Ó andorinha ligeira

A #2 &4 B #

= 150

A.
an bra pei

) A
- do - ços - to -

B
ri da le -

A.
nha mi va a

) A

B

B
ra, da,

B

Ó Nos No

li - gei nha mãe, ge - a -

& A

Pas - sa o mar, Nos bra - ços No pei - to

A

A

A
a da le -

A A A

A

B

B
da...

B

B B
CoÓ Co-

lém, a - lém... mi - nha a - ma va o ca - lor.

# B & B #

B B

A

A

A
a li a -

B B
noi gei noi -

B B
te, ra, te,

B B

B B
Nos No Nos

mo hei - de eu do an mo hei - de eu

pas - sar ri - nha pas - sar

B & B
bra pei bra -

B B
ços to ços

A

A
da le do -

mi va a meu

A A

A
nha ge a

mãe? a - mor?

B B

B B
da...

B B

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful