RO

RAPORT ANUAL

2011

DEZVOLTAM

IMPREUNA

SPIRITUL

DE

ECHIPA

GROUPE SOCIETE GENERALE

SUMAR
1 MESAJUL PRE{EDINTELUI DIRECTOR GENERAL .......................................................04 2 PROFIL BANC~ ........................................................................06 3 CIFRE CHEIE ...............................................................................08 4 GUVERNAN}~ CORPORATIV~ ...............................10 5 AC}IUNEA BRD.........................................................................16 6 ACTIVITATEA COMERCIAL~ .......................................18 7 MANAGEMENTUL RISCULUI.....................................24 8 RESURSE UMANE ...............................................................26 9 BANCA DE INVESTI}II ........................................................28 10 SERVICII SPECIALIZATE ...................................................30 11 RESPONSABILITATE CORPORATIV~................33 12 SITUA}II FINANCIARE ..........................................................37 13 CONTACTE ................................................................................118

DIRECTOR GENERAL MESAJUL PRE{EDINTELUI DIRECTOR GENERAL 1 4 .1 RAPORT ANUAL MESAJUL PRE{EDINTELUI .

Condi]iile macroeconomice s-au îmbun`t`]it. Cu toate acestea. 5 . fiind sus]inut`. De asemenea. creditarea a fost sus]inut` în special de marile companii. filialele BRD specializate pe leasing financiar. am toate motivele s` cred c` vom reu[i. dovedind elasticitate [i rezisten]` la condi]iile de business prea pu]in ofertante. Am reu[it s` r`mânem prezen]i la un nivel înalt pe pia]a marilor corpora]ii [i în egal` m`sur` s` fim unul dintre finan]atorii entit`]ilor publice. vom încerca s` facem din el o punte c`tre reviriment. fie ele guvernamentale sau comunit`]i locale. punând în acela[i timp bazele unor viitoare surse de profit.MESAJUL PRE{EDINTELUI . produc]ia agricol` – una mai bun` decât se estimase – a avut un efect favorabil asupra cre[terii PIB. 2011 a fost. cererea de produse [i servicii bancare nu a cunoscut o cre[tere marcant`. revista „Pia]a Financiar`” ne-a acordat titlul de „Most Trusted Bank”. Pornind de la acest nivel. La rândul lor. semnificativ sub media sistemului bancar. precum Instant Pay [i solu]ia proprietar` de plat` contactless a transportului în comun. BRD primind premiul pentru „Cea mai bun` banc` din România” atât din partea „Global Finance” cât [i din partea „The Banker”. implementat` deja în [ase ora[e din România [i a c`rei originalitate a fost recunoscut` la nivel interna]ional. leasing opera]ional [i credite de consum la locul de vânzare au r`mas profitabile. Pe pia]a persoanelor juridice. cheltuielile opera]ionale fiind men]inute la un nivel similar cu cel din 2010. rata infla]iei a sc`zut la cel mai mic nivel dup` 1990. în timp ce coeficientul nostru de exploatare s-a situat la 43%. De asemenea. la nivelul clientelei de persoane fizice.DIRECTOR GENERAL RAPORT ANUAL 1 G UY POU PET De[i înc` dificil din punct de vedere macroeconomic. un an pozitiv pentru BRD. Bazându-m` pe calitatea echipei BRD. îmbun`t`]indu-ne astfel cota de pia]`. Ne-am concentrat pe îmbun`t`]irea eficien]ei opera]ionale [i am reu[it astfel s` ob]inem o rentabilitate confortabil`. Chiar dac` anul acesta se anun]` la fel de problematic precum preceden]ii trei ani. Performan]ele noastre s-au bucurat [i anul trecut de recunoa[tere din partea unora dintre cele mai prestigioase publica]ii economice din România [i str`in`tate. în special prin intermediul produselor monetice inovante. La nivel intern. din multe puncte de vedere. doar de programul Prima Cas` [i de campania de refinan]are. premiu pe care îl pre]uim [i care demonstreaz` aprecierea de care banca noastr` se bucur` în rândul clien]ilor [i partenerilor s`i. am continuat s` ne eficientiz`m activitatea. în 2012 ne-am propus s` fim foarte activi [i s` câ[tig`m clien]i noi. Rentabilitatea noastr` a fost [i în 2011 cea mai bun` pe ansamblul sistemului bancar.

2 RAPORT ANUAL PROFIL BANC~ PROFIL BANC~ 2 6 .

000 clien]i n 16.PROFIL BANC~ RAPORT ANUAL 2 I N F O R MA}II GE NE RA L E D ESP RE COMPA NIE PRO FIL GROUPE SOCIETE GENERALE Société Générale este unul dintre primele grupuri de servicii financiare europene. Profit brut de 23 milioane RON. de]inând \n portofoliu 6 fonduri deschise de investi]ii (OPCVM).3 miliarde RON credite c`tre popula]ie n peste 2.2 milioane de carduri bancare incluse \n sistemul 3D Secure Banca persoanelor juridice Servicii personalizate dedicate clien]ilor corporativi români. IMM-urilor. Société Générale este. Cei 160. gestionarea activelor. IMM-uri sau mari companii. un actor important \n domeniile servicii financiare specializate.GROUPE SOCIETE GE NE RA L E BRD – Groupe Société Générale este. Prin re]eaua de agen]ii prezente \n toat` ]ara. n BRD Asigur`ri de Via]` . depozitarea activelor Organismelor de Plasament Colectiv [i ale Fondurilor de Pensii Private. opera]iuni de pia]`. prezent` \n Europa Central` [i de Est [i Rusia. filialelor marilor companii multina]ionale.acompaniaz` zi de zi peste 33 milioane de clien]i \n lumea \ntreag`.280. Banca de retail din afara Fran]ei. n Factoring: 3. Grupul [i-a construit business-ul pe un model diversificat de banc` universal`. suntem \n proximitatea clien]ilor no[tri. Banca de finan]are [i investi]ii cu expertiza global` \n investi]ii. Servicii directe sau prin filialele specializate : n BRD Corporate Finance – filial` specializat` \n consultan]` \n privatiz`ri [i fuziuni &achizi]ii n BRD Asset Management –filial` specializat` \n gestiunea activelor. gestiunea activelor [i servicii pentru investitori. \n Asia [i \n fostele teritorii franceze. ocup` pozi]ia a treia pe pia]a fondurilor de investi]ii. BRD asigur` produsele [i serviciile potrivite pentru clien]ii s`i. de asemenea.000 clien]i [i un volum al subscrierilor de peste 10 milioane EUR. PROFIL BRD . Profitabilitate crescut` [i dezvoltare puternic` a segmentului de finan]are auto. Cea mai mare realizat` pân` \n prezent de BRD. companiilor [i institu]iilor pe urm`taorele trei linii de business: Oferta divers` de produse [i servicii [i apropierea de client stau \n centrul misiunii noastre comerciale.100 de coresponden]i bancari \n 100 de ]`ri. private banking. Unul din marii actori din pia]a româneasc` de investment banking. de mai bine de un deceniu.000 de clien]i \n al treilea an de activitate. Grupul figureaz` \n indicii interna]ionali de dezvoltare durabil`: FRSE4good. persoane fizice autorizate. de referin]` pe pia]`. \n Africa subsaharian`. ASPI.000 clien]i n 17. micro\ntreprinderilor [i autorit`]ilor locale. n BRD Pensii – filial` specializat` \n administrarea de fonduri de pensii 182. sub brandurile Société Generale.prezen]i \n 77 de ]`ri . DJSI World [i DJSI Europe. n 140. \n bazinul mediteraneean.705 vehicule [i 240 clien]i.filial` specializat` \n credite de consum. 000 de colaboratori . Prezent` \n top 10 companii de asigur`ri de via]` din România. finan]`ri [i opera]iuni de pia]a.320. n BRD Sogelease – filial` specializat` \n leasing. Cu o ofert` comercial` \n continu` extindere. o banc` aleas` pentru calitatea serviciului [i a personalului. asigur`ri.84 miliarde RON cifra de afaceri. Crédit du Nord [i Boursorama.2 miliarde RON credite acordate Servicii specializate n Opera]iuni interna]ionale: peste 1. n ALD Automotive – filial` specializat` \n leasing opera]ional complet [i gestiune de flote de autovehicule. n BRD Finance . Fie \n calitatea lor de persoane fizice.979 de angaja]i (BRD [i filiale) Rating-ul B`ncii n Fitch:Ratingul pe termen lung \n valut` BBB + n Moody’s: Ratingul pentru depozite pe termen lung \n valut` Baa3 Ratingul pentru depozite pe termen lung in moneda locala Baa2 Banca de investi]ii Brokeraj. 7 . Banca persoanelor fizice n 2. urm`rind \n acela[i timp soliditatea financiar` [i strategia de cre[tere durabil` cu ambi]ia de a fi o banc` orientat` c`tre clien]i. \n topul b`ncilor universale din România. Echipele Société Générale ofer` consultan]` [i servicii dedicate persoanelor fizice. n n n Banca de retail din Fran]a. care au la dispozi]ie unit`]i moderne [i personal calificat: n 937 de agen]ii n 8. custodia instrumentelor financiare tranzac]ionate pe pie]e locale [i interna]ionale [i servicii de consultan]`. indiferent de momentul vie]ii \n care se afl`. Num`rul 1 \n România cu 6.

3 RAPORT ANUAL CIFRE CHEIE CIFRE CHEIE 3 8 .

71 CAPITALURI PROPRII (milioane RON) 6.139 1.CIFRE CHEIE RAPORT ANUAL 3 CI F RE CH E IE VENIT NET BANCAR (milioane RON) 3.64 1.268 1.009 8% 498 2009 2010 2011 2009 2010 2011 EVOLU}IA REZULTATULUI NET/AC}IUNE (RON) 1.808 IFRS REZULTAT BRUT DIN EXPLOATARE (milioane RON) 2.749 4.110 2009 2010 2011 2009 2010 2011 RENTABILITATEA FONDURILOR PROPRII (ROE) 25% 19% REZULTAT NET (milioane RON) 1.45 0.693 3.585 2.056 3.088 5.944 2009 2010 2011 2009 2010 2011 9 .

4 RAPORT ANUAL GUVERNAN}A CORPORATIV~ GUVERNAN}A CORPORATIV~ 4 10 .

angaja]i [i organiza]iile care le reprezint` interesele. astfel \ncât nicio persoan` sau grup restrâns de persoane s` nu poat` domina. Mandatul de administrator independet al domnului Sorin Marian Coclitu a fost re\nnoit pentru o perioad` de 4 ani.A reprezint` ansamblul principiilor ce stau la baza cadrului de administrare prin care banca este condus` [i controlat`. 105. Ioan Cuzman [i Sorin Marian Coclitu (desemnat. pentru o perioad` de 4 ani. Jean-Louis Mattei. în calitatea de administrator independent). aceste principii determin` eficacitatea mecanismelor de control adoptate cu scopul de a proteja [i a armoniza interesele tuturor categoriilor de participan]i la activitatea desf`[urat` de banc` . a transparen]ei informa]iei corporative relevante. S-au reînnoit mandatelor de administrator ale domnilor Petre Bunescu. directori. \n general. pentru un mandat de 4 ani. Sorin-Mihai Popa. precum [i a unei func]ion`ri eficiente pe pia]a bancar`.ac]ionari. 268. Dumitru Popescu. începând cu data de 18 aprilie 2011. etc. administratori. Bogdan Baltazar. dintre care unul ne-executiv independent. Transpuse \n documente normative interne. Anul 2011 a adus modific`ri \n componen]a Consiliului de Administra]ie. din data de 10 martie 2011. clien]i [i parteneri de afaceri. din data de 14 aprilie 2011. Structura Consiliului de Administra]ie asigur` un echilibru \ntre membrii executivi [i ne-executivi. procesul decizional al Consiliului de Administra]ie [i este format din trei membri executivi [i opt membri ne-executivi. ale[i de Adunarea General` a Ac]ionarilor pentru un mandat de 4 ani [i se \ntrune[te o dat` la trei luni sau ori de câte ori este necesar. ca urmare a expir`rii mandatului de administrator al domnului Aurelian Dochia. Didier Alix. doamna Anne Marion-Bouchacourt a fost aleas` în calitate de administrator.Groupe Société Générale S. în continuare. dup` cum urmeaz`: n Prin decizia Consiliului de Administra]ie nr.Groupe Société Générale a adoptat sistemul unitar de administrare \n deplin` concordan]` cu obiectivele unei bune guvernan]e corporative. a protec]iei ac]ionarilor [i altor stakeholderi. prin Hot`rârea Adun`rii Generale Ordinare a Ac]ionarilor nr. n ADMINIS TRA RE A { I CONDU C ERE A B ~ N C I I BRD . n Domnul Bernardo Sanchez Incera a fost confirmat în calitatea de administrator pentru un mandat de 4 ani. pe locul r`mas vancat ca urmare a renun]`rii la mandatul de administrator a doamnei Anne Fossemalle. conduc`tori ai diverselor structuri ale societ`]ii. autorit`]i centrale [i locale. n 11 .GUVERNAN}A CORPORATIV~ RAPORT ANUAL 4 G UV E N AN }A CORPORATIV~ Guvernan]a corporativ` a BRD . CONSILI U L D E ADMINIS TRA } I E Consiliul de Administra]ie este format din 11 membri.

4

RAPORT ANUAL

GUVERNAN}A CORPORATIV~

COMPONEN}A CONSILIULUI DE ADMINISTRA}IE

Guy POUPET
- Pre[edintele Consiliului de Administra]ie [i Director General - Pre[edintele Consiliului de Administra]ie al BRD Finance IFN S.A. - Membru al Consiliului de Administra]ie al ALD Automotive SRL - Pre[edintele Consiliului B`ncii Mobiasbanca – Republica Moldova - Membru al Consiliului de Administra]ie al Société Générale European Business Services SA.

Sorin - Mihai POPA
- Membru al Consiliului de Administra]ie - Director General Delegat - Membru \n Consiliul de Administra]ie al BRD Sogelease IFN S.A.

Petre BUNESCU
- Membru al Consiliului de Administra]ie - Director General Adjunct - Vice-Pre[edinte al Asocia]iei Romåne a B`ncilor - Membru \n Consiliul de Administra]ie al Transfond S.A.

Didier ALIX
- Membru ne-executiv al Consiliului de Administra]ie

Bernardo SANCHEZ - INCERA
- Membru ne-executiv al Consiliului de Administra]ie - Director General Delegat al Grupului Société Générale

Jean-Louis MATTEI
- Membru ne-executiv al Consiliului de Administra]ie - Pre[edinte al Comitetului de Audit - Pre[edinte al Comitetului de Remunerare - Directorul General al BHFM Divizia Interna]ional` de Retail Banking a Grupului Société Générale

ANNE MARION-BOUCHACOURT
- Membru ne-executiv al Consiliului de Administra]ie Administratie (începând cu data de 15 februarie 2012) - Membru al Comitetului de Remunerare; - Director Resurse Umane al Grupului Société Générale

Bogdan BALTAZAR
- Membru ne-executiv al
Consiliului de Administra]ie

Dumitru D. POPESCU
- Membru ne-executiv al
Consiliului de Administra]ie - Membru al Comitetului de Audit

Sorin Marian COCLITU
- Membru ne-executiv al
Consiliului de Administra]ie - Membru al Comitetului de Audit - Membru al Comitetului de Remunerare; - Pre[edinte - Director General al Fondului Român de Garantare a Creditelor pentru Intreprinz`torii Priva]i - Vicepre[edinte al Consiliului Reprezentan]ilor Ac]ionarilor SIF Muntenia

Ioan CUZMAN
- Membru ne-executiv al
Consiliului de Administra]ie

- Pre[edinte Director General la
Fondul Propriet`]ii Private nr.1 Banat-Cri[ana.

12

GUVERNAN}A CORPORATIV~

RAPORT ANUAL

4

REMUNERAREA MEMBRILOR CONSILI U LUI DE ADMINIS TRA } I E
Pentru anul 2011, Adunarea General` Ordinar` a Ac]ionarilor a aprobat o remunera]ie pentru membrii ne-executivi ai Consiliului de Administra]ie în valoare de 1,500 EUR/lun` (sum` brut`, echivalent lei) precum [i o limit` general` pentru remunera]iile suplimentare ale administratorilor [i ale directorilor pentru anul 2011 în sum` de 8 milioane RON, brut.

Comitetul este format din membrii Comitetului de Direc]ie [i responsabilii structurilor interne cu un rol important \n administrarea riscului.

CONDUCEREA EXECUTIV~
Conducerea operativ` [i coordonarea activit`]ii zilnice a b`ncii este delegat` de c`tre Consiliul de Administra]ie c`tre directori. Directorii B`ncii sunt ale[i de c`tre Consiliul de Administra]ie, dintre administratori sau din afara Consiliului, [i formeaz` \mpreun` Comitetul de Direc]ie. Conform Codului de guvernan]` corporativ` al BRD, Comitetul de Direc]ie este format din minim 5 directori, dintre care un Director General [i este condus de Directorul General care este [i Pre[edintele Consiliului de Administra]ie. La 31 decembrie 2011 Comitetul de Direc]ie al BRD era compus din Directorul General, un Director General Delegat [i 5 Directori Generali Adjunc]i. Fiecare Director este investit cu toate competen]ele de a ac]iona \n numele B`ncii [i de a o reprezenta \n rela]iile cu ter]ii, \n orice circumstan]` legat` de activit`]ile pe care le coordoneaz`, cu respectarea dispozi]iilor legale [i ale Actului Constitutiv. În limita competen]elor [i r`spunderilor stabilite de Consiliul de Administra]ie, directorii ac]ioneaz` împreun`, organiza]i în Comitetul de Direc]ie, pentru o serie de activit`]i/ opera]iuni specifice activit`]ii b`ncii, detaliate \n Actul Constitutiv [i Norma de Func]ionare Intern` a B`ncii.

COMITETU L D E A UDI T
Comitetul de Audit este compus din 3 membri ne-executivi ai Consiliului de Administra]ie: Jean-Louis MATTEI (Pre[edinte), Dumitru POPESCU ( Membru) [i Sorin Marian COCLITU (Membru, Administrator independent). Membrii Comitetului de Audit au experien]a corespunz`toare atribu]iilor specifice ce le revin în cadrul comitetului [i se reunesc cel pu]in o dat` pe semestru. Comitetul de Audit asist` Consiliul de Administra]ie \n \ndeplinirea responsabilit`]ilor sale pe linia controlului intern [i auditului financiar, adresând recomand`ri privind strategia [i politica institu]iei de credit în acest domeniu.

COMITETU L D E REMUNERARE
Este un comitet consultativ constituit \n sprijinul Consiliului de Administra]ie, în scopul de a elabora [i supraveghea implementarea politicii de remunerare a B`ncii. Comitetul este format din 3 administratori ne-executivi, din care unul independent, ale[i de c`tre Consiliul de Administra]ie din rândul membrilor s`i [i anume: Jean-Louis MATTEI (Pre[edinte), Anne MARION-BOUCHACOURT (Membru), Sorin Marian COCLITU (Membru, Administrator independent).

COMITETU L D E ADMINISTRARE A RISCULUI
Prezidat de Directorul General, Comitetul de Administrare a Riscului se întrune[te trimestrial sau ori de câte ori este necesar. Obiectivele sale sunt gestionarea riscurilor semnificative, riscuri cu impact \nsemnat asupra situa]iei patrimoniale [i/sau reputa]ionale a b`ncii (riscul de credit, riscul de pia]`, riscul de lichiditate, riscul opera]ional [i riscul reputa]ional), precum [i riscurile asociate activit`]ilor externalizate.

13

4

RAPORT ANUAL

GUVERNAN}A CORPORATIV~

COMPONEN}A CONDUCERII EXECUTIVE

Guy POUPET
Pre[edintele-Director General

Sorin - Mihai POPA
Director General Delegat

Petre BUNESCU
Director General Adjunct

Claudiu CERCEL-DUCA
Director General Adjunct

Gabriela GAVRILESCU
Director General Adjunct

Jean-Luc GRASSET
Director General Adjunct

Gheorghe MARINEL
Director General Adjunct (aprobare BNR: 15 februarie 2012)

14

Procedurile de desf`[urare a lucr`rilor AGA sunt supuse aprob`rii ac]ionarilor pentru a se asigura o derulare ordonat` [i eficient` a lucr`rilor.GUVERNAN}A CORPORATIV~ RAPORT ANUAL 4 D REP TU R IL E AC }I O N A RI L O R BRD respect` drepturile ac]ionarilor s`i [i asigur` acestora un tratament egal. \n cuantumul [i condi]iile stabilite de Adunarea Generala a Ac]ionarilor. \n special. iar Adunarea General` Extraordinar` se \ntrune[te ori de c`te ori este necesar. Fiecare ac]ionar poate adresa administratorilor \ntreb`ri referitoare la activitatea b`ncii. atât prin e-mail. Banca organizeaz` reuniuni cu anali[tii financiari. deschis` pe pagina proprie de Internet. to]i ac]ionarii primesc anual o informare individual` cu privire la situa]ia ac]iunilor [i a dividendelor ce le revin pentru exerci]iul financiar încheiat. astfel \ncât ace[tia s`-[i exercite toate drepturile de o maniera echitabila. Aceste reuniuni ofer` managementului B`ncii [i anali[tilor pie]elor financiare ocazia de a face schimb de opinii. coordonatele fiind afi[ate pe site-ul institu]ional. Adunarea General` a aprobat repartizarea unui dividend brut de 0. Pentru a face cunoscute rezultatele sale financiare. DREPTUL LA DIVIDENTE Fiecare ac]iune a b`ncii de]inut` de ac]ionar la data de \nregistrare (stabilit` conform reglement`rilor specifice [i aprobat` de AGA) confer` acestuia dreptul de a beneficia de dividende pentru exerci]iul financiar anterior. cât [i telefonic.brd. Competen]a de aprobare a creditelor acordate persoanelor fizice [i juridice aflate în rela]ii speciale cu banca apar]ine Consiliului de Administra]ie. ALTE ELEMENTE DE G UV E R N A N} ~ C OR P OR A T I V~ CONFLICTE DE INTERESE În 2011. prin reprezentant sau pot vota prin coresponden]`. |n cadrul Adun`rilor Generale ale Ac]ionarilor se permite [i se \ncurajeaz` dialogul \ntre ac]ionari [i membrii Consiliului de Administra]ie [i/sau ai conducerii executive. Ac]ionarii/investitorii pot adresa B`ncii solicitarile lor. Pentru a asigura tratamentul egal [i exercitarea deplin` [i \ntr-o manier` echitabil` a drepturilor de]in`torilor de ac]iuni. nu au fost identificate conflicte de interese între membrii Consiliului de Administratie [i ai Comitetului de Direc]ie [i interesele B`ncii. \n cel mult 5 luni de la \ncheierea exerci]iului financiar. |n anul 2011.17957 lei/ac]iune [i a stabilit procedura de distribuire a dividendelor cuvenite pentru 2010. Adunarea General` Ordinar` se \ntrune[te cel pu]in o dat` pe an. Informa]iile relevante sunt publicate pe pagina proprie de internet atât \n limba român` cât [i \n limba englez`. Banca stabile[te la \nceput de an un calendar al raport`rilor financiare. DREPTUL LA VOT Ac]iunile b`ncii sunt indivizibile [i confer` de]in`torilor drepturi egale. banca a stabilit [i a aplicat o serie de reguli deontologice pe care trebuie s` le respecte administratorii. Convocarea se realizeaz` cu cel pu]in 30 de zile \nainte de data stabilit`. C AL E NDAR UL F I N AN C I AR 201 2 Prezentarea rezultatelor anuale preliminare:14 februarie 2012 Adunarea General` a Ac]ionarilor:26 aprilie 2012 Prezentare rezultate anuale 2011: Prezentarea rezultatelor trimestrului 1: Prezentarea rezultatelor trimestrului 2: Prezentarea rezultatelor trimestrului 3: 26 aprilie 2012 30 aprilie 2012 30 iulie 2012 6 noiembrie 2012 Ac]ionarii pot participa la lucr`rile Adun`rilor Generale personal. deschis` pe pagina proprie de Internet (www. brokerii [i investitorii. directorii [i celelalte persoane ini]iate pentru a se evita înc`lcarea cadrului legal aplicabil tranzac]ion`rii cu instrumente financiare emise de BRD. Pentru informarea ac]ionarilor [i investitorilor. TRANZAC}IILE PERSOANELOR INI}IATE Pentru a stabili un cadru de ac]iune preventiv [i securizat de realizare a opera]iunilor pe pia]` de c`tre persoanele care prin pozi]ia lor în banc` au acces la informatii privilegiate. Banca pune la dispozi]ia acestora toate informa]iile relevante cu privire la AGA [i la deciziile adoptate. membrii conducerii executive [i angaja]ii grupului la efectuarea propriilor tranzac]ii.ro). orice ac]iune dând dreptul la un vot \n Adunarea General` a Ac]ionarilor. [i cu ac]ionarii proprii. precum [i pentru evitarea conflictelor de interese reale sau aparente (posibile). atât prin mijloacele de comunicare \n mas`. OPERA}IUNI CU PERSOANE AFLTE |N RELA}II SPECIALE CU BANCA Cadrul de reglementare intern` stabile[te un set de reguli ce trebuie respectate de to]i membrii Consiliului de Administra]ie. Adun`rile generale sunt ordinare [i extraordinare. cât [i \n sec]iunea special`. cu respectarea prevederilor legale privind publicitatea [i notificarea Comisiei Na]ionale de Valori Mobiliare (CNVM) [i a Bursei de Valori Bucure[ti (BVB). Formulare de procur` [i de vot prin coresponden]` sunt puse la dispozi]ia ac]ionarilor \n sec]iunea special`. \n general. BRD a \nfiin]at [i men]ine o structur` adecvat` pentru rela]ia cu investitorii. Adun`rile generale sunt convocate de Consiliul de Administra]ie. Totodat`. consultan]ii de plasament. DREPTUL LA INFORMARE BRD asigur` ac]ionarilor s`i accesul la informa]ii relevante. 15 .

5 RAPORT ANUAL AC}IUNEA BRD AC}IUNEA BRD 5 16 .

368 116.00 3. Venitul generat de dividende este supus impozit`rii la surs`.265.oct. ROTX.AC}IUNEA BRD RAPORT ANUAL 5 A C } IU NE A BR D Ac]iunile BRD sunt listate la categoria I a Bursei de Valori Bucure[ti \ncepând cu 15 ianuarie 2001.000.00 mar.835 500.589.147. La aceea[i dat`.00 4.000.00 BET ( axa din partea dreapt`) 7. dividendele se pl`tesc din fondurile constituite \n acest scop dup` aprobarea AGA. pre]ul de \nchidere al ac]iunii BRD a avut o evolu]ie similar` cu indicele BET.589.iun.00 3.00 6.11 mai.00 6.00 2.11 apr.11 DIVIDENDE |n conformitate cu legisla]ia român` [i Actul Constitutiv.-11 iul..368 465. Cursul de \nchidere al ac]iunii BRD la data de 30 decembrie 2011. \n termen de dou` luni de la Adunarea General` a Ac]ionarilor.500. a fost de 10.-11 feb.16690 25% 17 .. capitalizarea bursier` a fost de peste 7.17957 25% 2011 465. Dividendele sunt distribuite ac]ionarilor propor]ional cu cota lor de participare la capitalul social.-11 sep.316.00 5.00 14.000.500. Profitul net anual este repartizat sub form` de dividende conform hot`rârii AGA. ultima zi de tranzac]ionare a anului 2011. AC}IUNEA BRD Evolu]ia lunar` a pre]ului ac]iunii BRD [i a indicelui BET \n perioada ianuarie .459 0.000.00 5.000.342 0.500.-11 nov. Ac]iunea BRD este inclus` \n indicii BET. BET-XT [i BET-C. Evolu]ia volumului dividendelor aprobate [i distribuite se prezint` astfel: Profit net BRD (RAS) Profit net (RON) Profit distribuibil (RON) Total dividende (RON) Dividend pe ac]iune (RON) Rata de distribu]ie din profitul distribuibil 2010 500.000.500.71 RON/ac]iune.463 milioane RON.00 8.11 2.111111 dec.00 10. |n cursul anului 2011.00 12.265.500.decembrie 2011 BRD-GSG (axa din partea stâng`) RON 16.835 125. Rezultatul distribuibil se bazeaz` pe rezultatul net \n conformitate cu situa]iile financiare la nivel individual preg`tite \n conformitate cu standardele locale de contabilitate.00 4.00 ian.

6 RAPORT ANUAL ACTIVITATEA COMERCIAL~ ACTIVITATEA COMERCIAL~ 6 18 .

cu cea mai extins` re]ea de unit`]i dintre b`ncile private.379 2. realitate care ne plaseaz` \ntr-o pozi]ie privilegiat` la apari]ia oric`ror oportunit`]i de finan]are . precum [i cu stadiul actual [i cel previzibil pentru urm`toarea perioad` a cererii de finan]are.279 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 19 .937 33.382 milioane RON Persoane juridice Persoane fizice 2008 2009 2010 2011 EVOLU}IA NUM~RULUI DE AGEN}II 930 930 937 937 CREDITE CLIENTEL~ 32.ACTIVITATEA COMERCIAL~ RAPORT ANUAL 6 A C T IV IT ATE A COME RCIA L~ |n 2011. \n consonan]` cu nivelul tehnologic atins de Re]ea. fiind puternic influen]at de contextul pie]ei locale. dar nici influen]ele tot mai complexe ale contextului european. f`r` s` ignore condi]iile particulare ale mediului \n care evolueaz`. iar ritmul de achizi]ie a unor clien]i noi nu a revenit \nc` la caden]a anterioar` lui 2008. inova]ia fiind cea care face diferen]a pe o pia]` tot mai concuren]ial`. re]eaua agen]iilor BRD a marcat o important` evolu]ie calitativ`. cât [i \n cele medii ori \n zonele rurale cu poten]ial. evoluat` calitativ. BRD – Groupe Société Générale a avut \ntre liniile principale de ac]iune.334 2.895 34.atât \n ora[ele mari. cea mai profitabil` banc` din România. Eforturile echipelor au avut ca rezultat faptul c` BRD a fost [i \n 2011.955 29. DEPOZITE CLIENTEL~ 28. conservarea profitabilit`]ii.888 33. 2008 2009 2010 2011 Persoane juridice Persoane fizice PERSOANE JURIDICE ( X 1 000 ) 162 149 141 137 PERSOANE FIZICE ( X 1 000 ) 2. |nc` un argument al avantajului de care beneficiem este acela c` \n ultimii ani. |n linii mari.430 2.025 30.561 30. au fost deja operate optimiz`rile diverselor activit`]i. Evolu]ia depozitelor [i a creditelor demonstreaz` c` BRD [i-a men]inut nivelul activit`]ii în condi]iile unei cereri modeste pentru finan]are. chiar dac` numeric s-a diminuat.342 2008 2009 2010 2011 milioane RON Baza de clien]i a r`mas robust`.

20 . împar]it` pe segmente de pia]` astfel: PERSOANE JURIDICE ( % ) CREDITE 14. chiar dac` aceasta a presupus unele sc`deri ale cotelor noastre de pia]`. Pe pia]a persoanelor juridice. atuuri majore s` ne consolid`m pozi]ia [i chiar s` ne cre[tem cotele de pia]`. Internet Banking [i e-Commerce.2 miliarde RON.6 RAPORT ANUAL ACTIVITATEA COMERCIAL~ BRD continu` s` fie un actor de top \n sistemul bancar românesc.1 DEPOZITE 17.4 miliarde RON. la nivelul clientelei persoane fizice. valoarea angajamentelor la nivel de banc` a fost de 45. cererea de produse [i servicii bancare nu a cunoscut o cre[tere fa]` de anul anterior. doar de continuarea programului Prima Cas` [i de campania de refinan]are. Avem. |n consecin]`. num`rul total de abona]i ai serviciului de internet banking BRD-Net era de 310. un poten]ial care va permite sporuri consistente. rapide [i practice. de]inând urm`toarele cote de pia]` În 2011.1 \ntreprinderi medii 13. din punctul de vedere al activelor. |n 2011.7 15. fiind sus]inut`. cu 20 % mai mare decât la sfâr[itul anului precedent.8 16. serviciile de Mobile Banking.2 13. pe fondul dificult`]ilor persistente la nivel macroeconomic. Suntem a doua banc` din România. iar valoarea total` a tranzac]iilor a fost de 1.000. a[adar. Gradul de bancarizare \nc` redus al pie]ei române[ti indic`. La sfâr[itul lunii decembrie 2011.7 37% persoane fizice 2010 2011 2010 2011 16% \ntreprinderi mici PERSOANE FIZICE ( % ) 17 % 30 % \ntreprinderi mari CREDITE 15. {i \n acest an 2012 competi]ia se anun]` dur`.7 DEPOZITE 14. bine primite de clientel`: Centrul de rela]ii cu clien]ii Vocalis. BRD a considerat prioritar` conservarea unei rentabilit`]i ridicate. \ns`. finan]`rile au fost solicitate în special de marile companii.5 2010 2011 2010 2011 BRD a continuat anul trecut s` \mbun`t`]easc` [i s` extind` în permanen]` canalele de banc` la distan]`.

|n 2011 am continuat s` acord`m o aten]ie deosebit` segmentului de tineri. Clientul poate opta pentru introducerea abonamentului pe card sau pentru efectuarea pl`]ii direct din contul cardului. INOVA}II BRD Cardul Transport – card bancar utilizabil pentru plata c`l`toriei \n mijloacele de transport \n comun \n Bucure[ti (re]elele RATB [i Metrorex). prin oferte dedicate [i personalizate. Gradul de implicare a b`ncii se va men]ine ridicat [i \n 2012 [i se va pastra pân` la consumarea integral` a plafonului de garantare acordat de FNGCIMM. s` se implice \n programul Prima Cas`. fiind una dintre b`ncile care a participat activ [i cu rezultate notabile \n toate etapele acestui program: BRD a acordat primul credit la momentul lans`rii programului [i continu` s` fie unul dintre vectorii de imagine ai programului. am organizat dou` mari campanii având drept obiective majore promovarea creditelor Work&Travel. cardul Suporter. echiparea [i fidelizarea studen]ilor la fiecare \nceput de an universitar. tinerilor. Pe parcursul anului 2011 BRD a continuat. Banca a valorificat. diversificând oferta existent`. Portofoliul de produse de creditare BRD a fost completat de creditului Casa BRD de 10. 21 . Cardul Suporter – lansat \n aprilie 2011. Totodat`. Aceste obiective au fost sus]inute prin oferte special create. acesta are integrat` [i tehnologia contactless care permite pl`]i de mic` valoare f`r` PIN. de asemenea. De asemenea. dar [i \n mai multe ora[e din ]ar`. dup` caz. pentru atragerea [i avansarea de solu]ii clien]ilor cu credite la alte B`nci. a dezvoltat [i a promovat produse. BRD a creeat. cu utilizare na]ional` [i interna]ional` care are integrat` tehnologia contactless. pensii private [i bancassurance. cardul permite efectuarea tuturor tipurilor de opera]iuni. Cardul a fost a fost lansat \n iunie 2011. Pe lâng` aplica]ia transport [i func]ionalitatile cunoscute ale unui card clasic. dar [i dezvoltarea portofoliului de clien]i noi. echipat cu tehnologia contactless. dar [i clien]ilor de top ai b`ncii. oferindu-le. Banca a continuat s` fie partenerul clien]ilor de]in`tori de credite la BRD. dar [i ofertele de refinan]are. Aceast` solu]ie a fost declarat` unic` \n Europa de c`tre MasterCard. respectiv atragerea. |n decursul anului trecut. solu]ii personalizate de reesalonare/restructurare a datoriilor. pensionarilor. Prioritare au fost gestionarea corect` a riscului. |n 2011 o aten]ie deosebit` a fost acordat` clien]ilor afla]i \n conventiile pay-roll. f`r` a fi necesar` achizi]ionarea separat` a creditului pentru c`l`torii. fiind o inova]ie pentru oferta bancar` din România. de asemenea. BRD a continuat s` demonstreze c` inova]ia nu este doar o teorie \n filosofia B`ncii.ACTIVITATEA COMERCIAL~ RAPORT ANUAL 6 B A N CA PE R S OANELOR F IZICE Campaniile comerciale desf`[urate \n 2011 au sus]inut lansarea de noi produse. experien]a filialelor specializate din grup [i a diversificat oferta de produse de plasament. fiind un card de debit ata[at unui cont curent \n lei. Dincolo de evolu]ia ofertei. este singurul card bancar personalizat cu fotografia juc`torului preferat de fotbal care func]ioneaz` [i ca abonament sau bilet de acces pe stadion.

Gama de servicii cuprinde: pre-finan]area [i/sau co-finan]area contribu]iei proprii. valoarea ajungând la 30 milioane EUR pentru proiecte de dezvoltare a activit`]ii acestora. Au fost. Pe de alt` parte. cât [i autorit`]i publice locale. |n cursul anului 2011 au fost finan]ate \n cadrul programelor cu fonduri europene post-aderare.6 RAPORT ANUAL ACTIVITATEA COMERCIAL~ BANCA PERSOANELOR JURIDICE CLIENT ELA I MM { I PERSOANE FIZICE A UTO RI ZA T E BRD a relansat \n 2011 oferta de finan]are dedicat` clientelei Intreprinderi Mici [i Mijlocii [i persoanelor fizice autorizate. \n principal. trofeul “Banca Anului în E-Commerce”. Relansarea [i promovarea ofertei pentru profesiuni liberale [i persoane fizice autorizate dup` patru ani de la lansare au adus noi credite \n valoare de 84. num`rul tranzac]iilor efectuate prin acest serviciu crescân cu 28% \n 2011 fa]` de 2010 [i totalizând o valoare de aproximativ 39 miliarde RON. |n linie cu cele enumerate. Prin facilitatea BEI. [i el. BRD a semnat \n 2011 noi conven]ii cu Fondul Na]ional de Garantare a Creditelor pentru IMM. de asemenea. BRD a sprijinit clientela prin restructur`ri sau ree[alon`ri ale angajamentelor \n valoare de 9% din total expunere. Preferin]a clien]ilor pentru Servicii de banc` la distan]` a fost eviden]iat` de cre[terea num`rului de abona]i ai serviciului BRD@ffice cu 15% fa]` de anul anterior. Gradul de utilizare al acestui canal s-a m`rit considerabil în cursul anului 2011. mediu sau lung – vizeaz` satisfacerea nevoilor specifice acestui segment \n privin]a cheltuielilor curente dar mai ales pentru investi]ii. continuate finan]`rile din surse provenind de la Banca European` pentru Reconstruc]ie [i Dezvoltare [i Banca European` de Investi]ii. Programul EUROBRD (finan]are de proiecte de investi]ii beneficiare de fonduri europene nerambursabile) a cunoscut. institu]ii publice [i organiza]ii nonguvernamentale. Creditarea – pe termen scurt. n servicii de asisten]` tehnic` gratuit` prin consultan]i angaja]i de BERD.000 EUR/IMM. n grant de pân` la 15% din valoarea \mprumutului la finalizarea investi]iei. acoperirea necesarului de fond de rulment pentru desf`[urarea activit`]ii curente [i noi investi]ii. BRD este liderul pie]ei de e-commerce. au fost finan]ate 10 IMM-uri. proiecte derulate atât de companii private. 22 . sus]inerii dezvolt`rii segmentului de IMM. Eximbank [i Fondul de Garantare pentru Creditul Rural. BRD a fost prima banc` ce a lansat oferta pentru achizi]ionarea de autovehicule noi [i tractoare pentru persoane juridice [i persoane fizice autorizate \n cadrul programului REMAT.3 milioane RON. Prin facilitatea EU/BERD pentru eficienta energetic` \n valoare de 10 milioane EUR au fost finan]ate 10 companii care au beneficiat de: n credite de investi]ii acordate de BRD. finan]area cheltuielilor neeligibile. o evolu]ie satisf`c`toare. |n cursul anului 2011. BRD a semnat o a doua facilitate UE/BERD pentru eficien]a energetic` \n valoare de 10 milioane EUR. destinate. un num`r de 614 proiecte cu o valoare de peste 100 milioane EUR. avantajate de subven]iile guvernamentale de pân` la 200. care totalizeaza 67% din \ntregul portfoliu existent la finalul anului 2011. cu un volum procesat de peste 136 milioane EUR [i o cot` de pia]` de peste 85%. performan]e care au adus B`ncii. IMM-uri [i intreprinderi mari din agricultur` [i industrie. \n cadrul Galei Premiilor E-Commerce 2011. |n acela[i timp.

BRD [i-a propus s`-[i consolideze pozi]ia de partener principal al marilor corpora]ii . cât [i cu companii particulare române[ti. în valoare de 330 mil. co-aranjat de BRD pentru un actor principal din sector. finan]area municipalit`]ilor (în principal finan]area investi]iilor în infrastructur`). angajamentele bilan]iere r`mânând relativ stabile (circa +1% fa]` de decembrie 2010) expunerea extrabilan]ier` fiind în cre[tere (în jur de +11% fa]` de aceea[i perioad` a anului trecut). Sectorul petrol & gaze n Participarea la un credit sindicalizat pe termen mediu. de investi]ii în valoare de 40 milioane EUR pe termen lung pentru co-finan]area proiectelor de infrastructur` cu fonduri europene. dar [i pentru pre]urile m`rfurilor. construc]iile [i energia (inclusiv energia regenerabil`). n Aranjor al finan]`rii în vederea extinderii unui mall de top din Bucure[ti [i a dezvolt`rii unui nou mall în zona de nord a României pentru actori de vârf din sector (participarea total` a BRD în ambele proiecte este de 15 milioane EUR). atât cu corpora]ii multina]ionale. Cre[terea depozitelor marilor clien]i corporativi fa]` de aceea[i perioad` a anului trecut a corespuns cu cre[terea expunerii bilan]iere pe acest segment de clientel` (aproximativ + 1% comparativ cu aceea[i perioad` a anului precedent). n Credit de investi]ii de 21. co-aranjat de BRD pentru un furnizor major de cablu TV. EUR la un credit de tip B din cadrul unui pachet de finan]are acordat de BERD/IFC unei companii de top din sectorul energetic pentru un proiect de energie eolian` în România.ACTIVITATEA COMERCIAL~ RAPORT ANUAL 6 MARI C LIEN} I CO R P O R A T I VI În 2011. pentru unul dintre principalele lan]uri europene de distribu]ii. cu unele ajust`ri legate de activitatea redus a clien]ilor din cauza evolu]iei economice. Expunerea BRD pe sectorul marilor clien]i a crescut în total cu aproximativ 5%. Administraţii publice locale: n Credit de investi]ii de 30 milioane EUR pe termen lung pentru programul de investi]ii de interes local. n Participare în valoare de 20 mil. n Pachet de finan]are în valoare de 65 milioane EUR în favoarea unei asocieri în participa]iune a unor companii de construc]ii care au câ[tigat contractul de construc]ii pentru un proiect de transport feroviar în valoare de 215 milioane EUR.3 milioane RON pentru achizi]ionarea de troleibuze pentru transportul urban de c`l`tori. Sectorul telecomunicaţiilor: n Participare la un credit sindicalizat în valoare de 40 milioane EUR. FINAN}~RI NOI Sectorul energetic: n 30 milioane EUR. Expunerea pe alte sectoare economice a r`mas stabil`. Cre[terea expunerii s-a concentrat pe clien]ii care î[i desf`[oar` activitatea în sectoare strategice pentru economia României precum infrastructura. n Credit de investi]ii de 25 milioane RON pe termen mediu pentru modernizarea unor drumuri jude]ene [i consolidarea spitalului jude]ean. RON. credit de investi]ii pe termen mediu pentru unul dintre principalii produc`tori de energie din România. în valoare de 100 milioane EUR. EUR. în valoare de 35 milioane EUR. partea BRD fiind de 35 milioane RON. pentru una dintre principalele firme de construc]ii. în vederea dezvolt`rii re]elei sale de magazine din România. n Credit Sectorul construcţiilor / infrastructurii: n Credit sindicalizat pe termen mediu. TV prin satelit [i internet din România. Sectorul de retail: n Credit de investi]ii pe termen lung. BRD a participat ca Aranjor Principal Mandatat [i agent de garantare. 23 . OPERA}IUNI DE HEDGING: cre[terea num`rului de tranzac]ii de hedging pentru rata de schimb [i rata dobânzii. GESTIONAREA TREZORERIEI: semnarea câtorva contracte de trezorerie centralizat` [i gestionare a trezoreriei cu corpora]ii multina]ionale [i companii private române[ti. în valoare de 145 mil.

7 RAPORT ANUAL MANAGEMENTUL RISCULUI MANAGEMENTUL RISCULUI 7 24 .

viziune tradus` apoi \n politici de Comitetul de Direc]ie (CD). la nivelul structurilor organiza]ionale ale b`ncii. precum [i puterea sc`zut` de cump`rare a persoanelor fizice. care este independent` de structurile comerciale. (**) Surs`: statistici BNR 25 .33% (*) Credite clasificate ca “Pierdere 2” (serviciul datoriei este mai mare de 90 de zile [i/ sau în cazul c`rora au fost ini]iate proceduri judiciare) din total credite. COSTUL NET AL RISCULUI (RAS) 462 370 309 141 CNR (puncte baz`) ORGANIZARE Consiliul de Administra]ie al B`ncii stabile[te viziunea strategic` \n domeniul gestion`rii riscurilor. RISCUL OPERA}IONAL {I SUPRAVEGHEREA PERMANENT~ BRD dispune de un sistem puternic de pilotaj al riscului opera]ional [i al sistemului de supraveghere permanent`. a stabilit centre de repliere. respectiv construc]iile [i comertul. riscului opera]ional [i a unei p`r]i din riscurile de pia]`. la un nivel ridicat. loca]ii unde pot fi reluate activit`]ile vitale [i critice din central` sau re]eaua teritorial` a b`ncii [i a \nfiin]at un centru de back-up informatic. \n linie cu strategia sa pe termen lung. banca se concentreaz` asupra identific`rii [i evalu`rii riscurilor \ntr-un stadiu incipient. RISCUL DE CREDIT Riscul de credit este \n principal riscul ca o contrapartid` s` nu \[i indeplineasc` obliga]iile de plat` fa]` de Banc`. RAS 2008 2009 2010 2011 Departamentul Control Central de Risc este responsabil pentru monitorizarea [i gestionarea riscului de credit. Implementarea acestei politici se realizeaz` prin intermediul func]iei de management al riscului. respectiv Comitetul de Administrare a Riscului [i Comitetul de Gestionare a Activelor [i Pasivelor. \n continuare.2% n Media sistemului bancar (**): 14. cât [i în re]ea au fost constituite celule de criz`. cu precadere a domeniilor finan]ate tradi]ional de BRD. O parte din responsabilit`]ile CD sunt delegate c`tre dou` comitete principale. concordant cu practicile Société Générale.2% fa]` de cel \nregistrat \n cursul anului 2010. \n timp ce riscul de lichiditate [i de dobânda din „banking book” sunt monitorizate [i gestionate de Departamentul Financiar. de un cadru normativ coerent [i de personal bine format. ambele beneficiind de un control solid. Gestionarea riscului de credit \n cadrul b`ncii este integrat` \n procesul de management al riscului al Société Générale. iar la nivelul b`ncii un Comitet de criz`. CONTINUITATEA ACTIVIT~}II Managementul continuit`]ii activit`]ii vizeaz` prevenirea sau diminuarea impactului unor evenimente neprev`zute prin dezvoltarea dispozitivelor de continuitate a activit`]ii [i gestionare a crizelor. Prin managementul riscului. rata creditelor neperformante(*) a r`mas sub media sistemului bancar ): n BRD: 12. Componentele dispozitivului de continuitate sunt testate anual. Pentru gestionareasitua]iilor de criz`. Cu toate acestea. Principalele cauze sunt ritmul foarte lent de relansare a mediul economic.MANAGEMENTUL RISCULUI RAPORT ANUAL 7 M A N AG E ME NTUL RI S CULUI CADRUL GENERAL Politica BRD este s` abordeze riscul \n mod prudent. COSTUL RISCULUI Costului net al riscului a \nregistrat o sc`dere de 17. atât în central`. \ns` a r`mas. Banca a alocat resurse.

8 RAPORT ANUAL RESURSE UMANE RESURSE UMANE 8 26 .

cât [i cea individual` \ntr-o manier` adaptat` la context. fond privat de pensii. cre[terea num`rului de parteneri \n programul de discounts [i beneficii oferite salaria]ior \n completarea beneficiilor existente (servicii medicale. promovarea unui nou model de leadership [i optimiz`rii modelului de lucru. etc). realizarea de prezent`ri [i planuri de ac]iune locale \n urma studiului de Diagnoz` Organiza]ional`. Printre proiectele cheie desf`[urate \n anul 2011 au fost: a doua edi]ie a Barometrului de Satisfac]ie a angaja]ilor. Politica de resurse umane a r`mas constant` \n ceea ce prive[te pachetul salarial. Astfel. precum introducerea programului de echilibru via]` privat`/via]` profesional`.8 % turnover total. pe parcursul anului 2011. Am continuat s` recompens`m performan]a. nu \n ultimul rând.program de formare a for]ei de vânzare \n vederea cre[terii calit`]ii serviciilor oferite clien]ilor no[tri. Sub umbrela programului strategic Ambition 2015. tichete de mas`. noi ini]iative de asigurare a protec]iei sociale a angaja]ilor au fost demarate. demararea procesului de implementare a noii aplica]ii de evaluare a peforman]elor [i. \mbun`t`]irea culturii organiza]ionale. identificarea angaja]ilor cu poten]ial [i construirea planului de dezvoltare a acestora. \n cadrul Departamentului de Resurse Umane au fost dezvoltate [i continuate o serie de proiecte \n vederea dezvolt`rii capitalului uman. atât cea colectiv`. 27 . precum {coala comercial` . continuarea Academiei de management [i a \ntâlnirilor anuale de resurse umane. media zilelor deformare/salariat atingând 5 zile. De asemenea. direc]iile strategice \n 2011 au fost: gestiunea carierei angaja]ilor.RESURSE UMANE RAPORT ANUAL 8 R E SU RS E U M ANE CIFRE CHEIE n 8. \n cadrul programului Academia de Management au fost forma]i aproximativ 900 de manageri. Mobilitatea intern` a personalului s-a men]inut la o valoare semnificativ` (12% ) reflectând capacitatea de adaptare a structurilor la cerin]ele contextului macroeconomic iar promov`rile s-au men]inut la 7% din num`rul total al personalului. sistemul de evaluare a performan]ei dar [i optimizarea activit`]ilor. |n 2011 am continuat dezvoltarea parcursurilor de formare asociate parcursurilor de carier` [i derularea de noi proiecte de formare care s` sus]in` business-ul. de exemplu: \nfiin]area de noi Centre Regionale de Servicii Clien]i. formarea profesional` cu accent pe formarea managerial`.979 de angaja]i la nivelul BRD [i al entit`]ilor Grupului Société Générale \n România n 476 noi angaja]i \n cadrul Grupului BRD n 7.47 % din personal a urmat minim un curs de formare profesional` De asemenea.4 % turnover voluntar n 94. din care 4. indemniza]ii de pensionare. managementul persoanelor cu poten]ial. asigurare de accident. diverse indemniza]ii. acompanierea proceselor de reorganizare intern`.

9 RAPORT ANUAL BANCA DE INVESTI}II BANCA DE INVESTI}II 9 28 .

29 . BRD Corporate Finance a reu[it s` se men]in` printre liderii pie]ei de consultan]` din România. \nregistrând o cre[tere important` atât a num`rului de tranzac]ii \ncheiate. printre opera]iunile majore ale anului la care BRD Corporate Finance a participat num`rându-se opera]iunea de preluare a activit`]ii interna]ionale a Volksbank International unde Société Générale a avut calitatea de consultant al Sberbank. DEPOZITAREA / CUSTODIA DE TITLURI Cu o experien]` de peste 14 ani ca banc` depozitar` / custode. dup` criteriul activelor aflate \n custodie/depozitare. \ncepând cu 2011 BRD ofer` servicii de intermediere a tranzac]iilor cu ac]iuni [i exchange traded funds (ETF) pe principalele pie]e bursiere europene. un instrument strategic de dezvoltare a rela]iilor parteneriale având ca finalitate fidelizarea [i cre[terea \ncrederii clien]ilor fa]` de produsele [i serviciile oferite de banc`. De asemenea.BRD [i-a dezvoltat [i diversificat activitatea \n concordan]` cu l`rgirea ofertei de produse [i servicii. precum [i alte opera]iuni de corporate finance cum ar fi testul investitorului privat prudent \n economia de pia]`. Banca s-a implicat activ \n proiectele de dezvoltare a pie]ei de capital fiind membru [i partener al proiectelor RO NPMG (Romanian National Market Practice Group) care vizeaz` alinierea [i armonizarea practicilor din pia]a de capital autohton` la standardele interna]ionale. Beneficiind de cea mai mare re]ea bancar` din România.4% fa]` de anul 2010. BRD a pus la dispozi]ia clien]ilor solu]ii de acoperire a riscurilor de dobând`. Transgaz. Chiar [i \n acest context dificil de pia]`. diversificând astfel gama de produse oferite clien]ilor b`ncii. cu o re]ea de coresponden]i care acoper` 85 de ]`ri . OMV. valutar [i de pre] al marfurilor. Lafarge. membrii \n Comisia de Exper]i a Romania Market Implementation Group (RO MIG) consolidându-[i \n acela[i timp pozi]ia de lider \n activitatea de custodie / depozitare de pe pia]a româneasc`. BRD s-a implicat activ [i \n distribu]ia de dividende pentru companiile listate. cât [i a volumetriei asociate. asigurând acest serviciu pentru clien]i precum Fondul Proprietatea. Pentru a r`spunde cât mai bine nevoilor specifice clientelei. BRD Asset Management ocup` pozi]ia a treia pe pia]a fondurilor de investi]ii. GESTIUNEA ACTIVELOR Cu 6 fonduri de investi]ii (OPCVM) \n portofoliu [i o cot` de pia]` la finele lui 2011 de 9. precum [i beneficiind de expertiza Grupului Société Générale . etc. BRD a participat la proiectul Harmony XL. SERVICII DE CONSULTAN}~ |n anul 2011. BRD [i-a men]inut pozi]ia de formator de pia]` [i furnizor de lichiditate \n RON pe pie]ele locale valutar`. PIE}E FINANCIARE În cursul anului 2011.BANCA DE INVESTI}II RAPORT ANUAL 9 B A N CA DE INVE STI}I I ACTIVITATEA DE BROKERAJ |n cursul anului 2011 BRD s-a pozi]ionat ca un participant important [i \n privin]a opera]iunilor derulate pe pia]a de capital din România. precum [i diverse produse de plasament de tipul depozitelor structurate. o ini]iativ` de ascultare a nevoilor [i a[tept`rilor clien]ilor. activele gestionate crescând cu 38.a doua banc` custode din Europa [i a [aptea din lume. pia]a de fuziuni [i achizi]ii din România a \nregistrat un num`r redus de tranzac]ii (aproximativ 100 de opera]iuni finalizate) ale c`ror valori au fost foarte mici. asisten]` \n ob]inerea de finan]`ri complexe de la organisme interna]ionale sau consultan]` privind opera]iunile de transfer pricing realizate pentru societ`]i din România. titlurilor de stat. \n general situate sub pragul de 20 milioane de EUR.13%. monetar` [i a titlurilor de stat.

10 RAPORT ANUAL SERVICII SPECIALIZATE SERVICII SPECIALIZATE 10 30 .

a continuat s` dezvolte un alt parteneriat strategic început în anul 2010 cu BRD Finance. prin politici adaptate de dezvoltare comercial`. influen]ând direct activitatea BRD Finance. \n 2004 . oferind clien]ilor o gam` larf` de produse de asigurare asociate creditelor [i cardurilor. Altex. Evenimentul major al anului a fost fuziunea prin absorp]ie a celor dou` fonduri de pensii facultative pe care le administra. s. P E NS I I P RI V AT E Eforturile companiei BRD Pensii. în plus. Domo.ca unul dintre principalii juc`tori ai pie]ei creditelor de consum din România. datorit` politicii performante de risc [i recuperare. în cre[tere fa]` de 2010 [i num`r` 174. la cre[terea volumului de active [i implicit la consolidarea portofoliului de investi]ii care este mai bine structurat [i adaptat noului context economic. a continuat demersurile de extindere a portofoliului. BRD Asigur`ri de Via]` se situa \n 2011 \n primele 10 în clasamentul celor 22 de companii de asigur`ri de via]` existente pe pia]a romaneasc`. adaugând în oferta sa produse noi [i. Totu[i. precum [i de sc`derea importanta a costului riscului. Ikea.000 de clien]i [i active de aproximativ 180 milioane RON. printr-o abordare dinamic` [i flexibil` a activit`]ii de vânzare a principalelor re]ele de dealeri auto din ]ar`. astfel c` la sfârsitul anului 2011 acesta a înregistrat o cot` de pia]` de 3. precum [i la sc`derea capacit`]ii de rambursare a clien]ilor. instalat \ncepând din anul 2009. \nregistrând o dezvoltare accelerat` la nivelul portofoliului de produse. acest demers a propulsat fondul BRD Medio în topul fondurilor de pensii private facultative. optimizare opera]ional` [i de risc.2 %. chiar [i în contextul unui an 2011 extrem de dificil acesta a înregistrat o cot` de pia]` de 3.48%).345 de participan]i. 31 . filiala specializat` \n credite de consum acordate \n mgazin. Totodat`. Real. s-a impus .a. pentru pensiile private obligatorii [i pensiile private facultative.06 % [i aproape 8. al cheltuielilor [i al costului de risc. ASIGUR~RI DE VIA}~ Rezultatele ob]inute de BRD Asigur`ri de Via]` \n 2011 arat` unitatea [i soliditatea grupului BRD. În ceea ce prive[te Fondul de Pensii Administrat Privat BRD. |ntr-un mediu economic \n continuare delicat. precum [i valorificarea la maximum a sinergiilor dintre liniile de bussines ale grupului. O cre[tere semnificativ` a avut [i finan]area auto. reu[ind o majorare a primelor cu aproximativ 169 % pân` la un volum al subscrierilor de peste 10 milioane de EURO [i o majorare a cotei de pia]` printr-o cre[tere peste medie (+1.SERVICII SPECIALIZATE RAPORT ANUAL 10 F I N A N }~R I D ES TINA TE PERSOA NEL OR F I Z IC E CREDITE DE CONSUM BRD Finance.imediat dupa momentul \nfiin]`rii. compania a reu[it s`-[i ating` obiectivele anuale propuse. EVOLU}IA REZULTATULUI (MRON) 68 35 rezultatul net conform normelor contabile 12 15 3 8 costul net al riscului 2009 2010 2011* Cheia \mbun`t`]irii continue a profitabilit`]ii companiei se datoreaz` administr`rii eficace a mixului dintre nivelul marjelor. Filiala BRD Pensii administreaz` în prezent economiile a peste 182. au fost îndreptate pe parcursul anului 2011. Acest proces a condus la consolidarea fondului de pensii facultative BRD Medio (fond absorbant). al parteneriatelor strategice [i al clientelei.). societate de administrare a fondurilor de pensii private. credite de consum [i credite de nevoi personale. Celelalte pârghii importante de cre[tere a performan]ei companiei au fost reprezentate \n anul 2011 de \mbun`t`]irea costurilor [i calit`]ii proceselor interne. în mod deosebit c`tre securizarea investi]iilor clien]ilor s`i [i stabilizarea businessului.000 de participan]i. Contextul macroeconomic dificil. strategiile comerciale ale companiei s-au axat pe consolidarea parteneriatelor de afaceri cu principalii retaileri din pia]a (Carrefour. a condus la reducerea semnificativ` a cererii de credite de consum. BRD Asigur`ri de Via]`. prin intermediul programelor de Business Process Management desf`[urate. \n vederea oferirii unei game competitive de carduri de credit.

La sfâr[itul anului 2011. \n contextul unui mediu din ce \n ce mai concuren]ial. echipamente de construc]ii (13%). incasso. la 31 decembrie 2011: autovehicule comerciale (39%). |n structura cifrei de afaceri. ini]iate \n 2010 au continuat s` se dezvolte pe parcursul anului 2011. |n 2011. Ca reconfirmare a calit`]ii serviciilor de factoring. BRD pune la dispozi]ia clien]ilor s`i profesionalismul echipei sale de speciali[ti [i rela]iile cu peste 1. Vasta re]ea de coresponden]i din \ntreaga lume [i sprijinul Grupului Société Générale reprezint` reale avantaje competitive. totodat`. L EA S ING BRD Sogelease filial` specializat` \n leasing a \ncheiat anul 2011 cu peste 1. garan]ii. venitul net bancar a crescut cu 36%. platforma online de licita]ii \nchise ALD Automotive. BRD a ob]inut locul 5 pentru calitatea serviciilor de factoring din ultimii 5 ani [i locul 6 \n clasamentul celor mai buni factori de import & export \n cadrul Factors Chain International (FCI).selling cu entit`]ile Grupului BRD din România: BRD Finance. aducând un plus de calitate [i promptitudine serviciilor dedicate pie]ei interna]ionale. o pondere important`. cât [i al veniturilor ob]inute. Suma bunurilor finan]ate de companie se ridic` la 75 milioane EUR [i total sold crean]e la 172 milioane EUR. ALD Automotive a primit premiul “Best in operational leasing” acordat de Finmedia \mpreun` cu revista financiar – bancara „Pia]a Financiar`” [i a fost inclus` pe locul 34 \n topul celor mai performante 50 de companii private române[ti.000 de furnizori pe \ntreg teritoriul ]`rii.10 RAPORT ANUAL SERVICII SPECIALIZATE FINAN}~RI DESTINATE COMPANIILOR OPERA} IU NI I NTERN A}I ON A LE o cre[tere a cunoscut a volumului cu 30% fa]a de 2010. respectiv 70%. \n continuare. 400 contracte de leasing. Structura portofoliului BRD Sogelease era.100 de b`nci corespondente din 100 de ]`ri. a facilitat \n comercializarea a 1. Printr-o ofert` complet` de produse de comer] interna]ional (acreditive. L EA S ING OP E R A } ION A L {I M A NAGE M E N T U L F L OT E LO R DE AUTOVEHICULE Cu e experien]` \n pia]a din România de [apte ani. Conform statistici FCI www. asigurând finan]are [i o gam` complet` de servicii de administrare pentru flote de autovehicule. cât [i externi. opera]iunile de factoring intern au avut. s-a remarcat ponderea important` a opera]iunilor de factoring f`r` regres. echipamente medicale. cre[tere datorat` cu prec`dere opera]iunilor documentare care [i-au p`strat trendul ascendent \nceput \n anii trecu]i. Un parteneriat a fost \ncheiat cu Citroen. iar num`rul de clien]i \n sold la final de an a crescut cu 63% fa]` de anul 2010. pe baza indicatorilor de performan]` ai activit`]ii raporta]i de companii \n 2010. Cifra de afaceri a \nregistrat o cre[tere semnificativ`. 32 . ponderea acestora crescând la 6% \n total cifra de afaceri. |n acela[i timp. n Dezvoltatea de rela]ii de parteneriat cu vendori [i dealeri auto.302 de autovehicule uzate vândute. cea mai mare cifra de afaceri din opera]iuni de factoring realizat` pân` \n prezent \n BRD. clien]ii b`ncii find interesa]i s` aib` acoperit riscul de neplat` al debitorilor atât interni. fiind liderul pie]ei de leasing opera]ional [i gestionarea flotelor auto din România. \n timp ce opera]iunile de factoring interna]ional s-au men]inut ca pondere la 27%. acreditive stand-by. |n ceea ce prive[te structura portofoliului pe tipuri de opera]iuni: cu regres sau f`r` regres. S ERVIC I I D E F A C TO RI N G 2011 a fost un an de succes pentru activitatea de factoring. ALD Automotive \nregistra o cot` de pia]` de 18% [i administra o flot` de 6.aldcarmarket.ro.218 de autovehicule uzate dintr-un total de 1. situându-se la un nivel de 3. cecuri si avaluri) [i servicii de transferuri de fonduri Western Union (atât inboud cât [i outbound).84 miliarde RON. atât din punct de vedere al volumelor derulate. \n condi]iile unui mediu economic incert. autoturisme (16%). ALD Romania [i Econocom. realizat de Coface Romania. ALD Automotive filial` specializat` \n leasing opera]ional ofer` servicii de leasing opera]ional full service. destinat` promov`rii [i vânz`rii vehiculelor rulate returnate la terminarea contractelor de leasing opera]ional. echipamente IT [i office (3%). Opera]iunile de „reverse factoring”. ALD Automotive are o echip` de 62 de angaja]i [i o re]ea de peste 1. aceasta fiind [i cea mai bun` pozi]ie \n ierarhia FCI a unui Factor din România. aproximativ 67%. industriale [i agricole (19%). reprezentând. sectorul imobiliar (10%). ordine de plat` condi]ionate. |ncepând cu 2011 obiectivele BRD Sogelease sunt diferen]ierea fa]` de concuren]` prin oferirea unor produse competitive [i distincte raportat la cele ale concuren]ei : n Oferte /pachete comerciale competitive de servicii [i prin sinergii de cross .705 de autovehicule pentru 236 de clien]i. 53% *cota de pia]` \n România pe pia]a opera]iunilor de factoring interna]ional derulate prin intermediul FCI. cu 53% fa]` de anul precedent.

IMPLICARE |N COMUNITATE RAPORT ANUAL 11 IMPLICARE |N COMUNITATE 11 33 .

pe lâng` tradi]ionalul Circuit BRD Futures din Her`str`u. carburant). BRD a realizat investi]ii de peste 630. CULTUR~ BRD a continuat [i \n 2011 parteneriatele tradi]ionale cu Opera Na]ional` din Bucure[ti [i cu Muzeul Satului “Dimitrie Gusti”. Banca a continuat sus]inerea programului dedicat copiilor talenta]i la fotbal. D` valoare unei vie]i”. iar \n extern prin controlul propriilor ac]iuni asupra mediului \nconjur`tor [i prin angajamentele asumate in cadrul comunit`]ii. Câteva proiecte din 2011: n S`pt`mâna Solidarit`]ii: 230 de angaja]i au devenit noi donatori \n programul intern de dona]ii salariale “ Schimb` un destin. \n special \n proiecte IT. n Vrei s` fii Mo[ Cr`ciun? : 2. a constituit-o rela]ia cu Centrele Culturale Franceze din România.000 de euro.000 de EUR. n cre[terea eficacit`]ii energetice a cl`dirilor n sc`derea impactului negativ al activit`]ii IT asupra mediului n Citizen Awards 2011: Peste 500 de angaja]i au votat on-line proiectul “Fiecare copil la gr`dini]`” al Asocia]iei Ovidiu Rom. sisteme de videoconferin]e. 59. BRD a devenit de asemenea. compensându-[i \n acest fel toate emisiile de C02 corespunz`toare anului 2010. inser]ia profesional` a persoanelor excluse de pe pia]a muncii [i s`n`tatea. se manifest` \n intern printr-o gestiune responsabil` a resurselor. Tenisul este o ax` foarte important` \n strategia de sponsorizare a BRD. Angajat` voluntar \n acest demers. Investi]iile \n acest program de mediu se ridic` la 630. R E S PON S AB IL IT A TE A F A } ~ DE MEDIU BRD . care le-au oferit cadourile visate. Partener Oficial al Federa]iei Române de Handbal. 34 .000 de EUR. Acest lucru a permis includerea a \nc` 80 de copii din comunit`]i s`race din România \n programul de prevenire a abandonului [colar. lupta impotriva abandonului [colar.000 de EUR. Datorit` votului lor. BRD este partener Oficial al Federa]iei Romane de Ciclism [i Triatlon.500 de angaja]i donatori din program. SO LIDA RI TA TE S O CI A L~ Axele prioritare ale BRD \n acest domeniu sunt: educa]ia. |n paralel. Cea mai important` ax` cultural` \n strategia BRD pe 2011. sponsorizand Turul Ciclist al României. din 2011. Suma total` strâns` \n 2011 de to]i cei 1. |n acord cu politica Grupului Société Générale. BRD se angajeaz` s`-[i pun` \n practic` angajamentele [i s` progreseze de manier` continu`. Ini]iativa BRD se \nscrie \n politica Grupului Société Générale care a decis s`-[i neutralizeze complet emisiile de CO2 pân` \n 2012. BRD favorizeaz` de asemenea comportamentele eco ale colaboratorilor s`i [i construie[te cu furnizorii rela]ii de \ncredere bazate [i pe dezvoltarea practicilor eco-responsabile.000 de EUR a fost suma investit` de angaja]ii b`ncii \n acest proiect pentru cadourile copiilor. Banii vor fi dubla]i de BRD [i investi]i \n educa]ia [i inser]ia pe pia]a muncii a copiilor [i tinerilor \n dificultate. SPORT De 11 ani. BRD a demarat la mijiocul anului 2010 proiectul “Plan Carbon” care vizeaz` reducerea propriilor emisii de CO2. au fost demarate [antiere care au vizat ameliorarea procesului de reporting. drepturile [i libert`]ile umane [i valorile societ`]ii române[ti. drept urmare. derulat de Academia Gheorghe Hagi. cu trei axe principale de interven]ie: n optimizarea consumurilor (\n special de electricitate. a fost de 200. implementarea unor programe na]ionale de reciclare [i dezvoltarea \n intern a unor practici eco-responsabile. optimiz`ri energetice [i achizi]ia de certificate carbon. constând \ntr-o finan]are de 40. De la lansarea Planului Carbon.Groupe Société Générale a achizi]ionat \n 2011 certificate de credit carbon.11 RAPORT ANUAL IMPLICARE |N COMUNITATE RE S P ON SAB ILITATE S OC IAL~ Strategia de dezvoltare a BRD este de a-[i desf`[ura activitatea respectând mediul \nconjur`tor. banca a devenit pentru trei ani consecutivi (2011 – 2013) Partener Principal al turneului interna]ional de tenis “BRD N`stase }iriac Trophy” – cel mai important turneu din Sud Estul Europei. dar a sus]inut [i organizarea de expozi]ii de art` \n muzee [i de concerte de muzic` clasic`.350 de copii \n dificultate au scris scrisori c`tre Mo[ Cr`ciunii din BRD. ONG-ul a primit premiul 2 al competi]iei Citizen Awards. h`rtie. promovarea [i sus]inerea tinerilor talenta]i. |n cadrul unui parteneriat tot pe trei ani (2010 – 2012). implicarea BRD \n proiectele de solidaritate social` [i de mediu din comunitate.

100 35 .966 100% 62 19.0 2.817 1.771 232 131 14 749 749 80 8.093 1.642 2.IMPLICARE |N COMUNITATE RAPORT ANUAL 11 Indicatori de Mediu Perimetrul colect`rii Unitate % 2011 100% 2010 100% 2009 100% 2008 100% Consumul total de energie Consumul total/ angajat Consumul total/ m² Consumul de ap` Consumul/angajat Consumul hârtie birou Din care hârtie certificat` FSC GWh KWh KWh Mii de m3 m3 Tone tone 73 7.735 243 394 43 567 567 92 9.694 369 303 32 263 263 % Consum hârtie/angajat Deplas`ri profesionale Deplas`ri profesionale/angajat kg Mii de Km Km 100% 71 16.726 210 122 13 671 671 81 8.138 100% 28 20.783 100% 81 18.

.

................................................12 RAPORT FINANCIAR SITuATII FINANCIARE CONSOlIdATE SI INdIvIduAlE....3 7 .............................................

datorate fraudei sau erorii. sa planificam si sa efectuam auditul in vederea obtinerii unei asigurari rezonabile ca situatiile financiare nu cuprind denaturari semnificative. In evaluarea acestor riscuri. fie de eroare. contul de profit si pierdere consolidat. Responsabilitatea noastra este ca. auditorul ia in considerare controlul intern relevant pentru intocmirea si prezentarea fidela a situatiilor financiare ale Grupului/ale Bancii pentru a stabili procedurile de audit relevante in circumstantele date. pozitia financiara neconsolidata a BRD – Groupe Societe Generale S. pe baza auditului efectuat. de asemenea. 38 . Un audit consta in efectuarea de proceduri pentru obtinerea probelor de audit cu privire la sumele si informatiile prezentate in situatiile financiare.A. Opinia – Grupul 6. pozitia financiara consolidata a BRD – Groupe Societe Generale S.12 RAPORT  FINANCIAR Situatii FiNaNCiaRE CONSOLiDatE Si iNDiViDuaLE La 31 DECEMBRiE 2011 Catre conducerea si actionarii BRD – Groupe Societe Generale S. evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile folosite si rezonabilitatea estimarilor contabile elaborate de catre conducere.A. sa exprimam o opinie asupra acestor situatii finanziare individuale. precum si evaluarea prezentarii situatiilor financiare luate in ansamblul lor. precum si performanta sa financiara consolidata. Responsabilitatea auditorului 3. în conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana. la 31 decembrie 2011. în conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana. Aceste standarde cer ca noi sa respectam cerintele etice. 5. Procedurile selectate depind de rationamentul profesional al auditorului. dar nu si in scopul exprimarii unei opinii asupra eficientei controlului intern al societatii. situatia modificarilor capitalului propriu consolidata si situatia fluxurilor de trezorerie consolidata pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data si un sumar al politicilor contabile semnificative si alte note explicative. În opinia noastra situatiile financiare consolidate prezinta cu fidelitate sub toate aspectele semnificative. fluxurile de trezorerie consolidate pentru anul încheiat la aceasta data. precum si performanta sa financiara neconsolidata.. contul de profit si pierdere neconsolidat. Responsabilitatea conducerii pentru situatiile  financiare 2. Am auditat situatiile financiare consolidate anexate ale societatii BRD – Groupe Societe Generale S. (“Grupul”) care cuprind bilantul consolidat la data de 31 decembrie 2011. Conducerea Bancii este responsabila pentru intocmirea si prezentarea fidela a acestor situatii financiare in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana.A.A. Noi am efectuat auditul conform Standardelor Internationale de Audit.. Un audit include. situatia modificarilor capitalului propriu neconsolidata si situatia fluxurilor de trezorerie neconsolidata pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data si un sumar al politicilor contabile semnificative si alte note explicative. Opinia – Banca 7. În opinia noastra situatiile financiare individuale prezinta cu fidelitate sub toate aspectele semnificative. la 31 decembrie 2011. RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT Raport asupra situatiilor financiare 1. fluxurile de trezorerie neconsolidate pentru anul încheiat la aceasta data.A. am auditat situatiile financiare individuale anexate ale societatii BRD – Groupe Societe Generale S. cauzate fie de frauda. incluzand evaluarea riscurilor de denaturare semnificativa a situatiilor financiare. Consideram ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a constitui baza opiniei noastre de audit. (“Banca”) care cuprind bilantul neconsolidat la data de 31 decembrie 2011. 4. si pentru acel control intern pe care conducerea îl considera necesar pentru a permite întocmirea de situatii financiare care sunt lipsite de denaturari semnificative. De asemenea.

Raportul administratorilor nu face parte din situatiile financiare consolidate. 13 din 24 decembrie 2008 cu modificarile ulterioare. noi am citit raportul administratorilor atasat situatiilor financiare consolidate.2001 Bucuresti. In raportul administratorilor.L.01. 4147/11. 25/25. articolul 223 litera e). Audit Partner Inregistrat la Camera Auditorilor Financiari din Romania cu certificatul Nr.R.2012 In numele: DELOITTE AUDIT S.06.Situatii FiNaNCiaRE CONSOLiDatE Si iNDiViDuaLE La 31 DECEMBRiE 2011  RAPORT  FINANCIAR 12 Raport asupra conformitatii raportului administratorilor cu  situatiile  financiare  consolidate In concordanta cu Ordinul Guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. Inregistrata la Camera Auditorilor Financiari din Romania cu Nr. Petr Pruner. noi nu am identificat informatii financiare istorice care sa fie in mod semnificativ neconcordante cu informatiile prezentate in situatiile financiare consolidate alaturate. Romania 22 martie 2012 39 .

.

167.647 164.383 193.264.001.603 1.537 49.352 153.429.329 732.622 (15.066 50.661 278.198 48.390.509 78.430 42.478 31.237 1.150.839 32.303.308 23 Interes minoritar Total capitaluri proprii Total datorii si capitaluri proprii Situatiile financiare au fost autorizate de catre conducere pe 22 martie 2012 si sunt semnate din partea Grupului de: Guy Poupet Presedinte Director General Petre Bunescu Director General Adjunct Notele atasate sunt parte integranta a acestor situatii financiare ( Sume in mii lei ) 41 .515.890.794 50.233.570 9.666.132 49.088.620 864.224 4.976.171 8.790.639 2.665 4.793 277.165 874.515.988 50.357 43.800 864.639 195.622 21.219 91.154 31.288.161 170.633 43.555.430) 3.081.793.811 48.722 21.998 611.508.879.917.160 10.923 42.213 871.288.071 2.057 9.891 163.307.750.792 6.396 49.384 316.071 611.089 374.180.428.045 5.452 1.130 94.243.571 6.451 235.936.276 874.151 97.743.731 148.812 16.334 4.430) 3.427 1.903 2.749.870 48.253.812 287.365 5.164 356.790 5.151 89.110 Capital social Rezerve privind activele disponibile pentru vanzare Rezultat reportat 22 2.998 2.675 13.177.750.130 84.001 85.724 43.020 313.515.032.778 995.298 662.476 41.035.711.067 49.409 622.363 92.859 18.965.544.219 91.788 31.577.604 3.876.666.893.877.547 9.Situatii FiNaNCiaRE CONSOLiDatE Si iNDiViDuaLE La 31 DECEMBRiE 2011  RAPORT  FINANCIAR 12 Situatia CONSOLiData Si iNDiViDuaLa a pOzitiEi FiNaNCiaRE La 31 DECEMBRiE 2011 Grup ACTIVE Disponibilitati Creante asupra Bancii Centrale Creante asupra institutiilor financiare Instrumente financiare derivate si titluri de tranzactie Credite si avansuri acordate clientelei Creante din leasing financiar Active financiare disponibile pentru vanzare Investitii in asociati si subsidiare Imobilizari corporale Fondul comercial Imobilizari necorporale Alte active Total active Banca Note 31 decembrie 2011 31 decembrie 2010 31 decembrie 2011 31 decembrie 2010 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 662.836 13.515.786 3.860.237 48.903 662.161 170.741.761 13.637 21.014 95.821 4.716.622 24.194 8.039.114 17.149.879.812 19.743 50.826 153.622 (15.308 DATORII SI CAPITALURI PROPRII Depozite la vedere si conturi curente Depozite la termen Imprumuturi atrase Imprumut subordonat Instrumente financiare derivate Datoria cu impozitul curent Impozitul amanat datorie Alte datorii Total datorii 16 17 18 19 7 21 13.245 7.867 145.859.127 1.

671 Banca 2011 3.909) 1.855 (673.279 Profitul exercitiului financiar (Profit) atribuibil interesului minoritar Profit atribuibil actionarilor societatii mama Rezultat pe actiune (in RON) 40 0.732 (112.602) 43.122) (128.903) (1.021 (1.535.327.916) (1.459.823 (900) 1.377 469.811) 2.585.644 (48.267.270.738) 48.823) (1.839 2.070) (831.370.435) (147.629 92.320) 3.068.923 238.468) 517.071) (105.535) (882.441) (1.229.4463 0.971 777.337 996.212 (699.671 (1.497 (662.772) 1.4297 42 Notele atasate sunt parte integranta a acestor situatii financiare ( Sume in mii lei ) .7121 1.318) 996.049 (168) 3.238 (1.471 (96.185 2010 3.541) (562.798 (712.267) 2.409 237 47.323.670 (1.092) (600.12 RAPORT  FINANCIAR Situatii FiNaNCiaRE CONSOLiDatE Si iNDiViDuaLE La 31 DECEMBRiE 2011 Situatia CONSOLiData Si iNDiViDuaLa a VENituRiLOR Si ChELtuiELiLOR pENtRu aNuL iNChEiat La 31 DECEMBRiE 2011 Note Venituri din dobanzi Cheltuieli cu dobanzile Venituri nete din dobanzi Venituri din comisioane.655 (103.889 3.377 326.376.860 782.480) 2.838) (217.094) 469.486 (2.210 93.541 767.968) (1.443.555) 3.611 2010 3.693.337 29 30 Rezultat operational 31Cheltuieli cu salariile si asimilate Amortizarea si deprecierea imobilizarilor 32 33Alte cheltuieli operationale Total cheltuieli operationale 34Costul net al riscului Profit brut (inainte de impozitul pe profit) Cheltuiala cu impozitul pe profit curent (Cheltuiala)/venitul din impozit pe profit amanat Total impozit pe profit 20 20 (99.229.598 (39.007.378.089) (585.567 92.251 (56.669 Castiguri din diferente de curs Castiguri din instrumente financiare derivate si titluri de tranzactie (Pierderi)/Castiguri din asociati Alte venituri 238.125.6735 1.252.993) 554. net 25 26 27 28 Grup 2011 3.409 8.553) (644.552) (142.408 (44.945) 1.293) 2.172.351) 498.298.915) (208.859) (1.204.475.837 329.437 93.377 791.412.207.207) 496.079) (131.008.226.403) (104.839 19.

995) 2.390.207 997.145 998.622 2.515.339 (37.Situatii FiNaNCiaRE CONSOLiDatE Si iNDiViDuaLE La 31 DECEMBRiE 2011  RAPORT  FINANCIAR 12 Situatia CONSOLiData Si iNDiViDuaLa a REzuLtatuLui gLOBaL pENtRu aNuL iNChEiat La 31 DECEMBRiE 2011 Profitul anului Alte elemente ale rezultatului global: Castiguri/(pierderi) nete aferente activelor financiare disponibile pentru vanzare Impozitul pe profit aferent componentelor altor elemente ale rezultatului global Alte elemente ale rezultatului global.767) 3.577.767) 5.198 432.895) 2.859) 1.555) 1.070 (194.111) 985.204) 24.515.008.619 1.823 Banca 2011 469.890.767) 5.070 (194.377 2010 996.338 1.206 43.025 (125.571 4.279 6.825 (40.034) 458.897 (11.337 (41.515.622 2.719 900 432.767) 3. dupa taxe: Grup 2011 498.226 - Situatia CONSOLiData Si iNDiViDuaLa a MODiFiCaRiLOR iN CapitaLuRi pROpRii pENtRu aNuL iNChEiat La 31 DECEMBRiE 2011 Grup Note Capital Rezerve privind activelesocial disponibile pentru vanzare 2.476 496.622 34.452 (12.216) 432.790 469.749.786 (37.237.544.619 (38.245 2.377 6.226 Total rezultat global al anului.250 1.486 2010 1. dupa taxe Atribuibil: Actionarilor societatii mama Interesului minoritar 456.111) 21.430) Rezultat reportat Total 31 decembrie 2009 Total venituri de natura rezervelor Cresterea capitalului social Distribuirea dividendelor 31 decembrie 2010 Total venituri de natura rezervelor Tranzactii cu plata pe baza de actiuni Distribuirea dividendelor 31 decembrie 2011 2.622 22 32.691 (10.161 (13.070 (194.353.604 (40.515.808 (10.025 (125.147) 5.007.884 (11.161 - 985.025 (125.088.216) (15.204) 998.515.923 1.045 4.025 (125.944.070 (194.149 996.785.147) 3.668 985.167.067 458.147) 6.227 1.633 40.622 2.515.465 900 41.161 6.451 6.622 2.039.430) Rezultat reportat Interes minoritar Total 31 decembrie 2009 Total venituri de natura rezervelor Cresterea capitalului social Distribuirea dividendelor 31 decembrie 2010 Total venituri de natura rezervelor Tranzactii cu plata pe baza de actiuni Distribuirea dividendelor 2231 decembrie 2011 2.396 Banca Note Capital Rezerve privind activelesocial disponibile pentru vanzare 2.034) (15.365 2.237 Notele atasate sunt parte integranta a acestor situatii financiare ( Sume in mii lei ) 43 .147) 3.

145) (2.258.582) (125.377.683) (93.727) 4.091 1.075.182) 151.161 3.070 (12.782.861.738 pasivelor (210.043) 4.380 continuare total la pagina 45 44 Notele atasate sunt parte integranta a acestor situatii financiare ( Sume in mii lei ) .293) (731.476) 93.984 (140.539) (900.589) (7.513) (125.365.318) 128.294 (125.618) (712.572.843.471 1.541 6.807 (59.104) (4.164.596) (659.542 686.237) 5.206 (6.311 (210.572) 5.190) 1.833) 1.156 (141.658) 4.085 20.207) 1.204.424) 857.816.687 (132.362.157.655 147.631 (113.591) 6.501 1.159 (57.869 2.926.207.098) (3.442 (195.293.457 Disponibilitati din activitati operationale 3.625.045 2.701) 142.440.732 Grup 517.025 (5.976) (3.402) 35 Profit si inainte de modificarea activelor pasivelor operationale pasivelor 1.423 (195.687 (147.301.118) Activitati de finantare (Scaderea) /Cresterea imprumuturilor Plati de dividende Disponibilitati nete din finantare activitati de (2.226.307 (60.092 6.795 (109.180) 93.12 RAPORT  FINANCIAR Situatii FiNaNCiaRE CONSOLiDatE Si iNDiViDuaLE La 31 DECEMBRiE 2011 Situatia conSolidata Si individuala a fluxurilor de trezorerie pentru anul incheiat la 31 decembrie 2011 Banca 2011 2010 2011 2010 Fluxurile de trezorerie ale activitatii operationale 554.837 Note Profit inainte de impozit Ajustari pentru elementele nemonetare Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea si pierdere/ (castig) net cu scoaterea din gestiune a activelor corporale si necorporale Plati bazate pe actiuni Pierdere/(castig) din reevaluarea investitiilor Deprecierea creditelor si alte cheltuieli cu provizioanele Plati privind impozitul pe profit 1.702) 131.751) 139.631) 5.276) 1.735 10.950) 912.578) (476.500.698 (1.519) (653.698 (1.664 Modificari ale activelor si din activitatea operationala Rezerve minime obligatorii la BNR Depozite blocate si sume in tranzit cu bancile Active disponibile pentru vanzare Credite Creante din leasing Alte active Depozite la vedere si conturi curente Depozite la termen Alte datorii Total modificari ale activelor si operationale 686.137) 3.924.810 (120.597) 1.555 1.399) (2.633) (835.690) (914.025 (17.236.768.477) 3.317.971) 5.398) 210.633) (881.041.767.438) (174.854 (121.898) 160.440) Activitati de investitii Achizitii titluri de participatie Vanzari titluri de participatie Achizitii de active corporale si necorporale Incasari din vanzarea de active corporale si necorporale Disponibilitati din activitati de investitii (149.674) (460.068.043) 4.984 (126.673 (103.306.788) (3.070 (4.171 (113.145) (2.907.326 (5.536) (6.501 1.

342 2011 1.026.530 2.Situatii FiNaNCiaRE CONSOLiDatE Si iNDiViDuaLE La 31 DECEMBRiE 2011  RAPORT  FINANCIAR 12 Situatia conSolidata Si individuala a fluxurilor de trezorerie pentru anul incheiat la 31 decembrie 2011 Grup Note 2011 2010 Banca 2011 2010 Modificari nete in disponibilitati si asimilate Disponibilitati si asimilate la inceputul perioadei Disponibilitati si asimilate la sfarsitul perioadei 310.887 2.933 1.297.310.026.206.336.440 35 1.351 3.923 1.274 987.092 987.376.857 3.010 150.831 310.520 3.054.398.923 876.787 2010 1.822 35 1.342 Notele atasate sunt parte integranta a acestor situatii financiare ( Sume in mii lei ) 45 .787 2010 1.123 2.477.634 3.262 836.262 Fluxuri operationale din dobanzi si dividende Dobanzi platite Dobanzi incasate Dividende primite 2011 1.326.012 150.213.652 2.

12 RAPORT  FINANCIAR Situatii FiNaNCiaRE CONSOLiDatE Si iNDiViDuaLE La 31 DECEMBRiE 2011 NOtE La SituatiiLE FiNaNCiaRE CONSOLiDatE Si iNDiViDuaLE pENtRu aNuL iNChEiat La 31 DECEMBRiE 2011 1.15% 3.598 la 31 Decembrie 2010).747 (9.08% 100.66% 3. Numarul mediu de angajati ai Grupului in cursul anului 2011 a fost de 9.64% 0.A.245 (8. Banca are 937 unitati in tara ( 937 la 31 Decembrie 2010).66% 4. BRD impreuna cu subsidiarele sale (“Grupul”) ofera o gama larga de servicii bancare si financiare destinate persoanelor fizice si juridice.17% 4. (“Societatea mama” sau “SG”). 1-7. Societatea mama este Societe Generale S.69% 100.37% 4. Banca accepta depozite si acorda credite si leasing.51% 4. Numarul mediu de angajati ai Bancii in cursul anului 2011 a fost de 8.14% 3.00% 31 decembrie 2010 59. conform legislatiei in vigoare.00% 13. Banca si-a inceput activitatea ca societate bancara cu capital de stat la sfarsitul anului 1990.00% 5.37% 5. BRD-Groupe Societe Generale este cotata la categoria I a Bursei de Valori Bucuresti („BVB”) incepand cu 15 ianuarie 2001.28% 3.227 la 31 Decembrie 2010).046 (9.491 (8.64% 4. efectueaza plati prin transfer in Romania si strainatate.77% 4. Structura actionariatului se prezinta astfel: 31 decembrie 2011 Societe Generale France SIF Oltenia SIF Banat Crisana SIF Transilvania SIF Muntenia SIF Moldova Fondul Proprietatea Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (“BERD”) Alti actionari Total 60.00% 15. presteaza servicii de schimb valutar si alte servicii financiare pentru clienti persoane fizice si juridice.498 la 2010) iar la sfarsitul anului de 8.098 la 2010) iar la sfarsitul anului de 8. Banca are sediul central si sediul social in Bucuresti. informatii generale BRD-Groupe Societe Generale (“Banca” sau “BRD”) este o societate pe actiuni inregistrata in Romania.87% 0. prin preluarea patrimoniului fostei Banci de Investitii.00% 46 Notele atasate sunt parte integranta a acestor situatii financiare ( Sume in mii lei ) . Blvd Ion Mihalache nr.

nu a mai fost consolidata in 2011. situatia consolidata a miscarilor in capitaluri proprii. astfel încât diferenta dintre suma platita si valoarea justa a activelor nete cumparate este recunoscuta ca fond comercial. au fost eliminate la consolidare. 2010: 99. folosindu-se politici contabile consecvente. Banca contabilizeaza investitiile în filiale si asociati. respectiv in contul de profit si pierdere. situatia consolidata a rezultatului global.98%. Situatiile financiare consolidate includ situatiile financiare ale BRD . BRD Securities . Orice diferenta negativa între costul de achizitie si valorile juste ale activelor nete identificabile dobândite (pierdere la achizitie) este recunoscuta direct în contul de profit în anul de achizitie. (detinere 99.000 unitati. control prin autoritatea de a conduce politicile financiare si de exploatare ale entitatii prin contract sau statut). rotunjite la 1. Filialele sunt consolidate de la data achizitiei.Groupe Société Générale SA.A. 2010: 49%.europa. precum si castigurile si pierderile nerealizate din tranzactii intre banca si filiale.htm ) Situatiile financiare consolidate contin situatia consolidata a pozitiei finaciare. Situatiile financiare consolidate si individuale sunt prezentate in lei romanesti (“RON”). Situatiile financiare individuale contin situatia consolidata a pozitiei financiare. situatia individuala a rezultatului global.Groupe Société Générale S. Toate tranzactiile si soldurile dintre BRD .eu/internal_market/accounting/ ias/index_en.95%).Groupe Societe Generale si ale filialelor sale la 31 decembrie 2011. BRD Finance IFN S.A (detinere de 99.98%). BRD a intocmit situatiile financiare consolidate si individuale ale Bancii si filialelor sale pentru anul incheiat la 31 decembrie 2011 conform cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (“IFRS”) adoptate de Uniunea Europeana („UE”) si care sunt in vigoare la aceasta data (aceste standarde sunt disponibile pe website-ul Comisiei Europene http://ec. aceasta fiind data la care banca obtine controlul si continua sa fie consolidate pana la data cand acest control inceteaza. BRD Asset Management SAI SA (detinere 99. Bazele pregatirii a) Bazele pregatirii In conformitate cu Reglementarile Europene 1606/2002 din 19 iulie 2002 privind aplicarea Standardelor Internationale de Contabilitate. instrumentelor financiare derivate. Controlul se presupune ca exista atunci cand Banca detine in mod direct sau indirect mai mult de 50% din actiunile cu drept de vot ale unei intreprinderi. BRD Corporate Finance SRL (detinere 100% . situatia consolidata a fluxurilor de trezorerie si note. situatia individuala a miscarilor in capitaluri proprii.A (detinere de 49%. alte active sau datorii financiare detinute pentru tranzactionare sau a activelor si datoriilor financiare la valoarea justa prin contul de profit si pierdere. Situatiile financiare ale filialelor sunt intocmite pentru aceeasi perioada de raportare ca a societatii-mama.Situatii FiNaNCiaRE CONSOLiDatE Si iNDiViDuaLE La 31 DECEMBRiE 2011  RAPORT  FINANCIAR 12 NOtE La SituatiiLE FiNaNCiaRE CONSOLiDatE Si iNDiViDuaLE pENtRu aNuL iNChEiat La 31 DECEMBRiE 2011 2. contul de rezultat consolidat. situatia individuala a rezultatului global. b) Bazele consolidarii   Situatiile financiare consolidate cuprind situatiile financiare ale BRD . situatia consolidata a rezultatului global. contul de rezultat individual. cu exceptia investitiilor disponibile pentru vanzare. BRD .98%. Situatiile financiare consolidate si individuale sunt intocmite in baza costului istoric.Securities Groupe Societe Generale SA.Groupe Societe Generale si filialele consolidate. Capitalurile proprii si profitul net atribuibil interesului minoritar sunt prezentate separat in situatia pozitiei financiare. 2010: 99. O filiala este o intreprindere asupra careia Banca exercita controlul. cu exceptia situatiilor in care este indicat in mod specific altfel. în situatiile financiare individuale la cost minus deprecierea potentiala.9996%. deoarece in cursul anului a fost lichidata si toate activele si pasivele au fost preluate de catre BRD . 2010: 99. situatia individuala a fluxurilor de trezorerie si note. care reprezinta pentru Grup si filialele sale moneda functionala si de prezentare. Notele atasate sunt parte integranta a acestor situatii financiare ( Sume in mii lei ) 47 .9996%). Achizitiile de interese minoritare sunt contabilizate.Groupe Societe Generale SA si ale urmatoarelor filiale: BRD Sogelease IFN S. 2010: 100 %). care sunt toate evaluate la valoare justa.

inclusiv întelegerea efectelor posibile ale oricaror riscuri care ar putea ramâne la entitatea care a transferat activele. emiterea de drepturi (drepturi. securitizari).Tranzactii cu grupul si actiuni de trezorerie. Modificarile introduc informatii suplimentare. Înainte de aceasta modificare. • IFRS 7 Instrumente financiare: Informatii de furnizat Face modificari la IFRS 7 Instrumente financiare: Informatii de furnizat. • IFRS 2 Plata pe baza de actiuni se modifica in scopul de a clarifica contabilitatea pentru tranzactiile cu plata pe baza de actiuni decontate in numerar. Aplicarea acestor noi standarde si interpretari nu au avut nici un impact material asupra sumelor raportate in anul curent si anterior dar pot afecta contabilizarea viitoarelor tranzactii sau aranjamente. si indiferent daca tranzactia este decontata în actiuni sau în numerar. exprimate într-o alta moneda decât moneda functionala a emitentului erau contabilizate ca instrumente derivate. optiuni sau garantii). în cazul în care un numar foarte mare de tranzactii de transfer sunt efectuate în jurul sfârsitului perioadei de raportare. si numai daca. • IAS 24 Prezentarea informatiilor privind partile afiliate (ca parte a imbunatatirilor aduse IFRS-urilor emise in 2009) Modifica cerintele versiunii anterioare a IAS 24: • Ofera o scutire partiala de la cerintele de prezentare a informatiilor privind partile afiliate pentru entitati guvernamentale • Clarifica definitia unei parti afiliate • Include o cerinta explicita de a prezenta angajamentele cu privire la partile afiliate Bancile vor trebui sa ia in considerare definitia revizuita a partilor afiliate pentru a se asigura ca toate informatiile relevante sunt surprinse. informatii suplimentare. Modificarile la IFRS 2 includ recomandari incorporate anterior in IFRIC 8 – Scopul IFRS2 si IFRIC 11 IFRS 2 . de asemenea. Modificarile necesita. si drept consecinta aceste doua interpretari sunt inlocuite de modificarile mentionate. O entitate care primeste bunuri sau servicii intr-un acord de plata pe baza de actiuni trebuie sa contabilizeze aceste bunuri sau servicii. Modificarea ofera scutire companiilor care emit drepturi intr-o alta moneda decat cea functionala. concepute pentru a permite utilizatorilor situatiilor financiare sa isi îmbunatateasca întelegerea asupra operatiunilor de transfer de active financiare (de exemplu. 48 Notele atasate sunt parte integranta a acestor situatii financiare ( Sume in mii lei ) . Urmatoarele standarde si interpretari sau amendamente la standarde au fost de asemenea adoptate in situatiile financiare consolidate. indiferent de care entitate din cadrul grupului stabileste tranzactia. rezultate din revizuirea IASB a activitatilor din afara bilantului. entitatea acorda instrumentului financiar o prorata conform cu toti detinatorii aceleiasi clase de instrumente de capitaluri proprii non-derivate. Bazele pregatirii(continuare) c) Modificari ale politicilor contabile si adoptarea unor IFRS revizuite/modificate Politicile contabile adopate sunt consistente cu cele utilizate in exercitiul precent.12 RAPORT  FINANCIAR Situatii FiNaNCiaRE CONSOLiDatE Si iNDiViDuaLE La 31 DECEMBRiE 2011 NOtE La SituatiiLE FiNaNCiaRE CONSOLiDatE Si iNDiViDuaLE pENtRu aNuL iNChEiat La 31 DECEMBRiE 2011 2. • IAS 32 Instrumente financiare Prezentarea se modifica în scopul de a solicita ca un instrument financiar care da detinatorului dreptul de a dobândi un numar fix de instrumente de capitaluri proprii pentru o suma fixa in orice moneda sa fie clasificat drept un instrument de capitaluri proprii daca. si apoi trateaza drepturile ca si derivative cu modificarile de valoare justa inregistrate in contul de profit si pierdere.

• IFRIC 14 Plata in avans a unei cerinte minime de finantare Acest amendament la IFRIC 14 ofera indrumari suplimentare in evaluarea valorii recuperabile a unui active net de pensii. în unele cazuri). Banca se asteapta ca aceasta lista de standarde si interpretari emise sa fie aplicabila la o data viitoare. fie în conformitate cu IFRS 9 Instrumente financiare. Cerinte pentru situatiile financiare consolidate sunt acum incluse în IFRS 10 Situatiile financiare consolidate. entitati asociate. atunci când o entitate întocmeste situatii financiare individuale. Determinarea valorii juste a instrumentului de capital poate fi dificila daca actiunile nu sunt tranzactionate. • IAS 28 Investitii în entitati asociate si asocieri în participatiune Prezentul standard înlocuieste IAS 28 Investitii în entitatile asociate si prescrie contabilizarea investitiilor în entitatile asociate si stabileste cerintele de aplicare a metodei punerii în echivalenta pentru contabilizarea investitiilor în entitatile asociate si asocierilor în participatie. • IAS 27 Situatii financiare individuale Versiunea modificata a IAS 27 se ocupa acum doar cu cerintele pentru situatiile financiare individuale. care sunt reportate în mare parte neschimbate fata de IAS 27 Situatii financiare consolidate si individuale. Standardul prevede ca. de asemenea modul în care investitiile în entitati asociate si asocieri în participatie trebuie sa fie testate pentru depreciere. si ofera îndrumari cu privire la modul în care se aplica metoda capitalului propriu (inclusiv derogari de la aplicarea metodei punerii în echivalenta. Ca si impact. Banca intentioneaza sa adopte aceste standarde atunci cand acestea vor intra in vigoare. investitiile în filiale. Notele atasate sunt parte integranta a acestor situatii financiare ( Sume in mii lei ) 49 . anumite reorganizari de grup si include o serie de cerinte de prezentare. Bancile trebuie sa determine daca platile in avans facute trebuie sa fie reanalizate din punct de vedere al impactului asupra recuperarii activelor de pensii. Aceasta modificare este aplicata retroactiv de la inceputul primei perioade prezentate in primele situatii financiare in care entitatea a aplicat prima data IFRIC 14. cu diferenta dintre valoarea justa a instrumentului emis si valoarea contabila a datoriei stinse fiind recunoscute în profit sau pierdere.Situatii FiNaNCiaRE CONSOLiDatE Si iNDiViDuaLE La 31 DECEMBRiE 2011  RAPORT  FINANCIAR 12 NOtE La SituatiiLE FiNaNCiaRE CONSOLiDatE Si iNDiViDuaLE pENtRu aNuL iNChEiat La 31 DECEMBRiE 2011 2. Acesta prevede. Grupul anticipeaza ca adoptarea acestor standarde. Amendamentul permite unei banci sa trateze plata in avans a unei cerinte minime de finantare ca un activ. Standardul defineste “influenta semnificativa”. Standardul se ocupa de asemenea cu recunoasterea dividendelor. precum si entitati controlate în comun sunt contabilizate fie la cost. IFRIC 19 va rezulta ntr-un castig recunoscut in contul de profit si pierdere pentru ca valoarea justa a instrumentului de capital emis va fi adesea mai mica decat valoarea contabila a datoriei. d) Standarde si interpretari emise dar care nu au intrat  inca  in  vigoare Standardele emise dar care nu au intrat inca in vigoare la data emiterii situatiilor financiare ale bancii sunt enumerate mai jos. modificarile la standardele existente si interpretarile aduse nu vor avea un impact material asupra situatiilor financiare ale bancii in perioada de aplicare initiala. sau a tranzactiilor comune de control.Interpretarea nu se aplica în cazul în care conditiile de conversie au fost incluse în contractul initial (cum ar fi în cazul datoriei convertibile).  Bazele pregatirii (continuare)  c) Modificari ale politicilor contabile si adoptarea unor IFRS revizuite/modificate  (continuare) • IFRIC 19 Distingerea datoriilor de instrumentele de capitaluri Necesita stingerea unei datorii financiare prin emiterea de instrumente de capitaluri proprii care urmeaza sa fie evaluate la valoarea justa (de preferinta valoarea justa a instrumentelor de capitaluri proprii emise).

(b) aplicarea de realizare simultana si de decontare. ajuta la determinarea ipotezei daca un investitor controleaza un investit. de asemenea. si stabileste principiile pentru pregatirea situatiilor financiare consolidate. este prezentat în venitul global. dar sunt înca. Amendamentele ofera clarificari privind aplicarea normelor de compensare si se concentreaza pe patru domenii principale (a) semnificatia de “are în prezent un drept legal de stabilire”. • IFRS 7 Instrumente financiare: informatii de furnizat Compensarea activelor si pasivelor financiare publicat de IASB la 16 decembrie 2011. Noile cerinte se aplica în cazul în care o entitate alege sa evalueze o datorie la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere . Faza 1 a IFRS 9 va avea un impact semnificativ asupra: clasificarii si evaluarii activelor financiare. dar cu care entitatea inca mai lucreaza. 50 Notele atasate sunt parte integranta a acestor situatii financiare ( Sume in mii lei ) . care sunt stabilite. • IFRS 10 Situatii financiare consolidate Prevede ca firma mama sa prezinte situatii financiare consolidate ca cele ale unei entitati individuale.în aceste cazuri. (d) unitatea de cont pentru aplicarea cerintelor de compensare. • IFRS 9 Instrumente financiare (2010) O versiune revizuita a IFRS 9 care incorporeaza cerintele revizuite pentru clasificarea si evaluarea datoriilor financiare. în conformitate cu punctul 42 din IAS 32. sunt masurate la cost amortizat (folosirea valorii juste este optionala in circumstante limitate) • Investitiile in instrumente de capitaluri pot fi contabilizate la ‘valoare justa in rezultatul global’ dividendele fiind recunoscute in contul de profit si pierdere • Toate celelalte instrumente (inclusive toate derivativele) sunt masurate la valoare justa cu modificarile recunoscute in contul de profit si pierdere • Conceptul de ‘derivative incorporate’ nu se aplica actielor financiare ce fac scopul acestui standard iar intregul instrument trebuie clasificat si masurat in concordant cu masurile indicate mai sus. divulgarea de informatii cu privire la instrumentele financiare recunoscute care fac obiectul unor acorduri executorii de compensare si acordurile similare.  Bazele pregatirii (continuare) d) Standarde si Interpretari emise. partea din modificarea valorii juste referitoare la schimbari în riscul de credit al entitatii. deoarece nu se califica pentru derecunoastere. chiar daca acestea nu sunt stabilite în conformitate cu IAS 32. • IFRS 9 Instrumente financiare (2009) IFRS 9 introduce cerinte noi de clasificare si masurare a activelor financiare dupa cum urmeaza: • Instrumentele de datorie care indeplinesc atat un “model de afaceri” cat si caracteristici ale fluxurilor de numerar . dar care nu au intrat  inca  in  vigoare  (continuare) • IAS 32 Instrumente financiare: prezentare Compensarea activelor financiare si pasivelor financiare publicat de IASB la 16 decembrie 2011. de raportare pentru entitatile care detin datorii la valoare justa. cel putin partial. si activele financiare care nu mai sunt recunoscute de catre entitate. Modificarile solicita informatii cu privire la toate instrumentele financiare recunoscute. • IFRS 7 Instrumente financiare: informatii de furnizat Transferuri de active financiare publicat de IASB la 7 octombrie 2010. mai degraba decât în contul de profit sau pierdere.12 RAPORT  FINANCIAR Situatii FiNaNCiaRE CONSOLiDatE Si iNDiViDuaLE La 31 DECEMBRiE 2011 NOtE La SituatiiLE FiNaNCiaRE CONSOLiDatE Si iNDiViDuaLE pENtRu aNuL iNChEiat La 31 DECEMBRiE 2011 2. Modificarile necesita. Acest standard identifica principiile de control. si care preia cerintele de derecunoastere din IAS 39 Instrumente financiare: recunoastere si evaluare. (c) compensare a sumelor colaterale. inlocuind cerintele incluse in IAS 27 Situatii financiare consolidate si individuale si SIC 12 Consolidare – entitati cu scop special. Dispozitiile revizuite mentin metoda existenta a costului amortizat ca baza de masurare pentru cele mai multe datorii. Obiectivul amendamentelor este de a îmbunatati calitatea informatiilor raportate cu privire la activele financiare care au fost “transferate”. pentru ca se califica pentru derecunoastere. recunoscute de catre entitate.

Operatorii comuni recunosc activele. dar care nu au intrat  inca  in  vigoare  (continuare)     Acest standard introduce un singur model de consolidare pentru toate entitatile bazat pe control. performantei financiare si fluxurile de trezorerie. indiferent de natura entitatii in care se investeste (ex daca o entitate este controlata prin drepturi de vot ale investitorilor sau prin alte aranjamente contractual asa cum se practica pentru ‘entitatile cu scop special’) Conform IFRS 10.asupra drepturilor investitorului si expunereaasupra drepturilor de castig. Necesita ca o parte implicata intr-un acord comun sa determine tipul de aranjament în comun. utilizarea metodei “consolidare proportionala”. schimbari în control • Interese în acordurile comune si asociati – efectele. si schimbarile în riscurile asociate cu interesele sale în entitati neconsolidate structurate. • IFRS 12 Prezentarea intereselor in alte entitati Solicita prezentarea informatiilor care sa permita utilizatorilor situatiilor financiare sa evalueze natura si riscurile asociate aferente intereselor în alte entitati. influenta semnificativa • Interese în filiale. veniturile si cheltuielile în raport cu interesul lor într-o operatiune comuna (inclusiv partea lor cu privire la orice astfel de tranzactie in comun) • O societate în comun este un acord comun prin care partile care au un control comun al acordului (asociati) au dreptul la activele nete ale acordului. Cu alte cuvinte. Cele mai noi modificari vor ajuta utilizatorii sa faca propria evaluare a impactului financiar si manangementul sa ajunga la o concluzie diferita cu privire la consolidare. si obligatii pentru datoriile cu privire la respectivul aranjament. Evaluarea controlului necesita o intelegere dezvoltata asupra scopului si conceptului unei entitati in care se investeste. controlul se bazeaza pe faptul daca investitorul are: • Putere asupra entitatii in care investeste • Expunere sau drepturi asupra castigurilor variabile la entitatea in care investeste si • Capacitatea de a-si exercita puterea asupra entitatii in care se investeste pentru a influenta valoarea castigurilor IFRS 10. în conformitate cu IAS 28 Investitii în entitati asociate si asocieri în participatiune (2011). în care este implicat prin evaluarea drepturilor si obligatiilor sale si apoi sa contabilizeze aceste drepturi si obligatii în conformitate cu tipul de aranjament comun. Aceasta poate rezulta in schimbari intr-un grup consolidate. Un asociat în comun aplica metoda capitalului propriu pentru contabilizarea investitiei sale într-un joint-venture. creeaza o noua definitie mai larga asupra controlului decat in actualul standard IAS 27. amploarea financiara a intereselor în acorduri comune si asociati (inclusiv nume. Notele atasate sunt parte integranta a acestor situatii financiare ( Sume in mii lei ) 51 . pentru contabilizarea asociatiilor în participatiune nu este permisa. Acorduri comune sunt fie operatiuni comune sau asociatii în participatiune: • O operatiune comuna este un acord comun prin care partile care au un control comun al acordului (operatorii comuni) au dreptul la active.detalii ale structurii grupului. pasivele. precum si efectele acestor interese asupra pozitiei financiare.  Bazele pregatirii (continuare) d) Standarde si Interpretari emise. controlul comun. natura. detalii si informatii financiare rezumate) • Interese în entitati neconsolidate structurate . IFRS 11 reprezinta o schimbare semnificativa pentru partile care contabilizeaza interese in entitati controlate în comun folosind metoda consolidarii proportionale.Situatii FiNaNCiaRE CONSOLiDatE Si iNDiViDuaLE La 31 DECEMBRiE 2011  RAPORT  FINANCIAR 12 NOtE La SituatiiLE FiNaNCiaRE CONSOLiDatE Si iNDiViDuaLE pENtRu aNuL iNChEiat La 31 DECEMBRiE 2011 2. a riscurilor asociate cu entitati structurate. informatiile cerute sunt grupate în urmatoarele categorii generale: • Judecati si ipoteze semnificative.informatii care sa permita o întelegere a naturii si a gradului de interes în entitatile neconsolidate si structurate pentru a evalua natura. Spre deosebire de IAS 31. cat si asupra drepturilor si castigurilor altor investitori. inclusiv . si include îndrumari cu privire la alte informatii necesare.cum ar fi de exemplu cum a fost determinat controlul. IFRS 12 enumera exemple specifice si informatii suplimentare care se refera la fiecare dintre aceste obiective de prezentare. • IFRS 11 Aranjamente comune Înlocuieste IAS 31 Interese în asocierile în participatie.

altele decât preturile de piata cotate incluse în nivelul 1 care sunt observabile pentru activ sau pasiv.12 RAPORT  FINANCIAR Situatii FiNaNCiaRE CONSOLiDatE Si iNDiViDuaLE La 31 DECEMBRiE 2011 NOtE La SituatiiLE FiNaNCiaRE CONSOLiDatE Si iNDiViDuaLE pENtRu aNuL iNChEiat La 31 DECEMBRiE 2011 2.intrari neobservabile de activ sau pasiv Entitatile trebuie sa prezinte diverse informatii. furnizeaza îndrumari cu privire la modul de a determina valoarea justa si solicita informatii cu privire la evaluarea la valoarea justa. IFRS defineste valoarea justa. care este retras in consecinta. daca acesta este recunoscut în situatiile financiare sau pur si simplu prezentate in note). beneficii de terminare si alte modificari. cu un standard unic. dar care nu au intrat  inca  in  vigoare  (continuare) • IFRS 13 Evaluarea la valoarea justa Înlocuieste îndrumari cu privire la evaluarea la valoarea justa. prin vânzare. IFRS 13 se aplica atunci când un alt IFRS impune sau permite evaluarea la valoarea justa sau informatiile de prezentat despre valoarea justa se impun (evaluare cum ar fi valoarea justa minus costurile de vânzare. Aceste schimbari reprezinta un pas important pentru raportarea câstigurilor si pierderilor în afara contului de profit si pierdere.preturile cotate pe pietele active pentru active identice sau datorii pe care entitatea le poate accesa la data de masurare • Nivelul 2 . Cerinte specifice si piata principala pot solicita entitatilor sa reevalueze procesele si procedurile pentru determinarea valorii juste. pe baza valorii juste sau informatii cu privire la aceste evaluari). IFRS 13 nu modifica cerintele privind elementele care ar trebui sa fie masurate sau prezentate la valoarea justa. inclusiv asupra clasificarii beneficiilor angajatilor. Câstigurile si pierderile actuariale vor fi excluse definitiv din câstiguri. recunoasterea reevaluarilor in venitul global. SIC-21 Impozit pe profit . IFRS este rezultatul eforturilor comune ale IASB si FASB pentru a dezvolta un cadru convergent aferent valoarii juste. bazata pe natura intrarilor: • Nivelul 1 . 52 Notele atasate sunt parte integranta a acestor situatii financiare ( Sume in mii lei ) . Modificarile sunt incorporate in IAS 12. Cu unele exceptii. Ca urmare a modificarilor. si sa evalueze daca au competentele necesare.intrari. Cu toate acestea. dezagregare a costurilor cu beneficiile definite în componente. • Impozit amanat: Recuperarea activelor suport (Modificari ale IAS 12) Modifica IAS 12 Impozitul pe profit pentru a oferi o prezumtie ca recuperarea valorii contabile a unui activ masurata folosind modelul valorii juste din IAS 40 Investitii imobiliare se va face. reduceri si decontari (eliminarea “abordarii coridor “permisa de IAS 19 actual) • Introducerea de informatii îmbunatatite cu privire la planurile de beneficii definite • Modificarea contabilitatii pentru beneficiile de terminare. • Nivelul 3 . • IAS 19 Beneficiile angajatilor (2011) O versiune modificata a IAS 19 Beneficiile angajatilor care include cerinte revizuite pentru pensii si alte beneficii postpensionare.  Bazele pregatirii (continuare) d) Standarde si Interpretari emise. inclusiv beneficiile distinct prevazute în schimbul serviciilor si prestatiilor prevazute la încetarea contractului de munca si care afecteaza recunoasterea si evaluarea beneficiilor de terminare • Clarificarea diferitelor aspecte. în functie de natura evaluarii la valoarea justa (de exemplu. în mod normal. standardul impune entitatilor sa clasifice aceste evaluari într-o “ierarhie a valorii juste”. existe în literatura de specialitate IFRS. Modificarile cheie includ: • Solicitarea de recunoastere a schimbarilor în beneficiul net de datorie (activ) inclusiv recunoasterea imediata a costurilor cu beneficiile definite. inclusiv recomandarile incluse anterior in SIC 21.Recuperarea activelor nedepreciabile reevaluate nu se va mai aplica pentru investitii imobiliare contabilizate la valoarea justa. si nivelul in care este clasificat. modificari asupra planului. taxele si costurile de administrare si de împartire a riscului si caracteristici conditionate de indexare • Incorporarea si a altor aspecte prezentate comitetului IFRS interpretari. estimari actuale ale ratelor de mortalitate. direct sau indirect.

la fiecare data de raportare. ratele de rambursare anticipata si ipotezele asupra ratei implicite pentru titluri garantate cu active. sau declaratie distincta pentru profit sau pierdere si distinct pentru situatia rezultatului global . ducand la modificari viitoare ale nivelului provizionului. Daca aceste date nu sunt disponibile sunt necesare estimari proprii pentru a stabili valorile juste. fie ca declaratie comuna de profit sau pierdere si rezultat global”. • Solicita ca taxele aferente elementelor prezentate inainte de taxare sa fie prezentate separate pentru fiecare din cele doua grupuri de elemente ale rezultatului global (fara a modifica optiunea de a prezenta elementele rezultatului global fie inainte de taxare fie net de taxe). dar rezultatele reale pot fi diferite. Estimarile realizate trebuie sa ia in considerare lichiditatea. situatiile financiare continua sa fie elaborate pe baza principiului continuitatii activitatii. In plus. Este necesar rationamentul managementului. managementul utilizeaza rationamentul profesional si face estimari pentru determinarea sumelor recunoscute in situatiile financiare. managementul nu are cunostinta de incertitudini semnificative care pot cauza indoieli semnificative asupra capacitatii bancii de a-si continua activitatea. • Solicita entitatilor sa grupeze elementele prezentate în Situatia rezultatului global in functie de posibilitatea ca acestea sa fie reclasificate ulterior in contul de profit sau pierdere si anume cele care pot sau nu sa fie reclasificate.mai degraba decât sa solicite o declaratie unica asa cum a fost propus în proiectul de expunere. pentru a identifica in ce masura este necesara inregistrarea unui provizion pentru depreciere in contul de profit si pierdere. care solicitau ca si contul de profit sau pierdere si alte elemente ale rezultatului global sa fie prezentate împreuna. ratele de actualizare. Notele atasate sunt parte integranta a acestor situatii financiare ( Sume in mii lei ) 53 . aceasta va ajuta utilizatorii sa identifice mult mai usor impactul potential pe care un element al rezultatului global il poate avea pe viitor asupra profitului sau pierderii.  Bazele pregatirii (continuare) d) Standarde si Interpretari emise.Situatii FiNaNCiaRE CONSOLiDatE Si iNDiViDuaLE La 31 DECEMBRiE 2011  RAPORT  FINANCIAR 12 NOtE La SituatiiLE FiNaNCiaRE CONSOLiDatE Si iNDiViDuaLE pENtRu aNuL iNChEiat La 31 DECEMBRiE 2011 2. Cele mai importante rationamente si estimari sunt urmatoarele: Principiul continuitatii activitatii Conducerea Bancii a facut o evaluare a capacitatii bancii in ceea ce priveste principiul continuitatii activitatii si este convinsa ca banca are resurse pentru a-si continua activitatea in viitorul previzibil. in mod special in estimarea sumei si a momentului fluxurilor viitoare de numerar pentru determinarea nivelului necesar de provizion. Provizioane pentru deprecierea creditelor si creantelor Grupul analizeaza creditele problema. acestea sunt determinate folosind o varietate de tehnici de evaluare care includ utilizarea de modele matematice. Modificarile sunt: • Pastreaza modificarile aduse la IAS 1 în 2007. dar care nu au intrat  inca  in  vigoare  (continuare) • Prezentarea elementelor din rezultatul global (Modificari ale IAS 1) Modifica IAS 1 Prezentarea situatiilor financiare in scopul de a revizui modul in care alte elemente din rezultatul global sunt prezentate. Valoarea justa a instrumentelor financiare In cazul in care valorile juste ale activelor financiare si pasivelor financiare inregistrate in bilant nu pot fi obtinute de pe pietele active. e) Rationamente profesionale si estimari In procesul de aplicare a politicilor contabile ale Grupului. Evaluarea instrumentelor financiare este descris in detaliu in nota 43. De aceea. Desi schimbarea de prezentare in rezultatul global este relativ minora cu privire la situatiile financiare globale. Asemenea estimari se bazeaza pe ipoteze privind o serie de factori. volatilitatea pentru produse derivate folosita ca data de intrare in modelul matematic. Intrarile folosite in aceste modele sunt date de pe pietele observabile in cazul in care acestea sunt disponibile.

Deprecierea fondului comercial Grupul determina daca fondul comercial este depreciat. a duratei si a masuri in care valoarea justa a investitiei este mai mica decat costul acesteia. estimarile facute sunt expuse unui grad ridicat de incertitudine. cat si din punct de vedere al tipului de activitate. Datorita orizontului lung de timp la care se refera aceste planuri. Beneficii post . ratele previzionate de rambursare a activelor planului. au un risc mai mare de neplata decat la momentul acordarii. Evaluarea actuariala presupune stabilirea anumitor ipoteze cu privire la ratele de actualizare.12 RAPORT  FINANCIAR Situatii FiNaNCiaRE CONSOLiDatE Si iNDiViDuaLE La 31 DECEMBRiE 2011 NOtE La SituatiiLE FiNaNCiaRE CONSOLiDatE Si iNDiViDuaLE pENtRu aNuL iNChEiat La 31 DECEMBRiE 2011 2. Este necesar aplicarea rationamentului profesional pentru a determina ce inseamna “semnificativ” si “prelugit”. Creantele din impozitul amanat Creantele din impozitul amanat sunt recunoscute pe baza pierderile fiscale in masura in care este probabil ca profitul impozabil sa fie disponibil pentru compensarea pierderilor. Aceasta estimare ia in considerare factori cum ar fi: deteriorarea riscului de tara. uzura. Banca inregistreaza si un provizion colectiv de depreciere pentru expunerile care. cresteri salariale viitoare si rata mortalitatii. precum si identificarea unei deficiente structurale sau inrautatirea fluxurilor de trezorerie. Depreciera activelor disponibile pentru vanzare Grupul revizuieste activele de natura “titlurilor” inregistrate ca disponibile pentru vanzare la data fiecarei situatii a pozitiei financiare pentru a determina daca sunt depreciate.130 (decembrie 2010: 50. sa aleaga o rata de actualizare potrivita pentru a calcula valoarea prezenta a acestor fluxuri de numerar.angajare Costul planului de contributii determinate este calculat folosind metode de evaluare actuariale.151). desi nu necesita un provizion specific. iar cand aplica acest rationament Grupul evalueaza. f)  Raportarea pe segmente Operatiunile desfasurate de entitatile din cadrul Grupului sunt supuse unor riscuri si beneficii similare atat din punct de vedere al mediului economic.  Bazele pregatirii (continuare) e) Rationamente profesionale si estimari  (continuare)  Principalele elemente luate in considerare la evaluarea provizioanelor include existenta unor intarzieri mai mari de 90 de zile la plata principalului sau a dobanzii sau a situatiei in care Grupul are cunostinte privind existenta unor dificultati in generarea de catre contrapartida a fluxurilor de numerar. Prin urmare. impreuna cu strategiille viitoare de planificare fiscala. De asemenea. Aceasta presupune o estimare a valorii de utilizare a unitatilor generatoare de numerar pentru care este alocat fondul comercial. Grupul inregistreaza cheltuieli cu deprecierea activelor disponibile pentru vanzare de natura actiunilor daca se constata o depreciere semnificativa sau prelungita a valorii lor juste sub costul de achizitie. 54 Notele atasate sunt parte integranta a acestor situatii financiare ( Sume in mii lei ) . Ipotezele folosite sunt descrise in Nota 21. deteriorarea ratingului de credit sau incalcarea unor termeni ai contractului. cel putin anual. industria. Pe langa provizioanele specifice constituite pentru creditele si avansurile semnificative la nivel individual. Aceasta operatiune presupune acelasi rationament ca si cel aplicat in cazul creditelor si creantelor. Estimarea valorii de utilizare presupune ca Grupul sa realizeze o estimare a fluxurilor viitoare de numerar aferente unitatilor generatoare de numerar si. Grupul nu a identificat segmente ce trebuie raportate separat. si evolutia de-a lungul timpului a pretului actiunilor. printre alti factori. Judecata este necesara pentru a determina valoarea creantelor din impozitul amanat care poate fi recunoscuta pe baza momentului probabil si nivelul profiturilor impozabile viitoare. Valoarea contabila a fondului comercial este la 31 decembrie 2011 a fost de 50. de asemenea.

sunt convertite utilizand ratele de schimb de la data determinarii valorii juste. sunt incluse in venituri. La data bilantului. Ratele de schimb la 31 decembrie 2011. Diferentele sunt recunoscute in contul de profit si pierdere. Daca valoarea deprecierii se diminueaza ulterior datorita unui eveniment care are loc dupa momentul deprecierii. folosind un cont de provizion pentru depreciere. scoase in extrabilantier. numerarul si echivalentul de numerar cuprinde numerarul din casierie. inclusiv sumele care se asteapta din recuperarea colateralului.3393 4. reprezentand valoarea fluxurilor de numerar viitoare actualizate cu rata efectiva initiala a dobanzii. reluarea provizionului se realizeza prin contul de profit si pierdere.2848 In scopul prezentarii situatiei fluxurilor de numerar.2045 4. Elementele nemonetare denominate in valuta. Deprecierea si nerecuperabilitatea sunt masurate si recunoscute la nivelul fiecarui element pentru creditele si creantele individual semnificative si la nivel de portofoliu pentru credite si creante similare. masurate la valoarea justa. Valoarea deprecierii este masurata ca diferenta intre valoarea contabila si valoarea recuperabila a fiecarui credit/contract de leasing. din care sunt deduse sumele reprezentand scoateri in afara bilantului si provizioane. d) Credite si avansuri catre clientela si creante din  leasing  financiar Creditele. mai putin provizionul pentru depreciere. Notele atasate sunt parte integranta a acestor situatii financiare ( Sume in mii lei ) 55 . daca imprumutul este colateralizat si executarea lui este probabila.3197 3. avansurile catre clientela si creantele din leasing financiar acordate de Grup prin remiterea de fonduri direct imprumutatului sunt recunoscute in bilant cand aceste fonduri sunt puse la dispozitia imprumutatului. O scoatere in afara bilantului este efectuata cand creditul/creanta din leasing financiar este considerat(a) nerecuperabil(a). conturile curente si plasamentele pe termen scurt la alte banci. activele si datoriile monetare denominate in valuta sunt translatate folosind cursul de schimb al monedei functionale pentru ziua respectiva. Scoaterile in extrabilantier reduc provizioanele stabilite anterior si in acelasi timp reduc principalul creditului. neidentificate individual ca fiind depreciate. Aceste credite sunt recunoscute initial la valoarea justa inclusiv costurile de acordare. respectiv 2010. Recuperarile de credite/creante de leasing financiar depreciate in perioadele anterioare. Elementele nemonetare denominate intr-o alta valuta care sunt contabilizate la cost sunt convertite utilizand ratele de schimb de la data tranzactiei initiale. mai putin cele care sunt gajate. Creditele si avansurile acordate clientelei sunt masurate ulterior la cost amortizat utilizand metoda ratei dobanzii efective. in intregime. politici contabile semnificative a) Conversia soldurilor exprimate in valuta Tranzactiile in valuta sunt inregistrate la cursul de schimb al monedei functionale de la data tranzactiei. Daca exista o dovada obiectiva ca Grupul nu va putea recupera toate sumele cuvenite (principal si dobanda) conform termenilor contractuali initiali ai creditului/contractului de leasing. au fost: 31 decembrie 2011 31 decembrie 2010 RON/ USD RON/ EUR b) Disponibilitati si asimilate 3.Situatii FiNaNCiaRE CONSOLiDatE Si iNDiViDuaLE La 31 DECEMBRiE 2011  RAPORT  FINANCIAR 12 NOtE La SituatiiLE FiNaNCiaRE CONSOLiDatE Si iNDiViDuaLE pENtRu aNuL iNChEiat La 31 DECEMBRiE 2011 3. titlurile de trezorerie. aceste credite/contracte de leasing sunt considerate depreciate. certificatele de trezorerie si alte investitii foarte lichide pe termen scurt cu o scadenta mai mica de 90 de zile de la data achizitiei. pentru valutele care au avut un impact semnificativ asupra situatiilor financiare ale Bancii. Valoarea contabila a unui activ este redusa la valoarea recuperabila estimata prin trecerea pe cheltuieli. c) Conturi curente si depozite la banci Aceste elemente sunt prezentate la costul amortizat.

Creditele continua sa fie evaluate din punct de vedere al deprecierii specifice sau colective. in circumstante asemanatoare. Politici contabile semnificative (continuare) e) Credite renegociate  De cate ori este posibil. In cazul in care o modificare a fost recunoscuta direct in capitalurile proprii ale asociatului. Investitia in intreprinderi asociate este contabilizata folosind metoda punerii in echivalenta pentru consolidare si metoda costului pentru situatiile financiare individuale Conform metodei punerii in echivalenta. Datele de raportare ale asociatului coincid cu cele ale Grupului si cele mai importante politici contabile sunt in conformitate cu cele ale Grupului in cazul tranzactiilor si evenimentelor similare.12 RAPORT  FINANCIAR Situatii FiNaNCiaRE CONSOLiDatE Si iNDiViDuaLE La 31 DECEMBRiE 2011 NOtE La SituatiiLE FiNaNCiaRE CONSOLiDatE Si iNDiViDuaLE pENtRu aNuL iNChEiat La 31 DECEMBRiE 2011 3. f) Leasing Determinarea faptului ca un contract contine sau nu o creanta de leasing se bazeaza pe continutul economic al contractului si presupune o analiza a faptului ca indeplinirea contractului depinde sau nu de folosirea unui anumit activ sau a anumitor active si daca contractul acorda dreptul de a utiliza activul. Platile de leasing operational sunt recunoscute ca o cheltuiala in contul de profit si pierdere pe baza metodei liniare pe durata contractului de leasing. substantial toate riscurile si beneficiile aferente detinerii dreptului de proprietate a elementelor inchiriate sunt considerate leasing operational. Venitul rezultat din leasingul operational este recunoscut pe o baza liniara. g) Investitii in asociati Un asociat este o intreprindere asupra careia Grupul exercita o influenta semnificativa si nu este nici filiala. Grupul face o analiza in vederea identificarii deprecierii privind investitia neta a Grupului in asociati. Conducerea revizuieste in mod permanent creditele renegociate pentru a se asigura ca toate cristeriile sunt indeplinite si ca ratele vor fi incasate. Fondul de comert in cazul unui asociat este inclus in valoarea contabila a investitiei si nu este amortizat. Din momentul in care termenii au fost renegociati. investitia intr-un asociat este inregistrata in situatia pozitiei financiare la cost plus cota investitorului din modificarile activului net dupa data achizitiei. in situatia consolidata a miscarilor in capitalurile proprii. nici asociere in participatie. Aceasta situatie poate conduce la prelungirea duratei creditului si la modificarea termenilor contractului de credit. Cota din rezultatele operatiunilor intreprinse de asociat este reflectata in contul de profit si pierdere. creditul nu mai este considerat cu restante. care transfera locatarului. Platile de leasing sunt alocate intre capital si contul de profit si pierdere intr-un mod care reflecta o rata periodica constanta a rentabilitatii investitiei nete neamortizate aferente leasingului financiar. Grupul in calitate de locator Leasingul financiar. Operatiunile de leasing in care Grupul retine in mare masura toate riscurile si beneficiile aferente dreptului de proprietate asupra bunului sunt clasificate ca leasing operational. Angajamentele de plata pentru inchiriere sunt recunoscute drept cheltuieli in perioada in care sunt suportate. Grupul recunoaste cota sa din orice modificare si o prezinta. cand este cazul. Grupul ca locatar Leasing-urile care nu transfera bancii. toate riscurile si beneficiile aferente dreptului de proprietate asupra bunului este recunoscut initial in situatia pozitiei financiare drept creanta la minimum dintre valoarea justa a bunului si valoarea prezenta a platilor minime de leasing. in mare masura. Grupul prefera sa restructureze credite decat sa intre in posesia garantiei. 56 Notele atasate sunt parte integranta a acestor situatii financiare ( Sume in mii lei ) .

suma reprezentand diferenta intre cost si valoarea justa actuala. Toate achizitiile si vanzarile obisnuite de active financiare sunt recunoscute initial la data decontarii. Reluarile referitoare la instrumente clasificate ca disponibile pentru vanzare nu se recunosc in venituri. Achizitiile sau vanzarile obisnuite sunt achizitii sau vanzari de active financiare care prevad livrarea activelor intr-o anumita perioada determinata in general prin reglementarile sau practicile in vigoare pe piata respectiva. valoarea justa a activelor activele financiare disponibile pentru vanzare este determinata prin utilizarea unor tehnici de evaluarea care sa se refere la date observabile de pe piata. (b) investitii pastrate pana la scadenta sau (c) active financiare la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere. pierderea sau profitul fiind recunoscute ca o componenta separata a altor elemente ale rezultatului global ca rezerva pentru active disponibile pentru vanzare pana cand investitia este derecunoscuta sau pana cand se constata ca investitia este depreciata. In conformitate cu IAS 29 „Raportarea financiara in economiile hiperinflationiste”. conform contabilitatii de hiperinflatie. luand in considerare ratele stabilite conform duratelor de viata utila estimate. este transferata din rezerva destinata activelor disponibile pentru vanzare in contul de profit si pierdere. Politici contabile semnificative (continuare) h) Investitii si alte instrumente financiare disponibile  pentru  vanzare Activele disponibile pentru vanzare sunt acele active financiare nederivate care sunt desemnate ca disponibile pentru vanzare sau nu sunt clasificate ca (a) imprumuturi si creante. imobilizarile corporale au fost retratate. moment in care castigul sau pierderea cumulata. Daca valoarea justa nu poate fi determinata in mod credibil (in cazul unei investitii pentru care nu exista o piata activa). diminuat cu amortizarea cumulata si deprecierea cumulata. dupa cum sunt prezentate mai jos: Tip activ Cladiri si constructii speciale Calculatoare si echipamente Mobilier si alte echipamente Mijloace de transport Ani 10-40 3-6 10 5 Notele atasate sunt parte integranta a acestor situatii financiare ( Sume in mii lei ) 57 . activele disponibile pentru vanzare sunt masurate la valoarea lor justa. Valoarea justa a investitiilor care sunt tranzactionate in mod activ pe o piata financiara organizata este determinata prin referinta la cotatiile bid de la inchiderea sedintei din data situatiei pozitiei financiare. Diferentele de valoare justa intre data tranzactiei si data decontarii sunt recunoscute ca alte elemente ale rezultatului global. Amortizarea este calculata pe baza metodei liniare. In cazul in care un activ disponibil pentru vanzare inregistrat la valoarea justa este depreciat. recunoscut(a) anterior in capitalurile proprii este inclus(a) in contul de profit si pierdere. Activele disponibile pentru vanzare sunt initial recunoscute la valoarea justa inclusiv costurile de tranzactionare direct atribuibile. Dupa recunoasterea initiala. i) Imobilizari corporale  Cladirile si alte imobilizari corporale sunt inregistrate la costul de achizitie. luandu-se in considerare indicele general al preturilor intre data achizitiei si 31 decembrie 2003.Situatii FiNaNCiaRE CONSOLiDatE Si iNDiViDuaLE La 31 DECEMBRiE 2011  RAPORT  FINANCIAR 12 NOtE La SituatiiLE FiNaNCiaRE CONSOLiDatE Si iNDiViDuaLE pENtRu aNuL iNChEiat La 31 DECEMBRiE 2011 3. mai putin orice pierdere din depreciere recunoscuta anterior in contul de profit si pierdere.

sau incheierea procesului de construire sau dezvoltare. Transferurile catre investitii imobiliare vor fi facute atunci. Valoarea contabila a imobilizarilor corporale este revizuita cand evenimente sau circumstante indica faptul ca valoarea activelor ar putea sa nu mai fie recuperata. si numai atunci. Transferurile de la investitiile imobiliare se fac atunci. fondul comercial deja inregistrat in bilant nu se mai amortizeaza si este revizuit pentru depreciere la fiecare data de raportare sau mai des daca evenimente sau schimbari in circumstante arata ca valoarea contabila ar putea fi depreciata. Cheltuielile de reparatie si intretinere sunt inregistrate in contul de rezultat in perioada in care sunt angajate. Amortizarea cladirilor incluse in investitii imobiliare se realizeaza utilizand metoda liniara pe durata de utilizare asa cum se prezinta in nota 3. Dupa recunoasterea initiala. investitiile imobiliare sunt inregistrate la cost mai putin orice amortizare cumulata si orice pierdere din depreciere. k) Investitii imobiliare Investitiile imobiliare sunt recunoscute initial la cost. reprezentand diferenta. Imobilizarile in curs nu se amortizeaza inainte de a fi date in folosinta. Ulterior recunoasterii initiale. evidentiata de incetarea utilizarii de catre proprietar. inclusiv costurile de tranzactionare. dintre costul de achizitie si cota parte a Grupului din valoarea justa neta a activelor. l) Fondul comercial Fondul comercial obtinut din combinari de intreprinderi este evaluat la momentul achizitiei la cost. si numai atunci. o pierdere din depreciere este recunoscuta. Investitiile imobiliare sunt derecunoscute fie cand sunt cedate. Incepand cu 1 ianuarie 2004. Cheltuielile ulterioare sunt recunoscute ca un activ conform acelorasi principii de recunoastere utilizate la momentul recunoasterii initiale. Politici contabile semnificative (continuare) i) Imobilizari corporale (continuare)  Terenurile nu se amortizeaza. inceperea unui leasing operational cu o alta parte. cand exista o modificare a utilizarii. i). Castigul sau pierderea care rezulta din derecunoasterea unui activ corporal (determinat ca diferenta intre incasarile nete la cedare si valoarea contabila a elementului) este inclus(a) in contul de profit si pierdere in anul in care activul este derecunoscut. Un activ cu ciclu lung de productie este un activ care solicita in mod necesar o perioada substantiala de timp pentru a fi gata in vederea utilizarii sale prestabilite sau pentru vanzare. Deprecierea se determina prin evaluarea valorii recuperabile a unitatii generatoare de numerar la care se refera fondul comercial. j) Costurile indatorarii Toate costurile indatorarii care sunt direct atribuibile achizitiei sau constructiei unui activ cu ciclu lung de productie sunt capitalizate. fondul comercial este evaluat la cost minus orice pierderi cumulate ulterior din depreciere.12 RAPORT  FINANCIAR Situatii FiNaNCiaRE CONSOLiDatE Si iNDiViDuaLE La 31 DECEMBRiE 2011 NOtE La SituatiiLE FiNaNCiaRE CONSOLiDatE Si iNDiViDuaLE pENtRu aNuL iNChEiat La 31 DECEMBRiE 2011 3. evidentiata de inceperea utilizarii de catre proprietar sau inceperea procesului de dezvoltare in perspectiva vanzarii. 58 Notele atasate sunt parte integranta a acestor situatii financiare ( Sume in mii lei ) . In acest caz valoarea contabila se diminueaza pana la valoarea recuperabila. pasivelor si datoriilor contingente identificabile. intr-o combinare de intreprinderi. Activele corporale sunt derecunoscute la cedarea acestora sau cand nu se mai asteapta beneficii economice viitoare din utilizarea sau cedarea lor. In cazul in care valoarea recuperabila a unitatii generatoare de numerar este mai mica decat valoarea contabila. cand exista o modificare a utilizarii. fie cand investitia imobiliara respectiva este definitiv retrasa din folosinta si nu se mai asteapta beneficii economice viitoare din cedarea ei. Castigurile sau pierderile aparute din cedarea sau casarea investitiilor imobiliare sunt recunoscute in contul de profit si pierdere in anul casarii sau cedarii.

Durata si metoda de amortizare sunt revizuite cel putin la sfarsitul fiecarui an financiar. Grupul aplica relatii de acoperire pe valoarea justa. Grupul face o evaluare. In conformitate cu IAS 29 „Raportarea financiara in economiile hiperinflationiste”. dar si in scopul acoperirii riscurilor asociate cu rata dobanzii. swap si optiuni pe rata de schimb precum si forward si swap-uri pe rata dobanzii ca produse oferite clientelei. precum si pe o baza continua. Cand valoarea contabila a unui activ este mai mare decat valoarea recuperabila estimata. Grupul detine anumite derivate pentru managementul riscului ca instrumente de acoperire in relatiile de acoperire. conform contabilitatii de hiperinflatie. impreuna cu metoda care va fi utilizata pentru a evalua eficacitatea relatiei de acoperire. au durate de viata determinate si se amortizeaza pe baza metodei liniare pe o durata de viata utila de pana la 5 ani. Valoarea justa a contractelor swap pe rata dobanzii este determinata prin referinta fata de valorile de piata a instrumentelor similare. Toate instrumentele financiare derivate sunt contabilizate ca active daca valoarea lor justa este pozitiva sau ca datorii daca valoarea lor justa este negativa. n) Instrumente financiare derivate Grupul utilizeaza instrumente financiare derivate cum ar fi contracte forward. atât la începutul relatiei de acoperire împotriva riscurilor. Valoarea justa a contractelor forward pe cursul de schimb este calculata pe baza ratelor de schimb forward actuale pentru contracte cu maturitate asemanatoare. imobilizarile necorporale sunt inregistrate la cost minus amortizarea cumulata si pierderea cumulata din depreciere. Dupa recunoasterea initiala. inclusiv obiectivul de management al riscului si strategia de acoperire. la data la care Grupul devine parte intr-un asemenea contract si. activele necorporale au fost retratate. Grupul documenteaza în mod oficial relatia dintre instrumentele de acoperire si elementul acoperit. activele necorporale sunt analizate pentru indicii de depreciere sau modificari ale beneficiilor viitoare estimate. luandu-se in considerare indicele general al preturilor intre data achizitiei si 31 decembrie 2003. Atunci când un instrument financiar derivat este desemnat ca instrument de acoperire într-o relatie de acoperire ca urmare a modificarii valorii juste a unui activ sau pasiv recunoscut sau a unui angajament ferm care ar putea afecta profitul sau pierderea. ulterior. La data situatiei pozitiei financiare. acestea sunt reevaluate la valoarea lor justa. aceasta este redusa la valoarea recuperabila. modificarile în valoarea justa a instrumentului derivat sunt recunoscute imediat în contul de profit si pierdere împreuna cu modificari ale valorii juste a elementului acoperit care pot fi atribuite riscului acoperit.Situatii FiNaNCiaRE CONSOLiDatE Si iNDiViDuaLE La 31 DECEMBRiE 2011  RAPORT  FINANCIAR 12 NOtE La SituatiiLE FiNaNCiaRE CONSOLiDatE Si iNDiViDuaLE pENtRu aNuL iNChEiat La 31 DECEMBRiE 2011 3. Asemenea instrumente financiare derivate sunt recunoscute initial in bilant la valoarea justa. Toate activele necorporale in sold la 31 decembrie 2011 respectiv 2010. de lichiditate si de cursul de schimb. Notele atasate sunt parte integranta a acestor situatii financiare ( Sume in mii lei ) 59 . pentru a stabili daca instrumentele de acoperire sunt de asteptat sa fie foarte eficiente în compensarea modificarilor în valoarea justa în cursul perioadei pentru care relatia de acoperire este realizat si daca rezultatele reale ale fiecarei relatii de acoperire sunt într-un interval de 80-125 la suta. Politici contabile semnificative (continuare) m) Imobilizari necorporale Activele necorporale sunt masurate initial la cost. Modificarile in valoarea justa a instrumentelor financiare derivative sunt inregistrate in contul de profit si pierdere.

60 Notele atasate sunt parte integranta a acestor situatii financiare ( Sume in mii lei ) . Politici contabile semnificative (continuare) n) Instrumente financiare derivate (continuare) Daca instrumentul derivat de acoperire expira sau este vândut. r) Depozitele si conturile curente ale clientelei Conturile curente si depozitele clientelei sunt recunoscute la cost amortizat folosind metoda ratei efective a dobanzii. sau b) nu a transferat si nici nu a retinut in mod substantial toate riscurile si beneficiile asociate activului financiar. in cadrul unui aranjament de intermediere. si ori a) a transferat in mod substantial toate riscurile si beneficiile asociate activului financiar. • Grupul retine drepturile contractuale de a primi fluxurile de trezorerie din activul financiar. anulata sau expira. prin amortizare. dar a transferat controlul asupra activului financiar Datorii financiare O datorie financiara este derecunoscuta atunci cand obligatia este stinsa. atunci contabilitatea de acoperire împotriva riscurilor este întrerupta prospectiv. q) Contractele de vanzare cu posibilitate de rascumparare Titlurile vandute cu incheierea simultana a unui angajament de rascumparare la o data viitoare specificata (contracte repo) continua sa fie recunoscute in bilant ca titluri si sunt evaluate in conformitate cu politicile contabile corespunzatoare.12 RAPORT  FINANCIAR Situatii FiNaNCiaRE CONSOLiDatE Si iNDiViDuaLE La 31 DECEMBRiE 2011 NOtE La SituatiiLE FiNaNCiaRE CONSOLiDatE Si iNDiViDuaLE pENtRu aNuL iNChEiat La 31 DECEMBRiE 2011 3. s) Derecunoasterea activelor si datoriilor financiare Active financiare Un activ financiar este derecunoscut atunci cand: • Drepturile contractuale asupra fluxurilor de trezorerie decurgand din activele financiare au expirat. sau relatia de acoperire nu mai îndeplineste criteriile pentru contabilitatea de acoperire a valorii juste. Activele achizitionate printr-un angajament corespondent de a le revinde la o data viitoare specificata (contracte repo reluate) sunt inregistrate drept credite si avansuri acordate. p) Compensarea activelor si datoriilor financiare Activele si datoriile financiare sunt compensate iar suma neta este raportata in situatia pozitiei financiare atunci cand exista un drept legal opozabil de a compensa sumele recunoscute si exista intentia de realizare sau de decontare a acestora pe o baza neta. reziliat sau exercitat. dar isi asuma o obligatie contractuala de a le plati in intregime unei terte parti fara intarzieri semnificative. Imprumuturile sunt evaluate ulterior la costul amortizat. ca si. sau destinatia acoperirii este revocata. Castigurile si pierderile sunt recunoscute in contul de profit atunci cand imprumuturile sunt derecunoscute. Orice ajustare de pâna la acel punct a unui element acoperit pentru care metoda dobânzii efective este folosita. pe perioada ramasa pana la maturitate. Diferenta intre pretul de vanzare si cel de rascumparare este tratata drept cheltuiala cu dobanda folosind metoda ratei efective a dobanzii. utilizand metoda ratei dobanzii efective. o) Imprumuturi Imprumuturile sunt recunoscute initial la valoarea justa a sumelor primite mai putin costurile de tranzactie aferente. este amortizat in contul de profit sau pierdere ca parte a ratei de dobânda efectiva recalculata a elementului pe durata ramasa a vietii sale. sau • Grupul a transferat drepturile sale de a primi fluxuri de trezorerie. Datoria pentru sumele primite in cadrul acestor contracte este inclusa in depozitele clientelei.

urmata de recunoasterea unei noi datorii. O data ce valoarea inregistrata a unui activ financiar sau a unui grup de active financiare similare a fost redusa din cauza unei pierderi din depreciere. dividende si diferente de curs valutar. Venituri din dividende Dividendele sunt recunoscute la momentul la care este stabilit dreptul Grupului de a primi sumele respective. unde este necesar. la valoarea neta contabila a activului sau datoriei financiare. Aceasta rata actualizeaza exact fluxurile de numerar viitoare (plati sau incasari) pe durata de viata estimata a instrumentului financiar. (ii) Venituri din comisioane pentru tranzactii   Comisioanele percepute pentru negocierea sau participarea la o negociere a unei tranzactii pentru o terta parte – cum ar fi demersurile pentru achizitia de actiuni sau alte titluri sau pentru cumpararea sau vanzarea unei companii – sunt recunoscute la momentul incheierii tranzactiilor respective. sunt recunoscute dupa indeplinirea respectivelor criterii. veniturile sau cheltuielile din dobanzi sunt recunoscute la rata efectiva de dobanda. Calculul ia in considerare toti termenii contractuali ai instrumentului financiar si include toate taxele sau costurile incrementale. Urmatoarele criterii trebuie de asemenea sa fie indeplinite pentru a putea recunoaste venituri: Venituri din dobanzi si asimilate Pentru toate instrumentele financiare masurate la cost amortizat si pentru cele purtatoare de dobanda clasificate ca active detinute pentru vanzare sau active detinute pentru tranzactionare. Valoarea contabila ajustata este calculata pe baza ratei efective initiale a dobanzii si modificarea valorii contabile este inregistrata ca venit sau cheltuiala din dobanzi. dar cu termeni contractuali semnificativ diferiti sau cand termenii actualei datorii sunt modificati semnificativ.   Venituri nete din tranzactionare Rezultatele obtinute din activitati de tranzactionare includ castigurile minus pierderile aferente activelor si pasivelor de tranzactionare. Veniturile din aceasta categorie includ venituri din comisioane si managementul activelor. si includ toate modificarile de valoare justa realizate si nerealizate. comisioane de custodie si alte comisioane de management si consultanta. Notele atasate sunt parte integranta a acestor situatii financiare ( Sume in mii lei ) 61 . Venituri din comisioane si speze bancare Grupul obtine venituri din comisioane si speze pentru diversele servicii bancare oferite clientilor sai. venitul din dobanzi continua sa fie recunoscut prin aplicarea ratei efective initiale a dobanzii la noua valoare contabila. Veniturile din comisioane pot fi impartite in urmatoarele doua categorii:   (i) Venituri din comisioane pentru servicii oferite pentru o anumita perioada de timp Aceste venituri sunt recunoscute in baza contabilitatii de angajamente. direct atribuibile instrumentului si care sunt parte integranta a ratei efective de dobanda. Politici contabile semnificative (continuare) s) Derecunoasterea activelor si datoriilor financiare  (continuare) Atunci cand o datorie financiara este inlocuita de o alta datorie financiara catre acelasi creditor. iar diferenta intre valorile contabile este recunoscuta in contul de profit si pierdere t) Recunoasterea veniturilor si cheltuielilor  Veniturile sunt recunoscute in masura in care beneficiile economice sunt probabile si venitul poate fi evaluat in mod credibil. Comisioanele sau componente ale comisioanelor legate de obtinerea unei anumite performante.Situatii FiNaNCiaRE CONSOLiDatE Si iNDiViDuaLE La 31 DECEMBRiE 2011  RAPORT  FINANCIAR 12 NOtE La SituatiiLE FiNaNCiaRE CONSOLiDatE Si iNDiViDuaLE pENtRu aNuL iNChEiat La 31 DECEMBRiE 2011 3. un asemenea schimb sau modificare este tratat(a) ca o derecunoastere a datoriei initiale. sau pe o perioada mai scurta. pe intreaga perioada a serviciilor oferite. dobanzi.

 Politici contabile semnificative (continuare) u) Beneficiile angajatilor Beneficii pe termen scurt: Beneficiile pe termen scurt ale angajatilor includ: indemnizatii. Pana la data actuala. Cheltuiala cumulata recunoscuta pentru acest tip de tranzactii la fiecare data de raportare pana la data intrarii in drepturi reflecta masura in care perioada de intrare in drepturi a expirat si cea mai buna estimare a Bancii cu privire la numarul de instrumente de capitaluri proprii care vor fi distribuite. Grupul nu are nici o obligatie legala sau implicita de a plati beneficii viitoare. Plan de optiuni de plata pe baza de actiuni : Angajatii (inclusiv directorii executivi) Grupului primesc o remuneratie sub forma optiunilor de plata pe baza de actiuni SG. conducerea Grupului nu a initiat nicio actiune in acest sens. iar Group Societe Generale trebuie sa atinga anumiti indicatori economici. contributia la asigurarile sociale. Beneficii postangajare: Grupul are obligatia contractuala de a plati personalului care iese la pensie. Contributiile Grupului sunt inregistrate in conturile de cheltuieli privind salariile si cheltuielile asimilate. Acestea sunt recunoscute ca si cheltuieli pe masura prestarii serviciilor. Singura obligatie a Bancii este de a plati contributiile la momentul in care acestea devin scadente. 62 Notele atasate sunt parte integranta a acestor situatii financiare ( Sume in mii lei ) . Cheltuielile cu platile compensatorii sunt inregistrate in momentul in care conducerea Grupului decide adoptarea unui plan ce va determina acordarea in viitor a indemnizatiilor compensatorii si pana la data situatiei pozitiei financiare fie incepe implementarea planului de restructurare. Grupul acorda plati compensatorii in cazul terminarii perioadei de angajare in cadrul unui proces de reducere de personal. beneficii calculate pe baza salariului la momentul pensionarii si a numarului de ani lucrati de fiecare persoana. Daca membrii asigurati in baza planului de Pensii si Asigurari Sociale inceteaza a mai fi salariati ai Grupului sau a subsidiarelor acesteia. Costul Grupului cu acordarea de beneficii in baza acestui plan de beneficii determinate este estimata anual folosind tehnica actuariala „metoda factorului de credit proiectat” si este recunoscuta in contul de profit si pierdere pe baza contabilitatii de angajamente. Grupul nu are nici o obligatie de a mai plati acestora beneficiile pe care le platea in anii in care erau angajati. fie comunica planul de restructurare celor ce vor fi afectati intr-o anumita masura pentru a permite o estimare a derularii planului de restructurare. Excedentul sau deficitul determinat de modificarile ratei de actualizare si a altor ipoteze actuariale este recunoscut ca venit sau cheltuiala pe durata medie asteptata ramasa pana la pensie pentru angajatii participanti la plan. Asigurari sociale: Atat Grupul cat si angajatii acesteia sunt obligati prin lege sa contribuie la asigurarile sociale asa cum sunt ele descrise in situatiile financiare ca si contributii la asigurarile sociale. Plati compensatorii: Conform legislatiei romanesti. Cheltuiala recunoscuta in contul de profit si pierdere sau creditul pentru o perioada este inregistrat in « Cheltuieli de personal » si reprezinta miscarea in cheltuiala cumulata recunoscuta la inceputul si la sfarsitul acestei perioade. avand sau nu legatura cu un proces de reorganizare. Angajatii presteaza servicii drept contravaloare pentru instrumentele de capitaluri proprii (“capitaluri proprii-tranzactii decontate”).12 RAPORT  FINANCIAR Situatii FiNaNCiaRE CONSOLiDatE Si iNDiViDuaLE La 31 DECEMBRiE 2011 NOtE La SituatiiLE FiNaNCiaRE CONSOLiDatE Si iNDiViDuaLE pENtRu aNuL iNChEiat La 31 DECEMBRiE 2011 3. salarii. Costul tranzactiilor decontate in capitaluri proprii este recunoscut ca o crestere in capitalurile proprii in perioada in care performanta si/sau conditiile de serviciu sunt indeplinite si se incheie la data la care angajatii in cauza au dreptul de a exercita aceasta optiune (“de la data intrarii in drepturi”). prin Fondul National de Pensii gestionat de Casa Nationala de Pensii si Asigurari Sociale din Romania (un plan de contributii finantat in baza retinerilor la sursa).

Pentru tranzactiile si alte evenimente recunoscute direct in capitalul propriu. cresterea in valoare a provizionului pentru a reflecta trecerea timpului este recunoscuta drept cost al indatorarii. precum si orice alta cheltuiala care nu a fost inca recunoscuta este inregistrata imediat. In cazul in care un premiu de capital este anulat. Unde efectul modificarii puterii de cumparare in timp este semnificativ. Unde se foloseste actualizarea. este tratat ca si cand ar fi stabilit la data anularii. care vor avea ca rezultat valori impozabile in perioadele viitoare. si este desemnate ca un premiu de inlocuire la data la care aceasta este acordat. in limita in care este probabil ca profitul impozabil va fi disponibil si fata de care diferenta temporara deductibila sa poata fi utilizata. Activele privind impozitul pe profit amanat sunt recunoscute pentru toate diferentele temporare deductibile. pe baza ratelor de impozitare (si pe baza legislatiei fiscale) care au fost reglementate sau aproape reglementate pana la data situatiei pozitiei financiare. recunoscute direct in capitalul propriu. daca un nou premiu de atribuire inlocuieste planul anulat. de asemenea. Valoarea contabila a activelor privind impozitul amanat este revizuita la fiecare data a bilantului si redusa in masura in care nu mai este probabil sa fie disponibil suficient profit impozabil pentru a permite utilizarea beneficiului unei parti a diferentei temporare deductibile sau al totalitatii acesteia. Creantele si datoriile privind impozitul amanat trebuie evaluate la valoarea care se asteapta sa fie platita catre sau recuperata de la autoritatile fiscale. Activele si datoriile privind impozitul curent si impozitul amanat se pot compensa daca se refera la aceeasi entitate impozabila si sunt percepute de aceeasi autoritate fiscala si entitatea are dreptul de a le compensa. cheltuielile minime recunoscute in “Cheltuieli de personal” este cheltuiala in cazul in care termenii planului nu au fost modificati. valoarea provizionului va fi egala cu valoarea actualizata a cheltuielilor estimate a fi necesare pentru compensarea obligatiilor. sau care este benefica pentru angajat fiind evaluata la data modificarii. O cheltuiala suplimentara este recunoscuta pentru orice modificare care mareste valoarea justa totala a acordului de plata pe baza de actiuni. reportarea pierderilor si creantelor fiscale nefolosite. Politici contabile semnificative (continuare) u) Beneficiile angajatilor (continuare) In cazul in care termenii unui Plan de optiuni de plata pe baza de actiuni sunt modificati. Cu toate acestea. atat planul nou cat si cel anulat sunt tratate ca o modificare a planului initial asa cum este descris in paragraful anterior. Impozitul curent reprezinta valoarea impozitului pe profit datorat aferent profitului statutar impozabil. orice efecte fiscale aferente vor fi. calculat conform legislatiei fiscale romanesti si inregistrat pe baza contabilitatii de angajament in perioada la care se refera.Situatii FiNaNCiaRE CONSOLiDatE Si iNDiViDuaLE La 31 DECEMBRiE 2011  RAPORT  FINANCIAR 12 NOtE La SituatiiLE FiNaNCiaRE CONSOLiDatE Si iNDiViDuaLE pENtRu aNuL iNChEiat La 31 DECEMBRiE 2011 3. Datoria cu impozitul pe profit amanat este recunoscuta pentru toate diferentele temporare impozabile intre baza fiscala a activelor si datoriilor si valoarea lor contabila la data situatiei pozitiei financiare. Notele atasate sunt parte integranta a acestor situatii financiare ( Sume in mii lei ) 63 . in scopuri de raportare financiara. Aceasta include orice premiu in cazul in care conditiile de non-intrarea in drepturi in cadrul controlului fie a entitatii sau a contrapartidei nu sunt indeplinite. w) Provizioane  Un provizion este recunoscut numai in momentul in care Grupul are o obligatie prezenta (legala sau implicita) generata de un eveniment anterior si este probabil ca o iesire de resurse care sa afecteze beneficiile economice sa fie necesara pentru a onora obligatia respectiva si poate fi realizata o buna estimare a valorii obligatiei.

Grupul ofera garantii financiare. Politici contabile semnificative (continuare) x) Datorii si active contingente Datoriile contingente nu sunt recunoscute in situatiile financiare. sau o poate influenta in mod semnificativ in luarea unor decizii financiare sau operationale. sau acelea care indica faptul ca ipoteza continuitatii activitatii nu este adecvata sunt reflectate in situatiile financiare. constand in acreditive acceptate. Evenimentele ulterioare ce nu necesita ajustari sunt prezentate in note. reprezentand prima incasata sau de incasat. utilizandu-se metoda liniara pe durata de viata a garantiei. in “Alte datorii”. respectiv 2010 Banca nu a emis nici un instrument de capitaluri proprii potential diluant. Ele sunt prezentate in note. aa) Persoane aflate in relatii speciale Diferite entitati sau persoane sunt considerate a fi in relatii speciale cu Grupul in cazul in care una din parti. cu exceptia cazurilor in care posibilitatea unei iesiri de beneficii economice este indepartata. 64 Notele atasate sunt parte integranta a acestor situatii financiare ( Sume in mii lei ) . in cazul in care sunt semnificative. La 31 decembrie 2011.12 RAPORT  FINANCIAR Situatii FiNaNCiaRE CONSOLiDatE Si iNDiViDuaLE La 31 DECEMBRiE 2011 NOtE La SituatiiLE FiNaNCiaRE CONSOLiDatE Si iNDiViDuaLE pENtRu aNuL iNChEiat La 31 DECEMBRiE 2011 3. ad) Informatii comparative De cate ori este necesar informatiile comparative au fost modificate pentru a fi conforme cu schimbarile de prezentare din anul curent si o descriere specifica este facuta in notele aferente din situatiile financiare. Tranzactiile intre parti afiliate reprezinta un transfer de resurse sau obligatii intre parti afiliate indiferent daca implica un pret sau nu. ab) Evenimente ulterioare datei bilantului Evenimentele ulterioare datei bilantului ce furnizeaza informatii suplimentare despre situatia Bancii la data situatiei pozitiei financiare (evenimente ce necesita ajustari). y) Rezultatul pe actiune Rezultatul pe actiune (“EPS”) este determinat prin impartirea profitului net la numarul mediu ponderat al actiunilor in circulatie din anul respectiv. rezultata din garantia emisa. fie prin proprietate. z) Dividende aferente actiunilor ordinare Dividendele aferente actiunilor ordinare sunt recunoscute ca o datorie si deduse din capitalurile proprii in momentul in care sunt aprobate de catre actionarii Bancii. Ulterior recunoasterii initiale. in “Costul net al riscului”. fie prin drepturi contractuale. obligatia Grupului legata de fiecare garantie emisa este masurata la cea mai mare dintre valoarea primei amortizate si cea mai buna estimare a cheltuielii necesare pentru stingerea oricarei obligatii financiare. dar sunt prezentate cand o intrare de beneficii este probabila. scrisori de garantie bancara. Activele contingente nu sunt recunoscute in situatiile financiare. Garantiile financiare sunt initial recunoscute in situatiile financiare la valoare justa. Prima incasata este recunoscuta in contul de profit si pierdere ca si “Venituri nete din comisioane si speze bancare”. ac) Garantii financiare In cursul normal al activitatii. Orice crestere a datoriei legata de garantiile financiare este inregistrata in contul de profit si pierdere. relatii familiale sau alte situatii similare poate controla direct sau indirect cealalta parte.

953 662.974 153.145 14.159.429. Cerinta pentru rezerva minima obligatorie conform ultimului calcul al anului a fost de 6.114 208. prezentat in rating echivalent Standard & Poors: Grup 31 decembrie 2011 31 decembrie 2010 Banca 31 decembrie 2011 31 decembrie 2010 AA A BBB BB Fara rating* Total 7.256 75.428.429.778 8.298 9.363 * expuneri pe termen scurt.363 La 31 decembrie 2011 sumele datorate de banci includ expunerile fata de Grup in valoare de 350.114 248. majoritar sume in curs de decontare Notele atasate sunt parte integranta a acestor situatii financiare ( Sume in mii lei ) 65 .275 662.547 5.743.241 60.877 260.758).186 1.669 167. La 31 decembrie 2011 procentul pentru rezerva obligatorie denominata in RON si moneda straina.986 611.085 622.218 247.428.605 60.783 14.001 7. altele decat instrumentele derivate. calculata in conformitate cu reglementari specifice ca procent aplicat la valoarea medie a datoriilor financiare.152 995.877 260.127 8.154). Creante asupra Bancii Centrale Grup 31 decembrie 2011 31 decembrie 2010 31 decembrie 2011 Banca 31 decembrie 2010 Conturi curente Total 8.409 Banca Nationala a Romaniei (“BNR” sau “Banca Centrala”) cere bancilor comerciale din Romania sa pastreze la BNR o anumita suma in contul curent (“rezerva minima obligatorie”).741.188 259. Disponibilitati Grup 31 decembrie 2011 31 decembrie 2010 31 decembrie 2011 Banca 31 decembrie 2010 Numerar in casierie si tezaur Numerar in ATM Total 414.741.127 9.737.171 375.384 272.584 235.020 260.561 235.186 995.298 8.986 611.085 662.872 (31 decembrie 2010 expuneri de 316.515 (2010: 8.196 324.117 400.188 299.256 75. Creante asupra institutiilor de credit Grup 31 decembrie 2011 31 decembrie 2010 Banca 31 decembrie 2011 31 decembrie 2010 Depozite la banci romanesti Depozite la banci straine Conturi curente la banci romanesti Conturi curente la banci straine Total 440.953 662.001 440.020 311.481 400.886 95.196 364.886 95.612 153.778 9.035.405 235.570 414. Defalcarea in functie de rating a expunerilor contrapartidelor bancare ale BRD-ului se bazeaza pe un sistem intern de rating.409 9.152 1.275 622.035.405 235. a fost de 15% si respectiv 20%.743.Situatii FiNaNCiaRE CONSOLiDatE Si iNDiViDuaLE La 31 DECEMBRiE 2011  RAPORT  FINANCIAR 12 NOtE La SituatiiLE FiNaNCiaRE CONSOLiDatE Si iNDiViDuaLE pENtRu aNuL iNChEiat La 31 DECEMBRiE 2011 4.241 247.194 375. (2010: 15% si 25%).669 167.384 260. 6.

305.710.097 9.073 85.431 27.879.788 31 decembrie 2011 Datorii 97.12 RAPORT  FINANCIAR Situatii FiNaNCiaRE CONSOLiDatE Si iNDiViDuaLE La 31 DECEMBRiE 2011 NOtE La SituatiiLE FiNaNCiaRE CONSOLiDatE Si iNDiViDuaLE pENtRu aNuL iNChEiat La 31 DECEMBRiE 2011 7.160 31.041 3.040 41.538.812 170.675.294 52.146.902 9.839 19.259 25.711 4.817 15.587 4.305.163 22.845 3.247.078 759.808 Swapuri pe rata dobanzii Swapuri pe curs de schimb Contracte forward pe curs de schimb Optiuni pe curs de schimb Total derivative Instrumente financiare detinute pentru tranzactionare Total Swapuri pe rata dobanzii Swapuri pe curs de schimb Contracte forward pe curs de schimb Optiuni pe curs de schimb Total Active 9.221 20.839 31 decembrie 2010 Datorii 10.691 Banca Active 8.199 31.437.367 170.692.097 9.987 16.866 4.796 6.692.263 1.912. instrumente financiare derivate Grup Active Swapuri pe rata dobanzii Swapuri pe curs de schimb Contracte forward pe curs de schimb Optiuni pe curs de schimb Total derivative Instrumente financiare detinute pentru tranzactionare Total 6.728.839 19.723 4.932 6.367 103.731 41.539.073 92.694 4.478 31 decembrie 2011 Datorii 97.199 31.766.368 100.073 91.817 15.639 Notional 647.078 759.630 52.746 27.944 Active Swapuri pe rata dobanzii Swapuri pe curs de schimb Contracte forward pe curs de schimb Optiuni pe curs de schimb Total 3.013.539.160 31.263 1.812 Notional 2.710.766.987 16.073 91.294 52.728.259 25.812 Notional 2.845 3.812 170.711 4.367 170.421 213.057 313.639 Notional 851.163 22.731 213.057 316.630 52.041 3.519 66 Notele atasate sunt parte integranta a acestor situatii financiare ( Sume in mii lei ) .154 31 decembrie 2010 Datorii 10.221 19.902 9.

Grupul a aplicat de asemenea contabilitatea de acoperire si a initiat doua instrumente de acoperire: a) Pe 6 mai 2011. iar valoarea notionala a instrumentului de acoperire este de 180 milioane EUR. Optiunile emise de catre Grup asigura cumparatorului oportunitatea de a cumpara de la sau de a vinde Grupului activul suport la o valoare stabilita in prealabil la sau inainte de data expirarii optiunii. cu o rata a dobânzii fixa de 2. Putem concluziona pentru ambele relatii de acoperire ca au fost eficiente.Valoarea elementului acoperit este de 182. diferenta fiind platita doar de una dintre parti. cu o rata a dobânzii de 4. Swap-urile pe rata dobanzii se refera la contracte pe care Grupul le incheie cu alte institutii financiare prin care Grupul fie primeste. conducerea a ales sa se implice intr-o tranzactie swap pe rata dobânzii pentru a primi rata variabila si de a plati o rata fixa. Contracte forward Contractele forward reprezinta intelegeri contractuale de a cumpara sau de a vinde un anumit instrusment financiar. fie plateste o rata a dobanzii variabila in schimbul platii sau primirii unei rate fixe. În scopul de a reduce la minimum expunerea sa la modificarile valorii juste datorate modificarilor ratei dobânzilor pe piata. Grupul achizitioneaza sau vinde optiuni pe piete nereglementate.171%. cu o rata a dobânzii de 4. Grupul este expus la riscul de credit in legatura de optiunile cuparate pa in limita data de valoarea lor contabila care este valoarea lor justa. ca urmare Grupul este expus la modificarile în valoarea justa a obligatiuniunilor achizitionate din cauza modificarilor ratelor dobânzii de pe piata. Contracte swap Swap-urile reprezinta intelegeri contractuale intre doua parti de a schimba fluxuri de plati de-a lungul timpului pe baza unor sume notionale specificate. in majoritatea cazurilor. si ca urmare Grupul este expus la modificarile de valoare justa a obligatiunilor achizitionate ca urmare a modificarilor ratelor dobânzii de pe piata. Grupul a cumparat o obligatiune pe trei ani cu rata fixa. Notele atasate sunt parte integranta a acestor situatii financiare ( Sume in mii lei ) 67 . la un anumit pret si la o anumita data viitoare.031%. Grupul a cumparat obligatiuni pe patru ani cu rata fixa. Instrumente financiare derivate (continuare) “Instrumente financiare derivate si titluri de tranzactie” include. fie de a vinde o anumita suma aferenta unui instrument financiar la un pret determinat.5%. Swap-urile pe curs de schimb se deconteaza reciproc. Grupul plateste o anumita suma intr-o anumita valuta si primeste o suma spefcificata intr-o alta valuta. legate de evolutia unui anumit indice cum ar fi rata dobanzii. Valoarea elementului acoperit este de 99. Optiuni Optiunile reprezinta intelegeri contractuale care implica dreptul. compensate. cu o rata a dobânzii fixa de 2. nu si obligatia.Situatii FiNaNCiaRE CONSOLiDatE Si iNDiViDuaLE La 31 DECEMBRiE 2011  RAPORT  FINANCIAR 12 NOtE La SituatiiLE FiNaNCiaRE CONSOLiDatE Si iNDiViDuaLE pENtRu aNuL iNChEiat La 31 DECEMBRiE 2011 7. cursul de schimb sau indici bursieri. Fluxurile de plati sunt.7% si suma notionala a instrumentului de acoperire este de 100 de milioane de euro. instrumente financiare detinute pentru tranzactionare. pentru comparator fie de a cumpara.057 (2010: 0). de asemenea. în valoare de 213.9 milioane EUR. Optiunile cumparate de Grup asigura Grupului oportunitatea de a cumpara (optiuni “call”) sau de a vinde (optiuni “put”) activul suport la o valoare stabilita in prealabil la sau inainte de data expirarii optiunii. In cazul unui swap pe cursul de schimb. b) Pe 28 iulie 2011. de obicei. Contractele forward sunt contracte indivualizate care se tranzactioneaza pe o piata nereglementata.4 milioane EUR. fie la o data viitoare specificata sau in orice moment intr-o anumita perioada.

894.073.049 2.413.0% Banca 10.383) 31.3% 3.486.953.743 15.0% 9.372 567.236.3% 1.413.538 La 31 decembrie 2011 soldurile operatiunilor de factoring.195.769.7% 1.5% 6.712 Analiza pe sector Productie Industrie alimentara Transport si alte servicii Comert Agricultura Constructii Persoane fizice Altele Total 10.420.226 7.2% 9.4% 3.314) 31.125) 31.555.6% 6.671 31 decembrie 2011 31 decembrie 2010 31 decembrie 2011 31 decembrie 2010 4.068.414) 32.224 31 decembrie 2011 31 decembrie 2010 31 decembrie 2011 31 decembrie 2010 Structura creditelor este urmatoarea: Grup Credite de trezorerie Credite pentru echipamente Finantarea activitatii comerciale Achizitii imobiliare.0% 15.859.893. brut Deprecierea creditelor Total 34.500) si al operatiunilor de scontare este de 36.1% 4.722.5% 6.2% 100.4% 49.482.660 1.019.784 10.614.894.265 2.243.712 4.132.232.992 34.7% 3.913.488.538 (1.334 Banca 33.488.719 (la 31 decembrie 2010: 3.708).833.0% 31 decembrie 2011 31 decembrie 2010 31 decembrie 2011 31 decembrie 2010 Creditele acordate persoanelor fizice includ credite imobiliare.784 11.685.666.894.329 33.627 4.458.514 33.660 1.341.740.737 16.771 33. atat al Grupului cat si ale Bancii sunt de 558.953.136 1.538 31 decembrie 2011 31 decembrie 2010 31 decembrie 2011 31 decembrie 2010 Companii private Companii de stat Persoane fizice Total 15.5% 100. credite de consum si descoperiri de cont.447 259.286 7.132.372 567.459 (2.856 11.007 1.2% 15.459 14.232.651.341.051 34.167 1.398.6% 100.712 (2.810 1.5% 4.447 (la 31 decembrie 2010: 255.625 33.094.094.341.671 Banca 9.627 15.032 1.073.051 33.413.7% 6.953.5% 3.1% 1.0% 6.2% 6.666.746 33.3% 16.048. 68 Notele atasate sunt parte integranta a acestor situatii financiare ( Sume in mii lei ) .459 4.552 16.187 9. Credite si avansuri acordate clientelei Grup Credite.852.187 8.520.514 33.852.440 259.12 RAPORT  FINANCIAR Situatii FiNaNCiaRE CONSOLiDatE Si iNDiViDuaLE La 31 DECEMBRiE 2011 NOtE La SituatiiLE FiNaNCiaRE CONSOLiDatE Si iNDiViDuaLE pENtRu aNuL iNChEiat La 31 DECEMBRiE 2011 8.627 (1. Structura pe tipuri de proprietate este urmatoarea: Grup Tip de proprietate Banca 14.552 17.8% 49.2% 100.213 33.0% 1.5% 48.856 10.8% 15.472 7.0% Grup 8.0% 8.171 1.1% 10.984.255 7.302.2% 9.722.8% 48.230. inclusiv credite ipotecare Credite guvernamentale Credite de consum Altele Total 9.019.

183 883.218) (545) 121. Provizioane pentru deprecierea creditelor Grup Depreciere colectiva 190.180 1.212.616 2.520.231 (70.125 Sold la 31 decembrie 2009 Cheltuieli privind provizioanele.232 404.397 4. Credite si avansuri acordate clientelei (continuare) La 31 decembrie 2011.634 (la 31 decembrie 2010: 1.066.233) si pentru Banca de 5.769 ).180 1.003 (la 31 decembrie 2010: 1.412 405.234. costul amortizat al creditelor acordate celor mai mari 20 de clienti persoane juridice ai Grupului (grupuri de clienti legati) este de 2.277.008 (la 31 decembrie 2010: 3.616 2.257.222 (la 31 decembrie 2010: 3.946 388.360.915 Total 1.762.314 859.340 3.596) si Bancii de 3.349.482. in timp ce valoarea scrisorilor de garantie bancara si a acreditivelor emise in favoarea acestor clienti este la nivelul Grupului de 3.377.468 Depreciere specifica 920.218) (545) 121.080.740 18.511 1. net (Castiguri)/ Pierderi de curs de schimb Sold la 31 decembrie 2011 Valoarea creditelor pentru care s-a constituit provizion specific este pentru Grup de 5.657 Total 1.083 929. net (Castiguri)/ Pierderi de curs de schimb Sold la 31 decembrie 2011 Banca Depreciere colectiva 190.071 2.505 1.511 1.443).898 18.482.057 994 192.398.057 994 192.993).071 2.677.505 1.671 (la 31 decembrie 2010: 4.740.651. net Pierderi de curs de schimb Sold la 31 decembrie 2010 (Venituri)/Cheltuieli privind provizioanele.126 389.414 812. Notele atasate sunt parte integranta a acestor situatii financiare ( Sume in mii lei ) 69 .110. iar ai Bancii de 2.862 (la 31 decembrie 2010: 4.745.459.Situatii FiNaNCiaRE CONSOLiDatE Si iNDiViDuaLE La 31 DECEMBRiE 2011  RAPORT  FINANCIAR 12 NOtE La SituatiiLE FiNaNCiaRE CONSOLiDatE Si iNDiViDuaLE pENtRu aNuL iNChEiat La 31 DECEMBRiE 2011 8.383 Sold la 31 decembrie 2009 Cheltuieli privind provizioanele.276. net Pierderi de curs de schimb Sold la 31 decembrie 2010 (Venituri)/Cheltuieli privind provizioanele. Cresterea provizioanelor la 31 decembrie 2011 comparativ cu 31 decembrie 2010 este explicata prin faptul ca in timpul anului 2011 Grupul a procedat la reevaluarea anumitor portofolii de garantii care au aratat o depreciere a valorii garantiilor.726 3.783 4.231 (70.468 Depreciere specifica 1.328.958 18.116 18.055).091.

12

RAPORT  FINANCIAR

Situatii FiNaNCiaRE CONSOLiDatE Si iNDiViDuaLE La 31 DECEMBRiE 2011

NOtE La SituatiiLE FiNaNCiaRE CONSOLiDatE Si iNDiViDuaLE pENtRu aNuL iNChEiat La 31 DECEMBRiE 2011

8. Credite si avansuri acordate clientelei (continuare)
Analiza pe vechime a creditelor restante dar nedepreciate
Grup 31 decembrie 2011
VI 30 zile

31-60 zile 188,418 64,403 374,580 83,536 710,937

61-90 zile 253,636 70,219 247,153 76,597 647,605

IV 91 zile

Total 1,569,748 310,804 2,282,183 459,841 4,622,576

Societati Intreprinderi mici Consum Ipotecar Total

1,117,551 174,966 1,647,260 298,765 3,238,542

10,143 1,216 13,190 943 25,492

31 decembrie 2010
VI 30 zile

31-60 zile 363,759 69,584 384,423 81,394 899,160

61-90 zile 427,753 71,470 291,588 69,532 860,343

IV 91 zile

Total 2,043,526 329,292 1,571,105 401,515 4,345,438

Societati Intreprinderi mici Consum Ipotecar Total

1,096,458 188,055 875,839 250,136 2,410,488

155,556 183 19,255 453 175,447

Banca 31 decembrie 2011
VI 30 zile

31-60 zile 188,418 64,403 366,734 83,536 703,091

61-90 zile 253,636 70,219 244,425 76,597 644,877

IV 91 zile

Total 1,629,952 310,804 1,912,773 459,841 4,313,369

Societati Intreprinderi mici Consum Ipotecar Total

1,177,754 174,966 1,288,424 298,765 2,939,910

10,143 1,216 13,190 943 25,492

31 decembrie 2010
VI 30 zile

31-60 zile 363,759 69,584 375,835 81,394 890,572

61-90 zile 427,753 71,470 288,023 69,531 856,777

IV 91 zile

Total 2,043,526 329,292 1,558,952 401,514 4,333,284

Societati Intreprinderi mici Consum Ipotecar Total

1,096,458 188,055 875,839 250,136 2,410,488

155,556 183 19,255 453 175,447

Valoarea contabila a creditelor ale caror termene au fost renegociate, care altfel ar fi fost restante sau depreciate
Grup 31 decembrie, 2011 785,661 148,393 341,021 14,764 1,289,839 31 decembrie, 2010 641,086 112,843 262,592 6,844 1,023,365 31 decembrie, 2011 785,661 148,393 340,646 14,764 1,289,464 Banca 31 decembrie, 2010 641,086 112,843 261,754 6,844 1,022,527

Societati Intreprinderi mici Consum Ipotecar Total

70

Notele atasate sunt parte integranta a acestor situatii financiare ( Sume in mii lei )

Situatii FiNaNCiaRE CONSOLiDatE Si iNDiViDuaLE La 31 DECEMBRiE 2011

 RAPORT  FINANCIAR

12

NOtE La SituatiiLE FiNaNCiaRE CONSOLiDatE Si iNDiViDuaLE pENtRu aNuL iNChEiat La 31 DECEMBRiE 2011

8. Credite si avansuri acordate clientelei (continuare)
Analiza acoperirii cu garantii
Grup 31 decembrie 2011 Credite restante dar nedepreciate Societati Persoane fizice si intreprinderi mici Total 1,569,748 3,052,829 4,622,577 Partea acoperita cu garantii 1,138,278 1,467,946 2,606,224 Credite nedepreciate si fara restante 10,012,684 13,943,781 23,956,465 Partea acoperita cu garantii 5,461,766 6,115,900 11,577,666

31 decembrie 2010 Credite restante dar nedepreciate Societati Persoane fizice si intreprinderi mici Total 2,043,526 2,301,911 4,345,437 Partea acoperita cu garantii 1,688,636 1,515,227 3,203,863 Credite nedepreciate si fara restante 10,520,408 14,546,548 25,066,956 Partea acoperita cu garantii 5,993,955 6,562,252 12,556,207

Banca

31 decembrie 2011 Credite restante dar nedepreciate 1,629,952 2,683,418 4,313,370 Partea acoperita cu garantii 1,138,278 1,467,946 2,606,224 Credite nedepreciate si fara restante 10,018,449 13,943,779 23,962,228 Partea acoperita cu garantii 5,461,766 6,115,900 11,577,666

Societati Persoane fizice si intreprinderi mici Total

31 decembrie 2010 Credite restante dar nedepreciate 2,043,526 2,289,758 4,333,284 Partea acoperita cu garantii 1,688,636 1,515,227 3,203,863 Credite nedepreciate si fara restante 10,584,155 14,146,329 24,730,484 Partea acoperita cu garantii 5,993,955 6,562,252 12,556,207

Societati Persoane fizice si intreprinderi mici Total

Notele atasate sunt parte integranta a acestor situatii financiare ( Sume in mii lei )

71

12

RAPORT  FINANCIAR

Situatii FiNaNCiaRE CONSOLiDatE Si iNDiViDuaLE La 31 DECEMBRiE 2011

NOtE La SituatiiLE FiNaNCiaRE CONSOLiDatE Si iNDiViDuaLE pENtRu aNuL iNChEiat La 31 DECEMBRiE 2011

8. Credite si avansuri acordate clientelei (continuare)

La 31 decembrie 2011 valoarea contabila a garantiilor reale recunoscute de Banca ca activ este de 214 (2010: 39), reprezentand doua apartamente. Valoarea justa a imobilelor, scrisorilor de garantie si numerarului pe care Grupul si Banca le detin drept garantii pentru creditele depreciate la nivel individual la 31 decembrie 2011 este de 3,354,285 (la 31 decembrie 2010: 2.797.387). Sumele sunt limitate la nivelul creantei brute.

Analiza  creditelor  catre  societati  nedepreciate  si   fara   restante   conform   scalei   de   evaluare   a   riscului de credit 
Grup 31 decembrie 2011 31 decembrie 2010 31 decembrie 2011 Banca 31 decembrie 2010

Foarte bun Bun Destul de bun Acceptabil Performant, dar sensibil Sensibil - risc de credit neacceptabil

45,353 72,922 464,017 8,738,006 514,974

1,123,401 462,779 292,307 7,506,209 988,595

51,117 72,922 464,017 8,738,006 514,974

1,187,148 462,779 292,307 7,506,209 988,595

177,412 Total 10,012,684

147,117 10,520,408

177,412 10,018,448

147,117 10,584,155

Revizuirea sistemului de credit rating intern se face trimestrial sau pe masura ce au loc modificari semnificative care modifica calitatea creditului contrapartidei. Acest proces conduce la clasificarea expunerilor in client sanatosi, sensibili si neperformanti. Portofoliul de persoane fizice cuprinde expunerile catre persoane fizice, intreprinzatori individuali si intreprinderi mici. Numarul semnificativ si asemanarile expunerilor persoane fizice scad substantial riscul de credit asociat acestor portofolii. Masurarea riscului este reglementata de normele interne si proceduri care ofera criterii specifice si principii de alocare a expunerii pe clase pe baza contrapartidei si caracteristicilor tranzactiilor. Calitatea expunerilor persoane juridice este administrata utilizand un sistem de rating intern in care judecata umana este un element cheie in procesul de evaluare. Sistemul de rating intern este bazat pe modele de rating care contin atat criterii de evaluare cantitative si calitative relevante tipului si marimii contrapartidei. Setul de modele interne este dezvoltat pe baza datelor istorice ale Grupului si folosirea ratingului este formalizata in norme si proceduri interne.

72

Notele atasate sunt parte integranta a acestor situatii financiare ( Sume in mii lei )

056 11.977 93.508 (109.297 IV 91 zile Total 125.508 378.000 39.616) 871.437 (32.Situatii FiNaNCiaRE CONSOLiDatE Si iNDiViDuaLE La 31 DECEMBRiE 2011  RAPORT  FINANCIAR 12 NOtE La SituatiiLE FiNaNCiaRE CONSOLiDatE Si iNDiViDuaLE pENtRu aNuL iNChEiat La 31 DECEMBRiE 2011 9.437 Grup 31 decembrie 2011 Investitia neta in leasing Reduceri de valoare cumulate pentru platile minime de leasing de primit ce nu pot fi incasate Total 774.036 177.722) 774.202 30.936 48.677 96.776 70.806 Notele atasate sunt parte integranta a acestor situatii financiare ( Sume in mii lei ) 73 .037 774.295 61.290 1.145 31.699 455.023 33.835 20.095 11.821 Analiza pe vechime a creantelor din leasing financiar restante  dar nedepreciate 31 decembrie 2011 VI 30 zile 31-60 zile 22.640 83.755 889.775 52.176 403.811 Societati Persoane fizice si intreprinderi mici Total 78.014.230 426.523 30.508 (41.837 Societati Persoane fizice si intreprinderi mici Total 67.079 61-90 zile 19.756 60.183 904.665 31 decembrie 2010 904.143 29.576 IV 91 zile Total 156.283 1. Creante din leasing financiar Grup 31 decembrie 2011 Investitie bruta in leasing financiar: Cu maturitate mai mica de 1 an Cu maturitate intre 1 si 5 ani Cu maturitate mai mare de 5 ani 362.437 310.926 14.390 31 decembrie 2010 Dobanda aferenta contractelor de leasing financiar Investitie neta in leasing financiar Investitia neta in leasing financiar: Cu maturitate mai mica de 1 an Cu maturitate intre 1 si 5 ani Cu maturitate mai mare de 5 ani (114.698 14.369 52.953) 904.533 31 decembrie 2010 VI 30 zile 31-60 zile 25.903 5.313 61-90 zile 34.885 473.344 527.998 99.843) 732.313 14.160 252.

016 450.036 177.648 84. dar sensibil Sensibil .626 134.643 144.436 Nedepreciate si fara restante 325.040 125.056 Partea acoperita cu garantii 313.12 RAPORT  FINANCIAR Situatii FiNaNCiaRE CONSOLiDatE Si iNDiViDuaLE La 31 DECEMBRiE 2011 NOtE La SituatiiLE FiNaNCiaRE CONSOLiDatE Si iNDiViDuaLE pENtRu aNuL iNChEiat La 31 DECEMBRiE 2011 9. Analiza creantelor din leasing corporativ financiar nedepreciate  si  fara  restante  conform  scalei   de evaluare a riscului de credit 31 decembrie 2011 31 decembrie 2010 Foarte bun Bun Destul de bun Acceptabil Performant.273 Societati Persoane fizice si intreprinderi mici 31 decembrie 2010 Restante dar nedepreciate 156. Creante din leasing financiar (continuare) Analiza acoperirii cu garantii 31 decembrie 2011 Restante dar nedepreciate 125.158).891 Partea acoperita cu garantii 411.678 96.902 35.924 214.979 563.858 990 14 14.811 Partea acoperita cu garantii 102.804 367.270 Societati Persoane fizice si intreprinderi mici Valoarea justa a bunurilor ce fac obiectul contractelor de leasing financiar depreciate la nivel individual la 31 decembrie 2011 este 95.912 74 Notele atasate sunt parte integranta a acestor situatii financiare ( Sume in mii lei ) .625 121.408 939 Total 325.217 300. Sumele sunt limitate la nivelul creantei brute.160 252.793 41.838 Partea acoperita cu garantii 129.risc de credit neacceptabil 1.040 425.572 Nedepreciate si fara restante 425.610 (31 decembrie 2010: 54.912 137.969 19.845 6.644 546.775 52.006 2.648 435.

079).A. (Registrul actionarilor pentru Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare). Fondul de Compensare a Investitorilor.086 (31 decembrie 2010: 11.709. Thyssen Krupp Bilstein Compa S.032. SC Casa Romana de Compensatie SA.258 3.981).964.258 3..981).453 7.956 (31 decembrie 2010: 13.427(31 decembrie 2010: 21. Banca detine unitati de fond la: • Un fond monetar (“Simfonia 1”) in valoare de 14.956(31 decembrie 2010: 13. Bursa Romana de Marfuri. TransFond si Visa International Service Association.079 ).229 4.581) pentru tranzactiile repo.Situatii FiNaNCiaRE CONSOLiDatE Si iNDiViDuaLE La 31 DECEMBRiE 2011  RAPORT  FINANCIAR 12 NOtE La SituatiiLE FiNaNCiaRE CONSOLiDatE Si iNDiViDuaLE pENtRu aNuL iNChEiat La 31 DECEMBRiE 2011 10. • Un fond monetar (“Diverso Europa Regional”) in valoare de 20.709. • Un fond diversificat (“Diverso Europa Regional”) in valoare de 20. Fondul Roman de Garantare a Creditelor pentru Intreprinzatorii Privati SA. • Un fond diversificat (“Actiuni Europa Regional”) in valoare de 11.202 (31 decembrie 2010: 59. • Un fond monetar (“BRD Obligatiuni”) in valoare de 12. • Un fond diversificat (“Index Europa Regional”) in valoare de 1.564 erau gajate la BNR (2010: 3. • Un fond monetar (“Actiuni Europa Regional”) in valoare de 11.519 156. Alte titluri Grupul detine unitati de fond la: • Un fond monetar (“Simfonia 1”) in valoare de 14.352 Titluri de stat Titlurile de stat constau din obligatiuni purtatoare de dobanda emise de Ministerul Roman al Finantelor Public.208 4.202 (31 decembrie 2010: 11.427 (31 decembrie 2010: 21.876.509 4. avand un rating BB+ acordat de Stardard&Poors.081. Depozitarul Central S.408).A.826 4.263).454 8. Casa de Compensare Bucuresti.499).A.964.910 (31 decembrie 2010: 2.877.086 (31 decembrie 2010: 11. • Un fond monetar (”Index Europa Regional”) in valoare de 1.910 (31 decembrie 2010: 2.477).263) Notele atasate sunt parte integranta a acestor situatii financiare ( Sume in mii lei ) 75 .408).049 11.826 108.014 4.708 156.048 11. active financiare disponibile pentru vanzare Grup 31 decembrie 2011 31 decembrie 2010 31 decembrie 2011 Banca 31 decembrie 2010 Titluri de stat Participatii Alte titluri 4. Participatii Alte participatii ale bancii constau in actiuni la Victoria Business Centre S. La 31 decembrie 2011 certificate de trezorerie in valoare de 494. • Un fond diversificat (“BRD Obligatiuni”) in valoare de 12.691 60.

cu valoarea unei unitati de fond de 32. “Diverso Europa Regional” investeste in instrumente ale pietei monetare.794 unitati (2010: 21.13). instrumente de datorie. obligatiuni corporative. La sfarsitul anului Grupul detinea un numar de 175. La sfarsitul anului Grupul detinea un numar de 116.86 RON (2010: 120. dar si in actiuni tranzactionate pe Bursa de Valori Bucuresti.353unitati (2010: 90. in timp ce Banca a avut un numar total de 21. “BRD Obligatiuni” investeste in instrumente ale pietei monetare. “Index Europa Regional” investeste in mod special in capitaluri care fac parte din mix-ul pe baza indicelui BET-XT 50%. Budapesta SE Index-10% si Praga SE Index 20%. La sfarsitul anului Grupul detinea un numar de 90.353 unitati (2010: 90.974. cu valoarea unei unitati de fond de 116. Active financiare disponibile pentru vanzare (continuare) “Simfonia 1” investeste pe piata monetara in instrumente de datorie lichide (certificate de trezorerie si obligatiuni.733). WIG-20 20%. “Actiuni Europa Regional” investeste in mod special in actiuni tranzactionate pe piete reglementate. dar si in actiuni tranzactionate pe piete reglementate.353).677.730).913).12 RAPORT  FINANCIAR Situatii FiNaNCiaRE CONSOLiDatE Si iNDiViDuaLE La 31 DECEMBRiE 2011 NOtE La SituatiiLE FiNaNCiaRE CONSOLiDatE Si iNDiViDuaLE pENtRu aNuL iNChEiat La 31 DECEMBRiE 2011 10. Alte titluri cuprind la 31 Decembrie 2011 obligatiuni emise de catre Municipiul Timisoara in valoare de 95.46 unitati (2010: 380.129.129. in timp ce Banca detinea un numar de 116. instrumente de datorie.28).730 unitati (2010: 175.238 unitati (2010: 116. in instrumente ale pietei monetare dar si in instrumente de datorie.794). (2010: 21. in timp ce Banca detinea un numar de 443. cu valoarea unei unitati de fond de 133. precum si in instrumente ale pietei monetare.794 unitati. La sfarsitul anului Grupul detinea un numar de 21.730 unitati (2010: 175.238 unitati (2010: 116.76 RON (2010: 126.353) in timp ce Banca detinea un numar de 90. cu valoarea unei unitati de fond de 87.66 RON (2009: 103.794).46 unitati (2010: 1.238).83).730).05 RON (2010: 30.24 RON (2010: 119. in timp ce Banca detinea un numar de 175. obligatiuni municipale). cu valoarea unei unitati de fond de 102.26).95). Grupul detinea la sfarsitul anului un numar de 443.238). 76 Notele atasate sunt parte integranta a acestor situatii financiare ( Sume in mii lei ) .

584 1. inclusiv participarea la deciziile privind dividendele sau alte distribuiri de fonduri.547 330 78.840) 270 (7.237 (11.A.635 2.00% 2.00% 12.237 - - 4.00% 624 2.734 12.528 Mobiasbanca Groupe Societe Generale S.388 60 79. activitate de creditare 18.822 608 95.00% BRD Sogelease AssetRental SRL Leasing operationalRental SRL 20.528 32.00% 9. de pensii 49.456 FondulRoman de GarantareFondul de Garantare Garantarea creditelor 33.874 9.A.33%a Creditului Rural Biroul de Credit SALeasing operational 18.237 - (145) (624) (769) 5.291 2.357) 12.237 7.00%BRD Asigurari de Viata SA 32.Situatii FiNaNCiaRE CONSOLiDatE Si iNDiViDuaLE La 31 DECEMBRiE 2011  RAPORT  FINANCIAR 12 NOtE La SituatiiLE FiNaNCiaRE CONSOLiDatE Si iNDiViDuaLE pENtRu aNuL iNChEiat La 31 DECEMBRiE 2011 11.547 330 78.00%Romania SARomania SA 21.00%BRD Asigurari de Viata SA 30. SupraveghereSABiroul de Credit S. de pensii BRD Sogelease Asset 49. existenta influentei semnificative este demonstrata prin reprezentarea in consiliul de administratie al emitentului si/sau participarea in procesul de stabilire a politicilor.827 145 20.554 11.970 10. investitii in filiale si asociati Grup Asociati Domeniul de activitate Aditii/ % 31 decembrie 2010 Reclasificari Iesiri Crestere/ (scadere) in active nete 31 decembrie 2011 ALD AutomotiveLeasing operational 20.889 Gestionare fondBRD Fond de Pensii S.144 8.A.874 BRD Sogelease Asset Rental SRLLeasing operational 20.427 - - - Grup AssociatesAsociati Domeniul de activitate % 31 decembrie 2009 Aditii/ Reclasificari Iesiri Crestere/ (scadere) in active nete 31 decembrie 2010 Leasing operational 20.A.33%a Creditului Rural ECS InternationalInternational Leasing operational 15. Notele atasate sunt parte integranta a acestor situatii financiare ( Sume in mii lei ) 77 .938) 0 0 213 (1.00% Procesare carduriRomcard S.970 10.A.85% 9.A.111 12.00% Asigurari 49.803 3.Institutie financiara 20. Asigurari 49.859 (2.099 9.672 41.914 360 (725) 278 17. BRD Fond de Pensii S.889 2.234 8.502) In cazul asociatilor la care Grupul detine mai putin de 20% din drepturile de vot.099 Fondul Roman de Garantare Garantarea creditelor 33.190 16.A.660 11.271 7.00%Societe Generale S.00%ALD Automotive Mobiasbanca Groupe Institutie financiara 20.85% Gestionare fondBRD Fond de Pensii S.

A.12 RAPORT  FINANCIAR Situatii FiNaNCiaRE CONSOLiDatE Si iNDiViDuaLE La 31 DECEMBRiE 2011 NOtE La SituatiiLE FiNaNCiaRE CONSOLiDatE Si iNDiViDuaLE pENtRu aNuL iNChEiat La 31 DECEMBRiE 2011 11.603 2.853 29.00% 33.558 53.532 14.000 2.33% 18.452 153.151 - - 11.00% 20.151 11.017 13.321 403 2.151 69.452 78 Notele atasate sunt parte integranta a acestor situatii financiare ( Sume in mii lei ) .690 60 84.85% 49.019 4.00% 11.017 13. pensii 20.98% 49.00% 99.301 153.00% 49.019 2.151 BRD Sogelease Asset Rental SRL Asociati BRD Securities Groupe Societe Generale SA BRD Sogelease IFN SA BRD Finance Credite de Consum IFN SA BRD Asset Management SAI SA BRD Corporate Finance SRL Leasing operational 20.95% 100.A.00% 99.00% 2.558 53.853 29.220 779 14.532 14. AsigurariBRD Asigurari de Viata SA Fondul Roman de Garantare Garantarea creditelora Creditului Rural Leasing operationalBiroul de Credit SA Gestionare fond deBRD Fond de Pensii S.151 2.690 60 84. Investitii in filiale si asociati (continuare) Banca Domeniul de activitate Aditii/% 31 decembrie 2010 Reclasificari Iesiri 31 decembrie 2011 Leasing operationalALD Automotive Mobiasbanca Groupe Institutie financiaraSociete Generale S.000 - 2.151 - (0) 11.220 779 14.321 403 - - Subsidiare Total asociati si subsidiare 69.00% Institutie financiara Leasing Financiar Institutie financiara Gestiunea fondurilor Consultanta de afaceri 100.000 2.

00% Procesare carduriRomcard S.00% Leasing operationalRental SRL Associates Asociati 20.00% SubsdiariesSubsidiare Total AssociatessubsidiareTotal asociati si and Subsidiaries 2.220 288 172 779 14.019 2.33% 15.017 13.020 6.591 (288) (172) (460) 11.A.452 153.00% 49. Investitii in filiale si asociati (continuare) Banca Domeniul de activitate % 31 decembrie 2009 Aditii/ Reclasificari Iesiri 31 decembrie 2010 Leasing operationalALD Automotive Mobiasbanca Groupe Institutie financiaraSociete Generale S.591 6.00% 99.00% 5.321 403 69. SupraveghereSABiroul de Credit S.452 147.Situatii FiNaNCiaRE CONSOLiDatE Si iNDiViDuaLE La 31 DECEMBRiE 2011  RAPORT  FINANCIAR 12 NOtE La SituatiiLE FiNaNCiaRE CONSOLiDatE Si iNDiViDuaLE pENtRu aNuL iNChEiat La 31 DECEMBRiE 2011 11.603 Notele atasate sunt parte integranta a acestor situatii financiare ( Sume in mii lei ) 79 .00% 20.220 779 14.151 11.151 20. pensiiBRD Sogelease Asset BRD Sogelease AssetRental SRL 49.558 53.262 29.A.151 11.321 403 69.558 53.A.472 6.00% 33. activitate de creditareBRD Fond de Pensii S.85% Gestionare fond deBRD Fond de Pensii S.690 60 84.00% BRD Securities Groupe Societe Generale SABRD Securities Groupe BRD Sogelease IFN SASociete Generale SAInstitutie financiara Leasing FinanciarBRD Finance Credite deSogelease IFN SA Consum IFN SABRD Finance Credite de BRD Asset ManagementConsum IFN SAInstitutie financiara 100.532 14.00% 99.532 14.853 29.690 60 78.98% SAI SABRD Asset Management BRD Corporate Finance SRL Gestiunea fondurilorSAI SA BRD Corporate Finance SRLConsultanta de afaceri 49. AsigurariAsigurari de Viata SABRD Asigurari de Viata SA Roman de GarantareFondul de Garantare Garantarea creditelora Creditului Rural InternationalECS International Romania SARomania SALeasing operational 20.019 2.591 - (460) 2.017 13.95% 100. 18.A.A.

401 20. Bucuresti 76.487 34.494 73. 011172 145.235 699 Strada Occidentului. BRD Sogelease Asset Rental SRL Calea Victoriei.184 Total datorii B-dul Ion Mihalache. bl. Pentru subsidiare.557 (1. 15.362.045 5.286 466 97.1-7.351 18. 1-7.140 Total datorii Partea ProfitActive nete actionarilornet majoritari 73. s. Nr. 3. 1.A. Chisinau. informatiile pentru BRD Sogelease IFN SA si pentru BRD Finance Credite de Consum IFN SA sunt la 31 Decembrie 2011. Investitii in filiale si asociati (continuare) Asociat Adresa Total active 219.437 175. s.389 466 4.157 10.Turn BRD. Bucuresti B-dul Ion Mihalache. 80 Notele atasate sunt parte integranta a acestor situatii financiare ( Sume in mii lei ) .1-7. Nr. bl. Bucuresti 1. nr. 5. Bucuresti Partea ProfitActive netnete actionarilor majoritari 659.088 1.723 BRD Asigurari de Viata SA Fondul de Garantare a Creditului Rural B-dul Unirii.710 5.397. Ion Mihalache. 1-7.258 B-dul Unirii. parter.614 175.032) Ion Mihalache. s. nr.599 26.042 19. K4.281 164. et. K4. Republica Moldova 696. 3. Bucuresti 2. Bucuresti. 1.027 1. 64.12 RAPORT  FINANCIAR Situatii FiNaNCiaRE CONSOLiDatE Si iNDiViDuaLE La 31 DECEMBRiE 2011 NOtE La SituatiiLE FiNaNCiaRE CONSOLiDatE Si iNDiViDuaLE pENtRu aNuL iNChEiat La 31 DECEMBRiE 2011 11.487 691 677 15.030 17. s. Nr 1-3.4. 011171 .276 Biroul de Credit S.406 3. Bucuresti Sumarul situatiilor financiare pentru asociati este pregatit pe baza ultimelor situatii financiare disponibile la data de 30 Iunie 2011.543 23. 1. sc.133 531.540 16. s. 1-7.852 69. iar pentru celelalte companii la 30 Iunie 2011.275 433 83 85.052 BRD Sogelease IFN SA BRD Finance Credite de Consum IFN SA BRD Asset Management SAI SA BRD Corporate Finance SRL B-dul Ion Mihalache. 5.455 ALD Automotive Mobiasbanca Groupe Societe Generale S. cu exceptia Mobiasbanca pentru care nu am avut disponibile situatii financiare interimare si am considerat cifrele la 31 Decembrie 2010. Bucuresti 35. nr. Bucuresti 471.777 14.719 549 386. 12.671 18. 81. P.A.162 997 Situatia pozitiei financiare si contul de profit al filialelor si asociatilor la 31 Decembrie 2010 sunt dupa cum urmeaza: Sumele pentru filiale nu sunt auditate Subsidiar Adresa Total active 835.328 877 (251) B-dul Clucerul Udricani.A.350 62.782 11.790 Bd. Nr. 3. s. nr.004 6. Stefan cel Mare si Sfint nr. BRD Fond de Pensii S. nr. sc.435 5. Bucuresti 41. nr. 64.

979)214.060.671 40.253) (7.440) (24.443 (5.(118.140) 231.409.140 (138. 2009as of la 31 decembrie 2010Transfers and additions Transferuri si intrariDisposals Iesiri December 31.472) (149.663 (2.066 78.317) 67 (18.271.751) (48) 37.799 127.784) 5.378.531 97.625) .010) (1.343) .899 (9)(92.(1. 2010as of Transferuri la book value:Net31 decembrie 2011 as of December 31.741) (352.478 (447.117) 41 896 (14.163) (48.895 1.160 147.292) (115.094 212.864 1.Situatii FiNaNCiaRE CONSOLiDatE Si iNDiViDuaLE La 31 DECEMBRiE 2011  RAPORT  FINANCIAR 12 NOtE La SituatiiLE FiNaNCiaRE CONSOLiDatE Si iNDiViDuaLE pENtRu aNuL iNChEiat La 31 DECEMBRiE 2011 12.674 20.078 866 (190. 2010as of la 31 decembrie 2011 Depreciation and Amortizareimpairment: si depreciere:as of December 31.740) 5.325 901.195) 4.623) 1.521) 565.39292.794 Notele atasate sunt parte integranta a acestor situatii financiare ( Sume in mii lei ) 81 .539 (444.659) 78.118) (68.597) (26.635 33. 2008 Depreciation and la 31 decembrie 2009impairment Amortizare siDisposals depreciereTransfers Iesiri December 31.075 16.012 (40)(22.543 1.937) 297.800 (2.891 67.177.647) 1.907 1.682 29. 2009 as of December 31.170 (37.703 (47. 2009as of Transferuri andDepreciation la 31 decembrie 2010impairment Amortizare siDisposals depreciereTransfers Iesiri December 31.463 41.907 2.754) (508.205.240 824.181 -(46.991.567) (19.122 207.965) 18.001.259) 6.030 30.331) (14.516 67.334 315.299 (4.190) (177.788) 83. imobilizari corporale Grup Terenuri si cladiri Investitii imobiliare Echipamente informatice si de birou Materiale si alte active Imobilizari corporale in curs Total Cost:Cost: as of December 31.895 2.519 (494) (883.443 41.543 1.182.154 26.599 498 (170.745) 934.258 39.180. 2008 la 31 decembrie 2009Transfers and additions Transferuri si intrariDisposals Iesiri December 31.080) (183.571 (130.054) 36.482) 227.323 297. 2010 la 31 decembrie 2009 la 31 decembrie 2010 la 31 decembrie 2011 1.751 (10.783 83.653 23.233) (41.745 (6.875 (5.517) (4. 2008 Valoare contabila neta:as of December 31.163 44.396 5.849) 6.240) - (785.350) -46.

2010as of Transferuri la book value:Net31 decembrie 2011 as of December 31.12 RAPORT  FINANCIAR Situatii FiNaNCiaRE CONSOLiDatE Si iNDiViDuaLE La 31 DECEMBRiE 2011 NOtE La SituatiiLE FiNaNCiaRE CONSOLiDatE Si iNDiViDuaLE pENtRu aNuL iNChEiat La 31 DECEMBRiE 2011 12.191) 45.016 32.015.533) 18.681 26.543 1. 2008 la 31 decembrie 2009Transfers and additions Transferuri si intrariDisposals Iesiri December 31.854 269.828) 5.934 la 31 decembrie 2011 (31 decembrie 2010: de 954.650 41.268 (4.881 40.279) (47.132.010) (1.623) 1. 82 Notele atasate sunt parte integranta a acestor situatii financiare ( Sume in mii lei ) .808 67.078 (438) (182.895 1.986 (46. Imobilizari corporale (continuare) Banca Terenuri si cladiri Investitii imobiliare Echipamente informatice si de birou Materiale si alte active Imobilizari corporale in curs Total Cost:Cost: as of December 31.663 (2.861 894.674 20.190) (169.261. 2009as of Transferuri andDepreciation la 31 decembrie 2010impairment Amortizare siDisposals depreciereTransfers Iesiri December 31. 2009 as of December 31.149.173.509 1.575 125.976 la 31 decembrie 2011 (31 decembrie 2010: 31.343) (981.758 (130.531 97.428 (496) (865.624) 1.524 (5.253) (7.030) (18.280) (40.39295.115 817.794 108.742) (344.198) 36. 2010as of la 31 decembrie 2011 Depreciation and Amortizareimpairment: si depreciere:as of December 31.907 1.653 23.895 2. 2008 Valoare contabila neta:as of December 31.311 (5.907 2.140) 222.150.848) 4.353 269.399 26.399.516 16.188).850) (26.942.346) 217.181 67.837 83.522 (6. Investitiile imobiliare au o valoare justa de 22.859) 6.835) 78.988 78.418 (40)(22.864 1.986 40.249) (143.829) 926.122 196.140 (138.258 39.368.482) (4.815) 271.644 7.802 (37.658) 5.149 43.441) (23.801 (163.679) (114.731 (10.666) 83.628) - (116.317) 66 (18.117) 41 896 (14.743 Terenurile si cladirile au o valoare justa de 979.899) 6.198) - (768.643) (14.478 (444.543 1.155 190.751) (48) 37.755) (505.572 (441.979)168.080) (174. 2009as of la 31 decembrie 2010Transfers and additions Transferuri si intrariDisposals Iesiri December 31.248 (5.800 (2.139 (9)(50.856) 534. 2008 Depreciation and la 31 decembrie 2009impairment Amortizare siDisposals depreciereTransfers Iesiri December 31.853).398 32. 2010 la 31 decembrie 2009 la 31 decembrie 2010 la 31 decembrie 2011 1.789) (67.

2008la 31 decembrie 2009 AdditionsIntrari Disposals as of December 31.293 31. Notele atasate sunt parte integranta a acestor situatii financiare ( Sume in mii lei ) 83 .982 164.810 137. 2010 207.270) (172.661 94.174) (49) (145.789) (17.130) (49) (135.570 35.632 1.879 151.718 (127. imobilizari necorporale Soldul imobilizarilor necorporale la 31 decembrie 2011 si 2010 reprezenta in principal software.781 97. transferate de la Societe Generale Bucharest catre Banca in 1999.464 267.012) (27. 2010la 31 decembrie 2011 Amortizare:Amortization: as of December 31.407 32. In cursul anului 2011 nu a fost identificata nicio depreciere a fondului de comert.758 225.034 163.324 235.619 278.446 30.204 20.678).983 124.827) 79.103 242.378) (15. 2009 la 31 decembrie 2011as of December 31. 2008la 31 decembrie 2009 Cheltuiala cu amortizareaAmortization expense DisposalsTransferuri as of December 31. 14.891 15.Situatii FiNaNCiaRE CONSOLiDatE Si iNDiViDuaLE La 31 DECEMBRiE 2011  RAPORT  FINANCIAR 12 NOtE La SituatiiLE FiNaNCiaRE CONSOLiDatE Si iNDiViDuaLE pENtRu aNuL iNChEiat La 31 DECEMBRiE 20110 13.537 113.686) (160.451 74.674) (120.557) (25. 2009la 31 decembrie 2010 Amortization expenseCheltuiala cu amortizarea Disposals Transfers la 31 decembrie 2011as of December 31.061 49.228 (31 decembrie 2010: 53. Fondul de comert Fondul de comert reprezinta surplusul costului de achizitie peste valoarea justa a activelor nete identificabile.137 Banca 194. Grup Cost: as of December 31.818 1.514 245.715 1.228 (31 decembrie 2010: 53.678 ) reprezentand sume aflate in litigiu.647 84.068 89.870 Soldul debitorilor diversi este prezentat net de un provizion de depreciere care la nivel de Grup este de 59.133 92. 2008 la 31 decembrie 2010as of December 31. Valoare value:Net book contabila neta: 2010 la 31 decembrie 2009as of December 31. alte active Grup 31 decembrie 2011 31 decembrie 2010 31 decembrie 2011 Banca 31 decembrie 2010 Avansuri catre furnizoriAdvances to suppliers DebitoridebtorsSundry diversi Materiale andMaterials si consumabileconsumables Alte activeMiscellaneous assets Total 19. 2009la 31 decembrie 2010 AdditionsIntrari Disposals as of December 31.673 24. Fondul de comert nu se mai amortizeaza incepand cu 1 ianuarie 2004 (a se vedea politici contabile). iar la nivel de Banca de 59.070 25.533 59.

204 7.637 13.407 13.807 10.087 1. in valoare de 735. imprumuturi atrase Grup 31 decembrie 2011 31 decembrie 2010 Banca 31 decembrie 2011 31 decembrie 2010 Imprumuturi de la persoaneBorrowings from aflate in relatii speciale cu Bancarelated parties Imprumuturi fromBorrowings de la institutii financiareinternational financial internationaleinstitutions Imprumuturi from otherBorrowings de la alte institutii Obligatiuni emiseinstitutions Alte finantariBonds issued Other borrowings Total 6. 19. unul de 100.000.233.160 17. cu o rata a dobanzii fixa de 7.965 83.057 Depozitele la termen reprezinta depozitele cu o maturitate initiala mai mare de 3 zile.505.459 448.264.000).508. Depozite la termen Grup 31 decembrie 2011 31 decembrie 2010 31 decembrie 2011 Banca 31 decembrie 2010 Persoane fizice siIndividuals and legal juridiceentities Banci straineForeign banks Banci romanestiRomanian Banks Total 17.453 236.000 EUR împrumut primit în 2006.598 263.690 13.965.807 1. la EURIBOR6M +0. scadent în 2013.245 16.777 300.430 RON. 84 Notele atasate sunt parte integranta a acestor situatii financiare ( Sume in mii lei ) . reprezentând doua împrumuturi subordonate. scadent în 2015 si unul de 100.307.756 737.792 16.722 13. echivalent RON 863.960 70.686 262.756 737.331 84.727.960 21.000. Alte fonduri împrumutate de la partile afiliate sunt negarantate si sunt utilizate în cursul normal al afacerilor.12 RAPORT  FINANCIAR Situatii FiNaNCiaRE CONSOLiDatE Si iNDiViDuaLE La 31 DECEMBRiE 2011 NOtE La SituatiiLE FiNaNCiaRE CONSOLiDatE Si iNDiViDuaLE pENtRu aNuL iNChEiat La 31 DECEMBRiE 2011 16.764 18.960.001.99%.940.592.171 589. 18.432.206 79.303.099 21.965 83.538 236.807 1.803 263.062.403 6.936.319 9.716.408 7.190 1.739.043 262.221 5.253.491.777 300. Obligatiunile reprezinta titluri emise in RON in decembrie 2006 pe piata din Luxembourg.657. echivalent RON 856.976.264.75%. Obligatiunile emise au fost complet rambursate la maturitate in noiembrie 2011.206 79.062.221.407 13.800 529.444. imprumut subordonat Datoriile subordonate sunt în valoare de 200 milioane euro.764 17.5%.793.099 21.620 Structura pe maturitati si tip de dobanda pentru imprumuturile atrase este prezentata in nota 42.685.204 448.295. la EURIBOR6M +0.690 13.886 2.105 8. Depozite la vedere si conturi curente Grup 31 decembrie 2011 31 decembrie 2010 31 decembrie 2011 Banca 31 decembrie 2010 Persoane fizice siIndividuals and legal juridiceentities Banci straineForeign banks Banci romanestiRomanian Banks Total 12.000 (2010: EUR 200 milioane.000 EUR primit în 2005.859 17.696.929.Dobânda acumulata la datoriile subordonate este în valoare de 10. pe 5 ani.276 988.000.505.339 2.165 924.330 28.841.114 12.264.

931) (171.639 24.384) (17.040 (925.955 Elemente impozabile Cheltuiala cu impozit amanat 48.808) (174.087.744 153.214) (1.598) (171.089) 37.775) 150 (207) (57) Active privind impozitul amanat Deferred tax asset Imobilizari corporale si necorporale Provisions and other liabilities Provizioane si alte datoriiTotal Total Taxable items Elemente impozabile Deferred tax expense Cheltuiala cu impozit amanat 22.251 Banca Diferente temporare Pasive privind impozitul amanat Credite si avansuri acordate clientelei Investitii si alte titluri Total Active privind impozitul amanat Imobilizari corporale si necorporale Provizioane si alte datorii Total Anul incheiat la 31 decembrie 2011 BilantCont de profit Consolidatsi pierdere consolidat (1.619 28.261) (4.342 5.514) (175.069) 144 2.047 27.384) (28.638 24.644 Notele atasate sunt parte integranta a acestor situatii financiare ( Sume in mii lei ) 85 .686 (148.320) 3.966 43.867 176.261) (2.612 45. impozit pe profit Impozitul curent este calculat pe baza profitului impozabil conform declaratiilor fiscale ale fiecarei entitati consolidate.098.257 (145.744 150.545 2.070.558) 3.812) 37. Componenta datoriei/activului cu impozitul pe profit amanat se reconciliaza dupa cum urmeaza: Grup Anul incheiat la 31 decembrie 2011 DiferenteBilantCont de profit temporareConsolidatsi pierdere consolidat Deferred tax liabilityPasive privind impozitul amanat Credite and advances to customersLoans si avansuri acordate clientelei Investitii si alte titluriInvestments and other securities Tangible and intangible assets TotalTotal (1.070.689 22.296 173.611 (911.547) (1.Situatii FiNaNCiaRE CONSOLiDatE Si iNDiViDuaLE La 31 DECEMBRiE 2011  RAPORT  FINANCIAR 12 NOtE La SituatiiLE FiNaNCiaRE CONSOLiDatE Si iNDiViDuaLE pENtRu aNuL iNChEiat La 31 DECEMBRiE 2011 20.343 8.308 43.

297) (41.645) (1.067) 1.007 16.152) (105.703) (211.407) (6.297) (38.062) 631 (9.813) (210.047 100.645) (1.838) Banca Diferente temporare Pasive privind impozitul amanat Credite si avansuri acordate clientelei Investitii si alte titluri Imobilizari corporale si necorporale Total Anul incheiat la 31 decembrie 2010 BilantCont de profit Consolidatsi pierdere consolidat (1.690) (33.004 (1.152) (104.323.164) (1.610) (1.755) (171.081 18.320.207.793) 668 668 Elemente impozabile Cheltuiala cu impozit amanat (104.327) (210.071.410) (6.991 (9.583) Active privind impozitul amanat Provizioane si alte datorii Total 100.081 (193.245) (97.071.223.703) (211.708) 16.915) 86 Notele atasate sunt parte integranta a acestor situatii financiare ( Sume in mii lei ) .610) Elemente impozabile Cheltuiala cu impozit amanat (105.800) (97.047 (1. Impozit pe profit (continuare) Grup Anul incheiat la 31 decembrie 2010 DiferenteBilantCont de profit temporareConsolidatsi pierdere consolidat Pasive privind impozitul amanat Credite si avansuri acordate clientelei Investitii si alte titluri Imobilizari corporale si necorporale Total (1.132) (33.265) 18.269) (171.12 RAPORT  FINANCIAR Situatii FiNaNCiaRE CONSOLiDatE Si iNDiViDuaLE La 31 DECEMBRiE 2011 NOtE La SituatiiLE FiNaNCiaRE CONSOLiDatE Si iNDiViDuaLE pENtRu aNuL iNChEiat La 31 DECEMBRiE 2011 20.004 113.228) Active privind impozitul amanat Provizioane si alte datorii Total 113.007 (195.

net Datorii nete privind impozitul amanat.094 208.959 181.3% 17.471 82.3% Rata efectiva de impozit la nivel de Grup si Banca reflecta impactul tratamentului fiscal aferent conversiei de la standardele locale de contabilitate la IFRS incepand cu ianuarie 2012.515) 22.226.515) 14.837 88.812) Reconcilierea cheltuielii cu impozitul pe profit Reconcilierea profitului contabil cu profitul fiscal Grup 2011 2010 2011 Banca 2010 Profit brut (inainte de impozitul pe profit) Impozit (16%) Credit fiscal Elemente nedeductibile Elemente neimpozabile Impozit pe profit la rata efectiva de impozitare 554.Situatii FiNaNCiaRE CONSOLiDatE Si iNDiViDuaLE La 31 DECEMBRiE 2011  RAPORT  FINANCIAR 12 NOtE La SituatiiLE FiNaNCiaRE CONSOLiDatE Si iNDiViDuaLE pENtRu aNuL iNChEiat La 31 DECEMBRiE 2011 20.403) 1.204.795 (7.488 185. Notele atasate sunt parte integranta a acestor situatii financiare ( Sume in mii lei ) 87 .838) (193.915) (195.2% 17.904 48.761) 2.401 (163.121 (47.251 (148.029) 1.8% 9.690) 56.732 196. la 31 decembrie 2011 (90.339 48.018) 2.089) Banca (93.884 (104. Impozit pe profit (continuare) Miscarea in datoria/activul cu impozitul amanat este prezentata mai jos: Grup Datorii nete privind impozitul amanat.691 (105.351 217.316 Rata efectiva de impozit 10.216 (41.985) 517.644 (145. la 31 decembrie 2009 Impozitul amanat recunoscut ca venit de natura capitalurilor Cheltuieli privind impozitul amanat. net Datorii nete privind impozitul amanat la 31 decembrie 2010 Impozitul amanat recunoscut ca venit de natura capitalurilor Cheltuieli privind impozitul amanat.047 (165.825 43.774 (7.164) 1.793) 1.655 192.

946 9.863 2.419 116. 2009Carrying value as of December Cheltuiala in cursul anuluiAdditional expenses Reluari la venituriReversals of provisions Valoare la 31 decembrie 2011 31.242 2.952 (2010: 35.3114.4834.842 2.061 Total 374.918 (2.771) 2.400 58.356)(1. Miscarea in provizioane este urmatoarea: Grup Valoare la 31 decembrie 2009 31.724 356.101).483 176.3032.599 74.800) sunt incluse in Alte sume datorate la bugetul statului.258 (2010: 39.8932.072 58.000) si beneficii post-angajare in suma de 48.152 60. 2009Carrying value as of December Cheltuiala in cursul anuluiAdditional expenses Reluari la venituriReversals of provisions Valoare la 31 decembrie 2011 31.893 103.061 88 Notele atasate sunt parte integranta a acestor situatii financiare ( Sume in mii lei ) .069 8.001 59.863 4.025 (131)(2.683 2. Contributiile sociale aferente bonusurilor in valoare de 8.963305 (131)(2.072 58. in valoare de 29. 2010Carrying value as of December 4.923 Sumele datorate salariatilor includ.1122.965 3052. 2008Carrying value as of December Cheltuiala in cursul anuluiAdditional expenses Reluari la venituriReversals of provisions Valoare la 31 decembrie 2010 31.311 Banca Valoare la 31 decembrie 2009 31.660)(1.0253.430 277.088 28.778 2.419 78.448 (2010: 9.9463.408 (2.357 287.356) 7. alte datorii Grup 31 decembrie 2011 31 decembrie 2010 31 decembrie 2011 Banca 31 decembrie 2010 Creditori diversi Alte sume datorate la bugetul statului Venituri inregistrate in avans Sume datorate angajatilor Dividende de plata Garantii financiare acordate Provizioane 105.941 18.333 2.647 7.599 75. 2008Carrying value as of December Cheltuiala in cursul anuluiAdditional expenses Reluari la venituriReversals of provisions Valoare la 31 decembrie 2010 31. Provizionele se refera la litigii si penalitati.112 5.795) 4.221 18.311 63.12 RAPORT  FINANCIAR Situatii FiNaNCiaRE CONSOLiDatE Si iNDiViDuaLE La 31 DECEMBRiE 2011 NOtE La SituatiiLE FiNaNCiaRE CONSOLiDatE Si iNDiViDuaLE pENtRu aNuL iNChEiat La 31 DECEMBRiE 2011 21.680 28. intre altele si primele aferente rezultatelor pentru anul 2011.069 8.0614. 2010Carrying value as of December 4.660) 13.320 59.647 13.

Situatii FiNaNCiaRE CONSOLiDatE Si iNDiViDuaLE La 31 DECEMBRiE 2011

 RAPORT  FINANCIAR

12

NOtE La SituatiiLE FiNaNCiaRE CONSOLiDatE Si iNDiViDuaLE pENtRu aNuL iNChEiat La 31 DECEMBRiE 2011

21. Alte datorii (continuare)
Planul de beneficii post - angajare determinate Planul de beneficii postangajare determinate stabileste beneficiile post   -   angajare pe care un salariat este indreptatit sa le primeasca la pensionare in functie de vechimea la locul de munca si salariu. Planul acopera toti angajatii, iar beneficiile sunt nefinantate. O evaluare actuariala completa este facuta anual de catre un actuar independent. Cheltuieli recunoscute in contul de profit si pierdere
31 decembrie 2011 Costul serviciului curent Costul dobanzii Pierderile actuariale recunoscute in timpul anului Costul serviciului anterior Cheltuiala neta cu beneficiile 6,153 2,698 1,085 20 9,956 31 decembrie 2010 4,820 3,023 998 20 8,861

Miscarea in planul de beneficii determinate

31 decembrie 2011

31 decembrie 2010 31,728 4,840 (1,473) 3,023 998 39,116

Soldul initial al datoriei din planul de beneficii
Costul serviciului total Beneficii platite Costul dobanzii Pierderile actuariale recunoscute in timpul anului Soldul final al datoriei din planul de beneficii

39,116 6,173 (814) 2,698 1,085 48,258

Principalele ipoteze actuariale
31 decembrie 2011 Rata de actualizare Rata inflatiei Rata de crestere a salariului mediu (0-4 ani) Rata de crestere a salariului mediu (peste 5 ani) Durata medie ramasa a perioadei de angajare 5.00% 1.90% 2.90% 3.90% 17.33 31 decembrie 2010 4.15% 1.87% 1% 2% 17.69

31 decembrie 2011 Datoria din planul de beneficii determinate Ajustari pe baza faptelor asupra datoriei din planul de beneficii 48,258 (836)

31 decembrie 2010 39,116 (1,980)

Notele atasate sunt parte integranta a acestor situatii financiare ( Sume in mii lei )

89

12

RAPORT  FINANCIAR

Situatii FiNaNCiaRE CONSOLiDatE Si iNDiViDuaLE La 31 DECEMBRiE 2011

NOtE La SituatiiLE FiNaNCiaRE CONSOLiDatE Si iNDiViDuaLE pENtRu aNuL iNChEiat La 31 DECEMBRiE 2011

22. Capital social
Capitalul social nominal, inregistrat la Registrul Comertului este 696.901 (2010: 696.901). In capitalul social este inclusa si suma de 1.818.721 (2010: 1.818.721) reprezentand surplus din reevaluare. Capitalul social la 31 decembrie 2011 reprezinta 696.901.518 actiuni ordinare, autorizate, emise si aflate in circulatie (31 decembrie 2010: 696.901.518). Valoarea nominala a unei actiuni este de 1 RON (2010: 1 RON). In decursul anilor 2011 si 2010, Banca nu a cumparat actiuni proprii.

23. Rezultat reportat
In rezultatul reportat este inclusa suma de 513.515 (2010: 513.515) reprezentand rezerve legale, rezerva pentru riscuri bancare generale si alte rezerve a caror utilizare este restrictionata de legislatia bancara.

24. adecvarea capitalului
Banca gestioneaza capitalul sau avand ca obiectiv mentinerea unei baze puternice de capital pentru a sustine activitatea sa si pentru a satisface cerintele de capital reglementat in perioada curenta cat si in cea viitoare. Capitalul Bancii consta in principal in: capital social, rezerve, profitul nedistribuit si datorii subordonate. Pentru anii incheiati la 31 decembrie 2011 si 31 decembrie 2010, adecvarea capitalului Bancii este monitorizata de reglementarile locale in vigoare care sunt in conformitate cu Directiva Europeana 2006/48/49/EC (Basel II). Aceste cerinte utilizeaza cifrele la nivel individual determinate conform reglementarilor de raportare financiarcontabila locale (bazate pe directivele europene privind standardele de contabilitate pentru institutiile de credit). In cursul anilor 2011 si 2010 Banca s-a conformat in totalitate cu aceste reglementari.

25. Venituri din dobanzii
2011

Grup
2010

Banca
2011 2010

Dobanzi pentru credite Dobanzi pentru depozite la banci Dobanzi pentru titluri de trezorerie Total

3,038,932 133,723 271,016 3,443,671

3,344,823 139,377 209,470 3,693,670

2,896,170 130,835 271,016 3,298,021

3,189,280 136,487 209,471 3,535,238

Veniturile din dobanzi pentru credite includ si veniturile din dobanzi aferente creditelor depreciate nete (fara provizioane) in suma de 74.137 (2010: 137.544). Dobanzile pentru credite includ o suma de 31.729 reprezentand credite acordate entitatilor guvernamentale. Pentru comparativitate cifrele anului anterior au fost reclasificate prin cresterea dobanzilor pentru credite si scaderea dobanzilor pentru depozitele la banci.

26. Cheltuieli cu dobanzile
Grup
2011 2010

Banca
2011 2010

Dobanzi on termdepozitele la termenInterest pentru deposits Dobanzi on demand deposits vedereInterest pentru depozitele la Dobanzi on borrowingsInterest pentru imprumuturi Total

728,985 318,574 223,252 1,270,811

817,424 436,541 116,328 1,370,293

733,657 264,526 231,297 1,229,480

825,044 374,166 128,057 1,327,267

90

Notele atasate sunt parte integranta a acestor situatii financiare ( Sume in mii lei )

Situatii FiNaNCiaRE CONSOLiDatE Si iNDiViDuaLE La 31 DECEMBRiE 2011

 RAPORT  FINANCIAR

12

NOtE La SituatiiLE FiNaNCiaRE CONSOLiDatE Si iNDiViDuaLE pENtRu aNuL iNChEiat La 31 DECEMBRiE 2011

27. Venituri din comisioane, net
Grup
2011 2010 2011

Banca
2010

Commission revenue din pro-Venituri din comisioanefromoperatiuni 869,261 cessing of si platide incasaritransactions 90,848 Other commission revenueAlte venituri din comisioane(177,498) Commission expenseCheltuieli cu comisioanele 782,611 Net commission comisioaneVenituri nete din revenue

844,249 84,319 (136,897) 791,671

852,219 88,997 (174,031) 767,185

827,734 82,494 (132,559) 777,669

28. Castiguri din diferente de curs
Grup
2011 2010

Banca
2011 2010

9,782,206 Foreign exchange incomeVenituri din diferente de curs valutar Foreign exchangeCheltuieli din diferente de curs (9,543,997) expensesvalutar 238,209 Total

7,561,421 (7,231,792) 329,629

9,653,938 (9,415,501) 238,437

7,410,290 (7,083,723) 326,567

29. (pierderi)/Castiguri din asociati
Grup
2011 2010

Banca
2011 2010

Share of increase/(decrease) in netPartea din cresterea/ (scaderea) assets from associatesactivelor nete ale asociatilor Dividends from associatesDividende de la asociati Net gain from sale of interest inCastig net din vanzarea associates in asociatiparticipatiei Total

17,190 2,408 19,598

(7,502) 1,755 5,984 237

2,408 2,408

1,755 6,294 8,049

30. alte venituri
Includ venituri din servicii bancare oferite clientilor si venituri din activitati nonbancare cum ar fi veniturile din chirii. Veniturile din inchirierea investitiilor imobiliare atat pentru Grup cat si pentru Banca sunt de 2.161 (2010: 2.390). Depozitele persoanelor fizice si a unor tipuri de persoane juridice, incluzand intreprinderile mici si mijlocii, sunt garantate pana la un anumit plafon de Fondul de Garantare a Depozitelor in Sistemul Bancar (“FGDSB”), persoana juridica, ale carei resurse se constituie in principal din contributiile societatilor bancare, calculate ca procent din depozitele entitatilor prevazute de lege. Pentru comparativitate cifrele anului anterior au fost reclasificate prin includerea sumelor aferente Fondului de garantare a Depozitelor pe linia Alte venituri, si de asemenea prin reclasificari ce au determinat scaderea Altor Venituri si Alte Cheltuieli.

Notele atasate sunt parte integranta a acestor situatii financiare ( Sume in mii lei )

91

364 44.070).400 9. Termenii si conditiile de acordare sunt dupa cum urmeaza: Data acordarii Actiuni acordate tuturor angajatilor grupului la 02/11/2010 Numarul instrumentelor 16 Conditii pentru intrare in drepturi ROE inainte de taxare pentru 2012 >10% prezenta in grup pana la 31/03/2015 Perioada contractuala a actiunilor 4 ani si 5 luni Actiuni acordate tuturor angajatilor grupului la 02/11/2010 24 imbunatatirea satisfactiei clientilor intre 2010 si 2013 prezenta in grup pana la 31/03/2016 5 ani si 5 luni Total actiuni 40 92 Notele atasate sunt parte integranta a acestor situatii financiare ( Sume in mii lei ) .095 atat pentru Grup cat si pentru Banca pentru anul 2011 (2010: 1.092 712.122 In timpul reuniunii Consiliului de Administratie din 02 noiembrie 2010 s-a decis sa se acorde 40 de actiuni pentru fiecare angajat al grupului in conformitate cu anumite performante si conditii de prezenta.373 58.558 122.085 121.158 63.366 38.194 128. Cheltuiala angajatilor pentru tranzactiile cu plata pe baza de actiuni este inclusa in linia Alte cheltuieli cu salariile si asimilate in valoare de 7. Tranzactii cu plata pe baza de actiuni La data de 02 noiembrie 2010 Grupul a stabilit un program de plata pe baza de actiuni prin care fiecare angajat al grupului primeste 40 de actiuni Societe Generale.079 440.071 38.400 9.12 RAPORT  FINANCIAR Situatii FiNaNCiaRE CONSOLiDatE Si iNDiViDuaLE La 31 DECEMBRiE 2011 NOtE La SituatiiLE FiNaNCiaRE CONSOLiDatE Si iNDiViDuaLE pENtRu aNuL iNChEiat La 31 DECEMBRiE 2011 31.373 60.435 457.071 673.800 7.158 65.902 699.552 430. Cheltuieli cu salariile si asimilate Grup 2011 2010 Banca 2011 2010 SalariiSalaries Asigurari socialeSocial security BonusuriBonuses Beneficii post-angajarePost-employment benefits (a senote 20)(see vedea nota 20) AlteleOther Total 469.800 7.809 44.714 130.499 662.

574) 128.Situatii FiNaNCiaRE CONSOLiDatE Si iNDiViDuaLE La 31 DECEMBRiE 2011  RAPORT  FINANCIAR 12 NOtE La SituatiiLE FiNaNCiaRE CONSOLiDatE Si iNDiViDuaLE pENtRu aNuL iNChEiat La 31 DECEMBRiE 2011 31.969 4.768 164.350 27.553 116.541 114.080 149 143 529 2011 1. respectiv 5 ani si 5 luni.070 6.965 17.070 - 7. cheltuieli de intretinere. ca de exemplu.755 644.246 562.791 600.095 - Actiunile la data de 31 decembrie 2011 au un pret de exercitare de 149 RON ( cu o data de exercitare la 31 martie 2015) si de 143 RON (cele cu o data de exercitare la 31 martie 2016) si o durata de 4 ani si 5 luni.501 2010 1. taxe locale si diverse utilitati. Grupul a semnat contracte de leasing operational care pot fi denuntate cu preaviz a carui durata este mult mai scurta decat durata ramasa a contractului si /sau cu penalitati de plata mult mai mici decat cheltuiala cu chiria pentru durata ramasa a contractului.068 147.080 142. energie electrica si telecomunicatii. in principal.Cheltuieli cu salariile si asimilate  (continuare) Numarul si pretul mediu de exercitare al actiunilor este: Pret mediu de exercitare actiuni Sold la 01 Ianuarie 2011 Acordate in cursul perioadei .586) 131.470 585. alte cheltuieli operationale Grup 2011 2010 Banca 2011 2010 Cheltuieli administrative Publicitate si sponsorizari Alte cheltuieli Total 547.441 548.192 25. Notele atasate sunt parte integranta a acestor situatii financiare ( Sume in mii lei ) 93 .674 1. 32.270 1.122 40.277 41.089 33.092 115.113 25.528 12.609 39.533 15. la chirii.174 (1.523 41.025 109.625 54.903 518. amortizarea si deprecierea imobilizarilor Grup 2011 2010 Banca 2011 2010 Amortizare si depreciere(vezi Nota 12) Amortizarea imobilizari necorporale (vezi Nota 14) Pierderi/(Castiguri) din scoaterea din gestiune a imobilizarilor Total 118.130 (1.823 519.data exercitarii 31/03/2016 Sold la 31 Decembrie 2011 Cheltuielile cu actiunile acordate Actiuni acordate in 2010 Actiuni acordate in 2011 Total cheltuiala recunoscuta ca si cheltuiala cu personalul 236 Numar de actiuni 361.652 635.859 Cheltuielile administrative se refera.data exercitarii 31/03/2015 .

353 1.794 derecognizedafara bilantuluireceivables 48.026.945 859.252.274 31 decembrie 2010 611.852 1.898 pentru credite Net impairment allowance forCheltuiala neta cu provizioanele pentru 36.468 405.397 31.435 48.194 674.772 35.282 1.923 Banca 31 decembrie 2011 Disponibilitati si elemente asimilate (a se vedea nota 4) Conturi curente si depozite la banci Total 662.407 10.336.642) Income from recoveries ofVenituri din recuperari de creante scoase in 370.229.739 1.793 debitori sundrydiversi debtors 15.993 Financial de garantie financiaraContracteguarantee contracts Total 389.485) 481.715 987.850 Write-offs of bad debtsPierderi din creante nerecuperabile 1.695 (27.103 1.008 1.336 (30.297.624 882.860) 306. numerarul si elementele asimitae cuprind urmatoarele solduri si au scadente mai mici de 90 de zile de la data achizitiei: Grup 31 decembrie 2011 Disponibilitati si elemente asimilate (a se vedea nota 4) Conturi curente si depozite la banci Total 662.171 635.624 831.301 (22.300 Net impairment allowance forCheltuiala neta cu provizioanele pentru leasing financialfinanciar leases (31.781 30.933 31 decembrie 2010 611.570 415. Costul net al riscului Grup 2011 2010 Banca 2011 2010 Net loans neta cu provizioaneleCheltuiala impairment allowance812.262 94 Notele atasate sunt parte integranta a acestor situatii financiare ( Sume in mii lei ) .952) 421.547 375.740 37. analiza disponibilitatilor in vederea calcularii fluxurilor de numerar In scopul prezentarii situatiei fluxurilor de numerar.12 RAPORT  FINANCIAR Situatii FiNaNCiaRE CONSOLiDatE Si iNDiViDuaLE La 31 DECEMBRiE 2011 NOtE La SituatiiLE FiNaNCiaRE CONSOLiDatE Si iNDiViDuaLE pENtRu aNuL iNChEiat La 31 DECEMBRiE 2011 34.

794 48.407 10.795 Banca 31 decembrie 2011 Cheltuiala neta cu provizioanele pentru credite Cheltuiala neta cu provizioanele pentru debitori diversi Pierderi din creante nerecuperabile Angajamente de garantarea acordate Miscari in alte provizioane 31 decembrie 2010 859.673 Notele atasate sunt parte integranta a acestor situatii financiare ( Sume in mii lei ) 95 .172 31 decembrie 2010 389.051) Total 1.300 370.Situatii FiNaNCiaRE CONSOLiDatE Si iNDiViDuaLE La 31 DECEMBRiE 2011  RAPORT  FINANCIAR 12 NOtE La SituatiiLE FiNaNCiaRE CONSOLiDatE Si iNDiViDuaLE pENtRu aNuL iNChEiat La 31 DECEMBRiE 2011 35.852 5.807 912.301 306.832 1.793 15.008 48.397 31.336 481.624 (635) Total 1. Analiza disponibilitatilor in vederea calcularii fluxurilor  de  numerar  (continuare) In scopul prezentarii situatiei fluxurilor de numerar.293.258.695 421.850 9. cheltuielile nete cu provizioanele pentru deprecierea creditelor si cheltuieli cu alte provizioane sunt detaliate dupa cum urmeaza: Grup 31 decembrie 2011 Cheltuiala neta cu provizioanele pentru crediteNet loans impairment allowance Cheltuiala neta cu provizioaneleNet impairment allowance for sundry debtors pentru debitori diversiNet impairment allowance for financial leases Cheltuiala neta cu provizioaneleWrite-offs expenses pentru leasing financiarFinancial guarantee contracts Pierderi din creante nerecuperabileNet movement in other provisions Angajamente de garantarea acordateTotal Miscari alte provizioane 812.898 36.740 37.624 (2.282 1.781 30.160 857.435 405.

928 4.12 RAPORT  FINANCIAR Situatii FiNaNCiaRE CONSOLiDatE Si iNDiViDuaLE La 31 DECEMBRiE 2011 NOtE La SituatiiLE FiNaNCiaRE CONSOLiDatE Si iNDiViDuaLE pENtRu aNuL iNChEiat La 31 DECEMBRiE 2011 36.205 16.687 25.106.193 11.313. Totusi.274. angajamente pentru investitii Grup 31 decembrie 2011 31 decembrie 2010 31 decembrie 2011 Banca 31 decembrie 2010 Imobilizari corporale Imobilizari necorporale Servicii Total 15.022. deoarece multe din angajamente vor expira sau se vor incheia fara a fi utilizate.122 66.910 37. si riscul de piata si cel operational asociate acestor instrumente sunt similare celor asimilate acordarii de credite.331. acest risc este considerat mai redus. Scrisorile de garantie si acreditivele stand by.516 3. datorita faptului ca riscul de credit asociat acestora depinde de probabilitatea efectuarii tragerii unor sume. care apoi ar putea deveni restante.330 7. Grupul monitorizeaza durata reziduala a angajamentelor deoarece angajamentele pe termen mai lung au un grad de risc mai ridicat. au asociat un risc de credit similar cu creditele acordate clientelei. Aceste instrumente prezinta si un risc de lichiditate pentru Banca in eventualitatea unei revendicari indreptate catre aceasta in cazul in care un client nu isi indeplineste obligatia garantata. Banca monitorizeaza durata reziduala a angajamentelor deoarece angajamentele pe termen mai lung au un grad de risc mai ridicat.814 11.224.637 8.831 7.637 8.206. Angajamentele de finantare nu reprezinta neaparat un necesar de lichiditate in viitor.205 16.354 729 50.191. Angajamentele de finantare nu reprezinta neaparat un necesar de lichiditate in viitor.162 4.354 729 50. garantii si alte angajamente financiare Garantii si acreditive  Banca emite scrisori de garantie si acreditive pentru clientii sai. De asemenea.463. deoarece multe din angajamente vor expira sau se vor incheia fara a fi utilizate.931. care reprezinta asigurari irevocabile asupra faptului ca Banca va efectua plata in cazul in care un client nu isi poate indeplini obligatiile fata de un tert.428 11. Grup 31 decembrie 2011 31 decembrie 2010 31 decembrie 2011 Banca 31 decembrie 2010 Scrisori de garantie Angajamente de finantare date Total angajamente date 7.324 96 Notele atasate sunt parte integranta a acestor situatii financiare ( Sume in mii lei ) . Angajamente de finantare Angajamentele de finantare reprezinta partea netrasa a sumelor aprobate ca si facilitati de creditare.903 11.122 66.590 8.324 15.335.272. Principalul scop al acestor acreditive este de a asigura un client de disponibilitatea fondurilor la cerere.687 25.717 3.

249 48. Notele atasate sunt parte integranta a acestor situatii financiare ( Sume in mii lei ) 97 .877 35.174 27.161 241.673 - Pasive Conturi Loro Depozite atrase Imprumuturi Imprumuturi subordonate Leasing de plata Instrumente financiare derivate 10.003 14.940 3.639 5.296 29.281 1.638 - (402) - 548 886 - Cheltuielile cu dobanzi includ o suma de 10. Beneficiile pe termen scurt ale Conducerii (salarii.958 - - 2. Toate aceste operatiuni au fost derulate in conditii similare.830.236).413 30.691 - - 864.538 1.234 710 - 49. membrii Consiliului de Administratie si ai Comitetului de Directie detineau 329.258.267 - 4.951 18. alte indemnizatii si contributiile sociale aferente) sunt de 6. parti afiliate Grupul se angajeaza in operatiuni cu societatea mama.745.929 14.850 - - 6.977.539 6.524 - 160. cu termenii pentru operatiuni similare cu terti.765 29.271) referitoare la imprumuturi subordonate.688) 254 1.354 8.691 143.022 13.585 43.194 - 244.711 2.144.324 15.307 88.249 21.315 147.841 182.075 34.572 722 868.395 - 423 2 421 - Contul de Profit si Pierdere Venituri din dobanzi si comisioane Cheltuieli cu dobanzi si comisioane (Pierdere) neta din derivative pe rata dobanzii Castig/(pierdere) neta din derivative pe curs de schimb Alte venituri Alte cheltuieli 127.315 - - Angajamente Scrisori de garantie primite Valoarea notionalului operatiunilor de schimb Valoarea notionalului derivativelor pe rata dobanzii 8.739 21.371 4. Tranzactiile / soldurile cu partile afiliate au fost eliminate la consolidare si pot fi sumarizate astfel: 2011 Societate mama Alte Subsidiare Asociati entitati SG Societate mama 2010 Alte Subsidiare Asociati entitati SG Active Conturi Nostro Depozite atrase Credite acordate Instrumente financiare derivate 335.296 - 9.894 95.073 85.219 4.827 - 6.481 284.499 6.002 109.844 42.403 127 90.022.423 846 2.083 40.435.213 869.048.383 25.Situatii FiNaNCiaRE CONSOLiDatE Si iNDiViDuaLE La 31 DECEMBRiE 2011  RAPORT  FINANCIAR 12 NOtE La SituatiiLE FiNaNCiaRE CONSOLiDatE Si iNDiViDuaLE pENtRu aNuL iNChEiat La 31 DECEMBRiE 2011 38. La 31 decembrie 2011.168 2.113 57.552.470 6.021 439.797 11.940 7. societatile sale afiliate si asociate.118 69.370 - 157.389 17.887 46.491.577 581 581 - 874.953 182.143 608.978 2.680).597 110.093) 521 64.013 - (10.757 76 67.153 33.036 76.781 66.161 - 21.197 - 55. alte entitati SG.645 8.344 - 102 - 1. inclusiv cele privind ratele dobanzii si conditiile privind garantiile.978 8.530 actiuni (31 decembrie 2010: 344. bonusuri.994 1.576 (2010: 6.623 90.221 (2010: 15.550 (21.

518 696. riscul de rata a dobanzii si riscul de lichiditate. Garantiile personale sunt in cele mai multe cazuri oferite de rude de gradul I. Banca isi administreaza expunerea atat fata de contrapartidele individuale. Aceste instrumente sunt expuse la o serie de riscuri precum riscul de credit.901.4297 496. situatia industriei.076 192.316 125. si soliditatea garantiilor prezentate de client este luata in considerare.27947) Dividende propuse la AGA Dividend final 2011: 0. echipamente sau stocuri. cat si fata de grupuri de clienti prin limite de creditare stabilite la momentul analizei. Grupul este angajat ca parat intr-un numar de procese provenind din activitati normale ale Grupului cu clientela.733 (2010: 10. structura actionariatului.698 123.17957) 123. in valoare totala de aproximativ 16.901. daca este client de afaceri. depozite la vedere si la termen si imprumuturi.147 42.518 469.147 116.007.316 125. angajamente de creditare si alte datorii contingente. Managementul riscului Principalele active si datorii financiare ale Grupului sunt reprezentate de credite si avansuri catre clientela. riscul valutar. Pentru persoane juridice garantiile sunt spatii industriale sau alte imobile detinute.377 0.901.338 1. precum si factori calitativi cum ar fi calitatea managementului. creante din leasing. Grupul considera aceasta amenda ilegala si nejustificata si ca urmare a contestat in instanta aplicarea acesteia. 9 si 36).518 996.111).4463 696. 40.518 1.6735 696.901.17957 RON (2009: 0. In plus. cum sunt acreditivele – dar si in contracte de tipul produselor derivate (a se vedea notele 8. 98 Notele atasate sunt parte integranta a acestor situatii financiare ( Sume in mii lei ) . Expunerile in raport cu limitele autorizate sunt monitorizate in mod continuu.698 116. Riscul de credit este implicit in produsele bancare traditionale – credite.923 1. valori plasate la BNR.279 0. Conducerea Grupului considera ca deciziile finale in aceste procese nu vor avea un efect semnificativ negativ asupra situatiei financiare ale Grupului. Pentru persoane fizice. 42. Suma de 19. Datorii contingente La 31 decembrie 2011. profitul pe actiune Grup 31 decembrie 2011 31 decembrie 2010 Banca 31 decembrie 2011 31 decembrie 2010 Actiuni ordinare in circulatie Profit atribuibil actionarilor societatii mama Rezultat pe actiune (in RON) 696. Dividende aferente actiunilor ordinare Grup 31 decembrie 2011 31 decembrie 2010 Banca 31 decembrie 2011 31 decembrie 2010 Dividende declarate si platite in timpul anului Dividend final 2010: 0. care sunt discutate mai jos.483 (echivalentul a 5 milioane Euro) reprezinta o amenda aplicata de catre Consiliul Concurentei ca urmare a controlului efectuat de catre aceasta autoritate in octombrie 2008 la o serie de banci din Romania. in timp ce garantiile personale sunt oferite de societatea mama.12 RAPORT  FINANCIAR Situatii FiNaNCiaRE CONSOLiDatE Si iNDiViDuaLE La 31 DECEMBRiE 2011 NOtE La SituatiiLE FiNaNCiaRE CONSOLiDatE Si iNDiViDuaLE pENtRu aNuL iNChEiat La 31 DECEMBRiE 2011 39. alte companii din Grup sau alte banci.1 Riscul de credit Riscul de credit reprezinta pierderea pe care ar suporta-o Grupul daca un client sau o alta contrapartida nu si-ar indeplini obligatiile contractuale. Valoarea limitei depinde de factori cantitativi cum sunt pozitia si performanta financiara a clientului.076 192. garantiile sunt preponderent imobile si autovehicule.16690 RON (2010:0.7121 41.

950 46.778 995.877.948.032.384 316.035.651.193 3.274.363 92.313.193 50.227 Scrisori de guarantee grantedLetters of garantie Angajamente de finantare grantedFinancing commitments date Total angajamente dateTotal commitments granted Total expunere risc de creditTotal credit risk exposure 4.826 153.122 46.298 662.482.903 4.784 31 decembrie 2011 50.081.676.821 4.Situatii FiNaNCiaRE CONSOLiDatE Si iNDiViDuaLE La 31 DECEMBRiE 2011  RAPORT  FINANCIAR 12 NOtE La SituatiiLE FiNaNCiaRE CONSOLiDatE Si iNDiViDuaLE pENtRu aNuL iNChEiat La 31 DECEMBRiE 2011 42.125) 31.314) 31.881 9.313.627 (1.302 31 decembrie 2010 8.224 4.814 51.509 78. grossCredite brute Impairment reserve for loansDepreciere credite Loans si avansuri acordate clienteleiCredite and advances to customers Financial lease receivablesCreante din leasing financiar Financial assets available for saleActive financiare disponibile pentru vanzare Investitii in filiale si asociatiInvestitii in asociati si subsidiare Other assetsAlte active Total in balance sheetTotal in bilant 4.414) 32.478 33.603 14.489 Scrisori of guarantee grantedLetters de garantie Angajamente de finantare dateFinancing commitments granted Total angajamente dateTotal commitments granted Total expunere risc de creditTotal credit risk exposure Banca ASSETSACTIVE Due from Central BankCreante asupra Bancii Centrale Due from banksCreante asupra institutiilor financiare Derivative financiare derivate siInstrumentefinancial instruments titluri de tranzactie Loans.409 622.213 871.903 3.127 1.237 92.428 3.819.723.224.555.020 313.001 85.428.383) 31.741.788 34.334 4.549.352 153.202 9.428 4.224.272.420 Notele atasate sunt parte integranta a acestor situatii financiare ( Sume in mii lei ) 99 .876.274.427 67.948.1 Riscul de credit (continuare) Expunerea maxima la riscul de credit inainte de garantii Grup ACTIVEASSETS Creante asupra Bancii CentraleDue from Central Bank Creante asupra institutiilor financiareDue from banks Instrumente financiare derivate si titluri de tranzactieDerivative financial instruments Credite bruteLoans.743.538 (1.893.839 33.712 (2.341.665 4. Managementul riscului (continuare) 42.243.544.452 36.459 (2.859.329 732.520.154 33.236.630 49.272.413.953.398. gross Depreciere crediteImpairment reserve for loans Crediteand advances to customersLoans si avansuri acordate clientelei Creante din leasing financiarFinancial lease receivables Active financiare available for sale vanzareFinancial assets disponibile pentru Investitii in asociati si subsidiareInvestments in associates Alte activeOther assets Total in bilantTotal in balance sheet 31 decembrie 2011 31 decembrie 2010 8.014 95.894.429.814 3.511 47.571 47.

asupra reaultatului exercitiului si capitalurilor.657 2. O suma negativa in tabel reflecta o posibila reducere neta a rezultatului sau capitalurilor.943) 932 . 2011 Valuta Variatia cursului de schimb % Grup Impact in profit inainte de impozitare Impact in capitaluri Variatia cursului de schimb % Banca Impact in profit inainte de impozitare Impact in capitaluri EUR Altele +5 +5 (73.814 (195) - 100 Notele atasate sunt parte integranta a acestor situatii financiare ( Sume in mii lei ) . Tabelul de mai jos indica valutele la care Grupul are expuneri semnificative la 31 decembrie . cu toate celelelate variabile pastrate constante. Grupul administreaza riscul valutar utilizand limite pentru pozitiile valutare deschise la nivelul fiecarei valute si la nivelul pozitiei valutare globale. Riscul valutar Riscul valutar este legat de modificarea cursurilor de schimb.179 152 - 2010 Valuta Variatia cursului de schimb % Grup Impact in profit inainte de impozitare Impact in capitaluri Variatia cursului de schimb % Banca Impact in profit inainte de impozitare Impact in capitaluri EUR Altele +5 +5 (45.195 - +5 +5 26. Managementul riscului (continuare) 42.12 RAPORT  FINANCIAR Situatii FiNaNCiaRE CONSOLiDatE Si iNDiViDuaLE La 31 DECEMBRiE 2011 NOtE La SituatiiLE FiNaNCiaRE CONSOLiDatE Si iNDiViDuaLE pENtRu aNuL iNChEiat La 31 DECEMBRiE 2011 42. O scadere echivalenta pentru fiecare dintre valute fata de RON ar fi determinat un impact similar de semn opus. in timp ce o suma pozitiva reflecta o posibila crestere neta. Impactul in capitaluri proprii nu include si impactul in Situatia veniturilor si cheltuielilor.398) 1. Analiza calculeaza efectul unei cresteri posibile rezonabile a cursului de schimb fata de RON.2 Riscul de piata Riscul de piata este riscul de pierdere legat de modificarea variabilelor de pe piata cum ar fi ratele de dobanda si cursurile valutare.196) 1.186 152 - +5 +5 (77.

793.680 11.002 Banca Total 662.057 307.235 (362.998 26.298 4.430 5.020.385.035.334 31 decembrie 2011 EURRON Alte 35.999.979 9.890.063 1.321 106.089 345.204.384.491) 385.452 50.359 (3.761 (2.750.887 (2.890.611.798.317 790.768.998 1.852 5.161 517.180 24.107 19.454 24.396 103.741.415 (3.071 1.754 2.809 - 170.917.331) 20.746.516 Alte 35.274 4.427 50.445 48.830.879 - 4.731 148.810 171.237 103.705 19.637 21.107 19.478 31.867 145.879 - Total active DATORII Depozite la vedere si conturi curente Depozite la termen Imprumuturi atrase Imprumut subordonat Instrumente financiare derivate Datoria cu impozitul curent Impozitul amanat pasiv Alte datorii Total capitaluri proprii 1.603 48.233.161 517.462 Notele atasate sunt parte integranta a acestor situatii financiare ( Sume in mii lei ) 101 .296 - 13.2 Riscul de piata (continuare) Structura pe valute a situatiei consolidate a pozitiei financiare a Grupului si a Bancii este prezentata in tabelul urmator: Grup Total 662.399.999.412 4.127 Creante asupraDue from banks institutiilor financiareLoans and advances Instrumente financiareto customers 1.315 3.612.510.338 3.098.778 995.260 - 170.516 17.467 72.329 disponibile pentrucurrent accounts vanzareTerm deposits Investitii in funds andBorrowed asociati 732.868 1.883 3.775 1.084.750.161 8.694 16.124.Situatii FiNaNCiaRE CONSOLiDatE Si iNDiViDuaLE La 31 DECEMBRiE 2011  RAPORT  FINANCIAR 12 NOtE La SituatiiLE FiNaNCiaRE CONSOLiDatE Si iNDiViDuaLE pENtRu aNuL iNChEiat La 31 DECEMBRiE 2011 42.384 316.113 153.788 Creante din leasing financiarFinancial liabilities Active financiare andDemand deposits 31.253.260 1.161 8.396 67.849.300 95.130 - 1.653) 820.969 103.467 72.792 6.876.716.930 700.204.252.171 8.186.084.743.743.088.478 13.867 145.880.088.849.812 257.412 4.665 Fond issueddebt comercial.769 - 9. Managementul riscului (continuare) 42.506.237 67.829.070.826 153.990.428 (759.859.928 7.338 13.256 60.020 derivate leaseFinancial Credite si avansurireceivables acordate clientelei 313.129 - 3.098.245 7.979 9.788 14.384.722 21.879.705 16.036 874.979 3.917.net Impozitul amanat activ Active imobilizate si alte active 4.725 6.264.809 - Total pasive Pozitie Pozitie extrabilantier Pozitie total 49.831.769 - 9.234 23.811 19.130 31 decembrie 2011 RONEUR 523.990.292 3.427 50.745.877.307.761) 2.130 - 2.393.491) 301.130 - 1.194 DisponibilitatiFinancial assets Creante asupra BanciiCash in hand Centrale Central BankDue from 8.758 - 523.574 313.301 725.794) 820.407.972.930 702.812 287.812 16.604 25.165 874.741.999 153.834 - 36.132 (759.590.835 - 36.071 26.049.810 171.968 750.089 374.743 852.595 11.907 24.452 50.976.859 2.647.717 - 103.526) 21.377 49.879.063 1.289.555.146 6.041 - 3.731 148.928 6.235 (446.276 874.304 851.256 60.924 1.352.014 95.566) 2.939 874.938 316.

570 31 decembrie 2010 RONEUR Alte 106.618 92.577.206 843.524 2.550 23.508 1.839 14.286 5.821 Investitii in funds andBorrowed asociati Fond issueddebt comercial.538.256 85.047 3.076 - 7.553.243.164 356.287.899 Banca Total 611.603 50.052.564 (2.713 Creante asupra BanciiCash in hand Centrale Central BankDue from 9.792.603 50.672.592 13.884.010.151 DATORII Depozite la vedere si conturi curente Depozite la termen Imprumuturi atrase Imprumuturi 1.405 4.371.362 1.903 Instrumente financiare derivate Datoria cu impozitul curent 13.224 31 decembrie 2010 EURRON Alte 20.259 765.404.623.672.737 11.127.423 1.936.903 25.061 9.670 17.434 562.793 277.471.2 Riscul de piata (continuare) Grup Total DisponibilitatiFinancial assets 611.672.057 9.923 5.374.582 31.274 - 1.198 90.286 5.952 78.115 17.838 942.428.578 25.791 117.507 516.061 8.488.705.308 1.219 91.618 476.500.838 942.142 7.771.264 subordonate 49.796 5.976.670 17.001.067 864.060 (814.965.791 22.352 153.032.287.706.578 24.008) 870.309.205.346) 22.332 562.508.228 484.795 153.749.237 50.213 Active financiare andDemand deposits disponibile pentrucurrent accounts vanzareTerm deposits 871.154 31.429.509 active 78.383 193.376.362 5.363 92.306 (2.505 48.288.133 1.405 8.151 - 2.859 18.321 1.639 195.067 90.879 28.513.524.620 8.357 5.210 (508.879 28.274 (2.374.655) 870.547 9.115 17.001 derivate leaseFinancial Credite si avansurireceivables acordate clientelei 85.051.154 13.288.383 193.237 Total active 50.524 195.382 4.694 20.283 - 34.791 117.610.923 48.580.219 91.186 4.198 864.839 Creante din leasing financiarFinancial liabilities 32.390.075 614.164 331.639 2.800 Total capitaluri proprii 2.409 622.485 - 864.136 706.931 52.750 31.698.net Impozitul amanat activ Active imobilizate si alte 4.666.077 - 7.793 253.944 3.409) 21.893.210 (589.142 7.801.219 1.382.376.075 611.141) 455.520.12 RAPORT  FINANCIAR Situatii FiNaNCiaRE CONSOLiDatE Si iNDiViDuaLE La 31 DECEMBRiE 2011 NOtE La SituatiiLE FiNaNCiaRE CONSOLiDatE Si iNDiViDuaLE pENtRu aNuL iNChEiat La 31 DECEMBRiE 2011 42.644 1.298 Creante asupraDue from banks institutiilor financiareLoans and advances Instrumente financiareto customers 662.556) 1.621.114 Impozitul amanat pasiv 17.879 9.626 17.666.621.485 - Total pasive Pozitie Pozitie extrabilantier Pozitie total 49.151 - 1.792.283 - 34. Managementul riscului (continuare) 42.801.381 10.041 - 484.160 Alte datorii 10.151 - 1.274 - 4.652 (818.201 (2.303.141) 533.737 - 864.136 698.114.134 9.081.798.276 102 Notele atasate sunt parte integranta a acestor situatii financiare ( Sume in mii lei ) .577.343.275.749.470 - 106.876 4.219 1.931 56.308 25.619) 1.

b) inainte de impozitare Impact in capitaluri 100 (100) (4.665) 100 (100) 636 (636) 9.621 (9. Acest risc este administrat de Grup prin monitorizarea gap-urilor dintre active si pasive pe intervale de scadenta si/sau pe intervale de repretuire.621 (9.054) 14.b) inainte de impozitare Impact in capitaluri 31 decembrie 2010 Modificari ale rateiImpact in profit de dobanda (p. Grup 31 decembrie 2011 Modificari ale ratei de dobanda (p.665) Senzitivitatea contului de profit si pierdere reprezinta efectul modificarilor de rata de dobanda asupra rezultatului exercitiului.2 Riscul de piata (continuare) Riscul de rata a dobanzii este legat de modificarea ratelor de dobanda ale pietei.Situatii FiNaNCiaRE CONSOLiDatE Si iNDiViDuaLE La 31 DECEMBRiE 2011  RAPORT  FINANCIAR 12 NOtE La SituatiiLE FiNaNCiaRE CONSOLiDatE Si iNDiViDuaLE pENtRu aNuL iNChEiat La 31 DECEMBRiE 2011 42.266 9. Senzitivitatea totala a contului de profit si pierdere si a capitalurilor poprii se bazeaza pe o presupusa deplasare paralela a curbei randamentului.b) Impact in profit inainte de impozitare Impact in capitaluri Banca 31 decembrie 2011 Modificari ale ratei de dobanda (p. In conformitate cu politica Grupului. Senzitivitatea capitalurilor proprii este calculata prin reevaluarea activelor financiare disponibile pentru vanzare cu rata fixa la 31 decembrie in conditiile modificarilor considerate ale ratelor de dobanda.054 9.509) 4.266) 17.621) 31 decembrie 2010 Modificari ale rateiImpact in profit de dobanda (p. Notele atasate sunt parte integranta a acestor situatii financiare ( Sume in mii lei ) 103 .b) Impact in profit inainte de impozitare Impact in capitaluri 100 (100) (17. toate celalalte variabile ramanand constante.665 (9. pentru a se asigura ca pozitiile se mentin in limitele stabilite acestea sunt monitorizate in mod permanent si se utilizeaza cele mai potrivite strategii in acest sens. Activele si datoriile Grupului sunt prezentate la valoare contabila si alocate pe categorii in functie de cea mai apropiata dintre data urmatoarei modificari a ratei de dobanda si scadenta.621) 100 (100) (14. Tabelul de mai jos prezinta expunerea Grupului si a Bancii la riscul de rata a dobanzii. respectiv prin utilizarea unei limite de senzitivitate a structurii bilantului la riscul de dobanda. Tabelul de mai jos arata sensitivitatea la o posibila schimbare rezonabila in ratele de dobanda.665 (9. Managementul riscului (continuare) 42. pentru activele si datoriile financiare detinute la 31 decembrie.509 9. atat la nivelul contului de profit si pierdere cat si la nivelul capitalurilor proprii al Grupului si al Bancii.

194-Creante Central BankDue fromasupra Bancii Centrale 8.561.637-curenteaccounts 13.127-Creante banksDue fromasupra institutiilor financiare798.019 154.136 2.378 2.085.194 .233.877.630.434.879.385.664 254.999.876 2.418.12 RAPORT  FINANCIAR Situatii FiNaNCiaRE CONSOLiDatE Si iNDiViDuaLE La 31 DECEMBRiE 2011 NOtE La SituatiiLE FiNaNCiaRE CONSOLiDatE Si iNDiViDuaLE pENtRu aNuL iNChEiat La 31 DECEMBRiE 2011 42.253.700 43.731 37.524148.615.020 -313.2 Riscul de piata (continuare) Grup 31 decembrie 2011 0-1 luni 1-3 luni 3-12 luni 1-5 ani Peste 5 ani Total ACTIVEASSETS DisponibilitatiCash in hand 662.014 95.724 184.030 7.329 -732.788-instruments 13.42795.netGoodwill Active imobilizate si alte activeNon current assets and other assets Total activeTotal assets DATORIILiabilities Depozite la vedere si currentDemand deposits and conturi 13.58072 Instrumente financiare derivateDerivative financial 313.252 Instrumente financiare derivateCurrent tax 372.130 1.033.743.812 -19.295 Fond comercial.498101.706 2.353 Imprumuturi atraseBorrowed funds and debt 874.161-issued 170.208 Credite si advances to customersLoans and avansuri 93.71310.778 .777.141 567.76331.111.607 Datoria tax liabilityDeferredcu impozitul curent Impozitul amanat pasivOther liabilities Alte datoriiTotal liabilities Total datorii Total shareholders’ equity Total capitaluri proprii Net position 1.275.13.006) 104 Notele atasate sunt parte integranta a acestor situatii financiare ( Sume in mii lei ) .804.743.653-2.793 4.245 8.800 56.955 7.788 781.147 11.191.095.8.716.308) Pozitie neta 30.919 (3.255.427 50.355 2.479.161 -170.173.911.837 4.79562.245 1.090 49.619 1.127 104.276 -874.089 -374.89135.712 Creante lease receivablesFinancial din leasing financiar --Active financiare available pentru vanzareFinancial --assetsdisponibile for sale --235.675 - - 6.396 5.072 liability 29.035.842 4.13050.688 (5.629 acordate clientelei 239.510.712.458171. Managementul riscului (continuare) 42.146 21.390 2.595.428 31.475.731instruments 11.635 5.847 4.284 11.364421.233.790.071 855.369.133 Investitii in in associatesInvestmentsasociati 23.812-Imprumuturi subordonateDerivative financial -19.148.023 1.088.110.859.810 Depozite la termenTerm deposits 1.697 -662.455 10.407.837 1.637 139.

086 Creante lease receivablesFinancial din leasing financiar -Active financiare available pentru vanzareFinancial -assetsdisponibile for sale -278.965.164 356.821 223.086.Situatii FiNaNCiaRE CONSOLiDatE Si iNDiViDuaLE La 31 DECEMBRiE 2011  RAPORT  FINANCIAR 12 NOtE La SituatiiLE FiNaNCiaRE CONSOLiDatE Si iNDiViDuaLE pENtRu aNuL iNChEiat La 31 DECEMBRiE 2011 42.938 11.199.114curenteaccounts 10.106 -2.160 10.404211.334.848 4.091 859.177 45.15150.141.960 5.240.001 -85.836 (328.36385 Instrumente financiare derivateDerivative financial 85.839 807.429.807 Fond comercial.323.003 1.944 (3.10211.582 5.415 issued 91.601.344149.469 Depozite la termenTerm deposits 1.081.445 acordate clientelei 112.776 13.121 -611.008 1.887 53.9.654 Credite si advances to customersLoans and avansuri 96.936.298Creante banksDue fromasupra institutiilor financiare422.946 1.207 20.298 104.23778.084.496 5.274.426 Pozitie neta --110.057.570 .273. Managementul riscului (continuare) 42.869 49.750.975) Notele atasate sunt parte integranta a acestor situatii financiare ( Sume in mii lei ) 105 .411 10.839instruments 14.085 32.031.606.809 3.537 Investitii in in associatesInvestmentsasociati 25.314.524 11.087.242 3.903 1.282 144.570Creante Central BankDue fromasupra Bancii Centrale 9.887) 836.357 43.346.219 91.069 liability 26.429.727 454.285 ---5.639Imprumuturi subordonateDerivative financial -instruments 16.400.556.504 5.797871.509) - 5.965.286 Imprumuturi atraseBorrowed funds and debt 431.024662.381 Datoria tax liabilityDeferredcu impozitul curent Impozitul amanat pasivOther liabilities Alte datoriiTotal liabilities Total datorii Total shareholders’ equity Total capitaluri proprii Net position (1.770.383 35.639.860.804432.383 193.272.509 78.213 18.142 Instrumente financiare derivateCurrent tax 354.153 77.264 2.067 4.666.243.42325.956.114 17.553.2 Riscul de piata (continuare) Grup 31 decembrie 2010 0-1 luni 1-3 luni 3-12 luni 1-5 ani Peste 5 ani Total ACTIVEASSETS DisponibilitatiCash in hand 611.508.netGoodwill Active imobilizate si alte activeNon current assets and other assets Total activeTotal assets DATORIILiabilities Depozite la vedere si currentDemand deposits and conturi 13.2882.639 2.749.702.151 1.727 1.416 142.970 2.800 864.17291.237 50.917.

171 .89035.790) 3.812 Impozitul tax liabilityDeferred amanat pasiv Alte datoriiOther liabilities 11. cumulat (5.911.760 42.252.465 9.061.859 11.867 35.358 2.712 2.796 ---16.013 5.13.454.381 .130 ---4.347.867 56.061.13050.452 1.860.611 (0) 106 Notele atasate sunt parte integranta a acestor situatii financiare ( Sume in mii lei ) .386 48.116.355 Imprumuturi subordonateissuedBorrowed funds and debt 1.804 1.741.793.161 -170.741.555.044.810 483.804 - - - 5.998 -855.468. Managementul riscului (continuare) 42.400 (3.237 1.10511.648 5.478 722.750.445 2.235.478instruments 13.890.394.072 28.130 1.680 11.595.699 21.641.173 4.672 31.399.810 Fond comercial.976 10.005 Credite si avansuri acordate clienteleiLoans and advances 239.1412.456.580 -2.778Creante asupra institutiilor financiareDue from banks 758.812 -287.165 -874.474 4.611) (5.315.148.023995.812 -16.876.264.8.430 207.307.641.452 50.379145.12 RAPORT  FINANCIAR Situatii FiNaNCiaRE CONSOLiDatE Si iNDiViDuaLE La 31 DECEMBRiE 2011 NOtE La SituatiiLE FiNaNCiaRE CONSOLiDatE Si iNDiViDuaLE pENtRu aNuL iNChEiat La 31 DECEMBRiE 2011 42.606) 1.802) (1.507 Active imobilizate si alte activeGoodwill Total activeNon current assets and other assets Total assets DATORII Depozite la vedere si conturiLiabilities curente deposits and currentDemand Depozite la termenaccounts 13.714.465 6.761 Total capitaluri propriiTotal shareholders’ equity Pozitie netaNet position Gap-ul de rata de dobanda net.171Creante asupra Bancii CentraleDue from Central Bank 8.792 682 6.86272 Instrumente financiare derivateDerivative financial 316.933 Instrumente financiare derivateDerivative financial 874.2 Riscul de piata (continuare) Banca 31 decembrie 2011 0-1 luni 1-3 luni 3-12 luni 1-5 ani Peste 5 ani Total ACTIVEASSETS DisponibilitatiCash in hand 662.606) (3.722 Imprumuturi atraseTerm deposits 13.220.703 --30.384 -316.356.722 171.452153.778 104.787 4.343 Total datoriiTotal liabilities 285.499.netInvestments in associates 23.929.161 Datoria cu impozitul curentinstruments 170.892.635 1.847101.606.277.334 190.13531.407.826 153.750.620 to -Active financiare disponibile pentru vanzarecustomers -Investitii in asociatiFinancial assets available for sale -163.979 -2.867.781 -662.860.360.264.

921 11.15150.711.2 Riscul de piata (continuare) Banca 31 decembrie 2010 0-1 luni 1-3 luni 3-12 luni 1-5 ani Peste 5 ani Total ACTIVE Disponibilitati Creante asupra Bancii Centrale Creante asupra institutiilor financiare Instrumente financiare derivate Credite si avansuri acordate clientelei Active financiare disponibile pentru vanzare Investitii in asociati Fond comercial.295.462.577 4.131.392 -2.104.344.279 .233195.001.352 153.170 48.224 178.639 80.85910.535.569.069 26.428.719 3.409 91.322 431.242 3.206) - - - - 5.712.469 1.253 275.428.114.085.110 Total capitaluri proprii Pozitie neta (928.198 1.446 1.603153.232 976.282 64.090.656 (3.870 25.154 743.30211.948 ---164.760 18.083 10.489 ---4. Managementul riscului (continuare) 42.976.321 4.431.239.779 (1.9.908 1.620 -864.038.288.860.547 .151 1.109.935 -611.976.044 35.8542.057 3.528 1.5479.734 31.363 -92.263.603 50.407.415 91.859 77.Situatii FiNaNCiaRE CONSOLiDatE Si iNDiViDuaLE La 31 DECEMBRiE 2011  RAPORT  FINANCIAR 12 NOtE La SituatiiLE FiNaNCiaRE CONSOLiDatE Si iNDiViDuaLE pENtRu aNuL iNChEiat La 31 DECEMBRiE 2011 42.773 5.281.404.577.304 5.219 -91.409420.404 261.893.41685 92.923 161.190) Notele atasate sunt parte integranta a acestor situatii financiare ( Sume in mii lei ) 107 .505 2.457.032.804432.13.877 12.486.470622.168.63916.430839.985.net Active imobilizate si alte active Total active 611.089.307 ---110.019 4.161 42.303.168 9.635 1.793 -277.059 859.765 52.15414.040) 3.055.308 DATORII Depozite la vedere si conturi curente Depozite la termen Imprumuturi atrase Imprumuturi subordonate Instrumente financiare derivate Impozitul amanat pasiv Alte datorii Total datorii 13.

698.963) (12.420.907.268 154.194Disponibilitati 662.665Creante din leasing financiar Active financiare disponibile 4.275.666 - - - 35.044 474.724 43.796 10.088.955 - 254.076.023 - Total 0-1 luni 1-3 luni 3-12 luni 1-5 ani Peste 5 ani Fara maturitate definita 1. Managementul riscului (continuare) 42.567.713 8.710 863.801 DATORII Depozite la vedere si conturi curente Depozite la termen Imprumuturi Imprumuturi subordonate Instrumente financiare derivate Datoria cu impozitul curent Impozitul pe profit amanat pasiv.790.526 1.264.837 - 95.12 RAPORT  FINANCIAR Situatii FiNaNCiaRE CONSOLiDatE Si iNDiViDuaLE La 31 DECEMBRiE 2011 NOtE La SituatiiLE FiNaNCiaRE CONSOLiDatE Si iNDiViDuaLE pENtRu aNuL iNChEiat La 31 DECEMBRiE 2011 42.557.877.847 101.729 (3.427Investitii in asociati 50.652 27. fie imposibilitatii de a realiza un activ financiar in timp util si la o valoare apropiata de valoarea sa justa.760) (14.071Total active 30.158 (13.731 - - - 148.078 62.837) 8.396 (12.396 (4.284 4. Structura pe maturitati a activelor si datoriilor Grupului si a Bancii pe baza maturitatilor reziduale asteptate la data de 31 decembrie 2011 si 2010 este urmatoarea: Grup 31 decembrie 2011 ACTIVE 662.049.127Creante asupra Bancii Centrale 8.718 68.731 170.089 374.812 19.429.939.030 - - 170.788derivate Credite si avansuri acordate 31.252 2. net Alte datorii Total datorii 13.743.253.427 50.452.535 1.204.716.181.253.net Active imobilizate si alte 1.637 13.014pentru vanzare 93.705 56.220 31.890 49.245 7.685.447) - 108 Notele atasate sunt parte integranta a acestor situatii financiare ( Sume in mii lei ) .233.434.161 13.506.447 - 6.194 8.712 - 2.087.510.364 95.035a.240.088.763 372.637 21.3 Riscul de lichiditate Riscul de lichiditate este asociat fie dificultatii intampinate de a obtine fondurile necesare pentru a-si indeplini angajamentele.573.812 - - 19.859.072 4.171. si efectueaza in mod regulat previziuni asupra pozitiei viitoare de lichiditate.852 - 2.685.130Fond comercial.670 235.853 - 941.870.147.852 17.788 732.879.275 874.723) 988.408 6.377active 239.963) - (2.882. Banca monitorizeaza in permanenta decalajele de lichiditate curenta intre activele si pasivele Bancii.171.133 2.020 798.244 1.950.830 10.863 13.540 8.672 253.329clientelei 313.675 11.940 225.221 4.072.837 2.508 421.127 Creante asupra institutiilor financiare 1.629 7.460 9.900.130 14.498 Instrumente financiare 313.314.852 Total capitaluri proprii Decalaj Decalaj cumulat 6.242 17.751 8.620 - 1.809 4.545.233.022 19. De asemenea Banca utilizeaza scenarii de stres ca parte a managementul riscului de lichiditate.633 10.743.652 104.911.565) 10.876 8.

614.758.133) 776.869 11.903Total active 112.114 10.081.288 25.383 193.971.237Participatii 50.327 148.282 9.666 7.151Fond comercial.229 257.696 - 944.508.800 864.229.537 2.Situatii FiNaNCiaRE CONSOLiDatE Si iNDiViDuaLE La 31 DECEMBRiE 2011  RAPORT  FINANCIAR 12 NOtE La SituatiiLE FiNaNCiaRE CONSOLiDatE Si iNDiViDuaLE pENtRu aNuL iNChEiat La 31 DECEMBRiE 2011 42.917.274.570 9.935 1.142 2.008 3.960 152.366 - 5.188) (11.114 17.690.025.486.780 9.219 13.976 8.854si alte active 49.743 3.298Conturi la Banca Centrala 9.945) (13.241 53.946 - 1.223 856.214.597. Managementul riscului (continuare) 42.003 122.059.169 23.800 (13.611 (4.115 DATORII Depozite la vedere si conturi curente Depozite la termen Imprumuturi Imprumuturi subordonate Instrumente financiare derivate Datoria cu impozitul curent Datoria cu impozitul amanat Alte datorii Total datorii 13.429.441 3.324 4.243. net 85.749.936.271.400.400.945) (2.802.839 871.298 Conturi curente si depozite la 662.145.086 - 1.965.735.027 54.285 - 223.357 43.457.403.3 Riscul de lichiditate (continuare) Grup 31 decembrie 2010 ACTIVE Total 0-1 luni 1-3 luni 3-12 luni 1-5 ani Peste 5 ani Fara maturitate definita - 611.666.413 54.923 278.722) 8.749.404 98.160 10.848 - 78.639 2.862 91.365) - Notele atasate sunt parte integranta a acestor situatii financiare ( Sume in mii lei ) 109 .449 32.821Creante din leasing 3.001banci 85.086.678.251 Active financiare disponibile pentru 96.210 211.496 9.003 324.509vanzare 78.067 (11.570Disponibilitati 611.334.172 4.697 - - 91.639 16.797 - 149.271.net Active imobilizate 1.455.530.213Credite.727 1.397 454.960 969.839Instrumente financiare derivate 422.870.294 8.930 10.919.413 Total capitaluri proprii Decalaj Decalaj cumulat 5.102 354.069 5.095.088 4.881.344 - - - - 2.237 50.333) 8.118 2.374.151 14.445 18.041 11.164 356.067 (4.383 35.965.978 1.025.956.114 1.693.429.493 18.639.836 91.

876.439.521 - 18.023 (13.294 89.478 Loans si avansuri acordateCrediteand advances to 31.722 13.572 278.722 (12. Managementul riscului (continuare) 42.358 26.283 1.235.net Non current assetsActive imobilizate si and other assetsalte active 1.221 4.911.977.476 - 153.3  Riscul de lichiditate (continuare) Banca 31 decembrie 201131 decembrie 2010 Total 0-1 luni 1-3 luni 3-12 luni 1-5 ani Peste 5 ani Fara maturitate definita - ACTIVEASSETS DisponibilitatiCash in hand 662.334 customersclientelei Financial lease receivablesCreante din leasing financiar Financial assets disponibileActive financiare available 4.810 2.478 4.135 2.812 curent Other payablesImpozitul pe profit amanat 16.860.068 (3.827) - 110 Notele atasate sunt parte integranta a acestor situatii financiare ( Sume in mii lei ) .778 796.217 LIABILITIESDATORII Demand la vedere si conturiDepozite deposits and 13.210 19.264.050.171 8.912.847 (2.844 - 10.430 42.452.177.408 5.812 - - 16.170.347 15.807 GapTotal capitaluri proprii Cumulative gapDecalaj Decalaj cumulat 5.931.170.343 2.867 Total netpasiv.094.920 10.044 448.399.093 682 - - 170.237 - 8.179 9.848 12.165 874.750.978.130 14.792 Term depositsDepozite la termen Borrowed funds and debtImprumuturi 6.867 - - - 11.466.600 863.436.171 Due from Central BankCreante asupra Bancii 8.826 for salepentru vanzare 153.049 - 8.890.161.237 1.807.12 RAPORT  FINANCIAR Situatii FiNaNCiaRE CONSOLiDatE Si iNDiViDuaLE La 31 DECEMBRiE 2011 NOtE La SituatiiLE FiNaNCiaRE CONSOLiDatE Si iNDiViDuaLE pENtRu aNuL iNChEiat La 31 DECEMBRiE 2011 42.620 - 1.741.601) 10.445 Total assetsTotal active 48.807.006 4.573 - 941.452 Investments in associatesInvestitii in asociati 50.246) 10.091.905.535 899.761.712 7.105.178) (12.710 - 2.384 Due from banksCreante asupra institutiilor financiare Derivative financialInstrumente financiare instrumentsderivate 316.722 currentcurente accounts 21.807 15.376.761 13.499.778 Centrale 995.801.409 - - - 239.890.355 1.466.914.226.130 - 190.749 - 7.429.161 issuedImprumuturi subordonate Derivative financialInstrumente financiare instrumentsderivate Deferred tax liabilityDatoria cu impozitul 170.099 91.555.940 258.976 285.130 GoodwillFond comercial.098.827 56.307.668) 31.268) (4.470 316.631.452 50.741.827 - 5.890 - 35.072 4.389 - 2. liabilities Alte datorii Total shareholders equityTotal datorii 145.278 8.121 163.343.635 1.793.601) (14.979 7.170.264.998 662.812 287.

383 35.374.285 - 223.639.976 8.780 9.213Credite.836 13.net 112.327 148.041 11.086.288 25.722) 8.727 1.449 banci 85.945) (13.400.027 54.956.214.903Total active 14.696 2.333) 8.118 1.496 9.188) (11.282 9.160 10.971.936.678.758.965.081.324 91.749.025.800 (13.025.614.164 356.086 - 1.797 - Total 0-1 luni 1-3 luni 3-12 luni 1-5 ani Peste 5 ani Fara maturitate definita 149.145.455.493 18.735.151Fond comercial.508.839Instrumente financiare derivate 3.862 91.509pentru vanzare 78.251 32.237 50.611 (4.088 4.271.067 (11.919.666 7.457.001Conturi curente si depozite la 422.697 23.229 257.114 17.397 454.445 18.486.923 2.839 85.114 1.570Disponibilitati 611.344 Active imobilizate si 1.821Creante din leasing Active financiare disponibile 4.743 3.151 278.429.003 122.059.978 1.690.069 5. net 96.400.930 10.365) - Notele atasate sunt parte integranta a acestor situatii financiare ( Sume in mii lei ) 111 .441 3.935 11.102 354.960 969.666.946 - 1.639 2.854alte active 49.274.223 856.210 211.243.219 91.357 43.114 10.749.530.429.537 2.383 193.Situatii FiNaNCiaRE CONSOLiDatE Si iNDiViDuaLE La 31 DECEMBRiE 2011  RAPORT  FINANCIAR 12 NOtE La SituatiiLE FiNaNCiaRE CONSOLiDatE Si iNDiViDuaLE pENtRu aNuL iNChEiat La 31 DECEMBRiE 2011 42.413 Total capitaluri proprii Decalaj Decalaj cumulat 5.403.294 8.870.229.404 98.067 (4.115 DATORII Depozite la vedere si conturi curente Depozite la termen Imprumuturi Imprumuturi subordonate Instrumente financiare derivate Datoria cu impozitul curent Datoria cu impozitul amanat Alte datorii Total datorii 13.334.008 3. Managementul riscului (continuare) 42.003 324.693.172 871.3 Riscul de lichiditate (continuare) Banca 31 decembrie 2010 ACTIVE 611.960 53.413 54.241 944.133) 776.142 2.095.802.237Participatii 50.945) (2.639 16.917.868 4.366 - 5.848 - 78.570 9.800 864.271.965.597.298 662.298Conturi la Banca Centrala 9.881.169 152.

516 33.600 (5.390 Depozite la termenTerm deposits Imprumuturi atraseBorrowed funds and 10.262 261.549.672 309.766 905.383 Datoria cu impozitulvalues of derivatives amanat 193.100.105 10.413 54.731 (60.467 10.467 curenteaccounts 18.142 2.516 Total liabilitiesTotal 52.677 71.189.523 19.800 - - (1.550) 19.071 - 2.821 7.713 8.037.133 485.338 56.008 3.052.12 RAPORT  FINANCIAR Situatii FiNaNCiaRE CONSOLiDatE Si iNDiViDuaLE La 31 DECEMBRiE 2011 NOtE La SituatiiLE FiNaNCiaRE CONSOLiDatE Si iNDiViDuaLE pENtRu aNuL iNChEiat La 31 DECEMBRiE 2011 42.763 372.090 155.309 - 188 - 31.733) - 163 - - 148.723 7.965.192.594 Imprumut subordonatissued Instrumente financiareCurrent tax liability derivateDeferred tax liability Datoria cu impozitul curentOther liabilities except 448 for fair 2.743.568 8.383 35.433 934.965.931.003 366.971 - 1.715 31.357 Scrisori de garantieLetters of guarantee granted 7.071 4.999 8.734.175 281.900 21.612 7.164 Alte datoriiDerivative financial instruments 356.370 54.624 17.819.189 6.841.553.359 7.519 debt 951.233.731 12.957 1.081 4.968 - - (16.838 19.928 51.311.852 31 decembrie 2010 Total 0-1 luni 1-3 luni 3-12 luni 1-5 ani Peste 5 ani Fara maturitate definita LIABILITIESDATORII Demand la vedere si currentDepozitedeposits and conturi 13.041.471 11.286 10.034.837 2.663 927.792 1. Managementul riscului (continuare) 42. bazat pe obligatiile viitoare de plata contractuale neactualizate: Grup 31 decembrie 2011 DATORII Depozite la vedere si conturi curente Depozite la termen Imprumuturi atrase Imprumut subordonat Instrumente financiare derivate Datoria cu impozitul curent Impozitul pe profit amanat pasiv.176.950.496 9.728.523) 23.3  Riscul de lichiditate (continuare) Fluxuri de numerar viitoare ale datoriilor financiare Tabelele de mai jos prezinta profilul de scadente al datoriilor financiare la 31 decembrie 2011 si 2010.233.900 13.852 17.759.747 8.571 11. net Alte datorii Scrisori de garantie Total Total 0-1 luni 1-3 luni 3-12 luni 1-5 ani Peste 5 ani Fara maturitate definita 13.106.069 5.518 (1.937 555 11.896 1.102 354.375 13.089 374.220.304 4.837 3.931.413 112 Notele atasate sunt parte integranta a acestor situatii financiare ( Sume in mii lei ) .591) 16.928.466.652 7.928 34.203.328 866.830) 53.035.154.963.556 189.351 1.252 2.756.288 7.838 13.106.

374 682 163 - - 11.168.152 334.264.338 11.104 10.518 8.269 8.549.Situatii FiNaNCiaRE CONSOLiDatE Si iNDiViDuaLE La 31 DECEMBRiE 2011  RAPORT  FINANCIAR 12 NOtE La SituatiiLE FiNaNCiaRE CONSOLiDatE Si iNDiViDuaLE pENtRu aNuL iNChEiat La 31 DECEMBRiE 2011 42.880 8.957 1.854 8.343 2.979 - 56.806 - 4.867 Impozitul pe profit amanat pasiv.904 135.791 15.3 Riscul de lichiditate (continuare) Fluxuri de numerar viitoare ale datoriilor financiare (continuare) Banca 31 decembrie 2011 Total 0-1 luni 1-3 luni 3-12 luni 1-5 ani Peste 5 ani Fara maturitate definita DATORII Depozite la vedere si conturi curente13.202 11.223.671 9.811 Alte datorii287.224Total 13.212 10.977.375 Instrumente financiare derivate(13.475 - - 6.795 10.232 - (1.482 934.191.950.351 800.253 2.034.029.526.302 275.594 13.976 285.977 9.819.515 951.133 457.773 - (1.608.854) Datoria cu impozitul curent16.549.914.189 5.103 2.933.359 7.175 (59.175.342.985 13.909 380.160 Imprumuturi atrase6.160 - 1.315 33.377 16.309 - 4.162 50.102 868.523) 22.711) 52.556 223.792 920.262 222.896 32.717 1.077 644 - 2.923 8.242.358 7.496 35.858.212 18.264.466.397 905.572 - 15.581) 16.977.204 5.135 - 19.304 12. net145.494 277.576.791 - Notele atasate sunt parte integranta a acestor situatii financiare ( Sume in mii lei ) 113 .072 31.936.867 1.430 Scrisori de garantie7.717 (1.081 4.069 - 10.162 34.288 Imprumut subordonat927.191.249.347) - 314.934 - - Total 51.555.465 2.022.806 31 decembrie 2010 Total 0-1 luni 1-3 luni 3-12 luni 1-5 ani Peste 5 ani Fara maturitate definita DATORII Depozite la vedere si conturi curente Depozite la termen Imprumuturi atrase Imprumut subordonat Instrumente financiare derivate Datoria cu impozitul amanat Alte datorii Scrisori de garantie 13. Managementul riscului (continuare) 42.882 138.169.035.985 Depozite la termen21.946 9.022.082.

802 Swapuri-97.163 pe curs de schimb-22.4.987 16.163 22.731 41.470 -213.048 .987 Contracte forward pe curs de schimb-16.709.708 detinute pentruDerivative financial -156.259 25.049 .731 Treasury notesActive financiare Equity investmentsdisponibile pentru vanzare .057-instruments 9.057 Currency optionsderivate 9.519 -156.193.731 41.709. Valoarea justa Determinarea valorii juste si ierarhizarea acesteia Grupul foloseste urmatoarea ierarhie pentru determinarea si prezentarea valorii juste a instrumentelor financiare in functie de metoda de evaluare: Nivel 1: preturi cotate (neajustate) pe piete active pentru active si datorii similare.4.4.057 371.354 4.258-TotalAlte titluri 158.812 114 Notele atasate sunt parte integranta a acestor situatii financiare ( Sume in mii lei ) .259 25.479 5.47911.014 Total371.368 available for sale 100. si Nivel 3: metode de evaluare care utilizeaza date de intrare cu efect semnificativ asupra valorii juste recunoscute.163 22.259 25.519 5. fie direct sau indirect.877.049 -2.368 22.040Interest rate swaps 6.297 4.040 Swapuri peswapsCurrency curs de schimb foreign-41.297 4. care nu sunt bazate pe date observabile de piata. Nivel 2: alte metode de evaluare pentru care toate datele de intrare care au un efect semnificativ asupra valorii juste recunoscute sunt observabile.709.304 - 97.160 31.354 4.987 16.421 - 8.163Forward Contracte forwardexchange contracts 41.779Interest rate swaps Currency swaps Forward foreignDatorii financiare exchange financiareInstrumente contracts -213.259Total pe rata dobanzii Swapuri pe curs de schimb-25.709.039 -156.160 -100.199 Optiuni pe curs de schimb-31.048Other securitiesTitluri de stat 2.12 RAPORT  FINANCIAR Situatii FiNaNCiaRE CONSOLiDatE Si iNDiViDuaLE La 31 DECEMBRiE 2011 NOtE La SituatiiLE FiNaNCiaRE CONSOLiDatE Si iNDiViDuaLE pENtRu aNuL iNChEiat La 31 DECEMBRiE 2011 43.812 - 8.987 16.367 170. Tabelul urmator prezinta situatia instrumentlor financiare inregistrate la valoare justa pe nivel ierarhic: Grup Nivel 1 31 decembrie 2011 Nivel 2Nivel 3 Total Banca 31 decembrie 2011 Nivel 3Nivel 1Nivel 2 Total Active financiareFinancial assets Instrumente financiareDerivative financial derivateinstruments Swapuri pe rata dobanzii-6.057 9.812.812 97.876.812 - 97.160Currency options Optiuni pe curs de schimb-31.258 158.4.039-Participatii 156.199 31.709.709.731Financial assets 31.049 9.199 31.048 Instrumente financiareFinancial liabilities 9.367 170.809.160 31.258 9.519 4.826 -213.367 170.479 4.367 103.199 31.190.51911.367 103.367 Total-170.421 .258 tranzactionare213.

154 - 9.746 27.454Treasury notesTitluri de stat 1. Datele de intrare neobservabile utilizate in modele includ ipoteze privind performanta financiara a emitentului.335 4.964. includ date observabile din piata.032.431 Interest rate swapsSwapuri pe rata 27.073 91.470 4.839 - 9.431 27.454 7. Modelele includ diverse date de intrare.607 .097 9.081.097 9.294 Forward foreignContracte forward 52.073 91. Intrumente financiare derivate Principalele produsele derivative evaluate utilizand o tehnica de evaluare cu date de intrare observabile sunt swap-uri pe rata donazii.3.3357.470 4.229-Other securitiesAlte titluri 109.964.073 92.356 60.630 52.839 19.964.506 Datorii financiareFinancial liabilities Instrumente financiareDerivative financial derivateinstruments Swapuri pe rata dobanziiInterest rate swaps Swapuri peswaps schimbCurrency curs de Contracte forwardForward foreign pe curs decontractsexchange schimb Optiuni pe optionsschimbCurrency curs de TotalTotal 10.208 6.630 52.352 6.041 3.964.691 -60.839 Currency optionsOptiuni pe curs de schimb Financial assetsActive financiare available for sale vanzaredisponibile pentru .293TotalTotal - 3.294 52.509 7.073 91.229 7. uneori.356-Equity investmentsParticipatii 108.073 91.964.3.073 exchange contractspe curs de schimb 85.3.639 - 10.564 3.041 dobanzii Currency swapsSwapuri pe curs de schimb 3. iar alteori utilizeaza atat date observabile cat si neobservabile.050.073 85.639 - 10.4708.Situatii FiNaNCiaRE CONSOLiDatE Si iNDiViDuaLE La 31 DECEMBRiE 2011  RAPORT  FINANCIAR 12 NOtE La SituatiiLE FiNaNCiaRE CONSOLiDatE Si iNDiViDuaLE pENtRu aNuL iNChEiat La 31 DECEMBRiE 2011 43.124.097 9. care utilizeaza calcule de valoare actualizata.826 -108. contracte forward pe cursul de schimb. swap-uri pe cursul de schimb.839 19.454 6.335 4.639 - 10.839 19.453 3.154 . Valoarea justa (continuare) Grup Nivel 1 31 decembrie 2010 Nivel 2 Nivel 3 Total Banca 31 decembrie 2010 Nivel 3Nivel 1Nivel 2 Total Active financiareFinancial assets Instrumente financiareDerivative financial derivateinstruments 3.585 3. Notele atasate sunt parte integranta a acestor situatii financiare ( Sume in mii lei ) 115 .073 92.839 19.639 Instrumente financiare inregistrate la valoare  justa Mai jos este prezentatea o descriere a modului de determinare a valorii juste a intrumentelor financiarea care sunt inregistrate la valoare justa prin utilizarea unor tehnici de evaluare.294 52.964.454 109.041 3.041 3.348 1. printre care cursuri de schimb la vedere si la termen si curbe ale ratei dobanzii.453 4. Acestea includ estimarea Grupului referitor la ipotezele pe care un participant la piata le utilizeaza cand evalueaza aceste intrumente. Active financiare disponibile pentru vanzare Activele financiare disponibile pentru vanzare evaluate utilizand tehnici de evaluare sau modele de pret sunt actiunile necotate si titlurile.564 61.294 52.630 52.167. Printre tehnicile de evaluare utilizate cel mai des se numara stabilirea unor preturi forward pricing si modele swap.056.585 4.097 9.746 27. Aceste active sunt evaluate folosind modele care.208 61.630 52.

388.744 Financial liabilities --871.976.965.068.334 31.785.329 financiar 31 decembrie 2010 ValoareValoare contabilajusta Banca 31 decembrie 2011 ValoareValoare contabilajusta 31 decembrie 2010 ValoareValoare contabilajusta 662.429.743.294.793.293 42.755 42.821840.171 8.741.859 18.165 6. creditele si contractele de leasing acordate de catre Banca sunt evaluate la cost amortizat folosind rata efectiva a dobanzii mai putin orice depreciere.213 32.547 9.897.032.054.757 41.778 995.271.164 42.637 Imprumuturi atrase 21.669 41.12 RAPORT  FINANCIAR Situatii FiNaNCiaRE CONSOLiDatE Si iNDiViDuaLE La 31 DECEMBRiE 2011 NOtE La SituatiiLE FiNaNCiaRE CONSOLiDatE Si iNDiViDuaLE pENtRu aNuL iNChEiat La 31 DECEMBRiE 2011 43.637 13.429.796 43.035. sunt purtatoare de dobanzi care reflecta conditiile prezente de pe piata si sunt incheiate fara costuri de tranzactionare semnificative.160 17.839 10.365.394 13.335 43.817.035.373.354.298 662.384 611.716.405. Datorii financiare Costul amortizat al depozitelor de la banci si clienti se considera ca aproximeaza respectivele lor valori juste.428.127 Creante asupraLoans and advances institutiilor financiareto customers Credite si leaseFinancial avansuri 1.182.240.233.264.963 13.859 13. tinand cont de faptul ca aceste elemente isi modifica rata dobanzii in general.001 611.276 42.555.020 611.243.547 9. Tabelul de mai jos prezinta valoarea justa si valoarea contabila pe tip de instrument financiar: Grup 31 decembrie 2011 ValoareValoare justacontabila Active financiareFinancial assets DisponibilitatiCash in hand 662.057 17.859. pe termen scurt. ratelor de dobanda care reflecta conditiile prezente de pe piata si lipsei unor costuri de tranzactionare semnificative.194 8.879 11.428.231.965.194 Creante asupra BanciiDue from Central Bank Centrale banksDue from 8.721 17.006 116 Notele atasate sunt parte integranta a acestor situatii financiare ( Sume in mii lei ) .828 21.636 43.185.976.001 662.608.001.731.954.114 13.543 42.3927.665687.947 32.570 9.499 32.983 10.730 31.363 31.893.722 13.298 662.158732.114 13.077 -42. Valoarea justa (continuare) Valoarea justa a activelor si datoriilor financiare a caror valoare  contabila  este  diferita  de   valoarea justa Active financiare Depozitele plasate la banci.158 42.019 11.792 21.903 43.203.570 9. costul amortizat este aproximat de valoarea justa datorita naturii lor pe termen scurt.555.741.264.384 662.891.365 7.167.140.253.363 32.233.171 8.266 Demand deposits and Datorii financiarecurrent accounts Depozite la vedere siTerm deposits conturi curente andBorrowed funds Depozite la termendebt issued 13.363 43.127 1.829.020 acordate clienteleireceivables Creante din leasing 31.757.245 21.743.307.936.224 611.409 622.274.679 41. In cazul depozitelor plasate la banci.667 42.409 622.145.727 6.237.778 995.

Valoarea justa a instrumentelor financiare cu rata variabila este estimata prin folosirea incepand cu data urmatoarei modificari a ratei de dobanda a unui factor de actualizare derivat din ratele oferite clientilor cu trasaturi similare. ca baza a contabilitatii si pentru întocmirea de situatii financiare individuale. Grupul a adoptat reglementarile mentionate si a implementat IFRS ca baza a contabilitatii incepand cu 1 Ianuarie 2012. Modificarile calitatii creditelor din portofoliu nu sunt luate in considerare in determinarea valorii juste brute. pentru ca impactul deprecierii este recunoscut separat prin scaderea valorii provizionului constituit pentru pierderi atat din suma inregistrata cat si din valoarea justa. începând cu exercitiul financiar al anului 2012. Valoarea justa (continuare) Urmatoarele metode si ipoteze semnificative au fost aplicate in determinarea valorii juste a elementelor din tabelul de mai sus: Valoarea justa a creditelor acordate cu rata fixa este estimata prin actualizarea fluxurilor viitoare de numerar scadente cu un factor de actualizare derivat din ratele curente oferite unor clienti cu caracteristici similare pentru produse similare si cu maturitati similare. pentru produse similare pe orizonturi de timp comparabile. Notele atasate sunt parte integranta a acestor situatii financiare ( Sume in mii lei ) 117 .Situatii FiNaNCiaRE CONSOLiDatE Si iNDiViDuaLE La 31 DECEMBRiE 2011  RAPORT  FINANCIAR 12 NOtE La SituatiiLE FiNaNCiaRE CONSOLiDatE Si iNDiViDuaLE pENtRu aNuL iNChEiat La 31 DECEMBRiE 2011 43. dobanda inregistrata pana la data raportarii este inclusa in valoarea contabila a instrumentelor financiare. Pentru scopuri de prezentare a valorii juste. Evenimente ulterioare datei bilantului In conformitate cu Ordinului Bancii Nationale a României nr. 9/2010 privind aplicarea Standardelor Internationale de Raportare Financiara (IFRS) de catre institutiile de credit. 44.

13 RAPORT ANUAL CONTACTE 13 CONTACTE 118 .

00 fax: +4021.301.41.29.301.61. 408.22 Secretar General Flavia POPA flavia.40 fax: +4021.41.301.92 BRD Sogelease BRD Sogelease Asset Rental Vorles MORLOT – Director General tel: +4021.45 BRD Asset Management Dan NICU – Director General tel: +4021.ro . www.00 fax: +4021.20 BRD Asigur`ri de Via]` Yann LOUARN – Director General tel: +4021.29.41.99 BRD Pensii Rozaura ST~NESCU – Director General tel: +4 021.brd.22.49.29.77 fax: +4021.29 fax: +4021.327.41.408.23 fax: +4021.408.04 ALD Automotive Shane DOWLING – Director General tel: +4021.CONTACTE RAPORT ANUAL 13 SE DI UL CE NT RAL Turn BRD.10 SECRETARIATUL GENERAL Tel: 021-301.301.popa@brd. România Tel: (+40) 021-301.00 Fax: (+40) 021-301.28 fax: +4021. Bld.49.61. Ion Mihalache 1-7.ro 119 .num`r cu tarif normal \n re]elele Orange [i Vodafone vocalis@brd.19 BRD Corporate Finance Bogdan ILIESCU – Director General tel: +4021.ro VOCALIS: 0800 803 803 (num`r gratuit \n re]eaua Romtelecom) +4021-302.301.327.61.29.66. cod po[tal 011171.14.36 e-mail: comunicare@brd.81.200.81.301.ro Program 07h00-22h00 de luni pân` duminic` F IL IALE BRD Finance Bernard HISTE – Director General tel: +4021.61 (num`r cu tarif normal) *banca (*22622) . Bucure[ti.21 Fax: 021-301.200.61.408.

41/42 Grup Nord Est. Bucure[ti Adrian MAR}I{ – Director Executiv tel: 021-320.13 RAPORT ANUAL CONTACTE RE}EAUA BRD Sucursala Mari Clien]i Corporativi.40.65.106 fax: 0268-301.69.36-40 fax: 021-320.98.600 fax: 0269-217. Bucure[ti Marius MARINESCU – Director Executiv tel: 021-200.503 fax: 0248-221.69.970 fax: 0251-406.59.050 fax: 0232-211.00 fax: 021-200.222 Grupe Ia[i Dumitru VIRTU – Director Executiv tel: 0232-213.107 Grup Cluj Petru PETRU}– Director Executiv Delegat tel: 0264-405.233 Grup Craiova Radu NEAGOE –Director Executif tel: 0251-410.04 Grup Academiei.00/01 fax: 021-305.950 Groupe Constan]a Gigi CARATA{ – Director Executif tel: 0241-508.606 fax: 0244-595.074 fax: 0252-313.058 Grup Valahia Claudiu C~LIN – Director Executif tel: 021-319. Bucure[ti Dana B~JESCU – Director Executiv tel: 021-208.00.65.341 Grupe Piatra Neam] Constantin MARE{ – Director Executiv tel: 0233-214.59.06 120 .00 fax: 021-301.465 fax: 0262-217.494 fax: 0233-213.410 fax: 0265-261.403 tel-fax:0234-510576 Grup Baia Mare Petric` VAN} – Director Executiv tel: 0262-217.605 Grup Sibiu Patric POPOVICI – Director Executif tel: 0269-202.99 Grup Doroban]i.25 Grup Bac`u Lucian LAZ~R – Director Executiv tel: 0234-207.604 fax: 0241-613.722 fax: 0234-510.110 fax: 0264-598. Bucure[ti Petronel CHIVA – Director Executif tel: 021-301.65 fax: 021-208.00.273 Grup Ploie[ti Lauren]iu VASILIEF – Director Executif tel: 0244-595. Bucure[ti Marius CALI}OIU – Director Executiv tel: 021-305.092 Grup Târgu Mure[ Kalman BARTHA – Director Executif tel: 0265-207.089 fax: 0256-302.47 Grup Unirea.097 Grup Pite[ti George CAVAL – Director Executif tel: 0248-218.40.442 Grup Bra[ov Sorin G~ITAN – Director Executiv tel: 0268-301.98.41/2 fax: 021-317.800 fax: 0236-418.690 Grup Timi[oara Petru NEGRU – Director Executif tel: 0256-302.358 Grup Drobeta Turnu Severin Bogdan NICULESCU – Director Executif tel: 0252-316.570 Grup Gala]i Cristian DOBRE – Director Executif tel: 0236-307.

sector 1.22h00 Luni .66.SEDIUL CENTRAL 1-7 Ion Mihalache Boulevard. Lavinia Nu]eanu .ro Foto copyright: Aurélien Chauvaud. România Telefon: (+40) 021-301.00 Fax: (+40) 021-301.61.61 *banca (*22622) vocalis@brd.61.Duminic` 0800 803 803 +4021-302.36 e-mail: comunicare@brd.ro VOCALIS 07h00 . Bucure[ti 011171. Julien Magre.ro www.brd.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful