Άγγελος Μαρίνης

osadenftano.blogspot.gr
Η συμφωνία
Το αμφικζατρο τθσ φιλοςοφικισ, λίγο πριν τθν ζναρξθ τθσ εξζταςθσ, ιταν ςχεδόν άδειο. Θ
Λζνα μπικε μζςα κατευκυνόμενθ ςτα πίςω ζδρανα, ςτθν γαλαρία, όπου βρίςκονταν θ
Μαρία που δεν τθν γνϊριηε. Εξάλλου δεν πάταγε κακόλου ςτθ ςχολι εδϊ και μινεσ,
παρόλο που ζπρεπε να τελειϊςει μζςα ςτο ερχόμενο ζτοσ. Ζκατςε ακριβϊσ δίπλα τθσ, μπασ
και αντιγράψει τίποτα αφοφ είχε πάει ςαν τουρίςτρια χωρίσ να ανοίξει βιβλίο. Όπωσ πάντα
ςτθν κοςμάρα τθσ, δεν κατάλαβε αμζςωσ πωσ θ Μαρία είχε πρόβλθμα με τα πόδια τθσ και
δεν μποροφςε να κινθκεί χωρίσ καροτςάκι. Στρογγυλοκάκιςε ςταυροπόδι, άναψε, χωρίσ να
ρωτιςει, τςιγάρο και ο καπνόσ πιγαινε κατευκείαν ςτο πρόςωπο τθσ Μαρίασ. Κάκε λογικόσ
άνκρωποσ κα είχε νευριάςει αλλά εκείνθ τθν κοίταηε με ζνα ειδικό βλζμμα γεμάτο
κατανόθςθ και θρεμία. Θ Λζνα διαιςκάνκθκε το διαπεραςτικό βλζμμα τθσ Μαρίασ και
αιςκάνκθκε αμθχανία αλλά και μια περίεργθ καλπωρι.
-Χρωςτάσ πολλά;, ρϊτθςε θ Λζνα για να ςπάςει τον πάγο.
-Πάντωσ δεν χρωςτάω και λίγα. Δυςτυχϊσ λόγω τθσ κινθτικισ μου κατάςταςθσ δεν μπορϊ
να ζρχομαι ςυχνά ςτθν ςχολι και να παρακολουκϊ.
Θ Λζνα ςυνειδθτοποίθςε τότε τθν ιδιαιτερότθτα του ςϊματοσ τθσ.
-Σιμερα ποιοσ ςε ζφερε να δϊςεισ μάκθμα;
-Ο πατζρασ μου με φζρνει κάκε φορά αλλά δεν μπορεί να το κάνει ςυχνά. Και αυτόσ και θ
μθτζρα μου δουλεφουν πολλζσ ϊρεσ για να τα βγάλουμε πζρα. Μοιραία λοιπόν οι ςπουδζσ
μου ζχουν περάςει ςε δεφτερθ μοίρα. Ζτςι και αλλιϊσ και να αποφοιτιςω που κα βρω
δουλεία με τόςο υψθλι ανεργία; Σκζφτομαι πλζον ςοβαρά να τα παρατιςω, εξάλλου δεν
ζχω μεγάλο περικϊριο. Πρζπει να περάςω είκοςι πζντε μακιματα μζχρι τον επόμενο
Σεπτζμβρθ. Ηόρικοσ ςτόχοσ! Εςφ; Τελειϊνεισ;
-Και εγϊ τα ίδια. Μζχρι τον άλλον Σεπτζμβρθ τριάντα και ζνα μακιματα. Σε ζφαγα! Να ςου
πω τθν αλικεια; Μετά τισ πανελλινιεσ κάθκα, δεν μπόρεςα να ξανανοίξω βιβλίο!
-Εμζνα μου αρζςει το διάβαςμα, είναι από τισ λίγεσ δραςτθριότθτεσ που μπορϊ να κάνω
καλά αλλά κα ςυμβιβαςτϊ.
-Δεν νομίηω να το κάνεισ. Το βλζμμα ςου λζει αλλά. Βλζπω μεγάλα αποκζματα υπομονισ
μζςα ςου. Λίγθ βοικεια κεσ. Σου τθν προςφζρω εγϊ. Κα κάνουμε μια ςυμφωνία. Κα με
βοθκιςεισ με το διάβαςμα και κα ςε βοθκιςω με τθν μετακίνθςθ μζχρι και οι δφο να
πάρουμε πτυχίο. Τι λεσ;
-Μπορϊ να κάνω κι αλλιϊσ; Εγϊ ζχω υπομονι και εςφ φαίνεται να ζχεισ επιμονι! Δζχομαι!
Θ ϊρα πζραςε, θ εξζταςθ άρχιςε ςτο γεμάτο πλζον αμφικζατρο. Θ Λζνα παρόλο που δεν
είχε διαβάςει ζγραφε ακατάπαυςτα και χωρίσ να αντιγράφει. Τθν είχε θρεμιςει θ
ςυντροφιά τθσ Μαρίασ, βρίςκοντασ δφναμθ και ςυγκζντρωςθ. Μόλισ ζλθξε ο χρόνοσ
παρατιρθςε πωσ για πρϊτθ φορά ςε εξζταςθ, μετά από χρόνια, τα πόδια τθσ δεν ζτρεμαν
από τα νευρά τθσ. Κοίταξε για λίγο τα εντελϊσ ακίνθτα και αςκενικά πόδια τθσ Μαρίασ. Τι
ζκπλθξθ! Φοροφςαν τα ίδια παποφτςια! Μωβ ολςταράκια.
Τα κορίτςια για τουσ επόμενουσ μινεσ ζγιναν αχϊριςτεσ. Το μυαλό τθσ Μαρίασ ζδωςε
φτερά ςτθν Λζνα, τα πόδια τθσ όποιασ ζδωςαν φτερά ςτθν Μαρία. Πετοφςε θ ομάδα. Στα
μακιματα δεν άργθςαν να ζρκουν οι επιτυχίεσ. Αλλά θ ςχζςθ τουσ δεν περιορίςτθκε μόνο
ςε αυτό. Ζηθςαν μαηί υπζροχουσ μινεσ. Ταξίδεψαν με τρζνο όλθ τθν Ελλάδα, κάνανε
ξενφχτια, τρελά μεκφςια, δεν άφθςαν ςυναυλία και όταν ο δρόμοσ τουσ κάλεςε δεν ζχαςαν
πορεία και διαδιλωςθ, πρϊτεσ των πρϊτων. Μζχρι και δουλειά βρικανε για να

Θ Λζνα ςτουσ καφζδεσ και θ Μαρία ςτο ταμείο. Άςε που κάκε μζρα με τθν καλθμζρα τουσ. Ψικυριςτά. Κα ζδινα τα πάντα για αυτό το βλζμμα. Δεν είχε και άδικο. Ικελα απλϊσ να μου μάκεισ τον τρόπο που με κοίταξεσ ςτο αμφικζατρο. τετράωρο. Σπανίηουν οι άνκρωποι που ςε κοιτοφν ζτςι. Αυτό το βλζμμα που με άδειαςε και με γζμιςε. Αυτζσ οι ϊρεσ… οι μαγικζσ ϊρεσ! Μονάχεσ ςτθν κάλαςςα. του φτιάνανε και τθ μζρα. τουσ ανομολόγθτουσ πόκουσ τουσ. -Δεν ζκανα ςυμφωνία μαηί ςου για να τελειϊςω τθν ςχολι. του λζγανε και τον κάνανε αλοιφι. διαβάηοντασ λογοτεχνία και μόλισ ζπεφτε ο ιλιοσ για τα καλά. καταςκθνϊςανε ςε κάμπινγκ.ξαλαφρϊςουν τουσ δικοφσ τουσ. αφοφ πιραν το πτυχίο τουσ. Το βλζμμα ςου προςδοκοφςα να ςπουδάςω και να κατακτιςω. Ζγινεσ και εςφ κορίτςι με ειδικό βλζμμα. να ειπωκοφν για μια φορά και να βουλιάξουν ςτθν άμμο. -Νομίηω το ζχεισ και εςφ τϊρα. ακοφγοντασ μουςικι. Θ Μαρία πιγαινε με το καροτςάκι μζχρι εκεί που ζφτανε το κφμα και μετά ςτθριηόταν ςτα αδφνατα αλλά νευρικά μπράτςα τθσ Λζνασ. να μείνουν εκεί. τα μακρινά ςχζδιά τουσ. Στο τυροπιτάδικο του κυρ Φϊτθ. που με γαλινεψε και με ξφπνθςε και τελικά με άλλαξε. Αποφοίτθςεσ! Καλι ςταδιοδρομία! Γελοφςαν και οι δφο και τα γζλια τουσ ζπλεαν πάνω ςτθν επιφάνεια τθσ κάλαςςασ ταξιδεφοντασ ςτο ςκοτεινό πζλαγοσ. Τισ πιο ξεχωριςτζσ ςτιγμζσ τουσ τισ πζραςαν το δεφτερό τουσ καλοκαίρι. θ μια ςτθν αγκαλιά τθσ άλλθσ. Ζνα από αυτά τα υπζροχα βράδια θ Λζνα τθσ εκμυςτθρεφτθκε κάτι. αν και τουσ ζδωςε άδεια με τα χίλια ηόρια ο ηαχαροπλάςτθσ. τισ πιο παλαβζσ επικυμίεσ τουσ. Του αφξθςαν τθν πελατεία με το κζφι τουσ. ζμπαιναν για μπάνιο. Μετά από κάποιο βάκοσ βοθκοφςε και θ άνωςθ. τουσ κρυφοφσ φόβουσ τουσ. «Καλθμζρα Φωτάκο. «Καλϊσ τθν Μαριαλζνα» τουσ ανταπαντοφςε εκείνοσ ςαν να επρόκειτο για ζνα άτομο. γλφκα! Εςφ δεν ζχεισ τυροπιτάδικο! Ηαχαροπλαςτείο ζχεισ!». Τα λζγανε όλα. Όλθ μζρα ρζκλα. . ξζγνοιαςτεσ.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful