περί παρα¿ωρqσεως της κuριoτητος δασών ρητινεuοµένων uπo
ιδιωτών", τοu άρ0ροu µoνοu τοu Ν.A. της 1/13-12-1923 "περί επεκτάσεως της ισ¿uος τοu
Ν.A. της 17-10-1923 κìπ." και τοu άρ0ροu 50 τοu Ν.A. 2501/1953 "περί τροποποιqσεως κìπ.
των περί δασών νoµων" αναγνωρί¸ονται ως παρα¿ωρqσεις των δασών τοuτων γενoµεναι
κατά πìqρη κuριoτητα και άνεu oροu τινoς, δι' αποçάσεως τοu αρµοδίοu Νοµάρ¿οu
εκδιδοµένης εντoς τριετίας απo της αιτqσεως των uπέρ ων η αρ¿ικq παρα¿ώρησις,
uποµαììοµένης εντoς έτοuς απo της ενάρçεως της ισ¿uος τοu παρoντος.
Tο δικαίωµα τοuτο έ¿οuν και οι κα0οìικοί διάδο¿οι, οι προικοìqπται και οι ειδικοί διάδο¿οι
των uπέρ ων η αρ¿ικq παρα¿ώρησις, εάν τuγ¿άνοuν σu¸uγοι q κατιoντες q σuγγενείς εκ
πìαγίοu µέ¿ρι και τοu τρίτοu µα0µοu, µετεµιµάσ0ησαν δε εις αuτοuς τα ως άνω δάση µέ¿ρι
της δηµοσιεuσεως τοu παρoντος νoµοu.
Tο αuτo δικαίωµα έ¿οuν και οι ìοιποί ειδικοί διάδο¿οι των άνω προσώπων, εç' oσον
σuνεçώνησαν την αγοράν των τοιοuτων δασών, σuνά¡αντες µέ¿ρι της 15 Οκτωµρίοu 1967
οριστικoν σuµµoìαιον.
Eçαιρετικώς το αuτo δικαίωµα έ¿οuν και οι οικοδοµικοί σuνεταιρισµοί, εç'oσον σuνq¡αν
σuµµοìαιογραçικoν προσuµçωνον και κατέµαìον το 50° τοu προσuµçωνη0έντος τιµqµατος
µέ¿ρι της ως άνω ηµεροµηνίας, της καταµοìqς ταuτης αποδεικνuοµένης δι'εγγράçοu µεµαίας
¿ρονοìογίας q διά των οικείων εκ0έσεων εìέγ¿οu των κρατικών οργάνων, των ασκοuντων
την κατά νoµον εποπτείαν και έìεγ¿ον των οικοδοµικών σuνεταιρισµών.
Οι ως άνω Οικοδοµικοί σuνεταιρισµοί δεν δuνανται να µεταµιµάσοuν εις έκαστον των µέ¿ρι
της 31 Aεκεµµρίοu 1978 εγγεγραµµένων µεìών των πìείονα των δuο οικοπέδων, εις
1καστον δε των έκτοτε εγγραçέντων q εγγραçησοµένων µεìών των πìείονα τοu ενoς
οικoπεδα προερ¿oµενα εκ των τοιοuτων εκτάσεων.
Eπιçuìασσοµένων των διατάçεων των παραγράçων 3 και 7 τοu παρoντος άρ0ροu, τu¿oν
γενoµεναι εν τω µεταçu ανακìqσεις των αρ¿ικών παρα¿ωρητηρίων δεν εµποδί¸οuν την κατά
τας κειµένας διατάçεις τοu παρoντος αναγνώρισιν, εçαιροuµένων των περιπτώσεων κα0'ας η
αρ¿ικq παρα¿ώρησις εγένετο κατά παραµίασιν των κειµένων διατάçεων.
2. H αίτησις σuνοδεuοµένη uπo τοu αρ¿ικοu παρα¿ωρητηρίοu q κεκuρωµένοu αντιγράçοu
και των αποδεικτικών στοι¿είων των εν τω µεταçu γενοµένων µεταµιµάσεων, uποµάììεται
εις τον οικείον δασάρ¿ην. Μετά την πάροδον της εν τη προηγοuµένη παραγράçω προ0εσµίας
ενεργείται δι'εκάστην περιο¿qν ¿αρτογράçησις προς κα0ορισµoν των ορίων εκάστοu
τεµα¿ίοu, και τοu εµµαδοu τοu αντιστοι¿οuντος εις την αρ¿ικqν παρα¿ώρησιν, αν δε τα εις ο
αçορά η αίτησις δάσος q δασοτεµά¿ιον σuνορεuοuν προς δηµoσιον δάσος q δασικqν έκτασιν
ενεργείται και αποτερµατισµoς και οριο0έτησις των τεìεuταίων. Eις ας περιπτώσεις
διαπιστω0q εµµαδoν µεί¸ον τοu εν τω αρ¿ικώ παρα¿ωρητηρίω αναγραçοµένοu το επί πìέον
τµqµα περιέρ¿εται εις το δηµoσιον.
3. Aι uποµìη0είσαι αιτqσεις µετά των ανωτέρω στοι¿είων και κτηµατικών σ¿εδιαγραµµάτων
των αçορώντων εις 1καστον δάσος q δασοτεµά¿ιον, uποµάììονται uπo τοu Aασάρ¿οu µετά
σ¿ετικqς προτάσεως εις την Eπιτροπqν τοu άρ0ροu 10 & 3 τοu παρoντος, µετά σuµçωνον
γνώµην της οποίας εκδίδεται η ως άνω απoçασις τοu Νοµάρ¿οu qτις µεταγράçεται νοµίµως.
Tu¿oν διαπιστοuµένη αu0αίρετος µεταµοìq της ¿ρqσεως τοu παρα¿ωρη0έντος δάσοuς q
δασοτεµα¿ίοu δι'οìικqς q οuσιώδοuς µερικqς απο¡ιìώσεως αuτοu, σuνεπάγεται την
απoρρι¡ιν της αιτqσεως και την αναγκαστικqν απαììοτρίωσιν τοu ως είρηται δάσοuς q
δασοτεµα¿ίοu προς τον σκοπoν της uπo τοu δηµοσίοu αποκαταστάσεως τοu δασικοu
¿αρακτqρος αuτοu, τοu σκοποu τοuτοu 0εωροuµένοu ως δηµοσίας ωçεìείας, τοuτο δε εάν
qδη δεν έ¿ει ¿ωρqσει ανάκìησις τοu αρ¿ικοu παρα¿ωρητηρίοu.
4. Tα κατά την ανωτέρω διαδικασίαν παρα¿ωροuµενα δάση δuνανται να µεταµάììοuν την
κατά τον προορισµoν ¿ρqσιν των µoνον uπo τοuς oροuς και προüπο0έσεις των διατάçεων
τοu 6οu Kεçαìαίοu τοu παρoντος νoµοu.
Μέ¿ρι της τu¿oν ενεργοuµένης τοιαuτης µεταµοìqς τα εν ìoγω δάση q δασοτεµά¿ια
µαρuνονται διά τu¿oν uçισταµένης δοuìείας µοσκqς uπέρ της οìoτητος των κατοίκων τοu
Aqµοu q της Kοινoτητος εις ην εuρίσκονται, της µοσκqς ταuτης ενεργοuµένης κατά τας
οικείας διατάçεις της δασικqς νοµο0εσίας. Μετά την µεταµοìqν της ¿ρqσεως η δοuìεία αuτη
καταργείται και οι ιδιοκτqται της εκτάσεως uπο¿ρεοuνται να απο¸ηµιώσοuν διά την τοιαuτην
κατάργησιν τον οικείον Aqµον q Kοινoτητα.
5. Eάν τα παρα¿ωρη0έντα κατά τας εν παραγράçω 1 τοu παρoντος άρ0ροu διατάçεις δάση q
δασοτεµά¿ια περιìαµµάνονται εντoς ε0νικών δρuµών q έ¿οuν προστατεuτικoν ¿αρακτqρα
απαììοτριοuνται αναγκαστικώς uπέρ τοu Aηµοσίοu κατά τας σ¿ετικάς περί αναγκαστικών
απαììοτριώσεων διατάçεις, επιçuìασσοµένης της εçαρµογqς και εν προκειµένω τοu
εδαçίοu µ' της παραγράçοu 3 τοu παρoντος άρ0ροu.
6. Οι µη ìαµoντες παρα¿ωρητqρια κατά το παρεì0oν, πìηροuντες oµως τοuς οuσιαστικοuς
oροuς και προüπο0έσεις των εν παραγράçω 1 διατάçεων και ασκοuντες το δικαίωµα της
ρητινοσuììογqς µέ¿ρι της ενάρçεως ισ¿uος τοu Ν.A. 2501/53 δικαιοuνται, oπως δι' αιτqσεως
uποµαììοµένης εντoς έτοuς απo της ενάρçεως ισ¿uος τοu παρoντος ¸ητqσοuν την εις αuτοuς
παρα¿ώρησιν των uπ' αuτών ρητινεuοµένων δασών q δασοτεµα¿ίων κατά τας διατάçεις τοu
παρoντος άρ0ροu. Tο ως άνω δικαίωµα έ¿οuν και τα εν παραγράçω 1 τοu παρoντος άρ0ροu
αναçερoµενα πρoσωπα.
7. Aι διατάçεις τοu παρoντος άρ0ροu δεν εçαρµo¸ονται επί περιπτώσεων κα0' ας το
Aηµoσιον µετά την ανάκìησιν γενοµένων αρ¿ικών παρα¿ωρητηρίων δασών προς ιδιώτας,
παρε¿ώρησεν νοµίµως εκ νέοu τα αuτά δάση εις οικοδοµικοuς σuνεταιρισµοuς q νοµικά
πρoσωπα Aηµοσίοu Aικαίοu q κοινωçεìq ιδρuµατα, µέ¿ρι της 11 Iοuνίοu 1975.
A ρ 0 ρ ο ν 65
Eιδικq αναγνώρισις κατατµqσεων
1. Kατατµqσεις επί δασών και δασικών εκτάσεων τοu άρ0ροu 1 τοu Ν.A. 86/69 "περί
δασικοu κώδικος" επεì0οuσαι κατά τοuς αναδασµοuς εις τας κτηµατικάς περιο¿άς
Μαντοuδίοu, Tσοuκας, Kαìuµίων-Σπα0αρίοu, Aγίας Aννης, Kεραµείας, Μονοκαρuάς, Aνω
Πισσώνος, Kάτω Πισσώνος, Στράçων, Iαìατσώνος και Στροçuìιάς τοu Νοµοu Euµοίας,
0εωροuνται ως νοµίµως γενoµεναι απo της περατώσεως των αναδασµών τοuτων, κατά τας
διατάçεις τοu A.Ν. 821/1948 "περί αναδιανοµqς αγροτικών κτηµάτων" κuρω0έντος uπo τοu
Ν.A. 1110/1949. Tα διά τοu αναδασµοu διαµορçω0έντα δασοτεµά¿ια 0εωροuνται oτι
αποτεìοuν κε¿ωρισµένα τµqµατα τεìοuντα uπo ενιαία δασικqν δια¿είρισιν κατά τας
διατάçεις περί δια¿ειρίσεως µη δηµοσίων δασών.
2. H κατά την διαδικασίαν της περί αναδασµοu νοµο0εσίας, γενοµένη αναγνώρισις
δικαιωµάτων κuριoτητος επί δασών q δασικών εκτάσεων των ανωτέρω περιο¿ών uπέρ των
εις τοuς κτηµατοìογικοuς πίνακας αναδασµοu εγγεγραµµένων ως δικαιοu¿ων, 0εωρείται ως
uποκαταστqσασα την κατά τας διατάçεις της δασικqς νοµο0εσίας αναγνώρισιν ιδιοκτησίας.
3. H κατά την διαδικασίαν τοu άρ0ροu 216 τοu Ν.4173/29 ¿ορηγη0είσαι uπo τοu Yποuργοu
Iεωργίας uπ' αρι0. 300039/5-6-46 άδεια διανοµqς τοu σuνιδιοκτqτοu δάσοuς της περιο¿qς
A¿ìαδίοu Euµοίας 0εωρείται αναγνωρίσασα κε¿ωρισµένα δικαιώµατα κuριoτητος επί των
διανεµη0έντων δασοτεµα¿ίων.
4. Aπαντες οι περιορισµοί, οι προµìεπoµενοι απo τας σ¿ετικάς περί µη δηµοσίων δασών
διατάçεις της δασικqς νοµο0εσίας ισ¿uοuν και επί των ανωτέρω δασοτεµα¿ίων.
A ρ 0 ρ ο ν 66
/αρα!ωρήσεις καστανοπερι#όλων που #ρίσκονται μ"σα σε δασικ"ς εκτάσεις&
1. Kαστανοδασοτεµά¿ια, ποu µρίσκονται µέσα σε δηµoσιες δασικές εκτάσεις q σε δηµοτικές
q κοινοτικές q σε εκτάσεις ποu διακατέ¿ονται απo κοινoτητες q δqµοuς και στα οποία
çuονται περισσoτερα απo πέντε (5) κατά στρέµµα, εçηµερωµένα q µη, καστανoδενδρα, ποu
uçίστανται δενδροκοµικq περιποίηση, µπορεί να παρα¿ωρη0οuν κατά κuριoτητα και ¿ωρίς
τίµηµα, µε απoçαση τοu νοµάρ¿η, uστερα απo αίτηση τοu ενδιαçεροµένοu q απoçαση τοu
οικείοu δηµοτικοu q κοινοτικοu σuµµοuìίοu κατά περίπτωση και αιτιοìογηµένης εκ0έσεως
της οικείας δ/νσης δασών, σε κατά κuριο επάγγεìµα γεωργοuς q κτηνοτρoçοuς, οι οποίοι
είναι µoνιµοι κάτοικοι τοu νοµοu, στην περιçέρεια τοu οποίοu uπάγονται οι πιo πάνω
δασικές εκτάσεις, εçoσον αuτοί και οι δικαιοπάρο¿οί τοuς τις νέµονται και τις κατέ¿οuν επί
είκοσι (20) τοuìά¿ιστον ¿ρoνια µέ¿ρι την έναρçη εçαρµογqς αuτοu τοu νoµοu.
H παρα¿ώρηση αuτq γίνεται αποκìειστικά για δενδροκοµικq εκµετάììεuση µε καστανιές
¿ωρίς να αποκìείεται η çuτεuση και σuγκαììιέργεια και άììων ηµέρων και αγρίων δένδρων
q και γεωργικών çuτών, εçoσον δεν παρακωìuεται η δενδροκοµικq εκµετάììεuση µε
καστανιές.
1& Tο δικαίωµα αuτo µεταµιµά¸εται στοuς κα0οìικοuς q ειδικοuς διαδo¿οuς, εçoσον και
αuτοί είναι κατά κuριο επάγγεìµα γεωργοί q κτηνοτρoçοι, µoνιµοι κάτοικοι τοu νοµοu, στη
περιçέρεια τοu οποίοu µρίσκεται το καστανοπερίµοìο και σuνε¿ί¸οuν τη δενδροκοµικq
εκµετάììεuσq τοu µε καστανιές.
Aν δεν uπάρ¿οuν οι προüπο0έσεις αuτές ο παρα¿ωρησιοu¿ος κηρuσσεται έκπτωτος και το
καστανοπερίµοìο επανέρ¿εται στο δηµoσιο q το δqµο q τη κοινoτητα.
5& Kαστανοτεµά¿ια, ποu παρα¿ωρq0ηκαν προσωρινά µε τις διατάçεις της δασικqς
νοµο0εσίας και για τα οποία δεν εκδo0ηκαν οριστικά παρα¿ωρητqρια, επειδq δεν
πραγµατοποιq0ηκε εç οìοκìqροu ο σκοπoς της παρα¿ώρησης (εçηµέρωση αγρίων
καστανοδένδρων), καταµìq0ηκε oµως εν oìω q εν µέρει το τίµηµα, παρα¿ωροuνται οριστικά
µε πράçη τοu Yποuργοu Iεωργίας uπo τον oρο oτι 0α διατηρη0εί η δενδροκοµικq
εκµετάììεuση µε εçηµέρωση των καστανοδένδρων q καììιέργεια άììων δένδρων.
Tο αντικαταστα0έν άρ0ρο 66 εί¿ε ως εçqς:
9 ρ ) ρ ο ν AA
0αστανοτεμά!ια
+& 2κτάσεις κείμεναι εντός δημοσίων δασών η δασικών εκτάσεων, εξαιρ"σει των περιπτώσεων
α4, #4, και 4 της K + του άρ)ρου ? του παρόντος και επί των οποίων φύονται, εν μείξει ή μη
μετ4άλλων δασοπονικών ειδών, εξημερωμ"ναι ή μη κασταν"αι, των οποίων ο αρι)μός κατά
στρ"μμα είναι μείων των οκτώ, δύνανται να παρα!ωρη)ώσιν κατά κυριότητα επί τω
αποκλειστικώ σκοπώ δενδροκομικής και μόνον εκμεταλλεύσεως εις τους κατ"!οντας τοιαύτας&
6ο ούτως αποκτώμενον δικαίωμα κυριότητος μετα#ι#άεται εις τους εκ των κα)ολικών
διαδό!ων συνε!ίοντας την εκμετάλλευσιν και εν ελλεί(ει τούτων, μόνον εις μονίμους
κατοίκους της 0οινότητος, όντας και καλλιεργητάς& = προς ον η τοιαύτη παρα!ώρησις
υπο!ρεούται όπως προ#ή εις εμ#ολιασμούς, κα)αρισμόν της αγρίας #λαστήσεως, φυτεύσεις και
εις εκμετάλλευσιν των καστανοδ"νδρων συμφώνως προς μελ"την εγκρινομ"νην υπό της
δασικής αρ!ής ή κατά τας οδηγίας ταύτης& -πό τους αυτούς όρους δύναται ο προς ον η τοιαύτη
παρα!ώρησις να ενεργή φύτευσιν και συγκαλλι"ργειαν ετ"ρων ημ"ρων και αγρίων δ"νδρων ή
και γεωργικών φυτών, εφ4όσον δεν παρα#λάπτεται η δενδροκομική δι4εμ#ολιασμ"νων
καστανεών εκμετάλλευσις& @ ως άνω παρα!ώρησις γίνεται άνευ ανταλλάγματος και δεν
δύναται να αφορά εις περισσότερα των τεσσαράκοντα στρεμμάτων δι4"καστον δικαιού!ον& 6α
της διαδικασίας παρα!ωρήσεως, της εκπτώσεως του παρα!ωρησιού!ου λόγω μη εκπληρώσεως
των όρων της παρα!ωρήσεως και πάντα τα λοιπά )"ματα, )α κα)ορισ)ούν διά /ροεδρικού
'ιατάγματος*** εκδιδομ"νου τη προτάσει του -πουργού .εωργίας&
(*** Eκδo0ηκε το Π.A. 793/1980 "Περί της διαδικασίας παρα¿ωρqσεως κατά κuριoτητα
καστανοτεµα¿ίων κειµένων εντoς δηµοσίων δασών q δασικών εκτάσεων" 4.E.K. 194/26-8-
1980/T.A'. ποu τροποποιq0ηκε απo το Π.A. 636/1985 " Περί της διαδικασίας παρα¿ωρqσεως
κατά κuριoτητα καστανοτεµα¿ίων κειµένων εντoς δηµοσίων δασών q δασικών εκτάσεων"
4.E.K. 232/85/1985 και ποu καταργq0ηκε απo το άρ0ρο 18 & 11 τοu Ν.1734/87)
?& Με απoçαση τοu Yποuργοu Iεωργίας κα0ορί¸ονται το ανώτατο εµµαδo της
παρα¿ωροuµένης έκτασης, ο τuπος τοu παρα¿ωρητηρίοu, οι uπο¿ρεώσεις τοu προσώποu στο
οποίο έγινε η παρα¿ώρηση για να καììιεργεί και να καρποuται κατά τρoπο επιµεìq και
σuνε¿q τα καστανοπερίµοìα, οι oροι έκπτωσης και αποµοìqς σε περίπτωση εγκατάìει¡ης q
πìηµµεìοuς εκµετάììεuσης, κα0ώς και κά0ε άììη αναγκαία ìεπτοµέρεια για την εçαρµογq
τοu άρ0ροu αuτοu.
Tο ως άνω άρ0ρο 66 παρατί0εται oπως αντικαταστά0ηκε απo το άρ0ρο 16 τοu Ν.1734/1987
έ¿ει ως εçqς:
1& -πό τας προNπο)"σεις της προηγουμ"νης παραγράφου δύνανται να παρα!ωρη)ούν
μετ4απόφασιν του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμ#ουλίου, εγκρινομ"νην υπό του οικείου
νομάρ!ου, εκτάσεις κείμεναι εντός ή δημοτικών δασών ή δασικών εκτάσεων και εντός των
οποίων φύονται εμ#ολιασμ"ναι ή μη κασταν"αι ή άλλα οπωροφόρα ή καρποφόρα δ"νδρα& 'ιά
/ροεδρικού 'ιατάγματος***εκδιδομ"νου προτάσει των -πουργών 2σωτερικών και .εωργίας
ορίονται τα της διαδικασίας υπο#ολής των αιτήσεων, τα της κατα#ολής αποημιώσεως
!ρήσεως προς τους δήμους ή τας κοινότητας ως και πάσα άλλη λεπτομ"ρεια εφαρμογής της
παρούσης παραγράφου& (*** Eκδo0ηκε το Π.A. 1125/1980· "Περί της διαδικασίας
παρα¿ωρqσεως κατά ¿ρqσιν εκτάσεων κειµένων εντoς δηµοτικών q κοινοτικών δασών q
δασικών εκτάσεων και εντoς των οποίων çuονται εµµοìιασµέναι q µη καστανέαι q άììα
οπωροçoρα δένδρα" 4.E.K. 284/15-12-1980/T.A'. και ποu καταργq0ηκε απo το άρ0ρο 18 &
12 τοu Ν.1734/1987).
A ρ 0 ρ ο ν 67
449γροί που άλλαξαν μορφήFPύ)μιση αγρών σε δασικ"ς εκτάσεις44
+& 9γροί, οι οποίοι μ"!ρι το "τος +E?J ή και πρωτύτερα καλλιεργούνταν και απ"#αλαν
μεταγεν"στερα οποτεδήποτε τον αγροτικό τους !αρακτήρα επειδή παρ"μειναν ακαλλι"ργητοι ή
δασώ)ηκαν τε!νητά, αναγνωρίεται με απόφαση του αρμοδίου νομάρ!η ότι δεν ανήκουν στη
κυριότητα του δημοσίου κατά τη διαδικασία των επομ"νων παραγράφων&
1& @ αναγνώριση γίνεται είτε με εισήγηση της δασικής αρ!ής είτε ύστερα από αίτηση εκείνου ο
οποίος διεκδικεί δικαίωμα κυριότητος, που υπο#άλλεται μ"σα σε αποκλειστική προ)εσμία δύο
ετών $1% από την "ναρξη ισ!ύος αυτού του νόμου&
@ αίτηση αυτή υπο#άλλεται στη τοπική δασική αρ!ή και συνοδεύεται με τα αποδεικτικά
στοι!εία κυριότητος ή κατο!ής, κα)ώς και με υπεύ)υνη δήλωση του άρ)ρου G του
7&+>EE8+EGA και #ε#αίωση του οικείου =69 που εκδίδεται μετά από απόφαση του δημοτικού
ή κοινοτικού συμ#ουλίου, σ!ετικά με τη κατο!ή και καλλι"ργεια του αγρού "ως τις 1G
=κτω#ρίου +E?J& @ αίτηση αναγνώρισης δεν εμποδίεται σε περίπτωση που "!ει εκδο)εί
πρωτόκολλο διοικητικής απο#ολής κατά του ενδιαφερομ"νου ή των δικαιοπαρό!ων του, εκτός
αν η σ!ετική αμφισ#ήτηση "!ει κρι)εί με δικαστική απόφαση κατά τη τακτική διαδικασία που
"!ει γίνει αμετάκλητη&
H αίτηση εçετά¸εται απo την αρµoδια δασικq uπηρεσία, η οποία διενεργεί αuτο¡ία, εçετά¸ει
ενoρκως µάρτuρες και σε περίπτωση αµçιµοìιών ìαµαίνει uπo¡η της την ερµηνεία της
σ¿ετικqς αεροçωτογραçίας τοu έτοuς 1945 q προγενεστέροu.
H uπηρεσία σuντάσσει έκ0εση στην οποία σuνεκτιµά τα στοι¿εία ποu έ¿οuν uποµìη0εί και
τu¿oν uπάρ¿οντα τεκµqρια καììιεργείας, oπως µα0µίδες, δενδροκαììιέργειες, ί¿νη άρωσης,
διαçορές στη σuν0εση της µìάστησης σε σ¿έση µε τις γειτονικές εκτάσεις, 6ι*οσ$ρούς9
ορ)ση&α9 περιφρά;εις, παìαιά κτίσµατα q ερείπια, παìαιά αìώνια. H έκ0εση αuτq
σuνοδεuεται απo διάγραµµα και uποµάììεται στο νοµάρ¿η.
5& Με την αίτηση της προηγοuµένης παραγράçοu καταµάììεται απoτον αιτοuντα uπέρ τοu
Kεντρικοu Tαµείοu Iεωργίας, Kτηνοτροçίας και Aασών ποσo 500 δρα¿µών για κά0ε
στρέµµα της έκτασης της οποίας ¸ητείται η αναγνώριση ως ιδιωτικqς. Aν δεν καταµìη0εί το
ποσo αuτo, η αίτηση δεν εçετά¸εται.
?& Aν αναγνωρισ0εί oτι αγροί της παραγράçοu 1 δεν ανqκοuν στη κuριoτητα τοu δηµοσίοu,
uπάγονται στις επoµενες διατάçεις:
α% Aγροί, ποu έ¿οuν δάση δρuoς, πεuκης, οçuάς, εìάτης, πìατάνοu, σκìq0ροu και καστανιάς
q αγροί ποu µρίσκονται µέσα σε ε0νικοuς δρuµοuς, αισ0ητικά και προστατεuτικά δάση και
δασικές εκτάσεις, uγροµιοτoποuς και διατηρητέα µνηµεία της çuσης, διατηροuν τη µορçq
τοuς και uποµάììονται στη δια¿είριση ποu προµìέποuν οι διατάçεις της δασικqς νοµο0εσίας.
Στη περίπτωση αuτq είναι δuνατq η ανταììαγq τοu αγροu µε άììη δηµoσια γεωργικq
έκταση. H ανταììαγq αuτq γίνεται σuµçωνα µε τη διαδικασία της & 2 τοu άρ0ροu 7 τοu
παρoντος νoµοu.
#- Αγρο" ά66ης &ορφής ή κατηγορ"ας9 εκτ)ς αυτών που αναφέρονται στο εδάφιο α:9
αποδ"δονται στη γε$ργική εκ&ετά66ευση και δεν επιτρέπεται η περαιτέρ$ α66αγή της
χρήσης τους+ #υόν αποφάσεις κήρυξής τους ως αναδασωτέων καταργούνται
με την απόφαση του νομάρη της παραγράφου $.
H διάταçη της περίπτωσης αuτqς εçαρµo¸εται και για τοuς αγροuς ποu έ¿οuν αναγνωρισ0εί
ως ιδιωτικοί σuµçωνα µε τις διατάçεις τοu άρ0ροu 67 τοu Ν.998/79.
>& Kάτο¿οι αγρών ποu µρίσκονται µέσα σε δηµoσια δάση q δασικές εκτάσεις, εçoσο απo τις
αεροçωτογραçίες τοu έτοuς 1945 προκuπτει oτι qταν αγροί, καììιεργοuνται δε έκτοτε
γεωργικά q δενδροκοµικά, δεν αποµάììονται κατά τις διατάçεις της δασικqς νοµο0εσίας και
οι αγροί αuτοί 0εωροuνται oτι δεν ανqκοuν στο δηµoσιο, αììά δεν επιτρέπεται αììαγq
¿ρqσης τοuς.
H αναγνώριση της νοµιµoτητας γίνεται κατά τη διαδικασία των παραγράçων 2 και 3 τοu
παρoντος άρ0ροu.
A& Πρωτoκοììα διοικητικqς αποµοìqς ποu αçοροuν εκτάσεις της παραγράçοu 1, ποu
κρί0ηκαν oτι δεν ανqκοuν στη κuριoτητα τοu δηµοσίοu, κα0ώς και πρωτoκοììα ποu
αçοροuν εκτάσεις της & 5, ακuρώνονται µε απoçαση τοu νοµάρ¿η uστερα απo αίτηση τοu
ενδιαçεροµένοu, ποu uποµάììεται στην οικεία δ/νση δασών. Ο Eισαγγεìέας Πìηµ/κών 0έτει
µε πράçη τοu στο αρ¿είο µηνuσεις ποu αçοροuν εκτάσεις της παραγράçοu 1, εçoσον
ακοìοu0ησε η κατά τις & 2 και 3 αναγνώριση, κα0ώς και περιπτώσεις της & 5. Eκκρεµείς
ποινικές δίκες για τις πιo πάνω εκτάσεις καταργοuνται uστερα απo αίτηση τοu
ενδιαçεροµένοu ποu uποµάììεται στο αρµoδιο σuµµοuìιο q δικαστqριο.
Tο αντικαταστα0έν άρ0ρο 67 εί¿ε ως εçqς:
9 ρ ) ρ ο ν AD
'ασω)"ντες αγροί
·1. 9γροί κείμενοι εντός ή πλησίον δασών ή δασικών εκτάσεων, εξαιρουμ"νων των
κατηγοριών της K + εδ& α4 και #4 και των κατηγοριών α4 "ως και στ4 της K 1 του άρ)ρου ? του
παρόντος νόμου, και απο#αλόντες τον ον εκ"κτηντο πρότερον αγροτικόν !αρακτήρα, λόγω
φυσικής δασώσεως αυτών επελ)ούσης συνεπεία της μη καλλιεργείας των από 1G =κτω#ρίου
+E?J και εφεξής, αναγνωρίονται δι4αποφάσεως του οικείου 7ομάρ!ου, ότι δεν ανήκουν εις
την κυριότητα του 'ημοσίου& 2ιδικώς διά την κατηγορίαν του εδαφ& 4 της K 1 του άρ)ρου ?
του παρόντος άρ)ρου ισ!ύει διά δασω)"ντας αγρούς μ"!ρις εκτάσεως επτά$D% στρεμμάτων και
εφ4όσον εκ της αεροφωτογραφίας λή(εως του "τους +E?> προκύπτει ότι κατά τον !ρόνον
τούτον η "κτασις ήτο αγρός την δε αναγνώρισιν αιτείται ο κατά την 1G =κτω#ρίου διεκδικών
δικαίωμα κυριότητος κάτο!ος των αγρών τούτων& 6ο δικαίωμα τούτο "!ουν και οι κα)ολικοί
διάδο!οι του ανωτ"ρω κατό!ου, οι προικολήπται και οι ειδικοί διάδο!οι τούτου, εάν τυγ!άνουν
σύυγοι, κατιόντες ή συγγενείς εκ πλαγίου μ"!ρι και του τρίτου #α)μού&
@ αναγνώρισις γίνεται είτε πρωτο#ουλία της δασικής αρ!ής είτε κατόπιν σ!ετικής αιτήσεως
προς την τοπικήν δασικήν αρ!ήν, υπο#αλλομ"νης υπό του διεκδικούντος δικαίωμα κυριότητος
και συνοδευομ"νης με όλα τα αποδεικτικά στοι!εία κατο!ής και κυριότητος ως και με
υπεύ)υνον δήλωσιν του 7&'& +J>8AE περί της κατο!ής και καλλιεργείας της διεκδικουμ"νης
εκτάσεως προ της 1G =κτω#ρίου +E?J&
1& @ αίτησις εξετάεται υπό του 'ασολόγου 'ημοσίου υπαλλήλου, δι4αυτο(ίας, εφαρμογής των
αποδεικτικών της κατο!ής στοι!είων, εκτιμήσεως των τυ!όν υπαρ!όντων προδήλων τεκμηρίων
καλλιεργείας, ήτοι #α)μίδων, οπωροφόρων δ"νδρων, ι!νών αρώσεως, διαφορών εις την
σύν)εσιν της #λαστήσεως εν σ!"σει με τας γειτονικάς εκτάσεις, λι)οσωρών, οροσήμων,
περιφράξεων, παλαιών κτισμάτων ή ερειπίων ως και διά λή(εως ενόρκων μαρτυρικών
κατα)"σεων, εν περιπτώσει δε αμφι#ολιών και διά ερμηνείας της οικείας αεροφωτογραφίας
λή(εως "τους +E?>, συντάσσεται δε "κ)εσις μετά διαγράμματος, εις ην απαραιτήτως
διατυπούται πρότασις περί αποδο!ής ή απορρί(εως του αιτήματος, η οποία υπο#άλλεται μ"σω
της οικείας '8νσεως 'ασών εις τον 7ομάρ!ην&
·3& 2άν η απόφασις του 7ομάρ!ου είναι απορριπτική, ο αιτών δικαιούται να προσφύγη, εντός
μηνός από της επιδόσεως, εις τας επιτροπάς του άρ)ρου +J K 5 του παρόντος& Ωσαύτως, εάν ο
7ομάρ!ης διαφωνεί προς την εισήγησιν δύναται να παραπ"μ(ει την αίτησιν εις την ιδίαν
2πιτροπήν&
·4. /ρωτόκολλα διοικητικής απο#ολής ή άρνησις των δασικών αρ!ών προς !ορήγησιν των
αναγκαίων αδειών υλοτομίας ή άλλης καρπώσεως των εκτάσεων της παραγράφου + του
παρόντος, ακυρούνται δι4αποφάσεων του οικείου 7ομάρ!ου εκδιδομ"νης κατά τα ανωτ"ρω& @
προσ#ολή του πρωτοκόλλου ή της αρνήσεως !ωρεί εντός τριάκοντα $5J% ημερών από της
επιδόσεως του πρωτοκόλλου ή της υπο#ολής της περί υλοτομίας κλπ& αιτήσεως&
2ξαιρετικώς εντός πενταετίας από της ισ!ύος του παρόντος δύνανται οι ενδιαφερόμενοι να
υπο#άλλουν την εν K + αναφερομ"νην αίτησιν "στω και εάν τα εκδο)"ντα κατ4αυτών ή των
δικαιοπαρό!ων των πρωτόκολλα κατ"στησαν τελεσίδικα&
0ατά της αποφάσεως του 7ομάρ!ου !ωρεί προσφυγή ενώπιον των 2πιτροπών του άρ)ρου +J
K 5 του παρόντος εντός μηνός από της επιδόσεως ταύτης&
>& 9ι αποφάσεις του 7ομάρ!ου και των 2πιτροπών του άρ)ρου +J K 5 δεν εμποδίουν τους
προ#άλλοντας δικαιώματα κυριότητος επί των εκτάσεων του παρόντος άρ)ρου, να προσφύγουν
εις τα πολιτικά δικαστήρια&
(Tο ως άνω άρ0ρο άρ0ρο 67 παρατί0εται oπως αντικαταστά0ηκε απo το άρ0ρο 14 τοu
Ν.1734/1987)
KE4AAAIΟΝ ΟIAΟΟΝ
Ποινικαί Kuρώσεις
A ρ 0 ρ ο ν 68
Παραµάσεις αναçερoµεναι εις τα προστατεuτικά µέτρα
Aιά çuìακίσεως µέ¿ρις ενoς έτοuς τιµωρείται:
α) Ο κα0'οιονδqποτε τρoπον παρεµποδί¸ων την κατά τα άρ0ρα 11 και 12
çωτογράçησιν q ¿αρτογράçησιν δασών και δασικών εκτάσεων.
µ) ο κα0'οιονδqποτε τρoπον µìάπτων q καταστρέçων τα uπo τοu άρ0ροu 16
προµìεπoµενα προστατεuτικά έργα q άììως πως παρακωìuων την εκτέìεσιν
αuτών, εç'oσον δεν σuντρέ¿ει περίπτωσις µαρuτέρας αçιοποίνοu πράçεως.
γ) ο µìάπτων, καταστρέçων q µετακινών τας uπo τοu άρ0ροu 20 προµìεποµένας
πινακίδας.
δ)οι διοικοuντες τοuς κατ'άρ0ρον 22 αναγκαστικοuς σuνεταιρισµοuς, οίτινες δεν
εκπìηροuν τας uπo της & 2 στοι¿. α, µ, γ και δ τοu εν ìoγω άρ0ροu επιµαììοµένας
uπο¿ρεώσεις.
2. H εç αµεìείας τέìεσις τινoς των εν τη προηγοuµένη παραγράçω πράçεων τιµωρείται διά
çuìακίσεως µέ¿ρις εç (6) µηνών.
''3. Οι παραµάτες των διατάçεων της παρ. 7 τοu άρ0ροu 15 τιµωροuνται µε πρoστιµο απo
πενqντα ¿ιìιάδες (50.000) έως εκατoν πενqντα ¿ιìιάδες (150.000) δρ¿. και µε çuìάκιση απo
δuο (2) έως έçι(6) µqνες''.
(H ως άνω &3 προστέ0ηκε απo τη &2 άρ0ροu 59 τοu Ν.2637/1998-4EK 200 A)
A ρ 0 ρ ο ν 69***
Παραµάσεις αναçερoµεναι εις την αντιµετώπισιν πuρκαïών.
***(Kατά το άρ0ρο 5 & 1 τοu Ν.2612/1998 για τα αδικqµατα ποu αναçέρονται στο άρ0ρο
αuτo και αçοροuν την αντιµετώπιση πuρκαïών κα0qκοντα ειδικοu ανακριτικοu uπαììqìοu
ασκοuν οι µα0µοçoροι των Iενικών Yπηρεσιών τοu Πuροσµεστικοu Σώµατος)
1***. Οι παραµάται των διατάçεων τοu άρ0ροu 23 τοu παρoντος νoµοu τιµωροuνται διά
çuìακίσεως δuο µηνών µέ¿ρις ενoς έτοuς, εάν δε οι παραµάσεις εγένοντο εντoς περιο¿qς
¿αρακτηρισ0είσης ως επικινδuνοu κατ'άρ0ρον 25 τιµωροuνται διά çuìακίσεως τοuìά¿ιστον
εç(6) µηνών. Eάν αι παραµάσεις αuται έσ¿ον ως επακoìοu0ον πuρκαïάν εις δάσος q δασικqν
έκτασιν επιµάììεται çuìάκισις τοuìά¿ιστον δuο ετών.
*** $Οι ποινές τοu άρ0ροu 69 oπως αναµορçώ0ηκαν απo το άρ0ρο 117 τοu Ν.1892/1990
έ¿οuν ως εçqς:
4'Στην περίπτωση της & 1 εδαç. µ' ορί¸εται ποινq çuìάκισης τοuìά¿ιστον τριών ετών και
¿ρηµατικq ποινq τοuìά¿ιστον διακοσίων (200.000) δρα¿µών. Στην περίπτωση της & 2
ορί¸εται ποινq çuìάκισης µέ¿ρι δuο έτη. Στην περίπτωση της & 4 ορί¸εται ποινq çuìάκισης
µέ¿ρι τρία έτη, αν επακοìοu0ησε πuρκαγιά σε δάσος q δασικq έκταση. Στην περίπτωση της
& 5 ορί¸εται ποινq çuìάκισης µέ¿ρι ένα έτος q ¿ρηµατικq ποινq µέ¿ρι εκατo ¿ιìιάδες
(100.000)''.
2. Oστις παραµεìεί την ανqκοuσαν αuτώ uπο¿ρέωσιν εποπτείας ανηìίκοu νεωτέροu των 17
ετών q προσώποu ακαταìογίστοu q ηìαττωµένης προς καταìογισµoν ικανoτητος τιµωρείται
διά çuìακίσεως µέ¿ρις ενoς έτοuς, εάν εκ της παραµεìqσεως ταuτης το uπo εποπτείαν αuτοu
πρoσωπον προεκάìεσε πuρκαïάν εις δάσος q δασικqν έκτασιν. Aιά της αuτqς ποινqς
τιµωροuνται και οι απασ¿οìοuντες προσωπικoν εις εργασίας εκτεìοuµένας εντoς q πìησίον
δασών q δασικών εκτάσεων, οι οποίοι δεν έìαµον τα προσqκοντα µέτρα εποπτείας και
οργανώσεως των εργασιών αuτών, εάν εκ της τοιαuτης παραµεìqσεως προεκìq0η πuρκαïά
εις δάσος q δασικqν έκτασιν.
3. Kατά των παραµατών της διατάçεως τοu άρ0ροu 23 & 1 στοι¿. δ' ως και εκείνων,
κατ'εντοìqν των οποίων οuτοι ενεργοuν, δuναται να διατα¿0q η δqµεuσις των προïoντων των
καµίνων, ως και των εργαìείων, µη¿ανηµάτων, πρώτων uìών και προïoντων τοu
εργαστηρίοu q τε¿νικοu σuγκροτqµατος. Eπίσης δuναται να ανακìη0q η άδεια ìειτοuργίας
τοu κατά παράµασιν αuτqς ìειτοuργοuντος εργαστηρίοu q τε¿νικοu σuγκροτqµατος.
4. Eν περιπτώσει παραµάσεως των διά τοu άρ0ροu 24 & 1 και 3 εδ. α' επιµαììοµένων
uπο¿ρεώσεων, ο προïστάµενος τοu οικείοu τµqµατος γραµµqς q µη¿ανοστασίοu των
σιδηροδρoµων τιµωρείται διά çuìακίσεως µέ¿ρι τριών µηνών, εάν δε αι παραµάσεις αuται
έσ¿ον ως επακoìοu0ον πuρκαïάν εις δάσος q δασικqν έκτασιν διά çuìακίσεως µέ¿ρι δuο(2)
ετών.
5. Eν περιπτώσει παραµάσεως των διά τοu άρ0ροu 24 & 3 εδ.µ' επιµαììοµένων
uπο¿ρεώσεων, ο αρµoδιος διά την σuντqρησιν τοu σιδηροδροµικοu δικτuοu διεu0uντqς ως
και οι διεu0uνταί των σιδηροδροµικών στα0µών, των στα0µών uπεραστικών ìεωçορείων και
στα0µών διοδίων ε0νικών οδών τιµωροuνται διά κρατqσεως q προστίµοu. Aιά της αuτqς
ποινqς τιµωροuνται επίσης οι πρoεδροι των KTEA και οι ιδιοκτqται των ìεωçορείων
δηµοσίας και ιδιωτικqς ¿ρqσεως κα0ώς και ο αρµoδιος διεu0uντqς των σιδηροδρoµων εν
περιπτώσει παραµάσεως των διά της & 6 τοu άρ0ροu 24 επιµαììοµένων uπο¿ρεώσεων.
6. Οι µη σuµµορçοuµενοι προς τας επιµαììοµένας εις αuτοuς διά των εν άρ0ροις 24 & 4 και
48 & 4 προµìεποµένων πράçεων τοu νοµάρ¿οu uπο¿ρεώσεις τιµωροuνται, σuµçώνως προς
το άρ0ρον 458 Π.K.
7. Οι παραµάται της διατάçεως τοu άρ0ροu 29 & 1 τιµωροuνται διά çuìακίσεως µέ¿ρις ενoς
έτοuς. Yπάììηìοι q oργανα των uπo τοu ως άνω άρ0ροu προµìεποµένων αρ¿ών, µη
σuµµορçοuµενοι προς την uπo της παραγράçοu 2 τοu αuτοu άρ0ροu επιµαììοµένην εις αuτά
uπο¿ρέωσιν, διαπράττοuν παράµασιν κα0qκοντος, τιµωροuµένην µε την ποινqν τοu άρ0ροu
259 Π.K.
8. Eγγεγραµµένοι εις τοuς κατ'άρ0ρον 31 & 2 καταìoγοuς, οι οποίοι αρνοuνται εν
περιπτώσει πuρκαïάς να σuµµορçω0οuν προς τας διαταγάς της δασικqς αρ¿qς, τιµωροuνται
διά çuìακίσεως µέ¿ρις ενoς έτοuς. Με την αuτqν ποινqν τιµωροuνται ωσαuτως δqµαρ¿οι q
πρoεδροι κοινοτqτων µη σuντάσσοντες τοuς κατ'άρ0ρον 31 & 2 προµìεποµένοuς
καταìoγοuς.
9. Οι, κατ'άρ0ρον 34 & 1 ορι¸oµενοι προς çuìαçιν εκτάσεως εις ην εçερράγη πuρκαïά,
αποµακρuνoµενοι αδικαιοìογqτως απo ταuτης τιµωροuνται διά çuìακίσεως µέ¿ρις εç
µηνών.
10. Οι παραµάται των κατ'άρ0ρον 36 εκδιδοµένων κανονισµών τιµωροuνται, σuµçώνως προς
το άρ0ρον 458 Π.K., εάν δεν σuντρέ¿η περίπτωσις µαρuτέρας αçιοποίνοu πράçεως.

A ρ 0 ρ ο ν 70
Παραµάσεις uπο¿ρεώσεων σ¿ετικών προς αναδασώσεις
B+& Οποίος εκ¿ερσώνει, uìοτοµεί απο¡ιìωτικά q καììιεργεί έκταση δηµoσια q ιδιωτικq, ποu
κuρq¿0ηκε// αναδασωτέα τιµωρείται µε çuìάκιση τοuìά¿ιστον ενoς έτοuς και ¿ρηµατικq
ποινq 500.000 δρα¿µών για κά0ε 100 τετραγωνικά µέτρα ποu καταστρέçονται. Eιδικά η
¿ρηµατικq ποινq για καταστροçq πέραν τοu ενoς στρέµµατος αναδασωτέας εκτάσεως
αuçάνεται σε ένα εκατοµµuριο (1.000.000) δρα¿µές για κά0ε επιπìέον 100 τετραγωνικά
µέτρα αναδασωτέας εκτάσεως ποu καταστρέçονται. Οι ποινές αuτές είναι ανεçάρτητες απo
τις ποινές τοu άρ0ροu 114 τοu Ν.1892/1990, oπως κά0ε çορά ισ¿uει.
@ αντικαταστα)είσα K+ εί!εν ως εξής3
+& = εκ!ερσών ή γεωργικώς καλλιεργών "κτασιν κηρυ!)είσαν ως αναδασωτ"αν τιμωρείται διά
φυλακίσεως τουλά!ιστον τριών μηνών& Hε τας αυτάς ποινάς τιμωρούνται και εκείνοι
κατ4εντολήν των οποίων ετελ"σ)ησαν αι εν λόγω παρα#άσεις& = ασκών #οσκήν εντός
αναδασωτ"ας εκτάσεως και ο μη λαμ#άνων τα προσήκοντα μ"τρα διά την μη είσοδον των
ώων ων "!ει την φύλαξιν εντός τοιαύτης εκτάσεως, ως και ο επιτρ"πων την #οσκήν εις
τρίτους τιμωρείται διά φυλακίσεως μ"!ρις ενός "τους&
Eπίσης επιµάììεται διοικητικq ποινq προστίµοu µε πράçη καταìογισµοu τοu Aασάρ¿η,
αµέσως µετά τη µεµαίωση της παράµασης, το οποίο ισοuται µε το γινoµενο ποu προκuπτει
απo τον αρι0µo 500.000 επί το σuντεìεστq Μ της παραγράçοu 5 τοu άρ0ροu 16 τοu Π.A.
437/1981, oπως κά0ε çορά ισ¿uει επί την έκταση ποu καταστρέçεται σε στρέµµατα.
Tο πρoστιµο εισπράττεται κατά τα ισ¿uοντα για την είσπραçη Aηµοσίων Eσoδων και
αποδίδεται στο Kεντρικo Tαµείο Iεωργίας, Kτηνοτροçίας και Aασών, ως δαπάνη
αποκατάστασης της δασικqς µìάστησης ποu καταστράçηκε.
Ο ιδιοκτqτης και ο κάτο¿ος ποµνίοu ποu σuììαµµάνεται µε το ποίµνιo τοu µέσα σε
αναδασωτέα έκταση q ποu δεν ìαµµάνει τα αναγκαία µέτρα για να µη εισέρ¿ονται τα ¸ώα
µέσα σε αναδασωτέα έκταση, κα0ώς και αuτoς ποu επιτρέπει τη µoσκηση σε τρίτοuς,
τιµωρείται µε çuìάκιση τοuìά¿ιστον ενoς έτοuς και ¿ρηµατικq ποινq απo 100.000 µέ¿ρι
1.000.000 δρα¿µές.
Σε περίπτωση uποτροπqς απo τον ίδιο δράστη επί της ίδιας q άììης αναδασωτέας έκτασης οι
παραπάνω ποινές κά0ε παράµασης και το πρoστιµο διπìασιά¸ονται και η ποινq çuìάκισης
δεν µετατρέπεται και δεν αναστέììεται.
(H ως άνω εντoς εισαγωγικών &1 παρατί0εται oπως αντικαταστά0ηκε απo τη &1 άρ0ροu 29
τοu Ν.20811992)
2. Ο µìάπτων q καταστρέçων δασικάς çuτείας, çuτώρια ως και πάσης çuσεως
εγκαταστάσεις και εργαìεία, ¿ρησιµοποιοuµενα διά την αναδάσωσιν περιο¿qς κηρu¿0είσης
αναδασωτέας και εν γένει ο κα0' οιονδqποτε τρoπον παρεµποδί¸ων την αναδάσωσιν τοιαuτης
εκτάσεως, ιδία διά της παρακωìuσεως των οργάνων της δασικqς uπηρεσίας q των
κατ'εντοìqν ταuτης εργα¸οµένων, τιµωρείται διά çuìακίσεως µέ¿ρις ενoς έτοuς.
B5& H µη έκδοση της απoçασης τοu οικείοu νοµάρ¿η Iια κqρuçη εκτάσεων ως
αναδασωτέων, ποu προµìέπεται να εκδίδεται εντoς τριών µηνών απo τη καταστοìq της
πuρκαïάς q τη διαπίστωση oτι η καταστροçq τοu δάσοuς q της δασικqς έκτασης προqì0ε
απo άììη αιτία, σuµçωνα µε τις διατάçεις τοu άρ0ροu 41 εκδίδεται εντoς δuο µηνών και
σuνιστά ποινικo αδίκηµα και τιµωρείται µε çuìάκιση τοuìά¿ιστον ενoς µqνα".
(H ως άνω εντoς εισαγωγικών &3 προστέ0ηκε απo το άρ0ρο 12 τοu Ν.2040/1992)
A ρ 0 ρ ο ν 71
Aνεπίτρεπτος µεταµοìq ¿ρqσεως
B+& Eργοìάµοι, uπεργοìάµοι, κατασκεuαστές, οι εντοìείς τοuς και κά0ε τρίτος ποu επι¿ειρεί,
άνεu δικαιώµατος q κα0'uπέρµαση των uπo τοu παρoντος νoµοu προµìεποµένων
εçαιρέσεων, την ανέγερση οποιοuδqποτε κτίσµατος q κατασκεuάσµατος, οριστικqς q
προσωρινqς µορçqς q πραγµατοποιεί οποιασδqποτε çuσεως εγκατάσταση, εντoς δάσοuς q
δασικqς εκτάσεως, δηµoσιας q ιδιωτικqς, τιµωροuνται µε çuìάκιση τοuìά¿ιστον ενoς έτοuς
και µε ¿ρηµατικq ποινq απo πεντακoσιες ¿ιìιάδες (500.000) µέ¿ρι πέντε εκατοµµuρια
(5.000.000) δρα¿µές.
H αντικαταστα0είσα &1 εί¿εν ως εçqς:
1. Qστις, εντόςδάσους ή δασικής εκτάσεως, άνευ δικαιώματος ή κα)4υπ"ρ#ασιν των υπό του
παρόντος νόμου προ#λεπομ"νων εξαιρ"σεων ανεγείρει οιοδήποτε κτίσμα ή πραγματοποιεί
οιασδήποτε φύσεως εγκατάστασιν τιμωρείται διά φυλακίσεως τουλά!ιστον τριών μηνών& Μετις
ίδιες ποινές τιµωροuνται οι σuµπράττοντες στην ανοικοδoµηση q κατασκεuq uπάììηìοι και
εργάτες των προσώπων τοu προηγοuµένοu εδαçίοu, οι σuνεργάτες αuτών και κά0ε τρίτος
ποu παρέ¿ει άµεση q έµµεση σuνδροµq πριν q κατά την ανέγερση τοu κτίσµατος q της
κατασκεuqς. Hέçεση δεν αναστέììει την εκτέìεση των αποçάσεων των προηγοuµένων
εδαçίων της παροuσας παραγράçοu".
(H ως άνω εντoς εισαγωγικών &1 παρατί0εται oπως αντικαταστά0ηκε απo τη &1 άρ0ροu 46
τοu Ν.2145/1993)·
2. Kατά των παραµατών της προηγοuµένης παραγράçοu επιµάììεται uπο¿ρεωτικώς
δqµεuσις των προïoντων των ως άνω αçιοποίνων πράçεων ως και των αντικειµένων, τα
οποία ε¿ρησίµεuσαν q qσαν προωρισµένα προς τέìεσιν αuτών. H δασικq αρ¿q διατάσσει
και, εν αρνqσει τοu uπο¿ρέοu, εκτεìεί άνεu ετέρας διατuπώσεως την κατεδάçισιν των
κτισµάτων.
B5& Οποίος εκ¿ερσώνει παράνοµα δάσος q δασικq έκταση, oποιος καììιεργεί έκταση ποu
έ¿ει εκ¿ερσω0εί παράνοµα q παραµìάπτει κα0'οιονδqποτε τρoπο την κατά προορισµo ¿ρqση
δάσοuς q δασικqς εκτάσεως, κα0ώς και oποιος ενεργεί επί εκ¿ερσω0είσης παράνοµα
εκτάσεως πράçεις διακατο¿qς τιµωρείται µε τις ποινές της παραγράçοu 1 τοu παρoντος
άρ0ροu.
H αντικαταστα0είσα &3 εί¿εν ως εçqς:
= παρανόμως εκ!ερσών δάσος ή δασικήν "κτασιν, ο καλλιεργών "κτασιν εκ!ερσω)είσαν
παρανόμως ή παρα#λάπτων κα)4οιονδήποτε τρόπον την κατά προορισμόν !ρήσιν δάσους ή
δασικής εκτάσεως ως και ο ενεργών επί τοιαύτης εκ!ερσω)είσης εκτάσεως πράξεις
διακατο!ής τιμωρείται διά φυλακίσεως τουλά!ιστον τριών μηνών& Hε τας αυτάς ποινάς
τιμωρούνται και εκείνοι κατ4εντολήν ή παρότρυνσιν ή οιανδήποτε υπο#οή)ησιν των οποίων
ετελ"σ)ησαν αι εν λόγω παρα#άσεις& 0ατά των παρα#ατών επι#άλλεται υπο!ρεωτικώς
δήμευσις των προ:όντων των ως άνω αξιοποίνων πράξεων, ως και των αντικειμ"νων τα οποία
ε!ρησίμευσαν ή ήσαν προωρισμ"να προς τ"λεσιν αυτών&
Με τις ίδιες ποινές τιµωροuνται και εκείνοι κατ'εντοìq q παρoτρuνση q οποιαδqποτε
uποµοq0ηση των οποίων τεìέσ0ηκαν οι παραµάσεις αuτές.
H έçεση δεν αναστέììει την εκτέìεση των αποçάσεων των προηγοuµένων εδαçίων της
παροuσας παραγράçοu.
Kατά των παραµατών επιµάììεται uπο¿ρεωτικά δqµεuση των προïoντων των αçιoποινων
αuτών πράçεων, κα0ώς και των αντικειµένων τα οποία ¿ρησίµεuσαν προς τέìεσq τοuς".
(H ως άνω εντoς εισαγωγικών &3 παρατί0εται oπως αντικαταστά0ηκε απo το άρ0ρο 46 τοu
Ν.2145/1993)
4. 2ις τους παρα#άτας των διατάξεων των παραγράφων + και 5 του παρόντος άρ)ρου
επι#άλλεται οπωσδήποτε και !ρηματική ποινή εκ δρα!μών π"ντε !ιλιάδων $>&JJJ% μ"!ρις ενός
εκατομμυρίου $+&JJJ&JJJ%&
H ως άνω & 4 καταργq0ηκε απo τη & 3 τοu άρ0ροu 46 τοu Ν.2145/1993 και οι && 5, 6, και
7 αναρι0µοuνται σε 4, 5, και 6 αντίστοι¿α.
4(5). Eκτεìεσταί έργων διανοίçεων οδών µη σuµµορçοuµενοι προς τας κατ'άρ0ρον 48 & 1
τοu παρoντος νoµοu uποδείçεις της δασικqς uπηρεσίας τιµωροuνται, σuµçώνως προς το
άρ0ρον 458 Π.K.
5(6). Οι παραµαίνοντες τοuς uπo της δασικqς uπηρεσίας κατ'άρ0ρον 52 & 4 εγκρινοµένοuς
κανονισµοuς τιµωροuνται, σuµçώνως προς το άρ0ρον 458 Π.K.
6(7). Οι µη σuµµορçοuµενοι προς τας uπo των άρ0ρων 51 & 3 και 57 & 4 και τας
κατ'εçαρµογqν αuτοu uπo της δασικqς αρ¿qς επιµαììοµένας uπο¿ρεώσεις τιµωροuνται διά
çuìακίσεως µέ¿ρις ενoς έτοuς και διά ¿ρηµατικqς ποινqς 200.000 µέ¿ρις 10.000.000
δρα¿µών.
KE4AAAIΟΝ EΝATΟΝ
Eιδικαί Tεìικαί και Μεταµατικαί Aιατάçεις
A ρ 0 ρ ο ν 72
Aικαίωµα προτιµqσεως
1. Προκειµένοu περί ιδιωτικών δασών και δασικών εκτάσεων πέραν των πεντqκοντα (50)
στρεµµάτων, των οποίων οι ιδιοκτqται επι0uµοuν να µεταµιµάσοuν ταuτα προς τρίτοuς διά
πωìqσεως, το Aηµoσιον κέκτηται δικαίωµα προτιµqσεως επί ίσοις oροις διά την αγοράν
αuτών.
Tο δικαίωµα τοuτο uçίσταται και ως προς ιδανικά µερίδια των ιδιωτικών δασών q δασικών
εκτάσεων τα οποία πωìοuνται ως τοιαuτα. Tο δικαίωµα προτιµqσεως δεν δuναται να ασκη0q
επί ιδιωτικών δασών q δασικών εκτάσεων αι οποίαι uπq¿0ησαν εις οικιστικqν περιο¿qν q
απετέìεσαν τοιαuτην περιο¿qν q επί ιδιωτικών δασών q δασικών εκτάσεων ανηκoντων εις
οικοδοµικοuς σuνεταιρισµοuς διά την παρα¿ώρησιν των επί µέροuς δασοτεµα¿ίων εις τα
µέìη των, εκτoς αν σuντρέ¿ει περίπτωσις ασκqσεως αuτοu κατά τας διατάçεις της
ποìεοδοµικqς νοµο0εσίας.
2. Πας ιδιοκτqτης δάσοuς q δασικqς εκτάσεως προτι0έµενος να πωìqση τοuτο q ταuτην προς
οιονδqποτε τρίτον uπο¿ρεοuται να γνωστοποιqση την τοιαuτην προ0εσίν τοu προς τον
οικείον δασάρ¿ην δι'εγγράçοu δηìώσεώς τοu περιε¿οuσης σuνοπτικqν περιγραçqν τοu προς
πώìησιν δάσοuς q δασικqς εκτάσεως µετά µνείας των τίτìων κτqσεως αuτοu q της
αποçάσεως αναγνωρίσεως της ιδιοκτησίας τοu, των στοι¿είων τοu uπο¡ηçίοu αγοραστοu
και τοu τιµqµατος εις ο σuνεçωνq0η να πραγµατοποιη0q η πώìησις. Ο δασάρ¿ης διαµιµά¸ει
αµεììητί την δqìωσιν προς το Νοµαρ¿ιακoν Σuµµοuìιον Aασών, το οποίον, διαπιστοuν την
uπαρçιν τίτìων q αποçάσεων αναγνωριστικών της κuριoτητος και κρίνον περί τοu εuìoγοu
τοu ¸ητοuµένοu τιµqµατος, αποçαίνεται περί της ενδεικνuοµένης ασκqσεως q µη τοu
δικαιώµατος προτιµqσεως εις την σuγκεκριµένην περίπτωσιν. Eάν οι προσκοµι¸oµενοι τίτìοι
q αποδεικτικά της κuριoτητος στοι¿εία κρίνονται µη επαρκq q δεν αναçέρονται εις το προς
πώìησιν ακίνητον, το νοµαρ¿ιακoν σuµµοuìιον δασών παραπέµπει το 0έµα της
αναγνωρίσεως της κuριoτητος εις το οικείον σuµµοuìιον ιδιοκτησίας δασών,
επιìαµµανoµενον και αποçαινoµενον επί τοuτοu κατ'απoìuτον προτίµησιν. H τοιαuτη
παραποµπq γνωστοποιείται προς τον uποµαìoντα την δqìωσιν q τον αντίκìητον αuτοu.
Eκδο0είσης 0ετικqς γνωµοδοτqσεως τοu τεìεuταίοu τοuτοu σuµµοuìίοu και γενοµένης
ταuτης αποδεκτqς uπo τοu Yποuργοu Iεωργίας ακοìοu0οuνται τα εν τη εποµένη παραγράçω
ορι¸oµενα.
3. Eç'oσον το Νοµαρ¿ιακoν Σuµµοuìιον q0εìε αποçαν0q uπέρ της αγοράς τοu δάσοuς q της
δασικqς εκτάσεως εις την προσçεροµένην τιµqν, ο δηìών καìείται δι'εγγράçοu
προσκìqσεως τοu νοµάρ¿οu επιδοµένης εις αuτoν q εις τον εν τη δηìώσει ορι¸oµενον
αντίκìητον το µραδuτερον εντoς µηνoς απo της uποµοìqς της δηìώσεώς τοu, oπως
προσέì0η ενώπιον σuµµοìαιογράçοu εν κα0ορι¸οµένη εν τη προσκìqσει ηµέρα και ώρα
προς uπογραçqν τοu πωìητηρίοu σuµµοìαίοu επί τη εις αuτoν καταµοìq τοu δηìω0έντος
τιµqµατος. H κατά τα ανωτέρω ορι¸οµένη ηµέρα uπογραçqς τοu σuµµοìαίοu δεν δuναται να
απέ¿η πέραν των δέκα ηµερών απo της ìqçεως της διαìηç0είσης µηνιαίας προ0εσµίας. H ως
άνω µηνιαία προ0εσµία παρεκτείνεται κατά τρείς εισέτι µqνας εν περιπτώσει παραποµπqς
τοu 0έµατος της αναγνωρίσεως της ιδιοκτησίας εις το Σuµµοuìιον Iδιοκτησίας Aασών,
σuµçώνως προς τα εν τη προηγοuµένη παραγράçω ορι¸oµενα.
4. Eάν το Aηµoσιον δεν ασκqση το δικαίωµα προτιµqσεως q παρέì0οuν αι προ0εσµίαι τοu
ενoς q τεσσάρων µηνών κατά τα προµìεπoµενα εις τας προηγοuµένας παραγράçοuς, ο
δηìών δικαιοuται να ¿ωρqση εìεu0έρως εις την σuνα¡ιν σuµµάσεως τοu δάσοuς q δασικqς
εκτάσεως προς τον γνωστοποιη0έντα uπο¡qçιον αγοραστqν q και έτερον αντί τοu
δηìω0έντος τιµqµατος q µεγαìuτεροu. Tην εu¿έρειαν ταuτην κέκτηται ο ιδιοκτqτης τοu
δάσοuς q δασικqς εκτάσεως επί δuο έτη απo της εις αuτoν περιεìεuσεως της αρνητικqς
απαντqσεως επί της κατά την παράγραçον 2 δηìώσεώς τοu.
5. Πάσα αιτία πωìqσεως µεταµίµασις της κuριoτητος ιδιωτικοu δάσοuς q δασικqς εκτάσεως
άνεu προηγοuµένης τηρqσεως των διατάçεων τοu παρoντος άρ0ροu, q η µεταµίµασις αντί
τοu τιµqµατος µικροτέροu τοu περιìαµµανοµένοu εις την κατά την & 2 τοu παρoντος
άρ0ροu δqìωσιν uπoκεινται εις ακuρωσιν κηρuσσοµένην δι'αποçάσεως τοu κατά τoπον
αρµοδίοu πρωτοδικείοu κατoπιν αγωγqς τοu Aηµοσίοu εγειροµένης εντoς διετίας απo της
τοιαuτης µεταµιµάσεως. Eις πάσαν περίπτωσιν πωìqσεως δάσοuς q δασικqς εκτάσεως ο
σuντάσσων το σuµµoìαιον uπο¿ρεοuται να ερεuνqση την τqρησιν των διατάçεων τοu
παρoντος άρ0ροu και να κάµη σ¿ετικqν µνείαν εις το σuµµoìαιον, ως και να διαµιµάση
αντίγραçον τοuτοu αµεììητί εις τον οικείον δασάρ¿ην.
6. Οι σuµµαììoµενοι και µη σuµµορçοuµενοι προς τας διατάçεις τοu παρoντος άρ0ροu, ως
και τοu άρ0ροu 60 τοu Ν.A. 86/69 διώκονται ποινικώς και τιµωροuνται διά çuìακίσεως
µέ¿ρις ενoς έτοuς.
7. Aιά προεδρικοu διατάγµατος*** εκδιδοµένοu τη προτάσει των Yποuργών Οικονοµικών
και Iεωργίας κα0ορί¸εται εις τας ìεπτοµερείας αuτqς q διά την εçαρµογqν των διατάçεων
τοu παρoντος άρ0ροu διαδικασία και ειδικώτερον ο τuπος της uποµìητέας uπo τοu
*** $2κδό)ηκε το /&'& +5D8+EG+ B/ερί της υπό του 'ημοσίου ασκήσεως του δικαιώματος
προτιμήσεως κατά τας αιτία πωλήσεως μετα#ι#άσεις δασών και δασικών εκτάσεωνB L&2&0&
?+8+AF1F+EG+86&94&%
πωìητοu δηìώσεως, ως και της προς αuτoν προσκìqσεως, τα τοu εìέγ¿οu των τίτìων και της
εν περιπτώσει µη uπάρçεως αδιαµçισµητqτων τίτìων παραποµπqς τοu 0έµατος της
αναγνωρίσεως τη ιδιοκτησίας εις το οικείον Σuµµοuìιον Iδιοκτησίας Aασών, τα τοu τρoποu
καταµοìqς τοu τιµqµατος εις µάρος τοu προüποìογισµοu τοu οικείοu TIK και Aασών, ως
και πάσα άììη αναγκαία ìεπτοµέρεια.

A ρ 0 ρ ο ν 73***
Aποτερµατισµoςκαι ορο0έτησις δηµοσίων δασών
*** Οι Eπιτροπές Aποτερµατισµοu διατηρq0ηκαν µε τη & 21 τοu άρ0ροu 3 της 272961/26-
4-82 κοινqς απoçασης των Yποuργών Iεωργίας και Προεδρίας µε νέα σuν0εση και µε τη &
17 τοu άρ0ροu 3 και µε τη & 1 τοu άρ0ροu 3 των 347624/22-10-92 και 393155/22-9-92
κοινών αποçάσεων των Yπ. Προεδρίας και Iεωργίας αναµορçώ0ηκε η σuν0εση).
1. Eç'oσον εις περιο¿qν τινά δεν uçίσταται κτηµατοìoγιο q δεν έ¿ει ενεργη0εί
κτηµατογράçησις των δηµοσίων και ιδιωτικών δασών και δασικών εκτάσεων, επιτρέπεται
oπως το δηµoσιον προµαίνει εις τον αποτερµατισµoν και ορο0έτησιν των δηµοσίων δασών
και δασικών εκτάσεων, εν σ¿έσει προς ιδιωτικά δάση q δασικάς εκτάσεις q άììα ιδιωτικά
ακίνητα ανqκοντα εις το δηµoσιον και µη έ¿οντα τον ¿αρακτqρα τοu δάσοuς q δασικqς
εκτάσεως (εσωτερικoς αποτερµατισµoς). Ο αποτερµατισµoς και ορο0έτησις ενεργοuνται
παρ'επιτροπqς*** αποτεìοuµένης εκ τοu δασάρ¿οu, ενoς εκπροσώποu τοu οικείοu δqµοu q
κονoτητος ορι¸οµένοu uπo τοu δηµάρ¿οu q τοu προέδροu και ενoς τε¿νικοu uπαììqìοu της
νοµαρ¿ίας, ορι¸οµένοu µετά τοu αναπìηρωτοu τοu uπo τοu νοµάρ¿οu, επί παροuσία και των
ιδιοκτητών q σuνιδιοκτητών των οµoρων δασών q άììων ακινqτων, ως και παντoς άììοu
ενδιαçεροµένοu, σuντασσοµένοu σ¿ετικοu πρωτοκoììοu αποτερµατισµοu και ορο0ετqσεως.
Οµοίως επιτρέπεται η προσωρινq ορο0έτησις των δηµοσίων δασών και δασικών εκτάσεων εν
σ¿έσει προς τα δια¿ειρι¸oµενα ως διακατε¿oµενα δάση και δασικάς εκτάσεις,
σuντασσοµένοu παρά της επιτροπqς πρωτοκoììοu προσωρινqς ορο0ετqσεως.
***B@ 2πιτροπή 9ποτερματισμού και =ριο)"τησης 'ημοσίων 'ασών και 'ασικών 2κτάσεων,
σύμφωνα με τις ανωτ"ρω κοιν"ς υπουργικ"ς αποφάσεις λειτουργεί με την πιο κάτω ν"α
συγκρότηση3
$α% ;νας δασολόγος 'ημόσιος -πάλληλος
$#% ;νας εκπρόσωπος του 'ήμου ή της 0οινότητας που )α ορίεται από τον 'ήμαρ!ο ή τον
/ρόεδρο της 0οινότητας&
$γ% ;νας 6ε!νικός υπάλληλος που ορίεται με τον αναπληρωτή του από τον 7ομάρ!ηB&
H τοιαuτη ορο0έτησις οuδαµώς επηρεά¸ει τα επί των τοιοuτων εκτάσεων δικαιώµατα
κuριoτητος τοu δηµοσίοu.
2. Tο πρωτoκοììον κοινοποιείται παρά τοu δασάρ¿οu επί αποδείçει εις τοuς
ενδιαçεροµένοuς, οι οποίοι δικαιοuνται εντoς µηνoς απo της κοινοποιqσεως να uποµάììοuν
ενστάσεις κατά τοu γενοµένοu αποτερµατισµοu και ορο0ετqσεως. Aι ενστάσεις αuται
εκδικά¸ονται uπo της επιτροπqς τοu άρ0ροu 10 & 3, αποçαινοµένης οριστικώς περί τοu
αποτερµατισµοu και τοπο0ετqσεως των οροσqµων. Eçαιρετικώς διά την περίπτωσιν ταuτην
της επιτροπqς προεδρεuει αντί τοu προέδροu πρωτοδικών, ο ειρηνοδίκης της περιο¿qς.
Tu¿oν αµçισµητqσεις περί των ορίων δηµοσίοu δάσοuς q δασικqς εκτάσεως
αποτερµατισ0έντος και ορο0ετη0έντος κατά τα ανωτέρω uπάγεται εις την αρµοδιoτητα τοu
µονοµεìοuς πρωτοδικείοu αποçαινοµένοu επί τη αγωγq τινoς των ενδιαçεροµένων
ασκοuµένη εντoς έτοuς απo τοu οριστικοu αποτερµατισµοu. Tο πρωτοδικείο δικά¸ει εκ των
ενoντων επί τη µάσει παντoς αποδεικτικοu στοι¿είοu, της αποçάσεώς τοu uποκειµένης µoνον
εις έçεσιν.
3. H δαπάνη τοu αποτερµατισµοu και της οριο0ετqσεως πìην των διακατε¿οµένων µαρuνει
κατά το qµισu το δηµoσιον και κατά το έτερον qµισu τοuς οµoροuς ιδιοκτqτας αναìoγως τοu
αναπτuγµατος των ορίων εκάστης οµoροu ιδιοκτησίας. Περί της αναìογοuσης εις 1καστον
δαπάνης σuντάσσεται ειδικq πράçις της επιτροπqς της παραγράçοu 1. Eν περιπτώσει
αρνqσεως οµoροu ιδιοκτqτοu να καταµάìη την µαρuνοuσαν αuτoν δαπάνην αuτq
εισπράττεται διοικητικώς κατά τας διατάçεις περί εισπράçεως δηµοσίων εσoδων.
4. Aιά προεδρικοu διατάγµατος, εκδιδοµένοu προτάσει τοu Yποuργοu Iεωργίας,
κα0ορί¸ονται αι διαδικασίαι και οι ειδικoτεροι oροι τοu αποτερµατισµοu και ορο0ετqσεως
των δηµοσίων δασών και δασικών εκτάσεων, τα τοu τρoποu uποìογισµοu της δαπάνης, ως
και πάσα ετέρα αναγκαία ìεπτοµέρεια.
(*** Eκδo0ηκε το Π.A. 577/1980 "Περί αποτερµατισµοu και ορο0ετqσεως των δηµοσίων
δασών" 4.E.K. 157/9-7-1980/T.A').
5. Aπo της ισ¿uος τοu παρoντος νoµοu τα κτqµατα τα οποία παρε¿ωρq0ησαν ως δάση εις
κοινoτητας προ τοu έτοuς 1940 ανqκοuν κατά κuριoτητα εις τοuς µέ¿ρι τοuδε κατo¿οuς των
µέ¿ρι εκτάσεως τριάκοντα (30) στρεµµάτων κατά κάτο¿ον.
Oς σuνοριακoν κα0εστώς µεταçu των ιδιωτικών κτηµάτων αναγνωρί¸εται εκείνο το οποίο
σu¿ναί και επανειììηµέναι δια¿ειριστικαί πράçεις διά µακράς και αδιακoποu ασκqσεως
κα0ιέρωσαν. Eκτάσεις δενδροκοµικώς καììιεργοuµεναι ωσαuτως προ τοu 1940 και
εuρισκoµεναι εντoς δηµοσίοu δάσοuς q δασικqς εκτάσεως παρα¿ωροuνται κατά κuριoτητα
εις τοuς κατo¿οuς των µέ¿ρις εκτάσεως τριάκοντα στρεµµάτων κατά κάτο¿ον.

A ρ 0 ρ ο ν 74
Aιά0εσις ¿ορτοìοµαδικών εδαçών 1. Aηµoσια ¿ορτοìιµαδικά εδάçη, τα οποία δεν
περιìαµµάνονται εντoς δασών q δασικών εκτάσεων, ώστε να αποτεìοuν µετά της δασικqς
µìαστqσεως ενιαίον σuνοìον κατά τα εν άρ0ρω 3 & 3 προµìεπoµενα, οuδέ κηρρuσονται
ένεκα τοu προστατεuτικοu αuτών ¿αρακτqρος q εç άììοu ìoγοu δασωτέα κατά τα εν άρ0ρω
38 & 1 έως και 3 ορι¸oµενα, αçοu ¿αρτογραçη0οuν περιέρ¿ονται εντoς, πενταετίας απo της
ενάρçεως ισ¿uος τοu παρoντος νoµοu, εις την δια¿είρισιν της Iενικqς A/νσεως Iεωργικqς
Aναπτuçεως και διατί0ενται προς αγροτικqν q κτηνοτροçικqν εκµετάììεuσιν κατά τας
κειµένας διατάçεις q παρα¿ωροuνται προς εçuπηρέτησιν των εν κεçαìαίω ΣT' τοu παρoντος
νoµοu αναçεροµένων σκοπών.
2. Iδιωτικά ¿ορτοìιµαδικά εδάçη τεìοuντα uπo τας εν παραγράçω 1 σuν0qκας διέπονται απo
της ενάρçεως ισ¿uος τοu παρoντος uπo των διατάçεων της αστικqς και αγροτικqς
νοµο0εσίας, επιçuìασσοµένης της διατάçεως της παραγράçοu 2 τοu άρ0ροu 62 τοu
παρoντος νoµοu.
3. Πάσα αµçισµqτησις περί τοu ¿αρακτqρος q των ορίων εκτάσεως uπαγοµένης εις τας
διατάçεις των προηγοuµένων παραγράçων επιìuεται uπo της κατά το άρ0ρον 10 & 3
επιτροπqς.
4. Aι'αποçάσεως τοu Yποuργοu Iεωργίας, εκδιδοµένης εντoς τριών µηνών απo της ενάρçεως
ισ¿uος τοu παρoντος νoµοu, κα0ορί¸εται η διαδικασία παραδoσεως της δια¿ειρίσεως uπo της
δασικqς uπηρεσίας εις τας uπηρεσίας της Iενικqς A/νσεως Iεωργικqς Aναπτuçεως των
δηµοσίων εκτάσεων της παραγράçοu 1, ως και πάσης άììης εκτάσεως εuρισκοµένης uπo την
δια¿είρισιν της δασικqς uπηρεσίας, η οποία εις το µέììον q0εìε ¿αρακτηρισ0q κατά την εν
άρ0ροις 11 έως και 14 διαδικασίαν ως µη uπαγοµένη εις τας διατάçεις τοu παρoντος νoµοu.
Μέ¿ρι της ως είρηται παραδoσεως αι uπo την δια¿είρισιν της δασικqς uπηρεσίας τεìοuσαι
εκτάσεις εçακοìοu0οuν uπαγoµεναι εις τας διατάçεις τοu δασικοu κώδικος, µετά δε την
παράδοσίν των εις τας εποικιστικάς τοιαuτας.
5. Aπo της κατά την προηγοuµένην παράγραçον παραδoσεως της δια¿ειρίσεως των εν αuτq
περιγραçοµένων δηµοσίων εδαçών δεν επιτρέπεται η ¿ορqγησις της κατά τα άρ0ρα 52, 53,
54, 55 & 2 και 56 τοu παρoντος νoµοu, αδειών q εγκρίσεων άνεu προηγοuµένης uπεu0uνοu
µεµαιώσεως της αρµοδίας uπηρεσίας γεωργίας περί µη uπάρçεως q µη καταììηìoτητος
άììων εδαçών προς ικανοποίησιν των σκοπών δι'οuς ¸ητείται η άδεια q έγκρισις
επεµµάσεως εις δηµoσια δάση q δασικάς εκτάσεις.
A ρ 0 ρ ο ν 75
Eποικιστικαί εκτάσεις 1. Eκ¿έρσωσις των παρα¿ωρη0εισών κατά τας διατάçεις της
αγροτικqς νοµο0εσίας µέ¿ρι της 11 Iοuνίοu 1975 εποικιστικών εκτάσεων επιτρέπεται µoνον
εç'oσον έ¿οuν µορçqν δασικών εκτάσεων και κατoπιν αδείας τοu νοµάρ¿οu κρίνοντος µετά
γνώµην τοu νοµαρ¿ιακοu σuµµοuìίοu δασών περί της τu¿oν ενδεικνuοµένης κηρuçεως
αuτών ως αναδασωτέων. Eκ¿έρσωσις τοιοuτων εκτάσεων, αι οποίαι διετqρησαν την µορçqν
δάσοuς απαγορεuεται, τu¿oν δε καταστρεçoµεναι εκ πuρκαïάς q άììως πως απο¡ιìοuµεναι
κηρuσσονται uπο¿ρεωτικώς αναδασωτέαι.
2. Kοινo¿ρησται δασικαί εκτάσεις ως και δια0έσιµαι τοιαuται τοu αγροτικοu κώδικος
δuνανται να αποδο0οuν εις την αγροτικqν εκµετάììεuσιν q να διατε0οuν προς εκπìqρωσιν
των uπo τοu κεçαìαίοu ΣT' τοu παρoντος q άììων ειδικών νoµων τασσοµένων σκοπών, διά
πράçεως τοu κατά περίπτωσιν αρµοδίοu οργάνοu, εκδιδοµένης µετά προηγοuµένην γνώµην
τοu νοµαρ¿ιακοu σuµµοuìίοu δασών, κρίνοντος περί της τu¿oν ενδεικνuοµένης κηρuçεως
αuτών ως αναδασωτέων.
3. @ κατά τας προηγουμ"νας παραγράφους προ#λεπομ"νη αναδάσωσις δ"ον να κηρυ!)ή εντός
τριετίας από της υπ"ρ ταύτης γνωμοδοτήσεως του νομαρ!ιακού συμ#ουλίου δασών, άλλως η
διά)εσις των εκτάσεων !ωρεί ελευ)"ρως&
H ως άνω & 3 καταργq0ηκε απo τη & 9 τοu άρ0ροu 18 τοu Ν.1734/1987.
4. Aι κατά το άρ0ρον 18 &2 εδ. α, µ και γ τοu Ν.2185/1952 qδη σuντεìεσ0είσαι
απαììοτριώσεις διατηροuν το κuρος των, η δε παραγµατοποίησις τοu δι'αuτών επιδιω¿0έντος
σκοποu είναι πάντοτε εìεu0έρα, µη κωìuοµένη των διατάçεων τοu παρoντος.
5. Aιοικητικαί παρα¿ωρqσεις δηµοσίων δασών και δασικών εκτάσεων προς οργανισµοuς
τοπικqς αuτοδιοικqσεως q άììα νοµικά πρoσωπα δηµοσίοu q ιδιωτικοu δικαίοu q και
ιδιώτας ενεργη0είσαι µετά την 21 Aπριìίοu 1967 κατά παράµασιν των κατά τον ¿ρoνον της
παρα¿ωρqσεως κειµένων διατάçεων, ανακαìοuνται uπο¿ρεωτικώς εντoς τριετίας απo της
ενάρçεως ισ¿uος τοu παρoντος ανεçαρτqτως τοu διαδραµoντος ¿ρoνοu και της τu¿oν
µεταγραçqς τοu ως άνω ακuροu τίτìοu. H εκ νέοu παρα¿ώρησις τοuτων κατά κuριoτητα q
κατά ¿ρqσιν επιτρέπεται µoνον uπo τοuς oροuς και προüπο0έσεις των διατάçεων τοu
παρoντος νoµοu.
A& .αίαι της κατηγορίας του άρ)ρου + K 1 και 5 του 'ασικού 0ώδικος $7&'& GA8AE%
μετα#ι#ασ)είσαι εις κτηνοτρόφους διά συμ#ολαιογραφικού εγγράφου νομίμως μεταγραφ"ντος,
εφ4όσον προ"ρ!ονται, είτε εξ εκτάσεων εξαιρε)εισών κατά τας διατάξεις της αγροτικής
νομο)εσίας υπ"ρ των φερομ"νων ως ιδιοκτητών των εκ κτημάτων απαλλοτριω)"ντων κατά
τας διατάξεις της αυτής νομο)εσίας είτε εξ αγοράς κτημάτων κατά την διαδικασίαν της
εκουσίας πωλήσεως του άρ)ρου +1D του αγροτικού κώδικος $M&'& 1EF+J8AF+1F+E?E% και
άρ)ρο D του 7&'& 1+G>8>1 Bπερί απαλλοτριώσεως κτημάτων προς αποκατάστασιν ακτημόνων
καλλιεργητών ή κτηνοτρόφωνB παρα!ωρούνται κατά κυριότητα και άνευ ανταλλάγματος
μερίμνη της '8νσεως 2γγείου Cδιοκτησίας του -πουργείου .εωργίας εις τους κτηνοτρόφους εις
τους οποίους μετε#ι#άσ)ησαν αι γαίαι αύται διά του ως άνω συμ#ολαιογραφικού εγγράφου ή
εις τους κα)ολικούς ή ειδικούς διαδό!ους αυτών εφ4όσον τυγ!άνουν κατά κύριον επάγγελμα
κτηνοτρόφοι ή γεωργοκτηνοτρόφοι κατά τε τον !ρόνον της δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου
και της παρα!ωρήσεως& @ κατά τα άνω παρα!ώρησις διενεργείται δι4 αποφάσεως της κατά το
άρ)ρον D+ του αγροτικού κώδικος επιτροπής απαλλοτριώσεων, ανακαλείται δε δι4 ομοίας
αποφάσεως εις περίπτωσιν αυ)αιρ"του μετα#ολής της !ρήσεως των παρα!ωρουμ"νων
εκτάσεων ως κτηνοτροφικών ή κατατμήσεώς των εις τεμά!ια μη δυνάμενα να αποτελ"σουν
αυτοδύναμον κτηνοτροφικήν εκμετάλλευσιν, εν συσ!ετισμώ προς την #οσκο:κανότητα της
εκτάσεως&
(H ως άνω & 6 καταργq0ηκε απo το άρ0ρο 26 τοu Ν.2040/1992.·
D& 6ης κατά την προηγουμ"νην παράγραφον ρυ)μίσεως εξαιρούνται οι εκτάσεις ή τμήματα
αυτών, αι οποίαι ανήκουν εις τας κατηγορίας της K + εδαφ& α και # και της παραγράφου 1 του
άρ)ρου ? του παρόντος νόμου, ως επίσης και τα !ορτολι#αδικά εδάφη, τα κείμενα εις τας εν τη
K 1 του άρ)ρου ? του παρόντος νόμου αναφερομ"νας περιο!άς& 'ιά την αναγνώρισιν των
εκτάσεων αυτών ως ιδιοκτησίας τρίτων εφαρμόονται αι διατάξεις της ισ!υούσης δασικής
νομο)εσίας&
(H ως άνω & 7 καταργq0ηκε απo το άρ0ρο 26 τοu Ν.2040/1992.·
G& 'ιά /ροεδρικού 'ιατάγματος εκδιδομ"νου τη προτάσει του -πουργού .εωργίας εντός ενός
"τους από της δημοσιεύσεως του παρόντος, κα)ορίονται τα της υπο#ολής των σ!ετικών
δικαιολογητικών εγγράφων, τα της διαδικασίας διά την διεν"ργειαν των κατά το παρόν άρ)ρον
παρα!ωρήσεων, τα του τρόπου και διαδικασίας τυ!όν κατατμήσεων, τα των περιορισμών και
κυρώσεων προς εξασφάλισιν των εν παραγράφω + του παρόντος άρ)ρου όρων ως και πάσα
ετ"ρα αναγκαία λεπτομ"ρεια&
(H ως άνω &86 καταργq0ηκε απo το άρ0ρο 26 τοu Ν.2040/1992.·
9. Eκτάσεις περί ων τα άρ0ρα 1 και 4 τοu Ν.A. 221/74 "περί αντικαταστάσεως διατάçεων
τινών και σuµπìηρώσεως τοu Ν.A. 203/68 περί παρα¿ωρqσεως q εκµισ0ώσεως εποικιστικών
εκτάσεων επί τω σκοπώ της Περιçερειακqς Bιοµη¿ανικqς Aναπτuçεως", δuνανται να
παρα¿ωροuνται εις την Eììηνικqν Tράπε¸αν Bιοµη¿ανικqς Aναπτuçεως A.E. (ETBA) κατά
την uπo των άρ0ρων τοuτων ορι¸οµένην διαδικασίαν προς δηµιοuργίαν Bιοµη¿ανικών
Περιο¿ών uπo oροuς κα0ορι¸οµένοuς εις την κοινqν Yποuργικqν απoçασιν.
Eπί των οuτω γενοµένων παρα¿ωρqσεων δεν έ¿οuν εçαρµογqν οι παράγραçοι 5, 6, και 7 τοu
άρ0ροu 1 τοu Ν.A. 221/1974 οuδέ απαιτείται η uπo της & 1 τοu αuτοu άρ0ροu προµìεποµένη
οικονοµοτε¿νικq µεìέτη και άδεια σκοπιµoτητος. Tα ανωτέρω έ¿οuν εçαρµογqν και επί των
µέ¿ρι της ενάρçεως της ισ¿uος τοu παρoντος γενοµένων παρα¿ωρqσεων προς την ETBA
A.E. διά την δηµιοuργίαν Bιοµη¿ανικών περιο¿ών.
10. 2πί κτημάτων απαλλοτριω)"ντων δι4 αποφάσεως της 2&9& προς αποκατάστασιν ακτημόνων
γεωργοκτηνοτρόφων, εις περίπτωσιν κα) ην "λα#εν μεν !ώραν διανομή των καλλιεργησίμων
εκτάσεων, ου!ί δε και των #οσκησίμων τοιούτων, λόγω του ότι οι αποκαταστα)"ντες
προτίμησαν το σύστημα της αναμίξ #οσκής των παρα!ωρη)"ντων αυτοίς κτηνοτροφικών
κλήρων, οι αποκαταστα)"ντες γεωργοκτηνοτρόφοι εκάστου !ωρίου αναγνωρίονται εξ
αδιαιρ"του συγκύριοι της απαλλοτριω)είσης #οσκησίμου εκτάσεως κατά ποσοστόν ίσον προς
τον αρι)μόν των στρεμμάτων ως "καστος εκρί)η δικαιού!ος&
(H ως άνω & 10 καταργq0ηκε απo το άρ0ρο 25 τοu Ν.2040/1992)·
11. Σuµµoìαια ανταììαγqς καταρισ0έντα και uπογραçέντα µεταçu Eììηνικοu Aηµοσίοu και
ιδιωτών, µετά την δηµοσίεuσιν τοu Ν.A. 86/69 και προ της 0έσεως αuτοu εν ισ¿uει και δι' ων
αντηììάγησαν ιδιωτικά δάση και δασικαί εκτάσεις τοu Aηµοσίοu, είναι έγκuρα κα0ώς και εις
αuτά περιε¿oµεναι σuµµάσεις ανταììαγqς, εç' oσον κατηρτίσ0ησαν σuµçώνως προς τας
γενικάς διατάçεις τοu Ν.A. 86/69.
12. Aασικαί εκτάσεις αγορασ0είσαι µέ¿ρι τέìοuς τοu έτοuς τοu 1969 δι' οριστικών
σuµµοìαίων παρ' οικοδοµικών σuνεταιρισµών και uπα¿0είσαι εις το σ¿έδιον πoìεως µέ¿ρι
τέìοuς τοu 1970 διά B.A. εκδο0έντων προτάσει των Yποuργών Aηµοσίων Eργων και
Iεωργίας, µεταµιµασ0είσαι δε, εν oìω q εν µέρει διά οριστικών σuµµοìαίων εις τα µέìη των,
0εωροuνται ως µη ανqκοuσαι εις το Aηµoσιον.
13. Iδιωτικαί δασικαί εκτάσεις εçαπτoµεναι εγκεκριµένοu σ¿εδίοu Aqµοu q Kοινoτητος και
των οποίων έ¿ει αρ0εί ο ¿αρακτηρισµoς ως αναδασωτέων, εντάσσονται εις το εγκεκριµένον
σ¿έδιον τοu οικείοu δqµοu q κοινoτητος διά Π.A. εκδιδοµένοu τη προτάσει των Yποuργών
Aηµοσίων Eργων και Iεωργίας, εç' oσον προ της ισ¿uος τοu παρoντος έ¿ει εγκρι0εί η
uπαγωγq των εις το ρuµοτοµικoν σ¿έδιον uπo τοu ρu0µιστικοu σ¿εδίοu και τοu Σuµµοuìίοu
Aηµοσίων Eργων, µετά την γενοµένην προηγοuµένως παρα¿ώρησιν άνεu ανταììάγµατος εις
τον Aqµον q την Kοινoτητα των προµìεποµένων κοινο¿ρqστων ¿ώρων τοu σ¿εδίοu.
A ρ 0 ρ ο ν 76
Eιδικoς ìογαριασµoς KTIKA 1. Aπαντα τα uπo τοu παρoντος νoµοu προµìεπoµενα
έσοδα q εισπράçεις τοu Aηµοσίοu εκ πωìqσεων, παρα¿ωρqσεων, επιµοìqς ¿ρηµατικqς
εισçοράς q απο¸ηµιώσεως διά ¿ρqσιν q ç0οράν δηµοσίων δασών q δασικών εκτάσεων, ως
και τα τέìη διά την αναγνώρισιν ιδιωτικών δασών q δασικών εκτάσεων uπo των σuµµοuìίων
ιδιοκτησίας δασών περιέρ¿ονται εις ειδικoν ìογαριασµoν τοu KTIK και Aασών διατί0ενται
δε uπο¿ρεωτικώς και αποκìειστικώς διά την πραγµατοποίησιν αγοράς ιδιωτικών δασών q
δασικών εκτάσεων q την αναγκαστικqν απαììοτρίωσιν αuτών q άììων εκτάσεων προς
αναδάσωσιν q την εçαγοράν ιδιωτικών δικαιωµάτων κατά τας διατάçεις τοu παρoντος νoµοu.
Eπίσης uπo τοu ìογαριασµοu τοuτοu δuναται να ¿ρηµατοδοτη0οuν κατoπιν αποçάσεως τοu
Yποuργοu Iεωργίας επείγοντα προγράµµατα αναδασώσεως εις περιο¿άς περί ων το άρ0ρον
25 τοu παρoντος νoµοu, q προµη0είας τε¿νικών µέτρων προς αντιµετώπισιν δασοπuρκαïών
εις τας αuτάς περιο¿άς.
2. Aιά προεδρικοu διατάγµατος*** εκδιδοµένοu προτάσει των Yποuργών Οικονοµικών και
Iεωργίας κα0ορί¸ονται τα της διαδικασίας εισπράçεως και αποδoσεως της κατά την
προηγοuµένην παράγραçον ¿ρηµατικών ποσών, αι ìεπτοµέρειαι τηρqσεως τοu ειδικοu
ìογαριασµοu ως και τα τοu τρoποu ¿ρηµατοδοτqσεως των ανωτέρω ορι¸οµένων σκοπών.
(***· Eκδo0ηκε το Π.A. 906/1980 "Περί διαδικασίας εισπράçεως και αποδoσεως
¿ρηµατικών ποσών και τηρqσεως ειδικοu ìογαριασµοu εσoδων, προµìεποµένων uπo των
διατάçεων τοu Ν.998/79", 4.E.K. 226/3-10-1980/T.A'.).
A ρ 0 ρ ο ν 77
Eπίìuσις ¿ρηµατικών διαçορών
Aι κατά τον παρoντα νoµον πράçεις επιµοìqς ¿ρηµατικqς εισçοράς q καταìογισµοu
¿ρηµατικqς οçειìqς εις µάρος οιοuδqποτε çuσικοu q νοµικοu προσώποu εκδίδονται uπo τοu
νοµάρ¿οu q κατ' εντοìqν αuτοu uπo τοu οικείοu δασάρ¿οu και κοινοποιοuνται δι' επιδoσεως
προς ον µαρuνει η uπο¿ρέωσις.
Προκειµένοu περί uπο¿ρέων ιδιοκτητών ιδιωτικών δασών q δασικών εκτάσεων ως και
διακατo¿ων δηµοσίων δασών q δασικών εκτάσεων, µη ε¿oντων κατοικίαν εντoς της
περιçερείας τοu νοµοu, η κοινοποίησις είναι ισ¿uρά αν γίνη προς τον διορισ0έντα και
δηìω0έντα εις την δασικqν uπηρεσίαν αντίκìητον q προς τον δια¿ειριστqν τοu δάσοuς q της
δασικqς εκτάσεως. Kατά τοu καταìογισµοu πράçεως επιτρέπεται προσçuγq ασκοuµένη
εντoς µηνoς απo της ρη0είσης κοινοποιqσεως ενώπιον τοu κατά τoπον αρµοδίοu διοικητικοu
πρωτοδικείοu.
Οι ìoγοι αναιρέσεως και τα της διαδικασίας εν γένει προς επίìuσιν των ως άνω διαçορών και
τα της ασκqσεως των ενδίκων µέσων ως και οι ìoγοι αναιρέσεως ρu0µί¸ονται διά
προεδρικοu διατάγµατος*** εκδιδοµένοu εντoς τριµqνοu απo της ενάρçεως ισ¿uος τοu
παρoντος τη προτάσει τοu Yποuργοu Aικαιοσuνης. Aιά την σuνταçιν τοu εν ìoγω
προεδρικοu διατάγµατος εçαρµo¸ονται οι διατάçεις τοu άρ0ροu 34 τοu Ν.702/1977.
(*** Eκδo0ηκε το Π.A. 1050/1980 "Περί της ενώπιον των Aιοικητικών Aικαστηρίων
διαδικασίας επί των uπαγοµένων εις αuτά διοικητικών διαçορών δuνάµει τοu άρ0ροu 77 τοu
Ν.998/79" 4.E.K. 266/20-11-1980/T.A'.).
A ρ 0 ρ ο ν 78
Eçοuσιοδοτqσεις 1. Aι' αποçάσεων τοu Yποuργοu Iεωργίας δηµοσιεuοµένων εις την
Eçηµερίδα της Kuµερνqσεως ρu0µί¸ονται πάσαι αι ìεπτοµέρειαι εçαρµογqς τοu παρoντος
νoµοu. 2. Tα της αµοιµqς των κατά τα άρ0ρα 7 έως και 10 τοu παρoντος σuµµοuìια και
επιτροπάς µετε¿oντων, ρu0µί¸ονται κατά την διαδικασίαν τοu άρ0ροu 8 τοu Ν.754/1978. 3.
Προς µεìέτην των εκ της εισαγωγqς των διατάçεων τοu παρoντος νoµοu προκuπτoντων
¸ητηµάτων, την κατάρτισιν και σuντονισµoν των uπ'αuτών προµìεποµένων κανονιστικών
πράçεων ως και διά την αναµoρçωσιν και ενοποίησιν της oìης δασικqς νοµο0εσίας επί τω
τέìει τοu εκσuγ¿ρονισµοu αuτqς και προσαρµογqς της προς τας σuνταγµατικάς διατάçεις ως
και τας διατάçεις τοu παρoντος νoµοu δuναται να σuγκροτη0εί παρά τω Yποuργείω Iεωργίας
ειδικq νοµοπαρασκεuαστικq επιτροπq, διαρ0ροuµένη ενδε¿οµένως και εις τµqµατα µέ¿ρι
των τριών και αποτεìοuµένη εκ δικαστικών ìειτοuργών τοu Νοµικοu Σuµµοuìίοu τοu
Kράτοuς και δηµοσίων uπαììqìων τοu Yποuργείοu Iεωργίας. Eις ταuτην δuνανται να
διορισ0οuν και µέ¿ρι δuο κα0ηγηταί ανωτάτων σ¿οìών ως και µέ¿ρι δuο δικηγoροι q ιδιώται
έ¿οντες ειδίκεuσιν εις τα σuναçq προς τα ανωτέρω έργον 0έµατα.
H αµοιµq των µεìών της επιτροπqς άτινα µετά τοu προέδροu αuτqς δεν δuνανται να
uπερµοuν τα ένδεκα κα0ορί¸εται σuµçώνως προς τα εν τη προηγοuµένη παραγράçω
ορι¸oµενα. (H Eιδικq Νοµοπαρασκεuαστικq Eπιτροπq της ως άνω &3 και οι σ¿ετικές µε
αuτq διατάçεις σuστάσεως, σuν0έσεως, σuγκροτqσεως και ìειτοuργίας τοu καταργq0ηκαν µε
τη & 11 τοu άρ0ροu 6 της 272961/26-4-82 κοινqς απoçασης των Yποuργών Προεδρίας και
Iεωργίας).
A ρ 0 ρ ο ν 79
Σ¿έσεις προς κειµένας διατάçεις
1. Kαταργοuνται απo της ενάρçεως ισ¿uος τοu παρoντος νoµοu:
α. Tα άρ0ρα 1 και 2, 8 έως και 31, 33, 34 παράγραçοι 1, 3 και 4, 35 έως και 40, 43
έως και 48, 53, 153 έως και 159, 188 έως και 199, 202, 206 έως και 208, 210 έως
και 218, 281 και 283 έως και 285 τοu Ν.A.86/1969 "Περί Aασικοu Kώδικος"(4EK
T7A/18-1-1969).
µ. Tο άρ0ρον 10 τοu Ν.177/1975 "περί αντικαταστάσεως και σuµπìηρώσεως
διατάçεων τινών τοu Ν.A. 86/69"(4EK T. 205A/27-9-75).
γ. Tα άρ0ρα 212(εις o,τι αçορά το Σuµµοuìιον Iδιοκτησίας Aηµοσίων Aασών και
το Tε¿νικoν Σuµµοuìιον Aασών) 214 έως και 216 και 225 τοu Π.A. 433/1977"περί
Οργανισµοu τοu Yποuργείοu Iεωργίας"(4EK 133A/18-5-77)
δ. Tα άρ0ρα 22 και 23 τοu Ν.663/1977"περί τροποποιqσεως κìπ.(4EK 215A/5-8-
77).

1& Pu0µίσεις τοu Aασικοu Kώδικος q άììων ειδικών νoµων, αναçερoµεναι εις την δασικqν
ιδιοκτησίαν και τα δικαιώµατα τρίτων επί δηµοσίων δασών και δασικών εκτάσεων, την
δια¿είρισιν των δασών και την άσκησιν της δασοπονίας, την δασικqν çοροìογίαν, το
δασικoν προσωπικoν, τα δασικά έργα, την 0qραν και τον ποινικoν κοìασµoν των δασικών
αδικηµάτων, άτινα αναçέρονται εις τα ανωτέρω 0έµατα διατηροuνται εν ισ¿uι, εç' oσον διά
τοu παρoντος δεν 0εσπί¸εται ρητq παρέκκìισις απo ταuτα.
A ρ 0 ρ ο ν 80
+& Qπου εν τω 7όμω 1?G8+EDABπερί φύλλου καταγραφής, Hητρώου ιδιοκτησίας και
οριο)εσίας των δασικών εκτάσεων κλπ& αναφ"ρονται αι λ"ξεις Bδασικαί εκτάσειςB νοούνται αι
εις το άρ)ρον 5 παράγραφοι +, 1, 5, ?, > και A εδάφιον #4 και γ4 του παρόντος νόμου
αναφερόμεναι εκτάσεις και εδάφη&
2. Tο άρ0ρον 2 τοu Ν.248/1976 καταργείται.
A ρ 0 ρ ο ν 81
1. Tο άρ0ρον 7 τοu Νoµοu 248/1976 τροποποιείται ως ακοìοu0ως:
"Aρ0ρον 7"
9μα τη ενάρξει της συντάξεως του φύλλου καταγραφής $κτηματικού !άρτου% περιο!ής τινός,
καλούνται υπό του προ:σταμ"νου του συνεργείου κτηματογραφήσεως, διά δημοσίας
προσκλήσεως, αναρτωμ"νης εις το οικείον 'ημοτικόν ή κοινοτικόν κατάστημα και εις την
οικείαν '8νσιν δασών ή εις το οικείον δασαρ!είον, ανακοινουμ"νης δε και δι4 οιουδήποτε
μ"σου ενημερώσεως, οι αξιούντες οιονδήποτε εμπράγματον δικαίωμα επί της υπό
κτηματογράφησιν δασικής εν γ"νει εκτάσεως ή των εντός αυτής υφισταμ"νων ετ"ρας μορφής
!ρήσεως ή φύσεως εκτάσεων, "στω και αν διά καλλιεργείας ή κα) 4οιονδήποτε τρόπον ήλλαξαν
μορφήν όπως εντός προ)εσμίας εξήκοντα $AJ% ημερών από της ημ"ρας αναρτήσεως της
προσκλήσεως εις το οικείον 'ασαρ!είον, διατυπώσουν τας τυ!όν αξιώσεις των δι4υπομνήματος
κατατι)εμ"νου ατελώς και επί αποδείξει, εις τον .ραμματ"α του συνεργείου
κτηματογραφήσεως ή εις τας οικείας ως άνω δασικάς αρ!άς, ή τον 'ιοικητήν της πλησιεστ"ρας
9στυνομικής αρ!ής& 2ν τω υπομνήματι αναγράφονται λεπτομερώς η "κτασις, αι πλευρικαί
διαστάσεις, τα όρια, το αξιούμενο δικαίωμα, ο τρόπος και ο !ρόνος κτήσεως αυτού και τα
λοιπά κτηματολογικά στοι!εία της διεκδικουμ"νης εκτάσεως& @ ανωτ"ρω πρόσκλησις
κοινοποιείται και εις τον αρμόδιον =ικονομικόν "φορον διά την υπ4αυτού προ#ολήν των τυ!όν
υφισταμ"νων δικαιωμάτων του 'ημοσίουB&
(H ως άνω &1 καταργq0ηκε απo τη &14µ' άρ0ροu 28 τοu Ν.2664/1998-4EK 275 A')
1& 6ο άρ)ρον ++ του αυτού 7όμου 1?G8+EDA, τροποποιείται ως ακολού)ως3
B9ρ)ρον ++B
/ρος κα)ορισμόν των ορίων των δασικών εν γ"νει εκτάσεων, καλούνται υπό του
προ:σταμ"νου του συνεργείου κτηματογραφήσεως οι διά της εν άρ)ρω D του παρόντος
προσκλήσεως αξιούντες οιονδήποτε εμπράγματον δικαίωμα επί της κτηματογραφουμ"νης
δασικής εν γ"νει εκτάσεως ή τμήματος ταύτης, ως και οι αξιούντες τοιούτο δικαίωμα επί των
ομόρων αυτής ακινήτων ετ"ρων μορφών !ρησιμοποιήσεως της γης, όπως εμφανισ)ούν επί
τόπου αυτοπροσώπως ή δι4 εξουσιοδοτουμ"νου αντιπροσώπου και συνεργασ)ούν μετά του
συνεργείου κτηματογραφήσεως& 6ο 'ημόσιον εκπροσωπείται εν προκειμ"νω υπό του οικείου
δ8ντού δασών ή του οικείου δασάρ!ου ή των αναπληρωτών αυτών ή των υπό τούτων
εντεταλμ"νων δασικών οργάνων& 2άν οι όμοροι συμφωνήσουν περί του ορισμού των ορίων
της δασικής εν γ"νει εκτάσεως, συμπληρούται η τυ!όν απαιτουμ"νη σήμανσις των ορίων και
αναπαριστώνται επί του !άρτου αι ούτως ορισ)είσαι οριο)ετικαί γραμμαί&
2ν περιπτώσει απουσίας ομόρων ή εγ"ρσεως αμφισ#ητήσεων, ο προ:στάμενος του συνεργείου
συμ#ουλευόμενος τα εις τα διά)εσίν του υφιστάμενα στοι!εία φωτογραφήσεως και
!αρτογραφήσεως, ως και εκπρόσωπον του δήμου ή της κοινότητος ή όργανον της
9γροφυλακής, ή τους εις το άρ)ρον +J αναφερομ"νους οριοδείκτες προσδιορίει τα πι)ανά
όρια κατά την κρίσιν του άτινα ως τοιαύτα αποτυπούται επί του !άρτου&
2πίσης αποτυπούται επί του !άρτου ή τοπογραφικού διαγράμματος και αι από(εις των
αντιλεγόντωνB&
(H ως άνω &2 καταργq0ηκε απo τη &14µ' άρ0ροu 28 τοu Ν.2664/1998-4EK 275 A')

A ρ 0 ρ ο ν 82
(Tο άρ0ρο 82 καταργq0ηκε απo τη &14µ' άρ0ροu 28 τοu Ν.2664/1998-4EK 275 A')
Tο άρ0ρον 14 τοu Ν.248/1976 αντικα0ίσταται ως ακοìοu0ως:
B9ρ)ρον +?B
+& /ρος εκδίκασιν των κατά τα άρ)ρα +1 και +5 του παρόντος αντιρρήσεων ή αιτήσεων
κα)ίσταται αρμόδιον το 2ιρηνοδικείον εν τη περιφερεία του οποίου κείται η υπό
κτηματογράφησιν περιο!ή&
1& 'ιά την εκδίκασιν εκάστης κατά το άρ)ρον +1 και +5 του παρόντος αντιρρήσεων ή
αιτήσεων, ακολου)είται η διαδικασία των άρ)ρων D5E και επόμενα του 0/' Bπερί
διαδικασίας εκουσίας δικαιοδοσίαςB&R
5& 6ο υπό του παρόντος προ#λεπόμενον 2ιρηνοδικείον δεν επιλαμ#άνεται της εξετάσεως των
ιδιοκτησιακών δικαίων δασικών εκτάσεων, δι4ας εξεδό)ησαν ήδη 'ικαστικαί αποφάσεις επί
τακτικών αγωγών ή πράξεις των κατά νόμον αρμοδίων εκάστοτε 'ιοικητικών αρ!ών, δι4ων
εκρί)ησαν αύται ως 'ημόσιαι ή ιδιωτικαί ή διακατε!όμεναι επιτραπείσης της καρπώσεώς των
παρ4ιδιωτών ή δι4ειδικών όμως παρε!ωρή)ησαν κατά κυριότητα ή νομή εις δήμους ή
κοινότητας ή καλλιεργητάς ή παρε!ωρή)ησαν προς οιανδήποτε κάρπωσιν, μ"!ρι της 1+
9πριλίου +EAD και τ"λος των περιπτώσεωνκα)4ας εκκρεμούν ενώπιον των αρμοδίων
/ολιτικών 'ικαστηρίων τακτικαί αγωγαίB&

A ρ 0 ρ ο ν 83
Tο άρ0ρο 15 τοu άνω νoµοu 248/76 αντικα0ίσταται ως ακοìοu0ως:
B9ρ)ρον +>B
+& 0ατά την εκδίκασιν των κατά τα άρ)ρα +1 και +5 του παρόντος αντιρρήσεων ή αιτήσεων το
'ημόσιον εκπροσωπείται υπό του οικείου '8ντού 'ασών ή υπό του οικείου 'ασάρ!ου ή των
νομίμων αναπληρωτών αυτών ή του οικείου =ικονομικού 2φόρου ή υπό του 7ομικού
,υμ#ούλου ή /αρ"δρου ή 'ικαστικού αντιπροσώπου του 7ομικού ,υμ#ουλίου του 0ράτους,
οριομ"νου υπό του /ρο"δρου αυτού ή παρά δικηγόρου του 'ημοσίου&
,υντρε!όντων εξαιρετικών λόγων, δύναται να ορίεται παρά του -πουργού .εωργίας
'ικηγόρος, αμει#όμενος κατά τας περί 0ώδικος 'ικηγόρων διατάξεις& 2πίσης πας αντιλ"γων
δύναται να παραστή είτε αυτοπροσώπως είτε δι4αντιπροσώπου νομίμως εξουσιοδοτουμ"νου,
δικαιούμενος εν πάση περιπτώσει να λά#η γνώσιν του φακ"λλου, ως και να αιτήσηται
αντίγραφα κεκυρωμ"να των εν αυτώ σ!ετικών εγγράφων&
1& 0ατά των αποφάσεων του 2ιρηνοδικείου !ωρεί "φεσις εκ μ"ρους των ενδιαφερομ"νων,
ενώπιον του κατά τόπον αρμοδίου /ολυμελούς /ρωτοδικείου, ασκουμ"νη εντός μηνός από της
επιδόσεως της αποφάσεως του 2ιρηνοδικείου και εκδικάεται κατά την αυτήν ως άνω
διαδικασίαν&
5& Qπου εις τας διατάξεις του 7όμου 1?G8+EDA αναφ"ρεται η υπό του άρ)ρου +? οριομ"νη
επιτροπή, εφεξής νοείται το 2ιρηνοδικείον και όπου αναφ"ρεται ,υμ#ούλιον Cδιοκτησίας
'ασών, νοείται το /ολυμελ"ς /ρωτοδικείονB&9
Tο ως άνω άρ0ρο καταργq0ηκε απo τη &14µ' άρ0ροu 28 τοu Ν.2664/1998-4EK 275 A')

A ρ 0 ρ ο ν 84
H ισ¿uς τοu παρoντος νoµοu άρ¿εται απo της δηµοσιεuσεώς τοu εις την Eçηµερίδα της
Kuµερνqσεως.
Ο παρών νoµος ¡ηçισ0είς uπo της Bοuìqς και παρ'ηµών σqµερον κuρω0είς, δηµοσιεu0qτω
διά της εçηµερίδος της Kuµερνqσεως και εκτεìεσ0qτω ως νoµος τοu Kράτοuς.

Eν A0qναις τη 27 Aεκεµµρίοu 1979
Ο ΠPΟEAPΟΣ THΣ AHΜΟKPATIAΣ
KOΝ/ΝΟΣ A. TΣATΣΟΣ

ΟI YΠΟYPIΟI
E0εωρq0η και ετέ0η η µεγάìη τοu Kράτοuς σçραγίς
Eν A0qναις τη 28 Aεκεµµρίοu 1979
Ο επί της Aικαιοσuνης Yποuργoς
I.Σταµάτης
εις τη διατήρησιν της φυσικής και βιολογικής ισορροπίας ή να εξυπηρετήσει την διαβίωση του ανθρώπου εντός του φυσικού περιβάλλοντος. 2. Ως δασική έκταση νοείται πάσα έκταση της επιφανείας του εδάφους, καλυπτόμενης υπό αραιής ή πενιχράς υψηλής ή θαμνώδους, ξυλώδους βλαστήσεως οιασδήποτε διαπλάσεως και δυναμένη να εξυπηρετήσει μίαν ή περισσότερες των εν τη προηγουμένη παραγράφω λειτουργιών. ‘’Ως δάσος ή δασικό οικοσύστημα νοείται το οργανικό σύνολο άγριων φυτών με ξυλώδη κορμό πάνω στην αναγκαία επιφάνεια του εδάφους, τα οποία, μαζί με την εκεί συνυπαρχουσα χλωρίδα και πανίδα, αποτελούν μέσω της αμοιβαίας αλληλεξάρτησης και αλληλοεπίδρασής τους, ιδιαίτερη βιοκοινότητα (δασοβιοκοινότητα) και ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον (δασογενές). Δασική έκταση υπάρχει όταν στο παραπάνω σύνολο η άγρια ξυλώδης βλάστηση, υψηλή ή θαμνώδης, είναι αραιά.’’ Η ως άνω εντός εισαγωγικών. παράγραφος προστέθηκε στο άρθρο 24 του Συντάγματος από το Ψήφισμα της Ζ’ Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων ‘’Ψήφιση, δημοσίευση και θέση σε ισχύ των αναθεωρημένων διατάξεων του Συντάγματος’’ –Φ.Ε.Κ. 84/17-4-2001/Τ.Α. 3. Εις τα δάση ή τις δασικές εκτάσεις, αντιστοίχως περιλαμβάνονται και αι εντός αυτών οιασδήποτε φύσεως ασκεπείς εκτάσεις, χορτολιβαδικές η μη, βραχώδεις εξάρσεις και γενικώς ακάλυπτοι χώροι, καθώς και αι υπεράνω δασών ή δασικών εκτάσεων ασκεπείς κορυφές ή αλπικές ζώνες των ορέων και αι άβατοι κλιτύες αυτών. Τα δάση και αι δασικαί εκτάσεις δεν μεταβάλλουν τον, κατά τας ανωτέρω διατάξεις, χαρακτήρα αυτών και όταν ακόμη εντός αυτών υφίστανται μεμονωμένα ή εγκατεσπαρμένα καρποφόρα δένδρα ή συστάδες τοιούτων δένδρων. 4. Εις τας διατάξεις του παρόντος νόμου υπάγονται και αι εντός των πόλεων και των οικιστικών περιοχών ευρισκόμεναι εκτάσεις, οι οποίες καλύπτονται υπό δασικής βλαστήσεως φυσικώς ή τεχνικώς δημιουργούμενης (πάρκα και άλση), ως και αι οπουδήποτε δημιουργούμεναι δενδροστοιχίαι ή δασικαί φυτείαι. 5. Εις τας διατάξεις του παρόντος νόμου υπάγονται και αι εκτάσεις εκείναι αι οποίαι κηρύσσονται ή έχουν ήδη κηρυχθεί διά πράξεως της αρμοδίας διοικητικής αρχής ως δασωτέαι ή αναδασωτέαι. 6. Δεν υπάγονται οπωσδήποτε εις τας διατάξεις του παρόντος νόμου: α) Αι γεωργικώς καλλιεργούμεναι εκτάσεις. β) Αι χορτολιβαδικαί εκτάσεις, αι ευρισκόμεναι επί πεδινών εδαφών ή επί ανωμάλου εδάφους ή λόφων, εφόσον δεν εμπίπτουν εις τας περιπτώσεις της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου ή δεν έχουν κηρυχθεί ένεκα του προστατευτικού αυτών χαρακτήρος ή εξ άλλου λόγου δασωτέαι κατά τα εις το άρθρον 38 του παρόντος νόμου οριζόμενα. γ) Αι βραχώδεις ή πετρώδεις εκτάσεις, αι ευρισκόμεναι επί των ως άνω πεδινών ή ανωμάλων ή λοφωδών εδαφών. δ) Αι αλυκαί.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->