Η ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΓΥΘΕΙΟΥ

(εκτός της πόλης του Γυθείου):
ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ
(1862-1912).
Δρ. Πέπη Γαβαλά
Προϊσταμένη Γ.Α.Κ.-Αρχείων Ν. Λακωνίας
Η καταγραφή των στοιχείων που προκύπτουν από τα μαθητολόγια της Μέσης
Εκπαίδευσης του Νομού Λακωνίας, τα οποία φυλάσσονται στα Γ.Α.Κ.-Αρχεία Ν.
Λακωνίας, μας επιτρέπει την άντληση πληροφοριών και για τους μαθητές και τα
σχολεία της επαρχίας Γυθείου. Τα στοιχεία για τους μαθητές που δηλώνουν τόπο
καταγωγής το Γύθειο δημοσιεύθηκαν στο τεύχος 29 του περιοδικού Μάνη
(Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2006).
Η επαρχία Γυθείου την περίοδο 1862-1912 περιλάμβανε τους δήμους:
Γυθείου, Μαλευρίου, Καρυουπόλεως, Κολοκυνθίου και Λαγίας.
Πολύ συχνά οι μαθητές δήλωναν ως τόπο καταγωγής τους το όνομα του
δήμου, από τον οποίο προέρχονταν αντί για το όνομα του χωριού τους. Λόγω της
αντιγραφής των ονομάτων από τα μαθητολόγια της εποχής, υπάρχει το ενδεχόμενο
λάνθασμένης απόδοσής τους.
Και στην επαρχία αυτή της Λακωνίας ο ενεργός ανδρικός πληθυσμός, κυρίως
αγροτικός, μειώθηκε κατά πολύ λόγω του μεγάλου μεταναστευτικού ρεύματος. Το
ποσοστό των κατοίκων όμως που δήλωναν «εγγράμματοι» το 1907 στην επαρχία
Γυθείου, 34,45% ήταν πάνω από το μέσο όρο στην Ελλάδα και ξεπερνούσε το
ποσοστό όλων των άλλων επαρχιών του Νομού. Εδώ επίσης βρίσκονταν συγκριτικά
και οι περισσότερες γυναίκες που δήλωναν, την ίδια εποχή, «εγγράμματοι»1.
Τα Σχολεία
Τα ελληνικά σχολεία και στην επαρχία αυτή λειτουργούσαν στις πρωτεύουσες
των δήμων. Η μόνη πρωτεύουσα που δεν είχε ελληνικό σχολείο ήταν του δήμου
Καρυουπόλεως. Στο δήμο αυτό όμως υπήρχε ελληνικό σχολείο στο Βαχό.
Τα σχολεία της μέσης εκπαίδευσης στην επαρχία Γυθείου κατά την περίοδο 18621912, σύμφωνα με τις Επετηρίδες του Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και της
δημοσίας εκπαιδεύσεως 1907-1908 και 1910-1911 και τη Στατιστική Επιθεώρηση2
ήταν:
1. Το Α΄ ελληνικό σχολείο Γυθείου που ιδρύθηκε με Βασιλικό Διάταγμα στις
9.9.1846, μαζί με άλλα 18 σε όλη την Ελλάδα. Το μαθητολόγιο του σώζεται από
το 1889.
2. Το μονοτάξιο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας, που ιδρύθηκε το 1868 και από το 1902
λειτουργούσε ως τριτάξιο. Το μαθητολόγιό του σώζεται από το 1903.
3. Το μονοτάξιο ελληνικό σχολείο Κότρωνα, που ιδρύθηκε 1879 και από το 1889
λειτουργούσε ως τριτάξιο. Το μαθητολόγιό του σώζεται από το 1879.

1

Πέπης Γ. Γαβαλά, Κοινωνία και Εκπαίδευση (Λακωνία, τέλη 19ου-αρχές 20ού αιώνα), Λακωνικαί
Σπουδαί, Αθήναι, 2002, σ. 107, 126-127.
2
Ηλ. Λιακόπουλου, Στατιστική επιθεώρησις του βασιλείου της Ελλάδος, τευχος Β΄ εκπαιδευτικά,
Γεωργικά, Εκλογικά, εν Αθήναις, 1888, σσ. 60-61.

4. Το μονοτάξιο ελληνικό σχολείο Βαχού, που ιδρύθηκε το 1885, το οποίο όμως δεν
αναφέρεται ούτε στη Επετηρίδα του 1907-1908, ούτε στη Στατιστική του 19101911. Το μαθητολόγιο του σχολείου αυτού δεν σώζεται
5. Το Β΄ ελληνικό σχολείο Γυθείου, που ιδρύθηκε το 1891, του οποίου το
μαθητολόγιο σώζεται από τη χρονιά αυτή.
6. Το τριτάξιο ελληνικό σχολείο Λάγειας, το οποίο ιδρύθηκε το 1902. Το
μαθητολόγιό του σώζεται από το 1903.
7. Το Γυμνάσιο Γυθείου που ιδρύθηκε το 1886. Το μαθητολόγιό του σώζεται από το
18893.
Οι Μαθητές
Η επαρχία αυτή φαίνεται πως διέφερε από τις υπόλοιπες επαρχίες του Νομού,
λόγω του μεγάλου ποσοστού παιδιών (54,77%) ηλικίας 9-16 ετών που δήλωναν
εγγράμματα το 1907 και του ακόμη μεγαλύτερου ποσοστού των αγοριών (82%), όταν
ο μέσος όρος στην Ελλάδα για τα αγόρια ήταν 72,41%. Ακόμη στην περιοχή αυτή
γινόταν ιδιαίτερη προσπάθεια για φοίτηση στη μέση εκπαίδευση. Το 1907 το 12,52%
και το 1910 το 15,83% των παιδιών ηλικίας 9-16 ετών φοιτούσαν στη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση, όταν ο μέσος όρος στην Ελλάδα έφθανε μόλις το 6%!!! Οι μαθητές ήταν
βεβαίως κυρίως αγόρια.
Στην επαρχία Γυθείου, λοιπόν, μία στις τρεις αγροτικές οικογένειες έστελνε
τουλάχιστον ένα παιδί στη μέση εκπαίδευση. Λιγότερες ήταν οι οικογένειες που
έστελναν τους γόνους τους στο γυμνάσιο: μία στις 254.
Μαθητές Γυμνασίου
Η φοίτηση στο τετρατάξιο γυμνάσιο κατά την περίοδο 1862-1912 ήταν
σπανιότερη από τη φοίτηση στο τριτάξιο ελληνικό σχολείο. Είναι σαφές ότι στο
γυμνάσιο φοιτούσαν παιδιά που είχαν την οικονομική και κοινωνική δυνατότητα να
προχωρήσουν και στο Πανεπιστήμιο είτε προέρχονταν από οικογένειες κτηματιών,
είτε εμπόρων , είτε μισθωτών.
Οι μαθητές, κατάγονταν από την επαρχία Γυθείου και φοίτησαν έστω και σε
μία τάξη του Γυμνασίου Γυθείου κυρίως ή και της Σπάρτης ή που τελείωσαν το
τετρατάξιο Γυμνάσιο, προέρχονταν κυρίως από τα δύο ελληνικά σχολεία του
Γυθείου, το Α΄ και το Β΄, τα ελληνικά σχολεία Κότρωνα, Πάνιτσας, Λάγειας, Βαχού
αλλά και από το Α΄ ελληνικό σχολείο Σπάρτης ή τα ελληνικά σχολεία Αρεόπολης,
Κίττας, Αγίου Νικολάου Μελιτίνης και Μολάων. Αρκετοί προέρχονταν από τα
ελληνικά σχολεία και τα γυμνάσια γειτονικών Νομών, όπως Καλαμών και Τρίπολης
(Β΄ελληνικό σχολείο Τρίπολης, Ιερατική Σχολή Τρίπολης) καθώς και από σχολεία
Αθηνών και Πειραιώς, όπως Α΄ Βαρβάκειο Γυμνάσιο, Βαρβάκειο Λύκειο, Γ΄ και Ζ΄
ελληνικά σχολεία Αθηνών, Γ΄ελληνικό σχολείο Πειραιώς και άλλα.
Μερικοί μαθητές φοιτούσαν σε διάφορα Γυμνάσια εντός και εκτός Νομού
κατά την περίοδο των σπουδών τους, λόγω οικογενειακών συνθηκών.

3

Πέπης Γ. Γαβαλά, Κοινωνία και Εκπαίδευση (Λακωνία, τέλη 19ου-αρχές 20ού αιώνα), Λακωνικαί
Σπουδαί, Αθήναι, 2002, σς. 147-148.
4
Πέπης Γ. Γαβαλά, Κοινωνία και Εκπαίδευση (Λακωνία, τέλη 19ου-αρχές 20ού αιώνα), Λακωνικαί
Σπουδαί, Αθήναι, 2002, σς. 289-290.

Οι μαθητές, παιδιά αγροτικών οικογενειών, που δήλωναν τόπο καταγωγής
τους κάποιο χωριό της επαρχίας Γυθείου και φοίτησαν στα Γυμνάσια του Νομού
ήταν με αλφαβητική σειρά (Στην παρένθεση δηλώνεται το έτος γέννησής τους):
1. Ο Δημήτριος Ιωάννη Αλικάτης (1871) από το Μαυροβούνι, στο γυμνάσιο
Γυθείου, την περίοδο 1889-1891.
2. Ο Ιωάννης Γεωργίου Αναστασάκος (1894) από το Μαυροβούνι, στα Α΄, Β΄
ελληνικά σχολεία και το γυμνάσιο Γυθείου, την περίοδο 1906-1912.
3. Ο Σπυρίδων Γεωργίου Αναστασάκος (1886) από το Μαυροβούνι, στο
Β΄ελληνικό και το γυμνάσιο Γυθείου, την περίοδο 1898-1906.
4. Ο Παναγιώτης Ιωάννη Ανδρακάκος (1874) από την Πάνιτσα, στο ελληνικό
σχολείο Αρεόπολης και το γυμνάσιο Γυθείου, την περίοδο 1889-1891.
5. Ο Ευστράτιος Δημητρίου Αντζουλάκος (1872) από το Μαλεύρι, στο γυμνάσιο
Γυθείου, την περίοδο 1889-1890.
6. Ο Ιωάννης Βαβούλης (1841) από την Παλοβά, στο γυμνάσιο Σπάρτης, το
1866.
7. Ο Γρηγόριος Χρ. Βαρδάκος (1874) από τον Παρασυρό, στο Α΄ ελληνικό
σχολείο και το γυμνάσιο Γυθείου, την περίοδο 1889-1891.
8. Ο Παναγιώτης Ηλία Βαρδάκος (1889) από τον Παρασυρό, στο ελληνικό
σχολείο Κότρωνα και το γυμνάσιο Γυθείου, την περίοδο 1900-1906.
9. Ο Κωνσταντίνος Βαρούτσος (1870) από το Νεοχώριο, στο γυμνάσιο Γυθείου
το 1889.
10. Ο Αντώνιος Αλεξάνδρου Βασιλάκος (1895) από το Λυγερέα στο ελληνικό
σχολείο Πάνιτσας και το γυμνάσιο Γυθείου, την περίοδο 1906-1912.
11. Ο Χαρίλαος Γρηγορίου Βασιλάκος (1886) από τον Κότρωνα, στο ελληνικό
σχολείο Κότρωνα και το γυμνάσιο Γυθείου, την περίοδο 1895-1901.
12. Ο Ιωάννης Β. Βασιλούνης (1854) από το Μαλεύρι, στο γυμνάσιο Σπάρτης,
την περίοδο 1869-1873.
13. Ο Γεώργιος Ηλία Γεωργαράκος (1878) από το Λίμπερδο, στα ελληνικά
σχολεία Α΄ Γυθείου και Μολάων και στο γυμνάσιο Γυθείου, την περίοδο
1889-1895.
14. Ο Γεώργιος Γεωργόπουλος (1876) από το Μαλεύρι, στο Α΄ελληνικό σχολείο
και το γυμνάσιο Γυθείου, την περίοδο 1889-1892.
15. Ο Παναγιώτης Ιωάννη Γιαννακοδήμος (1883) από τη Λάγεια, στο ελληνικό
σχολείο Κότρωνα και το γυμνάσιο Γυθείου, την περίοδο 1898-1902.
16. Ο Λύσανδρος Νικολάου Γιαννακόπουλος (1877), από τη Λάγεια, στο
γυμνάσιο Γυθείου, την περίοδο 1893-1896.
17. Ο Παύλος Ιωάννη Γιαννακός (1888) από το Φλομοχώρι, στο ελληνικό
σχολείο Κότρωνα και το γυμνάσιο Γυθείου, την περίοδο 1898-1905.
18. Ο Αθανάσιος Β. Γκονόπουλος (1882) από τη Μάλτα, στο γυμνάσιο Γυθείου,
το 1893.
19. Ο Δημήτριος Ιωάννη Γορανίτη (1873) από το Σκαμνάκι, στο ελληνικό
σχολείο Αρεόπολης και το γυμνάσιο Γυθείου, την περίοδο 1888-1890.
20. Ο Ιωάννης Αριστ. Γρηγορακάκης (1893) από τους Χάρακες, στο ελληνικό
σχολείο Λάγειας και το γυμνάσιο Γυθείου, την περίοδο 1904-1910.
21. Ο Θωμάς Γρηγοράκης (1850) από το Βαθύ, στο ελληνικό σχολείο Γυθείου και
το γυμνάσιο Σπάρτης, την περίοδο 1866-1868.
22. Ο Παναγιώτης Γ. Γριμπιλάκος (1886) από τον Καρβελά, στο Α΄ελληνικό
σχολείο και το γυμνάσιο Γυθείου, την περίοδο 1897-1904.

40. στα Α΄ και Β΄ ελληνικά σχολεία και το γυμνάσιο Γυθείου. Ο Κυριακούλης Εξαρχούλης (1846) από την Πάνιτσα. γιος εμποροκτηματία από το Φλομοχώρι. . στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα και το γυμνάσιο Γυθείου. Ο Δημοσθένης Δεμέστιχας (1872) από τη Ριγανόχωρα. την περίοδο 1904-1910. την περίοδο 1889-1892. στα ελληνικά σχολεία Πάνιτσας και Β΄ Γυθείου και το γυμνάσιο Γυθείου. την περίοδο 1904-1912. το 1864. Ζερβουλάκος (1841) από τα Κονάκια. την περίοδο 1907-1910. στο Β΄ ελληνικό σχολείο και το γυμνάσιο Γυθείου. την περίοδο 1904-1912. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα και το γυμνάσιο Γυθείου. στο γυμνάσιο Γυθείου. 26. την περίοδο 1905-1910. Καπερναράκος (1876) από το Μαυροβούνι. Ο Αναστάσιος Νικολάου Κατούνας (1870) από το Μαλεύρι. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα και το γυμνάσιο Γυθείου. 27. 42. στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας και το γυμνάσιο Γυθείου. Ζυμαράκος (1892) από την Πάνιτσα. στο γυμνάσιο Σπάρτης. Ο Σπυρίδων Δ. Ο Παναγιώτης Ιωάννη Καλκανδής (1894). στα Α΄ και Β΄ ελληνικά σχολεία και το γυμνάσιο Γυθείου. 33. την περίοδο 1889-1892. 43. Ο Γεώργιος Μιχαήλ Δημητρακάκος (1892) από τη Χειμάρρα. Ο Γεώργιος Γρηγορίου Δουργούτης (1875) από το Μαυροβούνι. 45.23. Καψοκόλης (1883) από τη Λάγεια. Ο Παναγιώτης Β. στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας και το γυμνάσιο Γυθείου. 34. Ο Γεώργιος Δρ. 38. 32. στα Α΄ και Β΄ ελληνικά σχολεία και το γυμνάσιο Γυθείου. την περίοδο 1893-1905. στο γυμνάσιο Γυθείου. Ο Ηλίας Θεοδώρου Ζαφειράκος (1878) από το Μαλεύρι. Ο Χαρίλαος Στυλιανού Κατσαφούρος (1893) από το Σιδηρόκαστρο. Ο Δημήτριος Ιωάννη Ζαφειράκος (1897) από τη Μαραθέα. την περίοδο 1890-1901. την περίοδο 1905-1912. την περίοδο 1889-1890. στο γυμνάσιο Σπάρτης. 37. Ο Ζαχαρίας Παναγιώτη Καπερνάρος (1873) από το Μαυροβούνι. Ο Βασίλειος Τζαννέτου Ζαγοριανάκος (1894) από την Τσεροβά. την περίοδο 1900-1905. 35. Ο Βασίλειος Γεωργίου Καζαμίας (1887) από τη Λάγεια. Ο Παναγιώτης Κακουράκος (1866) από το Λίμπερδο. την περίοδο 1891-1892. την περίοδο 1890-1895. την περίοδο 1900-1907. την περίοδο 1891-1892. 30. την περίοδο 1889-1891. στα ελληνικά σχολεία Αρεόπολης και Β΄ Γυθείου και στο γυμνάσιο Γυθείου. την περίοδο 1882-1885. Ο Δαμιανός Δαμιανάκος (1871) από την Πάνιτσα. στο γυμνάσιο Σπάρτης. Ο Ιωάννης Τζαννέτου Καπερναράκος (1875) από το Μαυροβούνι. στα Α΄και Β΄ελληνικά σχολεία και το γυμνάσιο Γυθείου. στο γυμνάσιο Γυθείου. 24. 36. την περίοδο 1906-1912. Ο Γεώργιος Κυριάκου Κατσικάρος (1883) από τον Αργιλιά. το 1863. Ο Σταύρος Ιωάννη Καρκαλάκος (1894) από τον Κότρωνα. 25. 44. 41. Ο Γεώργιος Αν. 29. 28. την περίοδο 1903-1908. Ο Ζαχαρίας Τζαννέτου Καπερνάρος (1889) από το Μαυροβούνι. 39. Ο Χαράλαμπος Ηλία Καράντζαλης (1894) από τα Κονάκια. την περίοδο 1899-1901. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα και το γυμνάσιο Γυθείου. Α΄ και Β΄ Γυθείου και γυμνάσιο Γυθείου. στο Α΄ελληνικό σχολείο και το γυμνάσιο Γυθείου. στο γυμνάσιο Γυθείου. στο γυμνάσιο Γυθείου. 31. στα ελληνικά σχολεία Κότρωνα.

στα Α΄ και Β΄ ελληνικά σχολεία και το γυμνάσιο Γυθείου. την περίοδο 1889-1898. Ο Γρηγόριος Σωτηρίου Κουράκος (1888) από το Σκουτάρι. την περίοδο 1895-1899. στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας και το γυμνάσιο Γυθείου. 65. την περίοδο 1905-1910. Μαντάκος (1886) από το Νεοχώρι. 47. στα ελληνικά σχολεία Κότρωνα και Α΄ Γυθείου και το γυμνάσιο Γυθείου. Λιακάκος (1882) από το Μαυροβούνι. Κουκουλομμάτης (1882) από το Μαλεύρι. την περίοδο 1887-1892. στο Α΄ελληνικό σχολείο και το γυμνάσιο Γυθείου. 50. την περίοδο 1905-1912. την περίοδο 1892-1902. Ο Ευστράτιος Δ. 69. το 1889. 61. Ο Ιωάννης Ηλία Κουτράκος (1863) από το Λίμπερδο. 67. στο Β΄ ελληνικό σχολείο και το γυμνάσιο Γυθείου. στο Α΄ελληνικό σχολείο και το γυμνάσιο Γυθείου. την περίοδο 1900-1907. 52. στα Α΄και Β΄ελληνικά σχολεία και το γυμνάσιο Γυθείου. το 1878. Ο Νικόλαος Παναγιώτη Κουτούπης (1890) από τα Χάνια Κουτουμούς. στο γυμνάσιο Γυθείου. Λιακάκος (1876) από τη Ράχη. 55. 48. 62. 51. στο Α΄ ελληνικό σχολείο και το γυμνάσιο Σπάρτης. στα ελληνικά σχολεία Πάνιτσας και Α΄ Γυθείου και το γυμνάσιο Γυθείου. στα ελληνικά σχολεία Κότρωνα και Α΄ Γυθείου και το γυμνάσιο Γυθείου. στο γυμνάσιο Γυθείου. Ο Γεώργιος Ιωάννη Μανιατάκος (1887) από το Καυκί. 58. Ο Νικόλαος Γ. την περίοδο 1867-1869. την περίοδο 1905-1911. Ο Ηλίας Κ. Ο Νικόλαος Δημ. την περίοδο 1900-1904. 60. Ο Ηλίας Σαράντου Κορωνάκος (1885) από την Πάνιτσα. Ο Ιωάννης Νικολάου Μανδραπήλιας (1892) από τη Μαραθέα. την περίοδο 1907-1912. την περίοδο 1901-1905. Ο Ιωάννης Δημ. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα και το γυμνάσιο Γυθείου. 54. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα και το γυμνάσιο Γυθείου. Ο Μιχαήλ Στ. την περίοδο 1891-1899. Ο Ηλίας Κόκκαλης (1852) από το Μαυροβούνι. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα και το γυμνάσιο Γυθείου. Μαυροειδής (1893) από τη Σκαμνίτσα. Ο Κωνσταντίνος Παν. 53. στα ελληνικά σχολεία Αρεόπολης και Κότρωνα και το γυμνάσιο Γυθείου. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα και το γυμνάσιο Γυθείου. Ο …. Κούβαρης (1890) από τη Λάγεια. στα ελληνικά σχολεία Α΄ και Β΄ και το γυμνάσιο Γυθείου.. 64. στο Β΄ ελληνικό σχολείο και το γυμνάσιο Γυθείου. Ο Στυλιανός Κωνσταντίνου Λιακάκος (1895) από το Λίμπερδο. Κουτσιλιέρης (1874) από τον Κότρωνα.Κουκουλομμάτης (1876) από το Μαλεύρι. 66. Ο Ζαχαρίας Νικολάου Λεκάκος (1894) από το Δρυαλί. 63. Ο Μιχαήλ Χρήστου Κυριακάκος (1885) από τη Χειμάρρα. την περίοδο 1895-1903. 49. την περίοδο 1906-1912. την περίοδο 1897-1904. την περίοδο 1889-1893. Κουτσοβίτης (1880) από την Καρυούπολη. Ο Γεώργιος Θ.46. Ο Λεωνίδας Γεωργίου Μανδραπήλιας (1875) από το Μαλεύρι. 59. 57. 56. Μανιατάκος (1888) από το Σκαμνάκι. Λάγειας και Α΄ Γυθείου και το γυμνάσιο Γυθείου. την περίοδο 1901-1907. 68. Ο Παναγιώτης Βασιλείου Κουκουλομμάτης (1895) από την Τόμπρα. Ο Παναγιώτης Γεωργίου Λαδακάκος (1894) από το Δρυαλί. . την περίοδο 1900-1905. στο Β΄ ελληνικό σχολείο και το γυμνάσιο Γυθείου. Ο Νικόλαος Δ. στα ελληνικά σχολεία Κότρωνα. την περίοδο 1904-1911. την περίοδο 1898-1905. στα Α΄και Β΄ ελληνικά σχολεία και το γυμνάσιο Γυθείου. την περίοδο 1893-1900. Ο Γεώργιος Ιωάννη Κούβαρης (1887) από τη Λάγεια. στο Α΄ελληνικό σχολείο και το γυμνάσιο Γυθείου. στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας και το γυμνάσιο Γυθείου.

την περίοδο 1889-1893. Παπαδάκος (1847) από την Τσεροβά. στα ελληνικά σχολεία Κότρωνα και Α΄ Γυθείου και το γυμνάσιο Γυθείου. την περίοδο 19001907. την περίοδο 1895-900. στο γυμνάσιο Σπάρτης. στο Α΄ελληνικό σχολείο και το γυμνάσιο Γυθείου. Ο Δημήτριος Ηλία Νικολάκος (1886) από την Καρυούπολη. 89. 75.70. 91. στο Α΄ελληνικό σχολείο και το γυμνάσιο Γυθείου. Ο Παναγιώτης Γεωργίου Οικονομάκος (1888) από το Σκουτάρι. 82. . την περίοδο 1894-1903. την περίοδο 1896-1903. 76. στα ελληνικά σχολεία Αρεόπολης και Α΄ Γυθείου και το γυμνάσιο Γυθείου. στο Α΄ελληνικό σχολείο και το γυμνάσιο Γυθείου. Μπαλιτσάρης (1876) από το Μαυροβούνι. Ο Νικόλαος Ιωάννη Νικολακάκος (1886) από την Παλοβά. 79. στο Α΄ ελληνικό σχολείο και το γυμνάσιο Γυθείου. στο Β΄ ελληνικό σχολείο και το γυμνάσιο Γυθείου. 84. την περίοδο 1904-1911. την περίοδο 1908-1912. Ο Γεώργιος Παναγιώτη Μελάς (1887) από τη Σπύρα. 74. στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας και το γυμνάσιο Γυθείου. στα ελληνικά σχολεία Κότρωνα και Α΄ Γυθείου και το γυμνάσιο Γυθείου. Ο Παναγιώτης Δ. 81. το 1864. 83. Ο Ιωάννης Π. την περίοδο 1907-1911. την περίοδο 1891-1901. στα ελληνικά σχολεία Α΄ και Β΄ Γυθείου και το γυμνάσιο Γυθείου. Μπουνάκος (1885). 92. στο Β΄ελληνικό σχολείο και το γυμνάσιο Γυθείου. την περίοδο 1898-1903. στα ελληνικά σχολεία Κότρωνα. στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας και το γυμνάσιο Γυθείου. 86. την περίοδο 1901-1904. την περίοδο 1900-1911. Μπαλιτσάρης (1885) από το Μαυροβούνι. Πατσουράκος (1889) από τα Κονάκια. την περίοδο 1906-1910. Ο Γεώργιος Κυριάκου Μενουδάκος (1890) από το Μαλεύρι. Ο Παναγιώτης Νικολάου Νικολακάκος (1876) από το Μαλεύρι. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα και το γυμνάσιο Γυθείου. Ο Γεώργιος Παναγιώτη Μπελεκάκος (1892) από την Τσεροβά. Ο Κωνσταντίνος Γεωργίου Πατρικαράκος (1896) από το Σκαμνάκι. την περίοδο 1889-1892. Ο Σταύρος Γ. την περίοδο 18991904. 78. Ο Επαμεινώνδας Δ. την περίοδο 1906-1912. την περίοδο 1895-1903. την περίοδο 1907-1912. 71. την περίοδο 18961899. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα και το γυμνάσιο Γυθείου. την περίοδο 1889-1892. 87. στα Α΄ και Β΄ ελληνικά σχολεία και το γυμνάσιο Γυθείου. στα ελληνικά σχολεία Α΄και Β΄ Γυθείου και το γυμνάσιο Γυθείου. Πατσουράκος (1889) από τα Κονάκια. 73. στα Α΄και Β΄ ελληνικά σχολεία και το γυμνάσιο Γυθείου. Α΄ και Β΄ Γυθείου και το γυμνάσιο Γυθείου. Ο Γεώργιος Στυλιανού Πατρικάκος (1895) από την Πηλάλα. στο ελληνικό σχολείο Λάγειας και το γυμνάσιο Γυθείου. στο Α΄ ελληνικό σχολείο και το γυμνάσιο Γυθείου. Ο Αθανάσιος Δημ. 90. 72. στο Α΄ελληνικό σχολείο και το γυμνάσιο Γυθείου. την περίοδο 1889-1895. Ο Βασίλειος Ηλία Ξανθάκος (1894) από τα Κονάκια. στα ελληνικά σχολεία Πάνιτσας και Β΄ Γυθείου και το γυμνάσιο Γυθείου. Ο Λεωνίδας Γεωργίου Οικονομάκος (1895) από το Βαχό. Ο Σταύρος Χρήστου Μιχαλακάκος (1887) από τη Χειμάρρα. 77. την περίοδο 1900-1904. 80. 85. Ο Δημήτριος Μιχελάκος (1876) από την Καρυούπολη. Ο Δημήτριος Κ. Ο Γεώργιος Σ. Μπαγετάκος (1880) από τα Κονάκια. Ο Παναγιώτης Ιωάννη Μπαρμπαγιάννης (1884) από τα Παχυάνικα. γιος ποιμένα από τη Γονέα. 88. Ο Ιωάννης Παναγιώτη Μελάς (1896) από τη Σπύρα. Ο Ιωάννης Γεωργίου Μενουδάκος (1879) από τα Κονάκια.

την περίοδο 1900-1906. 106. Ο Πέτρος Βασιλείου Τζικάκος (1892) από την Πάνιτσα. στα ελληνικά σχολεία Κότρωνα και Β΄ Γυθείου και το γυμνάσιο Γυθείου. την περίοδο 1902-1906. Ο Παναγιώτης Μ. στο γυμνάσιο Σπάρτης. 114. 102. στο Β΄ ελληνικό σχολείο και το γυμνάσιο Γυθείου. Πετρακογιαννάκος (1883) από τα Βάτα. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα και το γυμνάσιο Γυθείου. την περίοδο 1898-1901. την περίοδο 1894-1898. Ο Κωνσταντίνος Πετροπουλάκης (1873) από τη Ράχη. Ο Πέτρος Κ. την περίοδο 1880-1883. 95. Ο Παναγιώτης Ιωάννη Πουλικόγιαννης (1874) από το Σκουτάρι. στα ελληνικά σχολεία Αρεόπολης και Κότρωνα και το γυμνάσιο Γυθείου. 109. στο Β΄ ελληνικό σχολείο και το γυμνάσιο Γυθείου. στο γυμνάσιο Γυθείου. την περίοδο 18901897. 104. Ο Ιωάννης Αλκ. στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας και το γυμνάσιο Γυθείου.93. την περίοδο 1889-1892. στο γυμνάσιο Γυθείου. Ο Ανάργυρος Πετροπουλάκης (1864) από τη Ράχη. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα και το γυμνάσιο Γυθείου. Ο Νικόλαος Ιωάννη Παυλάκος (1874) από το Μαλεύρι. Σκάλκος (1875) από τον Κάββαλο. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα και το γυμνάσιο Γυυθείου. στο Β΄ ελληνικό σχολείο και τα Γυμνάσιο Γυθείου. την περίοδο 1889-1892. 110. 101. στο Α΄ελληνικό σχολείο και το γυμνάσιο Γυθείου. την περίοδο 1904-1908. 97. την περίοδο 1907-1910. στο Α΄ελληνικό σχολείο και το γυμνάσιο Γυθείου. Ο Δημήτριος Π. Ο Ιωάννης Γ. 99. Ο Δημήτριος Κ. 115. Ο Δημοσθένης Πουλίκου Πουλικάκος (1890) από το Νύφι. την περίοδο 1891-1892. την περίοδο 1899-1906. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα και το γυμνάσιο Γυθείου. Ο Γρηγόριος Π. την περίοδο 1909-1912. την περίοδο 18891892. Ο Γεώργιος Θεοδ. την περίοδο 1903-1904. 100. στο Α΄ελληνικό σχολείο και το γυμνάσιο Γυθείου. Ο Παναγιώτης Τζωρτζάκης (1877) από το Μαυροβούνι. στα ελληνικά σχολεία Κότρωνα και Β΄ Γυθείου και το γυμνάσιο Γυθείου. την περίοδο 1899-906. Ο Ιωάννης Γ. την περίοδο 1889-1893. στα Α΄ και Β΄ ελληνικά σχολεία και το γυμνάσιο Γυθείου. 113. Σκουτελάκος (1875) από τον Κότρωνα. Ο Στυλιανός Παναγιώτη Ταβουλάρης (1899) από την Καρυούπολη. στο ελληνικό σχολείο Λάγειας και το γυμνάσιο Γυθείου. την περίοδο 1905-1911. 112. την περίοδο 1900-1905. 103. Ο Δημήτριος Μιχαήλ Πατσουράκος (1887) από τα Κονάκια. 96. την περίοδο 1890-1892. στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας και το γυμνάσιο Γυθείου. Ο Ηλίας Δημ. 108. την περίοδο 1889-1894. την περίοδο 1889-1893. Ο Γεώργιος Τζαννετάκος (1877) από την Καρυούπολη. Ρεντζεπέρης (1873) από το Μαλεύρι. 111. 98. Ο Πιέρρος Λεωνίδα Πετροπουλάκης (1890) από τη Ράχη. στο Α΄ ελληνικό σχολείο και το γυμνάσιο Γυθείου. Πιερινάκος (1880) από τη Ριγανόχωρα. στο Α΄ ελληνικό σχολείο και το γυμνάσιο Γυθείου. Πετρακόγιαννης (1896) από τα Βάτα. στο Α΄ελληνικό σχολείο και το γυμνάσιο Γυθείου. Στρατάκος (1891) από τη Λάγεια. Σφαλαγκάκος (1894) από τον Καρβελά. Ο Χαρίλαος Γ. 107. 94. Πουλικάκος (1889) από το Φλομοχώρι. Ο Πέτρος Παναγιώτη Πετροπουλάκης (1887) από τη Ράχη. Σφαλαγκάκος (1876) από το Μαλεύρι. 105. Πατσουράκος (1886) από τα Κονάκια. την περίοδο 1890-1892. .

στο γυμνάσιο Γυθείου. 119. στα ελληνικά σχολεία Κότρωνα και Αρεόπολης και το γυμνάσιο Γυθείου. μισθωτών. Ο Θωμάς Δ. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα και το γυμνάσιο Γυθείου. Χαμουζάκος (1888) από το Βαχό. την περίοδο 1889-1892. φοιτούσαν στα Γυμνάσια του Νομού σε μεγαλύτερα ποσοστά από τα παιδιά των αγροτικών οικογενειών και βέβαια στόχευαν στην ένταξή τους σε μια ανώτερη κοινωνική ομάδα μέσω των σπουδών τους. Χαρτοκόλλης (1875) από το Μαλεύρι. την περίοδο 18931905. Φουρίδης (1859) από την Πάνιτσα. Τσουμάκος (1873) από το Μαλεύρι. Ο Λεωνίδας Φουρίδης (1864) από την Πάνιτσα. Ο Τζαννέτος Θεοδώρου Φιλιππάκος (1898) από το Μαυροβούνι. 125. Ο Ιωάννης Χριστοδουλάκος (1884) από το Νύφι. . 130. Ο Παναγιώτης Ιωάννη Φραγκάκος (1880) από το Νύφι. 131. στο Β΄ ελληνικό σχολείο και το γυμνάσιο Γυθείου. στο γυμνάσιο Σπάρτης. την περίοδο 1890-1896. ελεύθερων επαγγελματιών κ. Ο Ιωάννης Δ. την περίοδο 1894-1901. την περίοδο 18911900.116. στα ελληνικά σχολεία Κότρωνα και Α΄ Γυθείου και γυμνάσιο Γυθείου. στο γυμνάσιο Γυθείου. 121. 1. Ο Παναγιώτης Ζ.λ. 122. Ο Γεώργιος Π. την περίοδο 1877-1885. Ο Ιωάννης Σωτηρίου Χριστάκος (1876) από το Κολοκύνθιο. Ο Νικόλαος Ηλία Τραφαλής (1883) από το Καυκί. 2. την περίοδο 1881-1883. Οι μαθητές που προέρχονταν από αστικά στρώματα και ήταν γιοί εμπόρων. στα Α΄ και Β΄ ελληνικά σχολεία και το γυμνάσιο Γυθείου. την περίοδο 1894-1903. Ο Γεώργιος Δ. 132. 117. την περίοδο 1890-1892. Φιλιππάκος (1872) από το Μαυροβούνι. 120. 127. 126. την περίοδο 1897-1902. την περίοδο 1898-1905. 129. Οι μαυθητές αυτοί ήταν επίσης με αλφαβητική σειρά: 1. Τσικνάκος (1873) από την Καρυούπολη. 128. Ο Πέτρος Γεωργίου Φουρίδης (1891) από την Πάνιτσα. Τσουμάκος (1887) από τα Μαρούλια. στα ελληνικά σχολεία Κότρωνα και Β΄ Γυθείου. στο Α΄ ελληνικό σχολείο και το γυμνάσιο Γυθείου. στο γυμνάσιο Γυθείου. στο ελληνικό σχολείο Αρεόπολης και το γυμνάσιο Γυθείου. στα ελληνικά σχολεία Πάνιτσας και Α΄ Γυθείου και το γυμνάσιο Γυθείου. Ο Μιχαήλ Θωμά Φουρίδης (1877) από το Μαλεύρι. Γεωργακάκος (1885). στο Α΄ελληνικό σχολείο και το γυμνάσιο Γυθείου. στο Α΄ ελληνικό σχολείο και το γυμνάσιο Γυθείου. Φιλιππάκος (1883) από το Μαυροβούνι. γιος ιερέα από την Πάνιτσα. γιος εμπόρου από την Πάνιτσα. Ο Βασίλειος Δημ. στο γυμνάσιο Σπάρτης. την περίοδο 1908-1912. Ο Θεόδωρος Δ. στο γυμνάσιο Γυθείου. 123.π. Ο Νικόλαος Δ. την περίοδο 1889-1893. την περίοδο 1890-1892. Ο Διονύσιος Γεωργίου Γιανναράκος (1880). το 1912. στο γυμνάσιο Γυθείου. Ο Μιχαήλ Γ. την περίοδο 1899-1904. Ο Θεοδόσιος Ευστρατίου Τσουλέας (1899) από το Νεοχώρι. στο Α΄ελληνικό σχολείο και το γυμνάσιο Γυθείου. 118. την περίοδο 1900-1904. την περίοδο 1903-1911. την περίοδο 1889-1892. 124.

γιος ιερέα από το Μαυροβούνι. γιος ιερέα από τα Κονάκια. την περίοδο 1898-1907. στο Α΄ ελληνικό σχολείο και το γυμνάσιο Γυθείου. το 1889. Ο Γεώργιος Π. στο γυμνάσιο Γυθείου. γιος εμπόρου από τον Κότρωνα. γιος πλοιάρχου από τον Αργιλιά. Ο Αντώνιος Χρ. γιος καφεπώλη από τον Κότρωνα. την περίοδο 1907-1910. την περίοδο 1905-1912. Ο Ιωάννης Νικολάου Ζυμαράκος (1888). στο ελληνικό σχολείο Αρεόπολης και το γυμνάσιο Σπάρτης. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα και το γυμνάσιο Γυθείου. στο γυμνάσιο Γυθείου. Ο Γρηγόριος Νικολάου Λαδακάκος (1865). Ζερβουλάκος (1879). 9. 5. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα και το γυμνάσιο Γυθείου. Ο Παναγιώτης Βασιλείου Δημάκος (1881). γιος στρατιωτικού από την Καρυούπολη. στο γυμνάσιο Γυθείου. την περίοδο 18791880. την περίοδο 1895-1900. Β΄ελληνικό σχολείο και το γυμνάσιο Γυθείου. γιος εικονογράφου από την Πάνιτσα. Ο Ηλίας Γρηγορίου Δουργούτης (1878). Ο Ξάνθιππος Κωνσταντίνου Ζαγοριανάκος (1892). 17. στα Α΄ελληνικά σχολεία και γυμνάσια Γυθείου και Σπάρτης. στο γυμνάσιο Γυθείου. . γιος ιερέα από τον Παρασυρό. στο γυμνάσιο Γυθείου. Ο Νικόλαος Δημ. την περίοδο 1889-1895. την περίοδο 1889-1893. 6. 11. γιος εμποροκτηματία από την Πάνιτσα. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα και το γυμνάσιο Γυθείου. Ο Σαράντος Π. 7. στα ελληνικά σχολεία Αρεόπολης και Β΄ Γυθείου και το γυμνάσιο Γυθείου. 22. την περίοδο 1903-1906. γιος διδασκάλου από το Μαυροβούνι. Ο Δημήτριος Νικολάου Λαδακάκος (1875). την περίοδο 18901894. στο γυμνάσιο Γυθείου. Καράμπελας (1885). Ο Ιωάννης Γεωργίου Καλαματιανός (1870). την περίοδο 1896-1902. γιος στρατιωτικού από το Βαχό. Ο Δημήτριος Ν. Ο Ιωάννης Βασιλείου Δασκαλάκης (1872). Ο Σταύρος Γεωργίου Γκενάκος (1872). γιος ιερέα από τον Παρασυρό. στο Α΄ ελληνικό σχολείο και το γυμνάσιο Γυθείου. την περίοδο 1900-1908. Ο Θεόδωρος Γ. γιος υπαλλήλου από την Πάνιτσα. Ο Γεώργιος Παναγιώτη Μανιατάκος (1884). 4. Ο Γεώργιος Πέτρου Μπουνάκος (1895).3. το 1868 23. 12. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα και το γυμνάσιο Γυθείου. γιος ιερέα από το Κολοκύνθιο. 15. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα και το γυμνάσιο Γυθείου. 18. γιος οπωροπώλη από το Μαυροβούνι. στα Α΄ και Β΄ελληνικά σχολεία και το γυμνάσιο Γυθείου. γιος ξυλουργού από την Πάνιτσα. 14. την περίοδο 1889-1891. Μηλάκος (1891). την περίοδο 1908-1911. 10. 21. 16. Μπεζαντάκος (1898). Θωμάκος (1887). την περίοδο 1889-1892. γιος ειρηνοδίκη από το Μαλεύρι. 20. Γρηγοράκης (1887). γιος διδασκάλου από τη Γονέα. 8. την περίοδο 19051911. στο Β΄ελληνικό σχολείο και το γυμνάσιο Γυθείου. την περίοδο 19071910. γιος δημοδιδάσκαλου από την Καρυούπολη. την περίοδο 1902-1905. στο Β΄ελληνικό σχολείο και το γυμνάσιο Γυθείου. γιος υπαλλήλου από την Πάνιτσα. Ο Ηλίας Ιωάννη Δικαιάκος (1893). Μπουκλάκος (1853). την περίοδο 1893-1904. γιος πλοιάρχου από το Δρυαλί. Ο Παναγιώτης Δημ. την περίοδο 1889-1891. Ο Σταύρος Νικολάου Δημόπουλος (1896). στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας. Ο Νικόλαος Κωνσταντίνου Μενδράκος (1877). 13. 19.

Στη συνέχεια καταγράφονται επίσης με αλφαβητική σειρά οι μαθητές Γυμνασίου. την περίοδο 1889-1891. στο Α΄ ελληνικό σχολείο και το γυμνάσιο Γυθείου. . 25. 26. 4. Εξαρχάκος (1884) από το Μαλεύρι. στο γυμνάσιο Γυθείου. στο Β΄ ελληνικό σχολείο και το γυμνάσιο Γυθείου. Ο Γεώργιος Α. Ο Χαρίλαος Ιωάννη Μπουτσικάρης (1884). ίσως και κάποιοι από αστικά στρώματα. στο Α΄ελληνικό σχολείο και το γυμνάσιο Σπάρτης. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα και το γυμνάσιο Γυθείου. στα ελληνικά σχολεία Κότρωνα και Β΄ Γυθείου και το γυμνάσιο Γυθείου. στο γυμνάσιο Γυθείου το 1905. Ο Ιωάννης Δ. στο γυμνάσιο Γυθείου. Ο Μιχαήλ Ιω. στα Α΄και Β΄ελληνικά σχολεία και το γυμνάσιο Γυθείου. την περίοδο 1899-1906. στο Β΄ελληνικό σχολείο και το γυμνάσιο Γυθείου. την περίοδο 1901-1904. γιος ιερέα από την Παλοβά. Παπαδάκος (1876). στο γυμνάσιο Γυθείου. Ο Κωνσταντίνος Ηλία Θωμάκου (1889) από τον Κότρωνα. Ο Πέτρος Π.24. Ο Δημήτριος Γεωργίου Παναγιωτάκος (1887). την περίοδο 1904-1910. 33. την περίοδο 1890-1897. την περίοδο 1897-1901. γιος εμπόρου από τη Λάγεια. γιος εμπόρου από τη Λάγεια. την περίοδο 1899-1907. Δημητράκος (1885) από την Τευθρώνη στο γυμνάσιο Γυθείου. 32. την περίοδο 1877-1883. Καράμπελας (1891) από το Νεοχώρι. στο Β΄ ελληνικό σχολείο και το γυμνάσιο Γυθείου. την περίοδο 1889-1893. Ο Σταύρος Διακουμάκος (1853) από το Νεοχώρι. 7. 1. γιος ιερέα από την Παλοβά. Ο Σαράντος Βασιλείου Παπαδάκος (1873). Ο Θεόδωρος Στυλιανού Ξανθάκος (1898). Ο Πιέρρος Ηλία Τσασάκος (1878). στο Β΄ελληνικό σχολείο και το γυμνάσιο Γυθείου. το 1899. που ήταν ορφανοί πατρός. την περίοδο 1898-1902. στο Α΄ ελληνικό σχολείο και το γυμνάσιο Γυθείου. την περίοδο 1890-1893. 9. στο γυμνάσιο Σπάρτης. την περίοδο 1872-1875. την περίοδο 1896-1903. στα ελληνικά σχολεία Κότρωνα και Β΄ Γυθείου και τα γυμνάσια Σπάρτης και Γυθείου. Ο Ηλίας Νικολάου Μανδραπήλιας (1875) από το Μαλεύρι. στο Α΄ελληνικό σχολείο και το γυμνάσιο Γυθείου. 30. 29. γιος εμπόρου από το Σιδηρόκαστρο. γιος εργάτη από το Μαυροβούνι. 3. στο Β΄ ελληνικό σχολείο και το γυμνάσιο Γυθείου. γιος ιερέα από τη Ράχη. 28. Ο Βασίλειος Ευαγγέλου Πετρούνιας (1887). Ο Ιωάννης Σπυρίδωνος Οικονομόπουλος (1856). γιος εμπόρου από το Σκουτάρι. Ο Θωμάς Π. Ο Δημήτριος Γρηγορίου Τζαννετάκος (1889). 5. 27. 10. με αποτέλεσμα να μην σώζεται το επάγγελμα του πατέρα τους. το 1891. στο γυμνάσιο Σπάρτης την περίοδο 1869-1870. την περίοδο 1909-1912. Ο Ιωάννης Γεωργίου Τσιγκουράκος (1878). την περίοδο 1889-1897. γιος εργάτη από τον Πολυάραβο. το 1901. 31. 6. γιος ιερέα από το Βαθύ. 2. Ο Γεώργιος Ιωάννη Καβαλιεράκης (1864) από την Καρυούπολη. Ο Χρήστος Διονυσίου Αναστασάκος (1874) από την Καρυούπολη. Ο Ηλίας Ταγαρούλιας (1873). Κυρίως προέρχονταν από αγροτικές οικογένειες. Κασίμης (1883) από το Αχίλλειο. την περίοδο 1889-1895. στο γυμνάσιο Γυθείου. γιος ιερέα από το Μαυροβούνι. Ο Ιωάννης Δ. Γιαννακοδήμος (1887) από τη Λάγεια. 34. 8.

Αλεξάκος (1885) από το Μαυροβούνι. Σκουταρίου. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. την περίοδο 1889-1892. στο Α΄ελληνικό σχολείο και το γυμνάσιο Σπάρτης. 12. Μαθητές ελληνικών σχολείων Οι μαθητές των ελληνικών σχολείων που προέρχονταν από την επαρχία Γυθείου αποφοίτησαν από τα δημοτικά σχολεία Αγ. Καρβελά. 3. Ο Σωτήριος Σταυράκος (1889) από τη Λάγεια. Κότρωνα. Α΄ και Β΄ Γυθείου. Ο Λεωνίδας Μιχαήλ Μπουκουβαλάκος (1891) από την Καρυούπολη. στα ελληνικά σχολεία Κότρωνα και Λάγειας και το γυμνάσιο Γυθείου. Αλεβιζάκος (1877) από τη Χειμάρρα. προφανώς για οικογενειακούς λόγους. 13. Αλεβιζάκος (1878) από τη Χειμάρρα.α. Οι μαθητές. Κονακίων. Αλεβιζάκος (1898) από τη Χειμάρρα. Καλυβίων Γυθείου. στο Β΄ ελληνικό σχολείο και το γυμνάσιο Γυθείου. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. την περίοδο 1911-1912. Κουτουμούς. την περίοδο 1888-1890. την περίοδο 1889-1893. Νικολάου Μελιτίνης. 7. . Μερικοί. στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας. Πάνιτσας. πηγαινοέρχονταν σε διάφορα ελληνικά σχολεία του Νομού Λακωνίας αλλά και αλλού. Ο Ιωάννης Σ. Χάνια Κουτουμούς Χειμάρρας. Ο Παναγιώτης Δημ. στο Α΄ελληνικό σχολείο και το γυμνάσιο Γυθείου. Σιδηροκάστρου. στο Β΄ ελληνικό σχολείο Γυθείου. στο ελληνικό σχολείο Λάγειας. Ο Δημ. Τσεροβάς. Ο Κωνσταντίνος Ηλία Σκουτελάκος (1874) από τον Κότρωνα. Ο Θεοδόσιος Δημ. Ο Νικόλαος Δημ. στα ελληνικά σχολεία Κότρωνα και Αρεόπολης. 14.Φλομοχωρίου. Ο Πέτρος Γεωργίου Αλεξάκος (1893) από το Μαυροβούνι. στο Α΄ ελληνικό σχολείο και το γυμνάσιο Γυθείου. 16. 6. την περίοδο 1895-1900. την περίοδο 1899-1905. Σελινίτσας. Θεοδ. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. 17. Μαραθέας. στο γυμνάσιο Γυθείου. την περίοδο 1903-1904. Λάγειας. την περίοδο 19041909. 9. Ο Γεώργιος Στυλιανού Αλεβιζάκος (1893) από τη Χειμάρρα. που φοίτησαν έστω και σε μία τάξη των ελληνικών σχολείων του Νομού ή που τελείωσαν το τριτάξιο ελληνικό σχολείο ήταν με αλφαβητική σειρά: 1. Νεοχωρίου. 5. 8. την περίοδο 1903-1904. στο Β΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. στα ελληνικά σχολεία Κότρωνα και Α΄ Γυθείου και το γυμνάσιο Γυθείου. την περίοδο 1889-1892. Η΄ και ΙΣΤ΄ Αθηνών κ. Αχιλλείου. Αλειφεράκος (1900) από το Σκαμνάκι. την περίοδο 1888-1889. Μαυροβουνίου. 4. Ο Αναστάσιος Μιχαήλ Πετροπουλάκης (1876) από τη Ράχη. Σκαμνακίου. Ο Ανάργυρος Λυκούργου Πετροπουλάκης (1874) από τη Ράχη. Βαχού. Ο Παναγιώτης Νικολάου Αγαδάκος (1899) από την Καινούργια Χώρα. την περίοδο 1911-1912. παιδιά αγροτικών οικογενειών. Ο Ιωάννης Γεωργίου Ξανθάκος (1886) από τα Κονάκια. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. αλλά και Λεβετσόβων. Ο Βασίλειος Μιχαήλ Αλεβιζάκος (1875) από τη Χειμάρρα. την περίοδο 1890-1892.11. Παπαδοσπυριδάκος (1893) από τα Καλύβια. την περίοδο 1903-1909. Λυγερέα. 15. την περίοδο 1910-1912. Ο Δημήτριος Γ. Παλοβάς. την περίοδο 1903-1906. 2.

24. 15. στο Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. Αναστασάκος (1882) από το Μαυροβούνι. 28. Ο Τζαννέτος Γ. Ανδρεάκος (1896). στο Β΄ ελληνικό σχολείο Γυθείου. Ανδρεϊκος (1878) από το Μαυροβούνι. την περίοδο 1905-1908. 33. την περίοδο 1897-1902. 21. στο Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. 22. Ο Γεώργιος Θ. 25. την περίοδο 1903-1907. στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας. Ο Στυλιανός Γ. την περίοδο 1893-1897. το 1890. το 1881. Ο Κυριάκος Γ. την περίοδο 1901-1902. το 1908. Ο Σωτήριος Λ. . στο Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου την περίοδο 1890-1891. το 1891. στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας. Ο Βασίλειος Κων/νου Ανδρακάκος (1895) από την Πάνιτσα. στα Α΄ και Β΄ ελληνικά σχολεία Γυθείου. Ο Γεώργιος Γρηγορίου Αποστολάκος (1896). Νικολάου Μελιτίνης. 17. την περίοδο 1880-1881. Ο Ιωάννης Γεωργίου Αναστασάκος (1892) από τον Αγερανό. το 1895. 16. 14. στο ελληνικό σχολείο Λάγειας. την περίοδο 1907-1909. 23. 32. Ο Βασίλειος Λ. 29. 13. στο Α΄ ελληνικό σχολείο Σπάρτης. Ο Λεωνίδας Αναστασάκος (1878) από την Καρυούπολη. 20. 34. Αναστασάκος (1885) από το Μαυροβούνι. την περίοδο 1890-1892. 12. Ο Σταύρος Αναγνωστάκος (1866) από το Φλομοχώρι. Ο Μιχαήλ Β. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. Ανδρακάκος (1885) από την Πάνιτσα. την περίοδο 1910-1912. στο Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. Αράπης (1884) από τα Πέρα Δημαρίστικα. Ο Θεόδωρος Τζ. Αντωνάκος (1880) από την Καρυούπολη. στο Β΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. Ο Δημήτριος Πέτρου Αναϊπάκος (1990) από την Τσίχοβα. 30. Ο Ανδρέας Π. γιος ποιμένα από τα Σκυφιάνικα. Ο Μιμίκος Κων/νου Αλτζερινάκου Γρηγόρα (1882) από την Καρυούπολη. γιος γεωργοποιμένος από τον Πολυάραβο. στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας. στα Α΄ και Β΄ ελληνικά σχολεία Γυθείου. Ανδρακάκος (1887) από την Πάνιτσα. στο Α΄ ελληνικό σχολείο Γυθείου. στα Α΄και Β΄ελληνικά σχολεία Γυθείου. στα ελληνικά σχολεία Μολάων και Α΄ Γυθείου. 11. Ο Θεόδωρος Β. στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας. 26. Ανδρακάκος (1893) από την Πάνιτσα.10. το 1912. Ο Ευστράτιος Γ. Ο Μιχαήλ Αράπης (1874) από τα Δημαρίστικα. το 1890. την περίοδο 1893-1897. Ο Ηλίας Ανδρεάκος (1885) από το Μαυροβούνι. Αναστασάκος (1880) από το Μαυροβούνι. Αναστασάκος (1876) από την Καρυούπολη. στο Α΄ ελληνικό σχολείο Γυθείου. Ο Παναγιώτης Α. την περίοδο 1908-1909. Ο Κυριάκος Θ. στο ελληνικό σχολείο Αγ. την περίοδο 1910-1912. την περίοδο 1897-1900. Ο Ανδρέας Ηλία Ανδρακάκος (1899) από την Πάνιτσα. Αλτζερινάκος (1882) από το Βαθύ. στο Β΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. Ο Ιωάννης Αναγνωστάκος (1866) από το Κολοκύνθιο. Ο Ιωάννης Κων/νου Ανδρακάκος (1899) από την Πάνιτσα. την περίοδο 1893-1898. στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας. την περίοδο 1897-1900. Αντζουλάκος (1879) από το Μαλεύρι. 18. στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας. στο Α΄ ελληνικό σχολείο Γυθείου. 27. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. 31. 19. την περίοδο 1889-1891. την περίοδο 1910-1912.

51. Βαρζακάκος (1899) από το Λυγερέα. την περίοδο 1911-1912. Ο Ιωάννης Βαβούλης (1881) από το Μαλεύρι. στα Α΄ και Β΄ελληνικά σχολεία Γυθείου. την περίοδο 1890-1891. στο Α΄ ελληνικό σχολείο Γυθείου. Ο Πέτρος Γεωργίου Βαρζακάκος (1896) από το Σκουφομύτη. το 1890. Ο Παναγιώτης Νικ. την περίοδο 1890-1896. Ο Σωτήριος Β. Ο Δημήτριος Γεωργίου Βασιλούνης (1900) από τα Σολά. 38. Ο Σωτήριος Βασιλείου Βαβούλης (1891) από την Παλοβά. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. Ο Γεώργιος Ιωάννη Βαβουλογιάννης (1894) από τη Λάγεια. την περίοδο 1905-1906. 40. στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας. στο ελληνικό σχολείο Λάγειας. στο Α΄ ελληνικό σχολείο Γυθείου. Ο Πέτρος Θ. Ο Γεώργιος Π. την περίοδο 1911-1912. την περίοδο 1881-1883. Ο Ιωάννης Β. Ο Σταύρος Αντωνίου Βασιλαράκος (1899) από τη Λάγεια. 44. την περίοδο 1903-1905. Ο Γεώργιος Δημ Βασιλάκος (1899) από το Σκουτάρι. στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας. 39. 36. το 1909. στο Α΄ ελληνικό σχολείο Γυθείου. Αργυράκης (1877) από το Μαυροβούνι. στο Β΄ ελληνικό σχολείο Γυθείου. Ο Βενετσάνος Βασιλείου Βαβούλης (1899) από την Παλοβά. Ο Στέφανος Βασιλάκος (1878) από το Μαλεύρι. το 1891. 49. 47. το 1904. 56. στο Α΄ ελληνικό σχολείο Γυθείου. το 1904. την περίοδο 1905-1908. Ο Κυριάκος Βασιλάκος (1876) από το Μαλεύρι. στο ελληνικό σχολείο Λάγειας. στο ελληνικό σχολείο Λάγειας. 55. στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. Αρβανίτης (1895) από την Καινούργια Χώρα. Ο Πέτρος Αλεξάνδρου Βασιλάκος (1891) από το Λυγερέα. το 1892. 54. στο ελληνικό σχολείο Λάγειας. 50. 53. Βασιλούνης (1879) από τα Σολά. στο Β΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. Ο Ηλίας Μιχαήλ Βαγιακάκος (1900) από την Τσεροβά. 43. 58. 37. 45. Ο Γεώργιος Ιωάννη Βλαχάκος (1900) από τα Κονάκια. 59. το 1910. Ο Πέτρος Ηλία Βεντίκος (1896) από το Νύφι. στα ελληνικά σχολείο Πάνιτσας και Α΄ Γυθείου. στο Α΄ ελληνικό σχολείο Γυθείου. την περίοδο 1910-1912. την περίοδο 1911-1912. Ο Μιχαήλ Βασιλάκος (1877) από το Μαλεύρι.35. Βασιλάκος (1879) από τον Κότρωνα. Βασιλάκος (1901) από τον Άγιο Βασίλειο. Ο Δημήτριος Σωτηρίου Βεδουράκος (1890) από τον Αγερανό. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. Α΄και Β΄Γυθείου. Ο Γεώργιος Βοδονικόλας (1893) από τα Δημαρίστικα. Ο Τζαννέτος Σταύρου Βατικιώτης (1895) από το Φλομοχώρι. την περίοδο 1905-1908. 46. το 1911. το 1891. . στα ελληνικά σχολεία Πάνιτσας και Β΄ Γυθείου. 42. 57. Ο Πέτρος Π. την περίοδο 1911-1912. στο ελληνικό σχολείο Αρεόπολης. 52. την περίοδο 1903-1904. Ο Ιωάννης Κ. 48. στο Β΄ ελληνικό σχολείο Γυθείου. το 1911. Βιτσιλόγιαννης (1873) από τη Λάγεια. το 1908. στα ελληνικά σχολεία Κότρωνα. 41. στο Α΄ ελληνικό σχολείο Γυθείου. το 1889. στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας.

Ο Ιωάννης Κ. Ο Βασίλειος Μιχαήλ Γερακαράκος (1889) από τον Κάββαλο. 70. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. Ο Σωτήριος Μ. Ο Γεώργιος Γεωργακαράκος (1878) από το Μαλεύρι. την περίοδο 1905-1908. 65. 83. Ο Γεώργιος Θ. την περίοδο 1897-1898. Ο Θεόδωρος Δημητρίου Βουγικλάκης (1887) από τη Λάγεια. 76. Ο Δημήτριος Π. Ο Παναγιώτης Π. Ο Πέτρος Θ. 66. Ο Αντώνιος Ιωάννη Γερμανάκος (1878) από τον Πασσαβά. Ο Γεώργιος Ν. 68. στο Β΄ ελληνικό σχολείο Γυθείου. Γεωργιτσανάκος (1889) από τον Καρβελά. Ο Πέτρος Ηλία Βοϊδάκος Βαγιακάκος (. 63. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. την περίοδο 1901-1904. Ο Μιχαήλ Κ. Βουγικλάκης (1895) από τη Λάγεια. στα ελληνικά σχολεία Γυθείου και Μολάων. το 1896. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. στο Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. Ο Γεώργιος Στέφανου Γεωργακάκος (1898) από την Πάνιτσα. Ο Χαρίλαος Μιχαήλ Γερμανάκος (1895) από το Βαχό. την περίοδο 1909-1911. 75. Ο Νικόλαος Γ. στα ελληνικά σχολεία Β΄ Γυθείου και Πάνιτσας. Ο Λάζαρος Π.) (1891) από την Τσεροβά. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. 80. 78. 84. στο Α΄ ελληνικό σχολείο Γυθείου. το 1900. την περίοδο 1896-1899. στο ελληνικό σχολείο Αρεόπολης. στα ελληνικά σχολεία Κίττας και Λάγειας. την περίοδο 1889-1890. 69. την περίοδο 1909-1912. την περίοδο 1890-1894. στο Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. Γεωργιτσανάκος (1869) από τον Καρβελά. την περίοδο 1905-1908. το 1904. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. Γεωργάκος (1884) από τη Χειμάρρα. στο Α΄ ελληνικό σχολείο Γυθείου. Βουγικλάκης (1889) από τη Λάγεια. 79. . Ο Ευθύμιος Κυριάκου Γεωργακάκος (1897) από το Φλομοχώρι. στα Α΄και Β΄ ελληνικά σχολεία Γυθείου. Ο Λεωνίδας Δ. την περίοδο 1880-1881. Ο Π. Ο Ηλίας Γαλάκος (1888) από τη Λάγεια. 73. Γεωργακάκος (1875) από το Φλομοχώρι. Γεωργακάκος (1890) από το Φλομοχώρι. την περίοδο 1901-1903. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. 64. στα ελληνικά σχολεία Α΄και Β΄ Γυθείου και Κότρωνα. την περίοδο 1903-1905. το 1896. Ο Στυλιανός Παναγιώτη Γεωργακάκος (1883) από την Κουτουμού. στα ελληνικά σχολεία Α΄ Γυθείου και Κότρωνα. Ο Ευάγγελος Ηλία Βορβολάκος (1889) από τη Μαραθέα. την περίοδο 1889-1895. 71. Γεωργακάκος (1893) από το Φλομοχώρι. στα ελληνικά σχολεία Κίττας και Λάγειας. Γεωργαρέας (1885) από τη Λάγεια. 72. 82. το 1903. 74. 67. στο Α΄ ελληνικό σχολείο Γυθείου. στα ελληνικά σχολεία Αρεόπολης και Κότρωνα. την περίοδο 1902-1903. Γεωργακάκος (1885) από το Φλομοχώρι. στο ελληνικό σχολείο Λάγειας. Γαλανάκος (1893) από το Σκουτάρι. Γεωργακάκος (1894) από το Φλομοχώρι. 62. Γεωργακάκος (1868) από το Φλομοχώρι.60. 81. στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας. Ο Παναγιώτης Γ. 77. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. την περίοδο 1906-1907. το 1904. Ο Τζαννέτος Βορβολάκος (1892) από τη Μαραθέα. την περίοδο 1902-1903. το 1889. την περίοδο 1902-1906. στο ελληνικό σχολείο Αρεόπολης. το 1901. 61.

στο Α΄ ελληνικό σχολείο Γυθείου. 104. Ο Πέτρος Γιαννουλάκος (1875) από τη Ριγανόχωρα. την περίοδο 1908-1909. στο ελληνικό σχολείο Λάγειας. το 1887. την περίοδο 1886-1887. 105. Γεωργόπουλος (1899) από τα Χάνια Κουτουμούς. Ο Βασίλειος Γεωργόπουλος (1888) από τη Μαλλιαρή Συκιά. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. Ο Ιωάννης Σωτηρίου Γεωργόπουλος (1897) από τους Πιόντες. Ο Νικόλαος Π. Ο Επαμεινώνδας Γ. 88. στο Β΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. 98. Ο Γιαννούζος Κ. Ο Βασίλειος Π. την περίοδο 1910-1912. Ο Δημήτριος Γ. το 1900. την περίοδο 1896-1898. την περίοδο 1910-1912. 101. 87. την περίοδο 1911-1912. Ο Σταύρος Ν. 102. . 94. την περίοδο 1909-1912. Ο Μιχαήλ Γεωργίου Γουλάκος (1896) από τα Λουκάδικα. Ο Ιωάννης Δ. στο Β΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. Γουλάκος (1884) από τη Χειμάρρα. Γεωργόπουλος (1900) από τους Πιόντες. στο ελληνικό σχολείο Λάγειας. την περίοδο 1911-1912. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. το 1904. στο ελληνικό σχολείο Λάγειας. την περίοδο 1890-1891. Ο Ιωάννης Στ. την περίοδο 1890-1891. 100. Ο Παναγιώτης Γ. στο Α΄ ελληνικό σχολείο Γυθείου. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. Γκιτάκος (1899) από τη Λάγεια. Γεωργόπουλος (1891) από τους Πιόντες. στο ελληνικό σχολείο Λάγειας. Ο Ηλίας Γ. 91. στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας. 96.85. 106. 89. Γιανναράκος (1882) από το Μαλεύρι. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. Ευθύμιος Δ. την περίοδο 1904-1906. Ο Πέτρος Β. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. στο ελληνικό σχολείο Λάγειας. στα ελληνικά σχολεία Α΄ Γυθείου και Κότρωνα. Ο Ιωάννης Γκενάκος (1890) από την Τσεροβά. στο ελληνικό σχολείο Λάγειας. 92. στο Β΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. 95. Ο Γεώργιος Γεωργόπουλος (1894) από την Αχουμάτου. Ο Σταύρος Γιαννουλάκος (1880) από την Καρυούπολη. την περίοδο 1903-1905. 90. 86. Ο Γεώργιος Ιωάννη Γιαννακός (1877) από τον Κότρωνα. Ο Παναγιώτης Β. το 1912. στο Α΄ ελληνικό σχολείο Γυθείου. Ο Γεώργιος Παναγιώτη Γιανναράκος (1899) από την Πάνιτσα. την περίοδο 1893-1895. Γιαννακός (1879) από την Καρυούπολη. Ο Δημήτριος Γ. Γουλάκος (1874) από τη Χειμάρρα. την περίοδο 1908-1909. 103. στο ελληνικό σχολείο Αρεόπολης. Ο Παναγιώτης Νικολάου Γιδάκος (1900) από το Φλομοχώρι. Γιανναράκος (1896) από την Κουτουμού. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. Γιαννουζάκος (1883) από τον Κότρωνα. το 1879. την περίοδο 1902-1903. Γιατράκος (1899) από το Αχίλλειο. την περίοδο 1900-1902. στα Α΄ και Β΄ ελληνικά σχολεία Γυθείου. την περίοδο 1888-1890. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. 107. την περίοδο 1911-1912. Γεωργόπουλος (1894) από τους Πιόντες. Γιαννουλάκος (1863) από τη Ριγανόχωρα. Γιανναράκος (1875) από την Πάνιτσα. 108. 99. την περίοδο 1896-1897. 93. στο Β΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. Γιαννουζάκος (1887) από την Αλεπού. Ο Κυριάκος Π. την περίοδο 1891-1892. 97. 109. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα.

Ο Ιωάννης Γριβάκος (1879). την περίοδο 1903-1906. Ο Πέτρος Αποστόλου Δαμιανάκος (1899) από την Πάνιτσα.110. Ο Δημήτριος Τζ. 132. στο Α΄ ελληνικό σχολείο Γυθείου. 121. Α. Ο Παναγιώτης Φιλ. στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας. στο ελληνικό σχολείο Λάγειας. 114. στο ελληνικό σχολείο Λάγειας. 126. το 1911. στα ελληνικά σχολεία Κίττας και Λάγειας. Δαμηλάκος (1875) από το Μαυροβούνι. στο Β΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. Ο Τσιγκουριάς Α. 128. Παρέδρου από την Αλεπού. Ο Ιωάννης Λ. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. την περίοδο 1911-1912. Ο Π. Ο Δημήτριος Γεωργίου Δαμιανάκος (1900) από το Σιδηρόκαστρο. Γουνελάς (1894) από τη Λάγεια. 112. το 1911. Ο Ιωάννης Γρηγορίου Γρηγοράκος Μελίης (1890) από τη Σπύρα. Ο Αντώνιος Νικολάου Δαμιανάκος (1875) από το Μαλεύρι. Ο Σταύρος Μιχαήλ Γρηγορακάκης (1897) από το Πόρτο-Κάγιο. Γρηγορακάκης (1900) από τον Πάληρο. 127. Δαμηλάκος (1879) από το Μαυροβούνι. 117. 130. την περίοδο 1889-1891. Δασκαλάκης – Δεμέστιχας (1869) γιος δημ. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. την περίοδο 1892-1896. Δασκαλάκης – Δεμέστιχας (1899) από την Αλεπού. το 1902. την περίοδο 1907-1908. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. Ο Περικλής Γουλάκος (1870) από τα Λουκάδικα. στα ελληνικά σχολεία Β΄ Γυθείου και Πάνιτσας. 131. στο Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. Ο Γεώργιος Γριμπιλάκος (1878) από το Μαλεύρι. το 1889. Ο Πέτρος Ηλία Δανηλάκος (1879) από την Καρυούπολη. Ο Πέτρος Γ. στο Β΄ ελληνικό σχολείο Γυθείου. 122. Ο Φώτος Π. Ο Γεώργιος Π. το 1889. στο Α΄ ελληνικό σχολείο Γυθείου. Ο Γρηγόριος Αριστ. το 1891. το 1897. Ο Αλέξανδρος Π. Δασκαλάκης (1865) από τη Ριγανόχωρα. 113. στα ελληνικά σχολεία Κίττας και Λάγειας. Γρηγοράκος (1881) από τον Καρβελά. Δαμηλάκος (1880) από το Μαυροβούνι. Ο Παναγιώτης Γρηγοράκος (1881) από το Κολοκύνθιο. την περίοδο 1880-1885. το 1879. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. 118. στο Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. 129. στα Α΄ και Β΄ελληνικά σχολεία Γυθείου. την περίοδο 1903-1906. το 1905. γιος στρατιώτη από τη Καρυούπολη. Ο Γρηγόριος Κ. στα Α΄και Β΄ελληνικά σχολεία Γυθείου. το 1891. στο Α΄ ελληνικό σχολείο Γυθείου. την περίοδο 1911-1912. 123. την περίοδο 1889-1890. 116. 120. το 1893. στα Α΄και Β΄ελληνικά σχολεία Γυθείου. Ο Παναγιώτης Γρηγοράκης (1872) από την Καρυούπολη. 115. Ο Κομνηνός Γεωργίου Δεμέστιχας (1890) από το Σκουτάρι. Γουρδομιχάλης (1895) από το Φλομοχώρι. την περίοδο 1888-1896. 125. Δεμέστιχας (1885) από το Σκουτάρι. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. την περίοδο 1889-1891. 119. την περίοδο 1909-1912. στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας. 124. την περίοδο 1891-1894. 133. . Ο Σαράντος Γρηγορίου Δαμιανάκος (1889) από την Πάνιτσα. 111. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα.

142. Ο Αριστείδης Π. Ο Αναστάσιος Γρηγορίου Δουργούτης (1886) από το Μαυροβούνι. στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας. την περίοδο 1904-1906. το 1910-1912. 135. Ο Έξαρχος Ιωάννη Διακουμάκος (1892) από τον Καρβελά. 139. 148. Ο Νικόλαος Μιχήλ Δημητρακάκος (1900) από το Φλομοχώρι. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. Ο Θεοδ. Ο Κομνηνός Γεωργίου Δεμέστιχας (1897) από το Σκουτάρι. Ο Ανάργυρος Ιωάννη Δουκάκος (1877) από το Μαλεύρι. την περίοδο 1899-1902. Ο Βασίλειος Δημητρακαράκος (1888) από τη Λάγεια. την περίοδο 1910-1911. Δημογιαννάκος (1892) από τα Λουκάδικα. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. το 1903. 157. το 1879. στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας. Δουκάκος (1881) από το Σκαμνάκι. στο Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. Ο Λεωνίδας Β. Ο Τηλέμαχος Δουκάκος (1898) από τη Μαραθέα. 146. την περίοδο 1880-1881. Ο Ιωάννης Π. Δουκάκος (1900) από το Σκαμνάκι. 151. 152. στο Α΄ ελληνικό σχολείο Γυθείου. στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας. στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας. στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας. Δημακάκος (1876) από το Μαλεύρι. Ο Κωνσταντίνος Δημογιαννάκος (1887) από τα Λουκάδικα. 141. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. την περίοδο 1906-1908. Ο Δημήτριος Π. 158. Ο Ανδρέας Παναγιώτη Δημάκος (1900) από την Πάνιτσα. το 1909. Ο Παναγιώτης Θ. Ο Νικόλαος Π. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. 154. 144. Δραγουμάνος (1866) από το Φλομοχώρι. Δημητράκος (1901) από το Σκαμνάκι. την περίοδο 1896-1897. στο Β΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. . Δερδελάκος (1900) από το Σιδηρόκαστρο. την περίοδο 1891-1895. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. την περίοδο 1905-1907.134. στο Β΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. Δημητράκος (1892) από τον Αγερανό. Ο Ξανθος Θεοδ. Σταύρου Δημητράκος (1896) από τα Σκαλτσοτιάνικα. την περίοδο 1894-1897. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. στα Α΄και Β΄ελληνικά σχολεία Γυθείου. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. την περίοδο 1890-1891. το 1891. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. Δουκάκος (1893) από το Σκαμνάκι. 143. την περίοδο 1903-1907. 140. 155. Δεμοιράκος (1892) από το Σκουτάρι. Ο Δημήτριος Σπυρίδωνα Διακουμάκος (1893) από την Κουτουμού. Ο Παναγιώτης Δημ. 147. Ο Στυλιανός Δημ. στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας. Ο Παναγιώτης Ν. Ο Γεώργιος Ν. 149. την περίοδο 1903-1904. το 1912. στο ελληνικό σχολείο Λάγειας. το 1909. στο Α΄ ελληνικό σχολείο Γυθείου. 136. Ο Νικόλαος Δημητρακάκος (1867) από τον Κότρωνα. Ο Θωμάς Ιωάννη Δημητράκος (1884) από τον Κότρωνα. την περίοδο 1905-1908. την περίοδο 1911-1912. 137. 138. το 1912. στο Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. Δημακάκος (1896) από το Λυγερέα. το 1912. στα Α΄και Β΄ελληνικά σχολεία Γυθείου. Δημητρακάκος (1893) από τη Χειμάρρα. 156. Ο Παναγιώτης Χ. στα Α΄και Β΄ελληνικά σχολεία Γυθείου. την περίοδο 1907-1908. την περίοδο 1903-1906. 153. 150. 145.

το 1904. την περίοδο 1906-1908. . το 1912. 174. Δριβάκος (1894) από το Λυγερέα. Εξαρχουλάκος (1897) από την Πάνιτσα. την περίοδο 1895-1900. 178. στο ελληνικό σχολείο Λάγειας. την περίοδο 1911-1912. το 1904. στο ελληνικό σχολείο Αρεόπολης. 167. Ο Σωτήριος Δ. 173. στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας. 166. την περίοδο 1904-1907. Ο Ιωάννης Θ. στο Β΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. την περίοδο 1909-1911. Ο Λεωνίδας Σταύρου Ζερβουλάκος (1900) από τα Κονάκια. Εξαρχουλάκος (1874) από την Πάνιτσα. Ζεγολατάκος (1876) από το Νεοχώρι. 160. 181. στο Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. 171. Ο Παναγιώτης Δ. Ο Γεώργιος Σταύρου Ζερβουλάκος (1884) από τα Κονάκια. την περίοδο 1910-1912. το 1911. στο ελληνικό σχολείο Λάγειας. το 1889. στο Β΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. στο Α΄ ελληνικό σχολείο Γυθείου. Ο Παναγιώτης Γ. Ζευγολατάκος (1890) από το Νεοχώριο. Ο Πιέρρος Μ. Ζαγανάκος (1900) από τα Μαρούλια. στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας. Ο Γεώργιος Μ. 163. 162. 170. Ο Γεώργιος Θ. την περίοδο 1905-1906. την περίοδο 1905-1907. Ο Θεοδόσιος Δρακουλάκος (1890) από το Σκουτάρι. Ο Δημήτριος Γεωργίου Δρακουλάκος (1889) από την Καρυούπολη. στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας. την περίοδο 1911-1912. στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας. το 1901. στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας. 182. γιος γεωργοποιμένα από τον Πολυάραβο. Ο Στέφανος Στυλιανού Εξαρχουλάκος (1892) από την Πάνιτσα. 179. 176. Ο Πέτρος Ν. στά ελληνικά σχολεία Αγίου Νικολάου Μελιτίνης και Α΄ Γυθείου. Ο Ηλίας Αντωνίου Δριβάκος (1901) από το Λυγερέα. στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας. Ο Παναγιώτης Στ. Ο Νικόλαος Δρακουλάκος (1890) από τη Ράχη. Ο Παναγιώτης Πέτρου Δραγουμάνου (1890) από το Φλομοχώρι. στα Α΄και Β΄ ελληνικά σχολεία Γυθείου. 165. την περίοδο 1889-1891. στο Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου.159. στα ελληνικά σχολεία Α΄ Γυθείου και Αρεόπολης. Ζαφειράκος (1891) από τη Μαραθέα. την περίοδο 1904-1906. Ο Δρακούλης Ιωάννη Ζόβολης (1896) από τη Λάγεια. την περίοδο 1902-1903. 168. 164. Ζαβαλάκος (1893) από τα Καλύβια. 172. το 1901. στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας. Ο Ηλίας Αλεξάνδρου Δριβάκος (1899). 161. την περίοδο 1889-1891. Ο Γεώργιος Ιωάννη Εξαρχουλάκος (1898) από την Πάνιτσα. 177. Ο Στυλιανός Σταύρου Ζερβουλάκος (1898) από τα Κονάκια. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. Ζόβολης (1896) από τη Λάγεια. Εξαρχουλέας (1876) από το Μαλεύρι. στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας. την περίοδο 1902-1903. 180. την περίοδο 1907-1910. Ο Νικόλαος Ηλία Ζαγοριανάκος (1890) από την Τσεροβά. την περίοδο 1911-1912. στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας. την περίοδο 1906-1910. Ο Ιωάννης Ν. Θεοδοσόπουλος (1894) από την Πάνιτσα. στο Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. 175. 169. στο Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας. Ο Δημήτριος Κ.

την περίοδο 1889-1892. 189. στο Β΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. Ο Στυλιανός Πατρίκ Θεοδωράκος (1896) από το Βαχό. γιος κηπουρού από το Μαυροβούνι. 204. 187. Ο Μιχαήλ Κ. στα ελληνικά σχολεία Κότρωνα και Β΄ Γυθείου. 190. την περίοδο 1888-1892. στο Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. Ο Λεωνίδας Θ. Ο Αναστάσιος Γ. 197.183. 184. το 1910. Θεοδωρακάκος (1867) από τον Κότρωνα. . Θωμάκος (1875) από τη Χειμάρρα. στο Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. 193. Ο Κωνσταντίνος Αντωνίου Θωμάκος (1891) από τον Κότρωνα. Ο Παναγιώτης Ιωάννη Θεοδωράκος (1888) από το Βαχό. την περίοδο 1895-1897. Ο Γεώργιος Κ. την περίοδο 1911-1912. στο Β΄ ελληνικό σχολείο Γυθείου. 194. την περίοδο 1887-1892. στο Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. Ο Παναγιώτης Στεφάνου Θωμάκος (1896) από τον Καρβελά. Ο Θεόδωρος Β. στο Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. την περίοδο 1907-1908. γιος γεωργοποιμένα από τον Κότρωνα. την περίοδο 1900-1903. στο Α΄ ελληνικό σχολείο Γυθείου. στο Α΄ ελληνικό σχολείο Γυθείου. Ο Λεωνίδας Θωμάκος (1901) από τον Καρβελά. 198. 200. την περίοδο 1906-1909. Ισμαηλάκος (1878) από τον Κότρωνα. 191. Θωμάκος (1878). στο Β΄ ελληνικό σχολείο Γυθείου. Ο Δημήτριος Θ. στα ελληνικά σχολεία Α΄ και Β΄ Γυθείου και Κότρωνα. το 1912. Ο Νικόλαος Θεοδωράκος (1893) από το Μαυροβούνι. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. 185. στο ελληνικό σχολείο Λάγειας. στο Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. το 1906. 199. Καβαλιεράκης (1889) από την Καρυούπολη. 203. 202. 196. 192. στο ελληνικό σχολείο Αρεόπολης. την περίοδο 1903-1904. Ο Σωκράτης Νικολάου Καββουλάκος (1899) από το Σκουτάρι. το 1897. την περίοδο 1911-1912. στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας. Ο Χαράλαμπος Ηλία Ισμαηλάκος (1898) από τον Κότρωνα. 188. στο ελληνικό σχολείο Αρεόπολης. την περίοδο 1907-1908. Ο Θεόδωρος Γεωργίου Καβαλιεράκης (1900) από την Καρυούπολη. στο ελληνικό σχολείο Λάγειας. Θωμάκος (1891). Ο Γεώργιος Θεοδωρολιάκος (1894) από τη Λάγεια. την περίοδο 1879-1881. Ο Παναγιώτης Θωμά Θεοδωράκος (1900) από το Φλομοχώρι. 206. στα ελληνικά σχολεία Αρεόπολης και Πάνιτσας. στα ελληνικά σχολεία Αρεόπολης και Κότρωνα. 207. Ο Παναγιώτης Ιωάννη Θωμάκος (1894). στο ελληνικό σχολείο Αρεόπολης. το 1895. Θωμάκος (1886) από την Παλοβά. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. Ο Βρασίδας Ιωάννη Θωμάκος (1890) από τον Αγερανό. Ο Ιωάννης Ηλία Θεοδωράκος (1894) από το Βαχό. Ο Αντώνιος Ηλία Θωμάκος (1876) από τον Κότρωνα. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. 205. την περίοδο 1910-1912. Ο Ν. την περίοδο 1906-1909. Ο Θεόδωρος Π. Ο Ηλίας Ιωάννη Καζαμίας (1892) από τη Λάγεια. την περίοδο 1904-1906. την περίοδο 1904-1908. 186. 195. γιος ποιμένα από το Σιδηρόκαστρο. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. Ο Μιχαήλ Ιωάννη Θωμάκος (1883) από τον Καρβελά. την περίοδο 1902-1905. την περίοδο 1909-1911. 201. την περίοδο 1900-1904. Θεοδωράκος (1885) από το Μαυροβούνι. την περίοδο 1887-1892.

Καλαποθάκος (1877) από την Καρυούπολη. Ο Ιωάννης Γεωργίου Καπελλάκος (1884) από τη Σταρέλιτσα. 213. την περίοδο 1894-1900. στα Α΄ και Β΄ ελληνικά σχολεία Γυθείου. Ο Θεόδωρος Μ. 220. στο Α΄ ελληνικό σχολείο Γυθείου. την περίοδο 1891-1894. 216. 225. το 1911. Ο Κομνηνός Ν. Ο Πέτρος Ηλία Καπουρελάκος (1892) από τον Καρβελά. στο ελληνικό σχολείο Λάγειας. Ο Γεώργιος Ν. 215. 226. Ο Δημήτριος Γ. το 1891. 211. την περίοδο 1909-1912. στα Α΄και Β΄ελληνικά σχολεία Γυθείου. 230. 214. το 1898. Ο Πιέρος Γ. στο ελληνικό σχολείο Λάγειας. 224. Ο Γεώργιος Π. Ο Κωνσταντίνος Γ. Ο Δημήτριος Καλογεράκος (1894) από την Κουτουμού. Καλαποθαράκος (1896) από το Βαχό. Καπερναράκος (1882) από το Μαυροβούνι. Καλαποθάκος (1880) από την Καρυούπολη. 221. . Ο Παναγιώτης Γεωργίου Καζαμίας (1898) από τη Λάγεια. 229. στα ελληνικά σχολεία Κότρωνα και Αρεόπολης. ελληνικό σχολείο Λάγειας. την περίοδο 1903-1904. Κακαλέτρης (1889) από τη Ράχη. την περίοδο 1893-1900. στο 222. την περίοδο 1891-1892. 219. Ο Κωνσταντίνος Δημ. Καλημέρης (1897) από τα Κορογωνιάνικα. Καλαγιάκος (1888) από τον Κάββαλο. Ο Μιχαήλ Γεωργίου Καλογερόγιαννης (1901) από την Κοκκάλα. στα Α΄ ελληνικό σχολείο Γυθείου. την περίοδο 1889-1892. Ο Παναγιώτης Θ. 232. Ο Μιχαήλ Αντωνίου Καλαποθάκος (1887) από τον Κάββαλο. Ο Αντώνιος Γεωργίου Καπερνάρος (1898) από το Μαυροβούνι. Ο Γεώργιος Β. στο Β΄ ελληνικό σχολείο Γυθείου. το 1911. την περίοδο 1903-1904. 223. το 1900-1903. στο Α΄ ελληνικό σχολείο Γυθείου. Ο Περικλής Π. την περίοδο 1911-1912. στο ελληνικό σχολείο Αρεόπολης. την περίοδο 1908-1910. στο Α΄ ελληνικό σχολείο Γυθείου. την περίοδο 1906-1907. 212. Κακάκος (1881) από το Νεοχώρι. την περίοδο 1908-1911. Ο Ιωάννης Καζαμίας (1882) από τη Λάγεια. στο ελληνικό σχολείο Λάγειας. 210. Ο Νικόλαος Στυλιανού Καπετανάκης (1899) από το Σιδηρόκαστρο. 218. Καπασούρης (1895) από την Κουτουμού. το 1912. στο Α΄ ελληνικό σχολείο Γυθείου. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. στα ελληνικά σχολεία Κότρωνα και Α΄ και Β΄ Γυθείου. στο Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα.208. την περίοδο 1902-1903. στο Α΄ ελληνικό σχολείο Γυθείου. Ο Ιωάννης Γεωργίου Καπηλόριχος (1889) από τη Λάγεια. την περίοδο 1898-1900. Ο Επαμεινώνδας Π. 228. Καπετανάκος (1897) από το Μαυροβούνι. στο Α΄ ελληνικό σχολείο Γυθείου. την περίοδο 1909-1910. στο Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. Ο Πέτρος Κυριάκου Καράκος (1898) από τα Καλύβια. Ο Παναγιώτης Σ. το 1896. στο Α΄ ελληνικό σχολείο Γυθείου. στα ελληνικά σχολεία Πάνιτσας και Α΄ Γυθείου. 209. στο ελληνικό σχολείο Αρεόπολης. Καλογεράκος (1877) από το Μαλεύρι. 231. Καπουρέλος (1887) από τον Καρβελά. την περίοδο 1910-1912. την περίοδο 1909-1912. 227. Καλαματιανός (1899) από τη Μαλλιαρή Συκιά. στο Β΄ ελληνικό σχολείο Γυθείου. Ο Σταύρος Καλαποθαράκος (1891) από το Βαχό. 217. το 1902.

την περίοδο 1906-1909. Ο Βασίλειος Νικολάου Καράντζαλης (1902) από τα Κονάκια. Ο Ιωάννης Γ. Ο Γεώργιος Νικολάου Καράντζαλης (1895) από τα Κονάκια.233. Ο Βασίλειος Γεωργίου Καράντζαλης (1901) από τον Καρβελά. 240. στο Α΄ ελληνικό σχολείο Γυθείου. την περίοδο 1903-1904. στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας. στα Α΄ ελληνικά σχολεία Σπάρτης και Γυθείου. 254. Κατούνας (1889) από τα Κονάκια. το 1904. στο Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. την περίοδο 1906-1909. στα ελληνικά σχολεία Πάνιτσας και Β΄ Γυθείου. 238. στο Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. Ο Ιωάννης Κ. Ο Βασίλειος Π. 239. Ο Λεωνίδας Μ. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. την περίοδο 1904-1905. . στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας. την περίοδο 1903-1905. στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας. την περίοδο 1908-1909. Κάσσης (1901) από τον Πάληρο. Ο Χαρίλαος Γ. το 1898. Ο Παναγιώτης Ιωάννη Κασιδόκωστας (1888) από το Αχίλλειο. το 1906. Ο Γεώργιος Δ. στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας. Καργάκος (1865) από τα Λουκάδικα. στο ελληνικό σχολείο Λάγειας. την περίοδο 1903-1904. 237. την περίοδο 1901-1903. Ο Κυριάκος Αντωνίου Κάσσης (1894) από τον Πάληρο. Καράμπελας (1889) από την Πάνιτσα. 245. 246. το 1879. Ο Στυλιανός Γ. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. την περίοδο 1901-1904. 247. Ο Μιχαήλ Ηλία Κατούνας (1890) από τα Κονάκια. το 1910. Καράμπελας (1893) από τα Σκυφιάνικα. 235. Καραμούζης (1892) από τη Ριγανόχωρα. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. την περίοδο 1890-1891. στο ελληνικό σχολείο Λάγειας. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. Ο Γεώργιος Καράντζαλης (1898) από τα Κονάκια. στο ελληνικό σχολείο Λάγειας. Ο Γεώργιος Καράμπελας (1877) από το Μαλεύρι. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. 236. Κασιδόκωστας (1889) από το Αχίλλειο. Ο Βασίλειος Κατούνας (1877) από το Μαλεύρι. Καραμούζης (1890) από τη Ριγανόχωρα. την περίοδο 1899-1900. Ο Θεόδωρος Αλ. την περίοδο 1903-1905. 248. 249. 252. το 1891. το 1912. Ο Γεώργιος Ηλία Κατούνας (1892) από τα Κονάκια. 242. Ο Βασίλειος Θ. Καράμπελας (1901) από την Πάνιτσα. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. την περίοδο 1890-1891. την περίοδο 1906-1908. 253. 257. το 1912. Ο Μιχαήλ Θωμά Καργάκος (1895) από τα Λουκάδικα. την περίοδο 1906-1910. 234. στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας. στο ελληνικό σχολείο Λάγειας. 255. το 1912. Κασιμάκος (1886) από το Βαχό. 241. 251. 256. Καράμπελας (1878) από την Πάνιτσα. 250. στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας. Ο Μιχαήλ Σωτηρίου Καραμούζης (1895) από τη Ριγανόχωρα. Ο Γεώργιος Σ. Ο Κυριάκος Μιχαήλ Κάσσης (1890) από τον Πάληρο. το 1912. 244. στο ελληνικό σχολείο Λάγειας. 243. στα ελληνικά σχολεία Πάνιτσας και Α΄ Γυθείου. Ο Παναγιώτης Χρήστου Καραμούζης (1894) από τη Ριγανόχωρα. Ο Δημήτριος Ν. στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας. στο Β΄ ελληνικό σχολείο Γυθείου.

273. το 1890. 270. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα.258. την περίοδο 1898-1900. 266. στο Β΄ ελληνικό σχολείο Γυθείου. Ο Λεωνίδας Ιωάννη Καψοκόλης (1882) από τη Λάγεια. 269. Ο Δημήτριος Ιωάννη Κατσικάρος (1888) από τον Κότρωνα. Ο Ηλίας Κατσικάρος (1890) από τον Αργιλιά. Ο Δημήτριος Σ. στο Α΄ ελληνικό σχολείο Γυθείου. την περίοδο 1893-1902. Ο Διονύσιος Γ. στα ελληνικά σχολεία Α΄ Γυθείου και Κότρωνα. Κοιλάκος (1886) από το Μαλεύρι. στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας. Ο Δικαίος Γρηγορίου Καψοκόλης (1898) από τον Κυπριανό. Ο Πέτρος Σ. στο ελληνικό σχολείο Αρεόπολης. 263. 276. Ο Δημήτριος Κατρίντζης (1888) από το Μαυροβούνι. Ο Αντώνιος Β. 259. το 1887. Ο Παναγιώτης Ν. Ο Παναγιώτης Καψοκολάκος (1898) από τον Αγερανό. 268. την περίοδο 1903-1908. Κατσάκος (1894) από τα Σκυφιάνικα. 265. στο Β΄ ελληνικό σχολείο Γυθείου. στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας. 267. το 1898. την περίοδο 1902-1906. στο Β΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. το 1900. Ο Δημήτριος Ν. 279. την περίοδο 1906-1912. Ο Βασίλειος Ν. την περίοδο 1909-1912. την περίοδο 1899-1902. Ο Βρασίδας Δημητρίου Κατσάκος (1900) από την Πάνιτσα. Ο Πέτρος Γ. στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας. στο ελληνικό σχολείο Αρεόπολης. Καψοκόλης (1896) από τα Δημαρίστικα. στο Α΄ ελληνικό σχολείο Γυθείου. 262. την περίοδο 1905-1907. 282. το 1912. Ο Ηλίας Ιωάννη Κοιλάκος (1885) από την Τόμπρα. στα ελληνικά σχολεία Α΄ Γυθείου και Κότρωνα. στο Β΄ ελληνικό σχολείο Γυθείου. Κοζομπόλης (1876) από το Βαχό. Κατσανάκος (1889) από το Σκουτάρι. το 1907. την περίοδο 1906-1909. στο Α΄ ελληνικό σχολείο Γυθείου. στο Β΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. την περίοδο 1909-1912. την περίοδο 1910-1911. . Κατσικάρος (1873) από τον Αργιλιά. 280. Ο Θωμάς Κυριάκου Κατσικάρου (1895) από τον Αργιλιά. 260. 264. στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας. την περίοδο 1907-1910. το 1904. την περίοδο 1900-1902. 271. 274. Κατσικάρος (1871) από τον Αργιλιά. στο ελληνικό σχολείο Λάγειας. 275. Ο Χαράλαμπος Κόκκαλης (1893) από το Μαυροβούνι. στο ελληνικό σχολείο Λάγειας. στο Β΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. στα ελληνικά σχολεία Πάνιτσας και Α΄ και Β΄ Γυθείου. 261. 281. 277. Ο Πέτρος Ιωάννη Κατσικάρος (1893) από τον Αργιλιά. στο Β΄ ελληνικό σχολείο Γυθείου. την περίοδο 1906-1908. Ο Αντώνιος Κοιλάκος (1883) από το Μαλεύρι. Ο Δημήτριος Χρήστου Κατραμάδος (1897) από τη Σκαμνίτσα. το 1901. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. 272. Ο Γεώργιος Στυλιανού Κατσαφούρος (1886) από το Μαλεύρι. το 1900. Κολοκουράκος (1887) από τη Ράχη. Κεφαλάκος (1892) από το Σκαμνάκι. στο Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. την περίοδο 1898-1904. την περίοδο 1885-1891. Ο Παναγιώτης Γ. 278. Ο Θεόδωρος Κυριάκου Κατσάκος (1887) από την Πάνιτσα. Ο Γεώργιος Μιχαήλ Καψαλάκος (1895) από την Τσεροβά.

την περίοδο 1890-1892. 289. Κοντράρος (1899) από το Σκουτάρι. Ο Αριστοτέλης Γεωργίου Κοντογιάννης (1889) από την Παλοβά. 286. 304. Κοταράκος (1898) από τον Καρβελά. 294. στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας. το 1903. το 1912. Κομινόγιαννης (1899) από τη Λάγεια. στα ελληνικά σχολεία Αρεόπολης. το 1909. Ο Παναγιώτης Γεωργίου Κορωνάκος (1898) από την Πάνιτσα. το 1912. 285. 284. στο Β΄ ελληνικό σχολείο Γυθείου. την περίοδο 1910-1912. Κοτσιφάκος (1889) από τον Κάββαλο. Ο Ιωάννης Παύλου Κοτσιφάκος (1891) από το Σκουτάρι. Ο Σταύρος Ιωάννη Κούβαρης (1894) από την Κοκκάλα. το 1903. στο Α΄ ελληνικό σχολείο Γυθείου. 295. Ο Γεώργιος Δημ. Ο Ιωάννης Δ. την περίοδο 1905-1909. την περίοδο 19081912. την περίοδο 1909-1912. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. την περίοδο 1902-1903. στο ελληνικό σχολείο Λάγειας. στο Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. στο ελληνικό σχολείο Λάγειας. 298. στο ελληνικό σχολείο Λάγειας.283. την περίοδο 1906-1909. στα ελληνικά σχολεία Λάγειας και Α΄ Γυθείου. Ο Παναγιώτης Δημ. Ο Ηλίας Δημ. στα ελληνικά σχολεία Πάνιτσας και Α΄ και Β΄ Γυθείου. στο ελληνικό σχολείο Λάγειας. Ο Δημήτριος Παναγιώτη Κοτσιφάκος (1897) από την Καρυούπολη. στα Α΄ και Β΄ελληνικά σχολεία Γυθείου. Κοταράκος (1887) από την Τσεροβά. Ο Γεώργιος Πέτρου Κοτσοβολάκος (1897) από την Πάνιτσα. Ο Ιωάννης Γ. 300. την περίοδο 1901-1904. στα ελληνικά σχολεία Κότρωνα και Β΄ Γυθείου. το 1900. 299. Ο Ιωάννης Γ. στο ελληνικό σχολείο Λάγειας. την περίοδο 1908-1910. την περίοδο 1903-1907. Ο Γεώργιος Ιωάννη Κομνηνάκος (1884) από την Καρυούπολη. στο ελληνικό σχολείο Λάγειας. Κούβαρης (1899) από την Κοκκάλα. 301. Ο Λεωνίδας Δημ. το 1912. Κούβαρης (1893) από την Κοκκάλα. Κοντράρος (1891) από τον Κάββαλο. την περίοδο 1911-1912. Κολοκυθάκος (1876) από το Μαλεύρι. Ο Ιωάννης Γεωργίου Κουζίγιαννης (1890) από τη Λάγεια. 292. Κομινάκος (1889) από το Καυκί. 296. το 1895. 303. στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας. Ο Σταύρος Π. Κότρωνα και Α΄ Γυθείου. 305. Ο Ιωάννης Π. 291. 306. την περίοδο 1901-1904. στο Β΄ ελληνικό σχολείο Γυθείου. Ο Μιχαήλ Κ. την περίοδο 1911-1912. 288. 287. Ο Μιχαήλ Στυλιανού Κούβαρης (1894) από την Κοκκάλα. Ο Ιωάννης Κωνσταντίνου Κουζίγιαννης (1891) από τη Λάγεια. στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας. . 293. το 1912. την περίοδο 1902-1906. Ο Δημήτριος Γ. την περίοδο 1904-1905. στο ελληνικό σχολείο Λάγειας. Κούβαρης (1900) από την Κοκκάλα. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. στο ελληνικό σχολείο Λάγειας. Ο Νικόλαος Δρακούλη Κούβαρης (1898) από την Κοκκάλα. Ο Γεώργιος Κ. Ο Γεώργιος Ηλία Κοντάκος (1900) από την Κοτουμού. 297. 302. 290. Κούβαρης (1902) από την Κοκκάλα. στο ελληνικό σχολείο Λάγειας.

στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. το 1906. την περίοδο 1900-1904. Κουκουλομμάτης (1883) από την Τόμπρα. την περίοδο 1901-1903. Ο Δημήτριος Ηλία Κουλούβαρης (1901) από τον Κότρωνα. 329. Ο Δημήτριος Νικολάου Κουράκος (1895) από το Σκουτάρι. Κουκουλομμάτης (1882) από το Μαλεύρι. 310. Ο Κωνσταντίνος Σ. το 1890. το 1890. στο Α΄ ελληνικό σχολείο Γυθείου. 309. την περίοδο 1902-1905. Ο Παναγιώτης Ηλία Κουλούβαρης (1866) από τα Καλύβια. 312. στα ελληνικά σχολεία Πάνιτσας και Β΄ Γυθείου. Κουλουβάκος (1892) από το Μαυροβούνι. Ο Πέτρος Ν. Ο Γεώργιος Δ. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. 317. στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας. Κουζίλας (1894) από τα Δημαρίστικα. το 1891. το 1910. την περίοδο 1892-1895. 322. Ο Φώτιος Ιωάννη Κουκουλομμάτης (1896) από την Τόμπρα. 311. στο Β΄ ελληνικό σχολείο Γυθείου. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. την περίοδο 1907-1908. Ο Κωνσταντίνος Ηλία Κουλάκος (1900) από την Τόμπρα. Ο Μιχαήλ Π. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. 324. 313. 327. Κουλούβαρης (1900) από τον Κότρωνα. το 1912. Κουκουλομμάτης (1880) από την Πάνιτσα. Ο Βασίλειο Δ. στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας. Κουλάκος (1898) από την Παλοβά. Κουλούβαρης (1891) από τον Κότρωνα. το 1879. στο ελληνικό σχολείο Λάγειας. 328. Κουλούβαρης (1889) από τον Κότρωνα. την περίοδο 1907-1910. Κουράκος (1896) από το Σκαμνάκι. Ο Κυριάκος Ν. Ο Βασίλειος Γεωργίου Κουλούβαρης (1874) από τον Κότρωνα. το 1908. . Ο Ηλίας Σαράντου Κουκουλομμάτης (1880) από την Τόμπρα. 325. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. Κουράκος (1880) από την Καρυούπολη. 323. 326. το 1912. την περίοδο 1893-1895. την περίοδο 1909-1910. στο Α΄ ελληνικό σχολείο Γυθείου. στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας. Ο Ευθύμιος Π. 308. 316. στα Α΄και Β΄ελληνικά σχολεία Γυθείου. 315. την περίοδο 1889-1890. την περίοδο 1891-1892. Κουκουλομμάτης (1877) από το Μαλεύρι. στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας. 320.307. Ο Δημήτριος Σ. 319. 314. στο Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. στο Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. στο Β΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. την περίοδο 1898-1899. Ο Δημήτριος Κουλάκος (1890) από την Κοτουμού. Ο Δημήτριος Π. την περίοδο 1911-1912. το 1895. Ο Θεόδωρος Σ. στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας. 331. στο Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. Ο Δημήτριος Κουράκος (1894) από το Σκαμνάκι. Ο Βασίλειος Μενούδου Κουκουλομμάτης (1897) από την Τόμπρα. 330. Ο Αριστοτελης Σαράντου Κουκουλομμάτης (1893) από την Τόμπρα. 321. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. Ο Νικόλαος Μ. το 1904. 318. στο Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. Ο Παναγιώτης Βασιλείου Κουκουλομμάτης (1885) από τη Ράχη. Ο Φώτιος Γ. Κουλούβαρης (1875) από τον Κότρωνα. Ο Αντώνιος Δημ. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας. την περίοδο 1907-1909. την περίοδο 1907-1908.

348. 339. Ο Μιχαήλ Κουτουλάκος (1874) από τα Σκαλτσοτιάνικα. Ο Νικόλαος Α. την περίοδο 1903-1904. Ο Πέτρος Γρηγορίου Κουτρελάκος (1892) από τα Λουκάδικα. 352. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. την περίοδο 1902-1904. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. στο Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. στα ελληνικά σχολεία Αρεόπολης και Κότρωνα. στο Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. την περίοδο 1903-1906. Ο Στυλιανός Ιωάννη Κουτρελάκος (1892) από τα Λουκάδικα. 346. Ο Βασίλειος Δ. Κουτρελάκος (1881) από τα Λουκάδικα. την περίοδο 1890-1891. Ο Μιχαήλ Γεωργίου Κουράκος (1896) από το Σκουτάρι. Ο Μιχαήλ Π. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. 344. το 1888. στο Α΄ ελληνικό σχολείο Γυθείου. το 1912. 356. 336. την περίοδο 1907-1909. στο ελληνικό σχολείο Αρεόπολης. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα.332. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. Κουρεβέσης (1892) από τα Σκαλτσοτιάνικα. Ο Μιχαήλ Ηλία Κουρεβέσης (1892) από τα Σκαλτσοτιάνικα. στο ελληνικό σχολείο Λάγειας. Ο Δημοσθένης Κουτρελάκος (1875) από τα Λουκάδικα. στα ελληνικά σχολεία Αρεόπολης και Α΄ Γυθείου. Ο Δημ. 334. Ο Πασχάλης Κουράκος (1876) από το Σκουτάρι. το 1891. 350. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. 340. το 1912. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. 347. Ο Παναγιώτης Δ. Κουρεβέσης (1879) από τα Σκαλτσοτιάνικα. Κουτσιλεός (1894) από τη Λάγεια. την περίοδο 1889-1890. 342. 338. στα ελληνικά σχολεία Πάνιτσας και Α΄ Γυθείου. Ο Γεώργιος Π. 335. την περίοδο 1903-1905. στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας. το 1904. Κουράκος (1875) από τη Σκαμνίτσα. την περίοδο 1890-1891. την περίοδο 1904-1906. Κουτουπάκος (1878) από τη Ράχη. στο ελληνικό σχολείο Λάγειας. την περίοδο 1890-1892. Ο Αλέξανδρος Γρηγορίου Κουτρελάκος (1901) από τα Λουκάδικα. το 1912. 355. το 1893. το 1904. την περίοδο 1887-1890. Ο Πέτρος Ν. Ο Νικόλαος Ιωάννη Κουτράκος (1892) από το Δρυαλί. το 1891. Ο Θεόδωρος Ιωάννη Κουτσιλεός (1896) από τη Λάγεια. Ο Αναστάσιος Κουτρελάκος (1876) από τα Λουκάδικα. Π. την περίοδο 1909-1911. Ο Αλέξανδρος Ηλία Κουτρελάκος (1866) από τα Λουκάδικα. 349. 333. Κουτρελάκος (1865) από τα Λουκάδικα. 354. Ο Πιέρρος Μιχαήλ Κουτρουμάνος (1890) από τον Κάββαλο. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. Ο Χρήστος Ηλία Κουρεβέσης (1901) από τα Σκαλτσοτιάνικα. 337. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. στο Α΄ ελληνικό σχολείο Γυθείου. Κουτουλάκος (1878) από το Κολοκύνθιο. Ο Παναγιώτης Ιωάννη Κουράκος (1878) από το Σκαμνάκι. 345. 351. Ο Παναγιώτης Πέτρου Κουράκος (1892) από το Σκαμνάκι. . 353. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. την περίοδο 1880-1881. στα ελληνικά σχολεία Κότρωνα και Β΄ Γυθείου. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. 343. Ο Χαρίλαος Σπυρίδωνα Κουρκουλάκος (1898) από το Σκαμνάκι. την περίοδο 1906-1908. την περίοδο 1880-1882. 341. Ο Αναστάσιος Σ. το 1888.

357.
Ο Θεόδωρος Ν. Κουτσιλεός (1899) από τη Λάγεια, στο ελληνικό
σχολείο Λάγειας, την περίοδο 1910-1912
358.
Ο Νικόλαος Μ. Κουτσιλεός (1889) από τη Λάγεια, στο ελληνικό
σχολείο Λάγειας, το 1903.
359.
Ο Γεώργιος Π. Κουτσιλιέρης (1890) από τη Λάγεια, στο ελληνικό
σχολείο Λάγειας, την περίοδο 1903-1904.
360.
Ο Ιωάννης Χαρ. Κουτσιλιέρης (1900) από τον Κότρωνα, στο ελληνικό
σχολείο Κότρωνα, το 1912.
361.
Ο Σταύρος Γεωργίου Κουτσιλιέρης (1893) από τον Κότρωνα, στο
ελληνικό σχολείο Κότρωνα, την περίοδο 1904-1907.
362.
Ο Μενέλαος Παναγιώτη Κουτσοβίτης (1890) από τα Καλύβια
Καρυουπόλεως, στο Β΄ ελληνικό σχολείο Γυθείου, την περίοδο 1902-1904.
363.
Ο Δρακούλης Μιχαήλ Κουτσογιαννάκος (1898) από τη Λάγεια, στο
ελληνικό σχολείο Λάγειας, την περίοδο 1911-1912.
364.
Ο Ιωάννης Μιχαήλ Κουτσογιαννάκος (1895) από τη Λάγεια, στο
ελληνικό σχολείο Λάγειας, την περίοδο 1906-1908.
365.
Ο Παντελής Π. Κουφόγιαννης (1900) από το Λίμπερδο, στο
Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου, το 1911.
366.
Ο Ιωάννης Π. Κοφινάκος (1894) από τη Ράχη, στα Α΄και Β΄ελληνικά
σχολεία Γυθείου, την περίοδο 1907-1908.
367.
Ο Γρηγόριος Κοψαχειλάκος (1886) από το Σκουτάρι, στο ελληνικό
σχολείο Κότρωνα, την περίοδο 1898-1900.
368.
Ο Νικόλαος Θ. Κοψαχειλάκος (1882) από το Σκουτάρι, στα ελληνικά
σχολεία Κότρωνα και Β΄ Γυθείου, την περίοδο 1895-1908.
369.
Ο Κωνσταντίνος Ζαχαριά Κρεκώνης (1889) από το Μαυροβούνι, στο
Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου, την περίοδο 1902-1904.
370.
Ο Απόστολος Ιωάννη Κυπαρισσάκος (1896) από το Βαχό, στο
ελληνικό σχολείο Κότρωνα, την περίοδο 1909-1912.
371.
Ο Γεώργιος Κ. Κυριακάκος(1898) από τα Λουκάδικα, στο ελληνικό
σχολείο Κότρωνα, την περίοδο 1910-1912.
372.
Ο Κυράκος Μ. Κυριακάκος (1867) από τα Λουκάδικα, στο ελληνικό
σχολείο Κότρωνα, το 1879.
373.
Ο Λεωνίδας Αλκ. Κυριακάκος (1898) από τα Λουκάδικα, στο
ελληνικό σχολείο Κότρωνα, την περίοδο 1909-1912.
374.
Ο Μιχαήλ Κ. Κυριακάκος (1892) από τα Λουκάδικα, στο ελληνικό
σχολείο Κότρωνα, το 1903.
375.
Ο Παναγιώτης Δ. Κυριακάκος (1892) από το Μαυροβούνι, στο
Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου, το 1904.
376.
Ο Γεώργιος Δ. Κυριακαράκος (1896) από το Σιδηρόκαστρο, στο
Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου, την περίοδο 1907-1909.
377.
Ο Κωνσταντίνος Π. Κυριακαράκος (1888) από το Σιδηρόκαστρο, στο
Β΄ελληνικό σχολείο Γυθείου, την περίοδο 1900-1904.
378.
Ο Βασίλειος Κυριακουλάκος (1874) από το Μαλεύρι, στο Α΄ελληνικό
σχολείο Γυθείου, το 1889.
379.
Ο Γεώργιος Αναγνώστη Κυριακουλάκος (1883) από τα Καλύβια, στο
ελληνικό σχολείο Κότρωνα, την περίοδο 1895-1896.
380.
Ο Γεώργιος Κ. Κυριακουλάκος (1890) από την Καρυούπολη, στο
Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου, την περίοδο 1902-1904.
381.
Ο Γρηγόριος Π. Κυριακουλάκος (1883) από τα Καλύβια, στο ελληνικό
σχολείο Κότρωνα, την περίοδο 1895-1897.

382.
Ο Λυκούργος Ν. Κυριακουλάκος (1891) από το Λίμπερδο, στο Α΄
ελληνικό σχολείο Γυθείου, την περίοδο 1903-1905.
383.
Ο Στυλιανός Παναγιώτη Κυριακουλάκος (1896) από τα Καλύβια, στο
ελληνικό σχολείο Κότρωνα, την περίοδο 1909-1912.
384.
Ο Χρήστος Παναγιώτη Κωνσταντάκου (1894) από τον Κότρωνα, στο
ελληνικό σχολείο Κότρωνα, την περίοδο 1906-1908.
385.
Ο Λεωνίδας Κ. Κωνσταντογεωργάκος (1891) από τον Κότρωνα, στο
ελληνικό σχολείο Κότρωνα, την περίοδο 1904-1905.
386.
Ο Μαυροειδής Κ. Κωνσταντούζος (1895) από τη Λάγεια, στο
ελληνικό σχολείο Λάγειας, την περίοδο 1906-1910.
387.
Ο Γεώργιος Δημητρίου Κωστάκος (1891) από τη Ράχη, στο Β΄
ελληνικό σχολείο Γυθείου, την περίοδο 1903-1906.
388.
Ο Δημήτριος Κωστάκος (1877) από τη Ράχη, στα Α΄και Β΄ ελληνικά
σχολεία Γυθείου, την περίοδο 1889-1891.
389.
Ο Πέτρος Ν. Κωστάκος (1893) από το Σιδηρόκαστρο, στο ελληνικό
σχολείο Πάνιτσας, το 1906.
390.
Ο Απόστολος Γ. Κωστουλάκος (1893) από την Πάνιτσα, στο ελληνικό
σχολείο Πάνιτσας, την περίοδο 1904-1908.
391.
Ο Χρήστος Γεωργίου Κωτσάκος (1898) από το Σκαμνάκι, στο
ελληνικό σχολείο Πάνιτσας, την περίοδο 1910-1912.
392.
Ο Ηλίας Θ. Λαγάνης (1893) από τα Κορακιάνικα, στο ελληνικό
σχολειο Λάγειας, το 1905.
393.
Ο Νικόλαος Λαγάνης (1889) από τη Λάγεια, στο ελληνικό σχολείο
Λάγειας, το 1905.
394.
Ο Δημήτριος Μ. Λαδακάκος (1889) από το Δρυαλί, στο ελληνικό
σχολείο Κότρωνα, την περίοδο 1901-1904.
395.
Ο Λάζαρος Γ. Λαζαράκος (1883) από τη Καρυούπολη, στα ελληνικά
σχολεία Κότρωνα και Β΄ Γυθείου, την περίοδο 1895-1902.
396.
Ο Δημήτριος Λαμπούδης (1889) από το Μαυροβούνι, στο Α΄ελληνικό
σχολείο Γυθείου, την περίοδο 1901-1903.
397.
Ο Γεράσιμος Π. Λειβαδάρης (1894) από το Σιδηρόκαστρο, στο
ελληνικό σχολείο Πάνιτσας, την περίοδο 1906-1907.
398.
Ο Γρηγόριος Λεκάκος (1884) από το Μαυροβούνι, στο Β΄ελληνικό
σχολείο Γυθείου, την περίοδο 1897-1898.
399.
Ο Δημήτριος Ιωάννη Λεκάκος (1900) από το Καυκί, στο ελληνικό
σχολείο Κότρωνα, την περίοδο 1911-1912.
400.
Ο Δημήτριος Λ. Λεκάκος (1890) από το Δρυαλί, στα ελληνικά
σχολεία Κότρωνα και Β΄ Σπάρτης, την περίοδο 1901-1902.
401.
Ο Ιωάννης Γ. Λεκάκος (1897) από την Κουτουμού, στο Β΄ ελληνικό
σχολείο Γυθείου, την περίοδο 1910-1911.
402.
Ο Νικόλαος Π. Λεκάκος (1893) από τη Χειμάρρα, στο ελληνικό
σχολείο Κότρωνα, το 1905.
403.
Ο Παναγιώτης Π. Λεκάκος (1879) από την Καρυούπολη, στα Α΄ και
Β΄ ελληνικά σχολεία Γυθείου, την περίοδο 1890-1891.
404.
Ο Αναστάσιος Δ. Λεκαράκος (1872) από τη Χειμάρρα, στο ελληνικό
σχολείο Κότρωνα, το 1884.
405.
Ο Ηλίας Δ. Λεουτσάκος (1894) από τον Αργιλιά, στο ελληνικό
σχολείο Κότρωνα, την περίοδο 1905-1906.
406.
Ο Ιωάννης Λεουτσάκος (1876) από το Κολοκύνθιο, στο ελληνικό
σχολείο Κότρωνα, το 1892.

407.
Ο Νικόλαος Ηλία Λεουτσάκος (1898) από τον Αργιλιά, στο ελληνικό
σχολείο Κότρωνα, την περίοδο 1909-1910.
408.
Ο Πέτρος Ιωάννη Λεουτσάκος (1895) από τον Αργιλιά, στο ελληνικό
σχολείο Κότρωνα, την περίοδο 1907-1909.
409.
Ο Αριστ. Λιακάκος (1873) από το Κολοκύνθιο, στο Α΄ελληνικό
σχολείο Γυθείου, το 1889.
410.
Ο Ηλίας Δ. Λιακάκος (1875) από το Μαυροβούνι, στο Α΄ελληνικό
σχολείο Γυθείου, την περίοδο 1889-1890.
411.
Ο Ηλίας Σ. Λιακάκος (1888) από τη Ράχη, στο Β΄ελληνικό σχολείο
Γυθείου, την περίοδο 1899-1900.
412.
Ο Πέτρος Γεωργίου Λιακάκος (1898) από τα Κορογωνιάνικα, στο
ελληνικό σχολείο Λάγειας, την περίοδο 1909-1910.
413.
Ο Φώτιος Ιωάννη Λιακάκος (1888) από το Μαλεύρι, στο Α΄ελληνικό
σχολείο Γυθείου, την περίοδο 1901-1902.
414.
Ο Σαράντος Ν. Λιαράκος (1885) από την Τσεροβά, στο Α΄ελληνικό
σχολείο Γυθείου, το 1898.
415.
Ο Ιωάννης Παναγιώτη Λιβάδης (1898) από την Καινούργια Χώρα, στο
ελληνικό σχολείο Λάγειας, την περίοδο 1909-1912.
416.
Ο Γρηγόριος Ευ. Λιναράς (1877), γιος ποιμένα από το Μαυροβούνι,
στο Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου, το 1889.
417.
Ο Αναστάσιος Παναγιώτη Λουμάκος (1902) από το Νεοχώρι, στο
Β΄ελληνικό σχολείο Γυθείου, το 1912.
418.
Ο Βασίλειος Γ. Λύρης (1886) από τη Λάγεια, στο Α΄ελληνικό σχολείο
Γυθείου, το 1898.
419.
Ο Μιχαήλ Δ. Λύρης (1892) από τους Πιόντες, στο ελληνικό σχολείο
Λάγειας, το 1904.
420.
Ο Νικόλαος Β. Λύρης (1885) από τη Λάγεια, στο Α΄ ελληνικό σχολείο
Γυθείου, την περίοδο 1897-1902.
421.
Ο Ιωάννης Γεωργίου Μακαρουνάκος (1899) από το Φλομοχώρι, στο
ελληνικό σχολείο Κότρωνα, το 1912.
422.
Ο Ιωάννης Ηλία Μακαρουνάκος (1900) από το Φλομοχώρι, στο
ελληνικό σχολείο Κότρωνα, το 1912.
423.
Ο Κωνσταντίνος Παναγιώτη Μακαρούνης (1899) από το Φλομοχώρι,
στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα, το 1911.
424.
Ο Παναγιώτης Α. Μακαρούνης (1874) από το Φλομοχώρι, στο
ελληνικό σχολείο Κότρωνα, την περίοδο 1887-1888.
425.
Ο Σταύρος Δημ. Μακαρούνης (1898), γιος ποιμένα από το
Φλομοχώρι, στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα, την περίοδο 1910-1911.
426.
Ο Βασίλειος Αλεξάνδρου Μαλιχούδης (1898) από το Μαυροβούνι,
στο Β΄ ελληνικό σχολείο Γυθείου, το 1911.
427.
Ο Πέτρος Χ. Μαλιχούδης (1900) από το Μαυροβούνι, στο Α΄ελληνικό
σχολείο Γυθείου, την περίοδο 1911-1912.
428.
Ο Γεώργιος Σ. Μανάκος (1895) από τη Ράχη, στο Β΄ελληνικό σχολείο
Γυθείου, την περίοδο 1907-1908.
429.
Ο Ιωάννης Δ. Μανδαλάς (1889) από το Μαυροβούνι, στα Α΄και Β΄
ελληνικά σχολεία Γυθείου, την περίοδο 1900-1904.
430.
Ο Τάκης Ν. Μανδραπήλιας (1901) από τη Μαραθέα, στο Α΄ελληνικό
σχολείο Γυθείου, το 1912.
431.
Ο Γεώργιος Κυριάκου Μανιατάκος (1901) από τα Κονάκια, στο
ελληνικό σχολείο Πάνιτσας, την περίοδο 1911-1912.

στο Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. Μανιατάκος (1894) από τον Άγιο Βασίλειο. την περίοδο 1904-1905. το 1912. 443. το 1905. Ο Δημήτριος Ηλία Μαριόλης (1900) από τον Κάββαλο. το 1908. το 1910. Ο Μιχαήλ Θεοδ. την περίοδο 1906-1908. 441. Ο Παναγιώτης Κυριάκου Μανιατάκος (1899) από τα Κονάκια. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. την περίοδο 1896-1897. 456. Ο Γεώργιος Β. Ο Πιέρρος Δημητρίου Μαριόλης (1895) από τον Κάββαλο. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. . Μανώλης (1897) από το Νύφι. 439. 444. την περίοδο 1889-1890. Ο Βασίλειος Πέτρου Μανωλάκος (1898). 452. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. γιος αγρότη-μετανάστη από τη Ράχη. 450. στα ελληνικά σχολεία Κότρωνα και Α΄και Β΄ Γυθείου. στο Α΄ ελληνικό σχολείοΓυθείου.432. στο Β΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. Μαριόλης (1890) από τον Κάββαλο. Μανιατάκος (1890) από το Μαυροβούνι. την περίοδο 1905-1908. 434. την περίοδο 1910-1912. το 1903. στο Β΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. Ο Πέτρος Π. το 1894. στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. 433. 447. την περίοδο 1897-1902. την περίοδο 1909-1912. Μανιατάκος (1888) από το Καυκί. το 1891. Ο Παναγιώτης Στ. Ο Λεωνίδας Ηλία Μανώλης (1890) από το Νύφι. Μανωλάκος (1885) από τα Λουκάδικα. την περίοδο 1902-1904. Ο Δημήτριος Γ. Ο Δημήτριος Π. Μαριολάκος (1890) από τον Κάββαλο. 451. 448. το 1879. 455. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. 435. την περίοδο 1906-1908. 453. την περίοδο 1902-1904. Ο Χρήστος Μανιατάκος (1880) από το Μαλεύρι στο Β΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. 454. την περίοδο 1897-1899. στο Α΄ ελληνικό σχολείο Γυθείου. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. Ο Ευστράτιος Θ. το 1907. Ο Ηλίας Κωνσταντίνου Μανωλάκος (1876) από τα Λουκάδικα. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. Μανωλάκος (1894) από τα Λουκάδικα. 438. Μανιατάκος (1894) από την Πάνιτσα. το 1899. 445. Μανιατάκος (1894) από το Καυκί. Μαρκοδημητράκος (1885) από τη Λούτσα. το 1902. Ο Γρηγόριος Θεμ. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας. Ο Νικόλαος Γεωργίου Μαριόλης (1897) από τον Κάββαλο. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. την περίοδο 1907-1910. Μαρκοδημητράκος (1892) από τα Σκαλτσοτιάνικα. 436. 442. 437. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. Ο Μιχαήλ Δ. την περίοδο 1909-1911. 449. Μανωλάκος (1881) από τον Πολυάραβο. Ο Επαμεινώνδας Ηλία Μαριόλης (1895) από τον Κάββαλο. Ο Πουλίκος Θεμ. Μανωλάκος (1885) από τον Άγιο Βασίλειο. Ο Σωκράτης Μαριολάκος (1864) από τον Κάββαλο. Ο Δημήτριος Παναγιώτη Μανιατάκος (1898) από τα Κονάκια. Ο Σωκράτης Β. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. 440. Ο Κυριάκος Οθ. Ο Παναγιώτης Β. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. Ο Ευθύμιος Π. στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. 446.

Ο Νικόλαος Ιωάννη Μελάς (1900) από τη Σπύρα. το 1907. Ο Γεώργιος Γρηγορίου Μελάς (1894) από το Σολοτέρι. 480. 472. την περίοδο 1891-1894. Μενουδάκος (1884) από τα Κονάκια.457. Ο Γεώργιος Ιωάννη Μελάς (1899) από τη Σπύρα. 477. Ο Βασίλειος Γεωργίου Μενουδάκος (1879) από τα Κονάκια. την περίοδο 1909-1912. στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας. Ο Παναγιώτης Λ. στο Β΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. Ο Λεωνίδας Ιωάννη Μελάς (1893) από τη Σπύρα. Ο Αντώνιος Π. στα ελληνικά σχολεία Κότρωνα και Α΄και Β΄ Γυθείου. Μενουδάκος (1876) από την Πάνιτσα. Ο Θωμάς Ν. 481. στο ελληνικό σχολείο Λάγειας. στο ελληνικό σχολείο Λάγειας. την περίοδο 1896-1897. στο Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. το 1889. Μαυροειδής (1881) από το Μαλεύρι. στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας. το 1912. 474. στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας. την περίοδο 1905-1907. στο Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. Μενεγάκος (1894) από τα Μαρούλια. Ο Πρίαμος Κωνσταντίνου Μαυροειδής (1901) από το Μαυροβούνι. Ο Δημάκης Ιωάννη Μενιουράκος (1897) από την Καρυούπολη. Ο Νικόλαος Γρηγορίου Μελάς (1896) από τη Σπύρα. την περίοδο 1903-1904. Ο Κωνσταντίνος Θ. την περίοδο 1903-1906. στο ελληνικό σχολείο Λάγειας. Μενενάκος (1891) από τον Παρασυρό. 464. στο ελληνικό σχολείο Λάγειας. Μαυρούτσος (1891) από τους Πιόντες. στα Α΄και Β΄ελληνικά σχολεία Γυθείου. την περίοδο 1906-1907. Μελάς (1900) από τη Σπύρα. Ο Βασίλειος Ιωάννη Μενουδάκος (1895) από τα Κονάκια. 461. Μελάς (1900) από την Κοκκάλα. Ο Παναγιώτης Μελετάκος (1875) από τη Σκαμνίτσα. 460. 467. Μαρκομιχάλης (1894) από τους Πιόντες. την περίοδο 1909-1912. 462. Μαυροειδής (1888) από την Πάνιτσα. το 1909. στο ελληνικό σχολείο Λάγειας. το 1912. Ο Φώτιος Π. Ο Γεώργιος Π. . στο ελληνικό σχολείο Λάγειας. 476. το 1905. το 1912. 469. 458. Ο Ιωάννης Ν. Ο Πέτρος Δ. Ο Νικόλαος Σπυρίδωνα Μενουδάκος (1896) από τα Κονάκια. την περίοδο 1909-1912. Ο Γεώργιος Γ. 463. 466. την περίοδο 1890-1892. 470. Μεναγάκος (1900) από τα Μαρούλια. 471. το 1904. την περίοδο 1894-1895. Μενεγάκος (1893) από τη Ράχη. την περίοδο 1910-1911. το 1905. την περίοδο 1905-1908. Μαρκομιχάλης (1893) από τους Πιόντες. Ο Ηλίας Μ. στα Α΄ και Β΄ ελληνικά σχολεία Γυθείου. Ο Θεόδωρος Δ. στο Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. 475. 459. στα ελληνικά σχολεία Πάνιτσας και Α΄ Γυθείου. στο Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. 479. το 1912. στο ελληνικό σχολείο Λάγειας. στα Α΄και Β΄ελληνικά σχολεία Γυθείου. στο Α΄ ελληνικό σχολείο Γυθείου. 465. στο ελληνικό σχολείο Λάγειας. το 1904. Ο Ιωάννης Π. στο ελληνικό σχολείο Λάγειας. Ο Ηλίας Κυριάκου Μενουδάκος (1901) από τα Κονάκια. 478. Ο Δημήτριος Λ. 468. στο Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. 473. στο ελληνικό σχολείο Λάγειας. το 1912.

505. Ο Σταύρος Δ. 501. Ο Σταύρος Γ. την περίοδο 1889-1895. στο Β΄ ελληνικό σχολείο Γυθείου. στα ελληνικά σχολεία Κότρωνα και Λάγειας. Ο Θεόδωρος Γρηγορίου Μόφορης (1899) από τα Κορακιάνικα. 489. την περίοδο 1905-1908. 498. 495. Ο Ιωάννης Μιχαήλ Μοσχοβάκος (1897) από την Πάνιτσα. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. Ο Πιέρρος Αντωνίου Μεράκος (1894) από τον Κάββαλο. Ο Παναγιώτης Αναργύρου Μοτσάκος (1901) από τη Γονέα. το 1886. 497. 502. στο Α΄ ελληνικό σχολείο Γυθείου. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. στο ελληνικό σχολείο Λάγειας. Ο Γεώργιος Π. Μοσούλης (1877) από τον Κότρωνα. την περίοδο 1899-1901. στα ελληνικά σχολεία Κότρωνα και Β΄ Γυθείου. 484. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. Ο Γρηγόριος Στ. 485. την περίοδο 1905-1908. το 1912. Ο Ηλίας Ιωάννη Μουσούλης (1885) από το Νύφι. Ο Γεώργιος Π. στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας. Ο Λεωνίδας Β. την περίοδο 1909-1910. 496. Μουγιακάκος (1879) από το Σκουτάρι. το 1901. Ο Περικλής Ιωάννη Μιχαλάκος (1875) από τον Κότρωνα. την περίοδο 1910-1912. Ο Κυριάκος Γ. Ο Μιλτιάδης Δ. την περίοδο 1889-1890. Μενουδάκος (1889) από το Μαλεύρι. Μοσχοβάκος (1895) από την Πάνιτσα. Μιχαλάκος (1901) από το Σκαμνάκι. Ο Παναγιώτης Β. Ο Παναγιώτης Μιχαήλ Μιχαλάκος (1870) από τον Κότρωνα. το 1912. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. Μόφορης (1900) από τα Κορακιάνικα. το 1884. την περίοδο 1902-1904. στο Α΄ ελληνικό σχολείο Γυθείου. Μουγάκος (1877) από τη Ριγανόχωρα. το 1907. Ο Βρασίδας Μουγιάκος (1892) από τη Λάγεια. στο ελληνικό σχολείο Λάγειας. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας. Ο Βρασίδας Μουγιάκος Μελάς (1892) από τη Σπύρα στο ελληνικό σχολείο Λάγειας. την περίοδο 1909-1912. Ο Γρηγόριος Μιχαλάκος (1889) από τα Δημαρίστικα. 499. Ο Αντώνιος Μιχελάκος (1880) από το Σκουτάρι. Ο Γεώργιος Θεοδώρου Μουρκάκης (1891) από τα Παχυάνικα. στο Β΄ ελληνικό σχολείο Γυθείου. την περίοδο 1904-1907. Μιχαλάκος (1893) από το Σκαμνάκι. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. 490. την περίοδο 1904-1906. την περίοδο 1903-1904. 483. το 1899. 500. το 1891. 486. Ο Σωτήριος Ν. Μιχαλακάκος (1871) από τη Χειμάρρα. 491. το 1891. 488. 503. Ο Παναγιώτης Αθανασίου Μιχελάκος (1890) από το Σκουτάρι. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. την περίοδο 1904-1905. στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας. .482. στο Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. 487. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. 504. την περίοδο 1902-1903. Μενουδάκος (1887) από το Μαλεύρι. στα ελληνικά σχολεία Λάγειας και Κότρωνα. το 1912. στο ελληνικό σχολείο Λάγειας. 506. 493. 494. την περίοδο 1882-1884. στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας. 492. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. Ο Δημήτριος Ιωάννη Μουσούλης (1892) από το Νύφι. Ο Σταύρος Ιωάννη Μουσούλης (1899) από το Νύφι.

το 1912. την περίοδο 1905-1907. 520. Ο Βασίλειος Ιωάννη Μπουζικάκος (1896) από το Νύφι στα ελληνικά σχολεία Κότρωνα και Β΄ Γυθείου. στο Β΄ ελληνικό σχολείο Γυθείου. 513. Ο Βασίλειος Μπατσικάρης (1888) από το Σιδηρόκαστρο. στο Α΄ ελληνικό σχολείο Γυθείου. Ο Σπυρίδων Ν. 526. Ο Νικήτας Θ. 511. στο Α΄ ελληνικό σχολείο Γυθείου. 527. 512. Μπεχράκης (1869) από το Μαυροβούνι. το 1904. Ο Πιέρρος Ηλία Μπαζάκος (1893) από το Δρυαλί. 514. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. στο Β΄ ελληνικό σχολείο Γυθείου. το 1891. το 1906. . στα ελληνικά σχολεία Λάγειας και Κότρωνα. το 1889. το 1900. στο Β΄ ελληνικό σχολείο. Μπαγετάκος (1900) από τα Κονάκια. 518. 517. 510. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. την περίοδο 1910-1912. στο Α΄ ελληνικό σχολείο Γυθείου. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. το 1900. 530. Μπουκουβαλάκος (1874) από την Καρυούπολη. την περίοδο 1908-1910. Ο Θεόδωρος Δημ. Ο Εμμανουήλ Παναγιώτη Μπουκουβάλας (1897) από τον Άγιο Βασίλειο. 523. Ο Μιχαήλ Κ. την περίοδο 1906-1908. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. Ο Ιωάννης Μπιρμπάκος (1880) από το Μαλεύρι. 522. Μπεζαντάκος (1894) από την Πάνιτσα. Μπουκουβαλάκος (1874) από τον Κάββαλο. το 1912. Ο Ιωάννης Ν. 516. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. 508. 524. Ο Ιωάννης Σαμπάτη Μπουζικάκος (1897) από το Νύφι. Ο Ιωάννης Κωνσταντίνου Μπεζαντάκος (1899) από την Πάνιτσα. Ο Γεώργιος Μπιρμπάκος (1873) από το Μαλεύρι. Ο Δημήτριος Β. 529. Μπουκουβαλάκης (1868) από τη Χειμάρρα. 528. Ο Λάμπρος Ιωάννη Μπουνάκος (1901) από τη Γονέα. 525.507. στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας. 509. την περίοδο 1909-1912. Μπεζαντάκος (1893) από την Πάνιτσα. Ο Ευστάθιος Γ. Μπουνάκος (1895) από τη Γονέα. το 1886. την περίοδο 19071911. Ο Μιχαήλ Ν. Μπουκουβαλάκος (1874) από τον Κάββαλο. 515. Μπουνάκος (1890) από τη Γονέα. την περίοδο 1883-1884. 519. στα ελληνικά σχολεία Γκοριτσάς και Κότρωνα και το γυμνάσιο Γυθείου. στο Α΄ ελληνικό σχολείο Γυθείου. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. Ο Λεωνίδας Μπιρμπάκος (1887) από την Κουτουμού. στο Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. Μπουκουβαλάκος (1895) από το Νεοχώρι. την περίοδο 1911-1912. Ο Νικόλαος Γ. 521. το 1906. το 1889. στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. Ο Νικόλαος Κ. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. στο Β΄ ελληνικό σχολείο Γυθείου. την περίοδο 1900-1904. την περίοδο 1889-1890. στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας. Ο Ιωάννης Μπανάκος (1886) από το Νύφι. Ο Παναγιώτης Κυριάκου Μόφορης (1898) από τα Κορακιάνικα. στα ελληνικά σχολεία Αρεόπολης και Α΄ Γυθείου. Ο Γεώργιος Δ. την περίοδο 1899-1903. το 1886. Ο Αναστάσιος Μπαλιτσάρης (1875) από το Μαυροβούνι. το 1889.

551. στο Β΄ ελληνικό σχολείο Γυθείου. την περίοδο 1897-1900. την περίοδο 1889-1892. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. Μπουτσικάρης (1887) από το Σιδηρόκαστρο. 543. 550. Ο Ηλίας Θ. Μπουρανάκος (1885) από το Φλομοχώρι. Μπουρανάκος (1877) από το Φλομοχώρι. την περίοδο 1880-1882. 534. στο Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. Ο Γεώργιος Γρηγορίου Μπουρδάκος (1896) από το Αχίλλειο. την περίοδο 1887-1890. Ο Αντώνιος Πέτρου Μποφός (1893) από την Καινούργια Χώρα. Ο Πέτρος Δ. το 1885. στο ελληνικό σχολείο Λάγειας. την περίοδο 1904-1906. Μπουρδάκος (1892) από το Πόρτον Λαγείας. το 1912. την περίοδο 1889-1893. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. . στο Α΄ ελληνικό σχολείο Γυθείου. Ο Επαμεινώνδας Π. Ο Παναγιώτης Ιωάννη Μπουτσικάρης (1885) από το Σιδηρόκαστρο. Ο Γεώργιος Π. Ο Ιωάννης Γεωργίου Μπουρανάκος (1897) από τον Παρασυρό. το 1912. στο Β΄ ελληνικό σχολείο Γυθείου. στο ελληνικό σχολείο Λάγειας. στα ελληνικά σχολεία Κότρωνα και Β΄ Γυθείου. Ο Δημήτριος Κ. την περίοδο 1898-1902. Ο Πέτρος Θ. στο Α΄ ελληνικό σχολείο Γυθείου. Ο Κωνσταντίνος Π. Μπουνάκος (1870) από τη Γονέα. την περίοδο 1907-1910. στο Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. Ο Νικόλαος Δημ.531. Μπουρίκος (1887) από το Νύφι. 538. 541. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. Ο Π. την περίοδο 1898-1902. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. 548. στα ελληνικά σχολεία Κότρωνα και Α΄ Γυθείου. στο Β΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. 533. Μπουνάκος (1872) από τη Γονέα. την περίοδο 1909-1911. την περίοδο 1908-1909. 553. Μπουνάκος (1888) από τη Γονέα. Μωράκος (1885) από τη Ράχη. Ο Βασίλειος Μπουτσικάρης (1888) από το Σιδηρόκαστρο. Ο Νικόλαος Γ. στο ελληνικό σχολείο Αρεόπολης. την περίοδο 1904-1905. την περίοδο 1903-1906. την περίοδο 1911-1912. στα Α΄ και Β΄ ελληνικά σχολεία Γυθείου. 554. Ο Σταύρος Ιωάννη Μπουρδάκος (1898) από το Αχίλλειο. Ο Παναγιώτης Γεωργίου Μωράκος (1900) από τη Ριγανόχωρα. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. στο ελληνικό σχολείο Λάγειας. Ο Παναγιώτης Μπουτσικάρης (1899) από το Σιδηρόκαστρο. Μπουτσιαράκος (1892) από το Μαυροβούνι. την περίοδο 1895-1897. 535. στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας. την περίοδο 1897-1899. Μπουνάκος (1895). Ο Παναγιώτης Κωνσταντίνου Μπουτσικάρης (1896) από το Σιδηρόκαστρο. 546. στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας. Ο Λεωνίδας Γρηγορίου Μωράκος (1869) από τη Ριγανόχωρα. 544. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. γιος γεωργοποιμένα από τη Γονέα. 552. Ο Μιχαήλ Λ. Γ. 537. 536. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. Ο Γεώργιος Ηλία Μυλωνάκος (1901) από την Καρυούπολη. 539. την περίοδο 1908-1909. στο ελληνικό σχολείο Λάγειας. την περίοδο 1898-1900. το 1909. στο Β΄ ελληνικό σχολείο Γυθείου. την περίοδο 1901-1902. 555. 549. Ο Πέτρος Γ. 540. Μπουρίκος (1879) από το Νύφι. την περίοδο 1900-1903. Μπουτσιαράκος (1889) από το Μαυροβούνι. Ο Ιωάννης Κυριάκου Μπουτσικάρης (1886) από το Μαλεύρι. 547. 542. 545. Ο Γεώργιος Θεοδ. 532. την περίοδο 1901-1904.

Ο Μιχαήλ Ν. Νικολαράκος (1890) από τα Σολά. 568. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. 569. 571. Ο Μιχαήλ Γ. στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας. στο Β΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. την περίοδο 1903-1904. την περίοδο 1902-1904. Ο Παναγιώτης Δημητρίου Νικολακαράκος (1900) από το Λυγερέα. Νυφιάτης (1887) από το Μαυροβούνι. Νικολαράκος (1891) από τα Σολά. στο ελληνικό σχολείο Λάγειας. Ο Βασίλειος Ξ. Νικολακαράκος (1899) από το Λυγερέα. Ο Πέτρος Μ. την περίοδο 1911-1912. την περίοδο 1900-1904. στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας. 576. 577. Ξανθάκος (1886) από τα Κονάκια. στα Β΄ ελληνικά σχολεία Γυθείου και Πάνιτσας. την περίοδο 1910-1912. στα Α΄ και Β΄ ελληνικά σχολεία Γυθείου. Ο Βασίλειος Μιχαήλ Νικολινάκος (1897) από τα Κορογωνιάνικα. 572. 558. στο ελληνικό σχολείο Λάγειας. στο Α΄ ελληνικό σχολείο Γυθείου. Νικολακάκος (1889) από τα Βάτα. 579. Ο Παναγιώτης Ν. στο Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. στα ελληνικά σχολεία Λάγειας και Α΄ Γυθείου. 580. γιος ποιμένα από το Σκαμνάκι. 564. Ο Ιωάννης Ν. Ο Ιωάννης Δημητρίου Νικολαράκος (1890) από τη Λάγεια. 563. την περίοδο 1889-1891. στα Α΄και Β΄ελληνικά σχολεία Γυθείου. 562. Ο Δημήτριος Στ. 560. Ο Παναγιώτης Μιχαήλ Νικουλάκος (1891) από το Σκαμνάκι. 559. στο Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. 566. στο Α΄ ελληνικό σχολείο Γυθείου. 565. 561. 570. την περίοδο 1908-1910. Ο Ιωάννης Γερ. στο Β΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. Ο Ηλίας Γεωργίου Ξανθάκος (1875) από το Μαλεύρι. το 1912. την περίοδο 1898-1902. το 1900. την περίοδο 1890-1891. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. 574. Νικολακαράκος (1900) από το Λυγερέα. στο Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. 557. στο Α΄ ελληνικό σχολείο Γυθείου. Ο Γεώργιος Δημ. Ο Γεώργιος Δημητρίου Νικολακαράκος (1891) από το Λυγερέα. την περίοδο 1911-1912. στο ελληνικό σχολείο Λάγειας. την περίοδο 1900-1902. την περίοδο 1905-910. Νικολόπουλος (1900) από τους Πιόντες. Ο Γεώργιος Κ. 573. την περίοδο 1900-1902. Νικολαράκος (1895) από τη Λάγεια. το 1896. Ο Δημήτριος Παναγιώτη Νικολουτσάκος (1868) από το Σκουτάρι. Ο Γεώργιος Μιχαήλ Νικολάκος (1897) από τη Γονέα. στο Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. 575. Ο Πιέρρος Νικουλάκος (1887). την περίοδο 1898-1901. το 1882. Νυφιάτης (1886) από το Μαυροβούνι. Ο Γεώργιος Ηλία Ξανθάκος (1902) από τα Κονάκια. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. την περίοδο 1902-1905. την περίοδο 1908-1910. στα ελληνικά σχολεία Πάνιτσας και Α΄ Γυθείου. 567. το 1912. Ο Ηλίας Νικολαράκος (1900) από τη Λάγεια. Ο Γεώργιος Στ. Ο Βασίλειος Ιωάννη Νιαρχάκος (1892) από το Μαυροβούνι. στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας. Νικουλάκος (1884) από το Σκαμνάκι. την περίοδο 1910-1911. Νυφιάτης (1889) από το Μαυροβούνι. 578. το 1903. την περίοδο 1902-1906. Ο Γεώργιος Δ. . Ο Παναγιώτης Δημ. Ξανθάκος (1877) από το Μαλεύρι. στο ελληνικό σχολείο Λάγειας. την περίοδο 1903-1906. στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας.556.

στο Β΄ ελληνικό σχολείο Γυθείου. Ο Παναγιώτης Αντωνίου Παναγάκος (1891) από το Σκουτάρι. Ο Παναγιώτης Ιωάννη Οικονομάκος (1898) από το Σκαμνάκι. Ο Μιχαήλ Γεωργίου Οικονομάκος (1892) από το Σκουτάρι. 582. 587. στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας. Ο Σταύρος Ν. 597. την περίοδο 1904-1907. Οικονομάκος (1878) από το Μαλεύρι. Ο Αλέξανδρος Βασιλείου Οικονομάκος (1890) από το Λίμπερδο. Παναγιωτάκος (1880) από τη Γονέα. 596. 592. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. Παναγιωτακάκος (1895) από τα Βάτα. την περίοδο 1903-1906. Ο Αντώνιος Στυλ. Ο Ιωάννης Κ. στο Β΄ ελληνικό σχολείο Γυθείου. Ο Νικόλαος Ηλία Οικονομάκος (1897) από τον Καρβελά. την περίοδο 1889-1890. το 1909. 604. στο Β΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. το 1903. στα Α΄και Β΄ ελληνικά σχολεία Γυθείου. Ο Αριστοτέλης Νικ. το 1905. την περίοδο 1902-1905. Ο Παναγιώτης Παύλου Οικονομάκος (1879) από το Μαλεύρι. στα ελληνικά σχολεία Κότρωνα και Α΄ Γυθείου. Οικονομάκος (1886). 583. 602. Παναγιωτάκος (1888) από τα Πέρα Δημαρίστικα. Ο Π. Οικονομάκος (1892) από το Βαχό. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. στο Β΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. στα Α΄και Β΄ελληνικά σχολεία Γυθείου. Ο Ευστράτιος Π. Ο Αθανάσιος Οικονομάκος (1892) από τα Σκυφιάνικα. 590. 585. την περίοδο 1900-1904. Δημητρίου Οικονόμου (1867) από τη Ριγανόχωρα. Ο Βασίλειος Ν. την περίοδο 1911-1912. . το 1891. Ο Ηλίας Π. γιος ποιμένα από το Φλομοχώρι. Ο Γεώργιος Ηλία Οικονομάκος (1888) από τον Καρβελά. Ο Δημήτριος Παναγιώτη Οικονομάκος (1892) από το Λυγερέα. Ο Παναγιώτης Ιωάννη Οικονομάκος (1897) από την Παλοβά. 591. στο Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. το 1906. στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. την περίοδο 1907-1910. το 1909. 589. το 1882. στο ελληνικό σχολείο Αρεόπολης. 586. Ο Διονύσιος Δημ. Οικονομάκος (1879) από το Μαλεύρι. την περίοδο 1896-1899. την περίοδο 1889-1891. το 1891. την περίοδο 1899-1900. το 1891. Ο Γεώργιος Οικονομάκος (1873) από το Μαλεύρι. στο Β΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. το 1908. στο Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. στα ελληνικά σχολεία Πάνιτσας και Α΄ Γυθείου. στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας. 605. το 1902. στα ελληνικά σχολεία Πάνιτσας και Αρεόπολης. την περίοδο 1892-1894. 598.581. την περίοδο 1909-1912. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. Ο Πέτρος Παναγιωτάκος (1877) από το Κολοκύνθιο. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. στο Β΄ ελληνικό σχολείο Γυθείου. Παναγιωτάκος (1891) από το Βαχό. Ο Παναγιώτης Ξυμητήρης (1890) από τη Λάγεια. Παναγάκος (1900) από τη Γονέα. 588. Ο Βασίλειος Κωνσταντίνου Οικονομάκος (1896) από το Φλομοχώρι. Ο Δημήτριος Π. το 1903. 593. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. 584. 603. την περίοδο 1890-1891. 599. στο Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. Ο Πέτρος Οικονομάκος (1880) από το Μαλεύρι. 601. 594. 595. 600.

628. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. την περίοδο 1886-1891. στα Α΄και Β΄ελληνικά σχολεία Γυθείου. την περίοδο 1907-1909. 618. Παπαδογεώργης (1890) από τη Λάγεια. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. Ο Παναγιώτης Κ. Παρασκευάκος (1872) από τη Χειμάρρα. Ο Πέτρος Π. την περίοδο 1891-1892. την περίοδο 1894-1898. το 1904. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. την περίοδο 1903-1905. 619. Ο Στυλιανός Παπαδάκος (1880) από την Καρυούπολη. 626. 614. Ο Χαρίλαος Παναγιωτάκος (1873) από το Βαχό. την περίοδο 1896-1899. στα ελληνικά σχολεία Κότρωνα και Λάγειας. στα Α΄και Β΄ελληνικά σχολεία Γυθείου. την περίοδο 1905-1911. την περίοδο 1897-1899. το 1889. 616. στα ελληνικά σχολεία Α΄ Γυθείου και Αρεόπολης. την περίοδο 1892-1893. Ο Γ. 609. στο Α΄ ελληνικό σχολείο Γυθείου. . Παπαλουκάκης (1876) από τον Κότρωνα. 612. Παντελάκος (1881) από το Μαλεύρι. Ο Λεωνίδας Ηλία Παρασκευάκος (1889) από την Πάνιτσα. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. στα ελληνικά σχολεία Β΄ Γυθείου και Πάνιτσας. στο ελληνικό σχολείο Λάγειας. την περίοδο 1898-1902. την περίοδο 1894-1895. Ο Παναγιώτης Γρηγορίου Παπαδόγγονας (1899) από τα Κορακιάνικα. Ο Κυριάκος Δ. την περίοδο 1901-1902. στο Α΄ελληνικό σχολείο Σπάρτης. 611. στα ελληνικά σχολεία Αρεόπολης και Κότρωνα. Ο Ιωάννης Γρηγορίου Παντελεάκης (1886) από τα Κονάκια. Ο Νικόλαος Γρηγορίου Παπαδάκος (1886) από τη Χειμάρρα. Παραγιαννάκος (1898) από τα Κονάκια. στα Α΄και Β΄ελληνικά σχολεία Γυθείου.606. Ο Πέτρος Παναγιωτάκος (1889) από τον Κότρωνα. 629. στο Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. την περίοδο 1900-1904. 620. 623. Ο Νικόλαος Ιωάννη Παπαδάκης (1890) από την Τσεροβά. Παπαδάκος (1891) από τα Λουκάδικα. στο ελληνικό σχολείο Αρεόπολης. την περίοδο 1902-1904. Ο Παρασκευάς Γ. 608. την περίοδο 1903-1904. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. την περίοδο 1910-1912. την περίοδο 1898-1901. Ο Σπυρίδων Γεωργίου Παπαδοσπυριδάκος (1899) από τα Λουκάδικα. Ο Ηλίας Παντελάκος (1878) από τα Κονάκια. 613. στα ελληνικά σχολεία Πάνιτσας και Α΄ Γυθείου. Παπαδάκος (1891) από τα Κονάκια. Ο Παναγιώτης Γεωργίου Παναγιωτουνάκος (1880) από το Βαχό. 621. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. την περίοδο 1898-1900. την περίοδο 1911-1912. 625. Ο Δημήτριος Αντωνίου Παπαδάκος (1883) από την Καρυούπολη. στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας. το 1885. Ο Παναγιώτης Δ. 622. την περίοδο 1903-1904. Ο Γεώργιος Παναγιώτη Παναγουλάκος (1893) από την Τσεροβά. 607. 624. Παπαδάκος (1887) από τα Λουκάδικα. 627. στο Β΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. 630. Ο Ηλίας Σπυρίδωνα Παναγουλάκος (1896) από τα Σκυφιάνικα. στα ελληνικά σχολεία Αρεόπολης και Β΄ Γυθείου. 617. Παπαλεκάκος (1884) από τον Κότρωνα. Παναγιωτάκος (1884) από τα Κορακιάνικα. την περίοδο 1893-1896. Ο Νικόλαος Γ. Ο Δημήτριος Β. την περίοδο 1911-1912. Ο Δημήτριος Παντελεάκος (1889) από το Φλομοχώρι. 610. Ο Σταύρος Α. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. 615. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. Ο Γρηγόριος Μ.

Ο Βασίλειος Πατρικάκος (1873) από την Καρυούπολη. το 1889. 651. 642. Ο Αλέξανδρος Μιχαήλ Πατσουράκος (1885) από τα Κονάκια. 652. 654. Πατσουράκος (1874) από τα Κονάκια. 633. Ο Μιχαήλ Αγησιλάου Πατσουράκος (1890) από τα Κονάκια. 648. το 1912. 632. 649. την περίοδο 1894-1895. την περίοδο 1901-1904. Ο Δημήτριος Παναγιώτη Πετάκος (1899) από το Μαυροβούνι. την περίοδο 1911-1912. 643. Ο Μενέλαος Πατρικαράκος (1899) από το Σκαμνάκι. Ο Σωτήριος Παναγιώτη Πατρικαράκος (1901) από το Σκαμνάκι. στο Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. στο Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. Πετρακογιαννάκος (1887) από τα Βάτα. στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας. Ο Πέτρος Θεμιστοκλή Παστελής (1883) από το Μαυροβούνι. το 1912. Ο Παναγιώτης Περνέας (1876) από το Νεοχώρι. την περίοδο 1889-1890. Ο Γρηγόριος Π. την περίοδο 1899-1904. την περίοδο 1901-1904. Ο Ιωάννης Παναγιώτη Πατρικάκος (1897) από την Πηλάλα. στο Β΄ελληνικό σχολείο Γυθείου.631. την περίοδο 1903-1905. Πετράκος (1894) από την Πηλάλα. 655. την περίοδο 1889-1893. Ο Θεόδωρος Γεωργίου Πετράκος (1877) από το Μαλεύρι. την περίοδο 1896-1899. Ο Ευστράτιος Β. 641. στο Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. 640. στα Α΄ και Β΄ελληνικά σχολεία Γυθείου. 636. το 1889. το 1889. το 1889. στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας. Ο Κωνσταντίνος Παστελάκος (1878) από το Μαυροβούνι. την περίοδο 1910-1912. Ο Γεώργιος Π. Ο Κωνσταντίνος Παν. 634. στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας. 635. στο Α΄ ελληνικό σχολείο Γυθείου. 644. 650. στο Α΄ ελληνικό σχολείο Γυθείου. 638. την περίοδο 1909-1912. Πατσουράκος (1886) από τα Κονάκια. 653. Ο Παναγιώτης Στ. την περίοδο 1908-1912. την περίοδο 1906-1908. Ο Λεωνίδας Γεωργίου Πατεάκος (1890) από το Βαχό. Ο Παναγιώτης Α. την περίοδο 1896-1900. στα Α΄ και Β΄ελληνικά σχολεία Γυθείου. το 1891. στο Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. 639. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. την περίοδο 1904-1909. Πατσουράκος (1896) από τα Κονάκια. στο Β΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. Πετράκος (1900) από το Φλομοχώρι. Ο Νικόλαος Παρλάρης (1877) από την Πάνιτσα. Πατσουράκος (1894) από τα Κονάκια. στο Α΄ ελληνικό σχολείο Γυθείου. το 1890. 647. Ο Δημήτριος Τζαννή Παστωτής (1874) από το Μαυροβούνι. το 1902. στο ελληνικό σχολείο Αρεόπολης. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. στο Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. 637. Ο Κωνσταντίνος Ηλία Πατσουράκος (1870) από τα Κονάκια. στο Α΄ ελληνικό σχολείο Γυθείου. στα ελληνικά σχολεία Πάνιτσας και Α΄ Γυθείου. στο Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. Ο Ιωάννης Πατρικάκος (1888) από την Πηλάλα. Ο Θεμιστοκλής Νικολάου Παστελής (1889) από το Μαυροβούνι. 646. 645. Ο Γεώργιος Π. στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας. στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας. την περίοδο 1901-1902. στο Β΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. . Ο Παναγιώτης Γεωργίου Πατρικαράκος (1891) από το Σκαμνάκι. στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας.

Ο Λυκούργος Παναγιώτη Πετροπουλάκης (1882) από τη Ράχη. Πουλημενάκος (1900) από την Πάνιτσα. στο Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. την περίοδο 1901-1904. Ο Μιχαήλ Πετράκος (1876) από τα Σκαλτσοτιάνικα. 658. στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας. Ο Παναγιώτης Λυκούργου Πετροπουλάκης (1882) από τη Ράχη. Πετροπουλάκης (1902) από τη Ράχη. 675. στο Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. στο ελληνικό σχολείο Λάγειας. Ο Φοίβος Γ. Ο Δημήτριος Π. Πετρόλιας (1897) από τον Πάληρο. την περίοδο 1888-1892. Πετροπουλάκης (1899) από τη Ράχη. στα ελληνικά σχολεία Λάγειας και Α΄ Γυθείου. 680. Πετροπουλάκης (1887) από τη Ράχη. Ο Βασίλειος Παναγιώτη Ποντικάκος (1899) από τη Μαραθέα. στα Α΄και Β΄ ελληνικά σχολεία Γυθείου. Πουλάκης (1877) από το Μαλεύρι. την περίοδο 1896-1901. Ο Μιχαήλ Δ. στα ελληνικά σχολεία Μολάων και Α΄και Β΄ Γυθείου. 677. Ο Θεοδ. 660. 674. την περίοδο 1906-1908. Ο Γεώργιος Χ. στα Α΄και Β΄ελληνικά σχολεία Γυθείου. 669. στο ελληνικό σχολείο Λάγειας. στο Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. στο Β΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. 670. 661. στο ελληνικό σχολείο Λάγειας. την περίοδο 1889-1892. Ο Στυλιανός Παναγιώτη Πετροπουλάκης (1892) από τη Ράχη. Πετράκος (1892) από το Φλομοχώρι. Πουλημενάκος (1894) από την Πάνιτσα. στα Α΄και Β΄ ελληνικά σχολεία Γυθείου. Πρεζεράκος (1895) από την Τσεροβά. στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας. την περίοδο 1907-1911. την περίοδο 1910-1912. Ο Βασίλειος Ν. 679. Ο Γεώργιος Δ. στα ελληνικά σχολεία Πάνιτσας και Β΄ Γυθείου. το 1912. στο Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. το 1912. το 1909. την περίοδο 1893-1898. Πουλημενάκος (1895) από τον Καρβελά. την περίοδο 1897-1900. Ο Χρήστος Ευαγγέλου Πετρούνιας (1891) από τη Λάγεια. την περίοδο 1909-1912. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. Αναργύρου Πουλικάκος (1898) από την Καρυούπολη. στα ελληνικά σχολεία Β΄ Γυθείου και Μολάων. Ο Ηλίας Δημ. το 1912. 678. την περίοδο 1889-1892. Πουλικάκος (1879) από την Καρυούπολη. Ο Νικόλαος Π. . στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. 668. 663. την περίοδο 1902-1905. Ο Χρήστος Πετρούκας (1892) από τη Λάγεια. 672. 676. 667. την περίοδο 1893-1901. Ο Αναστάσιος Ηλία Πετροπουλάκης (1885) από τη Ράχη. την περίοδο 1910-1911. Ο Νικόλαος Ηλία Πετροπουλάκης (1890) από τη Ράχη. 673. την περίοδο 1903-1907. 657. στο Β΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. 659.656. Πουλάκος (1895) από τη Μαραθέα. Ο Σταύρος Ν. το 1890. το 1904. Ο Νικόλαος Π. Ο Βασίλειος Δημ. Ο Ανάργυρος Λ. στα ελληνικά σχολεία Αρεόπολης και Κότρωνα. Πετρούνιας (1900) από τη Λάγεια. 664. στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας. 665. 671. στα ελληνικά σχολεία Αρεόπολης και Α΄ Γυθείου. Ο Βασίλειος Πιερρουτσάκος (1877) από τα Λουκάδικα. την περίοδο 1908-1910. την περίοδο 1906-1908. στο Α΄ ελληνικό σχολείο Γυθείου. την περίοδο 1904-1907. στα ελληνικά σχολεία Ξηροκαμπίου και Α΄ και Β΄ Γυθείου. την περίοδο 1911-1912. Ο Γρηγόριος Γ. Ο Ευάγγελος Γεωργίου Πουλημενάκος (1898) από τον Καρβελά. 666. 662.

Ο Δημήτριος Π. Ο Γεώργιος Σπυρίδωνα Σεμπέκος (1899) από τη Μαραθέα. την περίοδο 1902-1906. Ο Χρήστος Β. Ο Ιωάννης Κ. στα ελληνικά σχολεία Α΄ Γυθείου και Πάνιτσας. Ο Κυριάκος Στ. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. Ο Σταύρος Γεωργίου Σαλουφάκος (1889) από τα Βάτα. 684. 704. 688. στα ελληνικά σχολεία Κότρωνα. την περίοδο 1903-1904. 683. 691. 689. την περίοδο 1911-1912. 690.681. 697. την περίοδο 1910-1912. την περίοδο 1890-1891. Ο Ιωάννης Γ. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. Σκουτελάκος (1876) από τον Κότρωνα. Σκάλκος (1888) από τον Κάββαλο. στο Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. Ο Παύλος Γ. το 1910. Ριζεάκος (1866) από το Φλομοχώρι. Ο Μιλτιάδης Σαβάκος (1872) από τη Χειμάρρα. Ροζάκης (1896) από το Λίμπερδο. Ο Πολυζώης Σταύρου Σίδερης (1894) από τα Δημαρίστικα. 686. την περίοδο 1908-1911. Ο Μιχαήλ Ν. Σαμπατάκος (1892) από τον Αργιλιά. Ο Γρηγόριος Παύλου Ριζεάκος (1898) από το Φλομοχώρι. την περίοδο 1901-1904. το 1912. 700. το 1901. την περίοδο 1888-1890. στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας. Σκουτελάκος (1873) από τον Κότρωνα. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. Ο Ιωάννης Μιχαήλ Ριζεάκος (1900) από το Φλομοχώρι. Ο Γεώργιος Κ. Ο Νικόλαος Σ. Ο Χαρίλαος Ιωάννη Ρεντζεπέρης (1899) από το Σκαμνάκι. 685. Ο Γεώργιος Π. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. την περίοδο 1910-1912. 696. Ο Δημήτριος Ιωάννη Σεψάκος (1878) από το Μαλεύρι. Ο Ευάγγελος Σκαλκογιάννης (1896) από τη Σπύρα. Ο Ιωάννης Βασιλείου Σεμπέκος (1891) από τη Μαραθέα. την περίοδο 1911-1912. την περίοδο 1900-1904. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. Ο Φώτος Σαμπατάκος (1885) από το Νύφι. Ροζάκης (1891) από την Κουτουμού. 699. την περίοδο 1898-1901. στο Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. 701. στο ελληνικό σχολείο Λάγειας. την περίοδο 1895-1899. στα Α΄ και Β΄ελληνικά σχολεία Γυθείου. Σαραντάκος (1899) από τα Παχυάνικα. στα Α΄ και Β΄ ελληνικά σχολεία Γυθείου. στο ελληνικό σχολείο Λάγειας. Σίδερης (1898) από τον Κυπριανό. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. 695. Πρόκος (1887) από τη Λάγεια. 693. Ο Μιχαήλ Αντωνίου Ρεσμπίθας (1889) από το Μαυροβούνι. την περίοδο 1900-1901. το 1886. Σκουτελάκος (1882) από τον Κότρωνα. την περίοδο 1904-1909. . στο ελληνικό 702. 682. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. 692. στο Α΄ ελληνικό σχολείο Γυθείου. Ο Κωνσταντίνος Αν. Ριζεάκος (1894) από το Φλομοχώρι. στο ελληνικό σχολείο Λάγειας. σχολείο Κότρωνα. το 1900. το 1885. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. 687. 698. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. Α΄ και Β΄ Γυθείου και Λάγειας. την περίοδο 1905-1906. στα Α΄και Β΄ελληνικά σχολεία Γυθείου. 694. την περίοδο 1880-1881. 703. Ο Μιχαήλ Π. την περίοδο 1908-1910.

την περίοδο 1905-1907. Ο Στυλιανός Ηλία Σουκαράς (1893) από τον Αργιλιά. Ο Βασίλειος Λεωνίδα Σουκαράς (1891) από τον Αργιλιά. το 1886. 721. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. το 1892. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. Ο Δημήτριος Γρηγορίου Σταθάκος (1872). Ο Ευστράτιος Νικολάου Στρατάκος (1900) από τον Κότρωνα. 713. 724. 708. 716. την περίοδο 1897-1899. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. Ο Μιχαήλ Ιωάννη Σκουτελάκος (1883) από τον Κότρωνα. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. Ο Ιωάννης Γ. Ο Μιχαήλ Π. την περίοδο 1903-1904. Σκουτελής (1873) από τον Κότρωνα. το 1886. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. στο ελληνικό σχολείο Αρεόπολης. Ο Ευθύμιος Γεωργίου Σουκαράς (1898) από τον Αργιλιά. Ο Νικόλαος Γεωργίου Στρατάκος (1892) από την Τσεροβά. Ο Σωτήριος Π. στο Α΄ ελληνικό σχολείο Γυθείου. στα ελληνικά σχολεία Κότρωνα και Β΄ Γυθείου. 719. Σταυρουλάκος (1888) από το Δρυαλί. το 1902. 727. την περίοδο 1900-1902. το 1912. 709. Ο Γεώργιος Ιωάννη Σκουτελής (1871) από τον Κότρωνα. 718. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. 723. Σταυροπιερράκος (1896) από τον Καρβελά. την περίοδο 1884-1885. Ο Θεόδωρος Ιωάννη Σταρόγιαννης (1876) από το Μαυροβούνι. 711. Ο Παναγιώτης Ιωάννη Σκουτελάκος (1886) από τον Κότρωνα. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. 714. το 1912. 728. Σταυριανάκος (1879) από το Κολοκύνθιο.705. την περίοδο 1911-1912. Ο Γρηγόριος Νικολάου Στραβογρηγοράκος (1896) από το Δρυαλί. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας. . Ο Φώτιος Δ. Ο Ηλίας Σ. 706. Ο Γεώργιος Σπυρίδωνα Σπυριδωνάκος (1898) από τα Σκυφιάνικα. 722. Σουκαράς (1894) από τον Αργιλιά. 707. Ο Πέτρος Σ. Ο Δημήτριος Θεοδ. το 1912. Σμοδιάνος (1893) από το Μαυροβούνι. την περίοδο 1889-1899. γιος ποιμένα από τον Αργιλιά. στο Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. Ο Ιωάννης Κ. την περίοδο 1889-1893. στο Β΄ ελληνικό σχολείο Γυθείου. 712. την περίοδο 1889-1891. την περίοδο 1903-1904. στα Α΄ και Β΄ελληνικά σχολεία Γυθείου. Σουκαράς (1896) από τον Αργιλιά. 717. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. την περίοδο 1907-1908. Σμπιρουνάκος (1877) από το Σκουτάρι. Ο Βασίλειος Ν. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. στο ελληνικό σχολείο Αρεόπολης. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. Ο Γεώργιος Νικολάου Στρατάκος (1900) από τον Κότρωνα. την περίοδο 1903-1906 715. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. 720. γιος δημάρχου από τον Κότρωνα. στα ελληνικά σχολεία Α΄ και Β΄ Γυθείου και το γυμνάσιο Γυθείου. Ο Σωτήριος Γεωργίου Σουκαράς (1901). 725. 710. την περίοδο 1895-1898. Ο Περικλής Σκουτελάκος (1875) από τον Κότρωνα. την περίοδο 1908-1912. την περίοδο 1909-1912. Στρατάκος (1890) από την Τσεροβά. την περίοδο 1902-1903. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. 726. το 1908.

την περίοδο 1898-1899. Ο Λεωνίδας Τζανετουλάκος (1877) από το Μαλεύρι. Ο Μιχαήλ Κ. 742. 745. Σφαλαγκάκος (1897) από τον Καβελά. στα Α΄ και Β΄ελληνικά σχολεία Γυθείου.729. 737. Ο Παναγιώτης Στρατηγάκος (1877) από τον Πολυάραβο. στα Α΄ και Β΄ελληνικά σχολεία Γυθείου. την περίοδο 1890-1891. 739. 735. Στρατηγάκος (1894) από τον Πολυάραβο. Σφαλαγκάκος (1880) από το Μαλεύρι. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. 748. Ο Νικόλαος Ιωάννου Σφαλαγκάκος (1901) από τη Βίσσοκα. την περίοδο 1899-1904. το 1909. στα ελληνικά σχολεία Πάνιτσας και Β΄ Γυθείου. στο Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. την περίοδο 1911-912. 732. 731. το 1890. στο Β΄ ελληνικό σχολείο Γυθείου. Σφαλαγκάκος (1902) από τον Καρβελά. . στο Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. την περίοδο 1909-1911. το 1912. 741. Ο Θωμάς Αν. το 1902. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας. Σφαλαγκάκος (1892) από τον Καρβελά. στα ελληνικά σχολεία Αγίου Νικολάου και Πάνιτσας. στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας. Ο Ιωάννης Π. το 1894. το 1905. 738. την περίοδο 1908-1909. 733. στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας. 730. 746. Ο Παναγιώτης Στρατάκος (1897) από τη Χειμάρρα. 747. 736. την περίοδο 1897-1900. στο Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. την περίοδο 1905-1906. Σωτηράκος (1894) από τα Σκυφιάνικα. το 1890. το 1912. στα Α΄ και Β΄ ελληνικά σχολεία Γυθείου. Ο Βασίλειος Σ. 744. την περίοδο 1910-1912. στα Α΄ και Β΄ ελληνικά σχολεία Γυθείου. Στυλιανάκος (1888) από το Μαλεύρι. στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας. Ο Νικόλαος Κωνσταντίνου Τετραδάκος (1884) από την Πάνιτσα. Ο Γεώργιος Π. στο Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. στο ελληνικό σχολείο Λάγειας. Ο Δημήτριος Ιωάννου Σφαλαγκάκος (1895) από τον Καρβελά. 753. Ο Μιχαήλ Π. Τζανετουλάκος (1893) από τον Άγιο Βασίλειο. Ο Ιωάννης Γεωργίου Τζαννάκος (1891) από την Πάνιτσα. στο Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας. Ο Βασίλειος Γεωργίου Τζαννάκος (1896) από τη Μαραθέα. 740. 750. Ο Βασίλειος Δημ. στο Α΄ ελληνικό σχολείο Γυθείου. Ο Ιωάννης Π. την περίοδο 1890-1893. 752. στο Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας. Ο Μιχαήλ Σ. Ο Στέφανος Γεωργίου Τζαννάκος (1898) από τη Γλίνα. Ο Στυλιανός Στρατηγάκος (1890) από το Μαλεύρι. Ο Παναγιώτης Σωτηράκος (1880) από τη Λάγεια. την περίοδο 1907-1909. Ο Παναγιώτης Ευστρατίου Στρατάκος (1896) από τη Χειμάρρα. 743. την περίοδο 1903-1904. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. στο ελληνικό σχολείο Λάγειας. 734. Σωτηράκος (1896) από τη Λάγεια. Στυλιανάκος (1885) από τον Άγιο Ευστράτιο. Ο Νικόλαος Β. Ο Ιωάννης Σωτηράκος (1875) από τον Αργιλιά. Ο Παναγιώτης Ιωάννου Σφαλαγκάκος (1894) από τον Καρβελά. το 1910. 751. την περίοδο 1907-1909. την περίοδο 1908-1909. Σωτηράκος (1900) από τη Λάγεια. την περίοδο 1903-1904. 749. Ο Απόστολος Π. την περίοδο 1908-1910.

στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. στο ελληνικό σχολείο Αρεόπολης. Τρουμπετάρης (1887). Ο Δημήτριος Β. το 1894. Ο Χρήστος Νικολάου Τραφαλής (1895) από το Καυκί. 776. στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας. Ο Λεωνίδας Δημ. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. 775. την περίοδο 1895-1900. Τρουμπετάρης (1896) από το Σκαμνάκι. Ο Παναγιώτης Βασιλείου Τζικάκος (1899) από την Πάνιτσα. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. Ο Αριστοτέλης Γρηγορίου Τρανάκος (1892) από το Βαχό. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. στα ελληνικά σχολεία Κίττας και Κότρωνα. 758. το 1901. Τρανάκος (1895) από το Βαχό. 773. Τραφαλής (1888) από το Καυκί. Τουρανάκος (1896) από τον Καρβελά. την περίοδο 1908-1910. την περίοδο 1901-1905. την περίοδο 19001903. το 1890. την περίοδο 1888-1889. στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας. . το 1907. 761. Ο Δημ. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. στο Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. την περίοδο 1908-1912. Ο Κωνσταντίνος Παν. Ο Παναγιώτης Τρουμπετάρης (1877) από το Σκαμνάκι. 762. στο Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. το 1912. 768. την περίοδο 1908-1912. την περίοδο 1901-1904. την περίοδο 1910-1912. 756. το 1912. Ο Ιωάννης Π. Ο Μιχαήλ Ν. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. Ο Παναγιώτης Β. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. στο ελληνικό σχολείο Αρεόπολης. την περίοδο 1911-1912. Ο Ιωάννης Γρηγορίου Τουρλαύτης (1896) από τη Λάγεια. 769. γιος γεωργοποιμένα από το Σκαμνάκι. την περίοδο 1905-1906. στο Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. την περίοδο 1889-1891. το 1891. Ο Ιωάννης Γ. Τραφαλής (1873) από το Καυκί. Ο Παύλος Νικολάου Τραφαλής (1902) από τα Βάτα. 755. το 1907. 777. Τραφαλής (1889) από το Καυκί. Ο Ιωάννης Τουρανάκος (1876) από το Μαλεύρι. 770. Τζαννετάκος (1877) από το Μαλεύρι. Ο Χριστόφορος Ιωάννη Τραφαλής (1895) από το Καυκί. 757. Ο Ηλίας Γεωργίου Τζωρτζάκης (1900) από το Σκουτάρι. στα ελληνικά σχολεία Κότρωνα και Αρεόπολης. την περίοδο 1907-1911. Ο Θεόδωρος Παν. Τραφαλής (1882) από το Καυκί. Τραφαλής (1883) από το Καυκί. Ο Στυλιανός Σπυρίδωνος Τζικάκος (1901) από την Πάνιτσα. Τραφαλής (1889) από το Καυκί. 760. Ο Μιχαήλ Παν. στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας. 764. Ο Στυλιανός Τσαγκαράκος (189) από το Σκαμνάκι. 774. 766. το 1902. 765. Νικολάου Τραφαλής (1898) από το Καυκί. την περίοδο 1906-1910. 767. την περίοδο 1910-1912. Ο Γεώργιος Π. Τζικάκος (1892) από την Πάνιτσα.754. 759. στο ελληνικό σχολείο Λάγειας. Ο Πέτρος Αθ. στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας. 772. στα ελληνικά σχολεία Πάνιτσας και Α΄ Γυθείου. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. στο Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. Ο Βενετσάνος Παν. 763. 771.

το 1901. 781. 795. . Ο Θεόδωρος Π. 785. στο ελληνικό σχολείο Λάγειας. Τσιριγώτης (1898) από το Δρυαλί. Ο Παναγιώτης Παρ. στα Α΄και Β΄ ελληνικά σχολεία Γυθείου. 791. Ο Νικόλαος Ηλία Τσακαλάκος (1898) από την Πάνιτσα. στο Α΄ελληνικό σχολείο. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. Ο Βασίλειος Ηλία Τσαρπαλής (1884) από το Σιδηρόκαστρο. στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας. την περίοδο 1909-1910. την περίοδο 1910-1912. 789. στο Α΄ ελληνικό σχολείο Γυθείου. Ο Λεωνίδας Ηλία Τσασάκος (1889) από το Μαυροβούνι. στο Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. την περίοδο 1890-1893. Ο Νικόλαος Ηλία Τσακαλάκος (1898) από την Πάνιτσα. στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας. 793. την περίοδο 1910-1912. στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας. 798. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. το 1892. την περίοδο 1890-1892. 801. στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας. 779. την περίοδο 1884-1886. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. Ο Βασίλειος Ηλία Τσασάκος (1901) από το Μαυροβούνι. 799. 782. 780. στο Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. την περίοδο 1895-1896. Ο Παναγιώτης Χριστ. το 1904. Τσουμάκος (1893) από τον Καρβελά. Φιλιππάκος (1877) από το Μαυροβούνι. στο ελληνικό σχολείο Λάγειας. Τσατσαρούνος (1881) από τη Λάγεια. Ο Παναγιώτης Γ. Ο Κωνσταντίνος Ευαγγέλου Τσουχτάκος (1901) από το Λυγερέα. το 1912. στο Α΄ ελληνικό σχολείο Γυθείου. στο Β΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. Ο Παναγιώτης Τζ. Ο Νικόλαος Τσιλιβάκος (1872) από τη Χειμάρρα. το 1912. Ο Δημήτριος Ιωάννη Τσιροβασίλης (1901) από το Λίμπερδο. Τσουμπελής (1898) από τη Λάγεια. 784. την περίοδο 1910-1912. το 1912. στα Α΄και Β΄ελληνικά σχολεία Γυθείου. Φιλιππάκος (1878) από το Μαυροβούνι. στο ελληνικό σχολείο Λάγειας. στο Β΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. Δ. την περίοδο 1905-1908. την περίοδο 1910-1912. 794. το 1912. στο Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. Ο Θεόδωρος Α. 796. Φιλιππάκος (1879) από το Μαυροβούνι. Ο Ιωάννης Γεωργίου Τσακαλάκος (1900) από την Πάνιτσα. γιος κηπουρού από το Μαυροβούνι. την περίοδο 1911-1912. Ο Ιωάννης Μαυρ. Τσιλιβάκος (1899) από την Καινούργια Χώρα. Ο Ηλίας Β. Τσίκλος (1899) από τους Πιόντες. Φιλιππάκος (1886). την περίοδο 1910-1912. την περίοδο 1909-1912. Ο Γρηγόριος Γ. την περίοδο 1906-1909. Ο Τζαννέτος Ηλία Φιλιππάκος (1901) από το Μαυροβούνι. την περίοδο 1903-1904. το 1889. Ο Σωτήριος Μιχαήλ Τσοτάκος (1900) από τον Κότρωνα. 783. 787. στο ελληνικό σχολείο Λάγειας. την περίοδο 18971902. 800. 792. στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας. 797. 788. Ο Αντώνιος Γρηγορίου Φαράκος (1898) από το Σκουτάρι. στο Α΄ ελληνικό σχολείο Γυθείου. Ο Μιχαήλ Δημ. Τσουμπελής (1892) από τη Λάγεια. στο Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου.778. 790. Ο Ιωάννης Παναγιώτη Φαράκος (1892) από το Σκουτάρι. Ο Θεοδ. 786.

στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας. 816. στο Β΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. Φλαράκος (1888). Φουρίδης (1875) από την Πάνιτσα. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. το 1904. το 1891. την περίοδο 1897-1899. το 1901. Ο Ανάργυρος Χαλάκος (1878) από το Μαλεύρι. την περίοδο 1905-1906. . στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. την περίοδο 1909-1912. 820. την περίοδο 1900-1902. Φλαράκος (1895) από το Σκουτάρι. στο Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. Ο Κωνσταντίνος Δημ. στα ελληνικά σχολεία Κότρωνα και Α΄Γυθείου. στα ελληνικά σχολεία Α΄ Γυθείου και Κότρωνα. Ο Κυριάκος Μιχαήλ Φουρναράκος (1900) από το Φλομοχώρι. 808. 826. 823. 813. την περίοδο 1889-1890. Χαρτοκόλλης (1881) από το Μαλεύρι. Ο Πέτρος Φραγκάκος (1871) από το Νύφι. Ο Γρηγόριος Ιωάννη Χαντζάκος (1885) από το Σκουτάρι. Ο Γεώργιος Χαλουλάκος (1880) από το Μαλεύρι. 814. 815. την περίοδο 1911-1912. 812. 819. το 1889. 805. στο Β΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. Ο Θεμιστοκλής Δημ. την περίοδο 1902-1905. Ο Γεώργιος Φουσκετάκος (1882) από το Μαυροβούνι. σχολείο Γυθείου. Ο Μιχαήλ Δ. στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας. Ο Δημήτριος Φουρίδης (1890) από την Πάνιτσα. 811. Ο Λεωνίδας Δ. στο Β΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. Φουριδάκος (1889) από την Πάνιτσα. 804. 806. Ο Παναγιώτης Σπυρίδωνα Χαρτοκόλλης (1890) από τη Μαραθέα. Ο Δημήτριος Γ. την περίοδο 1891-1892. Ο Σταύρος Πολ. το 1876. στο Α΄ελληνικό σχολείο Σπάρτης. Ο Γεώργιος Χαδιαράκος (1877) από το Μαλεύρι. στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας. Φουριδάκος (1863) από την Πάνιτσα. την περίοδο 1900-1903. Ο Δημήτριος Κίμωνα Φουριδάκος (1899) από την Πάνιτσα. την περίοδο 1900-1902. 807. στο Α΄ ελληνικό 824. στο Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. στο Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. το 1877. 825. την περίοδο 1911-1912. 810. Φουριδάκος (1897) από την Πάνιτσα. στο ελληνικό σχολείο Λάγειας. Ο Δημ. Χαντζάκος (1861) από το Μαλεύρι. στο Α΄ελληνικό σχολείο Σπάρτης. Φουσκετάκος (1889) από το Μαυροβούνι. στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας. στο Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. την περίοδο 1897-1898. στα Α΄και Β΄ελληνικά σχολεία Γυθείου. 821. την περίοδο 1904-1905.802. το 1892. Π. 803. την περίοδο 1903-1906. Ο Ιωάννης Δ. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. γιος ποιμένα από το Σκουτάρι. Χαντζάκος (1878) από το Μαλεύρι. Ο Γεώργιος Ν. Ο Ιωάννης Π. στο Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. στο Α΄ ελληνικό σχολείο Γυθείου. Χαδιαράκος (1891) από την Πάνιτσα. το 1888. στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας. 817. την περίοδο 1909-1912. Ο Θωμάς Πέτρου Χαρτοκόλλης (1892) από τη Μαραθέα. 809. Ο Γεώργιος Ιωάννη Φουριδάκος (1897) από την Πάνιτσα. Ο Αντώνιος Μιχαήλ Χαχλάκης (1892) από την καινούργια Χώρα. Ο Σταύρος Ν. το 1890. Ο Θεόδωρος Παναγιώτη Φραγκάκος (1884) από το Νύφι. 822. 818. το 1890.

στο ελληνικό σχολείο Λάγειας. Χριστάκος (1874) από τη Σκαμνίτσα. την περίοδο 1901-1904. στο ελληνικό σχολείο Λάγειας.827. 840. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. το 1879. το 1912. . την περίοδο 1902-1904. Χριστάκος (1887) από τα Μαρούλια. Ο Γεώργιος Βασιλείου Αγαδάκος (1900). Ο Ξανθός Ψιρράκος (1892) από τα Σκυφιάνικα. στο ελληνικό σχολείο Λάγειας. την περίοδο 1906-1907. Ο Βασίλειος Δ. Ο Θωμάς Π. Η διπλή αυτή ιδιότητα συναντάται συχνά. Ο Λεωνίδας Β. Ο Νικόλαος Χρηστάκος (1865) από τον Κότρωνα. Ο Δημάκης Αρτεμίου Χριστάκος (1898) από τον Κότρωνα. στο ελληνικό σχολείο Λάγειας. γιος κατάδικου από τη Γονέα. Χριστάκος (1889) από τον Κότρωνα. στο Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. αφού την περίοδο αυτή επικρατούσε η μικρή καλλιέργεια και όλες οι οικογένειες κατείχαν μικρά ή μεγάλα τμήματα γης: 1. 832. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. 839. Χριστολιάκος (1869) από τον Κότρωνα. Ο Βασίλειος Γ. Οι περισσότεροι πάντως από αυτούς ήταν και κτηματίες. την περίοδο 1905-1907. στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας. την περίοδο 1885-1886. 834. την περίοδο 1909-1911. την περίοδο 1908-1910. Χριστάκος (1878) από τη Σκαμνίτσα. την περίοδο 1889-1890. 837. την περίοδο 1909-1912. 833. 2. γιος ιερέα από την Καινούργια Χώρα. Χαχλάκης (1899) από την Καινούργια Χώρα. Ο Βασίλειος Θεοδ. στο Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. από αστικά στρώματα. στο ελληνικό σχολείο Λάγειας. Ο Κωνσταντίνος Π. το 1912. Χρηστάκος (1875). στο Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. Ο Κυριάκος Μιχαήλ Χονδροκούκης (1896) από τα Παχυάνικα. το 1899. Ο Λαζ. το 1909. Χριστάκος (1888) από τη Σκαμνίτσα. την περίοδο 1902-1903. 838. 842. 831. στο ελληνικό σχολείο Λάγειας. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. 836. 829. την περίοδο 1909-1912. Ο Ιωάννης Χριστ. Ο Νικόλαος Μιχαήλ Χαχλάκης (1900) από την Καινούργια Χώρα. Αγαδάκος (1871). 835. στα ελληνικά σχολεία Πάνιτσας και Α΄ Γυθείου. το 1911. την περίοδο 1889-1892. στα Α΄και Β΄ελληνικά σχολεία Γυθείου. Ο Ιωάννης Σ. 830. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. δηλαδή από οικογένειες εμπόρων. Οι μαθητές που φοίτησαν έστω και σε μία τάξη στα ελληνικά σχολεία του Νομού Λακωνίας και προέρχονταν από την επαρχία Γυθείου (εκτός της πόλης του Γυθείου). Ο Ιωάννης Μιχαήλ Χαχλάκης (1898) από την Καινούργια Χώρα. ελεύθερων επαγγελματιών ακολουθούν με αλφαβητική σειρά. Π. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. μισθωτών. Ο Κωνσταντίνος Γ. 828. την περίοδο 1880-1881. 841. Ο Αγησίλαος Γ. Χριστάκος (1890) από τον Κότρωνα. γιος ιερέα από τη Λάγεια. στο ελληνικό σχολείο Λάγειας. Ψινάκος (1899) από τα Χάνια Κοτουμούς. Ο Ιωάννης Μιχαήλ Χαχλάκης (1901) από την Καινούργια Χώρα. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα.

16. την περίοδο 1907-1909. Βαβούλης (1899). Ο Θεόδωρος Γ. γιος ιερέα από τα Σκαλτσοτιάνικα. Βαφεάκος (1886). γιος παντοπώλη από τη Λάγεια. γιος ιερέα από το Μαυροβούνι. Ο Παναγιώτης Ιωάννη Βελαχουτάκος (1894). την περίοδο 1907-1910. Ο Γεώργιος Θεοδ. γιος ράπτη από το Μαυροβούνι. την περίοδο 1904-1908. Ο Απόστολος Βασιλείου Δασκαλάκης (1896). Ο Πέτρος Σπυρίδωνα Δαμηλάκος (1886). Ο Λεωνίδας Ν. 25. γιος ιερέα από το Νύφι. στο Α΄ ελληνικό σχολείο Γυθείου. Ο Γρηγόριος Π. Ο Γεώργιος Ιωάννη Γουλάκος (1898). το 1879. γιος αστυφύλακα από τη Χειμάρρα. Γουλάκος (1864). την περίοδο 1898-1899. στο ελληνικό σχολείο Λάγειας. στο Α΄ ελληνικό σχολείο και το γυμνάσιο Γυθείου. την περίοδο 1905-1906. 24. το 1912. 8. 20. γιος ιερέα από τη Χειμάρρα. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. Ο Ηλίας Αναστασίου Γαϊτανάρος (1894). στα ελληνικά σχολεία Αρεόπολης και Α΄ Γυθείου. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. την περίοδο 1911-1912. Αράπης (1881). 9. στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. 5. 13. το 1910. 18. Ο Νικόλαος Δαμιανού Δαμιανάκος (1900). 4. την περίοδο 1910-1912. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. στα Α΄ και Β΄ ελληνικά σχολεία Γυθείου. 17. Γεωργακάκος (1896). γιος τέκτονα από τη Λάγεια. 21. γιος ταχυδρομικού υπαλλήλου από τον Κότρωνα. γιος αστυφύλακα από τον Παρασυρό. γιος πλοιάρχου από το Σκουτάρι. γιος πλοιάρχου από το Σκουτάρι. Γουρδομιχάλης (1894). 12. στο ελληνικό σχολείο Αρεόπολης την περίοδο 1910-1911. το 1882. Ο Νικόλαος Ιωάννη Γερακαράκης (1891). γιος κτίστη από τη Λάγεια. Ο Τσιλιβής Γρηγοράκος (1870). Ο Γεώργιος Κυριάκου Γεωργαρέας (1896). Γερακαράκης (1895).3. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. Ο Νικόλαος Δημ. γιος υπαλλήλου από το Μαυροβούνι. Ο Αριστοτέλης Ιωάννη Βασιλάκος (1900). στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. γιος συνταξιούχου στρατιωτικού από το Φλομοχώρι. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. γιος χωροφύλακα από το Φλομοχώρι. γιος αστυφύλακα από το Αχίλλειο. Ο Σταύρος Β. Ο Ανδρέας Κ. 23. Βασιλάκος (1901). 6. την περίοδο 1897-1901. 11. 14. την περίοδο 1897-1898. Γρηγοράκος (1882). γιος ιερέα από το Νεοχώρι. Ο Δημήτριος Ηλία Γρηγοράκης (1867). γιος εμπόρου από τη Σελινίτσα. Αναστασάκος (1878). την περίοδο 1879-1884. γιος ράπτη από τα Καλύβια. 10. το 1906 15. Ο Δημήτριος Γ. γιος αστυφύλακα από την Παλοβά. Ο Δημήτριος Π. 22. Ο Παναγιώτης Γ. την περίοδο 1907-1912. την περίοδο 19061908. γιος διδασκάλου από την Πάνιτσα. την περίοδο 1911-1912. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. στο Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. στα Α΄και Β΄ελληνικά σχολεία Γυθείου. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. Ο Ηλίας Πέτρου Αποστολίδης (1900). . στο ελληνικό σχολείο Λάγειας. στο ελληνικό σχολείο Λάγειας. την περίοδο 18891893. γιος στρατιωτικού από τα Βάτα. την περίοδο 1905-1908. 7. την περίοδο 1889-1893. Ο Σταύρος Θ. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. στο Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. Αγαδάκος (1874). την περίοδο 1896-1898. 19.

την περίοδο 1891-1896. Ηλιάκος (1867). 34. στο Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας. γιος αστυνομικού κλητήρα από τον Καρβελά. στο ελληνικό σχολείο Αρεόπολης. γιος εμπόρου από τη Μαραθέα. Κασιμάκος (1886). Ο Δ.26. γιος δημογραμματέα από τον Κάββαλο. Ο Στέφανος Παναγιώτη Εξαρχουλάκος (1900). Ο Παναγιώτης Ν. 46. . την περίοδο 1910-1912. 33. γιος καφεπώλη από την Πάνιτσα. Ο Κωνσταντίνος Λεωνίδα Θωμάκος (1900). γιος στρατιωτικού από το Μαλεύρι. Θεάκος (1864). στο ελληνικό σχολείο Λάγειας. στο Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. στο Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. γιος υποδηματοποιού από το Βαχό. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. γιος ιερέα από τη Χειμάρρα. Κακαλέτρης (1894). στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. γιος αστυφύλακα από το Φλομοχώρι. Ο Σωτήριος Χ. την περίοδο 1907-1908. 44. γιος ιερέα από τα Καλύβια. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. Ο Παναγιώτης Π. στο Α΄ ελληνικό σχολείο Γυθείου. την περίοδο 1905-1908. 35. Ο Κυριάκος Ιωάννη Καράντζαλης (1880). στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. 48. 29. 42. το 1912. στα ελληνικά σχολεία Αρεόπολης και Κότρωνα. Ζαλούμης (1900). 40. 37. την περίοδο 1902-1906. Ο Αναστάσιος Θεοδώρου Δικαιάκος (1893). Θωμάκος (1888). γιος ναυτικού από το Αχίλλειο. την περίοδο 1898-1901. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. Κασιμάκος (1899). Ο Παναγιώτης Κ. την περίοδο 1909-1912. το 1911. Ο Ανάργυρος Κασιμάκος (1892). γιος εμπόρου από το Μαυροβούνι. γιος ράπτη από την Κουτουμού. το 1883. γιος ιερέα από το Μαλεύρι. Καββουλάκος (1890). γιος πλοιάρχου από τον Αργιλιά. γιος ράπτη από το Χουσιάρι. στα Α΄και Β΄ελληνικά σχολεία Γυθείου. στο Α΄ ελληνικό σχολείο Γυθείου. Ο Ανάργυρος Στυλιανού Δραγουμάνος (1900). την περίοδο 1898-1901. Ο Πέτρος Κ. γιος δικαστικού κλητήρα από το Μαλεύρι. γιος υποδιδάσκαλου από τη Χειμάρρα. 41. Ο Λεωνίδας Καρνιάτης (1880). 43. Ζαβαλάκος (1890). γιος χωροφύλακα από τη Χειμάρρα. στα ελληνικά σχολεία Κότρωνα και Α΄ Γυθείου. την περίοδο 1889-1890. στο Α΄ ελληνικό σχολείο Γυθείου. το 1891. 47. 39. το 1901. την περίοδο 1905-1906. Ο Ιωάννης Ν. 49. στο Α΄ελληνικό σχολείο Σπάρτης. την περίοδο 1900-1902. το 1878. γιος πλοιάρχου από τον Αργιλιά. την περίοδο 1902-1904. Ο Δημήτριος Γ. Ο Αντώνιος Καλογεράκος (1890). γιος εργάτη από την Κουτουμού. την περίοδο 1903-1906. 36. Ο Αλέξανδρος Ιωάννη Ζαφειράκος (1898). γιος υπαλλήλου από το Σκουτάρι. το 1912. 32. στα Α΄ και Β΄ελληνικά σχολεία Γυθείου. Ο Γεώργιος Παναγιώτη Καράκος (1876). στο Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. Καράντζαλης (1876). 28. 27. 45. την περίοδο 1904-1905. το 1912. 30. Ο Νικόλαος Δ. 31. γιος ιερέα από το Μαυροβούνι. Ο Δημήτριος Γεωργίου Δικαιάκος (1900). γιος χωροφύλακα από το Φλομοχώρι. Ο Νικόλαος Γ. 38. την περίοδο 1889-1892. Ο Παναγιώτης Θ. στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας. Ο Παναγιώτης Στυλιανού Δραγουμάνος (1890). το 1911. Ο Βασίλειος Ηλία Δασκαλάκης (1892). Δημητρουλάκος (1894). στα Α΄ και Β΄ ελληνικά σχολεία Γυθείου. στα ελληνικά σχολεία Κότρωνα και Α΄ Γυθείου. γιος αστυφύλακα από τη Ράχη.

την περίοδο 1909-1912. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα και Α΄ Γυθείου. στο ελληνικό σχολείο Λάγειας. γιος οινοπώλη από το Φλομοχώρι. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. γιος δικαστικού κλητήρα από τον Κότρωνα. Λιαδής (1893). γιος πλοιάρχου από τον Κότρωνα. Κολορουτάκος (1874). Ο Γεώργιος Λεωνιδάκος (1877). Κορωνάκος (1892). Κουζηγέας (1894). 59. Ο Νικόλαος Λαδακάκος (1874). 69. 67. στο Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. Ο Γεώργιος Λαδακάκος (1875). το 1889. γιος ιερέα από το Δρυαλί. γιος εμπόρου από τη Λάγεια. Κοζομπόλης (1891). 71. στο Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. το 1903. γιος υποδιδασκάλου από τον Αργιλιά. Ο Κωνσταντίνος Γεωργίου Κουζίγιαννης (1888). την περίοδο 1911-1912. Ο Νικόλαος Γ. γιος ιερέα από το Δρυαλί. 53. Ο Γεώργιος Κ. 64. την περίοδο 1910-1912. Ο Δημήτριος Π. γιος αστυνομικού κλητήρα από το Καυκί. την περίοδο 1903-1904. 72. γιος ιερέα από το Βαχό. το 1891. Λεκάκος (1873). 70. Ο Δημήτριος Γ. την περίοδο 1895-1898. γιος ιερέα από τον Αργιλιά. Ο Κωνσταντίνος Κουζίγιαννης (1873). Ο Δημ. γιος τεχνίτη από την Καρυούπολη. την περίοδο 1887-1889. γιος χωροφύλακα από τη Χειμάρρα. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. το 1886. γιος αχθοφόρου από το Κολοκύνθιο. Ο Γρηγόριος Κυριακάκος (1874). την περίοδο 1905-1907. την περίοδο 1893-1896. γιος ναυτικού από τον Κότρωνα. στα Α΄ και Β΄ ελληνικά σχολεία Γυθείου. 51. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. στο Α΄ ελληνικό σχολείο Γυθείου. 52. 68. 60. γιος καλαθοποιού από τη Ράχη. Ο Ιωάννης Σ. Π. γιος αστυφύλακα από το Βαχό. 58. την περίοδο 1886-1889. 57. στο ελληνικό σχολείο Αρεόπολης. Ο Νικόλαος Παναγιώτη Λεουτσάκος (1899). στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. 65. Κυριακογιαννάκος (1892). γιος αστυφύλακα από τον Κότρωνα. 66. γιος εμπόρου από τη Λάγεια. το 1905. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. Λιαράκος (1880). 62. . Ο Κωνσταντίνος Γ. Ο Κωνσταντίνος Ιωάννη Κολοκοτρώνης (1883). την περίοδο 1903-1905. Ο Γεώργιος Παναγιώτη Κωστουλάκος (1900). Ο Θεοδόσιος Ν. στο Α΄ ελληνικό σχολείο Γυθείου. 63. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα.50. γιος ξυλουργού από τον Κότρωνα. Ο Γεώργιος Αντωνίου Κουσκουβελάκος (1895). 55. το 1887. γιος κουρέα από την Πάνιτσα. 54. Κουλούβαρης (1867). στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. την περίοδο 1880-1881. γιος εμπόρου από τα Καλύβια. την περίοδο 1889-1890. γιος δικολάβου από την Πάνιτσα. την περίοδο 1899-1900. στο Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. Ο Ιωάννης Β. Κουλούβαρης (1889). στο ελληνικό σχολείο Μολάων. γιος εμπόρου από τη Λάγεια. Ο Παναγιώτης Νικολάου Λεουτσάκος (1881). την περίοδο 1903-1906. Κουλούβαρης (1891). στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. την περίοδο 1910-1912. 61. στα ελληνικά σχολεία Πάνιτσας και Α΄ Γυθείου. γιος ιερέα από την Παλοβά. Ο Παναγιώτης Νικολάου Λογοθέτης (1898). στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. την περίοδο 1900-1901. το 1890. την περίοδο 19061908. Ο Παναγιώτης Βασιλείου Κουλούβαρης (1897). στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας. Ο Βασίλειος Π. Ο Νικόλαος Β. 73. 56. στο Β΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα.

το 1908. το 1900. Ο Γεώργιος Χριστόδουλου Μπιράκος (1896). την περίοδο 1907-1910. την περίοδο 1910-1912. γιος κουρέα από το Μαυροβούνι. Ο Αναστάσιος Β. Λογοθέτης Οικονόμου (1866). γιος εμπόρου από το Μαυροβούνι. την περίοδο 1907-1909. στο Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. στα ελληνικά σχολεία Α΄ Γυθείου και Πάνιτσας. την περίοδο 1889-1890. γιος παντοπώλη από τον Κότρωνα. γιος ιερέα από τον Καρβελά. γιος αστυφύλακα από τη Γονέα. Μανωλάκος (1879). Μπουτσιαράκος (1901). 83. γιος λεμβούχου από το Νύφι. στο Β΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. την περίοδο 1907-1909. 78. Νικηταράκος (1886). στο Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. Ιωάννη Μπουτσικάρης (1888). Ο Κωνσταντίνος Ιωάννη Λύρης (1891). Ο Μιχαήλ Π. την περίοδο 1897-1902. την περίοδο 1909-1910. Ο Παναγιώτης Γεωργίου Μητσάκος (1893).74. 91. στα Α΄και Β΄ελληνικά σχολεία Γυθείου. γιος υποδιδάσκαλου από τον Κότρωνα. 75. Ο Ιωάννης Π. γιος εργάτη από το Κολοκύνθιο. στα Α΄και Β΄ελληνικά σχολεία Γυθείου και της Πάνιτσας. Ο Θεόδωρος Αθανασίου Μπακαράκος (1897). γιος ιερέα από τους Πιόντες. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. 87. στα ελληνικά σχολεία Αρεόπολης και Κότρωνα. την περίοδο 1889-1892. Μαντινιώτης (1887). Ο Κωνσταντίνος Π. γιος δημάρχου από το Σκουτάρι. γιος οινοπώλη από τα Κονάκια. γιος μετανάστη από τη Μαραθέα. στο Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. την περίοδο 18901895. το 1900. την περίοδο 1898-1901. γιος ιερέα από τον Κότρωνα. 92. 93. Ο Κωνσταντίνος Μιχαήλ Μιχαλάκος (1899). στο Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. γιος πανδοχέα από το Μαυροβούνι. Ο Μιχαήλ Δ. στο Β΄ ελληνικό σχολείο Γυθείου. 95. την περίοδο 19031907. 84. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. γιος δημοτικού εισπράκτορα από τη Χειμάρρα. 80. την περίοδο 1880-1881. στο Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. Ο Κυριάκος Παναγιώτη Μπομπάκος (1891). Μανδραπήλιας (1898). στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. Ο Μελ. 85. την περίοδο 1903-1904. Μαλιχούδης (1879). την περίοδο 1903-1904. 94. 81. γιος αστυφύλακα από το Νύφι. Ο Παναγιώτης Πέτρου Μπρικιάτης (1880). γιος ξυλουργού από την Πάνιτσα. Ο Κυριάκος Χρήστου Μιχαλακάκος (1879). 76. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. γιος εμπόρου από το Σιδηρόκαστρο. 79. Ο Γεώργιος Λεωνίδα Νικολάκος (1896). γιος ιερέα από το Μαυροβούνι. Ο Παναγιώτης Μπουρίκος (1887). Ο Δημήτριος Χ. 89. γιος εμπόρου από τη Σελινίτσα. στο ελληνικό σχολείο Λάγειας. την περίοδο 1898-1899. στο Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. 86. 82. . στα Α΄ και Β΄ελληνικά σχολεία Γυθείου. Ο Παναγιώτης Νικολάου Μιχαλάκος (1898). 88. στο Β΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. την περίοδο 1909-1910. στο Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. Ο Λεωνίδας Ιωάννη Μανιατάκος (1887). το 1891. 77. γιος εμπόρου από την Καρυούπολη. γιος ιερέα από το Μαυροβούνι. Ο Σωκράτης Μπραβάκος (1893). Ο Γεώργιος Π. 90. το 1912. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. το 1908. Ο Ιωάννης Κυριάκου Μανιατάκος (1895).

102. στα ελληνικά σχολεία Α΄ Γυθείου και Πάνιτσας. Ο Παναγιώτης Γεωργίου Παναγιωτάκος (1887). το 1903. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. γιος δικαστικού κλητήρα από τα Κονάκια. 113. 109. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. το 1884. Παπαδάκος (1874). Παπαδόπουλος (1861). την περίοδο 1879-1880. 112. Παπαλεκάκος (1873). Ο Παναγιώτης Ξ. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. το 1879. γιος ιερέα από τον Κάββαλο. 115. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. στο Α΄ ελληνικό σχολείο Σπάρτης. Ο Γρηγόριος Δ. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. Ο Παναγιώτης Ιωάννη Ξαρχογιαννάκος (1885). Ο Χαράλαμπος Οικονομάκος (1871). Ο Γαβριήλ Π. 97. την περίοδο 1880-1881. Ο Γεώργιος Παναγάκος (1889). 118. την περίοδο 1898-1903. την περίοδο 1900-1903. Ο Δημήτριος Παπαδάκος (1867). την περίοδο 1898-1902. γιος ιερέα από τον Κότρωνα. γιος αστυφύλακα από τα Λουκάδικα. Ξανθάκος (1891). Παπαδάκος (1892). στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. 106. γιος ιερέα από το Βαχό. 111. Πατσουράκος (1887). 101. Παπαδοσπυριδάκος (1882). στο ελληνικό σχολείο Αρεόπολης. γιος ιερέα από τα Λουκάδικα.96. το 1888. Ο Πέτρος Ηλία Παπαδάκης (1877). Ο Παναγιώτης Δημητρίου Νικολουτσάκος (1895). το 1879. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. Ο Δημ. γιος ιερέα από τη Χειμάρρα. στα Α΄και Β΄ελληνικά σχολεία Γυθείου. την περίοδο 1885-1886. το 1889. γιος ιερέα από το Μαλεύρι. το 1889. την περίοδο 1904-1908. το 1901. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. Ο Πέτρος Παπαδάκος (1865). 103. 108. Οικονομάκος (1865). στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. Ο Μιχαήλ Π. γιος ναυτικού από τον Κότρωνα. την περίοδο 1903-1905. το 1900. Παπουλάκος (1859). Ο Μιχαήλ Ιωάννη Παπαδάκος (1889). γιος ιερέα από τη Λάγεια. στο Β΄ ελληνικό σχολείο Γυθείου και το ελληνικό σχολείο Πάνιτσας. γιος στρατιωτικού από την Καρυούπολη. Ο Λαμπρινός Γ. Ο Κωνσταντίνος Π. στο Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. στο Β΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. γιος υπαλλήλου από τον Κότρωνα. 104. γιος υπαλλήλου από τη Λάγεια. γιος αστυφύλακα από τα Κονάκια. 100. γιος ιερέα από τη Ράχη. γιος ιερέα από το Σιδηρόκαστρο. 99. Ο Στυλιανός Πέτρου Παπαδόπουλος (1888). γιος ταχυδρομικού υαπαλλήλου από το Σκουτάρι. γιος ιερέα από τον Κάββαλο. την περίοδο 1894-1896. γιος ιερέα από τον Κότρωνα. Ο Θωμάς Παπαδάκης (1876). Ο Ιωάννης Π. την περίοδο 1895-1897. την περίοδο 1907-1909. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. 105. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. 110. 107. γιος ιερέα από το Φλομοχώρι. Ο Βενετσάνος Παπαδάκος (1888). 116. . 119. Ο Παναγιώτης Π. γιος ναυτικού από τον Κότρωνα. το 1900. Ο Σπυρίδων Σπ. 117. 114. γιος ιερέα από τον Κότρωνα. το 1889. την περίοδο 1890-1891. στο ελληνικό σχολείο Αρεόπολης. Ο Γεώργιος Παπαλεκάκος (1876). το 1878. στο Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. Πετρομιχελής (1888). γιος εργάτη από το Μαυροβούνι. στο Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. γιος ιερέα από το Νύφι. Ο Βασίλειος Ξεπαπαδάκης (1863). 98.

γιος παντοπώλη από τη Μαραθέα. 131. το 1912. 129. Ο Βασίλειος Νικολάου Σαρελάκος (1898). 127. 125. στο ελληνικό σχολείο Λάγειας. 133. 121. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. το 1902. γιος λεμβούχου από τα Βάτα. την περίοδο 1909-1910. 141. γιος παντοπώλη από το Σκουτάρι. Ο Δημ. γιος ναυτικού από τη Λάγεια. 140. Ο Παναγιώτης Γ. Ο Δημήτριος Γεωργίου Στρατάκος (1888). την περίοδο 1903-1904. το 1912. την περίοδο 1901-1902. Ο Ευστράτιος Β. στο Α΄ ελληνικό σχολείο Γυθείου. γιος δημοδιδασκάλου από τον Άγιο Νικόλαο. Ο Νικόλαος Ευστρατίου Στρατάκος (1881). στο ελληνικό σχολείο Μολάων. γιος οπλοποιού από την Τσεροβά.120. Σουκάκος (1883). στο Β΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. Τσουμάκος (1902). την περίοδο 1900-1903. γιος ιερέα από την Κοκκάλα. στο Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. γιος ιερέα από τα Λουκάδικα. στο Α΄ ελληνικό σχολείο Γυθείου. Ο Ιωάννης Βενέτιου Πολυχρονάκης (1879). Ο Γεώργιος Δ. την περίοδο 1894-1896. γιος οινοπώλη από τη Γονέα. γιος τέκτονα από τη Λάγεια. Ο Σταύρος Κωνσταντίνου Σκάλκος (1898). Θ. γιος αστυφύλακα από το Μαυροβούνι. Ο Νικόλαος Γεωργίου Ρουμπής (1897). το 1910. Ο Μιχαήλ Αντωνίου Πουλάκος (1899). 138. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. την περίοδο 1910-1912. στο ελληνικό σχολείο Λάγειας. την περίοδο 1900-1902. 134. Τσιγκάκος (1898). την περίοδο 1903-1905. το 1908. την περίοδο 1907-1910. το 1880. την περίοδο 1898-1903. 126. 136. Ο Ιωάννης Γρηγορίου Ταβουλάρης (1895). γιος ναυτικού από το Καυκί. γιος παντοπώλη από το Βαχό. Ο Νικόλαος Π. γιος τεχνίτη από τη Λάγεια. την περίοδο 1892-1895. Ο Ιωάννης Κ. Στρατογιαννάκος (1901). 122. . γιος λεμβούχου από τον Κότρωνα. γιος υπαλλήλου από τον Καρβελά. γιος υπαλλήλου από το Σκαμνάκι. Τσιλιβοπιέρρος (1877). Ο Κωνσταντίνος Παναγιώτη Ρουμπάκος (1900). 139. στα ελληνικά σχολεία Κότρωνα και Α΄ Γυθείου. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. στο ελληνικό σχολείο Λάγειας. 123. στο Α΄ελληνικό σχολείο και το γυμνάσιο Γυθείου. 137. Ο Γεώργιος Θ. στο Α΄ ελληνικό σχολείο Γυθείου. γιος ναυτικού από το Νύφι. το 1912. στο Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. 128. Σπυριδωνάκος (1880). Ο Ζαχαρίας Στ. γιος εργάτη από το Βαχό. 135. στο Β΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. γιος υποδηματοποιού από την Πάνιτσα. στο Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. την περίοδο 18921895. στο ελληνικό σχολείο Αρεόπολης. Ο Θεόδωρος Γεωργίου Ρεντζεπέρης (1885). Ο Γεώργιος Κ. Ο Ιωάννης Γ. 124. 132. την περίοδο 1906-1907. Τζαννετάκος (1895). γιος εμπόρου από το Μαλεύρι. Ο Γεώργιος Γρηγορίου Ταβουλάρης (1886). γιος κρεοπώλη από τη Ράχη. στο Β΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. στα ελληνικά σχολεία Πάνιτσας και Α΄ Γυθείου. 142. Ο Διονύσιος Πετροπουλάκος (1870). την περίοδο 1889-1892. Ο Δημήτριος Νικολάου Στραβογρηγόρης (1886). στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. την περίοδο 1905-1907. το 1891. Πουλάκος (1889). στο Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. γιος πλοιάρχου από το Δρυαλί. Τζικάκος (1891). 130. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. Ρουσάκος (1889).

στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. στο ελληνικό σχολείο Αρεόπολης. την περίοδο 1903-1905. 154. Χαδιαράκος (1889). γιος εμπόρου από την Πάνιτσα. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. την περίοδο 1905-1906. 148. Αναστασάκος (1876). Οι ορφανοί μαθητές που κατάγονταν από την επαρχία Γυθείου (εκτός της πόλης του Γυθείου) και σπούδαζαν στα ελληνικά σχολεία του Νομού Λακωνίας προέρχονταν κυρίως από αγροτικές οικογένειες. 5.143. την περίοδο 1905-1906. στο Β΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. Ο Κωνσταντίνος Ν. Φαράκος (1890). το 1908. Βαβούλης (1895) από την Παλοβά. 153.Χαδιαράκος (1889). Βιτσιλόγιαννης (1891) από τη Λάγεια. Ο Δημ. στα ελληνικά σχολεία Πάνιτσας και Β΄ Γυθείου. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. 144. 150. Ο Παναγιώτης Βασιλείου Βλαχοδημητρακόπουλος (1896) από τα Κονάκια. στα Α΄και Β΄ελληνικά σχολεία Γυθείου. την περίοδο 1901-1906. την περίοδο 1902-1903. στο Α΄ ελληνικό σχολείο Γυθείου. το 1902. Ο Σταύρος Γ. γιος οινοπώλη από το Μαυροβούνι. 4. 149. στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας. το 1901. Ο Ιωάννης Φιλιππάκος (1892). Χριστάκος (1875). 2. Ο Κλεόμβροτος Πέτρου Φιλιππάκος (1899). την περίοδο 1905-1908. 146. Βαβούλης (1893). Γαϊταναράκος (1875) από το Σκουτάρι. την περίοδο 1905-1908. στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας το 1906 (από 268) 6. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. Ο Στυλιανός Ιωάννη Αλεμανάκος (1889). από το Βαχό. το 1903. γιος ναυτικού από τον Κότρωνα. στο Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. από το Φλομοχώρι. Ο Νικόλαος Ευθυμίου Βεντίκος (1894) από το Νύφι. 7. 3. Αυτοί ήταν με αλφαβητική σειρά: 1. Ο Θεοδόσιος Ν. την περίοδο 1890-1891. 9. γιος ιερέα από το Μαυροβούνι. την περίοδο 1905-1907. 152. Ο Αναστάσιος Γ. γιος εργάτη από την Πάνιτσα. Ο Παναγιώτης Ηλία Χριστάκος (1900). στο Β΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. την περίοδο 1911-1912. στα Α΄και Β΄ελληνικά σχολεία Γυθείου. γιος παντοπώλη από το Μαυροβούνι. Χριστάκος (1891). 145. γιος δικαστικού κλητήρα από τον Κότρωνα. Μιχαήλ Χριστάκος (1899). Ο Βασίλειος Δ. Ο Πέτρος Δ. την περίοδο 1888-1890. στα ελληνικά σχολεία Πάνιτσας και Α΄ και Β΄ Γυθείου. Ο Χαρίλαος Φραγκάκος (1881). το 1889. γιος οινοπώλη από τον Κότρωνα. 151. γιος ιερέα από το Μαλεύρι. Ο Γεώργιος Αν. το 1902. στο ελληνικό σχολείο Λάγειας. Βαρδάκος (1895) από τον Παρασυρό. στα ελληνικά σχολεία Κότρωνα και Α΄και Β΄ Γυθείου. το 1912. Ο Βασίλειος Παναγιώτη Ψαρομμάτης (1893). Ο Παναγιώτης Ν. γιος λεμβούχου από τον Κότρωνα. Ο Παναγιώτης Δ. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. την περίοδο 1901-1903. στο Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. από την Παλοβά. 8. Ο Βασίλειος Ιωάννη Ανδρακάκος (1889). Ο Αλεξ. την περίοδο 1911-1912. γιος εισπράκτορα από το Σκουτάρι. Ο Δημήτριος Γ. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. Ο Παναγιώτης Πέτρου Φιλιππάκος (1894). την περίοδο 1887-1891. από την Πάνιτσα. γιος ναυτικού από τη Σπύρα. 147. 10. στο Α΄ ελληνικό σχολείο Γυθείου. .

την περίοδο 1904-1906. Δουκάκος (1876) από το Μαλεύρι. Ο Ευάγγελος Γ. στο Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. 35. στο Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. στα ελληνικά σχολεία Κίττας και Κότρωνα. Γιαννιτσαράκος (1896) από την Κουτουμού. 19. στο Β΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. το 1903. Ο Παναγιώτης Ιωάννη Δημάκος (1898) από τη Ράχη. 22. Γουλάκος (1893) από τα Λουκάδικα. το 1902. στο Β΄ ελληνικό σχολείο Γυθείου το 1891.11. Ο Κυριακούλης Σ. Ο Τζαννής Τζ. στα Α΄και Β’ ελληνικά σχολεία Γυθείου. την περίοδο 1889-1891. 12. 32. Ο Γεώργιος Διονυσίου Δημάκος (1878) από το Μαλεύρι. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. 29. στα Α΄ και Β΄ ελληνικά σχολεία Γυθείου. Ο Κυριάκος Αντωνίου Δουρέκας (1892) από το Νύφι. 26. 15. Ο Γεώργιος Ν. 16. 14. Δριβάκος (1885) από το Μαλεύρι. 30. Γκενάκος (1893) από την Καρυούπολη. 34. Ο Κυριακούλης Ιωάννη Γαλανέας (1898) από τα Κονάκια. Ιωάννη Δεμέστιχας (1891) από το Μαυροβούνι. στο Β΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. Γεωργίου Δημητράκος (1900) από τον Κότρωνα. Ο Ευάγγελος Μενελάου Δεμέστιχας (1891) από τα Καλύβια. Ο Βασίλειος Ιωάννη Δεμοιράκος (1891) από το Σκουτάρι. Ο Θεοδ. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. Ο Δημ. την περίοδο 1911-1912. την περίοδο 1909-1910. την περίοδο 1903-1904. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. την περίοδο 1911-1912. Ο Σταύρος Δ. στο Β΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. την περίοδο 1902-1903. την περίοδο 1904-1906. Ο Ιωάννης Σ. Δημητρακάκος (1882) από τη Χειμάρρα. 17. Ο Παναγιώτης Ιωάννη Δημάκος (1878) από την Πάνιτσα. Δρακουλάκος (1889) από την Καρυούπολη. στο Α΄ ελληνικό σχολείο Γυθείου. Ο Μιχαήλ Δουκάκος (1889) από το Μαλεύρι. το 1892. Ο Αντώνιος Ζαρ. στο Α΄ ελληνικό σχολείο Γυθείου. Ο Παναγιώτης Π. την περίοδο 1911-1912. Ο Πέτρος Δημητρίου Δασκαλάκης (1897) από τον Κάββαλο. την περίοδο 1910-1911. το 1911. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. την περίοδο 1898-1900. Ο Γεώργιος Ευσταθίου Δημητρουλάκος (1898) από το Μαυροβούνι. το 1905. στο Β΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. . 24. την περίοδο 1908-1912. Ο Κωνσταντίνος Ιωάννη Δασκαλάκης – Δεμέστιχας (1889) από την Αλεπού. 33. 27. 18. το 1896. Δεμέστιχας (1900) από το Σκουτάρι. στο Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. Ο Παναγιώτης Ιωάννη Δασκαλάκης (1891) από τη Ριγανόχωρα. 23. 13. στο Β΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. Ο Πέτρος Σπυρίδωνα Δαμηλάκος (1889) από το Μαυροβούνιο. Δουκάκος (1880) από το Μαλεύρι. 20. το 1902. την περίοδο 1901-1904. Ο Ιωάννης Νικολάου Δημητρουλάκος (1899) από το Μαυροβούνι. την περίοδο 1893-1894. Ο Ιωάννης Αν. 31. στο Α΄ ελληνικό σχολείο Γυθείου. στα Α΄και Β΄ελληνικά σχολεία Γυθείου. 21. 28. την περίοδο 1903-1905. στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. το 1904. την περίοδο 1909-1912. 25. στο Α΄ ελληνικό σχολείο Γυθείου.

την περίοδο 1905-1907. 60. το 1891. 48. στο ελληνικό σχολείο Λάγειας. την περίοδο 1907-1908. 57. στο Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. Ιατρίδης (1883) από την Πάνιτσα. στα ελληνικά σχολεία Πάνιτσας και Α΄ Γυθείου. Καρακασώνης (1895) από τον Πολυάραβο. Ο Παναγιώτης Καβαλιεράκης (1871) από την Καρυούπολη. Ο Δημήτριος Γ. στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας. την περίοδο 1903-1907. 45. το 1900. στο Β΄ ελληνικό σχολείο Γυθείου. 49. Ο Γρηγόριος Σ. στο ελληνικό σχολείο Λάγειας. στο Β΄ ελληνικό σχολείο Γυθείου. 56. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. 40. στα ελληνικά σχολεία Αρεόπολης και Β΄ Γυθείου. στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας. το 1889. την περίοδο 1899-1900.36. 47. Ο Λεωνίδας Κωνσταντίνου Καράμπελας (1896) από την Πάνιτσα. Ο Ιωάννης Σ. στο Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. στο Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. στο Α΄ ελληνικό σχολείο Γυθείου. στο Α΄ ελληνικό σχολείο Γυθείου. στα Α΄και Β΄ελληνικά σχολεία Γυθείου. Καραμιχαλάκος (1889) από τον Άγιο Βασίλειο. στο ελληνικό σχολείο Λάγειας. Ο Κωνσταντίνος Νικολάου Θεοδωράκος (1895) από το Βαχό. την περίοδο 1909-1911. στο Β΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. Καρλής (1891) από τη Λάγεια. Ο Λεωνίδας Καπερναράκος (1877) από το Μαυροβούνι. 53. την περίοδο 1902-1904. 46. 41. 37. στο Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. την περίοδο 1891-1892. 58. στο Α΄ ελληνικό σχολείο Γυθείου. Ο Νικόλαος Αρ. το 1891. Καββουλάκος (1882) από το Σκουτάρι. 55. Ο Γεώργιος Θ. το 1905. 51. Καραντζαλάκος (1890) από την Πηλάλα. Ο Δημήτριος Γεωργίου Καπελλάκος (1899) από τη Σταρέλιτσα. 43. 50. Ο Πέτρος Γεωργίου Ζυγούρης (1892) από τον Καρβελά. 38. Καβαλιεράκης (1892) από την Καρυούπολη. Ο Λεωνίδας Π. το 1895. την περίοδο 1903-1908. Ο Ιωάννης Π. Κασίμης (1892) από το Αχίλλειο. Ο Παναγιώτης Καράντζαλης (1877) από τα Κονάκια. Ο Αντώνιος Θ. την περίοδο 1895-1897. 39. Ο Μιχαήλ Σ. Ο Γεώργιος Στ. την περίοδο 1907-1910. Ο Πιέρρος Κατσανάκος (1890) από το Σκουτάρι. την περίοδο 1904-1906. 44. 59. στα ελληνικά σχολεία Πάνιτσας και Α΄ Γυθείου. Ο Δημήτριος Β. Ο Πέτρος Δ. στο Β΄ ελληνικό σχολείο Γυθείου. το 1889. Ο Πιέρρος Βασιλείου Κατσαράκης (1895) από τον Αργιλιά. την περίοδο 1909-1912. στο Α΄ ελληνικό σχολείο Γυθείου. Ο Δημήτριος Γ. Δριβάκος (1890) από τον Πολυάραβο. Καράντζαλης (1876) από το Μαλεύρι. την περίοδο 1900-1904. το 1905. την περίοδο 1904-1905. την περίοδο 1908-1910. . Ο Δημήτριος Εξαρχουλάκος (1877) από το Μαλεύρι. Ο Μελέτιος Ζερβουλάκος (1888) από τα Κονάκια. την περίοδο 1889-1891. το 1903. Ιατρίδης (1882) από την Πάνιτσα. στο Α΄ ελληνικό σχολείο Γυθείου. Κασιδόκωστας (1891) από το Αχίλλειο. Ο Ευάγγελος Καπουρελάκος (1893) από τον Αγερανό. 54. Θεοδωρακάκος (1893) από τη Ράχη. 42. 52.

το 1911. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. στο Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. Μόφορης (1869) από το Σολοτέρι. στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας. Ο Θεοφάνης Μανωλάκος (1899) από τα Καλύβια. την περίοδο 1910-1912. στο Β΄ ελληνικό σχολείο Γυθείου. στο Α΄ ελληνικό σχολείο Γυθείου. Δ. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. Κωτσάκος (1887) από το Σκαμνάκι. 69. το 1903. 83. στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας. 78. το 1902. 74. το 1882. Ο Πέτρος Δ. 70. Ο Ιωάννης Γ. στο Α΄ελληνικό σχολείο Σπάρτης. Κυριακογιαννάκος (1865) από το Φλομοχώρι. το 1879. στο Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. Ο Γεώργιος Πουλ. 73. Ο Ν. Ο Κυριάκος Ηλία Μόφορης (1866) από το Σολοτέρι. το 1906. 64. Ο Παναγιώτης Θ. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. Μουσούλης (1892) από το Νύφι. Ο Παναγιώτης Λ. 80. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. 62. Ο Ηλίας Δημητρίου Λεβάκος (1896) από το Βαχό. την περίοδο 1899-1900. το 1892. Ο Ηλίας Μ. Ο Δημήτριος Κουκουλομμάτης (1877) από το Μαλεύρι. Ο Μιχαήλ Μουσούλης (1890) από το Νύφι. στο Α΄ ελληνικό σχολείο Γυθείου. Κωτσάκος (1895) από το Σκαμνάκι. Ο Γεώργιος Ηλία Κουτράκος (1876) από το Λίμπερδο. Ο Γεώργιος Διονυσίου Μανιατάκος (1893) από το Νεοχώρι. 65. την περίοδο 1900-1902. 71. στο Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. 66. το 1892. την περίοδο 1903-1905. στο ελληνικό σχολείο Αρεόπολης. 79. στο Β΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. Ο Φώτος Κατσικάρος (1878) από το Κολοκύνθιο. στο Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. στο Α΄ ελληνικό σχολείο Γυθείου. Κολοκουράκος (1898) από τη Ράχη. στο Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. 77. την περίοδο. 85. το 1873. το 1890. στο Β΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. Ο Γεώργιος Ν.61. Ο Λεωνίδας Χ. την περίοδο 1909-1911. Ο Βασίλειος Π. Μενεγάκος (1886) από τη Ράχη. 67. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. 82. την περίοδο 1902-1904. Λιναράς (1874) από το Μαυροβούνι. την περίοδο 1910-1911. το 1902. την περίοδο 1910-1912. την περίοδο 1889-1890. την περίοδο 1887-1888. Μενδράκος (1890) από τα Βάτα. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. 84. Ο Αντώνιος Αναγ. 63. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. Ο Παναγής Δ. Ο Γεώργιος Στυλιανού Κουφάκος (1897) από τη Σκαμνίτσα. Λογοθέτης (1890) από τον Κότρωνα. Ο Δημοσθένης Μανουσάκης (1860) από το Μαλεύρι. 81. στο Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. το 1889. Ο Σπυρίδων Ν. Μενουδάκος (1886) από τα Κονάκια. το 1882. Κυριακογιαννάκος (1873) από το Φλομοχώρι. 76. Ο Γεώργιος Νικολάου Μανδραπήλιας (1885) από τη Μαραθέα. 72. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. Κυρκοκάκος (1897) από τα Χάνια Κουτουμούς. την περίοδο 1896-1902. στο Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. 75. . Ο Πέτρος Κεφαλάκος (1881) από το Μαλεύρι. 68.

την περίοδο 1897-1900. στο Β΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. το 1895. Ξανθάκος (1885) από το Μαλεύρι. Μόφορης (1867) από το Σολοτέρι. Ο Ευάγγελος Ν. την περίοδο 1898-1902. Ο Ιωάννης Μπουρίκος (1884) από το Νύφι. την περίοδο 1902-1905. 97. Ο Σπυρίδων Μπαλιτσάρης (1884) από το Μαυροβούνι. Ο Πέτρος Γ. στο Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. Ο Ο Ιωάννης Ξυμιτάκος (1873) από το Μαλεύρι. 109. 92. την περίοδο 1881-1882. την περίοδο 1889-1890. Μπιρμπάκος (1892) από τη Ράχη. Οικονομάκος (1884) από το Μαλεύρι. Ο Πέτρος Δ. 103. Ο Γεώργιος Ν. 90. Ο Κωνσταντίνος Ν. Ο Βασίλειος Γ. Ο Φώτιος Νικολακάκος (1877) από τον Αργιλιά. Ο Γεώργιος Α. στο Β΄ ελληνικό σχολείο Γυθείου.86. 105. Ο Θεόδωρος Παναγιώτη Μπαλιτσάρης (1885) από το Μαυροβούνι. Οικονομάκος (1869) από το Φλομοχώρι. στο Β΄ ελληνικό σχολείο Γυθείου. την περίοδο 1900-1903. 101. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. 93. στο Β΄ ελληνικό σχολείο Γυθείου. 107. την περίοδο 1901-1903. στο Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. Μπερδέσης (1887) από τη Λάγεια. Ο Βασίλειος Π. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. την περίοδο 1897-1898. την περίοδο 1895-1896. 110. στο Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. 104. 106. 87. 94. . στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. Μπολολός (1880) από το Μαλεύρι. στο Α΄ ελληνικό σχολείο Γυθείου. Ξανθάκος (1890) από τα Κονάκια. 88. Ξανθάκος (1894) από τα Κονάκια. Ο Παναγιώτης Ν. το 1889. 102. την περίοδο 1890-1894. το 1904. Μπιρμπάκος (1884) από τη Ράχη. στο Α΄ ελληνικό σχολείο Γυθείου. Μπουκουβαλάκος (1884) από το Νεοχώρι. το 1890. Ο Χρήστος Μπουτσιαράκος (1875) από το Μαυροβούνι. 89. Ο Κωνσταντίνος Οικονομάκης (1871) από το Μαλεύρι. το 1899. 91. στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας. στα Α΄ και Β΄ ελληνικά σχολεία Γυθείου. το 1908. το 1903. Μπουρίκος (1889) από το Νύφι. στα Α΄ και Β΄ ελληνικά σχολεία Γυθείου. στο Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. Ο Ιωάννης Στ. Ο Στ. το 1896. το 1901. το 1882. 108. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. στα ελληνικά σχολεία Πάνιτσας και Α΄ και Β΄ Γυθείου. Μπιρμπάκος (1886) από τον Καρβελά. το 1904. το 1889. 95. την περίοδο 1896-1899. 96. στο Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. Ο Παναγιώτης Μπουρελάκος (1887) από το Μαυροβούνι. Ο Πέτρος Π. στο Α΄ ελληνικό σχολείο Γυθείου. Μόφορης (1889) από τη Λάγεια. 98. 100. την περίοδο 1907-1909. στα Α΄ και Β΄ ελληνικά σχολεία Γυθείου. την περίοδο 1907-1911. Ο Μιχαήλ Ηλία Παναγουλάκος (1897) από τα Μαρούλια. Μπιρμπάκος (1886) από τη Ράχη. Ο Λεωνίδας Γ. Ο Στυλιανός Μπακογιάννης (1896) από τα Καλύβια. Ο Ανάργυρος Π. 99. Ο Φώτιος Γ. στο ελληνικό σχολείο Λάγειας. στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας. στα ελληνικά σχολεία Λάγειας και Κότρωνα.

Πλακούδης (1881) από τη Λάγεια. στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας. Ο Βασίλειος Γ. το 1905. Ο Χρήστος Αλ. στα Α΄και Β΄ελληνικά σχολεία Γυθείου. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. Ο Παναγιώτης Σαραντάκος (1900) από το Χουσιάρι. Ο Απόστολος Ιωάννη Πιερρουτσάκος (1895) από το Σκουτάρι. Στρατάκος (1893) από τη Χειμάρρα. Ο Σταύρος Σαραντάκος (1898) από το Χουσιάρι. 121. 124. Ο Μιχαήλ Ν. 127. 130. 118. Σαμπατάκος (1892) από τον Αργιλιά. Σκορινάκος (1896) από τον Πασσαβά. Ο Δημήτριος Σ. 131. 122. Ο Π. Ο Ιωάννης Παπαδογιαννάκος (1890) από το Νύφι. Ο Βασίλειος Σ. στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας. στο Α΄ ελληνικό σχολείο Γυθείου. στο ελληνικό σχολείο Λάγειας. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. την περίοδο 1910-1912. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. στο Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. Ο Κωνσταντίνος Σταρόγιαννης (1871) από το Μαυροβούνι. στο ελληνικό σχολείο Αρεόπολης. στο Β΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. το 1889. 126. Ο Λυκούργος Δημ. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα.111. 112. το 1912. 114. 128. Παπαδάκος (1897) από τη Μαραθέα. στα Α΄ και Β΄ ελληνικά σχολεία Γυθείου. Παπαδοσπανάκος (1878) από το Σκουτάρι. 132. το 1902. το 1908. 116. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. 113. Ο Γεώργιος Μιχαήλ Στρατάκος (1901) από την Τσεροβά. το 1912. την περίοδο 1905-1908. στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας. στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας. στο γυμνάσιο Γυθείου. Ο Παύλος Στεφάνου Στεφανάκος (1893) από τη Χειμάρρα. Ο Νικόλαος Α. 117. το 1888. το 1889. την περίοδο 1911-1912. 120. Ο Κωνσταντίνος Ιωάννη Παστωτής (1878) από το Μαυροβούνι. Ο Νικόλαος Φ. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. 134. την περίοδο 1889-1890. Παπαδάκος (1895) από την Καρυούπολη. το 1889. Ο Νικόλαος Αντωνίου Παπαδάκης (1893) από την Καρυούπολη. Ο Ηλίας Κ. Ο Βασίλειος Μιχαήλ Σουκάκος (1899) από τη Σπύρα. Πετροπουλάκης (1899) από τη Ράχη. την περίοδο 1889-1892. στο Β΄ ελληνικό σχολείο Γυθείου. στο Α΄ ελληνικό σχολείο Γυθείου. την περίοδο 1906-1907. Σαβάκος (1874) από τη Χειμάρρα. την περίοδο 1905-1908. το 1905. το 1912. την περίοδο 1910-1912. Ο Βασίλειος Πιερράκος (1877) από τη Χειμάρρα. Ο Επαμεινώνδας Ν. Πατσουράκος (1894) από τα Κονάκια. την περίοδο 1907-1909. στο Β΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. το 1905. Παπαδοθωμάκος (1896) από την Τσεροβά. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. . την περίοδο 1906-1909. 133. στο Α΄ ελληνικό σχολείο Γυθείου. 119. την περίοδο 1907-1911. 123. 115. 129. στο Α΄ ελληνικό σχολείο Γυθείου. 135. στο ελληνικό σχολείο Αρεόπολης. Ο Βασίλειος Κ. Παπαδάκος (1900) από τη Μαραθέα. το 1895. Πατσουράκος (1894) από τα Κονάκια. Ο Μιχαήλ Π. την περίοδο 1906-1908. Ο Μιχαήλ Ρεσμπίθας (1876) από το Μαυροβούνι. 125.

στα ελληνικά σχολεία Κότρωνα και Β΄ Γυθείου. στα Α΄και Β΄ελληνικά σχολεία Γυθείου. Τζαννετάκος (1887) από το Μαλεύρι. Ο Νικόλαος Π. την περίοδο 1889-1892. στο Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. στο Α΄ ελληνικό σχολείο Γυθείου. το 1879. 148. 150. 143. το 1890. την περίοδο 1909-1912. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. την περίοδο 1888-1890. 138. το 1908. Ο Παναγιώτης Β. 155. Ο Μιχαήλ Τσοτάκος (1880) από τον Κότρωνα. Χριστάκος (1879) από τον Κότρωνα. στο Α΄ ελληνικό σχολείο Γυθείου. Ο Πέτρος Λ. Τσίκλας (1878) από τη Λάγεια. το 1895. 151. Ο Νικόλαος Δημ. την περίοδο 1907-1908. 142. 141. Τζανετουλάκος (1885) από τον Άγιο Βασίλειο. την περίοδο 1897-1899. το 1887. 145. στο Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. 149. Ο Αριστοτέλης Στρατηγάκος (1877) από τον Πολυάραβο. 139. Ο Σαμπάτης Φαράκος (1864) από τα Βάτα. Χριστάκος (1881) από τον Κότρωνα. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. στο Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. την περίοδο 1891-1892. Ο Ηλίας Β. 137. 156. Ο Ηλίας Β. στα Α΄ και Β΄ ελληνικά σχολεία Γυθείου. 153. το 1899. την περίοδο 1904-1906. το 1904. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. Ο Γεώργιος Χιωτάκος (1895) από το Μαυροβούνι. στο ελληνικό σχολείο Λάγειας. Ο Πέτρος Ταϊφάκος (1875) από το Σκουτάρι. στο Β΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. Ο Δημήτριος Χρήστου Φιλιππάκος (1892) από το Μαυροβούνι. Ο Πέτρος Στρατηγάκος (1853) από το Μαλεύρι. 144. Ο Ιωάννης Βασιλείου Φαράκος (1899) από το Σκουτάρι. το 1890. Ο Παναγιώτης Γρηγορίου Τσομενός (1878) από το Μαυροβούνι. στο Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου.136. την περίοδο 1889-1892. στο Β΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. 146. 140. 147. την περίοδο 1890-1892. Ο Σωτήριος Τσουλάκος (1874) από τον Κότρωνα. την περίοδο 1872-1873. το 1890. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. Ο Βασίλειος Ηλία Τζανετουλάκος (1892) από τον Πασσαβά. Ο Παναγιώτης Ηλία Χαρτοκόλλης (1878) από το Μαλεύρι. Ο Κυριάκος Στρατηγάκος (1879) από τον Πολυάραβο. . στο Α΄ ελληνικό σχολείο Γυθείου. το 1890. Τσίκλος (1892) από τους Πιόντες. στο Α΄ ελληνικό σχολείο Γυθείου. 154. στο Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. την περίοδο 1890-1891. 152. Ο Σωτήριος Τσοντάκος (1874) από τον Κότρωνα. Ο Ηλίας Στρατηγάκος (1877) από τον Πολυάραβο. στο Α΄ελληνικό σχολείο Σπάρτης.

π. γιοι δήμαρχου (1889-1891) από την Πάνιτσα. 5. την περίοδο 1900-1909. κάτι όμως. 178. Σε απόλυτους αριθμούς οι περισσότεροι γονείς που έστελναν τα παιδιά τους στη μέση εκπαίδευση ήταν αγροτικής προέλευσης. Με μεγάλη επιφύλαξη καταγράφονται όσα θεωρήθηκαν ως αδέλφια. λόγω του κοινού επωνύμου. την περίοδο 1900-1904. την περίοδο 1902-1910. κοινό όνομα πατρός. ενώ οι αγρότες φαίνεται ότι αρκούνταν στη διοχέτευση κυρίως ενός παιδιού στο σχολείο. την περίοδο 1906-1912. Μερικές φορές. Οι αδελφοί Ιωάννης (1890) και Δημήτριος (1896) Γεωργίου Ανδρακάκου από την Πάνιτσα.λ. Αθήναι. στα ελληνικά σχολεία Πάνιτσας. αφού οι αγροτικές οικογένειες αποτελούσαν τη συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού. στα ελληνικά σχολεία Κότρωνα και Α΄ Γυθείου και το Γυμνάσιο Γυθείου. του ονόματος και του επαγγέλματος του πατέρα τους καθώς και καταγωγής τους. τέλη 19ου-αρχές 20ού αιώνα). Γενικά οι οικογενειακές στρατηγικές των αστικών στρωμάτων φαίνεται ότι μεθόδευαν τη φοίτηση πολλών αδελφών στη μέση εκπαίδευση. κοινός τόπος καταγωγής. το οποίο έφθανε για τη δημιουργία των απαιτούμενων διασυνδέσεων με κάποιο αστικό κέντρο του εσωτερικού ή του εξωτερικού και την κοινωνική ανέλιξη όλης της οικογένειας. Γι΄ αυτό και σε καμία περίπτωση τα στοιχεία αυτά δεν είναι πλήρη και δεν είναι απόλυτα σίγουρη η αδερφική σχέση. Α΄ Γυθείου και το Γυμνάσιο Γυθείου. την περίοδο 1889-1892. όμως. Ο υπολογισμός των αδελφών έγινε με βάση τα στοιχεία που υπήρχαν. των οικογενειών που συγκροτούσαν τα αστικά στρώματα της περιοχής και έστελναν περισσότερα από ένα παιδιά στη μέση εκπαίδευση ήταν πολύ υψηλότερο από των αντίστοιχων αγροτικών οικογενειών. Γαβαλά. και δύο παιδιά. ακόμα και κοριτσιών. όμως. . Κοινωνία και Εκπαίδευση (Λακωνία. με πολλές-πολλές επιφυλάξεις. Ιδιαίτερη αύξηση αυτών των οικογενειών όλων των επαγγελματικών κατηγοριών παρατηρείται μετά το 1900. Πάντως οι αγροτικές αυτές οικογένειες μειώθηκαν το διάστημα 1892-1895. Τα αδέλφια Χαράλαμπος (1893) και Παύλος (1900) Ιωάννη Αναγνωστάκου από την Παλοβά. στα ελληνικά σχολεία Πάνιτσας και Β΄ Γυθείου. σπανιώτερα δε και τρία ή τέσσερα. που κατάγονταν από την επαρχία Γυθείου. με σκοπό την κοινωνική αναπαραγωγή και ανέλιξή τους.Οικογενειακές στρατηγικές και μέση εκπαίδευση Συνήθως ένα παιδί από κάθε οικογένεια φοιτούσε στο σχολείο. Λακωνικαί Σπουδαί. Το ποσοστό. την περίοδο δηλαδή επιβολής εκπαιδευτικών τελών στη μέση εκπαίδευση5. Τα αδέλφια Παναγιώτης (1890) και Δημοσθένης (1891) Νικολάου Αλεβιζάκου από τη Χειμάρρα. στο Β΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. 4. Οι μαθητές-αδέλφια. 2. Οι αδελφοί Γεώργιος (1872) και Πέτρος (1874) Δημητρίου Ανδρακάκου. σχετικές χρονολογίες γέννησης κ. 5 Πέπης Γ. στο Γυμνάσιο Γυθείου. ενώ παρατηρούνται και μεγάλες διαφορές ηλικίας μεταξύ αδερφών. σ. 2002. Οι αδελφοί Κωνσταντίνος (1888) και Παναγιώτης (1889) Ηλία Ανδρακάκου από την Πάνιτσα. 3. που τότε τουλάχιστον συνέβαινε συχνά. προέρχονταν από αγροτικές οικογένειες και φοίτησαν στη μέση εκπαίδευση (ελληνικό σχολείο και Γυμνάσιο) ανά το Νομό ήσαν: 1. Συχνά όμως τα ονόματα μπορεί να μοιάζουν.

την περίοδο 1900-1909. στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας. στο ελληνικό σχολείο Λάγειας. στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας. την περίοδο 1911-1912. Νικόλαος (1892) και Παναγιώτης (1892) Μιχαήλ Βλασταράκου από τον Κάββαλο. Οι αδελφοί Γεώργιος (1894). στο ελληνικό σχολείο Λάγειας 19. την περίοδο 1905-1911. Νικόλαος (1898) και Παναγιώτης (1900) Θεοδ. 12. στο ελληνικό σχολείο Αρεόπολης. Οι αδελφοί Πασχάλης (1894) και Αντώνιος (1900) Νικολάου Γερακαράκη από το Σκουτάρι. 18. Βλασταράκου από τον Κάββαλο. Βουγικλάκη από τα Παχυάνικα. 22. Οι αδελφοί Χρήστος (1877). την περίοδο 1898-1912. στα ελληνικά σχολεία Κότρωνα και Β΄Γυθείου. στα Α΄ και Β΄ ελληνικά σχολεία Γυθείου και Κότρωνα. την περίοδο 1901-1911. την περίοδο 1891-1903. . Οι αδελφοί Βασίλειος (1894) και Σταύρος (1897) Ιωάννη Βουγικλάκη από τη Λάγεια. Βαβούλη από την Παλοβά. στα ελληνικά σχολεία Αρεόπολης και Λάγειας. Οι αδελφοί Αντώνιος (1889). Κυριάκος (1895) και Λεωνίδας (1897) Βασιλείου Γεωργάκου από τα Κορακιάνικα. την περίοδο 1909-1912. Οι αδελφοί Βασίλειος (1884) και Ιωάννης (1885) Θ. 23. 14. την περίοδο 1901-1912. γιοι δήμαρχου από το Νύφι. στο ελληνικό σχολείο Αρεόπολης. Οι αδελφοί Δημήτριος (1886). Νικόλαος (1896) και Γρηγόριος (1900) Αναστασίου Αντωνάκου από την Πάνιτσα. 16. 20. την περίοδο 1901-1910. 13. Οι αδελφοί Μιχαήλ (1892) και Πέτρος (1894) Θ. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. Βεντίκου. Οι αδελφοί Βασίλειος (1890) και Παναγιώτης (1895) Νικολάου Βλαχουτσάκου από την Τσεροβά. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. την περίοδο 1907-1910. Μιχαήλ (1887) και Νικόλαος (1888) Ιωάννη Βαβούλη από την Παλοβά . Οι αδελφοί Γεώργιος (1895) και Σωτήριος (1900) Β. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. 8. 17. στα Α΄ και Β΄ ελληνικό σχολείο Γυθείου. Παναγιώτης (1884). 11. την περίοδο 1887-1892. Οι αδελφοί Αλέξανδρος (1890) και Στυλιανός (1899) Γεωργίου Γερακαράκου από το Βαχό. την περίοδο 1909-1912. Οι αδελφοί Ηλίας (1875) και Πέτρος (1877) Π. Οι αδελφοί Βασίλειος (1898). την περίοδο 1907-1912. στα ελληνικά σχολεία Κότρωνα και Β΄ Γυθείου 1905-1912. Οι αδελφοί Παναγιώτης (1897) και Αλέξανδρος (1899) Δημητρίου Βουγικλάκη από τη Λάγεια. στα ελληνικά σχολεία Αρεόπολης και Α΄ Γυθείου. Οι αδελφοί Γεώργιος (1892) και Νικόλαος (1898) Παναγιώτη Βορβολάκου από τη Μαραθέα. την περίοδο 19041911. 15. Οι αδελφοί Ηλίας (1889) και Γεώργιος (1895) Σωτηρίου Βλαχουτσάκου από την Τσεροβά.6. την περίοδο 1902-1908. Οι αδελφοί Παναγιώτης (1894) και Βασίλειος (1900) Χαραλάμπους Γερακαράκη από το Σκουτάρι. 21. στα ελληνικά σχολεία Πάνιτσας και Β΄ Γυθείου. την περίοδο 1897-1900. 9. Οι αδελφοί Γρηγόριος (1898) και Δημήτριος (1900) Γεωργίου Αποστολάκου από τα Σκυφιάνικα. 7. στο ελληνικό σχολείο Λάγειας. στα Α΄ και Β΄ ελληνικά σχολεία Γυθείου και το Γυμνάσιο Γυθείου. 10. Γεωργακάκου από το Φλομοχώρι.

στα ελληνικά σχολεία Α΄ Γυθείου και Πάνιτσας. από τον Καρβελά. 38. Γεωργόπουλου από τους Πιόντες. 36. Οι αδελφοί Πέτρος (1890) και Δούκας (1895) Ιωάννη Γεωργιτσανάκου. Οι αδελφοί Στυλιανός (1895) και Δημήτριος (1899) Παναγιώτη Δεμέστιχα από την Αλεπού. Δημήτριος (1897) και Λεωνίδας (1898) Πέτρου Δασκαλάκη – Δεμέστιχα από την Αλεπού. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. Οι αδελφοί Παναγιώτης (1892).24. Γιατράκου από το Αχίλλειο. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. την περίοδο 1904-1912. την περίοδο 1903-1909. στα ελληνικά σχολεία Πάνιτσας και Β΄ Γυθείου. Οι αδελφοί Δημήτριος (1893) και Βασίλειος (1896) Ιωάννη Δεβούρου από την Καινούργια χώρα. Γεώργιος (1880). 28. Σπυρίδων (1867) και Γεώργιος (1870) Π. την περίοδο 1879-1889. την περίοδο 1889-1912. 34. στο Α΄ελληνικό σχολείο και το γυμνάσιο Γυθείου. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. Οι αδελφοί Ιωάννης (1891) και Δημήτριος (1898) Κ. 41. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα και τα γυμνάσια Γυθείου και Σπάρτης. 29. Ευάγγελος (1894). Οι αδελφοί Ηλίας (1892). Γεώργιος (1896) και Διονύσιος (1899) Νικολάου Δημάκου από τον Καρβελά. την περίοδο 1903-1911. Παναγιώτης (1896) και Βασίλειος (1898) Περικλή Γουλάκου από τα Λουκάδικα. την περίοδο 1907-1912. 25. Οι αδελφοί Κωνσταντίνος (1894) και Ιωάννης (1899) Ηλία Γιαννουράκου από το Σκαμνάκι. 27. 40. στο ελληνικό σχολείο Λάγειας. στο Β΄ ελληνικό σχολείο και το γυμνάσιο Γυθείου. Οι αδελφοί Γρηγόριος (1876). 26. Οι αδελφοί Παναγιώτης (1877). Οι αδελφοί Γεώργιος (1885). 39. την περίοδο 1904-1906. Λεωνίδας (1896) και Κωνσταντίνος (1900) Σταύρου Γουρδομιχάλη από τον Κότρωνα. Γιαννουράκου από το Σκαμνάκι. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα και το γυμνάσιο Γυθείου. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα και το γυμνάσιο Γυθείου. Δεμέστιχα από τη Ριγανόχωρα. την περίοδο 1904-1911. την περίοδο 1902-1906. την περίοδο 1895-1912. 31. Οι αδελφοί Βασίλειος (1891) και Νικόλαος (1893) Σ. Οι αδελφοί Ιωάννης (1888) και Ανάργυρος (1889) Γουλιέλμος από τη Λάγεια. Οι αδελφοί Βασίλειος (1892) και Κυριάκος (1895) Γεωργίου Δημητράκου από τον Κότρωνα. 33. στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας. . την περίοδο 1889-1898. 37. Γεώργιος (1880) και Θεόδωρος (1884) Ευσταθίου Γουρδομιχάλη από το Φλομοχώρι. στο ελληνικό σχολείο Λάγειας. 35. την περίοδο 1903-1904. την περίοδο 1896-1912. Οι αδελφοί Παναγιώτης (1883). την περίοδο 1904-1912. Μιχαήλ (1893) και Βασίλειος (1899) Λεωνίδα Γιαννουράκου από το Σκαμνάκι. την περίοδο 1905-1912. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. Οι αδελφοί Γρηγόριος (1865). 30. Οι αδελφοί Δημήτριος (1893). Κωνσταντίνος (1879). στο ελληνικό σχολείο Λάγειας. Οι αδελφοί Δημήτριος (1895) και Κωνσταντίνος (1896) Γιαννούζου Δεμέστιχα από την Αλεπού. στα ελληνικά σχολεία Α΄ Γυθείου και Πάνιτσας. Ελπιδοφόρος (1889) και Ιωάννης (1890) Σπυρίδωνα Δαμηλάκου από το Μαυροβούνι. Οι αδελφοί Ιωάννης (1891) και Πέτρος (1894) Π. 32. την περίοδο 1904-1910. στο ελληνικό σχολείο Λάγειας και το γυμνάσιο Γυθείου. την περίοδο 1904-1908. την περίοδο 1906-1912.

την περίοδο 1901-1909. 49. Οι αδελφοί Γεώργιος (1876) και Δημήτριος (1877) Π. την περίοδο 18961906. στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας. 53. την περίοδο 1902-1912. Διακουμάκου από τα Χάνια Κουτουμούς. Οι αδελφοί Λεωνίδας (1866). 54. την περίοδο 1889-1892. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. την περίοδο 1880-1882. 50. στα Α΄ ελληνικό σχολείο Γυθείου και Πάνιτσας. 51. Οι αδελφοί Παναγιώτης (1883) και Χαράλαμπος (1890) Β. 47. Οι αδελφοί Γεώργιος (1890). Θωμάκου από το Μαλεύρι. στα ελληνικά σχολεία Αρεόπολης και Α΄ Γυθείου. Βασίλειος (1894) και Μιχαήλ (1897) Πέτρου Δουκάκου από το Σκαμνάκι. Οι αδελφοί Γεώργιος (1871) και Παναγιώτης (1872) Ηλία Ζερβουλάκου από τα Κονάκια. την περίοδο 1898-1906. 57.42. γιοι δημάρχου από τα Βάτα. 48. το 1879. Οι αδελφοί Γεώργιος (1889) και Αντώνιος (1890) Στυλιανού Διακουμάκου από το Βαχό. Οι αδελφοί Παναγιώτης (1890) και Ιωάννης (1896) Θεοδώρου Θωμάκου από τον Καρβελά. Δουκάκου από το Σκαμνάκι στα ελληνικά σχολεία Α΄ Γυθείου και Πάνιτσας. 45. Οι αδελφοί Δημήτριος (1901) και Πέτρος (1902) Σπυρίδωνος Θωμάκου από τον Καρβελά. στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας. 46. 56. στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας και το γυμνάσιο Γυθείου. στα Α΄και Β΄ελληνικά σχολεία Γυθείου. την περίοδο 1900-1911. στα Α΄ελληνικό σχολείο και το γυμνάσιο Γυθείου. . Οι αδελφοί Βασίλειος (1887) και Περικλής (1892) Δ. στα ελληνικά σχολεία Πάνιτσας και Α΄ Γυθείου και το γυμνάσιο Γυθείου. 44. Οι αδελφοί Δημοσθένης (1871). 55. Οι αδελφοί Δημήτριος (1897) και Βασίλειος (1899) Θωμά Θωμάκου από την Τσίχοβα. Οι αδελφοί Δημήτριος (1889) και Μιχαήλ (1897) Κωνσταντίνου Δημητράκου από το Σκαμνάκι. 58. την περίοδο 19071909. Οι αδελφοί Παναγιώτης (1889) και Πέτρος (1898) Σταύρου Καλαποθαράκου από το Βαχό. 59. Δραγουμάνου. στο Α΄ ελληνικό σχολείο Γυθείου. Θωμάς (1878) και Κωνσταντίνος (1884) Αναγνώστη Θεοδωράκου από το Φλομοχώρι. την περίοδο 1903-1912. Στυλιανός (1895) και Δημήτριος (1896) Κωνσταντίνου Δημογιαννάκου από τα Λουκάδικα στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. 43. 52. στα ελληνικά σχολεία Αρεόπολης και Α΄ και Β΄ Γυθείου. Οι αδελφοί Ηλίας (1895) και Γεώργιος (1901) Σαράντου Ζερβουλάκου από τα Κονάκια. το 1912. Πέτρος (1867) και Παύλος (1872) Μιχαήλ Δραγουμάνου από το Φλομοχώρι. Οι αδελφοί Χρήστος (1894) και Αντώνιος (1896) Γεωργίου Καλαματιανού από την Κουτουμού. Παύλος (1890) και Γεώργιος (1900) Κυριάκου Καλαματιανού από τη Μαλλιαρή Συκιά. Οι αδελφοί Λεωνίδας (1867) και Στυλιανός (1867) Θ. την περίοδο 1906-1912. Δημήτριος (1892). στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. την περίοδο 1884-1902. στο γυμνάσιο Γυθείου. στα ελληνικά σχολεία Κότρωνα και Β΄Γυθείου και το γυμνάσιο Γυθείου. στο Β΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. στα Α΄και Β΄ελληνικά σχολεία Γυθείου και Πάνιτσας και το γυμνάσιο Γυθείου. την περίοδο 1909-1912. Οι αδελφοί Κωνσταντίνος (1890). την περίοδο 1903-1912. την περίοδο 1902-1910. την περίοδο 1903-1906. Οι αδελφοί Ζάρκος (1891). την περίοδο 1889-1892.

Οι αδελφοί Πιέρρος (1877) και Θεοδ.60. Κάσση από τον Πάληρο. Καρακασώνης από τον Πολυάραβο. Οι αδελφοί Πέτρος (1888). την περίοδο 1897-1904. Οι αδελφοί Γεώργιος (1892) και Κυριάκος (1893) Σταύρου Καπερναράκου από το Βαχό. στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας. στα ελληνικά σχολεία Πάνιτσας και Β΄ Γυθείου. στο Β΄ ελληνικό σχολείο. 77. Οι αδελφοί Παναγιώτης (1891) και Μιχαήλ (1895) Σταύρου Καμουλάκου από τον Αργιλιά. Ιωάννης (1896) και Αντώνιος (1896) Μ. Γεώργιος (1896) και Κλεάνθης (1900) Νικολάου Καρύθρακα από την Πηλάλα. την περίοδο 1889-1891. 73. Αντώνιος (1894) και Παναγιώτης (1900) Βασιλείου Καράμπελα από την Πάνιτσα. στο ελληνικό σχολείο Λάγειας και το γυμνάσιο Γυθείου. την περίοδο 1909-1912. 64. στο Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. 63. Κωνσταντίνος (1896) και Λεωνίδας (1899) Ιωάννη Κατραμάδου από τη Σκαμνίτσα. Οι αδελφοί Δημήτριος (1893) και Νικόλαος (1895) Δημοσθένη Κατσικάρου από τον Αργιλιά. την περίοδο 1892-1911. Κολοκοτρώνη από το Μαλεύρι. στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας. Οι αδελφοί Βασίλειος (1896) και Δημήτριος (1900) Αριστείδη Κατραμάδου από τη Σκαμνίτσα. Οι αδελφοί Σπυρίδων (1890) και Αρίστος (1893) Πιέρρου Κοντογιάννη από την Παλοβά. 68. Οι αδελφοί Γεώργιος (1892) και Ευθύμιος (1894) Ιωάννη Καλογεράκου από την Κουτουμού. Οι αδελφοί Κωνσταντίνος (1884). την περίοδο 1905-1910. την περίοδο 19091912. στο Α΄ ελληνικό σχολείο Γυθείου. την περίοδο 1904-1908. 76. στο ελληνικό σχολείο Λάγειας. στα ελληνικά σχολεία Πάνιτσας. Οι αδελφοί Ζαφείριος (1885). . Ηλίας (1890) και Χαράλαμπος (1892) Δημητρίου Κόκκαλη από το Μαυροβούνι. την περίοδο 1904-1907. την περίοδο 1894-1905. Γεώργιος (1891) Δ. Οι αδελφοί Παναγιώτης (1892) και Ηλίας (1899) Πέτρου Κοντάκος από την Πηλάλα. (1879) Ιωάννη Κορκοκάκου από τα Μαρούλια. 62. Οι αδελφοί Δημήτριος (1894). Καλογερόγιαννη από το Σολοτέρι. την περίοδο 1890-1892. στα ελληνικά σχολεία Πάνιτσας και Αρεόπολης. την περίοδο 1903-1912. στα Α΄ και Β΄ ελληνικά σχολεία και το γυμνάσιο Γυθείου. την περίοδο 1900-1905. 74. 61. Βασίλειος (1892). Οι αδελφοί Κυριακούλης (1897) και Γεώργιος (1899) Π. Κυριάκος (1893). στο Β΄ ελληνικό σχολείο Γυθείου. την περίοδο 1902-1907. Καράντζαλη από τα Κονάκια. Οι αδελφοί Γεώργιος (1889). στα Α΄ και Β΄ ελληνικά σχολεία και το γυμνάσιο Γυθείου. Οι αδελφοί Βασίλειος (1891). 72. την περίοδο 1904-1909. την περίοδο 1902-1906. στο ελληνικό σχολείο Λάγειας. την περίοδο 1903-1910. Οι αδελφοί Κυριάκος (1892) και Παναγιώτης (1894) Κ. 70. την περίοδο 1901-1912. Οι αδελφοί Ανδρέας (1891) και Νικόλαος (1897)Αναστασίου Καρλαύτη από το Μαυροβούνι. την περίοδο 1902-1912. την περίοδο 1905-1912. στο Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. Οι αδελφοί Λεωνίδας (1877) και Παναγιώτης (1878) Γ. Α΄ και Β΄ Γυθείου και το γυμνάσιο Γυθείου. στα ελληνικά σχολεία Πάνιτσας και Α΄ Γυθείου και το γυμνάσιο Γυθείου. Οι αδελφοί Μιχαήλ (1883) και Θεόδωρος (1888) Βρετού Κασίμη από το Αχίλλειο. 66. στο ελληνικό σχολείο Αρεόπολης. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. 67. 75. 71. 69. Δημήτριος (1891). 78. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. 65.

82. Βασίλειος (1891) και Γεώργιος (1892) Αποστόλου Κορωνάκου από την Πάνιτσα. 86. Οι αδελφοί Παναγιώτης (1882). στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. Πέτρος (1896) και Λάζαρος (1898) Βασιλείου Κουλάκου από την Τόμπρα. στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας. 85. στα ελληνικά σχολεία Αρεόπολης και Κότρωνα. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. Οι αδελφοί Αντώνιος (1880). την περίοδο 1905-1906. Οι αδελφοί Μιχαήλ (1889) και Νικόλαος (1890) Π. την περίοδο 1901-1912. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. Πάνιτσας. Κυριακούλης (1889) και Παναγιώτης (1897) Γεωργίου Κουμανάκου από το Σκαμνάκι. στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας. 96. 94. Βρασίδας (1895) και Παύλος (1901) Κωνσταντίνου Κουζούνα από τα Σκαλτσοτιάνικα. Οι αδελφοί Νικόλαος (1894) και Γεώργιος (1897) Παναγιώτη Κορωνάκου από την Πάνιτσα. την περίοδο 1895-1902. στα ελληνικά σχολεία Πάνιτσας και Α΄ και Β΄ Γυθείου και το γυμνάσιο Γυθείου. την περίοδο 1906-1912. 93. την περίοδο 1893-1910. στο Α΄ ελληνικό σχολείο και το γυμνάσιο Γυθείου. Α΄ Γυθείου και το γυμνάσιο Γυθείου. γιοι αγρότη από τον Κάββαλο. Νικόλαος (1890) και Γεώργιος (1896) Βασιλείου Κοτσιφάκου από την Καρυούπολη. την περίοδο 1889-1891. Οι αδελφοί Λεωνίδας (1890) και Μιχαήλ (1890) Δημ. Οι αδελφοί Ηλίας (1890) και Δημήτριος (1900) Πέτρου Κουτράκου από το Λίμπερδο. Κρητικάκου από το Σκαμνάκι. την περίοδο 1901-1912. 84. την περίοδο 1906-1912. Οι αδελφοί Δημήτριος (1873) Χαρίλαος (1876) και Παναγιώτης (1885) Ηλία Κουκουλομμάτη από το Μαλεύρι. στα ελληνικά σχολεία Αρεόπολης. την περίοδο 19031912. Οι αδελφοί Παναγιώτης (1866) και Αντώνιος (1867) Μ. 92. Οι αδελφοί Ευθύμιος (1889). 83. 95. την περίοδο 1892-1912. Οι αδελφοί Δημήτριος (1896) και Ηλίας (1900) Ιωάννη Κουράκου από το Σκαμνάκι. 91. Οι αδελφοί Αλέξιος (1893) και Σταύρος (1894) Κωνσταντίνου Κουρουνάκου από τον Κότρωνα. Οι αδελφοί Κυριακούλης (1892) και Ευστράτιος (1896) Βασιλείου Κουάκη από τα Κόζια. 80. Κουτρελάκου από τα Λουκάδικα. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα και το γυμνάσιο Γυθείου. Κοτσιφάκου. Κοτσιφάκου από τον Κάββαλο. Οι αδελφοί Ιωάννης (1892). στα ελληνικά σχολεία Κότρωνα και Αρεόπολης. 88. 87. 90. 81. την περίοδο 1908-1912. την περίοδο 1905-1911. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. Κουλούβαρη από τον Κότρωνα. στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας. Οι αδελφοί Δημήτριος (1881) και Παναγιώτης (1885) Γ. Οι αδελφοί Γεώργιος (1891) και Δημήτριος (1898) Ιωάννη Κουλάκου από την Τόμπρα. στα ελληνικά σχολεία Πάνιτσας και Β΄ Γυθείου. την περίοδο 1879-1881. την περίοδο 19011909. την περίοδο 1903-1911. Οι αδελφοί Ιωάννης (1890) και Γεώργιος (1896) Δημ. την περίοδο 1901-1912. . στα ελληνικά σχολεία Πάνιτσας και Α΄ Γυθείου. στο Α΄ ελληνικό σχολείο και το γυμνάσιο Γυθείου. την περίοδο 19021904. στα ελληνικά σχολεία Κότρωνα και Α΄ Γυθείου. την περίοδο 1900-1903.79. στα ελληνικά σχολεία Πάνιτσας και Α΄ και Β΄ Γυθείου και το γυμνάσιο Γυθείου. 89. Οι αδελφοί Λεωνίδας (1889). Οι αδελφοί Γρηγόριος (1894) και Μιχαήλ (1899) Ιωάννη Κοτεάκου από τον Κότρωνα.

Οι αδελφοί Ιωάννης (1896) και Αντώνιος (1897) Παναγιώτη Μελετάκου από τη Σκαμνίτσα. στα Α΄ και Β΄ ελληνικά σχολεία Γυθείου. 107. Οι αδελφοί Πέτρος (1872) και Σωτήριος (1878) Ιωάννη Μανδαλά από το Μαυροβούνι. 105. την περίοδο 19071910. 112. Γεώργιος (1889) και Σπυρίδων (1892) Τρύφωνα Λιναρά από το Μαυροβούνι. στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας και το γυμνάσιο Γυθείου. την περίοδο 1908-1912. 101. την περίοδο 1889-1910. 110. Μανδαλά από το Μαυροβούνι. 100. Δημήτριος (1899) και Κυριάκος (1900) Γεωργίου Μιχαλολιάκου από τα Κορογωνιάνικα. την περίοδο 1909-1912. την περίοδο 1901-1912. 99. την περίοδο 1903-1907. στο ελληνικό σχολείο Λάγειας. στα ελληνικά σχολεία Πάνιτσας. την περίοδο 1907-1912. στο Α΄ελληνικό σχολείο και το γυμνάσιο Γυθείου. 98. στο Β΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. Παναγιώτης (1891) και Θεόδωρος (1899) Δ. Οι αδελφοί Νικόλαος (1898). στο Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. Οι αδελφοί Ηλίας (1891) και Αριστοτέλης (1892) Λέκα Λεκάκου από το Μαυροβούνι. 106. Λουκάκου από τη Λάγεια. την περίοδο 1898-1908. . στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα και το γυμνάσιο Γυθείου. Οι αδελφοί Ιωάννης (1890) και Μενέλαος (1895) Γ. την περίοδο 19091912. Μαγγιώρου από τη Λάγεια. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. Οι αδελφοί Παναγιώτης (1895) και Αλέξανδρος (1899) Αριστοτέλη Λιούνη από τον Πολυάραβο. Οι αδελφοί Νικόλαος (1884) και Κυριάκος (1891) Δ. 113. στα Α΄και Β΄ελληνικά σχολεία και το γυμνάσιο Γυθείου. Οι αδελφοί Γεώργιος (1893). Οι αδελφοί Θεόδωρος (1890) και Δημήτριος (1900) Κωνσταντίνου Λιακάκου από το Μαυροβούνι. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. στα Α΄ελληνικό σχολείο και το γυμνάσιο Γυθείου. Οι αδελφοί Γεώργιος (1897) και Παναγιώτης (1900) Δημητρίου Μαριόλη από τη Χειμάρρα. στο Α΄ ελληνικό σχολείο Γυθείου. στα Α΄ και Β΄ ελληνικά σχολεία Γυθείου. 111. την περίοδο 1889-1893. την περίοδο 1907-1912. Μαλιδερού από το Μαυροβούνι. το 1903.97. στα ελληνικά σχολεία Κότρωνα και Β΄Γυθείου. Οι αδελφοί Ιωάννης (1891). 102. Οι αδελφοί Παναγιώτης (1895) και Ιωάννης (1899) Γ. Μαστακούρη από το Σιδηρόκαστρο. 104. στο ελληνικό σχολείο Λάγειας την περίοδο 1904-1912. στο ελληνικό σχολείο Λάγειας. 109. την περίοδο 1897-1904. Οι αδελφοί Δημήτριος (1892) και Γεώργιος (1898) Μ. 108. Σπυρίδων (1896) και Ιωάννης (1900) Αλεξάνδρου Μενουδάκου από τα Κονάκια. την περίοδο 1903-1912. 103. Α΄ και Β΄ Γυθείου και το γυμνάσιο Γυθείου. την περίοδο 1904-1909. Οι αδελφοί Ιωάννης (1891) και Ευστάθιος (1896) Βασιλείου Μαριόλης από τον Κάββαλο. Οι αδελφοί Σταύρος (1887) και Βασίλειος (1890) Πέτρου Μαριολάκου από τον Κάββαλο. την περίοδο 1909-1912. Οι αδελφοί Γρηγόριος (1897) και Ηλίας (1901) Αντωνίου Λαζαράκου από τα Καλύβια. Οι αδελφοί Νικόλαος (1877).

Γεώργιος (1876) και Ηλίας (1876) Ιωάννη Μπεχράκη από την Καρυούπολη. στα ελληνικά σχολεία Πάνιτσας και Α΄ Γυθείου. 115. 125. την περίοδο 1901-1912. 120. Παναγάκου από τη Γονέα. Οι αδελφοί Παναγιώτης (1874). Οι αδελφοί Ευστράτιος (1895) και Ευάγγελος (1901) Παναγιώτη Παναγάκου από τη Γονέα. την περίοδο 1905-1910. την περίοδο 1896-1903. στο ελληνικό σχολείο Λάγειας. Κωνσταντίνος (1895) και Βασίλειος (1899) Χαριλάου Ξανθάκου από τα Κονάκια. 130. 119. Οι αδελφοί Ιωάννης (1890). την περίοδο 1891-1899. Πέτρος (1874) και Παναγιώτης (1875) Αν. την περίοδο 1901-1912. Οι αδελφοί Αριστείδης (1884) και Βασίλειος (1894) Γεωργίου Παπαδοσπυριδάκου από τα Λουκάδικα. Οι αδελφοί Παναγιώτης (1884) και Γεώργιος (1887) Ν. Νικουλάκου από το Σκαμνάκι. Οι αδελφοί Ευάγγελος (1880) και Γεώργιος (1883) Ιωάννη Νικολακάκος από το Μαλεύρι. Δημήτριος (1894) και Σαράντος (1895) Ιωάννη Μπεζαντάκου από την Πάνιτσα. 118. την περίοδο 1894-1906. 122. Οι αδελφοί Παναγιώτης (1886) και Χρήστος (1900) Ανδρέα Νικολάκου από την Καρυούπολη. Παναγιώτης (1863) και Πέτρος (1875) Ηλία Παπουλάκου από τον Κότρωνα. Οι αδελφοί Στέφανος (1889). 129. την περίοδο 1905-1912. στα Α΄ και Β΄ ελληνικά σχολεία Γυθείου και το γυμνάσιο Γυθείου. την περίοδο 1879-1892. στα Α΄ και Β΄ ελληνικά και στο γυμνάσιο Γυθείου. Οι αδελφοί Δημήτριος (1863). Κότρωνα και το γυμνάσιο Γυθείου. Οι αδελφοί Νικόλαος (1894) και Λάζαρος (1899) Μιχαήλ Νικολαράκου από τη Λάγεια. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα και το γυμνάσιο Γυθείου. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. στο Α΄ ελληνικό σχολείο και το γυμνάσιο Γυθείου. στα ελληνικά σχολείο Πάνιτσας και Α΄ Γυθείου και το γυμνάσιο Γυθείου. στο ελληνικό σχολείο Λάγειας. Β΄ Γυθείου και Κότρωνα. στα ελληνικά σχολεία Λάγειας και Β΄ Γυθείου και το γυμνάσιο Γυθείου. Οι αδελφοί Παναγιώτης (1892) και Σάββας (1898) Μιχαήλ Μπουρδάκου από το Αχίλλειο. την περίοδο 1906-1912. στα Α΄ελληνικά σχολεία Γυθείου και Πάνιτσας. Οι αδελφοί Ηλίας (1884) και Αριστείδης (1888) Θ. Οι αδελφοί Σταυριανός (1872). στα ελληνικά σχολεία Αρεόπολης. την περίοδο 1895-1904. 126. 128. στο ελληνικό σχολείο Λάγειας. την περίοδο 1889-1891. Οι αδελφοί Ιωάννης (1894). στο Α΄ ελληνικό σχολείο Γυθείου. Οι αδελφοί Κωνσταντίνος (1883) και Ιωάννης (1895) Δήμου Μπερδέση από τη Λάγεια. την περίοδο 1903-1908. 121. την περίοδο 1905-1912. Οι αδελφοί Γεώργιος (1873) και Κωνσταντίνος (1879) Νικολάου Νικολακάκου από την Παλοβά. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. 123. 127.114. 116. την περίοδο 1898-1912. Ευστράτιος (1900) και Γεώργιος (1902) Παναγιώτη Παπαδογεώργη από τη Λαγεια. Οι αδελφοί Νικόλαος (1893) και Ιωάννης (1897) Πέτρου Μπουρδάκου από το Αχίλλειο. 117. την περίοδο 1889-1901. την περίοδο 1887-1890. στα Α΄και Β΄ελληνικά σχολεία και το γυμνάσιο Γυθείου. στα ελληνικά σχολεία Λάγειας. την περίοδο 1907-1911. Μπεζαντάκου από την Πάνιτσα. . 124.

Οι αδελφοί Παναγιώτης (1897) και Δημήτριος (1899) Βασιλείου Πολυχρονίδη από τη Μαραθέα. την περίοδο 1903-1904. στο ελληνικό σχολείο Πάνιτας. στα Α΄και Β΄ελληνικά σχολεία Γυθείου και της Πάνιτσας. Οι αδελφοί Γεώργιος (1897) και Ιωάννης (1902) Νικολάου Παυλάκου από το Λίμπερδο. στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας. στα Α΄και Β΄ελληνικά σχολεία Γυθείου. στα ελληνικά σχολεία Αρεόπολης και Β΄ Γυθείου. την περίοδο 18931903. 142. Οι αδελφοί Παναγιώτης (1894). . Πέτρος (1900) και Απόστολος (1902) Παύλου Παυλάκου από το Λίμπερδο. γιοι δημάρχου από το Βαχό. Παστελή από το Μαυροβούνι. 139. Οι αδελφοί Δημήτριος (1875) και Παναγιώτης (1878) Αριστείδη Πετροπουλάκη από τη Ράχη. 143. στο Α΄ελληνικό σχολείο και το γυμνάσιο Γυθείου. την περίοδο 1904-1912. Οι αδελφοί Ιωάννης (1896) και Ηλίας (1897) Αριστ. στα Α΄ και Β΄ ελληνικά σχολεία και το γυμνάσιο Γυθείου. Οι αδελφοί Γεώργιος (1891) και Σταύρος (1896) Δημητρίου Πατρικάκου από την Πηλάλα. Οι αδελφοί Σπυρίδων (1882) και Ιωάννης (1890) Τζαννή Παστελή από το Μαυροβούνι. την περίοδο 1907-1911. Οι αδελφοί Ηλίας (1877) και Πολυχρόνης (1877) Αντωνίου Πλαγιαννάκου από τον Πολυάραβο. την περίοδο 19071912. Πετρακόγιαννη από τα Βάτα. την περίοδο 1889-1892. στο Α΄ ελληνικό σχολείο Γυθείου. την περίοδο 1901-1904. την περίοδο 1902-1912. Οι αδελφοί Νικόλαος (1887) και Πέτρος (1891) Σταματίου Σταματακάκου. στα ελληνικά σχολεία Πάνιτσας και Α΄ Γυθείου. 136. 144. 141. 146. 132.131. Οι αδελφοί Δημήτριος (1876) και Σπυρίδων (1879) Λ. την περίοδο 1908-1912. 134. Οι αδελφοί Δημήτριος (1874) και Βασίλειος (1880) Ζ. την περίοδο 1898-1903. Α΄και Β΄ Γυθείου και το γυμνάσιο Γυθείου. στα Α΄ και Β΄ελληνικά σχολεία Γυθείου και Σπάρτης και τα γυμνάσια Σπάρτης και Γυθείου. την περίοδο 1890-1892. 137. την περίοδο 1889-1897. Οι αδελφοί Πέτρος (1886) και Σπυρίδων (1887) Γεωργίου Πατρικαράκου από το Σκαμνάκι. 145. στο Α΄ελληνικό σχολείο και το γυμνάσιο Γυθείου. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. την περίοδο 1889-1897. Οι αδελφοί Πέτρος (1898) και Ιωάννης (1901) Ηλία Πουλημενάκου από την Πάνιτσα. στα ελληνικά σχολεία Αρεόπολης και Α΄ Γυθείου. την περίοδο 1909-1912. στα ελληνικά σχολεία Πάνιτσας. την περίοδο 1909-1912. Οι αδελφοί Ηλίας (1888). στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. Οι αδελφοί Βασίλειος (1889) και Βρασίδας (1891) Ηλία Πατρικάκου από την Πηλάλα. 135. 147. στα Α΄ και Β΄ελληνικά σχολεία και το γυμνάσιο Γυθείου. Λεωνίδας (1891) και Δημήτριος (1893) Ιωάννη Πρεζεράκου από την Τσεροβά. στο Α΄ελληνικό σχολείο και το γυμνάσιο Γυθείου. την περίοδο 1910-1912. Πατρικάκου από την Πηλάλα. 133. Οι αδελφοί Πέτρος (1897) και Ιωάννης (1901) Γεωργίου Πετράκου από τα Σκαλτσοτιάνικα. 138. 140. την περίοδο 1898-1902. Οι αδελφοί Βασίλειος (1897) και Ιωάννης (1899) Χαρ. Πετροπουλάκη από τη Ράχη.

Σωτήριος (1900) και Λεωνίδας (1901) Σταύρου Σταυριανάκου από το Σκουτάρι. στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας. Τσιγκουράκου από το Μαυροβούνι. Πάνιτσας και το γυμνάσιο Γυθείου. Σταυρουλάκου από τα Λουκάδικα. Θεόδωρος (1899) και Γεώργιος (1900) Παναγιώτη Τσιγκουράκου από το Μαυροβούνι. Δημήτριος (1899) και Ευστράτιος (1900) Ιωάννου Τσουμάκου από τον Καρβελά. στα Α΄ και Β΄ελληνικά σχολεία Γυθείου. την περίοδο 1892-1904. 162. στα ελληνικά σχολεία Α΄ και Β΄ Γυθείου. στο Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας και το γυμνάσιο Γυθείου. 160. Οι αδελφοί Γρηγόριος (1883) και Δημήτριος (1885) Π. Οι αδελφοί Πέτρος (1881) και Νικόλαος (1883) Γ. Πέτρος (1894) και Μιχαήλ (1899) Δημ. την περίοδο 1906-1912. Οι αδελφοί Αντώνιος (1893) και Εμμανουήλ (1896) Νικολάου Ροζάκη από το Λίμπερδο. 163. την περίοδο 1896-1904. Οι αδελφοί Αναστάσιος (1886) και Πέτρος (1888) Γ. Οι αδελφοί Ιωάννης (1890) και Πέτρος (1893) Παναγιώτη Ρεντζεπέρη από το Σκαμνάκι. 150. γιοι δημάρχου από το Σκουτάρι. την περίοδο 1897-1904. 153. στα Α΄ και Β΄ ελληνικά σχολεία Γυθείου. την περίοδο 1907-1912. 159. 151. την περίοδο 1901-1906. 155. 161. Οι αδελφοί Παναγιώτης (1891) και Δημήτριος (1898) Αλεξ. Οι αδελφοί Γεώργιος (1897) και Ιωάννης (1897) Βασιλείου Τσακαλάκου από την Πάνιτσα. την περίοδο 1907-1912. Οι αδελφοί Ιωάννης (1895) και Θεόδωρος (1899) Γεωργίου Φιλιππάκου από το Μαυροβούνι. Στρατάκου. Οι αδελφοί Αλέξανδρος (1895). 158. την περίοδο 1908-1912. στα ελληνικά σχολεία Πάνιτσας και Α΄ Γυθείου. 157. στα ελληνικά σχολεία Πάνιτσας και Β΄ Γυθείου. την περίοδο 1904-1912. Οι αδελφοί Γεώργιος (1892). την περίοδο 1903-1912. Οι αδελφοί Παναγιώτης (1882) και Χαράλαμπος (1887) Ιωάννη Σταρόγιαννη από το Μαυροβούνι. 156. στο Β΄ ελληνικό σχολείο Γυθείου. . 152. στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας. Οι αδελφοί Ελευθέριος (1895). στα ελληνικά σχολεία Α΄ Γυθείου και Κότρωνα και το γυμνάσιο Γυθείου. Οι αδελφοί Αναστάσιος (1884) και Χρήστος (1887) Γρηγορίου Φαράκου. Οι αδελφοί Θωμάς (1893). την περίοδο 1892-1902. την περίοδο 1908-1912. 154. στα ελληνικά σχολεία Κότρωνα και Β΄ Γυθείου και το γυμνάσιο Γυθείου.148. Οι αδελφοί Ιωάννης (1896) και Νικόλαος (1898) Παναγιώτη Τσουχτάκου από το Λυγερέα. Τσουμάκου από την Τσίχοβα. την περίοδο 1904-1912. στα Α΄ και Β΄ ελληνικά σχολεία Γυθείου. την περίοδο 1905-1912. την περίοδο 1907-1912. την περίοδο 18951901. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. 149. στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας. Τζινάκου από τα Μαρούλια. στα Α΄ και Β΄ ελληνικά σχολεία Γυθείου. Σπυρίδων (1897). γιοι δημάρχου από τη Χειμάρρα. Οι αδελφοί Δημήτριος (1893) και Ιωάννης (1898) Κωνσταντίνου Τετραδάκου από την Πάνιτσα.

την περίοδο 1910-1912. Οι αδελφοί Παναγιώτης (1895) και Λεωνίδας (1897) Στυλιανού Δριβάκου από το Λυγερέα. Οι αδελφοί Ηλίας (1892) και Λεωνίδας (1901) Ιωάννη Χαρτοκόλλη από τη Μαραθέα. στα ελληνικά σχολεία Μολάων. 9. την περίοδο 1899-1906. Βασίλειος (1893) και Σαράντος (1896) Γ. 7.αδέλφια που προέρχονταν από την επαρχία Γυθείου και φοίτησαν στη μέση εκπαίδευση ήταν: 1. 4. Οι αδελφοί Δημήτριος (1896) και Κωνσταντίνος (1898) Θεοδώρου Χαντζάκου από το Μαυροβούνι. 2. στα ελληνικά σχολεία Κότρωνα και Α΄και Β΄Γυθείου. 10. 168. Οι αδελφοί Ανδρέας (1888) και Σωτήριος (1889) Ιωάννη Πουλικόγιαννη από το Σκουτάρι. στα Α΄ και Β΄ ελληνικά σχολεία Γυθείου. στο Β΄ ελληνικό σχολείο και το γυμνάσιο Γυθείου. την περίοδο 18931899. στα Α΄και Β΄ελληνικά σχολεία Γυθείου. την περίοδο 1895-1908. 167. Οι αδελφοί Απόστολος (1884) και Γεώργιος (1888) Αναστασίου Πετροπουλάκη από τη Ράχη. στα Β΄ελληνικό σχολείο και το γυμνάσιο Γυθείου. Α΄ και Β΄ Γυθείου και το γυμνάσιο Γυθείου. την περίοδο 1903-1912. την περίοδο 1903-1910. 3. την περίοδο 1906-1911. την περίοδο 1899-1902. Οι αδελφοί Κωνσταντίνος (1892) και Νικόλαος (1894) Βασιλείου Φαράκου από τον Αγερανό. στα Α΄και Β΄ελληνικά σχολεία και το γυμνάσιο Γυθείου.πιθανά . 5. στα ελληνικά σχολεία Πάνιτσας και Α΄και Β΄Γυθείου και το γυμνάσιο Γυθείου. την περίοδο 1909-1912. στα Α΄ και Β΄ ελληνικά σχολεία και το γυμνάσιο Γυθείου. την περίοδο 1902-1906. Οι αδελφοί Ευθύμιος (1883) και Ιωάννης (1883) Θωμά Φουρίδη από την Πάνιτσα. Πουλικάκου από την Καρυούπολη. 8. 165. Οι αδελφοί Αντώνιος (1871) και Κωνσταντίνος (1873) Ηλία Σκουτελή από τον Κότρωνα. στα ελληνικά σχολεία Κότρωνα και Α΄ Γυθείου. Κωνσταντίνος (1893) και Ηλίας (1896) Παναγιώτη Χαλουλάκου από τη Μαραθέα. Οι αδελφοί Χαρίλαος (1892) και Χρήστος (1896) Ιωάννη Χριστολιάκου από τον Κότρωνα.164. Οι αδελφοί Ιωάννης (1884) και Μιχαήλ (1888) Πέτρου Φιλιππάκου από το Μαυροβούνι. Οι αδελφοί Λεωνίδας (1890). την περίοδο 1886-1889. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα και το γυμνάσιο Γυθείου. 166. Οι αδελφοί Κωνσταντίνος (1888) και Αντώνιος (1889) Γεωργίου Καββουλάκου από το Σκουτάρι. στα ελληνικά σχολεία Κότρωνα και Α΄ Γυθείου. την περίοδο 1892-1899. στο Β΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. Τα ορφανά από πατέρα . στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. την περίοδο 1903-1906. Οι αδελφοί Αριστομένης (1889). 6. Οι αδελφοί Νικόλαος (1881) και Κυριάκος (1887) Μενουδαράκου από το Σιδηρόκαστρο. την περίοδο 1904-1912. . στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας. την περίοδο 1895-1907. Οι αδελφοί Παναγιώτης (1898) και Μιχαήλ (1901) Γρηγορίου Δεμέστιχα από τα Καλύβια.

10. την περίοδο 1898-1912. 13. Οι αδελφοί Λεωνίδας (1888) και Βασίλειος (1890) Δ. 3. Α΄ ελληνικό σχολείο Γυθείου και το γυμνάσιο Γυθείου. την περίοδο 1889-1893. την περίοδο 1896-1897. Γουλάκου. στα ελληνικά σχολεία Κότρωνα. στο ελληνικό σχολείο Λάγειας. στο ελληνικό σχολείο Αρεόπολης. στα ελληνικά σχολεία Κότρωνα.Επίσης με επιφύλαξη καταγράφονται τα αδέλφια – μαθητές στη μέση εκπαίδευση. Οι αδελφοί Πέτρος (1876) και Νικόλαος (1878) Παναγιώτη Γιαννακάκου. Οι αδελφοί Βασίλειος (1891). στα ελληνικά σχολεία Αρεόπολης. στο Α΄ ελληνικό σχολείο Γυθείου. Κωνσταντίνος (1892) και Ηλίας (1894) Γεωργίου Δασκαλάκη. γιοι ιερέα από τη Λάγεια. 4. Οι αδελφοί Ιωάννης (1892) και Πέτρος (1894) Γρ. γιοι διδασκάλου από την Παλοβά. Γιαννακοδήμος. 7. στο Α΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. Κωνσταντίνος (1893) και Νικόλαος (1899) Σαράντου Γεωργόπουλου. Κότρωνα. την περίοδο 1899-1912. την περίοδο 1896-1901. Γεώργιος (1893). γιοί υποδηματοποιού από το Σκουτάρι. γιοί οινοπώλη από τη Χειμάρρα. Γεωργαρέα. γιοί ιερέα από την Τσεροβά. Τα αδέλφια Λεωνίδας (1889) και Κυριακούλα (1894) Νικολάου Δεκουλάκου. στα ελληνικά σχολεία Λάγειας και Α΄ Γυθείου. στα Α΄ και Β΄ ελληνικά σχολεία και το γυμνάσιο Γυθείου. στο ελληνικό σχολείο Μολάων και το Α΄ ελληνικό σχολείο και το γυμνάσιο Γυθείου. την περίοδο 1903-1907. Οι αδελφοί Λεωνίδας (1888). Βασιλάκου. Οι αδελφοί Β. κόρες ιατρού από τη Λάγεια. παιδιά υπαλλήλου από τη Λάγεια. Οι αδελφοί Μιχαήλ (1882) και Βασίλειος (1885) Π. Ιωάννης (1890). την περίοδο 1907-1912. την περίοδο 1898-1905. την περίοδο 1904-1908. την περίοδο 1893-1895. Οι αδελφοί Γεώργιος (1896) και Νικόλαος (1899) Ιωάννη Βαβούλη. Οι αδελφοί Κυριάκος (1886) και Μιχαήλ (1886) Δημητρίου Γουρδουράκου. (1881) και Γεώργιος (1882) Α. 14. στα ελληνικά σχολεία Πάνιτσας και Α΄ Γυθείου και το γυμνάσιο Γυθείου. 2. στο ελληνικό σχολείο Κίττας. 6. Οι αδελφοί Ιωάννης (1867) και Κυριάκος (1875) Γ. γιοι ιερέα από τη Λάγεια. 5. την περίοδο 1900-1906. Οι αδελφές Καλλιόπη (1894) και Μαρίκα (1897) Ιωάννη Δεσποτοπούλου. την περίοδο 1899-1904. Παναγιώτης (1890). 9. Οι αδελφοί Μιχαήλ (1877) και Παναγιώτης (1880) Α. γιοι δημοδιδάσκαλου από την Καρυούπολη. γιοί ιερέα από τον Κάββαλο. γιοί εργάτη – μετανάστη από το Μαυροβούνι. το Α΄ ελληνικό σχολείο και το γυμνάσιο Γυθείου. την περίοδο 1881-1899. την περίοδο 1897-1906. 12. στα ελληνικά σχολεία Α΄ και Β΄ Γυθείου και Κότρωνα και το γυμνάσιο Γυθείου. Γκενάκου. 11. Αρεόπολης και το γυμνάσιο Γυθείου. γιοί ιερέα από τα Καλύβια. Οι αδελφοί Σωτήριος (1887). γιοί δικαστικού κλητήρος από την Αχουμάτου. γιοι ιερέα από τη Ριγανόχωρα. Β΄ Γυθείου και το γυμνάσιο Γυθείου. Αργυράκη. που προέρχονταν από οικογένειες των «αστικών στρωμάτων» της επαρχίας Γυθείου (εκτός βέβαια από την πόλη του Γυθείου): 1. στο Α΄ελληνικό σχολείο και το γυμνάσιο Γυθείου. Κωνσταντίνος (1894) και Γεώργιος (1898) Μιχαήλ Βαγιακάκου. . 8.

Τα αδέλφια Γεώργιος (1894) και Μαρία (1900) Κωνσταντίνου Καζαμία. στα ελληνικά σχολεία Κότρωνα. στο ελληνικό σχολείο Λάγειας και το γυμνάσιο Γυθείου. γιοι ιερέα από τη Σκαμνίτσα. 23. 30. Οι αδελφοί Γεώργιος (1894) και Κωνσταντίνος (1898) Σαράντου Κορωνάκου. Οι αδελφοί Ηλίας (1884) και Σταύρος (1886) Ιωάννη Μαυρομιχάλη Βοϊδή. Οι αδελφοί Πέτρος (1877) και Παναγιώτης (1885) Ιωάννη Κοτέα. την περίοδο 1910-1912. 24. Α΄και Β΄ Γυθείου και το γυμνάσιο Γυθείου. Δημητράκος. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. την περίοδο 1896-1903. την περίοδο 1902-1908. την περίοδο 1908-1912. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. γιοι δικηγόρου από τον Πασσαβά. γιοί κρεοπώλη από τον Κότρωνα. στα ελληνικά σχολεία Πάνιτσας. στα ελληνικά σχολεία Λάγειας. 28. Τα αδέλφια Νικόλαος (1899) και Σταυρούλα (1900) Δημ. Α΄ Γυθείου και το γυμνάσιο Γυθείου. 17. την περίοδο 1889-1899. γιοι παντοπώλη από τον Κότρωνα. Μανιατάκου. παιδιά εμπόρου από τη Λάγεια. στο Α΄ελληνικό σχολείο και το γυμνάσιο Γυθείου. γιοι μικροπωλητή από τα Σκαλτσοτιάνικα. γιοι χωροφύλακα από το Σκαμνάκι. 20. γιοι εμπόρου από τον Κότρωνα. Δημήτριος (1899) και Ιωάννης (1901) Πέτρου Καζάκου. Οι αδελφοί Πέτρος (1870). την περίοδο 1901-1910. την περίοδο 1889-1899. γιοί εμποροράπτη από το Φλομοχώρι. την περίοδο 18841903. Ξανθάκου. 16.15. την περίοδο 1904-1910. γιοι υπαλλήλου από την Πάνιτσα. 27. 29. την περίοδο 1907-1911. στα Α΄και Β΄ελληνικά σχολεία Γυθείου και το γυμνάσιο Σπάρτης. την περίοδο 1905-1912. Οι αδελφοί Σωτήριος (1892) και Παναγιώτης (1898) Ιωάννη Λύρη. Ευστράτιος (1874). την περίοδο 1889-1905. Διονύσιος (1884) και Παναγιώτης (1889) Βασιλείου Μούντανου. Οι αδελφοί Νικόλαος (1890) και Ηλίας (1896) Π. Οι αδελφοί Δημήτριος (1885). 25. Οι αδελφοί Πέτρος (1870). την περίοδο 1894-1902. Αντώνιος (1896) και Γρηγόριος (1900) Κωνσταντίνου Δημητράκου. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. στα Α΄ελληνικά σχολεία Γυθείου και Σπάρτης και το γυμνάσιο Γυθείου. 22. την περίοδο 1898-1912. Γρηγόριος (1896). γιοι ιερέα από τους Πιόντες. γιοι ιερέα από τα Κονάκια. 26. Οι αδελφοί Αντώνιος (1893). Σταύρος (1888). Αναστάσιος (1878). στα ελληνικά σχολεία Α΄ Γυθείου και Πάνιτσας. 18. Οι αδελφοί Κωνσταντίνος (1885) και Δημήτριος (1886) Θρ. Θωμάς (1879) και Θεόδωρος (1881) Δημητρίου Κατραμάδου. Οι αδελφοί Μιχαήλ (1891) και Τζαννέτος (1892) Ιωάννη Καράμπελα. . παιδιά υποδηματοποιού από την Πάνιτσα. στα Α΄ και Β΄ ελληνικά σχολεία Γυθείου και το γυμνάσιο Γυθείου. στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας. Οι αδελφοί Βασίλειος (1875). Σωτήριος (1880) και Δημήτριος (1887) Ιωάννη Διακουμάκου. την περίοδο 1886-1892. την περίοδο 1904-1912. γιοι δικαστικού κλητήρα από τον Καρβελά. Οι αδελφοί Γεώργιος (1898) και Πέτρος (1900) Μιχαήλ Κουτουλάκου. 21. στα ελληνικά σχολεία Κότρωνα και Α΄ Γυθείου. 19. Οι αδελφοί Παντελής (1876) και Ιωάννης (1877) Γρηγορίου Κοτεάκου. γιοι παντοπώλη από την Πάνιτσα. Α΄ και Β΄ Γυθείου. στα ελληνικά σχολεία Πάνιτσας και Α΄ και Β΄ Γυθείου και το γυμνάσιο Γυθείου. στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας. γιοι δικολάβου από την Πάνιτσα.

33. στα Α΄ και Β΄ελληνικά σχολεία και το γυμνάσιο Γυθείου. 40. γιοι εμπόρου από τη Ράχη στα Α΄και Β΄ελληνικά σχολεία και το γυμνάσιο Γυθείου. γιοι δημοσίου υπαλλήλου από το Σκαμνάκι. Οι αδελφοί Θεόδωρος (1884). Οι αδελφοί Γεώργιος (1884) και Δημήτριος (1888) Ιωάννη Ρεντζεπέρη. την περίοδο 1890-1894. Οι αδελφοί Ιωάννης (1876) και Κυριακούλης (1887) Ηλία Οικονομάκου. Οι αδελφοί Δημήτριος (1893). γιοι παντοπώλη από το Βαχό.31. την περίοδο 1891-1902. την περίοδο 1890-1902. γιοι ιερέα από το Βαχό. στο Α΄ ελληνικό σχολείο και το γυμνάσιο Γυθείου. 45. 44. την περίοδο 1890-1903. γιοι ιερέα από τον Άγιο Βασίλειο. στα Α΄και Β΄ελληνικά σχολεία Γυθείου και το γυμνάσιο Γυθείου. 43. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. Οι αδελφοί Γιαννούτζος (1878) και Σωκράτης (1885) Γεωργίου Παπουλάκου. την περίοδο 1909-1912. την περίοδο 1906-1912. γιοι ιερέα από το Μαλεύρι. την περίοδο 1896-1902. γιοι ιερέα από τη Ράχη. την περίοδο 1896-1904. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα το 1880. 41. Οι αδελφοί Πέτρος (1887) και Θωμάς (1895) Μιχαήλ Παπαδάκου. Οι αδελφοί Δημήτριος (1892) και Χαράλαμπος (1899) Πέτρου Σταματακάκου. 42. την περίοδο 1889-1893. Γ. στα ελληνικά σχολεία Λάγειας και Α΄ και Β΄ Γυθείου και το γυμνάσιο γυθείου. την περίοδο 1893-1911. στο Β΄ελληνικό σχολείο και το γυμνάσιο Γυθείου. Κωνσταντίνος (1895) και Φώτιος (1897) Διονυσίου Πετροπουλάκου. γιοι ιερέα από τα Κονάκια. στο ελληνικό σχολείο Αρεόπολης. γιοι ιερέα από το Σιδηρόκαστρο. στα Α΄ και Β΄ ελληνικά σχολεία Γυθείου. 34. την περίοδο 1903-1912 όπως και ο πατέρας τους Διονύσιος (1870). στο Β΄ελληνικό σχολείο Γυθείου. στα Α΄και Β΄ελληνικά σχολεία Γυθείου. Οι αδελφοί Φώτιος (1881) και Σπυρίδων (1885) Γεωργίου Πατσουράκου. 35. 37. στα ελληνικά σχολεία Αρεόπολης και Α΄ Γυθείου. γιοι ιερέα από το Φλομοχώρι. γιοι αστυνομικού κλητήρα από τα Λουκάδικα. Οι αδελφοί Μιχαήλ (1883) και Κωνσταντίνος (1891) Παναγιώτη Πετροπουλάκη. γιοι εισπράκτορα. γιοι δημοδιδασκάλου από τον Κότρωνα. στα ελληνικά σχολεία Κότρωνα και Α΄ Γυθείου και το γυμνάσιο Γυθείου. . Πέτρος (1877) και Γεώργιος (1880) Ηλία Παπαδάκου. την περίοδο 1904-1912. 38. Οι αδελφοί Ηλίας (1895) και Δημήτριος (1897) Γεωργίου Πατσουράκου. Παπαδοσπυριδάκου. στα ελληνικα σχολεία Κότρωνα και Α΄ Γυθείου. γιοι παντοπώλη από τους Πιόντες. Ο αδελφοί Ανδρέας (1871). Οι αδελφοί Παναγιώτης (1873). Δημήτριος (1872). Οι αδελφοί Ιωάννης (1887) και Κωνσταντίνος (1890) Παύλου Οικονομάκου. στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας και το γυμνάσιο Γυθείου. Παπαδάκου. την περίοδο 1899-1906. γιοι δημοδιδασκάλου από τα Κονάκια. 39. 32. γιοι ιερέα από τα Κονάκια. Οι αδελφοί Παναγιώτης (1872) και Βασίλειος (1877) Ν. Ιωάννης (1874) και Ανάργυρος (1876) Βασιλείου Πατσουράκου. στο Α΄ ελληνικό σχολείο και το γυμνάσιο Γυθείου. την περίοδο 1887-1892. Οι αδελφοί Γρηγόριος (1898) και Πέτρος (1900). Γεώργιος (1889) και Μαυροειδής (1893) Ηλία Πιερράκου. 36. Οι αδελφοί Δημοσθένης (1878) και Γεώργιος (1878) Παύλου Παπαδάκου. την περίοδο 1889-1895. 46. την περίοδο 1897-1908.

τις κόρες του Καλλιόπη (1894) και Μαρίκα (1897). 48. Ο κτηματίας Καράμπελας από την Πάνιτσα. την κόρη του Ευαγγελία (1897). γιοι διδασκάλου από τον Κότρωνα. στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας. την κόρη του Παναγιώτα (1899). Ο υπάλληλος Νικόλαος Δεκουλάκος από τη Λάγεια. την περίοδο 1909-1910. 3. γιοι αστυφύλακα από το Λυγερέα. 6. Η απουσία μαθητριών από τα σχολεία της μέσης εκπαίδευσης της επαρχίας Γυθείου (εκτός της πόλης του Γυθείου) φανερώνει πως οι κάτοικοί της δεν ενδιαφέρονταν ιδιαίτερα για τη μόρφωση των κοριτσιών τους. στο ελληνικό σχολείο Κότρωνα. Μανιατάκος από την Πάνιτσα. Ο υποδηματοποιός Δημ. στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας. την κόρη του Δήμητρα (1895). στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας. Οι μαθήτριες στη μέση εκπαίδευση. στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας και το γυμνάσιο Γυθείου. στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας. το 1908. κάτι που άλλωστε συνέβαινε σε ολόκληρη την Ελλάδα εκείνη την εποχή με κάποιες αποκλίσεις όμως. Βασίλειος (1897) και Γεώργιος (1901) Πέτρου Χριστάκου. την περίοδο 1899-1904. την κόρη του Αθηνά (1899) στο ελληνικό σχολείο Πάνιτσας. Ο κτηματίας Τσακαλάκος από την Πάνιτσα. στα ελληνικά σχολεία Λάγειας και Α΄ Γυθείου. Ο ιερέας Πέτρος Τσαπατσάρης από την Πάνιτσα. την περίοδο 1910-1912. 5. την περίοδο 1906-1912. την περίοδο 1908-1912.47. 4. στο ελληνικό σχολείο Λάγειας. Ζυμαράκος από την Πάνιτσα. Ο κτηματίας Π. την κόρη του Κυριακούλα. την περίοδο 19041908. 7. το 1908. την κόρη του Σταυρούλα (1900). Οι αδελφοί Λεωνίδας (1896). 2. Οι ελάχιστοι πατεράδες που έστειλαν την περίοδο αυτή τα κορίτσια τους στη μέση εκπαίδευση ήταν: 1. το 1910. Οι αδελφοί Κωνσταντίνος (1894) και Γεώργιος (1895) Δημητρίου Τσουχτάκου. Ο ιατρός Ιωάννης Δεσποτόπουλος από τη Λάγεια. . Πάντως οι περισσότερες από τις ελάχιστες αυτές μαθήτριες προέρχονταν από την Πάνιτσα.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful