P. 1
कौमे जिन्नात और अमीरे अहले सुन्नत

कौमे जिन्नात और अमीरे अहले सुन्नत

|Views: 7|Likes:
More Languages: Urdu
More Languages: Urdu

More info:

Published by: Books On Dawat E Islami on Aug 04, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/28/2014

pdf

text

original

Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè

)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
fæ attt =a= æ ï eæt
}¢éãG}}¢Î §Ë²¢S¢ ¥Gœ¢G¢Ú ÜG ¢çÎÚè Ú-Á¢G±è ¢tªt l+ -|·| ¤|
:ªn|-|i ª|·|+  ¤c- ª| ¤tn ·|n -| ªi t: ª~| ¤c nil·|¤
·|| + z ¤c·| ¤|ª ·t·|| i ª~| ¤t t :
at¤rrrr : ( ¬r¬rr | t-| ¤· :--|| lt+-|- +  ª·¤|·| ¬|n ª
~|· t-| ¤· ~¤-i ·t -|- -|l·| n +  ·-|| | ( ~ ·| -|- ~|· ·|·| ·|i ¤|n |
(~n -|ª-··+ , l·|. 1, ª|. 40, ª|ªn l+ >  ·|ª-)
ªrº : ~·¤n ~|l¬· (+  (+  ·||· ªªª z|·i+  ¤c nil·|¤ i
-|ln·| ·|-| -|ªi-|
¤ ·|+ i~
¤ -|l·+ ·-
13 z|·¤|nn -|+ ·-| 1428 lt.
1
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
|·/‹·/o :  ·//· -/ |«~ ·/·+ -//’~-//o +/· |·/‹·/o :  ·//· -/ |«~ ·/·+ -//’~-//o +/· |·/‹·/o :  ·//· -/ |«~ ·/·+ -//’~-//o +/· |·/‹·/o :  ·//· -/ |«~ ·/·+ -//’~-//o +/· |·/‹·/o :  ·//· -/ |«~ ·/·+ -//’~-//o +/·
|c : /·/o : / -/·/-/ + / |c : /·/o : / -/·/-/ + / |c : /·/o : / -/·/-/ + / |c : /·/o : / -/·/-/ + / |c : /·/o : / -/·/-/ + /
æ t+t f¬t‹=ta æt=
æ+tï= æræ =t‹=a
¤rr¤ rr
z||’·|( :ªn|ti + -·|
-t-tl¬-t ¬¬ -t+t+-¬ ;l--t·«t
(¢r’¤a ;t¬rrrt¸
ªrfrrt
rr¤ -a-ªra¬ rr¢tªr (¬rrr¢¬rªrr¢¸
2
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
ªrrr f¤ arªr : ¤ rrr f¤r‹ªra ¬rt ¬rrtt ¬r¬ tr‹ªa
¤rr¤ rr : rr¤rf¬tr ¬¬ rr¢tªa ¬ ; frrrª¤r (rrr ’ªrq ;t¬rr t ¤  a ªr¸
ftrª aªrr¬a : ª¤rªrt f„. 2009 ;. . …¬¤ r’¢r f„. 1430 fr.
ªrfrrt : rr¤ -a-ªra¬ rr¢tªr ¬rrr¢r¬rªrr¢
rr¤ -a-ªra¬ rr¢tªr ¤ t rr=af¬¤  rrro
rrrªr; : 19,20 -|t--|ª ~ni l·|l-÷·|, -|t--|ª ~ni ·|÷,
+ |- : 02223454429
¢r¬t : -|lº¤| -|tn, -ª¸ -||+ º, ·||-|~ -|lª·|ª
+ |- : 011-23284560
ªrªr¤t (C / 0¸ …|l-|~-n -|ªi-|,-|t--|ª ~ni ª|·|¤ ·|÷,
+ -||n z|||t·||·|| ª··||t +  ¤|ª| -||l-|-¤·|
+  | - : 0712 -2737290
¬¤rrr t rrtt¤  : 19 / 216 + n|t ª|·- -|lª…ª. -|n| ·||·||·,
ªºz|- ·|÷, ª··||t, + |- :(0145)2629385
rªr¬t : A-J -|·|n + |-¤n-| A-J -|·|n ·|÷, Nr. ·|i…, ¤·|-i
t·|ni : PIN 580024
E.mail.maktabahind@gmail.com
www.dawateislami.net
Ph:079 25 39 11 68
arªrtr : f¤ trt ¬rt ¤ r ¤r f¤ arªr ør¤ª ¤ t ;¤rr¤ra ªrt r ì
3
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
“æ t+t f¬t‹=ta +t =æ ï æ ï et’aa” æ  20 r=m  æ ï
f==tta =t ç=t fæ attt æ t =a= æ ï “20 f=tua”
¤ trrrª rrta¤ r : “ ¤|’-i
-|„--||- + i l-·¤- -„ +  ~-|n „ ·|t-· t i”
(~n -||’…-|n + ·|i· lnœ|·|·|-i, ~n tªi„ : 5942, l…. 6, „. 185 ·|ª-)
et +t-e=ï m¸ æ : (1) ·|·|· ~-zi l-·¤- +  l+ „i ·|i ~-|n ¬·
+ | „¤|·| -ti l-|n-| i
(2) l…--i ~-zi l-·¤- l…¤|ª|, ---| „¤|·| ·|i
l…¤|ª| i
(1) t· ·||· t -ª ¤ (2) ª|n|- ~| · (3) -~ ·¤ ·| ¤ (4) -lª-|¤|
ª| ~|·| |·| + ·¸ ·|| i (:ª|i ª|+  t ¤· -¤· ªi t : ª| ~ ··|i : ·||·|-
¤c n - ª| -||·| l-·¤-| ¤· ~ -|n t| ·||(·||) (5) l·… |( :n|ti
+  ln¤ :„ l+ -|·| + | ~·¤n -| ~|l¬ · -| - |n~ | + ª ·|| i
(6) t œ|n ¤ª~ :„ + | ·|| ¤ · |¸ ~| · (7) l+  ·n| ª -| - |n~ |
+ ª ·|| i (8) +  ~|-i ~|¤|- ~|· (9) ~t |ªi„ -|·||·+ | + i l… ¤|·-
+ ª·|| i (10) …t| …t| “¬r¬rr” + | -|-| ¤|+  ~|(·|| ¤t|
~| · (11) …t| …t| “„·+ |·” + | :ª-| -| ·||·+  ~|(·|| ¤t|
¤c ¸·|| i (12) :ª| l·¤|¤- “
4
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
¤|’-i - +  n| ·|| +   l·| >  +   ¤+ - ·t -|- -|l·| n t| -i t .” (lt -¤- n
~| ln¤|, t ªiª| : 10750, l·|. 7, ª|. 335) ¤· ~ -|n + ·- t ( :ª| l+ -|·|
-| lª¤ ·|( ¤|l+  ~ |- ª¸ ª|·| + | ª| -| + · l·| >   ª||lnt i- + i ·|·+ -
n¸ º¸ ·|| i (13) (~¤- ·| |-i - ª¬ ¤·) : ‹ª· ·| ª·- ¬ |ª| ¬ |ª|
-|+  |-||- ¤· ~‹÷· n|:- + ª ·|| i (14) (~¤- … |-i - ª¬ ¤·)
“¤|ª ª|z-” ¤|n ª|+  t ¤· ·| ·¸ ·i l-+ |- ln¬¸ ·|| i (15) l+ -|·|
-| + --|n ¤c - +   ln¤ ·| ·| |-| -|‹ª ª|+  t |- ¤c + · : --| ªi-
t |lª|n + ·- +   ª|¤|·| + | t +  ª|· ·|-¸ ·|| i (16) ª¸ ª|·| + | ¤ t
l+ -|·| ¤c - + i -··| i·| lªn|- ·|| i (17,18) :ª| t ªiª| ¤|+ 
“ (+  ª¸ ª|· + | -| t +  | ª| ~|¤ª| -| -|t ··|-
·|c ·|ii”(-| ~œ| | :-||-| -||ln+ , l·|. 2, ª|. 407, ~n t ªiª| : 1731) ¤·
~ -|n + i l-·¤- ª| ((+  ¤| t ª·| -| +  i+  ) ¤ t l+ -|·| ¬ ·iª + ·
ª¸ ª|·| + | -| t ¸ +  -- ª¸ ·|| i (19) :ª| l+ -|·| +   -| - |n( + | ª|¤|·|
ª||·i ---|- + | : ª||n + ª ·|| i (20) l+ -|·|- ¤·| ·| -| z|·:
·| n- i l-|ni -| -|lz|·i- + | -t ·i·i - | · ¤· -| œ| n~ + ª ·|| i
(-| ª|l‹-+  ¤| -|lz|·i- ¤·| ·| + | l+ -|·|| + i ~·| n|- l„+   … ·||-i
·|-|-| ¬ |„ -| +  iª -ti t| -| i)
5
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
=ræ ç=t =a æïf¬tu
¬r¬rr -·||-·+  ¤ -~|n| :z||ª + ·-||-| t :
at-¤rrrq ¤ ‹¤r¬ ;rrrª : ~|·
-| - l·|‹- ~|· ~|ª-|i :-- ti
ln¤ ·|-|( l+  -|·i ·|‹ª·|i + · i
(¤|·t : 27, ~··||l·¤|- : 56)
r ¤ trr¬ ºrrra -|+ -i ~t -|ª ¤|· ¬ |- -: -|i
:ª| ~|¤- +  -t ¸- -+ ª|i· -¸ªn : ·+  |- -| ln¬- t : “:ª| ª| -||’n¸-|
t¤| l+  : ·||ª- :lº -¤|·i l·|ª| ¤· ª|·| |, ·|·| | -| ·œ|·| t| lª|+   l·|‹-| :‹ª||-
+ ln¤ t i f¤r‹ªra + i ª|·| | ª| ·| ¬ t ~| · ·|·| | ª| ·| ¬ ª| -·||- i”
rrta rrta ;t¬rrrt +rr;¤r ! ¤ t ¤rrrrªr :--| ªi- + i
+ -|i ~|· ª|‹--| ·|· -|ª-i -||t|n ª| ª¸·i + i ¤·|t ª| ~+ª|·
-|ª|--||-, f¤r‹ªra +  ·||· -| ªªª- -||’n¸-||- ª| -|tª-| t -|ª|n-
f¤r‹ªra + |- t . l+ ª| -|i·| ª| ¤ª| l+ ¤ ·|( . + t| ·t- t . ¤t
+ |- + |- ª| + |-| + ·- + i - |+  - ·¬- t . +¤| :‹t ·|i -|| - ~|-i
t . +¤| :‹t ·|i ·|·|| ¤ ª|·|| + | ª||-|-| t|·|| . +¤| ¤t :‹ª||- + |
-+ni+  ª ª|+ - t . ¤·|·t| i n|·|| + i -|l+ ª| ~|· -|tª¸ª -||’n¸-||-
+ | ·|·i~| -|º-ln+  ·ª||:n ¤ ·|·|:ª -| z||(~ t|- ¤|ni f¤r‹ªra
+ i ÷·|--i + t|l-¤| t|-i t i :- + t|l-¤| -| f¤r‹ªra + | :l‹-t|:
¬|+ -|+  ~|· ·||ln-| -|ºn¸+  +  -|· ¤· -|-~|l·+  + ·¤|¤| ·||-|
t i --i·|-- :‹t ¤c- ¤|n| +  lªn| -| f¤r‹ªra + | :--| ¬|+  ·|a
·||-| t l+  f¤r‹ªra + | -|-| ª|-- ti -- +  ·|·|º ¬÷ t| ·||- t i
:ª| +  ·|· ~+ª| + z n|·| (ª| ·|i t ·|| f¤r‹ªra + | ¤·|¸ª -ªni-|
+ ·- ª| ti :‹+ |·i t ~|· :‹t :‹ª||- + | ¤t¸-| + ·|· ª- t i
¤rt ª¤rt l+ -|·| “¤ rrr f¤r‹ªra ¬rt ¬rrtt ¬r¬ tr‹ªa”
6
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
-| f¤r‹ªra +  ·||· -| ·||-|~ -·i- -||’n¸-||- t¤|n| ·||- +  ª||‰|
·|¤|- + ·- + i + |lz|z| + i ·|: t i -||·|¸~ + i -|-|lª|·|- ª| lt+ |¤|-
·|i ª·| + i ·|: t, l·|- -| 43 lt+ |¤|- ~œ||l··¤| ·|i z||l-|n t i
“¬¬ rr¢tªa¬ ;frrrª¤r” ¢r’¤a ;t¬rrrt +  -n-|| ¤ -|l+-¤|-
l+ ·|-| ¤· -|z-l-|n (ª|| :ª|·| t, l·|ª| - ¬|lnª|
:--|i, -t+ i+ i ~|· :z||~-i + |-| + | ·|i÷| -a|¤| t i :ª| l+ -|·|
+ | :ª|i :ª|· +  “z||’·|( :ªn|ti + -·|” +  -|ª-i :ªn|-|i ·||:¤|
- -|·œ|·| l+ ¤| t i :ª| l+ -|·| + | -|·œ|·| + ·- +  ln¤ + ·~|- -|·|iª
+ ·+ |- t-|iª, :ª| + i 7 -+ |ª|i·, 18 + -·| ~t|ªiª|, :- + i ª|
2
z|ªt|- n+-n -|··||- + i ~t+ |l-|n ·||‹-, ~|+ |-|n -|··||- + i
~t+ |l-|n ·||‹-, l+ -|l·|n ~·|-|t, t¤|l-+ n l·|-|-, + ·||- ª|‹--
(l·|-ª ~·¤n) ~|· 20 ªi·|· + -·| ª| -|¤|ª -|‹-¬ ·| l+ ¤| ·|¤| t i
l·|- + i -+ª|in :ª| l+ -|·| +  ~|l¬·i ª|+ t|- -| -|~|¬·|| -|·|·|~
+ i + tl·ª- -| -|n|t·|| + i ·|| ª|+ -i t i :ª| l+ -|·| -| -+·i·|-
32 ~|¤|- + ·~|l-¤|, 49 ~t|ªiª| -|·||·+ | ~|· 74 lt+ |¤|-
z||l-|n t i :ª| l+ -|·| + | ¤c - +  ·||’ª ·|t- ª|i ·| n-
+  tl-|¤| ª¸· t| ·||(·|i i :ª| l+ -|·| + | ¬ ª ¤lc ¤ ~|· ª¸ª|·| + | ·|i :ª|
+  ¤c - + i -··| i·| ª + · ª|¤|·| ·||l·¤| +  t +  ª|· ·|l-¤ i
¬r¬rr ª| ª~| t l+  t-| “¬¤ªt ¬rt trrtt ¢‹¤r
¤  ¬rªrr ¤ t ;t¬rr ¤ t ¤ rfrrrr” + ·- +  ln¤ rr-¢ªt ;‹¬rrrra
¤· ~-|n + ·- ~|· rr-¢ªt ¤ rf¤ ¬r + | -|ª||l+ · ·|-- ·t- + i
-|+ i+  ~-| + ·-||( ~|· ª|’¤- :ªn|-|i + i --||-| -|·||lnª| ·|
z|-|¸n rr¤rf¬tr ¬¬ rr¢tªa¬ ;frrrª¤r + | lª- ¤--|iª|¤i ·|-
z··|iª|¤i -·++ i ~-| + ·-||( i
rrr’ªrq ;t¬rrt ¤ aªr (rr¤rf¬tr ¬¬ rr¢tªa¬ ;frrrª¤r¸
7
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
e=e vt=ïm  æ ï m ¬tïæa
rr o att¤ a, ~-|i· ~tn ª| ‹--, ·||l-¤ ª|’¤- :ªn|-|i,
t ·| ·- ~ -n|-|| -|| n|-| ~·|¸ l·|n|n rr r rrr¢ ;r¤rtr ¬ œr rt
+ |lª·i ··|¤i l·|¤|: ~¤- l·ª||n l·|¤|( ªªª| ª|n|-|
+   ª|+  t | 6 ¤t ª¸ t ¤   ¤ ¤ t, arrrrr ªfªr¤r ¤   trt¤t, ¢r ¤rrr
¤   ar¤r¤t, tr ra rª ªrr tr ªrt + | +  ·-||-
·t -|- l-z||- -+ n +  ·-||- t l+  “-| :| ¤· ª ªª ¤|+  + i + ª|·-
+ ·| ·| z|+  ¤ t - -t|· ln¤ - t|·- t i”
(-|ª-ª| ~·|i ¤|’n|, ~n tªiª| : 6383, l·|. 5, ª|. 458)
f¬t‹=ta æ t =æ ï æ ï et’aa
rrta rrta ;t¬rrrt +rr;¤r ! rrrrt Œ¤rt ¬r¤ r, trt¤t
¤ rªª, rrr ªrttªrr ¤  f¢¬ ¤  -rª - ·|t|
:‹ª||-| + | ·|t ltª|¤- + i -·+  ·|n|¤| ¤ti l·|‹-| + | ·|i ª|’¤-
:ªn|-| ¤z| + i i ¬r¬rr a¬r¬r :z||ª + ·-||-| t :
at-¤rrrq ¤ ‹¤r¬ ;rrrª : ~|· ·|·|
l+  t-| - --t|·i -·+  l+ -- l·|‹- + ·
+ |- n·|| + · + ·~|- ª|-- l+ · ·|·|
¤t| t|l·|· t( ~|¤ª| -| ·||n ¬|-||z|
·t| l+ · ·|·| ¤c-| t| -|+ | ~¤-i + |-|
+ i -·+  ÷· ª|-|- ¤nº i
(¤|·t : 26, ~n ~t+ |+  : 29)
8
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
¬r¬rrrr -|t--|ª l·|- ~t-|ª ~‹ª||·i + ·-·|i
(~n -|-¤++ | 671 lt.) :ª| ~|¤- + i -+ª|i· -| ln¬- t : (+ 
·|-||~ - ª| -|·¤i t l+  trrra ¢r ¬ r¬rr, ª¸ t rr ¤rttrrr
+ | (¬r¬rr -~|n| + i -·+  ª|) t+-| lª¤|
·|¤| l+  ¤|t f¤r‹ªra + | (~·||·| ~|l¬·- ª|) ÷·|( ~|· -‹t
¬r¬rr +  ªi- + i ª|’¤- ª ~|· -- + | +  ·~|- -|·|iª ¤c + ·
ª|-|( i ¬r¬rr - f¤r‹ªra +  ·|·|t + | (+  ·|·|t ·|-~ + ·
lª¤|, ¤|t “--¤|” +  ·t- ¤|n f¤r‹ªra ‰| i trt¤t ¤ rªª, ª¬i
lªn| + -|- - ª|t|·|( l+ ·|-| ª|
+ ·-||¤| : “-| -||t-| t¸ l+  f¤r‹ªra + | +  ·~|- -|·|iª ¤c + · ª|-|-,
--| -| ª| + |- -|· ª||‰| ~|(·|| .” -| ª|t |·|( l+ ·|-| -
~¤- ª|· :|+ | ln¤ i ª¸ª|·i -|-·|| ·|i (ª|| ti t¤| i ·|·| ~|¤
- -iª|·i -|-·|| :z||ª +  ·-||¤| -| t ·| ·- ª|l·¤ª-|
~ ·ª-n|t l·|- -|ª- ª ~|¤ +  ª||‰| t| ln¤ i
r¤rta ª|l·¤ª -| ~·ª -n|t l·|- -|ª-ª
+ ·-||- t l+  “-|· :n|¤| ~|¤ +  ª||‰| + |:
ª¸ª|·| - ‰|| i t-| -|n- ·t ¤t| -+  l+  -|++ ( -|+ ·-|| + i (+  ¤|ªi
“lz|’·|n t ·|¸-” -| ª|l¬ n t( i -l·|·¤ + ·i-| -
-|· ln¤ (+  ª|(·| ¬i-|| ~|· -|:| -ª| -| ·|a- + | t +-| +  ·-||¤| ~|·
-|+ iª +  ·-||: l+  “-|· ¤|¤ª| ~|- -+  ¤t| ª| ·||t· - l-+ n-| i”
l+ · ~|¤ ¤t| ª| -z|·i+  n ·|( ~|· ¬÷ t| + ·
l-n|¤- + ·~|- + ·- n·| i -| - l·|· + i l-|ªn -÷- t( ¤l·‹ª| + 
¤·| + i + ·+ ·|tº ª|-i i -| - z|ªiª z||· ·|i ª|-| tœ|| l+  -|:|
9
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
-l·|·¤ + ·i-| +  -|-~l-n+  ~‹ªz|| t¤| i l+ ·
·|t- ª|i + |ni -|i·| -|· ~|· ~|¤ +  ª·l-|¤|-
t|:n t| ·|: tœ|| l+  -|:| ~|¤ + i ~|¤|·| -|·||·+ 
ª|-|: - ª-i ‰|i l+ · ¤|t ª|·| ·||ªn + i -·t zº-| z|ª~ t: ¤t|
-+  l+  ·||:·| t| ·|: i
;trt ª|·|- +  ·| + | ¤+ - t| -|+ | ‰|| i ~|¤
-- ª| + |l··| t| + · -|· ¤|ª| -z|·i+  n|( ~|· -|:| ª| :lª-+ª||·
+ ·-||¤| : “+¤| ª|| ·|( ‰| .” -| - ~·| + i : “~-n|t + i
+ ª|-| | -ti | ¤| ·ª|¸n-n|t | -| - + : -|-·||
:·|ª| l+ ¤| l+  n|·|| + | -|ªª +  ln¤ ·|n|-, ¤t| -+  l+  -| - ª|-|
l+  ~|¤ f¤r‹ªra + | ~ª|| -|·||·+ | ª| -||·-
t ( :z|| ª +  ·-|| ·t ‰| : “·| a ·||~| i” -| ª|·+ |· -|ªi-|
- :z||ª + ·-||¤| : “~·|· --| ¤t| ª| ·||t·
l-+ n ·||- -| --t|·i ¬· - ‰|i, :- f¤r‹ªra -| ª| + |: --| + | ¤+ ÷
n-| i” l+ · ~|¤ - :z||ª + ·-||¤| : “+¤| --| -
+ z ª¬| .” -| - ~·| + i : “·|i t| | -| - + |n ··| +  + z ~|ª-|i
ª¬ l·|- ¤· ª|+ ª + ¤÷ ‰| i” ~|¤ - + ·-||¤| :
“¤|t -ª|i·|- +  f¤r‹ªra ‰| i” -| - ~·| + i : “-| - z|ªiª l+ ª-|
+ | z||· ·|i ª|-| ‰|| i” ~|¤ - :z||ª + ·-||¤| :
“¤|t ~¤- ª·l-|¤|- (+  -|+-¸n +  + ª|n -| ·|-ªi + · ·t ‰| -‹t| -
-|:| ª| + ª|n +  ln¤ + t| -| -| - -- +  ª·l-|¤|- t+  + ª|n| + ·
lª¤| i” (~n ·||l-|- ln ~t+ |l-|n + ·~|-, ª|¸·-n ~t+ |+ , -t¸l-n ~|¤t
29, l·|. 8, l-ª+ ªª||-i, ª|. 153)
10
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
rrta rrta ;t¬rrrt +rr;¤r ! Œ¤rt ¬r¤  r
+ i ·||··||t ~+ ªª| ª| ªº ª|- t|- +  ·||’ª f¤r‹ªra - ~¤-i +  |-| -| ·||
+ · ¢r’¤a ;t¬rrr ¤z| + i, l·|ª| + | -l· + ·| +  ·~|- -|·|iª +  ·+ |-
t -|iª -| :- ~-+  |·| -| l+ ¤| ·|¤| t :
at-¤rrrq ¤ ‹¤r¬ ;rrrª : ·||n
( t-||·i + |-| t-| - (+  l+ -|·|
ª|-i l+  -|¸ª|| +  ·||’ª --|·i ·|:
~·|ni l+ -|·|| + i -ªªi+  + ·-||-i
t+  ~|· ª|i·i ·|t lª¬|-i i (
t-||·i + |-| ~-n|t +  -|-|ªi + i
·||- -||-| ~|· -ª| ¤· :-||- n|~|
l+  ¤|t --t|· + z ·|-|t ·|ºz| ª
~|· --t ªª-|+  ~·||·| ª| ·|-||
n i
(¤|·t : 26, ~n ~t+ |+  : 30,31)
rrrrt ¬r¤ r f¤r‹ªr ;‹tr ¤  ttr¸¬ r
+tïa +tïa ç=æt+tï +ttçut :
ªi·|· ~l-·|¤| lª|+  :‹ª||-| + i -·+  ·|·| ·||- ‰|
·|·| l+  t-||· Œ¤|· ~|+ |, -|ªi- ¤|n -|ª-+ |
l·|‹-| :‹ª| +  ·ª|¸n t i (+ ·tn ·||·i, l·|. 6, ª|. 283) -|-|‹-| t·|·-
ª|l·¤ª -| :·- ~ ··||ª| ª| -|·¤i t l+  -l·|·¤ + ·i-|
- + ·-||¤| : “ ¤|’-i -|:|
l·|‹-| ~|· :‹ª||-| + i -·+  ·|·|| ·|¤| t i”
(z|~·|n :-||-, ·||·| + i tl··|‹-·|i, ~n tªiª| : 1482, l·|. 2, ª|. 177)
11
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
f¬t‹=ta æ ï ttt=¬ttr f==ttæa +t rtf¬t=ï
¬r¬rrrr ·|ªª¦i- lz|·ni (~n -|-¤++ | 769 lt.)
+ ·-||- t : “ªfªrª¤ ¤ ttrr +  ¤|ª| -|++ (
-|+ ·-|| ~|· lt·|·- +  ·||’ª -|ªi-( -l·¤·|| -| l·|‹-| +  ·| + ª|·-
¤+¸ ª ~|- ‰| i”
(n+-n -|··||- + i ~t+ |l-|n ·||‹-, + ªn l·|’ª|l-‹-·|i :n¬, ª|. 85)
f¬t‹=t æ t æ tf=te
r ¤r ta ª|l·¤ª -| ·||l·|· +  ·-||- t l+  t-|
-l·|·¤ + ·i-|, ·-+  · t i-| +   ª||‰| + ti ·|| ·t
‰| l+  ~-||-+  (+  ·|t - ·|÷ | ~· ªt| ª||-|- ~|¤| ~| · -ª| -
~¤-| ª|· -l·|·¤ + ·i-| +   + |- -| ·||·+  +  
+  ·i·| + · ln¤| (~| · ·| |ln·|- +  z ~ ·| + i) l+ · ~|¤
- ~¤-| -| t -| ·||·+  -ª| +   + |- +   +  ·i·| n
·|| + · +  z ª|··|| z|i +  ·-||: i :ª| +   ·||’ª ¤| t t-||·i l-·||t| ª|
¤¸ ~| :|n t ¤| l+  ·|| ¤| ·| -|i- - -ª| l-·|n ln¤| t| i t-| - ~¤-|
~‹ª z|| ·| |lt· + ·- t ( ~ ·| + i : “¤| ·ª|¸ n-n|t |
t-| ~|¤ +   ·||· -| ÷· ·|( ‰| i” ~|¤ -
+  ·-||¤| : “¤t l·|‹-| +  ¤+ª + | + |lª|ª ‰||, f¤r‹ªra + ·~|- + i
(+  ª|¸·- ·|¸n ·|( ‰| , lnt|·| | | -‹t| - :ª| -| · ¤|„ ·| ·|| i -| -
:ª| +  ·~|- + ·i-| + i ¤| t ª|¸ ·- ·|-| ªi i”
(n+-n -|··||- + i ~t+ |l-|n ·||‹-, l·|l>  ~+ |:ªt-| ¤ :·||ª|-t-|, ª|. 102)
12
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
=t¬et æ == atæ f¬t‹=ta
r ¤r ta ª|l·¤ª -| ~·|¸ t · ·| ª| -|·¤i t l+ 
-¸ · +   ¤ + ·, --||-| -l·|¤| +   ª|·¤·, ª| ·|t| +   -|·|¤·, ª| -- |-
·|t ·| ·|· - (+  -|- ·|| ª|¸ ·- ‹-·-| + i l-n|¤-
+  ·-||: ~| · ª|·ª| l+ ¤| -| ¤t| -|| ·|¸ ª l·|‹-| :‹ª| - ·|i ~|¤ +  
ª||‰| ª|·ª| l+ ¤| i
(lt-¤-n ~|ln¤|, ~n tªiª| : 1225, l·|. 8, ª|. 294)
f¬t‹=ta æ t= r º
+tïa +tïa ç=æt+tï +ttçut :
+  ·~|- -|·|iª ¤ ~t |ªiª| + ·i-|| ª| ª||l·|- t l+  f¤r‹ª
¬r¬rr ¤ t q¤  rr= ¬¸ ¤   r ·|| ~¤-| ¤ ·|¸ ª ·¬-i t i
f¤r‹ªra + | (+  ¬ |ª| : --| t |lª|n t| -| t i ¤ t ( ª| ~ ·|i·|| ·| ·i·|
~| · -| lz+ n -·i- + |-| + ·- + i - |+  - ·¬- t l·|‹t + ·-| ~ |-|
:‹ª||- +   ·|ª| + i ·||- -ti i
(~n tªi+ -‹-lª·¤t, l·|. 1, ª|. 72,73, -||º|¸·|-)
f¬t‹=ta æ  a¬t¸e æ t ç‹æ t= æ ==t æ =tt º
tr¢=rrrtt¬r ·|ªªœ|·i+ t -|+-i -|t--|ª ~-|·|ª ~ni
~|’·|-|i ~¤-i -||¤|-|·| -|ni+  “ªrrrt rrtt¬a”
-| ln¬- t : “f¤r‹ªra +  ¤·|¸ª + | :‹+ |· ¤| ·|ªi + i + ·¤- + |
-|-| f¤r‹ª ¤| z|-|- ·¬-| + +  t i”
(·|t|· z|·i~-, ltªª|| : 1, ª|. 50)
13
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
f¬t‹= æ t f¬t‹= au¸ æ ra r º
rrrtr ªrortt ¬r¬rrrr ·|ªª¦i- -|t-|¸ª l·|- ~t-|ª (-i
(~n -|-¤++ | 855 lt.) ln¬- t : n·|- -| l·|‹- + |
-||’-| t “lª|·| ~|· l¬+ |” ~|· l·|‹- + | :ª|i ln¤ l·|‹- + t- t
l+  ¤|t ~|-| n|·|| + i l-·||t| ª| ¤|z|iª| t|-| t i ·|-||-( ·||ltln·¤-
-| n|·| l+ l·z-| + | ·|i l·|‹- + t| + ·- ‰| +¤¸ l+  ¤|t -- + i l-·||t|
ª| ¤| z| iª| t| - ‰| i (- -ª- n +   | ·i, l+  -| ·| ·| ª-n ¬ -+   ,
, l·|. 10, ª|. 644, -|nº¬ª|-)
f¬t‹=ta æ t fæ =t =t =et fæ ut ¬tut º
+tïa +tïa ç=æt+tï +ttçut :
f¤r‹ªra + | ~|·| ª| ¤ª| l+ ¤| ·|¤| t i ~-n|t -~|n|
:z||ª + ·-||-| t:
-··|-|( + ‹·|n :-||- : ~|· l·|‹-
+ | :ª| ª| ¤tn ·|-|¤| ·| ·¸( + i ~|·|
ª| i (¤|·t : 14, ~n t·|· : 27)
¬rt ª|¸·-·t-||- -| :z||ª t|-| t :
-··|-|( + ‹·|n :-||- : ~|· f¤r‹ª
+ | ¤ª| + ·-||¤| ~|·| +  n¸+  (¤|’-i
n¤º) ª| i (¤|·t : 27, ~·t-||- : 10)
rrrtr ªrortt ¬r¬rrrr ·|ªª¦i- -|t-|¸ª l·|- ~t-|ª (-i
(~n -|-¤+ +  | 855 lt.) ln¬- t : t ·| ·- ~ |:z|| lª|¦i+  |
ª| -|·¤i t l+  t·|¸· ¤|+ , ª||lt·| n|n|+ , ª|·¤|t
~+ n|+  - +  ·-||¤| : “l+  l·z-| + | -¸· ª|, f¤r‹ªra
14
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
+ | ~|·| +  z|| ’n ª| ~| · ª|l·¤ª -| ~|ª-| + |
l-|¡i ª| ¤ ª| l+ ¤| ·|¤| t i” (ª|t it -| lªn-|, ~n t ªiª| : 2996, ª|.
1597) :ª| t ªiª| ª| -||’n¸ -| t ¤| l+  l·|‹- + i ~ªn ~|·| t ·| ª||
l+  :‹ª||- + i ~ªn l-|¡i t i +  ·~|- ¤|+  -| lt + |¤- + ª| :·niª|
+ | +  | n (-··|-|( + ‹·| n : -||- : -¸ - -| :| ~|·| ª|
·|-|¤| (¤|·t : 8, ~n ~|’·|+   :12)) ·|i :ª| ·||- + | ª| ·|¸ - t l+  l·|‹-
+ i ~ªn ~|·| t i
(--ª-n + |·i, , l·|. 10, ª|. 643)
f¬t‹=ta fæ =t fe= =et rp º
r ¤r ta trfª¤¢ ªr ··|i~ l·|- ~-ª| +  ·-||-
t l+  ~-n|t -~ |n| - l+  l·z-| + | ·| · +   lª-, f¤r‹ªra + |
·| -||’·|- ~| · ª|l·¤ª -| ~|ª-| + | ·| -| ~ | +  
lª- ¤ ª| l+ ¤| i
(·||l-|-n ·|¤|- + i -~¤ilnn + ·~|-, ~n tªiª| : 602, l….1, ª|. 237)
f¤r‹ªra ¤ r ;‹trrª tr ¤r¬ ¤¢r f¤ ¤r ªr¤r :
t·|·- ª|l·¤ª-| ~·ª-n|t l·|- ~··||ª| ª|
-|·¤i t l+  ~-n|t -~|n| - ·|‹-- + | ·|t‹--| ª| ¤tn, ~¤-i
·t-|- + i ~z¤| + | ~¤-i ·|·|·| + i -|i·|| ª| ¤tn, ~|ª-||- + |
·|-|i- ª| ¤tn, ª|¸··| ¤ -||ª + | lª|-|·| ª| ¤tn, lª- + | ·|- ª|
¤tn, ªl·¤| + | ¬z+ i ª| ¤tn, l+ l·z-| + | l·|‹-| ª| ¤tn, l·|‹-|
+ | :‹ª||-| ª| ¤tn ~|· -· + | -||ª| ª| ¤tn ¤ª| + ·-||¤| i
(l+ -|l·|n ~·|-|t, , ~n tªiª| : 891, ª|.299)
15
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
¬t+tï= == ç‹=tt= =t =ræ f¬t‹=ta ætttte ‰t
t ·| ·- ª|l·¤ª-| :·- ~ ··||ª| ª| -|·¤i t l+ 
t ·| ·- ª|l·¤ª-| ~|ª-| + i -º ni+   ª| ª| t·| |·
ª||n ¤tn ·| -|i- ¤· f¤r‹ªra ·t- ‰| i -‹t| - ·| -|i- ¤· +  ª||ª ·|·¤|
l+ ¤| ~|· º |¸ - ··| i + i i ·|·| -‹t| - ·| -|i- -| +  ª||ª + n|- + | ~¤-|
¤-i·| ·|-| ln¤| -| ~-n|t -~ |n| - -- ¤· l+  l·z-| +  nz+ · ·|·|
l·|‹t| - -‹t -||·| ~|· ª|-|‹ª·i ·|·| i·| + i - ·+   ·|·|| lª¤| i
(~¦·n -|‹z|¸·, l·|. 1, ª|. 111)
çtæï=t +tï f¬t‹=ta +t =t r
¬r¬rr a¬r¬r ;rrr¢ ¤ trrrar r :
at-¤rrrq ¤ ‹¤r ¬ ; rrrª : -| ª|·|
- ª|·ª| l+ ¤| lª|¤| :·niª| +  + |-|
l·|‹- ª| ‰|| i
(¤|·t : 15, ~n + t¸+  :50)
r¤rta ~-n|-|| ·|n|n¦i- ª|¤¸l-zz||+ : (~n
-|-¤++ | 911 lt.) -+n + ·- t : z|¤|-i- f¤r‹ªra ti + i -| + ·-||-
l+ ª-| + | -|-| t ·|| :·niª| + i ~|n|ª ª| t i
(n+-n -|··||- + i ~t+ |l-|n ·||‹-, l·|>  ¤·|¸ªt-|, ª|. 24)
rrarª ¤ t ¢r f¤ trr :
tr¢=¬ ¬¤ rf¤r¬ t…·- -||n|-| ª|l·¤ª -|t--|ª -:-|¦i-
-| ·|ª~|·||ªi (~n -| -¤+ +  | 1367 lt.) -+ ª|i·
¬·||:-n :·+ |- -| ln¬- t : z|-|- ª| l+ ª-| +  t|- t (+  l·|‹-|
16
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
-| ª| (+  :‹ª||-| -| ª| ·|ª|| l+  + ·~|- ¤|+  -| t
(-··|-|( + ‹·|n :-||- : ~|ªl-|¤| ~|· l·|‹-| -| +  z|-|- i (¤|·t :
8, ~n ~‹~|-| : 112))
(¬·||:-n :·+ |-, ¤|·t : 24, , ·|· ~|¤-, 29)
f¬t‹=ta æ t ttt=
r¤rta ª|l·¤ª-| tª|- :z||ª + ·-||- t :
l·|ª| -·t t·|·- ~|ª-| --||-| :‹ª||-| +  ·||¤ t,
:ª|i -·t :·niª| --||-| f¤r‹ªra + | ·||¤ t i
(l+ -|l·|n ~·|-|t, ~n tªiª| : 1140, ª|. 429)
f¬t‹=ta æ ï ætæte
rrta rrta ;t¬rrrt +rr;¤r !
f¤r‹ªra +  ¤t| ·|i ~|n|ª ¤ª| t|-i t l·|ª| ª| :- + i -ªn
-|n-i t i ~-n|t -~|n| - + ·~|- -|·|iª -| ~|n|ª z|-|- + |
l·|>  :- ~-+ |·| -| l+ ¤| t :
at-¤rrrq ¤ ‹¤r¬ ;rrrª : ·|n| +¤|
-ª| ~|· -ª| + i ~|n|ª + | -|· lª|¤|
ª| ª- ·|-|- t| ~| · ¤| t - -t|· ª z-|- t i
(¤|·t : 15, ~n + t¸+  : 50)
~-n|-|| -|t-|¸ª ~|n|ª|i (~n -|-¤++ | 1270
lt.) :ª| ~|¤- +  -t¸- ln¬- t : “·||lt· ¤t t l+  ·|l··¤- ª| -|·|ª
~|n|ª t, ¤ª| ¤t ~|¤- :ª| ¤· ªnin t l+  z|-|- + i ·|i ~|n|ª
t|-i t i” (ªtn -|~|-i, l·|. 15, ª|. 370)
17
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
tr¸-tatrrrrª rr ;rrr¢ rrar r :
at-¤rrrq ¤ ‹¤r¬ ;rrrª : --
l·|z|-| ¤· ¤|t ~|·- t l+  z||t·
+  lª|¤| l+ ª|i + | ~|¬ -a| + ·
-ti ª¬-i -- ª| ¤tn -‹t - z ¤|
l+ ª|i ~|ª-|i ~|· - l·|‹- - i
(¤|·t : 27, ~·t-||- : 56)
:-||-| +  º ª¦i- ·|·| i (~n -| -¤+ +  | 606
lt.) :ª| ~|¤- +   -t ¸ - ln¬- t : “f¤r‹ªra + i ·|i ~| n|ª
t| -i t i”
(-+ª|i· + ·|i·, ª|¸·-·t-||-, l·|. 10, ª|. 376)
t ·| ·- ª|l·¤ª -| ~·| zz| ¬ ~ª·|t|-i (~n
-| -¤+ +  | 396 lt.) “l+ -|l·|n ~ ·| -|t” -| ~-n|t -~ |n| +  
+  ·-||- + i -+ ª|i· -| t ·| ·- ª|l·¤ª -| +  -|ª|
ª| l·¤|¤- + ·- t l+  -‹t| - +  ·-||¤| : “f¤r‹ªra
+ i ·|i :ª|i - ·t ~| n|ª ¤ ª| t| -i t l·|ª| - ·t :‹ª||-| + i ¤ ª|
t| -i t ~| · f¤r‹ªra + ª|i· -|’ª|ª -| ¤ ª| t| - t i”
(l+ -|l·|n ~·|-|t, , ~n tªiª| : 1148, ª|. 431)
f¬t‹=ta æ ï atæ a
rrta rrta ;t¬rrrt +rr;¤r ! ¬r¬rr a¬r¬r - l·|‹-|
+ | ·||’·| (ª| ·|· -||’-|¸ni ~|ª||+  ~-| l+ ¤ t ·|| :‹ª||- -| --|¸-|-
-ti ¤|( ·||- i
18
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
a=a ftt=æ ï=t æt= æ ï =vtæ vt
r¤rta tr¬rrrª + i ·||··||t -| (+ 
l·|‹- - z|t· ª|·|| + i -|ln+ | l·|-+ iª| + | -º- (·|| l+  ·|t- ª¸·
‰||) ·|t- + -| ¤+- -| n|- + i ¤z|+ z| + i ‰|i, -|-|‹-| + ·~|- ¤|+ 
-| t :
at-¤rrrq ¤ ‹¤r¬ ;rrrª : ª|n-||-
- + ·-||¤| ( ª··||l·¤| --| -| + |- t
l+  ¤|t -ª| + | -º- -|· ¤|ª| n
~|( + ·n :ª| +  l+  ¤|t -|· t·|¸·
-|-i~ t| + · t|l·|· t| i (+  ·|÷|
¬·|iª| l·|‹- ·||n| -| ¤|t -º- t·|¸·
-| t|l·|· + · ª¸·|| + ·n :ª| +  l+ 
t·|¸· :·n|ª| ·|·¬|ª- + · ~|· -|
·|z|+  :ª| ¤· + ·¤- ¤|n| ~-||--
ª|· t¸ i
(¤|·t : 19, ~‹--n : 39)
=ftttu æ =ï+t æ ï avt=ïm   æt-a=ï æ ï = tt=
r¤r¸t ¬¤trr, ª¸t rr¤rttrrr + i l·|’ª|-
-|·||·+ | + i ¬·|· -|ªi-( -|-·¤·t -| ª|·| ª| ¤tn f¤r‹ªra - ªi i
-|-|‹-| t·|·- ª|l·¤ª-| ·||l·|· l·|- ~ ·ª-n|t ª| -|·¤i
t l+  -|ªi-( -|-·¤·t -| t · |¸· ~+ ªª| + i -z|·i+  
~|¤·i + i ¬ ·|· ª|·| ª| ¤tn :ª| - ·t ¤t-|i l+  -|ªi-( -|-·¤·t -|
(+  ~ |·- ·t-i ‰|i l·|ª| +  -|·|~ (+  f¤r‹ª ‰|| i ¤|t (+  ¤l·‹ª + i
19
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
z|+n -| ~|¤| ~|· -ª| ~ |·- +  ·|· + i ªi¤|· ¤· ·| a ·|¤| i ~ | ·- -
-ª| ª| + t| : “~|~| t-| - -t +  z ª| -|( ~| · +  z - -| t-|
ª| -|~| i” -ª| - + t| : “~·| ( ª|| -ti t| ª|+ -| +¤¸ l+  -|++ | -|
(+  -·|i -|·- ª| t ( t l·|ª| - t-| ª| ª-i ª| -|‹~ + · lª¤| t ~| ·
t-| ¤· l·| -| + | t ·|-| + · lª¤| t i”
(~n -||’·|-|n ~|ª|-, ~n tªiª| : 765, l·|. 1, ª|. 224)
=tt= ==tt f¬t‹=
¬rrt=¬ rr ¬frrªtª t ·| ·- ª|l·¤ª -| - -|·
- ª z-|-|- :ªn|-| + i ª|·+¸  ·|i +   ln¤ (+  nz+ · :ªn|-| ·¤|-|
+  ·-||¤| i l+ · (-|‹ª lª-| ·||’ª) (+  z|º ª| -|ªi-( -| -·¤·t
~|¤| ~| · -ª| - :lœ| n|~ ªi l+  -| ª|--||- ª z-|-| ¤· +  ·t ¤|·| t|
·|( i ¤ t ¬ ·|· -|ªi-( -| -·¤·t -| ~ |-| t| ·|: i ·|·| t ·| ·- - -|·
+ | :ª| ·||· -| : --| t ¤| -| :z|| ª +  ·-||¤| : “¤ t
~·| n t ª|-| l·|‹-| +   ¬ ·|· ·ª|| (¤|’-i ¬ ·|· ¤t -||- ¤|n ) t
~ ‹+  ·i·| :‹ª||-| + | ¬ ·|· ·ª|| ·|i ¤t -|- ¤|n| t -| -|‹-| -|‹ª
lª-| -| ¤| t ·|i ¤t -| ·|¤| i” (+¤¸ l+  l·|‹- - ·| ·+ -|· t| - t :ª|
ln¤ -ª| - ·|-ªi ¬ ·|· ¤t -|| ªi ~| · :‹ª||- :--i ·|-ªi -ti
¤t -| ª|+ -| :ª| ln¤ :‹ª||- +   ·| ·i( ª · -| :lœ| n|~ l-|ni i)
(n+-n -|··||- + i ~t+ |l-|n ·||‹-, + i ·|¤|·| ª|¤|n...., ª|. 192)
f¬t‹=ta æ  +t=afæm  æ t+t
r¤rta :·- ·|·i·| ª| -|‹+¸ n t l+  f¤r‹ªra
(ª|-|‹ª· ª|) ·|¤·|- n- +  ln¤ ·||-| n·||- ~|· -‹t| - t·|·-
ª|n-||- +  ln¤ ¤|-i ¤· -|tn ·|-|( i ·|·|
20
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
t·|·- ª|n-||- - -‹t t+-| lª¤| l+  :‹t l·|·| ª|
-|·|· --t|· t|‰| :‹t - z¸( i -| -- l·|‹-| - -ª| ¤· ·||l¤¤| (¤|’-i
·ªª|i + | ·|-| t¤| ~|n| l·|ª| -| ¤·‰|· ¤| l-|¡i + i ·|-i t: ·||ni ·¬
+ · -||·- t) ª| ¤·‰|· + +  ¤t| -+  l+  -‹t l·|·| lª¤| i :ª| -·i+ 
+ |· + | + |(ª| :‹ª||-| + | ·|i l-|n| i ¤t l·|‹-| + | ti + |-| t l+  t-|
+ |÷ ª¬- + | l-|n i l·|ª| + | l+ ªª|| + z ¤¸ t l+  t·|·- ª|n-||-
l·|‹-| + | n+ ÷i ª| -||·- ~|· -- +  t|‰| ¤|-
-|÷ ª- i l·|‹-| - ~·| + i : “+¤| ~|¤ -||t- t l+  t-| ª|·|| -| ª
-|·|· t-||· ~|’·|| - -|÷ .” + ·-||¤| : t| i -| -‹t| - ~|¤ + |
-||·|+  +  ·||· -| ·|-|¤| i :ª|i -·t -|--|~ ª||·|i ·|i f¤r‹ªra + |
+ |-| t i -‹t| - -º- :·-|iª| +  ¤|¤| ¤· ¤|-i -|c|¤| i
(~¦ · n -|‹z|¸ ·, l·|. 7, ª|. 190)
ttaæ +tæ «=t æ ï at’+tï=
rrr¤  rrrrr -| l·|ª| ·|·|t t·|·- ª|l·¤ª-| -|¸ª|| + ni-|-n|t
+ | ¬-|| ·||÷| ·|¤| ‰|| ai+  -ª|i (·|·+ -
¤|ni) ·|·|t t·|·- ª|¤¸ª - ªra¬ rr¤ ztr + i
·|‹¤|ª ·¬i i -|·|· :-||·- ¤¸·i t|- ª| + ·n ti t·|·- trfª¤¢ªr
¢r¤¸¢ + i ¤+ |- ·||lt·i + | ¤+- ~| ·|¤| -|-|‹-|
~¤- +   ··| ‹ª ~··| -| ‹ª r ¤r ta trfª¤¢ ªr tr ¬ rrrª
+ | :ª| :-||·- + i -+-|in + i ¤lª|·¤- + ·-||: i
r¤rta trfª¤¢ªr tr¬rrrª - f¤r‹ªra +  (+ 
·|·|t + | :ª| + |-| ¤· n·|| lª¤| i :-||·- ~·|i -|’-|i·i -|·|ltn ª|
·|·|· ·ti ‰|i l+  ~|¤ + i ¤+ |- ·||lt·i + | ¤+-
21
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
·|i + ·i·| ~| ·|¤| i ~|¤ - ª~| -||·|i : ¤r
¬r¬rr | -|·i ¤+ |- :- f¤r‹ªra ¤· ·||lt· - + ·-|| ~|· ¤|t
·|·|·|· :-||·- + i -+-|in -| -|ªª+  ~-|n ·t ~|· :- ª|·|| + | ·||
;rrr ªrªr + | ª|’¤| t ¤|t ·|i ·||l-n at· ·||( i ¤t ª~| -||·| + ·
~|¤ -|t·|·| -| ª|l¬n t| ·|( ~|· tª·| ~|ª-
~¤-| ~ª|| -|·||·+  º+  + · :·||ª- -| ¬÷ t| ·|( ~|· :ª|i t|n-
-| ~|¤ + i ¤¤ ra t| ·|: i -|·|· -|·|ª¸· f¤r‹ªra
·|·|·|· + |-| -| -|ªª+  ·t i ~ ª|( ª·|·| -+  ~|¤
+ | :ª|i t |n- -| ·t-| f¤r‹ªra +  ln¤ + |: -: ·||- -ti ‰|i, +¤¸ l+ 
¤|t ·||·t| ª¬ -|+  ‰| l+  ~|¤ (+  (+  -||t
·|l-+  + ·|i + ·|i ª| ª| -||t ·|·|·|· : ·||ª- -| ¬÷ ·t| + ·- ‰| i ¬¬
ªr t¤r ¤r rfrtt ;f‹a¤  r¬ ¤   ªrr’¢ q¤  trr¬ a¤  ¬r¤
¬¤ªt rrªrrt¤  ¬rat tr º¤  ¬ªrrq oz tr
¤t| -+  l+  ·| t +-| :n|ti ªi-|+  - ~|¤ + 
~ª|| z|·i+  (¤|’-i -|·||·+  n|ai) + | ¬| ln¤| ~|· ¤¸ ~|¤
+ | l·|ª-| -|·| -i- ·| -|i- ¤· -z|·i+   n ~|¤| i
~·| f¤r‹ªra ~|· :‹ª||-| + | ~|¤ + i ¤r rfrtt
¤¤  ra ¤ r ; rrr t¤| i (-|nº¬ª| ~·| ~·||:·|n + ·~|-, ª|. 189)
f¬t‹=ta æ ï at’ete
rrta rrta ;t¬rrrt +rr;¤r !
r ¤r ta trfª¤¢ ªr ~ ·ª -n|t :·- - -|·
+  ·-||- t l+  -|| ‰|i ·| -|i- +   -¤· ~| · -iª|·i ·| -|i- +   -i-|
22
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
:-- f¤r‹ªra t l+  ~·|· ¤| t - -t|· ª||-|- ~| ·||( -| - -t
ª|¸ ··| + i ·| z|-i lª¬|: - ª i
(l+ -|l·|n ~·|-|t, ~n tªiª| : 1098, ª|. 417)
¬rt t ·| ·- ª|l·¤ª-| ~ -| l·|+ |ni +  ·-||- t :
“·|·| :‹ª||- + | (+  ·|--|| ¤ª| t|-| t -| f¤r‹ªra +  ¤t| -| ·|--| ¤ª|
t|- t i” (·||l-|-n ·|¤|-, ~n tªiª| : 24803, l·|. 9, ª|. 85)
rrta rrta ;t¬rrrt +rr;¤r ! -||’n¸-| t¤| l+  :‹ª||-| +
-|+ |·|n -| f¤r‹ªra + i -|’ª|ª 9 ·|-| t i
f¬t‹=ta aut =ta r º
rrta rrta ;t¬rrrt +rr;¤r !
r¤rta ª|l·¤ª-| ~·|¸ t··| l·¤|¤- + ·- t
l+  -l·|·¤ + ·i-| - -|:| t+-| + ·-||¤| l+  -|·
ln¤ ¤·‰|· -n|z| + ·| -|l+  -| -ª| ª| :lª-‹·|| + ª nl+ - t¡i ~|·
niª -|- n|-| i -| - ~|¤ + i l¬ª-|- -| ¤|t ¤·‰|· ¤z| + · lª¤ ·||
-| - ¤-n ·||· ·¬ ‰| i ·|·| ~|¤ + |l··| t| ·|(
-| -| - ~·| + i : “r¶t ~|· ¬t¢ ª| -|‹~ + ·- -| +¤| lt+-|- t .”
~|¤ - :z||ª +  ·-||¤| : “¤r ¢rªr -rt¤r f¤r‹ªra
¤ t = r¸tr¤  r, -|· ¤|ª| -ª|i·|- ((+  z|t· + | -|-| t) +  l·|‹-| + | (+ 
¤+ ª ~|¤| ‰|| i ¤|t ·|t- ª¤  f¤r‹ª ‰|, -‹t| - -|:| ª| º |¸·|+  -||·|i -|
-| - ~-n|t -~ |n| ª| -- +  ln¤ ª~ | + i +  ¤t l·|ª| t¡i ~|· niª
+  ¤|ª| ·|·| ·|i ·|·| · -ª|i ¤· ~¤-i l·| ·| | -||·|¸ª ¤|( i” (ª|t it n ·| ¬ |·i,
l+ -|l·|n -|-|l+  ·| n ~‹ª||·, ·||·| l·| l> n l·|l‹- ¤ +  | n ...... :n¬ , ~n
t ªiª| : 3860, l·|. 2, ª|. 576)
23
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
r ¤r ta ª|l·¤ª -| ·||l·|· l·|- ~ ·ª -n|t l·¤|¤-
+ ·- t l+  t-| r¤r¸t ¤r¤ , trrfrªr ¬r¬r¤  + i
l¬ª-|- ~+ªª| -| t|l·|· ‰| l+  (+  ª||¤ ·||··||t l·ª||n- -| t|l·|·
t¤| ~|· ~¤-| -|t ª|·+ |· -|ªi-| +  + |- -|·||·+ 
+  + ·i·| n ·|| + · + z ~·| + i i -l·|·¤ ~+·-|
- + ·-||¤| : “ai+  t i” :ª| +  ·||’ª ¤|t n|º ·|¤| i t·|·- ·||l·|·
+ t- t l+  -| - Œ¤|· ~|+ | ª| :ª|
+  ·||· -| ¤¸z| -| + ·-||¤| l+  “¤t (+  f¤r‹ª ‰|| l·|ª| - -|:| ª| ¤t
ª·º¤|ª- + i +  ~|¤ ~¤-i ---|- + | t+-| + ·-||:¤ l+  ¤|t niª
~|· ·||ª|iª| tl¡¤| ª| :lª-‹·|| - l+ ¤| + · +¤¸ l+  ~-n|t -~|n| -
:- -| t-||·| l··+  ·¬| t i” (~|+ |-|n -|··||- + i ~t+ |l-|n ·||‹-,
, ª|. 32)
f¤rtr t¡i + | l·|‹-|- n- t -ª| ¤· -‹t ·||z- l-|n-| t
~|· l·|ª| niª (·||·|·) + | n- t ¤|t ª|-| ¤| + n ·|- ·||-| t i :ª|
ln¤ ¤t :z+ |n ¤|l·ª ti -ti t|-| l+  ·||·|· -| -|¤|+  t :ª| + |
¬|-| l·|‹-|- +  ln¤ + ª| ·||:·| t . +¤¸ l+  -||lt¤- ·|ªn- ª|
-|¤|+  -|i·| ¤|+  t| ·||-i t i
(-||º|¸·| ~·| -·t-n + |·i, l·|. 7, ª|. 201)
vtat= æ ï æ 
r¤rta ª|l·¤ª-| --|·¤| l·|- -|ºz|i ª| l·¤|¤-
t l+  ~-n|t +  -|t·|¸·|, ª|-|( ·|¤¸·|, -|-··|t- ~l-n -¤¸·|
-z|·i+  + ·-|| ‰| ~|· (+  z|ºª|| ¬|-| ¬| ·t|
‰|| i -ª| - l·|lª-|-n|t -ti ¤ci ¤t| -+  l+  -ª| +  ¬|- -| ª| (+ 
24
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
n+-| +  lª|¤| + z ·|i ·||+ i - ·|-|| i ·|·| -ª| (+  n+-| + | -ª| -
~¤- -|t + i -·+  -a|¤| -| + t| -| -l·|·¤ + ·i-|
-|ª+ ·|( ~|· + ·-||¤| : “z|-|- :ª| +  ª||‰|
¬|-| ¬| ·t| ‰|| l+ · ·|·| :ª| - ~-n|t -~|n| + | -|-| ln¤| -| ·||
+ z z|-|- +  ¤º -| ‰|| ª|·| -ª| - +  + · lª¤| i” (ª|--| ~·|i ª|¤¸ª,
l+ -|l·|n ~·~-|t, ·||·|œ|lª-|·¤t ~nœ|~|-|, ~n tªiª| : 3768, l·|. 3, ª|. 488)
ætfttut =t= atæ f¬t‹=ta
¬rrt=¬ rr¬frrªtª t·|·- ª|l·¤ª-| --|· + |ª+  ~|’·|-|
- l·|‹-|- +  -|·|n ª| z¸º + · ~|- ¤|n (+  ~‹ª||·i
ª| f¤r‹ªra ¤ t fªr¤rr¬r +  ·||· -| ª¤|+- l+ ¤| -|
-ª| ~‹ª||·i - ·|-|¤| : “¤|t n|l·|¤| (-|-|i ª|··|i)
¬|- t ~|· ¤|t -|i·| l·|- -| ~-n|t -~|n| + | -|-| -ti ln¤|
·||-| i” (-|ª|n- ·|·|· l·|lª-|-n|t ¤c ¬|- ¤|n + i l·|·||) l+ ·
t·|·- ª|l·¤ª-| --|· + |ª+  ~|’·|-| - -- +  ¤i- + 
·||· ¤¸z| -| ·|-|¤| : ·|ª+  i (t¤|-n t¤|l-n + ·||, l·|. 1, ª|. 295)
-|º : ·|ª+  ª| -|·|ª ¤| -| ¤|t ¤-|-i ·||ª| t l·|ª| ¬|- ¤|n + |
¤|-i ¤i- + i -||t-|·|i -ti ·t-i, ¤| :ª| ª| -|·|ª ¤|-i ¤·|·| + | ¤|t
·|·-- t l·|ª| c|¤ + · - ·¬| ·||( i
(~l‹-t|¤t + i ·|·il·|n tªiª| ¤n ~ª|·, l·|. 1, ª| 240)
rrtrrrrrª ¤  ¢tat =¤rª ¤t f¤r‹ªra :
r¤rta ~-n|-|| ·|n|n¦i- ª|¤¸l-zz||+ : (+ 
-|·|: ·|·|·| ª| -+n + ·-||- t : “--||-| -|ª|--||-| +  ·|·| + i z-|
¤· -|ª|--||- l·|‹-|- ·t- t, ·|·| ª| ¤t· ~|· ·|- + | ªª-· º¤|-
25
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
n|¤| ·||-| t ¤|’-i ·|· +  ~+·|ª ¬|-| ¬|- t -| l·|‹-|- ·|i z-| ª|
--· ~|- ~|· ª||‰| ti ·|a + · ¬|-| z|ª~ + · ª- t, :- +  ·|·i(
~-n|t rrttt f¤r‹ªra + | ·|·|| ª-| t i”
(n+-n -|··||- + i ~t+ |l-|n ·||‹- lnªª|¤¸-i, ·||·| , ª|. 44)
rr¤¤¸ tr l·¤|¤|- ª| -||’n¸-| t¤| l+  r¶t, ¬t¢, ¬rfªr¤r
~|· ;‹trrªr ¤  orª ¤ t ¢tªrt -rt¤r l·|- ¤· l·|lª-|-n|t - ¤ci
·||(, l·|‹-| + i º|¸·|+  t i
f¬t‹=ta æ rt =ra r º
rrta rrta ;t¬rrrt +rr;¤r !
f¤rtr ·| -|i- ¤· t-| l·| ‹ª·|i ·| ·| |· ·t t :ª|i ¤· f¤r‹ªra
·|i ·t- t i :-||-| ·|n|n ¦i- ª| ¤¸ - i ~¤-i l+ -|·|
“n+-n -|··||- + i ~t+ |l-|n ·||‹-” -| ·+ -| -·|·| t : “¬¤trt
¤ ªr rrat f¤r‹ªra -·||ª|- + i ·|·|t| ¤· t| - t -|ª|n- ¬·|¸ ·|
+ | :| ‹÷, ·| - n ¬ n|, + -|· +   c · ~| · ·| ªn ¬ |-|, :ª|i ¤·|t ª|
·| ªn ¬ |- ~| · - º +   ·| a- + i ·|·|t ¤·| ·| -| --||·| ¤c - ª| -|‹~
l+ ¤| ·|¤| t l+  ¤ t z| - |- + i ·|·|t t i”
(n+-n -|··||- + i ~t+ |l-|n ·||‹-, -|ª||+ l-n l·|‹-, ª|. 67)
ªra¬ o¬r f¤r‹ªra ¤  trª ¤ t ¤rªrr r :
r¤rta ª|l·¤ª-| ·|ª l·|- ~·+ -| l·¤|¤-
+ ·- t l+  z|t‹z||t -|ªi-|, +  ·|· +  -·|| ª|i-|, ª||lt ·| -| ~ œ| ·
¤ª|i-|, ·||: ª| - · |¸ n ª|+ i-|, +  ·| ·|‹·|i-| -
:z|| ª +  ·-||¤| : “·| - n ¬ n| l·|‹-| ~| · z| - |-| +   ·t- + i ·|·|t
t -| ·|·| --| -| ª| + |: z|º ª| ·|-n ¬ n| -| ·||( -| ¤t ª~ | ¤c n :
26
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
¤|’-i ( ~-n|t | -| ¤niªi ~|·
z|-|-| ª| -·i ¤-|t -||·|-| t¸ i” (ª|--| ~·|i ª|¤¸ª, l+ -|·|œ|t|·t, ·||·|
, ~n tªiª| : 6, l·|. 1, ª|. 36)
rro a tt¤  a, ~-|i· ~tn ª|‹--, ·||l-¤ ª|’¤- :ªn|-|i
t ·| ·- ~ -n|-|| -||n|-| rrr rrr¢ ;r¤rtr ¬ œr rt ¤  rf¢tt
ln¬- t : -|· ~|+  | ~|’n| t ·| ·-, :-||-| ~tn ª|‹-- -||n|-| z||t
:-||-| ¬r rr¢ t¤r r o rª +  -|¤| ··| l¤·¤| l·|-ª 21
ª|+  t | 218 ¤· ·|| + z +  ·-||- t -ª| + | ¬ n|ª|| t : t| l·|‹- ~|·
-|¤|+  ªt -|ª ¤ ~ |·-, ~t |ªiª| ª| ª||l·|- t ~|· ¤|t ~+ª|· -|¤|+ 
-||+  ~ | ¤· t|-i t i :‹ti ª| ¤-|t +  ln¤ :lª-‹·|| ¬ |- ·||- ª| ¤tn
¤t ª~ | ¤c -| ¤|l·ª t¤| i (¤|’-i ·|‹ªi
~|· -|¤|+  -|i·| | ª| ~-n|t + i ¤-|t -||·|-| t¸ i)
(-|ª-ª :-||-| ~t-|ª l·|- t-·|n, l·|. 4, ª|. 203, tªiª| : 11983)
aïæt æt= atfeut +t =r= atæ f¬t‹=ta
t·|·- ª|l·¤ª-| l·|n|n l·|- t|l·ª| + ·-||- t
t-| ~-n|t +  -|t·|¸·|, ª|-|( ·|¤¸·|, -|-··|t- ~l-n -¤¸·|
+  ª||‰| (+  ª|+ · -| ‰| -| ~|¤ + ·||( t|·|- + 
ln¤ -z|·i+  n ·|( i -| ~|¤ +  ¤|ª| ¤|-i + |
·|·-- n ·|¤| -| -| - ~|¤ +  ¤|ª| n|·|| +  n÷-
:|·|÷- + i ~|¤|·| ª|-i i :ª| -·t + i ~|¤|·| -| - ¤tn + ·|i -ti
ª|-i ‰|i i ·|·| Œ¤|· ~|+ | -z|·i+  n ~|( -| -| -
~·| + i : “¤| ·ª|¸n-n|t -| - ~|¤ +  ¤|ª|
n|·|| +  n÷- :|·|÷- + i ~|¤|·| ª|-i ~|· :ª| ª| ¤tn -| - (ª|i
27
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
~|¤|·| l+ ª|i + i ·|·||- ª| -ti ª|-i ‰|i .” ~|¤
- :z||ª + ·-||¤| : “rrt ¤rtr rrft¬rr f¤r‹ªra ¬rt rrfrt¤  f¤r‹ªra
¬r¤tr rr ¶rªrz tr ‰r ºª ¬rªrr ª rr¶r tr ¢t-=¤rta ¤ t ¤  rr
;‹r trª ¤ t ¤rªrr ¢ ¢¸ ar rr ª rrtrrrrrª f¤r‹ªr ¤ r ºt¬r ¤
-rzrªr rr ¤rªrr ¢ ¢t ¬rt rrfrt¤  f¤r‹ªr ¤ r ¤ta ¤rrrtª (¤r’ªt
ªrzr, or;¤r ¬rt ªrrtr¸ rr ¤rªrr ¢ ¢t ì”
(~n -||’·|-|n + ·|i·, ~n tªiª| : 1143, l·|. 1, ª|. 371)
fttæt +t =r= atæ f¬t‹=ta
r ¤r ta ª|l·¤ª -| ~ ·ª -n|t l·|- ª|·l·|ª|
t ·| ·- ª|l·¤ª -| +  -|ª| ª| l·¤|¤- + ·- t l+ 
-l·|·¤ + ·i-| - l·|n (¤|’-i ª|¸ ·|¬ ) -| ¤ z||·|
+ ·- ª| -|‹~ +  ·-||¤| i n| ·|| - t ·| ·- ª|l·¤ª -| +  -|ª|
ª| ¤¸ z| l·|n -| ¤ z||·| + ·- ª| -| -||-~ - + i
+¤| ¤·|t t . t ·| ·- +  -|ª| - +  ·-||¤| : “+ t|
·||-| t l+  fªr¬ f¤r‹ªra ¤   trª ¤ t ¤rªrr r ì” (ª|--| ~·|i
ª|¤¸ª, l·|-|·|œ|t|·t, ·||·| , ~n tªiª| : 69, l·|. 1, ª|. 44)
aï=t=t +t =r= atæ f¬t‹=ta
¬r¬rrrr ·|ªª¦i- lz|·ni (~n -|-¤++ | 769
lt.) -+n + ·- t : ~|’·|l·|¤| (¤|’-i ~··| +  ·t- ¤|n ªt|l-¤|)
+ | ·|¤|- t l+  t-| + ª|i· n|·| t|- ~|· + ti ¤÷|¤ + ·- -| t-|
·|t- ª| ¬-| ~|· n|·| lª¬|: ª- -|·|· ~-||-+  ª|·| + z ·||:·| t|
·||-|, t-| ¤+ i- t l+  lª¬|: ª- ¤|n ¤|t n|·| l·|‹-|- t i (~|+ |-|n
-|··||- + i ~t+ |l-|n ·||‹-, ~n ·||·| , ª|. 26)
28
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
ç‹=tt=t æ  =tt‰t =r= atæ f¬t‹=ta
:‹ª||-| +  ª||‰| ·t- ¤|n l…‹- + | ~|l-|· + t- t l·|ª| + i
·|-~ ~--||· t i
(n+-n -|··||- + i ~t+ |l-|n ·||‹-, l·|>  ¤·|¸ªt-|, ª|. 25)
t·|·- ª|l·¤ª-| ·||l·|· ª| -|·¤i t -‹t| -
-l·|·¤ + ·i-| + | + ·-||- ª|-| l+  ·|·| + |: z|ºª|
~¤- ·|· -| ª|l¬n t| ~|· ª|l¬n t|- ¤+- ~|· ¬|- +  ¤+- -ª|
- l·|lª-|-n|t ¤c ni -| z|-|- ~¤- ·|l··¤- ª| + t-| t l+  :ª| ·|·
-| - --t ·t-| l-|n·|| - ¬|-| ~|· ~·|· ª|l¬n t|- ¤+- l·|lª-|-n|t
- ¤ci -| + t-| t ~·| --t ·t- + i ·|·|t l-|n ·|: ~|· ¬|- +  ¤+-
·|i l·|lª-|-n|t - ¤ci -| + t-| t l+  ·t- + i ·|·|t ·|i l-|ni ~|·
¬|-| ·|i l-|n| i (ª|tit -|lªn-|, l+ -|l·|n :z··||, ·||·| ~|ª|l·|œ|~|-|,
~n t ªiª| : 2018, ª|. 1116)
ftta=tç atæt æ =zt f¬t‹= æ ï çæ t+ta ¬ttr r
r ¤r ta ª|l·¤ª -| ·||l·|· ª| l·¤|¤- t l+ 
¬r¬rr +   -|t ·|¸ ·|, ª|-|( ·| ¤¸ ·|, -| -· ·| t - ~ l-n - ¤¸ ·|
- :z|| ª +  ·-||¤| : “( n| ·|| | ~¤- ·|·| ª|
·|| z- + i l-|+-|: ¤|n| + ¤÷ | (ªª-i ª-||n) l-+ |n ª| (¤|’-i
·| ¤| + ·| ) :ª| ln¤ l+  ¤ t z|·i· l·|‹- + i ·|·|t t ~| · -ª| + i
l+  ¤|-| ·||t t i”
(l+ ·ª|ª|n ~º·||·, ·||l·|n ~ln+ , ~n tªiª| : 343, l·|. 1, ª|. 68)
29
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
zttfzut +t f¬t‹=ta æ t tt=t=t
r ¤r ta ª|l·¤ª -| ~·|¸ t · ·| ª| -|·¤i t l+ 
·ª|¸ n ~+·-| - (+  z|º ª| + | +  ·~ -| ·+ (
t |·|- + ·- ª| -|‹~ +  ·-||¤| i ~ ·| + i ·|: : “+  ·~ +¤| t .”
~|¤ - +  ·-||¤| : l+  - -| -| ª| + | : :||÷ i ¤|ni
·|·|t -| ·||( -| ·|| ¤| ~¤- -|+ |- -| t t |n| l+  ¤| t - -t|· ·||:
l·|‹-|- +   ·t- + i ·|·|t t i
(~n + |l-|n l+ ··|~+ | ln :·- -¦i, l·|. 4, ª|. 310)
f¬t‹=ta æ ï æa=tt+t
rrta rrta ;t¬rrrt +rr;¤r !
rrrtr ªrortt ¬r¬rrrr ·|ªª¦i- -|t -|¸ ª l·|- ~t -|ª ( -i
(~n -| -¤+ +  | 855 lt.) - +  ·~|- ¤|+ , ~t |ªiª|
-|·||·+ | ~|· ~|ª||· -| ·||·| l+ >  + · +  f¤r‹ªra + i -|‹ª ~+ª||-|
·|¤|- + ·-||: t i
(1) ªr¸¬ : :ª| :+·i- ·|i + t- t, ¤t ª|·| ª| ¬-·-|+  ~|· ¬·|iª|
l·|‹- t ·|| l+ ª|i ª| -||-¸ª| -ti t|-| i ·|·|n|- -| ·t-| t, -|º-ln+ 
z|+n ·|ªn-| ·t-| t ~|· ·|- +  ¤+- lª¬|: ª-| t ~|· -‹t| ª|+ ·
+ ·- ¤|n -|ª||l+ · + | --|¸-|- lª¬|: ª-| t ·|| :ª| ~¤- ·|ª||
:‹ª||- ª|-|:| ·|a-| t, ¤t -ª| -|ª||l+ · + | ·|ª- ª| ·|º+ |-| t i
(2) ftr’¬rr : ¤t ·|i ·|·|n| -| ·t-| t, ·|·| l+ ª|i :‹ª||- + |
ª¬-| t -| -ª| +  ª||-|- -|-|-| z|ª~ + · ª-| t ~|· -ª| ª| -|¸t
l·|-ni + | ¬n ¬n-| t i
(3) ªr¢rt : ¤t l-|ª· +  ~-·|+  ~|· ¤-|- -| ·|i + ti + ti ¤|¤|
30
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
·||-| t, :ª| ª¬- ti :‹ª||- ·|t|z| t| + · l·|· ·||-| t i
(4) ¤-¬rrª : ¤t ¤i·|- ª|-|‹ª·i ·|·|i·| -| ·t-| t :ª| + i z|+n
(ª|i t ·|ª| :‹ª||- z|-· -|·| ¤· ª|¤|· t| i ·|| :‹ª||- ·|·|i·| -| ·||
¤÷- t -‹t ¬| n-| t i
(5) rr¤¤  : ¤t :‹ª||- +  ~|· + ª +  ·|·|·|· t|-| t, ª¬- ¤|n
:ª| ·|- -||-ª| ª|-|:|- t, ª|+ · -| ·||lt· t|-| t i
(6) ·||’·| f¤r‹ªra :‹ª||-| ª| -||-¸ª| t|- t ~|· -‹t -+ni+  -ti
¤t-||- i
(7) ·||’·| f¤r‹ªra + ¤|·i n÷l+ ¤| + | -a| n ·||- t i
(8) ·||’·| f¤r‹ªra + œ| + i z|+n ~|·
(9) ·||’·| lz¤+ ni + i z|+n -| t|- t i (--ª-n + |·i, l·|.
10, ª|. 644, -||º|¸·| ~·| l·ª||n| : “l·|‹-|- + i lt+ |¤|-”, ª|. 10)
f¬t‹=ta æ=æï vtaæ +t =¬t= au¸ =rï æta º
rrta rrta ;t¬rrrt +rr;¤r !
l·|‹-|- ·|i t-||· ª||‰| :ª| ·|-|i- -| ·t- t nl+ - ¤|t t-|
ª¬- t ~|· t-| -‹t -ti ª¬ ª|+ - i ~-n|t -~|n| :z||ª + ·-||-|
t :
at-¤rrrq ¤ ‹¤r ¬ ; rrrª : ·| z|+ 
¤| t ~| · -ª| + | +  -·|| - -t ¤t| ª|
ª ¬- t l+  - -| -‹t -ti ª ¬- ·| z|+ 
t-| - z| - |-| + | -- + | ª| ª- l+ ¤|
t ·|| : -||- -ti n|- i
(¤|·t : 8, ~n ~|’·|+  : 27)
31
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
tr¢=¬ ¬¤  rf¤r ¬ t ·| ·- -|| n|-| ª|l·¤ª -| t --|ª
-: -| ¦i- -| ·|ª~|·||ªi (~n -| -¤+ +  | 1367 lt.) :ª|
~|¤- +   -t ¸ - -+ ª|i· ¬ ·| |:- n : ·+  |- -| ln¬- t : “¬r¬rr
a¬ r¬r ª f¤r‹ªr + | ( ª|| :ª·|+  lª¤| t l+  ¤| t :‹ª||-| + |
ª ¬- t ~| · :‹ª||-| + | ( ª|| :ª·|+  -ti l-|n| l+  ¤| t f¤r‹ªr
+ | ª ¬ ª|+   i”
r ¤r ta trfª¤¢ ªr ~ ·ª -n|t l·|- ~ ··||ª|
ª| -|·¤i t : ·|·| ~-n|t -~ |n| - ª|-|¸ -| (¤|’-i ·|t‹--| + i
~|·| +   ª|œ|·¤ lt ªª| ) ª| ~·| n l·|‹-|- + | ¤ ª| +  ·-||¤| ~| ·
-ª| ª| ¤¸ z| : “( ~·| n l·|‹- | - -t|·i +¤| º ¤|ltz| t .” -ª|
- + t| -| ·i --|‹-| ¤ t t l+  t-| ª|·| + | ª ¬ ~| · t-| + | : -
ª ¬ ~| · t-| ·| -|i- -| z ¤ ·||( ~| · t-||·| -· ÷ - -| ·|i - -|·
¤t| -+  l+  -ª| + i ·|¤|-i ¤|¤ª| ~| ·||( (¤|’-i t-||·| -· ÷
- -| ·|i ·|¤|- t| + · -|· ) i -| ~-n|t -~ |n| - -ª| + i ¤ t
--|‹-| ¤¸ ·i +  ·-|| ªi :ª|i ln¤ f¤r‹ªra t-| ª|·| + | ª ¬- t
n l+ - t-| n| ·| -‹t -ti ª ¬ ¤|- ~| · ·|·| ¤| t -|·- t -|
·| -|i- -| ·| |:·| t| ·||- t ~| · :- + | ·|¸ c | ·|i ·|¤|- t| + ·
-|·-| t i
(~|+ |-|n -|··||- + i ~t+ |l-|n ·||‹-, , ª|. 12)
¬ r¬rrrr ·|ªª¦i- lz|·ni (-| -¤+ +  | 769 lt.)
ln¬- t : t ·| ·- ··|i~ l·|- ª| n -||- +  ·-||- t l+  -| -
:-||-| z||+  : + | ¤ t +  ·-||- t ( ª| -| + i ·|| ~ |lªn z|º ª|
¤ t ·| -||- + · l+  -ª| - l·|‹- + | ª ¬| t -| -| -ª| + i ·|¤|ti ·||l- n
32
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
+ ·|· ª-| t¸ +¤¸ l+  ~-n|t -~|n| - + ·-||¤|
(¤|·t : 8, ~n ~|’·|+  : 27) -|·|· ¤t l+  ¤|t -·|i t| i (~|+ |-|n -|··||- + i
~t + |l-|n ·||‹-, ~n ·||·| , ª|. 23)
¤r¢ tr l+  ~|-| :‹ª||- f¤r‹ªra + | ~ªn t|n- -| -ti
ª¬ ¤|-| nl+ - ~·|· ¤t l+ ª|i ~|· z|+n -| t| -| :‹ª||- + | :- + |
ª¬-| + ª|i· l·¤|¤|- ª| ª||l·|- t i
f¬t‹=ta æ ï +t=afæm  vtaæ
¬ r¬rrrr ·|ªª¦i- lz|·ni t -+  i (~n
-| -¤+ +  | 769 lt.) ~¤-i l+ -|·| “~|+ |-| n -|··||- +  i ~t + |l-|n
·||‹-” -| ln¬- t : “l·|n| z| ·|| f¤r‹ªra :‹ª||-| ~| · ·||-¤·|
+ i z|+n :lº -¤|· + · n - t -| -|‹-| ¤| t ª|| ¤| , l·|-z¸ ~| , - º| ,
·| n| , ·|| ÷ | , ·|+ l·¤| , ¬ --|·| , ·|·| ~| · ¤l·‹ª| + i z|+n| -|
·|ªn- ·t- t i” (~|+ |-| n -|··||- +  i ~t + |l-|n ·||‹-, ~n ·||·|
, ª|. 21)
f¤r‹ªra ¤ t atª f¤ trr :
r ¤r ta ª|l·¤ª-| ~·|¸ ª||’n·|| ¬ z|-i ª| -|·¤i
t l+  z|t‹z||t -|ªi-|, +  ·|· +  -·|| ª|i-|, ª||lt ·| -|~ œ| · ¤ª|i-|, ·||: ª|
-· |¸n ª|+ i-|, +  ·| ·|‹·|i-| - +  ·-||¤| : “f¤r‹ªra
+ i -i- l+ ª-| t : ~·¤n : l·|- +  ¤· t ~|· ¤|t t¤| -| -÷- t,
ª¤-| : ª||¤ ~|· + œ| ~|· lª|¤-| : ·|| ª|+  · ~|· l+  ¤|-| + ·- t i”
(~n -|ª-ª·+  lnn t|l+ -|, ~n l·|‹- ª|n|ª|| ~ª-|+ , ~n tªiª| : 3754, l·|. 3,
ª|. 254)
33
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
f¤r‹ª =º ¤ t rr¤¬ rr :
r ¤r ta ª|l·¤ª -| ~ ·ª -n|t l·|- -| ·| + +  n ~n -| · -i
·|¤|- + ·- t l+  -| - ~-n|t +  -|t·|¸·|, ª|-|(
·|¤¸·|, -|-··|t- ~l-n -¤¸·| + | + ·-||- t(
ª|-| : “--| -º| +  ·|a- + i ·|·|t +  + ·i·| --||·| -|- ¤c| | +¤¸ l+ 
-º l·|‹-| -| ª| ·|i ¤ ª| l+ ¤ ·|( t , +¤| - -| -- + i ~| ¬| ~| ·
-- + i +¸  ni t : ª|| ª|| + | -ti ª ¬- ·|·| ¤| t l·|ª+- t , t| |
·|+ l·¤| +   ·||÷ +   +  ·i·| --||·| ¤c | +¤¸ l+  ¤| t ·t -|- +   l·| ¤|ª|
+  ·i·| t i” (~n -|ª-ª lnn :-||-| ~t-|ª l·|- t-·|n, -|ª-ª ~·ª-n|t l·|-
-|·|++ n ~n -|·-i, ~n tªiª| : 20580, l·|. 7, ª|. 342)
f¤r‹ª ¤ œr ¤ t rr¤¬ rr :
r¤rta ª|l·¤ª-| ~·ª-n|t l·|- ~··||ª|
ª| -|·¤i t l+  (·||’·|) + œ| ·|i l·|‹-|- t|- t ~|· ¤ti + -|·||·
l+ ª-| +  l·|‹-|- t lnt|·|| l·|ª| +  ¬|- +  ¤+- + œ|| ~| ·||( -|
¤|t -ª| ·|i + z l¬n| ª ¤| -ª| ·|·|| ª i (~|+ |-|n -|··||- + i
~t+ |l-|n ·||‹-, ~n ·||·| , ª|. 24)
== æ=t=t= æ œtt
tr¸ ªrr trtr ¢ ¤|l+ ª-|- +   -|z|t¸ · z|t· + | t|º +   (+ 
:ªn|-|i ·||: + | t nl+  ¤| ·|¤|- +  z ¤¸ t l+  l·|ª| -|+ |- -|
t-||·i l·t|:z| t -ª| -| ¤tn ·| · -| lªn-| ·t- ‰| i t-||· ª||‰| (+ 
~ ·|i·| ~| · ¤ t ¬trtrt ¤rf¤  ¬ r ¤ z| ~|¤| i t ¤| ¤¸ l+  ~|·i
·|- +   ·||’ª ¤| + ·|i + ·||· lª- -| t-||· ·|· -| (+  ¬ | +  -||+ 
+ |n| +  œ|| ª|l¬ n t| ·||-| i t-| -ª| l+ ª|i - l+ ª|i - ·t ·||t·
34
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
l-+ |n ª - i --||-| ª·¤|·| l¬÷ l+ ¤| (t l-¤|- ª| ·|‹ª + ·- +   ·||
¤ ·|¸ ª ·|·| -ª| + i ~|-|ª + | lª|l-ª|n| - ª+ | -| (+  lª- -| · -|-||
- (·|| +  œ| +   ·||· ·||· ~| ·||- ¤· -+ -| -| +   ‰| ) +  œ| + | ·|| ni
-||· + · tn|+  + · lª¤| i ¤| t -ª| + i n|z| + | + -|· +   c · ¤·
+   + - +   ln¤ n ·|( i n|z| + | +   + - +   ·||’ª ¤| t ¤|¤ª| t ( i
-|‹ª +  ª-| -|n- +   ·||’ª -‹t| - (+  ª-| ¤nº + · ª ¬| -| -- + i
t ·- + i :l‹-t| - ·ti l+  +  œ| + i n|z| ¤t| ª| ·| |:·| t| -| + i ‰|i i
·|t· t |n ¤| t ª+   ·|·| · ·|· n| º ~|( i
¤t ¬trtrt ¤ œr ª| -| zº+ |·| ¤| ln¤| nl+ - ~·| t-||·
·|· -| + z ¬¤rtªrr ªrttªr rr¬r-rr¬ra t|- n·| i + ·|i (+  ¬|+ -|+ 
~|·- (l·|ª| +  ·||n ¬n t( t|-) ·|-i t: -·|· ~|-i -| + ·|i z|º
+ ª +  ¬¤rtªr¬ or¤ a ªr--r :·· -·· ·||·|- lª¬|: ª- i ¤t
-|~|-|n|- ª¬ + · ¤¸ n·|-| ‰|| l+  z||¤ª ¤|t ¤· ~ª|·|· + œ|| + |:
f¤r‹ª ‰|| ~|· ¤t ª|·| -|~|-|n|- :l‹-+ |-|i + |·¤|: +  -|· ¤· ‰| i
t-||· -|-|| (l·|‹t| - -ª| + œ| + | -||·| ‰||) ª|º- ¬|+  ·|ª| ·t- n·|
~|· -- + i lª|ªt- lª- ·| lª- l·|·-i -|ni ·|: ¤t| -+  l+  ª|¸¬ + ·
+ |º| t| ·|( i -- +  ¤t| ·|| ·|i ·|--|| ¤ª| t|-|, -ª| + i ·|i-|:
¤ª|:z|i -|· ¤· -| l·|-+ n ai+  t|-i -|·|· + z ti ~ª| -| -·|·
+ -|·||· t|- t|- :ª| + ª· + -| t| ·||-i l+  ·|- -| -| -- ·|--|| + |
l·|-+ n lª¬|: - ª-| i ª|·| ·|· ¤|n ª|º- -+ni+  ¤ ¤·z||-i -|
-|·-n| ‰| i ·|t- ª| ~|l-|ni- + | lª¬|¤| -|·|· + |: tn - l-+ n
ª|+ | i l·|n ~|l¬· t-||· ·|· ¤|n l-ª·|- + i ·|·+ - ¤|- +  ln¤
~-|i· ~tn ª|‹-- ª| ·|~- ·|i t( ~|· -- +  ~-|
35
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
+ ª| -|’¤i·||- ~|· ~¤·|ª ·|i :lª-’-||n l+ ¤ i ª|-|-
~-|i· ~tn ª| ‹-- ª| ¤|·|ª-·|i ~| · -|’¤i·| |-
~ œ| |l··¤| + i ·|·+ - ª| t-||·| ¬ | +   ·||-| ·t| i ¬ | +  -|+ 
~ | ·- ~| · ~ ·|i·| n ¬ -+  - ·|--|| + | lª¬|: ª -| ·|i ·|‹ª t| ·|¤|
~| · t-||· -|-|| + i ~| n|ª ·|i -‹ª ªª- t| ·|: i
æ œtt ‰tt ut f¬t‹=
¤ rrrrtt (¤|l+ ª-|-) +  z|t· -|i·¤¸· +  -|+ i-| :ªn|-|i
·||: + | ·|¤|- t : ·||ln·|- lª|. 2000 :. + i ·||- t l+  t-| -|‹ª
:ªn|-|i ·||: ~-|i· ~tn ª|‹-- + i ·||··||t -| t|l·|·i
+ i l-·¤- ª| ·||·|n -|ªi-| (+ ·|-|i) + i -·+  ·¤|-| t( i ·|·| t-|
~|n-|i -|ª-i -|+ ·| + ·||- -|ªi-| ·||·|n -|ªi-| + ·|-|i ¤t-| -|
¤t| t-| + |: (ª|| :ªn|-|i ·||: - l-|n ª|+ | ·|| t-| ~-|i· ~tn
ª|‹-- +  ·|· ¤· ¤t-|| ª|+  t-| ¤·z||-i +  ~|n-| -|
+ ·||- -|ªi-| ª| ·||t· l-+ n ~|( i ª||-|- -|‹ª + œ| ·|a t( ‰| i (+ 
:ªn|-|i ·||: +  lªn -| - ·||- +¤| ~|: l+  (+  + œ| +  ª||-|- ·||
+ · ·|÷ i ª|‹·|iª·|i ª| + t- n·| : “t-| ~-|i· ~tn ª| ‹--
+  ª· ª|n- ¤· ·||-| -||t- t -|·|· t-| ·|ª-| -||’n¸-|
-ti +¤| --| ·|ª-| ·|-| ª|+ - t| .”
¤ t ª ¬ + · t-||·i t ·- + i :l‹-t| - ·ti l+  ¤| t +  œ|| -a
¬÷ | t ¤| ~| · ª -| ltn|- t ( (+  ª|-- + | -|n- n·|| i t-| ·|
ª||º -| -ª| +   ¤iz t| ln¤ i ¤| t +  œ|| -| º -ln+   ·|ln¤| ª| t| -|
t ¤| t-| ~-|i· ~tn ª| ‹-- +   ª· ª| n- -+  n ·|¤|
36
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
~| · t-| ¤t| z| ÷ + · ¤|¤ª| t| ln¤| i t-| - ~-|i· ~tn ª| ‹--
+ i ·||··||t -| t |l·| ·i ªi ~| · ·|- + -|| ·| z| 11:00
·|·| ¤|¤ª| +  ·| |- -|ªi-| ¤t -| ·|( i t-| -||¤ + i - n·| -|t ª|¸ ª| t|
·ti ‰|i -|·|· l+ ª|i t| ºn +   ·||· -| -||’n¸ -||- -ti ‰|i i -‹ti
:ªn|-|i ·||: - l+ · + t| l+  ·|| t-| ~-|i· ~tn ª| ‹--
+   ·|· ¤t -|| + · ~|¤| ‰|| -|n| -ª|i ª| + t + ·
ª ¬- t i ¤ t + t- t ( ¤| t :ªn|-|i ·||: -a ~| · -ª| +  œ| +  
+  ·i·| ¤t -| + · ·|·| t| ºn +   ·||· -| ª¤| + - l+ ¤| -| t ·- ~ ·| ·|
- | · ¤· ¤| t +  œ|| (·|| ·| |ln·|- + | : l·|‹- ‰||) -a| ~| · (+  ª|--
-|n lª¤| i t-| -ª| +   ¤iz ¤iz (+  ·|ni -| ¤t -| -| ª||-|- -||¤
+ | t| ºn -·| · ~| ·|¤|i
f¬t‹= ç‹=tt= æ ï vtaæ +t
r ¤r ta ¤t ¸ ¤| l·|- ª||l·|- +  ·-||- t l+  -|
t ·| ·- t + ª| - |:+  i +   ª||‰| l-|-| -| ‰|| l+  (t-| -
ª ¬|) (+  z| ¬ ·|| ª|+  ª ª|· ¤|n| ~| · ª|+  ª ª|c i ¤|n| ‰||
(¤|’-i ª|· ~| · ª|c i +   ·||n ª|+  ª ‰| ) n| ·|| + | +  -¤| ª ·t| t i
t ·| ·- t + ª| - -| :| ª| +  ·-||¤| : “( ~·|¸ ~·¤¸ ·| |
+¤| - -| :ª| ·|¸ c + | ª ¬ ·t t| ·|| n| ·|| + | +  -¤ ª ·t| t , ¤ t
: + ·i- l·|‹- t i” ¤ t +  ·-||- +   ·||’ª t ·| ·- t + ª|
-ª| +   +  ·i·| ·|( ~| · -| ·|i -- +   ª||‰| ‰|| i ·|·| t ·| ·- t + ª|
- -ª| + i - ·+   ·| | · ª| ª ¬-| z| ª~ l+ ¤| -| -ª| -
~¤- ·|¸ - -a|( ~| · ·||·|-| z| ª~ + · lª¤|, n| ·| ·|i -ª| +   ¤iz
37
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
·||·|- n·| i t ·| ·- t + ª| + t- n·| : “( n| ·|| |
¤ t : + ·i- l·|‹- t i” (~|+ |-|n -|··||- + i ~t+ |l-|n ·||‹-, ~n ·||·|
, ª|. 80)
vtat= =t=tæ t ftt= ¬tt’=t+t æ ï =t¸=a +t
¤rªr + ·z| - ·|ª -| ·||- ¤· :lœ|+ |+  + · ln¤| -| -‹t ¤|ª
~|¤| l+  -- +  ~|· + ·|in| ·|-i ·|>  +  ª·l-|¤|- ~ª|¤- t
-|l-+ - ‰|| l+  ¤|t ¤t ¬¤|n + · +  ¤|¤ª|i + | + ªª + ·-, ¤t
z|-|- + | -|‹·|¸· - ‰|| :ª| ln¤ -ª| - ¤t + ··| l+ ¤| l+  ¤|t ª|·|+ |
l·|- -||ln+  l·|- ·||’ª|-| ·|-i l+ -|-| +  ª|·ª|· + i ª|¸·- -| --|¸ª|·
t¤| ~|· (+  nz+ · ~|· (+  :‹÷| ª||‰| n + · -|lz·+ i- ª| ~|
l-|n| ~|· -- ª| + t- n·|| l+  -| --t|·| l·|--||ª|· t¸, ~|·| --| ¤·
+ |: ·||ln·| ~|- ¤|n| -ti i ·|·| -|ª|--||-| ~|· + |l+ ·| +  ª|-|
nz+ · ª|+  ~|·| t( ~|· ·ª|¸n + ·i-| - (+ 
-|z- ¬|+  -|lz·+ i- +  -|t ¤· -||·i ~|· ¤|t ¤ia + · + · ·||·| ~|·
t·|·- l·|·|in, :·niª| n:- + i -·+  ·|c ·|| ª|·|+ | + i z|+n -|
t|l·ª| l·|- tzz||-| + | t|‰| ¤+ ÷ t( ‰|| i ¤|t t|‰| z÷| + · -|~
~¤- ·|·|t +  ·||·|| i t|l·ª| ¤+ |·-| ·t ·|¤| : “ª|·|+ | | ª|·|+ | --|
-| t-||· ·||l-|- t( ‰| + t| ·||- t| .” + t- n·|| -|:| ¤|t -·|·
~|-| t ·|| --t -·|· -ti ~|-| i
¤rªr + ++ |· + | t·|i-|- t: ~|· ¤|t lz|+ ª- ¬| + ·
-|++ ( -|+ ·-|| ¤t-| -| -‹t| - ¤t -|z|t¸· l+ ¤| l+  t-||·i lz|+ ª-
¤ t·|i-|- + | ·||:ª| ª|·|+ | t¤| i ª|·|+ | + | ¤t ¬·|· ¤t-|i -| -ª|
38
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
t·- t: ~|· -ª| - + t| ¤t n|·| +¤| + t- t - -|:| -- +  ~|- + i
¬·|·, - ·||- + i, t·|i-|- t| ·|: ·|·| -| - ª|-| t -| + ·z| - + t| l+ 
-¸ + n| + n| ·|·| t-||· ¤|ª| ~|¤| ‰|| -ª| - + ª|-| ¬|: l+  ¤t ·|n-
t -·| -‹t -||’n¸-| t¤| l+  ¤|t z|-|- ‰|| i
(-||º|¸·| ~·| ¬·||:-n :·+ |-, ~n ~‹+ |n, -t¸l-n ~|¤t : 48)
f¬t‹= vt= =¬eï æ ï vtaæ +t
r ¤r ta ª|l·¤ª -| :·- ~ ··||ª| - l·| > 
+  ·-||¤| l+  +  + +  |· +  · z| ª|ª‹-ª¤| (+ -| ºi ·|·) -| ttr¸ ¬ ¤ ttrr
+ i l-ª·|- -|z¤·| + ·- +   ln¤ ·|-~ t ( ~| ·
:·niª| n: - (+  ·| ¡ + i ª|¸ ·- -| ~|¤| ~| · + t- n·|| l+  -| z| ¬
-·ª t¸ , -| :| - -t|· :„ :l·--||~ + i :lœ| n|~ t : -| -| ~|¤| -| :|
ª| - -| +  z - z ¤|-|, -| - -t|·| ·+  i+   t¸ ~| · :ª| -| ~ |-|n -|
·| t-· ·|¤ ª| - -t|·i -|ªª + ª ·|| i -‹t| - -ª| + | z||l-|n + ·
ln¤| ~| · ª|l·¤ª ~ |n-| +   -| -~ l-n+   ·|¤
·| -i z| ª~ t : , ~·| n ·|º -·i - + t| l+  -| ·i ·|¤ ¤ t t l+ 
-| t --|ª + | ¤+ ÷ + · (+  -|+ |- -| +  ª + · ª|
~| · -|· ·|¸ - ·|l‹ªz|| ª| ·|| · ª| , ª·¤|·| | ·|‹ª + · ª| , lª|+   (+ 
ª|¸ ·|¬ z| ÷ ª| l·|ª| ª| + ·|i + ·|i ¬|-| ¤|-i lª¤| ·||( ~| · ¤ti
¤| t tn|+  t| + · ·t ·||( i :ª| ¤· z| - |- n: - ·|| z| ¬ -·ªi ·|-|
t ¤| ‰|| ·|t - -| ¬ z| t ¤| ~| · + t| l-t|¤- -|l+  ª| ·|¤ t , ¤ t
¬ ·|· -|z|t¸ · t| ·|i ~| · -- +   ~ªt |·| ~|( ·| ~| · - -| ª| -| +  |·|n|
+ · ·| ~| · -- + | - -t|· t|‰| ª| z ÷ | n ·| i n| ·|| - + t| : z| ¬
39
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
-·ªi ai+  + t-| t i l+ · tzz||-| l·|- ~ -| ¬÷ | t ¤| -ª| - + t|
-| ·i ·|¤ ¤ t t l+  -- + | (¤|’-i -| t --|ª + | )
- º ¤· ª| ¤|· + · +   ~¤- z|t· ª| l-+ |n ª| l+ · ¤| t ·|| +  z ·|i
+ · :ª| ª| - -t +  z ·| ·· -ti i :·niª| - :ª| ·|¤ + | ·|i -| ¤ª|‹ª
l+ ¤| ~| · + t| l·|ª| z|º ª| - - -t|· t| z| -÷ | lª¤ ~| · - -t|·
ª|l-z| -|‹ª| + | t ·|- ·|-| lª¤| -ª| + | - -| ª¸ ª|·| + i - ·+   ·| ·|-
t| , - -| - -ª| + i z|i·i + n|-|i, ª| +   ·| ·||-i, lªn + z|i -ti ª ¬i
t ~·|· - -| - ( ª|| l+ ¤| -| ¤| t ª¸ ª|·i +  | -| +   +  n¸ ·| -ª¬ i· + ·
+   -- n| ·|| +   ª||‰| - -| ¤· -|c |: + · ·| i
¬r¬ rr¤rr¬ - + t| z|¬ -·ªi + i ·|¤ ai+  t :ª| ¤· ~·|¸
·|t¸n ¬÷| t¤| ~|· -ª| - ¤t ·|¤ ªi l+  + ·z| +  t· t· ¬|-ª|- ª|
(+  (+  ~|ni -ª|·| ·|¤|- -|‹-¬·| l+ ¤| ·||( ~|· -- + | -·|
-n¤|· ªi ·||(, ¤|t ª|·| ¤+·||··|i t·|·- ¤· t-n| ~|¤· t| + ·
+ ·n + · ª -| ·|-i t|lz|-| + ·z| +  --||-| + ·||:n ª| - n÷ ª|+ ·| i
·||¤- ¤t t l+  º|¸- + | -|~|¤·|| ª-| ¤÷ ¤|t ª lª¤| ·||(·|| i
:·niª| n:- - :ª| -·¤i·| + | ¤ª|‹ª l+ ¤| ~|· ~·|¸ ·|t¸n + i ·|t-
-|’·i+  + i ~|· :ª|i ¤· ª|·| + | :lœ|+ |+  t| ·|¤| i
r¤rta l·|·|in - ª|l·¤ª ~|n-|
+ i l¬ª-|- -| t|l·|· t| + · ¤|l+ ~| ·|·||l·z| l+ ¤| ~|· ~·| l+ ¤|
l+  t·|¸· | ~¤-i º¤|·| ·||t -| z|·| + | - ·t,
~-n|t -~|n| - :·- lª¤| t -|ªi-( -l·¤·|| + | ~·-| + ·-||( i
t·|¸· - t·|·- ~ln·¤n -|-·||
+ | z|·| -| ~¤-i º¤|·| ·||t -| ·t- + | t+-| lª¤| ~|· + ·-||¤| l+ 
40
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
t-||·i -||ª· z|·i+  ~|c| --t + |: -| ·|¤|· ·||- ¤z| - ~|(·|i ~|·
t·|¸· ª| n- ª|·|( ~+ ªª| ª| ·||t· -z|·i+   n|(
~| · (+  -| z- ¬ | +  ªª- -| ·| | ·+  -| ni ~| · ~| ¤-
( ) ¤c + · -| t |ª|·| + ·- ¤|n| ¤· -||·i,
ª|·| + i ~| ¬| ~| · ª|·| ¤· ¤t -|i, ª|·| ~‹· t| ·|( ~| · t · |¸ ·
+ | - ª ¬ ª|+   ~| · t · |¸ · -|~ ª|l·¤ª -| ~·|¸
·|>  lª|¦i+ +   ·| |· ª|| · -| -z|·i+   n ·|( ~| ·
t ·| ·- ~ ln·¤ n -| - ·|| + | n|·|| + | ~-||--
¤t-||- +  ln¤ -|++ ( -|+ ·-|| z|÷| i -|lz·+ i- ·|- ·|· ª|l·¤ª
~|n-| + i ª|n- ª|·|( + | ¤t·| ª- ·t, ª|·t + |
·|·| + ·n +  :·|ª ª| t-n| ~|¤· t( -| ª¬| l+  t·|·- ~ni
t i -- ª| t·|¸· + | ª¤|+-
l+ ¤| ·|¤| l+  + t| t -‹t| - + ·-||¤| l+  t-| -||’n¸-| -ti -| -n|z|
+  ln¤ l-+ n ·|·| ·||· ¤· ¤t-| -| -|+ ÷i +  ·||n ª¬ + · + t-
n·| l+  ~·|· :ª| -| ª|l¬n t|- -| ¤t ·||n ·||+ i - ·t- i t·|¸·
-ª| ·||· -| -i- ·|·| at· l+ · -|ªi-( -l·¤·||
·¤|-| t( i
(-||º|¸·| ~·| ¬·||:-n :·+ |-, ~n ~‹+ |n : -t¸l-n ~|¤t : 30)
f¬t‹= ==a æ e ç‹=tt= æ ï =t¸=a +t
r ¤r ta ª|l·¤ª -| ~ ·ª -n|t l·|- ·| ·| · -
(+  z|º ª| + | -ª| +   + ·||¤ +   + -·|n ¤· ª ¬| ·|| ª| ·||lnz-
n-·|| ‰|| -| t ·| ·- ~ ·ª -n|t l·|- ·| ·| · - -ª| ª|
41
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
¤¸ z| -¸ +¤| -|i·| t . -| -ª| - + t| -| :· ·| (¤|’-i ¤ª- +  ª) t¸ i
-‹t| - l+ · ¤¸ z| : :· ·| +¤| t| -| t . -ª| - ·|¤|·| lª¤| : “l·|‹-|
-| ª| (+  -|ª i” -| ~|¤ - -ª| +   ª|· ¤· + | ÷ | -||·| -| ¤| t ·||·|
·| ¤| i (~| +  | -| n -| ··| | - +   i ~t +  | l -| n ·| | ‹-, ~n ·| | ·|
, ª|. 22)
rrta rrta ;t¬rrrt +rr;¤| |
¬r¬rrrr -|t-|¸ª ~|n|ª|i (~n -|-¤++ |
1270 lt.) ln¬- t : l·|‹-|- ~·ª||-| t¤|:¤| t l·|- -| ª| ·||’·|
¤| ª|·| -|º-ln+  z|+n :lº-¤|· + · ª|+ - t i -- + i ¬|lª|¤- ¤t
t l+  ¤|t -|º+ i ·t- t ~|· ·|ª|| ~¤+ |- ~¤-i ~ªni z|+n + 
:n|¤| l+ ª|i ~|· z|+n -| -·|· ~|- t ·|l-+  ·||’·| -|-·|| ~¤-i
¬-+ i ª|¸·- -| ·|i -·|· ~| ·||- t, nl+ - -- + | ~ªni z|+n -|
ª¬-| ~l-·|¤| ~|· ·||’·| ~|ln¤|( l+ ·|-| + 
ª||‰| ¬|ª| t i
(ªtn -|~|-i, l·|. 29, ª|. 130)
a¤ trtt ~ ·| i·| i -| t : “~t |ªiª| ª| -||’n¸ -| t| -| t l+ 
:- + i z|+n| -| ·|t - :lº -n|+   t ¤|’-i :- + i (+  -| ~ ·¤-
z|+n -ti t ·||’·| +   ¤· t| - t ¤| t - ·| t¤| -| -÷ - t i ·||’·|
ª|| ¤ ~| · +  œ| + i z|+n ·|- + · l+ ·- t i ·||’·| ~|ªl-|¤| + i
ª|¸ ·- -| t| - t ~| · :- +   ·|· ·||· t| - t l+  +¸  -| ~| · l+  ¤|-| ·|i
+ ·- t n l+ - :- +   ·|· ~| · at·- + i ·|·|t ~+ª|· ¤i·|-|, ·| ·|n
~| · ¤t|÷ t|- t i”
(-+ª|i· ~·|i·|i, ¤|·t : 29)
42
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
f¤r‹ªra ¬¤ªt rr¤¬ f¤ tr atr aª¢t¬ ¤ ta r?
¬r¬rrrr ·|ªª¦i- -|t-|¸ª l·|- ~t-|ª (-i
(~n -|-¤++ | 855 lt.) ln¬- t : + |·|i ~·|¸ ¤|’n| - + ·-||¤| l+ 
z|¤|-i- + | ~¤-i ¬-+ - ¤| z|+n -·ªin + ·- ¤· + |: + ª·- -ti
t, t| ¤t -ª| ¤+- -|l-+ - t l+  ¬r¬rr -~|n| :- + | (ª|
+ ln-||- ¤| ~+~|n lª|¬| ª l+  l·|‹t ¤|t ¤c ¤| + · -| (+  z|+n
ª| ª¸ª|·i z|+n -| -|‹-l+ n t| ·||( i
(--ª-n + |·i, l+ -|·| ·|ª-n ¬-+ , l·|. 10, ª|. 644)
=tt= =t æztç
r¤rta ª|l·¤ª-| ~·|¸ ª||:·| + | ·|¤|- t l+ 
-| t·|·- ª|l·¤ª-| ~·|¸ ª|:ª ¬ª·i +  ¤|ª| ·|a| t¤|
‰|| l+  ~-||-+  -| - -- +  l·|ª-· +  -i-| l+ ª|i z| +  t·+ - + ·-
+ i ~|¤|·| ª|-i i ·|·| -| - ·||· ª| ª¬| -| -|:| (+  ª||¤ lª¬|:
lª¤|, -| (+  ª-| ª| ¬÷| t| ·|¤| i t·|·- ª|l·¤ª-| ~·|¸ ª|:ª
- :lª-+ ª||· +  ·-||¤| : “+¤| t ¤| .” -| - -‹t
ª|| ¤ + i -|| ·|¸ ª·|i +   ·||· -| ·|-|¤| -| ¤| t + t- n·| : “- -t|·|
+¤| :·|ª| t .” -| - + t| : “:ª| + | -||·-| -||t-| t¸.” -| -‹t| -
ª||‰| ¤|n -|+ |- + i -·+  :z||·| + ·- t( ·|-|¤| l+  -|· -|-|| ·||ª
·||: - (·|| :ª| -|+ |- -| ·t- ‰|) ·|·¤( ~t·||·| +  lª- ·ª|¸n-n|t
ª| ~¤- ~tn ¬|-| +  ¤|ª| ·||- + i :·||·|- ni
+¤¸ l+  -- + i -: -: z||ªi t: ‰|i i ~|¤ - --
+ | :·||·|- ª ªi ~|· ~¤-| tl‰|¤|· ª||‰| n ·||- + i ·|i -|+ iª
43
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
+ ·-||: i ·|·| ¤|t ~¤- ·|· ¤t-| -| ~¤-i ·|i¤i + | ·|· +  ª·¤|·| ¤·
¬÷ ª¬| i ·|i¤i + | :ª| -·t ª¬ + · -- ª| - ·t| ·|¤| ~|· ¤|t -·||
-|- + · ~¤-i ª-t- + i -·+  n¤+  i ¤|t ·| + · ¤+ |·i, -|· ª|·-|·|
-| ·| + ª|¸· t¸, ·|·| ·|· +  ~‹ª· -|n + · -| ª¬| l+  l+ ª| -|i·| - -|:|
·||t· l-+ |n| t i ¤|t ª|t|·|i ~‹ª· -z|·i+  n ·|( i
+¤| ª¬- t l+  (+  ¬-·-|+  ·|t·in| ª||¤ + ÷ni -||· ·|a| t i ·|
+ ·|· t| + · -ª| ¤· -·| +  ª||‰| t-n| + · lª¤| ~|· -ª| + | -·|| -|
l¤·| ln¤| -| ·|º-|i ª||¤ - -- + | ÷ª| ln¤| i
r¤rta ª|l·¤ª-| ~·|¸ ª|:ª + | ·|¤|- t l+  -|
-ti ·||--| l+  ¤|t ª|t|·|i ¤| ª||¤ -- -| ª| + |-
·|-ªi ·|| ·| t+  t¤| . l+ · -- + i + |-| +  ~+·|ª - -¸· +  ¤+ ·,
--||-| -l·|¤| +   ª|·¤·, ª| ·|t| +   -|·|¤·, ª| -- |- ·|t ·| ·|·
+ i ·||··||t ·| + ª| ¤-|t -| t|l·|· t| + · :l--·||
+ i +  ~|¤ ~-n|t -~|n| ª| ª~| + il·|¤ l+ 
¤|t t-||· ·||: + | n|º| ª i ~|¤ - +  ·-||¤| :
- -| ~¤- :ªn|-|i ·||: +   ln¤ -i- -|- ·|| :lª-· +  |· + ·| , l+ ·
:z|| ª +  ·-||¤| : l·|‹-| -| ª| (+  ·| ·| t : -||- n ~|¤| t , ·|·| - -|
:- -| ª| l+ ª|i (+  + | ª ¬| -| - -| -i- -|- ·|| -ª| + | --·|it + ·| ,
~·|· :ª| +   ·||’ª ·|i ¤| t lª¬|: ª -| - -| -ª| + | +  ·n + · ª|+ |
-| + · ª| i (-|ª-ª| lnn :-||-| ~t-|ª l·|- t-·|n, -|ª-ª| ~·|i ª|:ªn ¬ª·i,
~n tªiª| : 11369, l·|. 4, ª|. 82)
44
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
fo=æ æï ‰tï ut...... º
rr o att¤ a, ~-|i· ~tn ª| ‹--, ·||l-¤ ª|’¤- :ªn|-|i,
t ·| ·- ~ -n|-|| -|| n|-| ~·|¸ l·|n|n -r r rrr¢ ;r¤rtr ¬ œr rt
+  |lª·i + i l¬ ª-|- -| ·t- ¤|n :ªn|-|i ·||: + |
+  z :ª| - ·t ª| ·|¤|- t l+  ~-|i· ~tn ª| ‹--
-ª-i+   ¤ -|ni+   +   + |-| +   ln¤ ·| ª- -| -+  ·|-¤| l+  ·|- ‰| i -|
l+ ª|i + |-| ª| ·||¤-|i ¬ |- -| ·|¤| -| ¤t| -| ·i -·| · ·| · -||’-|¸ ni
+ ª ¤ + |-|- + i (+  or¤ ªr¤  fø¤¤ ¬t ¤· ¤÷i i (ª|i fø¤¤ ¬t
-| - ¤tni ·||· ª ¬i ‰|i, -| :| ( ª|| n·|| ·| ª| ¤| t + | : l·|‹- t| i
+  z ª · -| lt--|- + · +   + |-| + ·-| ·t|, n l+ - ·|·| l·| ¤|ª| ÷·
n·|- n·|| -| ·||··||t -| lz|ªi -| ª||·| -| ~ |-|n| ~ ·| l+ ¤| i ·| ·
-| -¤+ +  ~ - | · ¤· ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa ·|¤|·| ª -
+   ·|·||( ·||¤-|i ¬ |-| + i - ·+   -z|·i+   n ·|( i -ª| fø¤¤ ¬t + |
ª ¬| ~| · +  ·-||- n·| :ª| -||l·¤ ·|| -|-, ·|l-+  :ª| l+ ª|i - ·t
¤+ ÷ n i -| - ~|¤ +   ·|-|( t ( - ·i+   ª| -ª| ¤+ ÷
ln¤| -| ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa - +  ·-||¤| :ª| l+ ª|i
¤i·|- ·|·|t -| z| ÷ ~|~| i
-| -ª| o r¤  ªr¤  fø¤¤ ¬t + | + ti ª¸· z|÷ ~|¤| i ª¸ª|·i
ª|·t -| ·||¤-|i ¬ |-| -| ª|l¬ n t¤| -| -|·i -·| · l¬÷ + i ¤· ¤÷ i i -|
-||+  ·|¤| l+  l·|ª| o r¤  ªr¤  fø¤¤ ¬t + | ¤i·|- -| z|÷ - + i -·+ i·|
·|-| ªi ·|: ‰|i ¤|t l¬÷ + i ª| :||+  ·ti t i -| - ·| |· ª| ª¬| -| ¤t ¤|t
fø¤¤ ¬t -ti ‰|i ·|l-+  -ª| ª| l-|n-i ·|n-i ª¸ª|·i fø¤¤ ¬t ‰|i i
z||¤ª -ª| + i -n|z| -| ~|: ‰|i i -|·|· -ª| ~‹ª· ~|- + i lt--|- -ti
45
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
t| ·ti ‰|i i ·|ª| ª|· -a| + · ~‹ª· :||+  ·ti ‰|i i ·|·| ¬rrtt ¬r¬
tr‹ªa ª| ~ ·| + i ·|: -| ~|¤ - +  ·-||¤| : “+  n|
-|’¤i·| ·|-| + · l¬÷ + i -| n·|| ªil·|¤ i” (ª|| ti l+ ¤| ·|¤| l·|ª| + i
·|·+ - ª| ¤|t ª¸ª|·i fø¤¤ ¬t ·|i ¤t| ª| -|ni ·|: i
fo=æ æï ættt=æ  ¬ttçtt rt ¬tç
rrr¤rr¢q ~œ||· ~nt|·| -||n|-| ~·|¸ -ª|ª ~t-|ª -·|ª
··|| ~n ~œ||l··¤n -|ª-i - (+  ·||· :z||ª + ·-||¤| l+ 
-| - (+  lª- + -|· -| fø¤¤ ¬t ª¬i ~|· -ª| -||·-| -||t| -| (+ 
ª-| ¤|t ªrr;ªr t| ·|: i ª||·| + -|·| ¬|ni ‰|| i (ª|i + |: ·|·|t -ti
‰|i ·|t| ¤|t z¤ ª|+ -i t| i :-- -| ¬rrtt ¬r¬ tr‹ªa
-z|·i+  n ~|( i -| - -- ª| ª||·| -|~|-|n| ~·| l+ ¤| -| ~|¤ -
+ ·-||¤| : “t| ª|+ -| t + |: f¤r‹ª t|, lnt|·|| -ª| -ti -||·-| i”
-|-|‹-| -| - -ª| -||·- + | :·|ª| -+  + · lª¤| i ~·|i -| - -ª| - -||·-
+ | ª||-|| ti ‰|| l+  ¤|t ª||-|- ªi¤|· ¤· -·|· ~| ·|: i
atr æ t= ‰tt º
q¤  :ªn|-|i ·||: - ·|-|¤| l+  ·||ln·|- lª|. 1990 :. + i
·||- t l+  ª|º- ª|ªi +  lª-| -| (+  ·||· ¬rrtt ¬r¬ tr‹ªa
+ i ·||··||t -| t|l·|·i + i ª|~|ª- l-|ni i a‹÷ :--i
‰|i l+  + -|iª| +  -i-| ª¤º· ¤ -||·| ¤·|·| ¤t-- +  ·|| ¤·|¸ª ·|i ª|ªi
·||¤| tl¡¤| -| ª|·|¤- + · ·ti ‰|i i -| - ª¬| + i (+  ~|· :ªn|-|i
·||: ·|i ·||··||t ~-|i· ~tn ª|‹-- -| t|l·|· ‰| i
46
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
n-·|| + ª, lª|ªt- -|‹ª l·|ª-| ~|· ª|· ¤· ª|··| :-||-| + | -|·| ·|i
ª|·|| t¤| ‰|| i ¤|t ·|÷ -|~¦·||-| ~‹ª|·| -| ·||··||t -|lz|ª -| + z
~·| + · ·t ‰| i -| ·|÷| t·|- t¤| l+  :--i a‹÷ +  ·|| ¤·|¸ª -- + 
l·|ª-| ¤· n|- + | + -| ‰|| i ·| ·||lt· (ª|| n·|-| ‰|| l+  :‹t ª|ªi + i
¤·¤|t -ti i -- +  -|t· ¤· z|: t: ª|‹·|iª·|i ~|· t·|- +  ·||:ª|
-|:| -- ª| ~·|i·| ª|| ¬|+  -|tª|¸ª| t¤| l·|ª| + i ¤·|t ª| -| -- ª|
-||-¸ª| -ti t| ¤| ·t| ‰|| i
:ª|i ~ª-| -| ¬rrtt ¬r¬ tr‹ªa - -|:|
-|¬|-·| + ·- t( + ·-||¤| : “~|¤ :- +  ª||‰| ·||÷i ¤· -|n ·||:¤
~|· + n| + | ·|n| n|:¤ i” -|·| lªn -- +  ª||‰| ·||- +  ln¤ -ti
-||- ·t| ‰|| -|·|· -|:| -| :‹+ |· + ·- + i lt--|- -ti ‰|i i ·|ª| ti
·||÷i -| -- +  ª||‰| ·|a| -| -|:| -- +  l·|ª-| ª| z|ªiª t·|·-
l-+ n-i t: -|tª|¸ª| t: i (ª|| n·|-| ‰|| l+  -|· + ·i·| ~·|ai ·¬i
t: t| i ·|·| ·||÷i + l·|ª-|- ª| ·|·|·i ~|· -| - + l·|ª-|- ¤|n| + |
ª|n|-| l+ ¤| -| ¤|t :ªn|-|i ·||: -|·i -·+  ª¬ + · +  ·|a ·|( ~|·
·||÷i ·|i -|n|- ·t i -|ª+ ·| + · ·|÷ ti ¤· ~ª|·|· ~‹ª|·| -| + ·-||-
n·| l+  ~·|· -| --| ª| ¤t + t¸ l+  rr f¤r‹ª r¸ ar arrrtr ¤¤r rr¬
rrªrr ? -| ¤tn ti -- +  ·||· -| ª||-| ª||-| + · ¤·z||- t| ·t| ‰||,
¤t ª|- + · ÷· +  -||· -|·i t|n- ¬·|·| t| ·|: i -| ·|·|·|tº + 
~|n-| -| lª|+  :--| + t ª|+ | l+  t·|¸· | ~·|i -| (ª|i ·||- - + · i
l+ · ¤|¤ª|i -+  -‹t| - -|:| ª| + |: ·|+-·|¸ -ti + ·-||: ~|· -| ·|i
·||- + ·- + i lt--|- - + · ª|+ | i
47
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
aut f¬t‹=ta vt=ïæa æ  +tæ =æm  r º
rrta rrta ;t¬rrrt +rr;¤r !
f¤rtr -·t :‹ª||-| ¤· z|·: ~t+ |-||- n|·|¸ t|- t :ª|i
-·t f¤r‹ªra ·|i z|·i~- -|-ªt·| +  ¤|·|‹ª t i ¬r¬rr -~|n|
:z||ª + ·-||-| t :
at-¤rrrq ¤ ‹¤r¬ ;rrrª : ~|· -| -
l·|‹- ~|· ~|ª-|i :-- ti ln¤ ·|-|(
l+  -|·i ·|‹ª·|i + · i
(¤|·t : 27, ~··||l·¤| : 56)
¬r¬rrrr + ºª¦i- ·|·|i (~n -|-¤++ | 606
lt.) ln¬- t : “l·|n| z|·|| f¤r‹ªra ·|i :‹ª||-| + i -·t z|·i~- + 
-|+ -n+  t i” (~œ|+ª|il·n + ·|i·, ¤|·t : 29, ~n l·|‹-, -t¸l-n ~|¤t : 1,
l·|. 10, ª|. 665)
~-n|-|| :·- t·|· -|++ i (~n -|-¤++ | 974
lt.) + ·-||- t : ~-n|-|| -|·|¦i- ª|·|+ i ~¤- + -|¤| -| -t·i·
+ ·-||- t : f¤r‹ªra t· -|i·| -| -·|i + i z|·i~- + 
-|+ -n+  t i ~º·||· ¤ ~|ª||· -| ¤|l·ª t l+  rr¬frrªtª f¤r‹ªra
--||·| ¤c- t, ·|·|| ·¬- t, t·| + ·- t, l-n|¤- + ·~|- + ·- t,
-n¸-| ªil-¤| ~|· l·¤|¤- tªiª| :‹ª||-| ª| t|lª|n + ·- t ~·|-|
:‹ª||-| + | :ª| + | ¤-| - -|n i
(~n + -|¤| ~n tªilª|¤t, ª|. 99)
tr¢=¬ ¬¤ rf¤r¬ t·|·- -||n|-| ª|l·¤ª -|t--|ª -:-|¦i-
-|·|ª~|·||ªi (~n -|-¤++ | 1367 lt.) -+ª|i· ¬·||:-n
48
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
:·+ |- -| ln¬- t : “-n-||( -|tl++ + i- + | :ª| ·||- ¤· :lœ|+ |+ 
t l+  f¤r‹ª trªr ¤  trªr rr¤ r¬¤  r ì”
(-+ª|i· ¬·||:-n :·+ |-, ¤|·t : 26, ~n ~t+ |+ , ·|· ~|¤- : 29)
f¬t‹=ta +t +t=afæm  +t¬ttfrtt
rrta rrta ;t¬rrrt +rr;¤r ! f¤rtr -·t :‹ª||-| -| -|º-ln+ 
-|·||lt·| +  n|·| t|- t :ª|i -·t f¤r‹ªra -| ·|i ªi- :ªn|-| +  -||--
~|· - -||-- ¤|n ª|-| l+ ª-| +  ·|·|t -||·|¸ª t i t·|·- ª|l·¤ª-|
-|t--|ª l·|- + |’·| + ·-||- t: f¤r‹ªra -| -||l-|- ·|i
t|- t ~|· + |l+ · ·|i i
(l+ -|l·|n ~·|-|t, ~n tªiª| : 1137, ª|. 429)
¬r¬rrrr ~·ªn ·|-i -|·|-ª|i (~n -|-¤++ |
1143 lt.) ln¬- t : t-||· -l·|·¤ + ·i-| l·|‹-|
:‹ª| + i -·+  -|·-ª| t( t -| ·|| ~|¤ +  ªi- -|
ª|l¬n t¤| ¤|t ·|·|t -|~l-|-i- -| t ~|· ª‹¤| ¤ ~|l¬·- ~|·
·|‹-- -| -- + | ª||‰| t|·|| ~|· l·|ª| - ~|¤ + |
:|ºn|¤| ¤|t z|-|- t ~|· -|~l-|-i- +  ·|·|t ª| ª¸· ~|· -ª| + |
la+ |-| ·|t‹--| t i
(~n tªi+ -‹-lª·¤t, l·|. 1, ª|. 73)
t·|·- ª|l·¤ª-| :ª-||:n l·|- ~·ª·t-||- ª|¦i (-|·|:)
+ ·-||- t l+  f¤r‹ªr +  ·|i --t|·i -·t l+ +  t|- t
·|ª| ·|l+ ·|i, -|·l·|¤| ~|· + ªl·¤| ¤·|·| i
(l+ -|l·|n ~·|-|t, ~n tªiª| : 1152, ª|. 432)
;rrrrr ~tn ª|‹--, -|·|l¦ª ªi-| l-|-n- ~zz||t -||n|-|
49
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
~t -|ª ··| | ¬ |- (~n -|-¤++ | 1340 lt.) ª| ¤¸z| ·|¤| :
“t·|¸· | +¤| f¤r‹ª ¤ ¤tt ·|i -|ª|--||- t|- t .” :z||ª + ·-||¤| :
“t| (~|· :ª|i -l·+ · -| + ·-||¤|) (+  ¤·i -|z|·+  ·| :ªn|-| t:
~|· ~+ª|· l¬ª-|- ~+ªª| -| ·t| + ·-i ‰|i i (+  ·||· ~ª|| -+ 
t|l·|· - t: ª|·|·| ª¤|+- + ·-||¤|. ~·| + i t·|¸· -|· ~·|i·| + |
lt‹ªª-|- -| :l‹-+ |n t| ·|¤| ‰|| -| ¤t| ·|: ‰|i i ·|t -| -| - ª¬| l+ 
(+  ¤t|÷ ¤· :·niª| --||·| ¤c ·t| t i -| - -ª| + i ¤t -: ·||- ª¬
+ · + t| l+  -·| + |-| -| --||·| ª| ·||l+ n + · ª-| t -¸ ¬ª + ª|
--||·| ¤c-| t i -ª| - + t| l+  z||¤ª ···|n :··|- -~|n| -|·i
--||·| + ·|¸n + ·-||( ~|· -|:| ·|ºz| ª i”
(-|-+¸ ·||- ~|’n| t·|·- , l·|. 1, ª|. 15)
çtæï=t æ  =z=ta æ ï atttt
~-|iªn -| ~l-|-i- t ·| ·- ª|l·¤ª -| - -|· +  |ª+  
ª| l·¤|¤- t (+  lª- t-| -¸ · +   ¤ + ·, --||-| -l·|¤|
+   ª|·¤·, ª| ·|t| +   -|·|¤·, ª| -- |- ·|t ·| ·|·
+   t-|·|t + | t --||-|| ¤· ·| a ‰| i ~-||-+  (+  ·|¸ c | t|‰| -| ~ ª||
ln¤ ·| |lt· t ¤| ~| · -ª| - ttr¸ ¬ ttr-¤  ¬ ª, tr rra ¤ r ª ª
+ i ·||··||t -| ª|n|-| ~ ·| l+ ¤| i ~|¤
- ·|¤|·| -|t -|- + ·-||¤| ~|· :z||ª + ·-||¤| :
“;tr ¤ t ¬r¤r¤r f¤r‹ªra ¤rtrt r ì”~|¤ + 
:lª-+ª||· ¤· -ª| - ·|-|¤| l+  -|·| -|-| t|-|| l·|- t-| l·|- n|+ ª|
l·|- :·niª| t i ~|¤ - + ·-||¤| : “-| ·||¤| -·
~| · :·niª| +   ª·l-|¤|- lª|+   ª| ¤ z- t i” ª|·+ |·
50
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
- -ª| + i - -| ¤¸ zi -| ~ ·| + i : “l·|--i ª ‹¤| + i - -| t :--i ¤|
:ª| ª| ‰|| ÷ i ª|i + -| t , ¤| ·ª|¸ n-n|t | l·|-
lª-| +  |·|in - t ·| ·- t|·|in + | z|tiª l+ ¤| ‰|| -ª|
¤+ - -| -|‹ª ·|·ª| + | ·|--|| ti ‰|| -|·|· ·||- ª|-|:|-| ‰|| i ¤t|÷ |
-| ª| ÷ -| l+ ·-| ‰|| ~| · n| ·|| + | ¬|-| ~| · ·| -n| -|| ·i + · ln¤|
+ ·-| ‰|| i n| ·|| +   lªn| -| ¤ª¤ª| ·|i ÷|n-| ‰|| -|l+  ¤| t
~+  |l··| +   ª||‰| ·|ª ª| n¸ + i + · i ~|+  | | -|
- t ·| ·- ª|l·¤ª -| -¸ t +   t|‰|| -| ·|| + · ni
t ~| · -- +   ª||‰| -- + i -|lª·|ª -| (+  ª||n -+  ·t| t¸ i -|
t ·| ·- ª|l·¤ª -| t¸ ª, t ·| ·- ª|l·¤ª -| ¤|’+ ¸  ·| ~| · t ·| ·- ª|l·¤ª -|
¤¸ ª| +   + i -| +  ¦ª| ª|| t ·|-| ª| -| ª-+  i·| t|
-| + | t¸ ~| · -- ª| -| ·|- ª|i¬i t ~| · -- + | ª|n|-| t ·| ·-
ª|l·¤ª -| : ª|| ªt -n|t + i l¬ ª-|- -| ¤t -||-
+ | z|·+   t |lª|n l+ ¤| t i ¤| ª|l·¤ªn ~l-·|¤| |
t ·| ·- ª|l·¤ª -| : ª|| ªt -n|t - +  ·-||¤| ‰||
l+  ~·|· - :| -l·|·¤ ~|l¬ ª· ·| -||- -| t --|ª · ª|¸ n -n|t
+ i l·| ¤|·- + | z|·+   t |lª|n t| -| -| ·| ª|n|-|
-- ª| ~ ·| + ·-|, ª|| ª|·+ |· ~·| :ª| ~-||--
ª| ª| ·| +  ª| z| t| - + | z|·+   t |lª|n t| ·t| t ~| · ¤ t ·|i ~|·· |¸
t l+  -| :| ~|¤ ~¤-i ·| ·||- t + +   -··| -||- ª| +  z + n|-|
:n|ti -|’ni-| +  ·-||:¤ i” ª|·+ |· -|-|ª|·
- -ª| + | -| ·lª|n|-, , :º n|ª|, -| ~ l·¤·| - - (¤|’-i
+  n+   ¤ -|ª|) ~| · ¤ t ª|¸ ·- -|’ni-| +  ·-||: ~| · ¤ t
51
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
·|i +  ·-||¤| l+  ( t|-|| | ·|·| - -t + | : t |·|- t| -| · ¤|ª| ~|
·||-| ~| · -| ·i -|n|+ |- - z|÷-| i (n+-n -|··||- + i ~t+ |l-|n
·||‹-, + i l·|>  ~º·||l·n l·|‹-, ª|. 216, -|nº¬ª|-)
f¬t‹= +t=t=+tt= rt ¬tut
7 ·|¸- 2004 ·|·|·| ¤i· z|·i+  ·|t|¤n ¤¸· (ª|¸·|| ¤·||·|) + 
-|+ i-| :ªn|-|i ·||: ~¤- ·|º +  t-|·|t ·||·|n -|ªi-| (+ ·|-|i)
¬rrtt ¬r¬ tr‹ªa + i ·||··||t -| t|l·|· t( -|
~¤-| -||·|·| + z :ª| -·t ª| ·|¤|- l+ ¤| :
“t-||·| ~|-|| + | ·||·| t i (+  lª- -|· ·|º - ª·º- ¤· -|c
+ · ~|-| -|÷ i :ª| +  ·||’ª :ª| + i -·|i~- l·|·|÷ ·|: i ~|¬ ·|÷i
·|÷i ~|· ¬|+ -|+  t| ·|: i l+ · :ª| -| (+  f¤r‹ª ·||lt· t¤| ·||
~¤- ~|¤ + | ·|· -|lªn-| ·|-| ·t| ‰|| i -ª| - -|· ·|º + | -·t -·t
+ i -+ni+  ª-| z|ª~ + · ªi l+ · -|·|-n·||- ·|+ - t( :-·||-|
n·||¤| l+  “--t|· ·|º - t-||· ·|--| ¤· ¤|- ·¬ + · -ª| -+ni+  ªi
t t-| ·|i :ª| + | :ª|i -·t ~l·|·¤- -| -|·-n| ·¬·| i” t-| - :n|·|
+  ln¤ + : ~|l-|n| ¤·|·| + | lª¬|¤| -|·|· ¬|l-· º¤|t + |(ª| -
t¤|, + ·|i ¤t trt¤ rr f¤r‹ª -|n| ·||-| -| + ·|i ª|·||·| ·||lt· t|
·||-| i :ª|i ¤·z||-i -| + |+ i ~ª|| ·|·|· ·|¤| i (+  lª- ·|· -| ¬r¤
(¤|’-i ~-|i· ~tn ª|‹--) +  rr-¢ªt rr¤rr-¤ t
1
+ i + ª|º -|n ·ti ‰|i l+  -|· ·|º + i -·|i~- ¬·|·| t|- n·|i ~|·
1. ¤|t :l·--||~ l·|ª| -| ~-|i· ~tn ª|‹-- ~+ |:ª ¤ ~|’-||n,
z|·i~- ¤ -·i+ -, -|·i¬ ¤ ª|i·-, l-·||·|- ¤ ªt|l-¤- ¤·|·| -|º-ln+  -||·|¸~|- ¤·
¤¸z ·|( ª|¤|n|- +  ·|¤|·||- ª- t i)
52
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
¤|t ·|· -|lªn-| l·|‹- ·||lt· t| ·|¤| -|·|· t·- ~·|·| -|· ¤· ~|·|
-ª| + | nt·|| + z --| ‰|| i ¤|t º¤ ·+ |÷· + i -·+  ª¬ + · ¤¸z-
n·|| : “¤t -|ª||:n ·|¤|- + ·-||- ¤|n + |- t .” t-| - ·|-|¤| :
“¤t t-||· -|lz|ª z|¬ -·i+ -, ~-|i· ~tn ª|‹-- t·|·- ~-n|-||
-||n|-| rrrrrr¢ ;r¤rtr ¬œrrt + |lª·i ··|¤i t i”
:ª| ¤· l·|‹- ·||n| : “-|:| :- +  ¤|ª| n -|n|, -| :- ª| -|n|+ |-
+ ·-| -||t-| t¸ i” t-| - ~|¤ª| -| -|z¤·| l+ ¤| -| - ¤|¤| l+  ·|º + |
·||·|n -|ªi-| (+ ·|-|i) n ·||-| -||lt¤ (z||¤ª :n|·| + i + |: ª|¸·-
·|- ·||(), ¤¸ t-||· + ·|-|i ~|- + i ª|¸·- ·|-i i”
;tr ·|+-·|¸ +  ª|·|- ¤|t l·|‹- ·|i (-- +  ·|º ¤·) ·||lt·
t| -|+ | ‰|| i ~-|i· ~tn ª|‹-- - -ª| ¤· :l‹+ ·|ªi
+ | lz|z| + ·- t ( ª|’¤- :ªn|-| ¤ z| + i i ~|¤
+ i :l‹+ ·|ªi + |lz|z| +  --i·| -| ¤rr f¤r‹ª rrrrt¤ 
ªr ;t¬rrr rr ªr¤r ~|· lª|l-ª|n( ~|ln¤| + |lªl··¤| ··|l¤·¤| -|
·|~- + · +  ¬œrrtt ·|i ·|- ·|¤| i -ª| - ~-|i· ~tn ª|‹--
ª| :l‹-t|: -|~¦·||-| ~‹ª|·| -| ¤·z||l-¤| +  tn + 
ln¤ ª~|~| + i ª·º¤|ª- ·|i + i i f¤ t ¤|t -| -|lªn-| l·|‹- ~·|
+ ·- n·|| l+  -| -|ª|--||- -| t| ·|¤| t¸ ~|· ~|¤ + | -|·iª ·|i ·|-
·|¤| t¸ nl+ - :ª| (-| ·|¤|-) + | -ti z|÷¸·|| i +¤¸ l+  :ª| - ~¤-
~|-| +  ·||·| -| + |-| + ·- +  ª|·|- -|· ·|--| ¤· ¤|- ·¬ lª¤|, -|·|
·|--|| ·|- ·|· ªª +  -||· ª|| -ti ª|+ |, -| ~¤- ·|--| ª| ·|t- Œ¤|·
+ ·-| t¸, -|·i ·|i¤i ª|º- ·|ªª| -| t ¤|t -| + t-i t l+  :ª| + | ¬·-|
+ · ª| i :ª| ¤· ¬rrtt ¬r¬ tr‹ªa - ·|÷i -|t··|-
53
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
~|· z|++ - ª| -ª| ª|-|:||¤| l+  ~|¤ ~·| -|ª|--||- t|
-|+ t ~|· ªrrtr ¤r¤  +  lª|l-ª|n -| ·|i ª|l¬n t| -|+  t ¤t -|
·|¤|- ~|¤ + | :ªn|-|i ·||: ·|i t ~|· ¤i· ·||: ·|i, lnt|·|| :ª| + |
z|÷ ªil·|¤ i ~|¤ + |+ i ª· -+  -ª| :ª|i -·t Œ¤|· ª| ª|-|:||- ·t
-|·|· ¤|t ~¤-i l·|ª ¤· + |:-| ‰|| ~|· + t ·t| ‰|| -| :ª| -ti z|÷
ª|+ -| i l+ · ¬rrtt ¬r¬ tr‹ªa - ·|·| ª|º- nt·|
-| + ·-||¤| l+  ª¬| -||- ·||~|, ¤·-| ~·|· -|· ·||ª| ¤|+ 
+ | ·|n|n ~| ·|¤| -| --t|·| +¤| ·|-·|| .
¤t ª|- + · ¤|t -| …¤|- l·|ª| ¤· f¤r‹ª ·||lt· t¤| ‰|| -ª|
¤· + ¤+ ¤i -|·i t| ·|: ~|· ·|·| ¬rrtt ¬r¬ tr‹ªa
- -ª| ¤· + z ¤c + · ª-| l+ ¤| -| ¤|t ~¤-i l·|ª ª| ·||·| ~|- t(
+ t- n·|| l+  ·|ª| | t·|¸· -|·| ¤|’ª| t l+  -| -|n| ·||-·|| ~|· l+ ·
ª|·||·| -ti ~|-·|| i l+ · ~ ·| + ·- n·|| i ~·| -|¸l+  -| ~|¤ +  ·| ·i(
:ªn|-| +  ·|¸n + · -|+ | t¸, lnt|·| | ~|¤ -|·| :ªn|-|i -|-| ·¬ ªil·|¤ i
:ª| ¤· ¬rrtt ¬r¬ tr‹ªa - -ª| ~œ||·i -| -|lªn-|
l·|‹- + | :ªn|-|i -|-| “ªr¬rrr ªrrtr” ·¬| i -ª| -| -|lªn-| ~œ||·i
l·|‹- - ·||- ·||- ¤t ·|i :·|ª| l+ ¤| l+  -| ~¤- (l·|‹-)
·|i¤i ·|--|| + | ¬rrtt ¬r¬ tr‹ªa + i ·||··||t -|
n|-·|| ~|· -|ª|--||- + ·¤| + · -- ª|·| + | ·|i ~œ||·i ·|-¤|-·|| i
ª|’¤- :ªn|-|i + | -|ª-i + |-| ·|i + ª·|| ~|· ~|lz|+ |- ·ª|¸n + 
t-|·|t -|ª-i + |l+ n| -| z||l-|n t| + · ·|t ¬ª| -| ª|+ · ·|i
+ ª·|| i
54
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
æto æt= tt= f¬t‹=ta
rrta rrta ;t¬rrrt +rr;¤r !
f¤rtr atr t-| :‹ª||-| -| ~-z ~|· ·|· t· ª| -·t +  n|·||
ª| ¤|lª|-| ¤÷-| t :ª|i -·t f¤r‹ªra -| ·|i -+  ¤ ·|ª ª|-| -·t + 
l·|‹-|- t|- t i ¬r¬rr a¬r¬r + ·~|- -|·|iª + ·+ |- t-|iª -|
l·|‹-|- + | + |n lt+ |¤- + ·-||-| t :
at-¤rrrq ¤ ‹¤r¬ ;rrrª : ~|· ¤t
l+  t-| -| + z -+  t ~|· + z ª¸ª|·i
-·t +  t t-| + ti ·|t + º t( t i
(¤|·t : 29, ~n l·|‹-, 11)
rr=¬¸¤  ¤ t ¢r f¤ trr :
r¤rta trfª¤¢ªr tni-|i + ·-||- t : ·||’·|
n|·|| + | + t-| t l+  l·|‹ª|, ~|l+ n ~|· ·||n- ¤|ni -|ºn¸+  + i ª|
ti l+ ª-| t : :‹ª||- ~|· l·|‹-, ~|· :- -| t· ·|·|t + i l+ · ª| l+ ª-|
t, -+  ~|· ·|ª i -+  :‹ª||-| + | ~·|·|· + t| ·||-| t l+ · :- -|
·ª|¸n ·|i t|- t ~|· ~|-| :‹ª||- ·|i, ·|·| l+  ·|· n|·|| + | ~z|·|·
+ t| ·||-| t l+ · :- -| + z + |l+ · t|- t ~|· + z -ti, ·|· l·|‹-|-
+ | z|¤|-i- + t| ·||-| t i (z|~·|n :-||-, + ªn + i -||’l·+ l-n -|n|(+ |,
~n tªiª| : 40, l·|. 1, ª|.163, 164, -|nº¬ª|-)
r¤r ¤ t ¢r’¤a ;ªrrrtrrt ¤t f¤r‹ªra ª +rt ¬ªªr¤  ¤ rr :
r¤rta ª|l·¤ª-| ª|:ª l·|- ·|·|· -|·|: ª|
-|·¤i t l+  ·|·| t·|·- ª|l·¤ª-| :·||ti-| ·|--n|t
z|·i+  + i -|’-|i· ª| + |l··| t( -| ~-n|t -~|n| - -- + i -·+ 
55
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
¤t ¸ ¤ +  ·-||: l+  n| ·|| -| t ·| + | (’n|- + · ª| i ~|¤
n| ·|| -| (’n|- +   ln¤ l-+ n ~| · (’n|- +  ·-||¤|
l+  ( n|·|| | --t|· ¤·¤ª ·||· - (+  ·|· ·|-|¤| t lnt|·|| --| :ª|
+ | t·| + ·| -| ~|¤ +  :ª| (’n|- + | t· rrtrrrrrª f¤r‹ªr ;‹tr -
ª|-| ~|· + t| ¤|’-i t-| t|l·|· t, t-| t|l·|· t i
(·||l-|-n ·|¤|- + i -~¤ilnn + ·~|-, -t¸l-n ~|¤- : 27, ~n tªiª| : 25043,
l·|. 9, ª|. 134)
f¤r‹ªra +rt rr¬f¤¤rª ¤  r¤  rr ªr¤rrt ¢ªr :
r¤rta ª|l·¤ª-| ~·|¸ ª|:ª ¬ª·i ª| -|·¤i t
l+  -|~l··|- + i ·|t| -+  ~|¤|·| ¤t-|·|i f¤r‹ªra ¤ ;‹trrª ¬rt
arrrrr -rt¤r l+ ¤|-|- +  lª- -ª| + i ·|¤|ti ª·| i (ª|titn ·|¬|·i,
l+ -|l·|n ~|·||-, ·||·| ·+:ªª||l- l·|l‹-ª|~, ~n tªiª| : 609, l·|. 1, ª|. 222)
faætaa =t== atæ f¬t‹=ta
r¤rta ª|l·¤ª-| ~·ª-n|t l·|- --|· ª|
l·¤|¤- t l+  ¬r¬rr +  -|t ·|¸·|, ª|-|( ·| ¤¸·|, -|-· ·| t- ~ l-n
- ¤¸·| - ª|t |·|( l+ ·|-| +  ª||-|- ª|¸·(
·t -||- + i l-n|¤- +  ·-||: -| ª|t |·|( l+ ·|-| ¬ |-||z|
·t i ~|¤ - :z||ª +  ·-||¤| +¤| ·||- t l+  -|
f¤r‹ªr ª| -- +  ¤·¤ª ·||· +  ·||· -| --| ª| ~-z| ·|¤|·| ª|--| t¸,
·|·| ·|i -| ~-n|t -~ |n| +  :ª| :z||ª ¤· ¤t-|-| t¸ :
at-¤rrrq ¤ ‹¤r ¬ ; rrrª : -| - -|
ª| -| ~¤- ··| + i + | - ª|i - ’-|-
:| ºn|~| ·| i (¤|·t : 27, ~·t-||- : 16)
56
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
-| ¤| t + t- t : ¤|’-i (
t-||· ¤·¤ª ·||· | - ·i - ’-|-| ª| + | : ·|i -|i·| ( ª|i -ti t l·|ª| + |
t-| :| ºn|( - · ti ln¤ --||-| -|’·i+   t i
(n+-n -|··||- + i ~t+ |l-|n ·||‹-, + ªn l·|’ª|l-‹-·|i :n¬...., ª|. 90)
= tm   = tet æ ï a¬tr =t ¬tt =t ¬t¬t == atæ f¬t‹=ta
r¤rta trfª¤¢ªr =r¬¢ + ·-||- t -| ¬÷ t|
+ · --||… ~ª| + · ·t| ƒ| ~|· -| - ¤t ~|¤- + ·i-|| l-n|¤- + i :
at-¤rrrq ¤ ‹¤r¬ ;rrrª : t· ·||-
+ | -||- -|¬-i ti
(¤|·t : 4, ~|n :-|·|- : 185)
¬rt ·||· ·||· :ª|i + | ª|t·|-| ·t| i ·|· +  (+  + |- ª| l+ ª|i
¤+ |·- ¤|n - ¤+ |· + · + t| : “:ª| ~|¤- + | ·||· ·||· +¤¸ ª|t·|-
t| . --| - t-||· -rrt f¤r‹ªr + | + ·n + · lª¤| t ~|· :ª| ~|¤- + |
ª|t·|- + i ¤·|t ª| l·|‹- ~¤- ª|· ·|i ~|ª-||- + i -·+  -ti -a| ª|+ 
¤t| -+  l+  + |- t| ·|( i”
(n+-n -|··||- + i ~t+ |l-|n ·||‹-, (221), ª|. 221)
ar¬¬te ¬t¬tt= f¬t‹=ta
(1) t ·| ·- ª|l·¤ª -| -| ~ |·| l·|- ·|·|n
l·¤|¤- + ·- t l+  ~-n|t +   -|t ·|¸ ·|, ª|-|( ·| ¤¸ ·|, -| -· ·| t -
~ l-n - ¤¸ ·| - :z|| ª +  ·-||¤| : “- -| -| ª| ·||
57
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
z|º ª| ·|- -| --||·| (-t··| ª) ¤c -| -||lt¤ l+  ¤|t ·| n‹ª ~|¤|·|
ª| l+  ·|~- + · +¤¸ l+  l+  l·z- ·|i -ª| +   ª||‰| --||·| ¤c - t ~| ·
-ª| + i l+  ·|~- + | ª| -- t ~| · ¤| t rr trrrrrª f¤r‹ª ·|| +  ·| | -|
t| - t ¤| -ª| +   ¤÷ | ª| -| -ª| +   ª||‰| -„ +  ·|· -| t| - t ¤| t ·|i
-ª| +   ª||‰| --||·| ¤c - t ~| · -ª| + i l+  ·|~- + | ª| -- t ~| ·
-ª| z|º ª| + | ·| n‹ª ~|¤|·| ª| l+  ·|~- + ·-| -ª| +   ~¤- ·|·
~| · -ª| +   l·|ª| -¤|t +   ·|·| ª| rrttt f¤r‹ªr ~| · ª|·+ z|
z|¤|- i- + | ·|·|| ª -| t i”
(-|ª-ªn ·|··||·, ~n tªiª| : 2655, l·|. 7, ª|. 97)
(2) t·|·- ª|+¤|- l·|- -|t··| -||·|-i ·|- -|
--||·| -t··|ª +  ln¤ -a- -| -- + ª||‰| -- +  ·|· -| ·t- ¤|n
f¤r‹ªra ·|i -a- ~|· -- +  ª||‰| --||·| ¤c- ~|· -- + i l-n|¤-
+ ·~|- + | ª|-- i t ·| ·- ª|l·¤ª-| ª|·i + t- t -| -
t ·| ·- ¤·| iª ·+ +  |z|i ª| ¤¸ z| l+  t ·| ·- ª|+ ¤|-
+ | :ª| ·||- + | : --| + ª| t¤| . -| t ·| ·- ¤·| iª
·+ +  |z|i - ·|¤|·| lª¤| l+  ·|·| ª|+ ¤|-
-|i¬ | ¤+ |· + i ~|¤|·| ª|-- -| ·|·|·| ·||- -| -‹t ~|¤|·| ªi ·||-i :
“( ~-n|t +  ·|‹ª | ·|·|·|~| -|- +¤¸ l+  t-| --t|· ·||: t t-| ·|i
--t|· ª||‰| --||·| -t··|ª +  ln¤ -a- t ~|· --t|· ª||‰| t-| ·|i
--||·| ¤c- t i” -|-|‹-| -- + i ¤tz|- ¬·-| t| ·||-i ~|· ~-||- t|
·||-| i
(l+ -|l·|n t¤|l-+  ln :·- ~l·|¦‹¤|, l·|. 2, ª|. 497)
58
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
f¤r‹ªr ¤  ªrrr¤r ¤zª ¤ t ¤rªrr :
r¢ttr -| t l+  --| n|·| ·||ª| ¤· + ·||( t|·|- - + ·| :ª|
ln¤ l+  ¤t l·|‹-| +  --||·| ¤c- + i ·|·|t t i (n+-n -|··||- + i
~t+ |l-|n ·||‹-, l·|>  ~+ |:ªt-| ¤ :·||ª|-t-|, ª|. 102)
s +=r æ ï æetp¬tï æ == atæ f¬t‹=ta
(1) t·|·- ª|l·¤ª-| ~-| l·|- ~·|i ··||t
+ ·-||- t l+  t·|·- ª|l·¤ª-| ~·ª-n|t l·|- ~-|
-|lª·|ª t·-| -| -||·|¸ª ‰| l+  (+  ª|+ ª ~|· lª|¤|t -|-|+ ª|· ··| + |
ª||¤ ~|¤| ~|· ·|--n|t z|·i+  + | -¤|+  l+ ¤| i l+ · ¤|t -|+ |-|
:·||ti-| +  ¤|ª| ~|¤| ~|· ·||¤| --||·| ~ª| + · ·t| ‰|| -| t·|·-
ª|l·¤ª-| ~·ª-n|t l·|- ~-| -ª| +  ¤|ª| ~| + · ¬÷
t| ·|( ~|· + ·-||¤| : “( ª||¤ | z||¤ª --| - --·t +  ~·+ |- ¤¸· + ·
ln¤ t ~|· ~·| -| --t|· ·||· -| ¤t| +  -| ª|-|:| n|·|| ª| ÷·-| t¸
(+ ti ¤|t --t -||· - ÷|n lnt|·|| --| ¤t| ª| ·|-ªi -|n ·||~|) i”
-|-|‹-| ¤|t ·|¸-|| ~|· ~|ª-||- + i -·+  -÷ ·|¤| i
(n+-n -|··||- + i ~t+ |l-|n ·||‹-, l·|>  ~+ |:ªt-| ¤ :·||ª|-t-|, ª|. 101)
(2) r¤rta ª|l·¤ª-| ~·|¸ ·|·|· + ·-||- t l+ 
t·|·- ª|l·¤ª-| ~·ª-n|t l·|- ª|+¤|- ·|--n|t z|·i+ 
+  + ·i·| ·|a ‰| + i ~-||-+  (+  ª||¤ :·|+ i ª·¤|·| ª| ª|l¬n t¤|
~|· ·|--n|t z|·i+  + | -¤|+  l+ ¤| l+ · t ·|· ~ª¤ª +   ¤|ª|
~|¤| ~| · -ª| + | ·|| ª|| lª¤| i t ·| ·- ~ ·ª -n|t l·|- ª|+ ¤|-
- -ª| ª ¬ + · +  ·-||¤| : “q f¤r‹ª | ~·| -¸ - ~¤-|
- -·t ~ª| + · ln¤| t ~| · t-||· ·|--| - -| ª| ÷· ·t t lnt|·| |
59
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
- -| ¤|¤ª| -|n ·||~| i” -| -|‹-| l·|·· ª| ¤| t ~|¤| ‰|| ¤ti ª|
¤|¤ª| -|n| ·|¤| i
(n+-n -|··||- + i ~t+ |l-|n ·||‹-, l·|>  ~+ |:ªt-| ¤ :·||ª|-t-|, ª|. 100)
æ t’ttp +t vt= m  t æ t a atm   æ == atæï f¬t‹= æ t =a
r¤rta ª|l·¤ª-| ~·ª-n|t l·|- ·|·|· + ·-||-
t l+  -| (+  ·|- t ·-| z|·i+   -| ª|l¬ n t ¤| -| ª ¬| l+  -|‹ª ~ | ·-
·| - -n|t z|·i+   + | - ¤|+   + · ·ti t i -‹t| - -| :| -~ ··| ·| ¤
t ·|-i -| ÷|n lª¤| (+¤¸ l+  ¤| t ~ |-| ~ | ·-| + i - ·t -ti ‰|i ) i
·|·| ¤| t ~ | ·- - ¤|+   ª| +  |l··| t : -| ·||t· l-+ n ·|: i -| - lªn
-| + t| -| :- +   ¤iz ·||- -|l+  -| :- +   ·|· ª ¬ n¸ i ¤| t -|n-i
·ti ¤t| -+  l+  (+  ª z¤|· ·| ·| |· (-| lz+ n -·i-) ·||ºi -| ¤t -|i
l+ · -ª| ·||ºi ¤· -|c ·|: i -| ·|i -- +   ¤iz ¤iz -ª| ¤· -|c ·|¤|
l+ · ¤| t -ª| ª| --·i -| -| ·|i -i-| --· ·|¤| l+ · ¤| t (+  ¤i·|-
·| ·|n -| ª|l¬ n t : -| -| ·|i -- +   ¤iz ª|l¬ n t| ·|¤| i +¤|
ª ¬-| t¸ l+  ¤t| +  z -| ~ --|· ~+ ·|ª ·| a t ( t -‹t| - -| :| ª|
¤¸ z| : “( :·- ·| ·| · | ~|¤ ¤t| +  ª| ~| ·|( .” -| - ·|¤|·| ª - +  
·|·||( -- ª| ª| ¤|n + · lª¤| : “~| · ~|¤ n| ·| + | - t .” -‹t| -
+ t| : “rrr f¤r‹ªra r ì”
-| - + t| -| - -|‹ª ~ | ·-| + | ·| - -n|t z|·i+   + | - ¤|+  
+ ·- ª ¬| -| -‹t| - -| :| -~ ··| ·| -| ÷|n lª¤| ¤|’-i ¤| t -| :|
:‹ª||- +   lª|¤| + | : ~| · -|º n¸ +   -||’n¸ -| t : -| -|‹-| -| -- +   ¤iz
-|n ¤÷ | ¤t| -+  l+  :ª| ·|·|t ¤t -| ·|¤| i -‹t| - + t| : “¤ t
60
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
t-||·i ~ | ·- (¤|’-i l·|‹-|- -| ª| ) ‰|i , ( :·- ·| ·| · | ~|¤ +¤|
¤ª|‹ª + · ·| .” -| - + t| : “¤+ i t : -|·| | ¬·|¸ · ¬|- + | lªn
-||t ·t| t i” t |n| l+  -ª| ¤+ - -|++ ( -| + · -|| -| -|·| | ¬·|¸ · + |
+ ti -|-|| l-z||- - ‰|| i n l+ - ¤| t -| · ¤|ª| ¤+ i t : -|·| | ¬·|¸ ·
n ~|( i ·|·| -| ¬| -| + | -| -‹t| - -| :| ª| + t| : “·|| ·||+  i ·|-|
·|: t -- + | ~|¤ ~¤- ª||‰| n ·||( i” t ·| ·- :·- ·| ·| ·
+  ·-||- t l+  -| - ¤| t ·|-|i t : ¬·|¸ · -a|: ~| · ·|·
¤|¤ª| ~| ·|¤| i
(n+-n -|··||- + i ~t+ |l-|n ·||‹-, + i l·|>  ~º·||l·n l·|‹-....,ª|. 247)
=æ  f¬t‹=ta tte +t¬rttt æ  tt= +t =rï =ra
r¤rta ª|n-|t l·|- z|·|i·| + ·-||- t l+  -|
- -|++ ( -|+ ·-|| -|‹-l+ n t|- + | :·|ª| l+ ¤| ~|· ~¤-| ·|· ·|-|
lª¤| i ·|·| -| - -ª| + | ¬|ni + · +  ¬·iª|· +  lª|¤ª + · lª¤| ~|·
-ª| +  ª·¤|·| ¤· ¬÷ t| + · (l·|‹-| + | -|¬|-·| + · + ) + t| ( ·|·
¤|n| | t-| --t|· ¤÷|ª|i ·t -| --| - t-| ~-z| ¤÷|ª| -|t·¤| l+ ¤|
(¤|’-i l·|‹- t| + · ·|i - ª|-|¤|) ~-n|t -~|n| --t ·|t-·i-
·|ªn| ~-| + ·-||( i t-| - --| ª| ·|n|: ti ª¬i ~·| t-| - ~¤-|
·|· ·| -| lª¤| t ~| · -|++ ( -| + · -|| -| ‹-l+  n t| ·t t
¤|’-i lnt|·|| --| ¤· ª|n|-|-i t| ~|·
~-n|t + i ·t-|- ~|· -ª| + i ·|·+ - i -| ·|· -| ª| l+ ª|i ·|¤|·|
ª- ¤|n - ·|¤|·| lª¤| : “~-n|t --t ·|i ·|·||( ¬· ~-| + ·-||(,
t-| - ·|i --| ª| ·|n|: ti ª¬i ~|· t-| ·|i ¤t| ª| ·|| ·t t :ª| ln¤
61
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
l+  l·|ª| - ¤t ·|· ¬·iª| t ¤|t ·|l+ ·|i t ·|| t·|·- ~·|¸ ·|>  ~|·
t·|·- --|· + | ·|·| ·|n| + t-| t i”
(lª|+ l-ªª|+¤t, , l·|. 4, ª|.358)
f¬t‹= æ ï atttt
r¤r¸t ª|l·¤ª-| ·||ª| ~|’·|-| +  ª||lt·| ·||ª
t·|·- ª|l·¤ª-| ~·|¸ ~·ª···||+  + ·-||- t l+  -|·
¤|lnª l·|·|-|i ª|l·¤ª-| z|¬ -|t¸¤¦i- ¬ª¢¬ ¤ rf¢t ¤rt¬rªt
:z||ª + ·-||- t l+  “-| (+  ·|- ·||-|~ -|‹ª|¸· -|
--||·| ¤c ·t| ‰|| l+  -| - ª|-¸-| ¤· l+ ª|i z| + i t·+ - + i
~|¤|·| ª|-i l+ · (+  ·|÷| ª||¤ ~|¤| ~|· -ª| - ~¤-| -|t -|· ª|·ª
+ i ·|·|t -| ¬|n lª¤|i -| - ·|·| ª|·ª + | :·|ª| l+ ¤| -| ~¤- t|‰|
ª| -ª| + | tº| lª¤| ~|· ª|·ª| l+ ¤| l+ · ·|·| -| ~œ|lt·¤|- +  ln¤
·|a| -| ¤|t -|·i ·|- ¤· -|n- t( -|·i ·|·ª- ¤· -|c + · :ª| ª| ln¤º
·|¤|, ·|·| -| - ª|n|-| + ·| -| -ª| + | - ª¬| i
¢¸ trt lª- -| ·||-| ~ -|lª·|ª ª| ·||t· -| ª|- -| ·|¤| -| (+ 
z|º ª| + | ª ¬| l·|ª| + i ~| ¬ l·|-ni + i - ·t ‰|i ~| · +  ª n-·||
‰|| i -| - ·||- ln¤| l+  ¤ l·|‹- t -ª| - -|:| ª| + t| : “-| ¤|ti
l·|‹- t¸ l·|ª| + | ~|¤ - + n ·|- ª¬| ‰|| -| - ·|t-
ª| ~|ln¤|( l+ ·|-| + | :ª| -·t ~|·|-||¤| t l·|ª|
-·t ~|¤ + | ~|·|-||¤| -|·|· ~|¤ + i
-·t -- -| ª| + |: ·|i ª||l·|- + ª-| -ti ·t|, -- -| ·||’·| ¤|t ‰| ·||
·||lt· ¤ ·||l-- ª| ·|·|·| ·|(, ·||’·| ¤|t ‰| l·|- +  lªn -| :l·-·|·|
62
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
t¤| ~|· ·||lt· -| ª||l·|- + ª-| ·t, ·||’·| ¤|t ‰| l+  ·||lt· -|
-|·-l··| t( ~|· ·||l-- -| ª||l·|- + ª-| ·t nl+ - -| - ~|¤
+ | ª¬| l+  ~|¤ - ·||lt· -| ·|·|·|( ~|· - ti ·||l--
-| i” l+ · -ª| - -|:| ª| ª·º¤|ª- + i +  “~|¤ -|:| ~¤- t|‰| ¤·
-|·|| + ·¤|( i” -|-|‹-| -| - -ª| arªrr + ·¤|:i
(·|t¸·|-n ~ª|·|·, l·|>  -·i+ t , ª|. 168)
f¬t‹=ta +t +t-e=ï æ t+t æ ï ttrt=
q¤  :ªn|-|i ·||: ~¤- z|º ·||: +  t-|·|t lª|‹· +  -|z|t¸·
·|·|·| rrrr ¬¤ t¤  +  -|·||· z|·i+  ¤· t|l·|· t( i
-- +  z|º ·||: ¤· l·|‹-|- +  ~ª|·|- ‰| l·|ª| + i ¤·|t ª| ¤|t
+ |+ i ¤·z||- ‰| i -‹t| - ª||lt·| -|·||· ª| + z :ª| -·t :lª-·||ª||
l+ ¤| l+  ¢r’¤a ;t¬rrrt +  -|ª-i + |-| + i -|ªªl+ ·¤- + i ¤·|t
ª| ~|¤ + i ·||··||t -| l·|¤|ª| ª· t|l·|· -ti ·t ª|+ -|, ~·|· ~|¤
·|· ¤· ti :n|·| + i + |: -·+ i·| + ·-|| ª -| (tª||- ~·|i-| t|·|| i
¤t ~·| + ·- +  ·||’ª ¤|t ¤|¤ª| ·||·|n -|ªi-| n|º ~|( i t ·- ~·|·|
- |· ¤· ·|· ¤· ti -- +  z|º ·||: + | : n|·| t|-| z|ª~ t| ·|¤| i -- + 
·||: ¤· + |l·|·| l·|‹- + i + |: ª¸ª|·| l·|‹- º|¸·| l¤º|: + ·-| (l·|ª|
·||ln·|- rrrr ¬¤ t¤  + i -·+  ª| ·|·|| ·|¤| ‰||) i
·|·| -ª| :ªn|-|i ·||: - -|~|ln·| l·|‹- ª| -ª| + | -|-| ª¤|+- l+ ¤|
-| -ª| - ~¤-| -|-| ¬ª¢trrrrª ¬œrrtt ·|-|¤| i :ªn|-|i ·||: -
t·|- t|- t( -ªªi+  + i ·|··| ª| ¤¸z| : “+¤| ~|¤ ¬rrtt ¬r¬
tr‹ªa ª| ·|~- t .” l·|‹- - + t| : “·|i t|,
63
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
-| ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa + | -| ·iª t¸ i”
:ªn|-|i ·||: - ª| ¤|n l+ ¤| : “-| +¤| ~|¤ ª|’¤- :ªn|-|i +  
-|ª-i + |-| ·|i + ·- t .” l·|‹- - ·|-|¤| : “ !
r¤rrtr f¤r‹ªra ¢r’¤a ;t¬rrrt ¤  rr-¢ªt rrrrr¬ tr ¤rªrtar
r, ¤rr +rt ¬¤ª ¤ ªrt¬r rr ;f‹¤ tr¢t ¤ rfrrrr ¤ ta r, ¤ ¤rrª
rr¢tªr rr r¤ar¤rt tr‹ªar +rt ;f¤arrr¬ rr frr¤ a, rr-¢ªt
¤ rf¤ ¬r rr tr¤ t, rr-¢ªt ;‹¬rrrra ¤t ¬rr¬ ¤ ta ¬rt ¢tr
+rt ¢a r ì ;f¤arrr¬ rr rrrrt +rt ªrr ¤ r;¢r rr¤  ¬ªra r ¬rt
rrf¤rtt ¬t ¤rrat r ì”
¬r¬rr ¤ trr qtrr ¤ t a¶r ¤ ¤rrr rr
q ¢r’¤a ;t¬rrrt a tt ¤¸ rr rr-rt rr
æœtt=ï f¬t‹=ta
‹¤¸ + ·|-|i (·||·|n -|ªi-|) +  (+  :ªn|-|i ·||: + | (·|| (+ 
-|lª·|ª -| :-||-|- + ·¤|- t) -t·i·i ·|¤|- + z :ª| -·t ª| t :
t-||· ~n|+  +  ª|l·¤ª ª||lt·| - -|:| tnl+ ¤| ·|-|¤| l+ 
t-||·| -|ª-i + |l+ n| + |ª+  -·|· (n|÷+ |-|) + i (+  -|lª·|ª -|
at·| t¤| ‰|| i -|ª-i -|+ ·| +  lª¤ ·|( ·|ª¤n +  -|-|l·|+  :z|| + i
--||·| ·|| ·|-||~- ¤c- +  ·||’ª ª| ·|‹º +  ~‹ª· ~‹ª· ª|| ·||-|
t|-| t -|l+  ar¤¤r¢ ~|· tr¢rq rr¢tªr ¤·|·| + i -·+ i·| ~|ª||-i
ª| ·|- ª|+  i -|·|· ·|ª¤n + i l¬n|+  ¤·|i + ·- t( t-| - ·|- ·|(
-+  :l·--||( l·|> | -|’- + | lª|l-ª|n| ·||·i ·¬| i -|’- º¤|-i ª|
+ |l··| t|- +  ·||’ª z|·+ |( + |l+ n| -|lª·|ª +  ~‹ª· ~|·|-| + 
ln¤ nº ·|( ~|· -| ·||t· ª|t¸- -| ª|| ·|¤| i t-| ª||( t( ‰||÷i ti ª·
64
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
·|·|·i ‰|i l+  -|lª·|ª +   ~‹ª· ª| -|i¬ - l-|-n|- + i ~|¤|·| ~|-
n·|i i ª|¸ ·- t |n + | ·||(·| | ln¤| -| -||’n¸ -| t ¤| l+  -|lª·|ª +  
~‹ª· ª|| - ¤|n :ªn|-|i ·||:¤| + | ~-||-+  l+ ª|i - -||·-| ¤iº-|
z| ª~ + · lª¤| ‰|| i -- + | n|- ~| · ‰|Œ¤÷ n·| ·t ‰| -|·|· -||·-
¤|n| -·| · -ti ~| ·t| ‰|| i +  z ª · ·||’ª -||· ¤iº + | lª|l-ª|n|
ª+  ·|¤| i --||-| z| ·+ |( +  |l+  n| ª| ·t -+  ·||·|- ·t , ¤| t
:l‹-t|: ¬ | +  ·| ª| ‰| i ª¸ ª|·i ·|- -||· ¤iº + | lª|l-ª|n| l+ · ª|
z| ª~ t| ·|¤| i (+  t ·|- +  - ·||- ¤ t ‰|i l+  -| ª| -| ·|- l¤º|: ª|
-|t + ¸  ·| ·t| i
attrtt ·|- ¤t - t¤| l+  --||-| z|·+ |( + |l+ n| -|lª·|ª
+  ª|t¸- -| ª||(·| ~|· -| (¤|’-i ª|l·¤ª ª||lt·|) -|lª·|ª +  ~‹ª· i
-|·|· -ª| ·|- ·||t· ª||- ¤|n| + i l¤º|: z|ª~ t| ·|: ~|· -| ~‹ª·
ª||- +  ·|| ¤·|¸ª (+  ·||· l+ · -|t+¸ ·| ·t| i :-- -| -|:| (+  -|t·|
lª¬|: lª¤| ~|· (+  ~|¤|·| ª|-|: ªi, + |: + t- ¤|n| + t ·t| ‰|| :
t-| f¤r‹ªra t ~|· ¬rrtt ¬r¬ tr‹ªa +  -|·iª
(¤|’-i ~œ||·i) t i t-| :ª| ln¤ ·|ªª|| ~|¤| l+  --| - -|ª-i -|+ ·|
+  lª¤ t( -|ª-i + |l+ n +  ·|ª¤n ¤· ~-|n +¤¸ -ti l+ ¤| ~|·
:ª|i ln¤ t-| - z|·+ |( + |l+ n| + i l¤º|: + i (- l+  :l·--||(
l·|> | -|’- + i ¤·|t ª|) i ~|¤ -|¸l+  ª|l·¤ª t ~|· t-||· ¤i·| -|lz|ª
¬rrtt ¬r¬ tr‹ªa ª|l·¤ª ·||ª| + | ·|t- (tl-·|-|
+ ·- t i lnt|·|| :ª| ln¤ ~|¤ + | z|÷ lª¤| ·|¤|, ~|:‹ª| (ª|| -
+ il·|¤·|| i
65
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
f¬t‹=ta æ ï s+t
rrta rrta ;t¬rrrt +rr;¤r !
;‹trrªr + i l-ª·|- l·|‹-|- + i --| ¬|ª|i -¤in t|-i t i
:ª| ·||· -| -|‹ª l·¤|¤|- -|n|t·|| + il·|¤ :
a¤t¬ ¬trr f¤r‹¢r trª ¤r¬ trrrªrt f¤r‹ª :
rrf¤ ¤r :·- t·|· ~ª+ n|-i “¬¬ ;trrªrr
¤ t arrtf¤rttrrrªrr” -| + ·-||- t : ª|t|·|i l·|‹- t·|·- ª|l·¤ª-|
-ª-||- l·|- ª||nt + | 219 lt·|·i -| :l‹-+ |n t¤| i
(~n :ª||·|t + i -|il·|ªª|t|·|t, ·+ -| : 5806, l·|. 4, ª|. 504)
¬rªrt ºrr ¤rª ¤r¬ f¤r‹ª :
r¤rta :ª|| l·|- ~·|¸ :ª|| + ·-||- t l+ 
t··||·| l·|- ¤¸ª|+  + | ¤t ¬·|· ¤t-|i + i ª|· ·|-|i- -|i- -| (+ 
-|+ |- (ª|| t l+  ~·|· n|·| ·|ª-| ·|¸n ·||( -| ¤|t ¤t ~|¤|·| ª|--
t l+  “·|ª-| :·· t” nl+ - + |: lª¬|: -ti ª-| i -ª| - + z n|·||
+ | ·|·|| ~|· -|+ iª + i +  ·||- ·|¸:| + · ·|ª-| ·|º+  ·||-| l+ · ·|·|
--t ¤t ~|¤|·| ª|-|: ª -| --| -- ¤· ·|¤| ·||n ª-| ~|· ª¬-| l+ 
¤t n|·| + |- t i -- n|·|| - (ª|| ti l+ ¤| ~|· ·|·| -‹t ~|¤|·|
ª|-|: ªi -| t-n| + · lª¤| i -‹t| - + t| --| n|·| t-| t·l·|·| -ti
ª¬ ª|+ - i t··||·| +  ~|ªl-|¤| - ¤¸z| --| n|·| ¤t| l+ -- ~ª| ª|
·t- t| . -- n|·|| - ·|-|¤| l+  t-| ª||n| + | z|-||· -ti + ·-
~n·|œ|| ¤t -||’n¸-| t l+  -|-+  -|i- 8 -|-·|| ¤i·|- t¤| ~|· 8
-|-·|| ~|·||ª t¤| ~|· t-| -ª|i ¤+- ª| :„ …·|t ~|·||ª t i
(n+-n -|··||- + i ~t+ |l-|n ·||‹-, l·|> -||l-lt-|, ª|. 123)
66
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
f¬t‹=ta æ ï +tta
rrta rrta ;t¬rrrt +rr;¤r !
f¤rtr -·t :‹ª||- ~¤-i -|¦- t¤|- ¤¸·i + ·- +  ·||’ª :ª|
ª‹¤|( + |-i ª| ªºª|- t| ·||-| t :ª|i -·t l·|‹-|- + | ·|i -||- + 
·||º --·-| ¤÷-| t i t·|·- ª|l·¤ª-| :·- ~··||ª| ª|
l·¤|¤- t l+  -|n+ n -||- +  l·|--| :‹ª||-| + i ªt + ··| + ·- + |
+ |-| n·||¤| ·|¤| t i ¤|ti :- + i ªt + ··| + ·- t i (+  l+ l·z-|
l·|‹-| + i ªt + ··| + ·- +  ln¤ t, (+  l+ l·z-| z|¤|-i- + i ªt
+ ··| + ·- +  ln¤ ·|·| l+  (+  l+ l·z-| ¤l·‹ª|, ¤tlz|¤|, ªl·‹ª|,
-|zln¤| ~|· -¤¸lº¤| + | ¤+ |- ª- ¤· -||-|¸· t, :ª| -·t ¤t -||·
l+ l·z- t i
(~¦·n -|‹z|¸·, l·|. 6, ª|. 542)
q¤  f¤r‹ª trrrfªr¤ ttr¸¬ ¤ t ¤¤ ra:
¤  ø n| ·| t ·| ·- ª|l·¤ª -| ~·|¸ ··|| ~ - |l·ªi
+ i l¬ ª-|- -| t |l·| · t ( ~| · -- ª| ¤¸ z| l+  +¤| ~|¤ -- l·|‹-|
+   ·||· -| ·||-- t l·|‹t| - ~-n|t +   -|t ·|¸ ·|, ª|-|( ·| ¤¸ ·|,
-| -··|t - ~l-n -¤¸ ·| +   ªª- -| ·||·+  ¤· ·| ~-
+ i ‰|i i ¤| t -| ª+ ·|( ~| · +  ·-||¤| : -| - -t ¤| t ·||- ·|-|-| t¸ ·||
-| - ¬ ª ª ¬i ~| · ª| -i t i (+  ª|+  · +   ª| ·|- t-| - ¤|-i +  
·| ¬ i· +   ¤|ª| ¤÷ |¤ l+ ¤| ~| · ~¤- ¬ -| ·||÷ ln¤ i -| ~¤-
¬ -| -| +  n¸ n| (¤|’-i ª| ¤t· +   ~|·|-|) +   ln¤ ·|¤| -| -| -
ª ¬| l+  (+  ª|| ¤ ¬ -| -| ª|l¬ n t ¤| ~| · n| º ¤| º t| - n·|| i -|
- -ª| ¤· ¤|-i lz÷ + | -| ¤| t ¤ · ª| +¸  - t| ·|¤| i ·|·| -| --||·|
67
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
~ ª· ª| +  |l··| t ¤| -| ¤| t -|· -| + | ‰|| i -| - ~¤- ‰| n ª| (+ 
ª|+  ª · ·| + | + ¤÷ | l-+ |n| ~| · -ª| ª|| ¤ + | -ª| -| n¤ º| ~| ·
(+  ·|c | ¬| ª + · -ª| -| ª+ - + · lª¤| i l+ · ·|- ·|· t-| - ~¤-|
ª|+  · ·||·i ·¬|, ·|·| ª| ·t t : -| t-| ¤|-i +   ¤|ª| --· ~| · l+ · „
~¤-| ¬ -|| -ª·| l+ ¤| ~| · -| +  n¸ n| + ln¤ (¬ -| -| ) -|n| ·|¤|
-| -| - ª| -|- ·|| ~ªª|n|-| ~ n¤ +  -| + i ~|¤|·| ª| -i i ¤| t n| ·|
(+  ¤| ªª| ¤| ª|| ¤| t·| |· -ti ·|l-+  :ª| ª| ·|i l·| ¤|ª| -|’ª|ª -|
‰| i -| - -- ª| ¤¸ z| : “- -| n| ·| + | - t| .” + t- n·| : “t-|
l·|‹-|- t ~-n|t -~ |n| - -t ·|·+ - ~ - | +  ·-||( - -| -
t-||·| („| + |-| + · lª¤| t l·|ª| + | t-| --t ·|ªn| -ti ª ª|+ - i”
-| - ¤¸z| : “-| - --t|·| + |- ª|| + |-| l+ ¤| t .” -‹t| - + t| :
“·|| ª|| ¤ - -t|· ¤|ª| -|· ·|¤| ¤| t -- l·|‹-| -| ª| ~|¬ ·i ¤|ª·||·
l·|‹- ‰|| l·|‹t| - t · |¸ · -l·|·¤ + ·i-| ª| ·| ~ -
+ i ‰|i i”
(l+ -|l·|n t¤|l-+  ln :·- ~l·|¦‹¤|, ·+ -| : 35, l·|. 2, ª|. 451)
trrrªrt f¤r‹ª ¤ r ¤ -¬
r ¤r ta t ·|i·| - +  ·-||¤| t ·| ·- ~ |:z||
lª| ¦i+   | - ~¤- ·| · -| ª| | ¤ ª ¬| i ~| ¤
- -ª| -||·- + | t +-| lª¤| -| -|‹-| -ª| +  ·n + ·
lª¤| ·|¤| i ·|- + | ¤| t ~|¤ + | º ¤|·| -| lª¬|: lª¤| ~| ·
~|¤ ª| ~ ·| + i ·|: : “-ª| + | -~ -n +   -ª|
·| ·| t ª| ‰|| ·|| -l·|·¤ -| + · -| ª| ¤t ¸ ¤
68
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
ª| -| + ·- ‰| i” ~|¤ - ¤-|- ª| -||niª| ·|n|-|
-|·|¤|( ~|· -- ª|·| + | ~|·||ª + · lª¤| i
(~|+ |-|n -|··||- + i ~t+ |l-|n ·||‹-, ~n ·||l·|œ||ª|~ ¤n :zª-, ª|. 63)
+taa¸æ f¬t‹=
r ¤r ta ª| l·¤ª -| -| t --| ª l·| - -| ’-| | - ~‹ª| | ·i
~¤-i l+  ¤|-| ·||t -| ~|·|-| +  ·-|| ·t ‰| l+ 
~-||-+  -- +   ª||-|- (+  t| n-|+  l+  ª-| + | ~· ªt| ·| |lt· t ¤| i
l·|ª| ª| ¤| t ¬ | +  ·| ª| t| ·|( ~| · -ª| + | -||· ÷|n| -| -‹t -ª|i
¤+- ¤t| ª| -a| ln¤| ·|¤| ~|· ¤|t ~¤- ·|· ¤|n| ª| ·|-| t| ·|( i
-- + | l·|‹-|- +   ª||‰| ·¬| ·|¤| ¤t| -+  l+  -‹t l·|‹-| +   +  |·| i
+   ª||-|- ¤ z| l+ ¤| ·|¤| ~| · -|+ -¸ n +   ¤|l·ª| - +  ·n + | ª|’¤|
l+ ¤| -| -‹t| - :ª| + | :‹+ |· + · lª¤| l+  -| - l+ ª|i l·|‹- + |
+  ·n -ti l+ ¤| t i -| +  |·| i - -ª| ¤|l·ª| ª| ª| ¤|n l+ ¤| :
“-|+ -¸ n l+ ª| ª|¸ ·- ¤· ‰|| .” ·|-|¤| ·|¤| l+  ¤| t ~· ªt + i z|+n
-| ‰|| -| +  |·| i ~¤- ¤tn¸ -| ·| a t ( z|º ª| + i - ·+   -| -¤··| t
t ¤| -| -ª| - ·|-|¤| : “-| - ·ª|¸ n -n|t + |
+  ·-||- ª| -| : “·|| - -t|· ª||-|- ~¤-i z|+n ·|ªn + · ~|( -|
- -| -ª| + | +  ·n + · ª| i” -| l·|‹- +  |·| i - t ·| ·- -| t --|ª l·|-
-| ’-||- ~‹ª||·i + | l·t| + · ª - + | t +-| ª lª¤|
~| · ¤¸ ¤ t ~¤- ·|· n| º ~|( i
(n+-n -|··||- + i ~t+ |l-|n ·||‹-, l·|>  l·¤|¤-t-| lnn tªiª|, ª|. 114)
69
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
s+=r æet æ == atæ f¬t‹= æ t æ tæ
r¤rta ª|l·¤ª-| ~·|¸ -+ n + ·-||- t :
“·|-||-( ·||ltln·¤- -| (+  l·|l‹-¤| (¤|’-i l·|‹- ~|·-) ¤|lª¤
·|i -¤| -| ·t-i ‰|i i -ª| + | lª|+  (+  ti ·|º| ‰|| l·|ª| ª| ¤|t ·|t-
-|t··|- + ·-i ‰|i i ¤|t ~¤-i + |-| + | z|·i+  -·i- -| ·|¤|- ‰|| i -ª|
+ i z||ªi + · ªi ·|: i ·|·| -ª| + i z||ªi + | ª||-¤| lª- ‰|| -| -ª| -
-|| ª| + t| : “( ~--|i ·||- | -| lª- +   ¤+ - + |’·| + | - ¤|+  
+ ·-| -||t-| t¸ i” -|| - -ª| ª|-|:||¤| : “·| º| | -| :| - -| ¤· +  · z|
+   ª|+ t| (¤|’-i -| ª|-|:| n|·||) + | ¬|+  t i” -ª| - + t| : “-|
ª|n|-|-i + i ---|iª ·¬-| t¸ i” -|| - -ª| + | :·||·|- ª ªi -| -ª| -
ª||¤ + i ª|¸·- :lº-¤|· + i ~|· + |’·| + i -·+  -|n ¤÷| i -ª| -
-¤|+  +  ª||- -|++ · n·||( ~|· -|+ |-| :·||ti-| +  ¤iz ª| -+n
~ª| l+ ¤ i l+ · ·|·| ¤|t ¤|¤ª| ~| ·t| ‰|| -| -ª| +  ª||-|- + ·|in|
·|-i ª|t-| + | (+  ·|¤|- ~|¤| l·|ª| - -ª| + ·n + · lª¤| i -ª| + 
+ ·n t|- +  ·||’ª -|++ | -| ·||¤| ·|·| lz÷ ·|: ~|· (ª|| ·|·||· -÷|
l+  ¤t|÷ ·|i lª¬|: - ª- ‰| i ·|·| ª|·t t: -| + ·|in| ·|-¸ ª|t-| + 
·|t- ª| n|·| ~¤- ~¤- l·|ª-·| ¤· l·|‹-| +  t|‰|| -|· ¤÷ ‰| ~|·
:ª| n÷|: -| 70 l·|‹-|- ·|i + |-| ~|( i
(~¦·n -|‹z|¸·, l·|. 1, ª|. 294)
¬t=at= f¬t‹= æ t 括tt+t
r¤rta ª|l·¤ª-| ~|l-|· l·|- ··|i~| + ·-||-
t l+  t-| :l·-ª|( :ªn|-| -| -¸· +  ¤+ ·, --||-| -l·|¤| +  ª|·¤·, ª|
70
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
·|t| +  -|·|¤·, ª|--|- ·|t·| ·|· +  ª||‰| -|++ |
-| ‰| l+  ~-||-+  t|l-+  (·|·| ª| ¤+ |·- ¤|n) - -|++ | +  (+  ¤t|÷
ª| ~|¤|·| ªi ~|· -|ª|--||-| +  l¬n|+  + ++ |· + | ·|÷+ |¤| -|
-l·|·¤ + ·i-| - + ·-||¤| : “¤t z|-|- t ~|·
l+ ª|i z|-|- - l+ ª|i -·|i +  + ·n ¤· n|·|| + | -ti ·|÷+ |¤| -|·|·
-ª| + | ~-n|t -~|n| - + ·n + · lª¤| i” l+ · + z ª· +  ·||’ª
-l·|·¤ + ·i-| - + ·-||¤| : “~-n|t -~|n| -
-ª| + | (+  :+·i- (ª|·+ z|) l·|‹- +  t|‰|| + ·n + ·| lª¤| t l·|ª|
+ | trrr¤r +  -|-| ª| ¤+ |·| ·||-| t i”
(~n :ª||·|t + i --|il·|ªª|t|·|t, ·+ -| : 3485, l·|. 3, ª|. 148)
f¬t‹=ta æ  eo= æ ï fræ tuta
(1¸ t·|·- ª|l·¤ª-| -|~|·| l·|- -·|ª-n|t
+ ·-||- t l+  -| ~-|iªn -|~l-|-i- t·|·- ª|l·¤ª-| -ª-||- ·|-i
+  ¤|ª| ·|a| t¤| ‰|| l+  (+  z|ºª| t|l·|· l¬ª-|- t¤|
~|· + t- n·|| : “¤| ~-|i·n -|~l-|-i- | +¤| -| ~|¤ + | (+  lªn
-|ª¤ ·||- - ·|-|- .” t·|·- ª|l·¤ª-| -ª-||- + i
-·+  ª| :·||·|- l-|n- ¤· ¤|t ·|| ¤| t¤| : “-| (+  ¤ª|i~ l·|¤|·||-
-| ‰|| l+  t¤| +  ª| ·|·||n ~|(, ·|| ~|¤ª| -| ·|‰‰|-| ·|‰‰|| t( ~|·
l+ · ·|ª| t| ·|( i -| -- +  ·|‰‰|-| ·|‰‰|| t|- ¤|ni ·|·|t ¤· ·|¤| -|
¤t| -| - (ª| ª||¤ ª¬ l+  :ª| ª| ¤tn + ·|i -ti ª¬ ‰| i ~-||-+ 
-|:| -- ª| + ª-¸·i + i ¬z·|¸ -|tª|¸ª| t: -| -| -- ª|| ¤| + | -nº
¤nº + ·- n·|| l+  :--i Œ¤|·i ~| · ¤|+ i·| | ¬ z·|¸ l+ ª| ª|| ¤ ª|
71
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
~| ·ti t . l·|n ~|l¬· -||’n¸-| t¤| l+  ¤t (+  z|º ª| ¤in ª||¤
ª| ~| ·ti t ·|| -|· -|+ | ‰|| i -| - ·|-||- l+ ¤| l+  ¤t :- -| ª| ·|t-·
t i -|-|‹-| -| - -ª| ¤+ ÷| ~|· ~¤- :-||-| -| n¤º + · ª+- + ·
lª¤| i ª+- ª| + |l··| t|- +  ·||’ª ~·|i -| ‰||÷i ª¸· ti ·|¤| ‰|| l+ 
(+  -|-|ªi - -|:| ~|¤|·| ªi l+  -¸ ltª|¤- ¤|+-| t, ¤t ª||¤ ª·
t+ i+ - l·|‹- ‰| ·|| ~|¤ª| -| :|·|÷ ‰| ~|· l·|ª| + | --| - ¤+ ÷|
~|· ª+- l+ ¤| ‰|| ¤|t z|tiª ‰|| ~|· ¤t -- ª|~|ª- -|‹ª l·|‹-| -|
ª| ‰|| l·|‹t| - t · |¸ · ~+·-|, -¸ · -| ·|ªª|-|, z||t ·|-i ~|ª-|
ª| + ·~|- ª|-| ‰|| i”
(l+ -|l·|n ~·|-|t, , ~n tªiª| : 1112, ª|. 422)
(2¸ t ·| ·- ª|l·¤ª -| - -|· l·|- ~ ·ª n ~ ·| i·|
-|++ ( -|+ ·-|| + i -·+  ·|| ·t ‰| i (+  -|lº¤n -|ª|- -| -‹t| - (+ 
-|·| t¤| ª||¤ ª¬| i -‹t| - + t| l+  :ª| + | ª+- + ·-| -|:| ¤·
n|l·|-| t ~|· l·|‹-| - + t| t-| --t|· ln¤ + |+ i t (t-| ~|¤ + |
:ª| „ -|‹~ + ·- t ~-n|t -~|n| ~|¤ + i :ªn|t + ·-||() ~-n|t
-~|n| --t|·i ·|n|: + ·-||( ¤|’-i ·|t-· ·|ªn| ª i t·|·- ª|l·¤ª-|
--|· - + ·-||¤| : “-ti (ª|| -ti t| ª|+ -| i” l+ ·
ª||¤ + | -a|¤| ~|· (+  ·|c| ¬|ª| l+ · (+  + ¤÷ -| -ª| n¤º + ·
-ª| ª+- + · lª¤| i ~-||-+  (+  ~·|i·| ª|i ~|¤|·| ª- ¤|n -
~|¤|·| ªi ·|| -·|· -ti ~| ·t| ‰|| : “( ª|·+  | --| ¤· ~-n|t + i
·t-|- t -| ·|¤|ti ª-| t¸ l+  -| - ~-n|t +  ·ª|¸n
+ | + ·-||- ª|-| t ( ª|·+  | --| (+  -|lº¤n -|ª|- -| -|·|·| ~|· --|
72
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
+ | -|·i ---|- + | ·|t-·i- ~|ª-|i ª+- + ··|| i”
¤r ª|- + · t ·| ·- - -|· l·|- ~ ·ªn ~ ·| i·| -
-ª| ª| ¤¸z| : “--| + |- t| . ~-n|t -~ |n| --| ¤· ·t ¸-| +  ·-||( i”
-ª| - + t| : “-| (+  l·|‹- t¸ ~|· ¤t ª|·+   t ~|· -- l·|‹-| -| ª| t-|
ª|-| +  lª|¤| + |: ·||+  i - ·t| l·|ª| - ·ª|¸n-n|t
ª| ·| ~ - + i t ~| · -| ·|¤|ti ª -| t¸ l+  -| - ·ª|¸ n -n|t
+ | +  ·-||- ª|-| t : “( ª|·+   | -¸ -|lº¤n -|ª|- l·|¤|·||- -| -|··|| ~|·
-:| -|·| ·|t-·i- ---|-i ª+ - + ··|| i”
(ªn|:n‹-·|·¤t, , l·|. 6, ª|. 494)
æœtt=ï f¬t‹= æ t ¬t=æ +tftua
¤ ¤rrª rr¢tªr (tª·~|·||ª ·||·|n :ªn|-| lª|‹·) +  ¬|lª-|
+ | tnl+ ¤| ·|¤|- + z :ª| -·t ª| t l+  (+  ·|·| -|· ¤|ª| (+ 
ª||lt·| ~|( i -‹t| - ª|+ ª -|ª-i ln·||ª| ¤t- ·¬| ‰|| ~|· ª|· ¤·
ª|‹-- +  -|-|l·|+  ·|-+  ·|-¤| --|| ‰|i i -|:| ª| + ·-||- n·| l+  t-||·
¤|lnª ª||lt·| + | :l‹-+ |n t| ·|¤| t -‹t ·|ªn ª-| t i -| -- + 
ª||‰| ·||÷i -| ª|¤|· t| ·|¤| i ·|·| t-| -- +  ·|· ¤t-| -| -|:| ·|· + 
·||t· l+ ª|i + i + |-·|i +  + |: ~|ª||· lª¬|: -ti ª ·t ‰| i ·|·| -| --
ª||lt·| +  ¤iz ¤iz ·|· -| ª|l¬n t¤| -| ¤t| ·|i -|:| + |: lª¬|: -
lª¤| i ¤t -|· ln¤ (+  -: ·||- ‰|i +¤¸ l+  --|¸-|- -|l·¤- ¤|n ·|· -|
n|·|| + | ·z| t|-| t -|:| (+  + -|· -| n ·||¤| ·|¤| -| ¤t| ·|i
l·|-+ n ª|‹-|º| ‰|| ~|· (+  ·|ª| t-¤ +  ¤|-| ~+·|ª -||·|¸ª ‰| i
73
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
-‹t| - ·| ª|·| ª|+ ª ln·||ª| ·|·| -- + · ·¬| ‰||, ª|· ¤· ·|-+  ª|·||
·¬i ‰|i ~|· -- + i ¤z||l-¤| + ª·- ª|·|¸ª + i ~ n|-|- ª| -|·| ·¤- ‰|i i
·|· + i ¤i·|-i ~|· -- n|·|| +  (+  ·|ª| t-¤ ~|· :l‹-t|: ª|+ ª ·|
ª|·| ln·||ª| + | ª¬ + · - ·||- +¤¸ -|· lªn -| ¬¤|n ~|¤| l+  + ti
-| f¤r‹ªra +  ª·l-|¤|- -| -ti | nl+ - -| ·| ·||- ª| + z - ·||n| i ·|·|
-| - ·|ªn ª- +  ln¤ -|l·¤- +  -|t· ª| -||ª· tº|: -| ª¬| l+  ¤t
+ |: ·|:+ n --| ·|·|·| ‰| l·|- +  -|t· ¤· ª|‹-- +  -|-|l·|+  ª|ci
~|· ª|· ¤· ·|-+  ‰|i i -- ¤|-|| -| ª| (+  +  t|‰| -| ¬rrtt ¬r¬
tr‹ªa + | -|·œ|·| + ª| l·ª||n| “rr-¢ªt ¤ftrª¤a
ªrrrr” ‰|| i ¤|t -|:| ª| + t- n·| : “-| ~¤- ¤ttr rrfrr¢ (~-|i·
~tn ª|‹-- ) +  l·ª||n ª| -|ª + | ·|ªn ª- + i ª|‹--
~|· ~|ª|·| ·|-|-| t¸, ~|¤ :ª| +  -|-|l·|+  ·|ªn ªil·|¤ i” -- -| ª|
(+  ª||lt·| ª¸ª|· + -|· ª| -|l·¤- ¤· ·|-|· ¤ª| ÷|n- +  ln¤ ª|+ ª
-||º| -|ln¤| n ~|( i -| - -- +  + t- +  -|-|l·|+  -|l·¤- + | ·|ªn
lª¤| i ·|ªn ª- +  ·||’ª -‹t| - (+  l÷·¤| ªi ·||ln·|- -ª| -|
·| |’+  ·|- ‰|| ~| · + t| : :ª| ª| l·|ª-| ¤· “¤r ¬ œr rt ¬¬ rr¢¢”
lnl¬¤ i l+ · (+  ª|··| + ¤÷ | n|¤| ·|¤|, l·|ª| ¤· ª| -t·i -|·| ª| ¤r
ªr r tr¬ ¬r’¤r rr ¢ta ªrtt ( ) ~| · ¤r ¬ œr rt
( ) ln¬| t ¤| ‰|| i -ª| + | -|l·¤- ¤· ÷|n lª¤| ·|¤| i
¤rªr -| + |l··| t¤| -| -- -| ª| (+  - -|·i + -|· ¤· ‰|¤+ i ªi
~|· + t| : “--||·| ·||t· +  ·||’ª --||·| ·|-|·|| -| lz|+ - +  ln¤
-|l-+ - t| -| ·|ª· ~|:¤·|| i” -|·i t|n- ~·|i·| ‰|i lnt|·|| ª|·
ltn| + · ·t ·|¤| i ª-| ªºª|- ·|i -|:| ·|· -| ¤| ·|· +  ·||t· + |: ~|·
74
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
lª¬|: - lª¤| i ·|| ª||lt·| -|:| n|( ‰| -‹ti +  ª||‰| ·||÷i -| ª|¤|·
t| + · ¤|¤ª| ·¤|-| t¤| i + z ª¸· ·|| + · ¤|t -|:| ª| + t- n·| :
“¤t| ª| ~|¤ ¬ª -|n ·||( i” ~|· -|:| ·||÷i ª| --|· + · ¤|t
¤|¤ª| n|º ·|( i -| - ª|+¸ - + | ª||ª| ln¤| +¤¸ l+  -|·i ·|·|·|tº
·|c-i -|ni ·|| ·ti ‰|i i :ª|i + l+ ·¤- -| -|n-| t¤| -| ~¤-i -|lª·|ª
(+ ·||- -|ªi-|) -+  ¤t-| ·|¤| i
ªrr’¢ -| ·|·| -| -ª| ~n|+  + i -|lª·|ª +  l·|--||ª|·|- ª|
--||·| ·|-|·|| ~|· -ª+ i- ¤·|·| +  ·||· -| -||’n¸-||- + ·- ¤t-|| -|
-- ª|·| - ~¤- ~n|+  +  l+ ª|i ·|· -| + |-·|i t|- ª| n| :--|i + |
:·t|· l+ ¤| i -| ¤-( t·- -| ¤÷ ·|¤| ~|· l·|--||ª|·|- +  t-|·|t -ª|
·|· + i -n|z| -| l-+ n| -| -n|z| l·|ª¤|· +  ·|| ¤·|¸ª - -| -|:| ¤|t
·|· l-|n| ~|· - ¤|t ~+ ·|ª i -| ~·|z- ·| ª‹ª|- ¤|¤ª| t| ln¤| i
·||’ª -| -ª| ~ n|+   +   ªi·|· :ªn|-|i ·||:¤| ª| ·|i -||’n¸ -||- + i
·|: , -ª| ~ n|+   +   --||l·| ¤| ª| ·|i ¤¸ z| ·|¤| -|·|· ª|·|i - n|
: --|i + | :· t|· l+ ¤| i t |n| l+  -| ·i ·| t-·i- ¤|ª ª|z- +  
-| - |l·|+   -|l·¤- ¤|n| ·|· -|lª·|ª +   +  ·i·| ti + i l+ ª|i ·|ni -|
‰|| i - ·||- -ª| ·|· ~| · -- ~+ ·|ª + | ~|ª-||- ¬| ·|¤| ¤|
·| -|i- l-·|n ·|: i :- --||-| t +  |:+   + i l·|-| ¤· -| :| -| ( ª||
n·|-| t l·|ª| rrr ¸ rr + | -| - ·| ªn lª¤| z||¤ª ¤| t + | : l·|‹-|
+   ~ œ| |·i ¬ |-ª|- +   “¬ œr rtt f¤r‹ª” ‰| , +¤¸ l+  ª| ·|- ·| ªn
ltª|¤|- ª - ¤|n - ~-|i· ~tn ª| ‹-- + | ~¤-| ¤i·|
-|lz|ª +  ·|· lª¤| ‰|| ~|· l+ · -|l·¤- +  l…ª-| ¤· “¤r ¬ œr rt ¬¬
rr¢¢” ln¬¤|¤| l+ · + +  - +  -¤· ÷|ni ·||- ¤|ni -||ª· ¤· ª|-t·i
75
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
-|·| ª| ¤r ªrrtr¬ ¬r’¤rrr ¢ta ªrtt ( ) ~|· ¤r
¬œrrt ( ) ln¬| t¤| ‰|| i
f¬t‹=ta +tet= +trvt= +t
rrta rrta ;t¬rrrt +rr;¤r !
rrrrrt +  -|ª|- -| ·|t| :‹ª||- ~¤- ··| + i ·||··||t -|
ltª||·| ~|’-||n +  ln¤ ¬÷ t|·| ¤ti f¤r‹ªra ·|i ~¤- ~|’-||n + 
·|¤|·| ªt t|·|, ¤ trrrª tªªr n-| ¤·|n t :
at-¤rrrq ¤ ‹¤r¬ ;rrrª : ( l·|‹-
¤ :‹ª||- +  ·|·|t ~·|· --| ª| t| ª|+ 
l+  ~|ª-||-| ~|· ·|-|i- +  l+ -|·| ª|
l-+ n ·||~| -| l-+ n ·||~| ·|t|
l-+ n + · ·||~|·| -ª|i + i ª|-- -- t i
-| ~¤- ··| + i + |- ª|i -’-|- + |
:|ºn|~|·| i --| ¤· z|÷ ªi ·||(·|i ·|
·¤ + i ~|·| + i n¤º ~|· ·| n¤º + |
+ |n| ·¤| -| l+ · ·|ªn| - n ª|+ |·| i
(¤|·t : 27, ~·t-||-, 33 -| 35)
tr¢=¬ ¬¤  rf¤r ¬ t ·| ·- -|| n|-| -| t --|ª -: -| ¦i-
-|·|ª~|·||ªi (~n -|-¤+ +  | 1367 lt.) :ª| ~|¤- + 
-t ¸- -+ ª|i· ¬ ·| |:-n : ·+  |- -| ln¬- t : “(¤|’-i --|) -ª| ~ ·| |·|
ª| - ·|-| ª|+ | ·| ~| · ~|¤ª| -| (+  ª¸ ª|· + i -|ªª - + · ª|+ | ·| ·|l-+  ¤ t
n¤º ~| · · ¤| - -t -|t z|· + i - ·+   n ·||( ·| , ¤tn ª| :ª| + i ¬ ·|· ª ª-|
76
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
¤t ·|i ~-n|t -~ |n| + | n· +  | + ·-| t -|l+  -ª| + i -| +  ·-||-i ª|
·||·| ·t + · ~¤- ~|¤ + | -ª| ·|n| ª| ·|-|| ª|+ | i”
f¬t‹=ta æ t =tattt a æ¬tttt
rrta rrta ;t¬rrrt +rr;¤r !
f¤rtr - ·t :‹ª||-| + | lt ª||·| -|t z|· +  ·||’ª ·||··||t ···|n
~-|-| ª| ¤·¤|-( ·|lº z|z| ·||·i t|·|| ¤| ( ) ªº |¸n
·|t‹--| + | t +-| l-|n·|| i :ª|i - ·t l·|‹-|- + | ·|i -- +  ~-z + |-|| ¤·
ª|¤|·| ~|· ·|· + |-|| ¤· : -|·| + | ª||-|-| t|·|| i ª|¸·-n l·|‹- -| t :
at-¤rrrq ¤ ‹¤r¬ ;rrrª : ~|· ·t
¤|t ·||ln-| ¤|t ·|t‹--| +  :·- t( i
(¤|·t : 29, ~n l·|‹- : 15)
tr¢=¬ ¬¤  rf¤r ¬ t ·| ·- -|| n|-| ª|l·¤ª -: -| ¦i- -| ·|ª~|·||ªi
(~n -| -¤+ +  | 1367 lt.) :ª| ~|¤- +   -t ¸ - -+ ª|i· ¬ ·| |:- n
: ·+  |- -| ln¬- t : “:ª| ~|¤- ª| ª||l·|- t|-| t l+  + |l+  · l·|‹-
~|-z| ·|t‹--| +  ~ ·| |·| -| ·|l·+ -|· l+ ¤ ·||(·| i”
¬r¬rr a¬r¬r :z||ª + ·-||-| t :
at-¤rrrq ¤ ‹¤r ¬ ;rrrª : ¤t ¤|t t
l·|- ¤· ª||l·|- t| -|+ i -- ·|·|t| -| ª|
·|| :- ª| ¤tn ·|·| · l·|‹- ~|· ~|ª-|i
·|z|+  ¤|t l·| ¤|+ |· ‰| ~|· t· (+  + 
ln¤ ~¤- ~¤- ~ -|n +   ª··| t ~| ·
-|l+  ¬r¬rr :- +  + |-| :‹t ¤¸· ·|· ª
~|· :- ¤· ·| --| - t|·|| i
(¤|·t : 26, ~n ~t+ |+  : 28)
77
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
rrrtr ªrortt ¬r¬rrrr ·|ªª¦i- -|t-|¸ª l·|- ~t-|ª (-i
(~n -|-¤++ | 855 lt.) --ª-n + |·i, l·|-ª 10, ª|+ t|
645 ¤· ln¬- t :
r¤rta ª|l·¤ª -| :·- ~ ··||ª| ª| f¤r‹ªra
+ i ·|·| | ¤ ª|·| | +  ·||· -| ¤¸z| ·|¤| -| ~|¤ - :z||ª
+  ·-||¤| : “t| | :- +  ln¤ ª|¤|·| ·|i t ~|· ~ ·| |·| ·|i t i” -n-||(
l+ ·|-| + | :ª| ¤· :lœ|+ |+  t l+  + |l+ · l·|‹-|- + | ~|l¬·- -|
~·||·| t|·|| +¤¸ l+  ~-n|t -~|n| + | + ·-||- t :
at-¤rrrq ¤ ‹¤r¬ ;rrrª : ~|· l·|ª|
lª- :- ª|·| + | -a|(·|| ~|· + ·-||(·||
( l·|‹- +  ·|·|t --| - ·|t- ~|ª-|i
·|· ln¤ ~|· :- +  ª|ª- ~|ª-|i ~·|
+ ··| ( t-||· ··| t-| -| (+  - ª¸ª|· ª|
+  |(ª| -a|¤| ~| · t-| ~¤-i -ª|
-|i~|ª + | ¤t-| ·|( ·|| -¸- t-||· ln¤
-|+ ·· + ·-||: ‰|i + ·-||(·|| ~|·| --t|·|
la+ |-| t t-|z|| :ª| -| ·t| -|·|· l·|ª|
¬ª| -||t ( -|t·|¸·| ·|z|+  --t|·| ··|
lt+-|- ¤|n| :--| ¤|n| ti
(¤|·t : 8, ~n ~‹~|-| : 128)
¬¬ªrœrr -|ª|--||- l·|‹-|- + i ·|·|| :lº-n|+  t l+  ~|¤|
:‹t ·|‹-- -| ª|l¬n| l-|n·|| ¤| -ti . :ª| ·||· -| -n-||( l+ ·|-|
+ i -rrt ¬rtr t :
78
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
(1) ·|-t¸· -n-|| +  -·ªi+  -|ª|--||- l·|‹-|- ·|‹-- -|
·||(·| i r¤rta ª|l·¤ª-| ·| t |+  +  ·-||- t l+  l·|‹-
·|‹-- -| ª|l¬ n t| ·| ~| · ¬|( ·| l¤¤ ·| i (l+ -|l·|n ~ ·| -|t, ~n
t ªiª| : 1160, ª|. 435) r¤rta ª|l·¤ª-| :·- ~··||ª|
ª| -|·¤i t + i -|ºn¸+  + i -||· ~+ª||-| t i ¤tni : ¤|t -|ºn¸+  ·||
--||-| + i --||-| ·|‹-- -| ·||(·|i i ª¸ª|·i : ¤|t -|ºn¸+  ·|| --||-| + i
--||-| ·|t‹--| -| ·||(·|ii ·|·| l+  ·|l+ ·¤| ª| ~+ª||-| -| ª| ·||’·|
·|‹-- ~|· ·||’·| ·|t‹--| -| ·||(·| i --||-| +  --||-| ·|‹-- -| ·||-
¤|n l+ l·z- t|·| ~|· ·|| --||-| +  --||-| ·|t‹--| -| ·||(·| ¤|t
z|¤|-i- t|·|, ·t ¤|t ·|| ·|‹-- -| ·|i ·||(·| ~|· ·|t‹--| -| ·|i -|
¤|t l·|‹- ¤ :‹ª| t, :‹t (-l+ ¤| + ·- ¤·) ~·|| ª|¤|·| ·|i l-|n·||
~|· ¤|t (+ +  ~|· ·|-|t ¤·) ª|·|| ·|i ¤|(·| i (l+ -|l·|n ~·|-|t, ~n
tªiª| : 1160, ª|. 435) ~|· ·|‹-- -| ·||- +  ·||’ª ¤|t ¬|(·| l¤¤·| ¤|
-ti -| ·||’·| - n-|| +  -· ªi+  ¤|t ¬|(·| l¤¤·| ·|·| l+  ·||’·| + 
-· ªi+  ¤|t ¬|(·| - l¤¤·| ·|l-+  -‹t (ª|i -ª·|it |- ~|· ~· + |·
:-t|-| l+ ¤ ·||(·| l·|- ª| ¤|t (ª|i n· ·| - ¤|(·| ·|ª|i n· ·| - ~tn
·|‹-- + | ¬|- ¤i- ª| t |lª|n t|·|i i
(2) ¤|t ·|‹-- -| ª|l¬n -ti t|·| ·|l-+  ·|‹-- +  l·|ª|
-¤|t -| ·t·| :‹ª||- :- + | ª¬·| -|·|· ¤|t :‹ª||-| + | -ti ª¬
¤|(·| i
(3) ¤|t ~|’·|+  -| ·t·| i r¤rta ª|l·¤ª-| ~-ª| l·|-
-||ln+  ª| -|·¤i t l+  t·|¸· -l·|·¤ + ·i-|, ·-+ ·ti-|
- + ·-||¤| : -||l-|- l·|‹-| +  ln¤ ª|¤|·| ·|i t
79
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
~|· :- ¤· : +  |·| (ª|·| |) ·|i t i -| t-| - ~|¤
ª| :- +   ª|¤|·| +   ·||· -| ¤¸ z| -| ~|¤ -
+   ·-||¤| : ~|’·|+   ¤· t| ·| ~| · ¤| t ---|- -| t --|lª·¤t
+  ª||‰| ·|‹-- -| -ti t|·| i l+ · t-| - ¤¸z|,
~|’·|+   +¤| t . -| ~|¤ - +  ·-||¤| : ¤t ·|‹--
+ i ªi¤|· t l·|ª| -| -t· ·||·i t ~|· :ª| -| ª·º - ~|· + n -·|- t i
(~¦ · n -|‹z|¸ ·, l·|. 3, ª|. 465)
(4) -||‰|| + |n -¤++ +  + | t ¤|’-i :ª| ·||· -| ¬|-||z|i
:lº-¤|· + i ·||( i (--ª-n + |·i, l+ -|·| ·|ª-n ¬-+ , l·|. 10, ª|. 645, ¤
l+ -|l·|n ~·|-|t)
;rrrrr ~tn ª|‹-- -|·|l¦ª ªi-| l-|-n- ~zz||t -||n|-|
~t -|ª ··| | ¬ |- (~n -|-¤++ | 1340 lt.) ª| ¤¸z| ·|¤| :
“t·|¸· ·|‹-- -| l·|‹-|- ·||(·| ¤| -ti .” :z||ª + ·-||¤| : “(+ 
+ |n ¤t ·|i t l+  ·|‹-- +  ~|ª| ¤|ª| -|+ |-| -| ·t·| i ·|‹-- -| ª|·
+ | ~|¤| + ··| (l+ · + ·-||¤|) ·|‹-- -| ·||·|i· t t·|·- ~|ª-|
+ i, -- + i ~|n|ª -| -+ª|i-| t|·|i i”
(-|-+¸ ·||- ~|’n| t·|·- , l·|. 4, ª|. 423)
¤¤r f¤r‹ªra ¤ r ¤r‹ªa rr r¸t frr¬ªrt ?
¬r¬rrrr ª|l·¤ª -|t-|¸ª ~|n|ª|i ·|·|ª|ªi (~n
-|-¤++ | 1270 lt.) -+ª|i· ªtn -|~|-i -| ln¬- t : -|:| + | ·||
·|- ·||ln·| t ¤|t ¤t t l+  :‹ª||-| + | :‹ª||- + i ·|il¤¤| l-|n·|i
~|· t¸· ·|i l-|n·|i ~|· l·|‹-|- + | l·|l‹-¤|- ·|il¤¤| l-|n·|i ~|·
t¸· ·|i l-|n·|i ~|· l+ ª|i :‹ª||- + | l·|l‹-¤| -ti l-|n·|i ~|· -
80
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
l+ ª|i l·|‹- + | :l‹ª|¤| l-|n·|i ~|· -||l-|- º¤|t :‹ª||- t| º¤|t
l·|‹- t| -ª| + | ¤|ti l-|n·|i ·|| -ª| + i -|~ +  n|:+  t| ~|· -ª|
+ | -+ª| -ª| + i º¤|ltz| + · i
(ªtn -|~|-i, ª|¸·-·t-||-, -t¸l-n ~|¤t : 56, l·|. 27, ª|. 169)
f¬t‹=ta æt= ç‹=tt=
rrta rrta ;t¬rrrt +rr;¤r !
f¤r‹¢ªrt +  :ª| ª|+ · -| l·|‹-|- ~|· :‹ª||- + | (+  ª¸ª|· ª|
¤|lª|-| ¤÷-| ti ·t-| t i ¤t -|º-ln+  -|~|-|n|- -| (+  ª¸ª|· + i
-|ªª ·|i + ·- t -||t :‹ª||- + | :ª| + | :--| t| ¤| - t| i l·|‹-|-
:‹ª||-| ª| :--| ªi- ·|i t|lª|n + ·- t, ª|titn ~+ iª| l·|‹-|-
·|·|·||- ªi- ª| ·| tª ~+ iª- ¤ -|t··|- ·¬- t ~|· --
+ i ·||··||t| -| t|l·|l·¤| ·|i ª- t, :- +  t|‰|| ¤· ·|-|t| „ -|:·| ·|i
t|- t, :- +  -|·iª ·|i t|- t, ·|·| l+  ·||’·| l·|‹-|- (ª| ·|i t|- t
·|| :‹ª||-| + | -+ª||- ·|i ¤t-|| ·|a- t, :- + i ~|¤ª| -| n÷|:¤|
·|i t|-i t, ·||’·| ~¤+ |- l·|‹-|- :‹ª||- + | :·|¤| ·|i + · +  n ·||-
t ·|l-+  ·|ª|| ~¤+ |- -| + ·n ·|i + · ÷|n- t i
f¤r‹ªra ;‹trrªr ¤ t -rt¤r ;fta’rrr¬ ¤ ta r :
r¤rta ª|+¤|- l·|- ª|ni-| + ·-||- t l+  f¤r‹ªra
:‹ª||-| +   ª||-||- ~| · + ¤÷ | ª| +  |(ª| -a|- t i lnt|·| | - -| -|
ª| + | : ~·|· + ¤÷ | ¤t- ¤| --|· -| -ª| -||lt¤ l+  l·|lª-|-n|t
z|·i+   ¤c n +¤¸ l+  ~-n|t + | -|-| -| ·||·+  -|| t· + i
-||l-ܻ t i
(l+ -|l·|n ~·|-|t, ~n tªiª| : 1123, ª|. 326)
81
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
r¤rta ~-ª| l·|- -||ln+  ª| -|·¤i t l+ 
t·|¸· ¤|+ , ª||lt·| n|n|+ , ª|·¤|t ~+n|+  -
+ ·-||¤|: ·|·| ~|ª-|i + ¤÷ --|·- ¤+- l·|lª-|-n|t ¤c n-| t -|
-ª| +  l·|ª-| +  ¤|z|iª| ltªª|| ~|· l·|‹-|- + i ~|¬| +  ª·l-|¤|-
¤ª| t|:n t| ·||-| t i
(l+ -|l·|n ~·|-|t, ~n tªiª| : 1119, ª|. 425)
;‹trrª ¬rt f¤r‹ª ¤ r ¬r¤tr rr fª¤ rr :
;‹trrª ~|· l·|‹- + | ~|¤ª| -| l-+ |t -ti t| ª|+ -| i
tr¢=rrrtt¬r ·|ªªœ|·i+ t -|+-i -|t--|ª ~-|·|ª ~ni ~|’·|-|i
~¤-i -||¤|-|·| -|ni+  ªrrrt rrtt¬a -| ln¬- t :
“-|ª + | ¤·i ª| ¤| ~|·- + | l·|‹- ª| l-+ |t -ti t| ª|+ -| i”
(·|t|· z|·i~-, l-+ |t + | ·|¤|-, ltªª|| t+--|, ª|. 5)
f¬t‹=ta æ==ï r æ   a-æm  ï == =t‰t= +tt=a ‰t
t ·| ·- ~·|¸ -|ª|·t lt ·|-i +  ·-||- t l+  f¤r‹ªra
~|· :‹ª||- + |·|i -|t--|ª l·|- ~n|ª|| +  ¤|ª| -|ªi-( -|-·¤·t + 
(+  + ( + | :|·|÷| n + · ·|( i t·|·- ~·|¸ -|ª|·t ª|
ª|¤|n l+ ¤| ·|¤| l+  +¤| l·|‹-|- ~|¤ +  ª||-|- ·||lt· ·|i t( .
~|¤ - + ·-||¤| : “-|· ª||-|- ·||lt· -| -ti t(
nl+ - -| - -- + i ·|+-·|¸ ª|-i t i + |·|i ª||lt·| - :‹ª||-| +  ln¤
¤t + ª|n| l+ ¤| l+  ¤|t -n¸( ~|+-|·| ª| ·|ª·| ~|+-|·| -+  :ª|
+¸ ( ª| ¤|-i n ln¤| + · ~|· l·|‹-| +  ln¤ ¤t + ª|n| l+ ¤| l+  ¤|t
·|ª·| ~|+-|·| ª| -n¸( + ·| -+  :ª| +¸ ( ª| ¤|-i n ln¤| + · i :ª|
lt+ |¤- +  ·|¤i + t- t : “:‹ª||-| -| ª| ·|·| + |: -ª| +¸ ( ª| ·|ª·|
82
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
~|+-|·| +  ·||’ª ¤|-i n-| -| -ª| ¤·‰|· -||·| ·||-| i” (~|+ |-| n
-|··||- +  i ~t + |l-|n ·||‹-, ,
ª|. 86)
f¤r‹ªra ¤ r ;‹trrª ¤ r ¤ rªr¸ ¤ t ¬ªr :
¬r¬rrrr ª|l·¤ª -|t-|¸ª ~|n|ª|i ·|·|ª|ªi (~n
-|-¤++ | 1270 lt.) :ª| -|ª~n ¤· :·t|· ¬¤|n + ·-||- t( -+ª|i·
ªtn -|~|-i -| ln¬- t : “·||’·| ~·ª||-| -| (+  ·|ª·|¸ ª|l¬n
t|-i t ~|· -ª| +  -|-|lª|·| (+  ¬·|iª| ªt -ª| ¤· + |·|¸ ¤| n-i t
~|· -ª| :‹ª||- ¤· -|+ --|n ·|-¸- -|·i t| ·||-| t i ·|ª|| ~¤+ |- ¤t
·|¬|·|- :‹ª||- +  t¤|ª| ¤· ·||ln·| t| + · t¤|ª| -|~œ|n + · ª- t
~|· ¤|t ¬·|iª| ªt :‹ª||- +  l·|ª-| ¤· -ª|·+  + ·-i t ~|· -ª| + 
~|’·|| ª| + n|-| + ·-i t, -|i·|| + | ¤+ ÷-i t ~|· ª|÷-i t t|n| l+ 
:ª| z|ºª| + | l·|-+ n ¤-| -ti -|n-| ~|· ¤t ·||- ~|-| -|z||tª|-
ª| t l·|ª| + | :‹+ |· + |: l·|¦i z|ºª| ti + · ª|+ -| t i”
(ªtn -|~|-i, l·|. 3, ª|. 67)
f¬t‹= æ ï ¬tt= ttttt= æ t f=tæt
t ·| ·- ª|l·¤ª-| - ·|ª l·|- ~·|·ª| ~|· -- +  ª||‰|i
ª|+  · -| ‰| l+  ¤t (+  ª||¤ +  ¤|ª| ª| ·|·| · ·|| ·|-|i + i lz|¦- ~|· Œ¤|ª|
ª| -÷ ¤ ·t| ‰|| i -- -| ª| (+  z|º ª| - -ª| + | +  ·n + ·-| -||t| nl+ -
~|¤ - -ª| -|‹~ + ·- t( + t| : “¤t :ª| ¤+ - (+  +  - ·| ¤|-i + |
l·| ¤|ª| -||t -|·| t i” -|-|‹-| ¤|t z|º ª| --·| ~|· -ª| ¤· ¤|-i ÷|n
lª¤| i l+ · ¤|t n|·| ¤t| ª| -|n lª¤ i ~-||-+  ¤t n|·| ·|t- ·|·i - ·t
ª| ·|ª-| ·|º+  ·|( i ¤t :ª|i ¤·z||-i +  ~ |n-| -| ‰| l+  (+  t|l-+  
83
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
(¤|’-i ·| ·| ª| ~|¤|·| ª- ¤|n) - ~|¤|·| ªi :
“q ~¤- ·|ª- ª| ·|º+  t( -|ª||l+ ·| | ¤t ·|¤|- -º n|
~|· :ª| ¤· ª|¤|· t| ·||~| i ¤t| -+  l+  ·|- ÷¸·|- + i ·|·|t l+ ·
·||( ~|· ª|·t ·|z|- t| ·||( ~|· ª|·t +  lª|-|· -|-|+ - n·| i -| :ª|
+ | z|÷ ª-| ~|· :ª| ª| --· ·||-| i”
-rªr‹-r ¤|t n|·| ·|- ti + | ¤t| ª| -|n ¤÷ ·|·| ªª| lª-
~|· ªª| ·|- + i -|ª||+ - +  ·|·|·|· -|n -| ª|·t -n¸~ t: i -·|ª -
-ª| t|l-+  ª| + t| :
“q -| ·|¤|- | -¸ - t-| ·|t|n- ¤ ·| ¬ ·|·i ~| · ·| ·|n ¤
l·|¤|·||- ª| -·||- ªi l·|ª| ·| ·|n -| ¤|l+  +   + |· ª| ¤|· ·|i ·| -|
t| ·||- t i -| +¤| - -| t-| t +   ·||- ª| ~|·||t - + ·| ·| -|l+ 
t-| -||’n¸ -| t| ·||( l+  ¤| t + | - t l·|ª| - :ª| ¤|ªi -| - ’-|-|
+ i ª|¬ |¤- + i t .” -| -ª| l·|‹- - - ·| ª + | ·|¤|·| ª - t (
+ t| :
“rr ¤| ti ·|t|ª · t¸ l·|ª| + | - -| - -¤-i t : · - ¤· -÷ ¤-
t ( ª ¬| ‰|| l·|ª| + i ¤·|t ª| -| ·| lz|+ |· ~|ª||- t| ·|¤| ‰||
(¤|’-i -| :| ·|| ~|ª||-i +  ·n l+ ¤| ·|| ª|+ -| ‰||) i - -| - ¤|-i + i
ª|¬ |¤- ¤ (tl--||-| -ª| ¤+ - l+ ¤| ·|·| l+  :ª| + | ¤i- ¤|n|
·| º n + ·-| t - -| - -ª| ª| -| :| ª| ·|·| l+ ¤| ~| · + -| t| - +   ¬ | +  
ª| ·| º n ª| + |-| - ln¤| i - + i ·||+  i ·t-i t ~·|-| ~ ª| ( ª·|·|
·| ·| · ·||( ~| · ·| ·|: ·|ª -·i- -|i·| t l·|ª| + | : -| z|( ª|+  · -
·|-|( i” (l+ -|l·|n t¤|l-+  ln :·- ~l·|¦‹¤|, ·+ -| : 92, l…. 2, ª|. 484)
84
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
ªtfªrtr ¤ r ¤¸ ¬ :
t·|·- ·|-ª ·|·|ª|ªi + ·-||- t l+  -| - t·|·-
ª|·i ª|+ -i + | + ·-||- t( ª|-| l+  -| (+  lª- ª|+ · -|
l-+ n| ~|· -| (+  ¤t|÷ +  ª|-|- -| ‰|| l+  ·|- t| ·|: i ¤t| -|:| ª|
+ |: -‹ª| ¤ -|t··|- + ·- ¤|n| - ‰|| l+  ~-||-+  ·|i-| ·|- -| l+ ª|i
¤+ |·- ¤|n - ¤+ |·| l+  -|·il+ ¤| -| lªn -ti l¤·|n- -||lt( ·|l-+ 
-|t·|¸·| (¤|’-i ~-n|t -~|n|) + i l··|| t|lª|n - t|- +  ¬|+  ª|
-+¸ ª| l¤·|n- -||lt( i t ·| ·- ª|·i ª|+  - i +  ·-||- t
l+  ¤ t ~|¤|·| ª| - + · -| t ·|- ·t ·|¤| -| -|‹-| -| - ¤¸ z| : “-| :|
l·|‹- - ¤ + |·| t ¤| :‹ª||- - .” -ª| - + t| : “~-n|t -~ |n|
¤· : -||- ·¬- ¤|n -|| l-|- l·|‹- - ¤ + |·| t ~| · -| · ª||‰| -| · ª¸ ª|·
·||: ·|i t i” -| - ¤¸ z| : “+¤| ¤| t ·|i -|| l-|- t .” ¤| t + t-
n·|| : “·|i t| i” l+ · -- -| ª| ª¸ ª|· (l·|‹-) - -|:| ~|¤|·| ªi :
“·|ª- ª| ¬ª| + | ·|· -ª| ¤+- -+  -ti ·||-| ·|·| -+  l+  ª|:-|i
-|ª||l+ · (·| ·|·) - t| ·||( i” -| - ~¤- lªn -| + t| : “:- + i ·||-
l+ --i ~|’n| t i” l+ · -- -| ª| -iª|· (l·|‹-) - -|:| ¤+ |·| : “·||
-|·il+ ¤| -| ~-n|t -~|n| ª| -‹ª| ·¬-| t -ª| l+ ª|i l+ ª-| + i
l+ >  n|lt +   -ti t|-i i -| -|·i -|i¬ l-+ n ·|: ~|· ·| z|i - |·i t| ·|: i
l+ · -|:| l+ ª|i ¬z·|¸ ª|¸·|- ª| :+ |+ | t¤| -| -| - ª¬| -| -|· ª|i-
¤· -·l·|ª| + | (+  +¸ n ·¬| t¤| t i -| - + t| ~-n|t -~|n| --|
¤· ·t¸-| + ·-||( + |: ¤lª|·¤- ·|i + ·| -| -- ª|·| - + t| : “~-n|t
-~|n| -|œ|l+ ¤| (÷·- ¤|n|) ti +  lªn| + | l·|n| ¤ t¤|- ~-|
+ ·-||-| t lnt|·|| l·|ª| - ·|· ¬ª| + i --~ + i t ·|z|+  -ª| - (ª|i
85
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
·|·|t --~ + i ·|| --~ +  + |l·|n -ti ~|· ·|| z|ºª| -|~|ln·| + 
-|++ · -| ·t·|| -| -ª| + i ·|i-||·i t-|z|| ·t·|i i” :ª| +  ·||’ª -‹t|
- -|:| ~n ¤ª|~ + t| ~|· -|n ·|( -| -ª| ¤+- ª| t-|z|| + n|-| + i
·|·+ - ~¤- lªn -| ¤|-| ·t| i (n+-n -|··||- + i ~t+ |l-|n ·||‹-,
, ª|. 221)
f¬t‹= = vtat=t =t tttttut
t ·| ·- ~ ·ª -n|t l·|- ~ ··||ª| ª| -|·¤i t
l+  (+  ª||lt·| ¬·|· ª| -|n -| ª| ~|ªl-|¤| - -- + | ¤iz| l+ ¤| i
(+  ª¸ ª|· z|º ª| - -- ª| -| + | ¤iz| l+ ¤| ·|| + t ·t| ‰|| : “- -|
ª| -| ¤|¤ª| t| ·||~| , ¤|¤ª| t| ·||~| i” ¤t| -+  l+  -ª| - --
ª| -| + | ¤+ ÷ ln¤| ~| · -- ª| -| + | ¤|¤ª| n| º| lª¤| i l+ · ¤| t
¤tn ~|ª-|i ª| ·|| l-|n| ~| · -- ª| + t| : “¤ t ª| -| z| - |- t
~| · -| :- ª| -| +   ¤iz n·|| ·t| ¤t| -+  l+  -| - -- ª| -| + | - -|
ª| ¤|¤ª| n| º| lª¤| i” ·|·| ~|¤ z|t‹z||t -|ªi-|, +  ·|· +  -·||
ª|i-|, ª||lt ·| -| ~ œ| · ¤ª|i-|, ·||: ª| - · |¸ n ª|+ i-|, +  ·| ·|‹·|i-|
+ i l¬ ª-|- -| t |l·| · t| -| -- + i l¬ ª-|- -|
-| ·| ª|n|-| ¤t -|| ªil·|¤ ·|| ~| · ~ ·| + il·|¤ ·|| : “t-| ª|ª+  |-
·|-~ + · ·t t ·| ª| ti ·|-~ t| ·||( ·| , t-| ~|¤
+ i l¬ ª-|- -| ·| ·| ª ·| i” ·|·| ¤| t ª||lt ·| -|ªi-( -| -·¤·t ~|(
-| -l·|·¤ + ·i-| + i l¬ ª-|- -| t |l·| · t ( i
-‹t| - ¤ t ¤|l+  ~ | t · |¸ · ª| ~ ·| l+ ¤| -|
·ª|¸ n -n|t - :ª| +   ·||’ª ~+  n ª|+  · + ·- ª|
86
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
-|‹~ +  ·-|| lª¤| i (-|ª-ª| ~·|¸ ¤|’n| ~n -|¸lª|ni, -|ª-ª| :·- ~··||ª|, ~n
tªiª| : 2581, l·|. 2, ª|. 501)
=t=at ttat= atæt f¬t‹=
t·|·- -·|·¤ l·|- + |’·| + ·-||- t l+  (+ 
·|-||~- -|++ ( -|+ ·-|| +  ª|+ · +  ln¤ ·¤|-| t: ~|· ·|ª-| ·|º+ 
·|: i ·|·| -‹t -||- + | ¤+ i- t| ·|¤| -| -‹t| - + + - ¤t- ln¤ ~|·
-||- +  :l‹-·||· -| nº ·|( i -- +  ª||-|- (+  l·|‹- ª·º- + 
ª·l-|¤|- ª| --|¸ª|· t¤| ~|· + t- n·|| : -| -- l·|‹-| -| ª| ·||+ i ·t
·|¤| t¸ l·|‹t| - ~-n|t +  -|t·|¸·|, ª|-|( ·|¤¸·|, -|-··|t-
~l-n -¤¸·| ª| + ·~|- ª|-| t ~|· -| - t·|¸·
+ | :z||ª + ·-||- ª|-| t : “-|ª|--||- -|ª|--||-
+ | ·||: t ~| · -ª| + i ·t- -||: + ·-| t ~| · -ª| ·| ¤|·| -|ªª·||·
¤ ·| ª|t|·| -ti z| ÷ -| ·|l-+  ·|-|-| t l+  ¤ t ¤|-i t ~| · ¤ t
·|ª-| t i” l+ · -ª| l·|‹- - -- n|·|| + | ¤|-i ¤· ~|·||t l+ ¤| ~|·
-- + i ·t--||: + i i
(n+-n -|··||- + i ~t+ |l-|n ·||‹-, , ª|. 109)
=t=ï æ ï a=m  =r=+ttç æ == atæt f¬t‹=
(1¸ t·|·- :·- t¤|- ( ) ~¤- ¤|lnª ª|
l·¤|¤- + ·- t l+  ¤-|- + i (+  ·|-||~- l+ ª|i ~n|+  +  ln¤
l-+ ni -| -- n|·|| + | Œ¤|ª| n·|i i -‹t| - (+  ¤+ |·- ¤|n + | ª|-|
·|| + t ·t| t l+  -¸· +  ¤+ ·, --||-| -l·|¤| +  ª|·¤·, ª| ·|t| + 
-|·|¤·,ª|--|- ·|t·| ·|· - t-| ª| tªiª| ·|¤|-
87
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
+ ·-||: : “-|ª|--||- -|ª|--||- + | ·||: ~|· -ª| + | l-·|t·||- ¤
l-·|·|- t i” l+ · -ª| ¤+ |·- ¤|n - + t| : “+ n| ·|·|t t|·| t
lnt|·|| --| n|·| ¤t| ·|| + · ¤|-i ¤i n| i”
(n+-n -|··||- + i ~t+ |l-|n ·||‹-, , ª|. 109)
(2¸ (+  + |l+ n| t·|·- ª|l·¤ª-| -ª-||- ·|-i
+  ª|· l¬n|+ - -| t·| +  :·|ª ª| l-+ n| -| -‹t ·|ª- -| Œ¤|ª| n·|i,
lnt|·|| ¤|t ¬|· ¤|-i +  ¤|ª| ¤t-| i -- -| ·||’·| t·|·|- - + t|
~·|· --| n|·| ¤t| ª| l-+ n -|n| -| ~-z| t +¤¸ l+  t-| ÷· t l+ 
+ ti ¤t ¤|-i t-| tn|+  - + · ª i -|-|‹-| ¤|t n|·| -|n ¤÷ ¤t| -+ 
l+  z||-| t| ·|: nl+ - ¤|-i - l-|n| i ¤|t (+  ª¸ª|· ª| + t- n·| :
“+ |z| | --| -ª| ¬|· ¤|-i ti + i -·+  ¤|¤ª| -|n- -| ·|t-· t|-| i”
l+ · ¤t n|·| ·|- ·|· -|n- ·t ¤t| -+  l+  (+  ¬·|¸· +  ª·º- + 
¤|ª| ¤t-| -| -- +  ª||-|- (+  :l‹-t|: + |n| -||º| ~|ª-|i --|¸ª|·
t ¤| i -ª| - + t| : “( +  |l+  n ¤|n| | -| - ·ª|¸ n -n|t
+ | + ·-||- ª|-| t : “·|| z|ºª| ~-n|t -~|n|
~|· l+ ¤|-|- +  lª- ¤· :-||- ·¬-| t -ª| -||lt¤ l+  ¤|t -|ª|--||-
·||:¤| +  ln¤ ¤|ti ¤ª|‹ª + · ·|| ~¤- ln¤ ¤ª|‹ª + ·-| t ~|·
-|ª|--||- ·||:¤| +  ln¤ ¤|t -|i·| -| ¤ª|‹ª + · ·|| ~¤- ln¤ -|
¤ª|‹ª + ·-| t i” lnt|·|| --| n|·| ¤t| ª| -|n ·||~| ~|· ·|·| --|
ºin -+  ¤t-|| -| ~¤-i ª|: ·||l-·| -|÷ ·||-| ¤t| --t ¤|-i l-|n
·||(·|| i” -- -| ª| l+ ª|i - + t| l+  ~-n|t + i + ª|-| t-||·| ¬¤|n
t l+  ¤t z|-|- t ~|· ª¸ª|· z|ºª| - -ª| + i -·ªiª + i : “z|-|- :ª|
l+ ª-| + i ·||- -ti + ·-|, ¤t + |: -|ª|--||- l·|‹- t i” ·|t· t|n
88
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
¤|t n|·| -|n ¤÷ ~|· l·|ª| ·|·|t +  -|-~l-n+  -ª| - l-z||- ªti
+ i ‰|i ¤t| ¤t-| ·|(, ª¬| -| ¤|-i -||·|¸ª ‰|| i
(n+-n -|··||- + i ~t+ |l-|n ·||‹-, , ª|. 109)
f¬t‹=ta = ¬t+t =at=ï æ ï
t ·| ·- ~·|¸ ¬ ni+  | ~ ·ªi +  ·-||- t l+  -|·| z|º|
ª|| ·|--|| +  |- t| ·|¤| l·|ª| + | -|:| ·|t- ª|ª-|| t¤| ~|· -|·i -iª
--||º t| ·|: i ¬ ª| + i +  ª|-| | -| (+  ·|- ~¤- ·|· -| ~¤- l·|ª-· ¤·
‰|| i -|· : n|¤| ·|· -| + |: - ‰|| i -| ~¤- ·|º + i ª||-|| -| ·|-| ‰|| l+ 
~-||-+  ·|· +   (+  + | - ª| l+ ª|i - ·|÷ Œ¤|· ª| + t| :
-| - ·|·|·|tº +   ~ |n-| -| + t| :
l+ · -ª| - ª|¸·( ~|n :-|·|- + i ~|l¬·i ~|¤-
l-n|¤- + i ·|·| ¤|t :ª| ~|¤- ¤· ¤t-|| :
at-¤rrrq ¤ ‹¤r¬ ;rrrª : ~|· ·||
~-n|t +  ¤|ª| t ¤|t -+ | +  ln¤ ª|·|
ª| ·|n| i (¤|·t : 4, ~|n :-|·|- : 198)
-| -ª| - -|:| ¤+ |·| : “( ~·|¸ ¬ ni+  | |” -| - + t| : “n··|+  i” -ª|
- ¤¸z| : “+¤| --| ¤t -||t- t| l+  lª|+   --t|· ·|º ti +  ln¤ l·| ‹ª·|i
-|º ª|¸ª| ·t ~|· ª¸ª|· +  ln¤ -ti . +¤| --| ~-n|t -~ |n| +  -· ªi+ 
l·| ¤|ª| z||- ¤|n t| ¤| t ·| ·- -|t --|ª . t·|¸·
~+ ªª| +   ª||lt ·| ·| |ª t ·| ·- :·| |ti-|
·|i -| + |- t( -| t·|¸· - + ·-||¤|
~|¬ ~|ª|¸ ·|t| ·ti t lªn ·|-|·|i- t t-| + |: (ª|i ·||- -ti + t-i
89
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
-||lt¤ ·|| ~-n|t -~|n| + | -|·|·| + · ª i +¤| --| ~¤- ·|º + |
-||- ª| -|t+¸ ·| ·¬-| -||t- t| . ·|·| l+  --||-| -|ºn¸+  +  ln¤ -||-
ln¬i ·|| -|+ i t, ¤| --| -||t- t| l+  --| -|ºn¸+  +  -|-~l-n+ 
~-n|t -~|n| + i -ª·|i· + | ·ª + · ª| i ~-n|t + i + ª|-| | ~·|·
-||- - t|-i -| ·|-|i- :--i ¤ª|i~ - t|-i ~·|· ª¬ ~|· ·|-| - t|-
-| -|ºn¸+  l+ ª|i (z| ª| + |(ª| -ti -a| ª|+ -i i” l+ · -ª| - + t| :
“--t l+ ª|i -|i·| + i ·|ª·- t .” -| - ¤¸z| : “--| + |- t| .
~-n|t -~|n| --| ¤· ·t¸-| + ·-||( i” -ª| - :l‹+ z||+  l+ ¤| : “-|
-· ¤÷|ª|i l·|‹-| -| ª| (+  t¸ i”
(l+ -|l·|n t¤|l-+  ln :·- ~l·|¦‹¤|, ·+ -| : 40, l·|. 2, ª|. 453)
=æ  f¬t‹= æ ï ==tïra
t·|·- ~ª-|: + t- t l+  t·|·- ~·|¸ ~-|
l·|- ~n -n| + i ~·|¸ai ¤· ¤t :·||·- -+z| ‰|i i
¤|’-i ¤|t ~|ª-|i l·|ª| + i -|·|ª ª‹¤| ti t| -| ¤|t ·|ª· + i ·ªª|i
‰||-| t( t i
-| - -- ª| :ª| -+z| +  -|-~l-n+  ¤¸z| -| -‹t| - ·|-|¤|
l+  -| ª| ¤t· + | ~¤- -||n| ~ª·||·| -| ·|¸-| ·t| ‰|| l+  (+  + t-
¤|n + | ¤t z|’· + t- t( ª|-| (l·|ª| + | -|+t¸-| ¤t t l+  -||n|
~ª·||·| lª|+  ¤ti + |-| ~|(·||) i l+ · ·|·| -| - ª¬| -| + |: -·|·
-ti ~|¤| i -| - ¤¸z| : “--| :‹ª||- t| ¤| l·|‹- .” -ª| - + t| :
“:‹ª||- -ti ·|l-+  -| l·|‹- t¸ i” l+ · -| - ~¤-i ~·|¸ai ¤· :ª| z|’·
90
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
+ | -+z| + ·| ln¤| i
(n+-n -|··||- + i ~t+ |l-|n ·||‹-, , ª|. 243)
f¬t‹=ta = =æ ï æ ï et’aa eï
r¤rta ·|·|~ ª| -|·¤i t l+  t·|·- --|· l·|-
¬œ||·| - t·|·- ª|¤|ª l·|- + |l··| ª|
+ ·-||¤| : “t-| ~¤-i :l·-ª|( :ªn|-| + i ·||- ª|-|~| ¤|t + ª||
‰|| .” -‹t| - + ·-||¤| : “-| lt‹ªª-|- ª| ~|¤| ‰|| ~|· -|·| (+ 
-|z|i· l·|‹- ‰|| l·|ª| + i -| ª||·i ·||- -||-| + ·-| ‰|| i -| (+  ·|- ª||
·t| ‰|| l+  ~-||-+  -|· ¤|ª| + |: ~|¤| ~|· + t| : “-a| ~·|· --|
~+n ·¬- t| -| ·||·| l+ >  + ·| ~|· ª|-|:|| l+  (+  ·ª|¸n + i
l·|’ª|- t: t l+ · -ª| - ¤t ~z~|· + t :
¤|’-i -| l·|‹-| ~| · -- + i -·||ª|-| ª| ~| · ·|¸ · · ·| +   (+  i-|-i)
-º + | ·| +  i-|- º|º ª| ·||·- ¤· t ·|- ¤ -|-~ l··|·| t¸ i
arr ltª|¤- + i -n|z| -| -|++ | ·||~| ~|¤ ¤· :-||- n|-
¤|n ¤t| +  -||l-|- ¤t| +  ¤niª| (+ |l+ ·|) + i -·t -ti t i
ªrª¸ t|lz|-| + i ¤¸·|i (-·|i ) +  ¤|ª|
t|l·|·i ª| ~|· -ª| ¤¸·|i (-·|i ) +  ª|· + | ~¤-i
~|¬| ª| -|¸-| n| i”
f¤ t -ª| - -|:| ·|ª|· + · +  ¤·z||- l+ ¤| ~|· + t| : “(
91
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
ª|¤|ª l·|- + |l··| | ·|z|+  ~-n|t -~|n| - (+  -·|i -|·-ª|
+ ·-||¤| t --| -- +  ¤|ª| ·||~| ~|· ªzª| ltª|¤- t|lª|n + ·| i”
l+ · ·|·| ª¸ª|·i ·|- ~|: -| ¤|t l+ · -|· ¤|ª| ~|¤| ~|· ·|·|| + · ¤t
~z~|· + t :
-| l·|‹-| ª| ~|· -- + i ª|··|ª|-i ª| ~|· -- +  ·|¸· -º + |
+ ·||¤ ª| ·||·- ª| -|-~l··|·| ¤ t·|- t¸ i
--| ltª|¤- + i -n|z| + ·- -|++ | ·||~| l·|‹-| + i ª|--||:
:- +  :|¸º| + i l-|ªn -ti t i
--| ·|-¸ t|lz|-| +  ª|·ª|· (-|t--|ª ) + 
¤|ª| ·||~| ~|· -- +  ª·¤|·| + | ~¤-i ~|¬| ª| ·||ª|| ª| i
f¤ t ·|·| -iª|·i ·|- t : -| l+ · -| · ¤|ª| ~|¤| ~| · ·| ª|· + · +  
+ t|
-| l·|‹-| ª| ~|· -- +  ¬·|· ª- ~|· ·|¸· -º + | :-||-|| + 
¤-|| +  ª||‰| ·||·- ª| -|-~l··|·| ¤ t·|- t¸ i
--| ltª|¤- t|lª|n + ·- +  ln¤ -|++ | ·||~| z|·i· l·|‹-
-+¸ + |· l·|‹- + i -·t -ti t i
92
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
·|-¸ t|lz|-| +   ~ ·| i-| zz||- -·|i + i
·||··||t -| ·|-ªi ·||~| :-||- n|- ¤|n ¬z| ·|º- l·|‹- (l·|‹-|-)
t·|¸· + | :‹+ |· + ·- ¤|n + |l+ ·| + i -·t ·|ª
·|º- -ti t i
r¤rta --|· - t·|·- ª|¤|ª l·|- + |l··|
ª| ¤¸z| : “+¤| ~·| ·|i ¤|t --t|·| -|z|i· l·|‹- --t|·
¤|ª| ~|-| t .” t·|·- ª|¤|ª l·|- + |l··| - + ·-||¤| :
“·|·| ª| -| - + ·~|- ¤|+  ¤c-| z|ª~ l+ ¤| t ¤|t -|· ¤|ª| -ti
~|-| ~|· ~-n|t -~|n| + i l+ -|·| + ·~|- + ·i-| -ª| l·|‹- + |
·|t-·i- :¤·| (·|ªn|) t i”
(~n -||’·|-|n ~|ª|-, ~n tªiª| : 765, l·|. 1, ª|. 224)
=‰ƒ= æ t +træ
t·|·- ª|t¸n l·|- ~·ª-n|t + ·-||- t l+  -|
+ |-| ~|ª +  ~n|+  -| ‰|| l+  -| - + ‹ª| (¬ª|: l+ ¤ t() ¤·‰|· + |
(+  ·||· ª¬| i l·|ª| -| ¤‰ƒ· + | -|tn ‰|| l·|ª| -| l·|‹-|- ·t- ‰| i
·|·| -| -ª| -| ª|l¬n t¤| -| -ª| -| (+  ·|t- ·||·i ·|·+ -| l·|ª-| + |
·|¸c| ~|ª-|i ‰|| ·|| + |’·|| + i -·+  -|t + · +  --||·| ¤c ·t| ‰|| i -ª|
+  -¤· (+  --i ·|··|| ‰|| l·|ª| -| -|·|·|i ‰|i i -|:| -ª| +  -||º|¤ ª|
:--| -~··|·| -ti t¤| l·|--| -ª| +  ·|··| + i -|·|·|i ¤· t¤| i -| -
-ª| + | ª|n|-| l+ ¤| -| -ª| - -|· ª|n|-| + | ·|¤|·| ª- t( + t| :
“( ª|t¸n | l·|ª-| + ¤÷| + | ¤·|-| -ti + ·- ·|l-+  ·|-|t| + i ·|ª·|¸
~|· t·|-| ¬|- + ¤÷| + | ¤·|-| + · ª- t, ¤t ·|··|| -|· l·|ª-| ¤·
93
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
ª||- ª|| ª||n ª| t :ª| ·|··| -| -| - t·|·- :ª|| ~|· t·|·- -|t--|ª
ª| -|n|+ |- + i ~|· -- ¤· :-||- n|¤| i” -| - -ª| ª|
¤¸z| : “~|¤ + |- t .” -‹t| - ·|¤|·| lª¤| l+  -| -- -| ª| t¸ l·|- + 
-|-~l-n+  ¤t ~|¤- + ·i-|| -|l·|n t: :
at-¤rrrq ¤ ‹¤r ¬ ; rrrª : - -|
+ ·-||~| -|:| ¤t¸¤ t: l+  + z l·|‹-|
- -|·| ¤c-| + |- n·|| + · ª|-| i
(¤|·t : 29, ~n l·|‹- : 1)
(lª|+ l-ªª|+¤t, , l·|. 4, ª|. 357)
f¬t‹=ta æ t r=æ t
q¤  :ªn|-|i ·||: +  ·|¤|- + | ¬n|ª|| t l+  -| lª|. 1427
lt. ·-|·||-n -|·||·+  ª|’¤- :ªn|-|i +  ~|n-|i -|ª-i -|+ ·|
+ ·||- -|ªi-| (·||·|n -|ªi-| + ·|-|i) -| -||’-l+ +  ‰|| i 26 ¤i z|·|
fªªrtrª rr¸tr + | l·++ - ~·|·| ·|¤|- t| ·t| ‰|| (:ª| ·|¤|-
+ | + ª|º “-|·iª + |l-|n” +  -|-| ª| -|+ -·|-n -|ªi-| ª| z||(~
t| -|+ | t) i -|·|· -| ~¤- ª|ª-| +  t-|·|t ª|t¸- -|lª·|ª -| ·||-| -|
-|ªª+  ‰|| i ~-||-+  t-| l+ ª|i +  ·|- + i ~|¤|·| ~|: i t-| ª|-|:|
+ z :ªn|-|i ·||: ·|¤|- ª| -|-~lªª|· t| + · ·|-| -|lz|ª -| ·| ·t
t|·| i ·|- + i ~|¤|·| ·|n‹ª t|-| z|ª~ t: -| -| - :·· -·· l-·||t
ª| ÷ |: l+  ~|l¬ · ¤ t ~|¤|·| + t| ª| ~| ·ti t i +  z +  |lª|n ¤·
-|‹ª :ªn|-|i ·||: ·| a + · ª|· :| + |( ·| - t ( lª¬|: lª¤ i -| --
+   +  ·i·| ·|¤| ~| · lªn|ª|| lª¤| i +  z ª · ·||’ª -| ¤|¤ª| t ¤| i
94
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
‰||÷i ª¸· ~| + · -| - ·|¸ti -|÷ + · ª¬| -| ¬|+  +  -||· -|· ·|·|º
¬÷ t| ·|( l+  trª ¤r¬ ;t¬rrrt +rr;¤r ¤ t ¤rtrrrra ¬-rrª¤ 
ªrzªr rr=¬ rr ªr; ì ¤ t ª ¬ + · -| :| ·| |ln·| ·| -||- t ¤| l+  t|
- t| ¤ t l·|‹-|- + | t -+  | t i ª|’¤- :ªn|-|i ¤|n| +  ª||‰|
(’l-+ |+  + ·- + | -|·| ¤tn| -||+ ~ ‰|| i -| ·|÷| -|-~lªª|· t¤|
l+  :- +  :l·--||~|- ~|· (’l-+ |+  -| l·|‹-|- ·|i z|·i+  t| - t i
f¬t‹=ta æ ï tt¬t¬tt= eï= =t ææ ïea a +trttta
rrta rrta ;t¬rrrt +rr;¤r !
f¤rtr -·t -|ª|--||- ·|·|·||- ªi- ª| ¤|lnt|-|
~+ iª- ·¬- t, :- + i ·||··||t| -| t|l·|· t|- t ~|· :- + i ª||t·|-
-| ·|·|· t( n-t|- + | ª|·-||¤( t¤|- -ª|·¤· + ·- t, :ª|i -·t
ª|titn ~+ iª| l·|‹-|- ·|i ·|·|·||- ªi- + i ·||··||t
-| t|l·|· t| + · :- ª| ~+ iª- ¤ -|t··|- + | :·t|· + ·- t ~|· :-
+  -|-+¸ ·||- ª| + ·|¤|·| t|- t i
faætea =t=æ t= æ ï =tvtï +t=t=
atæ f¬t‹=ta
t·|·- ª|l·¤ª-| ~·ª·t-||- l·|- ~|+  ª|
-|·¤i t l+  -l·|·¤ + ·i-| + i l¤n|ª- z|·i+  t:
-| ·|·|n ~·|¸ + ·|ª| ~|· t·|¸- +  ¤t|÷| ¤· -|c + · l·|‹-|- -
l-ª| + i i r¤r¸ª ¤rrz ¤  f¤r‹ª ª ¤r fª¢r ¤ t : “-| + ª|-| ¬|-|
t¸ :‹ª||-| -| ª| + |: ~|·- -|-·|| ¤|ni -ti t: ~|· - :‹ª||-| -| ª|
95
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
l+ ª|i ~|·- - + |: ((ª||) ·|--|| ·|-| ·|ª|| + ¬ ¤ lª|+ |- ¤|n|
·|--|| t·|·- ~|l-|-| ·|tl·¤| (¤|’-i ·|-¸ ·|t·| + ·|in| ª| -~-n+ 
·¬- ¤|ni) - ·|-| t ¤t z||- ¤ z||+ - ¤|ni + ·||:n
+ i -|n|-|- ª| ª¸· ·t- ¤|ni t i t·|·- ~|l-|-| -
--||-| +  ·|in| ª| ·| t-·i- ~| · ·|c + · ·| º| t ·| ·- ~t -|ª
+ | ·|-| t -| ·|÷i ~·|-|- ~|· z||- ¤ z||+ -
¤|n| ·|º| t ~|· ·|÷i ti -|+ ·-| ¤ -|~··|-| z||- ¤|ni -|| t i”
¬rt ¤rr f¤r‹ª ¤rr ¤r-ªr¬ ¬ªr¸ ¤ ªrtr ¤t ‰rr ºtr ª ¤¸
fª¢r ¤ t : ( ·|·t| (¤|’-i -|++ ( -|+ ·-||) +  ·t- ¤|n| | ·|n-i
- + ·| -|~|-|n + | ·|z|- ~+n +  ·|·i( -|--|·| ¤ ·|ª|·||-| + ·
n| i + ·|in| ·|-¸ ·|t·| --t|·i -ªn -| ª| t ·|-||-( + ªi-| -| ·|i ~|·
:ª| ·|-||- -| ·|i i n|·|| -| ª| ·|| ·|·|· -|+  ¤| ·|| -||·|¸ª t -- -| ª|
(+  ¬|-¸- (ª|i t| -| -ª| t-||· ª||-|- n|~| i (+  (ª|i ¬|-¸- ·|·|
ti -| ª| n| + · lª¬| ª| l·|ª| - -l·|·¤ -|+ ·-|
·|ª|| ¤|+ ·||·| ·|-| t| i
(n+-n -|··||- + i ~t+ |l-|n ·||‹-, l-ª|:n l·|‹-...., ª|. 176)
¬tt=t æt’¬t+t æ  r+t=tr r¬t æ t
¬tt= atæt f¬t‹=
q¤  -|-·|| ·|·| t·|¸· ª|l·¤ª-| z|¬ ~·ªn + |lª· ·|in|-i
t·| +  :·|ª ª| l-+ n -| -|‹ª -|·iªi- ·|i ~|¤ +  ª||‰|
t| ln¤ i ·|·| ¤t n|·| l+ ª|i -|l‹·|n ¤· --·- -| :- +  ¤|ª| ª|+ ª
+ ¤÷ -| -|-·|¸ª| (+  ·|¤|- ~| ·||-| i -|·|· ¤|t :- +  ª||‰| ¬|-|
96
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
¤i-| -ti ‰|| i t·|·- z|¬ ~·ªn + |lª· ·|in|-i -
~¤- -|·iª| + | ¤lª|·¤- + ·-||: l+  ¤|t :ª| -| ·|¤|- ª| ·||- -|i- -
+ ·i ¤t n|·| -|++ ( -|+ ·-|| -| ª|l¬n t( ~|· (+  ·|· -| l+ ¤|-|
¤·|i· t| ·|( i ·|·| ¤t t·|·|- ·|· ª| l-+ n- -| ¤|t -| ·|¤|-
ª|l¬n t| ·||-| ~| · ·|·| ¤ t t ·| ·|- ª|l¬ n t| - -| ·||t· l-+ n
·||-| i (+  -|- ·|| ª|·| n| ·| l-+ n ·|( n l+ - (+  ª||lt ·| ·| - n
¬ n| -| ·t ·|( i :ª|i ª|·|- ¤|t -| ·|¤|- ª|l¬n t¤| -| -ª| + |:
-·|· -ti ~|¤| i -ª| - ‰|ni ¬|ni ~|· (+  ·|ª· ¬·|¸· (·|| ¬·|¸·
¤+ - +  + ·i·| t|) l-+ |n + · ¬|- n·|| i ·|·| ¤|t ª||lt·| ·|-n
¬n| ª| l-+ n ~|· -- + i -·|· -ª| -| ·|¤|- ¤· ¤÷i -| ¤|t -|
·|¤|- ¤t| ª| -|n| ·|¤| i :ª| +  ·||’ª l+ · + ·|i :- t·|·|- +  ¤|ª|
-ti ~|¤| i ·|·| -- ª||lt·| - ·||ª| ¤|+  + | :ª| ·||-
+ i ¬·|· ªi -| ~|¤ - + ·-||¤| ¤t z|ºª| -- l·|‹-| -| ª| t l·|‹t| -
·ª|¸n-n|t ª| + ·~|- -|·|iª ª|-| t i
(n+-n -|··||- + i ~t+ |l-|n ·||‹-, , ª|. 239)
r¬t¸= ¬tt=t æt’¬t+t æ t ttut= =t==
atæ f¬t‹=ta
z|¬ ~·|¸ ·|+ l·¤| l·|- ~·|i -ª· ª|t·|¤i
+  ¤|lnª + ·-||- t l+  “-| - (+  ª+~| ~-|n +  ·|·i( l·|‹-|- + |
·|n|¤| -| -‹t| - + z l·|¤|ª| ª· + · ªi l+ · ¤|t -|· ¤|ª| ~|( ~|·
+ t- n·| l+  “·|·| z| ¬ ~ ·ª n +  |lª· ·|in|-i, + ··| ···||-i
·|¤|- +  ·-|| ·t t| -| -ª| ¤+ - t-| ·|n|- + i + |lz|z| -
97
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
l+ ¤| + ·| i” -| - + t| : “¤|t +¤¸ .” -‹t| - + t| l+  “t-| t·|¸·
·||ª| ~|’·|-| + i -|·|lnª| -| t|l·|· t|- t i” -| -
+ t| : “--| ·|i -- + i -|·|lnª| -| ·||- t| .” -‹t| - + t| : “t| |
t-| -|ª| -| + ª|i· -|’ª|ª -| t|- t, t-||· ·|t- ª| ·|·|t t l·|‹t| -
:ªn|-| + ·|¸n l+ ¤| t ~|· -- ª|·| - t·|¸· ·||ª| ¤|+  ( )
+  t|‰| ¤· -|·|| + i t i”
(·|t¸·|-n ~ª|·|·, l·|>  ¤|’·|t¸ , ª|. 180)
r¬t=a çtttrï+t =·at=t æt= æ t+t
f¬t‹=ta
t·|·- :·||ti-| ¬·¤|ª| + ·-||- t l+  (+ 
ª||n -| ~¤- ª||l‰|¤| +  ª||‰| t·| +  ln¤ ·|¤| i + |l+ n| ·¤| ª¤| ‰||
l+  ~-||-+  -|· lªn -| ¬¤|n ~|¤| l+  -| ª|·| n|·|| ª| ~n·| t|
+ · z||·( ~|-| ª| tº + · l+ ª|i ª¸ª|· ·|ª- ¤· -|n¸ i -|-|‹-| -| -
~|-| ·|ª-| z|÷ + · ª¸ª|·| ·|ª-| :lº-¤|· + · ln¤| i -| -i- lª- ~|·
·|- -|ª|-ª|n -|n-| ·t| i :ª| ª|·|- -|:| ·|¸+  n·|i - Œ¤|ª| -|tª|¸ª|
t: ~|· - + |: ª¸ª|·i t|·|- ¤z| ~|: i ~|l¬· + |· -| (+  t· ·|·
·|·|n -| ¤t-|| ·|t| + nª|· ª·º- ~|· ¬z·|¸ª|· +¸ n ‰| i -ª| ·||·| + 
ª·l-|¤|- -| (+  z|º| ª|| -|n|·| ‰|| i -| - ~¤- lªn -| + t| ¤t -|
·||¤| ·|‹-- t i -| t·|- ¤ ¤·z||- ‰|| l+  ~-||-+  n|·|| + i (+ 
·|-||~- -|· ª||-|- ~| ·|: l·|- +  -|t· ~|ªl-|¤| + i -·t ‰| i ¤|t
-+ iª| ¤|z||+  º|¸·| ª|¸·- :-||-| ª| ~|·|ª-| ¤ ¤·|ª-| ‰| i
-- n|·|| - ~|- ti -|:| ·|· -| n ln¤| ~|· -|:| ª|n|-|
98
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
l+ ¤| i -| - ·|¤|·| -| + t| ~|· -- ª|
ª¤|+- l+ ¤| l+  ~|¤ n|·| ¤t| + ª| . :ª| ª|¤|n +  ¤¸z- ti -|·
lªn -| ¬¤|n ·|·|·| l+  ¤t n|·| l·|‹- t ~|· ¤t ~·|i·|| ·|·i·| ª|·
·|-|i- t i :-- -| -- -| ª| (+  z|ºª| ·||n| : “t-| n|·|| + | (+ 
-|ª~n| ª·¤z| t, :ª| -| t-||·| ·||t-| :lº-n|+  t ~|· t-| n|·|
l·|‹-| -| ª| t i t-| - nn-n l·|‹- -| ~-n|t -·||·+  ¤
-~|n| + | -|+ ¦ª| + n|-| -l·|·¤ + ·i-| + i
·|·||- -|·||·+  ª| ª|-- + | z|·+  t|lª|n l+ ¤| t ~|· ~-n|t
-~|n| +  -|+ ¦ª| + n|-| + i ¤·|t ª| --||-| ª‹¤|¤i + |-| t-| ª|
zi- ln¤ ·|( ~|· ~-n|t -~|n| - t-| :ª| ·|·|n -| ¤t -|n|·|
-|+ ¦· + ·-|| lª¤| t i -| - ª¤|+- l+ ¤| l+  l·|ª| -|+ |-| ¤· -| -
~¤- ª||l‰|¤| + | z|÷| t, ¤|t ¤t| ª| l+ --i ª¸· t . ¤t ª|- + · --
-| „ (+  -|ª+ ·|¤| ~|· + t- n·|| : “( ~·|¸ :ªt|+  | ~-n|t
ti +  ln¤ ~ª|·|· ¤ ~·||:·||- t ¤t ·|·|t ·|t| :ª| ¤+- ~|¤
t, (+  -| ·|¤|- +  lª|¤| ~|·| -+  + |: -ti ~|¤| ~|· ¤|t ·|i ¤ti
¤+ |- ¤| ·|¤| i” ~|· (+  -·+  :z||·| + · +  + t- n·|| : “¤|t ·ti
-ª| + i +  ·| i” ¤|t +  ·| -|n|·| +  l+ -|· ‰|i i l·|ª| +  :ª l·|ª (ª|
¬ z| --|| ·||·| ¤ ¬ z·|¸ª|· +¸ n ‰| ·|| :ª| ª| ¤tn -| - + ·|i - ª¬ i
l+ · -ª| l·|‹- - -|· ª|¤|n + | ·|¤|·| ª- t( + t| : “~|¤ +  ª||l‰|¤|
~|· ~|¤ +  ª·l-|¤|- :-- -|ti- + i -|ª||+  - + | +  |lª|n| t i”
t·|·- :·||ti-| + ·-||- t : “-| - -- l·|‹-|
ª| + t| : “-|:| :ª| -| ·|¤|- +  ·||· -| + z ·|-|~| i” -| -- -| ª|
(+  - + t| : “t-| ¤t| -|n|·| +  l+ -|· ·|a t( -|t··|- + | l·|> 
99
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
+ · ·t ‰| i t-||·i ·|+-·|¸ ·||·i ‰|i l+  ~-||-+  (+  z|ºª| t-||· ¤|ª|
~|¤| ~|· t-| ª|n|-| l+ ¤| i t-| - ·|¤|·| lª¤| ~|· -ª| ª| ª¤|+-
l+ ¤| : “( -| ·|¤|- | --| + t| ª| ~|( t| .” -ª| - ·|¤|·| lª¤| :
“- z||¤¸ · +   (+  z|t· ª| i” t-| - ¤¸ z| : “- -| ¤t| ª| + ·| l-+ n
‰| .” -ª| - ·|¤|·| lª¤| : “ª||- lª- t ( i” l+ · t-| - ¤¸ z| : “
~¤- ¤- - ª| l-+ n- + i ¤·|t .” -ª| - + t| : “~-n|t -~ |n|
+ | ¤ t +  ·-||- :
at-¤rrrq ¤ ‹¤r¬ ;rrrª : ~|· ~¤-
··| + i - ·+   ª·|¸ ~ n|~| ~| · -ª| +  
t · |¸ · ·|·ª- ·¬| +  ·n :ª| +   l+  - -|
¤· ~ ·| |·| ~|( l+ · - -t|·i -|ªª -
t| i” (¤|·t : 24, ~··|-|· : 54)
t-| - -ª| ª| + z ~|· ·|i ª|¤|n|- l+ ¤ i -- ª| ¤|n|- +  
·|¤|·||- ª - ª - -ª| - (+  ·| | ·ª|· -|i¬ -||·i ~| · -ª| + i ªt
+ + ª| -‹ª|·i ª| ¤·¤|·| + · ·|: i t-| n|·|| - -ª| ¤t| ª+- + ·
lª¤| ~|· ¤t -ª| + i + ·| t (~-n|t -ª| ª| ·|·|i t|) i
t·|·- :·||ti-| ¬·¤|ª| + ·-||- t l+  -| -ª|
-| ·|¤|- +  ~|ª||+  ª|- + · ·|t- -|-~lªª|· t¤| i -| -ª| + i + ·|
+  + ·i·| ·|¤| -| -ª| +  lª|·t|- -·l·|ª| +  +¸ n| + | (+  ·|t- ·|÷|
·| nªª-| ·¬| t ¤| ‰| | ~| · ¤ t : ·| | ·- ln¬i t : ‰| i
¤|’-i ¤t ¬r¬rr -~|n| +  ª|ª- + i + ·|
t :ª| ·|·- - -||·| t i ~|· (+  ¤·+  ¤· “ ” + | -||’-i ln¬|
‰|| il+ · l·|‹-| - -|:| ª| :ª| + i -+ª|i· +  -|-~l-n+  ª|¤|n l+ ¤|
100
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
-| -| - -ª| + i -+ª|i· ·|¤|- + · ªi i ¤|t ·|t- ¬z| t( ~|· -- + |
:lº-n|+  ¤ :l·-·|·| ·||-| ·t| i ¤|t -|:| ª| + t- n·| i t-| t-||·
-|ª~n + | + |+ i ¤ z||+ i ·|¤|·| l-|n ·|¤| i t·|·- :·||ti-| ¬·¤|ª|
+ ·-||- t l+ · -|:| -iª ~| ·|: ·|·| -|:| t|z| ~|¤|
~|· -iª ª| ·|ª|· t¤| -| (-|++ ( -|+ ·-|| -|) t·|·- ~|:z|| lª|¦i+ |
+ i -|lª·|ª (-‹:-|) +  ¤|ª| ~¤- ~|¤ + | ª¬| ~|·
-|· ¤|ª| +¸ n| + | ·|nªª-| ‰|| ·|| ª||n ·|· :ª|i -·t ·||+ i ·t| l+ ·
+ z ~ª|| ·||’ª ¤|t ¬ª ·| ¬ª ·|-| t| ·|¤| i
(n+-n -|··||- + i ~t+ |l-|n ·||‹-, , ª|. 240)
f¤r‹ªra ¤ r ªrrr :
t·|·- ---| ª|n-|t + ·-||-i t : -| - l·|‹-|
+ | tª|- l·|- ~ni ¤· -|t| + ·- t( ª|-| i -|·-|-··|¤|:ª,
l+ -|l·|n -|-|l+ ·|, ·||·| : 16, ~n tªiª| : 15179, l·|. 9, ª|. 321)
f¤r‹ªra ¤ r ;rrrrr ¬r’¤rrr ¤  f¤trr¬ ¤t trªr:
l·|ª| ·|- :-||-| ~|’·|-| ~·|¸ t-i+ | + | l¤ª||n
t¤| -| l·|‹-|- -- ¤· ·| ·t ‰| i -- +  ·|- + i ~|¤|·| -| ~| ·ti ‰|i
nl+ - ¤|t ¬ª -·|· -ti ~| ·t ‰| ¤|t + t ·t ‰| :
1. + + it -|n| ·|¤| -| ~·| --t|· ln¤ + |: + + it - ·t| lnt|·||
--| ~-n|t ª| ÷·| ~|· :- +  ¤ª+ |· ~|· ·|| -z|i- ·|-| i
2. t·|·- :-| | -| ~| ’·| -| -| ’-| | - l·| - ª| | l·| -
+  | l¤ª| | n t| ·| ¤| -| ~·| +  | - t ·| | ·| -| +  | l+   ¤| -|
+  · ·| ·| ·| - +  i -| ·i+  i t| i (n + - n -| ··| | - +   i ~t +  | l-| n
101
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
·| | ‹-, , ª|. 200)
r¤rta ¤¤ t¬ fªrª ¤rtrr ¤t f¤r‹ªr ¤ r ªrrr :
t·|·- ¤+ i~ (+  -|-·|| -|++ ( -|+ ·-|| + 
ln¤ l-+ n -| -- +  ·|· ¤|n| + | ·|· -| -- + | -|t| ª|-|: ª- n·||
l+ · ·|·| n|·| t·| ª| ¤|¤ª| ~|( -| t·|·- ¤+ i~ + 
·|· ¤|n| - -- n|·|| ª| ¤¸z| l+  t·|·- ¤+ i~ + |
l¤ª||n + ·| t¤| . -| n|·|| - + t| l+  + n| + n| ·|- -| i -| ¤|t
¤|ti ·|- ‰|i l·|ª| -| t·|·- ¤+ i~ +  ·|· ¤|n| - -|t|
ª|-| ‰|| i
(n+-n -|··||- + i ~t+ |l-|n ·||‹-, , ª|. 200)
pæ  +t r f«=t æ ï ttt=¬ttr +t r tf¬t = rt = atæt f¬t‹=
t·|·- ¤t¸·| ~|· t·|·- tª|- ·|ª|·i t· ª||n
t·| +  ·|-||- -| -|lª·|ª ¬+  -| l-|n| + ·- ‰| i (+  ·|- ·|·| l+  n|·||
+ i ·|i÷ + -| t| -|+ i ‰|i ~|· ~+ª|· n|·| ª|| -|+  ‰| -| :- ª|-|
t·|·|- +  ª||‰| + z n|·| ·||- + · ·t ‰| l+  ~-||-+  (+  z|º| ª||
¤l·‹ª| ~|¤| ~|· t·|·- ¤t¸·| + i (+  ·||l-·| t-+  -|
·|a ·|¤| ~|· ª|n|-| l+ ¤| i t ·| ·- ¤t¸ ·| - -ª| +   ª|n|-| + | ·|¤|·|
lª¤| i -‹t| - ·||- ln¤| ‰|| l+  ¤| t f¤r‹ª t i ¤| t -ª| + i - ·+  
-| -¤··| t t ( ~| · ¤¸ z| : “- -| + | - t| .” -ª| - ·|¤|·| lª¤| l+ 
“-| (+  rr trrrrrª f¤r‹ª t¸ i” -‹t| - -ª| +  ~|- + | -|+ª|ª
ª¤|+- l+ ¤| -| -ª| - + t| : “+¤| ~|¤ ¤t -ti ¤ª|‹ª + ·- l+  t-|
~|¤ + i -|·|lnª| -| ·|a ~|· :--| t|lª|n + · i t-| -| ~|¤ ª| l·¤|¤-
+ ·- ¤|n ·|t - ª| l·|‹-|- t , t-| n| ·| ~|¤ n| ·|| +   ª||‰| ·|t - ª|
102
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
+ |-|| -| z|·i+  t|- t -|ª|n- --||·|, l·|t|ª, ·|i-||·| + i :¤|ª-,
--||·| ·|-|·|| ~|· t·| ¤ --·t ¤·|·t| ~|· ~|¤ ª| :--| t|lª|n
+ ·- t ~|· ~|¤ ª| + ·~|- + ·i-| + i l-n|¤- ª|-- t i”
(l+ -|l·|n t¤|l-+  ln :·- ~l·|¦‹¤|, ·+ -| : 177, l·|. 2, ª|. 526)
f¬t‹=ta +tï at’¬t a ==tïra =t=a r
t·|·- ~·|¸ ~ni ª++ |+  + ·-||- t : “-|
-z||¤¸· -| ¤|’·|| -+ ·i· +  ln¤| ·|¤| -| -|:| ~|z||·| -|z-| t| ·|¤| i
-|:| ~¤-i ~|n|ª ª| -|n|+ |- + | z||+  t¤| i -| - (+  ·|- º¤|·|
ª¬| ·||¤| l+  (+  z|ºª| -|· ¤|ª| ~| + · + t-| t : “( z|¬ | ~|¤
:--i ·|-ªi ¤|¤ª| -ti ·|| ª|+ - +¤¸ l+  -| ·|¤|- l·|‹-| + i (+ 
·|-||~- ·|i ~|¤ + i -|·|lnª| -| t|l·|· t| + · ·|·||-| ~|¤ + | ¤|’·|
ª|--i t ~|· ¤|t ¤|’·| + | l+ ª|i ª¸ª|· -||+ ~ ¤· ª|-- + | -·¤|·
-ti ·|·| -+  ¤|t ~¤- -|+ª|ª -+  -ti ¤t-| ·||- (¤|’-i ¤|’·| -ti
ª|- n-) ~|¤ -- + | z|÷ + · -ti ·|| ª|+ -, z||¤ª ~-n|t -~|n|
-- + | l·|n| ·|ºz| ª i” l+ · ·|·| ª|·t t: -| -|·i ~|¬ l·|-+ n
ai+  ‰|i ·||¤| -|:| + ·|i ~|z||·| -|z-| ‰|| ti -ti i
(lª|+ l-ªª|+¤t, , l·|. 4, ª|. 360)
at’¬t +t fvtæ a
(+  -|-·|| t·|·- ~·ª-n|t ·|- +  ¤+-
t·|·- tª|- ·|ª|·i + i -|lª·|ª -| -z|·i+  n ·|( -|
~‹ª· ª| ª·¤|·|| ·|‹ª ‰|| ~|¤ -|z·|¸n ª~| ‰| i + z n|·|| +  ~|-|i-
103
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
+ t- + i ª|ª|( ~| ·ti ‰|i i -|-|‹-| -| ¤t ¬¤|n + · +  l+  z||¤ª
~|¤ +  :·|ª- -|‹ª t|·| ·||t· ti at· ·|¤| i ·|·| ª|·t +  ¤+-
ª·¤|·|| ¬n| ~|· -| - ~‹ª· ·|| + · ª¬| -| ~|¤ -‹t| ‰| i --||·| + 
·||’ª ·|·| ª|¸·- t|n ª¤|+- + i -| + ·-||¤| : “¤tn l+ ª|i + | -
·|-|- + | ¤|’ª| + ·| i” l+ · ·|-|- n·| l+  ¤t| l·|‹-|- ¤·|·| ~|- t
~|· -| -- +  ª||-|- ¤|’·| + t + · ª~| -||·|-| t¸ l·|ª| ¤· ¤|t ª|·|
~|-|i- ~|-|i- + t- ·t- t i (-l·+ ·-n ~|ln¤|, ·||·| : lª|¤-|, l·|>  tª|-
·|ª|·i, -i-|( ~·¤n, ª|. 40, :l‹-z||·|- ·|‹·|i-| -t·|-)
f¤r‹ªr ª “;rrr ªr¸¤” trªr¸¤r tr ¤zr :
t·|·- ~·|n tª|- l·|- + ª||- + ·-||- t l+ 
-| (+  ·|- ª|·|+   ¤|ª + ·- +   ln¤ ª · -+  ·||·|-| ·t| i l+ · -| ª||
·|¤| -| -| - º ¤|·| -| l·|‹-| + i (+  ·|-||~ - ª ¬i ·|| l+  + t,
t ªiª|, lt ª||·|, -t ¸ ¤ ~| · z| ’·| z||: ·i -| -| ·| |+ ·| + · ·ti ‰|i i -|
- ¤¸ z| : “+¤| - -| -| ·|i - n-|| t| - t .” -‹t| - + t| : “·|i t|
t-| -| - n-|| ·|i t| - t i” -| - ¤¸ z| : “l+ · - -| -t ¸ ¤ +   -|ª||:n
-| l+ - - n-||( -t ¸ ¤ +   ¤|ª| ·||- t| .” -‹t| - + t| : “ª|·|¸¤|
+  ¤|ª| i”
(n+-n -|··||- + i ~t+ |l-|n ·||‹-, , ª|. 244)
vtr‹vttr f¬t‹=ta
(+  :ªn|-|i ·||: +  ·|¤|- + | ¬n|ª|| t l+  ·||ln·|- lª|.
1999 lt. -| ·|-||’·|- +  lª- lª|‹· +  ~·|i-| ·|·|·| z|t·||·| + n‹ª·
+  -|·||· + |:·|n ~‹¤|· ¤· ~¤- ª|ª-| +  t-|·|t
104
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
t|l·|· ‰|| i -| ~|¬ ·|‹ª l+ ¤ :lª-·||lª|¤| + n|-| ¤c ·t| ‰|| l+ 
~-||-+  -|· z||- ¤· l+ ª|i - t|‰| ·¬ + · ª·||¤| i -| - ~|¬ ¬|ni
~|· ¤iz -|÷ +  ª¬| -| -|·i -·| · (+  ª|+  ª ·iz| ·|·| ·| ¤· ¤÷ i l·|- + 
ª|· ¤· ª|··| ª|··| :-||-|| ª|·|| t¤| ‰|| i -‹t| - ¤¸z| : “¤t + n|-|
·|| --| ¤c ·t ‰| ( + |z| -| ·|- ·||- -|ªi- + | -|ª||l+ · l+ ª| -
ln¬| t .” -| - ~·| + i : “¤t -|· ¤i·| -|lz|ª z|¬ - ·i+  -, ~-|i·
~tn ª|‹-- + | + n|-| t i” ª¤|+ - +  ·-||- n·| :
“--t|· ¤i·| -|lz|ª :-¤|ª| +  |lª·i ª||lt ·| t .” -| -
:ª·||- -| ª|· ltn| lª¤| i -‹t| - ª¸ª|·| + n|-| ª|-|- + i + ·-||:z|
+ i -| -| - ~-|i· ~tn ª|‹-- + | (+  ~|· ¤·ª||·|
+ n|-| ª|-|¤| i l·|ª| ª|- + · -- ¤· l·++ - -|·i t| ·|: i -| - -- ª|
ª~| + i ª·º¤|ª- + i -| -‹t| - + ·-||¤| : “--| ·|÷ ¬z| -ª|i·| t|
l+  --t ·|-||- +  -|+·|¸n ¤ni + | ª|-|- l-|n| t, :-¤|ª| + |lª·i
ª||lt·| ~¤- -|·iª| +  ln¤ ·|t- ª~|( + ·-||- t i ~¤- ¤i·| -|lz|ª
+ i ·||··||t ª| + ·|i -·|· tº| + · :·· -·· -|- ª¬-|, -- + i -·| ·
+ ·-| --| ¤· t| ·|: -| --t|·i l·|·|÷ i ·|- ·||(·|i i” -| - ·| ª||º -| --
+  t|‰| -|¸-| ln¤ ~|· ¤¸z| : “~|¤ + |- t .” ¤tn -| -‹t| - º|n|
-|·|· -|· ·| t ª :ª|·|· ¤· -‹t| - +  ·-||¤| : “-| z|t‹z||t l·|‹-|- t¸,
t-||·| +  |l+  n| -÷ -| t¤| ·|| ·t| ‰||, ¤t| + z ª· t |l·| ·i +  ln¤ ~|-|
t¤| -| --t|· ¤c ·|( + n|-| + i + lz|z| - ·|+  ln¤| i ¤t + t- t( ¤|t
·|·| ·| -·| ·| ª| ~|:|n t| ·|( i”
-- +  ·||- +  ·||’ª -| ~¤- ª||l‰|¤| + i -·+  -|-¤··|t
t¤| -| -‹t t·|- ¤ ¤·z||- ¤|¤| i -‹t| - -|:| ·|-|¤| l+  t-| ¤·z||-
105
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
‰| l+  -|’- ¤c- ¤c- ~-||-+  --| - l+ ª| ª| ·|+-·|¸ z|ª~ + · ªi
·|·| l+  t-| ª¸ª|·| + |: -·|· -ti ~| ·t| ‰|| i ·|·| -| - -‹t ª||·i
ª|¸·- t|n ·|-|: l+  -|·i -|n|+ |- ~-|i· ~tn ª|‹--
+  ~+ iª- -|‹ª l·|‹-|- ª| t: t -| ¤|t ·|t- t·|- t( i
rtf¬t=ta æ ï ræ ïæ a
rro att¤ a, ~-|i· ~tn ª|‹--, ·||l-¤ ª|’¤- :ªn|-|i,
t·|·- ~-n|-|| -||n|-| ~·|¸ l·|n|n rrrrrr¢ ;r¤rtr ¬œrrt + |lª·i
··| ¤i l·| ¤|: ( ) ~¤- l·ª||n “f¤r‹ªra ¤ t
fr¤ r¤ra” -| + z ¤¸ ln¬- t :
z|·i· l·|‹-|- -|º-ln+  ª¤ -| ~| + · -|ª|--||-| + | ª|-|-
t i ·|l-+  ·|ª|| ~¤+ |- -| :‹ª||-i l·|ª-| -| ·||lt· t| + · ¬ª + |
l+ ª|i ·|·|·| +  -|-| ª| ·|i -|‹ª|¸·| + ·- t ~|· l+ · n|·|| +  ª|¤|n|-
+  --º ª|i· ·|¤|·||- ª- t, ·|i-||l·¤| + | :n|·| ·|-|- t ¤·|·|, :ª|i
+ | + i ·|-||-| “t|l·|·i” + | -|-| lª¤| ·||-| t i -|-|‹-| t-||·
-|~|z|· -| ~|·|+ n ·|·|t ·| ·|·|t “rrf¤rtra” + | lª|l-ª|n| ·||·|
¤· t i ·||’·| -|+ |-||- ¤· -|ª ¤| ~|·- + | “rrf¤rtt” ~|· l+ ·
l+ ª|i ·|·|·| + i “tr¤rtt” ~|-i t tœ|| l+  “ªrrtr ¤r¤ 
” + i ª| ¤|·i + | ·|i ª|’¤| l+ ¤| ·||-| t i -|ª|n-
“rrf¤rtt” -| -|·-n| ~|·- ~·| :ª| -·t t-| + n|-| t|-i t l+ 
“rrr ªrrtr ¤r¤  r, rrr tr ¤¸ør ¤¤r ¤¸øªr -rrra rr !”
l+ · -|·-|~ -| ª| n|·| ª|¤|n|- + ·- t ~|· ·|¤|·||- lª¤ ·||- t,
:n|·| -·¤i·| t|- t ¤·|·|
106
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
rrta rrta ;t¬rrrt +rr;¤r !
¤t ·||- ~-zi -·t ·|t¸- -z|i- + · n l+  “;‹trrª” l+ ª|i
ª¸ª|· “;‹trrª” +  l·|ª-| -| tn¸n -ti + ·-|, ·|·| ª||l-|¤ -| ª|ti |
¤|t ·|·|·||- ªi- l·|‹t| - --| ·|· “¤¢r” + i -|’ni-| ªi
~|· ~·| ·||’ª ¤+ |- + ª| -|l-+ - t l+  ¤|ti ·|·|·| ·| ¤ª| ~|·-| + 
l·|ª-| -| ª|l¬n t| + · --||z|| lª¬|- n·| i
zt¸at f¬t‹=
¬rrtt ¬r¬ tr‹ªa -|·|iª ln¬- t l+ 
“-|:| l+ ª|i - ·|-|¤| l+  + n| ª||lt·| ¤· “q¤  ªrrªrr” + i “tr¤rtt”
~|-i t ~|· ¤|t “ªrrªrr” ~|¤ +  ·||· -| ·|t- tª-
~+ iª- + | :·t|· + ·- t ~|¤ ·|i + ·|i -|n i -|·|· -n-||( ~tn
ª|‹-- + i -|’n- +  ª|ª+  -|:| :- “rrf¤rft¤r” + | ·|·| ~-zi -·t
-||’n¸-| ‰|| i ¬· -| ¤t| ·|¤| i “ªrrªrr” - ¤t| ·|÷i ·|-+  ·|-|| ·¬i
‰|i i º|¸·| ªªª º¤|-i ~|· -|tl+ n -|in|ª +  lª|l-ª|n ‰|, l·|ª| + i
¤·|t ª| ¤r;¤ ¬ q’fa¤ r¢ n|·|| + i “trrr¶r” -| ~| ·||-| t l+ 
¤|+ : ¤t + |: ·|·|·| ti t ·|·|i -| -l+ ¤| + ·¤| ·t t i ¤|t “ªrrªrr”
+ i t|l·|·i + | ¤+- -ti ‰|| -|·|· -|:| ¤· -|¸l+  ¬ª|¸ª|i “ª¤rt
¤ trr” ‰|i :ª| ln¤ l·|- ª||lt·| ¤· ª|¤|·i ~|-i ‰|i ¤|t -|:| (+ 
~n·| + -|· -| n ·|( i “ªrrªrr” + i -z|·i+  ~|¤·i + | ~‹ª|·| ·|i
º|¸·| ‰|| l·|- ª||lt·| ¤· “tr¤rtt” ~|-i ‰|i -‹t| - (+  ª-| ~¤-|
·|ª- l‰|·+ |-| ~|· + ÷+ |-| z|ª~ + · lª¤| i -| t·| ~ ·|i·| ÷·|--|
ª|| t| ·|¤| i ~ ·|i·| ~ ·|i·| ~|¤|·| l-+ n-i z| ª~ t : l+  ~·|· + | :
+ -|·| | · lªn + | ~|ª-|i t| -| ·||·|| + i ~|-|ª + i -‹t|: -| “a¤rfr¬¤ra”
107
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
ª¬ + · z||¤ª -|i¬ -||· + · ·|t|z| t| ·||( ¤| ª|· ¤· ¤· ·¬ + ·
·||·| ¬÷| t| i ¬· -| lt--|- + · +  ·|a| ·t| ·|·| “ªrrªrr” + i
ª|¤|·i “rrtrr¬a” t| -|+ i -| “ªrrªrr” - ~¤-| -~|ª+  + z :ª|
-·t + ·¤|¤| l+  “rrr ªrªr¢r¢ rrtt¤  tr ¬ra r ¬rt ¤rªrªr ªrrtr
¬r’¤rrr ¤  ¤ ¢rrr rr rrrrtr rr¤rrt r” -| - ¤¸z|
~|¤ :‹ª||- t ¤| l·|‹- . -| + t| : “ªrrrt” (¤|’-i :‹ª||-) -‹t| -
~¤- ~|¤ + | ¬-tfªrª¤fr¬trrª ·|·|·| ·||lt· l+ ¤| nl+ - t|n-
¤t ‰|i, ª| -i- ·||· (+  “¬-tªrt ¢¬r” ¤ci ~|· -|:| ·|i ¤c- + i
--+ i- + ·-||:, ª~| -| -| ·|¸n ·|¤| t¸ -|·|· ¤t ~-zi -·t ¤|ª ·t
·|¤| t l+  ¤|t + | ·||· ·||· + t- ‰| i ·|t· t|n
:lº--|-| ¤· -| - -- + | ª|’¤- ªi l+  ~|¤ :- ª||lt·| + i ¤ª||-- ª|
-ti -‹t| + ·|i -z|·i+  n|( l+ · ·||- t|·|i i -| -‹t| - -|:| ª| ¤|’ª|
+ ·-||¤|, t-| ~|(·|...... t-| ~|(·|...... -| - + t|, + ·| -z|·i+ 
n|(·| . -| l+ · ¤|t, t-| ~|(·|...... t-| ~|(·|...... + t- t( -z|·i+ 
n ·|( i ªºª|- + | ~‹ª|·| ·|i l-·|n| ‰|| ¤|’-i -- ª||lt·| - + z
:|º+  ¬|( ~|· l+ · “ªrrr¬” t| ·|( i ·|·| -| + -|· ª| ·||t· ~|¤|
-| -|:| ª| n|·|| - ·|¤ ª¤|+- + i -| -| - ~·| + · lª¤| l+  “¤r
f¤r‹ª ‰rr, ¤rr ¤rrfr¬ ¬rt ¶r¸ºr ‰rr ì”
ªrrt rr¬ ·|| -|ª|--||- ·|·|·|| + i “tr¤rtt” +  ª|’¤ + ·-
t ·||’·| ~¤+ |- ·| + ª|¸· ·|i t|- t l+  -- ¤· f¤r‹ª -|ª|-n- t|
·||- t ~|· ¤|t f¤r‹ª ·|·|·| ~|· ·||·|| t|- + | ª|’¤| + ·- t i
¤t¤trr : ¤|t “ªrrªrr” -| --||·|, ·|·|| ~|· ~¤·|ª ¤ ¤·||:+  + 
-|z¤· ª- t l+ · ·|n- + ª| t| ª|+ - t .
108
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
¤r¤rªr ¤t¤trr : l·|ª| -·t ·||’·| :‹ª||-| + | ·|i÷ + ·- -| n·+ 
~|-| t :ª|i -·t ·||’·| f¤r‹ªra + | ·|i -|·-|~ + ·- -| -|·|| ~|-| t
~|· ¤|t -+ i +  + |-| ·|-| + · n|·|| + i ·|i÷ ·|-||- t i -+ª|i·
“+ ·tn ~·|i·|” -| t : rrªrf¤ ¤  f¤r‹ªra ~¤- ~|¤ + | l+ ª|i
·|·|·| +  -|-| ª| -|z|t¸· + · +  ~¤-i -|’·|i-| ¤ -+·i-| + ·¤|- ~|·
~¤- ¤|z|iª| -|> | + ··| ª| n|·|| + i ¬·|·|i +  ª· ¤ ·t- t i ·||’·|
-|+ |-||- ¤· “ªr ¤r ªr ¤ t rrf¤rtt” + | ª|’¤| -ti t| -| ·|l-+ 
“rrf¤rtra” -| ·|·|t ·|ª- l·|‹- ti + n|-| + ·-| t ~|· n|·| -- ª|
ª|¤|n|- ¤¸z- t ~|· l·|‹-|- ·|¤|·||- ª- t i
(-|nº¬ª| ~·| l·ª||n| : “l·|‹-|- + i lt+ |¤|-”, ª|. 17)
rtf¬t=ta =t +t=afattæ æ t rtæ +tt’æ¸+t æ ==t º
¬r’¬r r¤rta, ;rrrrr ¬r¬ tr‹ªa, rr¤rfz¢ ¢tªr frrr¬a
rrr¬rªr ¬rrr¢ t¤rr orª ( ) + ·-||- t :
“rrf¤rtra + · +  -|¤++ n|- l·|‹- ª| ¤¸z- t + n| -|+ ¦-||
-| +¤| t|·|| . + n| + |-| + | ~‹·||-| +¤| t|·|| . ¤r rtrrr r i”
(-|·|iª + ·-||- t) “-| ~·| f¤r‹ª ·|·| ª| l-· ·||ltn t :- ª|
~|:‹ª| + i ·||- ¤¸z-i ~+n- t-||+ - ~|· z|·~- t·|-| ~|· -- + i
·|·|ª|-i + | (’l-+ |ª t| -| + +  t i”
(+ -|¤| ~+·i+ |, ª|. 177)
ætf+tæ æt= =ttçæ et=t +t-aa¬¬tr rt
¬r’¬r r¤rta :ª|i “+ -|¤| ~+·i+ |” + 
ª|¤|n --·|· 102 +  ·|¤|·| +  ª|·|- + ·-||- t, “·|·| + | :--|
109
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
¤+ i-i ·| ¤ª||-- ·ª|¸n l+ ª|i + | l-|n- + |
(’l-+ |ª (¤|’-i ~+ iª| ·¬-|) + +  t i” (+ -|¤| ~+·i+ |, ª|. 179)
¬r¬rr + ·~|- ¤|+  -| :z||ª + ·-||-| t,
at-¤rrrq ¤ ‹¤r¬ ;rrrª : ·|·| + |
·||‹- ¤|n| -| ~¤- ·|·| ¤· l+ ª|i + |
-| ª|-n- -ti + ·-| lª|¤|( ~¤-
¤ª|‹ªiª| ·ª|¸n| +  i
rr¤ fttrt rrrtt t+ i-|n ---|- rr¤at ¬rrr¢ ¤rt orª
-:-|i :ª| ~|¤- +  -t¸- -+ª|i· -¸ªn :·+ |- -| ln¬-
t : :‹t (¤|’-i ¤ª|‹ªiª| ·ª|¸n| + |) ¬|ª| ·|¤¸·| ¤· ¤¸·i :lœ|n|~ ª-|
t ~|· ~|’n| ª··|| + | + z+  ª-| t, ~·|-| ·||’·| ~|ln¤|--n|t
+ | ·|i -n¸-| ·|l·|¤| ·|ºz| ·||- t -|·|· -·|i +  ¤|lª|-| ª|, l+ · ·|i
-·|i + | :--| -- +  :--| ª| ~|’n| t|-| t i
f¬t‹=ta ¬t¬tvat rtæta æ =t ttat ea r º
rro att¤ a, ~-|i· ~tn ª|‹--, ·||l-¤ ª|’¤- :ªn|-|i,
t·|·- ~-n|-|| -||n|-| ~·| l·|n|n rrrrrr¢ ;r¤rtr ¬œrrt + |lª·i
··| ¤i l·| ¤|: :ª| ª|¤|n + | ·|¤|·| ª- t( ln¬- t :
¤¤ tªª ·|ª|| ~¤+ |- l·|‹-|- ·|·|z-| t|n|- + i ªªª-
:lœ|n|~|- ª- -| + |-¤|·| t| ·||- t -|ª|n- ~|¤ + | ªª| ª||n
+ ·n ª|º- ·|¬|· ~| ·|¤| ‰|| ¤| ~|¤ 15 ª||n + ·n + n| + l·|ª-|-
-| ÷· ·|( ‰| ¤| ~|¤ +  ·|--| + | ª|· ¤· -||º ~| ·|: ‰|i ¤·| ·| ¤·| ·| i
·|·|z-| t|n|- ·|-|- + i ¤·|t ¤t t l+  ¤t ·||- ¤|t “t|l·|·i + |
l·|‹-” ~|¤ +  rrr¤rr¢ ª| ¤¸z n-| t i -| t-|·||ª +  ·|·i( l-|ni
110
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
t: :lœ|n|~ + | “:--| ·|·|” -ti + t- i t· z|ºª| +  ª||‰| (+ 
t-|·||ª ·|i ¤ª| t|-| t ·|| l+  + |l+ · l·|‹- t|-| t ~|· ¤|t t· ¤+-
ª||‰| ·t- + i ¤·|t ª| :ª| -·t + i ·||- ª¬-| ·t-| t i
r ¤¤rr¤r l·|- ¤¸ ª| +   +   ¤|ª| (+  ( ª| z|º ª| + | ¤ z| l+ ¤|
·|¤| l·|ª| + i - ·+   ·||ª¸ ·|·i + i l-ª·|- + i ·|: ‰|i i t ··||·| - -ª|
ª| ¤¸ z| : “+¤| - -| ·||ª¸ ·|· t| .” -ª| - + t| : “-ti i” -|
t ··||·| - +  z +  + l·¤| ni ~| · -- + | l·|-- +   ·||’ª -| §i ·|‹ª
+ · ni ~|· ¤¸z| : “-|· t|‰| -| l+ --i + + l·¤| t .” -ª| - + t| :
“:--i ~| · :--i i ” -| t ··||·| - -- + | +   +  lª¤| l+ · (+ 
ª¸ ª|·i -| §i ·|·i ~| · -- + | z| -||· - l+ ¤| l+ · ¤¸ z| : “¤ t -| · t|‰|
-| l+ --i t .” -ª| - + t| : “-| -ti ·||--| i” t ··||·| - + t| :
“- :| ¤tni -|’ª|ª +  ª| -||’n¸ -| t : ~| · ª¸ ª|·i -|’ª|ª +¤¸ -ti
-||’n¸ -| t : .” -| ¤| t + t- n·|| : “:- + i -|’ª|ª ~|¤ ·||-- ‰|
-| ~|¤ +   ¤ª¤|ª| (¤ª¤ª|| ÷|n- ¤|n ) + | : --| t| ·|¤| l+ ·
~|¤ +   ¤ª¤|ª| - -| · ¤ª¤|ª| + | ·|-| lª¤| ~| · ¤ t (ª¸ ª|·i -| §i
+ i) -|’ª|ª ~|¤ + | -ti -||’n¸ -| ‰|i -| ~|¤ +   ¤ª¤|ª| + | ·|i :ª|
+ | : --| - t ¤|, :ª| ln¤ -ª| - -| · ¤ª¤|ª| + | ¬ ·|· -ti ªi -|
-| :| ·|i :ª| + | : --| - t| ª|+ | i”
(n+-n -|··||- + i ~t+ |l-|n ·||‹-, l·|l> n ¤ª¤ª||, ª|. 133)
r+t¬tte æ t= rtat r º
~|’n| t·|·-, :-||-| ~tn ª|‹--, -||n|-| z||t :-||-| ¬rrr¢
t¤rr orª + ar¤r t-¤rf¤ª¤r l·|-ª 21 ª|+ t| 216
111
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
-| 217 ¤· +  ·-||- t : rrr¤r r¢ ~·| l+  ª-| z|¤|- i- t , ¤| t
z| - |- l+  t· ¤+ - ~|ª-|i +   ª||‰| ·t-| t ¤| t -| · n+  - + |l+  ·
-|--- ~·|ªi t lª|¤| -ª| +  ·|| r¤r¸t ¬¤¢tr
+ i ·||··||t -| t|l·|· ‰|| ¤|t ·|·+ - ª||t·|- ~+ªª| ª| -|ª|--||-
t| ·|¤| i trr tr rr ft¬rr -| t ·| ·- ~ ·ª -n|t l·|- -|ª- ª
ª| t, ttr¸¬r¬rr + ·-||- t :
n|·|| | --| -| + |: z|ºª| -ti l+  l·|ª| +  ª||‰| rrr¤rr¢ f¤r‹ª ~|·
rrr¤rr¢ f¤ ftrar - t| i n|·|| - ~·| + i, q ¬r¬rr a¬r¬r ¤ 
ttr¸¬ ! +¤| ~|¤ +  ª||‰| ·|i t . :z||ª + ·-||¤|
l+  t| -|· ª||‰| ·|i t nl+ - ¬r¬rr -~|n| - -|·i -|ªª + ·-||: l+ 
¤|t rrtrrrrrª t| ·|¤| lnt|·|| ¤|t -|:| lª|¤|( ·|n|: +  + z -ti
+ t-| i (ª|tit -|lªn-|, ~n tªiª| : 2814, ª|. 1512) -|·|iª -||’n¸-||- + 
ln¤ ¤ ar¤r t-¤rf¤ª¤r l·|-ª 21 ª|+ t| 216 -| 219 + | -|-|
n~| + ·-|| nil·|¤ i
t·|·- ¤t¸·| l·|- -|-··|t + ·-||- t l+  t·
:‹ª||- +  ª||‰| z|-|- t|-| t ·|| -ª| +  ª||‰| -|+ ·· t i + |l+ · + |
z|-|- + |l+ · +  ª||‰| -ª| +  ¬|- ª| ¬|-| t -ª| +  ª||‰| -ª| +  ¤|-i
ª| ¤i-| t ~|· -ª| +  ª||‰| -ª| +  l·|ª-· ¤· ª||-| ·|i t nl+ -
-||l-|- + | z|-|- -||l-|- ª| z¤| ·t-| t ~|· -ª| + i -|+  -| n·||
·t-| t l+  -||l-|- ~¤-i ~+n ª| + ·| ·||l+ n t|-| t l+  ¤|t :ª| ª|
+ |(ª| -a|( i z|-|- l·|¤|ª| ¬|- ¤|n ~|· l·|¤|ª| ª||- ¤|n
~|ªl-|¤| + | l·|¤|ª| ¤ª|‹ª + ·-| t i
(n+-n -|··||- + i ~t+ |l-|n ·||‹-, l·|l> n + ·i-, ª|. 126)
112
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
rrr¤rr¢ f¤r‹ª ¤ t atott ¤  f¬¤ ¬rr¬ ¤ tªr ¤ trr?
:ª| ·||· -| t+-| z|·: ·|¤|- + ·- t( ~|’n| t·|·-, :-||-| ~tn
ª| ‹--, -| ·|l¦ª ªi-| l-|-n- ~zz||t -|| n|-| ~t-|ª ··|| ¬|-
l·|-ª 21 ª|+ t| 216 ¤· ln¬- t :
:ª| + i -ª¬i· ·|| lª|l+n¤|- (¤|’-i ·||ª¸) ª| t| ¤|t -|
t·|-| + ·: ·|l-+  ~+ª|· ª|¤· (¤|’-i ª|¸·-|) -| + +  t l+  ·| :- + 
¬z||-|ª ~|· -|ª|(t ¤ -|·l·|¤|- +  -ti t|-i, ~|· ·|| -n¸¤|- ª| t|
-| ~·|-| ·| ª||n- ¤ ª|·¤- (¤|’-i ª·|ª·||) t -|·|· :ª| + | ª|-|·|
·||ln·|- ~¤- + |-|| -| z|-|- ª| (+  -|~ :lª-~|-- (¤|’-i -|ªª
-n·| + ·-) ª| ¬|ni -ti t|-| i
rr¤rt¢ f¬oa r : + |l+ · z|-|- + i -|¬|n-- ·|ª·
-|¸l·ª| -·|·¤· ~t¤|n ¤ tª¸ª| ·|--|- (¤|’-i ª||t·|- z|-|-, ~t¤|n
+ i -·ªini ~|· ·|-|·|ti ¤ª| t|- + | ª|·|·| t), t·|·- ª|l·¤ª-| z|¬
~+·|· + ·-||- t l+  + -| ~·| + -| ¤|t ·|·· (¤|’-i
-+ª||-) l+  ª||t·|- l·|‹- ª| t|-| t ¤t l+  ~|ª-|i -|-+ l··|· t|
·||-| t , -| ·|t ª|n|-|- -ª| ª| ·|~¸ª ¤ -|·||-·|-
(¤|’-i ª¸· ·t-) ti -| t i
¢ta ªrªr ¬rt rrtrr¬r ¤  ªt-r tr ¬rt¤ t fª¤ ¬ªr :
~|’n| t·|·-, :-||-| ~tn ª|‹--, -|·|l¦ª ªi-| l-|-n-
~zz||t -||n|-| ~t-|ª ··|| ¬|- l·|-ª 21 ª|+ t|
218 ¤· ln¬- t :
t| (ªª- ·|·| ~|· -|ª|-n| +  -i-| ª| ~z·+ i l-+ n-|)
ª|tit t -|·|· :ª| ~-|n ª|·i -| + -¤|·| ·|l-+  -|¤|·| t i ªª- ·|·| + 
113
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
l-t|¤- ª··|| + | t|lª|n ~·| lª|+  + -¸t ·||lt·| ¤ ¤ª~- l··+ 
t|-| t i l+ · ~·|· ªª- ·|·| :ª| -·t t| l+  f¤r‹ª ¤ r arªr¬ + · + 
-ª| +  ·|·i( ª| n|·|| +  -||n -||’ª|¸-| -|·|¤|( ·||( -| ¬rr¢ tr=a
rtrrr ¤ ªrttr t ~|· ~·|· ftrf¤¬¤ra ª| t| -| ¤ ttªr ªr ¤ ¤  ~|·
º¬¸¤ra ª| t| -| ¬ª ¤t z|ºª| -||·| ·||(·|| ¤| + -| ~·| + -| ¤|·|n
t| ·||(·|| ¤| ª|º- ~-|·|·| ¤ ·|n|¤| -| ·|l·+-|· t¤| ¬r’rrr¬
º¬¸¤r ¤ r ¤rtt¬q rtrrr ªrªrªr rrrrrr qtr trrrt ¬rar r i ~|·
:ª| +  t·|-| + ·: t|- -| +¤| z|·|| t i
(¤|’-i ¬r¬rr -~|n| - :z||ª + ·-||¤|)
at-¤rrrq ¤ ‹¤r¬ ;rrrª : ~|· ~|¤ª|
-| (+  ª¸ª|· + | -||n -| t+  - ¬|~| i
(¤|·t: 2, ~n ·|+ ·t : 188)
~|· ~·|· l+ ª|i ª¸ª|· + i l-|-+  -||’ª|¸-| - n|: ·||-i t| ·|l-+ 
¬·||-( ·|·| ª| :ª| + | + z ¤t-||¤| ·||( ¤| -||n -|·||t ·|· -||’ª|¸-|
~|· ¤|t l·|‹- l+  -|ª|º¬· l+ ¤| ·||( -|ª|--||- t| - l+  z|-|-, ~|·
~|’-||n -n¸¤| ª| t| - l+  lª|l+n¤| ª| ~|· -ª| -|·|| + · -|ª||l·+ 
-|t-|¸ª| ¤| -|·||t| -| ª|+  + ·, - l+  t·|-| ¤ :ª·|+  -|, -|
¤t ~-|n ·||:·| t, ~|· ·|| :ª| -·i+ ª| l-|n -ª| + | ª|+  + ·-| ·|i
·||:·| l+  l·|ª| -·t + ª·| tn|n +  ~|· -ª+  (-·i+ ) t :ª|i -·t
(+  -·i+ | ¤t ·|i t i
f¤r‹ª ¤ t ¢t r; t¤ rr ¤ r r¤rr :
~|’n| t·|·-, :-||-| ~tn ª|‹--, -|·|l¦ª ªi-| l-|-n-
~zz||t -||n|-| ~t-|ª ··|| ¬|- ª| ¤¸z| ·|¤| l+  (+ 
114
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
~|·- +  -¤· l·|‹- ~|-| t ~|· ¤|t ~n|l-¤| -ª| + | ª¬-i t ~|·
¤|t -ª| +  ¤|ª| ~| + · ª¤ ¤·|·| -|º ª + · ·||-| t -| ~|¤| -ª| -|º
~|· ª¤ + | ª|+  + ·-| -||lt¤ ¤| -ti . ~|· :lª-’-||n -| n|-|
z|·~- ·||:·| t ¤| -ti .
~|¤ - ·|¤|·|- :z||ª + ·-||¤| : ¤|t l·|‹-
·|| + z -ª| ~|·- + | ª-| t -ª| + | n-| t·|-| t l+  ¤|t l·|-| + i
l·z¤- t i ª· -|º-|· -| t : ¤|’-i ~|¤ª| -|
-|~|z|+ | + ·- ¤|n ·|| + z ª ¤|t l·z¤- -| z|-||· t i ~·|· ¤| t
n - ¤· -|·|·|¸ · + · n + · +  +  ·| ¤· -ª|¦ +   + · lª¤| ·||(
~¤- ª|+   -| n|-| t ·|-| t i
(+ -|¤| ··|l¤·¤| -º·i·| z|ª|, l·|. 23, ª|. 566)
f¬t‹=ta æ t æ ttt¸ æ ==t
trt¤ rt ª f¤r‹ª ¤ r ¤ rªr¸ ¤ t f¬¤r :
t ·| ·- ª|l·¤ª -| ~·|¸ t · ·| ·|¤|- + ·- t l+ 
~-n|t +   -|t ·|¸ ·|, ª|-|( ·| ¤¸ ·|, -| -· ·| t - ~ l-n - ¤¸ ·|
- +  ·-||¤| : “·| ·| z-| z|·| (+  ·| ·|· ªª- l·|‹-
-| ·i - ·+   ·|c | -|l+  -| ·i --||·| -| ÷ ª n l+ - ~-n|t -~ |n| -
-ª| -| · +  |·|¸ -| + · lª¤| i -| - -ª| + | ·|n| ·|| º lª¤| ~| · :·|ª|
l+ ¤| l+  :ª| -|lª·|ª +   ª| -¸ -| -| ª| l+ ª|i ª| -¸ - +   ª||‰| ·|| · ª¸
t œ|| l+  + n ª| ·t t| - ti - -| ª|·| :ª| ª ¬ n| i l+ · -| :| ~¤-
·||: t ·| ·- ª| n -||- + i ¤ t ª ~ | ¤|ª ~|: :
“( ~-n|t | -| :| -| ~ |+   +  ·-|| ª ~| · -| :| ( ª|i ª|-- -- ª ·||
-| · ·||’ª l+ ª|i ~| · + | - l-|n i” l+ · ~-n|t -~ |n| - -ª|
115
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
l·|‹- + | -| + |-| ¤ -| -|·|ª n|º| lª¤| i (ª|tit -|lªn-|, l+ -|l·|n
-|ª||l·|ª, ¤ -||l·|:ªª|n|t, ~n tªiª| : 541, ª|. 274)
r¬t=a =tæ+tt= = vtutaï= æ t ttzt +t tt‹e æ = feut :
t ·| ·- -|¸ ª|| l·|- -ª|i· ª| -|·¤i t l+  ¤| t
l·|t|ª +   ln¤ ª|-| ‹ª· +   ·|ª- ª| -|n ¤t| -+  l+  ¤| t ª|-| ‹ª·
+ i -|·i+ i -| ¤t -| ~| · l+ lz-¤| + | -- +   ª¬ ¤· -|n-| t ¤|
z| ÷ lª¤| i ~-||-+  -‹t| - l+ lz-¤| -| ¬º¬º|- + i ~|¤|·|
ª| -i ·|·| ª ¬| -| ª|··| · ·| +   -|| t· n·| t ( ·|÷ -·| · ~|( i -- -|
ª| (+  ·|÷| -a| ln¤| -| -ª| + i -||t· -|÷- ª| ÷· ·|( i + ·-||¤| :
:ª| + | -i-| ª| ª|¸ ·|¬ + ·| ·|·| ·|÷ + | -| t (+  l¤¤|n +   ·|·|·|·
t| ·|¤| -| (+  -|i¬ - ¤|n - -|i¬ -||·i : “~-n|t + i
+  ª|-| | ( ~-n|t +   -·|i | -| ¤|¤ª| -ti ~|- ·|| i” ¤ t ª| - + ·
t ·| ·- -|¸ ª|| l·|- -ª|i· - + t| : “¤ t -| z| - |-| -|
ª| t l·|- + | t ·| ·- ª| n -||- l·|- ª|¤¸ ª - +  ª
l+ ¤| t i” l+ · t +-| lª¤| l+  ·|÷ +   ª|¸ ·|¬ + | ·|‹ª + · lª¤|
·||( i l+ · ~-||-+  l+ z-i ¤· (+  ~|ª-|i lª¬|: lª¤| ·|| ·|¸ · ·t|
‰|| ~| · -- + | ª ¬ + · + t ·t| ‰|| ~-n|t + i +  ª|-| - -| n| ·|
¤| ti t| ~·|· - -t|·| -| :| ¤· (t ª||- - t| -| -| -| - -| ª|·| + | ·| +  
+ · ª -| i
(n+-n -|··||-, + i ¬|l+ n l·|‹- l-|-n :‹ª|, ª|. 185)
116
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
aut f¬t‹=ta ç‹=tt= æ t aaæïm  e =tæ a r º
rrta rrta ;t¬rrrt +rr;¤r !
f¤r‹ªra :‹ª||- + | ª| -·t ª| -+ni+  ª- t :
(1¸ -ª| +  l·|ª-| ª| ·||t· ·t- t( i
(2¸ -ª| +  l·|ª-| -| ª|l¬n t| + · i
(1¸ f¬t=+t =t tttr= =r æ = aaæïm  e=t
¤¢r;rr ¤  ¤¤a ªr--r ¤  trª ¤ t ¤¤rr :
r¤rta ª|l·¤ª-| ~·|¸ t··| + t- t l+  -| -
z|t‹z||t -|ªi-|, + ·|· + -·|| ª|i-|, ª||lt·| -|~œ|· ¤ª|i-|, ·||:ª|
-·|¸n ª|+ i-|, + ·| ·|‹·|i-| + | ¤t + ·-||- t( ª|-|
t : “:·- ~|ª-| + | ·|| ·|--|| ¤ª| t|-| t -ª| + i ¤ª|:z| +  ¤+-
z|-|- -ª| + | -|ª| + ·-| (¤|’-i z¸-|) t ~|· z|-|- +  -|ª| + ·- ª|
¤|t ·|--|| -|i¬ -||· + · ·|-| t -|| lª|¤| t·|·- -|·¤-|
~|· -- +  ·|º +  i” (ª|titn ·|¬|·i, l+ -|l·|n ~t|ªilª|n ~l-·|¤|~, ~n
tªiª|:3431, l·|.2, ª|.453)
ar=ª ¤¤r r ?
t·|·- ª|l·¤ª-| ~·|¸ -|¸ª|| ª| l·¤|¤- t l+ 
~-n|t +   -|t ·|¸ ·|, ª|-|( ·| ¤¸ ·|, -| -· ·| t - ~ l-n - ¤¸ ·|
- :z||ª +  ·-||¤| : “-|·i ---|- - |’- ~|· - |- - ª|
tn|+  t|·|i i” ~ ·| + i ·|: : “¤| ·ª|¸n-n|t |
-|’- +  ·||· -| -| t-| - ·||- ln¤| -|·|· ¤t -|-- +¤| t .”
+ ·-||¤| : “¤t --t|· ªz-|- l·|‹-|- +  -·|| + i -|·|- t, :- + |
-||·| t¤| z|tiª t i” (~n -|ª-ª| lnn :-||-| ~t-|ª l·|- t-·|n, -|ª-ª| ~·|i
-|¸ª|| ~n ~z~·i, ~n tªiª| : 19545, l·|. 7, ª|. 131)
117
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
¤  ¤r ¬ ¤  ¢tt -| t : “¤ t :ª| ln¤ t l+  (-| t ª|- +  
ln¤ ) l·| -| + i t ª ··|-| (¤|’-i ¤·‰|· -||· -||· + · +  ·n + ·
÷|n-|) t lnt|·| | ·|·| t ª +  |:-| - t| -| ~-n|t -~ |n| --
n| ·|| ¤· l·|‹-|- + | -| ª|-n- + · ª -| t ·|| :- + | +  ·n + ·
ª - t i”
(+ ·|n + ªi·, , ~n tªiª| : 402, l·|. 1, ª|. 343)
(2) f¬t‹=ta æ t f¬t=+t +t etf=æ rt æ =
=a=tt= =rttt=t
l·|‹- + | :‹ª||- +  ·|ª- -| ª|l¬n t|-| ·|i + ·~|-| ~t|ªiª|
ª| ª||l·|- t, ª|¸·-n ·|+ ·t -| t :
at-¤rrrq ¤ ‹¤r¬ ;rrrª : l+ ¤|-|-
+  lª- - ¬÷ t|·| -|·|· ·|ª| ¬÷|
t|-| t ¤|t l·|ª| ~|ª|·| - z¸ + ·
-|º·|¸- ·|-| lª¤| t| i
(¤|·t : 3, ~n ·|+ ·t : 275)
~-n|-|| -|t--|ª ~t-|ª ~‹ª||·i + ·-·|i (~n
-|-¤++ | 671 lt.) :ª| ~|¤- +  -t¸- ln¬- t : “¤t ~|¤- -ª|
z|ºª| +  :‹+ |· +  + ª||ª ¤· ªnin t ·|| ¤t + t-| t l+  :‹ª||- + |
¤÷- ¤|n| ª|·| l·|‹- + i -·+  ª| -ti ~|· ·|-||- + ·-| t l+  ¤t
-·|i~-| + | + ’n t ~|· z|-|- :‹ª||- +  - -| ~‹ª· -|n-| t ~|·
- -ª| z¸-| t i” (~n ·||l-|-n ~t+ |l-|n + ·~|-, ª|¸·-n ·|+ ·t, -lt¸-n
~|¤t : 275, l·|. 2, ª|. 269)
118
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
=a =t f¬t‹= f=æ æt
t·|·- ª|l·¤ª-| :·- ~··||ª| ·|¤|- + ·- t
l+  (+  ~|·- z|t‹z||t -|ªi-|, + ·|· + -·|| ª|i-|, ª||lt·| -|~œ|·
¤ª|i-|, ·||:ª| -·|¸n ª|+ i-|, + ·| ·|‹·|i-| + 
¤|ª| ~¤- ·|º + | n|: ~|· ~·| ·|·||· t: : “¤| ·ª|¸n-n|t
| -|· ·|º + | ·|-¸- ~|l··| t|-| t ~|· ¤t t-| + |
-·| + ·-| t i” ~|¤ - -ª| +  ª|i- ¤· t|‰| + ·|
~|· ª~| + i i -ª| - +  + i ~|· -ª| +  ¤º ª| lª|¤|t + œ| +  l¤-n
+ i -·t + |: -|i·| l-+ nii
(-|ª-ª¦|l·-|i, ~n tªiª| : 19, l·|. 1, ª|. 24)
p ev+t= =tet f=æ æ ¬tt
t·|·- ª|l·¤ª-| ¤|’n| l·|- -|·t ·|¤|- + ·-
t l+  (+  ~|·- -l·|·¤ ~+·-|, -¸· -|·|ªª|-| + 
¤|ª| ~¤- ·|º + | n + · ~|: ~|· + t| : “:ª| + | + z ·|-¸- t i”
~|¤ - + ·-||¤| : “( ªz-|- ¬ª| l-+ n ·||, -|
~-n|t + | ·ª|¸n t¸ i” l+ · ¤|t ·|--|| ai+  t| ·|¤| i
(-|ª-ª| ~t-|ª, -|ª-ª| z||l-|·¤i-, ~n tªiª| : 17574, l·|.6, ª|. 178)
f¬t‹e¬tï +t= etttt=t = ætut
t·|·- ª|l·¤ª-| -ª-||- l·|- ~l·|n ~|ª|
·|¤|- + ·- t l+  ·|·| -¸· +  ¤+ ·, --||-| -l·|¤| +  ª|·¤·, ª| ·|t| + 
-|·|¤·, ª|--|- ·|t·| ·|· - -|:| -|:+  + | ~|l-|n
119
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
·|-|¤| -| + |: -|i·| ~| + · -|:| --||·| -| ª|-|-i ‰|i tœ|| l+  -|:|
¤-| -ti -|n-| ‰|| l+  -| --||·| -| +¤| ¤c ·t| t¸ i -| -|ª-i ~|+ |
+ i ·||··||t ·| + ª| ¤-|t -| t|l·|· t¤| i ~|¤
- ~|- + | -|+ª|ª ª¤|+- + ·-||¤| -| -| - ~·|
+ i : “¤| ·ª|¸n-n|t | --||·| -| -|:| + |: -|i·|
~| + · ª|-|-i t tœ|| l+  -|:| ¤-| -ti -|n-| l+  -| --||·| -| +¤|
¤c ·t| t¸ i” ~|¤ - + ·-||¤| : “¤t z|-|- t, + ·i·| ~|~| i” -|
~|¤ +  + ·i·| ·|¤| ~|· ~¤- + ª-|| +  ·|n ·|a ·|¤| i ~|¤ - -|·
ª|i- ¤· t|‰| -||·| ~|· -|· -|t -| ~¤-| n~|·| ~+ªª| ÷|n| ~|·
+ ·-||¤| : “( ~-n|t +  ªz-|- l-+ n ·|| i” ~|¤ - -i- ·||· ¤t
~-|n l+ ¤| ~|· + ·-||¤| : “~·| --| ~¤- + |-| ¤· ·||~| i”
t·|·- -ª-||- + ·-||- t : “-|:| ~¤-i l·|‹ª·|i + i
+ ª|-| :ª| +  ·||’ª ¤|t -|:| -| -ti ~|¤| i”
(ª|--| :·- -||·|t, l+ -|·|lœ|·|, ~n tªiª| : 3548, l·|. 4, ª|. 137)
a‹e==a rt ¬tut
t·|·- ª|l·¤ª-| ¤·||~ + t- t l+  ·|·| t-|
~-n|t +   -|t·|¸ ·|, ª|-|( ·| ¤¸ ·|, -| -··|t - ~l-n -¤¸ ·|
+ i l¬ª-|- -| t|l·|· t( -| -| - ~·| + i : “¤|
·ª|¸n-n|t -|· ª||‰| -|·| -|·-¸- ·|º| ¤| ·||‹·||
t, -| -ª| + | ~|¤ +  ¤|ª| n|-·|| -|l+  ~|¤ -ª| +  ln¤ ~-n|t
ª| ª~ | + · i” ~|¤ - :·||·| - ~ - | + · ªi i
-| -ª| +  ¤|ª| ·|¤| ¤|t -ª| ¤+- -º| +  ¤|ª| ‰||, -| - -ª| +  ª|+ ·
120
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
+  + ¤÷ --|· ~|· -ª| + | ~-z + ¤÷ ¤t-|( ~|· -ª| + | t|‰|
¤+ ÷ + · -ª| + | ·ª|¸n ~+·-|, -¸· -|·|ªª|-|, z||t ·|-i ~|ª-|
+ i l¬ª-|- -| n ~|¤| i ~|¤ - + ·-||¤| :ª| + |
-|· + ·i·| + ·| ~|· :ª| + i ¤z- -|·i -·+  + · ª| i l+ · ~|¤ - -¤·
~|· -i-| -ª| +  + ¤÷| + | -a|¤| tœ|| l+  -| - -ª| + i ·|·|n + i
ª|+ ªi ª¬i ~|· ~|¤ -ª| + i ¤z- ¤· -||·- ·t ~|· + ·-||¤| :
“~-n|t +  ªz-|- l-+ n |” -·| ¤|t n÷+ | -‹ªªª- ~|ª-|i + i
-·t ª¬- n·||, ·|·| l+  ¤tn :ª| -·t -ti ª¬-| ‰|| i l+ · Œ¤|·
~|+ | - -ª| + | ~¤- ª||-|- l·|a| + · ª~| + i
~|· -ª| +  -|t· ¤· ªª- z|++ - + ·| i ·ª|¸n-n|t
+ i :ª| ª~| +  ·||’ª + |: z|ºª| ¬ª + | -ª| ¤· + ·|in- -ti ª-|
‰|| i (-|·-|-··|¤|:ª, ~n tªiª| : 14149, l·|. 8, ª|. 554)
æ +tï æ tç ttï¬t =rï +t¸æt
t·|·- ª|l·¤ª-| -ª-||- l·|- ~l·|n ~|ª|
·|¤|- + ·- t l+  -| - z|t‹z||t -|ªi-|, + ·|· + -·|| ª|i-|, ª||lt·|
-|~œ|· ¤ª|i-|, ·||:ª| -·|¸n ª|+ i-|, + ·| ·|‹·|i-|
ª| + ·~|- -|·|iª ·|¸n- + i lz|+ |¤- + i -| ~|¤ - -|· ª|i- ¤· ªª-
¤· ~‹¤· ª| ·|·| n·||: ~|· + ·-||¤| : “( z|-|- | -ª-||- +  ª|i-
ª| l-+ n ·|| i” :ª| +  ·||’ª -| + ·|i -ª| -|i·| + | -ti ·|¸n| l·|ª|
+ | -| ¤|ª ·¬-| -||t-| ‰|| i
(~n -||’·|-|n + ·|i·, ~n tªiª| : 8347, l·|. 9, ª|. 47)
121
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
f¬t‹=ta ç‹=tt= æ t ç¬tat +tï æ =a r
rrta rrta ;t¬rrrt +rr;¤r !
¤ trtt l·¤|¤|- ª| ª||l·|- t l+  l·|‹-|- :‹ª||- + | :·|¤| ·|i
+ ·- t i -|‹ª lt+ |¤|- -|n|t·|| t| :
pæ  ur¸feut æ t tttttt ç¬tat rt ¬tut
(+  -|-·|| -¸· +  ¤+ ·, --||-| -l·|¤| +  ª|·¤·, ª| ·|t| + 
-|·|¤· ª|t|·|( l+ ·|-| +  :|·-|º -|
-z|·i+  + ·-|| ‰| l+  (+  ¤t¸ªi ~|·- ~|¤ + i
l¬ª-|- -| ·|-i t: t|l·|· t: ~|· ¤t ~z~|· ¤c- n·|i i
at¤rrrr : (1) ( -|· -||ª (¤|’-i -|· ·|º) -|·| ·||¤ --| ¤· l+ ª|,
+ |z| | -|:| -· + |l-n + | :--| t|-| i
(2) -·| -|:| ª| ¤¸ ~|:|n t|-| ¤t¸z|- -|+  t, +¤| -:|
¤t¸ªi ·|l÷¤| ¬| ·|¤| t i
(3) ~·|· -¸ + |- t| -|+ | t -| ·|-| ·|- -·| ¤t -|· ·||-|
l+ ª|i + ª· ·|-ª t¤| t, ~·|· -¸ + |- t| -|+ | t -| -·i ¬|l-· -|·i
·|- l+ ª| ·|¤|-+  -·i+  ª| + º·|i i
(4) ~·|· -¸ l·|‹ª| t -| -:| ¤· n|l·|-| t l+  ·|t| ª| -|n|
‰|| ·|i- ·|i ¤ti ¤nº ~| i
~|¤ - -ª| ª| ¤¸z| ( ~|·- | -:| +¤|
122
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
ª|ª-|| ¤t -|| t . ~ ·| + ·- n·|i : “¤| ·ª|¸ n-n|t |
-|·| ·|--|| -|· ª||-|- ¬n ·t| ‰|| l+  ~-||-+  ·||:·| t| ·|¤|, -ª| + 
·|·|· -|·| ·|· ¤i·|- t| ·|¤| t i”
~-n|t +  -|t ·|¸·|, ª|-|( ·| ¤¸·|, -|-· ·| t- ~ l-n - ¤¸·|
- +  ·-||¤| : “~·|· ~-n|t -|· ·| ·i( --t|·
·|--| + | n|º| ª -| +¤| --| -|:| ¤· :-||- n ~|~|·|i .” ~|·-
·||ni : “·|i t| | -|:| ~l-·|¤|( l+ ·|-| t ·| ·- ª|l·¤ª-| :·||ti-|,
t ·| ·- ª|l·¤ª -| :ªt |+   ~| · t ·| ·- ª|l·¤ª -| ¤|’+ ¸  ·|
+  t +   t|- + i +  ª|-| | -| ·| ª· :-||- n ~|-·|i i”
·t ¸ -|- l-n-| ~ |n-|i-, z|+  i- n -| l· -·|i-, ~-iª| n ·| ·i·|i-
-a ~|· ª| ·+~ - ~ª| +  ·-||: l+ · ª· -+  ª~ |
-||·|- ·t i ·|·| ª~ | -|+ --|n t: -| ·|--|| ~|¤
+  ª||-|- -||·|¸ª ‰|| i ~|¤ - ·|--| ª| ¤¸z| l+  “--|
+ t| ‰| .” ·||n| l+  “-| ~¤-i -|| +  ª||-|- ¬n ·t| ‰|| l+  ~-||-+ 
(+  + |l+  · l·|‹- -|· ª||-|- ~|¤| ~|· -|:| -a| + · ª|-|‹ª· + i - ·+   n
·|¤| i ·|·| ~|¤ - ª~ | -||·|i -| ~-n|t -
(+  -||l-|- l·|‹- + | -ª| ¤· -|ª|-n- + · lª¤| ·|| ·|ª||-|- -| -ª| ª|
·|÷ | ~|· - |+  - ¤· ‰|| i -ª| - -| :| + |l+  · l·|‹- ª| zi- + · ~|¤
+ i ·||··||t -| ¤t-|| lª¤| ~|· ~·| -| ~|¤
+   ª||-|- t |l·| · t¸ , ~-n|t ~|¤
¤· ·t -|- -|l·| n +  ·-||( i” ¤| t ~ | ·- ¤ t ¤|l+  ~ |
ª| -- ti + ln-|( z|t|ª- ¤c + · -| ª|--||- t| ·|: i
(·|t ª¦ -|¸ ~ , , ª|. 162)
123
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
reï=t =t=tm t
t·|·- ~|:z|| lª|¦i+ | + ·-||-i t + i (+  ·|-
ª|·+ |· - ~¤-i ~· ¤|·| -| - ªt·|- + | (+ 
(~ ·|i·|) ¤|l+  ~ | ª| -|¤| -| -- -| ª| (+  - ~ ·| + i : “·|| ¤|
¤ t ·||- t ªiª| ¬ ·|+  | t i” ~|¤ - ª¤| + -
+  ·-||¤| : “+¤| - -| ·||--i t| l+  ¬ ·|+  | + | - ‰|| .” l+ · ¬ ª ti
+  ·-||- n·| : “¬ ·|+  | +  ·|in| - · ·t + | (+  z|º ª| ‰|| l·|ª|
·| -||-( ·||ltln·¤- -| l·|‹-|- - +  ª + · ln¤| i ¤| t - ¤in ~ ª||
-- -| ·t| i l+ · -‹t| - -ª| ~|·||ª + · +  :‹ª||-| + i -·+  ·¤|-|
+ · lª¤| i -ª| - ¤|t --||-| ~·||:·||- n|·|| + | ª|-|( ·|| -ª| -
l·|‹-| -| ª¬ ‰| i l+ · n|·| t· ~·|i·| ·||- +  ·||· -| ¤t (-|t|¤·--)
+ t- n·| : “¤t -| tªiª| ¬·|+ | t i” (~zz|-||:nn -|t--|lª·¤t ¤n
¬ª||:lª|n -|ª|-+ l¤·¤t lnlœ|·l-|·|i, ª|. 150)
æ ç =ttæ aæ  ¬ttçtt =r
q¤  ~‹ª||·i :z|| + i --||·| +  ln¤ ·|· ª|
l-+ n -| -- + | f¤r‹ªra - ;ªr¤r + · ln¤| ~|· + : ª||n -+  ·||:·|
·¬| i l+ · ¤|t -|ªi-( -|-·¤·t -z|·i+  n|( -|
~-|iªn -| ~l-|-i- t ·| ·- ª|l·¤ª -| - -|· +  |ª+   ~|’·| -|
( ) - -- ª| :ª| lª|l-ª|n -| ª¤|+- l+ ¤| -| -‹t| -
·|-|¤| l+  -|:| l·|‹-|- ¤+ ÷ + · n ·|( ‰| ~|· -| (+  ·|-||-| -+  --
+  ¤|ª| ·t| i :ª| +  ·||’ª rrtrrrrrª f¤r‹ªra - (-- l·|‹-|- ª|)
l·|t|ª l+ ¤| ~|· -- -| ª| ·|t- ª| ~+·|ª +  ª||‰| -|:| ·|i + ª + ·
124
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
ln¤| i -‹t| - -|:| ª| -|·| ªi- ª¤|+ - l+ ¤| i -| - + t| : “:ªn|-| i”
rr trrrrrª f¤r‹ªra ~|¤ª| -| + t- n·| l+  ¤ t t-||· ªi- ¤· t :ª|
+ | +  ª + ·-| -| -|lª|·| -ti i l+ · -‹t| - -| :| :lº -¤|· lª¤| l+ 
-||t -| -- +   ¤|ª| l+  ¤|-| + ª ¤| ~¤- ~tn| : ¤|n +   ¤|ª| -|n|
·||- i -| - ·|· ~|- + | :lº -¤|· + · ln¤| -| ¤| t f¤r‹ªra -| :|
-|ªi-( -| -·¤·t n ~|( i (n+-n -|··||- + i
~t+ |l-|n ·||‹-, ~n ·||l·|n ¬|l-|ª| ¤ªª|n|ª|¸-, ª|. 76, -|nº¬ª|-)
ç¬tat rt= atæï æzæ ï
t ·| ·- ª|l·¤ª -| -·| · l·|- ~ -| t |l·ª|i ( )
l·¤|¤- + ·- t l+  ·||ltln·¤- +   ·| -||- -| t-||·| (+  +¸  ~| ‰|| i
-| - ~¤-i ·| ºi + | (+  l¤¤|n| ª + · ¤|-i n - +   ln¤ ·| ·|| i
·|t - ª · ·| ·| · ·|: -|·|· ¤| t n| º + · - ~|: i t-| - -ª| + | ·|t -
-n|z|| -|·|· -| + |-| ·t ¤t| -+  l+  t-| -ª| +   l-|n- + i ---|iª
- ·ti i ~-n|t + i +  ª|-| | -| (+  ·|- ~¤- ª||(·||- +   -i-|
·| a| ‰|| l+  -|:| ª¸ · ª| (+  ª||¤| -·| · ~|¤| i ·|·| ¤| t ª||¤| ‰|| ÷ |
+  ·i·| t ¤| -| -| - ª ¬| l+  ¤| t -| ·i ti ·| ºi ‰|i i -| - t ·- ~| ·
¬ z|i +   l-|n ·| n nt·| -| ¤¸ z| : “- -| -| ·i ti ·| ºi t| .” -ª| -
+ t| : “·|i t| | -| ~|¤ + i ·| ºi t¸ i” -| - ¤¸ z| : “·| ºi | - -| + t|
‰|i .” -ª| - + t| : “~|¤ + | ¤|ª t l+  ~|¤ - -| :| (+  ·|- +¸  (
¤· ·| ·|| ‰||, ¤t| „ -| :| (+  l·|‹- - ¤+ ÷ ln¤| ~| · -| :| -÷ | + ·
n ·|¤| i -| -ª| +   ¤|ª| -ª| ¤+ - -+  ·ti l+  -ª| +   ~| · l·|‹-| + i
(+  ·|-||~ - +   ª·l-|¤|- ·| ·| ¤|+  ~ t : -| -ª| l·|‹- - -| · ª||‰|
125
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
~ tª l+ ¤| l+  ~·|· ¤| t :- ¤· ·| n·|| ¤|- -| + |-¤|·| t| ·|¤| -|
¤| t -| :| ~|¤ +   ¤|ª| ¤|¤ª| n| º| ª ·|| i -| -|‹-| ¤| t + |-¤|·| t ¤|
~| · -| :| ~|¤ +   ¤|ª| n| º| lª¤| i” -| - ~¤-i ·| ºi + | ·| ·| ·| | ·
ª| ª ¬| -| -ª| + | · ·| ª|| ¤n| t| -| + | ‰|| ~| · -ª| +   ·||n + -| t|
·|( ~| · :l‹-t|: + -|·| | · lª¬|: ª ·ti ‰|i i +  z ~ ª|| ·||’ª -ª|
+ i lª|ª t - ·|t |n t| ·|: i -ª| +   -|-||·| |ª ·||: - -ª| ª| l-+ |t
+ | ¤ ·| |-| ·| ·|| -| t-| - -ª| + | l-+ |t + · lª¤| i -ª| l·|‹- -
~¤- ~| · -ª| n÷ + i +   ª·l-|¤|- (+  ~ n|-|- -| +  · · + · ·¬i ‰|i
l+  ·|·| -ª| ·| ª·- ¤÷ -| -ª| l·|‹- + | ·| n| n ·|·| -ª| + | z|| t·
-ª| n÷ + i + | ª ¬-| -| ¤| t z|+  + ·-| l+  ¤| t l+ ª|i + | :z||·|
+ · ·ti t ~| · -ª| ·| ·| ·|n| + t-| i (+  -|- ·|| -ª| - ~¤-i ·|i¤i
ª| + t| : “-¸ z| - |- l·|‹- t :‹ª||- -ti t i”-ª| n÷ + i - -ª|
-| +  · ·| ~ n|-|- +   ·| ·i( :z||·| l+ ¤| -| -ª| +   z|| t· + | (+ 
¤ + |·- ¤|n - ~|¤|·| ªi : “:ª| - - -t|·| +¤| l·|·||÷ | t . ~·|·
-¸ :ª| + i - ·+   ·|c | -| -| - ·i ~| ¬ + | ÷ ª¸ ·|| -| - ·| -||-(
·||ltln·¤- -| ~¤- -|+  |-| ¤ -|- ·|| + i ¤·|t ª| :ª| + i lt +  |·| -
+ i t ~| · -| ª|--||- t| - +   ·||’ª ·|i ~¤- ªi- +   (’l-·||· ª| :ª|
+ i lt +  |·| - + ·-| ·t¸ ·|| i” -| -ª| ·|¤|- - + t| -¸ t-||· ª||-|-
+¤¸ -ti ~|-| t-| ·|i -| - -t ª ¬ i -ª| - + t| ¤ t t-||· ln¤
-| -|lª|·| -ti +¤¸ l+  t-||· ·|||¤ ª|ª| - t-||· ln¤ -i- -|i·| | + |
ª| ¤|n l+ ¤| ‰|| :
1. t-| ¬ª -| ª¬ ª|+  nl+ - + |: t-| - ª¬ i
2. t-| ª|·t ·|-|i- +  -i-| ·t i
126
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
3. t-||·| t· (+  ·| c |¤ ª| ~¤- ·| º-| -+  ¤t -| + · ª| ·||·| ·|¤|-
t| ·||( i
(l+ -|l·|n t¤|l-+  ln :·- ~l·|¦‹¤|, ·+ -| : 110, l·|. 2, ª|. 499)
ætfvtæ  f¬t‹= = ç¬tat æ = fæut
t·|·- ª|l·¤ª-| ~·|¸ ª||’ª ~·ª-n|t l·|- ~t-|ª ·|·|ª|ªi
~·|·|i + ·-||- t l+  -|·i 16 ª||nt ·|ºi l·|ª| + | -|-|
+ |l--|| ‰|| i (+  -|-·|| ¤|t l+ ª|i + |-| ª| z- ¤· -|ci -| -ª| + |
+ |: -a| + · n ·|¤| i -| t·|¸· ª|l·¤ª-| ·||ª|n ~|’·|-| z|¬ -|t¸¤¦i-
~·ªn + |lª· + i l¬ª-|- -| t|l·|· t¤| ~|· ª||·|
-||·|·| ·|¤|- + · +  -|ªª -||ti i ~|¤ - + ·-||¤| :
“~|·| + i ·|- --| + ¬ +  ·|·|n + i -·+  ·||~| i ¤|-|¤ ºin +  ¤|ª|
·|| + · ·|-|i- ¤· ~¤- l·|ª (+  ª|(·| ¬i-| + · ·|a ·||~| ~|· ¬-
¬i-|- +  ¤+- ¤t + t-|
l+ · ·|·| ‰||÷ i ·|- ~| ·||(·|i -| --t|· ¤|ª| l·|‹-| + | ·|·|t ~|(·|| i
l·|- + i ª|¸·- -|º-ln+  t|·|i, --| -- ª| -|- ÷·-| i ·|·| ª|·t t|
·||(·|i -| -ª| ¤+- -- + | ·||ªz||t --t|· ¤|ª| (+  nz+ · +  ª||‰|
~|(·|| --| ª| --t|·| -|·n·| ¤¸z·|| --| -‹t + t ª-| l+  -|:| ~·ªn
+ |lª· ( ) - --t|·i -·+  ·|·|| t ~|· -ª| ª| ~¤-i
n÷+ i + | t|n ·|¤|- + ·-| i”
-|-|‹-| -| -|·+¸ ·| -|+ |-| ¤· ·|¤| ~|· ·|| + z -|:| ~|¤ -
t+-| lª¤| ‰|| -ª| +  -|¤|l+ +  ~-|n l+ ¤| i -|:| ¤· ÷·|--i z|+n
¤|ni ª|¸·- ·|·|·i nl+ - l+ ª|i + | -|·||n - ‰|i l+  -ª| ª|(· +  + ·i·|
127
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
~|( ·|| -| - ~¤- l·|ª ¬i -| ·¬| ‰|| i ·|- ·|· l·|‹-|- +   ~|-
·||- + | lª|l-ª|n| ·||·i ·t| t œ|| l+  -- + | ·||ªz||t ·|| ÷ ¤·
ª| ¤|· t| + · ~|¤| -ª| +   ª||‰| ·|i l·|‹-|- + | (+  ·| ·| t ‰|| i ¤| t
~| + · ª|(· +   ¤|ª| ¬÷ | t| ·|¤| ~| · + t- n·|| : “( :‹ª||-
- -t|·i +¤| t |·|- t .” -| - + t| : “-| :| z| ¬ ~ ·ª n +  |lª·
- - -t|·i - ·+   ·| ·|| t i” -·| ¤| t ·|| ÷ ª| --· ¤÷ |
~| · ª|(· ª| ·||t· ·| a ·|¤| i -ª| +   ª||‰|i ·|i ·| a ·|( ~| · + t| :
“- -t|·| +¤| -|ª~n| t .” -·| -| - ~¤-i n÷ + i + | t |n ·|¤|-
l+ ¤| i -ª| - ~¤- ª||l‰|¤| ª| ¤¸ z| : “¤t + |-| l+ ª| - l+ ¤| t .”
-‹t| - n| :--|i + | :·t|· l+ ¤| ~|· ‰||÷i ª· +  ·||’ª (+  l·|‹- + |
¤+ ÷ + · n|( i l·|ª| +  ª||‰| ¤|t n÷+ i ‰|i ~|· ·|-|¤| ·|¤| l+  ¤t
-|i- + | l·|‹- t i -ª| ª| ¤¸z| ·|¤| l+  --t l+ ª| -|i·| - :ª| ¤·
-·||·| l+  + ··| + i l·+ |·| +  -i-| -||·i + ·| i -ª| - t+ i+ - t|n
·|-|- t( + t| : “-| - :ª| + | ª¬| ~|· :ª| + i -|t··|- -|· lªn -|
~|: i” ·||ªz||t - t+-| lª¤| l+  :ª| + i ·|·ª- -÷| ªi ·||( i -|·i
·|ºi -|· t¤|n + · ªi ·|: i -| - -ª| ª| + t| l+  -| - ~|·| + i ·|- + |
ª|| -|~|-|n| + ·|i -ti ª¬|, l+ · -„ „ ¤¸z| : “--| ·||ª|n
~|’·|-| + i :ª| +  ª· +  ·-|| ·|·ª|·i + ·- t| .” -ª| -
+ t| : “t| ·|z|+  ¤|t ~¤- ·|· ·|a t-||· l·|‹-| + | ª¬- t t |n| l+ 
¤|t l·|‹-|- ·|t- ª¸· +  ·t- ¤|n t|- t i ~|· ¬ ª| -~ |n| ·|·| l+ ª|i
+  · ·| + | -|+  ·· + ·-| t -| -ª| + | l·|‹- ¤ :‹ª| ¤· ·| n·|| ª-| t i”
(·|t¸·|-n ~ª|·|·, , ª|. 140)
128
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
æ tæ æ t tteæt æ= æ  fæu ç¬tat æ = fæut
t ·| ·- ª|l·¤ª -| rrrr ¤f¬ª¤ r¬rr -| t l¦ª| ª tn¤i
(+  ·||· -|z·|¸n l-n|¤- + ·~|- ‰| l+  (+  ª||¤ -·|·
~|¤| ~|¤ - -ª| -||· ÷|n| i ª· ~ªn ¤|t trr¤ -ti ·|l-+  f¤r‹ª
‰|| -|-|‹-| ‰||÷i ª· +  ·||’ª f¤r‹ª ~|( ~|· z||t ª||lt·| + | -a| + ·
n ·|( ~|· -- + | f¤r‹ªra +  ·||ªz||t +  ª||-|- ¤z| + · lª¤|i -|¦:
- ·||ªz||t +  ª ·|ª + l·¤|ª + i +  z||t ª||lt·| - -|· ·|º
+ | + ·n + · lª¤| t i t-| º|¸- + | ·|ªn| º|¸- -||t- t i ·||ªz||t -
·|·| -ªªi+  + · ni l+  ¤|+ : z||t ª||lt·| - trr¤ + i
z|+n -| ·|·|·- ¤|n f¤r‹ª + | -||· lª¤| t -| ¤|t z||t ª||lt·|
+  + ·n + | t+-| ª||lª· + ·- ¤|n| ti ‰|| l+  ¤t| -||·|¸ª
(+  ·|¸c f¤r‹ª - + t|, “-| - ar¤r¢rt rr¢tªr, + ·|· + -·|| ª|i-|
ª| ª|-| t, “l·|ª| + | +  ·n + ·-| ·||:·| - t| -|·|·
¤|t (ª|i +  |-| + i ¤· ~ -| t| l·|ª| + | +  ·n l+ ¤| ·||-| ·||:·| t -| -ª|
~·|· + |: +  ·n + · ª -| -ª| + | º |¸- -|~ |+   t i” -|¸l+  -|¦: l·|‹-
ª||lt·| + | + ··|‹ª trr¤ + i z|+n -| ‰|| ~|· trr¤ + | -||· ª-| ·||:·|
t :ª| ln¤ rrrr trrfrªr - -ª| + | trr¤ ª|-|:| + · -||·
lª¤| t lnt|·|| ·| -|¸l·|·| tªiª| z||t ª||lt·| ¤· l+ ª||ª|
-ti i” ¤t tªiª| ¤|+  ª|- + · f¤r‹ªra +  ·||ªz||t - z||t ª||lt·| + |
·|| :··|- ·|·i + · lª¤| ~|· -- ª|-| f¤r‹ªra - z||t ª||lt·| + | --
+ i ·|·|t ¤· ¤t-|| lª¤| i (l·|‹-|- + i lt+ |¤|-, ª|. 29, ·| t¤|n|
~œ|t·il·n ~+¬-|)
129
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
f¬t‹=ta ç‹=tt=t æ t æ tæ +tï æ =a r
rrta rrta ;t¬rrrt +rr;¤r !
f¤rtr atr :‹ª||- +  t|‰|| :‹ª||- + ·n t| ·||-| t :ª|i -·t
ªrr’¤r ¬¤¤ ra l·|‹-|- ·|i :‹ª||-| + | + ·n + · ÷|n- t, -|‹ª
l·¤|¤|- -|n|t·|| t| :
r¬t=a =tt’e ftt= stttet æ t f¬t‹=t
= æ tæ fæ ut
t ·| ·- ª|l·¤ª -| :·- ª|i·i- + | ·|¤|- t :
t ·| ·- ª||’ª - :lª-‹·|| +   ª| ·|- ·|·| ¤tn¸ ¤·
ª|t|·| ln¤| -| :l‹-+  |n + · ·|( i ª· ~ªn -‹t l·|‹-| - +  ·n
l+ ¤| ~| · ¤¸ + t| : “t-| - ~|n ¬ · ··| +   ª|·ª|· ª||’ª l·|-
- ·||ª| + | +  ·n l+ ¤|, t-| - -ª| lªn + i - ·+   -i· -||·|, t-||·|
l-z||-| ¬ -| - t ¤| i”
(~n -||’·|-|n + ·|i·, ~n tªiª| : 5359, l·|. 6, ª|. 16)
tteæ t= ç‹=tt=t æ t æ tæ æ == atæ f¬t‹=ta
¬rrtt ¬r¬ tr‹ªa ¤ ¤rrª tr‹ªa +  ·||·|
“~|ª|·| -~|-|” -| ª|+ t| --·|· 161 ¤· -t·i· + ·-||- t l+  ·||’·|
~¤+ |- -|ª|--||- l·|‹-|- ·|ª+ |· :‹ª||-| + | ª|·||( ·|i ª- t -|-|‹-|
:·- ~+ in “l+ -|l·|n + -¸-” -| + ·-||- t, t-||·| (+  -|+ |- ‰|| ·||
·|i -ª| -| ·t-| ~|· ·|- l+ ¤|-| + ·-| -| ª|·t + | -ª| + i ¬rrr ti
l-|n-i | (+  -|-·|| (+  -|l···|i -|ª|--||- ~|¤| ~|· -ª| - :ª|
-|+ |- + | ¤ª|‹ª + · +  ¬·iª ln¤| i ¤t| ·|- ·|ª|· + i ~|· ª|·t + |
l·|-+ n ª|tit ¤ ª|n|-|- ·t| i :ª| ·||- ª| ¤÷|lª|¤| + | -~··|·|
130
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
t¤| i ¤|t z|ºª| -ª| ·|· -| + |+ i ~ª|| -+  -|+ i-| ·t| l+ · + ti
-|n| ·|¤| i ·|·| -ª| ª| (:ª| ·|· -| ª|n|-|- ·t- + | ª|·|·|) ¤¸z| ·|¤|
-| -ª| - ·|¤|·| lª¤|, ·|·| -| :ª| ·|· -| ·|- ·|·||·-| -| :z|| + i
--||·| +  ·||’ª + ·~|- + ·i-| + i l-n|¤- l+ ¤| + ·-| i (+  ·||· (+ 
¤· ~ª|·|· -| ·|¤|- - +¸ ( ª| ·||t· l-+ n + · -|:| ª|n|-| l+ ¤| i -|
÷· ·|¤| i ¤|t + t- n·||, ÷l·¤ -|- -|:| ·|i + z + ·~|- + ·i-|
lª|¬|:¤ i -|-|‹-| -| -ª| + ·~|- + ·i-| lª|¬|- n·|| i -| - -ª| ª|
¤¸z|, :ª| ·|· + | +¤| l+ ªª|| t . -ª| - ·|-|¤|, t-| rrtrrrrrª
f¤r‹ªra t t-| + ·~|- ¤|+  + i l-n|¤- ·|i + ·- t ~|· --||·| ·|i
¤c- t ì ;tr rrt rr ¬¤trt ¤ ªrrrat rrtrªrt ¬rt ªr¢¤ rt ¬rªr
trª ¤  f¬¤ ¬rq ;tr f¬¤ rrr ª ªr¬r rrrº ¤ t ºª ¤ r rrrt
zr¬r ì -| - -ª| ª| + t|, ·|- -| ~|¤ ª| ÷· n·|-| t, ·|·|( + ·-| |
lª- -| -z|·i+  n|¤| + ·, -ª| - + t|, ai+  t i
-|-|‹-| ¤|t lª- -| +¸ ( ª| ·||t· ~|-| ~|· -| -ª| ¤c|-| i
(+  -|-·|| (ª|| t¤| l+  ¤|t l·|‹- -|:| ª| + ·~|- ª|i¬ ·t| ‰|| l+ 
(+  ~ -|ln·¤|- + ·- ¤|n| -|t -n -| ~|¤| ~|· ª|ª|( n·||- n·|| i
“-| ª||¤ +  ÷ª|-, -·|· ·|ª ~|· ~|ª|·| + | ª-| + ·-| t¸ i” -ª|
f¤r‹ª - + t|, ¤t + |- t . -| - + t|, ¤t :||÷ +¸ +  + ·- ¤|n| t i
f¤r‹ª ·||n|, -ª| -|· ¤|ª| ·|n|~|, lnt|·|| -| ·|¤| ~|· -ª| ·|n|
n|¤| i ¤¤ r¤¤  ¤rr f¤r‹ª øa ¤t q¤  ªrra ªrz r ¬¤ ¢rr ªrª
ªr¤r ! -ª| ~ |l-|n - ª-| l+ ¤| -| ¤|t ~· ªt| -÷ ¤- n·|| ¤t| -+  l+ 
·|· +  ª·l-|¤|-i lt ªª| -| l·|· ¤÷ | i -ª| ¬ rfrr¬ - (ª||¤ ª|-|:| + ·)
-ª| ¤+ ÷ + · ~¤-i ·| -·|in (º|+ ·i) -| ·|‹ª + · lª¤| -| - -ª| -|‹~
131
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
l+ ¤| -| + t- n·||, ¤t -|·| lz|+ |· t -| :ª| + | n ·||-·|| i -| - -„
(+  ~z·+ i ªi -| ¤|t z|÷ + · -|n| ·|¤| i -ª| +  ·||- +  ·||’ª -ª|
~·ªt - t·+ - + i ~|· ¤tni ¤|ni z|+n -| ·||lt· t¤| nl+ -
¤|t + -|·||· t| + · ¤in| ¤÷ ·|¤| ‰|| | -| - -ª| ª| ¤¸z|, --t +¤| t|
·|¤| . f¤r‹ª - ·|¤|·| lª¤| ¬rfrr¬ - ~ª-||( -|·||·+ | ¤c + ·
ª-| l+ ¤| l·|ª| ª| -|·i ¤t t|n- t:, -|:| l·|‹ª| ·|-|- + i ---|iª -
‰|i i ·|·| --| +¸ ( -| -|i¬ + i ~|¤|·| ª|-| -| ¤t| ª| -|n ·||-| i
-|l···|i -|ª|--||- + | + t-| t, -| - ·|- -| -rto + i ~|¤|·| ª|-i -|
-| ·|· z|÷ + · ª¸· -|n| ·|¤| i (n+-n -|··||- + i ~t+ |l-|n ·||‹-,
, ª|. 105)
rrta rrta ;t¬rrrt +rr;¤r ! :ª| ª|‹ª|-i ¬·| lt+ |¤- ª|
¤t ª|i¬- + | l-|n| l+  ·|ª|| ~¤+ |- -|·||+  -|t·|| ¤÷ ·||-| t i
·||ln·|- -ª| l·|‹- - ~·ªt| ·|- + · -ª| ~|l-|n + | z÷- + i
+ |lz|z| + i ‰|i l+  ª¬ ¤t +¤| + ·-| t -|·|· ¤|t ~|l-|n ~¤- + -
-| + |l-|n l-+ n| ~|· -ª| - ~ª-||( -|·||·+ | ¤c + · (ª|| ª-|
l+ ¤| l+  -ª| ·|-||· f¤r‹ª + | ·||- +  n|n ¤÷ ·|( i lnt|·|| l+ ª|i
+ | + -|·||· ª|-|:| + · z÷-| -ti -||lt¤ i -i·| ¤-| -|n| l+  ªrªrrr
¤ t ªr¸tra ¤  trªrªr ¢‹¤r rr ·|i ·r¬rq ¬rt ¬r¤ a ¬r tr¤ at r
·|ª|| l+  -ª| ~|ª|·| ·|ª| -|+ |- -| ~|- ¤|n z|·|l·|¤| ~|· ·|ª+ |·|
+ | l·|‹-|- ·|n| ·||º + · -||· ª- ‰| :ª| ª| ·|·| -| l+ --| l÷·|-| ª¬-
¤|n| ~|· -·t -·t +  ·|-|t| -| -|z·|¸n ·t- ¤|n| + | :·|- t|lª|n
+ ·-i -||lt¤ l+  + ti ª‹¤| -| ·|i ·|-|t| + i ¤|ª|z| -| + |: f¤r‹ª
132
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
-|ª|-n- - t| ·||( | -i·| ¤t ·|i -||’n¸-| t¤| l+  ;ªrr¢a ¤
fa¬r¤a tr ªr¬rq º¬at r ì ·|ª|| l+  -ª| ¤t ¬trtrt rr¤ rª + 
l·|‹- - --||·| ¤ l-n|¤- + ·- ¤|n -|ª|--||- + i z||l·|ªi :lº-¤|·
+ · ni i lnt|·|| ~¤- ·|· + | --||·||, l-n|¤-| ~|· -|’-| ª| ~|·||ª
·l¬¤ ~|· l+ --||, l÷·|-||, ·||- ·||·|| + i -t¸ª|-| ª| ª¸· ·lt¤,
·|·+ - ti ·|·+ - t|·|i i ·|-|t| + i ~|ª-| ª|
-·||- ~|· :·||ª- + i -·l·|·¤- +  ln¤ ¢r’¤a ;t¬rrrt +  -|ª-i
+ |l+ n| -| ¬rfrr¤ rª ttr¸¬ +  ª||‰| ª|+ · + | ~¤-| -||’-|¸n ·|-|
nil·|¤ i ~|l¬·- +  ~·|i-| ª|¤|·||- +  ª||‰| ª||‰|
ª‹¤¤i ~|+ |- ¤ ·|ln·¤|- ª| -·||- + | ·|i ª||-||- t|·|| i
=teæ vtï ut æ tæ
rrta rrta ;t¬rrrt +rr;¤r !
-·ni·| + ·~|-| ª|‹-- + i ~|n-|·|i· ·|· lª|¤|ª|i -t·i+ 
ª|’¤- :ªn|-|i + i rr¤rf¬tr -|+-¸·||-| -|’¤i·||- ~œ||l··¤| +  (+ 
:ªn|-|i ·||: + | + t-| t l+  t-| (+  -|+-¸·| -||ª|¸n t¤| l·|ª| -| (+ 
-|| + i -·+  ª| + z ¤¸ -t·i· ‰|| :
“rrtr (+  ·|º| ‰|| ·|| ¤‹·| ¤+-| --||·| + | ¤|·|‹ª ~|· -ª|
+  -|t· ¤· ª|‹-- +  -|-|l·|+  ª|ci ·|i ‰|i i -ª| ¬-rrf¬ª¤ra ¤·|·|
+ | ·|t- z||+  ‰|| i ¤|t -|º-ln+  ¤·||:+  ¤c-| ·t-| i ·||·t| („|
t¤| l+  ¤|t ·|- +  ¤+- + l·|ª-|- ™n| …|-| ~|· „|·i ·|- + |:
~-|n + ·-| ·t-| i (+  ·|·| ª|·t ·|·| t-| ª|| + · -a -| ¤t ª¬ + ·
-|·i ~|¬| +  ~|·| ~··| z| ·|¤| l+  -|·| ·|º| ~¤- l·|ª-· ¤· ti
-||- ª| t-| l+ -|· t| -|+ | ‰|| i -ª| +  ·|n -| -||ª· + | ¤ ‹¢r ‰||
l·|ª| ª| n·|-| ‰|| l+  -ª| - o¢¤ rrt + · ni t i t|n| l+  ·| ·||lt·
-ª| + |: ¤·z||-i - ‰|i i
133
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
ºtr + i -ª+  i- +   ·||’ª ª| +  z r ta ¬ ªr ¤r ¤rf¤  ¬ ra
ª ¬- -| ~| ·t t l+  -| ·| ¤| t -|t ¸ -| ·| º| + ·|i l·|ª-· ¤· n º t (,
-| + ·|i ª+¸  º· ¤· ·| a t ( -| + ·|i ·|· -| ¬÷ t ( -·| · ~|-| t i
n l+ - ·|·| t-| -ª| ~|¤|·| ª - t -| ¤| t ·| |:·| t| ·||-| t i t-|
ª|·| :l‹-t|: ¤· z||- t l+  ~|l¬ · ¤ t +¤| -| ~ |-|n| t . +¤|
-| ·| ·| º| l·| ‹ª| t . ~| · ~·|· -|· -| + | t -| ¢r ªrrtr ª¤r t ¬rª
¤ t ¤¤r r ¤  t¤  a r ?”
¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa - +  z :ª| - ·t
·|¤|·| :z|| ª +  ·-||¤| l+  ~|¤ +   -|+-¸ ·| ª| n·|-| t , (l+  ~|¤
+   ·| º - ) l+ ª|i f¤r‹ª + | +  |·|¸ + ·- +   ln¤ ~ -|ln·||- ¤
¤·| |:+   l+ ¤ t| ·| ~| · -|·| ~ + ·- -| -| + |-| ·t t| ·| ¤| +  |·|¸
+ · n - +   ·||’ª + | : ¬ - | t| ·|: t| ·|i ~| · ¤| t f¤r‹ª ~|·| |ª
t| ·|¤| l+ · -| z-: n t| + · -ª| f¤r‹ª - ~|¤ +   ·| º + | +  ·n
+ · lª¤| i ~·| ¤| t l·|‹- ·| º +   ª¤ -| ~| + · ~|¤ + | ¤· z||-
+ · ·t| t i
ç‹=tt=t æ  rt‰tt æ tæ rt= atæ f¬t‹=ta
rrta rrta ;t¬rrrt +rr;¤r !
f¤rtr atr f¤r‹ªra :‹ª||- + | + ·n + ·- t :ª|i -·t ·||’·|
~¤+ |- f¤r‹ªra + | ¬ª :‹ª||- +  t|‰|| ·||-| -||- ¤i-| ¤÷-| t,
-|‹ª lt+ |¤|- -|n|t·|| t| :
arf¬ªr ;rrr ¤  rr‰rr ¤ -¬ rrª ¤r¬r f¤r‹ª
(+  -|ln·| :--| ª|+ · + · ·t| ‰|| l+  ·|ª- -| (+  z|ºª| -ª|
134
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
+  ª||‰| t| ·|¤| i ·|·| ¤|t ~¤-i -|l‹·|n +  + ·i·| ¤t-|| -| -ª|
z|ºª| - -|ln·| :--| ª| + t| : “-|·| -:| ¤· (+  t+  ~|· l·|--|| t,
-| (+  l·|‹- t¸ -|:| --| ª| (+  + |-| t i” -|ln·| :--| - ¤¸z| : “+¤|
+ |-| t .” l·|‹- - + t| : “·|·| -¸ + n| ·|· -| ·||(·|| -| ¤t| --t
(+  ª|+ ª -|·| l-|n·|| -ª| +  -||ln+  ª| ¤¸z + · -ª| + | ¬·iª n-|
~|· -ª| ·|·t + · ª-| i” -|ln·| :--| - + t| : “( ·||: | -|:| ·|i
--| ª| (+  + |-| t i” l·|‹- - ¤¸z| : “¤|t +¤| .” -|ln·| :--| -
+ t| : “·|·| z|- |- ª|·+ z| t| ·||( ~|· :||÷ +¸ +  ¤·| ·| + z +  |(ª| -
ª ~|· ~|ª-|i + | ¤·z||- + · ª -| :ª| + | +¤| : n|·| t .” l·|‹- -
:n|·| ·|-|¤| : “z|ºi ª-| ¤|n ·||·t lª|·| + i ¬|n --|·i ·||( ~|·
l·|‹- +  ~ª|· ¤|n ~|ª-|i +  t|‰|| +  ª|-| ~·|¸a| ¤· -|··|¸-i ª| ·||·
ªi ·||( l+ · ª|ª|·| ·|·i ((+  l+ ª-| + | + |n| ª|-| l·|ª| + | ~|·-
-·|· ·|ª --|·- +  ln¤ ·|n|-i t) + | -n n + · -ª| + i -|+  + 
ª|lt- -‰|- -| -||· -|-·|| ~|· ·||( -‰|- -| -i- -|-·|| ÷|n lª¤|
·||( -| -ª| + | l·|‹- -|· ·||(·||, l+ · + |: ª¸ª|·| l·|‹- ·|i -ª| + 
¤|ª| -ti ~|(·|| i”
¤|t -|ln·| :--| + t-| t l+  ·|·| -| -ª| z|t· -| ª|l¬n
t¤| -| -ª| -|+ |- -| ~|¤| i ¤t| -|:| -||’n¸-| t¤| l+  ·|lc¤| +  ¤|ª|
¤|+ : (+  -|·| t i -| - -ª| ª| ·|-|- +  -|-~l-n+  ¤¸z| -| -ª| -
:‹+ |· + · lª¤| i ·|t· + +  -| - -ª| + | + : ·|-| + i-|- -| ¬·iª
ln¤| i ·|·| -| ¬·iª -|+ | -| l·|‹- - ª¸· ª| -|:| z|+n lª¬|: ~|·
:z||· ª| + t|, :ª| + | ·|·t + · ª i -| - ¤|t -|·| ·|·t + · lª¤| i
ª¬- ti ª¬- ·|t- ª| -|ª ~|· ~|·- ·||t· l-+ n ~|( ~|· -|:|
135
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
-||·- n·| ~|· -|:| ·||ª¸·|· +  ·|· ª- n·| i -| - -‹t ª|-|:||- t( + t| :
“-ti | -| ·||ª¸·|· -ti t¸ i” -‹t| - -|:| ª| lz|+¤| l+ ¤| l+  ·|·| ª|
--| - -ª| -|·| + | ·|·t l+ ¤| t t-||·i n÷+ i ¤· l·|‹- - t-n| + ·
lª¤| t i ¤t ª|- + · -| - -- ª| z|ºi ª-| ¤|n ·||·t lª|·| + i (+ 
¬|n ~|· ª|ª|·| ·|·i + | -n -|·|¤|¤| i ·|·| -| - l·|‹- + | ·|-|¤|
t¤| ¤|ti ~-|n l+ ¤| -| ¤|t l·|‹- -|i¬ ¤÷| : “+¤| -| - --t ¤t
~-|n ~¤- l¬n|+  ·|-|¤| ‰|| i” ·|·| -ª| n÷+ i + i -|+  -| -n + 
+ -· ÷|n ·|( -| ¤|t l·|‹- -ª|i ¤+- -|· ·|¤| ~|· ~-n|t -~|n|
- -ª| n÷+ i + | lz|+ | ~-| + ·-||: i (n+-n -|··||- + i ~t+ |l-|n
·||‹-, , ª|. 165)
=tm =tæ  f¬t‹= æ ï rætæ a
f¬¤r¤ a ¬rªrr¢ (·||·|n -|ªi-| + ·|-|i) +  (+  :ªn|-|i
·||: + | ·|¤|- + z :ª| -·t ª| t l+  t-||· ~n|+  -| (+  + z-|i·i
:ªn|-|i ·||: ·t- ‰| i -- n| ·|| +   ¬ |-ª|- -| ·||(ª|ª +  
-|~|-|n|- + i ¤·|t ª| ~|¤ª| -| º|¸·| a-i t: ‰|i i l+ ª|i ~|l-|n
+ i + ·|t-| + ª| -||’n¸-||- + i l·|-| ¤· -- + | + t-| + z ¤¸ ‰|| l+ 
rrrrt l+ ª|i -|¬|ln+  - + |n| ·||ª¸ ((ª|| ·||ª¸ ¤| -|‹-· ·|| z|-|-
+ i -|ªª ª| l+ ª|i + | -+ ª||- ¤t-||- +  ln¤ :lª-’-||n l+ ¤| ·||( i)
+ ·¤| + · -|‹ª ·| · -| lªn-| trt¤ rr f¤r‹ªra t-| ¤· -| ª|-n- + ·¤| lª¤
‰| i ¤| t t-| - ·t - ·t ª| ª|-|- ·t- i t-| - : n|·| + i ·|t - + | lz|z| + i -|·|·
-| + |-| ·t i l·|n ~|l¬ · - ·| ~| + · t-| ~¤-| ~|·||: z|t· z| ÷ + ·
ln¤|+  - ~|·||ª ·||·| n -|ªi-| + ·|-|i -| ~|- ·|ª| i -|·|· ~-|ln·¤|-
136
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
+  ·|·i( t|- ¤|n ¤·z||- + - lª|l-ª|n ¤¸ ti ·||·i ·t i
rrr + ÷i ~|·|-||:z| + | ª||-|-| ‰|| i l·|n ¬ª|¸ª| ª|·| ª|
z|º ·||: ¤· ªrt rrft¬rr f¤r‹ª ·||lt· t|-| ~|· -+ |ni+  ª- +
ª||‰| ª||‰| ·l-+ ¤| ·|i ª-| i t-| -||ni ~|· ·||-i ª|-| l+ ª-| + 
-+ª||-|- ª| ª| -||· t( i -|ª|n- (+  lª- t-||· ¬|n¸ + +º·i -|
+ |-| + · ·t ‰| l+  ~-||-+  -¤· ª| + |: -·| ·|·ª|· -|i·| -- ¤· ~|
l·|·i ~|· -- + | l·|ª-| ª| ltªª|| -| -+ª|i-| t| ·|¤| i :ª|i -·t ·|·|·
l+ ª|i ·|i-||·i ~|· ·||lt·i ª|·|·| +  ¤|lnª ª||lt·| + | ·|i :l‹-+ |n t|
·|¤| ~|· ¤|lnª| ·|i ª‹¤| ª| ªºª|- t| ·|: i :‹ti ¤·z||l-¤| -| 8
ª||n + | -¤in ~ª|| ·|·|· ·|¤| i (+  ¬z| ~|:‹ª ·||- ¤t t: l+  :ª|
ª|·|- t-||·| ·|·|-| ¢r’¤a ;t¬rrrt +  rr-¢ªt rrrrr¬ ª| ¤|·|ª-|
t| ·|¤| ~|· --||-| ~tn ¬|-| ¬rrtt ¬r¬ tr‹ªa
ª| -|·iª t| + · ¬œrrtt ·|i ·|- ·|( i
q¤  lª- ·|· ¤|n| -| ª| + |: z|º ·||: +  :n|·| +  ln¤ (+ 
~|l-|n + | n|( i -ª| - ·|ª| ti z|º ·||: +  ª||-|- :n|·| + i ·|··| ª|
+ -in| (¤|’-i ·¸-i + | ·|·||) ·|n|¤| q¤  f¤r‹ª :l‹-t|: ·|ªª| + 
~|n-| -| -|· ·||: ¤· ·||lt· t¤| ~|· -ª| ~|l-|n + | -a| + · ·||· ª|
ªi¤|· ¤· -||·| i ¤|t + |+ i ª· -+  ·|t|z| ·t| i ·|·| -ª| t|z| ~|¤| -|
-ª| - + |·- ¤|¤ª|i + i ·|t ni i ~|l-|n ª| ª| ª| t|‰| + ·- +  ·||’ª
~·| ¤|t f¤r‹ª t·|- -|+  ~‹ª|·| -| ·|· ¤|n| + i -·+  ·|c| -| ·|·
¤|n| + i ¬|+  +  -||· -|i¬ l-+ n ·|: i ~-||-+  ¤|t l·|‹- ª+  ·|¤|
~|· ª·¤|·| + i -·+  ª¬- n·|| (·|z|-i + i ¤·|t ª|) -ª| + i ~|¬
-|l·¤| ·|: i l+ · -ª| - l+ ª|i ª| ·||- -|i- z|ª~ + · ªi i + |: lª¬|:
137
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
- ª ·t| ‰|| i ·|· ¤|n ~|¬ + |÷ + |÷ + · ª¬ ·t ‰| l+  ~|l¬· ¤t
l+ ª| ª| ·||- + · ·t| t . f¤r‹ª ·||n| + |- t| --| . ;r¤rtr ¤ rf¢tt
( )...... ¬-ør...... “¤tt” t| :- +  | t| t| | -|:| :- +  +  n|
l·z- ª|· - ·| ·|| t ...... t| :- +   ¬|n¸ + | -| - + ·n l+ ¤| t , ¤·| ·|
¤·| ·| i :ª| - ·t ¤|t trt¤ rr f¤r‹ª ~¤- lª|¤|t + |·-|-|| + i ªª|ª
ª|-| ·t| ‰|| i -ª| + i ·||-| ª| t-| n·|| l+  z||¤ª ~-|i· ~tn ª|‹--
ªt |-i - |· ¤· t-||·i -|ªª +  ln¤ -z|·i+   n ~|( ‰|
~|· -ª| l·|‹- ª| + z ª|¤|n|- + · ·t ‰| l·|- +  ¤|t ·|¤|·||- ª ·t|
‰|| i l+ · ~-|i· ~tn ª|‹-- - ·| |ln·|- -ª| ª| -ª| + |
-|· t·| ª¤|+ - +  ·-||¤| l·|ª| ¤· -ª| - ·|-|¤| l+  -| ·| · -|lªn-| t¸ i
l+ · (ª|| -|tª|¸ª| t¤| ·|ª| ~-|i· ~tn ª|‹--
-ª| ª|-|:|| ·t t| +¤¸ l+  ¤|t ¬|-||z|i ª| ª|· ltn| ·t| ‰|| i ·+-|
·+-| -ª| +  ~‹ª|·| -| --|i ~|-i ·|: ~|· l·|n ~|l¬· ¬rrtt ¬r¬
tr‹ªa + i -|ª-i l-|a|ª| ª| -· ·|-· ª|’¤- :ªn|-| ª|
-|-~lªª|· t| + · ¤|t f¤r‹ª ¤ f¬rrr ¤c + · -|ª|--||- t| ·|¤|
~|· + t- n·|| : -|:| ~¤-| -|·iª ·|i ·|-| n i ¤¸ ¤|t t|‰|| t|‰|
¬rrtt ¬r¬ tr‹ªa ª| -|·iª t| + · ¬œrrtt ·|i ·|-
·|¤| ~|· ¤t| ª| -|n ·||- + | ¤|’ª| ·|i + · ln¤| i
¤¸ t-| -ª| ¬|+ -|+  ª|¸·- t|n ª| -·||- l-|ni
~|· ·||: + i -·|i~- ·|i l·|-+ n ai+  t| ·|: i :ª| ¬ z| + - -·ªini
¤· ~tn ¬ |-| - ª|¬ + | ª||ª| ln¤| i ~·|ni ·|- + | ~|l¬ ·i ¤t· ‰||
l+  (+  :l‹-t|: o r¤  ªr¤  -rto + i ~|¤|·| ª| ª|·| ·|· ¤|n| + i
~|¬ ¬n ·|: i ª¬| -| ·|÷ ·||: l·|ª-· ¤· ·|a ‰| ¬ |+   +  -||· -- + |
138
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
¤¸·| l·|ª-| ·|·i -·t + |¤ ·t| ‰|| i -‹t| - ·|-|¤| l+  ~·|i -| - ·|t-
ti +r¤rª¤  =¤rªr ª¬| l+  ¬|+ -|+  z|+n| ¤|n f¤r‹ªra + | (+ 
º|n| ·|·|·| -|+  t|n- -| ·|÷i -·|i +  ª||‰| -|n| ~| ·t| t i -- + i
¤z|¤|: + ·- ¤|n| l·|‹- -| -|·|-n·||- ·|i ·|+  ·t| ‰|| ~|· + t ·t|
‰|| l+  --t|· ª||· ·|· ¤|n| + | ¬·-| + · ª¸·|| i --t|· :-¤|ª| + |lª·i
( ) + | ·|i ª¬ n¸·||, ·|· + | ~ª· +  ·||’ª -| ¤t-|¸·|| ~|·
--| -| ª| l+ ª|i + | ·|i -ti z|÷¸·|| i
¤r ª|- + · --||-| ~tn ¬|-| ¬|+ ·|ª| t| ·|( i -|·|n + |
lª- ·|ª| -ª| ·|·|· ·|¤| i ·|· ¤|n :l‹-t|: ¤·z||- ‰| l+  +¤| + · i
·|· + i ª|·t ·|÷ ·||: - ·|-|¤| l+  ·|- º¤|·| -| -|:|
ªrrtr ¤r¤  + i l·|¤|·- t: i ~|¤ -
+ ·-||¤| : “·|·|·|~| -|- + z -ti t|·||, ¤|t l·|‹-|-
--t|·| + z -ti l·|·||÷ ª|+ ·|, -| ¬ª ~|-·||i” ¤t
º¤|·| ª|- + · ·|· ¤|n| + i c|·ª| ·|·i ~|· ¬z|i ¬z|i ª||· ·|· + |
ª|·||¤| ~|· ¬z·|¸~| ª| ·|i -|t+ | lª¤| ·|¤| i
--||·| ¬tt +  ·||’ª t-| ª|·| (+  ·|·|t ·|-~ t| ·|( i t-| -
ª¬| l+  z|º| ·||: ~-||-+  ·| ª|· t| + · l·|· ¤÷| i l+ · -ª| -|
f¤r‹ª ·||lt· t¤| ~|· ¤|t -a ¬÷| t¤| i ¬|+ -|+  ~|¤|·| -|
-|·|-n·||- ·|+ -| t¤| ¬-·-|+  -¤· +  ª||‰| t-||·i -·+  ·|c| i
¬|+  +  -||· t-||·| ·|·| t|n ‰|| -|·|· l+ ·|· + i ·|t -|ªª¸ª ‰|i, +¤¸ l+ 
·||t· ·||- +  ·|ª- ¤· l·|‹- + |l·|·| ‰|| i ~-||-+  -ª| ªr¤rªr ªr¤ 
f¤r‹ª + | ª¬ ·|ª-i ª·¤|·| + i -·+  t| ·|¤|, (ª|| -|tª|¸ª| t¤| l+ 
+ |: ~| ·t| t i f¤r‹ª ·|··||, ~-z| --| t| :-¤|ª| + |lª·i, --| ti -
139
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
-|· ·||: + | -|ª|--||- l+ ¤| t . ¤t + t + · ¤|t ·|·|| ·|·|·| + 
~|n-| -| ª·¤|·| + i -·+  n¤+ | -|·|· (+  ª-| ª+  ·|¤| ~|· + t-
n·|| : “¤t --| - t|‰| +¤¸ ·||· ln¤ | +¤| --t|·| “ªrrtr”
( ) ~|- ¤|n| t, ª¬ n¸·|| -ª| ·|i i” ¤t + t + · ¤|t
ª|- ¤iª|-| t¤| ·|ª| ti ~|·| ·|c| -| (+  ª-| t¤| -| -zn| ~|· ·|·i
-·t ª| ·|-|i- ¤· ~| l·|·| i n·|-| ‰|| ·|ª| -ª| ¬|+ -|+  l·|‹- + |
l+ ª|i - -a| + · ¤z|÷ lª¤| t| i ~·| ¤|t ·|-|i- ¤· l-|- ¤÷| + ·|t
·t| ‰|| i -ª| - ~¤-i ~|¬| ¤· :ª| ~‹ª|·| -| t|‰| ·¬ t( ‰| ·|ª|
·|t- -·| ·|z|l-¤| -ª| ¤· ¤÷ ·ti t| i ¤|t ·|÷| ·| -|- ~|· ~l·|·¤-
-| n·| ·t| ‰|| i l+ · ¤|t ·|·i -·t -z-- ~|· -÷¤- n·||, (ª||
-|tª|¸ª| t|-| ‰|| l+  -ª| +  l·|ª-| -| ~|·| n·|i t: t| i ª||· ·|· + 
~+·|ª l-|n + · ·||··||t ·||lª|·¤- -| ¤| ·||ª| ~n -|ªª, ¤r ªrrtr
¬¬ rr¢¢ + i ª|ª|( ·|n‹ª + ·- n·| i ·|· -|lªn-| l·|‹- + i ¬|+ -|+ 
-|i¬ ·|n‹ª t|-i -|ni ·|| ·ti ‰|i i ·|| l·|‹- + z ª· ¤tn ·|··| ·|·ª|
·t| ‰||, ~·| + l·¤|ª + · ·t| ‰||, -|~|l+ ¤| -||·| ·t| ‰||, -|:| rr¬r¤ 
¤ t ¢r, -|:| ørz ¢r, -|:| rra ¤r¬r¬r, -| -r¬r ¤rr=ªrr, ~|:‹ª|
+ ·|i -ti ~|-·||, -| ·|n ·t| t¸ -|:| z|÷ ª| i + z ª· ¤|t l·|‹- :ª|i
-·t -÷¤-| ·t| l+ · -ª| + i -zn +¸ ª -| + -|i ~|- n·|i ~|· (ª||
n·|| ·|ª| -ª| ª|·+ z| ªrt rrft¬rr f¤r‹ª + | ·||ª| ¤|+ 
- ·|n| lª¤| t| i :ª| +  ·||’ª z|º| ·||: (l·|ª| -| ¤|t l·|‹- ·||lt·
t¤| ‰||) ·| ª|· t| ·|¤| ~|· + z ª· +  ·||’ª -ª| + i -·|i~- ¬ª ·|
¬ª ª|tit t| ·|: i -| ª-| ·|¤|- t-||· ·|· -| ~-- t ~|·
+ ·|i l+ ª|i l·|‹- - t-| -·| -ti l+ ¤| i
140
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
m¸ æ  +tt== =t f¬t‹= +t= ¬tut
(+  lª- ¬rrtt ¬r¬ tr‹ªa ~|-| -|n|+ |-
+ ·-|| ·t ‰| i -|n|+ |- +  ln¤ ~|- ¤|n (+  ¤·z||- t|n :ªn|-|i
·||: - ~|¤ + i ·||··||t -| + z ¤¸ ~·| + i : “t·|¸· l¤zn lª-| -| (+ 
:ªn|-|i ·||: + | ~|¤ +  ¤|ª| n + · ~|¤| ‰|| l·|ª| ¤· f¤r‹ªra + 
~ª|·|- ‰| ~|¤ - -ª| ¤· ª-| + ·-||¤| -| ¤|t t|‰|| t|‰| ai+  t|
·|( ‰| i ¤|t :ªn|-|i ·||: -| ai+  t| ·|( -|·|· -ª| f¤r‹ª
+  + ·|in +  f¤r‹ªra -|:| -·t -·t ª| -·| + · ·t t, ¤|t -|:| ·||
+ |:ª| -·|· ~|- t ~|· + t- t l+  --| t-||· ·||: + | ;r¤rtr
¤ rf¢tt +  ¤|ª| +¤¸ n ·|( ‰| . -- +  ª-| + ·- ª|
t-||·| +rr; rrt ªr¤r t lnt|·|| ~·| t-| --t -ti z|÷·| i” ¤t ª|-
+ · ¬rrtt ¬r¬ tr‹ªa - -ª| :ªn|-|i ·||: ¤· ·|i
ª-| l+ ¤| ~|· -ª|-ni ªi i
¬rrtt ¬r¬ tr‹ªa ¤ t ¬rf¤r¤rt :
(+  ·||· ·|·| l+ ª|i - ¬rrtt ¬r¬ tr‹ªa + i
·||··||t -| ~|¤ + i ª~| + i ·|·+ - ª| f¤r‹ª ª| -·||- + i ·|t|·
ª|-|: -| ~|¤ - ·|·|·||- ªi- +  -·i+  ¤· ~-|n + ·-
t( ~|l·|·|i + ·- t( + z ¤¸ :z||ª + ·-||¤| : “¤t ª|·| tªr + 
+ ·n| + ·-| ª| t ¤·-| ~·|· + |: “trt¤ rr f¤r‹ª” ª||-|- ~| + ·
¬÷| t| ·||( ~|· ~÷ ·||( l+  + · n| -|·| ·|| + ·-| t i -| -| +¤|
+ · n¸·|| | ·|ª| ·||: | tªr ·|·|i t| ·||(, ·|·|i ·t, -ª| + | + ·-|
-||lt¤ i”
141
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
=t= æ a f¬t‹=ta
tr¸ªrq ¤¤rrªr +  (+  :ªn|-|i ·||: ·|| ¬rrtt ¬r¬ tr‹ªa
+  -|·iª t ~|· ~¤- ¤i·| -|lz|ª ª| ¤|lnt|-| ~+ iª-
·¬- t, -- + | tnl+ ¤| ·|¤|- + z ¤¸ t :
rrtt (+  z|ºª| ª| ·||- ¤t-||- ‰|i i (+  lª- ¤|t :ª|·|· + ·
+  -|:| (+  ~|ª-|i ª| l-|n¤|- +  ln¤ n ·|¤| l·|ª| ¤|t ~¤-| ¤i·|
-|lz|ª + t-| ‰|| t|n| l+  -|·+¸ ·| z|ºª| --||·| -+  -ti ¤c-| ‰|| i
-ª| +  -|-| l-t|ª ~+ iª- -|‹ª| - -ª| +  ·||· ¤t -|z|t¸· + · ·¬| ‰||
l+  ¤t -|ªi- -| --||·| ¤c- t i ·|t· t|n ·|·| t-||·i -ª| z|ºª| ª|
-|n|+ |- t: -| -| - ª¬| l+  ¤t z|ºª| -·| ª|· ‰||, -|t· ¤· (l¬n|+ 
z|·~) ¬z|¬z|i ª|ci ‰|i i -ª| + i ·|÷i ·|÷i -|¸z ‰|i ~|· t|‰|| + 
-|¬- ·|i ·|· -||’-|¸ni tª -+  ·|c t( ‰| + -|· -| ~·|i·| ª|i ·|ª·|¸
+ ni t: ‰|i l·|ª| ª| -|:| ¤tz|- ª|i t|- n·|i i
¤rr ¬ª ~¤- ti -|t ª| ~¤- + ·||:n ·|-|- n·|| l+  -|·
¤|ª| ·|÷i -|+ - t, -|·| -|+ |-| n|·| -ti ·||--, ~·|· -| ¬ª + |
·||lt· + · ª¸ -| n|·| ~¤- -|lz|ª| + | z|÷ + · -|· ¤|ª| ·|-~ t| ·||( i
:ª|i -·t -+ ··|·|-| ~‹ª|·| -| - ·||- ¤|t +¤| +¤| ·||n-| ·t| i l+ ·
-|:| ª| + t- n·|| l+  “--| ¬z| -ª|i·| t| ·|| -|· ¤|ª| ~|- + i
ª|~|ª- l-|n ·|:, -|:| ª| -|·iª t| ·||~|, t¤| -| -÷|·| ~|· ¤|-i ¤·
-|n|·| i”
rr -ª| + i l¬ n|+   z|·~ ¤· ~ +  · ~ ~|· -|-+ l··|·|-|
~‹ª|·| ·|+ -·|¸ ª| ¤tn ti ·|·| |· ·|a| ‰|| i -ª| + i ¤t ¤z|+ z| -|:|
ª|º - -| ·|¤|· ·|·| ·i -|·|· -| - ~¤- ·|· ·||- + | +  |·|¸ -| ·¬- t( ·|¤|·|
142
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
lª¤| : “ -| (+  ¤tt ¤ rfrr¬ + | -|·iª t¸ i” :ª| ¤· ¤|t
·|n‹ª ~|¤|·| ª| + t- n·|| : “-|· t|‰| ¤· -|·iª t| + · ª¬| -| ¤-|
-|n·|| l+  + |l-|n ¤i· l+ ª| + t- t .” ~·| -| -|· -- ·|ª- -| ·||¤|
~|·| ª|i n·| ·|: l+  ¤t ·||ltn ¤ ·| ~-|n ~|ª-|i ·|| z|·~- ¤i·
·|-- + | ti ~tn -ti :--| ·|c -|c + · ·||n ·t| t i lnt|·|| -| -
-ª| ¬·i ¬·i ª|-| ªi i :ª| ¤· ¤|t ·|ªª| +  -||· ¬÷| t| ·|¤| ~|·
·|··|ª|· ~|¤|·| -| + t- n·|| : “--| - t-||·i ·| ~ª·|i + i t, --|
t-| -ti ·||--, ~·| ~¤-| ~‹·||-| ¬ª ti ª¬ n|·|, l-+ n ·||~|
:ª| ª··||· ª|, t-||·i -|·|·|·|i --t ·|t- -|t·|i ¤÷·|i i” -| ·|i ¤t
+ t- t( ¤t| ª| l-+ n ~|¤| l+  ·|| -·| ·|i -||t + · n-|,
rrtr ¤tt ¤ rfrr¬ r ì
ºtr ·|- ‰|+ - +  ·||:ª| -| ·|-ªi ª|| ·|¤| i -| ·|t·i -iª -| ‰||
l+  ~™|-+  l+ ª|i - -|:| :|‹:||÷ ÷|n|, -| ·|·|·| + · -a ·|a| i -ª|
¤+- ·|- +  z||¤ª ª||c -i- ·|·| -|+  ‰| i ~-||-+  -|·i l-·||t + -|·
+  ª·¤|·| + i -·+  -ai -| ¬|+  +  -||· -|·i -|i¬ l-+ n ·|: i -|·
ª||-|- 2 ¬|+ -|+  z|+n| ¤|ni ªr¬rq -||·|¸ª ‰|i i -- +  ª|· z- + |
z¸ ·t ‰| i + |n + |n ¬rªr ªrr¬ ¤·| -+  nº+  ·t ‰| ~|· ¬rªr
¬rªr ¢ra ª|i- -+  ·||t· l-+ n t( ‰| i ¤|t ·|n|( ·|÷i ·|÷i ª|¬
~|¬| ª| -|:| ·|ªª| -| ·|¸· ·ti ‰|i i ¤+ |¤+  ª|-| ·|n|( -|·i -·+ 
·|ci ~|· ª|·|n- + | -||+ ~ lª¤ ·|·|· -‹t| - -|·i ·|·ª- ª·||-| + ·
-|:| ·|-|i- ¤· ¤º¬ lª¤| i -- +  l·|ª-| ª| -|·ª|· + i ª|i ª|÷|ª ~|·
z|ªiª ªr¢ªr¸ ~| ·ti ‰|i i l+ · ¤|t ª|-| ¤¸·i + ·¤- ª| -|·| ·|n| ª·||-
n·|i, -|·| ª-| ·|º- n·|| i -| - ·|· ¤|n| + | -|ªª +  ln¤ ¤+ |·| i -
143
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
·||- +¤¸ + -|· -| -||·|¸ª ·|· ¤|n -|·| ª| ª|| ·t ‰| i n·|-| (ª|| ‰|| l+ 
¤|t -|·i ~|¤|·| -ti ª|- ¤| ·t i
rr¶r ~¤- l·|‹ª| ·|-|- + i + |: ---|iª - ·ti -| -| -
+ ln-|( -l·¤·|| ¤c-| z|ª~ + · lª¤| i :ª|i ª|·|- ~¤- ¤i·| -|lz|ª
¬rrtt ¬r¬ tr‹ªa + | ¤|ª + ·- t( -- + i ·||··||t
-| :lª-·||ª|| ·|i ¤z| l+ ¤| i ¬ª| ( ) + i + ª|-| | -| - ·||·|-i
~|¬| ª| ª¬| l+  -|· ¤i·| -|lz|ª, z|¬ -·i+ -, ¬rrtt ¬r¬ tr‹ªa
¤t| -z|·i+  n ~|( i ~|¤ +  t|‰| -|
-n¤|· ‰|i i ~|¤ + | ª¬ + · ¤|t ¬|+ -|+  ·|n|( ·||
·||ln·|- -ª|i -|-| l-t|ª ¤i· - ~-|ln·¤|- +  ·|·i( -|:| ¤·
-|ª|-n- + i ‰|i, ·|·|·| + · -|:| ª| ª¸· t| ·|: i ¬rrtt ¬r¬ tr‹ªa
- ·|n|n +  ~|n-| -| -n¤|· +  (+  ti ¤|· -| ª|-|
·|n|~| +  ª|· + n-| + · lª¤ ~|· ¤|t -i-| l·|· + · -÷¤- n·|i,
·| -|i- -- +   º |¸ - ª| · ·|i- t| ·|: i l+ · ~-|i· ~tn ª| ‹--
-|· + ·i·| ~|( ~|· -|· + ‹· ¤· t|‰| ·¬- t( -ª|-ni ªi : “·|º|
·|·|·|~| -|-, +  z -ti t| ·|| i” :ª| +   ·||’ª ~|¤ -z|·i+   n
·|( i ~|¤ +   ·||- +   ·||’ª ª ¬- ti ª ¬- t ·- ~ ·| ·| - | · ¤·
-- ¬ | +  -|+  ·|n|~| + i n|z| ~| · º |¸ - ·|i ·| |:·| t| ·|¤| i
trªr -ª| -|-| l-t|ª ¤i· +  ª| ~ +  iª- -|‹ª -|· ¤|ª| ~|( ~|·
:·· -·· + i ·||- + ·- t( -|·| t |n -||’n¸-| + ·- n·| i z||¤ª -- + 
¤i· - -‹t -|· -|-~ l-n+   -||’n¸-||- + ·- ·|·|| t|·|| ~|· ¤t -|:|
ª|t it ¤ ª|n|-|- ª ¬ + · t ·|- ‰| i -·· ¤| t -+ ni ¤i· ~¤-i ¬ | +  -|+ 
·|n|~| + i ¤|¤ª|i + | :l‹-·| |· + · ·t| t|·|| i
144
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
¬tt= æ  f¬t‹=ta
q¤  :ªn|-|i ·||: + | tnl+ ¤| -t·i·i ·|¤|- + z ¤¸ t l+ 
t-| --||-| ·|· ¤|n -+ ·i·|- 18 ª||n ª| ~¤- ·||: + i ·|i-||·i ª|
¤·z||- ‰| i + ·|i ª|· -| ªª, + ·|i ¤º -| ªª -| + ·|i ª|· -|+ ·|-| ~n
·|··| -‹t + |: - + |: ·|i-||·i n|lt+  ·t-i i + ·|i + ·|i -| (ª|| n·|-|
‰|| l+  ·||: ¤· ~|ª|·| + | ª||¤| t i ·||: - ·|·||· t| + · + : ·||·
o¢¤ rrt + ·- + | :·|ª| l+ ¤| -|·|· ¤t ª||-| + · ¤|t
ª+  ·||- l+  ¤|lnª- ~|· ·|--|| + | +¤| t|·|| . t-| - -- +  :n|·|
+  ln¤ + |: + ª|· - -a| ·¬i, + : ÷|+º·|, ¤|+ ª|·| ~|· ~|l-|n| + |
lª¬|¤| -|·|· lª|¤|( ¤ª| ·|¤|- +  + z - t¤| i :ª|i -|++ · -| t-|
-||ni -|· ¤· ·|i ·|··||ª t| ·|( i (+  ~|l-|n +  + t- ¤· t-| - ·||:
+ | :n|·| +  ln¤ “rrtt” ·|i ·|·|| -|·|· + z t|lª|n - t¤| i :ª|
-·t -+·i·|- 18 ª||n + | -¤in ~ª|| ·|·|· ·|¤| i ·||: ¤· ·|| f¤r‹ª
‰|| ¤|t t-| ª||-| ~|· n|¬| ª¤ ª- + i ~|+ · + ·-| l+  ·|| --t
-||lt¤ ¤|t n n| -|·|· ~¤-| ¤t ·||: t-| ª ª| i
t-| -+ ·i·|- -||¤¸ ª| t| -| +   ‰| l+  (+  lª- ·||: - ¬ ª ti + t| l+ 
-| ·| : n|·| -| · -| lz|ª +   ¤|ª| t i -ª| + | ¤ t + t-| ‰|| l+  t-| - ·||·| n
-|ªi-| (+ ·|-|i) +   ln¤ ·º- ª|+  · ·|| · ln¤| i ·|·| t-| +  ·| |- -|ªi-|
·||·| n -|ªi-| (+ ·|-|i) ¤t -| -| ª|ilc ¤| -|c - t ( -ª|i ¬rtr ªr - ·||: + |
·++ | ª + · -i-| l·|·| lª¤| i l·|ª| + i ¤·|t ª| ·||: ·|t|z| t| ·|¤| i
-|l· ··| + i --||·| +   ·||’ª t-| ~-|i· ~tn ª| ‹--
+ i l¬ª-|- -| ·||: + | ·|ª| -ª| n + · t|l·|· t( ~|·
-|n|+ |- +  ln¤ l+ -|· -| n·| ·|( i + ·i·| ¤t-|- ¤· -| - -|lz|ª
145
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
+ ·i-| + i l¬ª-|- -| ~·| + i : “t·|¸· | t-| 18 ª||n ª| ¤·z||- t,
·||: ¤· ¬rtrªr t, ~|¤ ª~| + ·-|| ªil·|¤ i” ¬rrtt ¬r¬ tr‹ªa
- ·|÷i z|++ - + ·-||: ~|· ª~| + i i :ª| +  ·||’ª t-|
¤|¤ª| n|º ~|( i ¤|t ~|ª|·| -||· ·|·| ·||:·| ·t| i t-| ¤t ª|-|:| l+ 
~·| -ª| ª| ·||- z¸º ·|: t nl+ - ¤|-|¤ ·|·| ¤|t l+ · ·| |lt· t| ·|¤| i
-ª| ¤+- -| ª|ª-| -| ·|a| ‰|| l+  -|·| ·|º| -|:| ·|n|- ~|¤| l+  ~··|¸ |
-|-|| + i - ·|i~ - ¬ ·|·| t| ·ti t i -| ·|· + i - ·+   ~|- t( ª||-|- n·||
l+  z||¤ª + ·|-|i ·||- + | ·|i + |: +  |(ª| -ti t¤| i ·|t· t |n ·|·| -| ·|·
¤t-|| -| f¤r‹ª - ·||: + i ·| ·||- ~|· ¤z||·| ·|‹ª l+ ¤| t¤| ‰|| i ~|·
¤| t -+ni+   ª| -÷ ¤ ·t| ‰|| i -| - ~|¤- n +  ·ª|i ¤c | t ¤| - n ·||: +  
+ |-| -| n·||¤| l·|ª| ª| ·||: + | + z :+  |+  | t¤| i
+ z ti ª· +  ·||’ª ·||: - ~|ª|·| + | ·|·| ·|n| + t-| z|ª~
+ · lª¤| ~|· -|:| ª| + t| l+  -|:| -|lz|ª + ·i-| - ·|| -|t+  lª¤ t
¤|t n| + · ª| i -| - -ª| +  + t- +  -|-|l·|+  ¤|t -·|·+ |- -ª| ª
lª¤ i ·||: - ¤|t aªrt¤ ra t|‰| -| ln¤ ~|· + t- n·|| : “ª|·| ·|·
¤|n tº ·||~|, ~·| :ª| f¤r‹ª + i ~|· -|·i ·|·| t i” -|‹ª ti n-t|
·||’ª ·||: + t- n·|| “¤r¬ a¸ qtr rt ¤r¬ªrr” -ª| + | ¤t + t-|
‰|| l+  t-| (ª|| n·|| ·|ª| f¤r‹ª - ·||: ¤· ¤|· l+ ¤| t i l·|ª| l·|-|
¤· ·||: :|º+  ª| -i-| ~|- l·|·| -|·|· + |·- -a + · f¤r‹ª ª| + t-
n·|| : “~·| -| ~¤- ¤i· + | ·|n|-| t¸, 18 ª||n ª| -¸ -|:| ~l·|·¤-
ª-| ·t| t, ~|·| -| ·t¸·|| ¤| -¸ |” l+ · ·||: ·||z| +  ~|n-| -| -|i¬-
n·|| : “n| -|· -|lz|ª ~œ||· ~| ·|(,...... +¤¸ ·||·| ·t| t ....... ~·|
·||n +¤| t¤| ....... +¤¸ l-|-n|-| t ....... t| ~·| ·|n- +  ln¤
146
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
-·¤|· t| ·||, t| “¤r¬ a¸ qtr rt ¤r¬ªrr” + z ª· ·||: :ª| -·t
·||z| -| ·||n-| ·t| i l+ · ·||: + i -·|i~- l·|-+ n ª|tit t| ·|: i
-ª| - ¬z|i +  ~|n-| -| ·|-|¤| l+  “-|·i ·l-+ ¤| +  ·||:ª|
-ª| l·|‹- + i lt-||¤- -| ª|+ ÷| f¤r‹ªra (+  ·||· ª| l-+ n l-+ n
+ · ·|÷ ¬|+ -|+  ~‹ª|·| -| -|·i -·+  ·|c- n·| i (ª|| n·|-| ‰|| l+ 
¤|t -|· º+ ÷ º+ ÷ + · ª·| i :-- -|, -| - ·||·|-i ~|¬| ª| ª¬| l+ 
-|· -|lz|ª ¬rrtt ¬r¬ tr‹ªa -z|·i+  n ~|( ~|·
-|· ª|· ¤· ªª- z|++ - ·¬|, ~|· ·|n|n +  ~|n-| -| ª¸ª|· t|‰| + |
ª¬ ·|+ - +  ~‹ª|·| -| ·|ª| ti -- ·|·|·| -|+  l·|‹-|- +  ·||n + i
-·+  l+ ¤| -| --||-| f¤r‹ªra ¬|+ ·|ª| t| + · ª|÷- t( ·||· + i -·+ 
¤nº ~|· ·||· -| ª|l¬n t| ·|( i ·|ª| ti --||-| f¤r‹ªra -ª| ·||· -|
ª|l¬n t( -| ·||· -| ¬|+ -|+  ~|·| ·|÷+  -ai ~|· ·||· ª| ·|¤|-+ 
-|i¬ ·|n‹ª t|- n·|i ~|· + z ti ª· -| ·||· +  --||-| l·|‹-|- ·|n
+ · ·|¬ t| ·|( i l+ · rrfrr¢t ¬œrrt ¤t + t- t( -z|·i+  n ·|( l+ 
ªrºr rrªrtrªr ªrt rr arrrt trr‰r r¸ ì”
f¬t‹=ta +tï ç‹=tt=t =t z=a r
rrta rrta ;t¬rrrt +rr;¤r !
;‹trrª -| l·|‹-|- ª| ÷·- ti t nl+ - ~|¤ t·|- t|·| l+ 
l·|‹-|- ·|i :‹ª||- ª| ÷·- t i
oæt¬t +tt= æ = +tt¬t f=æ æt
r ¤r ta ª|l·¤ª -| -| ·||ltª +  ·-||- t  l+  -|
(+  ·|- --||·| ¤c ·t| ‰|| l+  ~-||-+  -| · ª||-|- (+  n÷ + | ~|
147
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
+ · ¬÷ | t| ·|¤| i -| -ª| ¤+ ÷ - +   ln¤ ·|c | -| -ª| - zn| ·|
-||·i ~| · ªi¤|· +   ¤iz ·|| ¤÷ | i -| - -ª| +   l·|·- + i ~|¤|·|
ª| -i i :ª| +   ·||’ª ¤| t l+ · + ·|i -| · ¤|ª| -ti ~|¤| i l+ ·
+  ·-||¤| : “f¤r‹ªra - -| (:‹ª||-| ) ª| :ª|i - ·t ÷·- t l·|ª| - ·t
- -| l·|‹-|- ª| ÷·- t| i” (n+-n -|··||- + i ~t+ |l-|n ·||‹-, + i ¬|l+ n
l·|‹- l-|-n :‹ª|, ª|. 184)
rrarª rrr tr rrªrtrar r :
t ·| ·- ª|l·¤ª-| -|·||ltª ª| ti -|·¤i t l+ 
l·|--| --| (:‹ª||-|) -| ª| + |: z|- |- ª| ·|·|·|-| t z|- |- :ª| ª| ·|i
l·| ¤|ª| --| ª| ·|·|·|-| t lnt|·| | ·|·| ¤|t --t|· ª||-|- ~|( -| --|
-ª| ª| ·|·|·|¤| - + ·| ¤·-| ¤|t --| ¤· ª|¤|· t| ·||(·|| ~n·|œ|| --|
-ª| +  -|+  |·|n +  ln¤ -·¤|· t| ·||¤| + ·| -| ¤|t ·||·| ·||(·|| i
(n+-n -|··||- + i ~t+ |l-|n ·||‹-, + i ¬|l+ n l·|‹- l-|-n :‹ª|, ª|. 184)
¤rr arr tr f¤r¤r¢r ztar r :
t·|·- ª|l·¤ª-| ~·|¸ z|·|~| + t- t l+  -|:|
t·|·- ¤t¸¤| ·|·||· - ª¬| l+  -| ·|- +  ¤+- ·|ln¤|
-| ·||- ª| ÷· ·t| t¸ -| -|:| ª| + ·-||¤| : “l·|ª| ª| --| ÷· ·t t|
¤|t :ª| ª| l·|¤|ª| --| ª| ÷·-| t i” (n+-n -|··||- + i ~t+ |l-|n
·||‹-, + i ¬|l+ n l·|‹- l-|-n :‹ª|, ª|. 184)
t ·| ·- ª|l·¤ª -| ~·| zz| ¬ ~ª·|t|-i
“f¤ arfªr¬ ¬-¤rrrr” -| t·|·- ª|l·¤ª-| ~·ª-n|t l·|- ~··||ª|
ª| ·|¤i t l+  --| -| ª| l·|ª| +  ª||-|- z|-|- ·||lt· t|
148
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
·||( -| ¤|t z|-|- ª| -|t - -||÷ ·|l-+  -ª| + i -·+  -·|· ·|-||( ·t
:ª| ln¤ l+  --t|· -- (z|-|-) ª| ÷·- ª| l·|¤|ª| ¤|t --| ª| ÷·- t
+¤¸ l+  ~·|· + |: -ª| ª| ÷· ·||(·|| -| ¤|t -ª| ¤· ª|¤|· t| ·||(·||
~|· ~·|· ÷º ·||(·|| -| ¤|t ·||·| ·||(·|| i
t·|·- ª|l·¤ª-| -|·||ltª + ·-||- t l+  ¤t
¤|l+ ~| -|· ª||‰| ·|i ¤z| ~|¤| ¤t| -+  l+  -| - z|-|- + | ª¬| -|
-|:| ª|l·¤ª-| :·- ~··||ª| + | + ·-||- ¤|ª ~|¤|,
-|-|‹-| -| ÷º ·|¤| ~|· ¤|t -|:| ª| ÷· + · ·||·| ·|¤| i
(l+ -|l·|n ~·|-|t, , ~n tªiª|: 1150, ª|. 431)
r¤rta ºrrt ¤ r ¢o ¤ t rrarª rrr ¤  ªr¬ fªrt
¤rra :
t·|·- ª||ln-| l·|- ~·ª-n|t l·|- --|· + ·-||-
t l+  ·|ª|·| +  ·|¤-· t·|·- ~·|¸ -|¸ª|| ~z~·i +  ¤|ª|
t·|·- --|· + i ¬·|· ¤t-|- -| ª· t| ·|: i ¤t| (+ 
~|·- ‰|i l·|ª| +  ¤tn¸ -| z|-|- ·||n-| ‰|| i t·|·- ~·|¸ -|¸ª||
- -ª| ~|·- +  ¤|ª| (+  + |lª|ª ·|·|| i -ª| - ~|·- ª|
·|| + · + t| : ~¤- z|-|- ª| + t| l+  ¤|t ·|| + · ~-|iªn -|~l-|-i-
t·|·- --|· + i ¬·|· t-| n| + · ª +¤¸ l+  ¤|ti t-||·
ª|·ª|· ~|· t-||· -|~|-|n|- ªªª- + ·- ¤|n t i -ª| - ·|¤|·|
lª¤| l+  ¤|t (l·|‹-) :ª| ¤+- ¤-|- -| t ~‹+ ·i·| ~| ti ·||(·|| i
+ |lª|ª ‰||÷i ª· :l‹-·||· -| ª+  ·t i ~|l¬· + |· ¤|t (l·|‹-) -ª|
~|·- +  ¤|ª| t|l·|· t¤| -| -ª| - + t| : “--| ª|·||·| ·||~| ~|·
t·|·- ~-|iªn -|~l-|-i- +  -|-~l-n+  ¬·|· ª| +¤¸ l+  ¤|t
149
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
t-||· ª|·ª|· t ~|· -- + i ¬·|· -| -|¬i· - t-| ·|t- ¤·z||- + ·
lª¤| t i” z|-|- - + t| : “t·|·- --|· (ª|i z||- ¤|n
z|ºª| t l·|- +  + ·i·| ·||- + i t-| -|+ - -ti ·¬- i ~-n|t -~|n|
- l·|-- ·|i z|-|- ¤ª| + ·-||( ·|·| ·|i ¤|t t·|·- --|·
+ i ~|¤|·| ª|-- t -| -|t +  ·|n l·|· ·||- t i” (n+-n -|··||- + i
~t+ |l-|n ·||‹-, , ª|. 192)
=tm ¬tet f¬t‹=
r¢t¬rªrr¢ (·||·|n :ªn|-| lª|‹·) +  (+  :ªn|-|i ·||: + |
+ z :ª| -·t ª| ·|¤|- t : -| :| -|‹ª :ªn|-|i ·||:¤| +  
ª||‰| ~¤- ¤i·| -| lz|ª t ·| ·- ~ -n|-|| -|| n|-| -| t --|ª :-¤|ª|
~ œ| |· +  |lª·i + i l·| ¤|·- ~| · -- ª| -| ª||+  t |
+ ·- + | z|·+   ~ ·| i-| -ª|i·| t ¤| i ~-|i· ~tn ª| ‹--
~ |n-|i -|ª-i -|+  ·| +  ·| |- -|ªi-| -| ·|- ·|( -+ 
-| n|+  |- +  ·-||- ·t i ·|·| ª|t ·i +   ¤+ - ~-|i· ~tn ª| ‹--
·||- n·| -| ~|¤ - ~¤- ·|n ª| t|· --|·| (·|| l+ ª|i
~+ iª- -|‹ª - ~|¤ + | ¤t-|¤| ‰||) ~|· -||t| l+  l+ ª|i :ªn|-|i
·||: + | ª ª -| ªi¤|- -ª| t|· + | n- +  ln¤ n¤+  i +¸ n| ª| :|÷-
¤|ni -|‹ª ¤lœ|¤| t-||· ª||‰| -||·|¸ª (+  :ªn|-|i ·||: +  t|‰| -| ·|i
~|: ·|| -‹t| - ·|÷i ~+ iª- ª| ~¤-i ·||: ·|·| -| ·¬ ni i
¤|¤ª|i ¤· t-||·| :·|ª| a§| z|·i+   -| t ·| ·- ª|l·¤ª -| ~ ·ª -n|t
z||t ~ªt |·|i +   -|·| |· ¤ · ~‹¤|· ¤· t |l·| ·i ª - + |
‰|| i lnt|·|| --||·| + ·| ~ª| + · +  t-| a§| z|·i+  +  ln¤ ·¤|-| t|
·|( i ·|·| t-| -|·||· z|·i+  -| ª|l¬n t( -| t-||·i -·|· -|·||· + 
150
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
:t|- -| -||·|¸ª (+  -| ·|¤|- ¤· ¤÷i ·|| ·|·i -·t l-|-n| ·t| ‰|| i
t-| ¤t ª|·| + z ·|÷| ~·|i·| n·|| -|·|· t-| ¬|-||z| ·t i ª¬- ti
ª¬- -ª| -| ·|¤|- - ( ) ª||lt·| -|·||· + | ·||ln¤| ª-|
z|ª~ + · ªi i ¤t t-||· ln¤ -| + |l·|n ·|·ª|z- ‰|| i
¤|t :ªn|-|i ·||: l·|- +  ¤|ª| +¸ n| + i ¤lœ|¤| ·|- |· -·|·+ 
-||·|¸ª ‰|i, + t- n·| : “(ª|| n·|-| t :ª| -| ·|¤|- ¤· l+ ª|i ¬ ·|iª|
l·|‹- + | ·| n·|| t lnt|·| | :ª| +  ª||‰| -n:|-| ·|+ |· t, -| :ª| + |
: n|·| + ·- + i + |lz|z| + ·-| t¸ i” ¤t + t- +  ·||’ª -‹t| - +¸ n + i
¤lœ|¤| -ª| -| ·|¤|- + i -·+  ·|c|- t( :‹t ¬| n- + i ª·º¤|ª-
+ i i +¸ n + i ¤lœ|¤| ª¬- ti ¤|t -| ·|¤|- ÷· +  -||· ·||·| ¬÷ | t¤|
~|· ·| |· ·| |· ª| + t- n·|| : “-ti -| ¤t -ti ¬|-·||, -| -|· ·||-·||,
-| -|· ·||-·|| i” -ª| ¤+ - t-||·i t ·- + i :l‹-t| - ·ti ·|·| -ª| -
¬rrtt ¬r¬ tr‹ªa + | -|-| n- t( ¤t + t| : “¤t
:-¤|ª| +  |lª·i +  t|· + i ¤lœ|¤| t i” :ª| +  ·||’ª ¤|t t-||·i l-·||t| ª|
~|:|n t| ·|¤| i t-| ~¤-i l+  ª-|- ¤· ·z+  + ·- n·| l+  ~-n|t
+ | + ·|÷ t| + ·|÷ (t ª||- t l+  -ª| - t-| (ª|| “¤ rfrr¬ ¤tt” ~ - |
+  ·-||¤| l·|ª| ª| l-ª·|- ·¬- ¤|ni +¸ n + i ¤œ|i -| ·|i (ª|i -|ª|i· ~|
·|: l+  l·|‹- ¬ |+  ·| ª| t| + · ·||·| ¬÷| t¤| i
z==tæ  f¬t‹=
q¤  :ªn|-|i ·||: - ·|-|¤| l+  (+  ·||· (·||·|n -|ªi-| + ·|-|i)
-| ¬rrtt ¬r¬ tr‹ªa ~ |-| -|n|+  |- +  ·-|| ·t ‰| i ª·i
~ª-| ¤·||·| ª| ~|( t( (+  - -| ·ª|iª| :ªn|-|i ·||: (·|| + |+  i ~ ª| ª|
~|ª|·| ·| ª| ‰|) ¤+ |¤+  :ª| - ·t -|i¬ - n·| : “-|:| z|÷ ª| | -| -|n|
151
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
·||-·||, -|:| -|- -||·|, -|:| ~|¤ +  z|t·||ª| t·|¸·
- ·|i ·|t- -||·| t, -| ~·| -ti ~|-·||, -|:| z|÷ ª| i”
¬rrtt ¬r¬ tr‹ªa - -ª| ¤· ~¤-i ¤· ·|n|n l-·||t
÷|ni ~|· -|i¬| ¤+ |· + ·- ª| ª|º-i ª| -|‹~ l+ ¤|, ¤|t ·||· ª|
-|i¬| : “-|:| -|~ |+   + · ª|, -| ·|| ·t| t¸, -|:| -|~ |+   + · ª|, -| ·||
·t| t¸ i” ¤t + t- + t- ¤|t :ªn|-|i ·||: -i-| l·|· ¤÷ ~|· ¤|t l·|‹-
¤t| ª| l+  ·|· t| ·|¤| ~|· ¤t - -| ·ª|iª| ·|·| ·| ai+  t| ·|( i
f¬t‹=ta =t = zf=u
rrta rrta ;t¬rrrt +rr;¤r !
¤rtrr f¤  ~·|n ª|+ t|- -| ·|·|·| l+  f¤r‹ªra :‹ª||- + |
÷·|- t ·|l-+  :·|¤| + · +  ·|i n ·||- t ~|· ·||’·| ~¤+ |- + ·n
·|i + · ÷|n- t i nl+ - t· f¤r‹ª :·|¤| ¤| + ·n + ·- + i -|+ -
-ti ·¬-|, f¤r‹ªra + i -|-~¦ª ~+ª||-| ~|·| ·|¤|- t: i ·|z|-·
f¤r‹ªra :‹ª||-| ª| ÷·- t i (ª| ·|i f¤r‹ªra t|- t ·|| n|·|| ª|
-||-¸ª| t|- t i + |+ i f¤r‹ªra :‹ª||-| +  ·|·| ~|· -- + i z-| ¤·
l·t|:z| ¤·|i· ·|i t|- t -|·|· ¤|t ª|-|- -ti t i l·|ª| -·t :‹ª||-|
-|, ·|t|ª· ~|· ÷·¤|+  t· -·t +  ~+·|ª t|- t :ª|i -·t f¤r‹ªra
-| ·|i t|- t i ·|t· t|n f¤r‹ªra ª| ÷·-| -ti -||lt¤, ·|| ÷·-| t
-ª| + | ~|-| -|· ¤· l·|¤|ª| ÷·|¤| ·||-| t ~|· ·|| lt--|- ¤|n|
t|-| t -ª| ª| ¬ª f¤r‹ª ·|i ÷· ·||- t i ~·|-| ·||’·| f¤r‹ªra ·|t-
-|+ - ¤· t|- t i ¬ª|¸ª|- f¤r‹ªra + i (+  l+ ª-| “;¤tta” ¤t
ª|·| ª| ¬-·-|+  -||-i ·||-i t -|·|· ~-n|t -||t -| ¤t + z
152
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
·|i -ti l·|·||÷ ª|+ - i
(-||º|¸·| ~·| “l·|‹-|- + i lt+ |¤|-”, ª|. 30)
¬rrtt ¬r¬ tr‹ªa ¤ t ar¤ tª :
rrr¤r r¢q ~ œ| |· ~nt |·| -|| n|-| ~·|¸ -ª| ª ~t -|ª
- ·| ª ··| | ~n ~ œ| |l··¤ n -|ª-i ( ) - (+  ·||· +  z
:ª| - ·t :z|| ª +  ·-||¤| l+  -| · ·|-|¤- + | ·| -||-| ‰|| i t-||· ·|·
+   ·|·|·|· ¤|n Œn|·| | + i z- ª| + | : z|º ª| l·|· + · :l‹-+  |n
+ · ·|¤| i -ª| +   ·||· -| -|z|t¸ · t| ·|¤| l+  :ª| f¤r‹ªra ª rrrtr
r ì -| -|‹-| t· - ·+   ¬ | +   ¤ lt ·|ª| +  n ·|¤| i t-| ·|i ¬ | +  ·| ª|
t| ·|( i ·|·| ·||¤| (¤|’-i ~-|i· ~tn ª| ‹-- ) + |
-||’n¸ -| t ¤| -| ~|¤ - t-| ª| -| ·||:¤| + | ·| n|¤| ~| · t-||·i
lt--|- ·| ·|: ~| · -|·| |t - ¤ t ·|i :z|| ª +  ·-||¤| l+  ~·|· + ·|i
l+ ª|i f¤r‹ª ª| - -t|·| ª||-|-| t| ·||( -| -| :| ¤ t ª| -- + | -
l-|n l+  l·|‹- ¤iz ¤iz ·||·| ·t| ‰|| ~| · ~|¤ n| ·| ~|·| ~|·| ,
·|l-+  -| ¤ t ª| -¸ l+  l·|‹- ~|·| ~|·| ·||·| ·t| ‰|| ~| · ~|¤
ª| -| -ª| +   ¤iz ·||·| ·t ‰| i
rrrrf¤ ¤r f¤ ftra :
t·|·- ª|l·¤ª-| -|·||ltª + ·-||- t : “t· :‹ª||-
¤· -|t|l+ ·| l+ l·z- -|~l++ n t ·|| ª||- ·||·|- + i t|n- -| f¤r‹ªra
~|· tz·|-n ~ª (¤|’-i + i÷ -|+ |÷|) ª| :‹ª||- + i lt+ |·|- + ·-
t ~·|· + |: ª|-|- ¤|ni -|i·| ~|-i t -| -ª| + | tº| ª- t -|·|·
l·|ª| + | ~-n|t :·||·|- ª i”
153
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
f¬t‹=ta æ  vt= =t tttt= æ  a=ïæ 
rrta rrta ;t¬rrrt +rr;¤r !
f¤r‹ªra ª| lt+ |·|- +  ln¤ :- --|¸· + | :lº-¤|· + ·-| ·|
tª -|+ iª ª||l·|- t|·||,
(1) ~-n|t -~|n| + i ¤-|t -n·| + ·-|
(2) l-n|¤- + ·~|- + ·i-|
(3) l·|> -n|t + i + ª·-
(4) ~·||- ª-|
(5) :ª| + ln-| + | ª|| -|-·|| ¤c-|
(6) l·|‹-|- ~|· ·||ª¸ ª| lt+ |·|- +  ln¤ -|‹ª ~¤·|ª
(7) l·|‹-|- ª| lt+ |·|- +  -|‹ª ¤·||:+ 
(8) l-|+-|: ¤|ni -|i·| ·|-ª ·| ÷|ln¤
(9) ·|· -| ni-|¸ ·l¬¤
(10) ·|· -| ª|+ ª -|·|| ·¬ nil·|¤
(11) -|’¤i·||- ~œ||l··¤| + | :lª-’-||n
154
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
1 æ=ætr aætæt æ ï ==tr aætt æ ==t
f¤r‹ªra +  z|· ª| ·|-|- +  ln¤ ¬r¬rr -~|n| + i ¤-|t
-n·| + i ·||( i + ·~|- ¤|+  -| t :
at-¤rrrq ¤ ‹¤r¬ ;rrrª : ~|·
( ª|-- ¤|n ~·|· z|-|- -:| + |:
+ |-|| ª -| ~-n|t + i ¤-|t -||·|
·|z|+  ¤|ti ª|--| ·||--| t i
(¤|·t : 9, ~n ~|’·|+  : 200)
t·|·- ª|l·¤ª-| ª|n-||- l·|- ª|·ª + t- t
l+  -l·|·¤ -|+ ·-|, -¸· -|·|ªª|-|, ·ª|¸n ~+·-|, z|t‹z||t ·|-i ~|ª-|
+  ¤|ª| ª| ~|ª-|i (+  ª¸ª|· + | ·|·| ·|n| + t-
n·| tœ|| l+  -- -| ª| (+  + | -|t·| ª|¬ t| ·|¤| -| -l·|·¤ + ·i-|
- + ·-||¤| l+  -|:| (+  (ª| + ln-| + | :--| t l+ 
~·|· ¤t :ª| + t -| :ª| + | ·|ªª|| -|n| ·||( :
¤|’-i -| z|-|- -|·ª¸ª ª| ~-n|t + i ¤-|t -| ~|-| t¸ i (ª|tit -|lªn-|,
, ~n tªiª| : 2610, ª|. 1406)
2 faætaa æ =æt= æ =ï+t
rrrfrrª f¤r‹ªra ¤ r ªrtrtr :
¬rrt=¬ rr¬frrªtª t·|·- ª|l·¤ª-| ~ni
ª| -|·¤i t l+  -¸· +  ¤+ ·, --||-| -l·|¤| +  ª|·¤·, ª| ·|t| +  -|·|¤·,
ª|--|- ·|t·| ·|· - :z||ª + ·-||¤| : --| ~¤-
·|·| +  ln¤ + ·~|- ¤|+  + | + z ltªª|| ·|¬i·| + · n| :ª| ln¤ l+ 
155
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
l·|ª| ·|· -| ¤ t¬rª ¤ t fa¬r¤a + i ·||(·|i ¤|t ·|· ¤|n| +  ln¤
-||-¸ª| ·|- ·||(·|| ~|· -ª| + i ¬·| ·|·+ - ·|c ·||(·|i ~|· -ª| -|
rrrfrrª f¤r‹ª l·t|:z| :lº-¤|· + ··| ~|· ·|·| -ª| ·|· -| l-n|¤-
-ti + i ·||(·|i -| ¤|t ·|· -ª| +  ·t- ¤|n| ¤· ¤tz|- ·|- ·||(·||
~|· -ª| + i ¬·| ·|·+ - ·|i + -| t| ·||(·|i ~|· -ª| -| ¤ rf¤ t
f¤r‹ªra ·|ª|·| + · n·| i (+ ‹·|n ---||n, l+ -|l·|n -|:z|-t ¤n ~|ª|-,
~n tªiª| : 41518, l·|. 15, ª|. 167)
f¤r‹ªra +rrªr ªrq :
t·|·- ~·|¸ ¬|lnª ~n ¤|ln·|i + ·-||- t
l+  -| + |l+ n +  ª||‰| t·|·- --|· +  ¤|ª| ·||- +  ln¤
l-+ n| i -|· ª||‰| -|· ·|· ¤|n ·|i ‰| i t-| (+  ·|·|t ¤· ¤t -| ~| ·
-| · ·|· ¤|n -| · ¤iz ‰| -| -| - ·|--|| +   -|i¬ - + i ~|¤|·| ª| -i i
-| - ·| n‹ª ~|¤|·| ª| +  ·~|- ¤c -| z| ª~ + · lª¤| -| l+ ª|i
-|i·| +   l·|·|( ·||- + i ~|¤|·| ª| -i i -| - ·|--|| ª| (-- +   -|i¬ -
+   -| -~ l-n+  ) ¤¸ z| -| -‹t| - + t| l+  t-| z| - |-| - ¤+ ÷ | ~|·
t-||· ª||‰| ¬n-| z|ª~ + · lª¤| ‰|| i ·|·| ~|¤ - ªr¬‹¢ ¬r¤r¤r
tr ¤ t¬rª ¤zr -| ¤|t t-| z|÷ + · ·||·| ·|( i
(n+-n -|··||- + i ~t+ |l-|n ·||‹-, , ª|. 152)
rrta rrta ;t¬rrrt +rr;¤r !
¤¸ -| ¤¸·| ¤ t¬rª ti -|·-|¸~( + ·| t nl+ - -|‹ª ª|¸·-| ~|·
~|¤|- + | ¬ª|¸lª|·¤- ª| l·¤|¤|- -| l·|>  ~|¤| t i l·|- -| -|‹ª ¤t
t :
156
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
(1) ~|¤-n + ·ª|i
(2) ¤|ª|i- z|·i+ 
(3) ª|¸·( -|~l-|-¸- + i ~|l¬·i ~|¤|-
(4) ª|¸·( -|~l-|- + i :l·-ª|: ~|¤|-
(5) ª|¸·-n ·|+ ·t
(6) ª|¸·( ~|n :-|·|-
(7) ª|¸·-n ~|’·|+ 
(8) ª|¸·( tz· + i ~|l¬·i ~|¤|-
(9) ª|¸·( :ºn|ª|
(10) -|~l·¤·|-|- (¤|’-i ª|¸·-n + n+  ~|· ª|¸·-‹-|ª|)
(1¸ æt-uaæ æ ==tï =a=t
rrrrf¤ ¤r rr¤ tt rr ¤rrqªrr :
t·|·- ª|l·¤ª-| ~·|¸ t··| ( ) ·|¤|- + ·-||- t
l+  ~-n|t +  -|t·|¸·|, ª|-|( ·|¤¸·|, -|-··|t- ~l-n -¤¸·|
- ·-|·||- + i ·|+ |- + i lt+ |·|- -|· l·|--|
n·||: i (+  z|ºª| ~|¤| ~|· ·|-n| + | ·|·- n·|| -| -| - -ª| ¤+ ÷
ln¤| ~|· + t| l+  -| -:| -l·|·¤ ¤|+  +  ¤|ª| n
·||-·|| i -ª| - -|:| ¤z|+ z| + i +  -| -:| + z + ln-||- lª|¬|-| t¸
~-n|t -~|n| -:| :- ª| -+~ ª·|| i -| - + t| : “¤|t + |- ª|
+ ln-||- t .” -| + t- n·|| l+  ·|·| --| ~¤- l·|ª-· ¤· ~|~| -|
¤t ~|¤- ¤c| + ·| “ ” tœ|| l+  ~|¤- ¬·-|
+ i, -| ·|z|+  ~-n|t -~|n| + i -·+  ª| ª|·t -+  (+  -|t|l+ ·|
-|+ ·· + · lª¤| ·||(·|| ~|· z|-|- -· + ·i·| -ti ~|(·|| i
157
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
·|·| -| ·||··||t l·ª||n- -| t|l·|· t¤| -| ·ª|¸n ~+·-|
- :lª-+ª||· + ·-||¤| : “--t|· + ªi - ·|- +¤|
l+ ¤| .” -| - ~·| + i : “¤| ·ª|¸n-n|t | -ª| -
-|:| (+  -|i·| lª|¬|: ~|· -ª| + | ·|-||- ‰|| l+  ¬r¬rr -~|n|
-|:| :ª| +  ª||‰| + |(ª| ª·|| i” ~|¤ ( ) - ¤¸z| :
“¤|t +¤| t .” -| - + t| : “-ª| - -|:| ·|-|¤| l+  ·|·| -| l·|ª-·
¤· ~|- -| ~|¤-n + ·ª|i ¤c| + ª -ª| + | ·|-||- ‰|| l+  ª|·t -+ 
-|· ¤|ª| z|-|- -ti ~|(·|| ~|· -|· ln¤ ¬r¬rr -~|n| + i -·+  ª|
(+  -|t|l+ ·| -|+ ·· t| ·||(·||i” ¤t ª|- + · ~|¤
- + ·-||¤| : “-ª| - -· ª||‰| ª|-| ·||n| t t|n| l+  ¤|t :|¸º| t ~|·
¤|t z|-|- ‰|| i” (ª|titn ·|¬|·i, , ~n
tªiª| : 2311, l·|. 2, ª|. 82, -|nº¬ª|-)
;¤tta tr fr¤ r¤ra :
t·|·- ª|l·¤ª-| tª|- ·|ª|·i ª| -|·¤i t l+ 
z|t‹z||t -|ªi-|, + ·|· + -·|| ª|i-|, ª||lt·| -|~œ|· ¤ª|i-|, ·||:ª|
-·|¸n ª|+ i-|, + ·| ·|‹·|i-| - + ·-||¤| : “l·|·|in
~-|i- -| · ¤|ª| ~|( ~| · -‹t| - + t| l+  : + ·i- l·|‹-| -|
ª| t ·|| ~|¤ +   ª||‰| -|>  (~ ·¤|·i) + ·-| t lnt|·| | ~|¤ ·|·|
·|i ~¤- l·|ª-· ¤· -z|·i+   n ·||( -| ~|¤- n + ·ª|i ¤c ln¤|
+ · i”
(n+-n -|··||- + i ~t+ |l-|n ·||‹-, , ª|. 155)
158
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
¢r f¤ ftra trªr a¤  fr¤ r¤ra ¤ tªr :
t ·| ·- ª|l·¤ª-| +  -|ª| ª| -|·¤i t : “·|| z|º ª|
~¤- l·|ª-· ¤· º+  n·||- ¤+ - ~|¤-n + ·ª|i ¤c n·|| -| -ª| + 
ln¤ ª| l+  l·z- -|+  ·· + · lª¤ ·||(·| ·|| ª|·t -+  -ª| + i lt +  |·| -
+ ·- ·t·| i” (n+-n -|··||- + i ~t+ |l-|n ·||‹-, , ª|. 156)
¤ ¬r ¤ r ª¤trrª ¤r-rrª ¤r¬ f¤r‹ªra :
t ·| ·- ª|l·¤ª-| ·| ª l·|- ª||l·|- (+  ·|- ~¤-
·||·| + i - ·+   ·|( -| ¤t| z||·| ·| n ª|-|: lª¤| i ~|¤ + i ·| ·||- ª| ·|
ª||º -| l-+ n| : “¤t +¤| -|~ |-|n| t .” ~|¤ + | (+  l·|‹- + i
~|¤|·| ª|-|: ªi ·|| + t ·t| ‰|| : “t-| ª| - ·+  | + -t|÷ i - -+ni+  
¤t-||: t lnt|·| | -| - :·|ª| l+ ¤| l+  -| :ª| ·||·| +  + n| + | -+ ª||-
¤t -||- , - -| :ª| ·||·| + | t-||· ln¤ t n|n + · ª| i” ~|¤
- -ª| + | -|- |n·|| -||- ln¤| i ª¸ª|·i ·|- ~|¤ -
ª|·||·| z||·| ·| n ª|-| ~|· + t- n·| : “¤t +¤| -|~ |-|n| t .” (+ 
l·|‹- - ·|¤|·| lª¤| : “t-| ª| - ·+  | + -t|÷ i - -+ni+   ¤t-||: t,
lnt|·| | t-| - :·|ª| l+ ¤| l+  t-| --t|· + n| + | -+ ª||- ¤t-||( --|
:- + n| + | t-||· ln¤ tn|n + · ª| i” ~|¤ -
+ ·-||¤| : “ai+  t i” ~|· -ª| ª| ª¤|+ - l+ ¤| : “+¤| --| t-| (ª|i
-|i·| +  ·||· -| -ti ·|-|~|·| ·|| t-| --| ª| -·||- ª ª.” -ª| l·|‹- -
+ t| : “¤|t ~|¤-n + ·ª|i t i”
(l+ -|l·|n ~·|-|t, , ~n tªiª| : 1126, ª|. 427)
159
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
o¤r¸t orª ¤r¬ f¤r‹ª :
r ¤r ta trfª¤¢ªr -·|·¤ l·|- + |’·| +  ·-||- t
l+  t-||·| ¬·|¸·| + | ·||·| ‰|| i -| -- + i ª¬ ·||n l+ ¤| + ·-|, -|:| (ª||
n·|| ·|ª| ¬·|¸· ·|·| ·|·|·| + -| t| ·ti t| i -|-|‹-| -| - ·|- +  ¤+ - -ª|
¤· ¤t·| ª-| z|ª~ + · lª¤| i :ª|i ª|·|- ·||ln·| n÷ +  ª| -|z||·|| (+ 
-||¤|¤| -|:| -·| · ~|¤| i -ª| - -|:| ª|n|-| l+ ¤| i -| - -ª| +  ª|n|-|
+ | ·|¤|·| ª- +  ·||’ª ¤z| : “--| + |- t| . l·|‹- t| ¤| :‹ª||- .” -|·
:lª-+ ª||· ¤· -ª| - ·|-|¤| : “-| l·|‹-| -| ª| t¸ i” -| - + t| : “-|:|
~¤-| t|‰| lª¬|~| i” ·|·| -ª| - -|:| ~¤-| t|‰| lª¬|¤| -| -ª| + |
t|‰| + œ| + i - ·t ‰|| l·|ª| ¤· ·||n -·| t( ‰| i -| - ¤¸z| : “+¤| l·|‹-
(ª| t|- t .” ¤|t + t- n·|| : l·|‹-|- -| -|:| ª| ·|i - |+  - ¤· l·|‹-
-||·|¸ª t i -| - ¤¸z| : “--| ·|| + z + · ·t ‰| :ª| + |-| ¤· --t l+ ª|
-|i·| - -·||·| .” ¤|t + t- n·|| : “-|:| ¤-| -|n| l+  --t ª|ª+  |
+ ·-| ·|t- ¤ª|‹ª t, lnt|·| | -|:| ~-z| n·|| l+  -| ·|i --t|·i ¬·|¸·|
-+  ·ª||: t |lª|n + ª i” -| - -ª| ª| ª¤| + - l+ ¤| : “¤| t + | - ª|i -|i·|
t ·|| t-| - -| ª| ·|-|| ª|+ -i t .” -ª| - + t| : “~|¤- n +  ·ª|i i”
~|¤ :z||ª + ·-||- t l+  l+ · -| - -ª| z|÷
lª¤| ~|· ª|·t +  ¤+- ·|·| -| t·|¸· -l·|·¤ + ·i-|
+ i ·||··||t ~+ªª| -| t|l·|· t¤| (~|· ·|- + | -||·|·| ª|-|¤|) -|
~|¤ - :z||ª + ·-||¤| : “¬·|iª| (z|-|-) -
ª|--|i ·||- + ti i”
(l+ -|l·|n ~·|-|t, , ~n tªiª| : 1104, ª|. 420)
160
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
rrarª ¬rrr¤  ªr¤ ¤ t atr +rrªr ¤rrqªrr :
r ¤r ta trfª¤¢ ªr ~ ·ª -n|t l·|- -|ª- ª
+ ·-||- t : ª|·+ |· -|ªi-|, + ·|· + -·|| ª|i-| + 
l+ ª|i ª|t|·|i + i (+  l·|‹- ª| -|÷·|÷ t: -| -‹t| -
-ª| ¤z|÷ lª¤| i l·|‹- - -- ª| + l·¤|ª + i +  -|:| (+  -||+ ~ ~|·
ª| -| ~|¤ - -ª| ª|·||·| -||+ ~ lª¤| i ª|·||·| -|+ |·|n| t¤| -| ~|¤
- -ª| l+ · -||·| z||- l-|- + · lª¤| ~|· +  ·-||¤| : “-| -·i + -|·| |·i
~|· -|t· + i -÷ i t: ··|- ª¬ ·t| t¸ -·i ª|-| + n|:¤| + œ| + i
+ n|:¤| + i - ·t t -¸ -|:| l·|‹-| -| ª| n·|-| t, +¤| -¸ l·|‹- ti t .”
-ª| - l·|·|¤| + · + t| : “-ti | ~-n|t + i + ª|-| | -| -- -|
ª| -ti t¸, -| -| -|··|¸- ¤lªn¤| ¤|n| t¸, nl+ - ~|¤ -|:| -iª|·i
-|-·|| l+ · -||+ ~ ª, ~·|· ~|¤ - -|:| ·|-|i- ¤· l·|·| lª¤| -| -|
~|¤ + | (+  -|+ iª -|i·| lª|¬|-·|| i” -ª| + i ª·º¤|ª- ¤· ~|¤
- -ª| ª| ·||·| -|| +  ~ lª¤| ~| · t ª·| ª||l·|+   ¤z|÷ lª¤| i l+ ·
+  ·-||¤| : t| | ~·| -¸ -| :| ¤| t z| lª|¬| ª i -ª| - + t| : +¤| ~|¤
“~|¤-n + ·ª|i” ¤c- t . + ·-||¤| : “+¤¸ -ti i” -ª| - + t| :
“~|¤ :ª| + | ·|· -| ¤c -| z|-|- ~t-|+  ·|· + i -·t -ª| ·|· ª|
·||·| ·||(·|| ~|· ª|·t -+  -ª| -| ª|l¬n -ti t|·|| i”
n|·|| -| ª| l+ ª|i - t·|·- ª|l·¤ª-| ~·ª-n|t l·|- -|ª-ª
ª| ¤¸z| : “¤|t ª|t|·|i + |- ‰| .” + ·-||¤| : “--|·
+  lª|¤| + |- t| ª|+ -| t i”
(~n -||’·|-|n + ·|i·, ~n tªiª| : 8826, l·|. 9, ª|. 166)
161
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
(2¸ ut=tï= vt=ïm 
arrrrr -rtrªr ªr¶r ªrq :
t·|·- ª|l·¤ª-| ~t-|ª l·|- -·|ª-n|t + ·-||-
t l+  -|· ¤|lnª ª||lt·| (+  -|-·|| (ª| ·|ª- ª| ·|·|· ·|t| l·|‹-, ·|¸-
+ | ·|ª|·| ‰|| t|n| l+  ¤|t ª¸ª|·| + | -ª| ·|ª- ª| ·|·|·- ª| ·|+ | + ·-
‰| i ¤|lnª -||t-·-| + | ·|¤|- t : -| ¤t| ª| ·|·|· ·t| ‰|| l+  ~-||-+ 
-|:| (+  ~|·- lª¬|: ªi ·|| ¤in ··| +  + ¤÷ ¤t- (+  -º- ¤· ·|ai
‰|i i -ª| +  :ª l·|ª -|·|·| ·|n ·t ‰| i -ª| ~ |·- - -|:| ~|¤|·| ªi i -|
- +  |·- ¤|ª|i- z|·i+   ¤c -| z|ª~ + · ªi i ·|ª| ti -| - ª|¸·( ¤|ª|i-
z|·i+   ¤c -| z|ª~ + i --||-| -|·|·| ·|:| ·|( i ¤|t ~ |·- -|:| ª| + t-
n·|i : “( ~-n|t +  ·|‹ª | ¤t --| - -|· ª||‰| +¤| l+ ¤| .” :ª| -·t
-| -ª| ª| -|t+¸ ·| ·t| i
(l+ -|l·|n ~·|-|t, ~n tªiª| : 1106, ª|. 420)
rrarª ¬‹¤r rr ªr¤r :
t·|·- ª|l·¤ª-| ª||’n·|| l·|- ª|tn + ·-||-
t : “(+  -|-·|| -| - ª|t·i -| ¤i- +  ln¤ + z ¤|-i ·¬| -|·|· ·|·|
-| ª|t·i +  ¤+- ¤|-i n- +  ln¤ ·|¤| -| ¤t| + z - ‰|| i ª¸ª|· lª-
-| - ª|·||·| ¤|-i ·¬| ~|· -ª| ¤· ¤|ª|i- z|·i+  ¤ci i ·|·| ª|t·i
+ | ¤+- t¤| -| -| - ª¬| l+  ¤|-i :ª|i -·t ·¬| t¤| t ·|·| l+ 
z|-|- ~‹·| t| + · ·|· +  :ª l·|ª -|++ · n·|| ·t| t i”
(-|+ |:ªzz|-|- ln :·- ~l·|¦‹¤|, ·+ -| : 11, l·|. 4, ª|. 532)
162
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
(3) =t¸=p +tæf+t=¸= æ ï ætf==ï ætuta
frrªrt ¤r¬ ¤ r ;¬r¤r :
t·|·- ª|l·¤ª-| ~·ª-n|t l·|- -|ª-ª + ·-||-
t l+  -| - (+  (l-|·|i ¤|n) +  + |- -| l-n|¤- + i -| -ª| + | :+ |+ |
t| ·|¤| i ·ª|¸n ~+·-|, -¸· -|·|ªª|-| - ª¤|+-
+ ·-||¤| l+  --| - -ª| +  + |- -| +¤| ¤c| t . -| - ~·| + i : “-| -
(¤|·t : 18, ~n
-|~l-|-¸- : 115) ~|l¬· ª|¸·- -+  (-|+ --|n ª|¸·-) l-n|¤- + i i t·|¸·
¤·-¸· - :z||ª + ·-||¤| : “+ ª|-| t -ª| ·||- + i
l·|ª| +  + ··|( + ª·- -| -|·i ·||- t ~·|· + |: -||l-|- z|ºª| :ª|
~|¤- + | l+ ª|i ¤t|÷ ¤· l-n|¤- + · -| ¤|t ·|i ºn ·||( i” (-|ª-ª|
~·|i ¤|’n| ~n -|¸lª|ni, -|ª-ª| ~·ª-n|t l·|- -|ª-ª, ~n tªiª| : 5023, l·|. 4,
ª|. 345)
(4) =t¸=p +tæf+t= æ ï çftaetç ætuta
trªr a¤  fr¤ r¤ra ¤ t ¤rrqªrt :
t·|·- ª|l·¤ª-| ~·|¸ t··| l·¤|¤- + ·- t l+ 
ª|l·¤ªn -|·|l-n·|i-, ·t¸-|-l-nn ~|n-|i- -
:z||ª + ·-||¤| : “·|| z|ºª| ª|·t +  ¤+- ª|¸·( -|~l-|- + i ~|¤|-
(¤|·t : 24, ~n -|~l-|- : 1 -| 3) ~|· ~|¤-n + ·ª|i + i l-n|¤-
+ ··|| -ª| + i z||-| -+  :- +  ·|·i( lt+ |·|- + i ·||(·|i ~|· ·|| :-
163
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
ª|-| + | z||-| +   ¤+ - l-n|¤- + · ·|| -ª| + i :- +   ·| ·i( ª| ·t
-+  lt +  |·| - + i ·||(·|i i” (·||l-|: lœ|·l-|·| i, l+ -|·| +  ·| |:lnn +  ·~|-,
·||·| -||·||: +  i ª|¸ ·- n ·|+  ·t ¤ ~|¤- n +  ·ª|i, ~n t ªiª| : 2888, l·|.
4, ª|. 402)
(5) =t¸-=aæ tt-æ =r æ ï fæ =tæa
(1¸ t ·| ·- ª|l·¤ª -| ~·|¸ t · ·| +  ·-||- t
l+  z|t‹z||t -|ªi-|, +  ·|· +  -·|| ª|i-|, ª||lt ·| -| ~ œ| · ¤ª|i-|,
·||: ª| - · |¸ n ª|+ i-|, +  ·| ·|‹·|i-| - +  ·-||¤|
: “~¤- ·|·| + | +  ·| -|- ·|-|~| , ·| z|+  z| - |- -ª| ·|· ª|
·||·|-| t l·|ª| -| ª|¸ ·- n ·|+  ·t ¤c i ·||( i”(ª|tit -|lªn-|,
~n tªiª| : 780, ª|. 393)
(2¸ t ·| ·- ª|l·¤ª -| ~·|¸ -|ª- ª ~‹ª||·i
·|¤|- +  ·-||- t l+  :-||-| n ~ |l·|ªi-, ª| -- |- ªª||l·|ªi-,
ª|l·¤ª ªª||lnt i-, ª|l·¤ª n -| ·ª|ni-, ·|-|·| ·t ¸ -|- l-nn ~ |
n-|i- - +  ·-||¤| : “l·|ª| - ·|- + | ª|¸ ·- n
·|+  ·t + i ~|l¬ ·i ª| ~|¤- ¤c i -| ¤| t -ª| l+ +  |¤-
+ · ·|i i” (ª|tit -|lªn-|, , ~n
tªiª| : 807, ª|. 404)
(3) ~|· t·|·- ª|l·¤ª-| -|’-||- l·|- ·|z|i·
·|¤|- + ·- t l+  -l·|·¤ -|+ ·-|, -¸· -|·|ªª|-|, ·ª|¸n ~+·-|, z|t‹z||t
164
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
·|-i ~|ª-| - + ·-||¤| : “·|z|+  ~-n|t -~|n|
- ~|ª-||- ¤ ·|-|i- ·|-|- ª| ª| t·||· ª||n ¤tn (+  l+ -|·| ln¬i
~|· -ª| -| ª| ª| ~|¤- --|·i l·|- ª| ª|¸·-n ·|+ ·t + | ¬·-|
l+ ¤| -| l·|ª| ·|· -| ¤t ª|-| ~|¤- -i- ·|- ¤c i ·||( ¤t| z| - |-
-ti ·t-| i” (ª| -- lœ|·l-|·| i, l+ -|·| +  ·| |:lnn +  ·~|-, ·||·| -||·||: + i
~|l¬· ª|¸·-n ·|+ ·t, ~n tªiª| : 2891, l·|. 4, ª|. 404)
(4) t·|·- ª|l·¤ª-| ~·ª-n|t l·|- -|ª-ª
ª| -|·¤i t l+  ·|| z|ºª| ª|¸·( ·|+ ·t + i :l·-ª|: -||· ~|¤- ~|·
~|¤-n + ·ª|i ~|· :ª| +  ·||’ª + i ª| ~|¤- ~|· ª|¸·( ·|+ ·t
+ i ~|l¬·i -i- ~|¤- ¤c·|| -| -ª| lª- - -ª| +  + ·i·| z|-|-
~|(·|| - -ª| +  ~tn ¬|-| +  ¤|ª| ~|(·|| ~|· -ª| +  ·|· ¤|n| + |
+ |: -+ni+  ªt -|i·| ·||lt· - t|·|i ~|· ~·|· :‹ti ~|¤-| + | l+ ª|i
-|·-¸- ¤· ¤c| ·||( (¤|’-i ª-| l+ ¤| ·||() -| -ª| + | ·|-¸- ª|
:+ |+ | t| ·||(·||i (ª|--¦|l·-|i, l+ -|·| l-|- + ·||:lnn + ·~|-, ~n
tªiª| : 3383, l·|. 2, ª|. 541)
(5) t·|·- ª|l·¤ª-| ~-ª| ª| -|·¤i t l+ 
z|t‹z||t -|ªi-|, + ·|· + -·|| ª|i-|, ª||lt·| -|~œ|· ¤ª|i-|, ·||:ª|
-·|¸n ª|+ i-|, + ·| ·|‹·|i-| :z||ª + ·-||- t :
z|·i· l·|‹- +  ln¤ ª|¸·( ·|+ ·t + i :- ª| ~|¤-| ª| l·|¤|ª| ª|º-
~|· + |: ~|¤- -ti t :
165
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
-··|-|( + ‹·| n : -||- : ~| ·
--t|·| -||’·|¸ª (+  -||’·|¸ª t -ª|
+  lª|¤| + |: -||’·|¸ª -ti -|·|·
¤|ti ·|÷i ·t-|- ¤|n| -|t··||- i
·|z|+  ~|ª-||-| ~|· ·|-|i- + i
¤ª|:z| ~|· ·|- ¤ lª- + | ·|ªn-
~|-| ~| · l+ z-i l+  ªl·¤| -| n| ·||
+  + |(ª n + · -|n-i t ~|·
¤|t ·|| ¬r¬rr - ~|ª-||- ª|
¤|-i --|· + · -|ª| ·|-|i- + | -ª|
ª| l·|n| lª¤| ~|· ·|-|i- -| t·
l+  ª-| +   ·||-¤· +  n|( ~| ·
t¤|~| + i ·|lªz| ~|· ¤|t ·||ªn
l+  ~|ª-||- ¤ ·|-|i- +  ·|i-| -|
t+-| + | ·||·| t :- ª|·| -| ~+n
-|‹ª| +  ln¤ ·|ª· l-z||l-¤| t i
(¤|·t : 2, ~n ·|+ ·t : 163,164)
(6) =t¸=p ætæ ç+t=t=
¤rrª ªr-r ªr; :
t·|·- ª|l·¤ª-| t-·|| ·|·¤|- + t- t l+ 
(+  ·|- -| +¸ + | ·||- +  :·|ª ª| l-+ n| i ·|- + i -|·i+ i - -|:| (+ 
¤i·|- : -||·- -| ¤-|t n - ¤· -|·|·|¸ · + · lª¤| i ~·|i -| ¤ti ‰||
l+  ª| ¬ ·|iª| l·|‹- -| · ¤|ª| ~|( i -- -| ª| (+  - ~¤- ·+  i+   ª|
166
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
+ t| : “¤t t-·|| ·|·¤|- t ·|| +¸ + | +  n|·|| + | ·|+ | ª-| t i” ¤t
ª|- + · ¤|t + t- n·|| : “~-z|, ~-n|t + i + ª|-| | -| :ª|
·|ª· + ·n + ª·|| i” ·|·| -| - -ª| +  ¬-·-|+  :·|ª ª¬ -| -| -
ª|¸·( ~|n :-|·|- + i ¤t ~|¤- ¤ci :
at-¤rrrq ¤ ‹¤r ¬ ; rrrª :
~-n|t - ·|¤|ti ªi l+  -ª| + 
lª|¤| + | : -||’·|¸ ª -ti ~| ·
l+ l·z-| - ~|· ~|ln-|| - :‹ª||+ 
ª| + |:-| t| + · -ª| +  lª|¤| l+ ª|i
+ i : ·||ª- -ti : · ·| - ¤|n| lt +-|-
¤|n| i (¤|·t : 3, ~|n :-|·|- : 18)
~|· + t| : “-| :ª| ¤· ·|¤|t t¸ i” ¤t ª|- + · ¤|t ª¸ª|· l·|‹- ª|
+ t- n·|| : “-·| -|ª| t|, ~·| ·|nin| º¤|· t| + · ª|·t -+  :ª| + i
lt+ |·|- + ·| i”
(l+ -|l·|n ~·|-|t, , ~n tªiª| : 1107, ª|. 420)
(7) =t¸-=aæ æt’=tm 
t·|·- ª|l·¤ª-| ª||’ª l·|- :ªt|+  l·|- + |’·|
+  ·-||- t l+  ·|·| ª|¸ ·- n ~|’·|+   + i ~|¤- --·|· 54
( ) -|l·|n t: -| (+  ·|t-
·|÷i ·|-||~- t|l·|· t: ·|| -·|· -| -ti ~|-i ‰|i nl+ - :--|
-||’n¸-| t| ·t| ‰|| l+  ¤t ~··|i t i ª|t|·|( l+ ·|-|
- -- ª| ¤¸z| : “--| n|·| + |- t| .” -‹t| - + t| : “t-| f¤r‹ªra
167
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
t -|ªi-( -|-·¤·t ª| l-+ n -|+  t ~|· t-| ¤t| ª| :ª|i ~|¤- -
l-+ |n| t i”
(n+-n -|··||- + i ~t+ |l-|n ·||‹-, , ª|. 157)
(8) =t¸=p rv= æ ï ætf==ï ætuta
70 r¤rrt f¤ ftra fr¤ r¤ra ¤ tªr :
t·|·- ª|l·¤ª-| ~·|¸ --||-|| ( ) ª| -|·¤i t l+ 
t·|¸· ¤|+ , ª||lt·| n|n|+ , ª|·¤|t ~+n|+  ( ) -
:z||ª + ·-||¤| : “·|| z|ºª| -i- -|-·|| z|-|- ª| ¬r¬rr + i ¤-|t
-||·| l+ · ª|¸·( tz· + i ~|l¬·i ~|¤- l-n|¤- + · n -| ¬r¬rr
-~|n| -ª| +  ln¤ ª|œ|· t·||· l+ l·z- ·|·| ª-| t ·|| -ª| ª| l·|‹- ¤
:‹ª| +  z|-|-| + | ·++ | ª- ·t·| ~·|· ·|- + | ¤c·|| -| ª|·t -+ 
~|· ~·|· lª- + | ¤c·|| -| z||-| -+  i”
(n+-n -|··||- + i ~t+ |l-|n ·||‹-, , ª|. 158)
o¤r¸t -rtrª ¤r¬ f¤r‹ª :
t·|·- ª|l·¤ª-| ~·|¸ ~·¤¸·| ~‹ª||·i - ~¤-
·|· -| ¬·|¸· ¬z+  + ·- +  ln¤ (+  ·|·|t -|ºª|¸ª| + · ·¬i ‰|i i ~|¤
+ | ¬·|¸· + i -|’ª|ª -| + z + -|i -|tª|¸ª| t: i ·|·| ·|- +  ¤+- ~|¤
- -ª| + i l-·|·|-i + ·-||: -| ~-||-+  ~|¤ + | ¤t| (+  z|ºª| lª¬|:
lª¤| i ~|¤ - -ª| ª| ¤¸z| : “--| + |- t| .” ¤|t + t- n·|| : “-|
l·|‹- t¸, t-| - :·· + | ª¬ :ª| ln¤ l+ ¤| l+  t-||·| -|z|| ¬·-| t|
168
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
·|¤| ‰||, -|-|‹-| t-| - ~|¤ + i + z ¬·|¸· n ni i nl+ - ~-n|t
- -||t| -| --t ¬·|¸· + -| -ti ¤÷·|i i ~|¤ - -ª| ª| + ·-||¤| :
“~·|· --| (l·|‹- t|- +  ª|’¤ -|) ª|--| t| -| -|:| ~¤-| t|‰|
lª¬|~| i” -ª| - ~|¤ + | ~¤-| t|‰| lª¬|¤| l·|ª| ¤· + œ| +  ·||·|¸
+ i -·t ·||n ‰| i ~|¤ - :lª-+ª||· + ·-||¤| : “--| t-||·i l·|--i
¬·|¸· n -|+  t| ¤|t --| ¤· tn|n t, +¤| --| -|:| -ª| ~+·|n -·i-
~-|n +  ·||· -| -ti ·|-|~|·| l·|ª| +  ·|·i( :‹ª||- l·|‹-| ª| ¤-|t
t|lª|n + · ª|+  i -| -ª| - ·|¤|·| lª¤| : “¤|t ª|¸·( tz· + i ~|l¬·i
~|¤|- t i”
(~¦·n -|‹z|¸·, l·|. 8, ~n tz·, -lt¸-n ~|¤t : 21, ª|. 122)
(9) =t¸=p ç=æt=t e=t +tattt =a æïf¬tu
t ·| ·- ª|l·¤ª -| ~ ln·¤ n -| - ·| | ª| l·¤|¤-
t l+  -¸· +  ¤+ ·, --||-| -l·|¤| +  ª|·¤·, ª| ·|t| +  -|·|¤·, ª|--|-
·|t·| ·|· :z||ª + ·-||- t : “·|| z|ºª| ª|·t + i
--||·| ~ª| + · ~|· ·||- -|i- - + · ¤t| -+  l+  ¤|t ª|¸·( :ºn|ª|
ªª| -|-·|| ¤c n -| -ª| + | -ª| lª- + |: -+ni+  ~|· -+ª||- -
¤t-|·|| ~|· z|-|- ª| ·|i -ª| + i lt+ |·|- t|·|i i”
(n+-n -|··||- + i ~t+ |l-|n ·||‹-, , ª|. 158)
(10) +tæf·a-¬tat= (ut’=ï =t¸-=aæ m ææ 
æt= =t¸-=a‹=t=t)
t ·| ·- ª|l·¤ª-| ~·|¸ ª|: ª ¬ ª·i +  ·-||- t l+ 
169
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
-¸· +  ¤+ ·, --||-| -l·|¤| +  ª|·¤·, ª| ·|t| +  -|·|¤·, ª|-- |- ·|t ·| ·|·
l·|‹-| ~|· :‹ª||- + i -·| · ª| ¤-|t -||·|| + ·- ‰|
t œ|| l+  -|~ l·¤·| -|- (¤|’-i ª|¸·-n +  n+   ~|· ~‹-|ª|) -|l·| n t:
-| ~|¤ - -‹t n + · ·||+  i + | z|÷ lª¤| i (ª|--lœ|·l-|·|i, l+ -|·|lœ|·|,
, ~n tªiª| : 2065, l·|. 4, ª|. 13)
fttf=+t=ætr vt=ïm  æ ï atæ a
t·|·- ª|l·¤ª-| :·- --|· ª| -|·¤i t l+ 
~-|iªn -| ~l-|-i- t ·| ·- ª|l·¤ª -| - -|· +  |ª+   -|lª·|ª
-·|¤i -| ~ªt|·| ·ª|¸n-n|t + i (+  ·|-||~- + 
ª||‰| -z|·i+  + ·-|| ‰| ~|· ~|¤ª| -| + ·||:n + ·~|- ¤· -|·||+ ·|
+ · ·t ‰| i -- -| ª| (+  ª|t|·|i - + t| : “ª|¸·( -|·|| + | ~|l¬·i
ltªª|| ~+·|n t i” ª¸ª|· ª|t|·|i - + t| : “ª|¸·( ·|-i :ª·|:n + |
~|l¬·i ltªª|| ~+·|n t i” (+  -iª|· ª|t|·|i - + t| : “ª|¸·(
~|· ~+·|n t i” :ª|i -·t ª| t· (+  - ~¤- ~¤-
:--| +  -|-|l·|+  -|º-ln+  ~+¤|n ·|¤|- l+ ¤ ~|· :- t·|·|- -|
t·|·- ~ -| l·|- -||’ªi + ·| ·|i -|| ·|¸ ª ‰| i -‹t| -
+ t| : “( ~-|i·n -|~l-|-i- | ~|¤ n|·|| - “ ”
+  ~·|i·|| ·|·i·| + ·||:n + | + ª| ·|n| lª¤|, ~-n|t + i + ª|-|
“ ” +   ~ ·||:·||- -| ª| (+  ·|t - ti ~ ·|i·| -|i·|
t i” t·|·- --|· ª|i· t| + · ·|a ·|( ~|· + ·-||¤| :
“( ~·|¸ -||ª|¸· | (¤t t·|·- ª|l·¤ª-| ~-| l·|- -||’ªi + ·| + i + ‹¤-
t) t-| ª| “ ” +  + ·||:n ~·|i·|| ·|¤|- + ·| i”
170
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
t·|·- ª|l·¤ª-| ~-| l·|- -||’ªi + ·| - ·|¤|- + ·-|
z|ª~ l+ ¤| : “( ~-|i·n -|~l-|-i- | ·| -||-( ·||ltln·¤- -| t-| ¤·
ª|º - +  t - ~| ¤t-|| -| -| - + z l·· +   + i -n|z| +  ln¤ ·|·|n -| ·||÷ |
÷|n lª¤| i -| :ª|i t |n- -| ·|| ·t| ‰|| l+  -|· ª||-|- (+  ·||÷ |, + z
-|¤z|i ~|· (+  ¬ -|| -·| · ~|¤| i ·|·| -| ¬ -| +  ¤|ª| ¤t-|| -| ¤t| -|:|
(+  º |¸·| ª|¸·- ~ |·- -·| · ~|: i ¬ -| +  ª||-|- (+  ·|¸c | º+  n·||( t(
‰|| i -| - + t| : “·|| + z -¸- ~¤- ln¤ -|º ª|¸ª| l+ ¤| t ¤|t ª|·| -|:|
ª ª -·i -|| -:| ¤· ·|( i” -ª| - + t| : “( z|º ª| | ~·|· --| -|t-||-i
-||t- t| -| --· ~|~| ~|· ~·|· -|ªª -||t- t| -| t-| --t|·i -|ªª
+ ··| i” -| - l+ · + t| : “-·i -|| -:| ¤· ·|(, ¤t ª|·| -|:| ª ª i” -|
¤|t ·|¸c | ·| -|lz+ n --||-| ¬÷ | t¤| ~|· ¤c- t(
-|· +  ·i·| t¤|i -ª| - -|:| ·| -|i- ¤· l·|·| ln¤| ~|· -|· -¤· ª|¤|· t|
·|¤| ~|· -|:| ª| + t- n·|| : “-| -:| +  ·n + · ª¸ ¤| z|÷ ª¸ .” -| -
+ t| : “z|÷ ª| i” -| ¤|t -|· -¤· ª| -a ·|¤| i
-| - ~¤- lªn -| + t| : “( ~ -| | -¸ ~ ··| + | z|t ª|¤|· t :ª|
·|¸c + -|·| |· ª| ·||·|- ª| l·| ¤|ª| ·|t-· -|· ·||-| t i” -|-|‹-| -|· lªn -
l+ · -|+  |·|n +  ln¤ -+ª||¤| ~|· ·|÷ + |¤| -| -| - -ª| ·|¸c ª| ª|·||·|
+ t| : “¤t ª|·| -||n -|:| ª ª -·i -|| -:| ¤· ·|( i” ¤|t (+  ·||· l+ ·
¤c - t( -|· +  ·i·| t¤| ~|· -|:| (ª|| ¬i-|| l+  -|
-ª| +  -i-| ~| ·|¤| ~|· ¤|t -|· ª|i- ¤· -|c + · ·|a ·|¤| ~|· ¤¸z| :
“+¤| -:| +  ·n + · ª¸ ¤| z|÷ ª¸ .” -| - + t| : “-|~ |+   + · ª.”
-|-|‹-| -ª| - -|:| z|÷ lª¤| i - ·||- -|· ·|i -| +¤| ~|: l+  -| - -ª| + |
-|¬ |- ·| + ·- t( -iª|·i -|-·|| + t| : “~¤-| ª|·| -||n -|:| ª ª -·i -||
171
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
-:| ¤· ·|( i” ~·| + i ·||· l+ · ¤|t ¤c- t( -|·
+  ·i·| ~|¤| -| -|:| ¤· ·|’·| - |·i t| ·|¤| ~|· -ª| - -|:| (ª|| ¬i-|| l+ 
-| -ª| +  -i-| ~| ¤÷ | i -| - -ª| ª| ª·º ¤|ª- + i : “-|:| z|÷ ª| i”
-ª| - + t| : “~·| -iª|·i ·||· -| -| -:| -ti z|÷ ¸·|| i” -ª| - + -i·|
+ | ~|¤|·| ªi : “-·| ·|· + i -n¤|· n ~| i” ¤|t -ª| +  ¤|ª| -n¤|·
n ~|: -| -ª| ·|¸c - -|· ª|· + | ~·|n| lt ªª|| (¤|’-i -||ºi + |) + |º
lª¤| ~|· -|· ª|i- ª| --· ·|¤| i
q ¬rrtt¬ rr¬frrªtª ! t-| ~··|| -| ¤t ·¤|·| t l+ ·|·|
t-||·i -||ºi + |º ªi ·||-i t -| -ª| +  -·|- ª| ¤tn t-| ~¤- ·|·
n|º ·||- -| t¤| ¤ z|-| ~|-i ‰|i i -|-|‹-| -| (+  ª||n -+  -ª| + i
l¬ª-|- + ·- ¤· ·|·|i t| ·|¤| i ·|·| ¤¸·| ª||n ·|·|· ·|¤| -| -ª| -
-|:| ª| + t| : “( ~-| | -| -||t-| t¸ l+  --| -|· ª||‰| ·|·|n + i -·+ 
-|n| i” -| -ª| +   ª||‰| -|n ¤÷ | ¤t| -+  l+  t-| (+  ¤|ªi -|
¤t -| i -ª| - ·| ·|n ¤|n| + | ¤c + · ~|¤|·|
n·||: -| --||-| ¤l·‹ª ~¤- ~¤- ·|| ª|n z| ÷ + · l-+ n ·|( i
(+  ¤l·‹ª| ·|i ·||+  i - ·t| i l+ · ª| ·||·| ~|¤|·| n·||: -| --||-|
ªl·‹ª ~¤- :t |- | ª| ·||t· -|n ·|( i -iª|·i ·||· ~|¤|·| n·||: -|
(+  n-·| ¬·|¸· +  ª·º - + i - ·t n-·|| + |n| ~|ª-|i -·| · ~|¤| ·||
--i ln·||ª| ¤t- t( ‰|| i -ª| ª¬ + · -|:| ¤· ·|’·| - |·i t| ·|¤| i -ª|
·|¸c - + t| : “( ~ -| | ·|·|·|~| -|- ~·|· t-| t|· ·|( -| --| + t-| -|·|
ª||‰|i (¤|’-i ·|¸c |) + i ·|·+ - ª| -ª| ¤· ·| |ln·|
~| ·||(·|| i nl+ - -|+  |·|n| -| ¤|t n-·|| + |n| ~|ª-|i ·| |ln·| ~|
·|¤| -| -| - :|º ª| + t| l+  -|·| ª||‰|i n|- ¤ - · ·| | + i ¤·|t ª|
172
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
·| |ln·| t| ·|| -| -ª| ·|¸ c - -| :| (+  ( ª|| ‰|Œ¤÷ -||·| l+  -| ·| ª|·
-¬÷ ·||-| i -| - + t| : -| ª| ·||·| ( ª|| -ti + ª ·|| i l+ · ·|·| t-|
·|i- ·|( -| -| - + t| -| ·| ª||‰|i + i ·|·+ - ª|
·| |ln·| ~| ·|¤| i -ª| ·|¸ c - -ª| + | -a| + · ·| -|i- -| :ª| -·t ·||÷
lª¤| l·|ª| -·t ·||ª| + | ·||÷| ·||-| t l+ · -ª| +  ¤º + | + |÷ + · -ª|
ª| lª|¤|t n|nº- + i -·t + |: -|i·| l-+ |ni ~|· -|:| ª| + t| : “(
~-| | ¤t :ª| + | ·|+ | ~|· + +  t i” -| - + t| : “~|¤ + | ~| ·
:ª| ¤niª + | +¤| l+  ªª|| t .” -ª| - + t| ¤| t n÷ + i l·|ª| + |
- -| - ¬ -| -| ª ¬| ¤| t +  |l·~ | l·|‹- -|ª-¸ ·ª t i t· ª||n (+ 
l·|‹- -| · ª||‰| ·| ·| n÷ -| ‰|| -| ~-n|t -~ |n|
+ i ·|·+ - ª| -|:| -- ¤· + ·t ~-| + ·-||-| ‰|| i
(n+-n -|··||- + i ~t+ |l-|n ·||‹-, , ª|. 211)
3 f¬tm =ætr æ ï æ ==a
t·|·- ª|l·¤ª-| t|l·ª| ~z~·i ª| -|·¤i (+ 
-¤in tªiª| -| ¤t ·|i t l+  “-| --t t+-| ª-| t¸ l+  ~-n|t -~|n|
+ | l·|>  + ·| i ·|z|+  :ª| + i l-|ª||n -ª| ~|ª-|i + i t l·|ª| +  ¤iz
ªz-|- n·|| t¤| t| -| ¤|t (+  + -( +  ¤|ª| ~|( -| -ª| -| ~¤-
~|¤ + | -- ª| -|t+¸ ·| + · n i -| (ª| ti ·|‹ª| ~¤- ~|¤ + | z|-|-
ª| -ti ·|-|| ª|+ -| ·|·| -+  ¤|t ~-n|t -~|n| + | l·|>  - + · i”
(ª|--lœ|·l-|·|i, l+ -|l·|n :-ª||n, ·||·| -||·||:ªª|n|t...., ~n tªiª| : 2872, l·|.
4, ª|. 394, -|nº¬ª|-)
173
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
4 æ¬tt= e=t
t·|·- ª|l·¤ª-| ª|t¸n l·|- ~·|¸ ª||nt ·|¤|-
+ ·- t l+  -|:| -|· ¤|lnª - ·|-¸ t|l·ª|| + i -·+  ·|·|| ~|· -|· ª||‰|
t-||·| ·|n|-| ¤| ª|ª- ‰|| i ·||·| -| ª| l+ ª|i - -ª| + | -|-| n + ·
¤+ |·| i -ª| - ªi¤|· +  -¤· ª| :||+ | -| + z ·|i -·|· - ~|¤| i -| -
:ª| ·||- + | ~¤- ¤|lnª ª| l·| >  l+ ¤| -| -‹t| - + t| l+  ~·|· -|:|
-||’n¸-| t|-| l+  -· ª||‰| ¤t -|~ |-|n| ¤z| ~|(·|| -| -| -:| - ·|·|-|
nl+ - ·|·| ~|¤|·| ª|-| -| --||·| + i ~·| |- ª| +¤¸ l+  -| - ª|l·¤ª-|
~·|¸ t··| + | -l·|·¤ + ·i-| ª| t ªiª|
·|¤|- + ·- t ( ª| -| t l+  ·ª|¸ n ~+·-|, -¸ · -| ·|ªª|-|
- +  ·-||¤| : “·|·| --||·| +  ln¤ ~·| |- ªi ·||( -| z|- |- -|t + · + ·
·||·|-| t ~|· -ª| + i t¤| ¬ |l··| t| ·ti t|-i t i” (ª|tit -|lªn-|,
, ~n tªiª| : 389, ª|. 205)
ç‹=tt=t æ t fvtæ t= æ == atæ f¬t‹=ta
t·|·- ª|l·¤ª-| -||ln+  l·|- ~-ª| ·|¤|-
+ ·- t l+  t·|·- ª|l·¤ª-| ·|ª l·|- ~ªn-| + | + ·|in|
·|-i ª|n-| + i + |- (¬·||-|) ¤· l-·|·| -|+ ·· l+ ¤| ·|¤| ‰|| ~|· ¤t
+ |- (ª|i ‰|i l·|ª| -| l·|‹-|- :‹ª||-| + | lz|+ |· + · n- ‰| i ·|·|
t·|·- ·|ª -ª| +  ¤|ni t( -| n|·|| - ~|¤ ª| lz|+ |¤-
+ i i ~|¤ - -- + | ·|n‹ª ~|¤|·| ª| ~·||- ª- + | t+-| + ·-||¤| i
n|·|| - (ª|| ti l+ ¤| -| ¤t -|ª|i·|- ºn ·|: i
(n+-n -|··||- + i ~t+ |l-|n ·||‹-, , ª|. 244)
174
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
5 e¬t ¬tæ æ fæ+tt æ t =a=t
(-··|-|| : “¬r¬rr -~|n| +  :n|¤| + |:
:·||ª- +  n|:+  -ti ¤|t ~+ n| t ~|· -ª| + | + |: z|·i+  -ti
-ª|i + i ·||ªz||t- t ~|· -ª|i + i -|’·i+  ~|· t-ª t ~|· ¤|t t·
-|i·| ¤· + |lª· t i”)
(1) t·|·- ª|l·¤ª-| ~·|¸ t··| ·|¤|- + ·-||-
t l+  ·|z|+  -¸· +  ¤+ ·, --||-| -l·|¤| +  ª|·¤·, ª| ·|t| +  -|·|¤·,
ª|--|- ·|t·| ·|· - + ·-||¤| : ·|| z|ºª| (+  lª-
-| ª|| -|-·||
¤c-| t -ª| ªª| ·|·ª-| +  ·|·|·|·
ª|¤|·| l-|n-| t ~|· -ª| +  ln¤ ª|| -l+ ¤| ln¬i ·||-i ~|· ª||
·|·|:¤| l-|º|: ·||-i t ~|· z||-| -+  -ª| +  ln¤ z|-|- ª| lt+ |·|-
·t-i t i ~|· :ª| ª| ·|t-· + |: ~-|n -ti + ·-| tœ|| l+  + |: :ª|
ª| l·|¤|ª| + · i (ª|tit -|lªn-|, ,
~n tªiª| : 2691, ª|. 1445)
(2) t ·| ·- ª|l·¤ª-| ~ --||·t l·|- z|·|i·| ª|
-|·¤i t l+  -¸· +  ¤+ ·, --||-| -l·|¤| +  ª|·¤·, ª| ·|t| +  -|·|¤·,
ª|-- |- ·|t ·| ·|· - :z||ª +  ·-||¤| : ·|| z|º ª|
--||·| -|l···| +  ·||’ª ªª| ·||· ¤c·|| -| ~-n|t -~ |n| -ª| +  
175
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
ln¤ -| ª|-nt l+  l·z- (-| t |l+  ·| ) ·| ·| ª ·|| ·|| -ª| + i ª| ·t
-+  z| - | -| ª| l -· | t· | | -i +  · · | i (·| | l -| : l œ| ·l -| ·| i ,
, ~n t ªiª| : 3545, l·|. 5, ª|. 315)
6 f¬t‹=ta æt= ¬tte¸ =t frm t¬ta æ  fæu
tt‹e æa=te
rrta rrta ;t¬rrrt +rr;¤r !
¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa -t ·i· +  ·-||- t :
“-||’n¸-| t¤| l+  f¤r‹ªra :‹ª||-| + | :·|¤| ·|i + · ·||- t ~|· ¤t
:l‹-t|: -z|¤iz| + i ·||- t :- ª| lt+ |·|- +  ln¤ ª‹¤¤i ~lªnt|
-ti ·|l-+  :‹ª||-i + |·| ·|i + |· ~|-|ª -ti i :ª| +  ln¤ “rr-¢ªt
rf‰r¤rt” ª·+ |· t i ª|’¤- :ªn|-|i +  :z||~ -i :ª|· -|+ -·|-n
-|ªi-| + i -·+  ª| z||(~ + ª| 16 ª|+ t|- ¤· -|z-l-|n ·|·|i
ª||:·| +  l·ª||n 40 =rrªt ;¬r¤r -| ª| -||· “-|ª-i tl‰|¤|·”
t|l·|· t 1 29 ·||· (lª- -| l+ ª|i ·|i ¤+-) ·|·||-|
¤c- ¤|n| t· ~|+ - ¤ ·|n| ª| -|t+¸ ·| ·t 2
ª||- ·||· ·|| ·|·||-| ~ª· +  ¤+- ¤c ln¤| + · t·
~|+ - ª| ¤-|t ¤|(·|| i 3 ª||- ·||· ·|·||-| ¤c + · ·||
~¤- -¤· ª-| + · ln¤| + · -ª| ¤· ·||ª¸ ~ª|· -ti
+ ··|| i 4 ·|| ¤·|¸ +  ª|·|- t· -·¤ ·|- t( ¤c- + |
-||’-|¸n ·|-| n ªz-|- (l·|‹- ~|· :‹ª||-) :ª| + | :·|¤|
-ti + · ª|+ ·|| i (¤·|¸ -| t· -·¤ ·|- ¤+- ªªª z|·i+  ·|i ¤lc¤ l+ 
176
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
-|ª-t·| t ~|· ·|i ¤c- ·lt¤) ~¤- ~¤- ¤i·| -|lz|ª + i
:·||·|- ª| lt+ |·|- +  ~¤·|ª ·|i ¤c- ·lt¤ i”
7 f¬t‹=ta =t frm t¬ta æ  +t=afæm  a¬ttçm 
(1) f¬t‹=ta æ  vt= =t frm t¬ta:
t·|·- ª|l·¤ª-| :·- ~··||ª| ª| l·¤|¤- t
l+  ·|-i --|i-| + | (+  ~|ª-|i ·|t- ·|·~- -|‹ª ~|· ·|t|ª· ‰|| i (+ 
·|- ¤|t ª|+ · ¤· ·¤|-| t¤| ~|· l·|‹-|- + i ·|-|i- ¤· ·|| --·| i
·|·| -ª| - ¤tz|- ~|· ¬|+  ª|| -|tª|¸ª| l+ ¤| -| -ª| - ~¤-i ª|¤|·i
+ i º|·| ·||·i ~|· -ª| +  ª||‰| º+  n·|| + · ·|a ·|¤| ~|· + t- n·|| :
-| :ª| ¤|ªi +  ª|·ª|· ª| :ª| +  ·t- ¤|n| +  z|· ª| ¤-|t -||·|-| t¸ i -|
l·|‹-|- -| ª| (+  ·|¸c - -ª| ¤-|t ª ªi i -ª| +  + ·|in + | (+  ·|¤|-
·|| l·|‹-|- + | ª|·ª|· ·|i ‰||, :l‹-t|: ·|·|·| -|+  t¤| i -ª| - ·|t· -|
·|:|| t¤| ~¤-| -·|| -a|¤| ~|· -ª| ~|ª-|i + i -º-i -||·- +  :·|ª
ª| ~|·| ·|c| i -|·|· -ª| ·|¸c - -ª| -a| + · -º-i +  + ·i·| ¤º¬
lª¤| ~|· -ª| + z :ª| -·t ª|-|:||¤| :
“( -||ln+  l·|- -|tntn | ª+  ·||~|, ¤t z|ºª| -|·i ·||(
lt+ |·|- ~|· -|·i ¤-|t -| t, :ª| + i -º-i + | + z - + t| ~|· --|
-|:| ª| -in ·||( n n-| i ( ~·|¸ ¤+-|·i | ~·|· t¤| - t|-i l+  -·
·|· ¤|n -|· ¤÷|ª|i t -| -| -:| ~¤- -|¬-| ª| -|i· + |÷ ª-| i”
·|¤|·|- -ª| -| ·|¤|- - + t| : “( ~·|n :·||· | +¤| -¸
-||t-| t l+  -¸ ·|n‹ª t| ~|· t-||·| l·|>  ·|·|· l+ ª|i (·| +  ¤ª- + ·
ª, -¸ ¤t| ª| -|n-| ·|- +¤¸ l+  z|·+  ¤ ·|·|·|i -- +  ln¤ t ·|| ·|·|·
177
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
t( ·|-||-| -| ª|·ª|· ‰|, l·|n| z|·|| ~+·|n ¤ ~|’n| ¤|ti t ·||
~|’n| n|·|| + i ~|n|ª t i ( ª|·||·| t-n| + ·- ¤|n | ~¤- :·|ª -|
(’l-ª|n ¤ª| + · i ·|z|+  ¤-|t ª- ¤|n| -|tntn l·|- ¤·||· t i”
-| ·|¸c - + t| : -¸- ª|-| + t| t i -·| ·||¤ t-||·| ª|·ª|· ~|·
t-| ª| ~+·|n ¤ ~|’n| ‰|| i -¸ :ª| ~|ª-|i + | z|÷ ª -| :ª| +  ·||’ª
l+ ª|i +  ·||· -| -:| ª| --|·||~ ~|· :|·|÷| -ti + ª·|| -| -ª| -|
·|¤|- - -ª| z|÷ lª¤| i
l+ · ¤|t ~|ª-|i t·|¸· +  ¤|ª| t|l·|·
t¤| ~|· ~|¤ + | ª||·| l+ ªª|| ª|-|¤| -| ~-n|t +  -|t·|¸·|,
ª|-|( ·|¤¸·|, -|-··|t- ~l-n -¤¸·| - + ·-||¤| :
·|·| --| -| ª| l+ ª|i + | ¤tz|- t| ~|· ¬|+  ¤t-| ¤| l·|‹-|- + i
·|-|i- -| + |: ¤÷|¤ + · -| -ª| -||lt¤ l+  ¤t + ln-||- + t :
¤|’-i -| ~-n|t -~ |n| +   -- -| + --|n + ln-||- +   ª||‰|
l·|‹t + | : - +  ¤ ·|ª -·||¤ ·| -ti + · ª|+ -| ·|| ·| -|i- -| ª|l¬ n
t| -| t ~| · ·|| :ª| ª| l-+ n-| t ~| · ·|| ~|ª-||- ª| -|l·| n t| -|
t ~| · ·|| ~|ª-||- + i - ·+   -|c -| t ~| · ·|- +   l+  ·- ª| ~| · lª-
+   t ¤|lªª| ª| ¤-|t -|| ·|-| t¸ ·|·| ·| -ª| t |lªª|| +   ·|| ·|n|: +  
ª||‰| ~|( i
(~¦·n -|‹z|¸·, l·|. 8, ~n l·|‹-, -lt¸-n ~|¤t : 6, ª|. 299)
178
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
(2) =¬t= tte =t frm t¬ta æ t ===t
t ·| ·- ª|l·¤ª -| : -|·|- l·|- t ª|i- ª| -|·¤i
t l+  -|·|ª|· l·ª||n-, z|t‹z||t - ·| ·¤-, ¤ + · ~·|-|-| z|·|+ -,
-|t ·|¸ ·| ···| n : · ·| -, -|| t lª|- :‹ª||l-¤- -
:z|| ª +  ·-||¤| : “·|| z|º ª| ª|¸ ·( +  |l-t | ~| · ~|¤- n +  ·ª|i
~¤- ·|· -| ¤c ·|| -| -ª| lª- -ª| + | - -| l+ ª|i :‹ª||- + i -·| ·
·|ª n·| ·|i ~| · - l+ ª|i l·|‹- + ii”
(n+-n -|··||- + i ~t+ |l-|n ·||‹-, , ª|. 156)
(3) f¬t‹= æ  m =tt =t tttt= æ t ===t
t·|·- ª|l·¤ª-| ¬|lnª l·|- ¤niª - ~·|
+ i : “¤| ·ª|¸n-n|t | l·|‹-| -| ª| (+  -|++ |·
-|:| + ··| ª-| t i” -| t·|¸· - :z||ª + ·-||¤| :
“¤t + ln-||- ¤c n| :
-··|-|| : ~-n|t +   -- + |l-|n + ln-||- +   ·| ·i( ¤-|t -|| ·|-| t¸
l·|- ª| + | : - +  ~| · + | : ·| ·| -·||¤ ·| ¤ ª|·+  - -ti + · ª|+ -|
-ª| +   z|· ª| ·|| ·| -|i- -| ª|l¬ n t| ~| · -ª| z|· ª| ·|| ·| -|i- ª|
¬ |l··| t| ~| · -ª| z|· ª| ·|| ~|ª-||- ª| --·- t ~| · ·|| ~|ª-||-
-| -|c - t ~| · t· l+  ª-| +   z|· ª| -|·|· ·|n|: n|- ¤|n + i ·|n|:
179
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
ª| ( ·|÷ i ·t-|- ¤|n (~-n|t) i” (ªn|:n ‹- ·| ·¤t lnn ·| t+ i,
, l·|. 7, ª|. 96)
(4) frm t¬ta æ t pæ  a¬tïm t
t ·| ·- ª|l·¤ª -| :·- ·| ª l·|- ~ªn-| + t- t
l+  ~z·|~ +  ·|in +   ª| ~|ª-|i l+ ª|i z||ªi -| lz|+  - +   ln¤ ·||
·t ‰| l+  ~-||-+  (+  ~ | ·- -- +   ª||-|- ~| ·|: ~| · ¤¸ z-
n·|i : “+ t| + | :·|ª| t .” -‹t| - + t| : “(+  z||ªi t , t-| -ª|
-| ·|t ·| ª -| t i” -ª| - ª|’¤| l+ ¤| : -| :| :- --||-| ·||-| + |
º |¸ ·| : --| t , ·|·| - -t ¤+ - l-|n -| -| · ¤|ª| ~| ·||-| i ·|·| ¤| t
+  |l··| t| ·|( -| -ª| +   ¤|ª| ¤t -| i ¤| t + t- n·|i : “-| - -| ª| -|
+   ª||‰| -|n-i t¸ i” -| -|‹-| -‹t| - -ª| (+  - º ¤· ª| ¤|· l+ ¤|
~| · ª¸ ª|· - º ¤· ¬ ª ª| ¤|· t| ·|( ~| · -ª| +   ¤iz ¤iz -|n-|
z| ª~ + · lª¤| i
·|·| ¤| t · - +   (+  ºin +   ¤|ª| ¤t -| -| ¤| t + t- n·|i
-| :| +  z t |·|- t i -‹t| - ¤ti - º l·|a| lª¤ ~| · -ª| + |
:l‹-·| |· + ·- n·| i ·|·| -ª| ~ | ·- - n| º- -| ·|t - -|¬ i· + · ªi
-| -- -| ª| (+  -ª| +   ¤iz ·|¤| i + |+  i ¤+ - ·| ·| · ·|¤| -|·|· ¤| t
·|i ¤|¤ª| - ~|¤| -| ª¸ ª|·| z|º ª| ·|i -- ª| -| + | ·| ·| ·|n| + t-
t ( -‹t c¸ ÷- l-+ n| i
-ª| - ª¬| l+  (+  ·|·|t ¤|t ~|·- -ª| z|ºª| +  ¤º ¤·
·|ai -ª| + | l·|·|· ¬| ·ti t i ·|·| -ª| - ¤t º|¸-i -|‹·|· ª¬| -|
--º + ª-|| ¤|¤ª| t| ln¤| ~|· ~¤-i ª|¤|·i ¤· ª|¤|· t| + · ·|-ªi
180
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
ª| ·||·| l-+ n- + i + |lz|z| + ·- n·|| i -|·|· ¤|t ~|·- -ª| + i ·|t
-| t|:n t| ·|: ~|· + t- n·|i -¸ -| ·|t- ·|-ªi -|n lª¤| i ¤|t + t-
n·|| -| - ª¬| l+  -¸- ·|t- ª· + · ªi t, lnt|·|| -| -|n| ~|¤| i ·|·|
-ª| ~|·- - ª¬| l+  ¤|t :ª| ª| ·||- z÷|- + i + |lz|z| + · ·t| t -|
+ t- n·|i : --t :--i ·|-ªi +¤¸ t . -| - ·|·|·| + · + t| t-||·
ª||-|- (+  ·||ln-| z|-|- t i ¤|t + t- n·|i : +¤| -| --t (ª|i ª~|
- ·|-|- l+  l·|ª| ª| --| -ª| tn|+  + · ª|+ | ~|· -ª| ª| ~¤-| t+ 
n ª|+ | . -| - ¤¸z| : “¤|t + |- ª|i ª~| t .” ¤|t + t- n·|i :
(-··|-|| : ( ~-n|t ~|ª-||-| ~|· -- -|i·|| +  ··| l·|- ¤·
~|ª-||-| - ª||¤| l+ ¤|, ·|-|i-| ~|· -- +  ··| l·|- + | ·|-|i-| - -a|
·¬| t ~|· t¤|~| +  ··| ~|· -- +  l·|- + | t¤|~| - -÷| lª¤| t
z|-|-| ~|· -- -|i·|| +  ··| l·|- + | z|-|- - ·|-|·|t l+ ¤|, -¸ (tª||-
+ ·-||- ¤|n| t, ~|ª-||-| ~|· ·|-|i- + | :·||ª + ·- ¤|n| t, ·|n|n
~|· ·|·|·|i ¤|n ( ~-n|t | -¸ ·||ln-| ª| -|·n¸-| + | t+  lªn|-| t,
-|·| t+  ·|i + n| ª| lªn| ª +¤¸ l+  -ª| - -|:| ¤· ·|--| l+ ¤| t i)
-| - -ª| ~|·- ª| + t| : (+  -|-·|| l+ · ¤c| i -ª| - ¤|t
ª~| -|· ª||-|- ª|t·| ªi i -| - -ª|i ¤+- ¤|t ª~| -||·|i ~|· + t| :
“( ~-n|t | :ª| ~|·- - -|:| ¤· ·|--| l+ ¤| ~|· -|· ·||: + |
181
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
¬| ln¤| i” :--| + t-| ‰|| l+  ~|ª-||- ª| (+  ~|·| ~|: ~|· -ª|
+  + ¤÷| + | ·|n|-| z|ª~ + · lª¤| ~|· -ª| ª| ltªª|| -| -|i· lª¤|,
(+  ltªª|| (+  -·+  ~|· ª¸ª|·| ltªª|| ª¸ª|·i -·+  l·|· ·|¤| i ¤|t --
l·|‹-| -| ª| ‰|i ·|| n|·|| + | ·||z- ¬|- t i
(l+ -|l·|n ~·|-|t, , ~n tªiª| : 1124, ª|. 426)
(5) f¬t‹=ta =t frm t¬ta æ t ===t
r¤rta ª|l·¤ª-| ~t-|ª l·|- -ª· l·|- -||ln+  ¬·||:
+ ·-||- t l+  (+  ~·|-|i + -i·| + | + |: (l·|‹-)
(ª|i ~l·|·¤- ª-| l+  ¤|t -+ni+   +  -||· ·| -|i- ¤· l·|· ·||-i i -| -
-ª| (l·|‹-) ª| + t| : “( -|º n¸+   ¬ ª| | --| :ª| + -i·| + | -ti ·|l-+ 
ª· t +  i+  - t-| ~l·| ·¤- ª- t| i” (:ª| ¤·) + -i·| - (~ ·|-|i t|- + 
·|| ¤·|¸ª) +  ª|it ~ ··|i ·| ·||- -| ·|+ -·|¸ z|ª~ + i ~|· + t- n·|i :
“( ~t -|ª l·|- -ª· | ai+  t -| -|n| ·||-| t¸ ~|· + ·|i n|º + · -ti
~|-·|| nl+ - t·|·- ·|·| ~|¤ ·|- + | --||·| +  ln¤ -a- t ~|·
¤·|¸ + ·- t -| ~¤-| t|‰| ªi¤|· ¤· - ·¬| + · +¤¸ l+  ~|¤ + | t|‰|
t-||· l·|‹- ·||:¤| ¤· ·|| ¤÷-| t l·|ª| ª| t-| -+ni+  ¤t-|-i t -i·|
~¤-i ·|ºi ª| + lt¤ l+  ·|- +  ¤+- ~¤- ·||n - ¬|n| + · i” ~|¤
- -ª| + | z|l> ¤| ~ª| + ·- t( + ·-||¤| : “--| -
t-| ·|n|: + i ·||- ·|-|:, ~·| + |: (ª|| -·i+ | ·|i ·|-|~| l·|ª| + 
·|·i( t-| --| ª| zº+ |·| t|lª|n + · ª|+ i” -ª| l·|‹- - + |·|·|
+ n-| n|- + | -|-|n·|| l+ ¤| i ·|·| ¤t ª|-| -|i·| + ·|t-| + · ªi
·|: -| -ª| - + t| : lnl¬¤
182
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
(-··|-|| : --||-| -|’·i+  -ª| ~-n|t ( ) +  ln¤ t
l·|ª| - ~|ª-||- + | ·|n‹ª l+ ¤| ~|· ·|-|i- + | l·|z|¤|, ¤t|÷| + |
¬÷| l+ ¤|, ª|-|‹ª·| + | ·¤| l+ ¤|, ·|- + | -|·i+  ~|· lª- + | ·|z|-
183
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
l+ ¤|, t· -·|· ~|- ¤|ni ~|· -·|· - ~|- ¤|ni -|i·| + | -ºni+ 
l+ ¤|, ¤|t :- + |-|| -| -|ºn¸+  -| ª| l+ ª|i + | -||t-|·| -ti, l·|ª| -
~lª¤|- -| + +  l+ ¤| ~|· -- -| ª|·| ª| ¬|ª| ªi-, ªi- :ªn|-| + |
·|-|¤|, ( ~-n|t ( ) | -¸ t· (·| ª| ¤|+  t, -·i + ª·- +  ·||·
-+ ++ · + ·- ¤|n| -:| ·|÷i ~·|-|-| z||- ¤|n| ¤|-| t, -¸ ~¤-i
·|n‹ª z||- + i ¤·|t ª| t· (+  ¤· ·||ln·| t ~|· -¸ -|· + ·i·| ·|i t,
-¸ ~¤-i -|ºn¸+  ¤· ~¤-i ·||ªz||ti + i ¤·|t ª| + |lt· t, -·i
-|ºn¸+  -| ª| -· ª||‰| ªz-|-i + ·- ¤|n| ·|t‹--|i t ~|· -·i ·||··||t
-| :|+  ·||- ¤|n| ·|‹--i t, -¸- ª~| -||·|- + | t+-| :z||ª + ·-||¤|
~|· ª||‰| ti + ·|¸ln·¤- + i ·|-||-- ·|i ªi i -:| ª| ·|c + · + |:
+ ·¤- ¤|n| -ti t, -¸ ª|·| ª| l·|¤|ª| ·t¸-| + ·-||- ¤|n| t, -¸-
t·|·- ¤¸ª|+  ( ) ¤· ·t-|- -|l·|n + i ~|· -‹t
·|t· +¸ ( ª| -·||- lªn|:, -¸- t·|·- ¤|’+¸ ·| ( )
¤· ·t -|- +  ·-||: -| -‹t ·|ª||·- n| º| ªi, -¸ - t ·| ·- ~·¤¸ ·|
( ) ¤· ·t-|- + i -| -‹t -|ª||:·| ¤ ~|n|-| ª|
zº+ |·| lªn|¤|, -¸- t·|·- ¤¸-ª| ( ) ¤· ·t¸-|
+ ·-||¤| -| -‹t -|zni +  ¤º ª| -·||- ~-| + ·-||:, ( ~-n|t
( ) -| ·|i -:| ª| ª|¤|ni t¸ ~|· -·i ·||··||t -| t|l·|· t¸ i -¸ (ª||
-|ª-n (l·|ª| ª| -||·|| ·||() t l+  -:| ª| ·|c + · l+ ª|i ~| · ª| -ti
-|| ·|| ·||-| i ( -|·| ª· ~| · ª|·+ z| n| ·|| + | ·| ª· ¬ |+  -| l-|n| ª- ¤|n
| ( ·|·|·| -|t z|· lt ª||·| l+ -|·| n- ¤|n ·|| ·||ª|iª| tl¡¤| + | l·| ‹ª|
+ · ·|| i ( ¤· z||- t |n| + | ª| -- ¤|n , -¸ - ~¤-i -|º n¸ +   ¤· n|l·| -| l+ ¤|
t l+  ¤| t ·|t‹--| + i ¤|ªi ¤· ·||n ª| l·| ¤|ª| ·||·i+  ~|· -n¤|· ª|
184
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
l·|¤|ª| -·| (¤n lª|·|-) ¤· ª| ·|·|· i ~·| -¸ l·|ª| -||t ·|-|| n ~|·
l·|ª| -||t ·|t‹--| + i ~|·| -| ·|+  + · ª i ( ~-n|t ( ) | -¸-
+ n| l·|- + n|-| + | :- -|ª||:·| ¤ ~|n|-| ~|· ·|i-||l·¤| -| -|·-n|
l+ ¤| t i ( ~-n|t ( ) | -¸ :- -|ª||:·| ¤ ~|n|-| + | ¬·-| + ·-
¤· + |lª· t i ¤| ~·t-|·|lt-|i- | :ª| z|ºª| + i --||-| -+ |ni+  + |
ª¸· + ·-|| i)
f¤ t ºtr ª rrr ¤ ø ¬r¤ra ªrar; ¬rt ¤ rr : ¤r ¬r¤ra
¤c- + ·||’ª n|t +  (+  ·|·-- -| ¤|-i nil·|¤ ~|· -ª| ¤· ª-|
+ ·- +  ·||’ª -ª| z|ºª| + | (+  ¤| ª| ·|¸º l¤n| ª l·|ª| ª¤rt n·|i
t| ¤| ¤rª¸ª t| ¤| -ª| + |: f¤r‹ª ¤·|·| -+ª||- ¤t-||- t| i ¤|-i + 
-|‹ª ziº -ª| +  -|t ¤· ·|i -||l·¤, ~-n|t +  t+-| ª| ¤|t
ai+  t| ·||(·|| i
(l+ -|l·|n ~·|-|t, , ~n tªiª| : 1159, ª|. 434)
=ttr vtt+t =a ¬tt= atæ æ fæ+tta
(+  z|ºª| ·|- +  ª·l-|¤|-i ltªª| -| +¸ + | +  -¤|t + i -·+ 
l-+ n| -| ~-||-+  -ª| - (+  ¬-|| --|| -|i·| ª¬i l·|ª| (+  -|·-|~
- ·|·| t¤| ‰|| i ¤|t z|ºª| -‹t z¤ + · ª¬-| ·t| :-- -| + |: ~|¤|
~|· -ª| ¬-| +  -¤· ·|a ·|¤| i + t- t l+  ¤|t z|ºª| ª|--| ·t| i -|
-|·-|~ -| ª| (+  z|ºª| - -a + · + t| : “¤t -| + ª·|| i” -ª| -
+ t| : “~·|i -|· ¤|ª| (n|~|) i” -| ¤|t -|ªi- + i - ·+   -|n ¤÷ | i
‰||÷ i ª· +  ·||’ª ¤|¤ª| ~| + · ª||-|- ¬÷ | t| ·|¤| ~|· + t| :“-|
- ·¤t ¤· +  |·|¸ -ti ¤| ª|+ -| i” ¬ -| ¤· ·|a t( z|º ª| - -ª| -|n|-|-
185
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
+ i -| ¤|t + t- n·|| l+  ¤|t ª|·t | z||-| (ª|| + n|-| ¤c -| t (l·|ª| + i
¤·|t ª|) -ª| ¤· + |: +  |·|¸ -ti ¤| ª|+ -| i -|·-|~ ·|·¬ |ª- t| ·|¤|
~| · ¤| t z|º ª| ~¤- ·|· + i - ·+   -|n ¤÷ | i ª¸ ª|· lª- ª| ·t ª|¤ ·
¤| t + -|ª| ·|¤| ~| · - º ¬ ·iª + · -|ªi- + i ·||l-·| -|n lª¤| i
-|ªi- -| t ·| ·- - ·¤t l·|- -| ·| i·| ª| l-|n + · -ª|
+ n|-| +   -| -~ l-n+   ª| ¤|n l+ ¤| ·|| ¤| t ª| ·t | z||-| ¤c - ‰|
~| · -‹t ¤ t l+  ªª|| ·|i ·|¤|- l+ ¤| i ~|¤ - +  ·-||¤| : “-| ª| ·t |
z||-| ¤ t + ln-||- -i- -|- ·|| ¤c -| t¸ :
-··|-|| : ¤|’-i -| (+  ~-n|t ¤· :-||- n|¤| ·|-, + |lt- ~|·
·||ª¸·|·~|· ·|ª-n|t + | :‹+ |· l+ ¤| ~|· -|··|¸- ·ªª|i (:ªn|-|) + | ‰||-|
ln¤| ·|| º¸º- ¤|ni -ti ~|· ~-n|t -~|n| ª|--| ·||--| t i”
(l+ -|l·|n t¤|l-+  ln :·- ~l·|¦‹¤|, ·+ -| : 154, l·|. 2, ª|. 514)
8 ftta=tç atæï ttï¬t ¬t=e ut ztfæu
t ·| ·- ª|l·¤ª -| ~·|¸ t · ·| ª| l·¤|¤- l+ ¤| l+ 
ª|l·¤ª n -| ·|l-n·| i-, ·t¸ -|- l-nn ~ |n-|i- - :z|| ª
+  ·-||¤| : “·|| z|º ª| :ª| t |n -| ·|- ·|ª|· + ·-| t l+  -ª| +   t|‰| -|
(l-|+-|: + i) ·|¸ t| (~| · ·|·| · t|‰| ·| ( ª|| ·||() ~| · -ª| :ª| ª| +  z
-+ni+   ¤t -| ·||( -| ¤| t ¬ ª ~¤- ti + | -|n|-|- + · i” (ª|--| ~·|i
ª|¤¸ª, , ~n tªiª| : 3852, l·|. 3, ª|. 514)
186
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
9 tt= +t æï+t¸ =f=u
rro att¤ a, ~-|i· ~tn ª|‹--, ·||l-¤ ª|’¤- :ªn|-|i
t·|·- ~-n|-|| -||n|-| ~·|¸ l·|n|n -|t--|ª :-¤|ª| ~œ||· + |lª·i
~¤-i -|z|t¸· ·|-||-| -|ni+  “¤ ¤rrª tr‹ªa” l·|-ª
~·¤n +  ª|+ t| 333 ¤· ln¬- t :
¤ r¤rt ~ni l·|- tª|- ¬-: + i “tr¤rªr r¤ra” -| t l+ 
l·|‹-|- -- +  ¤|ª| ~|- ·t- ‰| i (+  -|-·|| ~ª|( ª·|·| -+  -ti
~|( -| + |·|i ª||lt·| - -- ª| :ª| + i ¤·|t ¤¸zi -| l·|‹-| - ·|-|¤|
l+  ¬r¤ ¤  rrt rr ¬trr¸ ‰rr ¬rt rrr qtr rrt rr ªrt ¬ra f¤rtr rr
¬trr¸ rrar r ì (n+-n -|··||- + i ~t+ |l-|n ·||‹-, ª|. 47)
10 tt= +t =tm e +t¬tt == æïf¬tu
¬rrtt ¬r¬ tr‹ªa ~¤-i -|z|t¸· ·|-||-|
-|ni+   “¤  ¤r rª tr‹ªa” l·|-ª ~·¤n +  ª|+  t | 333 ¤· ln¬- t :
ª| +  ·|-|- -|ª- +  | : (1) ª|+  ª -|·| ·¬|
+ ·| :ª| ln¤ l+  l·|ª| ·|· -| ª|+  ª -|·| t| -| - z|- |- -ª| ·|· +  +  ·i·|
t|·|| ~|· - ·||ª¸·|· -- ·|·| +  +  ·i·| t|·|| ·|| -ª| ·|· +  :ª l·|ª t i
(~n -||’·|-|n ~|ª|-, ~n tªiª| : 677, l·|. 1, ª|. 201) (2) ª|+  ª -|·| + |
·|·| ·|n| -|- + t| :ª| ln¤ l+  ¤t -|·| ª|ª- t ~|· -| :ª| + | ª|ª- t¸
~|· :ª| + | ªz-|- -|·| ªz-|- t ·|t| -+  :ª| + i ~|¤|·| ¤t-|-i t ¤t
l·|‹-|- + | ª+ ~ + ·-| t i (l+ -|·|n ~·|-|t, ,
~n tªiª| : 1269, ª|. 459) (n+-n -|··||- + i ~t+ |l-|n ·||‹-, ª|. 125)
187
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
f¬t‹=ta =t =¬tta æ ï fræ tuta
(1) r¬t¸= æ  =a æ ï tt-=-æ a
t·|·- ª|l·¤ª-| ~·|¸ ª·||-| - z|t‹z||t -|ªi-|,
+ ·|· + -·|| ª|i-|, ª||lt·| -|~œ|· ¤ª|i-|, ·||:ª| -·|¸n ª|+ i-|, + ·|
·|‹·|i-| + i l¬ª-|- -| ~·| + i : “¤| ·ª|¸n-n|t
| -| ~¤- l·|ª-· ¤· ª||-| t¸ -| ~¤- ·|· -|
-|++ i -|n- + i ~|¤|·| ·|ª|i ~|¤|·| ª|--| t¸ ~|· z|tª + i -|+¬i
+ i l·|‹|l·|-|tº ·|ª|i l·|-l·|-|tº ª|--| t¸ ~|· l·|·|ni + i -|-|+ 
·|ª|i -|-|+  ª¬-| t¸ l+ · ·|·| -| ·|·|·| + · ~|· -|·-·| t| + · ª|·
-a|-| t¸ -| -|:| (+  (+ |n|) ª||¤| -·|· ~|-| t ·|| ·|n‹ª t| + ·
-|· ·|· +  ª|t¸- -| + n ·||-| t i l+ · -| -ª| + i -·+  -||:n t|-| t¸
~|· -ª| + i l·|-ª z¸-| t¸ -| -ª| + i l·|-ª ª|ti ((+  ·||-¤· t l·|ª|
+  ·|ª- ¤· + |º t|- t) + i l·|-ª + i -·t -||’n¸-| t|-i t i ¤|t -|·i
-·+  ~|·| +  z||’n + + -| t -|·| ·|-||- t|-| t l+  ¤|t -|:| ·|i ·|n|
ª·|| ~|· -|· ·|· + | ·|i i -| ·ª|¸n-n|t - :z||ª
+ ·-||¤| : “( ~·|¸ ª·||-| | --t|· ·|· -| ·t- ¤|n| ·|·| (l·|‹-) t
···| + |’·|| + i + ª|-| | ( ~·|¸ ª·||-| | +¤| --| ·|ª| + | ·|i + |: :·||
ª- ¤|n| t .” l+ · + ·-||¤| : “--| -|· ¤|ª| ª¤|- ~|· + |·|·| n
~|~| i” ·|·| ¤t ª|-| -|i·| n|: ·|: -| t·|¸· -
-- + | t·|·- ª|l·¤ª-| ~ni l·|- ~·|i -|ln·| + | ª
lª¤| ~|· + ·-||¤| : “( ~·|n tª|- | ·|| -| + t-| t¸ ln¬| i”
t·|·- ~ni - ~·| + i : “+¤| ln¬¸ .” t·|¸·
~+·-| - + ·-||¤| :
188
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
at¤rrrr : ~-n|t +  -|-| ª| z|ª~ ·|| ·|÷| -|t··||- l-t|¤- ·t¸-|
¤|n| ¤ t ¬ - --||-| …t|-| +   ¤·¤ª ·||· +   ·ª|¸ n -| t --|ª
+ i -·+  ª| ·|·| +  ª·¤|·|| ¬º¬º|- ¤|n
¤|’-i :-||·-| -| ·t- ¤|n l·|‹-|- ~|· + „·- „ ~|- …|- ¤|n|
~|· ª||lnti- -|·|· ·|n|: n|- ¤|n :ª| +  ·||’ª | ·|z|+  t-||· ~|·
--t|· ln¤ t+  ·||- -| ¤ª~- t lnt|·|| ~·|· -¸ ·|t- l·|·¤iª| t|-
¤|n| ~|lz|+  t ¤| -|z|++ - -| ÷|n- ¤|n| ·|ª+ |· t ¤| t+  + i
-·+  ·|l·|·| t ¤| + ª||ª ¤ª| + ·- ¤|n| t -| ¤t ~-n|t -·||·+ 
¤ -~|n| + i t-| ¤· ~|· --| ¤· t+  ·||n- ¤|ni l+ -|·| t ·|z|+ 
189
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
t-| ¬·-| + · ª- t ·|| + z --| + ·- t| ~|· t-||·i ·|-||~- (t-||·i
·|·|i t: ·|-||~-) ln¬-i t ·|| + z --| + ··| ª- t| -|·i :ª| l+ -|·|
¤|n + | --| n|·| z|÷ ª| ~|· ·|-| + i ¤¸·|| ~|· ~-n|t +  ª||‰|
ª¸ª|· -||’·|¸ª + | z|·i+  at·|- ¤|n + i -·+  ·||·| ·||~| -ª| +  lª|¤|
+ |: -||’·|¸ª -ti -ª| + i ·||- +  lª|¤| t· -|i·| + |-i t -ª|i + | t+-|
t ~|· -ª| + i -·+  + · ·||~|·| -|·n¸·| t| ·||~|·| --t|·i -|ªª -ti
+ i ·||(·|i ~-n|t +  ªz-|- ·|ª| t| ·||(·| ~|· ~-n|t + i ªnin
¤t-| ·|: i ~|· ·|-|t ª| ·|-|- + i -|+ - -ti ~|· - -+ i + i + ·¤-
-|·|· ~-n|t + i -|+ i+  ª| i l+ · ¤t ~|¤- ln¬i : “-| ( -|t·|¸·|
~‹+ ·i·| ~-n|t -- + i -·+  --t l+ + |¤- + ··|| ~|· ¤|ti ª|--|
·||--| t i”
t·|·- ~·|¸ ª·||-| + ·-||- t : -| - -ª| ¬-
+ | ln¤| ~|· n¤º ln¤| ~|· ~¤- ·|· n ·|¤| ~|· ~¤- ª|· +  -i-|
·¬ + · ·|- ~¤- ·|· -| ·|·||·i -| (+  -|i¬- ¤|n + i -|i¬ ª| ti -|
·|ª|· t¤| ·|| ¤t + t ·t| ‰|| : “( ~·|¸ ª·||-| | n|- ¤ -··|| + i
+ ª|-| :- + ln-||- - t-| ·|n| ÷|n| --t --t|· -·|i + | ¤|lª|-|
~·|· --| ¤t ¬- -|·||·+  ¤t| ª| -a| n| -| t-| -· ·|· -| + ·|i -ti
~|(·| i” ~|· (+  l·¤|¤- -| t l+  t-| - --t :·|| ª·| - --t|·
¤÷|lª|¤| + | ~|· - -ª| ·|·|t ¤· ·|t| ¤t ¬- -|·||·+  t|·|| i t·|·-
~·|¸ ª·||-| + ·-||- t : “-| - ·|¤|·| lª¤| -|:| -|·
-|t·|¸·| ·ª|¸n-n|t +  ¤|lª|-| + i + ª|-| -| :ª|
¬- + | ¤t| ª| -ª| ¤+- -+  -ti -a|-·|| ·|·| -+  l+  -| ·ª|¸n-n|t
ª| :ª| + i :·||·|- - t|lª|n + · n¸ i” t·|·- ~·|¸
190
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
ª·||-| + ·-||- t ·|- ·|· l·|‹-| + i -|i¬| ¤+ |· ~|· ·|-| ·|-| ·||·i
·t| i ·|·| ª|·t t: -| -| - --||·| + ·| ·ª|¸n-n|t
+  ª||‰| ~ª| + i ~|· t·|¸· + | :ª| ·||- + i
:lœ|n|~ ªi ·|| -| - ·|- -| l·|‹-| ª| ª|-i ‰|i ~|· ·|| -| - l·|‹-| + |
·|¤|·| lª¤| ‰|| i t·|¸· - -|:| ª| :z||ª + ·-||¤| :
“( ~·|¸ ª·||-| | (¤|t ¬- ~·| --|) l·|‹-| ª| -a| n| + ª|-| t -ª|
·||- + i l·|ª| - -|:| t+  +  ª||‰| -·|i ·|-| + · ·|·|| ¤|t l·|‹-
l+ ¤|-|- -+  ~·||·| + i -+ni+  ¤|- ·t·| i”
(ªn|:n‹-·|·¤t, , l·|. 7, ª|. 118)
(2) æ tæ æ ï u+tæ ï e= == f¬t‹= +tt¬t ¬tut
t·|·- ª|l·¤ª-| ª||’ª l·|- ~·|i ¤++ |ª|
+ ·-||- t l+  -| ~¤- ·|· +  ª|t¸- -| ‰|| l+  ~-||-+  -|· ¤|ª| -|·i
·|i¤i + i -·+  ª| ·|n|¤| ~|¤| i -| - ·|· ·|| + · -ª| ª| ¤¸z| : “+¤|
·||- t .” -|·i ·|i¤i - + t| : “¤t ª||¤ t ·|·| -| ·|· ª| ·||t· ·|·|n
-| + ·||( t|·|- +  ln¤ ·|: -| :ª| + | ª¬| ‰|| l+ · -| + z ª· at·i
·ti nl+ - -|:| ¤t -·|· -ti ~|¤|, ~·| -| :ª| + | ª¬ ·ti t¸ ¤t
¤|ti ª||¤ t -| :ª| + | ¤t-||--i t¸ i” t·|·- ª|l·¤ª-| ª||’ª
- ¬··|| ¤c| ~|· ~-n|t -~|n| + i t-ª| ª|-|
·|¤|- + i l+ · + ·-||¤| : “-¸- -|:| -+ni+  ¤t-||: t ~|· -| ~-n|t
+ i + ª|-| ¬|-| t¸ ~·|· -| - :ª| +  ·||’ª -:| + | ª¬| -| ¤+ i--
-:| + ·n + · ÷|n¸·|| i” -| ¤|t ª||¤ l-+ n| ~|· ·|· +  ª·¤|·| ª|
-|n| ·|¤| ¤t| -+  l+  ¤|t ª||¤ -|lª·|ª -·|¤i -| ·ª|¸n-n|t
191
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
+  l-|-·|· +  ¤|ª| ~|¤| ~|· -ª| ¤· -|c + ·
~|ª-||- + i -·+  -|n| ·|¤| ~|· ·||:·| t| ·|¤| i (¤t (+  l·|‹- ‰||
·|| ª||¤ + i z|+n -| t·|·- ª|l·¤ª-| ª||’ª l·|- ~·|i ¤++ |ª|
+ i ·|i¤i +  ª||-|- ·||lt· t¤| ‰|| i)
(l+ -|l·|n t¤|l-+  ln :·- ~l·|¦‹¤|, ·+ -| : 132, l·|. 2, ª|. 508)
¬ªrt f¤r‹ª trr ¤ ¤ t r r¬a rr frr¬ ¤rrq ar ¤¤r f¤ ¤r ¤rrq ?
~·|· + ·|i ª||¤ lª¬|: ª ~|· -ª| ¤· l·|‹- t|- + | z|+  ·|·|· -| -ª|
:ª| -·t ª| --·|it + i ·||( ,
q¤  : ¤t l+  ¤¸ + t| ·||( -| --| + | + ª|-| lªn|-| t¸ -ª|
~tª + i ·|| --| ª| ª|n-||- l·|- ª|¤¸ª - ln¤| l+  t-| :·||
-|- ª| ~|· t-||· ª||-|- ·||lt· -|- t| i
¢¸trt : ¤t l+  :ª| -·t + t| ·||( t-| -:| ª| ª|¤|n + ·- t
·| ¤ª|in( ~tª -¸t ¤ ~tª ª|n-||- :·- ª|¤¸ª +  l+  t-|
:·|| -|- ª i
attrt : ¤t l+  -| --t + ª|-| lªn|-| t¸ -ª| ~tª + i ·|| --|
ª| -¸t - ln¤| -| --t + ª|-| lªn|-| t¸ -ª| ~tª + i ·|| --|
ª| ª|n-||- - ln¤| l+  :·|| -|- ª| i
-rr‰r : ¤t l+  n|º ·|| ¬ª| +  t+-| ª| i
¤r-r¤ : ¤t l+  -|ª|--||- + i ·|t z|÷ ª i
(-||º|¸·| ~·| + -|¤| ··|l¤·¤| -º·i·| z|ª|, l·|. 24, ª|. 651)
(3) æ=ætr aæ tæt æ ï a =m   „ fr m  t¬t a æ t =a æ t
(1¸ t·|·- ª|l·¤ª-| tª|- l·|- tª|- + ·-||-
t l+  -| t·|·- ª|l·¤ª--| ··|i~ l·|‹- -|~·¤·| + i
192
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
l¬ª-|- -| t|l·|· t¤| ~|· -- ª| + z ª|¤|n l+ ¤ -| -‹t| -
+ ·-||¤| : “-| ~¤-i l-z|ª- ¤· ·|ai ‰|i l+  ·|· + i z- + ºi ~|·
-º + i -·t ¤| ·|· + i l-|ªn + |n| + |: ·||-¤· -|· -¤· l·|·| i -| -
-ª| ·|ª|| + |n| ~|· ¬-+ - ~|· ·|·|·|tº +  (’l-·||· ª| + |:
·||-¤· -ti ª¬| i l+ · ¤|t -|· + ·i·| t¤| ¤|t -|:| ¤+ ÷-| -||t-|
‰|| nl+ - -ª| +  ¤iz (+  z|º| ª|| + |·|·| + | ª+~| ~|¤| ·|·| -ª|
+ | -ª| (l·|‹- ·||-¤·) - ¬|n| ~|· ¤c| -| -ª| -| ¤t ln¬| t¤|
‰|| :
¤|’-i ¤t ª+~| ···| ~+ ·| + i ·||l-·| ª|
~+ ·| + i -·+  t :ª| +  ·||’ª --t t+-| t l+  --t -+  ¤|lnª- + i
-+  ·|ºi ¤· (z|·|·- + i) + |: :·||·|- -ti t i” t·|·- ª|l·¤ª--|
··|i~ + ·-||-i t l+  :ª| +  ·||’ª ¤|t ·|t| ª| ~|¤| ‰||
¤ti ¤|¤ª| -|n| ·|¤| ~|· -| -ª| + | ¤|¤ª| t|-| ª¬ ·ti ‰|i i t·|·-
ª|l·¤ª-| tª|- l·|- tª|- + ·-||- t l+ · -‹t| - -|:|
¤|t ª+~| lª¬|¤| ·|| -- +  ¤|ª| ~·|i -+  -||·|¸ª ‰|| i
(~|+ |-|n -|··||- + i ~t+ |l-|n ·||‹-, ~n ·||l·|ªª||-i ¤ªª|n|ª|¸-, ª|. 74)
(2¸ t ·| ·- ¤t ¸¤| l·|- ª|: ª +  ·-||- t ·|·|
t ·| ·- ~ -·t l·|‹- ~ ·ª·t -||- + i ¤+  |- + | ¤+ -
~|¤| -| -- + i l¬ ª-|- -| ·|t- ª| -|l·|: - l+ ·|-| ·|-~ t( i -- -|
t ·| ·- - ·¤t l·|- ·| ·|·, t ·| ·- +  |lª|-| l·|- -|t --|ª ~|· t ·| ·- ~·|¸
ª|n-|t l·|- ~ ·ª·t -||- ·|i ‰| i ¤t t ·| ·|- -- + 
¤|ª| ti ‰| l+  t ·| ·- - -|·t + | ·| z|i - |·i t| ·|: i --
193
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
t ·| ·|- - z- + º- + i ~|¤|·| ª| -i l+ · (+  + |n| ª|| ¤ (~· ªt|) l·|·| ·||
¬·|¸ · +   ·|÷ -- + i l-|ªn (-|| º| ~| · n-·||) ‰|| i ¤| t -ª| ¬ |-¸ - + i - ·+  
n¤+- n·|| -| ~-||-+  (+  ª|+  ª ª+ ~ | l·|·| l·|ª| -| ¤ t ln¬| t ¤| ‰|| :
¤|’-i ~-n|t +  -|-| ª| z|ª~ ·|| -|t··||- l-t|¤- ·t¸-| ¤|n| ···|
+ |’·| + i -·+  ª| + |’·| + i -·+ , --t -+  n|·|| + i ·|lº¤| ¤· t|‰|
·|c|- + i :·||·|- -ti t i
·|·| -ª| ~·ªt - ¤t ª|+ ª + |·|·| ª¬| -| -¤· -|c| ~|·
·| t| ª| --·| ‰| | ¤ti ª| l-+  n ·| ¤| i (ªn| :n ‹- ·| ··| t,
, l·|. 7, ª|. 116)
(3¸ t·|·- ª|l·¤ª-| ~-ª| l·|- -||ln+  ª|
-|·¤i t l+  t·|·- ª|l·¤ª-| ~|+  l·|- ~+·| + i ª||lt·|
·||ªi ~¤- l·|ª-· ¤· nºi t: ‰|i i -- + | :--| ·|i - t¤| l+  (+ 
t·z|i (lª|¤|t + |-| ~|ª-|i) -- +  ª|i- ¤· -|c ·|¤| ~|· -ª| -
~¤-| t|‰| -- +  t-+  -| ÷|n lª¤| -| ~-||-+  ¤in ··| + | (+ 
+ |·|·| ~|ª-||- + i -·+  ª| l·|· ·t| ‰|| ¤t| -+  l+  -- +  ª|i- ¤· ~|
l·|·| -| -ª| (+ |n ~|ª-|i) - -ª| ª+( + | n ln¤| ~|· ¤c | -| -ª|
-| ¤ t ln¬| t ¤| ‰|| :
¤|’-i ¤t t +-| -|-|| n+ i- +  ··| + i ·||l-·| ª|
n+ i- + i -·+  t l+  -+  :‹ª||- + i ·|ºi ª| ª¸· t| :ª| ln¤ l+  --t|·|
194
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
:ª| ¤· + |: t+  -ti t i
¤|t + ·-||-i t l+  ¤|t lª|¤|t + |-| ~|ª-|i -a| ~|· ~¤-|
t|‰| -|· t-+  ª| tº|¤| ~|· ~¤-| t|‰| -|· ·|º- ¤· -||·| i -|·| ·|º-|
·|+ ·i +  ª|· + i - ·t (ª|¸ ·|) ·|¤| i l+ · -| ---| n -| ~l-|-i- t ·| ·-
~ |:z|| lª|¦i+  | + i l¬ ª-|- -| t |l·| · t : ~| · ¤ t
¤|l+  ~ | -- ª| ·|¤|- l+ ¤| -| -‹t| - +  ·-||¤| : “( -| · ·||: + i
·| ºi | ·|·| -¸ t ·| -| t| -| ~¤- + ¤÷ | + | ª|-| º + · ·¬| + · -|
¤ t - -t t·l·|·| + ·|i -+ni+   -ti ª ·|| i” t ·| ·-
ª|l·¤ª -| ~-ª| l·|- -||ln+  +  ·-||- t l+  ~-n|t
-~ |n| - -ª| n÷ + i + i -ª| +   ¤|lnª + i ¤·|t ª| lt +  |·| -
+  ·-||: +¤¸ l+  ¤| t ·| ·| ·|ª -| z|tiª t ( ‰| i (ªn|:n‹-·|·¤t,
, l ·| . 7, ª| . 116)
(~|+ |-|n -|··||- + i ~t+ |l-|n ·||‹-, ~n ·||l·|ªª||-i ¤ªª|n|ª|¸-, ª|. 74)
(4) f¬t‹= æ t =otz feut
~-|iªn -| ~l-|-i- t ·| ·- ª|l·¤ª -| ~ ln·¤ n -| - ·| |
- :z||ª +  ·-||¤| : ~-n|t + i +  ª|-| | (+  -|-·||
t · |¸· -l·|·¤ + ·i-| +  ·| -||-( ~+ ªª| -| t ·| ·-
~ --||· l·|- ¤|lª|· + i (+  l·|‹- +  ª||‰| n÷ |: t| ·|: i
~ ·| + i ·|: : “:‹ª||- + i n÷ |: -| :‹ª||- ª| t|-i t l·|‹- ª| n÷ |:
l+ ª| - ·t t: .” -| ~|¤ - -+ ª|in ª| ·|-|- t( :z||ª
+  ·-||¤| l+  (+  -|-·|| t-| t · |¸· ¤·-¸· + i t-|·|ti
195
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
-| (+  ª|+  · ¤· ‰| -| ~|+  |( ·t -|- - t ·| ·-
~ --||· + | ¤i- +  ln¤ ¤|-i n|- + | + t| i -|-|‹-| ¤|t
¤|-i n- +  ln¤ -|n lª¤ i :ª|i ª|·|- z|- |- n: - (+  lª|¤|t +  |-|
·| n|-| + i z|+n -| ~|¤| ~|· ~|¤ ~|· ¤|-i +  ª·l-|¤|-
ª+ |¤º ·|- + · ·|a ·|¤| i t ·| ·- ~ --||· - -ª| ¤z|÷
lª¤| i ¤| t + t- n·|| : -| ·i ·||- ·|º z|i + · ªil·|¤ -| ~|¤
~|· ¤|-i +  ª·l-|¤|- ª+ |¤º -ti ·|-¸·|| i t ·| ·- ~ --||·
- -ª| z|÷ lª¤| nl+ - -ª| - l+ · ~¤-| ¤|’ª| ¤¸·| - l+ ¤| ~|· l+ · ª|
~|¤ ~|· ¤|-i +  ª·l-|¤|- t |:n t| ·|¤| i ª¸ª|·i -|-·|| ~|¤ - -ª| l+ ·
¤z|÷ lª¤|, -ª| - l+ · ~-||- -||ti ~|· -|n ·||- + | ¤|’ª| l+ ¤|
-|-|‹-| ~|¤ - -ª| ª¸ª|·i -|-·|| z|÷ lª¤| i -iª|·i -|-·|| ·|i ¤ti -||·|·|
t¤| i ~|¤ - (+  -|-·|| l+ · -ª| ·| -|i- ¤· ª -||·| i -ª|
-|-- - - (+  -|-·|| l+ · ¤|ti ¤|’ª| l+ ¤| ~n·|œ|| :ª| ·||· -ª| -
~¤-| ¤|’ª| ¤¸·| l+ ¤| i
ª¸ ª|·i ·||l-·| ~-n|t +   -|t ·|¸ ·|, ª|-|( ·| ¤¸ ·|,
-| -· ·| t - ~ l-n - ¤¸ ·| - (~¤- ª|t |·|( l+ ·|-|
ª| ) :z|| ª +  ·-||¤| l+  z| - |- (+  lª|¤|t +  |-| ·| n|-| + i
ª|¸ ·- -| ~ --||· ~| · ¤|-i +   ª·l-|¤|- t |:n t| ·|¤|
‰||, ~-n|t - ~ --||· + | z| - |- ¤· +  ·t ~ - |
+  ·-|| ªi t i
t·|·- ~ni :z||ª + ·-||- t l+  (·|·| t·|·-
~--||· ¤|-i n + · ¤|¤ª| t( -|) t-| - t·|·- ~--||·
+ | :lª-+·||n ¤t + t- t( l+ ¤| : ( ~·|¸ ¤+·||- |
196
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
~|¤ + |-¤|·| t| ·|(, t·|¸· -l·|·¤ + ·i-| - t-|
:ª| :ª| - ·t ·|¤|- +  ·-||¤| t i ¤t ª|- + · t ·| ·- ~ --||·
+ t- n·| : ~-n|t + i + ª|-| | ~·|· -|:| -||’n¸-| t|-| l+  ¤|t
z|-|- t -| -| -ª| + ·n + · ª-| i
(l+ -|l·|n ~ ·| -|t, , ~n t ªiª| : 1102, ª|. 419)
(5) ç+tt+t ær+te ftt= r+ttæ = f¬t‹=
f=æ tæt
:-||-| ~t -|ª l·|- t -·|n + i l¬ ª-|- -|
-|-¤l++ n (·||ªz||t) - ~¤-| (+  ¤·| i· :ª| ¤·| |-| +  ª||‰| ·|·|| l+ 
-ª| + i z|t·| |ªi + | l-|·|i t| ·|: t ~|· -ª| + i lª|ª t - ¤ ~ |l+  ·¤- + 
ln¤ ª~| + i ª·º¤|ª- + i i t·|·- :-||-| ~t-|ª l·|- t-·|n
- ¤· |¸ + ·- +  ln¤ ¬·|¸· +  ¤œ| + | -ª-|| n·|| t¤|
n+ ÷ i + | ·|¸-| (l·|ª| + | ¤¡| ¬·|¸· +  ¤œ| + | ‰||) l-+ |n| ~|· -ª|
¤·| i· ª| +  ·-||¤| : “~-|iªn -|~l-|-i- +  ·|· ·||~| -ª| n÷ + i +  ª|·
+  ¤|ª| ·|a| ~|· -ª| l·|‹- + | -|·i - ·+   ª| + t| l+  --t +¤| ¤ª|‹ª t .
~|¤| :ª| n÷ + i ª| l-+ n ·||-| ¤ª|‹ª + ·- t| ¤| -|· ·|¸- ª| 70 ·|¸-
¬|-| ¤ª|‹ª + ·- t|.” ¤|t ¤·| i· -ª| l·|‹- +  ¤|ª| ·|¤| ~|· -ª| ¤t
¤·| |-| ¤t-|| lª¤| i -ª| ª|·+ z| l·|‹- - n÷ + i + i ·| ·||- ª| + t| t-|
ª|-·| ~|· :- |~ - + ··|, ~·|· :-||-| ~t -|ª t-| : ·|+   -| - ·t- + | t +-|
+  ·-||(·| -| t-| : ·|+   -| ·|i -ti ª+ ·| ¤|t -| ~-n|t -~ |n| +  +  ·-||
·|·ª|· ·|‹ª t ~|· ·|| ~-n|t + i +  ·-|| ·|·ª|·i + ·-| t ª||·i + |(-|-
-ª| + i +  ·-|| ·|·ª|· t| ·||-i t i
197
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
¤t + t + · ¤|t l·|‹- -ª| n÷+ i ª| l-+ n ·|¤| i ¤|t
n÷+ i -‹ªªª- t| ·|: ~|· -ª| + i z||ªi + · ªi ·|: -ª| +  ¤t|
~|n|ª ·|i t: i ·|·| :-||-| ~t-|ª + | l¤ª||n t| ·|¤|
-| ¤|t ª|·+ z| l·|‹- -ª| n÷+ i ¤· ª|·||·| ~| ·|¤| i -|-¤l++ n
·||ªz||t - ~¤- ¤·|i· + | :-||-| ~t-|ª +  z||l·|ª
t·|·- ~·|¸ ·|>  -|ª·|i + i l¬ª-|- -| ·|·|| -| -ª| -
¤¸· ¤|l+ ~| ª| -|œ|n~ l+ ¤| -|-|‹-| t·|·- ~·|¸ ·|>  -|ª·|i - ·|¸-|
ln¤| ~|· -ª| n÷+ i +  ¤|ª| ·|( -| -ª| ª|·+ z| l·|‹- - -ª| n÷+ i
+ i ·|·||- ª| ·|+-·|¸ + i ~|· + t| : -| :ª| n÷+ i ª| -ti l-+ n¸·||
~|· -| --t|·i :-|~- -ti + ª·|| ~|· --t|·i ·||- - -||-¸·|| :-||-|
~t-|ª l·|- t-·|n -| ~-n|t -~|n| +  + ·-|| ·|·ª|·
·|‹ª ‰| :ª| ln¤ -‹t| - t-| ~¤-i :-|~- + | t+-| lª¤| (¤|’-i t-|
- -- + i + ·-|| ·|·ª|·i + i ¤·|t ª| -- + i :-|~- + i) i
(n+-n -|··||- + i ~t+ |l-|n ·||‹-, , ª|. 136)
(6) f+t¬tï æ ï ttï+tt=ï tt¬tete =t +tt¬t ¬tç
(+  z|º ª| t ·| ·- ª|l·¤ª -| -| t ¸ ¤ ¦i- z| ¬ ~ ·ª n +  |lª·
·|in|-i + i l¬ ª-|- -| ~|¤| ~| · ~ ·| + ·- n·||
l+  “-| ~ª·|t|- + | ·t- ¤|n| t¸ -| ·i (+  ·|i¤i t l·|ª| + | ~+ª|·
l-|·|i + | ª| ·| ·t-| t ~| · -ª| ¤· l+ ª|i -|’¤i·| + | ~ª|· -ti
t| -| i” t ·| ·- ª|l·¤ª -| z| ¬ ~ ·ª n +  |lª· ·|in|-i, +  · ·| ···||-i,
·| | ª| ª|-|ª|-i - +  ·-||¤| l+  “¤ t (+  l·|‹- t ·||
198
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
¤|lª¤ ª|·| ªi¤ + | ·t- ¤|n| t , -ª| + | -|-| ¬|l-ª| t ~|· ·|·| -·i
·|i¤i ¤· l-|·|i ~|( -| -ª| +  + |- -| ¤t + t-| l+  “( ¬|l-ª| | --t|·
ln¤ z|¬ ~·ªn + |lª· (·|| ·|·|ª|ª -| ·t- t) + | ¤·||-| t l+ 
“~|·| +  ·||’ª l+ · - ~|-| ¤·-| tn|+  t| ·||(·|| i” -| ¤|t z|ºª|
-|n| ·|¤| ~|· ªª| ª||n -+  ·||:·| ·t| l+ · ¤|t ~|¤| ~|· t-| - -ª|
ª| ª¤|+- l+ ¤| -| -ª| - + t| l+  “-| - z|¬ +  t+-| ¤· ~-|n l+ ¤|
l+ · ~·| -+  -ª| ¤· l-|·|i + | ~ª|· -ti t¤| i”
(·|t¸·|-n ~ª|·|·, ª|. 140)
ª| t ¤| ·| | l t·
--t·+  ;‹-tt l-t‹+ -t·t +· t ¬t+ t ·tt-t ¬t’-t-t + t
t ; ;+  + + -t ¬z +  t l·tt :-t +t-t ¬ +t +  t
+e t -t ·t¬ -t -t·t :-t + +-t t+  t ·t t -t ¬t’-t -t + t
(7) vtutaï= =t +tæ tttæt
z|¬ -ª-||- + ·-||- t : “-| - z|t‹z||t
·|·|ª|ª, t·|¸· ·||ª| ¤|+  + i ·|·||- -|·||·+  ª| ª|-| l+ 
“-| z|·|| ·|·| l·|¤|·||-| ~|· ¤i·|- ·|·|n| -| ·t| + ·-| ‰|| -|· ¤|ª|
z|¤|-i- -|ª|-nt t| + · t·|- -|+  z|+n| -| l+ -|· ª· l+ -|· ~|-
~|· -|:| ª| -|+ |·|n| + ·-, -|:| ¤· ~|·| + + - -|·|· -| ~¤- lªn -|
·|t- l·|¤|ª| lt--|- ~|· -|+ - -|tª|¸ª| + ·-| ~|· ·|·| ª| + |: -|:|
¤+ |· + · + t-| : “( ~·ªn + |lª· | -a| :- + i -·+  ·|c|, -|+ |·|n|
-| t-| --t ª||l·|- + ª-| ·¬·| ~|· --t|·i -|ªª + ··| i” l+ · ·|·| -|
-- + i -·+  ·|c-| -| ¤|t ª|( ·||( ¤| l·|·· ª| ~|- -ª|i -·+  ·||·|
199
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
·||-, -- -| ª| -|· ¤|ª| lª|+  (+  ti z|ºª| ~|-| ~|· ÷·|-| ~|· -|:|
+ t-| l+  “¤t| ª| -|n ·||~| i” -| -| -ª| (+  --||-|| -||·-| -| ¤|t
·||·|-| -·| · ~|-| l+ · -| ¤c -| -| ¤| t ·|n
+ · ¬ |+  t| ·||-| i” (·|t¸ ·|- n ~ª|·|·, l·| >   - ·i+  t , ª|. 165)
(8) vt-¬t=p æ tfef=tut =-¬tfatut æœttf=tut
æ ï tt-=-æ a
ªrrªr¬ rr¢tªr (+ ·|-|i) +  (+  -|ª-i :ªn|-|i ·||: (ª|’¤-
:ªn|-|i +  ·||l-|~-n -|ªi-| +  ª|-ª ¤|+-| ~|ln-| -|ª-i + tn|-
t) - ·|-|¤| l+  -|·¤-| -|lª·|ª -| rr-¢ªt ¤ rf¤ ¬r at·| t¤| ‰|| i
z|·+ |( + |l+ n| -| ª| (+  :ªn|-|i ·||: ~ª|( ª·|·| ª| ~|ª|·| ·|ª|
‰| i ¤|t l·|‹- -‹t -·| + ·- n·|| i -- + i - ·|i~ - ¬ ·|·| t|- + i l·|-|
¤· ª||·| rr-¢ªt ¤  rf¤  ¬r ¤·z||- t| ·t| ‰|| i -ª| -|ª-i :ªn|-|i
·||: - ·|n‹ª ~|¤|·| ª| ·|¸ti rr‹¤r¸rr rr-¤rtq ¬rf¬ª¤r ¤ rf¢ftª¤r
t-¤r f¤ª¤r ¬ œr rftª¤r ¤c -| z|ª~ l+ ¤| -| l·|ª| :ªn|-|i ·||: ¤·
l·|‹- ‰|| ¤|t -|i¬ - n·| ~|· :·· -·· t|‰| ¤|- -||·- n·| i -|·|· ¤c -
¤|n - rr-¤rtq ¬ rf¬¤r ¤c - + | lª|l-ª|n| ·||·i ·¬| i
:ª| + i ·|·+ - ª| -- + i t |n- ·|t-· t|- n·|i i z|·|·( ~ |ln¤|
¤c - ¤|n -|ª-i :ªn|-|i ·||: + | t nl+  ¤| ·|¤|- t l+  -| - ª¬| l+ 
l+  ·n| z|¬ - ·i+  -, ¬rrtt ¬r¬ tr‹ªa +  t|‰| -|·||·+ 
-| “¬ trr” t ~|· ~|¤ +  ~|·| ~|·| (+  ~ ·|i·|n ¬ -+  - z|º ª|
¤|’-i ª|-|- ¤|n| f¤r‹ª ·|ª t ¤|ª|i +  ~ |n-| -| ·||·| ·t| t i ¤t| -+ 
l+  ¤|t f¤r‹ª -|lª·|ª ª| ·||t· l-+ n + · ·||·| ·|¤| ~|·
200
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
-ª| :ªn|-|i ·||: + i - ·|i~ - ª|·|n ·|: i
(9) æ ftt=at= æ ï ttzæ
r¢t¬rªrr¢ (·||·|n :ªn|-| lª|‹·) +  (+  :ªn|-|i ·||: -
+ z :ª| -·t ·|-|¤| l+  t-||·| ·|· ¤  fªr tarª +   :--| +  ·i·| t
l+  ~·|· + | : -ª| + i z- ª| ¤  fªr tarª -| --·-| -||t -| --·
ª|+ -| t i -| · z| º ·||: (- -| -+ ·i·|- 22 ·|·ª|) +   ª||‰| ~ ·|i·|
-| ~ |-|n| ¤ z| ~|¤|, -ª|i +   ·|¤|- + | ¬ n|ª|| t l+ 
“rr¢t¢ ·|-|i + | -||lª|-| ‰||, l·|ª| + i ¤·|t ª| ·|· ¤|n z-
¤· ª||¤| + ·- ‰| i (+  ·|- -+·i·|- 2:00 ·|·| -|·i ~|¬ ¬n ·|: i
t· -·+  ¬|+ -|+  ª|‹-|º| z|¤| t¤| ‰|| i t¤| + i ª|·ª|·|tº,
ª·º-| +  ¤œ|| + i ¬÷¬÷|tº ~|· + ti ª¸· ª| ~|- ¤|ni + œ|| + 
·||+ - + i ~|¤|·| -||t|n + | -|·|iª ¤tz|- -|+  ·|-| ·ti ‰|i i
~-||-+  -|·i -·|· ¤ fªrtarª + i ªi¤|· +  + ·i·| (+  ª·º- ¤· ¤÷i
-| -|:| ¤t| l+ ª|i + i rrr¤r¸¢ªrt + | (tª||ª| t¤|, -| t÷·|÷| + · -a
·|a| i ·|·| -| - lt--|- + · +  ª·º- + i -·+  ·||· ª| ª¬| -| -|:|
ª|+ ª + ¤÷| -| -|-·|¸ª| (+  tª|i- ¤ ·|-|in n÷+ i (+  z||¬ ¤·
·|ai lª¬|: ªi ·|| -|·i ·||l-·| ª¬ + · -|ª+ ·| ·ti ‰|i i -| - (ª|i
tª|i- n÷+ i l·|‹ª·|i -| ¤tni ·||· ª¬i ‰|i i -| -ª| +  tª- -| (ª||
·|-| t¤| l+  -|:| l+ ª|i -|i·| + | t| z| - ·t| i -| :ª|i +  l+  ·¤- -|
-a| ~| · z- ¤· -|n- t ( -ª| ª·º - + i - ·+   ·|c - n·|| i ·|¸ ti
-| -ª| +   +  ·i·| ¤t -||, ¤+ |¤+  ¤| t ¤ · ~ª|·|· n÷ + i ªr r;ªr t|
·|: i -ª| +   :ª| - ·t ~-||-+  ·| |:·| t| ·||- + i ¤·|t ª| -| t++ |
201
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
·|++ | ·t ·|¤| ~| · ÷· +   -||· ‰rt ‰rt ¤ r ¤ª ¬ªrr, l·|n ~|l¬ ·
·|t|z| t| ·|¤| i
¤rªr ª|·t t: -| ·|· ¤|n| - -|:| ª|·||n| ~|· :n|·| + i
-·+ i·| ·|-|: i :ª| +  ·||’ª -|·i t|n- ~·|i·| t| ·|: i -|:| -| ~¤-
~|¤ + | t|z| - ‰|| -|·|· -|· ·|· ¤|n| + | + t-| t : “-| ·|t+ i ·|t+ i
·||- + ·-|, ·|‹º| z- ¤· ·|a| ·t-|, ·|· ª| ·||·|- + i ·|i + |lz|z|
+ ·-|, ÷|+º· -iª + i ª¤| ª- -| + z ª· +  ln¤ ª|| ·||-| ·|·| ·|ª|·
t|-| -| l+ · ¤|ti + l+ ··|- -|·i t| ·||-i i” ª||· ·|· ¤|n ¤·z||- ‰|
l+  ~|l¬· ~-||-+  -|:| +¤| t| ·|¤| t . :ª|i t|n- -| + -|| ·|z| 15
lª- ·|·|· ·|( i
rr tt ¬ z| -ª|i·|i l+  (+  lª- l+ ª|i :ªn|-|i ·||: - +¸  n
+ i (+  ¤œ|i -| · ·|÷ ·||: + | ªi ~| · + t| l+  ¤ t -ª| t|· +   ¤¸  ¬
¤ t ¤œrt t ·|| ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa + | ··|i- ‹-¸ ·
z|·i+   +   ¤r ¬¸ tr rrt¬r¢ -| ¤t-|¤| ·|¤| ‰||, ~|¤ ~¤- ~|ª| ·|
·|ª| ·||: + | l¬n| ª ª|·| ·| t-· t| ·||(·|| i
-| - ·| ª| ti ¤¸  ¬ ¤ t ¤œrt ¬|: , -| :| ( ª|| n·|| ·| ª| -| · l·|ª-| ª|
+ | : -|i·| l-+ n + · ·||·|i t| i ¤| t lª- ~| · ~|·| + | lª-,
-+ ·i·|- (+  ª||n t| - ¤|n| t -| ·i - ·|i~ - ª| ·||·|
¬ ·|·| -ti t : i”
(-- +   ·|÷ ·||: +   -~ªª| ·|- +  z ¤¸ t l+ ) ¬r¬rr
+   ¤¬t ª| l-ª·|- ·¬- ¤|n ¤¸  ¬ ¤ t ¤œrt + i ·|·+ - ª|
- lª|+   -| · ·||: + | “¤  fªr tarª ¤ t -r z ¬” ª| -·||- l-|ni,
·|l-+  -| · ·||: +   (t ª||ª| l·| --||ª|·i ~| · ·| t|-- -| ·|i ¬ |l- ·
202
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
º ¤|t :·| |+  | t| ·|¤| i
(10) ætfvtæ  =t vtte f¬t‹=
rrrrr¸¢¬rªrr¢ (·||·|n -|ªi-| + ·|-|i) +  (+  :ªn|-|i ·||:
- + z :ª| -·t ·|-|¤| l+  -|· ·|--|| + i ~--|i (¤|’-i -|·i ~tln¤|)
¤· l·|‹- + | ~ª|· t| ·|¤| l·|ª| + i ¤·|t ª| ·||·t| -ª| + i -·|i~-
~-||-+  l·|·|÷ ·||-i ‰|i i ¤|t l·|‹- lª|+  ~tln¤| + | -·|· ~|-|
~|· -ª| ·-|+ i ª-| : ~¤- z||t· + | z|÷ + · -|:| ª| z||ªi + · n|,
--t ª‹¤| + i ª|n- ª| -||n|-||n + · ª¸·|| ¤·-| --t, --t|· ·|--||
~|· z||t· + | ¬·-| + · ª¸·|| i :ª| +  :n|¤| ·|i -·t -·t + i ·l-+ ¤|
ª-| i -|·|· + |: ·|·|i -|+ - -ª| ~tln¤| +  + ·i·| - ~|- ª-i ‰|i,
-|-|‹-| ¤|t ¤t ª|·| + z ª¸· ª¸· ª| + t-| i
q¤  ·|- ~tln¤| + i -·|i~- l·|¤|ª| ¬·|·| t: -| -| -
·|·|·| + · -|‹·|¸-| z|·|·( ~|ln·¤| + |lªl··¤| ··|l¤·¤| ~œ||l··¤|
¤c-| z|ª~ + · lª¤| ~|· ~¤- ¤i·| -|lz|ª ¬rrtt ¬r¬ tr‹ªa
+ i ·||··||t -| :lª-·||ª|| ¤z| l+ ¤| ~|· º|¸·| + l·¤|ª
+ i i + z ti ª· ·||’ª -·|i~- ª|·|n ·|: ~|· ª||·i ·|-
~-- ·t| i ª|·t ~tln¤| + | ¤|t l·|‹- -·|· ~|¤|, -ª| + | -|t ª|¸·||
t¤| ‰|| i -ª| - + ·|t- t( ·| -|lz+ n --||-| + t| : “~|·| ~|l¬·i
·||· ~|¤| t¸, --t|· ¤tt - -|:| ·|t- -||·| t, ·|- ·|· ·|º-|i t|n- -|
z- ¤· ¤÷| ·t| t¸, -|· “f¤r‹ª ªrªr” - ·|i ª|-|:||¤| t l+  ·|º|
·||·| ~| ·||, ¤t n|·| ·|t- -|+ - ¤· t, ·||- + i ª|n|-|-i -||t-| t
-| ª|·||·| -|- ·||-| i” ¤t + t + · ¤|t l·|‹- ·||:·| t| ·|¤| ~|·
203
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
~|·| -+  ª|·||·| -·|· -ti ~|¤| i
(11) ¬tt¬tt f¬t‹=ta æ  æ=t= =t +trm¸ ¬t rt ¬tç
¬‹¢=ª lª|‹· +  (+  z|t· ¤i· ·|| ·||a +  (+  :ªn|-|i ·||:
+ | -t·i·i ·|¤|- + z :ª| -·t ª| t : -|·i z||ªi +  ‰||÷ ti ~ª| ·||’ª
-|·i ~tln¤| -| (+  f¤r‹ª ·||lt· t¤| ~|· t-| -·t -·t ª| -·| + ·-
n·|| i :ª| ª|¸·- t|n + | ª¬ + · -| ·| tª ¤·z||- t¤| ~|· ·|·|t
·|·|t :n|·| +  ln¤ ¤t-|| -|·|· l+ ª|i ~|l-|n +  :n|·| ª| + |:
:+ |+ | - t¤| i -|·i ·||·|| + i t|n- lª- ·| lª- l·|·|÷-i -|ni ·|:,
¤|t ---|iª ª| t|-i -|·|· + z lª- ·||’ª ti lª|l-ª|n| ¬·-| t| ·||-| i
:ª|i ¤·z||-i -| (+  -¤in ~ª|| ·|·|· ·|¤| i
:ª|i ª|·|- ·||·|n -|ªi-| (+ ·|-|i) ·|i ·||-| t¤| i ¤t| -| -
z|¬ -·i+ -, ¬rrtt ¬r¬ tr‹ªa + i ·||··||t -| t|·|·i
+  ln¤ ·|i ·|t- + |lz|z| + i -|·|· -| + |-| ·t| i :ª|i ª|·|- -¤|·| z||t
(·||·|n :ªn|-| lª|‹·) -| :l·--||( l·|> | -|’- -|‹~l+ ª t¤|, ¬rrtt
¬r¬ tr‹ªa ·|i -ª| :l·--||( l·|> | -|’- -| z|·i+ 
t( i -| ¤t| ·|i -|n|+ |- + ·- ª| -|tª-| ·t| i
-| ·|t - ¤· z||- ‰|| -|·|· ---|iª + i + | : l+ ·- lª¬|: - ª -i ‰|i i
:ª|i ¤·z||-i +  ~ |n-| -| (+  lª- -| ~¤- ¤i·| -|lz|ª + | ¤|ª + · + 
·|t- ·|¤| ~|· -- + i ·||··||t -| :lª-·| |ª|| + ·- + ·- ª|| ·|¤| i
| -| :| º ¤|·| -| z| ¬ - ·i+  -, ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
+ i l·| ¤|·- -ª|i·| t: i ¬r¤ - +  ·-||¤| :
“+¤¸ ¤·z||- t| | -a + · ª¬| | ~r¤ ¤ t ¤rr¤rr at¤ 
204
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
rr -r¤ t r ì” ¤t ª|- + · -|·i ~|¬ ¬n ·|: i
--||·| +  ·| ~ª| + ·- +  ·||’ª -| - ·|·| ·| ·| |· ~¤-i ·| |·|| + |
ª¬| -| -|:| -·ªini +  ~|ª||· -|t ª|¸ª| t( ~|· (ª|| n·|| l+  ¤|t ¤|+  :
ai+  t| -|+ i t i -| - ·|·| ¤t ¬ z| ¬ ·|·i ~¤-i ¤|lnª| + | ª|-|: -|
¤|t ·||ni : “·|º| --t -||’n¸-| t l+  -ª| + i t |n- l+ --i ¬ ·|·| ·t-i
t, ª¬-| + z ª· ·||’ª l+ · ¬ ·|·| t| ·||(·|i i” z||¤ª :ª| + i ¤·|t ¤t
‰|i l+  ~ ª|( ª·|·| -+  : n|·| + ·|- +  ·|| ¤·|¸ª ~|·| -+  t-| - -ª|
-|+ --|n -‹ªªª- t |n- -| (+  ·||· ·|i -ti ª¬| ‰|| i -|·|· -|·i ¤|lnª|
+  z|+¸ +  ¤ z|·t|- ·| n- ª||l·|- t( ~|· ~tln¤| + i
- ·|i~ - ai+  t| ·|: ~|· ¤¸ t-| ¬rrtt ¬r¬ tr‹ªa + i
-¤··||t ~|· + ·-| ª| -ª| f¤r‹ª ª| -·||- t |lª|n t: ~|· ~|·| -| (+ 
Œ¤|· ª| -|ª-i -|‹- + | ·||¤ t¸ i
(12) ttzæt =t ¬tt= o¸a ¬tç
tr¸ªrq ¤¤rrªr (¤|l+ ª-|-) ~º+  +  -|+ i-| :ªn|-|i ·||: + |
·|¤|- + z ¤¸ t l+  lª|. 2003 :. -| -|:| ¤· l·|‹-|- +  ~ª|·|- t|
·|( i (+  -|÷n ~| + · -|:| ¤·z||- l+ ¤| + ·-i ‰|i i -| - ·||·|n
-|ªi-| (+ ·|-|i) t|l·|· t| + · ~¤- ¤i·| -|lz|ª ~-|i· ~tn ª|‹--
+ i ·||··||t -| -t·i·i ª+~| ln¬ + · t|n|- ¤z| + ·
lª¤ i ~|¤ - ª+~| ¤· + z ln¬| ~|· -ª|-ni ªi i
-ª| lª- ª| -|·i -·|i~- ·|t-· t|-| z|ª~ t| ·|: i + -|| ·|z| 2 ª||n
·||’ª lª|. 2005 :. -| -·l·|·¤-i + |ª| -| lz|+ - +  ln¤ -|·|++ ·
~|·||ª (+ z|-|i·) ¤t-|| i 10 -|: lª|. 2005 :. ·|·|·| -|·|n :l‹-t|:
205
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
lª|¤|t ··| + i (+  ·|ª ª|¸·- ~|·- l·|ª| +  ª|· +  ·||n ¬n t( ‰| -|·
ª||-|- ~| + · ¬÷i t| ·|: i ¤|t :l‹-t|: ·|ªª| +  ~|n-| -| + t-
n·|i : “-|·i ª|ª- -|÷n + | --t|· + ·|-|i ¤|n ¤i· - ¤+ ÷ ln¤| t
~·| -| --t ~|· --||-| -·l·|·¤-i + |ª| ¤|n| + | -||· ª¸·|i i” ¤t ª|-
+ · -| ¬|+  +  -||· ·||· ·||· ª| -|i¬ -||·- n·|| i
:ªn|-|i ·||:¤| - -|·i t|n- ª¬ + · z|·|·( ~|ln¤| ¤c-|
z|ª~ l+ ¤| i ·|·| -+  ¤|t z|·|·| z|·i+  ¤c- ·t- -| -·|i~-
ª|·|n ·||-i -|·|· ·|·| ª+  ·||- -| l+ · ¤ª|i t|n- t| ·||-i i --||·|
:z|| +  ·||’ª -·|i~- l·|¤|ª| ¬·|·| t| ·|: -| ª|·| - l-|n + · ~¤-
¤i·| -|lz|ª ~-|i· ~tn ª|‹-- + i ·||··||t -| :lª-·||ª||
¤z| + ·-| z|ª~ + · lª¤|, “¤| ~œ||· ¤i· t· ·|n| -|i·” -| ~-||-+ 
:ªn|-|i ·||:¤| - ª¬| l+  + -|· + i l¬÷l+ ¤| t¤| +  ·||· ª| ¬n
·|: ~|· ªi¤|· ·|i· ·|÷i ·||· ·||· ª| ltn- n·|i i t-| ·|·|·| ·|( l+  -
·||- ¤t l·|‹-|- ~·| t-||·| +¤| tz· + ··| i ¤+ |¤+  ª·¤|·| ª|
l+ ·n| ¬rrtt ¬r¬ tr‹ªa -|ª+ ·|- t( -z|·i+  n
~|( i ¤|t -|÷n ·|t|ª|i t| + · + t- n·|i : “-|:| -|~|+  + · ª| -|
-|ni ·||-·|i i” ~-|i· ~tn ª|‹-- - -ª| + -|· ª|
·||t· l-+ |n lª¤| i -|·i -·|i~- ·|i ª|·|n ·|: -|·|· ª¸ª|· lª- + z
~|· -|÷n ¤t-| ·|: ~|· ·-|+ i ª- n·|i : “--| 80 -n·|| t|
~·|· 80,000 ·|i t| -| -|·| + z -ti + · ª|+ -, --t|· + ·||- -|ªi-|
+  + z ~œ||·i l·|‹- t l·|- +  ·||:ª| t-| -|·|·|¸· t ¤·-| t-| --| ª|·|
+ | ·|n| ª·|| ª- i t-| - l+ · ª| z|·|·( ~|ln¤| ¤c-| z|ª~ l+ ¤|
-| ª|·| -|÷n| - ¤t + t- t( ·||·|-| z|ª~ + · lª¤| l+  t-| lª|+ 
206
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
--t|· + ·|-|i ¤|n ¤i· ~œ||· ª| ÷·- t i”
(13) 500 =ttær ætf+tæ f¬t‹= æ ï tte rat=tï
ªrrªr¬ ;t¬rrr lª|‹· +  -|z|t¸· z|t· (tª·~|·||ª) +  -|+ i-|
:ªn|-|i ·||: + i tnl+ ¤| -t·i· + z :ª| -·t ª| t :
-|· ª| ·||:¤| + i z||ªi lª|. 2001 :. -| ~¤- -|¤| ·||- + i
·|lº¤| ª| ~|· t-||·i :+n|-i ·|t- + i z||ªi -|¤| +  ·|º ª| - + · ªi
·|: i ª|-| -·+  ª| z||ªi + i -·¤|l·¤| z|ª~ + · ªi ·|: i nl+ - z||ªi
ª| -+·i·|- 3 -||t + ·n -|¤| + i ª|-| ·|lº¤| - ~-||-+  ·|·|· + |:
¤·|t ·|-|( z||ªi ª| :‹+ |· + · lª¤| i -- +  :ª| -·t :‹+ |· + ·- ª|
ª|·| ª-| ·|¬ª ·t ·|( i ·|t· t|n t-| - ª~|( + ·- ~|· rr-¤rtq
¬œrrftª¤r ª| ¤·||:+  ¤·|·| ¤c- + | lª|l-ª|n| ·||·i ·¬| ~|·
-|º-ln+  ·|·|(~ ª| ªt|-i :n|·| ·|i + ·|¤| i l·|n ~|l¬· ¤|t
ª|-| z||ªi +  ln¤ ¬ª ti ·|·|i ·|i t| ·|: i
z||ªi ¤|n lª- -|·i ·||·|i (¤|’-i -|·i -|¤| ·||ª ·|t-) + 
t|‰| ¤|- -|÷ ·|( ~|· ¤|t ·|t|z| t| ·|: i ·|ª| -ª| -ª| t|z| -| n|¤|
·|¤| ~|· ªºª|-i + · ªi ·|: i z||ªi +  -iª|· lª- -|· -|¤| ·||ª ·||:
(¤|’-i ·|t-|:) + | ¤ni-|| ‰|| i -ª| lª- ·|i ª|-| ª-t- (¤|’-i -|·i
·||·|i ~|· ·|t-) ·|t|z| t| ·|:, ·|÷i -|lz+ n ª| -- + | t|z| -| n|¤|
·|¤| i
¤t lª|l-ª|n| :ª|i -·t -|n-| ·t| i ·||’·| ~¤+ |- -| --
+ i t |n- ( ª|i t| ·||-i l+  ~|a ~|a ~+ ·|ª ª| ·|i -ti ª| ·|n
¤|-i i t-| - -- + | -|º-ln+  ~|l-|n| ª| :n|·| ·|i + ·¤|¤| -|·|·
207
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
+ |+ i ·+ -| ¬-| + ·- +  ·|| ¤·|¸ª + |(ª| t|- +  ·|·||( -- + i t|n-
-|·|iª ¬·|·| t|-i -|ni -|: i ~+ª|· ~|l-|n -| :n|·| + ·- ª| ti
-|‹~ + · ª- l+  (:n|·| + ·- + i ª|¸·- -|) t-||·i ¤rrª ¤ r oatr t,
t-| -| t·|- t l+  --| n|·| ~·| -+  + ª| ·|-| t( t| . n·|-| t, arr
f¤ trt ¤tt ¤ rfrr¬ tr rrtt¢ rr l·|ª| + i -·|· - --t ~·| -+  ·|-||
·¬| t i
l+ · t-||·| ·|l·|- | rr¤rf¬tr rr¤a¸ ªrrar ar’¤t¤r ra
¬œrrftª¤r +  :ªn|-|i ·||: ª| t¤| i -‹t| - -|’¤i·||- ~œ||l··¤| + 
·|·i( :n|·| z|ª~ + · lª¤| i -|’¤i·||- ~œ||l··¤| + i
·|·+ - ª| ª|-| (¤|’-i -|·i ·||·|i ~|· ·|t-) + i -·|i~- ª|·|n
·|: i -+·i·|- 4 trr¬ ¤¸ti ·|i- ·|( i
q¤  f¢ª ª|-| + i -·|i~- (ª|i l·|·|÷i l+  -‹t| - ¬|-|
¤i-| ~|· ·||n-| ·|‹ª + · lª¤| i -+·i·|- :ª|i t|n- -| 72 rr‹º
·|·|· ·|( i ª||· ·|· ¤|n :l‹-t|: ¤·z||- ‰| i lª|ªt- ¤|·|i + i + |:
ª|¸·- -·|· -ti ~| ·ti ‰|i i t-||·i ¬z| l+ ª-|-i l+  ¬rrtt ¬r¬
tr‹ªa +  ·|÷ z|t·||ª ~nt|·| -||n|-| ~·|¸ -ª|ª
ºªr¢ t¤rr ¬¬ ¬œrrftª¤¬ rr-¢ªt ª| + |- ¤· ·|l·|-| t|
·|¤| i ~|¤ - + ·-||¤| l+  26 frrªº ·||’ª ¤|-i l¤n|-|
¤i n·|i i t-||·i -·|· ·|÷i ¤· ·|-| ·|: i t-| - (+  (+ 
l-|-º l·|- + · ·|·||·| i ai+  26 frrªº ·||’ª ª|-| + | t|z| ~| ·|¤|
~|· -‹t| - ¤|-i -||·|| l+ · ¬|-| ·|i ¬|¤| i :ª| +  ·||’ª -‹t| -
·|-|¤| l+  t-| ª| o r¤  ªr¤  ªr¬rq tª| tª| + · ~l·| ·¤- ª ·ti ‰|i i
-|·|· -¤··||t -|lz|ª + i ·|·+ - ª| ai+  26 frrªº ·||’ª -- + 
208
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
l·|ª-| ·|n- ª|÷- n·| ~|· -- ª| ¤i¤ ·|t- n·|i i -- -| ª| (+  ªr¬r
- (l·|ª| +  n-·| n-·| + |n + |n ¬|+ -|+  ·||n ~|· ·|÷ ·|÷ ¤in
ª|- ~|· n-·| n-·| -|¬- ‰|) ~¤- ·|‹ª t|‰|| ª| t-||· lªn| + |
¤+ ÷ ·¬| ‰||, ·|·|·| + · + -|· ª| ·||t· l-+ n + · ·||·|i i ª¸ª|·i ·|n|
- ·|i ·||·|- + i + |lz|z| + i nl+ - ¤|t l·|· ·|: i ¤|t ·|÷i ·| ·|ª|i + 
~|n-| -| :l--·||( + · ·ti ‰|i l+  -|:| z|÷ ª| -| ~·| -ti ~|-·|i i
¤¸ t-||·i -·|i~- ·|t-· t| ·|: i
;tr ·|+-·|¸ + | ‰||÷i ti ª· ·|·|·i ‰|i l+  + |: ~|· ·|n| --
ª|-| ¤· ·||lt· t| ·|: i t-| - ª|·||·| rrr¤rr¢q ¬œrrt ~nt|·|
-||n|-| ~·|¸ -ª|ª -·|ª··|| ~n ~œ||l··¤n -|ª-i ª| + |-
¤· ·|l·|-| l+ ¤| i ª||·| -||·|·| ª|-- +  ·||’ª ~|¤ - + ·-||¤| 363
-| - ·| |
¤lc¤ ~|· :ª| ~-|n + | 12 lª- -+  ·||·i ·l¬¤ i t-| - -- + i
ltª|¤- ¤· ~-|n l+ ¤| :ª| ª| + |+ i :+ |+ | t¤| nl+ -
·|n|~| ª| -|+ --|n -|· ¤· ·||- - z¸ºi i ¤|t ~·| ·|i -|º-ln+ 
¬|+ -|+  z|+n| -| -- ª|-| +  ª||-|- ~|-i i (ª|| n·|-| ‰|| l+  + |:
-|ª|-ª|n ~-|ln·¤|- +  ·|·i( ¤t ª||·| -|~|-|n| + · ·t| t i
+ z lª- ·||’ª l+ · -- ª|-| + i -·|i~- l·|·|÷i ~|· l·|·|÷-i ti -|ni
·|: i
rrtt ·|t- + i -| (ª|i t|n- ‰|i l+  -|l···| +  ·||’ª -ª| + |
or¤ ªr¤  rr¤¬ ¤r¬t ªr¬rq -·|· ~|-i ~|· ÷·|-| z|ª~ + ·
ª-i i :ª| ª|¸·- t|n ª| -|·|·|¸· t| + · t-| (+  lª- ·||·|n -|ªi-|
(+ ·|-|i) ¬rrtt ¬r¬ tr‹ªa + i ·||··||t -| t|l·|·i + 
209
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
ln¤ ·¤|-| t( i ·|·| t-| ·|· ª| ·¤|-| t|- n·| -| ·|t- ~|· ·||·|i
+ i -·|i~- -|·|iª l·|·|÷-| z|ª~ t| ·|: i -|·i ·|t- :ª|·|· + ·-
n·|i l+  ~|¤ ¬rrtt ¬r¬ tr‹ªa ª| -|n|+ |- +  ln¤
-|- ·||:¤ i -|·|· t-| ª|-i ~- ª| -i + ·- t ( ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
+ i ·||··||t -| t |l·| ·i +   ln¤ ·||·| n -|ªi-| ¤t-|
·|( i
(·||’ª lª|ªt- ·|t- - ·|-|¤| l+  l·|ª| ¤+- ~|¤ n|·| ¬rrtt ¬r¬ tr‹ªa
ª| -|n|+ |- +  ln¤ l-+ n ·t ‰| -ª| ¤+- ¤|t ¬rfrr¬
f¤r‹ª ·|| :- --||-| rrarªt ¤ ª¤ar ¤ r trt¢rt ‰|| (·|| ¤+-- +  ¤+-- t-|
-·| + · ·ti ‰|i) ¬ª ·||lt· t¤| ~|· z|ªiª ¤·z||-i +  ~|n-| -| + t- n·||
~¤- ·||:¤| + | ·|+ |, t-| ª|·| -|n ·||(·| i -i·| ¤t ·|-|¤| l+  -ª| + i --|
-+·i·|- 500 ª||n t ~|· ¤|t ·|·|· ªª- ~|l-|n t i)
¤rªr t-| ¬rrtt ¬r¬ tr‹ªa ª| -|n|+ |- + 
ln¤ l+ -|· -| n·| -| tª·~|·||ª ª| -||·||:n + |- ¤· ·|· ¤|n| -
·|-|¤| l+  ª|-| + i t|n- :l‹-t|: -z|¤iz| -|+  t| -|+ i t, (ª||
n·|-| t l+  ~·| ¤t l·|‹ª| -ti ·|-|·|i i ª|-| ·|·|·|· ¤ti -|-|n·||
+ · ·ti t l+  º‹r ¤r¤tr ªr¬r ¬r ì ¤t ·||- + · t-| ¤·z||- -| ·|t-
t( -|·|· lt--|- + · +  -|n|+ |- +  ln¤ ~|·| ·|c- ·t i :ª| ª|·|-
·||· ·||· + |- ¤· -- + i -·|i~- ¬·|·| ª| ¬·|·| -· t|- + i :lœ|n|~
ªi ·||-i ·ti i
(·||’ª -| ·|t- - ·|-|¤| l+  -ª| ¤+- t-| ~|¤ --||-| l+ -|· -| -·|· ~| ·t ‰|
~|· ¤|t 500 ª||nt ~|l-|n l·|‹- ~¤- --||-| + ·|in +  ª||‰| -||·|¸ª ‰|| i ¤|t
ª|·| :l‹-t|: ¤·z||- ~|· ·|·|·|( t( ‰| ~|· (+  ª¸ª|· ª| + t ·t ‰| i “·||·| -|n|
210
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
¤·-| t-| ª|·| -||· ·||(·| t-| - ·|n- ·|·|t t|‰| ÷|n lª¤| t i”)
¬rrtt ¬r¬ tr‹ªa ª| -|n|+ |- t|- ¤· t-|
- -- ª| ~¤-i ¤·z||-i ·|¤|- + i -| ~|¤ - ·|÷i
z|++ - ªi ~|· + ·-||¤| l+  t|ª|n| ·l¬¤ + z -ti t|·||
·|·|·|:¤ -ti i l+ · t-| - (+  ‰| ni -| ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
ª| ª-| + ·¤| + · -ª| + | -|t ·|·| ª| ·||· lª¤| i
¤rªr t-| ª-| + i t : ‰| ni n + · ·||·| n -|ªi-| (+ ·|-|i) ª|
t ª·~|·||ª ·¤|-| t| ·t ‰| -| (+  | - ¤· ·|-|¤| ·|¤| l+ ) t ª·~|·||ª
-| ª| -| -|·i·| |( ·|t - ·|·|·| ·ti t ~| · + t ·ti ‰|i l+  -- + | ·| + |
~| · ¤t| -|- ~|- ª -| ¤tªr ¤ r o r ¤  ªr¤  f¤r‹ªra rrr rrrt
¢ ªr ì
¤rªr t-| ·|· ¤t-| ~|· ‰|ni ¬|n + · ~|·i +¸ +  (+  -|·i·||
~|· ~|·i ª¸ª|·i -|·i·|| ¤· z|÷i -| ª|-| -|·i·||~| + | + t-| t l+ 
t-||·| lª-||·| (+  n-t +  ln¤ ª|- t| ·|¤| ~|· (+  orr ªr¤rt
¬z·|¸ + ni l·|ª| + | ª|ª· lªn -| ·|i -|tª|¸ª| t¤| i :ª| +  ·||’ª ª|-|
-|·i·| |~| + | ª-| l+ ¤| t¤| ¤|-i l¤n|- ·t ~|· ar’¤t¤rra ¬œrrftª¤r
·|i :lª-’-||n + ·|- ·t i l·|n ~|l¬· t-||·| ¤|t -|ª~n| l·|ª| + 
tn +  ln¤ --||-| ~|l-|n| - -||’l·|·- + · ni ‰|i ~|· t-| -+·i·|-
-||¤¸ª| t| -|+  ‰|, ·|-||- +  ¤ni z|¬ -·i+ -, ¬rrtt
¬r¬ tr‹ªa + i l-·||t + ·-| + i ·|·+ - ª| tn t|
·|¤| ~|· t-| -ª| ~|+ - ª| -·||- l-|n ·|: i ~·| --
ª|-| + i -·|i~- l·|-+ n ª|tit t i (-| ª-| -t·i· :ª| ¤|l+ ( + |
+ -|| ·|z| ª| ª||n t| -|+  t) i
211
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
rrrrt (+  ~·|i·| ·|| ¬ª ·|i ~|l-|n t i -‹t| - t-| ·|-|¤|
l+  ~|¤ - l·|- ·|·|·| ª| :n|·| + ·|¤| t ¤|t ªt|-i -|· ¤· ªrra
ar¤ a ¤t r ~|· l·|ª| ~|l-|n - ~|¤ +  l¬n|+  + |-| l+ ¤| ‰|| ¤|t
·|· -|lªn-| ‰|| ·|| ~¤-i z|-|-i + ·¤-, ·||ª¸ ~|· + |n :--| ¤·|·| + i
-|t|·- -| ªrª¬ ¬¤¤rrrt rrrrta ·¬-| t i -ª| +  ·|· +  ·||t·
·||t+ | + i + |·| + | -|-| ·|·| ·t-| t i ~|¤ +  ¤ttr rrfrr¢ +  - +  n
~·| -ª| ¬ rfrr¬ ¤ t ªr‹¢ ¬ rr¬ ¤ tª ¤ t rra rªt a r¤  a føª -r¤ t
r ~|· ¤|t z|ªiª ·|i-||· t| -|+ | t i -ª| +  ¤|ª| -i- ·|‹ªi - |+  - ¤·
-|i·| ‰|i ·|| -ª| ª| lz- -|+ i t i ¤|t ~ |l-|n ~·| ª|º - ¤· z||- t ,
-ª| + | + t-| t l+  rr ¶r rrr’¬¸ rr ªrt ‰rr f¤  ¤ r f¤ ª ¬rªrr ¤ r
rr¬ r-rr¬r r ¤tªr rr ¤ +rt ;tr ¤ rrr rr rr‰r ªrt zr¬ar ì
(14) tte =t¸=a ttæt
rr¤ -a-ªra¬ rr¢tªr (·||·| n -|ªi-| + ·|-|i) +   (+  l·| --||ª|·
:ªn|-|i ·||: - ·|-|¤| l+  (+  ·|·| -| ~¤- + -|· -| nº| t¤| ‰|| l+ 
l+ ª|i - ·||t· ª| ª·¤|·| | ¬º¬º|¤| i -| - ¤¸z| : “+ |- .” -|·|· + |:
·|¤|·| - l-|n|, -| - -a + · ª·¤|·|| ¬|n lª¤| i -|·i l-·||t| + 
ª||-|- (+  lªn ltn| ª- ¤|n| -|‹·|· ‰|| ~|· ¤|t ¤t l+  q¤ 
¬¤rtªrr ªrttªr ¬rt ;f‹arr; ¤ ttrttr¸ta rr=tr ozr ‰rr f¤rtr
¤  -rrt ¬rt f¤rtrr tr =r¸ª ¬rt ¤t¤ ªrr trr ‰rr ¬rt ¤ rt ¤ rt
¤ tz +rt ¤ ¬ªr¬r tr ‰r i ¤+ |¤+  -ª| - t|‰| ·|c| + · -|·| ·|n|
ª·||-| -||t| -| ·| ª||º-| -|· -|t ª| l-+ n| : ¤r ¬œrrt ¤tt ! -ª|
(+  ª-| :|º+ | n·|| ~|· ¤|t ·÷|-| ª| ¤iz + i -·+  l·|·| i -| -
212
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
+ |·- ª·¤|·|| ·|‹ª + · ln¤| i -|· t¤|ª| ·|-| ‰|, + |+ i ª· -+  ·||·|-|
·t| l+ · ~|¬ n·| ·|: i ·|- + -|| ·|z| 3:00 ·|·| l+ ª|i ~‹·||- ¬|+ 
+  ª|·|·| ª|·||·| -|·i ~|¬ ¬n ·|: ~|· -| -a ·|a| i :-- -| ª||-|-
·|‹ª ª·¤|·| ª| -ª|i ªr¢ ¤¤ ¬ rr= tr + | ~¤-i - ·+   ·|c - t( ¤|¤| i
¬|+  +  -||· -|·i l·|··|i ·|‹· ·|: ~|· ltn- ·|n- + i + ·¤- ·||¤|
ª|-·| t| ·|: i -ª| - + ·i·| ~| + · ·|ª| ti -|:| ª·||-|- +  ln¤ -|·i
-·+  t|‰| ·|c|( ª|·||·| -|· -|t ª| ¤r ¬œrrt ¤tt l-+ n| i t·-
~·|·| -|· ¤· ¤|t ªr¢ tr¸ta ;‹trrª ªrrr ªr¬r -|·-l··||-| ~|n-| -|
--º + ª-| ¤nºi ~|· ·|‹ª ª·¤|·| ª| ·||t· l-+ n ·|: i
(15) ææ ïea +t‹e f¬t‹=
rr-¢ªt atfªrª¤at ¤ rtr +  l·|--||ª|· :ªn|-|i ·||: + |
·|¤|- + z ¤¸ t l+  -|:| ~|l·+  ¤|n| (¤·||·|) -| ·|-||’·|- +  lª-
t+-|¤|· :l·--||~ -| lz|+ - ~|· ·|¤|- + ·- + i ª|~|ª- l-|ni i
ª|·|- l·|>  (+  :ªn|-|i ·||: + i ~·|i·|| ·|·i·| ~|¤|·| ~|-| z|ª~
t| ·|: nl+ - t-| - ¬|ª| -¤··||t - ªi i :l·--||~ +  ·||’ª ¤t| + 
l·|--||ª|·| ª| -|z¤·| ‰|| i ª|·|- -|z¤·| -·l·|·¤-i + |ª| +  (+ 
-ª-|·| (+  :ªn|-|i ·||: + | n|( ·|| n·|÷| + · -|n ·t| ‰|| ~|· -ª|
+ | -+·i·|- 3 :ªn|-|i ·||:¤| - ª|t|·| lª¤| t¤| ‰|| i -ª| l·|a|- + 
·||’ª :ªn|-|i ·||: + t- n·| l+  ¤t ~·|i·|| ·|·i·| t·+ - + · ·t|
t ~|· -|ª|-ª|n -|i¬ ·t| t i + |l+ n| + |ª| +  (+  l·|--||ª|·
:ªn|-|i ·||: -ª| +  + ·i·| ·|( ~|· -ª| + | ·||· ª| ª¬| -| -ª| + i
~|¬ ·|¸-|i t: ‰|i ~|· t|‰| ¤|- ºc ‰| i :-- -| -ª| - ·|·| + · + t| :
213
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
“tº ·||~| i” -| - l·|--||ª|· :ªn|-|i ·||: + | -|z¤·| lª¤| l+  -ª|
+  ª||-|- z|·|·( ~œ||l··¤| ¤c|, z||¤ª ¤t -|n| ·||( i
¬+rt -‹t| - z|·|·( ~œ||l··¤| l-+ |n| ti ‰|| l+  ¤|t
l·|‹- -- + | ·|¸·- n·|| i :ªn|-|i ·||: - -ª| ª| ¤¸z| : --| + |- t|
~|· :ª| +¤¸ -·| + · ·t t| i -ª| l·|‹- - l-|-n| + · + t| : “-| :ª|
+ | ª|ª- t¸ ~|· :ª| ª| l-|n- ~|¤| t¸ ~|· -| ·|i ~œ||·i t¸ i”
:ªn|-|i ·||: - -ª| ª| + t| : “~œ||·i t| + · ~¤- ¤i· ·||: + | -·|
+ ·- t( --t z|-| -ti ~|-i, -| ~·|i z|t·||ª( ~œ||· + |
+ |- + ·-| t¸ i” -ª| - + t| : “-ti | -| -|n| ·||-·|| i” -| -
:ªn|-|i ·||: + | ~|¤|·| ªi : “~-|i· ~tn ª|‹-- + |
·||n -|·||·+  :ª| +  ª||-|- + ·|, z||¤ª ¤t -|n| ·||( i” ·|ª| ti -ª|
:ªn|-|i ·||: - ~¤-i ·|·| ª| ~-|i· ~tn ª|‹-- + |
·||n l-+ |n| -ª| l·|‹- - z||· + ·-| z|ª~ + · lª¤| : “-|:| ª ª| -|:|
ª ª| i” :ªn|-|i ·||: - -ª| ª| ¤¸z| : “+¤| --t|· ¤|ª| ¤t -ti t .”
-ª| - + t| : “-|· ¤|ª| ·|i t i” :ªn|-|i ·||: - -ª| ª| -|-|n·||
l+ ¤| : “-| lª¬|~| i” -ª| l·|‹- - ·|·ª- :|+ |: ~|· -|§i ·|‹ª + · ni
·|·| -ª| - -|§i ¬|ni -| -ª| -| ·||n -|·||·+  -·| · ~| ·t| ‰|| i -ª|
:ªn|-|i ·||: - ¤|t ·||n -|·||·+  -ª| +  t|‰| ª| -a| ln¤| ‰|| i -ª| -
-|i¬-| z|ª~ + · lª¤| : “-|:| ª ª| -|:| ª ª| i” :ªn|-|i ·||: -
+ t| : “(+  z|- ¤· ª¸ ·|| ~·|· - -| ¤|¤ª| -|n ·||~| ·| i” ¤| t
l·|‹- t|· -||-- t( ·||n| : “ai+  t i” ·|ª| ti -ª| + | ·||n lª¤|
·|¤| -| l·|‹- +  ·|· ~ª|· :ªn|-|i ·||: ·|a ·|a ª|· +  ·|n ·|-|i- ¤·
l·|· ·|¤| i ·|·| -ª| -a|¤| ·|¤| -| -|-|n n|·|| + i -·t ·||- + ·-|
214
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
z|ª~ t| ·|¤| i
(16) f¬t‹= =t =tæt=tï rt ¬tç
ª¤rªr rrrr (·||·|n :ªn|-| lª|‹·) +  -|+ i-| :ªn|-|i ·||:
+  ·|¤|- + | ¬n|ª|| t l+  -|·i ·|ºi ª|’¤- :ªn|-|i +  ·||l-|~-n
-|ªi-| (l-|n ·|-|-) -| ªª| l-·||-|i + ·- + i ª|~|ª- t|lª|n + · ·ti
t i (+  ·|·| -ª| ¤· + |: ¬·|iª| l·|‹- + |l·|·| t| ·|¤| ~|· -ª|
·|·||-| -·| + ·- n·|| i ¤|t + ·|i -ª| + | t|‰| -|·|÷ ª-| -| + ·|i -ª|
·|t|z| + · ª-| i ª|· -| z|ªiª ªª +  ·||:ª| ¤|t -|i¬ -||·-i i ª||·| ·|·
¤·z||- ‰|| i -|º-ln+  -·i+  ª| :n|·| + i + |lz|z| + i -|·|· + |:
:+ |+ | - t¤| i ¤¸ + -|| ·|z| 15 lª- ·|·|· ·|( 2 z||’·||-n -|~··|-|
1428 (16-08-2007) ·|·|·| ·|-||’·|- ¤|t l·|‹- ·|ºi + | ª|º-
-+ni+  ª- n·|| i t-||·| ª||·| ·|· -|¸l+  ·|-||- +  ¤ni z|¬ -·i+ -,
~-|i· ~tn ª|‹-- ª| -|·iª t :ª| ln¤ -|·i ·|ºi l·|ª|
¤· l·|‹- + |l·|·| ‰||, ·|n‹ª ~|¤|·| ª| ¬¬ rr¢¢ ¤r ¬œrrt, ¬¬
rr¢¢ ¤r ¬œrrt ¤+ |·- n·|i i + z ti ª· ·||’ª -ª| + i -·|i~- -|
:+ |+ | t¤| ~|· ¤|t ai+  t| ·|: i ~·| -+  -ª| + i
-·|i~- ª|·||·| ¬·|·| -ti t: i -|·i ·|ºi - ·|-|¤| : “·|·| -| - ¬¬
rr¢¢ ¤r ¬œrrt, ¬¬ rr¢¢ ¤r ¬œrrt + t-| z|ª~ l+ ¤| -| -|:|
(+  ~|¤|·| ª|-|: ªi : “·|ºi ·|·|·|~| -|- -| - -‹t ·|·|| lª¤|
¤t ~·| --t -·| -ti + ··| i” ¤¸ -ª| l·|‹- ª| -|·i ·||-
z¸º ·|: i
215
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
(17) 4 f¬t‹=ta æ ï fræ tuta
tr¸ªrq ¤¤rrªr +  (+  :ªn|-|i ·||: +  -t·i·i ·|¤|- + |
¬n|ª|| t l+  (+  ·|·| -| l+ ª|i ~·|i·| + i -ª+ i- +  lª|l-ª|n -|
+ l·|ª-|- ·|¤| i ª|·|- -ª+ i- (+  ~·-·|i z|ºª| -|· + ·i·| ~|¤|
~|· ·|÷ ti ¤· ~ª|·|· ~‹ª|·| -| + t- n·|| : “-|:| ~|¤ ª| + z
·||- + ·-i t i” ¤t + t + · ¤|t -|:| n|·|| ª| ~n·| n ·|¤| ~|·
+ t- n·|| : “-|·i -·|i~- ¬·|·| t| ·ti t, -|:| ¤· ª-| + · ª| i” -|
- ·|ª| ti -- ¤· ª-| l+ ¤| -| ¤+ |¤+  -|:| ¤¸ n·|| ·|ª| + : -|- ¤·-
-|· -¤· n|ª lª¤| ·|¤| t| i -| ·|·| ¤|¤ª| ·|· n|º| -| ª||·| l·|ª-|
ªª ª| º¸º ·t| ‰|| i ·|· ~| + · -| nº ·|¤| ¤t| -+  l+  ~·||- -|l···|
t|-| z|ª~ t: i -| ·|| ·|-||~- --||·| ~ª| + ·- + i l-·¤- ª| lt--|-
+ · +  ·|ª| -ª| -a| ~|· :-||-|| ·||· + · ·|ª| ti ·||t· ·||- +  ln¤
+ -|· +  ª·¤|·| +  + ·i·| ¤t-|| -| ~-||-+  -|:| l+ ª|i ~-ª¬ ¤·|¸ª
- ¤+ ÷ | ~| · -a| + · + -|· + i ªi¤|· ¤· ª -||·| i -| ·| ª|· -|+ ·|
·|¤| i -|· t¤|ª| ·|t|n t( -| -| - ~¤- ª||-|- 4 or¤ ªr¤ 
f¤r‹ªra + | ¤|¤| i ¤|t ·|÷i ·|÷i ª|¬ ~|¬| ª| -|:| ·|¸· ·t ‰| i --
+  ª|· +  ·||n ·|-|i- -+  nº+  ·t ‰| i -- -| ª| (+  - -|· ª|-| t|‰|
¤+ ÷ ln¤ ~|· ª¸ª|· - ª|-| ¤|- ·|+ ÷ ln¤, -iª|· - -|·i ·|·||- ¤·
+ |·|¸ ¤| ln¤| ~|· -||‰|| l·|‹- -|· l·|ª-| -| ª|l¬n t| ·|¤| i
¤|t -|:| ª|º- -+ni+  ª ·t ‰| ~|· -| -|i¬| ¤+ |· + · ·t|
‰|| i -|·i -|i¬| ¤+ |· ª|- + · ª¸ª|· + -|· ª| ·|· ¤|n ~|· -|‹ª -|t-n
+  n|·| ~| ·|( i -|:| n·| ·t| ‰|| l+  ¤t f¤r‹ªra -|:| ·||- ª| -||·
ª·| i ·| :lº-¤|· -| - ªrrtr ¤r¤  ~|· ~¤- ¤i·|
216
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
-|lz|ª rro att¤ a, ¬rrtt ¬r¬ tr‹ªa + i ·||··||t
-| -|ªª +  ln¤ :lª-·||ª|| ¤z| + ·-| z|ª~ + · lª¤| i ¬ª| + i + ª|-|
| -| - ·|ª|·i +  ~|n-| -| ª¬| l+  ¤+ |¤+  + -|· +  ª·¤|·| ª| ¬rrtt
¬r¬ tr‹ªa :l‹-t|: ·|n|n +  ~|n-| -| -|· + -|· -|
ª|l¬n t( ~|· l·|ª| f¤r‹ª - -|· ¤|- ·|+ ÷ ·¬ ‰| -ª| a|+ · -||·i
-| -ª| f¤r‹ª +  l·|ª-| ¤· ~|·| ·|÷+  -ai i ¤|t ·|·i -·t -|i¬ ·t|
‰|| i ª¸ª|· + | ~|¤ - -a| + · ·|-|i- ¤· ¤º¬ lª¤| i
¤t ª¬ + · ·|| f¤r‹ª l·|ª-| -| ª|l¬n ‰|| ¤|t ·||- ·|-|| + · ·||·|
l-+ n| i -||‰|| l·|ª| - -|·i ·|·||- + | + |·|¸ l+ ¤| t¤| ‰|| ¤|t f¤r‹ª
·|i --º + ª-|| ¤|¤ª| ·||·| ·|¤| i ~|¤ - -|:| ª|i- ª|
n·|| ln¤| ~|· -ª|-ni ª- t( + ·-||¤| : “·|º| -|- ·|·|·|~|,
-- ª| --t|·i ·||- z¸º ·|: t i” ¤t + ·-|| + · ~|¤ ·||-
n·| -| -| ·|- n·|| ~|· ~·| + i : ~|¤ +  ·||- + 
·||’ª ¤t ª|·||·| ~| + · -|:| + ·n - + · ª i ~|¤ - -|:| lªn|ª||
lª¤| ~|· + ·-||¤| : “ ~·| ¤t ª|·||·| -ti ~|(·| i
·|·|·|- +¤¸ t|, -| ·|| t¸ i -|:| ·|n| n-| -| ~| ·||-·|| i” ¤¸
+ ·-| +  ·-||- +   ·||’ª ~|¤ ¤|¤ª| n| º ·|( i
~|·| :ª| ·||- + | (+  ª||n ª| ·| |:ª ~ ª|| ·| ·| · -| + |
t -| ·i - ·|i~ - l·|-+  n ª|t it t -- f¤r‹ªra - ª| ·||·| ~|- + i
·| ·~- -ti + i i
(18) tte =t¸=a ttfaut
tr¸ªrq ¤¤rrªr +  (+  :ªn|-|i ·||: + i tnl+ ¤| -t·i· + |
217
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
¬n|ª|| t l+  -| z||-| +  ¤+- ª|| ·t| ‰|| i -|·i ~|¬ ¬ni -| ª||c
¤|-| ·|·| + | ¤+- ‰|| i ª|¸··| ·|ª·| t|- -| -+·i·|- ~|a ª| ªª| l-|-º
·||+ i ‰| i -| - ·|¸ti l·|ª-· ª| -a-| -||t| ª||-|- ·|‹ª ª·¤|·| ª| (+ 
l-t|¤- ªr¢ tr¸ta ªrfz¤r ª|l¬n t: i -ª| - ~|-- + |-- -|· ·|ª|
-| -l·n¤| ÷|n + · -|:| º|¸·| -¤· -a| ln¤| i ~·| -|·| ~|·| l·|ª-|
-¤· ‰|| ~|· ~|·| -i-| i -| :--| ¬|+ ·|ª| ‰|| + i ~|¤-n + ·ª|i
~|· n|t|n z|·i+  ¤·|·| ¤c-| ·|i ·|¸n ·|¤| i -| - ~¤- -|| ·||¤ ~|·
ª|ªi ·||- + | (l·|‹t| - -|:| ·|-|¤- ª| ¤|n| ‰||) -|ªª +  ln¤ ¤+ |·| i
nl+ - -- -| ª| l+ ª|i - -|·i ¤+ |· - ª|-i i :-- -| -ª| ·|lc¤| - -|·
t|º| + | -|¬- -||· + · -|i· lª¤| i -| z|ªiª -+ni+  -| ‰|| ~|· ·|·i
-·t -|i¬ ·t| ‰||, -|·|· n·|-| ‰|| l+  -|·i -|i¬| ¤+ |· l+ ª|i + |
ª|-|: -ti ª ·ti ‰|i i -ª|i ¤+- -|· lªn -| ~¤- ¤i·| -|lz|ª t·|·-
~-n|-|| -||n|-| rrrrrr¢ ;r¤rtr ¬œrrt + |lª·i + |
¬¤|n ~|¤| i -|·i t·- + i :l‹-t| - ·ti l+  -|· ¤ttr rrfrr¢ ·| -+ª|
-+ iª| -z|·i+  n ~|( i ·|ª| ti -ª| ·|lc¤| - ¬rrtt ¬r¬ tr‹ªa
+ | ~|- ª¬| -| -|:| z|÷ + · + |·- ·||·| ·|: i ¤¸ -|:|
-ª| ·|ª ª|¸·- ·|lc¤| ª| -·||- l-|ni i l+ · ·|º-| ·|i
ª|tit t| ·|( ~|· -+ni+  ·|i ¬·-| t| ·|: i
(19) æ+tt tttæt atæt f¬t‹=
ªrrªr¬ rr¢tªr (+ ·|-|i) ~n|+ | -¤| ~|·||ª +  (+  :ªn|-|i
·||: +  ·|¤|- + | ¬n|ª|| t l+  -|+ -·|-n -|ªi-| (+ ·|-|i) + 
~·|i· :ªn|-|i ·||: (+  ·|·| ÷¤¸ºi ¤· ~|( -| -- + | ·|¬|· ‰|| i
218
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
l·|--||ª|· + ª¤|+- + ·- ¤· -‹t| - ·|| + z ·|-|¤| -ª| + | ¬n|ª||
¤z| l¬ª-|- t :
“+ n ·|- ·|·| -| ·|· ·||- +  ln¤ ~¤- ª+¸ º· ¤· ·|a + ·
·¤|-| t¤| -| ·||÷- -||··|i ¤· -|:| l+ ª|i - ln+º + | :z||·| l+ ¤| i
-| - ª+¸ º· ·|+  + · -‹t l·|a| ln¤| i ·|·| ·||÷i -i- tºi +  ¤n ¤·
¤t-|i -| -|:| ¤¸ -|tª|¸ª| t¤| l+  -|· ¤iz + |: n-·|i n-·|i ª||ª| n
·t| t i -| - ·|·|·| + · ·||÷i ·|+  ªi ~|· ·|ª| ti -|÷ + · ª¬| -|
-|·i -|i¬ l-+ n ·|: i ¤iz ·|a t( z|ºª| + i z|+n ·|ªn -|+ i ‰|i i
n-·| n-·| ·||n, ·|÷i ·|÷i ª|¬ ~|¬, -||÷ ª|- ~|· :l‹-t|:
¬|+ -|+  lª|¤|t -|t·| i ¤|t ª|º- ·|ªª| -| n·| ·t| ‰|| ~|· -ª| + i
ª||ª| ·|t- -·| -|n ·ti ‰|i i ¤|t + z ª· -|:| ·|¸·-| ·t| l+ · ª||-|-
+ º¤|‰| ¤· ·|| ·|a| i -| ·|i -||· ªtz|- +  ¤ti ¬÷ | -ª| ª¬ ·t| ‰|| i
~-||-+  ¤|t -a| ~|· ·|ªª| +  ~|n-| -| -|·i ·||l-·| n¤+ | i -|
¤iz tº| i -ª| - ª|-| t|‰| ·|c| + · -|·i ·|·ª- ¤+ ÷-| -||ti -| ·|
:lº-¤|· -|· -|t ª| “¤r ¬œrrt ¤tt” l-+ n| i t·- ~·|·| -|· ¤·
-ª| ¬|+ -|+  ·|n| + | :|º+ | n·|| ~|· ¤|t ¤¸ n··|- t( ¤iz t|-
t( + º¤|‰| ¤· ·|| ¤÷| ·|ª| -ª| + ·‹º n·| ·|¤| t| i -| - ·|·|·|tº
+  ~|n-| -| ª+¸ º· ªº|º + i ~|· ¤t| ª| ·||·| l-+ n| i ·|· ¤t-| + ·
-||· ¬|+  +  -|:| ·|¬|· -|c ·|¤| i ·|·| ª| -·|i~- + z -| ª||·| t i
(20) +t¬ttzt f¬t‹=
rr¤ ¤r¬ ¬rf¬¤r (n|t|· ¤|l+ ª-|-) +  -|+ i-| :ªn|-|i
·||: +  ·|¤|- + | ¬n|ª|| t l+  -|· ·||: +  ¤t| ¤tn| ·|--|| ¤ª|
219
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
t¤| -| -ª| +  ª|· +  ·||n|: ltªª| ¤· l·|-ª -ti ‰|i i l·|ª| + i ¤·|t
„ -ª| + | -|··| l·|-+ n ª||+  lª¬|: ª ·t| ‰|| i ÷|+º· t·|- ‰| l+ 
:ª| -|:·¤- + | +  ª| t-| - ¤tni ·||· ª ¬| t i ·|--|| -+ ·i·|- 3
lª- l·| ‹ª| ·t| l+ · ;f‹a¤  r¬ + · ·|¤| i +  z ~ ª| ·||’ª (+  ~| ·
·| º + i l¤n|ª- t : -| -ª| +   ª|· +   ·||n|: lt ªª| + i ¬|n ·| |:·|
‰|i ~| · -|· ·| -·| · ~| ·t| ‰|| i ¤ t ·|i -|‹ª ·|‹º ·||’ª ;f‹a¤  r¬
+ · ·|¤| i
-| ·i ·||·|i ·|i ¬rrtt ¬r¬ tr‹ªa ª| ti
·|~- ‰|i ~|· ~¤- ¤ttr rrfrr¢ ª| ·|÷i ~+ iª- ·¬-i ‰|i i (+  ·|-
-‹t| - -ª|·¤· ti -ª|·¤· -| ~¤- ¤i·| -|lz|ª ¬rrtt ¬r¬ tr‹ªa
+ i ·||··||t -| :lª-·||ª|| ¤z| l+ ¤| i l+ · ¤|t ª|| ·|: i
-- + | + t-| t l+  ·|- ~-||-+  -|·i ~|¬ ¬ni -| -| - ª| -¸·|-i
-|t·| ¤|n ·|·|·|| + | ª¬| l·|‹t| - trª¤r ;rrrrrr rrtt¤  ª|· ¤·
ª|·||¤| t¤| ‰|| i ¤|t + -|· -| l+ ª|i + | -n|z| + · ·t t i + z ti ª·
-| + -|· +  + |- ª| (+  or¤ ªr¤  f¤r‹ª ·|·|·|¤| t¤| ·||lt· t¤|
~|· ·||t· + i - ·+   ·||·|| i ¤|t ª|-| ·|·| ·| ·|i -ª| +  ¤iz ª|÷ i ¤|t
l·|‹- -|º-ln+  + -|·| ª| t|-| t¤| ¤t| ª| ·||·| l-+ n| i l+ · ¤|t
·|·|·| -|· ¤|ª| -z|·i+  n|( ~|· -ª|-ni ª- t( + ·-||- n·| l+ 
“·|ºi ·|·|·|~| -|- t-| - -ª| :ª| ·|· ª| +rªrr lª¤| t i
~·| ¤|t ª|·||·| -ti ~|(·|| i”
¤r ª|·| ~|n-| ·|ª|·i + i ·||- t i ª|·t ·|·| ·||·|i - ¤t
·||- ·|· -| ·|-|: -| -|·i ·|t- - ·|i -ªªi+  + ·- t( + t| : “·|- -|·i
·|i z||· + i ¤·|t ª| ~|¬ ¬ni -| rr ª +rt ¢r trª¤r ;rrrrr ¤r¬
220
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
ªr¤rªrr ¤ r rrt rr ¬ra ¢or ‰rr ì” :ª| ·||- + | + -|| ·|z| ªª|
ª||n + | ~ª|| ·|·|· -|+ | t i :ª| +  ·||’ª -|·i ·||·|i +  ¤t| trrtr
tr¬rrra ¬r¬r¢ ¤ª| t: i + -|| ·|z| 6 -||t + ·n ·|·| ·||·|i -
l+ ª|i -·t ¬rrtt ¬r¬ tr‹ªa + i l·|¤|·- + i -|
-||+  -ai ~|· + t- n·|i : “l·|- ª| ·|·|·|| - ·|ª|·i +  ~|n-| -|
-z|·i+  n| + · ¬|+ -|+  f¤r‹ªra + | ·|·||¤| ‰|| -- -| ª| (+  z|¬
-·i+ -, ~-|i· ~tn ª|‹--, ·||l-¤ ª|’¤- :ªn|-|i t·|·- ~-n|-||
-|| n|-| ~·|¸ l·|n|n rr r rrr¢ ;r¤rtr ¬ œr rt +  |lª·i ··| ¤i
‰| i”
(21) =tï¬tt atæï e=r=
ªrrªr¬ ;t¬rrr (lª|‹·) +  (+  ·|· -| z||ªi + i -·¤|·i
-ª·| ¤· ‰|i i ·|ºi + | l·|¤|t- + | ~·-||- ¤¸·| t|- + | ‰|| i ª|·t
·||·|- ~|-i ‰|i, ·|t- ¬z|i ª| +¸ n -ti ª|-|| ·ti ‰|i i ·|· + | ·|+ i
+ -|+ -|| ª| ª-t- + i -·t ª|·||¤| ·|¤| ‰|| i ~|·| “·- ·|·||” + i
·ª-| ‰|i i ª-t- +  ln¤ -ª| ·|- ·|z| + i-|- ·||÷| -·¤|· l+ ¤| ·|¤|
‰|| i ª-t- + | -·¤|· + · +  ª|tln¤| :|·-|º -| ln¤ z||· z|·|·| -|
-|ªª+  ‰|i l+  ~-||-+  ª-t- - ª|· ª| ª¤¡| --|· ÷|n| i + -|· -|
-||·|¸ª ~ |·-| + i -|i¬ l-+ n ·|: i ª-t- + | -|t·| -·ªin t| ·t| ‰|| i
·|÷i ·|÷i ª|¬ ~|¬ :·· -·· ·|¸-| ·ti ‰|i ~|· ·|n ª| ·|·|tº + i
~|¤|·| ~| ·ti ‰|i i ª¬- ti ª¬- ª-t- +  ·||n ~|¤ª| -| ª|º-i ª|
l-|n + · ¬|+ -|+  ª|i·|| + i ª|¸·- :lº-¤|· + · ·|( i z||¤ª ¤t l+ ª|i
ª|·+ z| l·|‹- + i z|·|·- ‰|i i z||ªi + i ¬lz|¤| -|-|- ¤|n| +  -|t·|
221
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
¤· ¬|+  ¤ ·|-| +  ~|ª||· lª¬|: ª- n·| i ª|·t ·||- ~|- ¤|ni t,
¤¸·| ·|· -|t-||-| ª| ·|·| t¤| t i ¤+ -i - |· ¤· ·||- + | ª·|| lª¤| ·|¤| i
ª-t- + i -|| ~|· ·|t- ·||·| l+ -|· ·| ·ti ‰|i l+  ~·| +¤| t|·|| .
ª-t- +  ·||: + | l+ ª|i - -|z¤·| lª¤| l+  + ·||- -|ªi-| -| ~-|i·
~tn ª|‹-- +  -|’¤i·||- -|+- lª¤ ·||- t, ¤|t n
nil·|¤ i -‹t| - + |·- -|·|lnª| -|+-¸·||-| -|’¤i·||- ~œ||l··¤| + 
-|+-·| ª| ·|l·|-| l+ ¤| i l·|‹t| - -|’¤i·||- ~œ||l··¤| ª- +  ª||‰|
+ |º ¤|n| ~-|n ·|i l+ ¤| i ·|· ~| + · ·|·| -|’¤i·||- ~œ||l··¤|
ª-t- + | ¤t-|¤| ·|¤| ~|· + |º ¤|n| ¤|-i l¤n|- +  ·||’ª + z
·||n| ¤· ·|i lz÷+ | ·|¤| -| t·- ~·|·| -|· ¤· ª-t- + i
-·|i~- ª|·|n- n·|i ~|· ª|· +  ·||n ·|| ¬|+ -|+  ª|i·|| + i ª|¸·-
:lº-¤|· + · -|+  ‰|, ªªª- t| ·|(, ¤¸· ·|· - ª|+¸ - + | ª||ª| ln¤|
~|· ª~|( ª- n·| i ª¸ª|· lª- ª-t- + | ·|¬·| ~|l+ ·¤- ªºª|- + ·
lª¤| ·|¤| i
æt=tt= a=ï= çæt¬t
rrta rrta ;t¬rrrt +rr;¤r !
·|--|| ¤| ·|÷| + | -|’¤i·| ¤t--| l·|-+ n ·||:·| t ·|·| l+ 
¤|t -|’¤i·| ~|¤|- + ·~|l-¤| ¤| ~ª-||( :n|lt·¤t ¤| ª~|~| ¤·
-|z-l-|n t| i ·||’·| ~t|ªiª| -| -|’¤i·| + i ·|| -|-||-~- ~|: t
:ª| ª| -|·|ª ¤|t -|’¤i·||- t ·|| -| ·||:·| ~-+ |·| ¤· -|z-l-|n t|
·|ª|| l+  ·|-||-( ·||ltln·¤- +  -|’¤i·||- t|- ‰| i (·|t|· z|·i~-,
ltªª|| : 16, ª|. 252, ·¦n -|t-|·, , l·|. 9, ª|. 600)
222
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
ar’¤t¤rra ~ª-||( :n|ti ¤ + n|-| :n|ti ª| t|- t, :- -|
~ª|· - -||-- + | ·|¤|·| ¤|ti ·|t-· t ·|| t·|·- z|¬ ~·|¸ ª|:ª
~·|n ¬· - (+  -|l-tª (¤|’-i ·| ªi-) + | lª¤|, l·|ª| -
-|’¤i·||- +  ~ª|· -| + n|-| l+ ¤| i t·|·- - + ·-||¤|, “-¸
~·|i·| ·|·| t i” ¤|t ª‹¤¤i -|· ¤· ·|÷| -|~··|·| ·|--| ‰|| ¤t
n+·| ª|-- ti -ª| + | -| t·| ª| ¬ t| ·|¤| ~| · ·|·ª- + i ··| +¸  n
·|: ~| · ·|ª- ·| ·| ª| + | ¤- n·|| ~| · t ·| ·- ª| :ª| +  ·-||- + |
z||+ i t ¤|, +  ·-||¤| -| - -| - -t|· ª| ¤|n + | ·|¤|·| lª¤| t ,
·|· + -|-| + | ~ª|· - -| - -| z||tª| + · ln¤| l+  - -t|· :--
·|÷ l·|ª-| + i +¤| t |n- + · ªi n l+ - -|| n| +   -|-| ¤|+ 
ª| -| l‹+ · t| i (+ -|¤| ·…l¤·¤|, l…. 24, „. 207 -|nº¬„-)
-·ni·| + ·~|-| ª|‹-- + i ~|n-|·|i· ·|· lª|¤|ª|i
-t ·i+  ¢r’¤a ;t¬rrrt + i rr¤rf¬tr rr¤a¸ ªrrar ar’¤t¤r ra
¬œrrftª¤r +  -t¸- ªl¬¤|· -|ª|--||-| + | z|¬ -·i+ -, ~-|i· ~tn
ª|‹--, ·||l-¤ ª|’¤- :ªn|-|i t·|·- ~-n|-|| -||n|-| rrrrrr¢ ;r¤rtr
¬ œr rt ¤  rf¢tt +   ~ - | + ª| -|’¤i·| |- +   ·| ·i( +  i
ª|·|iln-n|t :n|·| l+ ¤| ·||-| t -i·| :lª-¬|·| + ·- + | lª|l-ª|n|
·|i t i ·|·||-| t·||·| -|ª|--||- :ª| ª| -|ª-+ i·| t|- t i
:ª| ¤+- -|·|lnª| + i -·+  ª| l·|n| -|·||n·|| n|¬| -|’¤i·||- ~|·
-|’l·|·¤-, :¤|ª- ~|· -ª|-ni -|-| ·|·| ·|| -|+  t ~|· -| ª-|
-t·i· (22 ª|+ ªn -|·|++ · lª|. 1428 lt.) (+  ~‹ª|·| +  -|-|l·|+ 
-|·|lnª| + i -·+  ª| rrrrrªr tr¤r ¢r ¬ro ~|· ª||n|-| + -|| ·|z|
26 ¬ro ª| ·||:ª “-|’¤i·||-” ¤ “~¤·|ª” lª¤ ~|· + -|| ·|z|
223
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
20 tr 25 r¤rrt rr¤a¸ªrra ·|·| ·||- t :- -| E-mail +  ·|¤|·||-
·|i z||l-|n t i -||t|-| 2500 tr ¤rr;¢ ¬rª ¬r;ª
;ftaortr + i -·+ i·| ·|i t|-i t i -|’¤i·| |- ~ œ| |l··¤| + i -|-~ ¦ª
·|t|· t ·|| -|+ -·|-n -|ªi-| +  z||(~ + ª| “o r¤  ªr¤  ªr¬r”,
“¤t ¬trtrt ¤ œrr” ¬rt “trtªrr ¤r¬t ¢rrª” -|-|i ·ª||:n -|
-|n|t ·| | + i ·|| ª|+ -i t i -|’¤i·||- n- ¤|n :ªn|-|i ·||:¤| + |
-||lt¤ l+  ¤|t ~¤- z|t· -| t|- ¤|n ª|‹--| ·|· :l·--||~ -|
lz|+ - + ·-||( ~|· ¤t| -|’¤i·||- ~œ||l··¤| +  ·|ª- (ªº|n) ª|
-|’¤i·| t |lª|n + · i
(22) ætf+tæ f¬t‹= =t =tæt=tï
q¤  z|ºª| - ·|-|¤| l+  (+  ¬ - ·-|+  l·|‹- -| ·i ·|--|i
+   ¤iz ¤÷ ·|¤| i + ·|i + ·|i -| · ª||-|- ·|i ·| |lt· t| ·||-| ~| ·
-|-|n·|| + ·-| : “~¤-i ·|ºi + i z||ªi -|· ª||‰| + · ª| ~|· l·|--|
-||t| -||n n n| i” -| ·| tª ¬|+ ·|ª| ~|· ¤·z||- ‰||, + : ~|l-|ni-
ª| ª·|¸~ l+ ¤| i ¤z||¤· ~|l-|ni- -|· ·|· ~|-, ¤c|: ¤·|·| + ·-
-|·|· ¤|t l·|‹- ·|i ·||ln·|- ~|l-|n ‰|| ~¤- ~-|ln·¤|- ª| ~|l-|n|
+ | --º| nº+ | ª-| i -| t·||·| ª¤ ¬-| + · -|+ | ‰|| ~|· ª|º-
-||¤¸ª|i +  ~|n-| -| ‰|| l+  l+ ª|i - ·|-|¤| ¤ ¤rrª rr¢tªr -|n
·||~| ¤t| -|’¤i·||- ~œ||l··¤| l-|-|- t i -| - ¤t| ·|| + · ~¤-|
-|ª~n| ·|¤|- l+ ¤| i -‹t| - -|:| nº+ |- ~|· ¤t-- +  ln¤
-|’¤i·||- lª¤ i
·|·| -| - -|’¤i·||- ~œ||l··¤| -|·|lnª| +  -|z¤·
224
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
+  -|-|l·|+  :lª-’-||n l+ ¤ i -|‹ª lª-| ·||’ª ·|·| ª|·||·| l·|‹-
·||lt· t¤| -| -|’¤i·||- ~œ||l··¤| + i ·|·+ - ª| + ·i·| -ti ~|¤|
·|l-+  ª¸· ti ª| + t- n·||, “¤r ar’¤t¤r ºart ¢r, arr ¤r ar’¤t¤r
¤ rr tr ¬rq rr ?” ~|· ¤ti ¬÷ ¬÷ -|· ·||· t( -|’¤i·| + i
-·+  :z||·| + · +  -|’¤i·||- --|·- ¤| -ª| + | ~ª|· ·||:n + ·- + 
ln¤ + z ¤c-| ·|i ·t| -|·|· ¤|t -| + |-| ·t| ~|· ¤|t
-|’¤i·| - --|· ª|+ |, + z ·|·| ¤|t ¬-·-|+  l·|‹- :ª|i -·t ·||lt·
t|-| ·t| l+ · l·|n ~|l¬· ‰|+  t|· + · ar’¤t¤rra ¬œrrftª¤r + i
·|·+ - ª| ·||:·| t| ·|¤| i
(23) =tm =tæ  ttæt
q¤  ;t¬rrrt +rr; + | tnl+ ¤| ·|¤|- + z ¤¸ t l+  (+ 
·|- -| ~¤-i ·||÷i ¤· + ª· ª|-ª||- ~n|+  ª| ·|·|· ·t| ‰|| i (+  z|º
ª| ¤n ¤· ª| ·|·|·- t( ~-||-+  (ª|| n·|| ·|ª| + |: ·|t- l·|¤|ª|
¤·-i -|i·| ·||÷i ¤· n|ª ªi ·|: t| i + n ª¤i÷ ª- +  ·|| ¤·|¸ª ·||÷i
·|t- ~|ltª-| ~|ltª-| -|n ·ti ‰|i i l+ ª|i - l+ ª|i -·t ·|· ¤t-|
+ · ·|ª| ti ·||÷i ª| --·| -| -|:| ~¤- + ‹·| ¤· l+ ª|i ~-ª¬i z| + |
¤·- -|tª|¸ª| t¤| i ·|ª| -ª| -| - + -|· -| ¤t-| + · ª·¤|·|| ·|‹ª
l+ ¤| ~|· l·|ª-· ¤· ·|| l·|·| i ·|- +  + -|| ·|z| 1:30 ·|·| + | ¤+-
‰|| l+  -|·i ~|¬ ¬ni i -|:| ¤· (+  ~·|i·| ¬|+  -|·i ‰|| i ·|t· t|n
-| lt--|- + · +  ¤|z| ª-| ·||- +  ln¤ -a|, -| l+ ª|i -| ªiª| + ·¤-
- -|·| t|‰| -||÷ + · + -|· ¤· n·|| lª¤| i -|·i -|i¬ l-+ n ·|: i -ª|
~-ª¬i z| - ª||·i ·|- -|:| ~l·|·¤- -| -|·-n| ·¬| i + ·|i -|·i º|·|
225
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
-||÷ ªi ·||-i -| + ·|i -a| + · ¤º¬ lª¤| ·||-| i -| ¬|+  ¤ -+ni+ 
-| l-|-n|-| ~|· ·|· ¤|n| + | ·|n|-| ·t| -|·|· t·- + i ·||- ¤t ‰|i
l+  ·|· ¤|n| + | -|·i ~|¤|·| -ti ¤t-| ·ti ‰|i i ~·||- + ·| t|- ¤·
¤|t -| ªiª| + ·¤- -|ni ·|: i -|·| ¤¸·| l·|ª-| + |÷ + i -·t ª¬ ·t|
‰|| i
ª|·t :ª| ¬¤|n ª| ·|· -| + z - ·|-|¤| l+  º¤|t -| º¤|t
¤·z||- t|·| i ·|ni -| ·t- ¤|n (+  ·|| ·iz| --||·|i (·|| ª-| ¤·|·|
+ ·- ‰|) +  ¤|ª| ¤t-|| i -‹t| - :lª-¬|·| + · +  ·|-|¤| l+  ª|º-
·||- n¤| -|i·| --t|· ª||‰| t i n·|-| t l+  --| l+ ª|i + |l-|n ¤i· + 
-|·iª t| :ª| ln¤ ·||- ·|-| ·|: i :ª| + | :n|·| -|· ·|ª| -| -ti t i
ª¸ª|·i ·|- l+ · -ª|i -·t 2:00 ·|·| +  + ·i·| l+ ª|i -| ªiª| + ·¤- -
-iª + i t|n- -| l·|ª-· ª| -a| + · -i-| + +  lª¤| ~|· ª||·i ·|- -|:|
~l·|·¤- ªi ·||-i ·ti i -|ªª +  ln¤ ¤+ |·-| ·t| -|·|· ·| ª|¸ª i
lª- +  ¤+- -| - + ·i·|i -|·||· ¤· t|l·|·i ªi ~|· ~|¬ ·|‹ª
+ · +  ~·| + i : “t·|¸· | -|· -|lz|ª + | ¤|lª|-| | + -| ~·| + -| :--|
-| t| l+  ·|| -| ªiª| + ·¤- -|:| -+ni+  ª-i t -·|· ~|( i” ¤t
~·| + · +  ·|ª| ti ~|¬ ¬|ni -| ·|·|·|· -| ·|¤|-+  -|t· ¤|ni (+ 
¬|+ -|+  ·|n| ¬÷i lª¬|: ªi i l·|ª| +  ª|- ª|i- -+  l-+ n t( ‰|
~|· ª|· z- + | z¸ ·t| ‰|| i -ª| + | -|t·| ·| tª lª|¤|t ‰|| i ª| ·|÷i
·|÷i ª|¬ ~|¬ -|:| ·|¸· ·ti ‰|i i -| ·|·|·| + · ¤t| ª| -|n lª¤| -|
¤|t ·|n| ·|i -|· ª||‰| t| ni i ·||t· ~| + · ·|·| -| - -|·||· +  :t|-
-| l-·||t ª|÷|: -| -|:| ~·|i·|n ¬-+ - -|ºn¸+  lª¬|: ªi l·|- -|
·|--| ·|i ‰| ~|· n-·| + ª ¤|n -|ª ·|i l·|- +  ·||n ·|º-| -+  ~|·
226
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
-|t· :‹ª||-| ª| -|º-ln+  ‰| i ~·| -|¸l+  ¤|t -| ªiª| + ·¤- ·||lt·
t| -|+ i ‰|i i lnt|·|| ª||-|- ~| + · -|·i l¤º|: l+ ¤| + ·-i i
(+  ª|·t -| - ª|··| :-||-|| ·||· t( :ªn|-|i ·||: + | ¤t
--||-| -|~|-|n| ·|-|¤| -| -‹t| - ¤¸z| : “--| ~¤- ¤i·| -|lz|ª
z|¬ -·i+ -, ~-|i· ~tn ª|‹-- +  ~-| + ª| z|·|·|
z|·i+  -| ª| ~¤·|ª ¤ ¤·||:+  ¤c- t| .” -| - ~·| + i : “¤c-| -|
ª¸· + i ·||-, -|· ¤|ª| -| z|·|·| ·|i -ti t i” -‹t| - -|:| z|·|·(
~œ||l··¤| lª¤| ~|· -|+ iª + i +  :ª| ~¤- ¤|ª| ·l¬¤ ~|· :ª| -|
lª¤ ·|( ~¤·|ª ¤ ¤·||:+  ¤c- + | -||’-|¸n ·|i ·|-| nil·|¤ ~|·
+ ·||- -|ªi-| ª| -|·|lnª| -|+-¸·||-| -|’¤i·||- ~œ||l··¤| +  -|+-·|
ª| -|’¤i·||- ·|i n|, :ª| ¬|+ -|+  ·|n| ª| -·||- l-|n
·||(·|i i
ºtr tra ·|·| -| ª|| ¤| -| rr-¤rtq ¬ œr rftª¤r -| ·i ·| ·| -|
‰|| i ~·|i·| l+ ª-| + i ¤· ~ª|·|· ~|¤|·| ª| -|·i ~|¬ ¬ni -| ª¬|
l+  ¤|t ·|¤|-+  ·|n| -|· + -|· -| ¬÷i t i -| -|¸l+  ~·| ~|ªi t|
-|+ | ‰||, lnt|·|| ¬|+  -| + -|i ~| ·|: ‰|i i -| - -|tª|¸ª| l+ ¤| ~|·|
¤|t -|:| ª| ª¸· ª· t ~|· + ·i·| ~|- ª| + -·| ·ti t i ¤|t ·|n| ª¸· ti
ª| ·|¤|-+  ~|¤|·| -| + t- n·|i : “--t|·i ·|·| -| +¤| t . :ª| + |
l-+ |n ª| -| -:| + z -ti + t¸·|i i” ~·| -|:| ¤· :l‹+ z||+  t¤| l+ 
-|·i ·|·| -| rr-¤rtq ¬œrrftª¤r t ~|· :ª|i + i ¤·|t ª| :ª| ·|n|
+ | -|· + ·i·| ~|- + i lt--|- -ti t| ·ti i ª||·i ·|- ¤|t ·|n| ª¸· ª¸·
+ -|· -| ºtn-i ·ti ~|· ·|·| ª| z|·|·( ~œ||l··¤| l-+ |n- + |
-|z¤·| ª-i ·ti i ·|- -| ª|| -| - ª|+ | -|·|· -ª| + i ~l·|·¤- ª| ·|t·
227
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
t|n -|t+¸ ·| ·t| i
ª¸ª|· lª- + ·||- -|ªi-| -| rr¤rf¬tr rr¤a¸ªrrar ar’¤t¤rra
¬œrrftª¤r +  -|+-·| ª| -|’¤i·||- ln¤ ~|· n| + · (+  -|’¤i·|
+ -|· -| nº+ | lª¤|i -|’¤i·| nº+ |- + i ·|·+ - ª|
-ª| ·|¤|-+  ·|n| + | + -|· -| ª|l¬n| ·|i ·|‹ª t| ·|¤| i -|‹ª lª-
-|º-ln+  ª¤ -| ~| + · ·||t· ª|n|- ª|, + ·|i l¬÷+ i ª|, ~|¤|·|
ª-i ·ti : “-|’¤i·| tº| ª...... -· ·|t- + |-| ~|-·|i...... -|:| ª|
ª|ª-i + · n...... -:| ~·| -ti -||ª·|i i ¤·|·| ¤·|·| i” :ª| +  ·||’ª
-| - ·||t· ·|i -|’¤i·||- nº+ | lª¤ ~|· ¬ª ·|i -|’¤i·| ¤t- ln¤|
+ |º + | ¤|-i ·|i ¤i-| ·t| i +  z ti ~ ª| -| ar’¤t¤r ra
¬ œr rftª¤r + i ·|·+ - ª| -ª| ¬ | +  -|+  ·|n| ª| -·||-
l-|n ·|: i
(24) f¬t‹=ta =t =¬tta
q¤  :ªn|-|i ·||: + | ·|¤|- + z ¤¸ t l+  -|· -||-|¸ + i ·|ºi
-+·i·|- ~c|: ª||n ª| ·|i-||· ‰|i, ·|t- :n|·| + ·¤|¤| nl+ - l+ ª|i
+ | ~ªn -|··| + | ¤-| -ti -|n ·t| ‰|| i ÷|+º·| + i ªi t: -·t -·t
+ i ª¤|:¤| ·|i l¬n|: ·|: ~|· ªt|-i :n|·| +  ln¤ -|º-ln+ 
~|l-|n| +  ¤|ª| ·|i n + · ·|( -|·|· + |: ¬|ª| + +  - ¤÷| i (+  lª-
~-||-+  (+  l·|‹- - -ª| + i ·|·||- ª| ·||n-| z|ª~ + · lª¤| ·||
-·t -·t + i ¬·|+ |- ·|+  ·t| ‰||, -ª| - ·|· ·|· -| ·|¸+ |- ·|ª --|i·|i
·|·¤| + · lª¤| i ·|· ¤|n ·|t- l·|¤|ª| ·|·|·| ·|( -| - -- + | -|z¤·|
lª¤| l+  ~|¤ + ti ~|· - ·||( ·|l-+  t-||· Œ¤|· z|¬ -·i+ -, ~-|i·
228
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
~tn ª|‹-- +  ~-| + ª| -|’¤i·||- n + · :lª-’-||n
+ · i -|· -||-|¸ ~·|-| ª|’¤- :ªn|-|i +  -|ª-i -||t|n +  ·||· -|
·|n- + t-|i -| -|·-n| ‰| -|·|· -- ¤· (ª|| -|lz+ n ¤+- ~|- ¤÷|
‰|| l+  -||-- ti ·|-i i
-|-|‹-| ¤|t -|· ª||‰| -|·|lnª| -|+-¸·||-| -|’¤i·||- ~œ||l··¤|
+  l·|--||ª|· :ªn|-|i ·||: +  ¤|ª| ·|( ~|· -- ª| ~¤-| -|ª~n|
·|¤|- l+ ¤| i -ª| :ªn|-|i ·||: - -|’¤i·| lª¤| l·|ª| Œn|lªº+ 
n-|i-z|- + ·¤| + · ª·¤|·| ¤· nº+ |-| ‰|| i t-| -|’¤i·| n + · ·|·
¤|¤ª| ~|( ~|· ·|ª| ti -|’¤i·| nº+ |- n·| -| l·|‹- ª|·||·| t|l·|·
t| ·|¤| i -ª| - ·|-| z|ª~ + · lª¤| ~|· t|‰| ·||÷ + · l-|‹-- + ·-
n·|| : “¬ª| +  ln¤ -|:| ¤· ¤t ·|--| - + ·-|, :-¤|ª| + |lª·i
- -| -|·| ·|÷| ·|+  + · lª¤| t i” ¤|t :ª|i -·t + |+ i
ª· -+  -|~|l+ ¤| -||·|-| ·t| i nl+ - -||-|¸ - -|’¤i·| nº+ | lª¤|
~|· ¤|t l·|‹- ¤t| ª| ºn ·|¤| i ª¸ª|· lª- ·|·| -||-|¸ +  t| ·|¤| ~|·
ª|¸·- t |n ª¤|+ - + i -| -||-|¸ + t- n·| : “~·| -+  -| ª|·| ai+  t i”
-|:| -||-|¸ +  ·|· ~|( t( -|‹ª ti l-|-º ·|·|· t|·| l+  ¤|t l·|‹-
ª|·||·| ·||lt· t| ·|¤| i ~|· + t- n·|| l+  ~|¤ - :ª| n÷+ i + |
:-¤|ª| + |lª·i + i lt +  |·| - -| ª + · t-| ¤· ·|÷ |
·| --| l+ ¤| t , :ª| +   : n|¤| ·|i ¤| t ·|t - +  z + t-| ·t| i l+ ·
¤| t ¤t| ª| ªº ª|- t| ·|¤| i -|· -||-|¸ + i ·|ºi l·|ª| + i
--| ~·| -+·i·|- 17 ª||n t, l·|-+ n ai+  t| -|+ i t i
(25) T.V. e== =t ç‹æ t=
229
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
¤ rrrrtt (¤|l+ ª-|-) +  -|+ i-| :ªn|-|i ·||: + | ·|¤|- + z
¤¸ t l+  (+  ·|- -| ~¤- + -|· -| ª|| ·t| ‰|| i ·|- -+·i·|- ·||·t ·|·|
l+ ª|i ~|tº + i ¤·|t ª| -|·i ~|¬ ¬ni -| -|:| + -|· + i l¬÷+ i -|
(+  ·|¸ci ~|·- + | -|t·| lª¬|: lª¤| i ¤|t -|:| ª| + t- n·|i : “-¸
T.V -ti ª¬-|, -|n -| ºi ¤i ~|- + ·-i t¸ ~|· l-|n + · ºi ¤i ª¬-
t i” -| (+  ª-| ·|·|·| ·|¤| l+  - ·||- ¤t + |- t ~|· ÷· +  -||·
~¤- z|º ·||: + | ~|¤|·| ªi -| ¤|t ·||:·| t| ·|: i
:ª| ¤|l+  ( +   +  z lª- ·||’ª -| :| ª|i- -| ªª z| ª~ t ¤|
~|· -·|i~- ¬·|·| ·t- n·|i i -|· l÷¤i·-n l-·|·|- - -|:| -|’¤i·||-
~ œ| |l··¤| :lª-’-||n + ·- + | -|z¤·| lª¤| i -| - rr¤rf¬tr
rr¤a¸ ªrrar ar’¤t¤r ra +   ·|ª- ª| ar’¤t¤r ra ¬ œr rftª¤r t |lª|n
+ · +   :lª-’-||n l+ ¤ i -|‹ª ti lª-| +   ·||’ª -|
l·|-+  n ai+  t| ·|¤| i +  z lª- +   ·||’ª ¤| t ~|ª| ·| - -|| ~ | ·-
l+ · ·| |lt· t : i -| - rr-¤rtq ¬ œr rftª¤r ·|i ·| ·| -| ·¬-|
z| ª~ + · lª¤| ‰|| i lnt|·| | | ¤| t ª¸ · ti ª| ·|| ni : “¤ t ·|| - -|
- ·| ·| -| ·¬| t ¤| t :ª| l-+ |n ª i” -| - + t| : “t·l·|·| -ti i”
-ª| - ª| -i- -|- ·|| z|·|·| z|·i+   l-+ |n- ¤· :ª·|· l+ ¤| -|·|·
-| -|‹~ + ·-| ·t| i - ·| ~| + · -ª| - + t| : “~·|· - -| -ti
l-+ |n- -| -| ·|| ·ti t¸ i” ¤|t lª- ~|· ~|·| + | lª-
-ª| - ª|·||·| -|:| -·| -ti l+ ¤| i
(26) f¬t‹= æ t =t¬tæ ==
q¤  :ªn|-|i ·||: + | ·|¤|- t l+  -|· ·|÷ ·||: +  t| ·|--||
230
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
¤ª| t|-| ~|· + z ti ~ª|| ·||’ª ~-||-+  :l‹-+ |n + · ·||-| i
÷|+º· ·|i ·|t- ¤·z||- ‰| l+  ·|·|· l+ ª|i ·|i-||·i ~|· ·||lt·i ª|·|·|
+  l·|-+ n lª|ªt- -|‹ª ·|--| + ª| + |- t| ·||- t . ·|· ¤|n ~n·|
¤·z||- ‰| i -|·i ·||·|| + i ·||ª t·i t|- +  ~|ª||· --|¸ª|· t( -| -ª|
·|i l·|‹-|- -|º-ln+  z|+n| -| ~| + · ÷·|- ‰| ~|· ·-|+ i ª- ‰| l+ 
--| ·|t- ¬z| t| ·t t| -| --t|· ·|--| + | -||· ª¸·|| i t-| - ar’¤t¤rra
¬œrrftª¤r t|lª|n l+ ¤ ~|· + |º ¤|n| ~-|n ·|i + ·¤|¤| i
q¤  ·|- ¤|t l·|‹- ª|·||·| ·||lt· t¤|, ¤tn -|·i ·||·|| + |
-·|· ~|-| ‰|| -|·|· ~·| + i ·||· -| - ·|i -ª| + | ª¬| i -ª| + i z|+n
·|‹ª· + i -·t ‰|i i ¤|t t-| ·-+ |- n·|| : “-| --t|· ·|--| + | -|·¤|
ª¸·||, --| -|·| + z ·|i -ti l·|·||÷ ª|+ - -| 10 ª||n ª| --t|· ¤iz
n·|| t¤| t¸ i” ª¸ª|· lª- ~ª· + i --||·| +  ·||’ª -| - ar’¤t¤rra
¬œrrftª¤r +  l·|--||ª|· :ªn|-|i ·||: ª| ·|l·|-| l+ ¤| i -‹t| -
-ª|-ni ª- t( -|:| -i- -+z| ~|· ¤t-- +  ln¤ -|’¤i·||- ·|i lª¤
i :ª| -|-·|| ·|·| ¤|t l·|‹- ·||lt· t¤| -| -ª| + i ~·|i·| t|n- ‰|i i
¤|t ¤|·|n| + i -·t + ·|i ªi¤|·| ¤· ª|· -||·-| -| + ·|i ·|· + i -|i·|
-a| -a| + · + + - n·|-| i l·|n ~|l¬· ‰|+  t|· + · -|n| ·|¤| i
ª¸ª|·i ·|- ¤|t l+ · ~|¤| ~|· t-| -·| + ·- n·|| i -| - ·||z| ~+ iª-
-| -ª| l·|‹- ª| + t| : “-¸ -|·| + z -ti l·|·||÷ ª|+ -| +¤¸ l+  -|·| ¤i·
+ |l-|n t i”
¤|t lª- ~|· ~|·| + | lª-, t-||· ·|· -| ª|·||·|
+ |: l·|‹- ¤·|·| -ti ~|¤| i ~-n|t -~|n| - -|:| Œ¤|·i ª|i -|ª-i
-|‹-i ª| ·|i -¤|·|| ·|| ~·| -i- -||t + i t| -|+ i t i -|· ·||: +  ¤t|
231
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
·|º| ¤ª| t¤| t ·|| º|¸·| lª|ªt- -|‹ª t i
(27) f¬t‹=t æ ï e‹ut
ªrrªr¬ ;t¬rrr (lª|‹·) n-i+  ~|·||ª --·|· 07 tª·~|·||ª
+  -|+ i-| :ªn|-|i ·||: +  ·|¤|- + | n··| n·||·| t l+  -|·| 16 ª||nt
·|º| + ·~|- ¤|+  lt+·| + · ·t| ‰|| i -ª| - 26 ¤|· lt+·| + · ln¤ ‰|
-|·|· ·|l+ ·¤| ¤|· lt+·| + ·- -| z|ªiª ªz¤|·i ¤z| ~| ·ti ‰|i i ¤|t
l+ ª|i - l+ ª|i ·|t|- -|ªª| ª| z¡i + · n-| i (+  ª|·t ·|·| ·|· ¤|n
·||·| -| ª¬| l+  -|·| ·|º| ·|· -| -||·|¸ª -ti t i -ª| +  :ª| -·t
~-||-+  ·||:·| t|- ¤· ·|· ¤|n z|ªiª ¤·z||- ‰| i t· + |: -ª| + i
-n|z| -| n·| ·|¤| nl+ - ¤|t -ti l-|n| i ª| ¤t· -+·i·|- (+  ·|·|
¤|t ·|· -| ª|l¬n t¤| i ·|·| -ª| ª| ¤¸z| ·|¤| l+  + t| ·|( ‰| . n|¬
·|-- +  ·|| ¤·|¸ª -ª| - + |: ·|¤|·| - lª¤| i
¢¸trtt ª|·t l+ · ¤|t ·||:·| ‰|| i ·|· -| + |t·|-| -|-| ·|¤| i
-|·i ·|ºi - :l‹+ z||+  + ·- t( ·|-|¤| : “·||: -|:| + t ·t| ‰|| l+  -|
f¤r‹ªr ¤ t ¢‹¤r -| ·||-| t¸, ¤t| l·|‹-| +  ·|--|| +  ª||‰| ¬n-| t¸,
¤|t -|:| -|z-| ·|i + ·|- t ~|· ¬|-| ·|i l¬n|- t, ¤t| ¤· ·|÷ ·|÷
º|¸·| ª|¸·- -|n|·| t, l·|- -| ·|t- ti Œ¤|·i ··| l·|··| + i -|zln¤| t|-i
t i ¤t| ªi·|· f¤r‹ªra ·|i -|·| lªn ·|tn|- t i”
·|t· t|n :ª| -|-·|| ·|i ¤|t ¬ª ti ·|· n|º ~|¤| i ~·| -|
-ª| + | -||’-|¸n ·|- ·|¤| l+  ·|- +  l+ ª|i ltªª| -| ·||:·| t| ·||-| ~|·
l+ · lª- -| l+ ª|i ¤+- n|º ~|-|, + z ¤-| -ti -|n-| ‰|| l+  ¤|t
+ t| ·||-| t . t-| - ·|· +  ª·¤|·| ¤· -|n| ·|i ÷|n| -|·|· + |:
232
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
+ |(ª| - t¤| i (+  ·|- -| ·||·| + · :l‹-·||· + ·-| ·t| l+  ª¬¸ -|
ª|ti ¤t l+ ª| -·t ·||:·| t|-| t i ·|- +  + -|| ·|z| 2:00 ·|·| ¤|t
t÷·|÷| + · -a ·|a| ·|ª| l+ ª|i ~-·||- ¤·|¸ª - ·|ª|· l+ ¤| t| i ¤|t
~¤- l·|ª-· ª| -a| ~|· ¤· ~ª|·|· ~‹ª|·| -| :·· -·· ª¬- t(
·i-| + ª-|| +  ª||‰| l¬÷+ i + i -·+  ·|c| i l¬÷+ i +  ¤|ª| ¤t-| + ·
¤|t (+  ª-| ª+  ·|¤| ~|· ¬ |+  ·| ª| l-·||t| ª| l¬÷ + i + | ª¬- n·||
i -| - -ª| +  + ·i·| t|- t( ¤¸z| : “ª+  +¤¸ ·|( i” ·|¤|·|- -ª| -
-|:| ~·|i·| -·|·| ª| ª¬| ~|· -|· ª|¤|n + | ·|¤|·| lª¤ ·|·|· ª|·
:|+ | + · ~¤- l·|ª-· + i -·+  -|n lª¤| i
-| -ª| + i ª+ |¤º + | -|~|-|n| ª|-|:| ·|¤| l+  l¬÷+ i ¤·
tª·~|·||ª +  -|z|t¸· ·|·|·| t·|·- ª|l·¤ª-| ~·ªn ¤ªt|·| ~n
-||’ª+  ª|¬i ª|--|- +  -|·||· -|·||·+  + i -||ª· z|·i+ 
n·|i t: ‰|i, z||¤ª :ª|i ª|·|·| l·|‹-|- ~¤- ª||‰| n ·||- ª| + |lª|·
·t i -ª| ª| ~·|ni ·|- + -|| ·|z| ª||c -i- ·|·| ·|·| -|·i ~|¬ ¬ni
-| ¤|t l+ · ·||:·| ‰|| i -| -ª|i ¤+- -ª| + i -n|z| -| l-+ n ¬÷|
t¤| i ~|· -|º-ln+  ·|·|t| ¤· -n|z| + ·-| t¤|, n-i+  ~|·||ª
--·|· 4 +  (+  ·||a +  + ·i·| ¤t-|| l·|ª| +  ln¤ -|z|t¸· t l+  ¤t|
(+  ¤·|- ·|÷ +  ª·º- ¤· f¤r‹ªra ¤ r ªrtrtr t i -| ·|º + i l+ >  -|
-ª| ¤i·|- ·|·|t ¤t-| -| ·|¤| -|·|· ~·| -|:| ·| tª ¬|+  -|tª|¸ª| t|
·t| ‰|| i -|·i t|n- (ª|i ‰|i l+  ¤œ|| ¬÷+  lªn ·÷+  -|·|· ·|º + i
-|t··|- - -|:| ·|+  ·¬| ‰|| i -| -||¤¸ª| t| + · n|º-| ti -||t-| ‰|| l+ 
+ z + |lª|n ¤· -|:| -|·| ·|º| lª¬|: lª¤| i ¤|t ª|· :|+ |( ¬|-||z|
¬÷| ‰|| i -| -ª| n + · ·|· ¤t-|| i
233
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
t-| - -|º-ln+  ~|l-|ni- ª| :n|·| + ·¤|¤| -|·|· + |:
¤|(ª|· tn - l-+ n ª|+ | i (+  lª- -|·i -|n|+ |- rr¢tra¬ rr¢tªr
+  -|l·|-| ª||lt·| ª| t: i -| - -‹t ~¤-i ¤·z||-i +  ·||· -| ~|·||t
l+ ¤| -| -‹t| - rr¤rf¬tr rr¤a¸ªrrar ar’¤t¤rra ¬œrrftª¤r + 
·|ª- ª| ·|l·|- + | -|z¤·| lª¤|i
-| + ·||- -|ªi-| ~|+ ‹ªi º|-- (tª· ~|·||ª) ¤t-|| ~|·
·|ª- +  l·|--||ª|·|- + | ª||·| -|~|-|n| ·|-|¤| i -‹t| - ar’¤t¤rra
¬œrrftª¤r ª- +  ª||‰| + |º + i -·+ i·| ·|i ·|-|: ~|· Œnº ·|i ln¬
+ · ªi i -|’¤i·||- ~œ||l··¤| + i ·|·+ - ª| -|·| ·|º|
-ª| lª- +  ·||’ª ª| ·|· ª| ·||:·| -ti t¤| ~|· -ª| - ·|| + |:ª·|i ª|
-|ªª| ·||-| ·|i z|ª~ + · lª¤| i ~|· + ·~|- ¤|+  lt+·| + ·- + 
·||’ª ·||l-|~-n -|ªi-| tª·~|·||ª -| ~|ln-| + |ª| + i ª|~|ª-
t|lª|n + · ·t| t i
(28) =tm =tæ  eta atæt tttttt
ªrrªr¬ rr¢tªr +  (+  :ªn|-|i ·||: rr¤rf¬tr rr¤a¸ªrrar
ar’¤t¤rra ¬œrrftª¤r +  ·|ª- ¤· ~¤- (+  14 ª||nt ·|º +  ª||‰|
-z|·i+  n|( ~|· + z :ª| -·t ·|-|¤| l+  -|·| ¤t ·|º| + z ~ª||
¤tn ·|- + -|| ·|z| ~c|: ·|·| (+  z||ªi -| lz|+ - +  ·||’ª ·|· ¤|n|
+  ª||‰| ¤|¤ª| ~| ·t| ‰|| i (+  ¤i·|- ·|ni -| ª·º- +  + ·i·| ª|
·|·|·- t( ¤t (+  ª-| ·|·|·| ·|¤| ~|· ·| tª ¬|+ ·|ª| lª¬|: ª ·t|
‰|| i ·|·| :ª| ª| ¬ | +   + | ª|·|·| ¤¸ z| ·|¤| -| + | : ·|¤|·| ª - +  
·|·||( ¬ |-|| z|i ª| :·· -·· ª ¬- t ( -|n- n·|| i ·|· ¤t -| + ·
234
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
ª|·| ª|| ·|( i ‰|| ÷ i ti ª · ·||’ª (+  ¤ · ~ª|·|· -|i¬ + i ~|¤|·| ª|
ª|·| + i ~| ¬ ¬ n ·|: i
l+ ª|i + |·i ¬¤|n +  -t¸- -| - ·|º +  l·|ª-· + i -·+  ª¬|
-| ¤|t ¤t| -ti ‰|| i ª||· ·|· -| ª¬ ln¤| -|·|· ¤|t - l-|n| i ·|--|
+ i ~--|i (¤|’-i -|·i ·||·||) - ·|-| z|ª~ + · lª¤| i ~-||-+  l+ ª|i
- -¤··||t lªn|: + i z- ¤· -| ª¬| i -¤· ¤t-| -| -|·| ·|º| ªi¤|·
+ i -|÷· ¤· ª|· :|+ |( ·|a| ‰|| i -| - + |·- -ª| ª|·||n| i ¤|t
·|-|ª|-| -|· ª||‰| -i-| -|n| ~|¤| ~|· ª|| ·|¤| i ·||’ª -| -ª| - ·|-|¤|
l+  -|· ¤|ª| l·|‹- ~|-| t ·|| ~¤- ª||‰| -|n- + | + t-| t i ¤|t
~+ª|· z- ¤· -|n| ·||-|, ¬|-| ¤i-| ·|i + -| + · lª¤| ~|· l·|¤|ª|
-· ¬|-||z| ·t-| i t-| - ÷|+º·| +  :n|¤| + : ~|l-|ni- + | ·|i
lª¬|¤| -|·|· + |: :+ |+ | - t¤| i
(+  ·|·| ¤|t ª||¤| t¤| ‰|| l+  ~-||-+  -ª| + i ~|¬ ¬ni,
-ª| + i ª|| ª| ·|t - - ·| -|n ·ti ‰|i, ¤| t ·| ªª| -| :·· -·· ·|¸ -|-
n·|| i ·|· ¤|n| - ª|·||n- + i + |lz|z| + i -| -ª| - t· (+  + | -a|
-a| + · + + -| z|ª~ + · lª¤| i - ·||- -ª| -| :--i -|+ - + t| ª|
~| ·|: ‰|i i ¬ª -|:| -ª| - lª|+  (+  :|º+  -| l·|·| lª¤| i ª¬- ti
ª¬- -ª| + | -|t·| :l‹-t|: or¤ ªr¤  t| ·|¤| ~|· -¤· +  ª| ª|-
l-+ n ~|( ·|| :l‹-t|: -|+ in ~|· ·|¤|-+  ‰| i ¤t -|‹·|· ª¬ + ·
ª||· ·|· ¤|n| + i -|i¬ l-+ n ·|: l+  ¤t +¤| -+-|ª ~|- ¤÷i i -|
·|i :l‹-t|: ¤·z||- ‰|| -|·|· +¤| + ·-| i ·|ª| -ª| ·|- ·|·|·i i ª|·t
·|·| ~·||- + ·| t: -| -ª| + i ~|¤|·| ¤· -ª| +  or¤ ªr¤  ¢ra
~‹ª· t| ·|( ~|· ¤|t ¤· ª|+¸ - t| ·|¤| l+ · ª|| ·|¤| i ¬ªr -| ¤t
235
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
·|·| + | -||’-|¸n ·|- ·|¤| t l+  ·|- :ª| +  ª| ¬|+ -|+  ª|- l-+ n
~|- t ~|· (+  ~‹·||-i -|+ - :ª| -| ~| ·||-i ti
-ª| :ªn|-|i ·||: - ~¤- ·|º +  -i-| +  t|º| ¤· + |n + |n
l-z||-|- ·|i lª¬|( ·|| ·||· ·||· ª|- l-+ n- +  ·||:ª| ·|- -|+  ‰| i
“t· ·|·|t ª| -||¤¸ª| t| + · ·|÷i ---|iª +  ª||‰| ~|¤ +  ¤|ª| t|l·|·
t( t i” ¤t + t- t( -ª| +  ¤|lnª + i ~|¤|·| ·|·| ·|: i -|·|lnª|
+  l·|--||ª|· :ªn|-|i ·||: - -ª| -ª|-ni ª- t( + t| ¬r¬rr
frr¤ r ¢ª ¤r¬r r, ·|·|·|:¤ -ti i ~|· ¤t-- +  ln¤ ar’¤t¤rra
¬œrrftª¤r ª- +  ª||‰| + z -|’¤i·||- nº+ |- +  ln¤ ·|i lª¤ ~|·
+ |º + i ·|i -·+ i·| ·|-|: i
-|‹ª lª-| ·||’ª -ª| :ªn|-|i ·||: - ~| + ·
·|-|¤| l+  - lª|+  -|· ·|º +  ª|- ·||t· l-+ n-| ·|‹ª t| ·|( t ·|l-+ 
-·|i~- ·|i ~·| -+  ¬·|·| -ti t: t i ( )
(29) == æ=t=t= tttttï
ªrrªr¬ rr¢tªr (+ ·|-|i) +  (+  :ªn|-|i ·||: + | tnl+ ¤|
·|¤|- + z ¤¸ t l+  -|· ·|· ¤|n (+  z||ªi -| lz|+ - +  ·||’ª ·|-
-+·i·|- 2 ·|·| ·|· ¤|¤ª| ~| ·t ‰| i ·|·| ¤|t (+  ¤i·|- ·|·|t ª|
·|·|· ·t ‰| -| -|·i ·|t- - ¤t| -||·|¸ª + -|· +  c· ª| (+  ¤t ¬trtrt
ªr--rt + | l-+ n + · ~¤-i -·+  ·|c- t( ª¬| i -|·i ·|t- ¬|+ ·|ª|
t| + · ¤iz tºi -|·|· ¤|t ¤t ¬trtrt ªr--rt + ·i·| ~| + · ·|t- ª|
º+ ·|: ~|· ·||:·| t| ·|: i ·|· ~|- ti ·|t- + i t|n- ¬·|·| t|-|
z|ª~ t| ·|: ~|· ¤|t ·|ªni t: ~|¤|·| -| ~·|i·| ~·|i·| ·||- + ·-
236
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
n·|i i ·|+ |n -ª| +  -ª| tr¤ zr f¤r‹ªra -·|· ~|- i + : ~|l-|ni-
ª| :n|·| + ·¤|¤| ·|¤| -|·|· -·|i~- l·|·|÷-i ti -|ni ·|: i ¤·z||- t|
+ · ª|ª|·|n ¤|n ·|t- + | -|· ·|· z|÷ ·|( i -| - ·|i ·|·|t ·|·|t
:n|·| +  ln¤ ~|l-|ni- ª| ·|l·|-| l+ ¤| -|·|· ·|t- + i -·|i~-
ª|tit t|-| -| (+  -·+  ·t| ¬ª -|·i ~tln¤| ·|i -ª| + i n¤º -| ~|
·|: i -| :l‹-t|: ¤·z||- ‰|| l+  +¤| + ª i
q¤  lª- -|·i ª||ª| l-|n- +  ln¤ ~|: ~|· ~¤-i ·|ºi +  ª||‰|
+ -|· -| ª|| ·|: i ª|·t ·|·| -| ·||·|| -| ~tln¤| + i - ·|i~ - ¬ ·|·| ‰|i
~|· ¤|t ·||· ·||· tª| ·ti ‰|i i ·|· ¤|n ·|·| -|·i ª||ª| + | ·|ª|· + ·- + 
ln¤ + -|· -| ¤t-| -| ¤|t ¢rr arz -r¤ t ‰rt ì :ª| ¤|l+  ( +  ·||’ª -|
- rr¤rf¬tr rr¤a¸ªrrar ar’¤t¤r ra ¬ œr rftª¤r +  ·|ª- ª| ·|l·|- | + ·
+  + |+  i ~ ª|| : n|·| + ·¤|¤| ~|· z|·|·( ~ œ| |l··¤| ¤c - + | ·|i
-||’-|¸n ·¬| i :ª| + i ·|·+ - ª| :- ~|+  -| ~|· ·|n|~|
ª| t-| -·||- l-|n ·|: ~|· ~·| ·|· -| ª|+¸ - t i
(30) =tm =tæ  tttttï
ªrrªr¬ ;t¬rrr (lª|‹·) +  -|z|t¸· z|t· t ª·~|·||ª +  ~ n|+  |
ª|n- ~|·||ª +  17 ª||nt -|+  i-| :ªn|-|i ·||: +  t nl+  ¤| ·|¤|- + |
¬ n|ª|| t l+  -|·| ª¸· ª|Œn|¤ + | + |-| ‰|| i -| (+  ·|·| ª|·t ª||lª+   ª|
+ z ª· +  ·n ·|ª|| +  ·||÷ ª| -||º· ª||:l+ n ¤· ª¸· n + · l-+ n| i -|
ª|÷ +  ¤· ·|| ·t| ‰|| l+  (+  ·|ni +  + |- ¤· ª|¬ ln·||ª| -| -|-·|¸ª| (+ 
ªr--rt + | ·|- t( ª¬| i -| - -||º· ª||:l+ n ·|+  ni -|·|· ~|·| ·|c - -|
+ z ¬ |+   -|t ª|¸ª| t¤| i -ª| ·|ni -| ¤·|- ·| -||- + | (+  -|ª||- (¤|’-i
237
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
·| · -|lªn-|| +  -|ª ·|n|- + i ·|·|t) ‰|i i
¬· -| lt--|- + · +  ·|--|i +  + ·i·| ¤t-|| i ¤|t ·|÷i Œ¤|·i
·|--|i ‰|i i -ª| +  n-·| n-·| ·||n ¬n t( ‰| ~|· t|‰| ª| º|¸- ·|t
·t| ‰|| i -| -ª| ª|·||n- +  ln¤ ·|ª| ti -||º· ª||:l+ n ª| --· + ·
-ª| + i -·+  ·|c| -| ~-||-+  -ª| ·|--|i +  ª|· +  n-·| n-·| ·||n
oz t| ·|( i -ª| + | -|t·| :l‹-t|: or¤ ªr¤  t| ·|¤| i -ª| +  t|º
ªrr;ªr t| ·|( ~|· ª|- lª¬|: ª- n·| i ¤|t +r¤rª¤  ~‹ª|·| -| -|t
¬|n, ¬|+ -|+  ~|¤|·| l-+ |n-i t: ~|· z||’n ·|·ª||-i ~|¬| ª|
-|:| ·|¸·- n·|i i -ª| :ª| t|n- -| ª¬ + · -|·i -|i¬ l-+ n ·|: i ·|ª|
-ª| -| - -||º· ª||:l+ n ªº|º + i ~|· ¤t| ª| +rrªr l-+ n| i ·|·| -|
~¤- -|t-n -| ¤t-|| -| ·|t|z| t| + · l·|· ·|¤| i n|·|| - -|:| -a|
+ · ·|· ¤t-||¤| i -ª| lª- ª| -| ·|i-||· ~|· ¬|+ ·|ª| ·t- n·|| i
º¤|·| -| or¤ ªr¤  f¤r‹ªra ~| + · -|:| ÷·|- i
;trt ª| ·|- -| rr o a tt¤  a, ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
ª| -|·iª t| + · ~ œ| |·i ·|- ·|¤| i :ª| l-ª·|- + i ·|·+ - ª| ¢r’¤a
;t¬rrrt + | -|ª-i -||t |n ·|i -ª|i·| t| ·|¤| i -|· ·|i- + | c·| ·|ªn
·|¤| i -|t· ¤· ª|‹-- +  -|- |l·|+   ¢rz t ~|· ª|· ¤· ª|··| ; rrrrrr
rrtt¤   + | -|·| ª|·| ·|¤| i -| ¤  tr;¤r ¤ ¤rf¤rªrra + i ~ª|:·|i
+   ª||‰| ª||‰| tr -ªª ¤ ª¤rf¤  ¬ + | ¤|·|‹ª ·|-- + i ·|i + | lz|z|
+ ·- n·|| i -| ·i - ·|i~ - ·|i +  ª· ·| t-· t| ·|: i
-|· ¤|lnª l+ ª|i ~|· l+  +   ª| -~ -n+   ·¬- ‰| ~|· + ·|-||-
~|ln¤| +  -|l‹+ ·i- -| ª| ‰| i -‹t -|·| -|ª-i -||t |n -| ~|-| ·||-|
¤ª|‹ª - ‰|| i nl+ - ¤|t -|·i ª||l·|+  | ·| ·|t ·¤i ª| ¤·z||- ‰| :ª| ln¤
238
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
-|·i ·|ªni t: l·| ‹ª·|i ª¬ + · ¬ |-||z| ‰| i -| ¤tn ¤|lnª- + i ·||-
ª|-- +  ·|·||( -- ª| - lª|+   ¤r ªrrª ¢tr¤r t + ·-| ·|l-+ 
ªrrf¬¤r -+  ·|+  lª¤| + ·-| ‰|| ~|· ~·| ~¤- ¤ttr
rrfrr¢ + i -·l·|·¤- + i ·|·+ - ª| -- +  ÷|º- ¤· ¬ |-||z| ·t-| i
(+  lª- -| ·i t |n- ¤r¬ ¤ t a tr t| ·|: ~| · -| o r ¤  ¤r ¢r ·t-
n·|| i ¬|-| ¤i-| ·|‹ª t| ·|¤| i ·|| ¬|-| +  | ·- +   ~| ·||-i i ÷| +º·| -
·|-|¤| l+  :ª| -| ’ª -| ·| º -| t| -| +   t ·|| ¬ - ·-|+  t| ª|+ - t i ÷| +º·| -
-+ ·i·|- ·|¤|·| ª lª¤| ‰|| i t| l-|¤| ¤ l‰|+  + | : n|·| ·||·i ‰|| i ·| ·| |-| 100
ª¤ + i ª¤| ~|-i i ·| ··|- +   ·||: ª| ¤|lnª ª||lt ·| - l+ ª|i ª| +  ·| ln¤| ‰||
i ¤‹ª·t lª- :ª|i - ·t ·| ·| · ·|( i ~·| -| -|n- +   +  |l·|n ·|i - ·t| i :ª|
t |n- -| ª ¬ + · ¢r’¤a ;t¬rrrt +   (+  l·| --||ª|· - ar’¤t¤r ra ¬ œr rftª¤r
+   ·|ª- ª| ·|l·|- | + ·- + | -|z¤·| lª¤| i -| - ·|÷ i -| lz+ n ª| ¤|lnª
ª||lt ·| + | ¤  ¤r rª rr¢tªr -|n- +   ln¤ -·¤|· l+ ¤| +¤¸ l+  ¤| t -|’¤i·| |-
¤·| ·| ¤· ¤+  i- -ti ·¬- ‰| i ·|·| -| - ar’¤t¤r ra ¬ œr rftª¤r :lª-’-||n
l+ ¤ ~| · + |º + | ¤|-i :lª-’-||n l+ ¤| -| t ·- ~ ·| ·| - | · ¤· ª| lª- ·||’ª
ti -| - orªr z| ª~ + · lª¤| ~| · -| ’ª + i -+ni+   ·|i ¢¸ t t| ·|: i l·|ª|
¤· --||-| ·|· ¤|n l·|n ¬ ª|¸ ª| ¤|lnª ª||lt ·| :l‹-t|: -| -~lªª|· t ( i
rrrrt ·|· -| -·|ªª-i ‰|i i ·|t-| + i z||ªi +  + |: ~ª·||·| -·| ·
-ti ~| ·t ‰| i (+  lª- ª|·t ·|·| ·|· ¤|n ª|| + · -a -| ¤|lnª| -
·|-|¤| l+  ·|- -| - (+  ¬ ¤rtªr = ¤rªr ª¬| i ¤t ª|- + · ¤|lnª
ª||lt ·| ·||n = ¤rªr -| ·|- -| - ·|i ª¬| t i ¤|lnª| - + t| ¤tn ~|¤
~¤-| º ¤|·| ª|-| ª i ¤|lnª ª||lt ·| - ·|-|¤| l+  -| - º ¤|·| -| (+ 
ª¸trªt -rrt ¤r¬ ªr¤r ªr + | ª¬| l·|- +  ª|· ¤· ª|··| ; rrrrrr ‰|| ~| ·
239
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
-- + i fªªrrr :|+ i t: ‰|i i ~|· ·|i n|·| t |l·| · ‰| i l+ ª|i - -~ |ª+  
+ ·|- t ( + t| l+  ¤ t ·| -||- +  ¤ni ~-|i· ~tn ª| ‹-- t ·| ·- ~ -n|-||
-||n|-| rrr rrr¢ ;r¤rtr ¬ œr rt +  |lª·i t i :- ª| ¢¬ r
+ ·¤| n, :- ª| rrtt¢ ·|i t| ·||:¤ ~|· ¢r’¤a ;t¬rrrt +  rr-¢ªt
rrrr r¬ ª| ¤|·|ª-| t| ·||( ¤trrrfª¤r ª¸· t|- +  ª||‰|
¢‹¤r ¤ ¬rfo ta + i ·| z|-||· ·|n|:¤| -ª|i·| t|·|i i
¤rf¬¢ trrfr ªr +  ¬ |-||z| t|- ª| ¤tn ti ¤|lnª| ·||n -ai :
“l·|-+ n ¤ti ª|·| + z -| -| - ·|i º ¤|·| -| ª¬| t i” l+ · ¤|lnª
ª||lt ·| - -|:| :z||ª +  ·-||¤| l+  --||-| ·|· ¤|n| + | ¬rrtt ¬r¬
tr‹ªa + | -|·iª ·|-¤| ª| i t-||· ·|· -|
--||-| ~+ ·|ª ·|· ~ +  iª| ª| -|·|| + · +  ¬ œr rtt ·|- -|+  t i ··|i- ‹-¸·
z|·i+   -| ¤|lnª ª||lt ·| - (·|| ¤tn -l·|·¤ + ·i-|
+ i l¤n|ª- +  ·|z- + | lz|+  ·|-|- ‰|) ¬ ª ~¤- t|‰|| ª| -||+  ¤·
¤rrª f¤¬r¢a + i ¬ z|i -| (+  ·|÷ | ¤·-|-| n·||- + i -·+ i·| ·|-|:
~| · rr-¢ªt rrrr r¬ ª| ¤|·|ª-| t| ·|( i -|·i ·|t- - lª|+   -|ª-i
·|·+  ~ ¤t-- n·|i t ·|l-+  ~¤- ~ n|+  | + i l·| --||ª|· ·|i t i
(31) ¬ttf+tæt æ t f¬t‹=
¤rrfrr¬ a¬ rr¢tªr +  ·| |- -|ªi-| t ª·~|·||ª (·||·|n :ªn|-|
lª|‹·) +  ¬ |lª-| +  ·|¤|- + | ¬ n|ª|| t l+  (+  -|-·|| ª| ¤t· -+ ·i·|-
11:00 ·|·| ªª| l-·| |-|i (~ |ln-| + |ª|) +  - n·|| ª··|| -| -||’-|¸n
+  -|- |l·|+   ¤c |: -| -|ªª+   ‰| i ~-||-+  (+  17 ª||nt - |ln·| : --| -
240
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
-|i¬ -||·i ~|· ªrrrrr t| ·|¤| i -ª| +  -|t ª| ~ ·|i·| ~ ·|i·| ª|i ~|¤|·|
l-+ n ·ti ‰|i ~|· ¤|t ~¤- t|‰| ¤|- :·· -·· ¤º¬ ·t| ‰|| i ªi·|·
- n·|| - ª|·||n- + i ·|t- + |lz|z| + i -|·|· ¤|t l+ ª|i +  +  |·|¸ -| -ti
~| ·t| ‰|| i ¬ |lª-| :ªn|-|i ·||: + | + t-| t l+  -| - rr¤rf¬tr
rr¤a¸ªrrar ar’¤t¤r ra ¬ œr rftª¤r +  ·|ª- ª| ~¤- ·|--| +  ln¤
“ª¤r t ªr¢” ª| ·|-|- + | -|’¤i·| ln¤| ‰|| ·|| -ª| ¤+ - -|·i ·|·| -|
-||·|¸ª ‰|| i -| - (+  - |ln·| : --| + | -|’¤i·| ª + · + t| : “¬ |-||z|i ª|
:ª| +  ·|·| -| ÷|n ª| i - ·|i~ - ª|·|n ·||(·|i i” -ª| -
~|·| ·|c + · ·|ª| ti -|’¤i·| ·|i-||· - |ln·| : --| + i ·|·| -| ÷|n-|
-||t|, -ª| - t|‰| ·|c | + · -ª| ·|+  lª¤| t |n| l+  -ª| + i ~|¬ ·|‹ª ‰|i
i -| - :z||·| l+ ¤| l+  -|’¤i·| -ª| +  l·|ª-| ¤| t|‰| ¤· -|ª| + · ª| i
·|ª| ti -|’¤i·| -ª| +  l·|ª-| ª| -|ª| t¤| -| -ª| - l-|-n|-| z|ª~ + ·
lª¤| : “rr ¤rr trr r¸, rr¶r rra ¤r¬r¬r, rr¶r ørz ¢r ì f¤ t ¤r rt
¤r r t tr -rto ª ¬ªrr ì ør z ¢ ;r¤rtr ! ør z ¢ ;r¤rtr!”
+ z ti ª· -| - ·|i~ - ª|·|n ·|: i :ª| ·||- + | -| ªª| -||t t| -|+  t,
l·|‹-|- - + ·|i ª|·||·| ~|- + i ·|·~- -ti + i i
== æ=t=t= faaæï
¢r’¤a ;t¬rrrt + i -|·|lnª| -|+-¸ ·||-| -|’¤i·| |- ~ œ| |l··¤| +  
(+  :ªn|-|i ·||: - ·|-|¤| l+  l+ ª|i - ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
+  -|-| -|+-¸·| ·|·||, l·|ª| -| + z ¤¸ -t·i· ‰|| : -|·i -|‹ª ·|·ª| ¤tn
z||ªi t: ~|· ~-n|t - -|:| (+  Œ¤|·i ª|i -|ª-i -|‹-i ª|
-¤|·|| l·|ª| + | -|-| t-| - “¢¬r” ·¬| i ¤t ·|--|i t-||·i -|t··|-|
+ | -|t¤· ‰|i, t-||· ·|· + i ·|-+  :ª|i +  ª-| ª| ‰|i i (+  ·|·| -|ª-i
241
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
-|‹-i - ~¤-i ~--|i + | ª¸· ¤i- ¤i- ~-||-+  ·||·ª|· -|i¬ -||·i
~|· ª¬- ti ª¬- ~¤-i ~--|i + i ·||ª -| ª-| -|÷ lª¤| i -ª| + i
~-||-+  -||- ¤· ·|· +  ª·| ªi¤|· ¤· -ª|ª|i - ÷· ÷|n lª¤, ~tn
¬|-| lz|¦- ·|-| ª| l-c|n ‰| i ª||·|¤|· + ·|| -| -‹ti ª|i ·|--|i
“ª~|” + | + ·| -| --|· lª¤| ·|¤| i
a¢¤ tª +  -|‹ª lª-| ·||’ª -|t¸-|| ¢¬r + i ~--|i - ·|-|¤|
l+  ª|·t + -|| ·|z| 10:00 ·|·| + | ¤+- ‰||, -| ~¤- + -|· -| -ª|ª|
·|ai ‰|i -|:| -|·i -|ª-i -|‹-i ¢¬r ·|÷i lz|¦- ª| ¤|ª ~| ·ti ‰|i
l·|ª| +  --i·| -| -|·i ~|¬| ª| ª|n ~z+  ·¤| t| ·|¤| i :-- -| -|·i
-·|· (+  =r¸ªr tr¸ta faa¬t ¤· ¤÷i, -| + z ª· ¤¸ti -ª| ª¬-i ·ti
l+ · -|·i ·|·||- ª| ·| :lº-¤|· “ª~|” + | -|-| l-+ n ·|¤| | “ª~|”
+ t- ti t·- ~·|·| -|· ¤· ¤|t ¤· ~ª|·|· l--ni -|·i -·+  -|
-¤··|t t: ~|· -÷-i t: -|· + ·i·| ~| ·|: i -| - t·|- t| + · ª|·||·|
“ª~| |” ¤+ |·| -| ¤|t ¤t ¬trtrt faa¬t -|· + ‹· ¤· ~| ·|ai i
~·| -| ·|· -| (+  ~·|i·| --||z|| ·|- ·|¤| | ª|·|i t·|- ‰| +¤¸ l+ 
+ ·|i ¤|t ¤t ¬trtrt faa¬t -|t ¸-|| -|ª-i -|‹-i “ª~ |” +  + ¤÷ |
¤· ·|| + · ·|a-i -| + ·|i -ª| +  :|¸n ¤· -|÷n|- n·|-i i ¤¸·| lª- :ª|i
- ·t ·|·| ·| i --||·| -|l· ··| +  ¤+ - ¤|t ¤t ¬trtrt faa¬t -÷ - t(
·|ª| ti º¤¸·| n|:º + i - ·+   ·|c i -| (+  fø¤¤ ¬t - -ª| ¤· t -n|
l+ ¤| ~|· ¤t ¬trtrt faa¬t ·| º -|i t| + · -i-| ~| l·|·i ~|· + z ª·
-÷ ¤ + · a‹÷i t| ·|: i t-| ·|t- ¤·z||- ~|· -z|¤iz| -| t l+  ~|l¬ ·
-||·|·| +¤| t . ¤rr ¤t ¬trtrt faa¬t ¤ rª ‰rt ?
rr¤rf¬tr +  :ªn|-|i ·||: + | + t-| t l+  t-| - ¤|t -|+-¸·|
¬rrtt ¬r¬ tr‹ªa + i ·||··||t -| ¤z| l+ ¤| -|l+ 
~|¤ :ª| + | + |: ·|¤|·| -·|¤i·| + ·-||( i :lœ|+ |+  ª| -ª| ¤+-
ª|’¤- :ªn|-|i +  -||t|n ª| ¤|·|ª-| -|‹ª -|l+-¤|- l+ ·|-| ·|i ª||‰|
-z|·i+  + ·-|| ‰| i ¬rrtt ¬r¬ tr‹ªa - -|+-¸·| lª¬|
242
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
+ · -- t·|·|- ª| ¤·||t- -||ti -|·|· -‹t| - + |·i -|· ¤· + |: ·|¤|·|
ª- ª| -||’l·|·- ·||lt· + i i
l+ · ¬rrtt ¬r¬ tr‹ªa - ~¤-| :l‹ª¤|
·|¤|- + ·-||¤| l·|ª| + | n··| n·||·| ¤t t l+  ¤t ¬trtrt faa¬t
+ i t·+ -| ª| ¬‹¢r¤rr t|-| t l+  ¤|t + |: fr‹¢¸ f¤r‹ª ‰|| i ·||
l+  -|t¸-|| -|ª-i -|‹-i ¢¬r +  ·|· ¤|n| + | “¬r¤rªrrª” + |
-~ªª|· ª ·t| ‰|| l+  -| ~|¤ n|·|| + i + |- z|ª| ªr--rt t¸ l·|ª| -
faa¬t +  ª¤ -| “ª|·||·| ·|--|” ln¤| t ~|· ¤¸ ¤|t
-|ª|--||-| + | :-||- ·|··||ª + ·- +  ln¤ ~|¤| ‰|| +¤¸ l+  lt‹ª¸
-|·t·| + | (+  + l+ ¤| ~+ iª| “~|¤|·||-” ·|i t, :ª| + | “--|ª|¬”
·|i ·||n- t i -- + | ·||l-n ¬¤|n t l+  -|·- +  ·||’ª ªt l+ ª|i
:‹ª||- ¤| t ¤|- ¤·| ·| +  l·|ª-| -| ·||· ·||· ·|--| n-i t i
faa¬t ·|- + · -|t¸-|| ·|ºi + | -|-| n- ¤· -|·+¸ ·| ~‹ª|·| :lº-¤|·
+ · +  ¤|t (lt‹ª¸ l·|‹- -|ª-i -|‹-i +  ¤|lnª- + |) ¤t ·||¤·
+ ·¤|-| -||t-| ‰|| l+  ¤t -- + i rrr¸rrr ªrºt ti t ·|| faa¬t +  ª¤
-| ¤|¤ª| ~|: t i nl+ - ¬z| -ª|i·|i ª| -ª| ·|· -| + |: ª|‹-i ª|titn
~+ iª| -|ª|--||- l·|‹- ·|i ‰||, l·|ª| - lz¤+ ni +  ª¤ -| ~| + ·
-ª| ·|ª ·|º- + |l+ · l·|‹- + | -||- +  ·||º --|· lª¤| i
+t-e=ï +ttrtæ æ==t æïf¬tu
rrta rrta ;t¬rrrt +rr;¤r !
·| -|t| ª| ·|-|- ~| · - +  ·|-- +   ln¤ -·ni·| +  ·~|-| ª| ‹-- + i
~ |n-|·|i· ·| · lª|¤|ª|i -t ·i+  ª|’¤- :ªn|-|i +   -|ª-i -||t | n ª| ¤|·|ª-|
t| ·||:¤ i | -|ª-i -||t | n + i ·|·+ - ª| ~|’n| ~º n|+  i
~| ª||+   ·| · -|t ª|¸ ª| - | · ¤· ~|¤ +   l+ ·ª|· + | lt ªª|| ·|-- -|n ·||( ·| i
243
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
~¤- z|t· -| t| - ¤|n ª|’¤- :ªn|-|i +   t+ -|¤|· ª| ‹--| ·|· :l·--||~ -|
lz|+  - ~| · ·|t ¬ ª| -| ª|+  · + ·- ¤|n ~ |lz|+  |- ·ª|¸ n +   -|ª-i
+  |l+  n| -| ª|+  · + il·|¤ i :- -|ª-i +  |l+  n| -| ª|+  · + ·- + i ·|·+ -
ª| ~¤- ª||l·|+  | -·| l·| ‹ª·|i ¤· ·| | ·| l+  >  + | -|| +  ~ l-|n ·|| ~| · lªn
t ª- ~ |l+  ·|- +   ln¤ ·| -| - t| ·||(·|| l·|ª| +   --i·| -| :l-+ |·| ·| -|t + i
+ ª|·- ¤· -ª|-|- -|t ª|¸ ª| t| ·|i ~| · -| ·|| + i -| +  i+   l-|n ·|i i ~ |lz|+  |-
·ª|¸ n + i ª|| t ·|- -| ·|t ¬ ª| -| ·||· ·||· ª|+  · + ·- +   --i·| -| ·| ·||-
¤· +  | t ¸ z| + n|-|i ~| · +  · |¸ n ·|| : + i ·|·|t ª ªª ¤|+  ·||·i t| ·||(·||, ¤ t
l-n|¤- +  ·~|-, t -ª :n|ti ~| · -|’- ·ª|¸ n + i
~ |ªi ·|- ·||(·|i, ·| ª|in| ¤- ªº ª|- t| ·||(·|| ~| · :ª| + i ·|·|t --|i n
n ·|i, ·| ª|·| i + i ~ |ª- -+   + · +   ª||l·|· ¤ z||l+ · ·t-| -ª|i·| t| ·||, ·|ª
·| -||-i + i ~ |ª- ·|ª l-+ n ·||(·|i ~| · t ª- ·| - + i ~ |ª- ·|- ·|i, -+ ··| ·
ª| ·||- z¸ º ·||(·|i ~| · (t l-·|-| -| lªn-| + | ·|· ·|| l-|n ·||, ª ‹¤|¤i -||n|
ª| n- + i n|n-| ª| ¤iz| z¸ º ·|| ~| · - l+ ¤| + i lt ª| l-|n ·|i, ~n ·| ··| ·||·
·||· ·|t ¬ ª| -| ª|+  · + ·- ¤|n + i l·| ‹ª·|i -| -|ª-i :l‹+  n|·|
·|·¤| t| ·||(·|| i
æt= =tvt= rt ¬tç
rrta rrta ;t¬rrrt +rr;¤r !
rro att¤ a, ~-|i· ~tn ª|‹--, ·||l-¤ ª|’¤- :ªn|-|i
t·|·- ~-n|-|| -||n|-| ~·|¸ l·|n|n -|t--|ª :-¤|ª| ~œ||· + |lª·i
~¤-i -|z|t¸· ·|-||-| -|ni+  “¤ ¤rrª tr‹ªa” l·|-ª
~·¤n +  ª|+ t| 66 ¤· ln¬- t :
ln¤|+  - + |n|-i t ª·~|·||ª (·||·|n :ªn|-| lª|‹· ¤|l+ ª-|-)
-| ª|’¤- :ªn|-|i +  -|·|l-n·| - (+  -| ·|¤|- + | rr-¢ªt ¤  rf¤  ¬ + i
ª|’¤- ¤z| + i l·|ª| ¤· ¤|t ·|·t-| t| + · + t- n·|, ~|¤ n|·| l+ ª|i
+ i ¤·z||-i + | ¬ ¤|n ·|i +  ·-||¤| + ·, -|·i ¤|lnª| + i ~|¬| + |
244
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
~|¤·z|- ÷|+º·| - ·| n- + · lª¤| l·|ª| + i l·|-| ¤· -- + i ·|i-|: -|ni
·|:, t-||· ·|· -| ª|+   -||--| l·|zi t ~|· ~|¤ + t- t, rr-¢ªt ¤  rf¤  ¬
-| ª|+  · + ·| i -|·|l-n·| - :l‹+  ·|ªi + |lz|z| + ·- t( t-| ªª|-| ~‹ª|·|
-| ª~ | ª- t( + t|, ¬r¬rr ~|¤ + i ¤|lnª| + | lz|+  | ~ - |
+  ·-||( i ÷| +º· +¤| + t ·t t . ¤| t ·|| n , ÷| +º·| + t- t , ~·| ~-|·i+ |
n ·||~| ·| -·| ·|i : n|·| -| l-+ - -ti i ¤ t + t- t ( -ª| + i ~|¤|·| ·|·|
·|: i -| ·|l-n·| - ·|÷ i -|t ··|- ª| -ª| + i ¤ia ‰|¤+ - t ( -ª|-ni ~|-| ·|
nt·| -| + t|, ·||: | ÷| +º·| - ·|¤|·| ª lª¤| t :ª| ¤· -||¤¸ ª| +¤¸ t| - t ,
¬r¬rr lz|+  | ~ - | +  ·-||- ¤|n| t , -| ª||l+  · + i ª ~ | ¬r¬rr
+  ·|¸ n +  ·-||-| t ~|¤ ~ |lz|+  |- ·ª|¸ n +   ª||‰| -|ª-i +  |l+  n -|
ª|+  · + il·|¤ ~| · :ª| ª| ·|- ¤|lnª| +   ln¤ ª ~ | ·|i -|| l·|¤ i
-ª| -|·|l-n·| + i lªn ·|¸: ·|·i :l‹+ ·|ªi + |lz|z| +  --i·|
-| ·|-|·|ª| -| ·|¤|- - ª|‹--| + i -·l·|·¤- +  -|ª-i + |l+ n -|
ª|+ · l+ ¤|, ª|·|- ª|+ · ¤|lnª| +  ln¤ º|¸·| ª~| -||·|i i ·|·| ·|·
n|º| -| ¤t ª¬ + · -ª| + i ¬z|i + i :l‹-t| - ·ti l+  -|ª-i
+ |l+ n + i ·|·+ - ª| -ª| + i ¤|lnª| + i ~|¬| + | -¸· ¤|¤ª| ~|
-|+ | ‰|| i
¬¸ ºª tr rra ¤  rf¤  ¬ rr -r¬r trtoª tr‹ªa ¤ rf¤ ¬ rr -r¬r
-rrrr ªrtªr frr¬ tro tr ¤rtªr frr¬ ¤r¬rªr trra ¤ rf¤ ¬ rr -r¬r
(+ ·||- ª|‹-- (l·|-ª ~·¤n), ·||·| + ·||- l·|lª-|-n|t, ª|. 66)
+t-e=ï ç‹æt+tta
! ª|‹--| ·|·i l·| ‹ª·|i ·|·| |·- +  ln¤ : ·||ª|- ¤
~º n|l+  ¤|- +  -~ -n+   ª| ~-|i· ~tn ª|‹--, z|¬ - ·i+  -, ·||l-¤
ª|’¤- :ªn|-|i t ·| ·- ~ -n|-|| -||n|-| -|t --|ª :-¤|ª| ~ œ| |· +  |lª·i
··| ¤i - :ªn|-|i ·||:¤| +  ln¤ 72, :ªn|-|i ·|t-| + 
245
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
ln¤ 63 ~|· - n·|( : --| ªi- +  ln¤ 92, ªi-i - |ln·||- +  ln¤
83 ~|· -|ª-i -|‹-| ~|· -|l‹-¤| +  ln¤ 40 rr-¢ªt ;‹¬ rrrra
ª|¤|n|- + i ª|¸·- -| -|·œ|·| l+ ¤ t i :- -|ª-i :‹~ |-||- + | ~¤-| n-
+  ·||’ª -+  ·|-- + i ·|t -| t |:n ª+ |¤º ~-n|t -~ |n| +  +  · n|
+ ·-| ª| ·| -ª·i·| ª¸· t| ·||-i t ~|· :ª| + i ·|·+ - ª| ¤|·|‹ª ª|‹--
·|--, ·|-|t| ª| -+ ·- + ·- ~|· :-||- + i lt +  |·| - +  ln¤ + c - + |
·| t¸- ·|--| t i t-| ª|·| + | -||lt¤ l+  ·|| l+ ·ª|· -|ª|--||- ·|-- + 
ln¤ -|+ -·|-n -|ªi-| + i l+ ª|i ·|i z||¬ ª| -|ª-i :‹~ |-||- + |
+ |÷ t |lª|n + · ~|· ·|·| |-| l+  >  -|ªi-| (¤|’-i ~¤-| -|t |ª|·||)
+ ·- t( + |÷ ¤· + · ~|· t· -|ª-i ¤|’-i +  -|·i -||t +  :l·-ª|: ªª|
lª- +  ~‹ª· ~‹ª· ~¤- ¤t| +  -|ª-i :‹~ |-||- +  l·| --||ª|· + |
·|-~ + ·¤|- + | -||’-|¸n ·|-| n i
tr¤rrªr f¤ a  rr¢tªr ¤ tª ¤ r ;‹¬rrr :
q¤  :ªn|-|i ·||: + i -t ·i· + | ¬ n|ª|| t : -| :|
rr-¢ªt ;‹¬ rrrra ª| Œ¤|· t ~| · tr ¤r rªr f¤  a   -|ªi-| + ·- + | -||’-|¸ n
t i (+  ·||· -| -·ni·| +  ·~|-| ª| ‹-- + i ~|n-|·|i· ·| · lª|¤|ª|i -t ·i+ ,
¢r’¤a ;t¬rrrt +   ª| ‹--| + i -·l·|·¤- +   rr-¢ªt ¤  rf¤  ¬ -| ~ |lz|+  |-
·ª|¸ n +   ª||‰| ·|n¸ l-|ª-|- (¤|l+ ª-|-) +   ª|+  · ¤· ‰|| i :ª|i ª| ·|- -| :|
·| -t·||· ¤· ·||·| + ·-| ¬ n ·|¤| i t ¤| ¤¸ l+  ·|- + | ·|·| ª|| ¤| -| l+  ª-|-
~ ·|÷ |: n + · ·||·| -ai, ¤rªrªr fttrr¬a rr¬rªr
º ¤|·| -| -z|·i+   n ~|(, ~·|i ·|-¤| -| ·| -| ‰|| l+  n·|t|( -| ·||·+ | + |
·| l-·|z| t : ~| · ·t -|- +   +¸  n :|÷ - n·| , ~-+  |·| +  z ¤¸ -·-i·| ¤|( :
“¤rr rr-¢ªt ¤  rf¤  ¬ rr tr ¤r rªr f¤  a   rr¢tªr ¤ ta r rr º‹r ¬¤ª
246
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
trr‰r ¤r‹ªa rr ¬ ¤rr= ªrr ì”
rrfa ¤r ¤¤¸¤ t ¬¢r rr ¬r¤ ¤ r ¤r rrta¤ r
f¤  ¤zrtrt or¢ rr ¬¤ªr ªrªr¤r rrfa ¤r
(+ ·||- ª|‹--, ·||·| + ·||- ·-|·||-, + ·||- nn-n + ª, l·|. 1, ª|. 931)
¤| ···| -|ª- +  | | t-| ~ |lz|+  |-
·ª|¸n +  -|ª-i +  |l+  n| -| ª|+  · + ·- + i -|+  i+   ~ - | +  ·-|| ~|·
·|·| |-| l+  >  -|ªi-| + ·- t( -|ª-i :‹~ |-||- + | + |÷ ¤· + ·- ~|· t·
-|ª-i -||t +  :l·-ª|: ªª| lª- +  ~‹ª· ~‹ª· ~¤- ¤t| +  l·| --||ª|·
+ | ·|-~ + ·¤|- + i -|+ i+  ~ - | +  ·-|| i ¤| ¬r¬rr | t-| ª|’¤-
:ªn|-|i +   -|ª-i -||t | n -| :lª-+  |-|- ~ - | +  ·-|| i ¤| ¬r¬rr |
t-| ª|--|| ~|lz|+  ·ª|¸n ·|-| i ¤| ¬r¬rr | ---|- -|t·|¸·|
+ i ·|lº z|z| +  ·-|| i
+t-e=ï +tva=t
t-| -|ª|--||- t ~|· (+  -|ª|--||- +  ln¤ -ª|
+ i ª|·| ª| +  i-|-i z| -ª| + | :-||- t i :ª| + i lt +  |·| - + i l+  >  t-|
ª‹¤|¤i ~z¤|~ ª| + ti l·| ¤|ª| t|-i -||lt¤ i :-||-| ~tn ª|‹--,
~·|i-|n ·|·+ -, -|·|l¦ª ªi-| l-|-n- ¬r’¬r r¤rta ¬rrrrr
rrr¬rªr ¬r rr¢ t¤r r o rª + | :z||ª t : - n-||(
l+ ·|-| +  ·-||- t l·|ª| + | (l·| ‹ª·|i -|) ª|-·| :-||- + | ¬ |+   -ti t|-|,
-· ~ +  ¤+ - -ª| + | :-||- ª|-·| t| ·||- + | z|ªiª ¬ - ·| t i
(~n -|-+¸ ·|, ltªª|| : 4, ª|. 390, t|l-|ª (‹÷ + -¤-i -|+ ·|n ~|ln¤| n|t|·)
rrta rrta ;t¬rrrt +rr;¤r ! - +  ~|’-||n ¤· :lª-+  |-|-
+   : n|¤| : -||- + i lt +  |·| - + | (+  ·| ·i~ | l+ ª|i “rr frr¢
247
fin
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
¤ rfrr¬” ª| ·| ~ - t| ·||-| ·|i t i rr o - ·i+  -, ~-|i· ~tn
ª| ‹--, ·||l-¤ ª|’¤- :ªn|-|i t ·| ·- ~ -n|-|| -|| n|-| ~·|¸ l·|n|n
rr r rrr¢ ;r¤rtr ¬ œr rt +  |lª·i ··| ¤i lª|l-ª|n(
~|ln¤| + |lªl··¤| ··|l¤·¤| -| -|·iª + ·- t ~|· + |lª·i lª|l-ª|n
+ i ~·|-|- +  -| +¤| + t- l+  :ª| +  ~·|i-| ¤z|¤| t·|¸· ª|l·¤ª-|
·| | ª| n ~|’·| -| l+  ¤|-|- -+  +   ln¤ (·| +  · n ¬ ª|
) ~¤- -| ·iª| +   -| ·|| ¤· -|·- +   ·| |l-|- t i (·|t¸ ·|- n ~ª|·|·,
ª|. 191, -|· ·|¸ ~| ª|ªn +  - l·|n : l--|·¤| ·| ª-) ¤rr l+ ª|i + | -| ·iª - t|
-ª| + i l¬ ª-|- -| -|ª-i -|z¤·| t l+  ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
¤   ¤ ¤r¸ ¢ rrt= ¢ ¤ r ªr ªtrra ¤rrªa r q fªr¬r
aro tt ;ª ¤ r rr tt¢ rr ¤rrq ì ¤+  i-- -| ·iª t| - -| - + ª||- + |
+ | : ¤tn¸ ti -ti , ª| -| ·|t| -| +  |(ª| ti +  |(ª| t i
+t=ïe tt== æ t a=ïæ t
ªrra ª| :ªn|-|i ·||: ~|· :ªn|-|i ·|t- :ª| ·||- + | :· t|·
+ ·- ·t- t l+  t-| ¬rrtt ¬r¬ tr‹ªa ª| -|·iª ¤|
- |ln·| t|-| -||t- t i -|·|· - ·i+   + |· -||’n¸-| -ti, -| ~·|· ~|¤ -|·iª
·|--| -||t- t -| ~¤-| ~|· l·|- + | rrtt¢ ¤r a rf¬ªr ·|-¤|-| -||t-
t -- + | -|-| (+  ª|+  t ¤· -·-i·| ¤|· ·|-|~ ¤l-ª·¤- ¤ - -| ln¬
+ · “rr¤rf¬tr rr¤a¸ªrrar ar’¤t¤rra ¬œrrftª¤r rr-¢ªt rr¤ ¤r
¢r’¤a ;t¬rrrt rrrrt rrft¤r¢ rrrr ¬r¬rr ¢t¤r¤rr ¤  trrrrª
¬r rr¢ ¬rªrr¢ ªr¤r tra” +  ¤- ¤· ·¤|-| +  ·-|| ª -|
-‹t ·|i lª|l-ª|n( ¤  rf¢ftª¤r t-¤r f¤ª¤r ¬ œr rftª¤r -| ª|l¬ n + ·
ln¤| ·||(·|| i (¤-| ~·|·| i +  + ¤iºn t ª+   -| ln¬)
248
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
+tæt=¬tt +t=t¬tæ
(1) + ·~|- -|·|iª + n|-| ·||·i -~|n| l·|¤|-n + ·~|- ¤·ni+ z|‹·| n|t|·
(2) + ‹·| n : -||- +  i -··|-|l-n +  ·~|- ~|’n| t ·| ·- :-||-| ~t -|ª ··| | ¬ |- -| -¤+ +  | 1340 lt. l·|¤|-n + ·~|- ¤·ni+ z|‹·| n|t|·
(3) ~¦·n -|‹z|¸· :-||-| ~ ·ª · t-||- ~ªª| ¤¸ - i -| -¤+ +  | 911 lt. ª|ªn l+ >  ·|ª-
(4) ªtn -|~|-i ~ -n|-|| ~·| n +  · n z|t|·| ¦i- ~|n| ª|i -| -¤+ +  | 1270 lt. ª|·| (t¤|:œ|·|lª|n ~··|i ·|ª-
(5) ~œ|+ª|iªn + ·|i· :-||-| + ºª¦i- ·|·|i -|-¤++ | 606 lt. ª|·| (t¤|:œ|·|lª|n ~··|i ·|ª-
(6) -+ª|iªœ|·|·i ~·|¸ ·||’+  · -| t --|ª l·|- ·|·i· - ·|·i -| -¤+ +  | 310 lt. ª|ªn + -l·|n :l--|·¤| ·|ª-
(7) ~n ·||l-|- ln ~t+ |l-|n + ·~|- ~·|¸ ~·ª-n|t -|t--|ª l·|- ~t-|ª ~n ~‹ª||·i + ·-·|i -|-¤++ | 671 lt. ª|ªn l+ >  ·|ª-
(8) -+ª|i· ~·|i·|i z||t ~ ·ª n ~ ·| i·| -| t l¦ª| ª tn¤i -| -¤+ +  | 1239 lt.
(9) ª|titn ·|¬|·i :-||-| -|t--|ª l·|- :ª-||:n ·|¬|·i -|-¤++ | 256 lt. ª|ªn + -l·|n :l--|·¤| ·|ª-
(10) ª|tit -|lªn-| :-||-| -| lªn-| l·|- t ··||·| l·|- -| lªn-| ~n +  z| ·i -| -¤+ +  | 261 lt. ª|·| :·- t·|-| ·|ª-
(11) ª|--lœ|·l-|·|i :-||-| ~·|¸ : ª|| -| t --|ª l·|- : ª|| ~lœ|·l-|·| i -| -¤+ +  | 289 lt. ª|ªn l+ >  ·|ª-
(12) ª|--| ~·|i ª|¤¸ª :-||-| ~·|¸ ª|¤¸ª ª|n-||- l·|- ~z~ª| -|-¤++ | 275 lt. ª|·| (t¤|:œ|·|lª|n ~··|i
(13) ª|--| :·- -||·|t :-||-| ~·|¸ ~ ·ª -n|t -| t --|ª l·|- ¤·| iª ~n +  · ¤ -i -| -¤+ +  | 273 lt. ª|ªn l+ >  ·|ª-
(14) ~n -| ª-ª| lnn :-||-| ~t -|ª l·|- t -·|n :-||-| ~t-|ª l·|- t-·|n -|-¤++ | 241 lt. ª|ªn l+ >  ·|ª-
(15) ~n -| ª-ª| ~·|i ¤|’n| ~n -|¸ lª|ni z| ¬ n :ªn|-| ~·|¸ ¤|’n| ~t -|ª ~n -|¸ lª|ni -| -¤+ +  | 307 lt. ª|ªn + -l·|n :l--|·¤| ·|ª-
(16) ~n -|ª-ª·+  ~nªª|tit- :-||-| ~·|¸ ~ ·ª -n|t -| t --|ª l·|- ~ ·ª -n|t - z||¤¸ ·i -| -¤+ +  | 405 lt. ª|ªn -||’l·+ t ·|ª-
(17) ~n -||’·|-|n + ·|i· :-||-| ª| n -||- l·|- ~t -|ª - ·|·|-i -| -¤+ +  | 360 lt. ª|·| (t¤|:œ|·|lª|n ~··|i
(18) ~n -||’·|-|n ~|ª|- :-||-| ª| n -||- l·|- ~t -|ª - ·|·|-i -| -¤+ +  | 360 lt. ª|ªn + -l·|n :l--|·¤| ·|ª-
(19) z|~·|n :-||- :-||-| ~t-|ª l·|- tª|- ·|t+ i -|-¤++ | 458 lt. ª|ªn + -l·|n :l--|·¤| ·|ª-
(20) -|·-|-··|¤|:ª t|l+ ·| -¸ª¦i- ~ni l·|- ~·|¸ ·|>  tª|-|i -|-¤++ | 807 lt. ª|ªn l+ >  ·|ª-
(21) l+ ·ª|ª|n ~º·||· t |l+  ·| z| ª¤| l·|- z|t·ª|· ª n-|i -| -¤+ +  | 509 lt. ª|ªn l+ >  ·|ª-
(22) ~n ·|t ¸ ª· ·| ¬ |· -| ª-ª n ·|· ·| |· :-||-| ~·|¸ ·|>  ~t -|ª l·|- ~ -| l·|- ~ ªi -| -¤+ +  | 292 lt. -|+ -·|- n - n¸ l-| ¤n lt + -| ~n -|ªi-- n -| -·¤·t
(23) :·-| ~l·|¦‹¤| :-||-| ~·|¸ ·|>  ~ ·ª -n|t l·|- -| t --|ª ~n +  ·z|i -| -¤+ +  | 281 lt. ª|ªn + -l·|n :l--|·¤| ·|ª-
(24) lt-¤-n ~|ln¤| :-||-| ~·|¸ - ( -| ~t -|ª l·|- ~ ·ª -n|t ~ª+  t|-i -| -¤+ +  | 420 lt. ~n -|+ -·|-n ~lª··¤t ·|ª-
(25) + ‹·|n ---||n ~ -n|-|| ~ n|-¦i- ~ nn -| œ|+  i ~n lt‹ªi -| -¤+ +  | 975 lt. ª|ªn + -l·|n :l--|·¤| ·|ª-
(26) ~n + |l-|n| +  i ª ~ +  |:l··||n :-||-| ~·|¸ ~t -|ª l·|- ~ ·ª -n|t l·|- ~ ªi ·|··||-i -| -¤+ +  | 365 lt. ª|ªn + -l·|n :l--|·¤| ·|ª-
(27) -|ª-ª¦|l·-|i :-||-| ~ ·ª -n|t l·|- ~ ·ª · t-||- -| -¤+ +  | 255 lt. ·||·|n -|ªi-| + ·|-|i
(28) ~zz|-||:n -|t--|lª·¤t :-||-| ~·|¸ :ª|| -|t--|ª l·|- :ª|| ~lœ|·l-|·|i -|-¤++ | 289 lt. ª|·| (t¤|:œ|·|lª|n
(29) --ª-n + |·i :-||-| ·|ªª¦i- ~·|i -| t --|ª -|t -|¸ ª l·|- ~t -|ª ~n ( -i -| -¤+ + | 855 lt. -|ªi--n ~|ln¤| -|--|- z|·i+ 
(30) -·t-n + |·i t·|·- z|·i+ n t+  ~-|·|ªi -|-¤++ | 1421 lt. + ·iª ·|+  ªº|n n|t|·
(31) + -|¤| tªilª|¤| z| ¬ n :ªn|-| ~t -|ª l·|- -| t --|ª l·|- ~ ni l·|- t ·|· -| -¤+ +  | 974 lt. ·||·|n -|ªi-| + ·|-|i
249
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
(32) ~n tªi+ -‹-lª·¤t ~ -n|-|| ~ ·ª n ·| -i -|·|-ª|i -| -¤+ +  | 1143 lt. l¤z||¤·
(33) ·|t|· z|·i~- ª|ªªzz|·i~ | -| + -i ~-|·|ª ~ ni ~|’·| -|i -| -¤+ +  | 1376 lt. l·|¤|-n + ·~|- ¤·ni+ z|‹·| n|t|·
(34) + -|¤| ··|l¤·¤| ~|’n| t ·| ·- :-||-| ~t -|ª ··| | -| -¤+ +  | 1340 lt. ··|| + |-‹÷z|- n|t|·
(35) + -|¤| ~+·i+ | ~|’n| t ·| ·- :-||-| ~t -|ª ··| | -| -¤+ +  | 1340 lt.
(36) ·|t¸ª¦-|¸~ ~ ·ª · t-||- l·|n ~ ni l·|- ~n ·|¸ ·| i -| -¤+ +  | 255 lt. -|+ -·|-n + ·| lªl-|z+ 
(37) -|-+¸ ·||- ~|’n| t·|·- -||n|-| -|ª-+ | ··|| ¬|- -|-¤++ | 1402 lt. + ·iª ·|+  ªº|n n|t|·
(38) ªn|:n‹-·|·¤t ~·|¸ ·|>  ~t -|ª l·|- ~n t ª| - ~n ·| t+  i -| -¤+ +  | 458 lt. ª|ªn + -l·|n :l--|·¤| ·|ª-
(39) ~n ~ª||·|t + i --|il·|ªª|t|·|t t |l+  ·| ~t -|ª l·|- ~ ni l·|- t ·|· ~n ~ ª+  n|-i -| -¤+ +  | 852 lt. ª|ªn + -l·|n :l--|·¤| ·|ª-
(40) -l·+ ·-n ~|ln¤| z|¬ + ·iª¦i- ~œ||· -|-¤++ | 606/616 lt. :l‹-z||·|- ·|‹·|i-|
(41) l+ -|l·|n ~·|-|t ~·|¸ -| t --|ª ~ ·ª -n|t l·|- -| t --|ª -| -¤+ +  | 396 lt. ª|ªn + -l·|n :l--|·¤| ·|ª-
(42) ~|+ |-| n -|··||- +  i ~t + |l-|n ·||‹- ~ -n|-|| ·|ªª¦i- ~·|¸ ~ ·ª -n|t -| t --|ª t -+  i -| -¤+ +  | 769 lt. ª|ªn + -l·|n :l--|·¤| ·|ª-
(43) n + - n -|··||- +  i ~t + |l-|n ·||‹- :-||-| ~·ª·t-||- ·|n|n¦i- ~ªª|¤¸-i -|-¤++ | 911 lt. ª|ªn + -l·|n :l--|·¤| ·|ª-
(44) lª|+ -ªª|+¤t :-||-| ·|-||n¦i- ~l·|n + ·| l·|- ·|¸·|i -|-¤++ | 597 lt. ª|ªn + -l·|n :l--|·¤| ·|ª-
(45) t¤|-n t¤|l-n + ·|| + -||n¦i- -|t--|ª l·|- -|¸ª|| l·|- :ª|| -|-¤++ | 808 lt. ª|ªn + -l·|n :l--|·¤| ·|ª-
(46) ~·||:·|n + ·~|- ~-n|-|| ~·ªn -|ª-+ | ~|’·|-|i -|-¤++ | 1406 lt. -|+ -·|- n -|ªi-| ·||·| n -|ªi-| + ·|-|i
(47) ~‹-t|¤- + i ·|·il·|n tªiª| :-||-| -|·|ª¦i- ~l·|ªª|~|ª|- -|-¤++ | 606 lt. ª|ªn + -l·|n :l--|·¤| ·|ª-
ªrrr¤r ¬tt ¤ t ¤ ¤rt¬a
ªfªrª¤ ¤ ttrr :z|| ª +  ·-||- t : “·|·| -| ª| +  ·|
-| ª|l¬ n t| -| t , -| -ª| ª|¸ ··| ÷¸ ·|-| t ¤| -||’n¸ -| t| -| t , ¤| t ~| ¬ -|n-| t¤|
-a ·|a-| t ~|· + t-| t ·|·| at·| | -|:| --||·| -| ¤c- ª| i”
(ª| --| :·- -||·|t, l+ -|·| · ·| | t¸ ª, , ~n t ªiª| : 4272, ª|. 2736)
t+ i-|n ---|- -|+-i ~t-|ª ¤|· ¬|- -:-|i :ª|
tªiª| ¤|+  +  :ª| ltªª| (·|·| at·| | -|:| --||·| -| ¤c- ª| i)
+  ·||· -| + ·-||- t : ¤|’-i ( l+ l·z-| | ª|¤|n|- ·||’ª -| + ·-|, ~ª· + |
¤+- ·|| ·t| t -|:| --||·| ¤c n- ª| i ¤t ¤|t + t·|| ·|| ª‹¤| -| --||·| ~ª·
+ | ¤|·|‹ª ‰||, ¬r¬rr -ª|i·| + · i -|·|iª + ·-||- t : -|l-+ - t l+  :ª| ~·|
¤· ª|¤|n ¤ ·|¤|·| ti - t| ~|· t| -| l-t|¤- ~|ª||-, +¤¸ l+  -ª| + i ¤t
·|+-·|¸ --||-| ª|¤|n| + | ·|¤|·| t| -|+ i i (l-|·~|-n -|-|·|it , l·|. 1, ª|. 143)
250
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
rr¤rf¬tr ¬¬ rr¢tªa¬ ;frrrª¤r ¤ t at¤  tr ¤rr ¤ ¢r ¤ rfªr¬ rrar-¬¬r ¤ aªr
(rrr’ªrq ¤ aªr ¬r’¬r r¤rta)
(1) Úæãï ¶GéÎæ }æï¢ ¶G™ü Ü ÚÝï Ü ï ÈG …Gæ§H (ÚçgH Ü ãGìç„G ±H ±Ïææ¥ çÏæ Îæ’±ç„H …èÚæçÝ ± }æé±æ¨æç„H ÈGé -
ÜG Úæ¥) (Üé H ¨ÈG ãGæ„ : 40)
(2) Îé¥Gæ Ü ï ÈG …Gæ§H (¥ãGì¨ÝéH ç±¥Gæ¥ çH ¥æÎæçÏægé¥Gæ¥ }æ¥Gãê …GñHéH }æég¥Gæ çH ¥ãGì¨çÝH ç±¥Gæ¥)
(Üé H ¨ÈG ãGæ„ : 140)
(3) §GüÎñÝ }æï¢ xæHï ç}æHÝæ Üñ ¨æ ? (ç±àææãGéH …èÎ ÈG è „ãGHèçH }æé¥GæçÝ-ÜG ç„H §GüÎ) (Üé H ¨ÈG ãGæ„ : 55)
(4) Ü Ú‹¨è Ýæï Å Ü ï -|„|:n : (çÜ zG Hé H ÈG  ÜG  èçãH ÈG  æçã}æ ÈG  è ¥ãG Ü æç}æ çÜG  „G æü ç¨gÚæçã}æ) (Üé  H
¨ÈG  ãG æ„ : 199)
(5) ±æçHÎñÝ, …Gæñ…ñÝ ¥æñÚ ¥¨æç„…Gæ Ü ï ãGéÜGê ÜG  (¥H ãGéÜGê ÜG  çH „G<ãGH ©GÜGê ÜG ) (Üé H ¨ÈG ãGæ„ : 125)
(6) ¥æ’Hæ ãG…GÚ„ ¨ï ¨é±æH …±æÏæ (§ÁGãæçÚH ãGçvGÜG H …Hè) (Üé H ¨ÈG ãGæ„ : 100)
(7) ç±H沄 Ü æ ¥æ¨æÝ ÚæS„æ („¨Ã±éÚï àæñ¶G) (¥H ²æÜGê ç„„éH ±æ稄Gã) (Üé H ¨ÈG ãGæ„ : 60)
(8) àæÚè¥G„ ± „GÚèÜG „ (}æÜG æHéH ©G-ÚÈG æ¥ çÏæ §’…Gæç…G àæÚ-§G ± ©G-H}ææ¥) (Üé H ¨ÈG ãGæ„ : 57)
(9) }æ¥Gæàæè „ÚvGÜG è Ü æ Úæ…G (ãGæçàæ²æ ± „àæÚèãG „ÎÏæèÚï ÈG HæãGæï Ý…æ„ ± §SHæãG) (Üé H ¨ÈG ãGæ„ : 41)
(10) ¨éÏæê„ï çãHæH Ü ï „GÚèÜG ï („Gé-ÚçÜG  §SÏææç„ çãHæH) (Üé H ¨ÈG ãGæ„ : 63)
(11) §ü}ææÝ Ü è Ðã™æÝ (ãGæçàæ²æ „}ãèÎï §ü}ææÝ) (Üé H ¨ÈG ãGæ„ : 74)
¬-tªrt ¤ aªr : ¥…G §}ææ}æï ¥ãHï ¨é‹Ý„ }æé…çgÎï ÎèÝæï ç}æËH„ }ææñHæÝæ ¥ãG}æÎ Ú…Gæ ¶GæÝ
(12) çÜ zGHéH ÈG ÜG èçãH ÈG æçã}æ (Üé H ¨ÈG ãGæ„ : 74) J (13) „}ãèÎéH §ü}ææÝ (Üé H ¨ÈG ãGæ„ : 77) J
(14) ¥H §…æ…G æ„é H }æ„èÝã (Üé  H ¨ÈG  ãG æ„ : 62) J (15) §ÜG æ-}æ„éH çÜG ²æ}æã (Üé H ¨ÈG ãGæ„ : 60) J
(16) ¥H ÈG ÁGHéH }ææñãÏæè (Üé H ¨ÈG ãGæ„ : 46) J (17) ¥ÁËH »’Hæ}æ (Üé H ¨ÈG ãGæ„ : 70) J (18)
¥ÁG…G}æ-…G-}æ„éH ÜG -}æçÚIJã (Üé H ¨ÈG ãGæ„ : 93) J (19,20,21) …géH -|--|· ¥GHæ ÚçgH }æéãG„æÚ
(¥H }æé…ËHÎ ¥H ¥Ã±H ±SSææÝè) (Üé H ¨ÈG ãGæ„ : 672,570)
(rrr’ªrq ;t¬rrt ¤ aªr¸
(22) ¶GæñÈG ï ¶GéÎæ (Üé H ¨ÈG ãGæ„ : 160) (23) §ç‹ÈG ÚæÎè Ü æïçàæàæ (Üé H ¨ÈG ãGæ„ : 200)
(24) -·| ªª-i +  ~ª·||·| (+ n ª|+ t|- : 33) (25) çÈG > ï }æÎèÝæ (Üé H ¨ÈG ãGæ„ : 164)
(26) §ç}„ãGæÝ Ü è „Ä²æÚè Üñ ¨ï Ü Úï¢ ? (Üé H ¨ÈG ãGæ„ : 32) (27) Ý}ææ…G }æï¢ HévG}ææ ÎïÝï Ü ï }æ¨æ§H (Üé H ¨ÈG ãGæ„ : 39)
(28) …‹Ý„ Ü è Îæï ™æçÏæ²æ¢ (Üé H ¨ÈG ãGæ„ : 152) (29) Ü æ}²æÏæ ©S„æ…G Ü æñÝ ? (Üé H ¨ÈG ãGæ„ : 43)
(30) çݨæÏæï }æ-ÎÝè ÜG æçÈG Hæ (Üé H ¨ÈG ãGæ„ : 196) (31) + |-¤|·| - |ln·| : --| + | - ? (+  n ª|+  t |- : -+ ·i·|- 63)
(32) ÈGñ …GæÝï »ãGì²æ©H ©GHê}æ (Üé H ¨ÈG ãGæ„ : 325) (33) -|l+-¤ ª|’¤- :ªn|-|i (+ n ª|+ t|- : 96)
(34) ãGÜG  ± Ïææç„GH Ü æ ÈG ÜG ü (Üé H ¨ÈG ãGæ„ : 50) (35) „ãGÜG èÜG æ„ (Üé H ¨ÈG ãGæ„ : 142)
(36) ¥Ú-Ïæ§GüÝï ãG-ÝçÈG Ä²ã (Üé H ¨ÈG ãGæ„ : 112) (37) ~œ||·i l·|‹- + | ·|ªn -|l·¤- (+ n ª|+ t|- : 24)
(38) „GHæÜG  Ü ï ¥æ¨æÝ }æ¨æ§H (Üé H ¨ÈG ãGæ„ : 30) (39) „æñÏææ Ü è çÚ±æ²æ„ ± çãGÜ æ²æ„ (Üé H ¨ÈG ãGæ„ : 124)
(40) + ·| ¬n ·|: (+ n ª|+ t|- : 48)
(41) ¥æÎæÏæï }æé<àæÎï Ü æç}æH (}æéÜ }}æH Ð梙 çãGS¨ï) (Üé H ¨ÈG ãGæ„ : 275)
251
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
(42) Åè ±è ¥æñÚ }æê±è (Üé H ¨ÈG ãGæ„ : 32) (43 „æ 49) ÈG „æ±æ ¥ãHï ¨é‹Ý„ (¨æ„ çãGS¨ï)
(50) + l·|ª-|- + i -|÷n (+ n ª|+ t|- : 24) (51) ·||ª| ¤|+  +  t|n|- (+ n ª|+ t|- :106)
(52) -~|ª+  ~-|i· ~tn ª|‹-- (+ n ª|+ t|- : 100) (53) ·t- -||( ·|ª¤n ·|·|( -|ª-i +  |l+  n| (+  n ª|+  t |- : 255)
(54) -|ª-i + |-|| + i -+ª|i-| (+ n ª|+ t|- : 68) (55) ª|’¤- :ªn|-|i + i -|ª-i ·|t|· (+  n ª|+  t |- : 220)
(56) -·l·|·¤- ~|n|ª (+ n ª|+ t|- : 187) (57) ~|¤|- + ·~|-i +  ~‹¤|· (+ n ª|+ t|- : 62)
(58) ~t|ªiª| -|·||·+ | +  ~‹¤|· (+ n ª|+ t|- : 66) (59) + ·||- -|t¸n ~t|ªiª| (+ n ª|+ t|- : 120)
(60) ·|ª ·|-||-i (+ n ª|+ t|- : 57) (61) ·||l+ n ª··|i (+ n ª|+ t|- : 36)
(62) ·|ª -ª|i·| ª¸-t| (+ n ª|+ t|- : 32) (63) ·|¸·|| -|·|l-n·| (+ n ª|+ t|- : 55)
(64) l> ª-|- -|ª|--||- t| ·|¤| (+ n ª|+ t|- : 32) (65) ª|’¤- :ªn|-|i + i ·| n¬ |-| ·||- -| l¬ ª-||- (+  n ª|+  t |- : 24)
rrr ’ªrqrrr ’ªrq atrf¤rrr ¤  a ªr atrf¤rrr ¤  a ªr
(66) …‹Ý„ }æï¢ Hï …æÝï ±æHï ¥æ’}ææH (~n -|··|ª·|·|t + i ª|¤|l·|n ~-|lnªª||nt) (+ n ª|+ t|- : 743)
(67) z||t·|t ~| ln¤| (l-|‹t|·| n ~ |l·+  i-) (+  n ª|+  t |- : 36) (68) t ª- ~º n|+   (-|+ |l·-| n ~º n|+  )(+  n ª|+  t |- : 74)
(69) -|ª-i ~|+ | () +  ·|z|- + ª|n (+ n ª|+ t|- : 103) (70) ·|º + | -ª|it- (~·¤tn ¤nª) (+ n ª|+ t|- : 64)
(71) ~¦|’¤l- :-n l+ >  (+ n ª|+ t|- : 148) (72) ~|ª|¸~| + | ªl·¤| (·|t¸ª¦-|¸~) (+ n ª|+ t|- : 300)
(73) ·|t‹--| -| n ·||- ¤|n ~|’-||n (+ n ª|+ t|- : 847)
(74) -l+ ¤| + i ·|·||( ~|· ·|-|t| + i ª|·||( (+ ·-n -¤¸- ¤ -|+ l·tn + l-·|n -|t·|¸-) (+ n ª|+ t|- : 133)
(75) ·|t :--| (-|’ni-|n -|-~l-n-| -·i+ œ|~-n-|) (+ n ª|+ t|- : 102)
rrr’ªrq ¢trt ¤ aªr
(76) „æ’ÚèÈG æ„ï ÝãGìç±Ä²ã (Üé H ¨ÈG ãGæ„ : 45) (77) çÜ „æÏæéH ¥GÜG æ§Î (Üé H ¨ÈG ãGæ„ : 64)
(78) ÝéÁGã„é‹Ý…GÚ àæãïüG ÝwGÏæ„éH çÈG >  (Üé H ¨ÈG ãGæ„ : 175) (79) ¥Ú-Ïæ§GüçÝÝ Ý-±ç±Ä²ã (Üé H ¨ÈG ãGæ„ : 121)
(80) çݨæÏæéy„…±èÎ (Üé H ¨ÈG ãGæ„ : 79) (81) xæéHÎS„» ¥GÜG æ§Îæï ¥æ’}ææH (Üé H ¨ÈG ãGæ„ : 180)
(82) ¤+ |¤l-‹-t¸¤ + i z|t ltª|¤-‹-t¸¤ (83) z|t -||¤~ ~|l-|n (+ n ª|+ t|- : 38)
(84) ª|+   ·|t|: -| -·| -| -|~ t |lz|¤| ª|+   ·|-|: (+  n ª|+  t |- : 55) (85) ~n -| t |lªª|- n ~ ·l·|·¤t (+  n ª|+  t |- : 101)
(86) z|t ~··|:-- -¤l¤··|t l+ n ~t|ªiª|ªª|tit-- -·|l¤·¤t (+ n ª|+ t|- : 155)
rrr’ªrq a=tt¤r
(87) ¥G…æ§ÏæéH ÜGé ¥æüÝ }æ¥G xæGÚæ§ÏæéH ÜGé ¥æüÝ (+ n ª|+ t|- : 422)
(88) ·|‹--i ·|¤· (+ n ª|+ t|- : 679) (89 -| 95) ·|t|· z|·i~- (ª||- ltªª|, ltªª|| : 16)
(96) :ªn|-|i l·|‹ª·|i (+ n ª|+ t|- : 170) (97) ~|:-( l+ ¤|-|- (+ n ª|+ t|- : 108)
(98) ª|t|·|( l+ ·|-| + | :z+  ·ª|¸n (+ n ª|+ t|- : 274)
(99) ---|t|-n -|~l-|-i- (+ n ª|+ t|- : 59) (100) :--|n + ·~|- (+ n ª|+ t|- : 244)
(101) ~ºn|+ ªª||lnti- (+ n ª|+ t|- : 78) (102) ~-z -||t | n + i ·|·+ - (+  n ª|+  t |- : 56)
252
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
ªªª z|·i+  + i + ·|in-
l·|‹-|- + | -+ i + i ª|’¤-
l·|‹-| :‹ª| +  ·ª|¸n
l·|‹-|- + i ·||··||t l·ª||n- -| t|l·|·i
l·|‹-| + | + |lª|ª
ª|·ª| + ·- ¤|n l·|‹-|-
l·|‹-|- + |- t .
l·|‹-|- +  ¤·|¸ª + | :‹+ |· + ·-| + ª|| .
l·|‹- + | l·|‹- +¤¸ + t- t .
l·|‹-|- l+ ª| ª| ¤ª| l+ ¤| ·|¤| .
l·|‹-|- l+ ª| lª- ¤ª| t( .
·|-|i- ¤· :‹ª||- ª| ¤tn l·|‹-|- ~|·||ª ‰|
:·niª| ·|i l·|‹-|- -| ª| t
l·|‹-|- + | ·||¤
l·|‹-|- + i ~|n|ª
l·|‹-|- + i -|+ -
-º- l·|-+ iª| n|- + i ¤z|+ z|
-l·|·¤ + ·i-| + i -z|·i+  ~|¤·i + i ¬·|·
¬·|· ·ª|| l·|‹-
l·|‹-|- +  -|º-ln+  + |-|
·| -n -| +  ¦ª| + i -|’-|i·
l·|‹-|- + i -|’ª|ª
l·|‹-|- +¤| ¬|- t .
z|-|- + i + 
n|l·|¤| ¬|- ¤|n l·|‹-|-
-|ª|--||- +  ªª-· º¤|- ¤· l·|‹-|-
l·|‹-|- + t| ·t- t .
l·|‹-|- + i ~+ª||-|
l·|‹-|- ~ªni z|+n -| -·| · +¤¸ -ti ~|- .
l·|‹-|- + i -|º-ln+  z|+n
l·|‹- z|¬ -·ªi + i z|+n -|
l·|‹-|- ~¤-i z|+n l+ ª| - ·t -·ªin + ·- t .
ª||¤ ª| n÷|:
lz¤+ ni ‰|i ¤|...... .
¤|t + |- ‰|| .
+¤| l·|‹-|- z|·i~- +  -|+ -n+  t .
l·|‹-|- -| -|º-ln+  -|·||lt·|
:·niª| +  ¤|- + i -|·||
l·|‹- -|ª|--||- t| ·|¤|
¤ rftta
253
~-z ~|· ·|· l·|‹-|-
-|ºn¸+  + i ª| l+ ª-|
t·| + i ª|’¤- :·||ti-|i ¤· n··|+ 
-|~l··|- +  t+  -| ·|¤|ti
l-n|¤- ª| -- ¤|n l·|‹-|-
·||- ª| ·|·| ·- ¤|n l·|‹-|-
-t··| ª ·| ·| |· l·|‹-|-
l·|‹-| +  --||·| ¤c- + i ·|·|t
--·t + i ~ª|(·|i + ·- ¤|n l·|‹-|-
-¤|+  + ·- ¤|ni l·|‹- ~|·-
-+  l·|‹-|- ~|· ·|ª -|·t·|
l·|‹- + i -|·||
l·|‹-|- -| -|ª-i + |-| + i ·|t|·
~ œ| |·i l·|‹-|-
l·|‹-|- + i --|
l·|‹-|- + i -||-
ª|t|·|i l·|‹- + i ¤+ |-
ª|t|·|i l·|‹- + | + ·n
-|+ -¸ n l·|‹-
--·t ~ª| + ·- ¤|n l·|‹- + | + ·n
·|ª-|¬ l·|‹- + | ~‹·||-|
l·|‹-|- +  ª+- + i lt+ |¤|-
~œ||·i l·|‹- + | ·|ªn -|l·¤-
l·|‹-|- -|ª|- -|tz|· -|
l·|‹-|- + | ª|¤|·| ¤ ~·||·|
+¤| l·|‹-|- + | t¸· l-|n·|i .
l·|‹-|- ~|· :‹ª||-
:‹ª||- ~|· l·|‹- + | ~|¤ª| -| l-+ |t
l·|‹-|- ~¤-i t +   -n+  i ¤· ¤·‰|· -||·- t
l·|‹-|- + | :‹ª||- + | + |·|¸ + · n-|
l·|‹- + i ·||- ·|-||- + | lª|n|
-·l·|ª| + | +¸ n
l·|‹- - z|-|-| ª| ·|-||¤|
·|ª-| ·|-|- ¤|n| l·|‹-
¤|-i + i -·+  ·t--||: + ·- ¤|n| l·|‹-
l·|‹-|- - ·|-| º¤|·i + i
-+  l·|‹- + i -ª|it-
l·|‹-|- - -+ i + i ª|’¤- ªi
¤·‰|· + | -|tn
- ‹¤|- ª|+ t| - ‹¤|- ª|+ t|
--·|· --·|·
8
8
11
12
12
13
13
13
14
14
15
16
16
17
17
18
19
19
20
20
21
22
23
24
25
25
26
30
31
33
39
43
43
45
46
48
49
50
52
55
55
55
56
56
57
57
59
59
60
61
62
63
64
66
67
67
68
69
70
70
71
73
76
77
80
81
82
82
83
83
85
86
87
87
89
90
91
93
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
l·|‹-|- + | t-+ |
·|·|·||- ªi- ª| ~+ iª- ¤ -|t··|-
l¤n|ª- ª|·+ |· + i ¬ z|i -|-|- ¤|n l·|‹-|-
·| | ª| ¤|+  +   t-|·|t t ·| + | ·||- ¤|n| l·|‹-
·||ª| ¤|+  + | ·|¤|- ª|-- ¤|n l·|‹-|-
:·||ti-| ¬·¤|ª| ~|· + |-| l·|‹-|-
l·|‹-|- + | :-||-| ~|’·| -| +   l¤ª||n ¤· ·| -|
(+  -| t l¦ª| + i ·||··||t -| t |l·| · t| - ¤|n| l·|‹-
l·|‹-|- ·|i ¤|’·|| -ª|it- ª|-- t
l·|‹-| - :--| -t¸¤ ª|·|¸¤| ª| ¤c|
z|t‹z||t l·|‹-|-
t|l·|·|- + i t+ i+ -
:|¸ º| l·|‹-
t |l·| ·|- ª| -| ª-l+ ·|n + | t |n -||’n¸ -| + ·-| .
~|l-|n ~|· ª||:n ª|-| -|-¤··|t t|
l·|‹-|- ·|·|z-| t|n|- + ª| ·|-| ª- t .
t-|·||ª + |- t|-| t .
t-|·| |ª l·|‹- + i -ª¬ i· +   ln¤ ~ -|n + ·-| +  ª|| .
ªª- ·| ·| ~| · -| ª|-n| +   -i-| ª| ~z·+  i l-+ n-|
l·|‹- + i ªi t: ·+ -| + | t+-|
l·|‹-|- + | + |·|¸ + ·-|
+¤| l·|‹-|- :‹ª||-| + | -+ni+   ª ª|+ - t .
l·|ª-| ª| ·||t· ·t + · -+ni+  ª-|
¤ª|:z| +  ¤+- ·|--| +  ·|- + i ¤·|t
-|-- +¤| t .
l·|‹-|- + | l·|ª-| -| ª|l¬ n t| + · - + ª||- ¤t -||-|
¤º ª| l·|‹- l-+ n|
( ªz-|- ¬ª| l-+ n ·||
l·|‹ª·|i ·|· ª|·||·| - ~|¤|
-‹ªªª- t| ·|¤|
+ ·|i + |: -|i·| -ti ·|¸n|
l·|‹-|- :‹ª||- + | :·|¤| ·|i + ·- t
l·|‹-|- :‹ª||-| + | + ·n ·|i + ·- t
¬ª+ z|i ¤| + ·n
:‹ª||-| +  t|‰|| + ·n t|- ¤|n l·|‹-|-
·||· +  l·|‹-|-
l·|‹-|- ·|i :‹ª||-| ª| ÷·- t
zn|·| -||· + · ·||·| l-+ n|
¬ | +  ·| ª| l·|‹-
l·|‹-|- ª| z|· ª| ·|-|- +  -·i+ 
~-n|t -~|n| + i ¤-|t -n·| + ·-|
l-n|¤- + ·~|- + ·i-|
-||l-|- l·|‹- + | ·|ª|·|
l·|‹-|- ·||·| ·|(
~|¤-n + ·ª|i ¤c-|
:+·i- ª| lt+ |·|-
+ n| + | -+ ª||- ¤t-||- ¤|n l·|‹-|-
¬·|¸· ¬|- ¤|n l·|‹-
ª|¸·( ¤|ª|i- z|·i+ 
--||-| -|·|·| ·|:| ·|(
z|-|- ~‹·| t| ·|¤|
ª|¸·( -|~l-|-¸- + i ~|l¬·i ~|¤|-
l-|·|i ¤|n + | :n|·|
ª|¸·( ·|+ ·t + i l+ ·|~-
ª|¸·( ~|n :-|·|-
ª|¸·-n ~|’·|+  
ª|¸ ·- n t z·
70 t·||· l+ l·z- lt+ |·|- + ··|
¬·|¸· -|·|- ¤|n l·|‹-
ª|¸ ·- n :º n|ª|
-| ~ l·¤·| -|-
l·|lª-|-n|t z|·i+  + i -|+ -
l·|> -n|t + i + ª|·-
~·| |- ª -|
:‹ª||-| + | lz|+ |· + ·- ¤|n l·|‹-|-
l·|‹-|- ~|· ·||ª¸ ª| lt+ |·|- +  ~¤·|ª
l·|‹-|- ª| lt+ |·|- +  -|º-ln+  ¤·||:+ 
-·|· ·|ª ª| lt+ |·|- + | -ª¬|
l·|‹- +  + ··| ª| ·|-|- + | -ª¬|
ª|·t| z||-| ¤c ·||- ¤|n + ln-||-
l-|+-|: ¤|ni -|i·| ·|-ª ·| ÷|ln¤
·|· -| ni-|¸ ·¬ nil·|¤
·|· -| ª|+ ª -|·|| ·¬ nil·|¤
~·|· l·|‹- ª|| ¤ + i t |n- -| l-|n ·||( -| .
~-n|t -~ |n| + i - ·+   ª| lt +  |·| - + | ª+ ~ |
l·|‹- + | ¤z|÷ lª¤|
:-||-| ~t-|ª l·|- t-·|n - l·|‹- l-+ |n|
254
- ‹¤|- ª|+ t| - ‹¤|- ª|+ t|
--·|· --·|·
94
95
95
96
97
98
101
102
103
104
104
106
107
109
109
110
111
113
113
114
115
117
117
117
117
118
119
119
119
120
121
122
130
133
134
145
147
147
150
154
155
155
155
156
157
158
159
160
162
162
162
163
163
164
166
167
168
168
168
169
169
170
173
174
174
176
177
179
179
185
186
187
187
192
192
195
197
Ðï àæÜ àæ : }æ…çH¨ï ¥H }æÎèÝ„é H §G çË}æIJæ (Îæ’±„ï §SHæ}æè)
¤  r rr f¤r‹ªra ¬r t ¬rrtt ¬r¬ tr ‹ªa
l-|·|i + i ·|i-||·i ·|·|ª|ª ª| ·||·| ·|:
z|¤|- i- ª| -|+  |·|n|
z|·|·( + |lªl··¤| ~ œ| |l··¤| + i ·|·+ -
+ l·|ª-|- + i -|÷n
~|lz|+  -| z||ª l·|‹-
·||·|| l·|‹-|- +  ~ª|· ª| -|t+¸ ·|
-|÷n| ª| ·||- z¸º ·|:
500 ª||nt ~|l-|n l·|‹- + i ·|ª t¤|ª|i
·|ª ª|¸·- ·|n|
~+ iª- -|‹ª l·|‹-
l·|‹- ª| ¬ n|ª|i
ª|i·|| ¤|ni ª-t-
~|ª||- -·i- : n|·|
~|l-|n l·|‹- ª| ¬n|ª|i l-|n ·|:
¬ | +  -|+  ·|n|
¬rªrr tr tr¤r¬ ª ¤ tª ¤ t ¤ ¤rt¬a
t·|·- ª|l·¤ª-| ª||·||- ª| -|·¤i t l+ ,
~-n|t +  -|t·|¸·|, ª|-|( ·|¤¸·|, -|-··|t- ~l-n -¤¸·|
- + ·-||¤| :
“ ”
¤|’-i “·|| z|º ª| -| :| :ª| ·||- + i ·| -||-- ª l+  n| ·|| ª|
+ | : -|i·| - -||·|, -| -| -ª| ·|‹-- + i ·|-||-- ª-| t¸ i” t·|·-
ª|l·¤ª-| ª||·||- ~·| ·|·||· t( l+  -| :ª| ·||-
+ i ·|-||-- ª-| t¸ i -| -|‹-| ¤| t l+ ª|i ª| +  z -ti -|| ·||
+ ·- ‰| i (ª|--| ~·|i ª|¤¸ª, ,
~n tªiª| : 1643, ª|. 1346)
- ‹¤|- ª|+ t| - ‹¤|- ª|+ t|
--·|· --·|·
255
l·|‹-|- ª| -·||-
T.V. ª¬- ª| :‹+ |·
l·|‹- + | ¤|·|n ¤-
l·|‹-| + i ª‹¤|
¬ | +  -|+  ª| - ¤|n| ·|--||
¤· ~ª|·|· ·|--|i
¬ | +  -|+  ·|--|i
·||l-|~| + | l·|‹-
-|ª-i -||t|n ~¤-| nil·|¤
~|¬ ·|z|- t| ·|:
·|·||-| l+ >  -|ªi-| + ·- + | :‹~|-|
-|ª-i -|z¤·|
-|~|¬ ·| | -|·|·| ~
~n -|ªi--n :l--|·¤| + i + -·|
198
199
200
201
203
204
205
207
212
213
215
221
222
224
225
228
229
230
232
234
236
237
240
242
244
246
247
249
251

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->