Papanmagnetikdiperbuatdaripada lapisanlogam .Kepingan-kepingan magnetkecil akanmelekatdiataspermukaantersebutuntuk melekatkan kertasataukadvisualdiataspapantersebut.

Kelebihanpapanmagnetikadalahpapaninimenggunakanmagnetyangdapat melekatkanbahanvisual yangdigunakandengan baik dan mudah .Kesantarikanmagnet tidakdipengaruhiolehperubahancuaca sepertiangindanhujan.Olehyangdemikian,papanmagnetboleh digunakandalambanyakkeadaan,tempatdanmasa . Selain itu, ia juga boleh digunakan untuk menunjukkan kesan-kesan perubahan ataupergerakan denganmudah,cepatsepertimengalihvisualketempatbaruataudapatmenindanataumenindihkanvisual-visualtersebu

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful