TAXONOMIA LUI BLOOM Cele şase categorii cognitive pe care le identifică Bloom sunt: cunoştinţele, comprehensiunea, aplicarea, analiza

, sinteza şi evaluarea. Pentru a formula obiective care să corespundă fiecăruia dintre cele şase nivele ale achiziţiilor cognitive se poate porni de la formularea unor întrebări specifice. Cunoştinţele pun în lumină ceea ce s-a învăţat anterior, prin reactualizarea unor fapte, concepte, răspunsuri. Pentru acest nivel întrebările conţin cuvinte cheie precum: cine, ce, de ce, când, unde, cui, cum, alege, găseşte, află, defineşte, enumeră, indică, spune, se relaţionează. Exemple: Ce este...? Cum este...? Unde se petrece? Poţi să selectezi...? Poţi enumera trei ...? Comprehensiunea se referă la a demonstra că faptele şi ideile au fost înţelese. Pentru acest nivel întrebările conţine cuvinte cheie precum: compară, demonstrează, interpretează, explică, explică, relaţionează, rezumă, transpune, clarifică, reformulează. Exemple: Cum ai clasifica aceste tipuri de ...? Ce aspecte comune există între ... şi ...? Ce deosebiri există? Care este cea mai importantă idee? Cum se poate rezuma? Cum se explică...? Aplicarea se referă la rezolvarea de probleme luând în calcul cunoştinţe, informaţii, modalităţi, reguli. Pentru acest nivel întrebările conţin cuvinte cheie precum: aplică, alege, construieşte, elaborează, dezvoltă, organizează, rezolvă, identifică, utilizează. Exemple: Ce exemple poţi oferi pentru...? Cum poţi rezolva această problemă aplicând ...? Cum ai organiza exemplele pentru a demonstra că ...? Ce abordare ai folosi pentru ...? Ce s-ar întâmpla dacă ai aplica ...? Ce elemente ar putea fi schimbate? Ce întrebări ai formula într-un interviu cu tema ...? Analiza presupune examinarea şi divizarea informaţiei pe părţi, cu scopul de a identifica motivele, de a emite raţionamente şi de a pune în evidenţă dovezile care au dus la generalizare. Pentru acest nivel întrebările conţin cuvinte cheie precum: analizează, categorizează, clasifică, compară, examinează, simplifică, enumeră, formulează concluzii.

.? Cum ai ierarhiza .. Exemple: Eşti de acord cu acest mod de acţiune? Care este opinia ta despre? Ar fi mai bine dacă .? Cum se pot compara două idei? Pe baza căror informaţii s-a ajuns la concluzie? ... dezvoltă..Exemple: Care sunt trăsăturile distinctive ale . evaluează. imaginează. critică..? Care estimezi că vor fi rezultatele? Evaluarea se referă la prezentarea sau argumentarea unei opinii prin emiterea de judecăţi asupra informaţiilor..? Ce ai recomanda pentru ... schimbă. estimează.. interpretează. estimează.. concluzionează. testează. compune.? Cum se justifică .. creează. selectează. calităţii activităţii pe baza unui set de criterii... ierarhizează.. valorizează.. explică. validităţii ideilor..? Care este tema? Ce motive sunt pentru .. determină.? Ce s-ar întâmpla dacă . Pentru acest nivel întrebările conţin cuvinte cheie precum: alege..? Care este rolul .. combină.? Ce concluzie se poate extrage din .? Sinteza presupune asamblarea informaţiilor în moduri diferite. prin combinarea şi recombinarea elementelor.. decide. Exemple: Ce trebuie modificat pentru a rezolva ..? Cum se pot clasifica. Pentru acest nivel întrebările conţin cuvinte cheie precum: elaborează..? Care sunt elementele care compun ..? Ce alternative există? Cum se pot combina aceste elemente pentru a îmbunătăţi ... formulează.

a propune. a generaliza A concluziona. a reproduce A descoperi. a utiliza. a demonstra. a prezenta A diagnostica. a corela. a reduce. a deduce. a rescrie. a cita. a descrie.Folosirea verbelor care descriu sarcini de învăţare este o altă modalitate de a formula obiective. a enumera. a distinge. a judeca. a integra. a determina. a extrapola. a divide. a reformula A aplica. a extinde. Ilustrăm mai jos verbele specifice diferitelor sarcini de învăţare. a analiza. a proiecta. a defini. a rezolva. a critica. a revizui. a concluziona A combina. a concepe. a compara. a măsura. a ierarhiza. a diferenţia . a pregăti. a sintetiza. a modifica. a puncta. a substitui. a converti. a evalua. a crea. a explica. a reprezenta. a proiecta. a parafraza. a diviza. a separa. a clasifica. precizând competenţa pe care dorim să o formăm/dezvoltăm într-o anumită qactivitate de învăţare. a prezice. a pune în opoziţie Evaluare Tabel 1 – Utilizarea verbelor specifice diferitelor sarcini de învăţare pentru formularea întrebărilor . a relaţiona. Cunoştinţe Comprehensiune Aplicare Analiză Sinteză A numi. a compune. a ilustra. a interpreta. a sublinia. a identifica. a descoperi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful