P. 1
यशवंतराव होळकर

यशवंतराव होळकर

|Views: 6|Likes:
Published by Rahul Chakrawar
यशवंतराव होळकर
यशवंतराव होळकर

More info:

Published by: Rahul Chakrawar on Jun 15, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/21/2014

pdf

text

original

यशवं तराव होळकर आÎण इÍतहासाचा Îवपयास

महाराजा यशवंतराव होळकर
या भारतभूमीत आप~या 9ाणांची बाजी लावून दे शासाठ| लdणारे Hनेक वीर ज7माला आले. आप~या
तळपcया कत cवाने cयांनी दाह|Íदशा 3जळून òाक~या. परं त cयां¯या प°चात cयांचा çÎतहास ÎलÍहणा¯या
बह

तांश çÎतहासकारांनी 9ामाÍणक çÎतहास ÎलÍहला नाह|. OोÇया क³ा, का~पÎनक 9सं", पा³े यांची
ÞसावाÞसव करत Hनेक महामानावांचा çÎतहास ÍबÞsवून òाकला. या महाप³4ांना आÍण महान Í1³यांना
जाती¯या च*+यातून पाहत cयांचा Íवक

त çÎतहास ÎलÍहला. म~हारराव होळकर या सामा7य Hन"रा¯या
मलाने 1वकत cवावर मोठे रा7य Îनमाण के ले. HÍह~यामा( होळकर यांनी आप~या लोकक~याणकार| कामाने
संपूण भारतभर आदश रा7य कसे Hसावे याचा व1तपाठ Þालून Íदला आहे . HÍह~यामा( होळकर यांचे पती
Oंsे राव हे य@ात मरण पावले. य@ करता करता मरण ये वूनह| Oंsेराव यांना बदनाम के ले. Oंsे राव व
HÍह~यामा( यांचे प³ मालेराव हे ¯यसनी, मा³ेÍ9F रे Oाòले. तकोजी होळकर, यशवंतराव होळकर यानीह|
आप~या कायाने सवाना 9ेÍरत के ले आहे . या दे शातील HांÎतकारक आÍण HOेरचा साव भ|म राजा Hसणारा
यशवंतराव होळकर या¯या बÎलदानाची काsीमा³ पवा न करता cयालाह| मा³ेÍ9F रे Oाòले . जणू काय
होळकरां¯या Oानदानालाच मा³ेÍ9F बनÞयाचा शाप होता. होळकर ÞराÞयातील Hने कांनी सामा7य
लोकांसाठ| आपले आय*य Oच| Þातले. तर|ह| cयां¯या पदर| 3पेHाच आल|.

9क HÍह~यामा( यांचे नाव Þे Þयाप रते च होळकरांचे कत cव आहे Hसे सवाना वाòते. तसा समज
जाणीवपूव क Îनमाण करÞयात आला आहे . Oंsे राव, मालेराव, तकोजी, यशवंतराव, Íवठोजी होळकर यांचा संÞ4
समाजासमोर आलाच नाह|. Í1³या प³4ांपेHा कमी नाह|त हे सां"ताना आ+ह| "~ल|पासून Íद~ल|पय त
शेकsो 3दाहरणे दे तो, परं त आ+हाला HांÎतकार| Îभमाबा( होळकर आठवत नाह|त. Îभमाबा( कोण होcया
हे ह| आ+हाला माÍहत नाह|. आÍण जे माÍहत आहे ते चक|चे माÍहत आहे . Oंsे राव, मालेराव, यशवंतराव
सारे च कसे काय मा³ेÍ9F ठरतात ? आÍण मा³ेÍ9F Hसूनह| आभाळालाह| लाजवेल Hसे कत cव या
महामानवानी "ाजवले कसे ? हा 9°न आ+हाला पsला पाÍहजे.

यापd|ल काळात çÎतहास ÎलÍहताना या 3पे ÍHत Hांतीकार|, बह

जन नायकांना 7याय दे Þयाचा 9यcन ÎशÍHत
आÍण जा"

त बह

जन समाजाने के ला पाÍहजे. होळकर ÞराÞयातील कत cववान प³4 आÍण Í1³यांची Oूप
3पे Hा $ाल| आहे . cयां¯यावर çÎतहास लेOकांनी आÍण समाजाने H7यायच के ला आहे . cयांचे वारसदार
+हणून नाव सं"णारे आपण cयां¯यावर|ल बदनामीचे कलंक पसून òाकÞयासाठ| 9यcन करत नाह| हे द द व
आहे . स²या या बाबतीत 9क 3cक

*ò +हणावा Hसा 9यcन जे*ठ लेOक संजय सोनवणी यांनी के ला आहे .
भारतीय çÎतहासातील 9क Hजरामर ¯यÍ4तरे Oा Hसणारे यशवंतराव होळकर यांचे चÍर³ सोनवणी यांनी
रे Oाòले आहे . यशवंतरावांचे चÍर³ Îलह|त Hसताना सोनवणी यां¯यासमोर काह| 9मO Hsचणी होcया.
आजपय त यशवंतराव होळकर या माणसाचे जे चÍर³ आपणाला माÍहत आहे ते +हणजे लòाF आÍण पणे
जाळणारा यशवंतराव. पÞयाशी Hसणारे यशवंतरावांचे हे वर सव 7ात आहे . परं त cयामा"ील नेमक|
कारणÎममांसा सोनवणी यांनी के ल| आहे . यशवंतराव यां¯यावर जो पणे जाळ~याचा आरोप के ला जातो तो
Hादांत Oोòा आहे हे सोनवणी यांनी 9ÎतहाÎसक परा¯यां¯या आHारे Îस@ के ले आहे . पणे जाळणे तर दू रच,
सामा7य माणसाला कोणताह| ³ास होता कामा नये Hसा आदे शच यशवंतराव यांनी काdला होता. पणे
य@ा¯या दर+यान Îशं दे यां¯या 9का सरदाराचा वाsा जाळÞयात आला होता. या¯यÎतÍर4त पणे जाळले हा
Hप9चार आहे हे सोनवणी यांनी परावे दे वून मांsले आहे . यशवंतराव होळकर हे राजे बनायला सव बाजूंनी
सम³ Hसतानाह| cयांना सcतेची कोणतीह| लालसा नाह| हे यशवंतरावांचे चÍर³ वाचताना पदोपद| जाणवते.
HÎतशय 9Îतक

ल पÍरÍ1³तीत होळकर सं1³ानाची Íव1कòलेल| Þsी प7हा बसवÞयाचे ÷ेय यशवंतराव
होळकर यानांच जाते.

यशवंतराव हे म~हारराव होळकर यांचे दcतकप³ तकोजीराव यांचे Hाकòे प³. cयांचे मोठे बंHू Íवठोजीराव
यांना पÞयात हcती¯या पायाशी दे वून ठार मारले . HÎतशय Hू रपणे के ले ~या Íवठोजी¯या हcये ला पणेकर
साHी होते. Íवठोजी होळकर यांचा काह|9क HपराH नसताना सcते¯या नशेत Hंद Hसणा¯या बाजीराव आÍण
cया¯या सा³ीदारांनी Íवठोजी¯या हcये चे 9मान काdले. Íवठोजीला HपमाÎनत करत साOळदं sांनी बांHून
हcती¯या पायाशी सोsÞयात आले. Íपसाळले~या हcतीने Íवठोजीचा च दाम दा कFन òाकला. मानवतेला
लाजवणारे हे क

cय पÞयन"र|त Þsले. कोणा¯याह| त|sातून ñ बाहे र पsला नाह|. Íवठोजी¯या हcयेचा
पÞयात Îन4ेH $ालाच नाह|. Íवठोजी¯या हcये ची बातमी यशवं तरावाला समजल| आÍण भावा¯या हcये ¯या
बातमीने तो पे òून 3ठला. बाजीरावाची आÍण cया¯या सा³ीदारांची सcते ची नशा 3तरवÞयासाठ| यशवंतराव
पÞयावर चालून आले. ¹याs बाजीराव पणे सोsून पळून "ेला. Íवठोजी¯या हcये नंतर Oरे तर यशवंतराव 9ार
द Oी $ाले होते. तर|ह| cयांनी बाजीरावाशी बोलणी करÞयाची तयार| के ल|. परं त यशवंतराव आपणाला
Íजवंत सोsणार नाह| Hसे वाò~याने चचची सार| Îनमं³णे H sकावून बाजीरावाने पलायन के ले. पÞया¯या
जनतेला वा¯यावर सोsून पळालेला बाजीराव çÎतहासात Oलनायक ठरत नाह|, मा³ पÞयातील सामा7य
जनतेला कोणीह| H4का लावता कामा नये Hसा आदे श आप~या स7याला दे णारा, पदोपद| Hपमान, H7याय
सहन कFन या रा*çासाठ|, रा*çातील सामा7य जनतेसाठ| नेहमी चचची तयार| ठे वणारा यशवं तराव
Oलनायक ठरला. çतका Íक सकाळी 3ठ~यानं तर यशवंतरावाचे नावह| Þे वू नये Hसा 9Þात पsÞयाçतपत.
पÞयावर होळकर| आल| होती, +हणजे यशवंतरावांनी पणे बे ÎचराO कFन òाकले Hशी मांsणी के ल| "ेल|.
पणेकर यशवंतरावाÍव³@ के ले~या या Hप9चाराला बळी पsले. Hनेक वत मानप³े आजह| हाच Oोòा çÎतहास
9माण मानून लेOन करत आहे त.

नतg*ò çÎतहास लेOक आÍण cयां¯यावर आंHळा Íव°वास ठे वणारे लोक यांनी जर| यशवंतरावा¯या 1म

तीना
करपू Íदले तर|ह| काह| लोकांनी Oरे यशवंतराव समाजासमोर मांsÞयाचा 9यcन नेहमी के ला आहे . शाह|र
Hमर शेO +हणतात,
" Íशवराया मागं होळकर फ4त ऐकला
महारा*çIवHा NÍत 3ं च 3Rा6B| गला
Bव इÍतहासाचा Bवा सëय öा&ला
NमरB Îöला I मH-याला चला...
यशवंतराव होळकर 4ोला,
चांगRल 4ोला IIIII "

आजपय त यशवंतरावाचे, cयां¯या काय कत cवाचे ÎनपHपाती मू~यमापन 4वÎचतच $ाले आहे . यशवंतराव
होळकर हे भारतीय भूमीत ज7माला आलेला 9क Íहरा आहे . आजपय त या Íह¯यावर 3पे Hेची, जातीqवे4ाची
राO जमा $ाल| होती. ह| राO $òक

न यशवंतरावांचे Oरे आÍण Îनम ळ चÍर³ समाजासमोर आले पाÍहजे.
9ÎतहाÎसक प रावे, का"दप³ां¯या आHारे O¯या çÎतहासाची मांsणी $ाल| पाÍहजे. हे ÎशवHन*य पेलÞयाचे
आ¯हान बह

जन समाजाने 1वीकारले पाÍहजे. H7य³ा cयां¯या ³ोर महाप³4ांचा çÎतहास Hसाच कलंÍकत
के ला जाणार. या पHपाती çÎतहासाला नतT*ò çÎतहासकार जेवdे जबाबदार आहे त तेवdे च आपणह|
जबाबदार आहोत. आपण कHी O¯या çÎतहासाची आस Hरल| नाह| हा आपला "7हा आहे . ç³ून पd|ल
काळात ब@ीजीवी व"ावर Oरा आÍण ÎनपHपाती çÎतहास ÎलÍहÞयाची जबाबदार| आहे . तो जर आप
ÎलÍहणार नसू तर भावी काळात आम¯या महाप³4ांना बदनाम के ले +हणून 91³ाÍपत व"ा¯या नावाने Osे
9ोsÞयाचाह| आपणाला HÎHकार नसेल.

HÎHक माÍहतीसाठ| वाचा -
N& रचा साव R|म राHा : महाराHा यशवंतराव होळकर
महाराH यशवंतराव होळकर - यशवंत Bायक माÍसक
N& रचा साव R|म महाराHा यशवंतराव होळकर
यशवंतराव होळकरांB| पण Bा Hाळल Bा लõल...
ÎवõोH|च| 4 राÍत4 र हëया...
N& रचा साव R|म महाराHा यशवंतराव होळकर

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->