You are on page 1of 5

U

Lokasi kawasan kajian

Peta 3.1: Menunjukkan kawasan kajian di Gerik, Perak. Sumber: Google Maps

PENGHARGAAN Bersyukur ke hadrat ilahi dengan limpahan kurniaan-Nya, saya telah berjaya menjalankan tugasan ini dengan jayanya.Selain itu,saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada keluarga saya terutamanya kedua ibu bapa saya yang banyak memberikan tunjuk ajar kepada saya. Seterusnya, tidak dilupakan juga kepada pengetua Sekolah Menengah Sains Tapah iaitu En. Hadi Bin Mat Dain.Saya juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada guru geografi saya, En.Nuzul Hakimi Bin Ismail kerana banyak memberikan tunjuk ajar kepada saya di dalam menyiapkan kerja kursus geografi saya ini. Akhir sekali, saya juga amat berbesar hati untuk mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan saya iaitu Nur Syuhada Bt Ahmad Termizi dan Sharifah Nur Farihin Bt Said Abdul Karim yang turut bersama-sama dengan saya menyelesaikan kerja kursus geografi

ini.Sekian,terima kasih.

5.5 Cadangan untuk mengurangkan kesan ekosistem hutan terganggu di Gerik,Perak Cadangan mengurangkan Kesan Ekosistem Hutan Terhakis

5.5.1 Pendidikan Alam Sekitar Pihak pemaju perumahan perlulah bekerjasama dengan majlis daerah atau majlis pembandaran untuk membuat beberapa program kesedaran berkenaan pendidikan alam sekitar. Selain itu juga penduduk digalakkan menanam tumbuhan hijau disekeliling rumah dengan bantuan pemaju perumahan 5.5.2 Pembangunan Terancang Pihak pemaju perumahan pula perlu menyusun semula segala pembangunan sesuatu tempat. Ini untuk mengelakkan sebarang hakisan akan berlaku .Mereka juga perlu bertindak cepat dengan menanam tumbuhan tutup bumidi semua kawasan lapang.

5.5.3 Kuat Kuasa Undang-undang Pihak kerajaan perlulah menghadkan pemberian permit kepada pemaju perumahan dalam mereroka kawasan baru untuk tujuan pembangunan. Mereka perlu mengambil kira mengenai kawasan-kawasan hujau yang sangat berpotensi di masa hadapan

6.0 RUMUSAN Di akhir kajian ini saya mendapati bahawa ekosistem hutan di kawasan Gerik,Perak sudah mengalami ekosistem hutan yang sangat teruk akibat daripada aktiviti manusia yang ti dak berguna dan tidak bertanggungjawab merosakkan khazanah alam kurniaan tuhan kepada seluruh makhluknya di muka bumi ini.Antara faktor yang boleh menyebabkan ekosistem hutan terganggu ialah pembinaan petempatan disebabkan kepadatan penduduk.Selain itu,pembinaan jalan raya yang kini digiatkan dengan lebih berleluasa juga antara faktor yang boleh menyebabkan ekosistem hutan terganggu. Hal ini telah mengakibatkan suhu meningkat di beberapa kawasan yang kekurangan pokok dan juga kepupusan flora dan fauna akibat kegiatan pembalakan.Malahan,landskap yang hijau,indah dan cantik dipandang itu juga mengalami perubahan.Perubahan landskap yang berlaku ini merupakan bukti terbesar bagi pencinta alam untuk melihat kerosakan yang telah manusia lakukan di zaman teknologi ini. Oleh sebab itu,saya mencadangkan agar kita mengurangkan kesan ekosistem hutan terganggu ini dengan menguatkuasakan undang-undang yang mengehadkan pemberian permit kepada pemaju perumahan yang ingin meneroka kawasan-kawasan baru.Selain itu,pemaju perumahan juga perlulah memainkan peranan yang penting di dalam mengenal laluan-laluan air di sekitar kawasan tersebut agar tidak berlaku bencana alam yang juga boleh menyebabkan perubahan landskap berlaku seperti banjir,tanah runtuh dan gempa bumi.Sesungguhnya bumi kurniaan Allah ini sungguh cantik binaannya dan kita perlu memeliharanya.

EKOSISTEM HUTAN TERGANGGU DI GERIK,PERAK