You are on page 1of 6

1: Cu 1: Khi nim, v tr vai tr v nhim v ca lc lng Dn qun t v a. Khi nim.

Dn qun t v l lc lng v trang qun chng, khng thot ly sn xut, cng tc, va l dn li va l qun, va c ngha v xy dng t nc va c ngha v tham gia bo v T quc. L mt trong cc thnh phn ca lc lng v trang nhn dn, c t chc rng ri trong phm vi ton quc. t di s lnh o ca cp u ng, s qun l, iu hnh ca chnh quyn, s ch huy thng nht ca qun i m trc tip l c quan qun s a phng cc cp. Lc lng ny c t chc x, phng, th trn gi l dn qun; c t chc c quan nh nc, n v s nghip, t chc kinh t, t chc chnh tr, t chc chnh tr x hi gi l t v. b. V tr, vai tr ca lc lng Dn qun t v. + Di s lnh o ca ng, Dn qun t v l mt lc lng chin lc trong chin tranh nhn dn, quc phng ton dn, lm nng ct cho ton dn nh gic bo v T quc, bo v a phng. nh gi v vai tr Dn qun t v, Ch tch H Ch Minh ni "Dn qun t v v du kch l lc lng ca ton dn tc, l lc lng v ch, l bc tng st ca T quc. V lun k th no d hung bo n u h ng vo lc lng , bc tng th ch no cng phi tan r. + Trong tnh hnh hin nay, ton ng, ton dn, ton qun ta thc hin hai nhim v xy dng CNXH v bo v T quc XHCN. Chng ta phi i ph vi chin lc "din bin ho bnh, BLL v sn sng nh thng chin tranh xm lc ca k th. Do , lc lng DQTV l mt trong nhng cng c bo v c lp ch quyn, ton vn lnh th t nc, bo v ng, chnh quyn, bo v tnh mng v ti sn ca Nh nc v nhn dn ti a phng, c s. c. Nhim v ca lc lng Dn qun t v 1. Sn sng chin u, chin u v phc v chin u bo v a phng, c s; phi hp vi cc n v b i bin phng, hi qun, cnh st bin v lc lng khc bo v ch quyn, an ninh bin gii quc gia v ch quyn, quyn ch quyn trn cc vng bin Vit Nam. 2. Phi hp vi cc n v Qun i nhn dn, Cng an nhn dn v lc lng khc trn a bn tham gia xy dng nn quc phng ton dn, khu vc phng th; gi gn an ninh chnh tr, trt t, an ton x hi, bo v ng, chnh quyn, bo v tnh mng, ti sn ca nhn dn, ti sn ca Nh nc. 3. Thc hin nhim v phng, chng, khc phc hu qu thin tai, dch bnh, tm kim, cu nn, bo v v phng, chng chy rng, bo v mi trng v nhim v phng th dn s khc. 4. Tuyn truyn, vn ng nhn dn thc hin ch trng, ng li, chnh sch ca ng, php lut ca Nh nc v quc phng, an ninh; tham gia xy dng c s vng mnh ton din, xy dng v pht trin kinh t - x hi ti a phng, c s. 5. Hc tp chnh tr, php lut, hun luyn qun s v din tp. 6. Thc hin cc nhim v khc theo quy nh ca php lut.

Cu 2: Ch quyn lnh th quc gia l g? Nu ni dung xy dng v bo v ch quyn lnh th quc gia? + Ch quyn lnh th quc gia: l mt b phn ca ch quyn quc gia, khng nh quyn lm ch ca quc gia trn vng lnh th ca mnh. Mi nc c quyn nh ot mi vic trn lnh th ca mnh, khng c xm phm lnh th v can thip vo cng vic ni b ca cc quc gia khc. Ch quyn lnh th quc gia l tuyt i, bt kh xm phm, tn trng ch quyn lnh th quc gia l nguyn tc c bn trong quan h v lut php quc t + Ni dung xy dng v bo v ch quyn lnh th quc gia Xy dng v bo v CQLTQG l ton th cc gii php, bin php trn cc lnh vc nhm thit lp, bo m quyn lm ch trong phm vi ton lnh th bao gm: Xy dng, pht trin mi mt chnh tr, kinh t, vn ho, x hi, i ngoi v quc phng, an ninh ca t nc; Xc lp v bo v quyn lp php, hnh php v t php trn mi mt chnh tr, kinh t, vn ho, x hi, i ngoi v quc phng, an ninh trong phm vi lnh th; Bo v s ton vn lnh th ca t nc, bao gm: vng t, vng tri, ni thu, lnh hi v lnh th c bit ca Vit Nam; u tranh lm tht bi mi m mu, hnh ng ph hoi, vi phm ch quyn, xm phm lnh th; Bo v thng nht lnh th, thng nht v quyn lp php, hnh php v t php. u tranh lm tht bi mi hnh ng chia ct lnh th Vit Nam.

2: Cu 1: Anh(ch) trnh by quan im nguyn tc xy dng lc lng d b ng vin. 1 + Xy dng lc lng DBV m bo s lng , cht lng cao, xy dng ton din nhng c trng tm, trng im. -Xy dng lc lng DBV l mt vn h trng lin quan n vn mnh quc gia, phi c xy dng hng hu ngay t th bnh. Bo m v s lng v cht lng. -S lng th hin quy m, s n v, tng qun s, tng s phng tin k thut c t chc xy dng v chun b, sn sng b sung cho qun theo k hoch. -Cht lng cao c th hin trn tt c cc mt: chnh tr, t tng, t chc, lnh o, ch huy, trnh k thut, chin thut, chuyn mn nghip v, trang b v kh nng bo m hu cn k thut trong chnh tr, t tng lm c s. -Trong qu trnh xy dng lc lng DBV phi lun tp trung thc hin tt cc khu qun l, gio dc, to ngun. 2 + Xy dng lc lng DBV pht huy sc mnh tng hp ca c h thng chnh tr. -Xy dng lc lng DBV phi pht huy sc mnh tng hp ca c h thng chnh tr l mt nguyn tc c bn mang tnh nguyn tc. -Xy dng lc lng DBV l nhim v trnh tr thng xuyn ca ton ng, ton qun v ton dn, l cuc vn ng chnh tr su sc trong qun chng bo v T Quc -Sc mnh tng hp l s lnh o ca ng: s qun l, iu hnh ca chnh ph, chnh quyn cc cp theo php lut, s hip ng thc hin gia cc n v qun i, c quan qun s vi cc c quan chnh quyn, cc t chc chnh tr kinh t, x hi. -Pht huy sc mnh tng hp ca c h thng chnh tr l yu t c bn nht lun m bo cho lc lng DBV c s lng cht lng cao p ng c yu cu nhim v. 3+ Xy dng lc lng DBV t di s lnh o ca ng cc cp a phng, b, ngnh. -Xy dng lc lng DBV c v tr, tm quan trng trong chin lc bo v t quc phi t di s lnh o trc tip, tuyt i v mi mt ca ng. -L nguyn tc c bn m bo cho lc lng DBV lun c mc tiu, phng hng, ni dung xy dng ng n, m bo cho sc manh chin u ca qun i. -S lnh o ca ng trong xy dng lc lng DBV c th hin trn tt c cc khu, cc bc trong qu trnh thc hin.

Cu 2: Nu nhng th on chng ph ch yu trong chin lc Din bin ha bnh. Phn tch th on 1 v 2 ? 1)Th on chng ph trn lnh vc kinh t. 2) Th on chng ph trn lnh vc chnh tr 4)Th on chng ph trn lnh vc tn gio-dn tc. 5) Th on chng ph trn lnh vc QP-AN. 6)Th on chng ph trn lnh vc vn ha x hi. Phn tch: 1)Th on chng ph trn lnh vc kinh t. *Mc tiu. +tm mi cch tc ng chuyn ha nn kinh t VN->nn kinh t th trng t do TBCN t chuyn sang chuyn ha v chnh tr. *Th on: +tip tc ko di nn kinh t km pht trin, buc phi sp ,khut phc. +khch n thnh phn kinh t t nhn pht trin, tng bc lm mt vai tr ca nn kinh t tp th. +thng qua u t vin tr kinh t xm nhp,lng lon nn kinh t, ti chnh, tng bc chuyn ha nn kinh t i chch hng XHCN. +thng qua u t chuyn giao cng ngh ra cc iu kin p buc v chnh tr, tng bc a VN theo con ng TBCN. 2) Th on chng ph trn lnh vc chnh tr *Mc tiu: xa br vai tr ca lnh o ca CS, lm chch hng v ng li, ph v v t chc, tng bc lm xa b ch XHCN. *Th on: +kch ng i thc hin ch a nguyn, chnh tr a ng i lp, t do ha v mi mt i sng x hi, tng bc xa b vai tr lnh o ca CS v ch XHCN VN. +tp hp, nui dng cc t chc phn ng trong v ngoi nc ,li dng vn dn ch, dn quyn, dn tc, tn gio chia r mi quan h gia ng v nhn dn v ph v khi i on kt dn tc. +li dng nhng s h trong ng li ca ng chng ph. +c th can thip trng trn bng qun s c thi c v iu kin. 3) Th on chng ph trn lnh vc t tng vn ha. *Mc tiu: xa b t tng HCM,ch ngha Mc-Lenin. *Th on: +ph v h t tng ca CS, ra sc truyn b t tng t sn lm phai m quan im ca CN Mc-Lenin. +trit li dng nn vn ha dn tc, li dng xu th m rng hp tc quc t, du nhp nhng vn ha phm i try, kch ng li sng ca gii tr lm phai m nn vn ha bn sc dn tc.

3: Cu 1: Quan im ch ngha Mc Lnin v dn tc v gii quyt vn dn tc? + Vn dn tc l nhng ni dung ny sinh trong quan h gia cc dn tc din ra trn mi lnh vc i sng x hi tc ng xu n ni dn tc v quan h gia cc dn tc, cc quc gia dn tc vi nhau cn phi gii quyt + Vn dn tc cn tn ti lu di. Bi do dn s v trnh pht trin kinh t - x hi gia cc dn tc khng ng u; do s khc bit v li ch; do s khc bit v ngn ng, vn ho, tm l; do tn d t tng dn tc ln, dn tc hp hi, t ti dn tc; do thiu st, hn ch trong hoch nh, thc thi chnh sch kinh t - x hi ca nh nc cm quyn; do s thng tr, kch ng chia r ca cc th lc phn ng i vi cc dn tc + Gii quyt vn dn tc theo quan im ca Lnin + Cc dn tc hon ton bnh ng l cc dn tc khng phn bit ln nh, trnh pht trin cao hay thp, u c quyn li v ngha v ngang nhau trn mi lnh vc, trong quan h gia cc dn tc trong quc gia a dn tc v gia cc quc gia dn tc vi nhau trong quan h quc t; xo b mi hnh thc p bc, bc lt dn tc. Quyn bnh ng dn tc phi c php lut ha thc hin trn thc t. y l quyn thing ling, l c s thc hin quyn dn tc t quyt, xy dng quan h hu ngh hp tc gia cc dn tc + Cc dn tc c quyn t quyt, l quyn lm ch vn mnh ca mi dn tc: quyn t quyt nh ch chnh tr, con ng pht trin ca dn tc mnh, bao gm c quyn tu do phn lp thnh quc gia ring v quyn tu nguyn lin hip vi cc dn tc khc trn c s bnh ng, t nguyn, ph hp vi li ch chnh ng ca cc dn tc. Kin quyt u tranh chng vic li dng quyn t quyt can thip, chia r, ph hoi khi i on kt dn tc + Lin hip cng nhn tt c cc dn tc l s on kt cng nhn cc dn tc trong phm vi quc gia v quc t v c s on kt quc t ca cc dn tc, cc lc lng cch mng di s lnh o ca giai cp cng nhn gii quyt tt vn dn tc, giai cp, quc t.

Cu 2: Nu cc bin php ch ng trong phng chng ch tin cng bng ha lc v kh cng ngh cao. Phn tch bin php 1? a.bin php th ng: _phng chng trinh st ca ch +hn ch c trng ca mc tiu +che giu mc tiu +ngy trang mc tiu +tt chc tt vic ngy trang nghi binh la ch _D ch nh vo mc tiu c gi tr thp lm chng tiu hao ln _t chc b tr lc lng phn tn,c kh nng tc chin c lp vic b tr lc lng phn tn _kt hp xy dng c s h tng, th vi xy dng hm ngm tng kh nng phng th. Phn tch bin php 1: Phng chng trinh st ca ch H thng trinh st pht hin v gim st mc tiu l mt trong nhng h thng bo m quan trng nht ca v kh cng ngh cao. Mun lm tt cng tc phng chng trinh st ca ch, trc tin cn xc nh r thc phng chng trinh st, sau mi p dng cc bin php, phng php i ph cho ph hp, c th

b.Bin php ch ng: _gy nhiu cc trang b trinh st ca ch lm gim hiu qu,trinh st. _nm chc thi c,ch ng nh ch t xa ph th tin cng ca ch _li dng s ng b v kh cng ngh cao nh vo mt xch then cht _c ng phng trnh nhanh,nh tr kp thi chnh xc. +Phn tch bin php 1: gy nhiu cc trang b trinh st ca ch lm gim hiu qu,trinh st. Gy nhiu l mt bin php c bn trong i khng trinh st, nhm lm gim hoc suy yu hiu qu cc thit b trinh st ca ch, khin chng khng th pht huy tc dng. Mt s bin php gy nhiu c th vn dng