Drept canonic SUPORT DE CURS AN IV 2012-2013

1

Administrarea Sfintei Taine a Cununiei 1. Vechimea şi importanţa căsătoriei Căsătoria este socotită cea mai veche instituţie a dreptului divin, fiindcă ea a luat fiinţă – aşa cum reiese din Sfânta Scriptură – odată cu crearea primilor oameni Adam şi Eva. Într-adevăr, aşa cum se referă în Facere, capitolele I şi II, după ce Dumnezeu a făcut pe om a văzut că “nu este bine să fie omul singur” şi de aceea i-a făcut ajutor potrivit pentru el, făcând în acest scop pe femeie cu os din oasele lui Adam şi carne din carnea lui (Facere 3, 23). I-a unit apoi aşa încât să fie amândoi ca un trup (Facere 2, 24) şi, binecuvântându-i, le-a spus: “Creşteţi şi vă înmulţiţi şi umpleţi pământul şi-l supuneţi” (Facere 1, 28). Totodată Dumnezeu a rânduit ca înmulţirea oamenilor să aibă loc prin crearea de noi familii, dispunând: “De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va uni cu femeia sa şi vor fi amândoi un trup” (Facere 2, 24). Dintru început s-a stabilit deci importanţa familiei ca celulă a societăţii, numai în cadrul familiei formânduse în cele mai bune condiţii viitorii membri ai societăţii. 2. Scopul căsătoriei Din textele Sfintei Scripturi rezultă clar că Dumnezeu a unit pe bărbat şi femeie cu scopul de a se întrajutora, iubindu-se unul pe altul, şi ca să nască şi să crească copii, care, la rândul lor, să îndeplinească aceleaşi îndatoriri. În acest scop, Dumnezeu a sădit în firea bărbatului şi a femeii tot ceea ce le este necesar pentru a putea îndeplini misiunea pentru care au fost creaţi. Pentru acest lucru, că bărbatul şi femeia au în firea lor simţurile şi sentimentele care să-i unească şi iubindu-se, să poată da naştere la copii, căsătoria este socotită şi ca instituţie de drept natural, iar familia ca celulă indispensabilă – şi de neînlocuit – a societăţii; pentru că într-adevăr în căsătorie şi în familie se întreţin şi se cultivă cele mai nobile sentimente umane, de iubire şi de dăruire a unui soţ pentru celălalt şi a amândurora pentru copii; şi, în acelaşi timp, se obişnuieşte omul cu ordinea, cu respectul şi cu ascultarea faţă de cei mai mari. 3. Caracterele căsătoriei Din cuprinsul textelor biblice menţionate se desprind şi caracterele pe care Dumnezeu le-a stabilit căsătoriei pe care a instituit-o. Unind un singur bărbat cu o singură femeie, Dumnezeu a voit ca această unire să fie şi să rămână monogamă. În acelaşi timp, unirea fiind atât de intimă încât ambii soţi formează un trup, iar trupul având viaţă este indivizibil, căsătoria are şi caracterul indisolubilităţii, adică este socotită ca încheiată

2

pentru toată viaţa. De asemenea, unitatea trupului care se realizează între cei doi soţi, prin căsătorie, presupune egalitatea lor şi, deci, împărtăşirea de către ambii de aceleaşi drepturi şi îndatoriri, prevăzute atât de legile divine cât şi de legile civile1; între aceste îndatoriri este menţionată, ca deosebit de importantă, fidelitatea reciprocă. Aceste caractere necesare trăiniciei căsătoriei nu au fost respectate însă întotdeauna. Căderea în păcat a primilor oameni – Adam şi Eva – s-a răsfrânt curând cu consecinţe păgubitoare şi asupra căsătoriei. Astfel, principiul monogamiei a fost călcat de către unuldin descendenţii lui Cain, din a cincea generaţie, numit Lameh, care s-a căsătorit cu două femei (Facere 4, 19). De asemenea n-a fost respectată nici indisolubilitatea căsătoriei, practicându-se desfacerea ei atât prin divorţ cât şi – mai ales – prin procedura repudierii femeii de către bărbat. Cu toată stăruinţa sa,de a asigura căsătoriei indisolubilitatea, Moise n-a reuşit să împiedice nici divorţul, nici repudiere, din cauza învârtoşirii inimilor compatrioţilor săi, după cum a ţinut să precizeze Mântuitorul Hristos în răspunsul pe care l-a dat fariseilor care, ispitindu-l, l-au întrebat pentru ce a îngăduit Moise ca bărbatul să poată da carte de despărţenie soţiei şi să o lase, dacă a fost rânduit ca ceea ce a unit Dumnezeu omul să nu despartă” (Matei 19, 8). Evreii nu respectau nici egalitatea dintre soţ şi soţie; pentru ei femeia trebuia să corespundă datoriei de a asigura soţului succesori. Aşa se explică practica repudierii soţiei care nu avea copii şi practica leviratului, potrivit căreia când un evreu murea fără moştenitori, fratele său era dator să se căsătorească cu cumnata sa, văduvă (Deuteronom 25, 5-10), iar dacă decedatul nu avea frate, obligaţia revenea unei rude apropiate (Rut 4, 5); dar şi într-un caz şi într-altul, primul copil care se năştea din asemenea căsătorie era socotit ca fiind al celui decedat. În privinţa infidelităţii, este adevărat, legislaţia pedepsea şi pe femeie şi pe bărbat pentru săvârşirea adulterului (Deuteronom 22, 22); în practică însă era pedepsită mai mult femeia, motiv pentru care Mântuitorul nu a condamnat pe femeia adulteră, ci numai l-a recomandat ca pe viitor să nu mai păcătuiască. Situaţia aceasta de decădere în care se găsea căsătoria la evrei, în timpul Mântuitorului Hristos, se găsea şi la greci şi la romani. Într-adevăr, legislaţia romană prevedea principiul monogamiei; în practică însă el nu era respectat pe de o parte
1

Aceste caractere se desprind clar şi din definiţia pe care jurisconsultul Modestin a dat-o căsătoriei – definiţie pe care şi-a însuşit-o şi Biserica creştină -: “Nuptiae sunt conjunctio maris et feminae, consortium omnis vitae, divini et umani juris communicatio” (Digestae, I, 1, 23, 2).

3

ca urmare a căderii primilor oameni în păcat. chiar dacă ar fi avut ca motiv adulterul soţului. nu putea fi vorba de egalitatea soţiei cu soţul. dar şi soţul o putea alunga oricând dorea.fiindcă se tolera concubinajul. De aceea. era nevoie de înzestrarea căsătoriei cu o forţă morală care să depăşească puterea constrângătoare pe care o prevedeau legile civile. Căsătoria ca Sfântă Taină Pentru că în curgerea vremii. ne vom limita la înfăţişarea inferiorităţii soţiei în cele două feluri de căsătorii mai importante. soţii să ajungă să aibă în conştiinţa lor clară răspunderea pe care şi-o asumă faţă de Cel ce le-a imprimat în fire tendinţa spre această unire. ci ca un fel de fiică a lui. fără ca soţia să aibă vreun drept de a protesta sau de a cere şi ea desfacerea căsătoriei. către sfârşitul Republicii şi începutul Imperiului. ci rămânea mai departe sub autoritatea tatălui său. adică independentă – numai atunci putea să se plângă şi ea împotriva soţului său. soţia nu trecea sub autoritatea soţului ei. fără manu. Tot atât de uşor soţul putea să îşi şi alunge soţia. De asemenea. soţul putea dispune şi de viaţa soţiei. Numai în cazul când tatăl său o scotea de sub puterea sa părintească – şi ea devenea sui iuris. iar pe de altă parte fiindcă stăpânii puteau beneficia. se uitase cu totul adevăratul scop şi adevărata 4 . fără a se expune la vreo pedeapsă. dar nu ca egală cu el. În cel de al doilea fel de căsătorie. în această situaţie. putând să-l acuze – dacă era cazul – şi de adulter şi să ceară desfacerea căsătoriei ei pentru acest motiv. cu care se căsătorise fără să treacă sub ascultarea lui. aşa cum putea dispune de viaţa copiilor săi. pentru ca la unirea lor în căsătorie. 4. dacă dorea. Pentru exemplificarea inegalităţii care exista între soţ şi soţie. desfacerea căsătoriei devenise la romani. De altfel. atât de uşoară încât putea fi obţinută şi numai pentru simpla bănuială de adulter. de sclavele lor. În primul fel de căsătorie soţia ieşea de sub autoritatea tatălui său şi trecea sub autoritatea soţului ei. Din exemplele relatate cu privire la situaţia căsătoriei şi familiei la evrei şi romani – exemple care se întâlneau la toate popoarele în vremea Mântuitorului Hristos – rezultă limpede că aceste instituţii se îndepărtaseră atât de mult de principiile pe care le stabilise Creatorul la instituirea primei căsătorii şi a primei familii încât de la dispoziţiile legislaţiei civile care le reglementau în acel timp şi de la măsurile ce puteau fi luate pe calea justiţiei sau administraţiei pentru impunerea respectării acestor dispoziţii nu se mai putea nădăjdui readucerea acestor instituţii la îndeplinirea rolului important pentru care au fost instituite. egală cu copiii care rezultau din căsătorie. pe care le puteau încheia cetăţenii romani: căsătoria in manu mariti şi căsătoria sine manu mariti. care o putea retrage din căsătorie. când doreau. În acest scop a înălţat Mântuitorul Hristos căsătoria la rang de Sfântă Taină.

P. Biserica creştină a educat pe membrii ei în sensul de a socoti ca scop principal al căsătoriei lor naşterea şi creşterea de copii. 5 . referitoare la reglementarea căsătoriei şi a familiei. G. deopotrivă. De altfel toţi Sfinţii Părinţi care au elogiat starea de feciorie au ţinut să adauge că prin aceastanu au înţeles să condamne sau să arate o mai mică preţuire căsătoriei. ridicând-o la rangul de Sfântă Taină şi i-a imprimat caracterul de indisolubilitate. luând starea de feciorie pe care o consideră superioară stării de căsătorie. adaugă: “Şi totuşi aceasta nu înseamnă că eu socotesc căsătoria printre lucrurile rele. care menţine natura în limitele ei juste”4. Bucureşti. prin săvărşirea acestei Sfinte Taine a Cununiei. pentru a nu i se interpreta greşit laudele pe care le-a adus stării de feciorie. ca efect al săvârşirii acestei Sfinte Taine de către episcop sau preot soţilor – un bărbat şi o femeie – care se unesc în căsătorie. dar dacă nu ne căsătorim rămânem într-o castitate perpetuă”2. 44. spune în legătură cu acest scop al căsătoriei: “Noi nu ne căsătorim decât pentru a avea copii. Sfântul Grigorie de Nisa. scoţând în evidenţă superioritatea moravurilor creştinilor faţă de corupţia vieţii păgânilor. Ea este pentru cei care vor s-o folosească aşa cum trebuie un mijloc de înfrânare a poftelor.formă a căsătoriei. eu o laud foarte mult. menţionând că el însuşi a primit binecuvântarea lui Dumnezeu în căsătorie”3. 46. adică naşterea de copii pentru înmulţirea membrilor societăţii în general. dimpotrivă. La fel Sfântul Vasile cel Mare. a accentuat că prin aceasta el nu dezaprobă deloc căsătoria. pierzându-şi caracterul de monogamie chiar la evrei. de Pr.. Olimp N. Astfel. Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române. trad. legile divine şi cele civile. De asemenea. Sfântul oan Gură de Aur. expunând în ce constă adevărata integritate a fecioarelor. Mântuitorul Hristos a redat căsătoriei cinstea cuvenită. prin puterea Duhului Sfânt. G. spre învăţarea tuturor neamurilor şi botezarea celor care vor primi această învăţătură. “Apologeţi de limbă greacă”. vol. 3 Sfântul Grigorie de Nissa. spune că şi căsătoria este onorabilă dacă este încheiată în mod 2 Sfântul Iustin Martirul şi Filosoful. Apologia I. 539. prof. 1980. în cartea asupra acestei stări. în “Părinţi şi Scriitori Bisericeşti”. în orice împrejurare – şi la bine şi la rău – până la sfârşitul vieţii. 48. În acest scop. Căciulă. apoi întrajutorarea lor reciprocă. Sfântul Justin Martirul. 354. Într-adevăr. II. şi creşterea lor în spiritul învăţăturii încredinţate de Mântuitorul Hristos Sfinţilor Apostoli. împărtăşindu-se în comun şi în mod egal de toate drepturile şi obligaţiile pe care le prevăd. şi a membrilor Bisericii în special. căsătoria primeşte. 353. p. sfinţirea legăturii conjugale şi întărirea soţilor ca să-şi poată îndeplini tot ceea ce constituie scopul unirii lor. rom. 4 P.. 29. 570. De virginitate.

Cu acest caracter de Taină este cinstită căsătoria şi în Biserica Romano-Catolică. Apoi. ci soţilor din toate veacurile. Prezenţa preotului. după doctrina consacrată în Biserica Romano-Catolică de către Sinodul tridentin. Săvârşitor al Tainei Cununiei este episcopul – care poate săvârşi toate Tainele Bisericii – şi preotul care poate săvârşi numai şase Sfinte Taine. accentuându-se importanţa consimţământului lor. condiţionează această îngăduinţă de îndatorirea ei ca noua căsătorie. 39). am amintit că se socoteşte participarea Sa la nunta din Cana Galileii. nu are un rol activ. 22-23). 745. În această participare Sfinţii Părinţi au văzut intenţia Mântuitorului de a arăta nu numai soţilor acelei nunţi. “testis spectabilis”. Condiţiile necesare pentru săvârşirea validă a Sfintei Taine a Cununiei Ca şi celelalte Sfinte Taine şi la săvârşirea Tainei Cununiei trebuie respectate cu stricteţe rânduielile pe care Biserica Ortodoxă le-a stabilit cu privire la: săvârşitor. cei care se căsătoresc. 5). Binecuvântarea religioasă şi toate actele şi formalităţile pe care le îndeplineşte preotul romano-catolic înainte de binecuvântare nu au nici o importanţă juridică în 5 P. preotul era socotit un spectator sau mai degrabă un martor spectator. materie şi formă. pe care o va încheia să fie “numai întru Domnul”. iar pe bărbaţi să-şi iubească femeile precum Hristos a iubit Biserica şi după ce repetă cuvintele Mântuitorului (Matei 19. În legătură cu momentul în care Mântuitorul a ridicat căsătoria la treapta de Sfântă Taină.. când a săvârşit şi prima Sa minune. de câtă cinste se bucură căsătoria în faţa lui Dumnezeu. La romano-catolici săvârşitori sunt socotiţi înşişi mirii. 30. iar în Epistola I către Corinteni (7. de când protestanţii de toate nuanţele în care s-au diversificat i-au tăgăduit acest caracter. în Epistola către Efeseni. 5. primitor. iar nu binecuvântarea preotului. Taina Hirotoniei fiind de competenţa exclusivă a episcopului. după ce sfătuieşte pe femei să se supună bărbaţilor ca Domnului. G. Caracterul de Taină al Căsătoriei a fost recunoscut de toţi creştinii – şi calcedonieni şi necalcedonieni – până la începutul secolului al XVI-lea.legitim şi cu scopul de a avea copii. 746. adică numai cu binecuvântarea Bisericii. 6 . vorbind despre libertatea femeii de a se căsători după ce îi va muri bărbatul. ca element esenţial al validităţii căsătoriei. iar nu numai pentru simpla plăcere5. adaugă: “Taina aceasta este mare. împreună cu ucenicii Săi. iar eu zic în Hristos şi în Biserică”(Efeseni 5. căci numai dacă este încheiată “întru Domnul” căsătoria este “Taină mare”. Sfântul Apostol Pavel.

în iubire şi sprijin reciproc.privinţa validităţii căsătoriei. Biserica creştină a folosit de la început logodna ca act premergător căsătoriei. La baza consimtământului soţilor de a se uni în căsătorie nu trebuie să stea însă nici o condiţie care ar contraveni legilor bisericeşti şi legilor civile. moralei creştine şi bunelor moravuri. în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. din momentul exprimării sonsensului liber între soţi. 2. în urma săvârşirii acestei Sfinte Taine de către episcop sau preot. fiindcă ea era practicată – fiind chiar legiferată – atât în Vechiul Testament cât şi în dreptul roman. Forma Tainei Cununiei o constituie invocarea Duhului Sfânt prin formula: “Se cunună robul lui Dumnezeu (N) cu roaba lui Dumnezeu (N). pentru îndeplinirea tuturor îndatoririlor prin care se realizează scopul căsătoriei. În această situaţie. Actele premergătoare Cununiei 1. Logodna. prin decretul “Ne temere” din 2 august 1907. nu a reuşit să se impună în sensul ca starea de căsătorie rezulte atât din consimţământul soţilor cât şi din binecuvântarea preotului. În cazul în care numele dat la botez ar fi altul decât cel din certificatul de naştere de la Oficiul de stare civilă. de momentul dobândirii caracterului de Taină – prin binecuvântarea preotului se leagă strâns în Biserica Ortodoxă şi dobândirea caracterului indisolubilităţii căsătoriei. nu “eo ipso”. Codexul Canonic intrat în vigoare la 27 noiembrie 1983 prevede – prin canonul 1055. Amin”. Caracterul de contract al căsătoriei se recunoaşte şi în Biserica Ortodoxă – numai căsătoriei civile i se recunosc efecte juridice – dar caracterul de taină îl dobândeşte căsătoria numai prin binecuvântarea preotului. prevăzând ca obligatorie – sub pedeapsa nulităţii căsătoriei – prezenţa preotului la contractarea căsătoriei. validitatea căsătoriei apare ca efect al harului Duhului Sfânt. Materia este consimţământul liber al bărbatului şi al femeii de a se uni şi trăi împreună întreaga viaţă. Măsura luată de papa Pius al X-lea. ca în Biserica Romano-Catolică. Definiţia logodnei – sponsalia – a adoptat-o Biserica din dreptul roman ca “promisiunea reciprocă a unui bărbat şi a unei 7 . De asemenea. că un contract matrimonial încheiat valid între doi botezaţi devine “eo ipso sacramentum”. iar nu de momentul intervenirii actului de intimitate fizică între soţi. Primitorii sunt cei ce se căsătoresc – un bărbat şi o femeie – dovedind înaintea preotului paroh că au botez valid şi îndeplinesc – pe lângă condiţiile pe care la prevăd legile statului pentru încheierea căsătoriei civile – şi condiţiile stabilite de Biserică. prin consimtământul soţilor. 1. parag. în formulă se va pronunţa numele dat la Botez.

potrivit căruia urma ca logodnicul care ar fi avut raporturi de intimitate cu logodnica sa înainte de încheierea căsătoriei. Editura Didactică şi Pedagogică. 1. în care logodnica era socotită ca soţie a logodnicului. 1978. era în contradicţie cu libertatea pe care o acordau legile statului celor logodiţi de a nu-şi respecta promisiunea făcută prin logodnă. Codex. De aceea împăratul Leon Filosoful (886-912). După deptul roman. dacă între timp se răzgândeau. Drept privat roman. cei logodiţi – cu toate că logodna se încheia cu oarecare forme. Însuşirea acestei concepţii au confirmat-o Părinţii Sinodului VI ecumenic. la Vladimir Hanga. 1: “sponsalia sunt mentio et repromissio nuptiarum futurarum”. socotindu-se că. dacă nu mai doreau să se căsătorească împreună. şi a interzis ca Biserica să mai binecuvinteze logodna celor care nu au împlinit vârsta cerută pentru încheierea căsătoriei. XXIII. Dar întrucât logodna se putea încheia şi la o vârstă mai mică decât cea prevăzută pentru încheierea căsătoriei – chiar la 7-8 ani. el a păcătuit cu o femeie care nu era cu totul străină de dânsul. 23-27. Aceeaşi concepţie o exprimase şi Sfântul Vasile cel Mare. 1. stabilită prin această Novelă de 14 ani pentru bărbaţi şi 13 ani pentru femei. în realitate. să fie sancţionat numai cu oprirea de la Sfânta Împărtăşanie. de a se considere ca şi căsătoriţi.femei că se vor căsători în viitor”6. asimilând logodna cu căsătoria. Matei 1. 1-2. în canonul 98. 7 Justinian. socotind vinovat de adulter pe cel care va lua în căsătorie pe o femeie logodită cu altul. uneori chiar dublu acestor daruri7. 8 . a confirmat punctul de vedere al Bisericii. prin act scris sau în faţa martorilor – nu erau constrânşi să-şi respecte promisiunea şi să treacă la încheierea căsătoriei. dar a îngăduit ca fără 6 Digestae. 18-20). p. Bucureşti. 191. aplicânduse pedeapsa menţionată numai pentru neînfrânare. iar nu pentru desfrânare. V. cu trei veacuri mai înainte. în privinţa consecinţelor. La puţin timp însă Leon Filosoful a intervenit cu o nouă lege – Novela 109 – prin care a menţinut interdicţia ca logodna să fie binecuvântată înainte ca logodnicii să fi împlinit vârsta prevăzută de Novela 74. iar acesta ca soţ al logodnicei lui (Deuteronom 22. nota 3. când cei în cauză nu-şi puteau da seama de importanţa actului pe care îl încheiau – s-a apreciat că obligaţia care rezultă pentru logodnici din binecuvântarea Bisericii. prin Novela 74. fiind încă în viaţă logodnicul ei. ca şi la încheierea căsătoriei – a dat logodnei aceeaşi importanţă morală obligatorie ca şi căsătoriei. Importanţa şi consecinţele logodnei Biserica şi le-a însuşit însă din Vechiul Testament. Singura consecinţă la care se putea expune soţul vinovat de nerespectarea logodnei era restituirea darurilor pe care le primise cu prilejul logodnei. Biserica – intervenind la încheierea logodnei cu binecuvântare. în canonul 69.

dar pe care ei fie nu le cunosc. Caracterul exclusiv civil al căsătoriei l-a păstrat şi Codul Familiei. iar cultelor religioase recunoscute. O asemenea situaţie a intervenit în Biserica Ortodoxă Română cu începere de la 1 decembrie 1865. care a intrat în vigoare de la 1 februarie 1954. 3 din acest Cod se prevede: “Căsătoria nu poate fi dovedită decât prin certificatul de căsătorie eliberat pe baza actului întocmit în registrul actelor de stare civilă”. Asimilarea logodnei cu căsătoria a fost întărită în Imperiul Bizantin şi de către alţi împăraţi ce au urmat lui Leon Filosoful. 2. De aceea pentru evitarea incovenientelor ce ar fi rezultat dacă fiecare Biserică autecefală ar fi aplicat legislaţia proprie. Vestirile sau anunţările. Asemenea prevederi legale nu împiedică însă pe credincioşi să ceară Cultului respectiv şi binecuvântarea religioasă a căsătoriei lor. în art. Pentru o cât mai largă informare asupra raporturilor dintre viitorii soţi. 13 prevede datoria lor de a arăta în declaraţia de căsătorie că nu există nici o piedică legală la căsătorie. referitoare la logodnă şi căsătorie a devenit tot mai dificilă. respectarea rânduielilor bisericeşti. libertatea de a se organiza şi funcţiona liber. să se documenteze cu privire la raporturile dintre soţi. făcând abstracţie de legislaţia statului respectiv. iar ca act religios de către Biserică. după ce au luat naştere statele naţionale cu Biserică Ortodoxă autocefală. ci numai o dată cu Sfânta Taină a Cununiei. dar nu sub şapte ani.binecuvântarea religioasă aceasta să poată fi încheiată şi la vârstă mai mică. pentru ca nu cumva între ei să existe piedici legale sau religioase care s-ar opune încheierii căsătoriei lor. În art. Dar. Sinodul fiecărei Biserici autocefale a hotărât pe de o parte ca logodna religioasă să nu se mai oficieze seperat. ca împărat. data intrării în vigoare a Codului civil. a nu le mărturisi. De aceea atât Statul cât şi Biserica caută ca înainte de a aproba încheierea unei căsătorii. Căsătoria ca act civil este reglementată de către stat. fie ar fi ispitiţi a le trece sub tăcere. după ce în art. În acelaşi timp el şi-a rezervat sieşi. întrucât în România se garantează prin Constituţie tuturor cetăţenilor libertatea de conştiinţă şi libertatea religioasă. iar efectele juridice s-au recunoscut numai căsătoriei civile. dreptul de a acorda dispensă atât pentru vârstă cât şi pentru binecuvântarea religioasă celor logodiţi cu dispensă de vârstă dată de el. în acele state în care logodna nu a fost legiferată. iar pe de altă parte ca Sfânta Taină a Cununiei să se săvârşească numai celor care fac dovada că au încheiat în prealabil căsătoria civilă. 14 precizează că “Orice persoană poate face opunere la căsătorie dacă există o 9 . asemenea dispoziţii au putut fi respectate numai în statele în care jurisdicţia asupra căsătoriei a fost încredinţată Bisericii. Codul Familiei.

Ţinându-se seama de scopul esenţial la căcătoriei – naşterea de copii – prin lege s-a stabilit o vârstă minimă. după cum se constată că cei în cauză au cunoscut sau nu impedimentele. F. inclusiv hotărârile prin care delegatul de stare civilă ar respinge unele cereri de căsătorie dacă “în temeiul verificărilor ce este dator să facă. trebuind să arate însă în scris dovezile pe care îşi întemeiază opunerea. Cu privire la efecte. iar după efectele lor. al opunerilor primite sau al informaţiilor ce are. Cu toate acestea. pentru motive temeinice şi numai în baza avizului medicului Consiliului Judeţean al Capitalei şi cel 10 . cu o săptămână înainte de ziua fixată pentru Cununie. Impedimentele absolute prevăzute de Codul Familiei pe care le respectă şi Biserica sunt: a) Vârsta soţilor. ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite”. după conţinutul sau întinderea lor. 7. ar. într-o duminică sau zi de sărbătoare. Impedimente la Căsătorie Prin impedimente la căsătorie se înţeleg împrejurările sau situaţiile care se opun la încheierea unei căsătorii. Impedimentele absolute Acestea pot fi impedimente absolute pe care le prevede Codul Familiei şi pe care le respectă şi Biserica. în absolute şi relative. ca să poată da naştere la copii sănătoşi. dar se pedepsesc soţii cu epitimii şi preoţii săvârşitori cu sancţiuni bisericeşti care pot fi mai aspre sau mai puţin grave. Impedimentele absolute împiedică încheierea căsătoriei cu orice persoană. 15). Această vârstă potrivit art. În cazuri excepţionale. Biserica respectă toate dispoziţiile prin care statul reglementează căsătoria sub aspectul civil.piedică legală. întrucât Biserica are şi dispoziţii proprii prin care reglementează căsătoria din punct de vedere religios -–după ce va constata că mirii sunt botezaţi ortodox şi că între ei nu există rudenie în grade interzise de Biserică – va anunţa cererea de căsătorie în două duminici consecutive. care presupune dezvoltarea fizică a viitorilor soţi. A. fără excepţie. În general impedimentele la căsătorie se împart. iar cea încheiată cu nerespectarea impedimentelor împiedicătoare rămâne valabilă. Determinarea impedimentelor aparţine autorităţii civile. şi apoi impedimentele absolute prevăzute numai de Biserică 1. iar în caz de urgenţă motivată. pentru caracterul civil al căsătoriei şi autorităţii bisericeşti pentru caracterul religios. iar cele relative numai cu anumite persoane. 4 din Codul Familiei este de 18 ani pentru bărbat şi 16 ani pentru femeie. găseşte că cerinţele legii nu sunt îndeplinite”( C. căsătoria încheiată cu nerespectarea impedimentelor dărâmătoare este nulă. în dărâmătoare (impedimenta desimentia) şi împiedicătoare (impedimenta impedientia). fără valoare.

11 . se prevede că este oprit să se căsătorească – sub sancţiunea nulităţii căsătoriei – debilul mintal. nu s-a îngăduit căsătoria unui creştin cu un necreştin. Vasile cel Mare). Tainele Bisericii împărtăşindu-se numai celor botezaţi.Judeţean poate încuviinţa căsătoria femeii care a împlinit 15 ani. a consimţământului liber. acesta poate cere anularea căsătoriei în termen de şase luni de la încetarea violenţei sau de la descoperirea erorii sau vicleşugului (art. când numai unul dintre soţii căsătoriţi ca păgâni trece la creştinism. episcop – fiind căsătorit. Căsătoria încheiată fără respectarea vârstei legale este socotită nulă. După desfacerea primei căsătorii . priveşte cazurile ce se iveau mai des la începutul creştinismului. c) Existenţa căsătoriei a treia. prin Tomos-ul Unirii. ca un creştin să rămână în căsătorie cu un necreştin. cu epitimii. Excepţia îngăduită de Sfântul Apostol Pavel (I Corinteni 7. care trebuie exprimat personal de fiecare soţ şi în mod public în faţa delegatului de stare civilă (art. F. c) Căsătoria existentă a unui soţ. b) Votul castităţii. 6 Trulan. Codul Familiei respectă principiul monogamiei prevăzând că “este oprit să se căsătorească bărbatul care este căsătorit sau femeia care este căsătorită” (art. Impedimentele absolute prevăzute numai de Biserică sunt următoarele: a) Hirotonia. F.).. încheierea căsătoriei a doua şi a treia (can. 16 C. b) Consimţământul liber al viitorilor soţi. 1214).). sărăciei şi castităţii.). Cel care a fost tuns în monahism. 5 C. În cazul în care consimţământul unui soţ ar fi fost viciat prin eroare cu privire la identitatea fizică a celuilalt soţ. 26 ap. nu se mai poate căsători după aceea (can. nu se mai poate căsători (can. 4 şi 50 Sfântul. preot. prin viclenie sau prin violenţă. în nădejdea că prin această convieţuire şi soţul necreştin se va creştina. cât timp nu are discernământul faptelor sale (art. 16 IV ec. F. Prin hotărârea luată de Sinodul din Constantinopol în anul 920..) 2. 1 Neocezareea). În legătură cu această condiţie. Vasile cel Mare). F. can. 21 C. 6 Sfântul. 9 C. can. Căsătoria încheiată fără respectarea condiţiilor prevăzute pentru exprimarea consimţământului de către soţi este socotită nulă (art. 3. Cel care a acceptat să fie hitotonit în treptele ierarhiei sacramentale – diacon. făcând voturile: ascultării.). 19 C. precum şi cel care este lipsit vremelnic de facultăţile mintale. existenţa căsătoriei a treia a fost decretată ca impediment absolut la încheierea unei noi căsătorii. F. can. d) Deosebirea de religie.prin moartea unui soţ sau prin divorţ – Biserica a îngăduit. iar căsătoria realizând o unitate între soţ şi soţie.

De aceea se face 12 . şi mai îndepărtată sau indirectă între bunici şi nepoţi sau strănepoţi. rudenia de sânge este mai apropiată şi directă între părinţi şi copii. sau între veri ca descendenţi indirecţi ai aceloraşi autori comuni (bunici. întâi cea a tatălui ca descendent direct. în baza comunicării aceluiaşi sânge. cât şi pe aceia care. fără a descinde unii din alţii au totuşi un ascendent comun. numită cuscrie. În afară de rudenie. legătura ce ia naştere prin actul primirii la Sfântul Botez. fiindcă este vorba de o singură naştere. Astfel este socotită rudenie fizică legătura ce se creează prin actul fizic a naşterii. Astfel. bunicul şi nepotul sunt consângeni în gradul II. Astfel. şi este socotită rudenie spirituală. tatăl şi fiul sunt consângeni în gradul I. RUDENIA Consângenitatea sau Rudenia de sânge Cons\ngenitatea – sau rudenia de sânge – este raportul de intimitate ce se stabileşte între două sau mai multe persoane. Impedimente relative Impedimentele relative – care împiedică încheierea căsătoriei numai între anumite persoane – rezultă în general din raporturi de rudenie. dar raporturile acestei rudenii sunt apreciate îndeosebi sub raport moral. Legătura de sânge uneşte astfel atât pe aceia care coboară unii din alţii. străbunici). Prin rudenie se înţelege legătura de intimitate ce se creează între două sau mai multe persoane în baza unui act. cuscrie închipuită sau ideală. numită năşie. De asemenea. numită consângenitate. apoi a nepotului ca descendent indirect al bunicului. sau afinitate. Asimilată rudeniei ce rezultă din actul naşterii este legătura ce se creează prin actul juridic al adopţiunii sau înfierii. şi legătura ce se creează prin actul fizic al căsătoriei. se stabileşte prin numărul naşterilor care despart persoanele între care vrem să stabilim acest raport. a fiului. ori între fraţi ca descendenţi ai aceloraşi părinţi. impedimente la căsătorie mai creează situaţia de tutore şi deosebirea de confesiune. Întinderea impedimentelor rezultate din rudenie diferă de la o rudenie la alta. mai apropiat sau mai depărtat. fiindcă este vorba de două naşteri. a cărei importanţă redusă rezultă din însăşi întinderea redusă a acestei rudenii. prin actul fizic al naşterii. Raportul rudeniei de sânge este mai apropiat sau mai depărtat după cum comunicarea sângelui are loc prin descendenţa mai multor persoane dintr-un progenitor comun.Raportul de rudenie.B. etic. numită cvasiafinitate. Fiecare naştere este socotită un grad. După natura actului care creează raportul de rudenie se socoteşte şi felul rudeniei. logodna săvârşită separat de Taina Cununiei creează şi ea o anumită rudenie. după importanţa legăturii pe care o creează fiecare fel de rudenie şi după consecinţele pe care le-ar avea încheierea de căsătorii între asemenea rude.

surorile. calcului se face pornindu-se de la o persoană dintr-o linie până la protopărintele comun şi coborânduse apoi la persoana din linia a doua. până la autorul comun care nu se ia în calcul. 13 . unchii. Astfel. dă gradul rudeniei.distincţie între cele două categorii de consângeni. fiindcă. Calcularea gradelor de rudenie atât în linie directă cât şi în linie colaterală se face ţinându-se cont de numărul naşterilor. fie nemijlocit. în linie colaterală. dar şi nepotul ori strănepotul de fiu sau de fiică cu bunicul sau străbunicul lui. verii primari sunt în gradul IV. spiţa neamului sau arborele genealogic. De la acest ascendent comun pornesc despărţite. consângeni în linie colaterală cu persoanele care aparţin celorlalte şiruri. fraţii între ei sunt consângeni în linie colaterală. două sau mai multe şiruri de filiaţii în cadrul cărora persoanele fiecăruia dintre aceste şiruri sunt rude. în linie colaterală inegală. fiind trei naşteri pe o linie şi o naştere pe cealaltă linie. plus numărul naşterilor de pe cealaltă linie. numărul naşterilor de pe o linie. pentru siguranţa calculului. verii al doilea sunt consângeni în linie colaterală în gradul VI. fie mijlocit – fiind numită rudenie în linie dreaptă sau directă – iar rudenia celor din categoria a doua – când persoanele nu sunt născute una din alta – dar între ele există un şir neîntrerupt de naşteri – fiind numită rudenie în linie colaterală. mătuşile şi nepoţii sau verii. care formează vârful sau capul neamului. care descind unii din alţii. În linie directă calculul este mai uşor. urcând şirul naşterilor – potrivit raporturilor de filiaţie a fiecăreia dintre ele – se ajunge la un ascendent comun. iar rude în linie colaterală sunt: fraţii. cu care vrem să stabilim gradul de rudenie. fiind o naştere pe o linie şi altă naştere pe cealaltă linie. fiind trei naşteri pe o linie şi şi trei naşteri pe a doua linie. dar alături. calculul se face la fel: unchiul cu nepotul de frate sunt consângeni în gradul IV. alcătuindu-se totdeauna. în gradul II. rudenia celor din prima categorie. Sunt astfel rude în linie directă tatăl şi fiul. la consângenitatea în linie colaterală inegală. fiind două naşteri pe o linie şi două naşteri pe cealaltă linie.

înseamnă legătura conjugală dintre două persoane căsătorite adică prin aceasta se arată că persoanele pe care le uneşte sunt căsătorite. … . fie la tată. fie frate. dar formată din mici segmente. aşezată între două persoane. adică concubinaj. adică o persoană de genul feminin. naştere care poate fi raportată fie la familie. … . adică soţ şi soţie. boltită în jos. … . fie soţie. … .un mic triunghi prin care se însemnează partea femeiască. înseamnă legătura din afara căsătoriei dintre două persoane de sex opus.aceeaşi linie boltită în sus. însemnează legătura ce se stabileşte prin logodnă între două persoane de sex opus. 14 .Principalele semne conveţionale folosite la schiţarea grafică a diverselor feluri de înrudire. … . fie bunică. şi în cazul acesta linia linia respectivă porneşte dintr-un cerc sau dintr-un triunghi. precum şi a gradelor în limitele cărora acestea constituie impedimente la căsătorie sunt următoarele: … . fie mamă. … .o scurtă linie verticală. fie nepot. fie la mamă.aceeaşi linie curbată. prin care se însemnează descendenţa sau naşterea fizică a unei persoane. etc. etc. fie părinte.un mic cerc prin care se însemnează partea bărbărească şi anume fie soţ.un mic pătrăţel prin care se înseamnă o familie alcătuită din elementele ei de bază.o linie curbată. fie soră. fie nepoată. şi în cazul acesta linia respectivă porneşte dintr-un pătrăţel. boltită în jos şi ale cărei capete sunt fixate unul pe un cerc şi altul pe un triunghi.

… . prof.Linia este descendentă dacă se începe de A la A. dispuse vertical. 15 . 8 Arhid. deci dintr-o linie punctată. dar dispusă vertical. schiţată sinuos. corespunzător numărului de naşteri care îi despart. B străbunic şi A răstrăbunic. bunicul nepoatei C. 84-85. în cazul în care calculul ar porni de la E. dar formată din segmente. care se succed şi sunt dispuse tot vertical.o scurtă linie verticală. înseamnă filiaţia religioasă sau înrudirea religioasă stabilită prin asistarea la cununie. Floca. 1.… . înseamnă atât încetarea din viaţă a persoanelor respective cât şi încetarea legăturilor pe care le fixează sau peste care se trage8. şi ar fi B consângen în gradul I cu B. II.o linie dreaptă de acelaşi fel.o diagonală trasă peste oricare din semnele prin care se însemnează persoanele sau legăturile de înrudire dintre acestea sau legăturile din care se nasc înrudirile. … . şi răstrăbunicul răstrănepoatei E. dar în E sens ascendent.o linie scurtă. D C bunic. asemenea aceleia prin care se însemnează descendenţa fizică. înseamnă raportul de tutelă dintre două persoane.o linie dreaptă verticală. Ioan N. înseamnă raportul de filiaţie religioasă. Consângenitatea în linie directă s-ar reprezenta astfel în schemă: . legislaţie şi administraţie bisericească. stabilit prin actul ţinerii la botez. în acest caz linia diind tot directă. … . Drept canonic ortodox. care ar fi tatăl lui B. D i-ar fi tată. dar formată dintr-un şir de puncte. dar formată din segmente şi puncte. p. în gradul II cu C. vol. … . în gradul III cu D şi în gradul IV C cu E. străbunicul strănepotului D. stabilită între două persoane. înseamnă raportul de filiaţie adoptivă sau de înrudire prin adopţiune. dr.

atât sub aspect fizic cât şi sub aspect spiritual. prin canonul 54 Trulan. Consângenitatea a constituit impediment la căsătorie pentru considerente de ordin moral. B cu C’ (unchiul şi nepoata de frate) sunt consângeni în gradul III în linie D D' colaterală inegală. Biserica – urmând dispoziţiile din Vechiul Testament (Levitic 18. Fraţii B şi B’ sunt consângeni în gradul II în linie colaterală egală. bunicile şi nepoţii – n-ar mai respecta curăţenia morală în raporturile dintre ei. dacă ar şti că se pot căsători între ei. În privinţa impedimentului consângenităţii în linie colaterală. bunicii şi nepoatele. iar consângenii colaterali – fraţii şi surorile. de vară primară. Dar apreciind că prin extinderea acestui impediment. natural. Biserica a limitat oprirea la gradul IV. căsătoriile dau societăţii membri mai sănătoşi. oricât de mare ar fi numărul naşterilor care separă pe cei doi consângeni. urmând aceleaşi dispoziţii. fiind două naşteri pe o linie şi trei naşteri pe cealaltă linie. 7-10) şi din dreptul roman – socoteşte acest impediment nelimitat.Din autorul comun A pornesc două A şiruri de naşteri prin fiii B şi B’. iar C’ cu nepotul său D. igienic şi social. în atmosfera de intimitate a familiei. s-au căutat să se încheie căsătorii între membri din familii cât mai depărtate. verii primari C şi C’ în gradul IV şi verii al doilea D şi D’ C C' în gradul VI în linie colaterală egală. Consângenitatea în linie colaterală se reprezintă astfel în schemă: . oprind astfel căsătoria la infinit. Respectul şi veneraţia pe care le datorează descendenţii părinţilor şi celorlalţi ascendenţi ai lor nu sunt compatibile cu raporturile de egalitate pe care le impune căsătoria între soţi. iar B’ pe fiica C’. în linie colaterală inegală. Pentru aceste motive. La acestea s-a adăugat experienţa de veacuri carea dovedit că încheierea de căsătorii repetate între consângeni în grade apropiate are drept consecinţă inevitabilă degenerarea neamului omenesc. sunt consângeni în gradul IV. În privinţa impedimentului consângenităţii în linie dreaptă. indispensabil.2. ca şi pentru îndepărtarea vrăjmăşiilor dintre diferite neamuri. iar C pe fiul D şi C’ pe fiica B B' pe fiica D’. care au la rândul lor B pe fiica C. Biserica având şi încuviinţarea autorităţii de stat a 16 .

prin canonul 54. Cuscria este. în linie colaterală. în cazul în care cei în cauză ar solicita binecuvântarea căsătoriei lor. rude în aceste grade. în baza – şi ca efect – al căsătoriei. Căsătoria între consângeni în linie dreaptă este oprită şi în dreptul modern al statelor.. p. E. şi la gradul VII. 9 Codul Familiei. Editura Rosetti. Între statele din această ultimă grupă face parte şi România.extins oprirea mai întâi la gradul VI şi mai târziu. Decizii ale C. care se realizează între un soţ şi consângenii celuilalt soţ. unele state limitează oprirea la gradul III altele la gradul IV. căsătoria între rudele în linie colaterală de gradul al patrulea poate fi încuviinţată de Primăria Capitalei şi de Consiliul Judeţean în cuprinsul căruia cel care cere această încuviinţare îşi are domiciliul”9. Bucureşti. adică la infinit. când încheierea căsătoriei între consângeni. 6 din Codul Familiei – prevede: “Este oprită căsătoria între rudele în linie dreaptă precum şi între cele în linie colaterală până la al patrulea grad inclusiv. În principiu a rămas ca normă această măsură: căsătoria este oprită în mod absolut. ca şi consângenitatea. fiindcă rezultă din actul fizic al căsătoriei. deci. RUDENIA AFINITĂŢII – CUSCRIA Cuscria – afinitatea sau alianţa – este raportul de rudenie ce se stabileşte între două sau mai multe persoane. Lect. univ. În Dreptul bisericesc ortodox – care a urmat în privinţa cuscriei dispoziţiile dreptului roman şi apoi pe cele ale dreptului bizantin – sunt cunoscute şi aplicate trei feluri de cuscrii: 1. oprind căsătoria între consângenii în linie colaterală până la gradul IV (verii primari). 2001. între consângenii în linie dreaptă şi până în gradul VII inclusiv între consângeni. lăsând la latitudinea episcopului respectiv să aprecieze. până la infinit. în secolul al XII-lea. nu poate fi evitată. O. iar în linie colaterală. Pentru motive temeinice. Decizii ale Curţii Constituţionale. Ediţie îngrijită şi adnotată de judecător Adina Nicolae. rudenie fizică. Cuscria sau afinitatea de felul I sau de un neam. Hotărârea Sinodului VI ecumenic. D. Bisericile autocefale acordă dispensă pentru gradele V-VII. Decizii ale Curţii Supreme de Justiţie. aşa cum consângenitatea rezultă din actul fizic al naşterii. ca şi în dreptul bisericesc. Marian Nicolae. care – în art. Biserica Ortodoxă Română nu a fost nevoită să ia o hotărâre oficială pentru săvârşirea cununiei religioase a celor căsătoriţi cu asemenea încuviinţări. 17 . Cazurile de asemenea încuviinţare fiind tot mai rare. 17. în 1166.

iar la numărare intră în calcul numai naşterile nu şi persoanele căsătorite. Deci atât în linie dreaptă cât şi în linie colaterală. care există între cuscrii unui soţ din prima lui căsătorie şi cuscrii lui din a doua căsătorie. 3. sau între un soţ şi consângenii colaterali ai celuilalt soţ. 1. Cuscria sau afinitatea de felul II sau de două neamuri. Cuscria de felul I Cuscria de felul I este raportul de rudenie ce se creează între un soţ şi ascendenţii şi descendenţii celuilalt soţ. cu cuscrii unui alt membru din această familie de mijloc (de exemplu. în linie colaterală. E A D C A B F G H Schema I reprezintă încuscrirea soţului A cu ascendenţii şi descendenţii lui B. sau între cuscrii unui membru dintre o familie de mijloc. şi anume de aceeaşi apropiere sau depărtare după L M P R S B I A K C B O N C D 18 . Schemele II şi III reprezintă încuscrirea lui A cu consângenii lui B. cuscrii unui frate cu cuscrii fratelui său. căsătoriţi cu soţii din familii diferite. Cuscria sau afinitatea de felul III sau de trei neamuri. consângenii lui B sunt în raport de cuscrie cu A. care există între consângenii unui soţ şi consângenii celuilalt soţ. III. II. Calcularea gradului cuscriei se face tot cu ajutorul schemei – spiţa neamului sau arborele genealogic – ca şi la rudenia de sânge cu deosebirea că la cuscrie trebuie să se ţină seama de două sau trei tulpini ale neamurilor.2. în rudenie de cuscrie de felul III se găseşte de asemenea tatăl vitreg cu fiica vitregă a fiicei sale vitrege). Cuscria de felul I se redă în schemă în felul următor: I.

cu singura deosebire că rudeniei nu i se spune consângenitate. A este încuscrit cu C. iar cu F. consângeanul lor. În Vechiul Testament sunt prevăzute ca interzise căsătoriile între cuscrii de felul I. La stabilirea impedimentelor la căsătorie rezultate din cuscrie s-au luat în considerare aceleaşi motive ca şi la consângenitate. Aceeaşi oprire este prevăzută şi în Basilicale10.cum sunt ei faţă de B. A este încuscrit cu colateralii soţului B. Astfel. în care acesta se găsea cu consângenii săi. R şi S. G şi H. în gradul 1. calculându-se gradul de rudenie tot aşa ca şi la consângenitate. în linie directă ascendentă şi descendentă. m. L şi M. 8. ş. 5. a. 3. pentru încheierea căsătoriei între asemenea rude. K. În schema a III-a. în gradul 4. devine pentru părinţii acestuia ginere sau noră. d. fiecare soţ nu este deci consângean cu consângenii soţului său. 2 şi 3. 4 şi 5. 2 şi 3. depinde de felul cuscriei în care s-au găsit cei în cauză. fiecare devine pentru consângenii celuilalt soţ. 19 . Întinderea sau restrângerea impedimentelor rezultate din cuscrie. 6 şi 7. A este încuscrit cu colateralii mai îndepărtaţi ai lui B. apreciind că gradele mai îndepărtate n-au fost menţionate nici în Vechiul Testament. Cuscria de felul I constituie impediment la căsătorie în linie dreaptă la infinit. 15. după linii sau grade. în gradul 2. deşi formează o unitate cu soţul său. 3. ca şi rudenia de sânge. rudă în acelaşi grad. D şi E în linie directă ascendentă în gradul 1. 5. ci cuscru. numai până la gradul III inclusiv (Levitic 18. accentuîndu-se însă şi mai mult motivarea din dreptul roman că la încheierea căsătoriei trebuie să se ţină seama nu numai de ceea ce este legal. pentru că însăşi natura face imposibilă încheierea căsătoriei între 10 Basilicale. Prin urmare. Dar impedimentele la căsătorie rezultate din cuscria de felul I iau naştere numai după ce căsătoria a fost desfăcută prin moartea unui soţ sau prin divorţ legal. iar soţul rămas în viaţă doreşte să se recăsătorească cu o persoană dintre cei care fuseseră încuscriţii săi. iar părinţii devin pentru el socrii. adică cu I. în acelaşi grad în care sunt ei cu B. În schema a II-a. 17). atunci o persoană căsătorită A este încuscrită cu consângenii lui B. ci cuscrie. în linie descendentă. totodată se schimbă şi denumirile raporturilor de rudenie: astfel un soţ. Biserica a socotit totuşi această rudenie ca impediment absolut. Cuscria de felul I creează impedimente la încheierea căsătoriei aproape la fel cu consângenitatea. P. 28. adică cu O. formând o unitate. atât ascendentă cât şi descendentă. atât în linie directă – ascendentă şi descendentă – cât şi în linie colaterală. ci şi de ceea ce este cuviincios. pentru că soţii. de asemenea fraţii unui soţ sunt cumnaţi pentru celălalt soţ. nici în legislaţia civilă. în schema I.

impedimentul a fost extins până la gradul IV de cuscrie în linie colaterală. La început Biserica a respectat dispoziţia prevăzută în Vechiul Testament care interzice căsătoria unui soţ cu încuscriţii săi din linie colaterală numai până în gradul III (Levitic 18. adică între un soţ şi verii celuilalt soţ. Cuscria de felul II se prezintă în schemă în felul următor: I. au fost extinse şi gradele rudeniei colaterale de cuscrie. adică între un soţ şi consângenii colaterali ai celuilalt soţ. Ca şi la consângenitate pentru cuscrii de felul I. 18). 16. în gradele Viaţa şi VI în linie colaterală. 14. După ce gradele rudeniei de sânge în linie colaterală au fost extinse întâi până la gradul VI şi apoi până la gradul VII inclusiv. Biserica a socotit cuscria de felul I impediment la căsătorie până în gradul VI inclusiv. În linie colaterală.persoane aflate rude în aceste grade. Prin canonul 54 Trulan. II. episcopul poate acorda dispensă. întâi până la gradul Viaţa şi apoi până la gradul VI. prin hotărâri ale Sinodului patriarhal de la Constantinopol din anii 996 şi 1199. Cuscria de felul II Cuscria de felul II sau între două neamuri este raportul de rudenie ce se creează între ascendenţii şi descendenţii unui soţ cu ascendenţii sau descendenţii celuilalt soţ. precum şi între colateralii unui soţ cu colateralii celuilalt soţ. E D C A F G H E' D' C' B' F' G' H' E D C A F G H C' B D' K L M N 20 . sau între ascendenţii şi descendenţii unui soţ cu colateralii celuilalt soţ. 2.

2. apoi vor cădea sub canon şapte ani”11. p. În schema a III-a. mătuşa K a soţului A cu nepotul P al celuilalt soţ B este încuscrită în gradul VI. prof. Ioan N. I. D K L A M N B P Q' C C' O' A O P' C IV. Schema a II-a reprezintă cuscria între ascendenţii şi descendenţii unui soţ şi colateralii celuilalt soţ. mai întâi unii ca aceştia să se despartă de nelegiuita însoţire. nepotul mare Q’ al soţului A cu nepoata dreaptă P a celuilalt soţ B este încuscrit în gradul VII al cuscriei de felul II. C' O B P Q R R Schema I reprezintă cuscria între ascendenţii şi descendenţii unui soţ şi ascendenţii şi descendenţii celuilalt soţ. În acest sens canonul 54 Trulan stipulează următoarele: “Dacă se va împreuna prin legătura căsătoriei tatăl şi fiul cu mama şi fiica. Nicodim Milaş. deoarece între E şi A sunt trei grade. vol. în schema a IV-a. sau doi fraţi cu două surori.III. 130-131. Canoanele…. În fine. Astfel în schema I. 21 . iar între B’ şi G’ sunt două grade. străbunica E a soţului A este cu nepoata G’ a celuilalt soţ B’ încuscrită în gradul V. Cuscria de felul II – adică rudenia între consângenii unui soţ cu consângenii celuilalt soţ – este prevăzută ca impediment la căsătorie de canonul 54 Trulan până la gradul IV. sau cu două surori. Dacă dorim să calculăm gradele de rudenie dintre consângeanul unui soţ şi consângeanul celuilalt soţ atunci trebuie să numărăm gradele de rudenie dintre un soţ şi consângeanul său şi apoi gradele de rudenie dintre celălalt soţ şi consângeanul său cu care dorim să aflăm gradul de rudenie şi adunându-le la un loc obţinem gradul de rudenie dorit. Floca. bunicul D al soţului A este încuscrit în gradul VI cu vărul primar L al celuilalt soţ B. part. p. 424. dr. 11 Dr. Vezi şi Arhid. În schema a II-a. Canoanele…. Schemele III şi IV reprezintă cuscria între colateralii unui soţ cu colateralii celuilalt soţ.

.În schema a III-a. deoarece E cu F sunt încuscriţi în gradul 4 al cuscriei de felul II.Deci. este D oprită căsătoria între fratele E al lui B şi fiica A B E C a lui A. D . nu se poate E A B F căsători cu sora soţiei fratelui său. deoarece E cu C sunt încuscriţi în C gradul 3 al cuscriei de felul II. Sau mama şi fiica cu doi fraţi. adică cu F. Tatăl şi fiul nu se pot căsători cu mama şi fiica.În schema a II-a. deoarece C şi E sunt C încuscriţi în gradul 3 al cuscriei de felul II. adică E. Doi fraţi nu se pot căsători cu două surori. este oprită căsătoria între fiul C al lui A cu sora E a A B E celuilalt soţ B sau invers. când în anul 996 impedimentul a fost extins şi la gradele 5 şi 6. dacă A s-ar căsători C D cu B. 2. conform canonului 54 Trulan. Tatăl şi fiul nu se pot căsătorii cu două surori. .Impedimentul cuscriei de felul II. deoarece C cu D sunt în gradul 2 al cuscriei de felul II. . atunci fratele său. se prezintă în schemă în felul următor: 1.Dacă A s-a căsătorit cu C D B. Această practică s-a menţinut neschimbată până în secolul al X-lea. fiul C al lui A nu se A B poate căsători cu fiica D a lui B. 3. în următoarele cazuri: 22 .

atunci fratele E al lui A nu se poate căsători cu C D G verişoara primară H a lui B. b) la căsătoria a doi fraţi cu mătuşa şi nepoata C D .Dacă A se căsătoreşte cu B.Dacă A se căsătoreşte cu B. fiind încuscriţi în gradul 5 al cuscriei de felul II.Unchiul A şi nepotul H cu două surori: B şi F. A B F nepotul H nu se poate căsători cu F. 23 . deoarece sunt încuscriţi A B H în gradul 6 al cuscriei de felul II. atunci fratele E al lui A nu se poate căsători cu A B F nepoata G a lui B. deoarece sunt încuscriţi în gradul 5 al cuscriei de G felul II.E H E E a) la căsătoria unchiului şi nepotului cu două surori C D . c) la căsătoria a doi fraţi cu două verişoare primare F . Dacă A se căsătoreşte cu B.

iar nepotul devine unchiul unchiului său după consângenitate. ajungând astfel pe o treaptă inferioară faţă de nepotul său. De asemenea. În privinţa gradului VI s-a făcut însă distincţia că el numai atunci constituie impediment la căsătorie dacă produce aşanumitul amestec ilicit de nume(canonul 87 al Sfântului Vasile cel Mare).Dacă verişorul primar A se căsătoreşte cu sora B. 24 . dacă unchiul şi nepotul s-ar căsători cu două surori. căsătoria s-ar putea încheia. dacă unchiul şi nepotul dintr-o familie s-ar căsători cu mătuşa şi nepoata din altă familie – unchiul luând de soţie pe nepoată şi nepotul pe mătuşă – atunci. într-un raport de cuscrie neegal. fiindcă îşi păstrează fiecare poziţia pe care o aveau potrivit raportului lor de rudenie. prin această căsătorie unchiul devine nepotul de cuscrie al nepotului său după consângenitate. coborându-se pe aceeaşi treaptă cu nepotul său.G H d) la căsătoria a două surori cu doi verişori primari F . iar nepotul pe nepoată. urcând astfel pe o treaptă mai înaltă. atunci unchiul devine cumnatul nepotului său. Asemenea schimbare sau amestec ilicit de nume se produce – de exemplu – când două persoane consângene ajung. prin două căsătorii. deoarece sunt în gradul 6 A B D al cuscriei de felul II. Dacă însă unchiul ar lua pe mătuşă. atunci verişorul primar H E C al lui A nu se poate căsători cu sora D a lui B. Astfel. neintervenind amestecul ilicit de nume.

iar după mamele lor verişori ai doilea.Dacă unchiul A şi nepotul E se căsătoresc cu două surori B şi G. doi fraţi nu se pot căsători cu două verişoare primare. iar nepotul unchiul unchiului său. A B C D E F 2.Dacă unchiul A şi nepotul E dintr-o familie s-ar căsători cu mătuşa H şi C F H nepoata B din altă familie. M . iar nepotul ar deveni unchiul unchiului său. E cu G sunt în gradul V al cuscriei de felul II. atunci A B G unchiul ar deveni cumnatul nepotului său. iar nepotul cu mătuşa (E cu H). atunci unchiul ar deveni nepotul nepotului său.Amestecul ilicit de nume are loc în următoarele cazuri: 1. De exemplu. şi anume unchiul căsătorindu-se cu nepoata A B (A cu B). 3. copiii E şi Q H G F sunt după taţii lor veri primari. Dacă prin două căsătorii copiii dintr-o căsătorie şi copiii din cealaltă căsătorie devin consângeni şi au un nume de consângenitate după un părinte şi altul după celălalt părinte. D E D E 25 . E cu H sunt în gradul VI al cuscriei de felul II. Unchiul şi nepotul cu mătuşa şi nepoata G .Dacă doi fraţi A şi B s-ar căsători cu două verişoare primare C şi D. Unchiul şi nepotul nu se pot căsători cu două surori C F .

D cu H sunt încuscrite în gradul VI al cuscriei de felul II. E cu H sunt în gradul VI al cuscriei de felul II.4. iar cealaltă căsătorită cu bunicul s-ar ridica pe o treaptă superioară D faţă de cealaltă verişoară. Bunicul şi nepotul nu se pot căsători cu două verişoare primare. C coborându-se pe o treaptă inferioară. Străbunicul şi strănepotul nu se pot căsători cu nepoata şi mătuşa. străbunicul A cu nepoata B. astfel străbunicul. ar deveni nepot al strănepotului E său. Iar A B H verişoarele B şi H ar deveni după cuscrie. deoarece C intervine amestecul ilicit de nume.Bunicul A şi nepotul D nu sar putea căsători cu două verişoare primare B şi H. G . deoarece bunicul A prin E G căsătorie cu verişoara nepotului său ar deveni cumnatul nepotului său. căsătoria lor ar fi ilegală A B deşi sunt încuscriţi în gradul VI al cuscriei de felul II. una din ele nepoata celeilalte.Dacă străbunicul A şi strănepotul E s-ar căsători. 5. F H iar strănepotul E cu mătuşa H. prin căsătoria cu nepoata D soţiei nepotului său. iar mătuşa ar deveni strănepoata nepoatei sale. F . 26 .

deoarece E cu H deşi sunt încuscriţi în gradul VI E H al cuscriei de felul II.Dacă bunicul A se căsătoreşte cu mătuşa mare B. dacă unchiul ia pe mătuşă. atunci nepotul E se poate D A B G căsători cu nepoata H a lui B. deoarece nu există amestec ilicit de nume. chiar dacă sunt încuscriţi în gradul VI (C A B H cu D = gradul VI). . Unchiul şi nepotul se pot căsători cu mătuşa şi nepoata. nu intervine cofuzie sau amestec ilicit de nume. iar fiul pe nepoata mică. 2. deoarece nu există amestec C D ilicit de nume. atunci nepotul D al lui A se poate căsători cu nepoata mare H a lui B. chiar dacă sunt încuscriţi în gradul VI al cuscriei de felul II (D cu H = gradul VI). F .Dacă unchiul A se C F căsătoreşte cu mătuşa B. Bunicul şi nepotul se pot căsători cu mătuşa mare şi nepoata mare. 3. iar nepotul pe nepoată. atunci fiul C al lui A se poate E G căsători cu nepoata mică D a lui B. Tatăl şi fiul se pot căsători cu mătuşa mică şi nepoata mică. 27 . E A C D B F G H . dacă bunicul se căsătoreşte cu mătuşa mare iar nepotul cu nepoata mare.Nu există confuzie sau amestec ilicit de nume în următoarele cazuri: 1.Dacă tatăl A se căsătoreşte cu mătuşa mică B. dacă tatăl ia în căsătorie pe mătuşa mică.

iar F H nepotul D al lui A cu mătuşa mică I. 2. Bunicul şi nepotul cu mătuşa mică şi nepoata mică G . a fost socotit ca impediment la căsătorie chiar şi pentru gradul VII. F H B şi D.Dacă tatăl A şi fiul C ar dori să se căsătorească cu două verişoare secundare. deoarece tatăl A prin A B D căsătorie cu verişoara a doua B a soţiei fiului său ar deveni un fel de cumnat al C fiului său. coborându-se pe aceeaşi treaptă cu fiul său. G .Amestecul ilicit de nume. în următoarele situaţii: 1. Tatăl şi fiul nu se pot căsători cu două verişoare secundare.Dacă bunicul A s-ar căsători cu nepoata mică B. iar mătuşa mică ar deveni nepoata nepoatei sale mici. a lui B. atunci bunicul ar deveni E I nepot mic al nepotului său. când prin căsătorie ascendenţii ar coborî pe o treaptă egală sau chiar inferioară descendenţilor lor. A B C D 28 . căsătoria lor ar fi oprită chiar dacă sunt E I încuscriţi în gradul VII al cuscriei de felul II.

când cei căsătoriţi civil – aflaţi rude de cuscrie de felul II – ar solicita binecuvântarea religioasă a căsătoriei lor.Bunicul A căsătorindu-se cu mătuşa mică B. Dar întrucât Codul Familiei şi Codul Civil ale României nu recunosc sub nici o formă cuscria de felul II ca impediment la căsătorie. sau dintre cuscrii unui membru dintr-o familie de mijloc cu cuscrii unui alt membru din această familie de mijloc. a lui B. 3. nepotul D. în cazurile de confuzie ilicită de nume până în gradul VI inclusiv. Biserica face pogorămintele necesare. iar în cazurile de confuzie ilicită de nume între ascendenţi şi descendenţi până în gradul VII inclusivB. I B D În privinţa impedimentului rudeniei cuscriei de felul II s-a următoarea regulă: Cuscria de felul II constituie impediment la căsătorie în toate cazurile până în gradul V inclusiv. al lui A. 29 . se poate căsători cu G E nepoata mică I.S-ar putea căsători bunicul cu mătuşa mică şi nepotul cu nepoata mică. deoarece nu există amestec H B A ilicit de nume. Un caz aparte este produs de căsătoria a doi fraţi cu două verişoare primare. Cuscria de felul III Cuscria de felul III – sau de trei neamuri – este raportul de rudenie ce se creează între cuscrii unui soţ din prima lui căsătorie cu cuscrii lui din o a doua căsătorie. F . deoarece nu există amestec ilicit de nume. când amestecul ilicit de nume se produce numai la urmaşi. chiar dacă sunt încuscriţi în gradul VII al cuscriei de felul II.

A reprezintă primul neam. B al doilea neam şi D’ al treilea neam. mijloceşte căsătoria familiei I cu familia a III-a. Iar schemele IV. iar B’ al treilea neam. Încuscriţi sunt A cu B’ în gradul III al cuscriei de felul III şi A cu C’ în gradul IV al cuscriei de felul III.Cuscria de felul III se redă în schemă în felul următor: I. A reprezintă primul neam. C al doilea neam. În schema a III-a. În schema a II-a. D C` B` Schemele I. În schema I. Încuscriţi 30 . A B` IV. C C A B A` B` A B A` III. prin câte o căsătorie. C D E A B A` C` B` D` B E` F G V. iar C’ al treilea neam. Încuscriţi de felul III sunt A cu B’ în gradul II al cuscriei de felul III. II şi III reprezintă cazul când două persoane dintr-o familie mijlocesc. V şi VI servesc pentru reprezentarea cazului când o singură persoană dintr-o familie de mijloc. C D BA B` D E F C B A B` C` D` VI. II. C al doilea neam. prin două căsătorii succesive. C reprezintă primul neam. cuscria familiei I cu familia a III-a.

deoarece sunt în gradul I al cuscriei de felul C E III. adică cu C’. Această practică a fost menţinută în Biserică multă vreme. precum şi A’ şi B’ cu toţi consângenii lor. şi anume cu C. Deci F cu D’ sunt încuscriţi în gradul VI al cuscriei de felul III. Dar B este încuscrit cu toţi consângenii lui B’. căsătoria tatălui vitreg cu soţia fiului său vitreg . căsătoria mamei vitrege cu soţul fiicei sale vitrege . A al doilea neam. iar B’ al treilea neam. C reprezintă primul neam. deoarece sunt încuscriţi în gradul I al C E cuscriei de felul III. nici de canoane – a fost însuşită de Biserică din dreptul roman şi bizantin. B cu B’ formând o unitate din cauza soţului comun A nu sunt încuscriţi. în secolul al XIV-lea Matei Vlastares şi alţi canonişti au extins impedimentul cuscriei de felul III până la gradul III inclusiv. Încuscriţi sunt C şi D cu B’. Tatăl vitreg cu fiica vitregă a fiicei sale vitrege . Cu toate acestea. F şi G. C cu B’ în gradul I. În schema a IV-a. iar B’ al treilea neam. precum şi B’ cu toţi consângenii lui B. În schema a VI-a.Tatăl vitreg A nu se poate A B C căsători cu fiica vitregă G a fiicei sale vitrege D. E şi F. În acest caz nu se pot căsători: 1. Dreptul roman şi bizantin au recunoscut cuscria de felul III ca impediment la căsătorie. Deci D cu E = gradul I al cuscriei de felul III. adică cu C. B reprezintă primul neam. C reprezintă primul neam. oprind: 1. Deşi nu este amintită ca impediment la căsătorie nici în Sfânta Scriptură. A al doilea neam. B cu B’ nu sunt încuscriţi. 2. şi anume cu C’ şi D’. iar B’ al treilea neam. fiind permisă căsătoria în gradul IV. Deci A cu G = gradul II al cuscriei G de felul III.sunt A şi B cu toţi consângenii lor. D şi E. iar D cu B’ în gradul II al cuscriei de felul III. care opreau căsătoria între încuscriţii de felul III. E’.Mama vitregă D nu se poate D A B căsători cu soţul E al fiicei sale vitrege C. D. Deci D cu E = gradul I al cuscriei de felul III. 31 . deoarece D E F sunt încuscriţi în gradul II al cuscriei de felul III. În schema a V-a.Tatăl vitreg D nu se poate D A B căsători cu soţia E a fiului său vitreg C. A al doilea neam. D’.

Dar fiul vitreg G al lui A se poate căsători cu sora F a lui D. precum B C D E şi D şi E formează o unitate. Deci B cu E = gradul III al cuscriei de felul III. 32 .De exemplu. adică familia D. fiind A B E încuscriţi în gradul I al cuscriei de felul III.2. Aici sunt trei familii. Fraţii C şi C D F G D. 4.precum şi F şi G sunt rude de sânge în gradul II. cumnatul B cu A soţia E.De exemplu. Deci C E şi G sunt în gradul IV al cuscriei de felul III. fiind încuscriţi în gradul IV al cuscriei de felul III. Un soţ cu cumnatul (cumnata) celuilalt soţ .Tatăl vitreg A nu se poate căsători după moartea soţiei sale B şi a fiului său vitreg C. Familiile de două persoane care au luat în căsătorie succesiv a treia persoană. familia A şi familia C a cumnatului B şi a soţiei E. fiind G C D F încuscriţi în gradul II. fiind încuscriţi în gradul III. 3. cu soţia acestuia D. nici cu mama acesteia E. iar fraţii D şi C sunt rude de sânge în gradul II. atunci cumnatul B cu soţia E se încuscresc în gradul II al cuscriei de felul III. Deoarece rudele bărbatului (sau ale femeii) cu femeia (sau bărbatul) sunt în acelaşi grad de încuscrire în care sunt rudele cu bărbatul (sau femeia). . nici cu sora ei F. Soţii B şi C. între cumnatul C din prima căsătorie şi A B cumnata G din a doua căsătoria a lui E. Familiile de două persoane care au luat în căsătorie succesiv a treia persoană. .

fiind în gradul III. în articolele 187 şi 188 – în care se tratează despre incompatibilităţi – şi în Regulamentul de procedură al instanţelor disciplinare şi de judecată. fiind totuşi posibil ca în gradul III să se obţină dispensă şi de la acest impediment. Iar în art. 187 din Statutul de organizare. În Biserica Ortodoxă Română cuscria sau afinitatea este prevăzută ca rudenie alături de consângenitate în Statutul de organizare şi funcţionare al Bisericii Ortodoxe Române. c) unchii. Famiile de două persoane care au luat în căsătorie succesiv a treia persoană. 147. administrativ. după moartea lui A.5. în art. În art. verii primari. 147 din Regulamentul de procedură se prevede: “nu pot fi nici într-un caz martori: a)rudele în linie dreaptă ale unei părţi. Fratele soţiei sale prime E poate lua pe fiica G a lui F. şi în art. 33 . unde se prevede cine nu poate fi martor. iar după moartea sau despărţirea de ea s-a C A B E căsătorit cu o altă soţie dintro altă familie. Codul Familiei şi Codul Civil nu recunosc deloc cuscria de felul III ca impediment la căsătorie.Dacă un soţ A s-a căsătorit cu soţia B. d) afinii (cuscrii) în acelaşi grad. până la al patrulea grad de sânge sau al doilea de cuscrie”. fiind în gradul IV al cuscriei de felul III. Biserica Ortodoxă Română a stabilit că cuscria de felul III constituie impediment la căsătorie până în gradul III inclusiv. de control şi de disciplină bisericească nu poate lua parte la deciderea următoarelor cauze: … b) a cauzelor rudeniilor. nepoţii. în linie colaterală. În principiu. nici pe fiica vitregă a soţului A. se spune: “Asemenea nu pot fi aleşi membri ai Consistoriului Protopopesc. ai Consiliului Eparhial şi ai Consistoriului Eparhial cei ce sunt înrudiţi între ei sau cu chiriarhul respectiv. după soţia a doua. adică pe F. D . până la al patrulea grad de sânge sau al doilea de cuscrie”. deci până în gradul IV inclusiv. adică pe C. fratele soţiei sale prime F E nu va putea lua pe soţia a doua a lui A. la punctul d. G fiind în gradul II. b) fraţii şi surorile. 188 se spune: “Nici un membru al vreunui corp bisericesc reprezentativ.

careia naştere prin logodna a două persoane din familii diferite. ci şi de ceea ce se cuvine. Dar cu toată această egalare. fiind în gradul II al cuscriei închipuite. căsătoriile în gradul al III-lea. fiind tot în gradul I al cuscriei închipuite. fiind rude în gradul I al cuscriei închipuite. Motivul acestui impediment la căsătorie rezidă. cu căsătoria religioasă. cuscria rezultată din logodnă n-a constituit impediment la căsătorie în aceeaşi întindere cu afinitatea rezultată din căsătorie. impedimentul din logodna bisericească a fost extins până la gradul VI. între logodnică şi fiul logodnicului ei mort. Cuscria “închipuită” sau “cvasiafinitate” În dreptul bisericesc ortodox se mai aminteşte un fel de cuscrie numită “închipuită” sau “cvasiafinitate” (οιονει αγχιστεια. affinitas ficta). deci. de către Leon Filosoful. iar pe de altă parte în faptul că la căsătorie trebuie să se ţină seama nu numai de ceea ce este permis. La încuscrierea închipuită sunt îngăduite. 4.Cuscria sau afinitatea de care este vorba în aceste articole este numai cea de felul I sau de un neam. şi între logodnică şi fratele logodnicului ei mort. ca şi la cuscria de felul I. legal. adică A cu D. quasi affinitas. adică între A şi D. Cuscria “închipuită” sau “cvasiafinitatea” se redă în schemă în felul următor: 1 2 3 B A C D A B D C A B C D După Circulara Sinodului patriarhal din Constantinopol din septembrie 1808 este interzisă căsătoria dintre logodnic şi mama văduvă a logodnicei decedate. din anul 1066. pe de o parte în egalarea admisă de Biserică a logodnei cu căsătoria. întărit de împăratul Nichifor în anul 1080 şi de împăratul Alexie I Comnenul printr-o Novelă din anul 1092. adică A cu C. ceea ce este 34 . Importanţa acestei cuscrii s-a accentuat îndeosebi după ce logodna religioasă a fost egalată. adică pâna la gradul II. urmându-se practica dreptului roman care limita impedimentul la căsătorie rezultat din cuscria închipuită la căsătoria dintre fiu şi logodnica tatălui şi invers. la căsătoria dintre logodnica fiului cu tatăl şi apoi la căsătoria cu logodnica fratelui şi la cea dintre logodnic şi mama logodnicei. prin decretul sinodal al patriarhului Ioan Xifilinos. afinitate la care se referă şi dispoziţiile din legea civilă. După ce Sinodul VI ecumenic a prevăzut în canonul 98 pedeapsa ca pentru adulter pentru căsătoria cu logodnica altuia.

35 . venind la Botez şi persoane mai în vârstă.onorabil şi drept după natură. Pentru evitarea consecinţelor la care s-ar expune logodnicii care nu ar mai trece la încheierea căsătoriei. Fiul finului şi nepotul naşului sunt în gradul IV de rudenie spirituală. rudenia întemeiată pe actul asistării la cununie. Rudenia spirituală Rudenia spirituală este legătura ce se întemeiază prin primirea la Sfântul Botez între naş şi fin. precum şi între anumite rude ale acestora. V. prin canonul 53. rudenia adopţiunii. sunt asemănate celor ce se creează între copil şi părinţii săi fireşti. naşul care asistă pe copil la Botez este considerat ca părintele său spiritual. înainte de a se fi căsătorit. După ce Sinodul VI Trulan. La început. s-au extins impedimentele rezultate din rudenia spirituală în aceeaşi măsură ca şi la rudenia de sânge. precum şi dintre unele rude ale lor. de aceea şi raporturile dintre naş şi fin. 12 Codex. 4. socotind-o mai mare decât rudenia fizică. Rudenia spirituală. Finul şi descendenţii lui formează astfel o linie paralelă cu fiii naturali ai naşului. ca veri spirituali. fie în urma refuzului unuia dintre logodnici de a se mai căsători cu logodnicul său. Arborele genealogic al rudeniei spirituale se formează ca şi la rudenia fizică. împăratul Justinian a interzis căsătoria naşului cu fina sa12. rudenia din starea de tutelă 1. ca fraţi spirituali. 26. a dat rudeniei spirituale o importanţă deosebită. fie în urma decesului unui logodnic. adică până la gradul VII inclusiv. finul găsindu-se deci în gradul I de rudenie spirituală cu naşul său şi în gradul II de rudenie spirituală cu fiii acestuia. Codul Familiei nu recunoaşte o cuscrie întemeiată pe logodnă. ci rudenie spirituală. Bisericile Ortodoxe au stabilit ca preoţii să nu mai săvârşească logodna religioasă decât o dată cu cununia religioasă. pentru respectarea atmosferei de moralitate care trebuie să existe între rudele spirituale în gradele apropiate. Botezul fiind socotit de Biserică – atât de cea Ortodoxă cât şi de cea Romano-Catolică – o naştere spirituală. numai că legăturii dintre naş şi fin – precum şi dintre unele rude ale lor – nu i se spune consângenitate.

XXVII. 36 . Fiul C. 5. al naşului A. a finului D. Potrivit acestei măsuri s-a oprit: a) căsătoria naşului cu fina (gradul I) . deoarece sunt în gradul II al rudeniei E spirituale. deci A cu D nu se pot căsători deoarece C D sunt în gradul I al rudeniei spirituale. E 13 Basilicale.Naşul A a ţinut în braţe la A B Botez pe fina D.Mai târziu Basilicalele13 au restrâns rudenia spirituală ca impediment la căsătoria până la gradul III inclusiv în toate cazurile.Naşul A aţinut în braţe la A B Botez pe fina D. E b) căsătoria naşului cu mama finului (gradul II) . Deci naşul A nu se poate C D căsători cu mama finului D. c) căsătoria fiului naşului cu fina (gradul II) . deoarece sunt în gradul II al rudeniei spirituale. deci cu B. nu se poate C D căsători cu fina D. Naşul A nu se poate căsători cu fiica C D E.Naşul A a ţinut în braţe la Botez pe finul D. 14. deoarece sunt în gradul II al rudeniei spirituale E d) căsătoria naşului cu fiica finului (gradul II) A B .Naşul A a ţinut în braţe la A B Botez pe finul D al lui B.

impunându-se măsura prevăzută de Basilicale. se opreşte căsătoria între doi fini ai aceluiaşi naş. ca naş. fiind înrudiţi spiritual în gradul I. Prin aceeaşi decizie patriarhală. în Răspunsirile sale date lui Constantin Cabasila. Episcopul Ioan al Citrului. iar cealaltă de ginere. E La rudenia spirituală gradele se numără însă numai în linie dreaptă. adică de la naş şi de la fin către descendenţii lor. declarând-o impediment la căsătorie până la gradul II inclusiv. Dacă tatăl ar primi. s-a prevăzut un fel de cuscrie. a extins impedimentul rudeniei spirituale asupra tuturor descendenţilor naşului şi finului până în gradul VII inclusiv.e) căsătoria fiului naşului cu fiica finului (gradul III) A B . deoarece sunt în gradul III al rudeniei spirituale. întemeindu-se pe importanţa dată prin canonul 53 Trulan rudeniei spirituale. extinzând impedimentul rudeniei spirituale asupra descendenţilor naşului şi finului până la gradul VII (glava 195). care a restrâns rudenia spirituală ca impediment la căsătorie până la gradul III inclusiv. una de socru. În linie ascendentă se ia în considerare numai mama finului cu care naşul şi descendenţii lui nu se poate căsători. fiind înrudiţi spiritual în gradul IV. a finului D. Canonistul Balsamon. la Botez pe propriul copil. Îndreptarea Legii sau Pravila cea Mare de la Târgovişte din anul 1652 şi-a însuşit părerea lui Balsamon. de asemenea se pot căsători doi fraţi spirituali cu două surori. a extins acest impediment şi între colateralii naşului şi finului. el ar deveni faţă de soţia sa cumătru şi în acest caz căsătoria lor ar 37 . în Răspunsurile sale canonice către Manuil al Alexandriei. după cum nu a fost respectată nici părerea lui Balsamon. extinzând impedimentul şi asupra descendenţilor lor până la gradul VII. Astfel finul nu se poate căsători cu văduva naşului său şi nici naşul cu văduva finului. de asemenea finul nu se poate căsători cu văduva fratelui său spiritual – precum nici două persoane care au fost ţinute la Botez. nu se poate C D căsători cu fiica E. dar se pot căsători două persoane care au fost ţinute la Botez. deşi sunt din familii diferite. Fiul C. Potrivit unei decizii sinodale a patriarhului Ioasaf al II-lea al Constantinopolului din anul 1560. întemeiată pe actul ţinerii la Botez. descendentă. una de un soţ şi alta de celălalt soţ – fiind rude spirituale în gradul II. tot până în gradul VII inclusiv. al naşului A.Naşul A a ţinut în braţe la Botez pe finul D. Părerea lui n-a fost însă respectată.

vol. 4. dr. 2. Rudenia din starea de tutelă Potrivit prevederilor Codului Familiei (art. impedimentul rudeniei spirituale s-a impus însă până în gradul II inclusiv. în afara filiaţiei fireşti raporturi de rudenie de întindere variabilă şi care coexistă sau nu cu rudenia firească. Ioan N. 38 . pe când în gradele II şi I nu s-a acordat şi nici nu se poate obţine dispensă (cf.Tutorele A se căsători cu A persoana aflată sub tutela sa când aceasta B împlineşte vârsta de 18 ani. can. De aceea Biserica a interzis ca părinţii să fie naşi ai propriilor copii.)14. part. p. 8) “în timpul tutelei căsătoria este oprită între tutore şi persoana minoră ce se află sub tutela sa”. deci. Este prohibitiv (A cu B. 421-422. potrivit cu felul înfierii săvârşite. Rudenia întemeiată pe actul asistării la cununie Rudenia întemeiată pe actul asistării la cununie nu este prevăzută de vechile rânduieli canonice ale Bisericii. . 53 VI ec. Codul Familiei nu mai recunoaşte rudenia spirituală şi. În gradul III s-a acordat dispensă. cu posibilitatea acordării dispensei în gradul al IIIlea. dar s-a impus pe cale de obicei. Impedimentul s-a impus pentru considerente de ordin moral. adoptându-se sistemul reglementării instituţiei înfierii din dreptul roman: a) înfierea deplină (adopţio plena) şi b) înfierea nedeplină (adoptio minus plena) sau înfierea cu efecte depline şi înfierea cu efecte restrânse. nici vreun impediment la căsătoria rezultată din acest fel de rudenie. I. Dr. pentru evitarea desfacerii căsătoriei lor. Codul civil român – până la intrarea în vigoare a Codului Familiei (1954 – recunoştea ca impediment rudenia spirituală în gradul I. În realitate sunt două feluri de înfiere. a) Înfierea cu efecte depline – reglementată de art. în interesul înfiatului. dacă nu B există alt impediment. Rudenia adopţiunii Infierea – sau adopţiunea – este actul juridic în virtutea căruia iau naştere. Nicodim Milaş. p. prof. Canoanele…. 130. care extinde impedimentul până la gradul IV. Vezi şi Arhid. Canoanele…. gradul I). 3. 79 Codul Familiei – este înfierea în virtutea căreia înfiatul întrerupe orice legătură de rudenie cu părinţii fireşti şi rudele acestora şi 14 Canonul 53 al Sinodului VI ecumenic. 2. adică între naş şi fină şi invers. în toate cazurile. Cf. Practic.trebui desfăcută. Floca. la început până în gradul III inclusiv. Acestui obicei îi dă expresie şi glava 198 din Îndreptarea Legii sau Pravila cea Mare de la Târgovişte din anul 1652.

alin. 77 Codul Familiei). b) între copiii celui care înfiază pe de o parte şi copiii acestuia pe de alta. Numai în cazul căsătoriei se aplică dispoziţiile art. iar în linie colaterală până în gradul IV inclusiv.devine rudă cu înfietorul şi rudele acestuia. . ca şi cum ar fi vorba despre o filiaţie firească. 7. b) Înfierea cu efecte restrânse este înfierea în virtutea căreia se creează legături de rudenie numai între înfietor. interzicându-se căsătoria celui înfiat cu consângenii lui fireşti în linie dreaptă la infinit. alin. A B ascendenţii înfietorului şi descendenţii înfiatului (G cu D = gradul III). aceste drepturi şi îndatoriri. din momentul încuviinţării înfierii iau naştere între înfietori şi rudele acestora şi cel înfiat.Potrivit art. înfietor şi descendentul înfiatului (A cu F = gradul II). impedimentele care opresc căsătoria între G H înfietor şi înfiat (A cu D = gradul I). pe de o parte şi înfiat şi descendenţii lui. la fel ca un copil firesc al înfietorului. De la data încuviinţării înfierii cu efecte restrânse înfiatul are faţă de cel ce înfiază drepturile şi obligaţiile pe care le are copilul din căsătorie faţă de părinţii săi. Înfierea cu efecte restrânse nu dă naştere rudeniei între cel înfiat şi rudele celui care înfiează (art. Drepturile şi îndatoririle izvorâte din filiaţia între cel înfiat şi părinţii săi fireşti şi rudele acestora încetează. 1. 1. Înfiatul şi descendenţii săi păstrează toate drepturile şi obligaţiile izvorâte din filiaţia faţă de părinţii fireşti şi rudele acestora (art. lit. b din Codul Familiei sunt D E considerate prohibitive impedimentele care opresc căsătoria între F 39 . pe de altă parte.Potrivit prevrederilor art. 7. a din Codul Familiei sunt considerate impedimente dirimante. lit. C . 7): “Este oprită căsătoria: a) între cel care înfiază sau ascendenţii lui pe de o parte şi cel înfiat ori descendenţii acestuia pe de altă. iar descendenţii înfiatului au faţă de cel ce înfiază drepturile şi obligaţiile pe care descendenţii copilului din căsătorie le au faţă de ascendentul acestuia. 6 din Codul Familiei. Potrivit prevederilor Codului Familiei (art. c) între cei înfiaţi de aceeaşi persoană”. 75 Codul Familiei).

dacă acesta consimte la această situaţie. 2. art. 7. canonul 14 al Sinodului IV ecumenic le îngăduie însă cu condiţia ca soţul eterodox să declare că va trece la ortodoxie. alin. a reglementat încheierea căsătoriilor mixte prin “Regulamentul pentru relaţiunile bisericeşti ale clerului ortodox român cu creştinii eterodocşi” din anul 1881. prevăzând în art. adică se poate încuviinţa căsătoria între persoanele prevăzute de art. b şi c. căsătoria între fraţii adoptivi (D cu E = gradul II). Cu toate acestea. . Canoanele. alin. declarând nule pe cele care s-ar încheia. 7. în principiu. potrivit căruia toţi copiii care 40 . poate fi socotită abrogată. prin Novela 24.copiii înfietorului şi copiii înfiatului (C cu F = gradul III) şi copiii înfietorului şi înfiat (C cu D = gradul II). prevede posibilitatea acordării dispensei. 1. alin. potrivit normelor de interpretare. Doctrina canonică a stabilit impedimentul din adopţiune sau înfiere pe cale de obicei după asemănare cu impedimentul înrudirii religioase prin asistenţă la botez extinzând acest impediment până la gradul II inclusiv.Potrivit art. iar pe de altă parte luând în considerare îngăduinţa Sfântului Apostol Pavel ca un soţ care s-a încreştinat. 4 posibilitatea binecuvântării de către preoţi a unor asemenea căsătorii. adică între copiii înfietorului şi înfiat (C cu D = gradul II). nefiind oprite de legislaţia civilă. Astfel canonul 72 Trulan interzice în mod absolut asemenea căsătorii. 5. Pentru motive temeinice Codul Familiei. c din Codul Familiei sunt considerate prohibitive şi impedimentele care opresc căsătoria între cei înfiaţi de aceeaşi persoană (D cu E = gradul II). Leon al VI-lea Filosoful interzice. lit. 7. lit. 1. Această dispoziţie fiind anterioară celei a Sinodului Trulan. copilul înfietorului şi copilul înfiatului (C cu F = gradul III) şi cei înfiaţi de aceeaşi persoană (D cu E = gradul II). Deosebirea de confesiune Deosebirea de confesiune nu este prevăzută de Codul Familiei ca impediment la căsătorie. nu îngăduie căsătorii între ortodocşi şi eterodocşi. Biserica Ortodoxă Română – urmând şi practicile celorlalte Biserici Ortodoxe – ţinând seama pe de o parte de faptul că în realitate căsătoriile mixte nu pot fi evitate. însă cu respectarea uzului.

Biserica – aşa cum s-a mai arătat – îngăduie numai cu anumite epitimii căsătoria a doua şi a treia. anume la a câta căsătorie se găsesc soţii. 7.vor rezulta dintr-o asemenea căsătoriei să devină membri ai Bisericii Ortodoxe. 47). în vigoare în prezent. iar celălalt la a doua sau a treia căsătorie. Pentru cei care se căsătoresc a doua sau a treia oară. indiferent dacă cel în cauză a rămas văduv prin decesul soţului sau prin divorţ. De asemenea. Dacă s-ar întâmpla însă ca unul din soţi să fie la prima căsătorie. De aceea. Timpul săvârşirii Sfintei Cununii Ca timp al săvârşirii Sfintei Cununii sunt socotite potrivite zilele care nu sunt prevăzute ca zile de post şi cele în care nu se serbează praznice mari ale Bisericii. sau încheie a doua sau a treia căsătorie. preotul va urma rânduiala specială stabilită pentru cei aflaţi în această situaţie. De aceea pentru cei care încheie prima căsătorie preotul va urma rânduiala stabilită de Biserică pentru membrii ei din această categorie. 6. Statul nu limitează numărul căsătoriilor pe care le poate încheia un bărbat sau o femeie. În afară de biserică. la stabilirea pedepsei ţinându-se seama de buna sau reaua credinţă cu care a lucrat. Preotul care nu ar respecta această rânduială va fi sancţionat potrivit Regulamentului de procedură al instanţelor disciplinare (art. În nici un caz nu sesăvârşesc 41 . iar nu după rânduiala primei căsătorii. preotul este dator să se edifice asupra unui alt aspect reglementat numai de Biserică. înainte de a li se oficia noua cununie. în situaţia în care preoţilor li se prezintă asemenea cazuri. Locul săvârşirii Sfintei Cununii În principiu Cununia religioasă se săvârşeşte ca şi celelalte Sfinte Taine în biserică. ei sunt datori să ceară în prealabil aprobare de la chiriarhul respectiv. trebuie să obţină dezlegare in urma ddivortului si binecuvantarea pentru a doua nuntă. Cununia religioasă se săvârşeşte numai în cazuri excepţionale. când unul dintre soţi ar fi bolnav sau când soţii ar fi înaintaţi în vârstă. 46) cu pedeapsă până la transferare. sub rezerva aprobării prealabile a episcopului respectiv (art. la locuinţa mirilor. Posibilitatea binecuvântării căsătoriilor mixte este prevăzută şi de “Regulamentul de procedură al instanţelor disciplinare şi de judecată ale Bisericii Ortodoxe Române”. li se va oficia Sfânta Taină a Cununiei după rânduiala prevăzută pentru cei ce se căsătoresc a doua sau a treia oară. Existenţa unor asemenea impedimente la căsătorie prevăzute numai de Biserică obligă pe preotul căruia i se adresează cei căsătoriţi civil ca să le săvârşească şi Sfânta Taină a Cununiei – în principiu preotul trebuie să cerceteze mai întâi dacă între cei în cauză există asemenea impedimente şi – dacă există – că s-au obţinut dispensele necesare. Înainte de a trece la oficierea Sfintei Cununii. soţii care au mai fost căsătoriţi religios.

. .Cununii în zilele de Miercuri şi Vineri. pentru motive ce pot fi asimilate cu moartea parţială sau totală. de care se ocupă legile de stat. de care se ocupă legile bisericeşti. de care ocupă legile de stat. ele sunt socotite ca formând un trup şi contează ca atare în toate regulile privitoare la rudenie şi la calcularea gradelor de înrudire. îngrijind de sănătatea lui fizică. sub raport religios. în principiu la domiciliul soţilor şi cu recomandarea evitării petrecerilor. . reglementând amănunţit Căsătoria şi Familia. de care se ocupă legile bisericeşti sunt următoarele: . sunt mult mai numeroase şi mai variate şi ele sunt prevăzute în principal de Codul Familiei Codul Familiei. precizând. b) Efecte juridice ale căsătoriei. 25 a prevăzut că: “bărbatul şi femeia au drepturi egale în căsătorie”. pot fi săvârşite Cununii după prima săptămână şi înainte de ultima săptămână a posturilor mari de peste an. 97).divorţul. în art. . fără a deosebi după cum aceştia sunt din căsătorie.soţii au aceleaşi drepturi şi îndatoriri faţă de copii. iar cu privire la drepturile şi îndatoririle părinţilor faţă de copiii lor minori a prevăzut că “ambii părinţi au aceleaşi drepturi şi îndatoriri faţă de copiii lor minori. fie morală sau civilă.între soţi se ceează îndatoriri şi drepturi reciproce şi egale. adică despărţirea căsătoriei legale sau valid încheiate nu se îngăduie în principiu decât după adulter şi în mod excepţional. din afara căsătoriei ori înfiaţi”(art. la 29 august şi la 14 septembrie. care împreună cu altele.cei căsătoriţi şi cununaţi sunt consideraţi ca formând cea mai mică unitate socială religioasă. intră în alcătuirea unei comunităţi locale creştine sau a unei unităţi bisericeşti locale.legătura creată prin Taina Sfintei Cununii îi obligă să vieţuiască împreună până la sfârşitul vieţii. 8. de 42 . fie religioasă. că “părinţii sunt obligaţi să crească copilul. Efectele Sfintei Taine a Cununiei Efectele juridice ale administării Sfintei Taine a Cununiei sunt de cea mai mare importanţă pentru viaţa Bisericii şi ele se împart în două categorii şi anume: a) Efecte juridice ale cununiei. fie fizică. b) Efectele juridice ale căsătoriei. în art. adică familia creştină sau sanctuarul familial creştin. .deşi fiecare din cele două persoane îşi păstrează individualitatea sa. 101. pentru cazuri speciale. Cu aprobarea episcopului. a) Efectele juridice ale cununiei.

. ci slăbiciunea celor în care aceasta se sădeşte. Soţul şi soţia se nasc din nou prin Nuntă ca o familie şi ca orice naştere din nou în Hristos.122. spre a-l face folositor societăţii” Prin încheierea căsătoriei după rânduielile legilor de stat ca şi a cununiei religioase după rânduielile canonice. 43 . Sfânta Scriptură vorbeşte despre unirea dintre bărbat şi femeie ca fiind o mare Taină. atenţia şi grija manifestatî faţă de familie arătată atât din partea Bisericii. care constituie atât cel dintâi sanctuar al vieţii creştine – cea mai mică unitate socială bisericească – t şi cea mai mică. ca şi a întregii vieţi obşteşti şi a organizaţiei statale. familia se prezintă întocmai ceea ce şi este ea în realitate şi anume ca o piatră de temelie a întregului edificiu social al Bisericii. unicitatea căsătoriei şi vocaţia veşnică a legăturii familiale. ce primeşte răspuns în înţelegerea unirii dintre Hristos şi Biserică. Dumnezeu nu anulează libertatea omului prin Sfintele Taine. Acesta este fundamentul teologic al îngăduinţei celei de 15 Vezi Pr. bărbat şi femeie. cit. potrivit cu însuşirile lui. Părintele J. p. în timpul şi după primirea unei Taine. Meyendorff subliniază faptul că. Faptul că această sămânţă cade în pământ nepregătit. Unirea dintre bărbat şi femeie în Taina Nunţii este o încununare a fiinţei umane. o naştere din nou întru comuniune. Lucrarea Harului respectă libertatea omului şi atunci când se îndepărtează de Dumnezeu şi atunci când se căieşte şi doreşte să se apropie din nou de Părintele ce-l aşteaptă în prag pe fiul risipitor. „ca legătura naturală pe viaţă între un bărbat şi o femeie se întemeiază pe faptul că bărbatul şi femeia numai împreună alcătuiesc umanitatea completă”15. cu argumente din scrierile Sfinţilor Părinţi şi cu experienţa Bisericii păstrată în Sfintele Canoane. pietros sau steril. Din această cauză. nu arată nedesăvârşirea seminţei. deşi Biserica are o concepţie statornică în ceea ce priveşte unicitatea căsătoriei şi indisolubilitatea ei.educarea. pocăinţa sinceră permite un nou început. Dr. Având această poziţie în cadrul vieţii bisericeşti ca şi în cadrul vieţii laice. se întemeiază familia. Alţi teologi ortodocşi susţin. op. Părintele Staniloae insistă asupra faptului că nunta. omul poate să aleagă să se poarte responsabil sau iresponsabil înainte. învăţătura şi pregătirea profesională a acestuia. acordându-i atenţia şi sprijinul corespunzător. gradul de conştiinţă a misiunii fiecăruia dintre aceste două organizaţii pentru această mică unitate socială. Prof. cât şi din partea statului. dar şi cea mai hotărâtoare unitate socială civilă. Dumitru Stăniloae. familia are în ea sămânţa veşniciei.

Astfel. din cauza slabiciunii omului. ci o exercitare a responsabilităţii episcopului faţă de modul în care lucrarea lui Dumnezeu este primită şi cinstită în viaţa omului. Acest refuz nu este o pedeapsă. Canoanele nu fac altceva decât să abordeze problema celei de a doua şi a treia nunţi. Canonul 87 Trulan sintetizează poziţia Sfântului Vasile cel Mare în legatură cu procedura canonică de acordare a binecuvântării pentru a doua sau a treia nuntă.a doua nunţi. care este marcată de un ritual preponderent penitenţial. prin episcop poate acorda dezlegare în urma divorţului şi binecuvântare pentru a doua nuntă. Biserica nu desface legătura. 44 . Canonul 102 Cartagina vorbeşte despre reconcilierea soţilor despărţiţi. dar şi în cazul văduviei pote fi acceptată cel mult a treia nuntă. în mod normal se săvârșește a doua nuntă. la vremea cuvenită. dacă episcopul locului nu dispune aplicarea iconomiei. Episcopul poate refuza acordarea binecuvântării pentru a doua sau a treia nuntă. Biserica a mers până acolo încât s-a arătat îngăduitoare chiar şi cu cei ce au divorţat a doua oară. cei doi sunt reintegraţi de Biserică în viaţa familială. În nici un caz ea nu poate fi considerată un „divorţ bisericesc”. ci doar de o constatare a unui fapt evident. dacă după o perioadă de pocăinţă. tot cu binecuvântarea episcopului. Atunci când doar un mire se află la a doua nuntă. fară a impune alt ritual sacramental decât reîntegrarea în Trupul Tainic al lui Hristos. A doua şi a treia nuntă sunt îngăduite tot prin iconomie şi văduvilor. prin iconomie. În cazul în care soţii divorţaţi civil doresc să se împace. Biserica ia act de eşecul unei familii şi în cazul în care există o conştientizare a neputinţelor anterioare şi o determinare pentru o schimbare a vieţii. Nicăieri în Tradiţia canonică a Bisericii Ortodoxe nu poate fi identificată noţiunea de divorţ. binecuvântând o nouă şansă de aşezare in rânduială. Atunci când unul dintre miri este la a doua nuntă. atunci când constată o lipsă de conştientizare a gravitaţii divorţului şi o superficialitate în ceea ce priveşte angajamentul în viaţa familială. Această dezlegare în urma divorţului este o primire a pocăinţei şi a dorinţei de reintegrare în Biserică. prin Împărtăşanie. se săvârşeste slujba celei de a doua nunţi şi doar episcopul. poate acorda dispensă. prima nuntă este zădărnicită şi se aspiră la o a doua nuntă. iar celalalt este divorţat dar fără să fi primit Taina Nunţii. Biserica nu face decât să constate incetarea vieţii de familie şi dezleagă neputinţa. pecetluit de societatea civilă prin divorţ. ci prin Spovedanie şi eventual Împărtăşanie. în situaţii excepţionale. eşecul dând o nouă şansă. care apare atunci când. persoana în cauză dovedeşte determinare în a reveni la viaţa în Hristos. nu se repetă Taina Nunţii. ci o constată. nu putem să vorbim in Biserică de divorţ bisericesc.

au ca finalitate asigurarea dezvoltării lucrări pastoralmisionare. cumpărarea. • și acte de înstrăinare a bunurilor bisericeşti. fără condiţii. precum şi acte de stabilire sau de schimbare a destinaţiei acestor bunuri. gestionarea. şi donaţia ctitoricească. sau să pretindă a i se asigura vreun drept oarecare. a) Donaţia este de două feluri: donaţia simplă. • acte de evidenţă sau de iventariere a acestor bunuri. • acte de administrare. moştenirea şi închinarea. Patrimoniul bisericesc nu are scop în sine. Actele de dobândire sau de agonisire a bunurilor Bisericii Pentru dobândirea. achiziţionarea sau agonisirea bunurilor care intră în categoria mijloacelor economice de care se foloseşte Biserica. de aceea dobândirea. adică de păstrare. Din păcate riscul este ca dobândirea bunurilor materiale să fie o preocupare care să pună în umbră lucrarea sacramentală sau pastoral-misionară. • acte de stabilire a organelor de administrare sau de chivernisire a acestor bunuri. adică fără ca donatorul să-şi rezerve sieşi vreun drept în legătură cu donaţia făcută. precum şi să i se mai 45 . legislaţia şi practica vieţii bisericeşti consacră următoarele feluri de acte: donaţia. • acte de stabilire a subiectului dreptului de proprietate a bunurilor sau averilor bisericeşti. Principalele acte de administrare a bunurilor bisericești sunt: • acte de dobândire sau de agonisire a bunurilor Bisericii. ori chiar de instituţii sau aşezăminte. de întreţinere şi de folosire a bunurilor economice. Această donaţie poate fi făcută de persoane particulare sau de indivizi sau de grupuri de persoane. administrarea bunurilor materiale. de îngrijire. Biserica poate dobândi și administra bunuri materiale.BUNURILE BISERICEȘTI ȘI ADMINISTRAREA LOR În vederea împlinirii misiunii ei. o donaţie prin care cel ce o făcea îşi rezervă sieşi anumite drepturi în legătură cu chivernisirea bunului donat şi pretindea să-i fie asigurate aceste drepturi de către autoritatea bisericească. schimbarea.

Iar cei care trăiesc viaţa monahală fie în vreo cetate. În prezent această instituţie a căzut în desuetudine. punând nume de mănăstire averilor şi proprietăţilor lor şi făgăduind că le afierosesc lui Dumnezeu. 48 Se VI20. spaimă şi scârbă pricinuind. precum cei din vechime cu iubire de Dumnezeu s-a legiuit. apoi toate cele ce se cuvin ei împreună cu ea însăşi să se scrie în condică şi să se aşeze în arhivele episcopeşti. Iar episcopul cetăţii trebuie să poarte grijă trebuitoare mănăstirilor. Dar fiindcă unii. şi cei ce nu sunt supuşi propriului lor episcop. Deci pentru aceasta Sfântul Sinod a hotărât ca nimănui să nu-i fie iertat a zidi mănăstire fără de ştirea şi învoirea episcopului. după predania (tradiţia) Sfinţilor Părinţi şi să nu se tragă (sustragă) cu trufie de sub oblăduirea episcopului propriu.” 19 Canonul 24 Sinodul IV Ecumenic: „Mănăstirile odată sfinţite (consacrate) cu învoirea (aprobarea) episcopului să rămână pentru totdeauna mănăstirii şi bunurile (lucrurile). pe care mai înainte nu erau opriţi de a o deţine. 1423 şi 1724 Se VII). celor ce le văd. fără numai dacă ar fi rânduiţi de către episcopul cetăţii pentru vreo trebuinţă urgentă (arzătoare). cum se va admite a se răpi stăpânirea asupra celor ce cineva le consfinţeşte şi le dedică lui Dumnezeu?” 17 Canonul 4 Sinodul IV Ecumenic: „Cei care cu adevărat şi fără prihană (curaţi) petrec viaţa cea singuratică (monahală) să fie învredniciţi de cinstea cuvenită. 1322. permiţându-şi lor înşişi stăpânirea asupra acelora. s-a părut (sinodului) ca nimeni şi nicăieri să nu zidească sau să ridice mănăstire sau casă de rugă (biserică) fără învoirea episcopului cetăţii. ci încă fără sfială şi altora o transmit. dar cel ce le-a afierosit nicidecum să nu aibă voie. Iar cel ce ar călca această orânduire (hotărâre) a noastră orânduim să fie afurisit (excomunicat). 417. tulbură bisericile şi treburile politice. 818 şi 24 Se IV19. rămânând neîncetat în locurile în care au fost rânduiţi.” 18 Canonul 8 Sinodul IV Ecumenic: „Clericii aşezămintelor (azilurilor) pentru săraci şi ai mănăstirilor şi ai altarelor mucenicilor (sanctuarele martirilor) să rămână sub cârmuirea (jurisdicţia. astăzi se vede rău făcându-se. Şi atâta precupeţie (negustorie) fac din acest lucru. nici să nu se amestece în ele părăsindu-şi mănăstirile lor. pentru ca să nu se hulească numele lui Dumnezeu. să nu tulbure nici treburile (lucrurile) bisericeşti. ascultarea) episcopilor ce sunt în fiecare cetate. Şi nu numai că nu se pocăiesc în privinţa celor odată afierosite lui Dumnezeu. Căci nu se ruşinează a-şi însuşi şi după afierosire aceeaşi stăpânire. folosind chipul monahal cu făţărnicie. şi din vechime bine chibzuit de fericiţii şi cuvioşii noştri Părinţi. Căci unii. să se supună episcopului şi să păzească liniştea şi să petreacă numai în post şi rugăciune.confere şi o seamă de drepturi onorifice (can. ba purtându-se cu gândul să-şi întemeieze lor şi mănăstiri. 1221. Căci dacă cineva nu poate fi stăpân peste cele ce le-a dăruit unui om. amăgesc pe Dumnezeu numai cu numirea. iar dacă ar fi monahi sau mireni (laici). 16 Canonul 1 Sinodul local I-II de la Constantinopol: „Zidirea mănăstirilor. se înscriu pe sine stăpâni ai celor afierosite şi socotesc. să fie supuşi pedepselor Canoanelor. pribegind cu nepăsare prin cetăţi. fără învoirea episcopului. fie la ţară. că meşteşugind (înşelând). Şi după ce acela a luat la cunoştinţă şi şi-a dat învoirea şi a săvârşit rugăciunea trebuincioasă. încât multe din cele afierosite se văd vânzându-se de înşişi cei ce le-au afierosit. 1 Sl I-II16. a se aşeza egumen pe sine. să se zidească mănăstirea. Iar cei ce îndrăznesc să răstoarne o astfel de tocmire (orânduire) în orice chip. să fie afurisiţi (excomunicaţi). nici cele ale vieţii obşteşti (lumeşti). averile care atârnă (ţin) de ele (le aparţin lor) să se 46 . sau pe altul în locul său. dacă ar fi clerici. Iar în mănăstiri să nu se primească nici un sclav (rob) pentru a se face monah fără învoirea stăpânului său. lucru atât de venerabil şi de cinstit.

şi dregătorul va cumpăra pământul de la un cleric sau de la un plugar (agricultor). apoi nemailuând hirotesia de la episcop şi citind de pe amvon la adunare (slujbă). să se ţie (să se facă). instituirile în preoţie. iar de s-ar arăta vrednică. fac lucrul acesta fără de rânduială (necanonic) – statornicim ca de acum înainte să nu se mai facă lucrul acesta. Dacă. episcopul din episcopie. să fie fără tărie predarea lor. aşadar. divorţând mai înainte de bărbatul său. ca fiind osândiţi de către Tatăl şi de către Fiul şi de către Sfântul Duh. 46). înstrăinând în mână dregătorească din agoniselile (bunurile) episcopiei sau mănăstirii. şi acestea (mănăstiri) să nu se mai facă locaşuri lumeşti. nici în acest fel să nu dea locul (terenul) dregătorilor localnici. case de rând). şi (bunul) să fie întors (restituit) episcopiei sau mănăstirii. 2. au fost răpite de către oarecare bărbaţi unele sfinte locaşuri (biserici şi aşezăminte) şi episcopii şi mănăstiri şi s-au prefăcut în sălaşe de rând (adăposturi obşteşti. sau dându-le altei persoane. după vechiul obicei. şi horepiscopii se cade să înainteze (hirotesească) citeţ cu învoirea episcopului. iar dacă sunt monahi sau laici. ci clericilor sau plugarilor (agricultorilor). pentru păcatele noastre. dacă egumenului însuşi – fireşte. cineva (dintre călugări) s-ar apuca să facă lucrul 47 . cu luare-aminte (cu precizie). iar în privinţa călugărilor să se păzească aceeaşi (rânduială). dar să nu vândă din pricina acestora cele ale Bisericii. după canonul Sfinţilor Apostoli. bine şi frumos este. acesta fiind presbiter – i s-a dat de către episcop hirotesia pentru cârmuirea (treaptă) de egumen. ca unii ce rău risipesc cele ce nu au adunat. iar cei care ar îngădui (ierta) să se facă aceasta să fie supuşi certărilor celor din Canoane. se apucă să zidească locaşuri de închinăciune neavând cele (trebuitoare) pentru isprăvire (dacă aşadar. ca să fie aşezate din nou (restabilite) după vechea stare. şi nevoind să asculte. Iar hirotesia citeţului este îngăduit fiecărui egumen să o facă în mănăstirea sa şi numai în aceasta. ca unii ce năzuiesc să stăpânească. şi în acest chip să fie vânzarea fără tărie. 9.” 24 Canonul 17 Sinodul VII Ecumenic: „Oarecare călugări. dar să nu-i fie îngăduit lui să-şi însuşească ceva din acestea sau să dăruiască rudelor proprii cele ale lui Dumnezeu. Şi este bineplăcut lui Dumnezeu ca cele ale preoţiei încredinţări. Iar dacă ar pune (pretexta) ei pricină că pământul aduce pagubă şi că nu este spre nici un folos. cei ce le stăpânesc pe acestea voiesc (se hotărăsc) să le dea înapoi (restituie).păstreze. Aşadar. pentru că vedem că unii primesc tunderea în cler din pruncie fără hirotesie. iar egumenul din mănăstire. părăsind mănăstirile lor. să se afurisească. să le facă parte ca săracilor. Aşijderea. s-a abătut asupra bisericilor.” 23 Canonul 14 Sinodul VII Ecumenic: „Este prea învederat tuturor (pentru toţi) că în preoţie trebuie să domnească rânduiala. prin înţelegere întreolaltă (reciprocă) după hirotonia episcopală asupra lui (ea) să intre într-o mănăstire zidită departe de sălaşul (locuinţa) episcopului şi să aibă parte (beneficieze). să se înainteze şi la treapta (slujba) diaconiţei. sau vreun egumen.” 21 Canonul 12 Sinodul VII Ecumenic: „Dacă s-ar afla vreun episcop. iar de nu. 16).” 20 Canonul 48 Sinodul VI Ecumenic: „Femeia celui ridicat la vrednicia (demnitatea) episcopiei.” 22 Canonul 13 Sinodul VII Ecumenic: „De vreme ce din pricina necazului care. care zice: „Episcopul să poarte grijă tuturor bunurilor (lucrurilor) bisericeşti şi să le rânduiască (chivernisească) pe ele ca si când Dumnezeu i-ar sta de veghe. care zice: „Nu faceţi casa Tatălui meu casă de negustorie" (In. Iar dacă ei ar folosi vicleşug urât. şi să fie aşezaţi unde viermele nu se sfârşeşte (nu moare) şi focul nu se stinge (Mc. poruncim să se caterisească aceştia dacă sunt din catalogul (cinul) stării preoţeşti. iar dacă ar fi sărace. iar episcopul sau egumenul care a făcut acest lucru să fie alungat. îngrijirea (cea) din partea episcopului. 44. fiindcă se împotrivesc glasului lui Dumnezeu.

după moartea sa. l-a constituit legatul testamentar instituit pe seama unei biserici sau legământul. ci şi din partea autorităţii de stat. iar dacă ar avea cele (trebuitoare) pentru isprăvire.25. Ca şi în cazul acceptării donaţiilor. pentru a se putea cumpăra anumite bunuri (bunuri imobile) de către unităţile bisericeşti sau chiar de către unii slujitori sunt necesare nu numai încuviinţări sau autorizaţii din partea autorităţii bisericeşti superioare. asimilate celor sacre. 24 Ant. Şi cunoscute să fie cele ce aparţin Bisericii. cât şi a oamenilor ca cele proprii ale epicopului să le lase oricărora ar voi el. Şi în cazul schimbului de bunuri Biserica trebuie să obţină în prealabil aprobarea din partea autorităţii superioare proprii. privitoare la circulaţia bunurilor şi mai precis privitoare la vânzări şi cumpărări.b) Cumpărarea Dobândirea bunurilor care intră în patrimoniul Bisericii prin cumpărare se face după reguli existente în fiecare stat. în unele cazuti. În Biserica Ortodoxă Română. cu alte bunuri care aparţin fie particularilor. nici acestea să nu lipsească şi să nu se piardă. eparhiile au dreptul de acesta). Căci drept şi plăcut este atât înaintea lui Dumnezeu. 22 Se IV26). nici cele proprii ale episcopului să nu se surpe sub pretextul lucrurilor bisericeşti. să se oprească de către episcopul locului. un bun cu o destinaţie specială. În cazul tzanzacţiilor de schimb în Biserica Ortodoxă Română se face distincţie între bunuri comune care pot fi schimbate şi între bunuri sacre şi preţioase. Acestea se cuvin a se chivernisi cu judecata şi stăpânirea episcopului căruia îi este încredinţat poporul întreg şi sufletele celor ce se adună la biserică. în baza vechilor rânduieli canonice (can. sau cei ce-i aparţin 48 . nici episcopul să nu fie lipsit de bunurile sale în favorul obştesc sub pretextul Bisericii.” 25 Canonul 24 Antiohia: „Bine este ca cele ale Bisericii să se păstreze pentru Biserică cu toată grija şi cu buna conştiinţă şi cu credinţă către Atotvăzătorul şi Judecătorul Dumnezeu. c) Schimbul Unităţile bisericeşti sau chiar unele aşezăminte ori instituţii bisericeşti au dobândit şi pot dobândi anumite bunuri pe calea schimbului bunurilor pe care le au. iar cele ale Bisericii pentru dânsa a se păstra şi nici Biserica să nu sufere vreo pagubă. d) Legatul testamentar Un mijloc mult mai obişnuit pentru dobândirea bunurilor bisericeşti. care nu pot fi schimbate conform art. cu ştirea presbiterilor şi diaconilor dimprejurul lui. Aceeaşi (rânduială) să se păzească (observe) şi în privinţa mirenilor şi a clericilor. să fie duse la capăt (îndeplinire) cele plănuite de el. iar uneori şi din partea autorităţii de stat competente. încât nimic să nu le fie ascuns. prin care testatorul punea la dispoziţia unei biserici. ca aceştia să ştie şi să nu le fie necunoscut care sunt cele proprii ale Bisericii. 29 din Regulamentul privind administrarea averilor bisericeşti. fie societăţilor. cunoscute fiind lucrurile cele ce aparţin Bisericii. în trecut şi îndeosebi la începuturile creştinismului. de se întâmplă episcopului să moară. că. instituţiilor sau chiar şi Statului.

310-1. Pentru aceea celor ce voiesc să fie monahi li se dă voie. Ed. 287.. iar cei ce ar face aceasta să se primejduiască în privinţa treptelor proprii. Cu privire la călugări s-a stabilit din vechime şi a rămas până astăzi rânduiala că ei trebuie să lase toate bunurile lor mănăstirii în care vieţuiesc (6 Sl I-II)27. Patronatul se deosebeşte de ctitorat. după cum se apără (opreşte aceasta) şi celor care le iau în primire. e) Patronatul – Închinarea Un mod cu totul deosebit şi mult controversat prin care s-a asigurat. a hotărât să aibă vigoare şi pentru monahiile femei. mănăstirea are stăpânire peste toate ce le aparţin lor şi nu li se îngăduie lor ca să poarte grijă şi să facă dispoziţii asupra bunurilor lor.moştenire zis prin „vocaţie”. Iar de se va vădi că vreunul îşi va însuşi oarecare avere care nu s-a atribuit mănăstirii şi se va robi patimei iubirii de câştig. unde din secolul al VI-lea împăratul Justinian a luat măsuri pentru a fi înlocuită instituţia ctitoratului de aceea a patronatului. un număr sau o cantitate de bunuri însă numai cu titlul de folosinţă. Canoanele Bisericii Ortodoxe. p. Această instituţie a început a se cristaliza mai întâi în Biserica din Apus încă din secolul al Vlea. patronatul a pătruns tot să cadă în proces şi pe lângă aceasta. Şi este lămurit că cele canonisite de Sfântul Sinod pentru monahii bărbaţi. Ioan N. dânsul după moarte să se acopere de ocări. să se împartă celor săraci şi lipsiţi. Iar cel ce a căutat să răpească o astfel de avere ca oarecând Anania. fără a-l trece în proprietatea acesteia. trad. 19301936. Numele patronului vine de la cuvântul patronus care înseamnă patron în sens de stăpân sau de proprietar. pe când în Apus. 32).” Cf. care apoi s-a transformat – în Răsărit – în aşa-zisa închinare sau afierosire. Sfântul Sinod a hotărât să se înţelepţească cu certare potrivită. 4. Căci după ce se vor face monahi. Deisis. să ia dispoziţii mai înainte şi să transmită averile lor oricăror persoAne ar voi care. Arad. Nicodim MILAȘ. nu sunt oprite prin lege. ci totul le era de obşte” (FA. iar nu cu titlul de proprietate a fost aşa-numitul patronat.” 27 Canonul 6 Sinodul local I-II de la Constantinopol: „Monahii sunt obligaţi să nu aibă nimic al lor propriu. Note şi comentarii. de Uroş Kovincici şi Nicolae Popovici. Căci fericitul Luca zice despre cei ce cred în Hristos şi închipuiesc vieţuirea monahilor . şi vânzându-se în prezenţa multora. El se dă acelor persoane care având în proprietatea lor un bun oarecare îl puneau la dispoziţia Bisericii spre a fi folosit. 49 . însoțite de comentarii. Canoanele Bisericii Ortodoxe. precum şi toate odăjdiile şi obiectele de cult ale acestora nu intră în masa succesorală şi se dobândesc de drept de către eparhie. p. asupra întregii averi succesorale a bibliotecii ierarhilor. în trecutul Bisericii. Sibiu. II/1. în privinţa averilor lor. acest mod a continuat să se numească până astăzi patronat. aceea să se ia de la dânsul de către egumen sau de către episcop. fireşte. vol. 1992. extinzându-se şi în Biserica din Răsărit.că nici unul nu zicea că din a sa avere este ceva al său. sub numele specific răsăritean de ctitorat.” 26 Canonul 22 Sinodul IV Ecumenic: „Să nu se îngăduie clericilor ca după pristăvirea (moartea) episcopului lor să răpească bunurile (lucrurile) care i se cuvin (aparţin) aceluia. ci toate ale lor să le atribuie mănăstirii. FLOCA. Cu toate acestea.

mai adânc în viaţa Bisericii din Răsărit, aşa încât a fost nevoie să se ia măsuri şi prin sinoade împotriva practicării patronatului. Astfel, prin canonul 1 al Sinodului VII ecumenic28 şi prin canonul 7 al Sinodului I-II din Constantinopol29 se dispune ca nimeni, nci episcopii, nici alte persoane să nu mai construiască biserici sau mănăstiri patronale care să rămână în proprietatea celor care le construiesc, cu dreptul de a dispune de ele când vor. Din instituţia patronatului s-a născut apoi instituţia numită a închinării sau a afierosirii, care s-a întins în întreaga Biserică de Răsărit, inclusiv în viaţa Bisericii din Ţările Române, unde numeroşi boieri, domnitori şi ierarhi au început, de prin secolul al XVI-lea, să închine diferite bunuri ca: biserici, mănăstiri, alte clădiri şi mai ales moşii, unor scaune patriarhale din Răsărit sau unor aşezăminte monastice de la Muntele Athos şi din alte părţi
28

Canonul 1 Sinodul VII Ecumenic: „Celor care au dobândit vrednicia (demnitatea) preoţească, rânduielile canonice le sunt mărturii şi îndreptări, pe care primindu-le cu bucurie, cântăm împreună cu dumnezeiescul vestitor David, către Domnul Dumnezeu, zicând: „întru calea mărturiilor tale m-ara desfătat ca întru toată bogăţia” (Ps. 118, 14) şi: „Ai poruncit ca mărturiile tale să fie dreptate în veac; înţelepţeste-mă, şi viu voi fi” (Ps. 118, 138, 144). Şi dacă glasul proorocesc (profetic) ne porunceşte nouă să păzim în veac mărturiile lui Dumnezeu şi să vieţuim întru ele, este învederat (evident) ca ele rămân neclătinate şi nestrămutate, căci şi văzătorul de Dumnezeu Moise zice astfel: „Acestora nu este a li se adăuga (nimic) şi nici nu este să se scoată (ceva) dintr-însele” (Dt. 12, 32). Şi dumnezeiescul apostol Petru, proslăvindu-se întru ele, strigă: „Spre care şi îngerii doresc să privească” (1 Ptr. 1, 12), şi Pa vel zice: „Chiar dacă noi, sau înger din cer de ar bine-vesti vouă, în afară de ceea ce v-am binevestit noi vouă, să fie anatema” (Ga. 1,8). Aşadar, acestea astfel fiind, şi fiindu-ne nouă mărturie, bucurându-ne de ele ca şi când cineva ar găsi comori multe, cu bucurie (ne însuşim) primim în inimile noastre sfintele Canoane, şi întărim întreaga şi nestrămutata orânduire a lor, a celor ce sunt aşezate de către sfintele trâmbiţe ale Duhului, ale preaslăviţilor apostoli, ale celor şase sfinte sinoade ecumenice, şi ale celor ce s-au întrunit local pentru aşezarea unor astfel de rânduieli, şi ale sfinţilor noştri părinţi. Căci ei toţi sunt luminaţi de către unul şi acelaşi Duh, au orânduit cele de folos. Şi pe acei pe care ei îi supun anatemei, şi noi îi dăm anatemei; şi pe cei care îi supun caterisirii, şi noi îi caterisim; si pe cei care îi supun afurisirii, şi noi îi afurisim, iar pe cei pe care îi dau certării (epitimiei), şi noi aşijderea îi supunem. Căci dumnezeiescul apostol Pavel, care s-a urcat în al treilea cer şi a auzit cuvintele cele negrăite, strigă lămurit: „Fără iubire de argint să fie purtarea voastră, îndestulându-vă cu cele de faţă (pe care le aveţi)” (Evr. 13, 5).” 29 Canonul 7 Sinodul local I-II de la Constantinopol: „Vedem că multe episcopii se prăbuşesc şi se primejduiesc a se desfiinţa cu totul, fiindcă cei ce stau în fruntea lor toată grija şi silinţa o întrebuinţează pentru a zidi mănăstiri noi; şi pe acelea nimicindu-le şi meşteşugind acapararea veniturilor, lucrează pentru folosul acestora. Deci pentru aceasta a hotărât Sfântul Sinod că nici unuia dintre episcopi nu-i este iertat să zidească din nou mănăstire spre distrugerea episcopiei sale. Iar de se va vădi cineva îndrăznind să facă aceasta, acela să se supună certării cuvenite, iar cea zidită din nou de el, ca şi cum de la început nici nu ar fi câştigat drept de mănăstire, să se atribuie episcopiei ca un drept câştigat de sine. Căci nimic din cele înfiinţate împotriva legilor şi fără rânduială nu poate aduce prejudiciu celor aşezate canoniceşte.”

50

ale Orientului apropiat. Cei ce făceau asemenea închinări îşi rezervau drepturile de proprietate asupra bunurilor închinate. În Biserica de Apus, instituţia patronatului nu a cunoscut faza şi forma de închinare pe care a dobândit-o în Răsărit. Ea s-a cristalizat însă de drept particular şi sub aceea a patronatului de drept public. Prin patronatul de drept particular sau privat se înţelege totalitatea normelor care reglementează instituţia patronatului născută din voinţa şi din actele de libertate ale unui particular, care pune la dispoziţia Bisericii, cu titlul de folosinţă sau de uzufruct, o sumă de bunuri. Prin patronatul de drept public se înţelege ansamblul normelor prin care se reglementează instituţia patronatului creată printr-un act de liberalitate a unei persoane care deţine o demnitate sau o dregătorie publică, sau printr-un act al unei instituţii din aparatul de stat sau din cel bisericesc. Instituţia patronatului se deosebeşte de aceea a ctitoratului prin următoarele: • patronul îşi păstra dreptul de proprietate asupra bunurilor puse la dispoziţia Bisericii şi îşi asigura exerciţiul acestui drept, extinzându-şi-l până la amestecul în chestiuni de natură strict religioasă; • Biserica dobândea numai posesiunea în condiţii precare şi uzufructul temporal al bunurilor patronale, pe când în cazul instituţiei ctitoratului, ctitorul trecea prin donaţie un bun în proprietatea Bisericii pentru totdeauna. Actele de evidenţă sau de inventariere a acestor bunuri Preotul paroh are obligaţia să asigure efectuarea inventarierii patrimoniului, în condiţiile şi la termenele prevăzute în prezentele reglementări. Scopul principal al inventarierii îl constituie asigurarea integrităţii patrimoniului, prin verificarea realităţii acestuia, stabilirea vinovaţilor pentru eventualele lipsuri constatate şi luarea măsurilor pentru recuperarea pagubelor. Obiectul inventarierii îl constituie întregul patrimoniu al parohiei, precum şi bunurile aparţinând altor unităţi care temporar se află în păstrarea sau custodia parohiei. Patrimoniul parohiei se inventariază în mod obligatoriu cel puţin o dată pe an. Fac excepţie de la regula inventarierii anuale mijloacele băneşti aflate în casă, care se inventariază cel puţin o dată pe lună. Preotul paroh este obligat să asigure inventarierea patrimoniului sau a unor elemente patrimoniale în următoarele situaţii: • ori de câte ori sunt indicii că există lipsuri sau plusuri în gestiune, care nu pot fi stabilite cert decât prin inventariere; • la cererea organelor de control (cu prilejul efectuării controlului) sau a altor organe
51

împuternicite de Centrul eparhial (cu ocazia încadrării, transferării şi pensionării preotului paroh); • cu prilejul comasării, divizării sau dizolvării unităţii; • ca urmare a unor calamităţi sau a unor cazuri fortuite30. Inventarierea poate fi: • inventariere generală sau totală privind integritatea patrimoniului parohiei, inclusiv valorile aflate în custodia (păstrarea) parohiei; sau inventariere parţială, privind o parte din bunuri; • inventariere anuală, în vederea determinării existenţei reale a valorilor materiale şi băneşti, pentru a fi cuprinsă în darea de seamă contabilă anuală; trimestrială şi lunară, în vederea stabilirii stocului de lumânări şi a resturilor, a obiectelor de colportaj, a materialelor de construcţii; şi zilnică, în vederea stabilirii numerarului aflat în casa parohiei, în scopul depunerii lui la bancă: • inventariere ocazională efectuată în anumite împrejurări, ca de exemplu predarea-primirea gestiunii cu ocazia instalării unui nou paroh, în caz de calamitate (incendiu, inundaţie, secetă, furt prin spargere etc.); • inventariere de control sau inventariere inopinată efectuată de organele de îndrumare şi control (organele administrative superioare, organele de revizie contabilă din corpul de control financiar intern, organele departamentale, organele administraţiei financiare locale şi organele de cercetare penală, ultimele cu aprobarea organelor competente bisericeşti şi departamentale). a) Inventarierea generală efectuată cu ocazia predării-primirii gestiunii la instalarea unui nou paroh se face după următoarea procedură legală: Odată cu actul de numire pe post a noului paroh se va emite şi Decizia de predare-primire a gestiunii şi de instituire a comisiei de inventariere a patrimoniului parohiei, de episcopul eparhiot. Comisia de inventariere va fi alcătuită din protopop sau delegatul acestuia, ca preşedinte, predător, primitor, epitropul delegat al Consiliului parohial, doi membri din Consiliu sau bărbaţi de încredere dintre membrii Adunării parohiale, specialişti (dacă este cazul), contabilul oficiului protopopesc sau revizorul

30

Norme metodologice privind activitatea economico-financiară la parohie, nr. 6300/1989, Bucureşti, 1989, p. 18.

52

admise de lege. degradare. contrasemnată de epitropul administrator. Diferenţele stabilite prin confruntarea datelor faptice cu cele scriptice din evidenţa contabilă pot fi: • plusuri de inventar în caz când cantitatea şi valorile din listele de inventariere sunt mai mari decât cele din evidenţa contabilă. • minusuri de inventar. a stocurilor faptice de bunuri. care se va haşura pentru a indica şi vizual proprietăţile. • schiţa topografică a terenurilor cu indicarea numerelor topografice din întreaga zonă de sistematizare a localităţii şi numele proprietarilor terenurilor (vecinii). parohia putând deschide acţiune în revendicare pentru a-şi 53 . Regularizarea acestor diferenţe se face în funcţie de natura diferenţelor. semnate de membrii comisiei. Înainte de a-şi începe lucrările de inventariere. În baza acesteia şi a cercetărilor efectuate. etc. în limita perisabilităţilor. primitor.). Din comisia de inventariere nu pote face parte preotul paroh. în cazul când cantitatea şi valorile din listele de inventariere sunt mai mari decât cele din evidenţa contabilă. etc. proprietăţi. Comisia îşi va începe lucrările prin studierea dosarului cazier al bunurilor imobile (clădiri. prin care să confirme că nu are asupra sa documente justificative neînregistrate şi neprezentate contabilităţii. fie din calamităţi naturale (incendii. şeful comisiei cere explicaţii preotului paroh care predă sub forma de declaraţie scrisă. Lipsurile pot fi imputabile atunci când se constată că provin din neglijenţă. pe care le va înscrie în listele de inventariere. inundaţie. • poliţele de asigurare a bunurilor parohiale.contabil de la Centrul eparhial. cutremur. comisia face propuneri privind modul de regularizare a diferenţelor (prin imputare. pe locuri de existenţă. Se trece apoi la confruntarea datelor faptice din listele de inventariere. predător. etc. sustragere şi se impută celor vinovaţi. comisia va cere parohului care predă gestiunea să facă o declaraţie scrisă.) care cuprinde: • extrase din Cartea funciară. cu datele de evidenţă cantitativă şi valorică a contabilităţii. Lucrarea comisiei continuă cu inventarierea faptică a bunurilor. valori materiale şi băneşti. că nu se găsesc în depozit valori străine sau personale. sau neimputabile. existente. În caz de neconcordanţă între stocul faptic şi soldul scriptic din contabilitate. considerarea ca pierderi legale-normale care se consideră pierderi sau cheltuieli ale parohiei. ca un fenomen natural.) a căror valoare se supoartă de parohie. secetă. cu menţionarea datei efectuării inventarierii. când se constată că au provenit din pierderi normale. aplicând normele legale.

în prezenţa lor. în condiţiile prevăzute de Regulamentul Fondului de asigurare. că toate bunurile au fost trecute în listele de inventariere. de către Centrul eparhial. şi din punct de vedere cantitativ. • Registrul de casă (încasări şi plăţi) sau Registrul operaţiunilor de încasări şi plăţi prin casă şi prin cont. unde bunurile imobile sunt obligatoriu asigurate. Recuperarea bunurilor se face fie material prin recuperarea bunului lipsă. la sfârşitul zilei uşile încăperilor de depozitare se închid şi se sigilează de comisie şi a doua zi se desigilează în prezenţa întregii comisii. în baza Delegaţiei de gestionar. Rezultatele inventarierii efectuate de comisia de inventariere în scopul pregătirii şi preluării gestiunii parohiale se înscriu în Procesul-verbal de inventariere. obligator se va preda noului paroh-gestionar şi următoarele registre de evidenţă financiar-contabilă şi administrative: • Registrul numerelor de inventar.recupera paguba fie de la cei dovediţi vinovaţi sau de la Fondul de asigurare a bunurilor bisericeşti. Se specifică data începerii şi data terminării inventarierii şi că sunt sau nu de acord cu modul de lucru al comisiei de inventariere (au sau nu de făcut obiecţiuni). semnată de Chiriarh şi consilierul administrativ bisericesc. În timpul inventarierii nu se fac manipulări (primiri sau eliberări de bunuri). • Registrul general de venituri şi cheltuieli. Pe baza Procesului-verbal de constatare a valorilor din patrimoniul parohiei se face predarea şi primirea gestiunii. La sfârşitul inventarierii preotul paroh şi epitropul administrator vor da o declaraţie în care menţionează că au fost inventariate toate valorile materiale şi băneşti. unitate de măsură şi preţ. • Registrul de inventar pe categorii. disciplinar. În anexa la Procesul verbal de predare-primire a gestiunii. 54 . calitativ. pe baza listelor de inventariere întocmite cu ocazia verificării faptice a inventarului prin care s-au stabilit stocurile existente faptic şi a soldurilor scriptice ale contabilităţii cu stabilirea diferenţelor de plus sau minus şi a modului de recuperare a eventualelor pagube. fără adăugiri sau omisiuni. sau înregistrarea în evidenţa contabilă a plusurilor şi a minusurilor legale constatate (perisabilităţi legale). civil şi penal de buna chivernisire a patrimoniului parohiei. fie operativ prin angajament de plată al celui vinovat. elaborată pe seama noului paroh. fie prin plata din partea celui vinovat a contravalorii bunului. pe baza documentelor justificative elaborate de comisia de inventariere (listele de inventariere şi confruntarea datelor faptice din acestea cu datele scriptice din fişele contabile). care din acest moment răspunde material.

). FLOCA şi Sorin JOANTĂ. casa parohială. terenuri.Registrul de materiale. anexe. • biblioteca. actele de valoare. note muzicale. cununaţi. pictură. Registrul de intrare-ieşire a corespondenţei. • biserica. toate evidenţele administrative ale parohiei. Consiliul parohial şi Comitetul parohial). • actele justificative. Registrele matricole (botezaţi. Inventarierea bibliotecii se efectuează prin confruntarea cărţilor din raft cu Registrul inventar cărţi. etc. documentele tehnice. magazie. La inventarierea caseriei se verifică existenţa numerarului şi a altor valori aflate în casă. Se va menţiona şi situaţia decontărilor cu creditorii şi debitorii şi modul de soluţionare a acestora. • Registrul cu procese-verbale ale organelor de conducere (Adunarea parohială. obiecte de inventar de mică valoare sau de scurtă durată şi cărţi din fondul bibliotecar la care se constată plusuri sau minusuri de inventar. Administraţie bisericească parohială şi legislaţie. Inventarierea mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar de mică valoare sau de scurtă durată se face prin verificarea la faţa locului a fiecărui obiect şi confruntarea cu datele din evidenţa contabilă. planul de activitate în curs de desfăşurare. cimitirul. Sibiu. reparaţie. 2001. obiecte de valoare de patrimoniu naţional-cultural şi uzuale) şi o prezentare foto a clădirilor. etc31. În lista de inventariere se înscriu numai acele mijloace fixe. înmormântaţi). prin înscrierea în lista de inventariere • • • • • • • • 31 Ioan N. se va preda noului parohgestionar şi un scurt istoric al parohiei şi al provenienţei bunurilor (biserica. situaţia lucrărilor în construcţie. • casa parohială în stare de funcţionare. cu excepţia inventarierii care se efectuează la predareprimire de gestiune. Contul de gestiune din anul încheiat. p. broşuri. • registrul obiectelor bisericeşti de patrimoniu. Bugetul de venituri şi cheltuieli – prevederi. 123126. • arhiva. Ed. • depozitul de carte veche. 55 . Inventarierea materialelor şi a produselor se face pe locuri de păstrare (pangar. Extrasul de cont. pe baza căruia se face predarea-primirea. Arhiepiscopiei Ortodoxe Române Sibiu. Odată cu Procesul-verbal de inventariere a patrimoniului.

care face propuneri în scris asupra: • recuperării lipsurilor sau pagubelor constatate. tămâie. a obiectivelor de inventar de mică valoare sau de scurtă durată şi a materialelor devenite inutilizabile. în procesul-verval de inventariere se arată suma constatată lipsă sau plus. cărţi şi alte obiecte de cult). obiecte de cult). ambalajele. tămâie. ca document justificativ de bază. precum şi cauzele care au determinat această situaţie. în cinci exemplare. Prin valori materiale se înţeleg: • materialele necesare exercitării cultului (lumânări. potrivit prezentelor reglementări. Procesul verbal al comisiei de inventariere se analizează de Consiliul parohial în termen de cel mult 3 zile de la data prezentării. Inventarierea disponibilului din cont se face prin confruntarea soldului din extrasul de cont cu cel din „Registrul operaţiunilor de încasări şi plăţi prin casă şi prin cont”. b) Inventarierea anuală a patrimoniului: valori materiale şi băneşti. constatate lipsă la inventariere. • combustibilul. piesele de schimb. 32 Norme metodologice privind activitatea economico-financiară la parohie. în termen de cel mult 5 zile de la data prezentării. • luării măsurilor corespunzătoare pentru înlăturarea pe viitor a cauzelor care au provocat lipsurile. 18-19.sau procesul-verbal. se recuperează la valoarea de distribuire (inclusiv contribuţia benevolă)32. privind activitatea economico-financiară la parohie. casarea şi declasarea bunurilor proprietate a parohiei se face în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. după care rezultatele inventarierii se înregistrează în evidenţele parohiei. • efectuării formalităţilor de casare şi declasare a mijloacelor fixe. tămâie. elaborate de Administraţia patriarhală. Numerarul nejustificat cu acte de casă pentru încasare se consideră plus de casă şi se înregistrează (se emite chitanţă). etc) şi cele destinate distribuirii credincioşilor (lumânări. cărţi de cult. Materialele şi produsele destinate distribuirii la credincioşi (lumânări. p. plusurile şi abaterile constatate de la regulile de bună gestionare şi conservare a bunurilor aflate în patrimoniul parohiei. 56 . Centrul eparhial comunică decizia asupra soluţionării propunerilor. În cazul când în casă se constată lipsă sau plus de numerar. Propunerile Consiliului parohial împreună cu Procesul verbal întocmit de comisia de inventariere şi toate actele şi lucrările anexate se înaintează Centrului eparhial prin protopopiat.

primite prin donaţie. Confirmarea primirii la locul de depozitare a valorilor materiale se face pe factură sau pe avizul de expediere. procese-verbale etc. Contabilitatea valorilor materiale se organizează astfel încât să răspundă următoarelor cerinţe principale: • obţinerea de date exacte. precum şi rechizitele de birou. conform normelor legale. valorile materiale de uz gospodăresc. amenajate special în acest scop). Dacă la primirea valorilor materiale se constată deteriorări sau lipsa coletelor. la locurile de depozitare şi la mişcările intervenite. inutilizabile sau deteriorate. nepotriviri calitative • 57 .materialele pentru construcţii şi reparaţii (ciment. lemn. procurate în cantităţi mici. • asigurarea controlului gestiunii valorilor materiale în scopul păstrării integrităţii avutului parohiei. care se dau direct în consum şi se înregistrează numai la cheltuieli. cantitatea. de prisos. în care să se indice denumirea şi preţul unitar al acestora. izolate. • constatarea la timp a stocurilor fără mişcare. în orice moment cu privire la existenţa valorilor materiale. oţel beton etc. cantitativeşi valorice. Pentru a răspunde cerinţelor menţionate.).). Valorile materiale procurate de la furnizori. după caz. cele rezultate din casarea mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar de mică valoare sau de scurtă durată se înregistrează în contabilitate în Registrul pangar-colportaj sau în Registrul pentru evidenţa materialelor-produselor. în scopul luării de măsuri corespunzătoare. a intrărilor şi ieşirilor de valori materiale. • conservarea în documente. Primirea şi recepţia valorilor materiale se face pe baza documentelor justificative care le însoţesc (facturi. fie pe alte documente legal întocmite. • etichetarea (cu etichetă de raft) la locul de păstrare a tuturor valorilor materiale. în cadrul parohiei este necesar să se asigure: • condiţii corespunzătoare pentru depozitarea. calitatea şi preţul (unde este cazul) corespund cu datele din aceste documente. păstrarea şi eliberarea valorilor materiale (păstrarea în încăperi închise. • alte valori de natura celor enumerate. după ce au fost verificate în mod amănunţit pentru a se constata dacă sortimentul. etc). scrisori de trăsură. Fac excepţie de la regula de a fi înregistrate în registrele respective. • păstrarea separată a valorilor materiale (pe feluri. destinaţie. avize de expediere. • materiale de birou şi gospodăreşti. cu mişcare lentă.

proces-verbal de recepţie ş. Valorile materiale rezultate din casarea mijloacelor fixe se primesc la locul de depozitare pe baza Procesului verbal de scoatere din funcţiune a mijloacelor fixe. d) Inventarierea inopinată este dispusă de organele de îndrumare şi control. de către epitropul administrator (magazioner) pe fişe de magazie în care se evidenţiază cantitativ bunurile primite spre păstrare şi conservare în magazie. 16-7. stabilindu-se stocul scriptic după fiecare înregistrare. Actele de administrare. adică de păstrare. pentru celelalte materiale. Evidenţa valorilor materiale intrate şi ieşite se ţine cu ajutorul următoarelor formulare: • Registrul pangar-colportaj. calendare.sau cantitative. p. Evidenţa bugetar-administrativă a bunurilor materiale se ţine cantitativ.). după aceleaşi norme legale. respectiv de ieşire. • Registrul pentru evidenţa materialelor-produselor. de îngrijire. după aceleaşi norme legale. Înregistrarea în aceste registre se face de către preotul paroh. precum şi soldul valoric. în ordine cronologică. de întreţinere şi de folosire a bunurilor economice. pe baza bonurilor de intrare. Valorile materiale pentru nevoile parohiei se eliberează şi consumul lor se justifică numai pe bază de documente legal întocmite ( bon de consum. se întocmesc procese verbale de diferenţe. tămâie. precum şi alte indicii care provoacă dubii cu privire la integritatea valorilor materiale. stabilindu-se zilnic stocul. 33 Ibidem. poziţie cu poziţie. c) Inventarierea trimestrială şi anuală se face în scopul determinării condiţiilor de materiale valorificate prin pangar şi colportaj. pentru materialele destinate distribuirii la credincioşi (lumânări. care lunar se confruntă cu fişele cantitativ-valorice ale contabilităţii parohiei. în baza atribuţiilor lor de serviciu. eliberate de epitropul contabil şi aprobate de paroh.). obiecte de cult.a. de declasare a unor bunuri materiale. pe baza documentelor de intrare (facturi. Declasarea şi casarea materialelor de orice fel se face cu respectarea dispoziţiilor care reglementează casarea mijloacelor fixe33. cărţi de cult etc.) şi a documentelor de ieşire. 58 . avize de expediţie etc. precum şi actele de stabilire sau de schimbare a destinaţiei acestor bunuri.

organe de revizie. cu aprobarea parohului. cu viza contabilităţii şi aprobarea parohului. pe baza necesarului justificat în documentaţiile tehnice corespunzătoare (materiale de construcţii) sau cerinţelor credincioşilor (obiecte de pangar.Intrarea materialelor în magazie în baza Bonului de intrare în magazie.). emis de contabilitate. întocmit de contabil pe baza documentelor justificative. şi se înscriu în fişa de magazie. deteriorate. stabilirea vinovăţiei şi a răspunderilor materiale şi aprobat de paroh. a formei şi a condiţiilor de restituire.a. ş. periodic.) în care se indică cantitatea. valoric. pe sortimente. cu indicarea vinovatului şi a modalităţilor de recuperare a bunului sau a 59 . proprietate a altor unităţi. Bunurile ieşite din magazie în scop de consum pentru activitatea liturgică se ţin în evidenţă de către paraclisier. organe de cercetare penală. încheiat între magazioner şi reprezentantul proprietarului bunului. Bunurile lipsă din magazie (sustragere. În caz de neconsumare a bunurilor scoase legal din magazie. emisă de contabilitate şi aprobată de paroh. furt. cu ajutorul cărora. aceasta se face pe baza Notei de transfer emisă de contabilitate cu aprobarea parohului şi achitarea pe bază de chitanţă a contavalorii materialelor din partea unităţii beneficiare. Bunurile de magazie eliberate sub formă de împrumut la alte unităţi se face pe baza Notei de împrumut. Ieşirea materialelor din magazie se face pe baza Bonului de ieşire din magazie. cantitativ. Bunurile de magazie. după supunerea lui dezbaterii Consiliului parohial. aflate spre păstrare se face pe bază de Proces-verbal de custodie. cu magazia de materiale şi. Pangarul şi colportajul au caracterul unei submagazii. se confruntă. aprobat de epitrop. acestea se restituie la magazie. pe bază de Bon de restituire. Bunurile existente legal în magazie. cu contabilitatea care poartă fişele de materiale cantitativ şi valoric. special alcătuită cu specialişti. valoarea şi condiţiile de scoatere ilegală din magazie. distrugere) se constată pe bază de Proces-verbal întocmit de organele de constatare (paroh. cu indicarea termenului. cu termen de folosinţă depăşit se scad din magazie pe bază de Proces-verbal de constatare întocmit de Comisia de constatare. cu scăzăminte. de colportaj etc. Evidenţa intrării şi ieşirii cantitativ-valorice a bunurilor se ţine pe fişe individuale. consiliu parohial. la intrări ca şi în fişa contabilă de materiale. În caz de transferare a unor bunuri din magazie la alte unităţi. cu propuneri de scoatere din gestiune.

iar regimul lui este reglementat de prezentul Statut. de caritate şi asistenţă socială. arhiepiscopiilor. capele etc. precum: picturile. sculpturile. p. documentele. insesizabile şi imprescriptibile. protopopiatelor. de asistenţă socială şi filantropică. lucrările din materiale scumpe etc. (3) Sunt bunuri sacre cele care prin sfinţire sau binecuvântare sunt destinate cultului divin.contravalorii acestuia. părţile 34 Ioan N. cărţile rare. păşunile. cimitirele etc. filantropice şi economice. 108-11. cu aprobarea parohului34. mânăstirilor.). cu valoare artistică. terenurile agricole. FLOCA şi Sorin JOANTĂ. episcopiilor. respectiv cele care prin sfinţire sau binecuvântare sunt destinate exclusiv şi direct cultului. ca şi pentru îndeplinirea celorlalte scopuri ale Bisericii. 60 . aşezămintele şi instituţiile culturale. (2) Bunurile sacre. vicariatelor. cărţile de ritual.169 – Totalitatea bunurilor aparţinând parohiilor. edificiile administraţiilor bisericeşti. patrimoniul bisericesc cuprinde bunuri sacre şi bunuri comune. Proprietatea asupra bunurilor sacre este exclusiv bisericească. a Centrului Patriarhal. reşedinţele chiriarhale. Administraţie bisericească…. (6) Bunurile comune afectate întreţinerii bisericilor şi slujitorilor bisericeşti.170 – (1) Din punct de vedere al destinaţiei lui. iar cedarea folosinţei poate fi acordată pe un termen de până la 3 ani. viile. paraclise. Art. vatra parohială şi mânăstirească. lipsă din magazie. cu posibilitatea de reînnoire. (4) Sunt asimilate cu bunurile sacre şi beneficiază de acelaşi regim juridic şi: casa parohială. (5) Bunurile comune sunt cele destinate întreţinerii bisericilor. drepturile patrimoniale. ţesăturile artistice. grădinile. precum şi averile bisericilor fundaţionale. biserici. a slujitorilor ei. istorică sau datorită materialului din care sunt confecţionate. operelor culturale. odoarele şi veşmintele bisericeşti. precum şi pentru îndeplinirea celorlalte scopuri ale Bisericii sunt: edificiile şcolilor bisericeşti. asociaţiilor şi fundaţiilor constituite de Biserică. pădurile. Dispoziţiile Statutului BOR privind patrimoniul bisericesc Art. precum: lăcaşurile de cult (catedrale. Bunurile aflate în folosinţă fac de asemenea parte din patrimoniul bisericesc şi se administrează conform actelor de dobândire şi dispoziţiilor prezentului Statut. schiturilor. alcătuiesc patrimoniul bisericesc care aparţine Bisericii Ortodoxe Române. creanţele. chiliile mânăstirilor şi schiturilor. incinta Centrului eparhial. operelor culturale. muzeele religioase. miniaturile. livezile. fondurile destinate unui scop bisericesc. bunurile preţioase. mitropoliilor şi Patriarhiei. sunt inalienabile.

protopopiatelor şi altor instituţii bisericeşti cu personalitate juridică din cuprinsul eparhiei (vânzare. Patrimoniul bisericesc fără stăpân revine eparhiei în jurisdicţia teritorială a căreia se află. hârtiile de valoare. parohiilor. succesiuni.172 – În cazul desfiinţării unei unităţi de cult sau a unei biserici fundaţionale. Art. Mitropoliilor şi ale Patriarhiei sunt proprietatea exclusivă a acestora. (10) Transmiterea cu orice titlu a folosinţei sau proprietăţii asupra bunurilor imobile care aparţin parohiilor. de către Sinodul Mitropolitan. fondurile. mânăstirilor.173 – Patrimoniul fundaţiilor şi asociaţiilor bisericeşti cu personalitate juridică constituite de Biserică este proprietatea acestora şi se administrează de Biserică în limita şi în condiţiile actelor constitutive şi conform dispoziţiilor prezentului Statut.174 – Bunurile care fac obiectul aporturilor de orice fel – contribuţii. grevate sau urmărite şi au regimul juridic al arhivelor şi bibliotecilor private. cumpărare.6 şi 7. (9) Apartenenţa unui bun la categoria bunurilor sacre. unele proprietăţi ale parohiilor şi mânăstirilor pot fi administrate în mod unitar şi solidar de organismul eparhial abilitat în acest scop. averea în numerar etc. (2) Organizarea şi funcţionarea fondurilor arhivistice şi a bibliotecilor unităţilor administrative bisericeşti se face potrivit prevederilor statutare şi regulamentare bisericeşti şi a normelor legale în vigoare. islaz. livadă etc. Art. în caz de îndoială. proprietatea asupra întregului ei patrimoniu se transmite unităţii de cult superioare ierarhic ce va dispune de acesta cu titlu de proprietar al respectivului patrimoniu bisericesc.sociale. (7) Terenurile agricole (arabil.). iar înstrăinarea bunurilor imobile (clădiri şi terenuri) ale Centrului eparhial.) şi pădurile unităţilor de cult ale Bisericii Ortodoxe Române vor fi folosite conform dispoziţiilor stabilite de organismele bisericeşti competente. donaţii. acţiunile. prin aprobarea Adunărilor Eparhiale. se aprobă de Consiliul Eparhial. Art. Arhiepiscopiilor. precum şi grevarea cu sarcini sau afectarea de servituţi a acestor bunuri prevăzute la alin. nu pot fi înstrăinate. Episcopiilor. Art. păşune. se stabileşte de către Sinodul Mitropolitan. (8) Normele generale şi obligatorii privitoare la asigurarea bunurilor unităţilor bisericeşti din cuprinsul Patriarhiei Române se aprobă de Sfântul Sinod.171 – (1) Fondurile arhivistice şi bibliotecile mânăstirilor. protopopiatelor. legate – precum şi orice alte bunuri intrate în patrimoniul unităţilor componente ale Bisericii 61 . (11) Pentru îndeplinirea unor obiective misionar-pastorale şi social-filantropice la nivel de eparhii. schimbare etc. închiriere.

(3) Actele juridice având ca obiect bunurile din patrimoniul bisericesc. aşezăminte de asistenţă socială. unităţile bisericeşti ortodoxe au drept de preemţiune. unităţi de învăţământ etc. proprietate a statului român date în administrare eparhiilor ortodoxe române din afara graniţelor ţării şi unităţilor lor. 62 .176 – (1) Dobândirea. De cimitir. sunt lovite de nulitate absolută. Edificiile bisericeşti Art. e. De mânăstiri. Chiriarhul îi va desemna acestuia o biserică de slujire. Art. Din străinătate. c. Dispoziţii cu privire la edificiile bisericeşti şi cimitirele parohiale I. b. sistemul penitenciar. Parohiale şi filii. controlul şi verificarea gestionară se desfăşoară în conformitate cu prevederile statutare şi regulamentare în vigoare.Ortodoxe Române. g. d. sunt integrate patrimoniului eparhiei şi stau sub jurisdicţia şi controlul autorităţii Arhiepiscopiei sau Episcopiei. prin acorduri bilaterale între Patriarhia Română.178 – (1) Bisericile parohiale sunt proprietatea parohiei. unitatea interesată şi statul român. Izolate. Catedrale. Art. i. f.177 – Bisericile sunt: a.175 – (1) Biserica Ortodoxă Română şi părţile ei componente pot deţine în proprietate bunuri în străinătate a căror situaţie se reglementează potrivit prevederilor statutare şi regulamentare proprii şi legislaţiei statelor pe teritoriul cărora se află respectivele proprietăţi. încheiate cu încălcarea prevederilor prezentului Statut. Acolo unde există Episcop-vicar sau Arhiereu-vicar. grevarea şi administrarea patrimoniului bisericesc. (2) Situaţia bunurilor bisericeşti sau similare din străinătate. respectiv de Sinodul Mitropolitan. Paraclise. Dacă într-o parohie sunt mai multe biserici. Forma definitivă a acestor acte este cea aprobată de Consiliul Eparhial. Din armată. înstrăinarea. din ţară şi din afara graniţelor ţării. (2) În municipiile reşedinţă eparhială ca şi în municipiile reşedinţă de judeţ. Chiriarhul va desemna catedrala. nu pot face obiectul revendicării lor ulterioare. unităţi medicale. (2) În cazul aprobării înstrăinării unor bunuri bisericeşti. B. Fundaţionale. la cerere. Art. Chiriarhul desemnează pe cea de căpetenie ca biserică parohială. h. se va reglementa.

arhondaricul. cu toate bunurile ei mobile şi imobile. (3) Dacă o asociaţie sau fundaţie social-filantropică ori culturalbisericească s-ar desfiinţa. (2) Actele de fundaţie ale acestor biserici vor fi puse întotdeauna în acord cu dispoziţiile prezentului Statut de către autorităţile bisericeşti. incinta pentru aprins lumânări. În caz contrar. întregul ei patrimoniu trece în proprietatea eparhiei pe teritoriul căreia se află. Art.182 – (1) Bisericile izolate care nu se află pe un teritoriu locuit de vreo aşezare omenească aparţin eparhiei pe teritoriul căreia se află şi sunt în grija şi administrarea acelei eparhii. muzeul eparhial. a mânăstirilor. capelele şi bisericile din cadrul unităţilor militare. aşezământul cu caracter socialfilantropic. Prin aşezământ cu caracter social-filantropic se înţelege căminul de copii. din unităţile medicale. troiţa. azilul de bătrâni. Art. imediat după sfinţirea ei. capela mortuară. Ele stau sub jurisdicţia şi controlul autorităţii Arhiepiscopiei şi Episcopiei din punct de vedere religios.179 – Bisericile din cimitire se află în administrarea parohiilor. cancelaria parohială. (2) Bisericile şi edificiile monumente istorice cu caracter religios aparţin. magazia pentru depozitat diverse obiecte de cult. cu tot terenul şi clădirile afectate ei şi stă sub dispoziţiile acestui Statut. biserica. pangarul.181 – O biserică. iar cele de la mânăstiri sub autoritatea mânăstirii de care aparţin. Art. supunându-se aceloraşi drepturi şi obligaţii faţă de eparhie. întemeiate pe baza actelor de fundaţii se conduc potrivit acelor acte de către Chiriarh sau delegatul său. trece în proprietatea şi folosinţa unităţilor de cult din cadrul eparhiei.183 – (1) Paraclisele de la reşedinţele eparhiale stau sub autoritatea directă a Chiriarhului. orice incintă pentru desfăşurarea activităţilor cu caracter administrativ-bisericesc. cantina socială sau orice altă incintă destinată unei activităţi asemănătoare. trece în administrarea eparhiei. a protopopiatelor sau în directă dependenţă de Centrul eparhial. Eventualele condiţii testamentare contrare acestui Statut se vor considera nule. Art. reşedinţa Chiriarhului precum şi altele asemenea. (2) Paraclisele. din sistemul penitenciar. casa parohială cu dependinţele sale. din unităţile de învăţământ şi din alte 63 .(3) Se consideră anexe ale lăcaşului de cult şi urmează regimului juridic al acestuia următoarele construcţii: clopotniţa. ţinându-se seama şi de actele de fundaţie. eparhiei pe teritoriul căreia se află şi se administrează de către aceasta. din aşezămintele de asistenţă socială. de asemenea. chilia. agheasmatarul. trapeza.180 – (1) Bisericile fundaţionale. Art. administrativ-patrimonial şi gestionar ca şi bisericile parohiale. mănăstiresc sau parohial.

185 – (1) Unităţile de cult pot solicita şi primi de la autorităţile administraţiei publice centrale şi locale fonduri în vederea construirii. a epitropului şi a Consiliul Parohial. în condiţiile prevăzute de lege. sub controlul periodic al Centrului eparhial. II. pe bază de cereri şi documente depuse la Centrul eparhial. conservării şi întreţinerii locaşurilor de cult şi edificiilor bisericeşti. (4) Locuri de înmormântare mai pot fi atribuite şi în folosinţă temporară sau gratuită tot prin hotărârea organismelor parohiale şi mânăstireşti. cu consultarea prealabilă a eparhiilor pe raza cărora acestea funcţionează. iar la mânăstire. (5) Tarifele şi taxele pentru concesionarea şi întreţinerea locurilor de înmormântare din cimitirele parohiale şi cele mânăstireşti. iar dreptul de concesiune nu poate fi vândut de titular.187 – (1) Cimitirul se administrează de către Consiliul Parohial. Art. Art. 64 . sunt arondate protopopiatelor pe raza cărora funcţionează şi nu li se poate schimba destinaţia de locaş de cult al Bisericii Ortodoxe Române. precum şi pentru prestarea serviciilor specifice din cimitir se vor stabili de Consiliul Parohial sau de Consiliul Economic al mânăstirii şi nu vor putea depăşi tarifele ce se percep la cimitirele administraţiei publice locale de aceeaşi categorie. Cimitirele parohiale şi mânăstireşti Art. Art.186 – (1) Fiecare parohie şi mânăstire are dreptul să deţină sau să înfiinţeze cel puţin un cimitir pentru îngroparea credincioşilor decedaţi. schimbate. care este proprietatea parohiei sau a mânăstirii. (2) Cimitirele parohiale şi mânăstireşti. (3) Locul de veci concesionat rămâne proprietatea parohiei sau a mânăstirii. reparării. cimitirul stă sub supravegherea preotului paroh. (2) La parohie. Consiliul Mânăstiresc sau Protopopiat. se reclădesc sau se transformă dintr-un alt edificiu. a stareţului (stareţei). (2) În privinţa locaşurilor de cult şi a edificiilor bisericeşti care fac parte din patrimoniul cultural-naţional. numai cu aprobarea şi binecuvântarea Chiriarhului. autorităţile de stat pot efectua lucrări de restaurare şi întreţinere a acestora. care sunt datori a se îngriji de împrejmuirea şi întreţinerea lui. depind direct de Chiriarh. fie că sunt noi. grevate sau sechestrate.184 – Bisericile de orice categorie se pot edifica pe teren proprietate a Bisericii sau concesionat acestui scop. sunt insesizabile şi imprescriptibile şi nu pot fi înstrăinate.instituţii. transmiterea acestuia putând fi făcută doar prin succesiune către soţ sau rude până la gradul IV. ca bunuri sacre destinate exclusiv şi direct cultului.

Dispoziţii privind cheltuielile bisericeşti şi ajutorul Statului Art. (2) Activitatea unităţilor de cult ale Bisericii Ortodoxe Române în calitate de furnizor de servicii sociale este recunoscută şi sprijinită de stat. spiritual-culturale. în conformitate cu prevederile legale în vigoare.(6) Este interzisă condiţionarea oficierii slujbei înmormântării de plata oricărei taxe fixate de preot sau de Consiliul Parohial.190 – Salarizarea personalului bisericesc de conducere. sociale şi edilitare.188 – Cimitire parohiale şi mânăstireşti noi se înfiinţează cu aprobarea Consiliului Eparhial. prin contribuţii de la bugetul propriu al unităţilor de cult. C. precum şi pentru reparaţii şi construcţii noi vor fi acoperite din contribuţiile benevole ale credincioşilor. în care scop pot fi încheiate parteneriate şi acorduri aprobate prin lege. prin contribuţii de la bugetul de stat. 65 . precum şi subvenţii de la bugetul de stat şi de la bugetele locale pentru sprijinirea unor activităţi pastorale. Art. în condiţiile legii.191 – (1) Unităţile de cult ale Bisericii Ortodoxe Române din ţară şi din afara graniţelor ţării pot solicita ajutoare financiare de la Patriarhia Română. din veniturile unităţilor de cult obţinute din activităţi proprii şi din contribuţii de la bugetul de stat.189 – Cheltuielile pentru întreţinerea şi funcţionarea unităţilor de cult. în condiţiile legii. precum şi a personalului clerical şi neclerical se face conform normelor generale în vigoare în Biserica Ortodoxă Română. de la bugetul administraţiilor publice locale şi al altor instituţii. de la bugetul autorităţilor publice locale şi al altor instituţii. Art. Art.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful