You are on page 1of 1

सावली...

तुझया चेहऱयाची सदै व िदसे नजरे त मला


सावली...
तुझया शबदांची सदै व आठवे भुतकाळ मला
सावली...
तुझया हाताचया सपशाची सदै व जा!वे "ां #ावर मला
सावली...
तुझया $का हाके ची सदै व %&र दी' मला
सावली...
तुझया हासयाची सदै व हसवी मला
सावली...
तुझया सु"ाची सदै व आनंदात ठे वी मला
सावली...
तुझया दु ("ाची सदै व )*ु दे' मला
सावली...
तुझया )+सत,वाची सदै व स-.त ने' दु र मला....
आनंदाचे सारे /! $कमेकां क0े हसत .1ताना
आयु 2यातले सारे /! तुझया मै3ीचया सावली स-.त ज4ताना