PAMBAGYOHARJO

Bismillahir rahmanir rahiim. Assalamu ‘alaikum wr. Wb. Para sesepuh, pinisepuh saha para Bapak, Ibu mitra sutresno ingkang ginanjar (kinayoman) ing karahayon. Sakderengipun kula ngaturaken (menggah) esthining sedya, langkung rumiyin ngetrepi patrap pakartining trah Pancasila ingkang titikanipun tansah hangagungaken (hangagung-agungaken) asmaning Gusti Ingkang Murbeng Dumadi, mugi kaparengno kula ndherek lan dherekaken mboten kendhat-kendhat ngunjukaken puji syukur ing ngarsaning Gusti Ingkang Murbeng Jagad, karana peparingipun rochmat, wujud pinten-pinten (kathah sanget) raos nikmat, ing antawisipun titiwanci punika, panjenengan lan kula ginanjar ing bagas waras, kiyat, saget hangestreni anggenipun Bapa ………….kagungan hajad.

Para tamu ingkang sinuba ing pakurmatan. Kula ingkang minangka sulih sariranipun (wakilipun) Bapa…. Sekalian Ibu saperlu : 1. Ngaturaken pambagya wilujeng, saha ngaturaken sanget agenging panuwun awit kapareng panjenengan sampun kerso merlokaken rawuh ing pahargyan / pasamuan ngriki, minangkani / mituruti ingkang dados panyuwunipun Bapa/Ibu…………. Saestu para tamu kakung miwah putri, karawuhan panjenengan hanjalari /ndadosaken bombong bebeg kabegan ing kabagyanipun / suka bingah gembiraning manah bebasan lir kajugrugan wukirsari, karoban segara madu, marwata suta, bombong birawaning manahipun Bapa/Ibu…………. 2. Ngaturaken agenging panuwun, sedaya peparing panjenengan tandha tresno tali asih ingkang awujud punapa kemawon. 3. Mboten kesupen ugi ngaturaken agenging panuwun, katur para tangga tepalih, sanak kadang, mitra sutresna, lss, ingkang sampun kepareng paring pambiyantu, payengkuyung ingkang awujud bahu, suku, penggalih, rerigen, iguh pertikel lss, murih kaleksanan, wilujeng lancar, regeng semuwaning pahargyan punika.

Ingkang punika Bapa/Ib………. nggontho-nggontho murih pahargyan punika saged tumata lan mboten kuciwa/ngiciwani. Para tamu Kakung miwah Putri ingkang winantu kabagyan. sampun :  ngrancang. ngenam-enam. Nuwun..W .. Putra/putrinipun Bpap/Ibu ……. Menggah keperluwan ing dinten/dalu punika kados ingkang sinebat ing serat sedhahan. nalisiring susila muranging tata karma.…. kasembadan ingkang kaesthi”. amala kramakaken (angemah-emahaken) sutanipun/putra/putri jaler/estri (pawestri) nama………………. njalari pinaringan wiji dadi (ing tembe pinaringan turun wiji dadi) momongan putra/putri ingkang saleh saha solihah.  karacik tharik-tharik murih kaleksanan kanthi becik  ananging dumugining dhata kok inggih wonten kemawon kekiranganipun. ginanjar suka basuki. buja krami lan sanesipun. wilijeng tanpa pambeng rahayu tanpa reridu widada nir sambekala.. sadaya kirang runtuting atur.. Salajengipun tansah kasuwun tambahing puji pudyastutining para tamu. Kalampahan (kaleksanan) ing ijab qabul. tansah nyuwun hagunging samodra pangaksama sadaya kekirangan anggenipun nampi karawuhan panjenengan ing babagan punapa kemawon wiwit atur sedhahan. ingkang mboten trep kaliyan asma lan sesebatan panjenengan. sawatawis saderengipun Bapa/Ibu………. lajeng atut. kirang trep palenggahipun. Ing…………. ngremenaken tiyang sepuhipun. panggih saha tata adat kajawen.. kula tansah nyenyadhong paringing sih samodra pangaksama/pangaksami. Bapa……… sekalian.….. Ing wasana kula piyambak.W. wimbuh-kasembuh tambahing pandonga. miwah sungsating suba sita. pikanthuk rahmating Gusti Ingkang Maha Agung. pikanthuk /kadhaup/dhaup Bagus……….Para tamu Kakung miwah Putri ingkang ginanjar/ winengku ing suka rena. netepi sesanti “Jaya-jaya wijayanti. W. puja-puji pudyastawaning para tamu. mugi panganten kekalih tansah runtut.

ngaturaken agenging panuwun awit saking sih peparing tandha tresno ingkang arupi punapa kemawon.. Wigatosing perlu Kula ingkang dipun utus dening Bapa………. Sabrayat. Ngeturaken pambagya wilujeng menggah karawuhan panjenengan wonten pahargyan prasoja ing wanci dalu punika. Lumampahing tatacara ijab sampun kasembadan nalika dinten…………………. b. Uluk Salam Assalamu ‘alaikum wr. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami dumateng sagunging para tamu. kaparengno matur dumateng panjenengan : 1. c. 3.wb Hunjuk Syukur Sagunging para tamu sinedahan kakung miwah putrid ingkang sinuba ing pakurmatan.TUODHO ATUR PAMBAGYA RAHARJO – 2 a. Wanci tabuh kaping………….wb . kasinungan berkahing Gusti Allah. Bapa…………. 4. ingkang sampun ngluberaken berkah dumateng panjenengan sedaya kaliayn kula. d. mugi 5. 2. . Assalamu ‘alaikum wr. saperlu nelakaken raos katresnan panjenengan ingkang tumandhuk dumateng Bapak…………….  Bapa…………… sekalian tansah nyuwun tambahing pandonga saha pangestu panjenengan tumrap pinanganten kekalih. ingkang sampun nyisihaken wekdal. Sedaya sampun katarimah kanthi bingahing manah. mugi-mugi dados brayat ingkang tansah rukun.. sekalian netepi darmaning tiyang sepuh. Sutya kaping……………….sekalian garwa. sumangga panjenengan kaliyan kula ngaturaken panuwun wonten ngarsanipun Gusti ingkang maha mirah. wontwng ing……………………. Wondene wigatosing perlu wanci punika :  Bapa ………. dhaupaken putra pawestri pun Rr…………… ingkang pikantuk Bagus…………. e. Mboten kesupen Bapa………… sekalian. f. Putra kakungipun Bapa/Ibu………… ingkang pidalen ing………………….

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful