You are on page 1of 27

CHNG 2: TRNH T LOGIC CA NCKH

Nhm 2 D10HTT2: V Vn Tun Kiu Cao Tun Nguyn Anh Qun Nguyn B Thy Ng Thanh Ty Hong Xun Vit Bi Vn Thinh H Tin Dng

PHNG PHP LUN NGHIN CU KHOA HC

CHNG 2: TRNH T LOGIC CA NCKH

Khi nim chung


Ni dung v trnh t tin hnh

PHNG PHP LUN NGHIN CU KHOA HC

Trnh t logic chung ca NCKH


BC I

LA CHN TI KHOA HC XY DNG LUN IM KHOA HC CHNG MINH LUN IM KHOA HC

BC II

BC III

BC IV

TRNH BY LUN IM KHOA HC

PHNG PHP LUN NGHIN CU KHOA HC

BC 1: LA CHN TI KHOA HC
KHI NIM TI

ti l: Mt hnh thc t chc nghin cu:


Mt nhm nghin cu

Mt nhim v nghin cu
Mt s kin khoa hc.

PHNG PHP LUN NGHIN CU KHOA HC

BC 1: LA CHN TI KHOA HC
Xc nh ti
Pht hin vn nghin cu Xc nh nhim v nghin cu

Tn ti t tn ti
mc tiu phm vi mu kho st nghin cu

PHNG PHP LUN NGHIN CU KHOA HC

Pht hin vn nghin cu

Pht hin vn nghin cu xc nh ch nghin cu


Vn nghin cu c pht hin nh cc s kin thng thng, trong tn ti nhng mu thun gia l thuyt v thc t

=
S kin khoa hc

PHNG PHP LUN NGHIN CU KHOA HC

NHIM V NGHIN CU
Nhim v nghin cu l mt ch m ngi nghin cu thc hin
Ngun nhim v nghin cu:
Ch trng pht trin kinh t v xa hi ca quc gia
Nhim v c giao t c quan cp trn Nhim v c nhn t hp ng vi cc i tc Nhim v do ngi nghin cu t t cho mnh

PHNG PHP LUN NGHIN CU KHOA HC

TIU CH XC NH TI NGHIN CU
C ngha khoa hc? Mang ngha thc tin?

C cp thit ?
C iu kin m bo ? Ph hp s thch ?

PHNG PHP LUN NGHIN CU KHOA HC

T TN TI
Tn ti phi phn nh c ng nht ni dung nghin cu ca ti Cn lu Khng nn t bng nhng cm t c bt nh cao v thng tin

Hn ch lm dng dng nhng cm t ch mc ch


Khng nn dng dng nh: Lm pht Hin trng, Nguyn nhn, Gii php

PHNG PHP LUN NGHIN CU KHOA HC


MC TIU NGHIN CU

Nhng ni dung cn c xem xt v lm r trong nghin cu. Mc tiu tr li cu hi Nghin cu ci g?


PHM VI NGHIN CU

Gii hn trong mt khun kh nht nh: Ni dung nghin cu Khng gian ca s vt

Thi gian ca tin trnh ca s vt


MU KHO ST

C th c chn trong: mt khng gian, mt khu vc hnh chnh, mt qu trnh, mt hot ng, mt cng ng

PHNG PHP LUN NGHIN CU KHOA HC

BC 2: XY DNG LUN IM KHOA HC

Cu hi nghin cu

Gi thuyt nghin cu

Lun im khoa hc

PHNG PHP LUN NGHIN CU KHOA HC

CU HI NGHIN CU
Khi nim ? Lp cu hi? Phng php pht hin?

PHNG PHP LUN NGHIN CU KHOA HC

CU HI NGHIN CU
Cu hi c t ra khi ngi nghin cu ng trc mu thun gia tnh hn ch ca tri thc khoa hc hin c vi yu cu pht trin tri thc trnh cao hn

PHNG PHP LUN NGHIN CU KHOA HC

LP CU HI NGHIN CU
Lun tn ti 2 lp cu hi:

bn cht s vt cn tm kim phng php nghin cu lm sng t

PHNG PHP LUN NGHIN CU KHOA HC

PHNG PHP PHT HIN CU HI NGHIN CU


Nhn dng bt ng trong tranh lun khoa hc Nhn dng vng mc trong hot ng thc t Ngh ngc li quan nim thng thng Lng nghe ngi khng am hiu Pht hin mt mnh, mt yu trong nghin cu ca ng nghip Nhng cu hi bt cht xut hin

PHNG PHP LUN NGHIN CU KHOA HC

GI THUYT NGHIN CU
Khi nim:

Kt lun gi nh v bn cht s vt, do ngi nghin cu a ra chng minh hoc bc b


Phn loi

Theo chc nng ca nghin cu khoa hc: Gi thuyt m t

Gi thuyt gii thch


Gi thuyt gii php Gi thuyt d bo

PHNG PHP LUN NGHIN CU KHOA HC

Kt qu chng minh gi thuyt nghin cu


Gi thuyt nghin cu c chng minh Lun im khoa hc

PHNG PHP LUN NGHIN CU KHOA HC

BC 3: CHNG MINH LUN IM KHOA HC Cu trc logic Lun c Phng php

PHNG PHP LUN NGHIN CU KHOA HC

LOGIC CA CHNG MINH


Gm 3 b phn hp thnh:
1.Gi thuyt Chng minh ci g? 2.Lun c Chng minh bng ci g?

3.Phng php
Chng minh bng cch no?

PHNG PHP LUN NGHIN CU KHOA HC

CC BC CHNG MINH
Tm lun c khoa hc Lm cho lun c c sc thuyt phc
Sp xp lun c chng minh lun im khoa hc

Bc 1

Bc 2

PHNG PHP LUN NGHIN CU KHOA HC

LUN C KHOA HC
Lun c
Bng chng c a ra chng minh lun im khoa hc

Phn loi
Lun c l thuyt Cc lun im khoa hc c chng minh
Cc khi nim , phm tr , quy lut

Lun c thc t Cc s kin thu thp c t quan st hoc thc nghim khoa hc
Quan st, thc nghim, phng vn, iu tra hoc khai thc t cc cng trnh nghin cu ca cc ng nghip

PHNG PHP LUN NGHIN CU KHOA HC

K thut tm lun c
La chn cc hng tip cn thu thp thng tin Cn cc loi thng tin: C s l thuyt lin quan n ni dung nghin cu Ti liu thng k v kt qu nghin cu ca ng nghip i trc Kt qu quan st hoc thc nghim ca bn thn ngi nghin cu

PHNG PHP LUN NGHIN CU KHOA HC

Cc hng tip cn
1.Tip cn phng php chung 2.Tip cn l thuyt 3.Tip cn thc tin

PHNG PHP LUN NGHIN CU KHOA HC

Tip cn phng php chung


Tip cn H thng/Cu trc

Tip cn Lch s/Logic


Tip cn L thuyt/Thc tin

Tip cn Phn tch/Tng hp


Tip cn C bit/So snh

PHNG PHP LUN NGHIN CU KHOA HC

Tip cn l thuyt
Tm kim cc l thuyt hnh thnh lun c

Tip cn thc tin


Kho st trc tip bng cc hot ng quan st hin trng
Phng php chuyn gia thng qua cc cuc phng vn, iu tra bng bng hi Phng php thc nghim bng cch tin hnh cc th nghim trong labo hoc trong cc xng thc nghim

PHNG PHP LUN NGHIN CU KHOA HC

BC 4: TRNH BY LUN IM KHOA HC

Th loi Logic

Ngn ng

PHNG PHP LUN NGHIN CU KHOA HC