‫פרק רביעי‬

‫היערכות לשעת חירו‬

‫‪181‬‬

‫היערכות לשעת חירו‬
‫פעולות הביקורת‬
‫נבדקו מספר נושאי מרכזיי הקשורי בהיערכות העור לחירו‪ :‬התשתית‬
‫הנורמטיבית הנוגעת לטיפול בעור בחירו‪ ,‬מצאי ערכות המג‪ ,‬מער ההתרעה‬
‫הסלולארי ומיגו תשתיות לאומיות חיוניות‪ .‬בחלקה מהווה הבדיקה ג ביקורת‬
‫מעקב על דוחות קודמי של משרד מבקר המדינה בעניי היערכות העור‬
‫לחירו‪ .‬הביקורת נערכה במשרד הביטחו‪ ,‬במשרד להגנת העור וברשות‬
‫חירו לאומית )רח"ל(‪ ,‬במטה לביטחו לאומי )המל"ל( ובצה"ל‪ :‬בפיקוד העור‬
‫ובחיל האוויר והחלל‪.‬‬

‫היבטי בהיערכות העור לחירו‬
‫תקציר‬
‫מאז קו המדינה היה העור נתו לאיומי פגיעה מצד מדינות אויב וארגוני עויני ‪.‬‬
‫על פי איו הייחוס לעור‪ ,1‬שפרסמה רשות החירו הלאומית )להל  רח"ל‪,(2‬‬
‫צפויי בעת מלחמה מאות הרוגי ואלפי פצועי ‪ ,‬וכ פגיעה בפעילות הכלכלית‬
‫ובפעילויות חיוניות אחרות בישראל‪ .‬מלבד האיו הצבאי של ירי טילי ורקטות‪,‬‬
‫עלולי להתרחש בישראל בעתות שגרה אירועי חירו רחבי היק‪ ,‬דוגמת רעידת‬
‫אדמה‪ ,‬שרפות ופליטת חומרי מסוכני ‪.‬‬
‫שיפור המענה הצבאי והאזרחי בתחו ההגנה על העור‪ ,‬ובכלל זה שיפור ההיערכות‬
‫והמוכנות לטיפול בעור באירועי חירו ‪ ,‬חיוני לצור! חיזוק כושר העמידה של‬
‫האוכלוסייה בעור בפני האיומי ‪ .‬הדבר יאפשר‪ ,‬בי היתר‪ ,‬לדרג מקבלי ההחלטות‬
‫בממשלה‪ ,‬ובעת לחימה ג למטכ"ל בצה"ל‪ ,‬מרחב פעולה מדיני וצבאי גדול יותר‪.‬‬

‫__________________‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫"איו ייחוס לאומי לעור החלטה ניהולית של שר הביטחו ‪/‬ממשלת ישראל‪ ,‬המגדירה את מצר‬
‫האיומי המרכזיי )עוי ‪ ,‬טבע‪ ,‬תאונה‪ ,‬תקלות( על העור‪ ,‬המהווה את הבסיס לבניי הכוח ולהיערכות‬
‫העור‪ ,‬תו שהוא לוקח בחשבו שיקולי לאומיי אזרחיי רלוונטיי המשפיעי על היערכות‬
‫העור" )מתו "איו הייחוס הלאומי לעור ‪ "2012 2009‬שפרסמה רשות החירו הלאומית בדצמבר‬
‫‪.(2009‬‬
‫רח"ל הוקמה על פי החלטת ממשלה‪ ,‬והיא נועדה לשמש גו מטה מתא ליד שר הביטחו כדי לסייע‬
‫בידו לממש את אחריותו לטיפול בעור בכל מצבי החירו ‪.‬‬

‫‪182‬‬

‫דוח שנתי ‪63‬ב‬

‫פעולות הביקורת‬
‫בתקופה ינואר עד יולי ‪ 2012‬בדק משרד מבקר המדינה נושאי מרכזיי אחדי‬
‫הקשורי בהיערכות העור לחירו‪ :‬התשתית הנורמטיבית הנוגעת לטיפול בעור‬
‫בחירו‪ ,‬מצאי ערכות המג‪ ,‬מער ההתרעה הסלולארי ומיגו תשתיות לאומיות‬
‫חיוניות‪ .‬בחלקה מהווה הבדיקה ג ביקורת מעקב על דוחות קודמי של משרד מבקר‬
‫המדינה בעניי היערכות העור לחירו‪ .‬הביקורת נערכה במשרד הביטחו‪ ,‬במשרד‬
‫להגנת העור וברח"ל‪ ,‬במטה לביטחו לאומי )המל"ל( ובצה"ל )בפיקוד העור ובחיל‬
‫האוויר והחלל(‪.‬‬

‫עיקרי הממצאי ‬
‫‪ .1‬התשתית הנורמטיבית‬
‫א‪.‬‬

‫היעדר הסדר חקיקתי מאוחד לטיפול בעור בחירו‬

‫החלטת הממשלה )מס' ‪ ,(3740‬שמכוחה השר להגנת העור הינו ראש ועדת המל"ח‬
‫)משק לשעת חירו( העליונה במקו שר הביטחו‪ ,‬אינה מתיישבת ע הוראות חוק‬
‫יסוד‪ :‬הצבא‪ .‬מצב בלתי תקי זה מאפשר‪ ,‬לכאורה‪ ,‬ששר הביטחו והשר להגנת העור‬
‫יטילו על צה"ל לבצע מטלות שלא נעשה ביניה תיאו וא סותרות בתחו הטיפול‬
‫בעור בעת חירו‪ .‬מצב זה עלול ג לפגוע בתפקוד הגופי המרכזיי המופקדי על‬
‫עניי זה‪.‬‬
‫מאז הקמת המשרד להגנת העור בינואר ‪ 2011‬חלפה למעלה משנה וחצי‪ ,‬ואול‬
‫למועד סיו הביקורת‪ ,‬יולי ‪ ,2012‬טר באה על פתרונה סוגיית הסדרת תחומי‬
‫אחריותו וסמכויותיו של המשרד להגנת העור‪ .‬מבדיקה שער משרד מבקר המדינה‬
‫בדצמבר ‪ ,2012‬סמו למועד סגירת דוח זה‪ ,‬נמצא‪ ,‬כי לא חל שינוי במצב‪.‬‬
‫במועד סיו הביקורת לא תוק הליקוי שעליו הצביע משרד מבקר המדינה בדוח מבקר‬
‫המדינה שפורס ביולי ‪ 2007‬בנושא "היערכות העור ותפקודו במלחמת לבנו‬
‫השנייה"‪) 3‬להל ) הדוח על מלחמת לבנו השנייה(‪ ,‬ולפיו לא היה הסדר חקיקתי‬
‫מקי המרכז את כל הענייני הנוגעי לטיפול בעור בעתות חירו‪ ,‬והמבהיר את‬
‫מדרג הסמכויות ותחומי האחריות של כל אחד מהגופי המטפלי בעור בחירו ואת‬
‫קשרי הגומלי ביניה‪ .‬בעת התרחשות אירוע חירו‪ ,‬מצב זה עלול לגרו לאי)בהירות‬
‫בעניי חלוקת תחומי האחריות בי שר הביטחו‪ ,‬השר לביטחו הפני והשר להגנת‬
‫העור‪ ,‬וכ בי כל הגופי המטפלי בעור בחירו הכפופי לה‪ ,‬ובכ למנוע מיצוי‬
‫מיטבי של היכולות של כל הגופי המופקדי על הטיפול בעור‪ ,‬אשר חלק כפופי‬
‫לשרי אלו‪ .‬מבדיקה שער משרד מבקר המדינה בדצמבר ‪ ,2012‬סמו למועד פרסו‬
‫דוח זה‪ ,‬נמצא‪ ,‬כי לא חל שינוי במצב של היעדר הסדר חקיקתי מקי‪ ,‬כאמור‪.‬‬
‫פערי אלו בתשתית הנורמטיבית מקבלי משנה תוק בחלו למעלה משש שני‬
‫מאז מלחמת לבנו השנייה‪ ,‬כשטר התקדמה חקיקתו של הסדר מקי כאמור‪,‬‬
‫ולפיכ יש לראות בכ משו ליקוי חמור‪.‬‬
‫__________________‬

‫‪3‬‬

‫דוח מבקר המדינה‪.(2007) ‰ÈÈ˘‰ ÔÂ·Ï ˙ÓÁÏÓ· „˜Ù˙ ۯÂÚ‰ ˙ÂίÚȉ ,‬‬

‫היערכות לשעת חירו‬

‫ב‪.‬‬

‫‪183‬‬

‫היעדר גו מרכזי המתא בי כלל הגופי‬

‫במצב הדברי הנוכחי‪ ,‬כאשר הסמכות לתא בחירו את הגופי המטפלי בעור‬
‫לא ניתנה לשו גו‪ ,‬הרי שבמועד סיו הביקורת אי עדיי בישראל גו מרכזי לאומי‬
‫המאחד אחריות וסמכות בנוגע לטיפול בעור‪ ,‬ואשר יכול לרכז את הטיפול בעור ג‬
‫בעתות שגרה וג בעתות חירו‪ .‬מבדיקה שער משרד מבקר המדינה בדצמבר ‪,2012‬‬
‫נמצא כי לא חל שינוי במצב‪.‬‬

‫‪ .2‬מיגו תשתיות לאומיות חיוניות‬
‫משרד מבקר המדינה מעיר בחומרה‪ ,‬כי למרות העובדה שהאיו של ירי טילי‬
‫ורקטות על העור החרי משמעותית‪ ,‬לא נעשתה עד מועד סיו הביקורת‪ ,‬יולי ‪,2012‬‬
‫עבודת מטה מקיפה הממליצה לדרג המדיני לקבוע את רמת השירות הנדרשת מכל‬
‫אחת מהתשתיות הלאומיות החיוניות בישראל לצור שימור תפקודו של המשק‪,‬‬
‫לרבות בחירו‪.‬‬

‫‪ .3‬ערכות מג‬
‫א שוועדת השרי לענייני ביטחו לאומי רשמה בפניה בדצמבר ‪" 2009‬את הכוונה‬
‫לצייד ‪ 100%‬של אזרחי ישראל במסכות אב"כ ]ערכות מג[ ) ביעד זמ של שנתיי‬
‫וחצי"‪ ,‬בפועל‪ ,‬נכו למועד סיו הביקורת מלאי ערכות המג אינו נות מענה לחלק‬
‫ניכר מאזרחי מדינת ישראל‪.‬‬

‫‪ .4‬מער התרעה סלולארי‬
‫נכו למועד סיו הביקורת ולמרות מעורבותו של ראש הממשלה‪ ,‬המער להפצת‬
‫התרעה באמצעות מכשירי הטלפו הניידי טר הושל‪ ,‬לא הושגה עדיי הסכמה‬
‫של חברות הסלולאר לספק שירות התרעה סלולארי‪ ,‬ולא החלה עדיי פעילות לתיקו‬
‫הרישיונות שלה או לתיקו החקיקה בנושא זה‪.‬‬

‫סיכו והמלצות‬
‫היערכות העור האזרחי במדינת ישראל מפני התקפה של ירי טילי ורקטות וג‬
‫מפני אירועי חירו רחבי היק בעתות שגרה‪ ,‬כמו רעידת אדמה‪ ,‬שרפות ופליטת‬
‫חומרי מסוכני‪ ,‬הוא נושא לאומי רב)חשיבות ובעל היבטי צבאיי ואזרחיי‬
‫רבי‪ .‬שיפור ההיערכות והמוכנות לטיפול בעור באירועי חירו חיוני לצור טיפול‬
‫מיטבי באוכלוסייה בעת חירו ולחיזוק כושר העמידה של האוכלוסייה בפני‬
‫האיומי‪ .‬הדבר יאפשר לממשלת ישראל‪ ,‬ובזמ לחימה ג למטכ"ל בצה"ל‪ ,‬מרחב‬
‫פעולה מדיני וצבאי גדול יותר‪.‬‬
‫כבר בדוח מבקר המדינה שפורס ביולי ‪ 2007‬בנושא "היערכות העור ותפקודו‬
‫במלחמת לבנו השנייה"‪ ,‬העיר משרד מבקר המדינה‪ ,‬כי על הממשלה ליזו הסדר‬
‫חקיקתי מקי‪ ,‬מאוחד ומתוא‪ ,‬שירכז את כל הענייני הנוגעי לטיפול בעור‬

‫‪184‬‬

‫דוח שנתי ‪63‬ב‬

‫בעתות חירו‪ ,‬יבהיר את מדרג הסמכויות ותחומי האחריות של כל אחד ממשרדי‬
‫הממשלה ומהגופי המטפלי בעור בחירו‪ ,‬וכ יגדיר את קשרי הגומלי ביניה‪.‬‬
‫בהתא להסדר החקיקתי האמור‪ ,‬על הממשלה לפעול כדי לממשו באמצעות כל‬
‫הגופי הרלוונטיי האחראי לטיפול בעור בחירו‪.‬‬
‫בביקורת זו‪ ,‬שבחנה היבטי אחדי בתחו מוכנות העור לחירו‪ ,‬ושמהווה ג‬
‫ביקורת מעקב על דוחות קודמי של משרד מבקר המדינה בעניי זה‪ ,‬הועלו פערי‬
‫משמעותיי בהיערכות העור לחירו‪ ,‬שחובה על הגופי הנוגעי בדבר לטפל בה‬
‫בהקד‪ .‬הקמת המשרד להגנת העור נועדה לשפר את מוכנות העור לעתות חירו‪,‬‬
‫א ע זאת‪ ,‬במצב הקיי‪ ,‬הוסיפה לאי)הבהירות בחלוקת האחריות בי הגופי‬
‫המטפלי בעור בחירו‪ .‬משכ ‪ ,‬ראוי שכל הגורמי הנוגעי בדבר‪ ,‬ובעיקר שר‬
‫הביטחו והשר להגנת העור‪ ,‬יחליטו ויקבעו את חלוקת תחומי האחריות והסמכויות‬
‫בי משרדיה לעניי היערכות העור לחירו‪ ,‬ויעלו את הנושא לדיו ולהחלטה‬
‫בממשלה בהקד‪ .‬זאת‪ ,‬כדי שתחומי אחריותו וסמכויותיו של המשרד להגנת העור‬
‫יהיו ברורי‪ .‬דבר זה יסייע לקיו פעילות מיטבית משולבת ומתואמת של משרד‬
‫הביטחו והמשרד להגנת העור בתחו הטיפול בעור באירועי חירו‪.‬‬
‫משרד מבקר המדינה חוזר על המלצתו מהדוח על מלחמת לבנו השנייה‪ ,‬כי על‬
‫הממשלה לבחו את האפשרות שגו לאומי מרכזי יאחד אחריות וסמכות בנושא‬
‫הטיפול בעור בעתות שגרה ובעתות חירו‪ .‬גו זה‪ ,‬בי א יהיה זה גו ייעודי או‬
‫משרד ממשלתי‪ ,‬יוכל להיות אחראי לתיאו בי כל הגופי המטפלי בעור בחירו‪,‬‬
‫ולהנחות בקרות אירוע חירו בהתא למדיניותו של השר שיהיה אחראי לטיפול‬
‫באותו אירוע‪ .‬בחלו למעלה משש שני מאז מלחמת לבנו השנייה‪ ,‬ראוי כי ראש‬
‫הממשלה ידו בעניי זה ויכריע בו‪.‬‬
‫בהיות מתקני התשתיות הלאומיות חיוניי לצור הפעילות הרציפה של המשק‬
‫האזרחי והתמיכה בפעילות צה"ל ובעור‪ ,‬יש להאי‪ .‬את הטיפול בהסדרת כל הדרוש‬
‫להמש תפקוד בעת חירו ולמיגונ‪ .‬משכ ‪ ,‬על המשרד להגנת העור לגבש‪,‬‬
‫בשיתו המשרדי הממשלתיי והגופי הרלוונטיי‪ ,‬תכנית כוללת למיגו כלל‬
‫מתקני התשתיות הלאומיות החיוניות‪ ,‬ולהביאה לאישור הממשלה בהקד האפשרי‪.‬‬
‫נוכח המשמעויות של מחסור בערכות מג לחלק ניכר מהאוכלוסייה ובהתחשב‬
‫בהתגברות איו חומרי לחימה כימיי )חל" ( על העור‪ ,‬ראוי‪ ,‬כי הדיו בנושא ערכות‬
‫המג‪ ,‬אותו הנחה במר‪ 2012 .‬ראש הממשלה לקיי עד סו שנת ‪ ,2012‬יתקיי‬
‫מוקד ככל הנית‪ ,‬כדי שתתקבל החלטה בנושא‪.‬‬
‫כיוו שהמער להפצת התרעה באמצעות מכשירי הטלפו הסלולאריי נועד להציל‬
‫חיי‪ ,‬יש להשלי הטיפול בנושא זה ללא דיחוי נוס‪.‬‬
‫מבקר המדינה מציי בחיוב את הצעדי שנקטו ראש הממשלה‪ ,‬משרדי הממשלה‬
‫וצה"ל מאז מלחמת לבנו השנייה בהתייחס להגנה על אוכלוסיית העור האזרחי‬
‫במדינת ישראל‪ ,‬וביניה הקמת המשרד להגנת העור ופעולות מיגו שונות של‬
‫האוכלוסייה‪ .‬ע זאת‪ ,‬עקב החשש לפגיעה בעור בעימות נוס או בעת אירועי אסו‬
‫רחבי היק בשגרה‪ ,‬על הממשלה ועל כל הגופי העוסקי בכ לטפל בדחיפות‬
‫בממצאי העולי מדוח זה‪ ,‬כדי לשפר את יכולת העמידה של העור‪.‬‬

‫‪185‬‬

‫היערכות לשעת חירו‬

‫♦‬
‫מבוא‬
‫מאז קו המדינה היה העור נתו לאיומי פגיעה מצד מדינות אויב וארגוני עויני‪ .‬הדבר בא לידי‬
‫ביטוי ביתר שאת בחודשי יולי ואוגוסט ‪ ,2006‬במהל מלחמת לבנו השנייה‪ ,‬שבה ספג העור ירי‬
‫מסיבי של אלפי רקטות שגרמו לפגיעות קשות בנפש וברכוש‪ ,‬וכ במבצע "עמוד ענ" בנובמבר‬
‫‪ .42012‬על פי איו הייחוס של צה"ל‪ ,5‬החרי האיו על העור‪ ,‬ובכל תרחיש עתידי של עימות ע‬
‫מדינות וגורמי עויני באזור‪ ,‬העור ישמש יעד לפגיעה נרחבת ורב‪#‬מוקדית כבר מפתיחת‬
‫הלחימה‪ .‬על פי איו הייחוס לעור‪ ,‬שפרסמה רשות החירו הלאומית )להל ‪ #‬רח"ל(‪ ,6‬צפויה‬
‫פגיעה קשה בעור‪ ,‬לרבות בפעילות הכלכלית ובפעילויות חיוניות אחרות בישראל‪.‬‬
‫מלבד האיו הצבאי של ירי טילי ורקטות‪ ,‬עלולי להתרחש בישראל בעתות שגרה אירועי חירו‬
‫רחבי היק‪ ,‬דוגמת רעידת אדמה‪ ,‬שרפות ופליטת חומרי מסוכני‪.‬‬
‫שיפור המענה הצבאי והאזרחי בתחו ההגנה על העור‪ ,‬ובכלל זה שיפור ההיערכות והמוכנות‬
‫לטיפול בעור באירועי חירו‪ ,‬חיוני לצור חיזוק כושר העמידה של האוכלוסייה בעור בפני‬
‫האיומי‪ .‬הדבר יאפשר‪ ,‬בי היתר‪ ,‬לדרג מקבלי ההחלטות בממשלה‪ ,‬ובעת לחימה ג למטכ"ל‬
‫בצה"ל‪ ,‬מרחב פעולה מדיני וצבאי גדול יותר‪.‬‬
‫אול‪ ,‬כפי שעלה בביקורת‪ ,‬היערכות העור לחירו במדינת ישראל לוקה בחסר במספר תחומי‪.‬‬
‫בפברואר ‪ 2012‬פרס המשרד להגנת העור לכל שרי הממשלה חוברת בנושא המוכנות של החזית‬
‫האזרחית למצבי חירו‪ ,‬ובה צוי‪ ,‬כי "הערכת המוכנות השנתית לשנת ‪ 2011‬המשוקללת לתרחישי‬
‫מלחמתיי )מלחמה קונבנציונאלית‪ ,‬מלחמה בלתי קונבנציונאלית ואיו הטרור הבלתי‬
‫קונבנציונאלי(" היא בינונית‪ .‬עוד צוי באותה חוברת כלהל‪ :‬רמת ההיערכות של האוכלוסייה‬
‫בישראל המתגוררת בערי )כ‪ 6.2#‬מיליו תושבי( היא בינונית‪ ,‬רמת ההיערכות של האוכלוסייה‬
‫המתגוררת בתחומי מועצות מקומיות )כ‪ 714,000#‬תושבי( היא נמוכה‪ ,‬ורמת ההיערכות של‬
‫האוכלוסייה המתגוררת בתחומי מועצות אזוריות )כ‪ 1.1#‬מיליו תושבי( היא בינונית; "על פי‬
‫הערכות ‪ 20%‬מהרשויות יתקשו לתפקד בחירו"; "משרדי הממשלה אינ ערוכי לכל מצבי‬
‫החירו וזאת על רקע היעדר מדיניות‪ ,‬פיקוח ובקרה ומעורבות של ההנהלה הבכירה של המשרד‪,‬‬
‫הסדרת יחסי הגומלי ותחומי האחריות בי מטות משרדי הממשלה בירושלי אל מול מחוזות‬
‫משרדי הממשלה בהיערכות ומוכנות למצבי חירו‪ ,‬היעדר תוכנית אופרטיבית לכל מתאר‪ ,‬תרגול‬
‫ושמירת כשירות וכוננות"‪.‬‬
‫החל מסו ‪ 2011‬מקיי ראש הממשלה‪ ,‬מר בנימי נתניהו‪ ,‬דיוני עתיי )בממוצע אחת לשלושה‬
‫שבועות( בנושא "מוכנות החזית האזרחית לשעת חירו"‪ ,‬במטרה לקד את הטיפול בנושאי‬
‫הקשורי להיערכות העור לחירו‪ .‬בדיוני אלו משתתפי בקביעות השר להגנת העור‪ ,‬ראש‬
‫__________________‬

‫‪4‬‬
‫‪5‬‬

‫‪6‬‬

‫ב‪ ,14.11.12‬בשלב סיכו הביקורת‪ ,‬החל מבצע "עמוד ענ!"‪ ,‬שבמסגרתו תק" צה"ל יעדי ברצועת‬
‫עזה לאחר ירי נמש( של רקטות וטילי לדרו האר‪ %‬ולמרכזה‪.‬‬
‫איו הייחוס הוא מסמ( הקובע מה האיומי העיקריי לטווח הקצר והבינוני לתר"ש )תכנית‬
‫רבשנתית( שלקראתו יועמד המענה הכולל בבניי! הכוח בצה"ל‪ .‬איו הייחוס מתבסס על הערכת‬
‫המודיעי! ועל היכולות המבצעיות הקיימות והמתוכננות‪ ,‬והוא מגל בתוכו‪ ,‬בי! היתר‪ ,‬אילוצי משאבי‬
‫)בהסתמ( על מסמ( של אג" התכנו! מאוגוסט ‪ .(2003‬ביולי ‪ 2007‬אישר הרמטכ"ל את איו הייחוס‬
‫לעור" לשני ‪) 20122008‬במסגרת תכנית רבשנתית "תפ! ‪ ("20122008‬שהכי! אג" התכנו! במטכ"ל‪.‬‬
‫רח"ל הוקמה על פי החלטת ממשלה‪ ,‬והיא נועדה לשמש גו" מטה מתא ליד שר הביטחו! כדי לסייע‬
‫בידו לממש את אחריותו לטיפול בעור" בכל מצבי החירו )ראו בהמש((‪.‬‬

‫‪186‬‬

‫דוח שנתי ‪63‬ב‬

‫המטה לביטחו לאומי )להל ‪ #‬המל"ל( ומפקד פיקוד העור )להל ‪ #‬פקע"ר(‪ ,‬וכ משתתפי מפע‬
‫לפע נציגי של משרדי ממשלה אחרי דוגמת המשרד לביטחו הפני ומשרד האוצר‪.‬‬
‫בעניי זה מסר מנכ"ל משרד ראש הממשלה‪ ,‬מר הראל לוקר‪ ,‬למשרד מבקר המדינה באוקטובר‬
‫‪ 2012‬בתגובה לדוח הביקורת‪ ,‬כי "ראש הממשלה מייחס חשיבות עליונה להגנה על העור‪ ...‬בנוס‬
‫הוק במטה לביטחו לאומי שבמשרד ראש הממשלה אג לקידו מוכנות העור"‪.‬‬
‫האחריות והסמכות להכנת העור לחירו ולטיפול בעור באירועי חירו בשגרה ובזמ לחימה‪ ,‬על‬
‫מגוו התחומי הקשורי בכ‪ ,‬מוטלת על גופי רבי‪ .‬להל סקירת תחומי האחריות והסמכות‬
‫העיקריי של הגופי המרכזיי העוסקי בכ‪:‬‬
‫א‪ .‬שר הביטחו ‪ #‬על פי החלטת הממשלה מ‪) 15.4.07#‬מס' ‪" ,(1577‬אחריות העל לטיפול בעור‬
‫בכלל מצבי החירו )לרבות מצב מיוחד בעור‪ ,‬מלחמה ומצבי חירו הנגרמי כתוצאה מאסונות‬
‫טבע( תהיה בידי שר הביטחו"‪.‬‬
‫ב‪ .‬המשרד להגנת העור ‪ #‬ב‪ 19.1.11#‬החליטה הממשלה )מס' ‪ ,(2745‬כי סג שר הביטחו דאז‪,‬‬
‫מר מת וילנאי‪ ,‬ימונה לשר להגנת העור‪ .7‬ב‪ 27.3.11#‬החליטה הממשלה )מס' ‪ ,(3048‬כי "שר‬
‫הביטחו והשר להגנת העור יתאמו ביניה את ההסדרי שיאפשרו את הפעלתו של המשרד להגנת‬
‫העור על בסיס התשתית המנהלית של משרד הביטחו"‪ .‬הממשלה רשמה לפניה‪ ,‬כי "שר הביטחו‬
‫והשר להגנת העור מינו ועדה שתמלי‪ 0‬על שטחי פעולה וסמכויות שיועברו למשרד להגנת העור"‪.‬‬
‫ג‪ .‬מער משק לשעת חירו )להל ‪ #‬מל"ח( ‪ #‬הוא גו בי‪#‬משרדי הפועל לפי החלטת הממשלה‬
‫מ‪) 6.7.86#‬מס' ‪ (1716‬והחלטת הממשלה מ‪) 13.2.00#‬מס' ‪ .(1080‬גו זה נועד להבטיח את הפעלת‬
‫"המשק החיוני" והספקת המוצרי והשירותי החיוניי לאוכלוסייה ולצה"ל באירועי חירו‪ .‬לפי‬
‫החלטת הממשלה )מס' ‪" ,(1716‬משק חיוני" הוא מפעל חיוני כמשמעותו בחוק שירות עבודה‪ ,‬וכ‬
‫גורמי ייצור‪ ,‬משאבי‪ ,‬שירותי‪ ,‬מוצרי‪ ,‬חומרי‪ ,‬אספקה ופעולות החיוניי לקיו האוכלוסייה‪,‬‬
‫למאמ‪ 0‬המלחמתי‪ 8‬ולכלכלת המדינה‪ .‬מער מל"ח כולל את "המשק החיוני"‪ ,‬את ועדת מל"ח‬
‫העליונה‪ ,‬שתפקידה‪ ,‬בי היתר‪" ,‬לתא ולהנחות את הרשויות האזרחיות ואת רשויות צה"ל בהכנות‬
‫לשעת חירו וכ בשעת חירו כדי להבטיח את הפעלת מער מל"ח"‪ ,‬ועדות מל"ח פיקודיות‪,‬‬
‫מחוזיות ומקומיות ורשויות ייעודיות‪ 9‬במשרדי הממשלה‪ .‬בהתא להחלטת הממשלה )מס' ‪,(1716‬‬
‫"תקופת הפעלה" של מער מל"ח היא במצב לחימה‪ ,‬כאשר נמנעת פעילות תקינה של המשק וכ‬
‫ב"אירועי חירו" המוגדרי כאסונות טבע‪ ,‬אסונות שמקור בפליטת חומרי מסוכני וכ אירועי‬
‫טרור שלא בתקופת לחימה‪ ,‬והכול כאשר נפגעת פעילותו התקינה של המשק החיוני‪ .10‬ב‪23.8.09#‬‬
‫__________________‬

‫‪7‬‬

‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬

‫החלטת הממשלה מ‪) 19.1.11‬מס' ‪ (2745‬התקבלה בהתא לסעי" ‪)31‬א( לחוק יסוד הממשלה ולסעי"‬
‫‪)31‬ג( לחוק יסוד הממשלה‪ .‬במכתב של היועמ"ש למערכת הביטחו! מ‪ 25.3.11‬נרש‪ ,‬כי "היוע‪%‬‬
‫המשפטי לממשלה‪ ...‬הגיע למסקנה‪ ,‬כי הואיל והחלטת הממשלה בדבר מינויו של השר מת! וילנאי‬
‫אזכרה ג את סעי" ‪)31‬ג( לחוק היסוד ]חוק יסוד‪ :‬הממשלה[‪ ...‬הרי יש לראות את המשרד להגנת‬
‫העור" כמו הוק באותה נשימה"‪ .‬ב‪ 13.8.12‬הגיש השר להגנת העור"‪ ,‬מר מת! וילנאי‪ ,‬את התפטרותו‬
‫מ! הממשלה‪ ,‬וב‪ 16.8.12‬נכנס לתוק" מינויו של השר אבי דיכטר כשר להגנת העור"‪.‬‬
‫בהחלטת הממשלה מ‪) 13.2.00‬מס' ‪ (1080‬הוחלפו המילי "למאמ‪ %‬המלחמתי" שבהגדרת "משק‬
‫חיוני" ל"מצב לחימה או באירועי חירו"‪ ,‬ונקבע כי "אירועי חירו" ה אסונות טבע‪ ,‬אסונות שנגרמו‬
‫מפליטת חומרי מסוכני וכ! אירועי טרור‪.‬‬
‫"רשות ייעודית"  גו" שמשרד ממשלתי‪ ,‬בתחו אחריותו‪ ,‬הועיד אותה‪ ,‬באישור ועדת מל"ח עליונה‪,‬‬
‫לביצוע פעולות המתחייבות מהחלטות הממשלה האמורות‪.‬‬
‫תקופת הפעלה מתחילה ומסתיימת בהתא להחלטת הממשלה‪ ,‬על פי הצעת שר הביטחו!‪ ,‬ובמקרה‬
‫דחו"  בהחלטת שר הביטחו! ושר האוצר בהתייעצות ע ראש הממשלה‪ .‬ב‪ 3.10.11‬החליטה‬
‫הממשלה )מס' ‪ ,(3740‬כי בהתייחס להחלטות הממשלה מס' ‪ 1716‬ו‪ ,1080‬בכל מקו בו כתוב‬
‫בהחלטות אלו "שר הביטחו!" יבוא "השר להגנת העור"" )בעניי! זה ראו להל!(‪.‬‬

‫היערכות לשעת חירו‬

‫‪187‬‬

‫החליטה הממשלה )מס' ‪" (706‬לשלב את מטה מל"ח ארצי‪ ...‬לתו רשות החירו הלאומית‬
‫)רח"ל("‪.‬‬
‫ד‪ .‬רשות חירו לאומית )רח"ל( ‪ #‬ב‪ 19.12.07#‬החליטה ועדת שרי לענייני ביטחו לאומי )מס'‬
‫ב‪ (43/‬להקי את רח"ל אשר תשמש "גו מטה מתא ליד שר הביטחו ותסייע בידו לממש את‬
‫אחריות‪#‬העל לטיפול בעור בכל מצבי החירו"‪" .‬מצב חירו" הוגדר בהחלטה ב‪ 43/‬כלהל‪:‬‬
‫"מצב בו קיימת התרחשות או מכל סיבה אחרת עליה החליטה הממשלה המצריכה פעילות רב‪#‬‬
‫תחומית ברמה לאומית בעור‪ ,‬או הכרזה על מצב משפטי בעור‪ ,‬או על‪#‬פי הנחיית שר הביטחו‬
‫ובהתייעצות ע השר לביטחו הפני"‪ .‬בהתא להחלטה זו‪ ,‬תפקידי רח"ל בזמ רגיעה ה‪ ,‬בי‬
‫היתר‪ ,‬גיבוש תפיסות ההפעלה לגבי מצבי חירו שוני בעור; ריכוז עבודת מטה בעניי ההיערכות‬
‫והמענה הנדרשי של הארגוני ומשרדי הממשלה בעור במצבי חירו שוני; הכנת דוח מצב‬
‫עבור הממשלה בנושא מוכנות העור בתחומי שוני; הכנת הצעות חקיקה להבטיח שהעור‬
‫יתמודד באופ מיטבי ע מצבי החירו השוני; ותיאו בי משרדי הממשלה וגופי אחרי בנוגע‬
‫לפעילות במצבי חירו שוני‪ .‬במצב חירו תפקידיה העיקריי של רח"ל ה להפעיל את חדר‬
‫המצב במשרד הביטחו ולסייע לשר הביטחו לקבל החלטות לגבי העור‪ ,‬וכ להמלי‪ 0‬לשר‬
‫הביטחו בקביעת סדרי עדיפויות להפעלת המאמצי בעור ברמה הלאומית‪.‬‬
‫כאמור‪ ,‬ב‪ 23.8.09#‬החליטה הממשלה )מס' ‪" (706‬לשלב את מטה מל"ח ארצי‪ ...‬לתו רשות‬
‫החירו הלאומית )רח"ל("‪ ,‬וכי "מנהל רשות החירו הלאומית ישמש ג כממלא מקו הקבוע של‬
‫יושב ראש ועדת מל"ח עליונה"‪ .‬בהתא להחלטת הממשלה מ‪) 27.3.11#‬מס' ‪ (3048‬עבר "שטח‬
‫הפעולה של רשות החירו הלאומית )רח"ל( ממשרד הביטחו למשרד להגנת העור"‪.‬‬
‫ה‪ .‬פיקוד העור )פקע"ר( ‪ #‬ב‪ 13.11.91#‬החליטה ועדת השרי לענייני ביטחו לאומי להקי‬
‫בצה"ל את פקע"ר‪ ,‬כדי שיארג וינהל את ההתגוננות האזרחית )להל ‪ #‬הג"א( במדינה כמשמעותה‬
‫בחוק ההתגוננות האזרחית‪ ,‬התשי"א‪) 1951#‬להל ‪ -‬חוק הג"א(‪ .11‬פקע"ר מהווה ג סמכות‬
‫מקצועית ראשית בנושאי חילו‪ 0‬והצלה‪ .‬לפי חוק הג"א‪ ,‬פקע"ר מוסמ להכי ולבצע תכניות של‬
‫הג"א; להדרי "ארגוני עזר"‪ 12‬במילוי תפקיד בתחו הג"א ולהפעיל בעת "מצב מיוחד‬
‫בעור"‪" ,13‬שעת התקפה"‪ 14‬או "שעת תמרוני הג"א"‪ ;15‬לתא את פעולותיה של משרדי‬
‫הממשלה‪ ,‬של הרשויות המקומיות ושל מפעלי פרטיי בענייני הג"א; לקבוע את אופ מת‬
‫ההתרעה לאוכלוסייה‪ ;16‬ולהדרי את האוכלוסייה בענייני הג"א‪ .‬עוד קובע חוק הג"א‪ ,‬כי פקע"ר‬
‫מוסמ לפעול באישור שר הביטחו ובתיאו ע הרשויות הנוגעות בדבר להצלת חיי אד ורכוש‬
‫__________________‬

‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬

‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬

‫לפי חוק הג"א‪" ,‬התגוננות אזרחית" היא "האמצעי הנקוטי לש התגוננות מפני כל התקפה או סכנת‬
‫התקפה על האוכלוסייה האזרחית או לש צמצו תוצאותיה של התקפה כזאת‪ ,‬להוציא אמצעי לחימה‬
‫שלא להגנה עצמית"‪.‬‬
‫לפי חוק הג"א‪" ,‬ארגו! עזר" הוא כל אחד מאלה‪ :‬מד"א‪ ,‬רשויות הכבאות‪ ,‬ממונה על חומרי מסוכני‬
‫וגו" שעיקר עיסוקו הצלת חיי אד ושעזרתו נדרשת באופ! מיידי לש הצלת חיי אד בעת התקפה‪,‬‬
‫אשר שר הביטחו! הכריז עליו ברשומות‪ ,‬בהסכמת השר שנקבע כאחראי לאותו גו"‪.‬‬
‫לפי חוק הג"א‪ ,‬א "שוכנעה הממשלה כי קיימת סבירות גבוהה שתתרחש התקפה על האוכלוסייה‬
‫האזרחית‪ ,‬רשאית היא להכריז‪ ,‬במדינה כולה או בשטח מסוי‪ ,‬על מצב מיוחד בעור""‪ .‬כמו כ!‪ ,‬א‬
‫"שוכנע שר הביטחו! כי קיימות נסיבות המצדיקות הכרזה על מצב מיוחד בעור"‪ ,‬והממשלה טר‬
‫הכריזה על כ(‪ ,‬רשאי הוא להכריז על מצב מיוחד בעור"‪ ...‬תוקפה של ההכרזה לפי סעי" קט! זה יפקע‬
‫בתו ‪ 48‬שעות משעה שניתנה‪ ...‬הממשלה רשאית להארי( את תוקפה של ההכרזה"‪.‬‬
‫לפי חוק הג"א‪" ,‬שעת התקפה" היא "הזמ! שבו מתנהלת בשטח מסוי התקפה‪ ,‬מתחילתה או ממת!‬
‫אות אזעקה‪ ,‬לפי המוקד‪ ,‬ועד מת! אות ארגעה או עד תו עשרי וארבע שעות מתחילת ההתקפה‪ ,‬לפי‬
‫המוקד"‪.‬‬
‫לפי חוק הג"א‪" ,‬תמרוני הג"א" ה "אימוני של הג"א או של ארגוני עזר שראש הג"א הכריז עליה‬
‫כעל תמרוני הג"א"‪.‬‬
‫בעת "מצב מיוחד בעור"" או ב"שעת התקפה" רשאי פקע"ר‪ ,‬בי! היתר‪ ,‬להטיל חובה לשהות במקומות‬
‫מסוימי ולאסור את הלימודי במוסדות חינו(‪.‬‬

‫‪188‬‬

‫דוח שנתי ‪63‬ב‬

‫"שאינה כרוכה בהתגוננות אזרחית"‪ .‬פקע"ר הוא גו צבאי ומפקד פקע"ר‪ ,‬שהוא קצי בדרגת אלו‪,‬‬
‫כפו לרמטכ"ל בנושאי הצבא‪ ,‬ולשר הביטחו בנושאי הג"א‪ ,‬מכוח חוק הג"א‪.‬‬
‫ו‪ .‬משטרת ישראל ‪ #‬בפקודת המשטרה ]נוסח חדש[‪ ,‬התשל"א‪) 1971#‬להל ‪ #‬פקודת המשטרה(‬
‫נקבע‪ ,‬כי המשטרה תעסוק‪ ,‬בי היתר‪" ,‬בקיו הסדר הציבורי ובביטחו הנפש והרכוש"‪ .‬עוד נקבע‬
‫בפקודת המשטרה‪ ,‬כי באירוע שהוא בבחינת "אסו המוני" אחראית המשטרה לפיקוד ולשליטה‪.17‬‬
‫"אסו המוני" מוגדר בפקודה זו כ"אירוע הגור לפגיעה חמורה בשלו הציבור‪ ,‬בביטחו הנפש או‬
‫ברכוש המתייחס לציבור גדול או לשטח גדול‪ ,‬או אירוע שיש בו חשש לפגיעה כאמור‪ ,‬לרבות‬
‫מחמת פגע טבע"‪ .‬השר לביטחו הפני רשאי להכריז על אירוע כ"אירוע אסו המוני" א שוכנע‬
‫שקיימת סבירות גבוהה שיתרחש אירוע כזה או כי אירוע כזה כבר מתרחש‪ ,‬ועליו להודיע על הכרזה‬
‫זו לשר הביטחו ולמפכ"ל‪) 18‬המפקח הכללי(‪ .‬כמו כ‪ ,‬נקבעו בפקודת המשטרה מקרי שבה‬
‫מוסמ שר הביטחו‪ ,‬לאחר התייעצות ע השר לביטחו הפני‪ ,‬להעביר את האחריות לטיפול‬
‫באירוע מהמשטרה לצה"ל‪ ,‬דוגמת אירוע המתרחש בשטח שהוכרז לגביו "מצב מיוחד בעור"‪ .‬א‬
‫הועברה סמכות הטיפול לצה"ל‪ ,‬תסייע לו המשטרה‪ ,‬ודי כוחותיה המסייעי יהיה כדי גופי‬
‫ההצלה‪.‬‬
‫פקודת המשטרה מעניקה סמכויות שונות לשוטרי ובי היתר‪ ,‬להורות ל"גו הצלה"‪ 19‬לפעול‬
‫במסגרת תפקידו וסמכויותיו‪ .‬עוד נקבע בפקודת המשטרה‪ ,‬כי צה"ל ושירות הג"א )פקע"ר( יסייעו‬
‫למשטרה בטיפול באירוע "אסו המוני"‪ ,‬וכי בעת אירוע כזה "רשאי שר הביטחו לבקשת השר‬
‫]לביטחו הפני‪ ,[20‬או רשאי ראש הממשלה להורות לצה"ל למלא את תפקיד משטרת ישראל‬
‫בפיקוד ובשליטה באירוע"‪ .‬נוס על כ‪ ,‬אחראית המשטרה לביטחו הפני בעתות רגיעה ובעתות‬
‫חירו‪ ,21‬ואחריותה באה לידי ביטוי‪ ,‬בי היתר‪ ,‬בפיקוד ובשליטה על הכוחות המטפלי באירועי‪.‬‬
‫ז‪ .‬גופי אחרי ‪ #‬נוס על הגופי שצוינו לעיל‪ ,‬ג משרדי הממשלה‪ ,22‬הרשויות המקומיות‪,23‬‬
‫מד"א‪ 24‬ושירותי כבאות והצלה )להל ‪ #‬כב"ה(‪ 25‬נושאי באחריות לטיפול בעור בחירו‪ ,‬כל גו‬
‫בתחומו‪.‬‬
‫__________________‬

‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫‪20‬‬
‫‪21‬‬
‫‪22‬‬
‫‪23‬‬
‫‪24‬‬
‫‪25‬‬

‫נוס" על כ(‪ ,‬נקבעו בפקודת המשטרה מקרי שבה צה"ל מוסמ( לטפל באירוע‪ ,‬דוגמת אירוע‬
‫המתרחש במתק! ביטחוני‪.‬‬
‫ע זאת‪ ,‬בפקודת המשטרה נקבעו מקרי שבה סמכות ההכרזה על "אסו! המוני" נתונה לשר‬
‫הביטחו!‪ ,‬דוגמת אירוע אסו! המוני המתרחש במתק! ביטחוני או אירוע המתרחש בשטח שהוכרז לגביו‬
‫"מצב מיוחד בעור""‪ ,‬שאז על שר הביטחו! להתייע‪ %‬ע השר לביטחו! הפני‪.‬‬
‫לפי פקודת המשטרה‪" ,‬גו" הצלה" הוא מד"א‪ ,‬רשות כבאות‪ ,‬רשות מקומית‪ ,‬ממונה על אירוע חומרי‬
‫מסוכני וגו" הנות! שירות לציבור שהשר לביטחו! הפני הכריז עליו בהודעה ברשומות‪.‬‬
‫בפקודת המשטרה מוגדר "השר" כ"שר המשטרה"‪ .‬במועד סיו הביקורת ממלא השר לביטחו! הפני‬
‫את התפקיד שהוגדר אז כשר המשטרה‪.‬‬
‫על פי החלטת הממשלה ממאי ‪) 1974‬ב‪.(5/‬‬
‫בהחלטת הממשלה מס' ‪ 1716‬על מער( מל"ח נקבע‪ ,‬כי "כל משרד ממשלתי ורשות ייעודית יהיו‬
‫מוסמכי ואחראי בתחו שה מופקדי עליו‪ ,‬לנקוט אמצעי מבעוד מועד ככל הדרוש להבטחת‬
‫הכנתו של המשק החיוני"‪.‬‬
‫בהחלטת הממשלה מס' ‪ 1716‬על מער( מל"ח נקבע‪ ,‬כי "הרשות המקומית אחראית בתחו שיפוטה‪,‬‬
‫באמצעות ועדת המל"ח המקומית‪ ,‬לבצע את המשימות הדרושות להבטחת האספקה והשירותי‬
‫החיוניי לאוכלוסייה"‪.‬‬
‫מד"א הוא אגודה שפעילותה מוסדרת בחוק מג! דוד אדו‪ ,‬התש"י‪ ,1950‬ששר הבריאות ממונה על‬
‫ביצועו‪.‬‬
‫פעילות כב"ה מוסדרת בחוק שירותי הכבאות‪ ,‬התשי"ט‪) 1959‬להל!  חוק הכבאות(‪ .‬עד ‪ 9.1.11‬היה‬
‫שר הפני ממונה על ביצוע חוק הכבאות‪ .‬ב‪ 9.1.11‬החליטה הממשלה )מס' ‪ ,(2699‬בי! היתר‪,‬‬
‫"להעביר את שטח הפעולה של נציבות הכבאות וההצלה ממשרד הפני למשרד לביטחו! הפני‪...‬‬
‫להעביר משר הפני לשר לביטחו! הפני את הסמכויות על פי‪ ...‬חוק שירותי הכבאות"‪.‬‬

‫היערכות לשעת חירו‬

‫‪189‬‬

‫פעולות הביקורת‬
‫בתקופה ינואר עד יולי ‪ 2012‬בדק משרד מבקר המדינה נושאי מרכזיי אחדי בהיערכות העור‬
‫לחירו‪ :‬התשתית הנורמטיבית הנוגעת לטיפול בעור בחירו‪ ,‬מצאי ערכות המג‪ ,‬מער ההתרעה‬
‫הסלולארי ומיגו תשתיות לאומיות חיוניות‪ .‬בחלקה מהווה הבדיקה ג ביקורת מעקב על דוחות‬
‫קודמי של משרד מבקר המדינה בעניי היערכות העור לחירו‪ .‬הביקורת נערכה במשרד‬
‫הביטחו‪ ,‬במשרד להגנת העור‪ ,‬ברח"ל‪ ,‬במל"ל ובצה"ל )בפקע"ר ובחיל האוויר והחלל(‪.‬‬
‫ועדת המשנה של הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת החליטה שלא להניח על שולח‬
‫הכנסת ולא לפרס נתוני מפרק זה לש שמירה על ביטחו המדינה‪ ,‬בהתא לסעי ‪ 17‬לחוק‬
‫מבקר המדינה‪ ,‬התשי"ח‪] 1958#‬נוסח משולב[‪ .‬חיסיו נתוני אלה אינו מונע את הבנת מהות‬
‫הביקורת‪.‬‬

‫‪ .1‬התשתית הנורמטיבית‬
‫א‪ .‬היעדר הסדר חקיקתי מאוחד לטיפול בעור
בחירו‬
‫בדוח מבקר המדינה שפורס ביולי ‪ 2007‬בנושא "היערכות העור ותפקודו במלחמת לבנו‬
‫השנייה"‪) 26‬להל ‪ #‬הדוח על מלחמת לבנו השנייה(‪ ,‬נקבע‪ ,‬בי היתר‪ ,‬כי התשתית הנורמטיבית‬
‫שנגעה לטיפול בעור לא הגדירה בבהירות את תחומי אחריות של הגופי השוני העוסקי‬
‫בענייני העור‪ .‬עקב כ‪ ,‬כל גו פירש "ענייני הקשורי לפעילותו ולאחריותו בצורה שונה"‪ ,‬דבר‬
‫שהקשה את שיתו הפעולה והתיאו המיטבי ביניה‪.‬‬
‫·‪̯ÈÁ· Û¯ÂÚ· ÏÂÙÈˉ ÌÂÁ˙· ˙È·ÈËӯ‰ ˙È˙˘˙‰ ,2012 ÈÏÂÈ ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ‬‬
‫‪.‰Ê ÌÂÁ˙· ÌȘÒÂÚ‰ ÌÈӯ‚‰ ÏÎ ÔÈ· ˙ÂȯÁ‡‰ ˙˜ÂÏÁ ˙‡ ˙¯ȉ·· ‰¯È„‚‰ ‡Ï ÔÈÈ„Ú‬‬
‫להל הפירוט‪:‬‬
‫‪ (1‬כפיפות "ארגוני עזר" ו"גופי הצלה"‪ :‬מד"א וכב"ה משמשי "גו הצלה" כמשמעותו‬
‫בפקודת המשטרה‪ ,‬ולפיכ בעת אירוע "אסו המוני" מוסמכת המשטרה להפעיל‪ .‬נוס על כ‪,‬‬
‫משמשי גופי אלה כ"ארגו עזר" כמשמעותו בחוק הג"א‪ ,‬ומשכ‪ ,‬בעת הכרזה על "מצב מיוחד‬
‫בעור" או ב"שעת התקפה" מוסמ פקע"ר להפעיל‪ .‬כיוו שבשני החוקי לא נקבע מדרג‬
‫הסמכויות בי פקע"ר למשטרה‪ ,‬וכיוו שקיימת חפיפה בי הגופי שהוגדרו "ארגוני עזר" בחוק‬
‫הג"א ו"גופי הצלה" בפקודת המשטרה‪ ,‬ייתכנו מקרי‪ ,‬דוגמת אירוע "אסו המוני" המתרחש בשטח‬
‫שלגביו הוכרז "מצב מיוחד בעור"‪ ,‬שבה לא ברור מי הגור האחראי לפיקוד ולשליטה בגופי‬
‫אלה‪.‬‬
‫‪,‰¯Ë˘Ó‰ ˙„˜٠Úˆȷ ÏÚ ‰ÂÓÓ‰ ,ÌÈÙ‰ ÔÂÁËÈ·Ï ¯˘‰ ÏÚ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï‬‬
‫‪.‰Ê ÔÈÈÚ ˙¯„Ò‰Ï Ì˙Ú„ Ô˙ÈÏ ,‡"‚‰ ˜ÂÁ Úˆȷ ÏÚ ‰ÂÓÓ‰ ,ÔÂÁËÈ·‰ ¯˘ ÏÚÂ‬‬

‫__________________‬

‫‪26‬‬

‫מבקר המדינה‪.(2007) ‰ÈÈ˘‰ ÔÂ·Ï ˙ÓÁÏÓ· „˜Ù˙ ۯÂÚ‰ ˙ÂίÚȉ ,‬‬

‫‪190‬‬

‫דוח שנתי ‪63‬ב‬

‫‪ (2‬כפיפות כפולה של מפקד פקע"ר‪ :‬שר הביטחו הוא הממונה על ביצוע חוק הג"א‪ ,‬ומשכ‪,‬‬
‫בענייני הנוגעי לחוק הג"א כפו מפקד פקע"ר במישרי לשר הביטחו‪ .‬בד בבד מפקד פקע"ר‬
‫כפו במישרי ג לרמטכ"ל‪ .‬בדוח על מלחמת לבנו השנייה העיר משרד מבקר המדינה‪ ,‬כי‬
‫"כפיפות כפולה זו עלולה להציב את מפקד פקע"ר בפני הנחיות סותרות‪ ,‬וראוי להסדיר סוגיה זו כדי‬
‫למנוע אפשרות כזו בעתיד"‪.27‬‬
‫היוע‪ 0‬המשפטי למערכת הביטחו‪ ,‬עו"ד אחז ב‪#‬ארי‪ ,‬מסר בעניי זה למשרד מבקר המדינה באפריל‬
‫‪ ,2012‬כי "המשמעות החוקית של כפיפות מפקד פקע"ר לרמטכ"ל וג לשר הביטחו עלולה‬
‫להסתיי באסו‪ ,‬שכ הרמטכ"ל הופ להיות אחראי ג לחזית וג לעור‪ ,‬ומכא שתשומת לבו‬
‫צריכה להיות פנויה לשני התחומי באותה המידה‪ .‬הבעיה היא שהעור כולל ג את המשק‬
‫האזרחי‪ ,‬ומכא שהאחריות שמוטלת על הרמטכ"ל היא ג לכלל המשק האזרחי‪ .‬משכ ייתכ שנכו‬
‫להוציא את פקע"ר‪ ,‬במתכונתו הנוכחית‪ ,‬מצה"ל"‪ .‬עוד מסר עו"ד אחז ב‪#‬ארי‪ ,‬כי "הוא מודע לכ‬
‫שבעצ מדובר בשינוי מדיניות‪ ...‬ואול נוכח הבעייתיות שנוצרה בנושא חשוב זה ומכיוו שהטלת‬
‫האחריות ה לחזית הצבאית וה לכל המשק האזרחי על הרמטכ"ל עלולה להביא לאסו בעת חירו‪,‬‬
‫הוא החליט ליזו את העניי"‪.‬‬
‫בהתייחסותו לממצאי הביקורת מסר צה"ל למשרד מבקר המדינה בספטמבר ‪ ,2012‬כי "מפקד‬
‫פקע"ר כפו לרמטכ"ל‪ ...‬ובנוס‪ ,‬מפקד פקע"ר מונחה על‪#‬ידי שר הביטחו בכל הנוגע להתגוננות‬
‫אזרחית‪ ...‬מדובר באיזו‪ ,‬המתחייב נוכח עקרונות חוקתיי ובה עקרו אחדות הפיקוד וכפיפות‬
‫הצבא לשר הביטחו‪ ...‬הכפיפות האמורה אינה הופכת את הרמטכ"ל אחראי לחזית וג לעור;‬
‫הרמטכ"ל אחראי לחזית ומפקד פקע"ר בכובעו כראש הג"א )המונחה על ידי שר הביטחו( אחראי‬
‫לענייני ההתגוננות האזרחית בעור‪ .‬זאת‪ ,‬לצד הרשויות הנוספות הפועלות בעור"‪.‬‬
‫‪Ï˘ ‰ÏÂÙΉ ˙ÂÙÈÙΉ ÈÎ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚ‰ ‰ÈÈ˘‰ ÔÂ·Ï ˙ÓÁÏÓ ÏÚ Á„· ¯·Î‬‬
‫‪„¯˘Ó ˙Ú„Ï .˙¯˙ÂÒ ˙ÂÈÁ‰ ÈÙ· ·Ȉ‰Ï ‰ÏÂÏÚ Ï"ÎËӯϠÔÂÁËÈ·‰ ¯˘Ï ¯"Ú˜Ù „˜ÙÓ‬‬
‫‪ÔÂÁËÈ·‰ ˙ίÚÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂȉ ‰Ê ‡˘Â· ÂÏÚ‰˘ ˙¢‰ ˙„ÓÚ‰ ÁΠ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó‬‬
‫‪ÂÁ·È ,Û¯ÂÚ‰ ˙‚‰Ï „¯˘Ó‰ ÛÂ˙È˘· ,Ï"‰ˆÂ ÔÂÁËÈ·‰ „¯˘Ó˘ ȇ¯ ,ÏÈÚÏ ¯ÂӇΠ,Ï"‰ˆÂ‬‬
‫‪.‰Â¯È„ÒÈ ̄˜‰· ÂÊ ‰È‚ÂÒ‬‬
‫‪ (3‬הסדרת תחומי האחריות בי שר הביטחו לבי השר לביטחו הפני‪ :‬במונח "אחריות‪#‬העל"‬
‫שהוטלה על שר הביטחו לטיפול בכלל מצבי החירו‪ ,‬כאמור בהחלטת הממשלה‪ ,‬לא הוגדר ולא‬
‫הובהר אילו סמכויות נלוות לו‪.‬‬
‫שעה שבהתא להחלטת הממשלה מדצמבר ‪) 2007‬ב‪ (43/‬אודות הקמת רח"ל‪ ,‬מצב חירו הוא‪ ,‬בי‬
‫היתר‪ ,‬מצב שבו נדרשת "פעילות רב תחומית ברמה לאומית בעור"‪ ,‬הרי שמכוח פקודת המשטרה‬
‫אחראית ג המשטרה לטפל באירוע שבו נשקפת סכנה לחיי אד ולרכוש‪ ,‬א א הוא לא הוכרז‬
‫כ"אסו המוני"‪ .28‬במצב זה קיימת חפיפה בי תחומי האחריות של השר לביטחו הפני‪ ,‬בהיותו‬
‫ממונה על המשטרה‪ ,‬לבי אלו של שר הביטחו‪.‬‬
‫לשכת היוע‪ 0‬המשפטי למערכת הביטחו התייחסה באוקטובר ‪ 2012‬בש משרד הביטחו לממצאי‬
‫משרד מבקר המדינה ומסרה‪ ,‬כי "נוכח חוסר הבהירות החקיקתי בעניי סמכויות ואחריות השרי‬
‫]שר הביטחו והשר לביטחו הפני[ במצבי החירו הנוספי‪ ,‬ישנה כוונה להסדיר בחקיקה את‬
‫חלוקת האחריות ג בעת 'מצב מיוחד בעור' וב'שעת התקפה'‪‰Ï‡ ÌÈÓÈ· ÔÁ· Â˙ÂÏÏη ‡˘Â‰ .‬‬
‫__________________‬

‫‪27‬‬
‫‪28‬‬

‫ש‪ ,‬עמ' ‪.28‬‬
‫הפעלת גופי הצלה על ידי המשטרה מכוח אישור של קצי משטרה מוגבלת לפרק זמ שלא יעלה על‬
‫יומיי לאחר היו שבו נודע למשטרה על קרות האירוע‪ .‬לצור‪ $‬הפעלת גופי הצלה על ידי המשטרה‬
‫ב"אירוע אסו המוני" הנמש‪ $‬מעל ליומיי נדרשת הכרזה על האירוע כ"אירוע אסו המוני"‪.‬‬

‫היערכות לשעת חירו‬

‫‪191‬‬

‫‪˜ÂÁÓÏ ÌÂ˜Ó ˘È ÈÎ Ìȯ·Ò ...¯˜·Ó‰ ÌÚ ÌÈÓÈÎÒÓ Â‡ ...˙È·ËÈÓ ‰¯„Ò‰ Ì˘Ï ,Ï"ÏÓ‰ È„È ÏÚ‬‬
‫‡˙ ‪] ÁÂÓ‰‬אחריות העל[‪ ...‬ע הקמת המשרד להגנת העור‪ ,‬אנו סבורי כי יש לפעול לתיקונה של‬
‫החלטת ממשלה ‪) "1577‬ההדגשות במקור(‪.‬‬
‫מנכ"ל המשרד להגנת העור‪ ,‬מר גבי אופיר‪ ,‬מסר למשרד מבקר המדינה באוקטובר ‪ ,2012‬כי‬
‫"בעבודת המטה שמקיי המשרד להגנת העור לגיבוש 'הצעת המחליטי' ]להסדרת סמכויות‬
‫המשרד להגנת העור[‪ ...‰¯„Ò‰ ÚˆÂ˙ ,‬בנושא 'אחריות העל'" )ההדגשה במקור(‪.‬‬
‫‪˙È·ÈËӯ‰ ˙È˙˘˙‰ ,2012 ÈÏÂÈ ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ· ÈÎ ,¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó‬‬
‫‪ÔÈ· ˙ÂȯÁ‡‰ ÈÓÂÁ˙ ˙˜ÂÏÁ ˙‡ ‰¯È„‚Ó ‰ȇ ÔÈÈ„Ú Ì¯ÈÁ· Û¯ÂÚ· ÏÂÙÈˉ ÔÈÈÚ· ˙ÓÈȘ‰‬‬
‫‪È·ˆÓ· ÏÂÙÈˉ ÔÈÈÚÏ ,ÔÂÁËÈ·‰ ¯˘ ÔÈ·Â ,ÌÈÙ‰ ÔÂÁËÈ·Ï ¯˘‰ ‰ÂÓÓ ‰ÈÏÚ˘ ,‰¯Ë˘Ó‰‬‬
‫‪,‰Ê ÔÈÈÚ ¯È„Ò‰Ï ÔÂÁËÈ·‰ ¯˘ ÏÚ ÌÈÙ‰ ÔÂÁËÈ·Ï ¯˘‰ ÏÚ ,ÔÎ ÏÚ ¯˘‡ .ÌÈ¢ ̯ÈÁ‬‬
‫‪.‰Ï˘ÓÓ· ‰ËÏÁ‰Ï ÔÂÈ„Ï ‡˘Â‰ ˙‡ ˙ÂÏÚ‰Ï Í¯Âˆ‰ ÈÙ ÏÚÂ‬‬
‫‪ (4‬הסדרת תחומי האחריות בי שר הביטחו לבי השר להגנת העור‪ :‬במועד סיו הביקורת‪,‬‬
‫יולי ‪ ,2012‬לא כל תחומי האחריות והסמכות של המשרד להגנת העור היו ברורי‪ .‬הקמת המשרד‬
‫להגנת העור הביאה לאי‪#‬בהירות בנוגע לגור האחראי להיערכות ולטיפול בעור בחירו ‪ #‬שר‬
‫הביטחו ומשרד הביטחו או השר להגנת העור והמשרד להגנת העור‪ ,‬והסמכויות שיש לכל אחד‬
‫מהשרי ומהמשרדי האמורי בתחו זה‪ .‬להל הפרטי‪:‬‬
‫א( החלטת הממשלה מס' ‪ 1577‬בדבר אחריות‪#‬העל של שר הביטחו לטיפול בעור בחירו לא‬
‫בוטלה‪ ,‬ובהחלטת הממשלה על הקמת המשרד להגנת העור לא נקבעה חלוקת האחריות והסמכות‬
‫בי משרד הביטחו לבי המשרד להגנת העור‪ .‬עניי זה נותר אפוא מעורפל‪ :‬מחד‪ ,‬אחריות‪#‬העל‪,‬‬
‫שכאמור לא הוגדרה ולא נלוו לה סמכויות‪ ,‬נותרה בידי שר הביטחו‪ ,‬ומאיד ‪ #‬המשרד להגנת‬
‫העור והשר העומד בראשו אחראי לענייני הגנת העור‪.‬‬
‫בעניי זה מסר באפריל ‪ 2012‬היוע‪ 0‬המשפטי למערכת הביטחו למשרד מבקר המדינה‪ ,‬כי "המשרד‬
‫להגנת העור חסר תוכ מבחינת תחומי אחריות וסמכות‪ ...‬החלטה ‪ 1577‬המטילה את אחריות‪#‬העל‬
‫לעור בחירו יצרה פירמידה היררכית לא ברורה‪ ,‬שכ בעוד שכל משרד אחראי ג בחירו‬
‫לתחומי שעליה הוא מופקד בשגרה‪ ,‬לא ברור הא שר הביטחו אחראי ג על כל משרדי‬
‫הממשלה בחירו‪ .‬אי‪#‬בהירות זו א עולה ביתר שאת לאחר הקמת המשרד להגנת העור‪ ,‬שכאמור‪,‬‬
‫לא הוגדרו תחומי אחריותו וסמכויותיו"‪.‬‬
‫באוקטובר ‪ ,2012‬בתגובה לממצאי הביקורת‪ ,‬מסרה לשכת היוע‪ 0‬המשפטי למערכת הביטחו בש‬
‫משרד הביטחו למשרד מבקר המדינה‪ ,‬כי "יש להתחשב ·‪ÌÈӯ‚‰ ¯Â¯Á˘ Ï˘ ‰·¯‰ ˙Â·È˘Á‬‬
‫‪.È˙ÓÁÏÓ‰ ıÓ‡Ó· Ì˙ÂÊί˙‰Â ‰ÓÈÁÏ ˙Ú· ˜˘Ó·Â Û¯ÂÚ· ÏÂÙÈËÓ ÔÂÁËÈ·‰ ¯˘Â ÌÈȇ·ˆ‰‬‬
‫הטיפול בעור בחירו משלב גורמי ומגיבי רבי‪ ...‬היחסי בי הגורמי השוני‪ ,‬ובעיקר בי‬
‫גורמי ממשלתיי שוני‪ ,‬לא מחויבי להיות מוסדרי בחקיקה דווקא‪ .‬יש שתיאו בי גופי‬
‫ייעשה ג על בסיס נהלי פנימיי ולעתי‪ ,‬ככל שהדבר נדרש‪ ,‬חקיקת משנה‪·ˆÓ‰ ˙¯„Ò‰ ...‬‬
‫‪ ,ÌÈ·¯ ÌÈÓ‡È˙ ‰ÎȯˆÓ ˙·Î¯ÂÓ ‰ȉ ...È·ÈËӯ‰‬אשר מטבע הדברי אורכי זמ" )ההדגשות‬
‫במקור(‪.‬‬
‫ב( ג לאחר הקמת המשרד להגנת העור‪ ,‬נותר שר הביטחו הגור הממונה על חוק הג"א‪,‬‬
‫שמכוחו מוקנות לפקע"ר סמכויות נרחבות בנוגע לטיפול בעור בחירו‪ .‬משכ‪ ,‬הגו הביצועי בו‬
‫נית להסתייע לצור טיפול בעור בחירו‪ ,‬כלומר פקע"ר‪ ,‬נותר באחריות שר הביטחו‪.‬‬
‫ג( בהחלטת הממשלה אודות מער מל"ח )מס' ‪ (1716‬נקבע‪ ,‬כי אחד מתפקידי ועדת מל"ח‬
‫העליונה‪ ,‬שבראשה ישב עד ‪ 3.10.11‬שר הביטחו‪ ,‬הוא "לתא ולהנחות את‪ ...‬רשויות צה"ל‬
‫בהכנות לשעת חירו וכ בשעת חירו כדי להבטיח את הפעלת מער מל"ח"‪.‬‬

‫‪192‬‬

‫דוח שנתי ‪63‬ב‬

‫כאמור‪ ,‬הממשלה החליטה )מס' ‪ (706‬לשלב את מטה מל"ח ארצי לתו רח"ל‪ ,‬וכ החליטה )מס'‬
‫‪" (3048‬להעביר את שטח הפעולה" של רח"ל למשרד להגנת העור‪ .‬ב‪ 3.10.11#‬החליטה הממשלה‬
‫)מס' ‪ ,(3740‬כי בהתייחס להחלטות הממשלה מס' ‪ 1716‬ומס' ‪ ,1080‬הנוגעות למער מל"ח‪ ,‬בכל‬
‫מקו שבו כתוב בהחלטות אלה "שר הביטחו" יבוא "השר להגנת העור"‪ .‬משכ‪ ,‬ראש ועדת‬
‫מל"ח העליונה הוא השר להגנת העור‪.‬‬
‫מהאמור לעיל עולה‪ ,‬כי כיוו שתפקיד ראש ועדת מל"ח העליונה הועבר משר הביטחו לשר להגנת‬
‫העור‪ ,‬הרי שכעת מוסמ השר להגנת העור‪ ,‬מכוח החלטת הממשלה מס' ‪ ,1716‬להנחות את‬
‫צה"ל כדי להבטיח את הפעלת מער מל"ח‪ .‬בר‪ ,‬חוק יסוד‪ :‬הצבא קובע‪ ,‬כי הדרג הפיקודי העליו‬
‫בצבא הוא הרמטכ"ל‪ ,‬שנתו למרות הממשלה וכפו לשר הביטחו‪ ,‬וכי שר הביטחו הוא הממונה‬
‫מטע הממשלה על הצבא‪ .‬יוצא אפוא‪ ,‬כי החלטת הממשלה שלפיה עבר שטח הפעולה של רח"ל‪,‬‬
‫שבתוכה מער מל"ח‪ ,‬למשרד להגנת העור‪ ,‬אינה מתיישבת ע הוראותיו של חוק יסוד‪ :‬הצבא‪.‬‬
‫הבעיה שהשר להגנת העור מנחה במישרי את צה"ל עלתה ג בסיכו דיו שהתקיי ביולי ‪2011‬‬
‫בראשות הרמטכ"ל בנושא המלצות הוועדה בראשות אלו )מיל'( זאב ליבנה‪) 29‬להל ‪ #‬ועדת‬
‫ליבנה(‪ ,‬שמינו שר הביטחו והשר להגנת העור‪ .‬בסיכו זה צוי‪ ,‬כי "נדרש להבחי בי סמכויות‬
‫המשרד ]להגנת העור[ בערו‪ 0‬המטה לבי סמכויות ההפעלה הניתנות לו‪ .‬כגו מטה מגבש מדיניות‬
‫לנושא עור בתו משרד הביטחו בראשות שר ‪ #‬האפשרות מקובלת‪ ,‬א כגו בעל סמכות‬
‫ההפעלה נוצרת בהצעה ]של ועדת ליבנה[ בעיה משמעותית ]באחדות הפיקוד על צה"ל‪/‬פקע"ר["‪.‬‬
‫באפריל ‪ 2012‬מסר היוע‪ 0‬המשפטי למערכת הביטחו למשרד מבקר המדינה‪ ,‬כי "הקמת המשרד‬
‫להגנת העור דווקא הרעה את מצבו של השר להגנת העור‪ ,‬מת וילנאי‪ ,‬מכפי שהיה בעת שכיה‬
‫כסג שר הביטחו‪ ,‬כיוו שכעת‪ ,‬כאשר השר מת וילנאי אינו במשרד הביטחו‪ ,‬נותקה שרשרת‬
‫ההיררכיה על צה"ל ומשכ צה"ל מסרב לקבל הנחיות מהשר להגנת העור במישרי‪ .‬העברת רח"ל‬
‫ומל"ח בתוכה למשרד להגנת העור מנתקת ג היא את ההיררכיה בי צה"ל לשר הביטחו‪ ,‬שכ‬
‫מכוח החלטת הממשלה ‪ 1716‬רשאי ראש מל"ח להנחות את צה"ל‪ ,‬ונכו להיו ראש מל"ח הוא‬
‫השר להגנת העור במקו שר הביטחו"‪.‬‬
‫למרות עמדתו של היוע‪ 0‬המשפטי למערכת הביטחו‪ ,‬כאמור לעיל‪ ,‬הרי שבתגובת של לשכת‬
‫היוע‪ 0‬המשפטי למערכת הביטחו בש משרד הביטחו ושל מנכ"ל המשרד להגנת העור‪ ,‬מר גבי‬
‫אופיר‪ ,‬מאוקטובר ‪ ,2012‬לממצאי הביקורת נמסר‪ ,‬כי לדעת התיאו ע רשויות צה"ל לצור‬
‫מוכנותו בהיבטי משק לשעת חירו "אינו סותר את חוק היסוד ‪‰Ê ̇È˙ ÈÎ ¯È„Ò‰Ï Ô˙È˘ ȇ„ÂÂ‬‬
‫‪ ,"ÔÂÁËÈ·‰ ¯˘ Ï˘ Â¯Â˘È‡·Â Â˙ÚÈ„È· ÌÈȘ˙È‬וכי "סוגיה זו היא אחת מאבני המחלוקת המרכזיות‬
‫בקידו חוק העור" )ההדגשה במקור(‪.‬‬
‫‪¯˘‰ ‰ÁÂÎÓ˘ ,(3740 'ÒÓ) ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰ ,¯ÂӇΠ:ÔωÏÎ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó‬‬
‫‪ÌÚ ˙·˘ÈÈ˙Ó ‰ȇ ,ÔÂÁËÈ·‰ ¯˘ ̘ӷ ‰ÂÈÏÚ‰ Á"ÏÓ ˙„Ú ˘‡¯ ‡Â‰ Û¯ÂÚ‰ ˙‚‰Ï‬‬
‫‪ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂȉ ¯ÒÓ˘ Ìȯ·„· ÈÂËÈ· È„ÈÏ ‡· Û‡ ¯·„‰Â ,‡·ˆ‰ :„ÂÒÈ ˜ÂÁ ˙‡¯Â‰‬‬
‫‪,¯˘Ù‡Ó ‰Ê ÔȘ˙ È˙Ï· ·ˆÓ .2012 Ïȯه· ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ÔÂÁËÈ·‰ ˙ίÚÓÏ‬‬
‫‪‰˘Ú ‡Ï˘ ˙ÂÏËÓ Úˆ·Ï Ï"‰ˆ ÏÚ ÂÏÈËÈ Û¯ÂÚ‰ ˙‚‰Ï ¯˘‰Â ÔÂÁËÈ·‰ ¯˘˘ ,‰¯Â‡ÎÏ‬‬
‫·‪Ú‚ÙÏ Ì‚ ÏÂÏÚ ‰Ê ·ˆÓ .̯ÈÁ ˙Ú· Û¯ÂÚ· ÏÂÙÈˉ ÌÂÁ˙· ˙¯˙ÂÒ Û‡Â Ì‡È˙ Ô‰ÈÈ‬‬
‫·˙‪Û¯ÂÚ‰ ˙‚‰Ï ¯˘‰Â ÔÂÁËÈ·‰ ¯˘ ÏÚ .‰Ê ÔÈÈÚ ÏÚ ÌÈ„˜ÙÂÓ‰ ÌÈÈÊίӉ ÌÈÙ‚‰ „˜Ù‬‬
‫‪ÌÚ „Á‡ ‰˜· ‰ÏÚ˙˘ ÍÎ (3740 'ÒÓ) ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰ Úˆȷ ÔÙ‡ ˙‡ ̉ÈÈ· ¯È„Ò‰Ï‬‬
‫‪.‡·ˆ‰ :„ÂÒÈ ˜ÂÁ‬‬
‫__________________‬

‫‪29‬‬

‫ב'‪ 30.3.11‬מינו שר הביטחו והשר להגנת העור) ועדה בראשות אלו) )מיל'( זאב ליבנה‪ ,‬שתמלי* על‬
‫שטחי פעולה וסמכויות שיועברו ממשרד הביטחו למשרד להגנת העור)‪.‬‬

‫היערכות לשעת חירו‬

‫‪193‬‬

‫ד( בהחלטת הממשלה מ‪) 27.3.11#‬מס' ‪ (3048‬נקבע‪ ,‬כי "שר הביטחו והשר להגנת העור‬
‫יתאמו ביניה את ההסדרי שיאפשרו את הפעלתו של המשרד להגנת העור על בסיס התשתית‬
‫המנהלית של משרד הביטחו"‪ .‬ועדת ליבנה הגישה ביולי ‪ 2011‬את המלצותיה לשרי אלו‪ ,‬ואול‬
‫נכו למועד סיו הביקורת‪ ,‬יולי ‪ ,2012‬לא נמצא שה דנו בהמלצות הוועדה או הטמיעו אות‪ ,‬וכ‬
‫לא נמצא שהביאו אות לאישור הממשלה‪ ,‬וזאת‪ ,‬בי היתר‪ ,‬עקב מחלוקות בעניי זה‪.‬‬
‫בהתייחסות ממר‪ 2012 0‬של המל"ל למסמכי של משרד הביטחו בנוגע לחלוקת סמכויות בי‬
‫המשרד להגנת העור לבי משרד הביטחו‪ ,‬נקבע‪ ,‬כי "על פי האמור במסמכי ]של משרד‬
‫הביטחו[ ולהבנתנו עולה שהסמכויות המועברות לשר להגנת העור הינ מזעריות ואינ נותנות‬
‫בידיו את הכלי המתאימי לממש את אחריותו כשר להגנת העור"‪.‬‬
‫מנכ"ל המשרד להגנת העור מסר למשרד מבקר המדינה באוקטובר ‪ ,2012‬כי "‪ÍÈω˙Ó ˜ÏÁÎ‬‬
‫‪ ...ÔÂÁËÈ·‰ „¯˘Ó Ï"ÎÓ ˙¢‡¯· ‰„Â·Ú È˙ˆ ÂӘ‰ ,‰·ÈÏ ˙„Ú ˙ˆÏÓ‰ Ì¢ÈÈ‬דיוני אלו‬
‫טר הגיעו לכדי מיצוי מלא‪ ,‬יחד ע זאת ‪] Ìȯ˘‰ ÔÈ· ÌÎÒ‰‬שר הביטחו והשר להגנת העור[ ‪ÈÎ‬‬
‫‪ ...‰·ÈÏ ˙„Ú ˙ˆÏÓ‰ ˙‡ Ï·˜Ï ˘È‬ע כניסתו של השר להגנת העור ]מר אבי דיכטר[ לתפקיד‪,‬‬
‫הנחה השר את הגורמי המקצועיי במשרד להאי‪ 0‬את ההליכי לגיבוש 'הצעת מחליטי'‬
‫שתשלי את הטמעתה של רשות החירו הלאומית במשרד להגנת העור‪ ,‬תסדיר את נושא סמכויות‬
‫ותפקידי המשרד להגנת העור‪ ,‬וכ האופ בו תפקידו משתלב בי משרדי הממשלה השוני‪ ,‬פיקוד‬
‫העור והמל"ל"‪ .‬בסיומה של עבודת המטה לגיבוש "הצעת מחליטי"‪ ,‬היא "תוצג ‪¯˘ ¯Â˘È‡Ï‬‬
‫‪ Û¯ÂÚ‰ ˙‚‰Ï ¯˘‰Â ÔÂÁËÈ·‰‬ובכפו לאישור‪ ,‬היא תוגש לאישור הממשלה‪˙Â·È˘Á ˙ÓÈȘ ...‬‬
‫¯·‪Ì˙ÂÊί˙‰Â ‰ÓÈÁÏ ˙Ú· ˜˘Ó·Â Û¯ÂÚ· ÏÂÙÈËÓ ÔÂÁËÈ·‰ ¯˘Â ÌÈȇ·ˆ‰ ÌÈӯ‚‰ ¯Â¯Á˘Ï ‰‬‬
‫·‪ .È˙ÓÁÏÓ‰ ıÓ‡Ó‬לפיכ‪) "ÌÈ·¯ ÌÈÓ‡È˙ ‰ÎȯˆÓ ˙·Î¯ÂÓ ‰ȉ ÔÈÈÚ‰ ˙¯„Ò‰ ,‬ההדגשות‬
‫במקור(‪.‬‬
‫‪ÂÙÏÁ 2011 ¯‡ÂÈ· Û¯ÂÚ‰ ˙‚‰Ï „¯˘Ó‰ ˙Ó˜‰ Ê‡Ó ÈÎ ,¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó‬‬
‫‪ÔÂÎ Ìχ ,‰˘Î ‰ÙÏÁ ‰È˙ˆÏÓ‰ ˙‡ ‰·ÈÏ ˙„Ú ‰˘È‚‰ ʇÓ ,ȈÁ ‰˘Ó ‰ÏÚÓÏ‬‬
‫‪Ì¯Ë ,˙¯Â˜È·‰ ȇˆÓÓÏ ˙ÂÈÂÒÁÈÈ˙‰‰Ó Ì‚ ‰ÏÂÚ˘ ÈÙΠ,2012 ÈÏÂÈ ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓÏ‬‬
‫·‡‪.Û¯ÂÚ‰ ˙‚‰Ï „¯˘Ó‰ Ï˘ ÂÈ˙ÂÈÂÎÓÒ Â˙ÂȯÁ‡ ÈÓÂÁ˙ ˙¯„Ò‰ ˙ÈÈ‚ÂÒ ‰¯˙Ù ÏÚ ‰‬‬
‫‪ÈÎ ‡ˆÓ ,‰Ê Á„ ˙¯È‚Ò „ÚÂÓÏ ÍÂÓÒ ,2012 ¯·Óˆ„· ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó Í¯Ú˘ ‰˜È„·Ó‬‬
‫‪.·ˆÓ· ÈÂÈ˘ ÏÁ ‡Ï‬‬
‫‪¯˘ ¯˜ÈÚ·Â ,¯·„· ÌÈڂ‰ ÌÈӯ‚‰ Ï΢ ,‡ÂÙ‡ ȇ¯ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï‬‬
‫‪ÔÈ· ˙ÂÈÂÎÓ҉ ˙ÂȯÁ‡‰ ÈÓÂÁ˙ ˙˜ÂÏÁ ˙‡ ÂÓÎÒÈ ,Û¯ÂÚ‰ ˙‚‰Ï ¯˘‰Â ÔÂÁËÈ·‰‬‬
‫‪ÌÂÈ˜Ï ÚÈÈÒÈ ‰Ê ¯·„ .Ì„˜‰· ‰Ï˘ÓÓ· ‰ËÏÁ‰Ï ÔÂÈ„Ï ‡˘Â‰ ˙‡ ÂÏÚÈ ,̉Ȅ¯˘Ó‬‬
‫‪ÌÂÁ˙· Û¯ÂÚ‰ ˙‚‰Ï „¯˘Ó‰Â ÔÂÁËÈ·‰ „¯˘Ó Ï˘ ˙Ó‡Â˙Ó ˙·ÏÂ˘Ó ˙È·ËÈÓ ˙ÂÏÈÚÙ‬‬
‫‪.̯ÈÁ ÈÚ¯ȇ· Û¯ÂÚ· ÏÂÙÈˉ‬‬
‫‪ (5‬חוק מאוחד לטיפול בעור בחירו‪ :‬בדוח על מלחמת לבנו השנייה העיר משרד מבקר‬
‫המדינה‪ ,30‬כי "על הממשלה לתת דעתה לנושא התשתית הנורמטיבית לטיפול באוכלוסיית העור‬
‫בעת חירו‪ ,‬כדי שתוכל להוציא לפועל באופ מיטבי את מדיניותה והחלטותיה בנושא זה"‪.‬‬
‫בפברואר ‪ 2011‬הפי‪ 0‬משרד הביטחו "תזכיר חוק היערכות העור לשעת חירו‪ ,‬התשע"א‪."2011#‬‬
‫בדברי ההסבר לחוק בתזכיר זה נרש‪ ,‬בי היתר‪ ,‬כי "הדי הקיי מפזר את הטיפול בעור בידי ערב‬
‫רב של גופי ובמצב דברי זה נוצר מצב של חוסר וודאות‪ ...‬על כ החוק המוצע בא לקבוע מסגרת‬
‫__________________‬

‫‪30‬‬

‫ש‪ ,‬עמ' ‪.32‬‬

‫‪194‬‬

‫דוח שנתי ‪63‬ב‬

‫כללית‪ ,‬לפיה הממשלה על יסוד הצעת השר הממונה על הטיפול בעור‪ ,‬תקבע תכנית לאומית‪ ,‬אשר‬
‫תהווה קו מדיניות לפעולה"‪.‬‬
‫נכו למועד סיו הביקורת‪ ,‬יולי ‪ ,2012‬משרדי הממשלה הרלוונטיי לטיפול בעור בחירו‪,‬‬
‫ובראש משרד הביטחו‪ ,‬המשרד להגנת העור והמשרד לביטחו הפני‪ ,‬טר קידמו וטר הביאו‬
‫לכדי סיו את הטיפול בתזכיר חוק זה‪.‬‬
‫בעניי תזכיר החוק האמור מסר באפריל ‪ 2012‬היוע‪ 0‬המשפטי למערכת הביטחו למשרד מבקר‬
‫המדינה‪ ,‬כי "חקיקת חוק העור אינה מתקדמת ומתעכבת בשאלה הא השר הממונה יכול‪ ,‬בעת‬
‫חירו‪ ,‬לפגוע בסמכויות של שרי אחרי‪ ...‬הבעיה היא שכל גו רואה עצמו כפו לשר הממונה‬
‫עליו בלבד‪ ,‬ובמיוחד הג"א‪/‬פקע"ר והמשטרה אינ מוכני להישמע להנחיות שיינתנו ממי שאינו‬
‫השר הממונה עליה"‪.‬‬
‫בתגובתה של לשכת היוע‪ 0‬המשפטי למערכת הביטחו‪ ,‬בש משרד הביטחו‪ ,‬מאוקטובר ‪2012‬‬
‫נמסר‪ ,‬כי "נוכח הקמת המשרד להגנת העור‪ ...‬פועלי הגורמי המקצועיי במשרד הביטחו‪,‬‬
‫במשרד להגנת העור בתיאו ע המטה לביטחו לאומי )המל"ל( בכדי להאי‪ 0‬את ההליכי‬
‫לגיבוש הצעת החלטת ממשלה שתשלי את הטמעתה של רשות החירו הלאומית במשרד להגנת‬
‫העור וכ תסדיר את נושא סמכויות ותפקידי המשרד להגנת העור‪ ,‬במיוחד אל מול סמכויות‬
‫משרד הביטחו ופקע"ר"‪.‬‬
‫השר להגנת העור לשעבר‪ ,‬מר מת וילנאי‪ ,‬התייחס באוגוסט ‪ 2012‬לממצאי הביקורת‪" :‬אני מסכי‬
‫כי כל הכתוב ]בדוח[‪ ...‬דורש טיפול על מנת להגדיר בצורה מדויקת וברורה את תחומי האחריות‬
‫בחזית האזרחית של מדינת ישראל בעת חירו‪ .‬הדר בה פעלתי ‪ #‬ואני משוכנע כי תית מענה‬
‫לסוגיה הזו ‪ #‬היא תיקו חוק הג"א‪ ...‬והתאמתו למציאות של שנת ‪ ,2012‬במקביל‪ ,‬חיקוק חוק‬
‫העור‪ ,‬המסדיר את כלל הפעילות בעור המדינה בעת חירו‪ .‬חוק זה נמצא בשלבי סופיי לפני‬
‫הצגתו בוועדת שרי לחקיקה"‪ .‬השר להגנת העור לשעבר ציי עוד‪ ,‬כי מאז נכנס לתפקיד סג שר‬
‫הביטחו ביולי ‪ 2007‬ולקח על עצמו לטפל בנושאי העור‪" ,‬כל הטיפול השתנה דרמטית ואנחנו‬
‫נמצאי במקו אחר לחלוטי מבחינת מוכנות העור לחירו ‪ #‬ועדיי רבה המלאכה"‪.‬‬
‫המל"ל מסר למשרד מבקר המדינה בספטמבר ‪ 2012‬בהתייחס לתשתית הנורמטיבית‪ ,‬כי "אכ‬
‫קיימות אי בהירויות בנושא‪ .‬המטה לביטחו לאומי בוח‪ ...‬את הנושא‪ ,‬במטרה להציע מתווה‬
‫להסדרת הסמכויות השונות בחירו בי שר הביטחו‪ ,‬השר לבט"פ ]השר לביטחו הפני[‪ ,‬צה"ל‪,‬‬
‫משטרת ישראל והשר להגנת העור‪ ,‬וכ בחינת מענה להיעדר גו מרכזי המתא בי כלל הגופי‪...‬‬
‫הנושא הנורמטיבי חייב שיהיה הבסיס לכל הפעילות ובכ אנו עוסקי בימי אלה"‪.‬‬
‫צה"ל מסר למשרד מבקר המדינה בספטמבר ‪ ,2012‬כי פערי אשר קיימי בעניי יחסי הגומלי‬
‫שבי הגורמי הפועלי בעור‪ ,‬צריכי "לזכות למענה נורמטיבי ראוי ‪ #‬בי בחקיקה ראשית ובי‬
‫בהסדרי שבמדרג נורמטיבי אחר"‪.‬‬
‫משטרת ישראל מסרה למשרד מבקר המדינה בספטמבר ‪ ,2012‬כי "תזכיר חוק היערכות העור‬
‫לשעת חירו‪) ˙ÂÒÁÈÈ˙‰Ï ¢¯„ ‡Ï ...¯ÎÂÓ Âȇ ...‬הנושא עלה על ידי ]ראש אג המבצעי‬
‫במשטרה[ אשתקד מתו הבנה שאנחנו חייבי להיות בתו ההלי 'מובילי ולא מובלי'("‪ .‬עוד‬
‫ציינה המשטרה‪ ,‬כי "‪¯"Ú˜Ù/Ï"‰ˆÏ [‰¯Ë˘Ó‰] È"Ó ÔÈ· ÔÈÏÓ‚‰ ÈÒÁÈ ˙¯„Ò‰Ï Ï‰Â Ì˙Á ·˙Î‬‬
‫·‪) "'ÌÈËÈÏÁÓ‰ ˙Úˆ‰'· ‚ÚÏ ÔÂÎ ...̯ÈÁ‰ È·ˆÓ· [‰ËÈÏ˘Â „˜ÈÙ] ˘"ÂÙ È˷ȉ‬ההדגשות‬
‫במקור(‪.‬‬

‫היערכות לשעת חירו‬

‫‪195‬‬

‫‪ÌÂÊÈÏ ‰Ï˘ÓÓ‰ ÏÚ ÈÎ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚ‰ ‰ÈÈ˘‰ ÔÂ·Ï ˙ÓÁÏÓ ÏÚ Á„· ¯·Î‬‬
‫‪Û¯ÂÚ· ÏÂÙÈËÏ ÌÈڂ‰ ÌÈÈÈÚ‰ ÏÎ ˙‡ ÊÎ¯È˘ ,̇Â˙Ó „ÁÂ‡Ó ,ÛÈ˜Ó È˙˜È˜Á ¯„Ò‰‬‬
‫·‪‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘ÓÓ „Á‡ ÏÎ Ï˘ ˙ÂȯÁ‡‰ ÈÓÂÁ˙ ˙ÂÈÂÎÓÒ‰ ‚¯„Ó ˙‡ ¯È‰·È ,̯ÈÁ ˙Â˙Ú‬‬
‫‪,Ì˘ Ú·˜ „ÂÚ .̉ÈÈ· ÔÈÏÓ‚‰ ȯ˘˜ ˙‡ ¯È„‚È ÔΠ,̯ÈÁ· Û¯ÂÚ· ÌÈÏÙËÓ‰ ÌÈÙ‚‰ÓÂ‬‬
‫‪ÌÈÙ‚‰ ÏÎ ˙ÂÚˆÓ‡· ¢ÓÓÏ È„Î ÏÂÚÙÏ ‰Ï˘ÓÓ‰ ÏÚ ,¯ÂÓ‡‰ È˙˜È˜Á‰ ¯„Ò‰Ï Ì‡˙‰· ÈÎ‬‬
‫‪.̯ÈÁ· Û¯ÂÚ· ÏÂÙÈËÏ Ìȇ¯Á‡‰ ÌÈÈËÂÂϯ‰‬‬
‫‪ÌÈ˘ ˘˘Ó ‰ÏÚÓÏ ,2012 ÈÏÂÈ ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ· ÈÎ ,¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó‬‬
‫‪ÌÈÈÈÚ‰ ÏÎ ˙‡ ÊίӉ ÛÈ˜Ó È˙˜È˜Á ¯„Ò‰ ÔÈÈ„Ú Ôȇ ,‰ÈÈ˘‰ ÔÂ·Ï ˙ÓÁÏÓ ÌÂ˙ ¯Á‡Ï‬‬
‫‪˙ÂȯÁ‡‰ ÈÓÂÁ˙ ˙‡Â ˙ÂÈÂÎÓÒ‰ ‚¯„Ó ˙‡ ¯È‰·Ó‰Â ,̯ÈÁ ˙Â˙Ú· Û¯ÂÚ· ÏÂÙÈËÏ ÌÈڂ‰‬‬
‫˘‪˙Ú· .̉ÈÈ· ÔÈÏÓ‚‰ ȯ˘˜ ˙‡Â ,̯ÈÁ· Û¯ÂÚ· ÌÈÏÙËÓ‰ ÌÈÙ‚‰Ó „Á‡ ÏÎ Ï‬‬
‫‪˙ÂȯÁ‡‰ ÈÓÂÁ˙ ˙˜ÂÏÁ ÔÈÈÚ· ˙¯ȉ·-È‡Ï Ì¯‚Ï ÏÂÏÚ ‰Ê ·ˆÓ ,̯ÈÁ Ú¯ȇ ˙¢Á¯˙‰‬‬
‫·‪ÌÈÏÙËÓ‰ ÌÈÙ‚‰ ÏÎ ÔÈ· ÔΠ,Û¯ÂÚ‰ ˙‚‰Ï ¯˘‰Â ÌÈÙ‰ ÔÂÁËÈ·Ï ¯˘‰ ,ÔÂÁËÈ·‰ ¯˘ ÔÈ‬‬
‫·‪ÌÈÙ‚‰ ÏÎ Ï˘ ˙ÂÏÂÎȉ Ï˘ È·ËÈÓ ÈˆÈÓ ÚÓÈÈ Íη ,Ì‰Ï ÌÈÙÂÙΉ ̯ÈÁ· Û¯ÂÚ‬‬
‫‪¯˜·Ó „¯˘Ó Í¯Ú˘ ‰˜È„·Ó .Âχ Ìȯ˘Ï ÌÈÙÂÙΠ̘ÏÁ˘ ,Û¯ÂÚ· ÏÂÙÈˉ ÏÚ ÌÈ„˜ÙÂÓ‰‬‬
‫‪˘È .·ˆÓ· ÈÂÈ˘ ÏÁ ‡Ï ÈÎ ‡ˆÓ ,‰Ê Á„ ˙¯È‚Ò „ÚÂÓÏ ÍÂÓÒ ,2012 ¯·Óˆ„· ‰È„Ó‰‬‬
‫‪.¯ÂÓÁ ȘÈÏ ÌÂ˘Ó ,¯ÂӇΠ,ÛÈ˜Ó È˙˜È˜Á ¯„Ò‰ ¯„Úȉ Ï˘ ÌÈȘ‰ ·ˆÓ‰ ͢Ӊ· ˙‡¯Ï‬‬

‫ב‪.‬‬

‫היעדר גו מרכזי המתא בי כלל הגופי‬

‫בדוח על מלחמת לבנו השנייה נקבע‪ ,‬כי היעדרו של גו מרכזי בעל אחריות וסמכות לתיאו‬
‫הפעילות של כל הגופי המופקדי על הטיפול בעור‪ ,‬הקשה ג הוא על שיתו פעולה ותיאו‬
‫מיטבי בי גופי אלו‪ .‬משכ‪ ,‬המלי‪ 0‬משרד מבקר המדינה לממשלה "לבחו בהקד את האפשרות‬
‫שגו מרכזי לאומי‪ ,‬יאחד אחריות וסמכות‪ ,‬ויוכל לרכז קשב ומאמ‪ 0‬ולרכז את כל הטיפול בעור‬
‫בעתות שגרה ובעתות חירו כאחד"‪.‬‬
‫כאמור‪ ,‬ועדת שרי לענייני ביטחו לאומי החליטה )מס' ב‪ (43/‬להקי את רח"ל על מנת שתשמש‬
‫"גו מטה מתא ליד שר הביטחו"‪ ,‬ותפקידה בעת שגרה הוא‪ ,‬בי היתר‪" ,‬לתא ]לקראת אירוע‬
‫חירו[ בי משרדי הממשלה וגופי אחראי את‪] ...‬ה[פעילות במצבי החירו השוני"‪ .‬יצוי‪ ,‬כי‬
‫להבדיל מהגדרת תפקידה של רח"ל כמתאמת בעת שגרה בי משרדי הממשלה וגופי אחראי‪,‬‬
‫כאמור‪ ,‬החלטת הממשלה לא הקנתה לא גו את הסמכות לתא במצב חירו את פעילות הגופי‬
‫השוני המטפלי בעור‪.31‬‬
‫בתזכיר להצעת "חוק היערכות העור לשעת חירו‪ ,‬התשע"א‪ ,"2011#‬שהפי‪ 0‬משרד הביטחו‬
‫בפברואר ‪ ,2011‬נרש בדברי ההסבר‪ ,‬כי "היעדרו של גו לאומי מרכזי האחראי על ההיערכות‬
‫הכוללת של רשויות המדינה למצבי חירו וכ על התיאו ביניה הוא לרוע‪ ...0‬כמו כ‪ ,‬מוצע שלצד‬
‫השר ]הממונה על הטיפול בעור[ וכסיוע למילוי תפקידו תפעל רשות החירו הלאומית וכ תוק‬
‫מועצה ארצית לעור שתהווה גור מייע‪ 0‬לצד השר הממונה"‪.‬‬
‫בסיכו דיו שהתקיי ביולי ‪ 2011‬בראשות הרמטכ"ל בנושא המלצות ועדת ליבנה צוי‪ ,‬כי‬
‫"הרמטכ"ל סבור כי אכ קיי צור מדינתי בתכלול מוכנות העור האזרחי‪ ,‬בהתייחס למתאר‬
‫המלחמה העתידי המתהווה‪ .‬ע זאת קיי בצור זה פוטנציאל מסוכ והדר המתאימה לתת את‬
‫הקשב לעור מבלי לפגוע באחדות הפיקוד מול צה"ל‪/‬פקע"ר והאופ בו צרי לעשות זאת הוא‬
‫הקמת משרד בתו משרד הביטחו"‪.‬‬
‫__________________‬

‫‪31‬‬

‫למעט א נדרש להבטיח את הפעלת מער‪ $‬מל"ח‪ ,‬כאמור בהחלטת הממשלה מיולי ‪) 1986‬מס' ‪.(1716‬‬

‫‪196‬‬

‫דוח שנתי ‪63‬ב‬

‫בתגובה של לשכת היוע‪ 0‬המשפטי למערכת הביטחו בש משרד הביטחו מאוקטובר ‪ 2012‬נאמר‪,‬‬
‫כי "החלטת הממשלה ‪ 1577‬המטילה את 'אחריות העל' לטיפול בעור על שר הביטחו ניסתה‬
‫להסדיר נושא זה ]היעדר גו מרכזי מתא[ ואכ נעשו פעולות ברוח הדברי אשר קידמו את העור‬
‫כברת דר משמעותית‪ ...‬נוכח מורכבותה של הצעת החוק ]תזכיר חוק היערכות העור לשעת‬
‫חירו[ אשר נוגעת למשרדי ממשלתיי ורשויות רבי ‪,‰Ê ¯ÈÎÊ˙Ï ˙ÂÈ˙‰Ó ˙·¯ ˙¯ډ ÂÏ·˜˙‰‬‬
‫·‪ .Ï"‰ˆÂ Ù"Ë·Ï „¯˘Ó‰ ,ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó ˙¯ډ Ô‰‬תהלי חקיקה‪ ,‬מעצ טיבו‪ ,‬מצרי זמ לש‬
‫גיבוש ההצעה המיטבית שתאפשר חקיקה מואצת בכנסת" )ההדגשה במקור(‪.‬‬
‫מנכ"ל המשרד להגנת העור‪ ,‬מר גבי אופיר‪ ,‬בתגובתו מאוקטובר ‪ 2012‬לממצאי הביקורת מסר‪ ,‬כי‬
‫לדעת השר להגנת העור‪ ,‬מר אבי דיכטר‪,̇˙Ó ‰ËÓ Û‚ ‰ÂÂ‰Ó Û¯ÂÚ‰ ˙‚‰Ï „¯˘Ó‰" ,‬‬
‫˘˙‪‰Ó¯· ˙ÂÈ·È˯‚Ëȇ ˙ÂÈÎ˙ ¯ˆÈÈÏ ÌȯÚى ,ÌÈίˆ‰ ˙‡ ˙ÈÓ‡ω ‰Èȇ¯· ÊÎ¯Ï Â„È˜Ù‬‬
‫‪‰ÈÈ˘Ú‰ ÏÚ „˜ÙÂÓ Âȇ Û¯ÂÚ‰ ˙‚‰Ï „¯˘Ó‰ ...̯ÈÁ ˙Ú· ‰ÚÓÏ ...˙ÂίÚÈ‰Ï ˙ÈÓ‡ω‬‬
‫‪) "¢‡¯· „ÓÂÚ‰ ¯˘‰Â È˙Ï˘ÓÓ „¯˘Ó/Û‚ ÏΠȇ¯Á‡ ‰ÈÏÚ ,‰ÓˆÚ‬ההדגשה במקור(‪ .‬עוד מסר‬
‫מנכ"ל המשרד להגנת העור‪ ,‬כי "‡‪˙ÂÈ‰Ï Íȯˆ - ¯˜·Ó‰ ÚÈ·ˆÓ ÂÈχ˘ ÈÊίӉ Û‚‰˘ ÌÈ¯Â·Ò Â‬‬
‫‪) "Û¯ÂÚ‰ ˙‚‰Ï „¯˘Ó‰‬ההדגשה במקור(‪.‬‬
‫‪ÌÈÙ‚‰ ˙‡ ̯ÈÁ· ̇˙Ï ˙ÂÎÓÒ‰ ¯˘‡Î ,‰Ê Ìȯ·„ ·ˆÓ· ÈÎ ,¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó‬‬
‫‪ÔÈÈ„Ú Ôȇ ,2012 ÈÏÂÈ ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ·˘ ȯ‰ ,Û‚ ÌÂ˘Ï ‰˙È ‡Ï Û¯ÂÚ· ÌÈÏÙËÓ‰‬‬
‫·‪ÊÎ¯Ï ÏÂÎÈ ¯˘‡Â ,Û¯ÂÚ· ÏÂÙÈËÏ Ú‚Â· ˙ÂÎÓÒ ˙ÂȯÁ‡ „Á‡Ó‰ ÈÓÂ‡Ï ÈÊÎ¯Ó Û‚ χ¯˘È‬‬
‫‡˙ ‪‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó Í¯Ú˘ ‰˜È„·Ó .̯ÈÁ ˙Â˙Ú· Ì‚Â ‰¯‚˘ ˙Â˙Ú· Û¯ÂÚ· ÏÂÙÈˉ‬‬
‫·„ˆ‪.·ˆÓ· ÈÂÈ˘ ÏÁ ‡Ï ÈÎ ‡ˆÓ ,‰Ê Á„ ˙¯È‚Ò „ÚÂÓÏ ÍÂÓÒ ,2012 ¯·Ó‬‬
‫‪‰Ï˘ÓÓ‰ ÏÚ ÈÎ ,‰ÈÈ˘‰ ÔÂ·Ï ˙ÓÁÏÓ ÏÚ Á„‰Ó Â˙ˆÏÓ‰ ÏÚ ¯ÊÂÁ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó‬‬
‫‪,È˙Ï˘ÓÓ „¯˘Ó ‡ È„ÂÚÈÈ Û‚ ‰Ê ‰È‰È ̇ ÔÈ· ,ÈÊÎ¯Ó ÈÓÂ‡Ï Û‚˘ ˙¯˘Ù‡‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï‬‬
‫‪.̯ÈÁ ˙Â˙Ú·Â ‰¯‚˘ ˙Â˙Ú· Û¯ÂÚ· ÏÂÙÈˉ ÏÎ ˙‡ ÊίÈ ‰Ê ‡˘Â· ˙ÂÎÓÒ ˙ÂȯÁ‡ „Á‡È‬‬
‫‚‪Â˙ÂÈÈ„ÓÏ Ì‡˙‰· ̯ÈÁ Ú¯ȇ ˙Ú· Û¯ÂÚ· ÌÈÏÙËÓ‰ ÌÈÙ‚‰ ÏÎ ˙‡ ˙ÂÁ‰Ï ÏÎÂÈ ‰Ê ÛÂ‬‬
‫˘‪˙ÓÁÏÓ Ê‡Ó ÌÈ˘ ˘˘Ó ‰ÏÚÓÏ ÛÂÏÁ· .Ú¯ȇ Â˙‡· ÏÂÙÈËÏ È‡¯Á‡ ‰È‰È˘ ¯˘‰ Ï‬‬
‫‪.· ÚȯÎÈ ‰Ê ÔÈÈÚ· ÔÂ„È ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ ÈΠȇ¯ ,‰ÈÈ˘‰ Ô·Ï‬‬

‫ג‪.‬‬

‫שילוב רח"ל במשרד להגנת העור‬

‫בהחלטה מס' ב‪ 43/‬של ועדת שרי לענייני ביטחו לאומי מ‪ 19.12.07#‬אודות הקמת רח"ל נקבע‪ ,‬כי‬
‫"רח"ל תפעל כיחידה במשרד הביטחו במש ‪ 5‬שני החל משנת ‪ ."2008‬כאמור‪ ,‬בהחלטת‬
‫הממשלה מ‪) 27.3.11#‬מס' ‪ (3048‬נקבע‪ ,‬כי יש "להעביר את שטח הפעולה של רשות החירו‬
‫הלאומית )רח"ל( ממשרד הביטחו למשרד להגנת העור"‪.‬‬
‫מנכ"ל המשרד להגנת העור‪ ,‬מר גבי אופיר‪ ,‬מסר למשרד מבקר המדינה באוקטובר ‪ ,2012‬כי‬
‫"תפקידיו הנוספי של המשרד להגנת העור‪ ,‬מטרותיו ‪¯„‚ÂÈ ,„¯˘Ó· ˙·Ï˙˘Ó Ï"Á¯ · ÔÙ‡‰Â‬‬
‫·˙˜‪ ...‰˜È˜Á ÈÈÂÈ˘·Â ‰Ï˘ÓÓ ˙ÂËÏÁ‰· ‰·Â¯˜‰ ‰ÙÂ‬רשות החירו הלאומית ממלאת את‬
‫תפקידיה‪ ,‬ג כעת‪ ,‬כנדרש" )ההדגשה במקור(‪.‬‬
‫‪Ï"Á¯ Ï˘ ‰ÏÂÚÙ‰ Áˢ ˙‡ ¯È·Ú‰Ï" ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰ ÈÎ ,¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó‬‬
‫‪˙‡ ‰Á˙È˘ ‰ËÓ ˙„Â·Ú ÏÚ ‰ÒÒ·˙‰ ‡Ï "Û¯ÂÚ‰ ˙‚‰Ï „¯˘ÓÏ ÔÂÁËÈ·‰ „¯˘ÓÓ‬‬
‫‪.ÂÊ ‰ËÏÁ‰ Ï˘ ˙¯ÒÁ‰Â ˙¯˙ȉ ,˙ÂÈÂÚÓ˘Ó‰‬‬

‫היערכות לשעת חירו‬

‫‪197‬‬

‫‪˘‡¯˘ Ì¢Ó ,Ï"Á¯ ÏÚ ÌÈÏËÂÓ‰ ÌÈ·Â˘Á‰ ÌȄȘÙ˙‰ ÁΠ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï‬‬
‫¯‪,¯˙ȉ ÔÈ· ,ÂÈÏÚ˘ ,32‰ÂÈÏÚ‰ Á"ÏÓ‰ ˙„Ú ¯"ÂÈÏ Ú·˜ ÌÂ˜Ó ‡ÏÓÓÎ Ì‚ Ô‰ÎÓ Ï"Á‬‬
‫‪˙‚‰Ï ¯˘‰ ÏÚ ,ÌȯÁ‡ ÌÈÙ‚ ˙ÂÈ„ÂÚÈȉ ˙ÂÈ¢¯‰ ,‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó ˙‡ ̇˙Ï ˙ÂÁ‰Ï‬‬
‫‪˙‚‰Ï „¯˘Ó· ‰·ÂÏÈ˘ ˙‡ ÌÈÈÒÏ ,Ï"Á¯ Ï˘ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ÈÓÂÁ˙ ¯·Ú „¯˘ÓÏ˘ ,Û¯ÂÚ‰‬‬
‫‪.43/· ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰· ÂÚ·˜˘ ÈÙÎ ,‰È„ȘÙ˙ ÈÙ ÏÚ ˙‡Ê ۯÂÚ‰‬‬

‫‪ .2‬מיגו
תשתיות לאומיות חיוניות‬
‫תשתיות לאומיות‪ ,‬דוגמת מתקני להספקת חשמל ומי‪ ,‬חיוניות ה לצור הרציפות התפקודית‬
‫החברתית והכלכלית בעור וה לצור תמיכה בחזית הצבאית‪ .‬משכ‪ ,‬יש למג תשתיות אלו כדי‬
‫להבטיח את המש פעילות‪ ,‬ככל הנית‪ ,‬ג בהתממש איו הייחוס של ירי רחב היק של טילי‬
‫ורקטות על מדינת ישראל‪.‬‬
‫מהביקורת בעניי מיגו מתקני התשתיות הלאומיות במדינת ישראל עולה כלהל‪:‬‬
‫בהחלטת ועדת השרי לענייני ביטחו לאומי מ‪) 1.7.09#‬מס' ב‪ (9/‬הנחה ראש הממשלה‪ ,‬מר בנימי‬
‫נתניהו‪ ,‬כי "לעניי מיגו התשתיות החיוניות ‪ #‬יש להעלותו כנושא ראשו לדיו ‪ #‬עוד לפני המיגו‬
‫הפיזי הכללי של האזרח‪ .‬מפאת חשיבותו‪ ,‬יקבל הנושא קדימות בדיוניו של הקבינט הביטחוני‬
‫]ועדת שרי לענייני ביטחו לאומי[‪ .‬מזכ"‪] 0‬המזכיר הצבאי[ ראש הממשלה יקבע בנושא זה דיו‬
‫בקבינט"‪.‬‬
‫‪Ìȯ˘‰ ˙„ÚÂ Ï˘ ÔÂÈ„ ÌÈȘ˙‰˘ ‡ˆÓ ‡Ï ,‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ Ï˘ ÏÈÚÏ„ ‰ÚÈ·˜‰ ˙¯ÓÏ‬‬
‫‪.10.4.11 „Ú ,ȈÁ ‰˘Ó ‰ÏÚÓÏ Í˘Ó· ‰Ê ‡˘Â· ÈÓÂ‡Ï ÔÂÁËÈ· ÈÈÈÚÏ‬‬
‫ב‪ 10.4.11#‬החליט ראש הממשלה בישיבת ועדת השרי לענייני ביטחו לאומי )מס' ב‪ ,(75/‬כי‬
‫"השר להגנת העור ביחד ע ראש המטה לביטחו לאומי ובתיאו ע הגורמי הרלוונטיי יערכו‬
‫במהל שמונת השבועות הקרובי מיפוי של הצרכי והפעולות הנדרשות להכנת העור לשעת‬
‫חירו ויגבשו הצעות להחלטה‪ ,‬ככל שיידרשו כאלה‪ ,‬אשר יובאו במהל פרק הזמ האמור‬
‫לאישורה של ועדת השרי לענייני ביטחו לאומי‪ ...‬בהכנת מיפוי הצרכי והפעולות הנדרשות יוש‬
‫דגש מיוחד על הנושאי הבאי‪ ...‬מיגו מתקני תשתית"‪.‬‬
‫בעקבות ההחלטה האמורה‪ ,‬הציג ראש רח"ל דאז‪ ,‬מר זאב צוק‪#‬ר‪ ,‬בפני ועדת השרי להכנת‬
‫העור לשעת חירו שהתכנסה ב‪ ,30.5.11#‬עבודת מטה בדבר "תיעדופי של מתקני התשתיות‬
‫הלאומיות המחייבות הגנה"‪ .‬בדיו זה החליטה ועדת השרי )מס' הגנ‪" 33(3/‬לאשר את רשימת‬
‫המתקני הרגישי לטיפול בשלב א' בנושא הסדרת ההגנה על מתקני רגישי ואת רשימת‬
‫המתקני לטיפול בשלבי ב' ו‪#‬ג'"‪ .‬כמו כ החליטה ועדת השרי "להקי ועדה בי‪#‬משרדית‬
‫בראשות מנהל רח"ל‪ ...‬לצור קביעת הקריטריוני לסוגי המתקני ]תשתיות לאומיות חיוניות‬
‫ומתקני רגישי[‪ ,‬הערכת הסיכוני וסדרי הקדימויות ברמה הלאומית‪ ...‬להטיל על מנהל רח"ל‬
‫לגבש הצעת החלטה בנושא מיגו מתקני התשתיות הלאומיות‪ ...‬הצעת ההחלטה שתגובש תובא‬
‫__________________‬

‫‪32‬‬
‫‪33‬‬

‫כאמור‪ ,‬ב'‪ 23.8.09‬החליטה הממשלה )מס' ‪" (706‬לשלב את מטה מל"ח ארצי‪ ...‬לתו‪ $‬רשות החירו‬
‫הלאומית )רח"ל(‪ ...‬מנהל רשות החירו הלאומית ישמש ג כממלא מקו הקבוע של יושב ראש ועדת‬
‫מל"ח עליונה"‪.‬‬
‫ב'‪ 14.9.11‬קיבלה החלטה זו תוק) של החלטת ממשלה )מס' ‪.(3715‬‬

‫‪198‬‬

‫דוח שנתי ‪63‬ב‬

‫לדיו בוועדת השרי להכנת העור לשעת חירו ולאישור הקבינט הביטחוני בתו חודשיי ]עד‬
‫סו יולי ‪."[2011‬‬
‫‪˙‡ ‰ÓÈÈÒ ‡Ï ‰Ó˜Â‰˘ ˙È„¯˘Ó-ÔÈ·‰ ‰„Ú‰ ,2012 ÈÏÂÈ ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓÏ „Ú‬‬
‫‪.‡˘Â· ‰ËÏÁ‰ ˙Úˆ‰ ‰˘È‚‰ ‡Ï Ï"Á¯ ‡ÏÈÓÓ ,‰˙„·Ú‬‬
‫ב‪ 13.7.11#‬התקיי דיו בראשות ראש הממשלה בנושא "מוכנות העור"‪ .‬בדיו הטיל ראש‬
‫הממשלה על השר להגנת העור להכי רשימת תשתיות חיוניות על פי סדר עדיפות לטיפול‪ ,‬ולהכי‬
‫תכנית למיגו מיידי של תשתיות אלו‪ ,‬ובמסגרתה יש להציג את העלות התקציבית הנדרשת‪ .‬החלטה‬
‫זו מתייחסת לרשימת תשתיות מצומצמת מזו שאישרה ועדת השרי לטיפול בשלב א' )החלטה מס'‬
‫הגנ‪ ,(3/‬ומטרתה להביא ל"מיגו מיידי" של התשתיות שייקבעו‪.‬‬
‫ב‪ ,14.9.11#‬במסגרת דיו בנושא "סטטוס מוכנות העור" בראשות ראש הממשלה‪ ,‬חזר ראש‬
‫הממשלה על הנחייתו שניתנה כחודשיי קוד לכ‪ ,‬והורה "על הכנת רשימת המתקני החיוניי על‬
‫פי סדר עדיפות‪ ,‬המלצה לחלוקת האחריות בי המשרדי השוני והמלצה על שיטת המיגו כולל‬
‫הערכת העלות התקציבית לביצוע‪ ...‬אחריות‪ :‬השר להגנת העור"‪ .‬בדיו שנער ב‪ 22.3.12#‬בנושא‬
‫מוכנות העור לשעת חירו‪ ,‬חזר ראש הממשלה על הנחייתו‪.‬‬
‫בביקורת עלה‪ ,‬כי למרות ההנחיות החוזרות ונשנות של ראש הממשלה‪ ,‬רק בדיו שנער ב‪29.3.12#‬‬
‫בראשות ראש הממשלה בעניי "מוכנות העור לשעת חירו"‪ ,‬הציג המשרד להגנת העור רשימה‬
‫ובה עשרה מתקני תשתית הנמצאי בעדיפות עליונה למיגו‪.‬‬
‫יש לציי‪ ,‬כי בדיו שנער במל"ל ב‪ 17.4.12#‬בנושא "הגנה על תשתיות לאומיות" נקבע‪ ,‬כי "אי‬
‫מדובר במיגו המתק‪ ,‬אלא במת יכולת הישרדות טובה יותר אל מול תרחיש הייחוס בכדי לייצר‬
‫יכולת טובה יותר של רציפות תפקודית"‪ .‬עוד נקבע‪" ,‬שלא נית להגדיר בכמה אחוזי שיפרנו‬
‫כתוצאה מהמיגו‪ ,‬א בהחלט נית המענה המיטבי בטווח הזמ שהוגדר לנקודות קריטיות‬
‫המשפיעות על הייצור והתפקוד של המתק"‪.‬‬
‫ב‪ 10.5.12#‬החליט ראש הממשלה במסגרת דיו בנושא "מוכנות החזית האזרחית לשעת חירו" על‬
‫העברת מקדמה בס ‪ 20‬מיליו ש"ח לפקע"ר לצור תחילת העבודות למיגו בעשרת מתקני‬
‫התשתית שהוצגו בדיו שנער ב‪ ,29.3.12#‬ועד שיוסדר אופ השתתפות במימו העבודות של‬
‫החברות שמחזיקות במתקני האמורי‪ .‬יש לציי‪ ,‬כי העלות הכוללת של עבודות המיגו הוערכה‬
‫בכ‪ 70#‬מיליו ש"ח‪.‬‬
‫בדיו שנער ב‪ 14.6.12#‬בנושא "מוכנות החזית האזרחית לשעת חירו" הנחה ראש הממשלה את‬
‫המל"ל להציג בפניו בעוד שלושה חודשי את סטטוס ביצוע עבודות המיגו בעשרת מתקני‬
‫התשתית שעליה הוחלט‪ ,‬כאמור‪.‬‬
‫מנכ"ל המשרד להגנת העור‪ ,‬מר גבי אופיר‪ ,‬מסר למשרד מבקר המדינה באוקטובר ‪ ,2012‬כי‬
‫"בימי אלה שוקדי במשרד על הכנת מתווה לפיילוט הערכת סיכוני על בסיס המתודולוגיה‬
‫שתסוכ בחודש הקרוב‪ ...‬בנוס לפעילות זו פעל המשרד להגנת העור בשיתו ע פקע"ר‪,‬‬
‫בהנחיית ראש הממשלה‪ ...‬לביצוע תעדו מתקני למיגו מיידי אל מול איו הייחוס הנוכחי )טר‬
‫אושר איו הייחוס המעודכ("‪.‬‬

‫היערכות לשעת חירו‬

‫‪199‬‬

‫‪ÏÚ ÌÈÏÈË ˙¢¯ È¯È ÌÂȇ˘ ‰„·ÂÚ‰ ˙¯ÓÏ ÈÎ ,‰¯ÓÂÁ· ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó‬‬
‫‪‰ËÓ ˙„Â·Ú ,2012 ÈÏÂÈ ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú ‰˙˘Ú ‡Ï ,˙È˙ÂÚÓ˘Ó ÛȯÁ‰ Û¯ÂÚ‰‬‬
‫‪„Á‡ ÏÎÓ ˙˘¯„‰ ˙Â¯È˘‰ ˙Ó¯ ˙‡ Ú·˜Ï ÈÈ„Ó‰ ‚¯„Ï ‰ˆÏÓ‰ ‰È˙‡ˆÂ˙·˘ ,‰ÙȘÓ‬‬
‫‪˙·¯Ï ,˜˘Ó‰ Ï˘ „˜Ù˙ ¯ÂÓÈ˘ Í¯ÂˆÏ Ï‡¯˘È· ˙ÂÈÂÈÁ‰ ˙ÂÈÓ‡ω ˙ÂÈ˙˘˙‰ Ș˙ÓÓ‬‬
‫·‪.̯ÈÁ‬‬
‫‪˙ÂÏÈÚÙ‰ Í¯ÂˆÏ ÌÈÈÂÈÁ ˙ÂÈÓ‡ω ˙ÂÈ˙˘˙‰ Ș˙Ó ˙Âȉ· ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï‬‬
‫‪ÏÂÙÈˉ ˙‡ ıȇ‰Ï ˘È ,Ï"‰ˆ ˙ÂÏÈÚÙ· ‰ÎÈÓ˙‰ ͯˆÏ ÈÁ¯Ê‡‰ ˜˘Ó‰ Ï˘ ‰ÙȈ¯‰‬‬
‫·‪˙‚‰Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ ,ÍÎ˘Ó .Ì‚ÈÓϠ̯ÈÁ ˙Ú· ̄˜Ù˙ Í˘Ó‰Ï ˘Â¯„‰ ÏÎ ˙¯„Ò‰‬‬
‫‪Ô‚ÈÓÏ ,˙ÏÏÂÎ ˙ÈÎ˙ ,ÌÈÈÈËÂÂϯ‰ ÌÈÙ‚‰Â ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ÌÈ„¯˘Ó‰ ÛÂ˙È˘· ,˘·‚Ï Û¯ÂÚ‰‬‬
‫‪.ȯ˘Ù‡‰ Ì„˜‰· ‰Ï˘ÓÓ‰ ¯Â˘È‡Ï ‰‡È·‰Ï ,˙ÂÈÂÈÁ‰ ˙ÂÈÓ‡ω ˙ÂÈ˙˘˙‰ Ș˙Ó ÏÏÎ‬‬

‫‪ .3‬ערכות מג

‫כאמור‪ ,‬על פי איו הייחוס של צה"ל‪ ,‬ג איו החל" על העור החרי בשני האחרונות‪ ,‬נוכח‬
‫הצטיידות יריבותיה של ישראל בחל"‪.‬‬
‫משרד מבקר המדינה בח את הטיפול המערכתי במשק ערכות המג כאמצעי הנועד להג על‬
‫האוכלוסייה בישראל נגד חל"‪ .‬להל הפרטי‪:‬‬
‫בדוח מבקר המדינה מ‪ 2008#‬בנושא הטיפול במשק ערכות המג‪ 34‬נקבע‪ ,‬בי היתר‪ ,‬כי בנובמבר‬
‫‪ 2007‬עמד שיעור ערכות המג הכשירות מתו ס ערכות המג שהיו בידי האוכלוסייה על כ‪38%#‬‬
‫בלבד; על פי נתוני פיקוד העור‪ ,‬התקציב שנדרש בשנת ‪ 2008‬להשלמת הפערי במשק ערכות‬
‫המג הצטבר לכמיליארד ש"ח; "בשני ‪ 2008#2004‬לא נקבע תקציב רב‪#‬שנתי לרכישת ערכות‬
‫המג בהיק הנדרש למת מענה לצורכי האוכלוסייה ולשימור קווי הייצור במפעלי המייצרי את‬
‫ערכות המג‪ ...‬ממצאי הביקורת מצביעי על מחדל מתמש בטיפול במוכנות העור למתקפת‬
‫חל"‪ ,‬אשר מתבטא‪ ,‬בי היתר‪ ,‬בירידה עקבית החל משנת ‪ 2003‬בשיעור ערכות המג הכשירות‬
‫המצויות בידי הציבור‪ ...‬קיומו של מצב זה עלול לסכ את חייה של מרבית התושבי שייחשפו‬
‫לחל" במקרה שהמדינה תותק"‪.‬‬
‫ועדת שרי לענייני ביטחו לאומי החליטה ב‪) 2.4.08#‬מס' ב‪" (52/‬לאשר את הצעת משרד הביטחו‬
‫להחזיר את ערכות המג לאזרחי בתוכנית חלוקה מדורגת החל מינואר ‪ .2009‬לאשר את תקצוב‬
‫תכנית‪ ...‬לשני ‪ 2013#2009‬בהיק שנתי של ‪ 220‬מיליו ש"ח"‪ .‬משרד הביטחו מסר למשרד מבקר‬
‫המדינה בהתייחסותו לממצאי הביקורת הקודמת ב‪ ,27.4.08#‬כי בהתייחס להחלטת ועדת השרי‪,‬‬
‫"תקציב זה מיועד להעמיד את משק ערכות המג על שיעור כשירות ארצית חלקית‪ ,‬ועל כשירות של‬
‫‪ 100%‬באזורי סיכו"‪.‬‬
‫ב‪ 1.7.09#‬הנחה ראש הממשלה‪ ,35‬כי "בעניי הפער בי מלאי ערכות המג הקיי לבי המלאי‬
‫הרצוי‪ ,‬לרבות התקציב להשלמת הפער" יתקיי דיו בקבינט‪ .‬בהמש להנחיית ראש הממשלה‪,‬‬
‫התקיי ב‪ 30.12.09#‬דיו בוועדת השרי לענייני ביטחו לאומי )מס' ב‪ ,(28/‬ובו צוי‪ ,‬כי הוועדה‬
‫__________________‬

‫‪34‬‬
‫‪35‬‬

‫מבקר המדינה‪ ,(2008) ‡59 È˙˘ Á„ ,‬בפרק על "הטיפול במשק ערכות המג כנגד חומרי לחימה‬
‫כימיי"‪ ,‬עמ' ‪.39‬‬
‫במסגרת ועדת השרי לענייני ביטחו לאומי )מס' ב‪.(9/‬‬

‫‪200‬‬

‫דוח שנתי ‪63‬ב‬

‫"רושמת לפניה את הכוונה לצייד ‪ 100%‬של אזרחי ישראל במסכות אב"כ ]ערכות מג[ ‪ #‬ביעד זמ‬
‫של שנתיי וחצי"‪.‬‬
‫בחוברת הערכת המוכנות שהפי‪ 0‬המשרד להגנת העור בפברואר ‪ 2012‬לכל שרי הממשלה צוי‪ ,‬כי‬
‫"היעדר תקצוב מתאי בעת הקרובה‪ ,‬טר סיו מנת ייצור של ערכות המג בתקציב הנוכחי‪ ,‬צפויה‬
‫להוביל לסגירת של פסי הייצור במפעלי המייצרי את ערכות המג"‪ .‬יש להדגיש‪ ,‬כי התקציב‬
‫שהוקצה לחלוקת ערכות המג לאזרחי ב‪ 2.4.08#‬נועד ל"כשירות ארצית חלקית" בלבד‪.‬‬
‫השר להגנת העור לשעבר‪ ,‬מר מת וילנאי‪ ,‬מסר למשרד מבקר המדינה בפברואר ‪ ,2012‬כי לחלק‬
‫ניכר מאוכלוסיות ישראל אי ערכות מג ועל מנת להביא את המלאי ל‪ 100%#‬יש צור ב‪1.4#‬‬
‫מיליארד ש"ח‪ .‬פער זה פוגע בחוס הלאומי‪ .‬משרד האוצר מפנה את הדיו בסוגיית התקציב בתחו‬
‫זה למשרד הביטחו‪ .‬יש לציי‪ ,‬כי אי החלטה שקובעת שיהיו ‪) 100%‬למרות שדרשנו זאת( ערכות‬
‫מג לאזרחי וכל שנקבע הוא שהנושא יידו בי משרד האוצר למשרד הביטחו"‪.‬‬
‫ממסמכי המשרד להגנת העור ופקע"ר עלה‪ ,‬כי נכו למר‪ 2012 0‬חלק ניכר מכלל אזרחי המדינה‪,‬‬
‫יישארו ללא ערכת מג בחירו‪.‬‬
‫במר‪ 2012 0‬צוי במסמ "סטטוס המוכנות המבצעית" שפרס פקע"ר‪ ,‬כי על פי הערכת מפקד‬
‫פקע"ר‪" ,‬קיי פער משמעותי בהיק ערכות המג לאזרחי מדינת ישראל אשר לא מאפשר מענה‬
‫מבצעי בעת אירוע‪ .‬מדובר בפער קריטי שפוגע במוכנות מדינת ישראל לתרחישי בק" ]בלתי‬
‫קונבנציונאלי[ ושעלול לפגוע בחוס תושבי מדינת ישראל ובאמו של האזרחי במוסדות המדינה‬
‫ובהנחיות הניתנות לה"‪.‬‬
‫ב‪ 12.3.12#‬ביקש השר להגנת העור מראש הממשלה לזמ דיו של "קבינט עור" לצור קידו‬
‫מספר נושאי ובה משק ערכות המג‪" ,‬במסגרתו צריכה להתקבל ההחלטה לגבי עצירת או התנעת‬
‫משק המסכות לחמש השני הקרובות )‪ ...(2018#2013‬במידה ולא תתקבל החלטה לגבי המש‬
‫תקצוב הפרויקט אנו ניצור שחיקה שתוביל אותנו לכשירות של כ‪ 17%#‬עד שנת ‪ .2019‬בנוס יהיה‬
‫קושי רב ועלות גבוהה להתניע בחזרה את הפרויקט"‪.‬‬
‫בדיו שנער ב‪ 22.3.12#‬בנושא "מוכנות העור לשעת חירו" הנחה ראש הממשלה "לקיי עד סו‬
‫השנה דיו בוועדת השרי לענייני ביטחו לאומי )'הקבינט'( בנוגע לתר"ש ]תכנית רב‪#‬שנתית[‬
‫לייצור מסכות המג ולגבי מדיניות החלוקה לאזרחי מדינת ישראל"‪.‬‬
‫משרד הביטחו מסר למשרד מבקר המדינה בספטמבר ‪ ,2012‬כי "האמור בדו"ח ‪˙‡ Û˜˘Ó‬‬
‫‪ ...˙‡ȈӉ‬ע החתימה על התר"ש ]תקציב רב‪#‬שנתי[ בשנת ‪ ,2009‬הבהיר משרד הביטחו כי‬
‫מסגרת התקציב תאפשר כשירות של ]חלק ניכר[ מערכות מג בידי האוכלוסייה בסו ‪ .2013‬בפועל‬
‫הגענו לכשירות זו כבר בתחילת ‪ ."...2012‬עוד מסרה‪ ,‬כי משרד הביטחו והמשרד להגנת העור‬
‫מסכימי לקביעה של משרד מבקר המדינה‪ ,‬כי "„¯˘ ‪‡˘Â· ËÈ·˜ ÔÂÈ„ Ô˙È˘ ÏÎÎ Ì„˜ÂÓ ÌÈȘÏ‬‬
‫‪) "Ô„‰‬ההדגשות במקור(‪.‬‬
‫··‪¯·Óˆ„· ‰ÈÙ· ‰Ó˘¯ ÈÓÂ‡Ï ÔÂÁËÈ· ÈÈÈÚÏ Ìȯ˘‰ ˙„Ú¢ ÈÙ ÏÚ Û‡ ÈÎ ,‰ÏÚ ˙¯Â˜È‬‬
‫‪ÔÓÊ „ÚÈ· - [Ô‚Ó ˙ÂίÚ] Î"·‡ ˙ÂÎÒÓ· χ¯˘È ÈÁ¯Ê‡ Ï˘ 100% „ÈÈˆÏ ‰ÂÂΉ ˙‡" 2009‬‬
‫˘‪ȇÏÓ ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ ,2012 ÈÏÂÈ· ,ȈÁ ÌÈÈ˙˘ ÌÂ˙· ,ÏÚÂÙ· ,"ȈÁ ÌÈÈ˙˘ Ï‬‬
‫‪.χ¯˘È ÈÁ¯Ê‡Ó ¯ÎÈ ˜ÏÁÏ ‰ÚÓ Ô˙ Âȇ Ô‚Ó‰ ˙ÂίÚ‬‬
‫‪¯ÎÈ ˜ÏÁÏ Ô‚Ó ˙Âίڷ ¯ÂÒÁÓ Ï˘ ˙ÂÈÂÚÓ˘Ó‰ ÁΠ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï‬‬
‫‪˙È˙˘-·¯ ˙ÈÎ˙· ͯˆ·Â Û¯ÂÚ‰ ÏÚ Í"ÏÁ ÌÂȇ ˙¯·‚˙‰· ·˘Á˙‰·Â ,‰ÈÈÒÂÏ·‰Ó‬‬
‫·¯‪ÌÈÈ˜Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ 22.3.12-· ‰Á‰ Â˙‡ ,Ô‚Ó‰ ˙ÂÎ¯Ú ‡˘Â· ÔÂÈ„‰ ÈÎ ,ȇ¯ ,‰¯Â‬‬
‫‪.‰Ê ‡˘Â· ÚÈ¯Î‰Ï È„Î Ô˙ȉ ÏÎÎ Ì„˜ÂÓ ÌÈȘ˙È ,2012 ˙˘ ÛÂÒ „Ú‬‬

‫היערכות לשעת חירו‬

‫‪201‬‬

‫‪ .4‬מער
התרעה סלולארי‬
‫מער ההתרעה מפני ירי טילי ורקטות כולל את משימת הגילוי של הירי לצור מת התרעה )להל‬
‫‪ #‬גילוי להתרעה( הנעשית באמצעות מכ"מי וחיישני‪ ,‬וכ את משימת הפצת ההתרעה לעור‬
‫באמצעי שוני ובעיקר באמצעות מערכת צפירה‪ .‬להתרעה מוקדמת מפני ירי תלול מסלול חשיבות‬
‫רבה בהצלת חיי‪ ,‬בהפחתת כמות הנפגעי ובהשפעה על המורל הלאומי ועל מאמצי הלחימה‬
‫בחזית‪.‬‬
‫בדוח על מלחמת לבנו השנייה שפרס מבקר המדינה ב‪ 2007#‬עלה‪ ,‬בי היתר‪ ,‬כלהל‪ :‬תיקו‬
‫צופרי שהתקלקלו אר לעתי מספר ימי; במספר מקרי לא הופעלו צופרי ידניי עקב מחסור‬
‫בצפרני; תקלות גרמו לאי‪#‬הפעלת של צופרי בעת הצור; במקרי רבי הצופרי לא נשמעו‬
‫בכל אזור הצפירה המיועד; בהיעדר מערכת התרעה סלקטיבית‪ ,‬נאלצו אזרחי לשהות במקלטי ג‬
‫באזורי שבה לא היה צור בכ באותה עת‪.‬‬
‫הפצת ההתרעה במדינת ישראל מבוססת על שני מערכי ‪ #‬מער התרעה ראשי באמצעות צופרי‬
‫ומער התרעה משלי‪ ,‬שנועד לכבדי שמיעה ולאוכלוסייה השוהה במקומות שבה הצופר אינו‬
‫מספק את ההתרעה הדרושה עקב מגבלות בנייה‪ ,‬איטו‪ ,‬נסיעה ברכב סגור וכדומה‪ .‬מער ההתרעה‬
‫המשלי מבוסס על טלוויזיה‪ ,‬דיווחיות )ביפרי( לכבדי שמיעה‪ ,‬דיווחיות לבעלי תפקידי‬
‫ו"כורזיות"‪ 36‬למקומות רגישי‪ ,‬ובעתיד יבוסס ג על אמצעי נוספי‪ ,‬דוגמת האינטרנט ומכשירי‬
‫הטלפו הסלולאריי‪.‬‬
‫מערכת "מסר אישי" היא מערכת לאומית רב‪#‬ארגונית להפצת התרעות ומסרי מידע למנויי החברות‬
‫הסלולאריות הנמצאי באזורי סיכו על מנת להציל חיי‪ .37‬כדי להפעיל מערכת זו‪ ,‬יש צור‬
‫במכשירי סלולאריי בעלי יכולת לקבל ולהפי‪ 0‬את ההתרעה‪ ,‬וכ בהסדרה רגולטיבית של אחריות‬
‫החברות הסלולאריות למת שירות למכשירי אלו במקרי תקלות בהפצת ההתרעה‪.‬‬
‫בוועדת שרי לענייני ביטחו לאומי מ‪ 1.7.09#‬החליט )מס' ב‪ (9/‬ראש הממשלה‪ ,‬מר בנימי נתניהו‪,‬‬
‫כי "באשר למת התרעה באמצעות ‪ # SMS‬הגורמי הנוגעי בדבר יביאו תו ‪ 30‬יו הצעה לפתרו‬
‫הנושא בטווח של ‪ 3‬חודשי"‪ .‬בביקורת נמצא‪ ,‬כי לא הובאה הצעה לפתרו‪ ,‬כאמור‪.‬‬
‫בדיו שנער ב‪ 22.3.12#‬בנושא "מוכנות העור לשעת חירו" הנחה ראש הממשלה‪ ,‬כי ראש‬
‫המל"ל "יפעל כדי לסגור את הפערי בי הגופי בנוגע להתרעה סלולארית תו ‪ 7‬ימי"‪ .‬בדיו‬
‫שנער ב‪ 29.3.12#‬באותו הנושא‪ ,‬הנחה ראש הממשלה את ראש המל"ל לבחו הא "נית להסדיר‬
‫את הנושא ]חיוב החברות הסלולאריות לספק שירות 'מסר אישי'[ באמצעות התקנת תקנות במקו‬
‫להידרש לחקיקת חוק"‪ .‬כאשר דווח לראש הממשלה שהמשנה ליוע‪ 0‬המשפטי לממשלה )כלכלי‪#‬‬
‫פיסקאלי( בוח את הסוגיה‪ ,‬הוא הנחה את המל"ל באפריל ‪ 2012‬להשלי את הבחינה ולהציג בפניו‬
‫את מסקנותיה‪.‬‬
‫המל"ל מסר למשרד מבקר המדינה בספטמבר ‪ ,2012‬כי "אכ‪ ,‬עדיי קיימי פערי‪ ,‬הנושא ]התרעה‬
‫בסלולאר[ מטופל במישור הנורמטיבי מחד )חקיקה מתאימה( ודו שיח בי משרד התקשורת‬
‫לחברות הסלולר"‪.‬‬
‫לשכת היוע‪ 0‬המשפטי למערכת הביטחו מסרה בש משרד הביטחו בעניי זה באוקטובר ‪ ,2012‬כי‬
‫"בשלב הניסויי להפעלתה של המערכת ע"י פיקוד העור באמצעות חברות הסלולר‪ ,‬התגלעו‬
‫מספר קשיי שהוערמו על ידי חברות הסלולר‪ ,‬אשר רוב לובנו והוסדרו לאחרונה על ידי משרד‬
‫__________________‬

‫‪36‬‬
‫‪37‬‬

‫"כורזית" היא מערכת כריזה להפצת התרעות המופעלת ידנית ע קבלת הוראה‪ ,‬או אוטומטית‪ ,‬ומהווה‬
‫יחידת קצה של מערכת ביפר המשמיעה הודעה מוקלטת וכ מפעילה מערכות מקומיות של צפירה‪.‬‬
‫מתו‪ $‬מסמ‪ $‬של פקע"ר בנושא מער‪ $‬הפצת ההתרעה מינואר ‪.2012‬‬

‫‪202‬‬

‫דוח שנתי ‪63‬ב‬

‫הביטחו‪ ,‬משרד המשפטי ומשרד התקשורת‪ ...‬משרד התקשורת עוסק בימי אלה בתיקו‬
‫הרישיונות ובניית תיק שירות של חברות הסלולר בהתא להנחיית המשנה ליועמ"ש לממשלה‪...‬‬
‫ככל שיעלה צור‪ ,‬נפעל לשינוי חקיקה‪ .‬בשלב זה טר נדרשנו לכ ואנו עמלי על הפעלת המערכת‬
‫בהקד"‪.‬‬
‫המנהל הכללי של משרד התקשורת‪ ,‬מר עד בר טל‪ ,‬מסר למשרד מבקר המדינה בספטמבר ‪2012‬‬
‫בנוגע למערכת "מסר אישי"‪ ,‬כי "הושגה הסכמה של חברות הרט" ]החברות הסלולאריות[‬
‫להשתתפות בניסויי‪ ,‬השתתפות בדיוני‪ ,‬תחקירי וביצוע פעולות הנדסיות ברשת‪ .‬במישור‬
‫הפורמאלי‪ ,‬נעשו פעולות על ידי המשרד לקידו תיקו הרישיונות‪ ...‬קיימת תשתית בחוק להפעלת‬
‫המערכת ·‪) ̯ÈÁ ·ˆÓ ÏÚ ‰Ê¯Î‰ ˙Ú‬תיקו ‪ 13‬לחוק התקשורת(‪ .‬יחד ע זאת‪ ,‬יש צור בתיקו‬
‫החוק למת סמכות שיאפשר מת הוראות בזמ שגרה לצור תרגול מוכנות לשעת חירו בשל‬
‫אי‪#‬הסכמה להפעלת המערכת ·˘‚¯‪ ,‰‬לרבות לצרכי תרגול וזאת לאור דרישת החברות ]הסלולריות[‬
‫לקבלת שיפוי ו‪/‬או חסינות מפני תביעות ונזקי‪ ...‬לאור סיכו המשנה ליוע‪ 0‬המשפטי לממשלה‬
‫)כלכלי‪#‬פיסקאלי(‪ ...‬אנו שוקלי ממש בימי אלו צעדנו כיצד לפעול וזאת כדי לקצר זמני‬
‫למינימו‪ .‬חשוב לציי כי הלי מנהלי או חקיקתי חד‪#‬צדדי יגרו לעיכוב במימוש התהלי‪...‬‬
‫כאמור‪ ,‬המשרד אינו אחראי על מימוש מערכות ביטחוניות אלא גו מסייע‪ .‬לכ השלמת הטיפול‬
‫נדרשת בראש ובראשונה ע"י הגורמי האחראי והמובילי"‪.‬‬
‫‪ͯÚÓ‰ ,‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ Ï˘ Â˙·¯ÂÚÓ ˙¯ÓÏ ,2012 ÈÏÂÈ ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓÏ ÔÂÎ‬‬
‫‪‰‚˘Â‰˘ ‡ˆÓ ‡Ï ,ÌÏ˘Â‰ Ì¯Ë ÌÈ„Èȉ ÔÂÙÏˉ È¯È˘ÎÓ ˙ÂÚˆÓ‡· ‰Ú¯˙‰ ˙ˆÙ‰Ï‬‬
‫‪Ô˜È˙ Ï˘ ‡ Ô‰Ï˘ ˙ÂÂÈ˘È¯‰ Ô˜È˙ Ï˘ ˙ÂÏÈÚÙ ‰ÏÁ‰˘ ‡ ¯‡ÏÂÏÒ‰ ˙¯·Á Ï˘ ‰ÓÎÒ‰‬‬
‫‪˘È ,ÌÈÈÁ ÏȈ‰Ï „Ú¢ ͯÚÓ· ¯·Â„Ó˘ ÔÂÂÈÎ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .‰˜È˜Á‰‬‬
‫‪.ÛÒ ÈÂÁÈ„ ‡ÏÏ ‡˘Â· ÏÂÙÈˉ ˙‡ ÌÈÏ˘‰Ï‬‬

‫סיכו והמלצות‬
‫‪ÈÙÓ Ì‚Â ˙¢¯Â ÌÈÏÈË È¯È Ï˘ ‰Ù˜˙‰ ÈÙÓ Ï‡¯˘È ˙È„Ó· ÈÁ¯Ê‡‰ Û¯ÂÚ‰ ˙ÂίÚȉ‬‬
‫‡‪ÌȯÓÂÁ ˙ËÈÏÙ ˙ÂÙ¯˘ ,‰Ó„‡ ˙„ÈÚ¯ ÂÓÎ ,‰¯‚˘ ˙Â˙Ú· ۘȉ È·Á¯ ̯ÈÁ ÈÚ¯È‬‬
‫‪¯ÂÙÈ˘ .ÌÈ·¯ ÌÈÈÁ¯Ê‡Â ÌÈȇ·ˆ ÌÈ˷ȉ ÏÚ·Â ˙Â·È˘Á-·¯ ÈÓÂ‡Ï ‡˘Â ‡Â‰ ,ÌÈÎÂÒÓ‬‬
‫‪‰ÈÈÒÂÏ·· È·ËÈÓ ÏÂÙÈË Í¯ÂˆÏ ÈÂÈÁ ̯ÈÁ ÈÚ¯ȇ· Û¯ÂÚ· ÏÂÙÈËÏ ˙ÂÎÂӉ ˙ÂίÚȉ‰‬‬
‫·‪˙Ï˘ÓÓÏ ¯˘Ù‡È ¯·„‰ .ÌÈÓÂȇ‰ ÈÙ· ‰ÈÈÒÂÏ·‰ Ï˘ ‰„ÈÓÚ‰ ¯˘ÂÎ ˜ÂÊÈÁϠ̯ÈÁ ˙Ú‬‬
‫‪.¯˙ÂÈ Ï„‚ ȇ·ˆÂ ÈÈ„Ó ‰ÏÂÚÙ ·Á¯Ó ,Ï"‰ˆ· Ï"ÎËÓÏ Ì‚ ‰ÓÈÁÏ ÔÓÊ·Â ,χ¯˘È‬‬
‫‪˙ÓÁÏÓ· „˜Ù˙ ۯÂÚ‰ ˙ÂίÚȉ" ‡˘Â· 2007 ÈÏÂÈ· ÌÒ¯ÂÙ˘ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó Á„· ¯·Î‬‬
‫‪,ÛÈ˜Ó È˙˜È˜Á ¯„Ò‰ ÌÂÊÈÏ ‰Ï˘ÓÓ‰ ÏÚ ÈÎ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚ‰ ,38"‰ÈÈ˘‰ Ô·Ï‬‬
‫‪˙‡ ¯È‰·È ,̯ÈÁ ˙Â˙Ú· Û¯ÂÚ· ÏÂÙÈËÏ ÌÈڂ‰ ÌÈÈÈÚ‰ ÏÎ ˙‡ ÊÎ¯È˘ ,̇Â˙Ó „Á‡Ó‬‬
‫‪ÌÈÏÙËÓ‰ ÌÈÙ‚‰Ó ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘ÓÓ „Á‡ ÏÎ Ï˘ ˙ÂȯÁ‡‰ ÈÓÂÁ˙ ˙ÂÈÂÎÓÒ‰ ‚¯„Ó‬‬
‫·‪ÏÚ ,¯ÂÓ‡‰ È˙˜È˜Á‰ ¯„Ò‰Ï Ì‡˙‰· .̉ÈÈ· ÔÈÏÓ‚‰ ȯ˘˜ ˙‡ ¯È„‚È ÔΠ,̯ÈÁ· Û¯ÂÚ‬‬
‫‪Û¯ÂÚ· ÏÂÙÈËÏ Ìȇ¯Á‡‰ ÌÈÈËÂÂϯ‰ ÌÈÙ‚‰ ÏÎ ˙ÂÚˆÓ‡· ¢ÓÓÏ È„Î ÏÂÚÙÏ ‰Ï˘ÓÓ‰‬‬
‫·‪.̯ÈÁ‬‬
‫__________________‬

‫‪38‬‬

‫דוח מבקר המדינה‪.(2007) ‰ÈÈ˘‰ ÔÂ·Ï ˙ÓÁÏÓ· „˜Ù˙ ۯÂÚ‰ ˙ÂίÚȉ ,‬‬

203 

‫היערכות לשעת חירו‬

˙¯Â˜È· Ì‚ ‰Â‰Ӣ Ì¯ÈÁÏ Û¯ÂÚ‰ ˙ÂÎÂÓ ÌÂÁ˙· ÌÈ„Á‡ ÌÈ˷ȉ ‰Á·˘ ,ÂÊ ˙¯Â˜È··
ÌÈÈ˙ÂÚÓ˘Ó ÌȯÚÙ ÂÏÚ‰ ,‰Ê ÔÈÈÚ· ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó Ï˘ ÌÈӄ˜ ˙ÂÁ„ ÏÚ ·˜ÚÓ
˙Ó˜‰ .Ì„˜‰· ̉· ÏÙËÏ ¯·„· ÌÈڂ‰ ÌÈÙ‚‰ ÏÚ ‰·ÂÁ˘ ,̯ÈÁÏ Û¯ÂÚ‰ ˙ÂÎÂÓ·
‡È‰ ÌÈȘ‰ ·ˆÓ· ͇ ,̯ÈÁ ˙Â˙ÚÏ Û¯ÂÚ‰ ˙ÂÎÂÓ ˙‡ ¯Ù˘Ï ‰„Ú ۯÂÚ‰ ˙‚‰Ï „¯˘Ó‰
,ÍÎ˘Ó .̯ÈÁ· Û¯ÂÚ· ÌÈÏÙËÓ‰ ÌÈÙ‚‰ ÔÈ· ˙ÂȯÁ‡‰ ˙˜ÂÏÁ· ˙¯ȉ·‰-È‡Ï ‰ÙÈÒ‰
ÂËÈÏÁÈ ,Û¯ÂÚ‰ ˙‚‰Ï ¯˘‰Â ÔÂÁËÈ·‰ ¯˘ ¯˜ÈÚ·Â ,¯·„· ÌÈڂ‰ ÌÈӯ‚‰ Ï΢ ȇ¯
,̯ÈÁÏ Û¯ÂÚ‰ ˙ÂίÚȉ ÔÈÈÚÏ Ì‰È„¯˘Ó ÔÈ· ˙ÂÈÂÎÓ҉ ˙ÂȯÁ‡‰ ÈÓÂÁ˙ ˙˜ÂÏÁ ˙‡ ÂÚ·˜ÈÂ
ÂÈ˙ÂÈÂÎÓÒ Â˙ÂȯÁ‡ ÈÓÂÁ˙˘ È„Î ,˙‡Ê .Ì„˜‰· ‰Ï˘ÓÓ· ‰ËÏÁ‰Ï ÔÂÈ„Ï ‡˘Â‰ ˙‡ ÂÏÚÈÂ
˙·ÏÂ˘Ó ˙È·ËÈÓ ˙ÂÏÈÚÙ ÌÂÈ˜Ï ÚÈÈÒÈ ‰Ê ¯·„ .Ìȯ¯· ÂÈ‰È Û¯ÂÚ‰ ˙‚‰Ï „¯˘Ó‰ Ï˘
ÈÚ¯ȇ· Û¯ÂÚ· ÏÂÙÈˉ ÌÂÁ˙· Û¯ÂÚ‰ ˙‚‰Ï „¯˘Ó‰Â ÔÂÁËÈ·‰ „¯˘Ó Ï˘ ˙Ó‡Â˙ÓÂ
.̯ÈÁ
‰Ï˘ÓÓ‰ ÏÚ ÈÎ ,‰ÈÈ˘‰ ÔÂ·Ï ˙ÓÁÏÓ ÏÚ Á„‰Ó Â˙ˆÏÓ‰ ÏÚ ¯ÊÂÁ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Û¯ÂÚ· ÏÂÙÈˉ ‡˘Â· ˙ÂÎÓÒ ˙ÂȯÁ‡ „Á‡È ÈÊÎ¯Ó ÈÓÂ‡Ï Û‚˘ ˙¯˘Ù‡‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï
ÏÎÂÈ ,È˙Ï˘ÓÓ „¯˘Ó ‡ È„ÂÚÈÈ Û‚ ‰È‰È ̇ ÔÈ· ,‰Ê Û‚ .̯ÈÁ ˙Â˙Ú·Â ‰¯‚˘ ˙Â˙Ú·
Ú¯ȇ ˙¯˜· Ì˙ÂÁ‰Ï ,̯ÈÁ· Û¯ÂÚ· ÌÈÏÙËÓ‰ ÌÈÙ‚‰ ÏÎ ÔÈ· ̇È˙Ï È‡¯Á‡ ˙ÂȉÏ
˘˘Ó ‰ÏÚÓÏ ÛÂÏÁ· .Ú¯ȇ· ÏÂÙÈËÏ È‡¯Á‡ ‰È‰È˘ ¯˘‰ Ï˘ Â˙ÂÈÈ„ÓÏ Ì‡˙‰· ̯ÈÁ
.· ÚȯÎÈ ‰Ê ÔÈÈÚ· ÔÂ„È ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ ÈΠȇ¯ ,‰ÈÈ˘‰ ÔÂ·Ï ˙ÓÁÏÓ Ê‡Ó ÌÈ˘
ÈÁ¯Ê‡‰ ˜˘Ó‰ Ï˘ ‰ÙȈ¯‰ ˙ÂÏÈÚÙ‰ Í¯ÂˆÏ ÌÈÈÂÈÁ ˙ÂÈÓ‡ω ˙ÂÈ˙˘˙‰ Ș˙Ó ˙Âȉ·
͢Ӊ Í¯ÂˆÏ ˘Â¯„‰ ÏÎ ˙¯„Ò‰· ÏÂÙÈˉ ˙‡ ıȇ‰Ï ˘È ,Ï"‰ˆ ˙ÂÏÈÚÙ· ‰ÎÈÓ˙‰Â
ÌÈ„¯˘Ó‰ ÛÂ˙È˘· ,˘·‚Ï Û¯ÂÚ‰ ˙‚‰Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ ,ÍÎ˘Ó .Ì‚ÈӠ̯ÈÁ ˙Ú· ̄˜Ù˙
˙ÂÈÓ‡ω ˙ÂÈ˙˘˙‰ Ș˙Ó ÏÏÎ Ô‚ÈÓÏ ,˙ÏÏÂÎ ˙ÈÎ˙ ,ÌÈÈÈËÂÂϯ‰ ÌÈÙ‚‰Â ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ‰
.ȯ˘Ù‡‰ Ì„˜‰· ‰Ï˘ÓÓ‰ ¯Â˘È‡Ï ‰‡È·‰Ï ,˙ÂÈÂÈÁ‰
˙¯·‚˙‰· ·˘Á˙‰·Â ‰ÈÈÒÂÏ·‰Ó ¯ÎÈ ˜ÏÁÏ Ô‚Ó ˙Âίڷ ¯ÂÒÁÓ Ï˘ ˙ÂÈÂÚÓ˘Ó‰ ÁÎÂ
˙ÂÎ¯Ú ‡˘Â· ÔÂÈ„‰ ÈÎ ,ȇ¯ ,‰¯Â¯· ˙È˙˘-·¯ ˙ÈÎ˙· ͯˆ·Â Û¯ÂÚ‰ ÏÚ Í"ÏÁ ÌÂȇ
Ì„˜ÂÓ ÌÈȘ˙È ,2012 ˙˘ ÛÂÒ „Ú ÌÈÈ˜Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ 2012 ı¯Ó· ‰Á‰ Â˙‡ ,Ô‚Ó‰
.‡˘Â· ‰ËÏÁ‰ Ï·˜˙˙˘ È„Î ,Ô˙ȉ ÏÎÎ
,ÌÈÈÁ ÏȈ‰Ï „Ú ÌÈȯ‡ÏÂÏÒ‰ ÔÂÙÏˉ È¯È˘ÎÓ ˙ÂÚˆÓ‡· ‰Ú¯˙‰ ˙ˆÙ‰Ï ͯÚÓ‰˘ ÔÂÂÈÎ
.ÛÒ ÈÂÁÈ„ ‡ÏÏ ‰Ê ‡˘Â· ÏÂÙÈˉ ÌÈÏ˘‰Ï ˘È
Ï"‰ˆÂ ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó ,‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ ¢˘ ÌÈ„Úˆ‰ ˙‡ ·ÂÈÁ· ÔÈÈˆÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó
,χ¯˘È ˙È„Ó· ÈÁ¯Ê‡‰ Û¯ÂÚ‰ ˙ÈÈÒÂÏ· ÏÚ ‰‚‰Ï ÒÁÈÈ˙‰· ‰ÈÈ˘‰ ÔÂ·Ï ˙ÓÁÏÓ Ê‡Ó
·˜Ú ,˙‡Ê ÌÚ .‰ÈÈÒÂÏ·‰ Ï˘ ˙¢ Ô‚ÈÓ ˙ÂÏÂÚÙ ۯÂÚ‰ ˙‚‰Ï „¯˘Ó‰ ˙Ó˜‰ ̉ÈÈ·Â
‰Ï˘ÓÓ‰ ÏÚ ,‰¯‚˘· ۘȉ È·Á¯ ÔÂÒ‡ ÈÚ¯ȇ ˙Ú· ‡ ÛÒ ˙ÂÓÈÚ· Û¯ÂÚ· ‰ÚÈ‚ÙÏ ˘˘Á‰
,‰Ê ÁÂ„Ó ÌÈÏÂÚ‰ ÌȯÚÙ· ÏÂÙÈˉ ˙‡ ˙ÂÙÈÁ„· ÌÈÏ˘‰Ï Íη ÌȘÒÂÚ‰ ÌÈÙ‚‰ ÏÎ ÏÚÂ
.Û¯ÂÚ‰ Ï˘ ‰„ÈÓÚ‰ ˙ÏÂÎÈ ˙‡ ¯Ù˘Ï È„Î

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful