COÂNG TY TNHH CỬA CHÂU ÚC

HOTLINE: 0933 125 908

Office: 1B Hoàng Hoa Thám – P.6 – Quaän Bình Thaïnh TPHCM
Tel: 08 62940258-2.2477858
Fax: 08 62940259
Nhaø maùy: 12/78C Phan Huy Ích-P.14-Q.Goø Vaáp-TP.HCM

BẢNG GIÁ CỬA CUỐN CÔNG NGHỆ ÚC 2009
“ SÖÏ LÖÏA CHOÏN HOAØN HAÛO CHO NGOÂI NHAØ CUÛA BAÏN”

AÙp duïng töø 01/05/2009

TEÂN HAØNG HOAÙ

TT

ÑVT

Ñôn giaù
(VNÑ)

NEWDOOR®cöûa cuoán taám lieàn
1

2

3

4

-Thaân cöûa laøm baèng theùp hôïp kim maï maøu NEWMAX-Technology of Australia - sôn boùng
-Maàu saéc: Vaøng kem(NC#2) - Xanh ngoïc (NC#3)
-Ñoä daøy: 0,47-0,50mm,kích thöôùc toái ña: 18m2 (cao 4.5m x roäng 4.0m)

M2

-Thaân cöûa laøm baèng theùp hôïp kim maï maøu APEXTM- BlueScope steel Australia.
-Maøu saéc: Traéng ngaø (NA#1)-Vaøng kem(NA#2)- xanh reâu (NA#3)- ghi xaùm(NA#5)
-Ñoä daøy: 0,50-0,52mm, kích thöôùc toái ña: 30 m2 (cao 5m x roäng 6,0m )
-Thaân cöûa laøm baèng theùp hôïp kim maï maøu NEWSUPER- Technology of Australia - sôn saàn.
-Maøu saéc:Traéng ngaø(NB#1)-Vaøng kem(NB#2)-Xanh reâu(NB#3)-Vaøng ñaäm(NB#4)
-Ñoä daøy: 0,50-0,55mm, kích thöôùc toái ña: 34,65m2 (cao 5,5m x roäng 6,3m)
-Thaân cöûa laøm baèng theùp hôïp kim maï maøu COLORBOND- BlueScope steel Australia.
-Maøu saéc: Traéng ngaø (CD#1) - Vaøng kem (CD#2) - xanh reâu (CD#3)- ghi xaùm (CD#5)
-Ñoä daøy: 0,50-0,55mm, kích thöôùc toái ña: 34,65 m2 (cao 5.5 m x roäng 6,3m )

660.000

M2

750.000

M2

790.000

M2

795.000

NEWDOOR®cöûa cuoán Nhoâm cao caáp
5

-Thaân cöûa ALUSWIN laøm baèng nhoâm 6063 hai lôùp,sôn tónh ñieän cuûa haõng AKZO NOBEL.
-Maøu saéc: Traéng ngaø(AL#1) - ghi xaùm(AL#5)
-Kieåu laép:Loâ trong, kích thöôùc toái ña: 18 m2 (cao 4,5m X roäng 4,0m)

M2

990.000

6

-Thaân cöûa ALUSMAX laøm baèng nhoâm 6063 sôn tónh ñieän cuûa haõng AKZO NOBEL.
-Maøu saéc: Traéng ngaø(Alu#1) - Xanh ngoïc (Alu#3)
-Kích thöôùc toái ña : 18 m2 (cao 4,5m x roäng 4,0m)

M2

1.250.000

Boä

4.350.000

Boä

5.350.000
2.000.000

 Boä löu ñieän 24 VDC 12AH (duøng cho cöûa laép Moâtô ñoâi)

Caùi
Caùi

 Coøi baùo ñoäng choáng troäm

Caùi
Caùi

350.000

 Tay ñieàu khieån töø xa
 Khoùa cô

Boä

 Choát goùc

Caùi

Moâtô NEWDOOR® matic 24VDC cöûa taám lieàn vaø cöûa nhoâm - Coâng ngheä UÙc
7

 Moâtô ñôn duøng cho cöûa cuoán taám lieàn coù dieän tích nhoû hôn 10m2 vaø cöûa nhoâm döôùi 9m2
2

2

2

 Moâtô ñoâi duøng cho cöûa cuoán taám lieàn coù dieän tích 10m – 35 m vaø cöûa nhoâm töø 9m -18m

2

Löïa choïn theâm
 Boä löu ñieän 24 VDC 7AH (duøng cho cöûa laép Moâtô ñôn)

8

2.500.000

Löu yù:- Ñôn giaù treân chöa bao goàm VAT,chöa coù hoäp che loâ cuoán, ñaõ bao goàm chi phí vaän chuyeån
trong noäi Thaønh TP.HCM.
-Baûo haønh: 30 thaùng ñoái vôùi môtô vaø 12 thaùng vôùi caùc linh kieän khaùc cuûa cöûa cuoán
(Coâng ty khoâng baûo haønh cho nhöõng cöûa cuoán laép linh kieän khoâng ñuùng cuûa Coâng ty)
-Khuyeán caùo: Cöûa cuoán NEWDOOR® ñöôïc saûn xuaát theo coâng ngheä môùi cuûa Australia, ñeå ñaûm baûo
quyeàn lôïi cuûa khaùch haøng khi mua saûn phaåm cuûa Coâng ty, quùy khaùch löu yù treân moãi chi tieát saûn phaåm
ñeàu coù tem vaø logo NEWDOOR® ñaõ ñöôïc ñaêng kyù taïi cuïc sôû höõu trí tueä Vieät Nam.
NEWDOOR® cam

keát:

CHAÁT LÖÔÏNG SOÁ 1-DÒCH VUÏ CHU ÑAÙO

350.000
360.000
40.000

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful