You are on page 1of 13

Broj bodova koje su imali prvi i poslednji rangirani na listi za upis prethodne kolske godine. (2012/2013.

) kola Tehni ka kola, Ada Naziv profila TEKSTILNI RADNIK - PLETA ELEKTROTEHNIAR RAUNARA MAINSKI TEHNIAR ZA KOMPJUTERSKO KONSTRUISANjE TEHNIAR ZA KOMPJUTERSKO UPRAVLjANjE KONFEKCIONAR - KROJA ELEKTROINSTALATER GRAEVINSKI TEHNIAR ZA VISOKOGRADNjU METALOGLODA ZA NU MAINE AUTOELEKTRIAR ADMINISTRATOR RAUNARSKIH MREA - OGLED AUTOMEHANIAR kola Gimnazija i ekonomska kola "Dositej Obradovi ", Baka Topola Naziv profila EKONOMSKI TEHNIAR - SRPSKI EKONOMSKI TEHNIAR - MAARSKI OPTI TIP - SRPSKI OPTI TIP - MAARSKI Poljoprivredna kola, Baka Topola VETERINARSKI TEHNIAR - MAARSKI VETERINARSKI TEHNIAR - SRPSKI PREHRAMBENI TEHNIAR - MAARSKI PREHRAMBENI TEHNIAR - SRPSKI RUKOVALAC - MEHANIAR POLjOPRIVREDNE TEHNIKE - MAARSKI TEHNIAR HORTIKULTURE POLjOPRIVREDNI TEHNIAR - MAARSKI POLJOPRIVREDNI TEHNIAR - SRPSKI CVEAR - VRTLAR - MAARSKI Srednja tehnika kola "inkovi Joef", Baka Topola MAINSKI TEHNIAR MOTORNIH VOZILA SRPSKI MAINSKI TEHNIAR MOTORNIH VOZILA MAARSKI ENSKI FRIZER - SRPSKI ENSKI FRIZER - MAARSKI ELEKTROTEHNIAR RAUNARA - MAARSKI MUKI FRIZER - SRPSKI DEKORATER ZIDNIH POVRINA - MAARSKI KERAMIAR - TERACER - PEAR - MAARSKI 63 95 91 87,5 73,1 46,9 92,5 55 61,6 77,4 49,5 Max 93,5 91,7 96,5 96 93,5 92,5 81,5 80,3 74,8 68,2 85 93,5 68,4 84,6 75,3 76,8 77,34 85,2 51,3 60,6 56,8 Max 36,3 38,7 40,4 48,5 41,9 46,9 42,1 34,9 61,5 59,9 40,7 Min 69,7 66,2 65,9 77,1 55,1 63,6 42,5 38,7 40,6 50,4 47,1 50,1 39,7 35,3 42,8 45,9 45,98 43,9 51,3 40 42 Min

kola Gimnazija, Beej

Naziv profila DRUTVENO JEZIKI SMER OPTI TIP - MAARSKI OPTI TIP - SRPSKI 97 98 94

Max 97,5

Min 67,8 42,9 52,7 66,8 36,1 41,8 54,2 56,1 60 60,8 45 48,9 47,8 36,2 36,3 43,7 52,2 44,2 39,8 41,7 38,4 36,8 37,6 39,2

Ekonomsko-trgovinska kola, Beej

POSLOVNI ADMINISTRATOR - SRPSKI POSLOVNI ADMINISTRATOR - MAARSKI FINANSIJSKI ADMINISTRATOR - SRPSKI FINANSIJSKI ADMINISTRATOR - MAARSKI SLUBENIK OSIGURANjA - OGLED TURISTIKI TEHNIAR - OGLED EKONOMSKI TEHNIAR POSLASTIAR - MAARSKI KUVAR - MAARSKI KUVAR - SRPSKI TRGOVAC KONOBAR

94,5 88 88,5 80,6 96 91,5 63,2 69,5 70,7 57,1 55,9 93 89,6 76,5 54,3 78,1 91,7 88 44,7 56,3

Tehni ka kola, Beej

ELEKTROTEHNIAR RAUNARA - MAARSKI ELEKTROTEHNIAR RAUNARA - SRPSKI ENSKI FRIZER MUKI FRIZER ELEKTROTEHNIAR ZA RASHLADNE I TERMIKE UREAJE MAINSKI TEHNIAR ZA KOMPJUTERSKO KONSTRUISANjE MAINSKI TEHNIAR MOTORNIH VOZILA BRAVAR - MAARSKI AUTOMEHANIAR - MAARSKI

kola Poljoprivredno-tehni ki srednjokolski centar "Besede Joef", Kanjia

Naziv profila VETERINARSKI TEHNIAR POLjOPRIVREDNI TEHNIAR TEHNIAR HORTIKULTURE MAINSKI TEHNIAR ZA KOMPJUTERSKO KONSTRUISANjE MAINSKI TEHNIAR ZA KOMPJUTERSKO KONSTRUISANJE - MAARSKI AUTOMEHANIAR MEHANIAR GREJNE I RASHLADNE TEHNIKE RUKOVALAC - MEHANIAR POLjOPRIVREDNE TEHNIKE

Max 80,8 78,9 72 75,9 93 70,5 78,5 59,7

Min 36,6 43,6 44,5 46,7 60,6 37 42,4 32,2

kola Gimnazija "Duan Vasiljev", Kikinda

Naziv profila PRIRODNO MATEMATIKI SMER DRUTVENO JEZIKI SMER INFORMATIKI SMER - OGLED

Max 100 102 95 96,5 97,5 63,3 59,1 83 93,9 72,18 108 88 81,3 89,5 64,8 53 99,5 94,6 91 87,9 79,7 75,5 48 78,6 45,9 73,4 48,72 61,8 58,6 70

Min 86,4 66,7 74,4 78,2 50,8 36,4 67,4 74,3 32,68 91,12 65,2 50 46,3 44 30,5 89,4 59,6 72,8 55,2 41,1 44,5 48 54 31,5 46 39,56 35,1 58,6

Ekonomsko-trgovinska kola, Kikinda FINANSIJSKI ADMINISTRATOR - OGLED EKONOMSKI TEHNIAR KUVAR KONOBAR TEHNIAR OBEZBEENJA KOMERCIJALISTA - OGLED TRGOVAC Srednja struna kola "Milo Crnjanski", Kikinda MEDICINSKA SESTRA - TEHNIAR TEHNIAR ZA ZATITU IVOTNE SREDINE TEHNIAR ZA BIOTEHNOLOGIJU ARHITEKTONSKI TEHNIAR - OGLED PREHRAMBENI TEHNIAR PROIZVOA PREHRAMBENIH PROIZVODA FARMACEUTSKI TEHNIAR Tehni ka kola, Kikinda ELEKTROTEHNIAR RAUNARA TEHNIAR DRUMSKOG SAOBRAAJA ELEKTROTEHNIAR TELEKOMUNIKACIJA MAINSKI TEHNIAR ZA KOMPJUTERSKO KONSTRUISANjE TEHNIAR ZA KOMPJUTERSKO UPRAVLjANjE ELEKTROMONTER MREA I POSTROJENjA ELEKTROTEHNIAR ZA ELEKTRONIKU NA VOZILIMA - OGLED ELEKTROMEHANIAR ZA TERMIKE I RASHLADNE UREAJE VOZA MOTORNIH VOZILA ZAVARIVA AUTOMEHANIAR MEHANIAR GREJNE I RASHLADNE TEHNIKE

kola Ekonomsko-trgovinska kola, Kula

Naziv profila FINANSIJSKI ADMINISTRATOR - OGLED EKONOMSKI TEHNIAR POSLOVNI ADMINISTRATOR - OGLED KOMERCIJALISTA - OGLED KUVAR TRGOVAC POSLASTIAR KONOBAR

Max 98,5 97,5 98,5 98 67,4 66,2 67,6 54,1 95 49,7 80,26 59,8 78 55,2 87 93,9 99 98 91,5 67,1 51,8 65,56 71,3

Min 64,3 76,1 72 72,3 46,4 38,6 42,2 37 44,4 49,7 47,82 38,5 47,8 39,2 41,5 63,2 48,1 42,9 49,7 41,3 40,6 42,32 49,4

Srednja tehnika kola "Mihajlo Pupin", Kula

ELEKTROTEHNIAR RAUNARA ZAVARIVA ELEKTROTEHNIAR AUTOMATIKE ELEKTROMEHANIAR ZA TERMIKE I RASHLADNE UREAJE MAINSKI TEHNIAR ZA KOMPJUTERSKO KONSTRUISANjE AUTOMEHANIAR ELEKTROTEHNIAR ENERGETIKE

Osnovna kola i gimnazija "Pjetro Kuzmjak", Kula

TURISTIKI TEHNIAR OPTI TIP - RUSINSKI OPTI TIP - SRPSKI PREHRAMBENI TEHNIAR TEHNIAR HORTIKULTURE AUTOMEHANIAR MANIKIR - PEDIKIR ENSKI FRIZER

Srednja struna kola, Kula

kola Srednja kola, Novi Beej EKONOMSKI TEHNIAR OPTI TIP

Naziv profila 95 95 85,5 44,3 45,2 66,2 52,4

Max 68,1 54,5 39,2 36,6 33,7 38 38,3

Min

TEHNIAR MEHATRONIKE - OGLED MEHANIAR PRIVREDNE MEHANIZACIJE AUTOMEHANIAR MAINSKI TEHNIAR ZA KOMPJUTERSKO KONSTRUISANJE DIZAJNER ODEE - OGLED INSTALATER

kola

Naziv profila DRUTVENO JEZIKI SMER

Max 105 103 123 115 115 99,5 106 109 97,5 103 96,5 95,5 94 95 91,2 80,4 90 80,8 98 99 91

Min 90,2 113 100 88,1 95 94 98,1 84,3 91,5 54,4 82,8 38,1 73,4 64,8 70,4 60,1 61,9 59,8 84,9 50,06 40,2 40,8 42,3 38,8 40,3 89,7 73,6 95,5 94,9 94 92,7 94 92 89,1 88,5 90 71,8 66,6

Gimnazija "Isidora Sekuli", Novi Sad PRIRODNO MATEMATIKI SMER Gimnazija "Jovan Jovanovi Zmaj", Novi Sad PRIRODNO-MATEMATIKI SMER - ENGLESKI PRIRODNO-MATEMATIKI SMER - NEMAKI PRIRODNO-MATEMATIKI SMER - FRANCUSKI DRUTVENO JEZIKI SMER PRIRODNO MATEMATIKI SMER OPTI TIP - SPORTSKO ODELjENjE Gimnazija "Laza Kosti", Novi Sad OPTI TIP Gimnazija "Svetozar Markovi ", Novi OPTI TIP - SRPSKI Sad OPTI TIP - MAARSKI Elektrotehni ka kola "Mihajlo Pupin", ELEKTROTEHNIAR ZA ELEKTRONIKU NA Novi Sad VOZILIMA - OGLED ELEKTROTEHNIAR MULTIMEDIJA - OGLED MAARSKI TEHNIAR MEHATRONIKE - OGLED ELEKTROTEHNIAR ELEKTRONIKE ELEKTROTEHNIAR ZA RASHLADNE I TERMIKE UREAJE ELEKTROTEHNIAR ENERGETIKE ELEKTROTEHNIAR AUTOMATIKE ELEKTROTEHNIAR RAUNARA ELEKTROTEHNIAR RAUNARA - MAARSKI

ELEKTROTEHNIAR TELEKOMUNIKACIJA - OGLED 88,3

ELEKTROMEHANIAR ZA TERMIKE I RASHLADNE 77,5 UREAJE ELEKTROTEHNIAR PROCESNOG UPRAVLjANjA 84,2 ELEKTROINSTALATER AUTOELEKTRIAR MONTER TELEKOMUNIKACIONIH MREA ELEKTROTEHNIAR INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA - OGLED ELEKTROTEHNIAR MULTIMEDIJA - OGLED Medicinska kola "7. April", Novi Sad FARMACEUTSKI TEHNIAR FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIAR LABORATORIJSKI TEHNIAR ZUBNI TEHNIAR PEDIJATRIJSKA SESTRA - TEHNIAR STOMATOLOKA SESTRA - TEHNIAR - OGLED GINEKOLOKO - AKUERSKA SESTRA KOZMETIKI TEHNIAR MEDICINSKA SESTRA - TEHNIAR - SRPSKI MEDICINSKA SESTRA - TEHNIAR - MAARSKI MEDICINSKA SESTRA - TEHNIAR - SLOVAKI 59,7 77 62,1 97,4 93,1 104 104 98,5 99,8 99,5 99 96 94,4 103 102 92,5

Saobraajna kola "Pinki", Novi Sad

TEHNIAR ZA BEZBEDNOST SAOBRAAJA OGLED TEHNIAR PTT SAOBRAAJA TEHNIAR DRUMSKOG SAOBRAAJA TEHNIAR UNUTRANjEG TRANSPORTA SAOBRAAJNO - TRANSPORTNI TEHNIAR TRANSPORTNI KOMERCIJALISTA NAUTIKI TEHNIAR - RENI SMER TEHNIAR VUE VOZA MOTORNIH VOZILA TEHNIAR TEHNIKO-KOLSKE DELATNOSTI

95,5 94 85,5 82,3 85,6 84,2 85,8 77,36 68,5 65,1 84,9 53,4 90,7 49,1 72,1 66,9 60,3 59,2 95 63,9 43 100 98,5 101 94,7 97,5 99,5 97 97 90,5 98,5 94,5 78,8 83,64 81,6 80,14 75,4 82,1 71,2 97 93,5 97

83,1 82 71,4 64,4 63,6 64,4 63 52,8 44,4 40,4 40,6 48,1 43 49,1 40,5 34,5 42 48 43,9 27,2 26,5 95,26 88,6 87,5 86,2 86,8 89,5 91,08 86,1 81,8 78,8 78,8 68 68,76 56,6 56,56 55,7 54,32 43,5 81,2 82,9 76,4

Srednja mainska kola, Novi Sad

MAINSKI TEHNIAR ZA KOMPJUTERSKO KONSTRUISANjE INSTALATER TEHNIAR ZA KOMPJUTERSKO UPRAVLjANjE OPERATER MAINSKE OBRADE - OGLED MAINSKI TEHNIAR MOTORNIH VOZILA MAINSKI TEHNIAR BRAVAR MEHANIAR GREJNE I RASHLADNE TEHNIKE TEHNIAR ZA ROBOTIKU AUTOMEHANIAR AUTOLIMAR

Srednja kola "Svetozar Mileti ", Novi FINANSIJSKI ADMINISTRATOR - OGLED Sad FINANSIJSKI ADMINISTRATOR EKONOMSKI TEHNIAR SLUBENIK OSIGURANjA - OGLED TURISTIKI TEHNIAR TURISTIKI TEHNIAR - OGLED POSLOVNI ADMINISTRATOR - OGLED POSLOVNI ADMINISTRATOR TRGOVINSKI TEHNIAR KULINARSKI TEHNIAR UGOSTITELjSKI TEHNIAR KUVAR KUVAR - OGLED TRGOVAC POSLASTIAR - OGLED POSLASTIAR KONOBAR - OGLED KONOBAR Tehni ka kola "Mileva Mari Ajntajn", Novi Sad GEODETSKI TEHNIAR - GEOMETAR ARHITEKTONSKI TEHNIAR - OGLED TEHNIAR ZA PEJZANU ARHITEKTURU

TEHNIAR ZA OBLIKOVANjE GRAFIKIH PROIZVODA - OGLED TEHNIAR ZA GRAFIKU PRIPREMU - OGLED FOTOGRAF GRAEVINSKI TEHNIAR ZA VISOKOGRADNjU TEHNIAR ZA OBLIKOVANjE NAMETAJA I ENTERIJERA - OGLED GRAEVINSKI TEHNIAR ZA NISKOGRADNjU DIZAJNER ODEE - OGLED TEHNIAR TAMPE TEHNIAR GRAFIKE DORADE UMARSKI TEHNIAR GRAEVINSKI TEHNIAR ZA HIDROGRADNjU TEHNIAR ZA LOVSTVO I RIBARSTVO - OGLED TEHNIAR ZA ODRAVANjE OBJEKATA - OGLED TEHNIAR - MODELAR ODEE DIZAJANER PROIZVODA OD KOE - OGLED TAPETAR - DEKORATER - OGLED STOLAR - OGLED KONFEKCIJSKI TEHNIAR MONTER SUVE GRADNjE - OGLED MODNI KROJA - OGLED PROIZVOA FINALNIH PROIZVODA OD DRVETA Tehni ka kola "Pavle Savi ", Novi Sad TEHNIAR ZA ZATITU IVOTNE SREDINE TEHNIAR ZA KOZMETIKU TEHNOLOGIJU OGLED TEHNIAR ZA INDUSTRIJSKU FARMACEUTSKU TEHNOLOGIJU HEMIJSKI LABORANT TEHNIAR ZA BIOTEHNOLOGIJU ENSKI FRIZER HEMIJSKO-TEHNOLOKI TEHNIAR MUKI FRIZER MANIKIR I PEDIKIR PREHRAMBENI TEHNIAR PRERAIVA MLEKA MESAR PEKAR

94,1 90,9 90,1 93,4 89,3 80,6 91,5 73,9 76,9 86,3 75,1 89,2 70,7 71,3 75,6 58,2 58,5 72,7 54,6 54,3 90 79,9 87,5 91 79,7 75,7 94,8 64,8 69,6 73,3 53,7 64,2 52,3

75,6 74,2 76,9 69,1 69,8 64,2 68,9 61,9 64,8 61 54,9 60,4 46,2 46,4 48,7 35 36,8 48,2 35,3 35,8 70,2 62,5 64,8 72,9 59 52,4 58,5 46,5 49,1 38,2 38,8 38,3 35

kola Ekonomsko-trgovinska srednja kola, Senta

Naziv profila POSLOVNI ADMINISTRATOR - OGLED MAARSKI POSLOVNI ADMINISTRATOR - OGLED SRPSKI FINANSIJSKI ADMINISTRATOR - OGLED SRPSKI FINANSIJSKI ADMINISTRATOR - OGLED MAARSKI TRGOVAC - MAARSKI

Max 97,7 91,5 90,5 90,5 61,8 93 92,6 109 108 98 89,5 95 96 98,5 92,5 98 89,5

Min 72,6 50,8 49,4 48 41,4 50,4 50 75,1 66,1 49,9 43,3 82,2 80,2 82,6 74,7 80,92 48,7

Senanska gimnazija, Senta

DRUTVENO JEZIKI SMER - MAARSKI DRUTVENO JEZIKI SMER - SRPSKI PRIRODNO-MATEMATIKI SMER / ENGLESKI - MAARSKI PRIRODNO-MATEMATIKI SMER / ENGLESKI - SRPSKI OPTI TIP - MAARSKI OPTI TIP - SRPSKI

Srednja medicinska kola, Senta

MEDICINSKA SESTRA - TEHNIAR MAARSKI MEDICINSKA SESTRA - TEHNIAR SRPSKI FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIAR MAARSKI FARMACEUTSKI TEHNIAR - MAARSKI FARMACEUTSKI TEHNIAR - SRPSKI LIKOVNI TEHNIAR - MAARSKI OPTI TIP - MAARSKI OBDARENI U MATEMATIKOJ GIMNAZIJI MAARSKI

Gimnazija sa domom uenika za talentovane uenike "Boljai" - Senta

kola Gimnazija "Svetozar Mileti ", Srbobran

Naziv profila FINANSIJSKI TEHNIAR OPTI TIP 92,9 92

Max 58,6 47

Min

kola Gimnazija "Svetozar Markovi ", Subotica

Naziv profila DRUTVENO JEZIKI SMER - SRPSKI DRUTVENO JEZIKI SMER - MAARSKI PRIRODNO MATEMATIKI SMER - SRPSKI PRIRODNO MATEMATIKI SMER - MAARSKI OPTI TIP - MAARSKI OPTI TIP - HRVATSKI 95

Max 102 105 103 93,5 95,5 98 90 95 97,5 96,4 96,5 97,5 84,4 78 85 92 90

Min 66,3 66,3 89,5 85,4 65,5 50,6 63,2 63,9 83 77,3 87 53,3 82,7 49,7 44,48 54,5 71,2 55,8 61,4

Gimnazija za talentovane uenike "Dee Kostolanji", Subotica Ekonomska srednja kola "Bosa Milievi ", Subotica

OPTI TIP - SPORTSKO ODELJENJE TURISTIKI TEHNIAR - OGLED - MAARSKI TURISTIKI TEHNIAR - OGLED - SRPSKI BANKARSKI SLUBENIK - OGLED EKONOMSKI TEHNIAR - SRPSKI EKONOMSKI TEHNIAR - MAARSKI FINANSIJSKI ADMINISTRATOR - OGLED - SRPSKI KONOBAR - OGLED KUVAR

FINANSIJSKI ADMINISTRATOR - OGLED - MAARSKI 89,7

Politehnika kola, Subotica

TEHNIAR ZA OBLIKOVANjE GRAFIKIH PROIZVODA - OGLED - SRPSKI TEHNIAR ZA OBLIKOVANjE GRAFIKIH PROIZVODA - OGLED - MAARSKI TEHNIAR ZA PEJZANU ARHITEKTURU - SRPSKI TEHNIAR ZA PEJZANU ARHITEKTURU MAARSKI TEHNIAR ZA OBLIKOVANjE NAMETAJA I ENTERIJERA - OGLED - SRPSKI TEHNIAR ZA OBLIKOVANjE NAMETAJA I ENTERIJERA - OGLED - MAARSKI TEHNIAR ZA GRAFIKU PRIPREMU - OGLED ARHITEKTONSKI TEHNIAR - OGLED - MAARSKI ARHITEKTONSKI TEHNIAR - OGLED - SRPSKI GRAEVINSKI TEHNIAR ZA VISOKOGRADNjU IZVOA INSTALATERSKIH I ZAVRNIH GRAEVINSKIH RADOVA - MAARSKI IZVOA INSTALATERSKIH I ZAVRNIH GRAEVINSKIH RADOVA - HRVATSKI TEHNIAR TAMPE - MAARSKI TEHNIAR GRAFIKE DORADE KERAMIAR - TERACER - PEAR - MAARSKI TAPETAR - DEKORATER - HRVATSKI MONTER SUVE GRADNJE - OGLED DEKORATER ZIDNIH POVRINA - MAARSKI PROIZVOA FINALNIH PROIZVODA OD DRVETA

85,5 95 88,5 97 96,5 95,5 54 63,8 82,72 79,9 54,1 52,3 67,2 59,9 49,7 95 97

55,3 67,94 68,1 54,6 71,2 55,8 43,7 51,02 50,7 47,3 37,2 52,3 44 39,9 49,7 82,3 80,8

Srednja medicinska kola, Subotica

MEDICINSKA SESTRA - VASPITA MEDICINSKA SESTRA - TEHNIAR - MAARSKI

MEDICINSKA SESTRA - TEHNIAR - SRPSKI SANITARNO EKOLOKI TEHNIAR ENSKI FRIZER Tehni ka kola "Ivan Sari", Subotica ELEKTROTEHNIAR RAUNARA - SRPSKI ELEKTROTEHNIAR RAUNARA - MAARSKI TEHNIAR DRUMSKOG SAOBRAAJA - SRPSKI TEHNIAR DRUMSKOG SAOBRAAJA - MAARSKI ADMINISTRATOR RAUNARSKIH MREA - OGLED TEHNIAR MEHATRONIKE - OGLED - MAARSKI MAINSKI TEHNIAR ZA KOMPJUTERSKO KONSTRUISANjE - SRPSKI MAINSKI TEHNIAR ZA KOMPJUTERSKO KONSTRUISANjE - MAARSKI TEHNIAR UNUTRANjEG TRANSPORTA TEHNIAR ZA KOMPJUTERSKO UPRAVLjANjE MAARSKI TEHNIAR ZA KOMPJUTERSKO UPRAVLjANjE SRPSKI BRAVAR

99,5 95,7 71,7 96,5 96 87,5 88,5 92,2 96 81,5 92,5 77,2 88,2 87,32 56,7

88 68,8 37 71,9 58,7 68 66,1 60,7 70,7 68,6 52 63,7 59 54,8 59,46 36,7 52,4 39,5 41 36,4 44,8 39,24 49,3 72,3 67,7 52,1 43,4 52,4 54,6 48,5 42,4 49,2 38,9 47,1 43,1 42,3 44,2

ELEKTROTEHNIAR TELEKOMUNIKACIJA - OGLED 87,8

OPERATER MAINSKE OBRADE - OGLED 64,4 MAARSKI ELEKTROMEHANIAR ZA TERMIKE I RASHLADNE 54,7 UREAJE - MAARSKI AUTOMEHANIAR 54,1 AUTOELEKTRIAR VOZA MOTORNIH VOZILA - SRPSKI VOZA MOTORNIH VOZILA - MAARSKI ELEKTROMEHANIAR ZA MAINE I OPREMU MAARSKI TEHNIAR ZA BEZBEDNOST SAOBRAAJA - OGLED - SRPSKI TEHNIAR ZA BEZBEDNOST SAOBRAAJA - OGLED - MAARSKI TEHNIAR ZA INDUSTRIJSKU FARMACEUTSKU TEHNOLOGIJU - MAARSKI TEHNIAR ZA INDUSTRIJSKU FARMACEUTSKU TEHNOLOGIJU - SRPSKI TEHNIAR ZA ZATITU IVOTNE SREDINE - SRPSKI TEHNIAR ZA ZATITU IVOTNE SREDINE MAARSKI TEHNIAR ZA KOZMETIKU TEHNOLOGIJU OGLED - MAARSKI VINOGRADAR - VINAR - OGLED - MAARSKI MODNI KROJA - OGLED - MAARSKI MODNI KROJA - OGLED - SRPSKI PREHRAMBENI TEHNIAR - SRPSKI PREHRAMBENI TEHNIAR - MAARSKI TEHNIAR - MODELAR ODEE - SRPSKI TEHNIAR - MODELAR ODEE - MAARSKI 68,4 67,6 70,74 56,1 93,5 93,5 101 88,5 92,4 93,5 72,2 73,9 49,2 51,7 80,7 66,1 80,1 85,6

Hemijsko-tehnoloka kola, Subotica

TEHNIAR ZA BIOTEHNOLOGIJU TEHNIAR ZA KOZMETIKU TEHNOLOGIJU OGLED MESAR PEKAR

77,1 77,6 55,9 58,5

49,6 41,8 51,6 35,9

kola Srednja kola "Lukijan Muicki", Temerin

Naziv profila EKONOMSKI TEHNIAR INSTALATER - SRPSKI INSTALATER - MAARSKI POSLOVNI ADMINISTRATOR - OGLED MAARSKI POSLOVNI ADMINISTRATOR - MAARSKI AUTOMEHANIAR - MAARSKI AUTOMEHANIAR - SRPSKI ENSKI FRIZER BRAVAR - MAARSKI BRAVAR - SRPSKI 92,8

Max 78,2 47,5 58,6 47,7 47,7 37,7 45,2 33,9 46,04 58,6 88,2 88,2 59 55 59,4 47,18 54,5

Min

42,22 54,5

kola Hemijsko-prehrambena srednja kola, oka

Naziv profila TEHNIAR ZA ZATITU IVOTNE SREDINE - MAARSKI TEHNIAR ZA ZATITU IVOTNE SREDINE - SRPSKI MUKI FRIZER - MAARSKI MUKI FRIZER - SRPSKI ENSKI FRIZER - MAARSKI ENSKI FRIZER - SRPSKI HEMIJSKI LABORANT - MAARSKI 73,3 95,5 51,22 54,5 89 58,5 77,7

Max 47,8 43,7 47,04 35,7 47,5 52,9 51,5

Min

kola Gimnazija "arko Zrenjanin", Vrbas OPTI TIP

Naziv profila DRUTVENO JEZIKI SMER PRIRODNO MATEMATIKI SMER

Max 98,5 97,5 105 84,2 73,9 76,7 55,6 96,5 59,6 60,8 64,8 54,84 57,9

Min 85,5 63,7 59,7 56,5 42,3 39,2 42,5 39,1 59,6 38,1 41,7 36,74 33,3

Srednja struna kola "4. juli", Vrbas

TEHNIAR DRUMSKOG SAOBRAAJA TEHNIAR ZA INDUSTRIJSKU FARMACEUTSKU TEHNOLOGIJU TEHNIAR ZA ZATITU IVOTNE SREDINE MAINSKI TEHNIAR MOTORNIH VOZILA MAINSKI TEHNIAR ZA KOMPJUTERSKO KONSTRUISANjE TEHNIAR ZA BIOTEHNOLOGIJU HEMIJSKO TEHNOLOKI TEHNIAR PREHRAMBENI TEHNIAR TEHNIAR ZA KOMPJUTERSKO UPRAVLjANjE AUTOMEHANIAR VOZA MOTORNIH VOZILA

kola Ekonomsko-trgovinska kola "Jovan Trajkovi", Zrenjanin

Naziv profila FINANSIJSKI ADMINISTRATOR POSLOVNI ADMINISTRATOR EKONOMSKI TEHNIAR PRAVNI TEHNIAR TURISTIKI TEHNIAR KUVAR - SRPSKI KUVAR - MAARSKI KONOBAR TRGOVAC 94

Max 99,5 97,5 95 94,5 73,7 67,9 67,4 73,6 91,5 89,2 88,5 54,12 86,1

Min 87,4 78,6 82,5 79,9 77,7 53,8 37,7 38,7 36,8 64,1 42,8 60,6 46,46 56,9 46,9 41,64 77,6 40,6 37,6 37,2 41,8 86,2 70,6

Elektrotehni ka i graevinska kola "Nikola ARHITEKTONSKI TEHNIAR - OGLED Tesla", Zrenjanin ELEKTROTEHNIAR ELEKTRONIKE ELEKTROTEHNIAR AUTOMATIKE ELEKTROMONTER MREA I POSTROJENjA ELEKTROTEHNIAR ENERGETIKE - SRPSKI

ELEKTROTEHNIAR ENERGETIKE 86,2 MAARSKI ELEKTROTEHNIAR RAUNARA - MAARSKI 84,5 ELEKTROTEHNIAR RAUNARA - SRPSKI ELEKTROINSTALATER AUTOELEKTRIAR ELEKTROMEHANIAR ZA TERMIKE I RASHLADNE UREAJE GRAEVINSKI TEHNIAR ZA VISOKOGRADNJU DRUTVENO JEZIKI SMER PRIRODNO MATEMATIKI SMER 94,9 59,4 55,9 49 82,7 100 98,5

Zrenjaninska gimnazija, Zrenjanin

OPTI TIP - SRPSKI OPTI TIP - MAARSKI Medicinska kola, Zrenjanin FARMACEUTSKI TEHNIAR - OGLED MEDICINSKA SESTRA - TEHNIAR - SRPSKI MEDICINSKA SESTRA - TEHNIAR MAARSKI KOZMETIKI TEHNIAR Srednja poljoprivredna kola, Zrenjanin VETERINARSKI TEHNIAR POLjOPRIVREDNI TEHNIAR TEHNIAR ZA PEJZANU ARHITEKTURU TEHNIAR HORTIKULTURE CVEAR - VRTLAR

100 96,5 103 99 93,5 94,5 93,5 84,9 81,8 71,3 47

72,8 69 91 85,4 73,5 78,1 64 52,9 56,1 46 41,4 32,4 67,4 53,1 41,1 32,5 47,5 40,9 41 48,26 47,7 37,3 40,8 42,2 41,6 34,6 44,7 38,3 46,9

Tehni ka kola, Zrenjanin

RUKOVALAC - MEHANIAR POLjOPRIVREDNE 62,1 TEHNIKE TEHNIAR DRUMSKOG SAOBRAAJA 87,1 TEHNIAR ZA KOMPJUTERSKO UPRAVLjANjE 75,7 MAINSKI TEHNIAR ZA KOMPJUTERSKO KONSTRUISANjE AUTOMEHANIAR MAINSKI TEHNIAR MOTORNIH VOZILA VOZA MOTORNIH VOZILA BRAVAR - SRPSKI BRAVAR - MAARSKI 80,5 48 75,3 62,7 46,5 78,8 85 67 72,8 70,4 80,1 73,2 87,1 58 47,9

Hemijsko-prehrambena i tekstilna kola "Uro Predi", Zrenjanin

TEHNIAR ZA ZATITU IVOTNE SREDINE PRERAIVA MLEKA TEHNIAR ZA BIOTEHNOLOGIJU TEHNIAR - MODELAR ODEE HEMIJSKI LABORANT PREHRAMBENI TEHNIAR TEHNIAR ZA INDUSTRIJSKU FARMACEUTSKU TEHNOLOGIJU PEKAR MODNI KROJA - OGLED

kola

Naziv profila

Max 96,5 91,7 98 59,6 57,5 57 43,2 57,4 83,5 67,2 66,1 69,9 46,8 39,4 36,7 37,8 42,8 58

Min

Srednja kola "22. oktobar", EKONOMSKI TEHNIAR abalj TURISTIKI TEHNIAR - OGLED OPTI TIP KUVAR MEHANIAR GREJNE I RASHLADNE TEHNIKE MEHANIAR PRIVREDNE MEHANIZACIJE AUTOLIMAR AUTOMEHANIAR MAINSKI TEHNIAR ZA KOMPJUTERSKO KONSTRUISANjE