Κοτόπουλο αστεράτο

Alexandra
Κνηόπνπιν καξηλαξηζκέλν ζε γηανύξηη θαη ζθόξδν….
Εμαηξεηηθό πηάην!
Υλικά
2 ζηήζε θνηόπνπιν ή 2 κπνύηηα
1/4 θνύπαο ιάδη
1/2 πνηήξη ηνπ θξαζηνύ θόθθηλν θξαζί
1 θνπηαιηά ζνύπαο πειηέ ληνκάηαο
αιάηη,πηπέξη
γηα ηε καξηλάδα,
1 θεζεδάθη ζηξαγγηζηό γηανύξηη
2-3 ζθειίδεο ζθόξδν ζε θεηάθηα
Εκτέλεση
Βάδνπκε ζε έλα ζθεύνο ην γηανύξηη θαη ην ζθόξδν.Αλαθαηεύνπκε θαη
πξνζζέηνπκε ην θξέαο καο.
Αθήλνπκε ην θνηόπνπιν λα καξηλαξηζηεί γηα αξθεηέο ώξεο.
Μπνξνύκε λα ην καξηλάξνπκε θαη από ην πξνεγνύκελν βξάδπ.
Σηε ζπλέρεηα δεζηαίλνπκε θαιά ην ιάδη καο ζε θαηζαξόια θαη
πξνζζέηνπκε ηα θνκκάηηα ηνπ θξέαηνο καδί κε ηε καξηλάδα.
Πξνζζέηνπκε ην θξαζί θαη ηνλ πειηέ.
Σθεπάδνπκε θαη καγεηξεύνπκε ην θαγεηό καο κέρξη λα καιαθώζεη
ην θνηόπνπιν θαη λα εμαηκηζηνύλ όια ηα πγξά.
Τν θαγεηό καο πξέπεη λα κείλεη κε κηα περηή ζάιηζα!
Σπλνδεύζηε ην κε ξύδη,παηάηεο ηεγαληηέο ή πνπξέ.
Είλαη πεληαλόζηηκν!!

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful