Kế hoạch ôn luyện hè thế này: - Thứ 4 ra bài, khoảng 5 bài, mỗi bài 10 điểm, có dễ có khó.

- Hạn cuối nhận bài là hết ngày chủ nhật. - Thứ 2, 3 chấm bài, chữa bài cho từng người. - Điểm được cập nhật online. - Cơ cấu điểm: + Siêu cúp x1 + Chuyên tin x2 + Không chuyên x3 Nhiệm vụ của chú: - Tổng hợp các bài toán rồi chia làm 5 cấp độ, trong mỗi cấp độ lại phân loại riêng ra: + Cấp độ 1, 2 thì những bài cơ bản không dùng thuật toán gì đặc biệt, cơ bản sẽ phân ra 2 hoặc 3 loại như đại số, hình học,... + Cấp độ 3, 4 thì sử dụng nhiều thuật toán, các thuật toán đặc biệt, cấu trúc dữ liệu, chẳng hạn như đệ quy, quay lui, duyệt, quy hoạch động,... + Cấp độ 5 ngoại hạng thường là các bài siêu cúp. - Mỗi bài đều thang điểm 10 và phải có phụ kiện như sau: + Có mã bài định dạng: PSAx.y.z Trong đó: x là cấp độ; y là số thứ tự; z là mã bài chẳng hạn NKBUS. + Ít nhất 10 test. + Có thuật giải ngắn gọn bằng văn bản. + Có code mẫu. - Tổng hợp cho anh khoảng 30 bài cấp độ 1, 2 và 10 bài cấp độ 3, 4 hạn đến hết thứ 7. Mục tiêu tổng hợp khoảng 200 bài cấp độ 1, 2; 100 bài cấp độ 3, 4; 50 bài cấp độ 5. Chúc may mắn!

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful