You are on page 1of 3

1

m%Odk ióCIK m%;sM,hka
W;=re m<d;a iNdj -
mQ¾j ue;sjrK ióCIKh
õr_c cucuu
eruçe. e2.e<
orr. Ou ee.e_
¸u:erO¾ o..uu.
(SI) õeu ¸uc,
c_.u e..O
.,uOc<.O ecc
o.euu r._e.ç
ou3 zc¡+ oe..eu
..eeç .u õ.e.r
cOuOu _,-<.
zc¡+ e,cu,3-¾ z¡
Ou ç. ¸uc, c_.u
e¸:. Ou c_.u
.,uOc<.u
cOuOu _-ueu
Oec z¯rO ce c_.
OcO.. .,uOc<.
eçc.¾ue3uuOO
ouO, cç._.u
¯,¡!,!ss eçeur
cuç. c.õcc rõ.
e¸:. _..cçc õ
o,u.

e
,
c
u
,
3
-
¾

z
c
¡
+

Photograph by Vikalpa
e.. e2.e<. .,uOc< cuc_ c_-¸O ou.O,r r. oc.< rc.uur eu.õ.. e,-õu. e.:
oc.< Oe. o_e®u .,uOc<. c_-¸O euu.Oe. .u.u, ce.OO O,ç.u Ou rc,< :. .ç..
oOe. uO r. _e. e O .O u ou õj eOue r3 c _ -¸O euu. Oe. .u.u c _ -¸O
Ou ureec,Or _-. .,u...
dr.. oOeO.Ou, o...cu c:er3 : O,:ç.<O, uO.e, ..¾. e: cO.:u c:er3 O,: ç.<
rõ. .u.ç. euu.OO :. .Oue. ce.OuO O:.u. O,ç.u Ou rc,< -O ecu ... ce.. Oec :uc
e3-u.e.u cuc.cr.ue. -:uc. (e+.¯%) õ.O.e rcueu ¸uc, c_.eu eO¾.u rO.u uc.r
O,:ç.< o,u õ o,u -O.. .Oue.u (ze.¡%) r eO¾.u rO.u e-e:õu O,: ç.< õ o,u -O r..
e cu . c ç ._ r o.c.e.O e3-u .e.u !¡.+% r r .. e cu eu ce . . Oec :ucr
r._. u_ uuuO. uc.r qcO O,: ç.< õ o,u -O.. eOuer eqõ eu..,u -O r.. ecueu z¡.e%
r. u.ue. 5Oeu.c...u e3-u.e.u .3 uc.r O,: ç.< õ.r eqõ o,u -O !c% r c.<.
õ.O.e rcu ouc ++.º% r e. õ.O.e. õ o,ueu o: eOuer eqõ eu..,u -O..
u.ue. cuç. _-. ç.O r,.,u oec.er.u eu.c. .,ue3ç cuc.cr.u :O O:.u. O,ç.u O
e..r. õ o,ueu oec.er.u ce. eeOe. e: ... eO¾.ue. u.,_ ecu o. õ... cO e2c
eçOu eO.u.r ourc .ueu .:cu cucuu o,u, oOr, eqe oec.er.u.. cuc.cr.u
e-.e:...r. o_e®u .,uOc<. c_-¸O e.O.ç Ou -O ecu .u ouc .Oue.u +!.z% r ¸uc,
c_.u e.. .,uOc<.u uç:e :. e...c< Ou o,u -O õ.O.e rcu. z!% r r.. ecueu .,uOc<
o,u,3 õO uç:e :. e...c< Ou o,u -O.. cuc.cr.u +!% r e. c.< õ.O.e. õ o,ueu çõ:
e.ur eu..u. (TNA) õeu .,uOc<. e..u o,u -O Ou ouc z¡.¯% r oreu euu. uç:e
e..u. (UPFA) e..u o,u,. õ.O.e rcu.
ue;sjrK ld,fha yereKQ úg, idudkHfhka
foaYmd,kh ms<sn|j Tng we;af;a fl;rï
Wkkaÿjlao@
2.6%
4.4%
29.0%
48.9%
15.1%
Great deal of interest Some interest
No interest at all Don’t know/Not sure
No response
m%foaYfha ckhdg$m%cdjg jeo.;alu ldrKd 3 -
1. dr.. oOeO.
2. wOHdmkh jeä ÈhqKq lsÍu
3. ksjdi
cuc.cr.ue.u ss.s% r cee. eO¾.u O,:eO:u Ou ''¸uc, Oeuu.`` c_-¸O çuOuO
ecu. o. O,:eO:euu .Ou :O .:cur eqõ o,u ç. o,e õO ¯!.z% r r.. ece. oee
eu..,u Ou -O.. ¡¡.e% r u.u :O .:. ..¾. _,- o,u -O r.. ec ouc º.s% r õq_ -_. _,-
o,u -O r.. ec.:.
zccº ç ''¸uc, Oeuu.`` O,:eO:u ç.u rcu _,-e. c..u O.e.u e.eu.u uur eOu
oO..u. e... rc3u. ou3 o.c.e.O, u,Ou cçc rõ3 :. .cu_ c:er3 O,: ç.< rõ. .u
e.eu.u .. o. oO.u uuru .uO erc r._u :. 羬 r._u O.e.u O çu ¡scr e,_e.r
e_e o,c7u.
0
20
40
60
80
Development Personal security Livelihood
4
6
2.7
3.2
9.7
0.8
8.8
5.7
0.8
33.9
21.6
4.9
39.4
41.3
63.7
10.7
14.7
26.1
Greatly improved Somewhat improved No change Somewhat deteriorated
Greatly deteriorated Don’t know/Not sure
miq.sh jir fol .;a l,” kef.kysr m,d; ;=, my; i|yka ;;ajhka fld;rï ÿrg fjkia ù
we;a±hs hkak olajkak'
13 jk wdKavql%u jHjia:d ixfYdaOkh f.k tafï
wruqK jQfhaa”
md¾,sfïka;=jg tfrysj ckdêm;sjrhdf.a n,h jeä
lsÍug – 9.7%
m<d;aj, n,h jeä lsÍug – 24.1%
isxy, NdIdj rdcH NdIdj lsÍug – 2.6%
furg n,h uOH.; lsÍu jeä lsÍug – 3.9%
fkdokS – 38.1%
ms,s;=re §u m%;sfCIam lrhs - 26.1%
W;=re m<d;a ue;sjrKfh l=uk mlaIh
ch.%ykh lrhs Tn úYajdi lrkafkao@
12.2%
7.6%
24.6%
21.7%
33.9%
TNA
UPFA
Don’t know/Not sure
Other
No response
wfmaCIhka f;aÍfï§ Tn i,lk ,o jvd;au jeo.;a ldrKh l=ulao@
ce. eeOe. e: ... eO¾.ue. u.,_ ecu o. – 26.4%
.:cu cucuu o,u, oOr, eqe oec.er.u – 26.1%
W;=re m<d;a ue;sjrKh idOdrK yd ksoyia
ue;sjrKhla úh hehs Tn úYajdi lrkafkao@
2.9%
27.4%
24.0%
11.5%
34.2%
Yes
No
Maybe
Don’t Know/Not sure
No response

105, Fifth Lane, Colombo 3, Sri Lanka | Tel: 0094 112370472/6 | Fax: 0094 112370476
info@cpasocialindicator.org | http://www.cpalanka.org/survey-research/
SOCIAL INDICATOR
l%ufõoh
e.. e2.e<. ¸uc, c_.eu _..cçc cuç ç..r.u e¡¯ eçeur ouc c,O,uOOr õ..
cuc.cr.ue.u ¯!.¯% r cô3u O ouc !¯.¯% r r.uu.Ou õ.. ¸uc, c_.eu çeurr ¯ (..cu.,
._u3, r_eu.cc, OOu.. e: .uu.c.) u_ e.3c_. c,uc Oe< zc¡c ¸uc, c_.eu eu
e.uu. .u cçu3 O eu.:u e..uc.ur e.3c_ rc<. (Popula1on propor1onate sampling)
¸ce... er.O .u3u. euO.¾.r ouc.u.u c,:,ç_ rcu _,-<. e.3c_. çeur :c:.
eOcrc<. (Stra1fica1on) rcu _,- ouc çeurr.r u_ .,uOc< er.cO...u o:® e_e
eu.c. .u _,-<. eu.c..u or or .,uOc< er.c....u u_u cuc.cr.u ec eçeur -,.u
eu.c. .u _,- ouc o:ç o. ceç.O_ Ou.u uuuO. ue. eeu.e-._ r.e3ç. (Snowball
method) ..õu rcu _,-<. eree OOç .,uOc< er.c....u eu.c..,u. çrO. o:®
e.3c_rc< ._c. r. (Random Sampling techniques) e..ç..u _,-<. e.eu c¾e..er.u ¡¡
eçeur õeu zc¡+ oe..eu ¯ - ¡¯ çrO. e.eu O,:rO.u eqrcu _,-<.