You are on page 1of 5

+vªÉÉªÉ ºÉÉä³ýÉ´ÉÉ

nèù´ÉɺÉÖ®úºÉÆ{ÉnùʴɦÉÉMɪÉÉäMÉ
¸ÉÒEÞò¹hÉ ¨½þhÉɱÉä
ÊxɦÉǪÉiÉÉ ¶ÉÖÊSÉiÉÉ ºÉÆªÉ¨É ªÉÉäMÉYÉÉxÉ /
VÉ{É iÉ{É ªÉYÉ ´ÉänùÉvªÉªÉxÉ nùÉxÉ //1//

ºÉiªÉ +˽þºÉÉ =iºÉɽþ iªÉÉMÉ ºÉ®ú³ý{ÉhÉ /


¶ÉÉÆiÉÒ nùªÉÉ oùføiÉÉ ¨ÉÉnÇù´É ºÉÉvÉä{ÉhÉ //2//

xɺÉä ¨ÉÉä½þ ±ÉÉä¦É GòÉävÉ +ʦɱÉɹÉÉ uäù¹É /


½äþ +VÉÖÇxÉ! nèù´ÉÒ VÉxÉÉÆSÉä ½äþ MÉÖhÉʴɶÉä¹É //3//

nÆù¦É +½ÆþEòÉ®ú GòÉävÉ =¨ÉÇ]õ{ÉhÉ +YÉÉxÉ /


+ɺÉÖ®úÒ |ÉEÞòiÉÒSÉä +´ÉMÉÖhÉ VÉÉhÉ //4//

125
126 ¨ÉÉZÉÒ ¨ÉÉªÉ MÉÒiÉÉ +vªÉÉªÉ 16

nèù´ÉÒ MÉÖhÉ ={ɪÉÖHò ¨ÉÉäIÉÉ{É®úÒ /


+ɺÉÖ®úÒ MÉÖhÉ VÉÉhÉ ¤ÉÆvÉxÉEòÉ®úÒ //5//

½äþ nèù´ÉMÉÖhÉÒ! nèù´ÉÒ MÉÖhÉ ´ÉÌhɱÉä ¨ÉÒ +ÉiÉÉ /


½äþ {ÉÉlÉÇ! BäEò +ɺÉÖ®úÒ nÖùMÉÖÇhÉÉSÉÒ MÉÉlÉÉ //6//

+¶ÉÖÊSÉ +ºÉiªÉ +ÊiÉ nÖù®úÉSÉÉ®úÒ /


xÉ ªÉÉäMªÉ +ªÉÉäMªÉiÉäSÉÒ VÉÉhÉEòÉ®úÒ //7//

ʨÉlªÉÉ ÊxÉ®úÉvÉÉ®ú ¨ÉÉxÉiÉÒ VÉMÉiÉÂ


{É®ú¥ÉÀ {É®ú¨ÉÉi¨ÉÉ ¨½þhÉiÉÒ +ºÉiÉ /
¨ÉèlÉÖxÉ EòɨÉäSUôÉÊ´ÉxÉ xÉ EòɽþÒ
+ºÉÖ®ú ¨½þhÉä! näù´ÉÉÊnùEò VÉMÉÒ xÉɽþÒ //8//

BäºÉÒ oùι]õ vÉ°üxÉ ¨ÉxÉÉSÉä `öÉ<Ç


EÖòEò¨ÉÉÇiÉ +ºÉÖ®ú ªÉÖHò ½þÉä<Ç /
+±{ɤÉÖÊrù +ÉäføÊ´ÉiÉÒ º´ÉxÉɶÉ
ºÉ´ÉÉÈSÉÉ EòÊ®úiÉÒ iÉä Ê´ÉxÉÉ¶É //9//

ʴɱÉÉºÉ ¦ÉÉäMÉÉiÉ ¨ÉMxÉ Ê¶É¹]õ


nÆù¦ÉÒ nÖù¹]õ ¨Énù¨ÉºiÉ MÉ̴ɹ`ö /
nèù´ÉɺÉÖ®úºÉÆ{ÉnùʴɦÉÉMɪÉÉäMÉ 127

nÚùʹÉiÉ Eò¨ÉÇ Eò®úhªÉÉiÉ ¨ÉºiÉ


PÉÞhÉɺ{Énù MÉÉä¹]õÒiÉ ºÉnùÉ ´ªÉºiÉ //10//

<ÆÊpùªÉiÉÞÎ{iÉ VÉÒ´ÉxÉÉSÉä ±ÉIªÉ /


¨ÉÉä½þ ¦ÉªÉ ËSÉiÉäSÉä iÉÉä ¦ÉIªÉ //11//

¤Érù VÉJÉb÷iÉÒ ¨ÉÉä½þ{ÉɶÉÉiÉ


GòÉäÊvÉ vÉxÉÉ{ÉÉ<Ç nÖù¨ÉÉÇMÉÉÇiÉ /
+ºÉÖ®ú VÉMÉiÉÒ Ênù¨ÉÉJÉÉiÉ
ÊJÉiÉ{ÉiÉ {Éb÷iÉÒ xÉ®úEòÉiÉ //12//

¨Éä³ýʴɱÉä ½äþ ¨ÉÒ ¨Éä³ýÊ´ÉxÉ iÉä ¨ÉÒ /


ÊEòÊiÉ vÉxÉ ºÉÆ{ÉnäùSÉÒ ¤ÉPÉÉ MÉÖ¨ÉÔ! //13//

{ÉÊ®ú{ÉÚhÉÇ ¤É±É´ÉÉxÉ ¨ÉÒ


¨½þhÉä ¨ÉVÉ EòÉªÉ Eò¨ÉÒ! /
½þkªÉÉ º´ÉÉlÉÉÇ{ÉÉä]õÒ Eò®úÒ
½þÉ xÉɺÉÖ®ú ´ªÉʦÉSÉÉ®úÒ ! //14//

ºÉ´ÉǤɱÉÉfø¬ ¨ÉÒ YÉÉxÉ´ÉÉxÉ


ºÉ´ÉǺÉÖJÉÒ ¨ÉÒ vÉxÉ´ÉÉxÉ /
128 ¨ÉÉZÉÒ ¨ÉÉªÉ MÉÒiÉÉ +vªÉÉªÉ 16

¨ÉÒ +ÊvÉ{ÉiÉÒ nùÉxÉ´ÉÉxÉ


¨½þhÉä +ºÉÖ®ú ½þɪɴÉÉxÉ //15//

¦ÉªÉ ËSÉiÉÉOɺiÉ Ê´ÉÊIÉ{iÉ


¨ÉÉä½þVÉɱÉÉiÉ +ºÉiÉÒ Ê±É{iÉ /
xÉ®úEò{ÉÊiÉ iÉä +ɺÉHò
<ÆÊpùªÉ iÉÞ{iÉÒiÉ ºÉnùÉ ¨ÉºiÉ //16//

¨ÉnùÉÆvÉ +ºÉÖ®ú +ÊiÉ =rù]õ


+ÉSÉ®ú]õ xÉÒSÉ +xÉ ½þÉ´É®ú]õ /
|ÉÊiɹ`äö{ÉÉ<Ç ªÉYɪÉÉMÉ EòÊ®úiÉÒ
MÉÉä®ú MÉ®úÒ¤ÉÉiÉä nÖù:JÉ näùiÉÒ //17//

EòɨÉÒ GòÉävÉÒ +vɨÉÔ


+½ÆþEòÉ®úÒ ®äú EÖòEò¨ÉÔ /
uäù¹É ¦ÉMÉ´ÉÆiÉÉSÉÉ EòÊ®úiÉÒ
nÖù®úÉSÉÉ®úÒ nÖù¹]õ xÉ®ú +ÊiÉ //18//

GòÉäÊvÉ xÉ®úÉvÉ¨É BäºÉä ¨ÉOÉÚ®ú /


ÊJÉiÉ{ÉiÉ +ɺÉÖ®ú ªÉÉäxÉÒiÉ GÚò®ú //19//
nèù´ÉɺÉÖ®úºÉÆ{ÉnùʴɦÉÉMɪÉÉäMÉ 129

+ɺÉÖ®ú ªÉÉäxÉÒSÉä uùÉ®ú iªÉÉÆxÉÉ =PÉbä÷ /


uùÉ®ú Ênù´ªÉ vÉɨÉÉSÉä ¤ÉÆnù MÉbä÷ //20//

EòÉ¨É GòÉävÉ ¨ÉÉä½þ nùÉ®äú xÉ®úEòÉSÉÒ /


|É´Éä¶É ʨɳýiÉÉ xÉ +ɶÉÉ {É®úiÉÒSÉÒ //21//

VÉÉä iªÉÉMÉiÉÉä ½þÒ xÉ®úEòÉSÉÒ ÊjÉuùÉ®äú /


{É®ú¨É MÉÊiÉiÉä iÉÉä |ÉÉ{iÉ ½þÉäiÉÉä ®äú //22//

+Ê´É´ÉäEòÒ +ɺÉÖ®ú +ÊiÉ ±É½þ®úÒ /


xÉ ºÉÖJÉ ÊºÉÊrù iɪÉÉ iÉÉä Vɽþ®úÒ //23//

½äþ +VÉÖÇxÉ! VÉÉhÉ ¦Éänù EòɪÉÇ +EòɪÉÉÇiÉ


¶ÉÖrù +¶ÉÖrù vɨÉÇ +vɨÉÉÇiÉ /
VÉÉhÉ ¨ÉxÉ:{ÉÚ´ÉÇEò ¨ÉÉZÉä Ê´ÉvÉÉxÉ
ºÉÖJÉ ¶ÉÉÆiÉÒ =zÉiÉÒSÉÒ ½þÒ JÉÉhÉ //24//

$$$