Prinsip- prinsip Konstruktivisme.

Sebagai teori, Konstruktivisme mempunyai prinsip-prinsip tertentu tentang pembelajaran. Kesemua prinsip ini dijana daripada pendapat dan cadangan yang dikemukakan oleh pendukung teori Konstuktivisme sendiri seperti yang dinyatakan sebelum ini. Pada dasarnya mereka bersetuju bahawa proses pembelajaran pelajar membina pengetahuan, kefahaman dan makna untuk diri mereka sendiri sepanjang proses belajar berlangsung. Maklumat yang disampaikan guru digunakan sebagai panduan dan galakan untuk mereka membina pengetahuan baharu. Berdasarkan kefahaman tentang teori tersebut, teori ini mengariskan 9 prinsip pembelajaran iaitu, pembelajaran merupakan proses aktif yang menlibatkan penggunaan input deria dan membina makna daripada input tersebut. Manusia seharusnya mempelajari sesuatu hasil daripada proses belajar, Pembelajaran bermaksud membina makna dan membina sistem makna ; Aksi fizikal dan pengalaman langsung “ Hands on experience” penting dalam proses belajar, terutama kepada kanak-kanak. Namun, itu tidak mencukupi selagi mereka tidak melakukan dengan minda ( mind on ). Dewey mengistilahkannya sebagai aktiviti reflektif ; Peranan bahasa sangat penting dalam pembelajaran, Vygotsky menegaskan bahawa antara bahasa dan pembelajaran terjalin hubungan tidak dapat dipisahkan ( inextricably intertwined ); Pembelajaran ialah aktiviti social. Apa-apa yang dipelajari berkait rapat dengan manusia di sekeliling kita, iaitu guru kita , rakan kita, keluarga kita disamping orang yang tidak dikenali. Hal ini sangat berbeza dengan pembelajaran tradisional yang mengasingkan hubungan pelajar dengaan manusia di sekeliling mereka;

seseorang memerlukan pengetahuan asas untuk belajar. Kejayaan guur konstruktivis diukur daripada sejauh mana beliau dapat membantu pelajar berfikir tentang apa-apa yang difikirkan. Dalam konteks pengajaran dan pembelajaran di dalam bilim darjah. Bagi pembelajaran yang bermakna kita perlu memilih idea yang ada. memikirkan kembali atau menilai idea tersebut. Hal ini berlainan sekali dengan peristiwa yang berlaku di bilik darjah tradisional.Pembelajaran berlaku dalam konteks. Di samping itu. Kita belajar dengan cara menghubungkan apa-apa yang kita ketahui. Adalah mustahil seseorang pelajar dapat menyerap pengetahuan baharu tanpa memiliki peengetahuan asas yang dibina daripada pengalaman lampau. mencubanya. Guru sentiasa mengharapkan jawapan yang betul untuk membuat justifikasi tentang kejayaan pengajarannya. prinsip Konstruktivism ini hanya dapat dilaksanakan jika guru dan pelajar mempunyai haluan yang sama. kita diperjudiskan dan kita takutkan. suasana dan persekitaran pembelajaran perlu dipastikan sesuai supaya peluang dan peristiwa yang ada di sekitar tempat belajar menggalakkan dan menyokong proses mencari kefahaman baharu. Lagi banyak kita mengetahui tentang sesuatu perkara lagi banyak yang kita pelajari tentang perkara tersebut. pembelajaran tidak berlaku dalam sekelip mata. Guru diberi kebebasan mengunakan Konstruktivism. Ini kerana di dalam bilik darjah Konstruktivism guru sentiasa mencungkil pandangan daripada pelajar bagi menilai kejayaan proses pembelajaran mereka. . memberi panduan atau pola baharu dalam pemikiran. bermain dengannya. Guru Konstruktivis perlu memiliki sifat yang reflektif. kita percaya. Brooks & Brooks (1995) menyatakan bahawa seseorang guru yang bersifat Konstruktivis sentiasa menyediakan masalah dalam pengajarannya untuk diselesaikan oleh pelajarnya melakukan penerokaan. Ini menyebabkan pelajar yang mengikuti pendekatan mereka sendiri dengan jelas dan tidak hanya memberi tindak balas terhadap soalan guru yang terbatas sifatnya. Mereka harus memahami falsafah dan konsepyang dibawa oleh teori Konstruktivism ini serta peranan masing-masing dalam proses pembelajaran Konstruktivism. dan menggunakannya untuk tujuan pembelajaran: dan pembelajaran tidak akan berlaku tanpa ada motivasi. Di dalam bilik darjah konstruktivism pelajar kurang diberi focus dan arahan daripada guru.

Orang menghadapi masalah membelajari sesuatu jika bahagian kecil atau keseluruhan diabaikan.perasaan dan sikap. Pengajaran yang efektif menggunakan pelbagai strategi pengajaran. Dengan kata-kata lain. Pembelajaran eksperimen adalah paling efektif dan Pembelajaran diperkuatkan oleh cabaran dan dibantutkan oleh ancaman. pembelajaran melibatkan perhatian berfokus danpersepsi keliling (peripheral).Konstruktivisme juga merupakan suatu pendekatan pengajaran dan pembelajaran P&P yang berdasarkan premis bahawa kognisi (pembelajaran) diakibatkan oleh "pembinaan mental".pemahaman seseorang pelajar bergantung kepada pengalaman uniknya. Pembelajaran melibatkan keseluruhan fisiologi dan guru tidak seharusnya menumpukan kepada intelek sahaja. Manakala. Pelajar memahami dan mengingati dengan baik jika fakta dan kemahiran diselitkandalam ingatan natural dan ruang.Selain terdapat sekurang-kurangnya dua jenis ingatan. Pembelajaran dipengaruhi oleh persekitaran. iaitu sistem ingatan ruang(spartial) dan sistem ingatan untuk pembelajaran hafalan. usaha untuk mencari makna bersifat semula jadi. otak memproses bahagian kecil dan keseluruhannya secara serentak.kebudayaan dan iklim. . Di samping itu. pelajaran melibatkan proses sedar dan tak sedar. Pembelajaran dipengaruhi oleh emosi. Iklim bilik darjah harus mencabar tetapi tidak mengugut pelajar.Tambahan pula. Pengajaran yang terlalu mengutamakan pembelajaran hafalan tidak memajukan pembelajaran ruang danpembelajaran berasaskan pengalaman boleh menghalang pemahaman murid. Pelajar memerlukan masa untuk memproses 'apa' dan 'bagaimana' isi pelajarannya. Usaha untuk mencari makna berlaku melalui pencorakan. pelajar mempelajari dengan mencantumkan maklumat baru dengan pengetahuan sedia adanya. Ahli konstruktivis menegaskan bahawa pembelajaran dipengaruhi oleh konteks sesuatu idea diajar serta kepercayaan dan sikap pelajar.Selain itu. Pengajaran efektif menyedari bahasa pengertian bagi seseorang adalah personal dan unik. Dengan itu. Ia memproses banyak jenis maklumat termasuk fikiran. Pengajaran efektif menghubungkaitkan idea dan maklumat dengan konsep dan tema global di samping emosi adalah kritikal kepada pencorakan. emosi dan pengetahuan budaya. otak merupakan satu prosesor yang selari.

.pengajaran mestilah dipelbagaikan agar murid-murid dapat menyatakan kecenderungan masing-masing.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful