You are on page 1of 4

Perbandingan antara Kurikulum Standard Sekolah Rendah(KSSR) dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah(KBSR

)

Transformasi pendidikan di Malaysia merupakan suatu usaha membangunkan system pendidikan yang berdaya saing selaras dengan pendidikan global. Maka, suatu kurikulum pendidikan yang baru telah diperkenalkan untuk mengantikan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah(KBSR). Kurikulum yang baru ini diberi nama Kurikulum Standard Sekolah Rendah(KSSR) dan telah dilaksanakan di seluruh pelusuk Negara sejak 2011. Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) diperkenalkan sebagai usaha menyusun semula dan menambah baik kurikulum sedia ada bagi memastikan murid dibekalkan dengan pengetahuan, kemahiran dan nilai relevan untuk memenuhi keperluan semasa serta menghadapi cabaran abad ke-21. Terdapat banyak perbezaan diantara Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah dan Kurikulum Standard Sekolah Rendah. Perbezaan yang pertama adalah dari rekabentuk kurikulum. Reka bentuk Kurikulum Standard Sekolah Rendah adalah berasaskan 6 tunjang iaitu, komunikasi, kerohanian sikap dan nilai, kemanusiaan, perkembangan fizikal dan estetika, sains dan teknologi dan akhirnya ketrampilan diri. Manakala reka bentuk Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) pula hanya merangkumi tiga bidang iaitu, komunikasi, manusia dan alam sekeliling dan juga perkembangan diri individu. Komunikasi merupakan satu-ssatunya tunjang yang terdapat dalam kedua-dua kurikulum. Dengan ini, kita dapat mengetahui bahawa Kurikulum Standard Sekolah Rendah adalah lebih memyeluruh dan ia memperbaiki dan menambah beberapa tunjang yang tidak ditekankan dalam KBSR. Selain itu, reka bentuk KSSR adalah berbentuk Modular manakala KBSR pula berbentuk Linear.

KBSR dan juga KSSR bolehlah dibandingkan dari aspek organisasi. Kurikulum Standard Sekolah Rendah mengikuti Dokumen Standard Kurikulum sebagai bahan kurikulum dalam pengajaran manakala. organisasi dalam Kurikulum . Dari aspek pedagogi pula. Aspek Pedagogi dalam kedua-dua kurikulum tidak berubah sedikitpun. Pedagogi ialah kajian mengenai pengajaran. Dalam KBSR proses Pengajaran dan Pembelajaran dijalankan dalam 3 tahap mengikut tahap murid-murid namun dalam KSSR pengajaran secara bertahap tidak lagi diikuti. kedua-dua kurikulum ini mengekalkan semua elemen. Elemen-elemen seperti kemahiran berfikir dalam P&P. penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah pula menggunakan sukatan pelajaran untuk proses pengajaran dan pembelajaran. aplikasi kecerdasan pelbagai dalam P&P. Organisasi dalam KBSR adalah berasaskan mata pelajaran. Ini menandakan bahawa terdapat banyak aspek-aspek dari KBSR dikekalkan dalam KBSR dan KSSR merupakan penambahbaikan KBSR. ia adalah sains dan seni mengenai cara mengajar di sekolah. Namun. khususnya pengajaran dalam pendidikan formal. pembelajaran masteri dan juga belajar cara belajar dikekalkan KSSR dan juga KBSR. dari segi kandungan pula. hasil pembelajaran dan juga cadangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran manakala dokumen standard kurikulum pula hanya mengandungi standard kandungan dan standard pembelajaran. Seterusnya. Dalam huraian sukatan pelajaran KBSR terdapat tiga bahagian iaitu. pembelajaran akses kendiri. Selain itu. kandungan. pengajaran berasaskan kajian masa depan. Dengan kata lain. pembelajaran secara kontekstual. kedua-duanya mempunyai perbezaan yang ketara kerana berlaku perubahan kepada kandungan dalam semua mata pelajaran.Di samping itu. pembelajaran secara konstruktivisme. bahan kurikulum untuk KBSR dan KSSR juga adalah berbeza.

SPM dan STPM. Tahap satu dalam organisasi KSSR merangkumi tiga modul iaitu modul teras asas. Tahap dua pula merangkumi 6 modul iaitu modul komunikasi. Perbezaan yang paling utama yang terdapat dalam Kurikulum Standard Sekolah Rendah adalah ia memberi penekenan untuk 4M iaitu membaca. Kaedah ini memastikan semua murid menguasai setiap kemahiran yang dipelajari. KSSR juga menggunakan kaedah pentaksiran yang pelbagai. mengira. Kemahiran ini sangat penting dan haruslah disuntik dalam diri setiap pelajar kerana ia akan membantu . dalam Kurikulum Standard Sekolah Rendah. modul kerohanian. kaedah pentaksiran dalam KSSR adalah bersifat holistik dan autentik. modul fizikal dan estetika. Dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Di samping itu. Pentaksiran sumatif ialah ujian yang dijalankan di akhir sesuatu kursus atau program. mengira dan juga menulis. menulis dan yang terbaru menaakul. Namun. sikap dan nilai. modul sains dan teknologi dan akhirnya modul kemanusiaan.Standard Sekolah Rendah pula dibahagikan kepada dua tahap. penekanan yang ketara telah diberikan kepada pentaksiran sumatif. Contoh ujian sumatif ialah ujian pada peperiksaan UPSR. modul komunikasi elektif. Menaakul ialah kemahiran berfikir yang membolehkan seseorang pelajar itu membuat keputusan berdasarkan akal dan logik. atau untuk mengetahui setakat mana keberkesanan program yang telah dijalankan itu. modul teras tema dan juga modul elektif. Ia bertujuan untuk memperoleh maklumat tentang pencapaian pelajar pada kursus itu. Sistem pentaksiran juga mengalami perubahan yang agak ketara dalam Kurikulum Standard Sekolah Rendah. pentaksiran dilakukan secara berterusan untuk mengesan perkembangan dan pencapaian murid dalam pembelajaran. PMR. Selain itu. Ujian sumatif juga diguna untuk tujuan persijilan. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah pula hanya memberi keutamaan kepada 3M iaitu membaca.

mereka memilih yang mana betul dan yang mana salah. Nescaya. . Akhir kata. Ini akan membantu para pelajar untuk mencapai kematangan tentang baik buruk sesuatu tindakan sebelum melakukannya. segala perubahan ini akan menjadikan pendidikan di Malaysia bertaraf dunia. banyak perubahan telah dibawa dalam system pendidikan di Malaysia menerusi Kurikulum Standard Sekolah Rendah.