P. 1
Aurel Romila - Psihiatrie Ed.2,2004

Aurel Romila - Psihiatrie Ed.2,2004

5.0

|Views: 4,804|Likes:
Published by adelutul
o carte valoroasa
o carte valoroasa

More info:

Published by: adelutul on Jun 30, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/05/2015

pdf

text

original

AUREL ROMILA

Profesor de psihiatrie
Universitatea de Medicinã ºi Farmacie
„Carol Davila“ BUcureºti

PSIHIATRIE
PSIHIATRIE

PSIHIATRIE
PSIHIATRIE
PSIHIATRIE

Ediþia a 2-a revizuitã

Editat de Asociaþia Psihiatrilor Liberi din România
Bucureºti, 2004

Tehnoredactare computerizatã: dr. Victor Marinescu

Trezorier: dr. Dumitru Scorþescu

Management ºi distribuþie: dr. Marian Popa

ISBN: 973-0-03617-9

Prefaþã la ediþia a II-a

Cartea a fost completatã cu noutãþile psihiatriei biologice ºi adãugitã
cu anumite subcapitole ºi scheme didactice. Ea reprezintã o sintezã a 40 de ani
de psihiatrie ºi sperãm sã ajute în formarea viitorilor psihiatri ºi psihologi.

Prof. Dr. AUREL ROMILA

Bucureºti, 2004

Prefaþã la ediþia I

A scrie azi o „psihiatrie” poate fi considerat un demers prezumþios fie
ºi numai pentru cã domeniul s-a diversificat enorm ºi greu ar fi de cuprins
chiar în zeci de volume.
Cu toate acestea, bazat pe o experienþã de o viaþã (din care peste 20 de
ani de învãþãmânt în specialitate) am îndrãznit sã elaborez o lucrare de
sintezã – similarã mai curând unui breviar, unui lapidarium – în dorinþa
de a pune la dispoziþia tinerilor mei colegi (ºi nu numai psihiatri) un ins-
trument cu care sã identifice ºi sã depãºeascã mai uºor maleza existenþei.
În aceastã carte, pe lângã noþiunile de bazã ale psihiatriei clinice, am
abordat atât concepþiile importante privind boala psihicã cât ºi câteva
jaloane terapeutice ºi limitele lor (pentru cã nimic nu poate fi mai nociv în
medicinã decât fetiºizarea unui medicament sau a unei metode): terapiile
biologicã ºi psihologicã, inclusiv noile achiziþii psihoterapeutice precum
resocializarea, demers modern cãruia i-am dedicat aproape întreaga mea
activitate profesionalã. Ultimul capitol se adreseazã atât psihiatrilor, cât ºi
medicilor legiºti, angajaþi în interpretarea comportamentului bolnavului
psihic în raport cu normele juridice.
Mulþumesc celor care m-au ajutat efectiv sã exist ºi sã rezist în condiþiile
unui prelungit „Ev Mediu” ºi sã public aceastã carte. Printre aceºtia, la loc
de cinste se numãrã membrii Asociaþiei Psihiatrilor Liberi din România cu
precãdere dr. V.Þuculescu ºi Comitetul de Sprijin al aparþinãtorilor (mai
ales familiile Onu ºi Marinescu), cei care au susþinut organizarea unei
psihiatrii resocializante, comunitare, înþelegându-i valoarea.

V

Cuprins

Cuprins

PSIHIATRIA GENERALÃ (PSIHOPATOLOGIA)

I. Concepþii în psihiatrie..................................................... 1

Concepþii clinice ............................................................................... 2

Resocializarea................................................................................... 2
Organo-dinamismul......................................................................... 4
Concepþia clinico-nosologicã......................................................... 15

Concepþii analitice.......................................................................... 24

Psihanaliza; disidenþa freudianã; neopsihanaliza ....................... 24
Psihosomatica................................................................................. 47
Antipsihiatria.................................................................................. 51

Concepþii filosofice ........................................................................ 57

Fenomenologia .............................................................................. 57
Structuralism .................................................................................. 75
Existenþialismul .............................................................................. 83

II. Psihicul normal........................................................... 101

Sistemul ontologic uman............................................................. 103

Natura ºi cultura .......................................................................... 106
Asupra unei structuri fundamentale a psihicului ...................... 110
Sex ºi altersex ............................................................................... 114

Bazele logico-filosofice ale psihiatriei ........................................ 120

Psihologie normalã ...................................................................... 125
Sistemul psihic.............................................................................. 131
Structura conºtiinþei .................................................................... 131
Personalitatea .............................................................................. 132

Bazele cerebrale ale comportamentului (psihiatrie biologicã) . 133

III. Psihicul patologic...................................................... 159

Normal, anormal, boalã mintalã ................................................. 159

Normalitate .................................................................................. 159
Tulburarea psihicã ....................................................................... 161
Problema bolii mintale ºi a anormalitãþii................................... 162

VI

Aurel Romila – Psihiatria

Expresia bolii mintale .................................................................. 164

Definiþia ºi obiectul psihiatriei .................................................... 164
Clasificarea bolilor psihice – criterii psihopatologice
de sistematizare ..................................................................... 167

Semiologia ºi sindromologia bolilor psihice .............................. 168

Semiologie.................................................................................... 168
Semiologia cunoaºterii (cognitivã) ............................................. 170
Semiologia atenþiei...................................................................... 171
Semiologia percepþiei.................................................................. 175
Semiologia memoriei................................................................... 181
Semiologia gândirii...................................................................... 183
Semiologia afectivitãþii................................................................ 195
Semiologia voinþei ºi activitãþii................................................... 202

Sindromologie.............................................................................. 209

Conºtiinþa normala ºi patologicã ................................................ 210
Sindromologia personalitãþii ...................................................... 220

PSIHIATRIE SPECIALÃ:
ORGANOGENII, ENDOGENII, PSIHOGENII

IV. Organogenii............................................................... 237

Dependenþe.................................................................................. 238

Dependenþa de droguri ºi medicamentoasã.............................. 238
Alcoolismul ................................................................................... 244

Patologia neurologicã, somaticã ºi de maternitate ................... 250

Patologia de maternitate............................................................ 250
Patologia neurologicã ºi somaticã .............................................. 252
Bolile neurologice.......................................................................256
Tumorile cerebrale......................................................................257
Traumatismele craniocerebrale..................................................259
Epilepsia ......................................................................................260
Bolile autoimune ........................................................................262
Bolile interne...............................................................................263
Tulburãrile psihice în endocrinopatii .........................................263
Efectele unor toxice din mediu................................................... 268
Interferenþa psihiatriei cu bolile interne.................................... 268

Involuþia........................................................................................ 269

VII

Cuprins

V. Endogenii.................................................................... 279

Sistemul psihozelor endogene.................................................... 279
Psihoze afective (mood disorders).............................................. 282
Deliruri cronice sistematizate (tulburãri delirante) ................... 309

Paranoia ....................................................................................... 309
Parafrenia..................................................................................... 320

Schizofrenia.................................................................................. 329

Tulburarea schizoafectivã ........................................................... 329
Schizofrenia.................................................................................. 331

VI. Psihogenii (tulburãri de stres)................................. 375

Reacþii ºi dezvoltãri...................................................................... 376

Reacþiile de ºoc............................................................................. 376
Reacþiile de subºoc....................................................................... 377

Nevroze......................................................................................... 380

Psihopatologia nevrozei.............................................................. 380
Neurastenia .................................................................................. 386
Nevroza anxioasã......................................................................... 391
tulburarea de panicã fãrã agorafobie, agorafobia fãrã tulburare
de panicã, agorafobia cu tulburare de panicã, fobii specifice,
fobii sociale, tulburarea obsesiv – compulsivã, tulburarea de stres
posttraumatic, tulburarea de stres acutã, tulburare de anxietate
generalizatã, anxietate adatoratã condiþiilor medicale generale
ºi anxietate indusã de o substanþã
Tulburãri somatoforme ............................................................... 398
tulburare de somatizare, tulburarea somatoformã nediferenþiatã,
tulburarea conversivã, tulburarea algicã (de durere),
hipocondria, tulburare dismorficã corporalã
Tulburãrile disociative ................................................................. 400
amnezia disociativã, fuga disociativã, tulburarea de identitate
disociativã, tulburarea de depersonalizare
Tulburãri ale conduitelor alimentare ......................................... 402
anorexia nervoasã, bulimia nervoasã
Tulburãri primare de somn ......................................................... 430
dissomnii (insomnia, hipersomnia primarã, narcolepsia,
tulburare în legãturã cu respiraþia, tulburarea ritmului circadian)
ºi parasomnii (coºmarul, teroarea de somn, somnambulismul)
Tulburãrile factice (suprasimulare sau tulburãri superficiale) .. 430
cu semne ºi simptome psihologice, cu semne
ºi simptome fizice, combinate

VIII

Aurel Romila – Psihiatria

Psihopatii ...................................................................................... 430

Tulburãri impulsive ...................................................................... 452
tulburarea explozivã intermitentã, cleptomania, piromania,
jocul patologic, tricotilomania
Tulburãrile impulsului sexual ...................................................... 453
tulburarea dorinþei, tulburarea excitaþiei, tulburarea orgasmului,
tulburãri algice sexuale; disfuncþiile sexuale datorate unei
condiþii medicale generale; parafilii - exhibiþionismul, fetiºismul,
froteurismul, pedofilie, masochismul sexual, sadismul sexual,
fetiºism transvestit, voyeurism

PSIHIATRIE APLICATÃ

VII. Psihiatria medico-legalã.......................................... 455

VIII. Terapeutica generalã.............................................. 479

1. Psihoterapii............................................................................... 481
2. Socioterapii............................................................................... 536
3. Psihofarmacologie ................................................................... 551

IX. Arta psihopatologicã................................................ 601

Anexã. Interpretare la „IF“ de Rudyard Kipling .............................. 605

Triade.................................................................................................. 610

Bibliografie selectivã ........................................................................ 627

1

Concepþii în psihiatrie

PSIHIATRIA GENERALÃ
(PSIHOPATOLOGIA)

Capitolul I

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->