You are on page 1of 26

CNG N TP HC K 2

TON LP 7 NM HC 2013
Bi 1
Mt gio vin th dc o chiu cao (tnh theo cm) ca mt nhm hc sinh nam v ghi li
bng sau :
138
141
145
145
139
141
138
141
139
141
140
150
140
141
140
143
145
139
140
143
a) Lp bng tn s?
b) Thy gio o chiu cao bao nhiu bn?
c) S bn c chiu cao thp nht l bao nhiu?
d) C bao nhiu bn c chiu cao 143 cm?
e) S cc gi tr khc nhau ca du hiu l bao nhiu?
f) Chiu cao ca cc bn ch yu thuc vo khong no?
KQ:
Bi
1

Ni dung
a)
Chiu cao (x) 138 139 140
141
143
145
150
Tn s ( n)
2
3
4
5
2
3
1
b) Thy gio o chiu cao ca 20 bn
c) S bn c chiu cao thp nht l hai bn
d) C hai bn cao 143cm
e) S cc gi tr khc nhau ca du hiu l 7
f) Chiu cao ca cc bn ch yu thuc vo khong 140cm n 141cm

N = 20

Bi 2
S li chnh t trong mt bi kim tra mn Anh vn ca hc sinh ca lp 7B c c gio
ghi li trong bng di y ?
Gi tr (x)
2
3
4
5
6
9
10
Tn s (n)
3
6
9
5
7
1
1
N = 32
a) Du hiu l g ? Tm mt cu du hiu
b) Rt ra ba nhn xt v du hiu?
c) Tm s li trung bnh trong mi bi kim tra?
d) Dng biu on thng?
KQ:
a) Du hiu l: S li chnh t trong mt bi kim tra mn Anh vn ca tng hc sinh lp 7B
Mt ca du hiu l: M0 = 4 (li)
b) Mt s nhn xt
- C mt bi kim tra mc li nhiu nht l 10 li, chim t l 3,1%
- C ba bi kim tra mc li t nht l 2 li chim t l 9,3%
- Phn nhiu bi kim tra mc 4 li chim t l 27,9%
c) * S trung bnh cng :

X=
6

2.3+ 3.6+ 4.9+ 5.5+ 6.7+ 9.1+10.1 146


=
4.6 (li)
32
32

d)
n
9

7
6
5

10

Bi 3
im s trong cc ln bn ca mt x th thi bn sng c ghi li nh sau
8
9
10
8
8
9
10
10
8
10
10
9
8
7
9
10

9
10

10
10

a) Lp bng tn s?
b) X th bn bao nhiu pht sng?
c) S im thp nht ca cc ln bn l bao nhiu?
d) C bao nhiu ln x th t im 10 ?
e) S cc gi tr khc nhau ca du hiu l bao nhiu?
f) Tm tn s ca im 8?
KQ:
1

a)
S im (x)
7
8
9
10
Tn s ( n)
1
5
5
9
N = 20
b) X th bn tt c 20 pht sng
c) S im thp nht trong cc ln bn l 7 im
d) C 9 ln x th t im 10
e) S cc gi tr khc nhau ca du hiu l 4
f) Tn s im 8 l 5

Bi 4
im kim tra hc k I mn ton ca hc sinh lp 7 A c ghi li nh sau:
Gi tr (x)
2
4
5
6
7
8
9
10
Tn s (n)
2
5
4
7
6
5
2
1
N = 32
a) Du hiu l g ? Tm mt ca du hiu ?
b) Rt ra ba nhn xt v du hiu?
c) Tm s trung bnh cng?
d) Dng biu on thng

1,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

KQ :
a) Du hiu l: im kim tra hc k mn ton ca tng hc sinh lp 7A
Mt ca du hiu l: M0 = 10 im
b) Mt s nhn xt
- C mt HS t im cao nht l 10(im) chim t l xp x 3,1%
- C hai HS b im thp nht l 2(im) chim t l xp x 6,3%
- Phn ng HS lm bi kim tra c 6(im) c 7HS chim t l xp x 21,9%
c) * S trung bnh cng :
2.2+ 4.5+ 5.4+ 6.7+ 7.6+ 8.5+ 9.2+10 196
X=
=
= 6,125 (im)
32
32
6

d)

n
7
6
5
4

2
1
0

10

Bi 5
So loi chnh ta trong mot bai kiem tra mon Anh van cua hoc
sinh lp 7A c co giao ghi lai trong bang di ay :

1234-

4
3
4
3
5
6
4
5
4
8
8
4
4
4
5
3
6
3
2
5
3
5
5
5
3
4
2
2
1
5
Dau hieu ay la g ?
Lap bang Tan so va nhan xet .
Tnh so trung bnh cong va tm mot cua dau hieu
Ve bieu o oan thang .

KQ:
1- Dau hieu : So loi chnh ta cua moi hoc sinh :
1
iem
2- Bang tan so
: 1,5 iem
So loi chnh
ta(x)
Tan so (n)

N=

30

3-

Nhan xet :
Khong co hoc sinh nao khong mac loi .
So loi t nhat
:
1
( 0,5 iem )
So loi nhieu nhat
:
8
So bai co t 3 en 5 loi chiem t le cao
So trung bnh cong va mot cua dau hieu :
X=
iem

1 + 2.3 + 3.6 + 4.8 + 5.8 + 6.2 + 8.2


30

X
iem

1,5

4,2

0,5

Mo = 4.
Mo = 5
iem
4- Bieu o oan thang :

n
8 --------------------------76---------------543---------2-----------------------------------------1-----o

Bi 6
Thi gian gii xong mt bi ton (tnh bng pht) ca mi hc sinh lp 7 c ghi li
bng sau:
10
15

13
17

15
15

10
17

13
10

a/ Du hiu y l g?
b/ Lp bng tn s v tm mt ca du hiu
c/ Tnh s trung bnh cng
d/ V biu on thng bng tn s

15
17

17
17

17
15

15
13

13
15

KQ
Cu
a/

p n

S im

Du hiu y l thi gian lm mt bi ton ca mi hc sinh

2 im

Bng tn s
b/

Gi tr (x)

10

13

15

17

Tn s (n)

N = 20

2 im

Tnh s trung bnh cng


c/

X=

10 3 + 13 4 + 15 7 + 17 6 289
=
=14,45
20
20

2 im

M0 = 15
V biu on thng:
n
7
6

d/

1 im

10

13

15

17

Bi 7
Thi gian gii 1 bi ton ( tnh bng pht) ca cc bn hc sinh lp 7
c ghi li nh sau:
10
15
10
15
9
12
9
10
9
12
7
10
5
10
5
10
12
9
10
10

5
12
10
12
10
10
12
9
7
5
1) Du hiu cn tm hiu y l g? Tm s cc gi tr khc
nhau ca du hiu ?
2) Lp bng Tn s
3) Tnh s trung bnh cng ca du hiu
4) Tm mt ca du hiu. Nu ngha
5) Dng biu on thng
KQ:
1) Du hiu cn tm hiu l thi gian gii 1 bi ton ca cc bn hc
sinh lp 7
( 1 )
C 6 gi tr khc nhau ca du hiu ( 5; 7; 9; 10; 12; 15)
( 1 )
2) Lp bng Tn s
( 1 )
Ga tr
5
7
9
10
12
15
(x)
Tn s (n)
4
2
5
11
6
2
N = 30
3) S trung bnh cng ca du hiu
(1)
5.4 + 7.2 + 9.5 + 10.11 + 12.6 + 15.2 291
=
= 9, 7
30
30
4) Mt ca du hiu l : M0 =10
(1)
ngha : hu ht cc hc sinh u gii ton trong 10 pht
5) Dng biu on thng
Trnh by cch v
(1)
+ Dng h trc to , trc honh biu din gi tr x, trc tung biu
din tn s n.
+ Xc nh cc im c to : ( 5; 4): ( 7;2) ; ( 9; 5) ; ( 10;11);
( 12;6); ( 15: 2)
+ Ni mi im vi im trn trc honh c cng honh , ta c biu on thng cn v
V hnh ng
( 1 )
X=

Bi 8
im kim tra 45 mn Ton cu hc sinh lp 7A c gio vin ghi li
nh sau :
7
5
8
8
6
7
8
9
2
5
4
8
10
3
8
7
7
3
9
8
9
7
7
7
7
5
6
6
8
6
7
6
10
8
6
4
8
7
7
6
5
9
4
6
7
a)
Dau hieu ay la g? Co bao nhieu gia
tr khac nhau?

b) Lap bang tan so cua dau hieu va tnh so


trung bnh cong (Lam tron en ch so thap
phan th hai). Tm mot cua dau hieu?
c) Ve bieu o oan thang? Rut ra mot so nhan
xet?

KQ:
a)Du hiu: 0,5 im
S gi tr: 0,5 im
b)Bng tn s: 2 im
Lp ng cc tch x.n v s TBC: 2 im
Mt: 0,5 im
im s(x)
Tn s(n)
Cc tch(x.n)
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
8
12
9
4
2
N=45

2
6
12
20
48
84
72
36
20
Tng:300

X =

300
= 6,67
45

c)V ng biu : 2 im
Nhn xt: 0,5 im

Bi 9
Mt gio vin theo di thi gian lm mt bi tp ton (tnh theo pht) ca 30
hc sinh v ghi li nh bng sau:
10
8
9

7
7
8

8
8
9

8
10
9

9
9
14

7
8
9

8
10
10

9
7
8

6
6
14

8
8
14

a) Du hiu y l g? V s cc gi tr l bao nhiu? S cc gi tr khc


nhau l bao nhiu?
b) Lp bng tn s v nu nhn xt?
c) Tnh s trung bnh cng v tm mt ca du hiu?
d) V biu on thng.
KQ:

a) (1,5). Du hiu y l thi gian lm mt bi tp ton (tnh theo pht)


ca 30 hc sinh (0,5).
S cc gi tr l 30 (0,5).
S cc gi tr khc nhau l: 6 (0,5).
b) (1,5).
Gi tr (x)
Tn s (n)
Nhn xt:

6
2

7
4

8
10

9
7

10
4

14
3

N = 30

-C 30 hc sinh lm c bi kim tra cho


-Thi gian gii bi ton l:6pht,7 pht,8 pht,9 pht,10 pht,14 pht
-Thi gian gii bi ton nhanh nht l:6 pht, lu nht l 14 pht
_c 6 em lm bi trong thi gian nhanh nht : 6 pht
-C 3 em lm bi trong thi gian lu nht : 14 phtc) (2).
Gi tr (x)
6
7
8
9
10
14

Tn s (n)
2
4
10
7
4
3
N = 30
Mt ca du hiu l: 8d) (2)

Tch (x.n)
12
28
80
63
40
42
Tng = 265

X =

265
8,9
30

10

4
3
2
1
0

9 10

14

Bi 10
II.T lun ( 7 im) :Mt GV theo di thi gian lm mt bi tp (thi gian tnh
theo pht) ca 30 HS (ai cng lm c) v ghi li nh sau:
10 5
5 7
9 8

8
8
9

8
10
9

9
9
9

7
8
9

8
10
10

9
7
5

14
14
5

8
8
14

a. Du hiu y l g ?
b. Lp bng "tn s" v nhn xt.
c. Tnh s trung bnh cng v tm mt ca du hiu.
d. V biu on thng.

KQ:
a) Du hiu l thi gian lm mt bi tp ca mi HS.
b) Bng "tn s"
Thi gian (x)
Tn s (n)
1im

5
4

7
3

8
8

9
8

10
4

Nhn xt:(1 im)


- Thi gian lm bi t nht 5 pht
- Thi gian lm bi nhiu nht : 14 pht
- S ng cc bn u hon thnh bi tp trong khong
t 8 pht n 10 pht
c) Tnh s trung bnh cng: X = 8, 6 pht
Tm mt : M0 = 8 v 9
d) V biu on thng

1 im
14
3

N = 30

1,5 im
0,5 im
2 im

n
8
7
6
5
4
3
2
1
0

10

14

Bi 11
Khi lng ca 100 gi bnh chn ngu nhin c ghi li trong bng s
liu sau
( chnh xc n gam)
48
50
50
50
50
51
50
50
50
52
50
50
50
48
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
49
50
50
50
51
50
50
48
50
50
50
51
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
51
50
50
50
52
50
48
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
48
50
50
51
50
49
50
50
50
52
50
50
49
50
50
50
50
51
50
50
50
48
50
50
50
52
50
50
50
49
50
50
50
a)Du hiu cn tm y l g ? ( 0,5 im )
b) Hy lp bng tn s ? ( 2 im )
c) Tnh s trung bnh cng ?( 2 im )
d) Hy tm mt ca du hiu ? ( 0,5 im )
e) Hy biu din bng biu on thng ( 2 im )
KQ:
Bi s 2 :
a) 0,5im
Du hiu cn tm l khi lng mi gi bnh ( Hay khi lng mt g bnh ))
b) 2 im
Bng tn s
Khi lng mi gi tr

Tn s

48
49
50
51
52

6
4
80
6
4
n=100

c) 2 im hc sinh c th tnh gi tr trung bnh trn bng tn s


S trung bnh cng ( Khi lng trung bnh ca mt gi tr )

288 + 196 + 4000 + 306 + 208


100
4998
0,5 im
X=
100
0, im
X = 49,98
X=

1 im

d) 0,5
Mt ca du hiu l 50
e) 2im
Hc sinh th hin biu on thng
Ct nm ngang l ct khi lng mi gi tr
Ct ng l ct ch tn s
( Hc sinh khng cn chia khong chnh xc c th ly c lng vn cho im ti
a )
Biu khng c mi tn ch trc tr 0,5 Khng ghi tn trc ( 1 hoc 2 trc ) u
tr 0,25

Bi 12
Khi lng ca 100 gi bnh chn ngu nhin c ghi li trong
bng s liu sau
( chnh xc n gam)
48
50
50
50
49
50
50
50
50
50

50
51
50
50
50
50
50
50
52
50

50
50
48
50
50
50
49
50
50
50

49
50
50
51
50
48
50
50
50
50

50
50
51
50
50
50
50
50
50
50

52
50
50
52
50
50
50
48
50
52

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

50
50
49
50
50
51
50
50
50
50

50
52
50
50
50
50
50
52
50
50

50
50
50
50
50
49
50
50
50
49

a)Du hiu cn tm y l g ? ? ( 0,5 im )


b) Hy lp bng tn s ? ( 2 im )
c) Tnh s trung bnh cng ?( 2 im )
d) Hy tm mt ca du hiu ? ( 0,5 im )
e) Hy biu din bng biu on thng (2 im )

KQ:
Bi s 2 :
e) 0,5im
Du hiu cn tm l khi lng mi gi tra ( Hay khi lng mt gi tr )
f) 2 im
Bng tn s
Khi lng mi gi tr
48
49
50
51
52

Tn s
4
6
80
4
6
n=100

g) 2 im hc sinh c th tnh gi tr trung bnh trn bng tn s


S trung bnh cng ( Khi lng trung bnh ca mt gi tr )

192 + 294 + 4000 + 204 + 312


100
5002
0,5 im
X=
100
0, im
X = 50,02
X=

1 im

h) 0,5
Mt ca du hiu l 50
e) 2im
Hc sinh th hin biu on thng
Ct nm ngang l ct khi lng mi gi tr
Ct ng l ct ch tn s
( Hc sinh khng cn chia khong chnh xc c th ly c lng vn cho im ti
a )
Biu khng c mi tn ch trc tr 0,5 Khng ghi tn trc ( 1 hoc 2 trc ) u
tr 0,25

Bi 13
Giao vien ghi lai iem kiem tra mot tiet mon toan cua hoc
sinh lp 7B nh sau:

7
2
5
3
4
5

5
8
7
8
8
2

10

a) Dau hieu ay la g? Co bao nhieu gia tr khac


nhau?
b) Lap bang tan so cua dau hieu va tnh so trung
bnh cong (Lam tron en ch so thap phan th
nht) ?
c) Tm mot cua dau hieu?
c) Ve bieu o oan thang?
KQ:
ap an
1.
a) - iem kiem tra mot tiet mon toan cua hoc
sinh lp 7B
- S cc gi tr l 30
b)
Gi tr (x)
Tn s (n)
Tch (x.n)
2
2
4
3
1
3
4
1
4
5
4
20
6
3
18
7
6
42
8
8
64
9
4
36
10
1
10
N = 30
Tng: 201
201

X =

c) M0 = 8
d)

30

= 6,7

n
8
7
6
5
4
3
2
1

10

Bi 14
Mt gio vin theo di thi gian lm mt bi tp (thi gian tnh theo pht) ca 30 hc
sinh(ai cng lm c) v ghi li nh sau:
10
5
8
8
9
7
8
9
14
8
5
7
8
10
9
8
10
7
14
8
9
8
9
9
5
9
10
5
5
14
a, Du hiu y l g?
b, Lp bng "tn s" v nhn xt (v: thi gian l bi nhanh nht; lu nht; s ng cc
bn hon thnh bi tp trong khong thi gian l bao nhiu?)
c, Tnh s trung bnh cng v tm mt ca du hiu?
d, V biu on thng?

KQ:
Cu 1:
a, Du hiu y l : thi gian lm bi tp (tnh theo pht) ca mi hc sinh. (0,5 )
b, Bng "tn s": (3 im) Lp ng mi dng c 1 im
Thi gian(x)

10

14

Tn s(n)

N = 30

Tch (x.n)

25

21

64

63

40

42

Tng: 255

Nhn xt:
(0,5 )
- Thi gian lm bi t nht l 5 pht
- Thi gian lm bi nhiu nht l 14 pht
- S ng cc bn u hon thnh bi tp trong khong t 8 n 9 pht.
255
= 8, 5 ( pht)
c, X =
30

(1 )

Mo = 8
(0,5 )
d, V ng c biu on thng
Biu din ng cc sau:
- V ng h trc ta :
- Cc on thng ni gi tr vi tn s tng ng:

(0,5)
(1)

n
8
7
6
5
4
3
2
1
0

7 8 9 1012

14

Bi 15
S cn nng ca 18 bn (tnh n kg ) trong mt lp c ghi li nh sau:
32
36
30
32
36
28
30
28
32

30

32

31

45

28

31

32

32

31

a, Du hiu y l g?
b, Lp bng "tn s" v nhn xt (v: ngi nh nht; ngi nng nht? s ng cc bn
c cn nng l bao nhiu?)
c, Tnh s trung bnh cng v tm mt ca du hiu ?
d, V biu on thng ?

KQ:
a, Du hiu y l : S cn nng ca mi bn
(0,5 im)
b, Bng tn s (3 im). Lp ng mi dng c 1 im
S cn(x)

28

30

31

32

36

45

Tn s(n)

N = 18

Tch(x.n)

84

90

93

192

72

45

Tng: 576

Nhn xt:
im)
- Ngi nh nht l : 28kg
- Ngi nng nht l: 45kg

(0,5

- S ng cc bn c s cn nng t 28kg n 32 kg
576
=32( kg )
c,
X =
18
(1 im)
M o =32
im)

(0,5

d, V ng c biu on thng
Biu din ng cc sau:
- V ng h trc ta :
- Cc on thng ni gi tr vi tn s tng ng:

(0,5)
(1)

7
6
5
4
3
2
1
0

10

20

28 30 31 32

35 36 40

45

Bi 16
im kim tra mn ton ca lp 7B nh sau:
6
7
8
8
9
9
7
7
8
8
6
7
9
9
8
7
9
9
8
8
8
9
9
8
8
7
7
6
a, Du hiu y l g?
b, Lp bng tn s, nhn xt.
c, Tnh s trung bnh cng v tm mt.
d, V biu on thng biu din.

8
8
7
8

9
10
6
10

8
8
10
9

KQ:
a) Du hiu l im bi kim tra mn ton ca mi hc sinh lp
7A
0,5
b) Bng tn s ( 3) Lp ng mi dng c 1
Gi tr(x)
6
7
8
9
10
Tn s(n)
4
8
15
10
3
N=40
Tch x.n
24
56 120 90
30
tng: 320

Nhn xt:
- Hc sinh c im thp nht l 6 im
- Hc sinh c im cao nht l 10 im
- Phn ln cc bn c s im t 7 im n 9 im

c) X=
1

0,5

320
=8
40

M0 = 8
0,5

d) Biu .
Biu din ng cc sau:
- V ng h trc ta :
0,5
- Cc on thng ni gi tr vi tn s tng ng:

n
15

10
8
4
3

10

Bi 17

Thong ke khoi lng cua 60 goi che (tnh bang gam)


c ghi lai trong bang sau :
101
100
99

100
101
100
101
98
101

102

99

99

101

100

101

100

100

101

101

100

100

100

100

100

100

100

100

98

99

100

98
101
100
100
100
100

98
100
100

101

100

100

99

97

98

99

100

100

98

100

98

98

97

102

100

102

101

100

100

101

a) Dau hieu ay la g?
b) Lap bang tan so va nhan xet.
c) Tnh so trung bnh cong va tm mot cua dau hieu.
d) Ve bieu o oan thang.
KQ:
II. T lun: (7 im)

a) Dau hieu: Khoi lng che trong tng goi.

0,5 im

b) Bang tan so(3) Mi dng lp ng c 1 im


Khoi lng cua
moi goi che
97
98
99
100 101
(gam) (x)
Tan so (n)
Tch x.n

102

29

12

N = 60

194

784

594

290
0

121
2

306

tng 5990

* Nhan xet:
(0,5 iem)
- Goi che nhe nhat la 97 gam
- Goi che nang nhat la 102 gam
- a so goi che nam trong khoang 100 101 gam.
c) Tnh so trung bnh cong:
X=

5990
99,8 (gam)
60

(1 iem)
n

* Mot cua dau: 29


M0 = 100
d) Ve bieu o oan thang:

(0,5 iem)

Biu din ng cc sau:


- V ng h trc ta :
(0,5im)
- Cc on thng ni gi tr vi tn s tng ng:
(1im)
12
8
6
3
2
O

97

98

99

100
00

101 102

Bi 18
Mt gio vin theo di thi gian lm mt bi tp (thi gian tnh theo pht) ca 30 hc
sinh(ai cng lm c) v ghi li nh sau:
10
5
8
8
9
7
8
9
14
8
5
7
8
10
9
8
10
7
14
8
9
8
9
9
9
9
10
5
5
14
a) Du hiu y l g?
b) Lp bng tn s v nhn xt
c) Tnh s trung bnh cng v tm mt ca du hiu
d) V biu on thng

KQ:
II. T lun (7im)
a) Du hiu y l :thi gian lm bi tp (tnh theo pht) ca mi hc sinh.
(0,5im)
b) Lp bng tn s (3 im) Mi dng lp ng c 1 im
Bng tn s
Thi gian(x)
5
7
8
9
10
14
Tn s(n)
4
3
8
8
4
3
Tch x.n
20
21
64
72
40
42
* Nhn xt:
( 0,5im)
- Thi gian lm bi t nht l 5 pht
- Thi gian lm bi nhiu nht l 14 pht
- S ng cc bn u hon thnh bi tp trong khong t 8 n 10 pht
259
8, 6 ( pht)
c) X = =
30
im)
M o =8 ;
M o =9
(0,5im)

N=30

(1

d) Ve bieu o oan thang:


Biu din ng cc sau:
- V ng h trc ta :
(0,5im)
- Cc on thng ni gi tr vi tn s tng ng:
(1im)
n
8
4
3
0
x
5

14

10

Bi 19
Mt gio vin theo di thi gian lm mt bi tp (c tnh theo pht) ca 30 hs (ai cng
lm c) v ghi li nh sau.
10
5
8
8
9
7
8
9
14
8
5
7
8
10
9
8
10
7
14
8
9
8
9
9
9
9
10
5
5
14
1) Du hiu y l g?
2) Lp bng tn s.
3) Tm mt ca du hiu.
4) Tm s trung bnh cng.
5) V biu on thng.

KQ:
1) Du hiu: Thi gian gii mt bi ton ca mi hs (c tnh bng pht)
2) Bng tn s

(1)

( 2 im)

Thi gian (x)

10

14

Tn s(n)

3) Mt ca du hiu: Mo = 8 v Mo = 9

N =30

( 1im)

4) S trung bnh cng :

X=

5.4+7.3+8.8+9.8+10.4+14.3
8,6 (pht)
30

( 1.5 im)

5) Biu on thng

( 1,5 im)

n
8
7
6
5
4
3

Bi 20

II. T LUN (7 im)


1 gian lm mt bi tp (c tnh theo pht) ca 30 hs (ai cng
Mt gio vin theo di thi
lm c) v ghi li nh sau.
8
7
8
9 1 2 9 3 4 105 6 12
8 12 138 14
O
7 8 79 10 11
7
5
7
10
8
8
8
6
9
9
6
9
7
9
7
6
5
5
10
9
1) Du hiu y l g?
2) Lp bng tn s.
3) Tm mt ca du hiu.
4) Tm s trung bnh cng.
5) V biu on thng.

KQ:
1) Du hiu: Thi gian gii mt bi ton ca mi hs (c tnh bng pht)
2) Bng tn s

( 2 im)

Thi gian (x)

10

12

Tn s(n)

3) Mt ca du hiu: Mo = 8 v Mo = 9
n
8
4) S trung bnh cng : ( 1,5 )
7

X=

(1)

N = 30

( 1)

5.3 + 6.3 + 7.6 + 8.7 + 9.7 +10.3 +12.1


7,9 (pht)
6 30

5) Biu on thng

5
4

( 1,5 )

3
2
1
O 1 2

3 4

5 6

9 10 11 12

Bi 21
Mt gio vin theo di thi gian lm mt bi tp (c tnh theo pht) ca 30 hs (ai cng
lm c) v ghi li nh sau.
7
5
8
9
9
9
5
7
6
9
8
7
8
9
9
10
10
8
7
9
6
9
6
8
5
8
14
10
8
8
1) Du hiu y l g?
2) Lp bng tn s.
3) Tm mt ca du hiu.
4) Tm s trung bnh cng.
5) V biu on thng.

KQ:
1) Du hiu: Thi gian gii mt bi ton ca mi hs (c tnh bng pht)

(1)

2) Bng tn s (2)
Thi gian (x)

10

14

Tn s(n)

3) Mt ca du hiu: Mo = 8 v Mo = 9

N = 30

( 1)

4) S trung bnh cng : ( 1,5 )

X=

8 +10.3 +14.1
5.2 + 6.3 + 7.4 + 8.8 + 9.8
7,9 (pht)
30
7

5) Biu on thng

( 1,5)

6
5
4
3
2
1
O 1 2

3 4

5 6

9 10 11

14

Bi 22
Mt gio vin theo di thi gian lm mt bi tp (c tnh theo pht) ca 30 hs (ai cng
lm c) v ghi li nh sau.
10
6
9
7
7
8
10
8
9
9
7
8
9
8
9
9
13
8
10
8
8
7
8
9
9
10
8
9
11
11
1) Du hiu y l g?
2) Lp bng tn s.
3) Tm mt ca du hiu.
4) Tm s trung bnh cng.
5) V biu on thng.
KQ:
1) Du hiu: Thi gian gii mt bi ton ca mi hs (c tnh bng pht)
2) Bng tn s

( 2)

Thi gian (x)

10

11

13

Tn s(n)

3) Mt ca du hiu: Mo = 8 v Mo = 9
4) S trung bnh cng :

X=

(1)

N = 30

( 1)

( 1,5)

n
6.1 + 7.4 + 8.9 + 9.9 +10.4
+11.2 +13.1
8,7 (pht)
30 9

5) Biu on thng ( 1,5 )

8
7
6
5
4
3
2
1
O

9 10 11 12

13

15

Bi 3( 3,5):
Cho tam gic ABC c A = 900 , trn cnh BC ly im E sao cho BE = BA. Tia phn
gic ca gc B ct AC D. Ko di ED ct tia BA ti K.
a) Chng minh : DA = DE .
b) Chng minh rng: tam gic DKC l tam gic cn.
c) Cho BC = 10 cm, AB = 6cm. Hy tnh AC.

Bi 1

Cho Ot l tia phn gic ca gc xOy


( xOy
l gc nhn) . Ly im M Ot,
v MA Ox ,
MB Oy (A Ox, B Oy )
1/ Chng minh: MA = MB . .
2/ Cho OA = 8 cm; OM =10 cm. Tnh di MA.
3/ Tia OM ct AB ti I . Chng minh : OM l ng trung trc ca on
thng AB

Bi 2

= 600 v AB = 5cm. Tia phn gic ca gc B


Cho tam gic ABC vung ti A, c B
ct AC ti D. K DE vung gc vi BC ti E.
1/ Chng minh: ABD = EBD.
2/ Chng minh: ABE l tam gic u.
3/ Tnh di cnh BC.
Bi 3Cho tam gic ABC c CA = CB = 10cm, AB = 12cm. K CI AB (IAB).
K IH AC (H AC), IK BC (K BC).
a) Chng minh rng IA = IB
b) Chng minh rng IH = IK
c) Tnh di IC
d) HK // AB

Bi 4
1. V mt tam gic vung ABC c gc A = 900, AC = 4cm, gc C =
600.
2. Trn tia i ca tia AC ly im D sao cho AD = AC.
a) Chng minh ABD = ABC
b) Tam gic BCD c dng c bit no? V sao?
c) Tnh di cc on thng BC, AB.
Bi 5Cho tam gic ABC vung ti A c AB = 3cm , AC = 4cm
a) Tnh di cnh BC.
b) Trn tia i ca tia AC ly D sao cho AD = AB. Tam gic ABD c
dng c bit no? V sao?
c) Ly trn tia i ca tia AB im E sao cho AE = AC.
Chng minh DE = BC.

Bi 7 Cho gc nhn xOy V M l mt im thuc tia phn gic ca gc xOy. K MA


vung gc vi Ox (A Ox), MB vung gc vi Oy (B Oy)
a) Chng minh: MA = MB.
b) Tam gic OAB l tam gic g? V sao?
c) ng thng BM ct Ox ti D, ng thng AM ct Oy ti E.
Chng minh: MD = ME.
d) Chng minh OM DE

Bi 8 Cho gc nhn xOy. Gi I l mt im thuc tia phn gic ca gc


xOy. K IA vung gc vi Ox (im A thuc tia Ox) v IB vung gc vi
Oy (im B thuc tia Oy)
a) Chng minh IA = IB.
b) Cho bit OI = 10cm, AI = 6cm. Tnh OA.
c) Gi K l giao im ca BI v Ox v M l giao im ca AI vi Oy. So
snh AK v BM?
d) Gi C l giao im ca OI v MK. Chng minh OC vung gc vi
MK.
Bi 9 Cho tam gic ABC cn ti A, k BD vung gc vi AC v k CE
vung gc vi AB. BD v CE ct nhau ti I.
a) Chng minh BDC = CEB .
b) So snh IBE v ICD
c) ng thng AI ct BC ti H. Chng minh AI BC ti H.
Bi 10 Cho on thng BC. Gi I l trung im ca BC. Trn ng trung trc ca BC
ly im A (A khc I)
1. Chng minh AIB = AIC.
2. K IH vung gc vi AB, k IK vung gc vi AC.
a) Chng minh AHK cn.
b) Chng minh HK//BC.

Bi 11Cho tam gic AMN c AM = AN,


trn cnh MN ly B v C sao cho BM = CN <

MN
.
2

a) Chng minh rng: ABM = ACN v ABC l tam gic cn.


b) K BE AM (E AM) v CF AN (F AN). Chng minh rng BE = CF.
c) Gi giao im ca BE v CF l O. Chng minh rng AO l tia phn
gic ca gc BAC.

Bi 12Cho gc nhn xOy. Trn cnh Ox ly im A v trn


cnh Oy ly im B sao cho OA = OB. V AC Oy ( C thuc
Oy), BD Ox ( D thuc Ox).
a, Chng minh OBD = OAC.
b, Gi I l giao im ca AC v BD. Chng minh: IC = ID.
c, Chng minh: OI l tia phn gic ca gc xOy.