You are on page 1of 14

UITELJSKI FAKULTET BEOGRAD

Praktikum iz organizacije I rukovoenja kolom

-Seminarski rad-

Nastavna tema: Organizacija rada kole

Pivaevi Slobodanka XVI-2009/59

Sadraj 1. Uvod 3 .......... 2. Pedagoki standardi 3 .......... 3. Zakonski okviri u obrazovanju i vaspitanju 4 .. 4. Opti principi sistema obrazovanja i vaspitanja 4 ............................................ 5. Ciljevi obrazovanja i 5 vaspitanja .................................................................... 6. Glavne odrednice zakona o osnovama sistema obrazovanja i 6 vaspitanja ..... 7. kolski 8 odbor ................................................................................................ 8. Direktor ustanove .. 9 9. Nastavnik . 1 . 0 10. Struni saradnik 1 ... 1 11. Drugi organi ustanove . 1 ... 2 12. kolski plan i program .. 1 .. 2 13. Zavrna re 1 .. 3 14. Literatura 1 . 4

1. Uvod Osnovna kola je ustanova za opte obavezno obrazovanje i vaspitanje. Ona je temelj u razvoju linosti svakog od nas. Osnovna kola daje temelj svakom daljem obrazovanju. Osobenost osnovne kole sastoji se u njenoj jedinstvenosti, vaspitnoj i opteobrazovnoj funkciji za populaciju od otprilike 6,5 do 15 godina. U osnovnoj koli se permanentno i sistemski razvijaju sposobnosti i podie motivacija uenika da kroz rad i igru usvajaju znanja, vetine i navike. Vaspitni i opteobrazovni karakter je obezbeen strukturom plana i programa koji obuhvata humanistiko, prirodno-matematiko, fiziko-zdravstveno, umetniko i radno-tehniko podruje. Polazei od drutvene i pedagoke uloge osnovne kole, kao i injenice da je osnovno obrazovanje obavezno, drutvena zajednica stvara uslove za razvoj i unapreivanje osnovne kole kao ustanove od posebnog drutvenog znaaja u naem drutvu. 2. Pedagoki standardi Osnovna kola osigurava jednaka prava svim uenicima, bez obzira na njihovo drutveno poreklo, versku i nacionalnu pripadnost. To podrazumeva slobodno biranje kole, biranje vaspitno-obrazovnih programa, stranog jezika, uvaavanje individualnih skolonosti, postojanje i ravnopravan tretman dravnih, verskih i privatnih kola. Radi uspenog ostvarivanja jedinstvenog cilja i zadataka neophodno je obezbediti jednake uslove za vaspitno-obrazovni rad u svim osnovnim kolama, zbog ega se i utvruju pedagoki standardi. Pedagoki standardni doprinose: - uspenoj realizaciji ciljeva i zadataka nastavnog plana i programa; - podizanju kvaliteta i efikasnosti vaspitno-obrazovnog rada; - jaanju vaspitne uloge osnovne kole i njene kulturne i opte delatnosti; - racionalizaciji nastave, efikasnijem funkcionisanju i boljem organizovanju osnovne kole; - podizanju standarda kole i uenika, te linog standarda nastavnika i drugih radnika kole; - brem inoviranju celokupnog vaspitno-obrazovnog procesa u skladu s naelima razvoja drutva i tehnikim dostignuima;

- efikasnijem uvoenju savremene nastavne tehnike i tehnologije nastavnog rada; - stvaranju povoljnijih uslova za permanentno struno usavravanje nastavnika i drugog strunog kadra u osnovnoj koli; - jaanju strune pedagoke slube u koli, broj i iroj primeni savremenih naunih rezultata u kolskoj praksi; stvaranju povoljnijih uslova za slobodno, stvaralako ispoljavanje uenika kao aktivnih subjekata u vaspitno-obrazovnom procesu. Pedagokim standardima utvruju se zajedniki kriterijumi za: - veliinu kole i kolski prostor; - broj uenika u odeljenju i vaspitnoj grupi; - broj i strukturu nastavnog kadra, normu asova i obim rada u okviru 40asovne radne sedmice, broj i strukturu strunih saradnika; - broj rukovodeih kadrova; - broj administrativno-finansijskog osoblja; - broj pomonog i tehnikog osoblja; - slobodne aktivnosti uenika; - drutvenu i kulturnu delatnost kole; - ueniki standard. 3. Zakonski okviri u obrazovanju i vaspitanju Postoji nekoliko zakona koji ureuju ovu oblast u Republici Srbiji: Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja Zakon o drutvenoj brizi o deci Zakon o osnovnoj koli Zakon o srednjoj koli Zakon o udbenicima i drugim nastavnim sredstvima Zakon o visokom obrazovanju Zakon o uenikom i studentskom standardu Zakon o naunoistraivakoj delatnosti Pored toga postoji itav niz podzakonskih akata (pravilnika), kao nastavni planovi i programi koji podrobnije definiu sistem obrazovanja i vaspitanja. U ovom radu osvrnuemo se samo na glavni zakonski okvir koji ureuje oblast rada, organizaciju i funkcionisanje osnovne kole, kao i uloge glavnih inilaca u sistemu osnovnog obrazovanja, a to je zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. 4. Opti principi sistema obrazovanja i vaspitanja
4

Sistem obrazovanja i vaspitanja mora da obezbedi za svu decu, uenike i odrasle jednako pravo i dostupnost obrazovanja i vaspitanja bez diskriminacije i izdvajanja po bilo kom osnovu, kvalitetno i uravnoteeno obrazovanje i vaspitanje, obrazovanje i vaspitanje u demokratski ureenoj i socijalno odgovornoj ustanovi, jednake mogunosti za obrazovanje i vaspitanje na svim nivoima i vrstama obrazovanja i vaspitanja, kao i osposobljenost za rad uenika i odraslih usklaenu sa savremenim zahtevima profesije za koju se pripremaju. Sistem obrazovanja i vaspitanja svojom organizacijom i sadrajima obezbeuje efikasnu saradnju sa porodicom ukljuivanjem roditelja, odnosno staratelja radi uspenog ostvarivanja postavljenih ciljeva obrazovanja i vaspitanja, raznovrsne oblike saradnje sa lokalnom zajednicom i irom drutvenom sredinom kako bi se postigao pun sklad izmeu individualnog i drutvenog interesa u obrazovanju i vaspitanju, efikasnost, ekonominost i fleksibilnost organizacije sistema radi postizanja to boljeg uinka i otvorenost prema pedagokim i organizacionim inovacijama. 5. Ciljevi obrazovanja i vaspitanja Ciljevi obrazovanja i vaspitanja jesu: pun intelektualni, emocionalni, socijalni, moralni i fiziki razvoj svakog deteta i uenika, u skladu sa njegovim uzrastom, razvojnim potrebama i interesovanjima; sticanje kvalitetnih znanja i vetina i formiranje vrednosnih stavova (u daljem tekstu: znanja, vetine i stavovi), jezike, matematike, naune, umetnike, kulturne, tehnike, informatike pismenosti, neophodnih za ivot i rad u savremenom drutvu; razvoj stvaralakih sposobnosti, kreativnosti, estetske percepcije i ukusa; razvoj sposobnosti pronalaenja, analiziranja, primene i saoptavanja informacija, uz veto i efikasno korienje informacionokomunikacionih tehnologija; osposobljavanje za reavanje problema, povezivanje i primenu znanja i vetina u daljem obrazovanju, profesionalnom radu i svakodnevnom ivotu; razvoj motivacije za uenje, osposobljavanje za samostalno uenje, uenje i obrazovanje tokom celog ivota i ukljuivanje u meunarodne obrazovne i profesionalne procese;

razvoj svesti o sebi, samoinicijative, sposobnosti samovrednovanja i izraavanja svog miljenja; osposobljavanje za donoenje valjanih odluka o izboru daljeg obrazovanja i zanimanja, sopstvenog razvoja i budueg ivota; razvoj kljunih kompetencija potrebnih za ivot u savremenom drutvu, osposobljavanje za rad i zanimanje stvaranjem strunih kompetencija, u skladu sa zahtevima zanimanja, razvojem savremene nauke, ekonomije, tehnike i tehnologije; razvoj i praktikovanje zdravih ivotnih stilova, svesti o vanosti sopstvenog zdravlja i bezbednosti, potrebe negovanja i razvoja fizikih sposobnosti; razvoj svesti o znaaju odrivog razvoja, zatite i ouvanja prirode i ivotne sredine, ekoloke etike i zatite ivotinja; razvoj sposobnosti komuniciranja, dijaloga, oseanja solidarnosti, kvalitetne i efikasne saradnje sa drugima i sposobnosti za timski rad i negovanje drugarstva i prijateljstva; razvijanje sposobnosti za ulogu odgovornog graanina, za ivot u demokratski ureenom i humanom drutvu zasnovanom na potovanju ljudskih i graanskih prava, prava na razliitost i brizi za druge, kao i osnovnih vrednosti pravde, istine, slobode, potenja i line odgovornosti; formiranje stavova, uverenja i sistema vrednosti, razvoj linog i nacionalnog identiteta, razvijanje svesti i oseanja pripadnosti dravi Srbiji, potovanje i negovanje srpskog jezika i svog jezika, tradicije i kulture srpskog naroda, nacionalnih manjina i etnikih zajednica, drugih naroda, razvijanje multikulturalizma, potovanje i ouvanje nacionalne i svetske kulturne batine; razvoj i potovanje rasne, nacionalne, kulturne, jezike, verske, rodne, polne i uzrasne ravnopravnosti, tolerancije i uvaavanje razliitosti. 6. Glavne odrednice zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja Svako lice ima pravo na obrazovanje i vaspitanje. Delatnost obrazovanja i vaspitanja obavlja ustanova (kola). U ustanovi obrazovno-vaspitni rad obavljaju: nastavnik, vaspita i struni saradnik. U obavljanju obrazovnovaspitnog rada nastavniku, vaspitau i strunom saradniku mogu da pomau i druga lica u skladu sa ovim zakonom. Nastavnik, vaspita i struni saradnik kao i drugi zaposleni u ustanovi duni su da svojim radom i ukupnim ponaanjem potuju opte principe obrazovanja i vaspitanja i doprinose ostvarivanju ciljeva obrazovanja i vaspitanja, optih i posebnih

standarda postignua i razvijanju pozitivne atmosfere u ustanovi. Ustanova ima statut, i isto tako obavezna je da ima ili donese svoj razvojni plan. Obrazovno-vaspitni rad ostvaruje se na srpskom jeziku. Za pripadnike nacionalne manjine obrazovno-vaspitni rad ostvaruje se na maternjem jeziku. Izuzetno on moe da se ostvaruje i dvojezino ili na srpskom jeziku, u skladu sa posebnim zakonom. Nadzor nad primenom ovog zakona vri ministarstvo, u skladu sa zakonom. Radi praenja, omoguavanja razvoja i unapreivanja kvaliteta obrazovanja i vaspitanja obrazuju se: 1) Nacionalni prosvetni savet za predkolsko, osnovno i srednje opte i umetniko obrazovanje i vaspitanje;
2)

Savet za struno obrazovanje i obrazovanje odraslih za srednje struno obrazovanje i vaspitanje, specijalistiko i majstorsko obrazovanje, obrazovanje odraslih, obrazovanje za rad, struno osposobljavanje i obuku.

Radi praenja, obezbeivanja i unapreivanja kvaliteta i razvoja sistema obrazovanja i vaspitanja, za obavljanje razvojnih, savetodavnih, istraivakih i drugih strunih poslova u predkolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju, Republika Srbija osniva: 1) Zavod za unapreivanje obrazovanja i vaspitanja; 2) Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja. Svoj rad, planove i programe rada zavodi usaglaavaju sa utvrenim pravcima razvoja obrazovanja i vaspitanja, strategijama Vlade koje se odnose na obrazovanje i vaspitanje, planskim aktima Ministarstva, Nacionalnog prosvetnog saveta i Saveta za struno obrazovanje i obrazovanje odraslih i aktivnostima koje se odnose na evropske integracije. Za obavljanje pojedinih poslova iz svoje delatnosti, zavodi mogu da obrazuju posebne strune komisije i timove iz reda strunjaka u oblasti obrazovanja i vaspitanja ili da angauju naunoistraivake ustanove, uz saglasnost Ministarstva. Ministarstvo obezbeuje fukcionisanje sistema obrazovanja i vaspitanja, u skladu sa optim principima i ciljevima obrazovanja i vaspitanja, a naroito: 1) 2) 3) planira i prati razvoj obrazovanja i vaspitanja; vri nadzor nad radom ustanova i zavoda; planira, koordinira i organizuje programe stalnog strunog usavravanja zaposlenih u ustanovama;

4) 5)

vri proveru rezultata ostvarenosti propisanih ciljeva obrazovanja i vaspitanja na republikom nivou; ostvaruje meunarodnu saradnju na planu razvoja sistema obrazovanja i vaspitanja, analizu i prenoenje stranih iskustava i evropskih programa i dostignua; uspostavlja i upravlja jedinstvenim informacionim sistemom prosvete u Republici Srbiji, stara se o nesmetanom protoku podataka i obezbeuje dostupnost i zatitu podataka; vodi registar i izdaje dozvole za rad nastavnika, vaspitaa, strunih saradnika i direktora; utvruje nacionalni okvir kvalifikacija za nivo srednjeg strunog obrazovanja, strunog usavravanja i za druge oblike strunog obrazovanja.

6)

7) 8)

Za obavljanje struno-pedagokog nadzora, davanje podrke razvojnom planiranju i osiguranju kvaliteta rada ustanova i obavljanje drugih poslova utvrenih zakonom, u Ministarstvu se obrazuju organizacione jedinice za obavljanje tih poslova van sedita Ministarstva kolske uprave, u skladu sa zakonom. Zakon posebno naglaava zabranu diskriminacije, zabranu nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, kao i zabrana stranakog organizovanja i delovanja u ustanovama obrazovanja. 7. kolski odbor Ustanova ima organe upravljanja, rukovoenja, strune i savetodavne organe, u skladu sa ovim zakonom, osnivakim aktom i optim aktom. Organ upravljanja u koli jeste kolski odbor. Organ upravljanja ima devet lanova, ukljuujui i predsednika. lanove organa upravljanja ustanove imenuje i razreava skuptina jedinice lokalne samouprave, a predsednika biraju lanovi veinom glasova od ukupnog broja lanova organa upravljanja. Mandat organa upravljanja traje etiri godine. Organ upravljanja donosi odluke veinom glasova ukupnog broja lanova. Organ upravljanja ustanove: 1) donosi statut, pravila ponaanja u ustanovi i druge opte akte i daje saglasnost na akt o organizaciji i sistematizaciji poslova;
2)

donosi predkolski, kolski, odnosno vaspitni program (u daljem tekstu: program obrazovanja i vaspitanja), razvojni plan, godinji plan rada, usvaja izvetaje o njihovom ostvarivanju, vrednovanju i samovrednovanju;
8

3) 4) 5) 6) 7)

utvruje predlog finansijskog plana za pripremu budeta Republike Srbije; donosi finansijski plan ustanove, u skladu sa zakonom; usvaja izvetaj o poslovanju, godinji obraun i izvetaj o izvoenju ekskurzija, odnosno nastave u prirodi; raspisuje konkurs i bira direktora; razmatra potovanje optih principa, ostvarivanje ciljeva obrazovanja i vaspitanja i standarda postignua i preduzima mere za poboljanje uslova rada i ostvarivanje obrazovno-vaspitnog rada; donosi plan strunog usavravanja zaposlenih i usvaja izvetaj o njegovom ostvarivanju; odluuje po albi, odnosno prigovoru na reenje direktora; obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, aktom o osnivanju i statutom.

8) 9) 10)

Ustanova ima savet roditelja, osim kole za obrazovanje odraslih. U savet roditelja kole bira se po jedan predstavnik roditelja uenika svakog odeljenja, odnosno vaspitne grupe ako kola ostvaruje predkolski program. 8. Direktor ustanove Direktor rukovodi radom ustanove. Ispit za direktora ustanove moe da polae i lice koje ispunjava uslov za direktora ustanove i koje ima i dokaz o pohaanom propisanom programu obuke. Direktor ustanove bira se na period od etiri godine. O pravima, obavezama i odgovornostima direktora odluuje organ upravljanja. Direktora ustanove bira organ upravljanja na osnovu konkursa, po pribavljenom miljenju vaspitno-obrazovnog, nastavnikog, odnosno nastavnikog i pedagokog vea. Direktor je odgovoran za zakonitost rada i za uspeno obavljanje delatnosti ustanove. Direktor za svoj rad odgovara organu upravljanja i ministru. Osim poslova utvrenih zakonom i statutom ustanove, direktor: 1) planira i organizuje ostvarivanje programa obrazovanja i vaspitanja i svih aktivnosti ustanove; 2) 3) stara se o osiguranju kvaliteta, samovrednovanju, ostvarivanju standarda postignua i unapreivanju obrazovno-vaspitnog rada; stara se o ostvarivanju razvojnog plana ustanove;

4)

odluuje o korienju sredstava utvrenih finansijskim planom i odgovara za odobravanje i namensko korienje tih sredstava, u skladu sa zakonom; sarauje sa organima jedinice organizacijama i udruenjima; lokalne samouprave,

5) 6)

organizuje i vri pedagoko-instruktivni uvid i prati kvalitet obrazovno-vaspitnog rada i pedagoke prakse i preduzima mere za unapreivanje i usavravanje rada nastavnika, vaspitaa i strunog saradnika; planira i prati struno usavravanje i sprovodi postupak za sticanje zvanja nastavnika, vaspitaa i strunog saradnika; preduzima mere u sluajevima povreda zabrana iz l. 44. do 46. ovog zakona i nedolinog ponaanja zaposlenog i njegovog negativnog uticaja na decu i uenike; preduzima mere radi izvravanja naloga prosvetnog inspektora i prosvetnog savetnika, kao i drugih inspekcijskih organa; stara se o blagovremenom i tanom unosu i odravanju aurnosti baze podataka o ustanovi u okviru jedinstvenog informacionog sistema prosvete; stara se o blagovremenom objavljivanju i obavetavanju zaposlenih, uenika i roditelja odnosno staratelja, strunih organa i organa upravljanja o svim pitanjima od interesa za rad ustanove i ovih organa; saziva i rukovodi sednicama vaspitno-obrazovnog, nastavnikog, odnosno pedagokog vea, bez prava odluivanja; obrazuje struna tela i timove, usmerava i usklauje rad strunih organa u ustanovi; sarauje sa roditeljima, odnosno starateljima dece i uenika; podnosi izvetaje o svom radu i radu ustanove organu upravljanja, najmanje dva puta godinje; donosi opti akt o organizaciji i sistematizaciji poslova; odluuje o pravima, obavezama i odgovornostima uenika i zaposlenih, u skladu sa ovim i posebnim zakonom.

7) 8)

9) 10)

11)

12) 13) 14) 15) 16) 17)

U sluaju privremene odsutnosti ili spreenosti direktora da obavlja dunost, zamenjuje ga nastavnik, vaspita i struni saradnik u ustanovi na osnovu ovlaenja direktora, odnosno organa upravljanja, u skladu sa zakonom.

10

9. Nastavnik Nastavnik ima sledee zadatke u procesu obrazovanja i vaspitanja: - ostvaruje ciljeve i zadatke osnovnog obrazovanja utvrene Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, propisa donetih na osnovu njega, kolskog programa, drugih programa, projekata i planova, kao i Statuta kole , - priprema se savesno za struno-pedagoko ostvarivanje nastavnog plana i programa, - usavrava se u svojoj struci i unapreuje obrazovno-vaspitni rad, - primenjuje savremene metode i oblike rada, opremu i nastavna sredstva, - vaspitava uenike, podstie i usmerava ih na samostalan rad, - uestvuje u radu strunih organa, - uestvuje u izradi kolskog programa, - uestvuje u izradi razvojnog plana kole, - izrauje globalni i operativni program rada nastavnika, - razvija interesovanje uenika za dalje obrazovanje i samoobrazovanje, - vodi pedagoku evidenciju, - podstie i izvodi vannastavne aktivnosti, - priprema, pregleda i ocenjuje zadatke i vebe, - priprema teme, teze i literaturu za domace zadatke i pregleda ih, - uestvuje u pripremi i sprovodenju prijemnih ispita za srednju kolu. - uestvuje u radu ispitnih komisija, - priprema izvetaje o svom radu i odeljenju u kome je odeljenjski stareina, - sarauje sa roditeljima uenika kao nastavnik ili odeljenjski stareina, i - obavlja i druge poslove po nalogu direktora. 10. Struni saradnik Struni sardnik ima sledee zadatke u procesu obrazovanja i vaspitanja: - prati i analizira rezultate vaspitno-obrazovnog rada kole i predlae mere za njihovo unapreenje, - radi na uvoenju savremenih oblika i metoda nastavnog rada i strunom usavravanju nastavnika, - pomae nastavnicima u planiranju, pripremanju i izvodenju nastavnog plana i programa, - prati razvoj sposobnosti i uspeha uenika, - pomae uenicima u organizovanju uenja, racionalnijem korienju slobodnog vremena i izbora aktivnosti, - radi na profesionalnoj orijentaciji uenika,
11

- sarauje sa roditeljima, - uestvuje u radu strunih organa kole, - struno se usavrava, - vodi pedagoku dokumentaciju, - vodi letopis kole i - obavlja i druge poslove po nalogu direktora.

11. Drugi organi ustanove Ustanova moe da ima pomonika direktora, u skladu sa normativom kojim se utvruju kriterijumi i standardi za finansiranje ustanove. Struni organi kole jesu: nastavniko vee, odeljenjsko vee, struno vee za razrednu nastavu, struno vee za oblasti predmeta, struni aktivi za razvojno planiranje i za razvoj kolskog programa i drugi struni aktivi i timovi, u skladu sa statutom. kola sa domom ima i pedagoko vee. Vaspitno-obrazovno vee ine vaspitai i struni saradnici. Nastavniko vee ine nastavnici, vaspitai i struni sardnici. Pedagoko vee ine vaspitai i struni saradnici koji ostvaruju vaspitni rad u koli sa domom. Odeljenjsko vee ine nastavnici koji izvode nastavu u odreenom odeljenju. Struno vee za razrednu nastavu ine nastavnici koji izvode nastavu u prvom ciklusu obrazovanja. Upravne, normativno-pravne i druge pravne poslove u ustanovi obavlja sekretar, u skladu sa normativom kojim se utvruju kriterijumi i standardi za finansiranje ustanove. 12. kolski plan i program Osnovna kola ostvaruje kolski program, a moe da ostvaruje i individualni obrazovni plan za uenike i odrasle sa smetnjama u razvoju, individualan program srpskog jezika, odnosno jezika nacionalne manjine za uenike koji ne poznaju jezik na kome se izvodi nastava, kolski program za muziko i baletsko obrazovanje, kolski program za obrazovanje odraslih, vaspitni program za uenike u koli sa domom i druge programe, u skladu sa posebnim zakonom. Osnovno i srednje obrazovanje i vaspitanje, specijalistiko i majstorsko obrazovanje i drugi oblici strunog obrazovanja ostvaruju se na osnovu kolskog programa. kolski program donosi se na osnovu nastavnog plana i programa, odnosno programa odreenih oblika strunog obrazovanja. Godinjim planom rada utvruju se vreme, mesto, nain i nosioci ostvarivanja programa obrazovanja i vaspitanja. Godinji plan rada
12

ustanova donosi u skladu sa kolskim kalendarom, razvojnim planom i predkolskim, kolskim i vaspitnim programom, do 15. septembra. Osnovno obrazovanje i vaspitanje traje osam godina i ostvaruje se u dva obrazovna ciklusa. Prvi ciklus obuhvata prvi do etvrtog razreda, za koje se organizuje razredna nastava, u skladu sa posebnim zakonom. Izuzetno, nastava stranog jezika, izbornih i fakultativnih predmeta moe da se organizuje i kao predmetna, u skladu sa posebnim zakonom i kolskim programom. Drugi ciklus obuhvata peti do osmog razreda, za koje se organizuje predmetna nastava, u skladu sa kolskim programom. 13. Zavrna re kola u svom radu ostvaruje stalnu, neposrednu saradnju i povezanost s lokalnom zajednicom putem kulturnih, sportskih i drugih oblika delovanja. Posebnu aktivnost kola ostvaruje manifestacijama u povodu dana kole, te u povodu dravnih praznika, jubileja i godinjica. Oblici ostvarivanja saradnje izmeu kole i lokalne zajednice (regije, mesne zajednice i optine) realizuju se kulturno-umetnikim priredbama, sportskim i drugim manifestacijama, likovnim izlobama, literarnim radovima, stalnim radom biblioteke, raznim vidovima predavanja, zajednikim i javnim akcijama, te raznim drugim oblicima drutveno korisnog rada. U okviru drutvene i kulturne delatnosti kola ima trajnu obavezu da ureuje, dopunjuje i odrava kolske i pratee objekte, dvorita, igralita, fasade, poljoprivredno i drugo zemljite, na nain da to bude usklaeno s optim ciljevima i zadacima osnovne kole i njenim ugledom u drutvenoj zajednici.

13

14. Literatura [1] Ministarstvo prosvete Republike Srbije, Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, Slubeni glasnik Republike Srbije, Beograd, 2009. [2] O Braa Ribnikar, Beograd, Izvetaj o radu za 2008., O Braa Ribnikar, Beograd, 2008. [3] O amu Mihalj, Bako Petrovo Selo, Pravilnik o organizaciji rada i sistematizaciji radnih mesta u koli, O amu Mihalj, Bako Petrovo Selo, Bako Petrovo Selo, 2005. [4] Struno usvaravanje direktora i (samo)vrednovanje kole, Microsoft PowerPoint prezentacija sa grupnog savetovanje za direktore osnovnih i srednjih kola, avgust 2009.

14