ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΛΤΙΛ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 17’~ της 03/10/2813

ήqί34/~-~~9οΙ3

ΠΡΟΣΚΛΙ{ΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Σας παρακαλώ να προσέλθετε σην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου
(2ας Μαΐου 8, 30ς όροφος) τη Πέμπτη 3 Οκτωβρίου 2813 και ώρα 17:30’, για να
συνεδριάσουμε και να αποφασίσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 για
τα εξής Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
10

ΘΕΜΑ:

V Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2013.

20

ΘΕΜΑ:

Έγκριση ολοκληρωμένου πλαισίου δράσεως (ΟΠΔ) οικ. έτους 2013.

3° ΘΕΜΑ:

Ορισμός νέου Οργάνου Εκτέλεσης Διοικητικών Πράξεων (Σφραγίσεων).

4° ΘΕΜΑ:

Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του
Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής.

5° ΘΕΜΑ:

Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού που αφορά ανανέωση άδειας
διαμονής αλλοδαπού.

6° ΘΕΜΑ:

Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού που αφορά ανανέωση άδειας
διαμονής αλλοδαπού.

70

ΘΕΜΑ:

Προγράμματος

Εθελοντισμού του

Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού που αφορά συνδρομή μέλους.

8° ΘΕΜΑ:

α) Έγκριση έκτακης επιχορήγησης ποσού #60.0004 ευρώ για κάλυψη των
λειτουργικών αναγκών των Σχολείων του Δήμου Ν. Σμύρνης
β)Εγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #60.0004 ευρώ στις ΕΣΕ.

9° ΘΕΜΑ:

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου :
(ΕΛ.
ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ
ΠΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ
«ΑΝΤΗζΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ)» Αρ. Μελ.: 135/2004.

18° ΘΕΜΑ:

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρwής και οριστικής παραλαβής του έργου :
«ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ» Αρ. Μελ.: 61/2004.

ΘΕΜΑ:

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου :
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» Αρ. Μελ.: 135/2010.

12° ΘΕΜΑ~

α)Εγκριση Ί°° ΑΠΕ
β) Έγκριση παράτασης προθεσμίας παράτασης εργασιών του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» Αρ. Μελ. 72/2012.

13° ΘΕΜΑ:

Παράταση μίσθωσης.

110

~βρίου 2013

1

Ν. Σμύρn~,
Αρ. πρωτ.: ~

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΓΓΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ό ?έG

Ταχ.Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 14
Ταχ. Κώδικας: 17121 Ν. Σμύρνη
Τηλ.: 213 2025851-853
Αρ. Fax: 213 2025846
Ηλ. Δ/νση: dπsmνrni@Ο149.sνzefxίs.gσν.gr

Προς: Τον Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα: «Εγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) για το Οικ. Έτος
2013»
Κύριε Πρόεδρε,
Παρακαλώ όπως πρoβείτε στην έγκριση τoυ Ολοκληρωμένoυ Πλαισίoυ
Δράσης (Ο.Π.Δ.) γιατο Οικ. Έτος 2013, σύμφωνα μετην απόφαση ης Οικoνoμικής
Επιτροπής, τo oπoίο περιλαμβάνει την oικονoμική στοχοθεσία, γιατο 2013, το
Τεχνικό Πρόγραμμα του 2013 και τον Στρατηγικό Σχεδιασμό σύμφωνα με την υπ’
αρ’ πρωτ.7261/22/02/2013 Κoινή Υπουργική Απόφαση.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

λΚ’VhΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΙΜΥΤ’ΝΗ 2ό/~9/2Ο23
ΤΖΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

~Ι;::4

53. τm’~ΙΑ ΟΙ(0~ΜΙΚW0(
(Σ.,.3104694n.o’l.ι6111 no. ι.ρd~οιν’οΟ)
05(0944004114

.5ησΙΕήεΜ 41119448809’

(Al 8801541

ΤΤΙS4ΗΝ’Μ0( ‘(ΑΙ (03914101810801

~

ΣΤΌχοqει& ~8m4

5,333564

41.όίΙΙlχO)ηγήάΙς31o Μι’οςφ31ήδσ64’η4.χμιόή

)84’l3919134’η “0

lόλoψη όol6’ηs ‘04

4.άs ιΙ0&31άι’8

(.5Ιμdo’4(I1151,,
ι’w.4*54915η110’μ1’,wνων11,400”99

4IΖ5ΕΚΙαI’0’0,Ι4χη*99435ηγ’ο’63η»ι’C’97γ,9,4,0084”0,

I

Εol’η’η34α4ς4.4

‘44 ‘939(9194”

9305147”.”‘

‚9’

11104,3399m 4ι’60012105ι54”ς

(‘0

•‚0γτ66χ 1019
Ι»—~όΖ—~

υ’~03Μυα
l’y 800914»
~ ‘8.4..’
lnl’α

1373.491,43

9’6577743

53.58469

40.03)40)

‚η~ooνΜυα

0945(111457088560(04 (Ι)ΟΠ10’4OΓΠΜOΥ

“γ”ψSηηS’4ι’’o00joo.’04

——~4 1W
‘41 ΙΤ1~Ν

«~‘

«_,

~ ‘~‚
.99966918Υ34

,

0,00

1w

Σ6ν’λ’ίρm~ρήηΙ
2
5

56621LΕoo3ηη’40ηγα’61ιop’δσ04~ι5”.’m’9,o’m49.4o.’5ηώ’ι,o’

141’0q13’54949310Τ1,0111’4116 Ειι60~orn4

“59134” “0 “4(”’η

l34.Ε1’αΧmςυΙιχψηήή9ις
1Γ½olΧά’ 0Ιlό0~l%η’η

“4

ηw.6)αχ

‘9(08110(0

l)(421,Π’168469011619”.’η’ήm(9αdο
055435110.46006601309,640’” ‘430194’ &11ο~α’4
05 544),Ε06&00Ι6509’4

45
3)”

110114(948% 10½6o”ώρo’4. “,‘«94’
‚49115,919401914 “ηόπ’s’o’1401

‘094”

20.00.9901414’ 046951~14ΙΙ’0)3W

105,640’ 10’ ξ41~9(4’

+4 411ίΤ’mδooοό”.0½η “‘754110’ld’η.%
‘5’4(3’~ς ,lno’ov’k ‘Sφ+1444’

‘9(909150’

) 15),τ%ν0340(09ης ‚96.9994, π40~5o
)(IllLTOO05I6M’&flOE
) (221103 01154

69454

7101

699,9,004’4 ““‚633336)4

0*01

‚08140J4969(’4,Jόfυ’slέ,3518(’η960091

808144643,

Op 49(9648

05

1(111841644. σπόδ,0η,ο
4,Χmoσ’wό ‚363.90”

“ό ‘,‘43” 110

“‘4086 06013489) Π/Υ “30 ‚5406000’.’ ‚0.02019106 “501(0.046

9

I

‘9,”‘ 810.961,” /840011086”.

046LΑμ”~’

“9106

(6744 Πρm6on4’ό υι46$σ,ο

3

(ΙLΓ.340ςl’αΙηνέlιmrιόηηOημόαοςΠ’0’ης

.69301119.τo1(άι.m&ι969411114091

‘ό’ηγ’”4”ν4ά”

8 Π3q’ηή rIO!

5.93,σ(9466αηα

5ι&Ζ

Πρo(’5έψ”ς Μη

1w

1w

04»

1w

0180

1w

031’

1w

1w

640076,35

7460*77

‘19.4*70

44943175

7466*27

710315349

73005349

700031009

1.146702.18

6019.3013

1w

16.13102

162.120(33

60.1911(0)

60194302

19421742

5(05069353

‘331139130

9’’ 63161

151(61,34

57,9143011

7.454,29

309941

6151,93

6979,23

5.5368!

‘0644.70

14192,70

5374.62

30993,49

‚70.243,42

101.03101

(61,00

1917434

56.09

76,39

6146

70.79

1385,31

91 51544

1w

1w

1w

136102

9291.11619

4.61119446

680(62,39

9233*01

7049.11.09

(41.03722

67734617Ο

023437!

616030,30

(32.733,0’

710(03333)

719(0339

720493302

4(620496

13610*16

2.003081195

154.71121

237.1*00

‚35.736,23

171.611,15

‘(‘73617

5(8.529.83

335.647.00)

060.117,32

1460.1141’

19001039

09399149

339.093,75

131031,51

0900.1139

1w

33,71739

1w

1w

1w

1w

16110901

1w

1w

710.1419

1w

30.35349

Σ6Ο0 I2$”n.

065
.4.

1w

1w

0.4’)

1w

1w

1w

1w

0.05

1w

1w

1w

1w

1w

1w

805113$

102101039

0,0)

1w

31”

1w

1w

1w

1w

1w

8’lν

“,033

0301

88010010)

1w

1w

1w

1w

039

1w

1w

1w

1w

1w

0,13)

04”

(141’

1w

310.56197

423.539380

‚7795,94

513474)

3198072

55*91

77.992,30

13.35149

‚7543,50

346635

*99101

*00010”

3300102

0(653444

33660231

169.301003

63*1.1

4529,40)

17.1944,53

09 57600

31199,46

06.46647

2929136

440146

23008102

263035101

100939’

50916.75

1.911.99642

Ι 569.99.01

‚45.477”

115701,77

‘37.028,79

00420.77

9131.94

110.960,39

‚01.151,97

‚.51133

‚25130.053

‘35031.011

‘239902

56097919

ι&q:tικυη

105740

1001101

10916

1w

1w

1w

1w

1w

0.080

1w

1w

1w

1w

1w

400330’

‘023730,73

0329349,02

I 079.71741

‘0*70107

931172,33

I 204213319

1115021,11

‚6*193,95

0.075.618.75

1.167.777.75

1020.3746’

1773.626,92

39.57242

01741,91

2999149

21.78052

01.601%

239.3102

23.9111033

23,90102

593.20419

59.07843

007413’

39.995,19

21723,52

‚0.6444%

16943302

1603101

1396108

19,5.1.31(3

2.04667052

1-411.177,73

2151 27663

4399079,92

‘105’
(“.114
(1

11.73744

447157

‘5.173,76

5,584555,69

4308.90135

44639918

34.393,73

6.0)408139

1w
4087.261,62

4.735.18939

Ι~Ι10335
4.735.51902

I

92(18505

1919.307,91

==
5811414191

ακ119454w4α
‘~~‚=8

Ι36411(ψ*42995*5’

“6080

‚058321335

13.5*9)943

1w

1w

640.911.3,93

240.76943

~104094~4 ‘91
Π095Ν~””’”

6654*0%

9ή100%

~

924309,11

7647(9,62

761 965,53

Α~47ο

0109

1w

09106409

19

97.891,46

314,677.07

4

(022.Π½0,Ψ6ς ‚14Ιm4~lrά”η

5.364.61075

5444576,69

331(00102

315,461,79

299.351,36

1w

9301

0”‘)

5(91180W

340 *0,79

299351,1’

19119.93

694)01,42

107.1)1.14

35.911.620
116,49

m’14.m

121.467,17

‘,‘6

1w

011(8,97

‘6273.54

14.262,69

966453,33
1449233,86

0979.12107
11314)3%

47.070627
315161.16

11870102
470010102

97539144

1535.043.05

4;?

Τ%ή9367,ης ‘,η ‚°oηoά,τςπo’ψo”4’1’ ‚850601,’

1(97.093.79
7133729,73

‚4710.711,21

•,,

Σόψ,bό$no.

20.9902

23.9111(5)

‚833.53342

‘929.033,77

2.133736,32
7499.11(5,15

901699452

10.739399,46

1w
44019111%

1w
44577019380

1w

13415α172

1w

5159.99146

4649910ς

644.0’

‘040”

081.215,10

990.36149

736792,79

74670123

Α~9’

81009419(09

7*36W

9419910)

υ700* 9ρ4ν,.

1164 ή+.ς

9800939

‘9019902

0.99720702

1(623144

44111403

417W9

37372.32

1022*84

~W1ω

290.09149

118093302

1730.971,02

Ν

23593679

99300.44

672935

678135.96

90577,69

“8009.05

507.11135

3.70349

‘01347635

5112%.92

5=91049

105.93149

313.1010)

34993049

537.719,46

701.04118

5*9733’

934419.13’

1w

1w

310’

8039

0,02

1w

1w

1w

1w

31

3206*91

52193149

5(9.93149

311(8002

249.93149

537.71949

70154449

546.97341

934.11931)

587

64.711174

106336.80

99 762.09

802115$

50163.49

94.5=94

‘6699,74

271204,00
*61

30119524
1.107,91

21682134
7,32

239.714,10
125039

90,50.1w
218.626,31

950897,31
949063.55

7.66

1426.26
17.364309

‘1838014
3460971390

08792,50

36(11,1

94,907.26

114416’

11071.61

01243

16535.79

00.646,79

10.16300

*03043

156601w

294.25454

(‚.01423

103080101

19103101

256199,09

‘.836362.21

‚380
421610.77

800)
406674.73

1w
66059434

030
617.334,61

7995.50
407168075

80

.

00,

125,44

(‚00

‘1.599,94

21.472,11

07239

36.371139

26.31541

‘4 Υ(0.32

3083143

1w
53449.66

1w
203.134,16

1w
286.43301

4

1w
189.917,29

1w
160677.24

1w
40137694

loll
433717.34

‘1

‘8060

00.36

‘‘574’

8’

7649
II

434
‘3

Γ

DΜφ” &)415,6’.”0(05

11

‘40η101990509116’σ’w’1061109n”πα’3

‘5’~001~’99Ρ01ό9q0Μ2”’ηw½09”14.”.’4”

1w

934655,11

“66.’όχ” “λήs~”’..·χριώ’’,~’. όι’η 13(Υ(ι.13511)

ων ο~ο

ιο”

(νυν” ““‘40’,

1.960.091,91

1.310.853,26

‚955291.93

I 497.59054

o ‘,ooύ κοιά

ν 3ml

ό ίνα, 4”- Έιοsς

554 66(191

6401(649

571 4494’

1w

1w

1w

1w

1.616114.99
7.177.57121

6307.

ΣΥΝΟΛυΕΣO4074 (Α’.ΣΥΝσΛΟΕΖ080,Ν (8)

ΣΤ.

.75)1452
4711
8
41152448

I 002305171

α’wά»4, ‚(120”

φμ. (44Ι)’ό’οορo (Βόαφ Ε’οιοιq9(η’,o (ίρoη.ο97ημό’Τ’.wήςΑoη’90825η2012·(Ι.no.ρ’όonoΠλoΙom
“‘.“o.ήη £‘900911490’3

.
‘6

5 Ι59.~.46
10(66103.17
‘.30676443

ι~’43”’~ Π Υ

0.

1w
445720100

“5(0401200509
7949044

...

..

Σ6’ο)ο Τ”ρ9ή’6
8

*73626140

1w
210 76945

“376.93

no.1

73724

21.991(80

ιφ.ρ44ψ6’η’.ς.’ήλqς(» 59~JΣ6.lο9ό1ά44’ν ΙΥΥ,ήοoι10ιρ.91881 “01’

121009102

‘ρ6”.’

0.751

“81113’

7559.02,5’

10.139.271134

οw2”9,0όης
ΑΠς&II001.6

84(0,4141”

(‚40
730.36849

0.921.93114

)Εl,χofηγlήgo.’ Πή~o,949 Υ”ηρ0.ς.ow

3599033

5(50451,93

) (‘4)/’η”’6 4(4140
no ε

1w

1w

1646669,31

) (6*4006” 0(09~’04 010311461918

Α’Ιώόά’1034618115J71601449ά904, .440.19
400.46300016

1w

1w

64319049

(4Ι1Π9497.4ήυoηχο1.α’oo 500.

404ή5ι’κηηιήόαιιόo’

ΣlΙl3ηηγoό’41ν’ς 6349901

1w

0,02

54*58

..mιρψό’qιοςο’ή’qς(29/

) (‘ILflOP’14n 94”
)(‘51,48po.. »η

.

‚05)89128

048)

‚71_Sιιcςας’ις

“34

7109939

18011411

2.6995’ [ρ.~ρ446

7

710435109

746064,27

‘74911413

5.4 ‚“‚70” (6714_Πρo”ο.oώ E”’&’oo,o

‘054.0.’

1w

7109941’

649.13170

744135.18

‘,4618

‘4’ (‚‘4093301011106

2 Πρoνο’σώo.’,4694’.
4

5073911”

710808&ΙΑ ~4O44

(60”

1w

“d,490ς

r.

109506172

ιΣqμ)

Σ!,”60l~ιb2’Τ0”4ιρ4(0$ιq’lς .ρο,ό~’lιό’η 80(’oοq n’m

II 4(0118

94~~’

klOOιή,’4’

8018

““46 Fpo”ς6
“5(040 ~04ΩΝ

0390

44948070

~

1b44910’

Λ~’0’0’

‘46930%

58902)

425,Ε3Ικ5ι8~ς “97060119

1,8105643,411656030

1w

716414,27

Σ87000$ή’

0,03

/3099708(09- (609(90(990119 (‘02’

Ι05,.Ε.σ”6(ιη 44’ ‚000 69(90499’ 9” ‘116(114’

40.44 .04

Ε,000ρ,q4’ 0)91116,’,’

1w

627.174,35

Ι’ιήν..

166111926

4.846,152,54

‘0.Sqροξμόη1’αη έ,σoς Π/Υ

643294149

156.804,77

10.46m ‘101 ι99η’0690111’ 991+’
I

744205.18

0,40’

‘65) ίΕo’lμr”η’κ’ιρs4’w)
3

!—

1623.261176

2.6640*126197494
(66(64” “.6 (η½9,έν’Ιl

~‚

1799410)

156416.35

1w

1w

1w

1w

1.516.76507

1w

2.74926637

2.394.394.59

01794.9954)

7.851,33730

260377.87

77218715

1w

1w

15100221

065=08538

31.650132,30

1(616*27

Ι4’00~%

4’(’po’~’

~-‘

‚*ψ15~

‘44’.’

1160504

0.6100’

Αόγnoo,

13000’o(”os

977.731,53

1.279.331.81

1,239.629,32

1245.96634

1,453.248,79

1360.969,11

1.177.923,18

1,314.753,01

1,100,000.00

1,100.000,00

1.100.000.00

1,103000,00

0,048090176

0,363777139

0,326298823

0,996319619

0,55466364

0,670106297

0,160278458

040667463’

0)76907227

0.176907227

0,176907217

0,176907227

25,63,4411,97

‚24628217

4.901.414.06

30551 517.36

‚Ι U?

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜ. ΠΡΟΣΟΔΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΤ/ΤΩΝ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 14
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Τ.Κ. 17121
-~

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 13-9-2013
ΑΡ. ΠΡΩΤ.

4 ~ 4~9~

~-9/Q/2οι3

Προς : Τον κ. Πρόεδρο του
Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ : « Ορισμός νέου Οργάνου Εκτέλεσης Διοικητικών Πράξεων
(Σφραγίσεων)».

Θέτουμε υπόψη σας ότι.:
Με τις διατάξεις του N. 4172/2013 αρ. 81, παρ. 1 (Από την 23-9-2013
καταργούνται στους Δήμους σι Θέσεις του κλάδου ΠΕ Δημοτικής Αστυνομίας,
ΤΕ Δημοτικής Αστυνομίας, ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας και YE Δημοτικής
Αστυνομίας.
Οι υπάλληλοι των οποίων σι Θέσεις καταργούνται, τίθενται σε
διαΘεσιμότητα, σύμφωνα με υποπαράγραφο Ζ. 2 του Ν. 4093/2012 (Α’ 222).},
ενώ στην παρ. 4 αναφέρεται ότι:
(Αρμοδιότητες που έχουν ανατεθεί με διατάξεις νόμων

ή

κανονιστικών

πράξεων στη δημοτική αστυνομία ασκούνται από την 23-9-2013 από την
Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ).
Η μεταφορά των ανωτέρω αρμοδιοτήτων δεν θίγει τα έσοδα των δήμων
που συνδέονται με τις αρμοδιότητες αυτές. Τα έσοδα αυτά συνεχίζουν να
βεβαιώνονται και να εισπράττονται από τους δήμους σύμφωνα με τις διατάξεις
Περί είσπραξης των εσόδων τους. Τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία
των δήμων που συνδέονται με τις αρμοδιότητες αυτές, συμπεριλαμβανομένων
και των οχημάτων, Παραμένουν στην κυριότητά τους.

Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου μπορεί να καθορίζεται η
παράλληλη άσκηση μίας

ή περισσοτέρων

εκ των ανωτέρω αρμοδιοτήτων από

υπαλλήλους του δήμου, κατόπιν ορισμού αυτών με απόφαση του Δημάρχου.
Με την ίδια απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου δύναται να καθορίζεται
επίσης ο αριθμός των αναγκαίων υπαλλήλων, η διάρκεια άσκησης της
αρμοδιότητας, σι ώρες απασχόλησης των υπαλλήλων, καθώς και κάθε άλλη
λεπτομέρεια αναφορικά με την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών.}.
Λαμβάνοντας υπόψη

τα

ανωτέρω,

Απόφασης, σχετικής με τον καθορισμό

ή

παρακαλούμε για

η

λήψη

μη νέου Οργάνου Εκτέλεσης

Διοικητικών Πράξεων (Σφραγίσεων), από τον Δήμο Νέας Σμύρνης.

ο

ΔΗΞΜΑΡΧΟΣ

________

,

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΖΟΥΛΑΚΗΣ

Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Νέας Σμύρνης
Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής
Ταχ. Δ/νση:
Ταχ. Κώδικας:
Τηλ.:
Αριθ. Fax:
Ηλεκ. Δ/νση:

Νέα Σμύρνη,

~2S~ 9 ‚2013

Αρ. πρωτ.:

‘Β ς £1.

Μεγάλου Αλεξάνδρου 65
171 21—Ν. Σμύρνη
2132025882
210 9373534
kρυs(2ί~οteπet.~r
ΠΡΟΣ: κ. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ:

“Εγκριση

Κανονισμού

Λειτουργίας

του

Προγράμματος

Εθελοντισμού του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής “Ενεργός Δράση”
Λαμβάνοντας υπόψη:

Το γ’ της παρ.3 του άρθρου 214 του Ν.3463/06
Το άρθρο 83 παρ.3 καιτο άρθρο 84 παρ.5 τουΝ.3852/2010
Το όφελος που Θα αποκομίσουν σι κάτοικοι του Δήμου από την λειτουργία
του Προγράμματος Εθελοντισμού

Την ανάπτυξη του πνεύματος αλληλεγγύης μέσω ης προσφοράς προς το
Κοινωνικό σύνολο των συμμετεχόντων εθελοντών
ο εθελοντισμός ως ιδέα έχει ηθική αξία και οφείλουμε όχι μόνο να τον
ενστερνιστούμε εμείς σι ίδιοι αλλά να τον καλλιεργήσουμε και να τον διαδώσουμε
κυρίως στους νέους συμπολίτες μας. ‘Εχουμε καθήκον και ευθύνη να τον
Θεσμοθετήσουμε στο Δήμο μας ως βασικό εργαλείο ενεργού συμμετοχής των
δημοτών μας σην αντιμετώπιση των κοινών μας προβλημάτων
Η ανιδιοτελής και συνάμα οικειοθελής προσφορά, η εθελοντική εργασία
ακολουθεί μια κυκλική διαδρομή με αφετηρία τον εθελοντή και τελικό αποδέκτη τον
ίδιο ως μέλος συνόλου.
Η έγκρισή του Κανονισμού ως πλαίσιο στήριξης, συνεργασίας, συντονισμού,
συνεννόησης και δράσης με όλους τους εθελοντές και τις οργανώσεις ης κοινωνίας
των πολιτών, που επιθυμούν να συνεργαστούν με το Δήμο, προς όφελος των
κατοίκων του Δήμου.
ο Κανονισμός λειτουργίας Θα αποτελεί για τους εθελοντές ένα πλαίσιο αναφοράς
όπου Θα μπορούν να ανατρέχουν και η δράση τους να είναι οργανωμένη με
συγκεκριμένα καθήκοντα.
Για τθ λόγο αυτό παρακαλούμε όπως εισηγηέΙ~ίτε στο σώμα:
A) την έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας»ώ~ Προjρά~μματος Εθελοντισμού του
Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής
,

~

ι~

‘Κ~Αντιδήμαρχος

~ΙαΊώβ1κη Μαρίνα

Ι

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣΛΕΙΤΟΥΡΠΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΣ
«ΕΝΕΡΓΟΣ ΔΡΑΣΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Άρθρο 1:

Σκοπός -Αποστολή

Άρθρο 2:

ΟρισμοΥ

Άρθρο 3:

Εσωτερική δομή του Προγράμματος

Άρθρο 4:

Αρμοδιότητες στα πλαίσια του Προγράμματος

Άρθροό:

Δικαιώματα και υποχρεώσεις ωφελούμενων υπηρεσιών /
δημοτών κατοίκων:
-.

Άρθρο 6:

Δικαιώματα και υποχρεώσεις εθελοντή

Άρθρο 7:

Προβολή Δημοσιότητα
-

2

Απρίλιος 2013

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣΔΡΑΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
υπό την επωνυμία “ΕΝΕΡΓΟΣ ΔΡΑΣΗ”

1. ΣΚΟΠΟΣ- ΑΠΟΣΤΟΛΗ:
Το Πρόγραμμα Εθελοντικής Δράσης ιΕΝΕΡΓΟΣ ΔΡΑΣΗΣ» Του Τμήματος
Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Νέας Σμύρνης έχει ως στόχο την αξιοποίηση του
εθελοντικού Κινήματος εντός του πλαισίου της Κοινωνίας των Πολιτών, για την
δημιουργία ανάπτυξη και/ή στήριξη ευρύτατου πλαισίου πολιτιστικών, κοινωνικών,
περιβαλλοντολογικών κ.λ.π. δράσεων του Κράτους και του Δήμου Νέας Σμύρνης
(όπως ενδεικτικά της Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας, του Πολιτισμού, της
Εκπαίδευσης, του Αθλητισμού, της Νεολαίας, του Περιβάλλοντος, της Κοινωνίας της
Πληροφορίας και των Μέσων Επικοινωνίας, της Ελευθερίας ασφάλειας και
δικαιοσύνης, της Προστασίας των καταναλωτών, και άλλες), καθώς και δομών και
πρωτοβουλιών εντός του πλαισίου των Κοινωνικών υπηρεσιών που παρέχει και/ή
σχεδιάζει ο Δήμος, προς όφελος τοπικό, υπερτοπικό, εθνικό ή/και υπερεθνικό.
2. ΟΡΙΣΜΟ!:
2.1 Ως «Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Νέaς Σμύρνης» ορίζεται η υπηρεσία
εκείνη που ανήκει οργανικά στον Δήμο Νέας Σμύρνης, της οποίας πολιτικός
Προϊστάμενος και υπεύθυνος είναι ο Δήμαρχος ή ο ορισμένος από αυτόν
Αντιδήμαρχος.
2.2 Ως «Πρόγραμμα Εθελοντικής δράσης του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου
Νέας Σμύρνης υπό την επωνυμία ‘Ενεργός Δράση’» (ή, «Πρόγραμμα») νοείται κάθε
ενέργεια Που σχεδιάζεται, προγραμματίζεται, κατευθύνεται, ή άλλως οδηγείται στην
ικανοποίηση της ανάγκης των πολιτών, κατοίκων και δημοτών, του Δήμου Νέας
Σμύρνης για προσφορά στο κοινωνικό σύνολο εντός μιας δημοκρατικής και ενεργούς
Κοινωνίας των Πολιτών, στα πλαίσια δραστηριοποίησης των Κοινωνικών υπηρεσιών
του Δήμου Νέας Σμύρνης.
2.3 Αρμόδιος φορέας του Προγράμματος, το οποίο Παρέχεται στα πλαίσια της Τμήματος
Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου, τεκμαίρεται πάντοτε και αποκλειστικά ο Δήμος Νέας
Σμύρνης, όπως κάθε φορά νομίμως εκπροσωπείται και/ή διοικείται.
2.4 Ως «Υπεύθυνος Λειτουργίας του Προγράμματος Εθελοντικής δράσης)> (ή,
«Υπεύθυνος Προγράμματος») —για τις μεταξύ του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής
του Δήμου και του Εθελοντή σχέσεις, δηλαδή ως προς την εσωτερική δομή του
Προγράμματος- ορίζεται υπάλληλος του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, ενώ για
οποιαδήποτε άλλη σχέση, ακόμη κι αν αυτή απορρέει εκ συμβάσεως ή αδικοπραξίας,
ο Δήμος Νέας Σμύρνης, όπως αυτός νομίμως κάθε φορά εκπροσωπείται, ισχυόντων
των περί προστήσεως διατάξεων κατά του υπαλλήλου
2.5 Ως «Υπεύθυνος Εποπτείας του Προγράμματος Εθελοντικής δράσης» (ή «Υπεύθυνος
Εποπτείας») ορίζεται υπάλληλος του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, ο οποίος έχει
ρόλο συμβουλευτικό και υποστηρικτικό.
2.6 Ως «Εθελοντής» στα πλαίσια του Προγράμματος νοείται κάθε φυσικό πρόσωπο που
(α) είναι κάτοικος και/ή δημότης του Δήμου Νέας Σμύρνης, (σε περίπτωση υποψήφιων

3*

Που δεν είναι κάτοικοι ή/και δημότες Θα αποφαίνεται η Συντονιστική Επιτροπή άρθρο
3.3 κατά περίπτωση) (β) έχει καλή ψυχική υγεία’ τόσο στην αρχή όσο και κατά τη
συμμετοχή στο Πρόγραμμα’ (γ) επιλέγει -ελεύθερα’ ενσυνείδητα και δίχως ουδεμία
προσδοκία οικονομικής απολαβής- να διαθέσει και να αξιοποιήσει τον ελεύθερο χρόνο
και ενέργειά του προς όφελος του κοινωνικού συνόλου (εξαιρούμενου του στενού
οικογενειακού του περιβάλλοντος) υπό την ευθύνη και καθοδήγηση του Τμήματος
Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου’ ανάλογα με την ειδικότητα’ γνώσεις και ικανότητές
του’ και ο οποίος (δ) γίνεται δεκτός στο Πρόγραμμα από το Τμήμα Κοινωνικής
Πολιτικής του Δήμου’ κατόπιν υπογραφής σχετικής συμβάσεως δικαιωμάτων και
υποχρεώσεων’ ε) ακολουθεί την επιτυχή ολοκλήρωση της προβλεπόμενης
διαδικασίας εκπαίδευσης και ατομικής αξιολόγησής του’ μετά την αποδοχή της
αιτήσεως και επιλογής του διαμέσου προσωπικής συνεντεύξεως από την Υπηρεσία
και πιστοποίησης της καλής ψυχικής υγείας του (με ιατρική γνωμάτευση ή μη’ κατά την
απόλυτη κρίση του Υπευθύνου Εποπτείας). Εξάλλου’ εντός των παραπάνω πλαισίων
εντάσσεται και η διάταξη του άρθρου 98 του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ Α’87/7.6.2010)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί πρόβλεψης «διοικητικής βοήθειας»’ σύμφωνα με την
οποία η εθελοντική προσφορά δημοτών μπορεί να αξιοποιείται από τον Δήμαρχο στα
πλαίσια των αναγκών του ειδικού αυτοτελούς γραφείου για την παροχή διοικητικής
βοήθειας σε άτομα που έχουν αντικειμενική αδυναμία προσπέλασης στις υπηρεσίες
του Δήμου’ ή στα αρμόδια Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)’ εφόσον δεν
αντιβαίνει σε άλλη απαγορευτική διάταξη Νόμου’ κι επομένως’ δεν μπορεί να
συμπεριληφθεί ως εθελοντής στα πλαίσια του Προγράμματος εκλεγμένος δημοτικός
σύμβουλος (απόλυτο κώλυμα).
-

2.7 Ειδικότερη κατηγορία αποτελούν οι Εθελοντές με εξειδίκευση (επαγγελματίες
συγκεκριμένων ειδικοτήτων) για τους οποίους υφίσταται η δυνατότητα να προσφέρουν
εθελοντικές δράσεις κατ’ αποκλειστικότητα στα πλαίσια της επαγγελματικής τους
δραστηριότητας’ ενώ Θα εξαιρούνται της υπωrnεωτικής παρακολούθησης του
πλήρους κύκλου εκπαίδευσης (η οποία θαείναι προαιρετική).
2.8 Ως «Ωφελούμενος εθελοντικής υπηρεσίας» (ή’ «ωφελαύμενος») νοείται (α) κάθε
φυσικό και/ή νομικά πρόσωπο προς το οποίο κατευθύνεται και διοχετεύεται η ως άνω
προσφορά του εθελοντή’ σύμφωνα με τις υποχρεώσεις’ οδηγίες και υποδείξεις του
Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου’ υπό την αναγκαία προϋπόθεση ότι (β)
σχετική σύμβαση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων έχει υπογραφεί μεταξύ του
Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου και του εκάστοτε ωφελούμενου.
3. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΣ:
3.1 Ορίζεται Συντονιστική Επιτροπή με την συμμετοχή του/της του Προϊστάμενου του
Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής’ ο οποίος υποχρεούται και να προεδρεύει της
Συντονιστικής Επιτροπής’ του/της υπεύθυνου/ης Εποπτείας και του/της υπεύθυνου/ης
Λειτουργίας του Προγράμματος. Στις συνεδριάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής
είθισται να καλούνται ο Δήμαρχος ή ο/η ορισμένος/η από αυτόν Αντιδήμαρχος και ο
Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης’
με απολύτως προαιρετική εκ μέρους τους παρουσία και συμμετοχή. Στις αρμοδιότητες
της Συντονιστικής Επιτροπής ανήκουν —ενδεικτικά:
Εποπτεία της ομαλής λειτουργίας και υποστήριξης της δραστηριοποίησης των
Εθελοντών στον τομέα ευθύνης τους’ καθώς και υποχρέωση να επιλαμβάνεται και
κάθε ζητήματος μεταξύ Υπευθύνων και Εθελοντών για την κρίση του και λήψη
σχετικής απόφασης’ κοινοποιούμενης εγγράφως στον ενδιαφερόμενο Εθελοντή.
Κατά της απόφασης της Επιτροπής’ δεν δύναται να ασκηθεί δευτεροβάθμια
προσφυγή’ ενώ μόνο ο Δήμαρχος και ο οριζόμενος/νη αρμόδιος/α Αντιδήμαρχος
κατά την απόλυτη κρίση του- είναι αρμόδιος να αναιρέσει μια τέτοια απόφαση’ οπότε
και ενημερώνεται σχετικά ο ενδιαφερόμενος Εθελοντής.
Δράσεις επιβράβευσης των Εθελοντών για την προσφορά τους.
Τήρηση αρχείου/μητρώου Εθελοντών’ με τη βοήθεια και συνδρομή Γραμματέως της
Κοινωνικής Υπηρεσίας.

-

-

-

-

Σύνταξη ετήσιας ‘Εκθεσης Πεπραγμένων και ετήσιου απολογισμού / προϋπολογισμού
(κατά περίπτωση) προς υποβολή στον Δήμαρχο ή στον οριζόμενο/νη Αντιδήμαρχο.
Ενδεχόμενη πρόταση περί ανάγκης τροποποίησης του παρόντος Κανονισμού’ καθώς
Και της διαδικασίας προσέλκυσης Εθελοντών’ σύναψης συμβάσεων με Λήπτες και
άλλα σχετικά ζητήματα.
Η αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των δράσεων των Εθελοντών και γενικότερα του
προγράμματος Εθελοντισμού
Όποιο άλλο ζήτημα δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα του Υπεύθυνου Προγράμματος

και χρήζει της προσοχής του.
3.2 Για την Καλύτερη εσωτερική λειτουργία και συντονισμό του Προγράμματος η
Συντονιστική Επιτροπή συνεδριάζει’ μία φορά το μήνα αλλά και σε οποιαδήποτε
περίπτωση προκύψει έκτακτο θέμα προς επίλυση’ στην οποία προεδρεύει ο
Προϊστάμενος του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής.
3.3 Η εξέλιξη του Προγράμματος αλλά και η πορεία τόσο των εθελοντών όσο και των
ωφελούμενων αναφέρονται στα μέλη της επιστημονικής ομάδας του Τμήματος
Καινωνικής Πολιτικής’ ενώ μπορούν να προσκληθούν και να συμμετάσχουν —έχοντας
συμβουλευτικό χαρακτήρα- αρμόδιοι κατά περίπτωση επαγγελματίες του Τμήματος.
3.4 Οι Εθελοντές υποχρεούνται να (α) συζητούν με τους υπευθύνους (λειτουργίας και
εποπτείας) τα περιστατικά που αναλαμβάνουν’ καθώς και να (β) αναφέρουν κάθε
πρόβλημα που αντιμετωπίζουν στον Υπεύθυνο Λειτουργίας του Προγράμματος’
τηρώντας έγγραφη διαδικασία’ εκτός αν υπάρχει λόγος χρονικά επείγοντος.
3.5 Για οτιδήποτε άλλο υποπέσει στην αντίληι.μή τους από πληροφορία του οικογενειακού
ή φιλικού τους κύκλου’ οφείλουν να ενημερώνουν την υπεύθυνη λειτουργίας του
Προγράμματος εάν πρόκειται να δράσουν υπό την αιγίδα της «Ενεργούς Δράσης» και
με το διακριτικό αυτής.
3.6 Η λειτουργία του Προγράμματος ρυθμίζεται από τον παρόντα Κανονισμό (προς
έγκριση αυτού και/ή των τροποποιήσεών του από το δημοτικό συμβούλιο)’ αλλά και
δια εσωτερικών οδηγιών’ αρμοδιότητας της Συντονιστικής Επιτροπής’ σι οποίες έχουν
ως σκοπό να εξειδικεύουν και να αναλύουν τα άρθρα του παρόντος Κανονισμού στα
πλαίσια των εκάστοτε συγκεκριμένων αναγκών του Προγράμματος’ της Υπηρεσίας
και/ή του Δήμου’ με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του Προγράμματος. Οι ως άνω
οδηγίες τροποποιούνται ελευθέρως κατά την κρίση της Συντονιστικής Επιτροπής’
προς εναρμόνιση των στόχων του Προγράμματος με τις κοινωνικές εξελίξεις και πάντα
προς όφελος των παρεχόμενων υπηρεσιών προς το κοινωνικό σύνολο, ενώ για την
εγκυρότητά τους απαιτείται η έγγραφη έγκριση/επικύρωση από τον/την Δήμαρχο ή
τον/την οριζόμενο από αυτόν Αντιδήμαρχο.
4. ΑΡΜΟΔΙΟ ΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΣ «ΕΝΕΡΓΟΣ ΔΡΑΣΗ»

Το Πρόγραμμα’ στο πλαίσιο των σκοπών τοu, όπως αυτοί αναφέρονται Παρακάτω:
4.1 συνεργάζεται με τις υπηρεσίες του Δήμου με σκοπό την επίλυση προβλημάτων που
αντιμετωπίζουν άτομα ευάλωτων κοινωνικά ομάδων
4.2 αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και δράσεις σε συνεργασία με το Δήμο αλλά και άλλους

θεσμοθετημένους φορείς
4.3 δύναται να πρασκαλεί φορείς’ οργανώσεις’ Δημόσιες Αρχές για συνεργασία και
ενημέρωση σε θέματα κοινωνικού χαρακτήρα και διοργάνωσης εκδηλώσεων για
κοινωνικούς σκοπούς
5’ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ / ΚΑΤΟΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Συνεργιιζόμενων με το πρόγραμμα):

-

5-,

5.1 Ο/Οι ωφελσύμενος/-οι (κάτοικοι ή/και δημότες) υποχρεούνται να υπογράφουν με το
Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου (α) έγγραφη σύμβαση/αίτηση περί ρητής
συγκατάθεσης χρήσης των υπηρεσιών που προσφέρει ο Εθελοντής για τις
συγκεκριμένες υπηρεσίες που επιθυμεί να του παρασχεθούν και μπορεί/διατίθεται
ελεύθερα να προσφέρει ο Εθελοντής (π.χ μαγείρεμα, διάβασμα παιδιού, συνοδεία
παιδιού σε σχολείο κ.α.)’ καθώς και (β) βεβαίωση λήψης εθελοντικής δράσης και
αξιολόγηση της παρασχεθείσας προσφοράς.
5,2 Ο/Οι ωφελούμενος/~οι πρέπει να δηλώσουν ρητά και εγγράφως (στην παραπάνω
Σύμβαση) ότι αναλαμβάνουν αποκλειστικά και κάθε ευθύνη για (α) οποιαδήποτε
πράξη ή παράλειψη του Εθελοντή εντός του πλαισίου της παρεχόμενης υπηρεσίας
προς το ωφελούμενο, εξαιρώντας τον/-ους Εθελοντή/-ές, το Τμήμα Κοινωνικής
Πολιτικής και το Δήμο από οποιαδήποτε ευθύνη τους για δόλο, βαρεία ή/και ελαφρά
αμέλεια, (β) την υποχρέωση να ενημερώνουν συνεχώς τον Εθελοντή για τον τρόπο
και τις ιδιομορφίες της βοήθειας την οποία αποζητούν από τον τελευταίο, καθώς και
ότι (γ) αποδέχονται με ευγνωμοσύνη την παροχή που τους προσφέρεται δωρεάν.
5.3 Ο/Οι ωφελούμενος/-οι οφείλουν να σέβονται εμπράκτως τους Εθελοντές, και να τους
συμπεριφέρονται με την απαιτούμενη αξιοπρέπεια, αναγνωρίζοντας ρητώς και
εγγράφως (στην Σύμβαση) τον συμπληρωματικά ρόλο τους στις ανάγκες του
ωφελούμενου, και όχι την υποχρέωση παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών προς
κάλυψη των αναγκών των ωφελούμενων.
5.4 Οι Υπεύθυνοι των Ωφελούμενων Υπηρεσιών πρέπει να δηλώσουν ρητά και εγγράφως
την αποδοχή εθελοντικής δράσης που Θα διέπεται από τα οριζόμενα του παρόντος
κανονισμού και να σέβονται εμπράκτως τους Εθελοντές’ να τους συμπεριφέρονται με
την απαιτούμενη αξιοπρέπεια, αναγνωρίζοντας τον συμπληρωματικό ρόλο τους στις
ανάγκες του ωφελούμενου, και όχι την υποχρέωση παροχής επαγγελματικών
υπηρεσιών προς κάλυψη των αναγκών των ωφελούμενων.
6.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΥΓ7ΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΘΕΛΟΝΤΗ:

6.1 Ο Εθελοντής δεν υπόκειται στις διατάξεις της Εργατικής και Ασφαλιστικής
Νομοθεσίας ούτε διατηρεί καμία σχετική αξίωση για την ανιδιοτελή προσφορά των
υπηρεσιών του ή εξ αφορμής αυτής. Ενδεικτικά αναφερόμενα, δεν υπόκειται σε
ωράριο και δεν δικαιούται οποιασδήποτε αποζημίωσης ή αμοιβής, ενώ εξάλλου’ δεν
έχει υποχρέωση συνεχούς συμμετοχής στον εθελοντισμό (πέραν της εκπαίδευσής
του) και δικαιούται να αποχωρήσει οποτεδήποτε. Ειδικότερα’ στην περίπτωση
αποχώρησης’ ο Εθελοντής αποδέχεται την εκ νέου κρίση του από τη Συντονιστική
Επιτροπή ώστε να διαπιστωθεί η δυνατότητα αρμονικής επανενσωμάτωσής τους.
6.2 Ο Εθελοντής υπέχει έναντι του Δήμου και των υπηρεσιών του αυστηρό καθήκον
εχεμύθειας και τήρησης του απορρήτου για οποιαδήποτε πληροφορία, προσωπικό
δεδομένο και/ή γεγονός που αφορούν την προσφορά των υπηρεσιών που του
ανατίθενται και/ή αναλαμβάνει, κατά τη διάρκεια της σύμβασης και μετά τη λήξη της,
ενώ εξάλλου, εγγυάται ότι θα τηρεί και θα διασφαλίζει το απόρρητο των
πληροφοριών, προσωπικών δεδομένων και/ή γεγονότων των οποίων λαμβάνει
γνώση κατά τη διάρκεια της παροχής των υπηρεσιών του, μη καθιστώντας τα καθ’
οποιονδήποτε τρόπο γνωστά σε τρίτα πρόσωπα.
6.3 Ο Εθελοντής υποχρεούται να σέβεται την προσωπικότητα κάθε ενός ωφελούμενου,
να συμπεριφέρεται με διακριτικότητα και απόλυτο σεβασμό προς την αξιοπρέπεια
αυτού και κάθε δικαιώματός του και να παύει οποιαδήποτε δραστηριότητα, εφόσον ο
ωφελούμενος την απορρίψει ενσυνείδητα.

6.4 Κανείς Εθελοντής δεν προσδοκά και δεν αποκομίζει οποιοδήποτε υλικό όφελος από
την εθελοντική δράση και προσφορά του από τον ωφελούμενο, ούτε εξάλλου
λαμβάνει οποιαδήποτε αμοιβή από οποιονδήποτε για την εθελοντική βοήθεια που
προσφέρει στο συνάνθρωπο. Κατ’ εξαίρεση’ μπορεί να ζητήσει και να λάβει για τις
υπηρεσίες του σχετική βεβαίωση από το Δήμο, για κάθε νόμιμη χρήση

ς.

6.5 Κανείς Εθελοντής δεν έχει οποιουδήποτε είδους οικονομική σχέση Και συναλλαγή με
τους ωφελούμενους. Εάν η κατάσταση του ωφελούμενου (π.χ. κινητική αναπηρία)
απαιτεί ο Εθελοντής να ενεργήσει οικονομική συναλλαγή για λογαριασμό του
ωφελούμενου με χρήματα του τελευταίου (π.χ. πληρωμή λογαριασμού) εξασφαλίζει
έγγραφη απόδειξη και συμπαρίσταται με άλλον Εθελοντή στη διαδικασία.
6.6 Ο Εθελοντής δεν εισέρχεται στον ιδιωτικό χώρο του ωφελούμενου παρά μόνο με την
παρουσία και δεύτερου προσώπου εθελοντή ή άλλου προσώπου που συνδράμει
λόγω ιδιότητας, π.χ. ιατρός. Η παραπάνω προϋπόθεση δεν ισχύει, εφόσον ο
ωφελούμενος έχει παράσχει εγγράφως τη συγκατάθεσή του για την Παρουσία του
εθελοντή στον ιδιωτικό του χώρο.
6.7 Ο Εθελοντής δεν χορηγεί φάρμακο σε ωφελούμενο παρά μόνο εφόσον ενεργεί ως
ιατρός και υπό αυτήν την ιδιότητά του.
6.8 Ο Εθελοντής υποχρεούται να τηρεί απόλυτη εχεμύθεια αναφορικά με κάθε στοιχείο
που περιέρχεται σε γνώση του κατά την εθελοντική δράση του. Η υποχρέωση αυτή
εκτείνεται χρονικά απεριόριστα, ακόμη και μετά την ολοκλήρωση της εθελοντικής
παρέμβασης ή την απώλεια της ιδιότητας του εθελοντή, με οποιονδήποτε τρόπο.
6.9 Ο Εθελοντής δεν θέτει ποτέ σε κίνδυνο τη ζωή, τη σωματική του ακεραιότητα και την
υγεία του κατά την εθελοντική προσφορά. Αντιθέτως, υποχρεούται να τα προστατεύει
με Κάθε τρόπο.
6.10 0 Εθελοντής φέρει πάντα μαζί του, κατά την εθελοντική του παρέμβαση, την
ταυτότητά του καθώς και το διακριτικό της συγκεκριμένης εθελοντικής δράσης
«Ενεργός Δράση». Ο εθελοντής δεν παρέχει στον ωφελούμενο κανένα στοιχείο της
ταυτότητάς του ούτε καμία άλλη πληροφορία ή δεδομένο, πέρα από τα αναφερόμενα
στο δελτίο της ταυτότητάς του.
6.11 Ο Εθελοντής υποχρεούται να καλεί σε συνδρομή τον ειδικό, ανάλογα με την
εκπαίδευσή του και την περίπτωση που αντιμετωπίζει π.χ. εθνικό κέντρο άμεσης
βοήθειας, αστυνομία, κοινωνικές υπηρεσίες, ψυχολόγο και να μην αντιμετωπίζει ποτέ
ο ίδιος μόνος περιστατικά, τα οποία απαιτούν εξειδικευμένη παρέμβαση.
6.12 Ο Εθελοντής κινητοποιεί και κάθε άλλη αρμόδια υπηρεσία και φορέα, ανάλογα με
την εκπαίδευσή του και την περίπτωση, με σκοπό την ολόπλευρη αντιμετώπιση κάθε
ανάγκης του ωφελούμενου.
6.13 Οι Εθελοντές υποχρεούνται να παρακολουθούν τα εκπαιδευτικά και ενημερωτικά
σεμινάρια του Προγράμματος, να προσέρχονται στην προκαθορισμένη ώρα και να
παρακολουθούν όλη την ενότητα, να συμμορφώνονται με τους κανόνες λειτουργίας
του Προγράμματος (ενδεικτικά: τήρηση Τράπεζας Χρόνου, τήρηση ωραρίου,
συμμετοχής ατην ηλεκτρονική αλληλογραφία, κοκ), καθώς και να σέβονται το χώρο
της Κοινωνικής Υπηρεσίας και το έργο των λοιπών εργαζομένων
(συμπεριλαμβανομένης της γραμματείας και των φοιτητών υπό πρακτική άσκηση).
6.14 Οι υποψήφιοι εθελοντές του Προγράμματος υποχρεούνται σε εκπαίδευση, σε
ωράριο που Θα διευκολύνει την πλειοψηφία των αιτούντων. Κατά την διάρκεια της
εθελοντικής τους δράσης θα υποστηρίζονται συμβουλευτικά σε ατομικό και ομαδικό
επίπεδο (εποπτεία).
6.15 0 Εθελοντής υποχρεούται να τηρεί όλους τους κανόνες που περιέχονται στο παρόν,
να αναφέρεται στους Υπεύθυνους Προγράμματος και Εποπτείας για κάθε πρόβλημα
που αντιμετωπίζει και να απέχει οπωσδήποτε, ακόμη και εν αμφιβολία, από
οποιαδήποτε ενέργεια που μπορεί να διακινδυνεύσει την ασφάλεια και την αξιοπιστία
του Προγράμματος και του ίδιου.

616 Σε περιπτώσεις έκτακτης και πραγματικής ανάγκης, ο Εθελοντής επιτρέπεται να
προβεί σε ενίσχυση, οικονομική και/ή σε είδος, ενός περιστατικού ενημερώνοντας
πάντοτε τον Υπεύθυνο Προγράμματος για τις περιστάσεις και τη μορφή
εκδήλωσης/αποτέλεσμα μιας τέτοιας του πρωτοβουλίας.
6.17 0 Εθελοντής ενημερώθηκε και συγκατατίθεται με την υπογραφή της Σύμβασης με
το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής ειδικώς και ελευθέρως στην αποκλειστική εκ μέρους
του συγκεκριμένου Προγράμματος συλλογή, τήρηση σε αρχείο και επεξεργασία των
προσωπικών δεδομένων του που περιλαμβάνονται στην αίτηση του και την
συνέντευξη που ακολουθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας,
αποκλειστικά για το σκοπούς του εν λόγω Προγράμματος. Δικαίωμα πρόσβασης
σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που τηρούνται και αποτελούν αντικείμενο
επεξεργασίας ως άνω παρέχεται στον Εθελοντή ελευθέρως και ακωλύτως, κατόπιν
εγγράφου αίτησης.
6.18 0 Εθελοντής δικαιούται να λάβει Βεβαίωση Εθελοντικής Προσφοράς από τον Δήμο
Νέας Σμύρνης, εφόσον έχει ολοκληρώσει πρώτα την εκπαίδευση του και
ανθρωποώρες δράσεων που του έχει ανατεθεί σε αριθμό επισκέψεων που του έχουν
υποδειχθεί.
.

6.19 Η μη συμμόρφωση έστω και ενός από τους παραπάνω όρους αποτελεί
αποκλειστικά και μόνο- λόγο διακοπής της συμμετοχής του στο Πρόγραμμα,
εξαιρούμενης κάθε περαιτέρω ευθύνης του.

7. ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΙ{ΤΑ
-

Για την προβολή —δημοσιότητα του Προγράμματος, ο εθελοντής αφήνει στην
αποκλειστική εκ μέρους της Κοινωνικής Υπηρεσίας συλλογή, τήρηση σε αρχείο και
επεξεργασία με οποιονδήποτε τρόπο (έντυπο, ηλεκτρονικό ή και άλλως) των
προσωπικών δεδομένων του, για τις ανάγκες της προβολής- δημοσιότητας του
προγράμματος (συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά και της παρουσίασης/συνέντευξης
εθελοντή για τη δημιουργία ηλεκτρονικού μέσου (Cm), σύμφωνα με τις διατάξεις της
ελληνικής νομοθεσίας και των Κανονισμών της Κοινωνικής Υπηρεσίας και της
εθελοντικής ομάδας.
Για οποιαδήποτε ηλεκτρονικό ή έντυπο προϊόν δημοσιότητας ο εθελοντής δεν έχει,
ούτε διεκδικεί οποιουδήποτε είδους μισθό, αποζημίωση, και/ή άλλη παροχή.

ο παρών κανονισμός επικυρώνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο και είναι
μια γενική και δεσμεντική ως προς όλα τα μέρη της πράξη ‚‘εθελοντές,
ωφελούμενους, απασχολούμενο προσωπικό Του Τμήματος Κοινωνικής
Πολιτικής) με άμεση εφαρμογή από την ψήφισή του.

S

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΜ{Σ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΤ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
Κων. Παλαιολόγου 5, τ. κ.:17121
τηλ.: 210—9330282
fax :210—9330382

ΠΡΟΣ:

Ν. Σμύρνη, 13/09/2013
Α.Π. 4239Ι~.W /ς1/2φι3

Τον κ. Πρόεδρο
του Δημοτικού Συμβουλίου
Ενταύθα

ΘΕΜΑ: «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού που αφορά ανανέωση άδειας
διαμονής αλλοδαπού».

Θέτουμε υπόψη σας την με αριθμ. πρωτ. 42391/22.08.2013 αίτηση της
, υπηκόου Αλβανίας, κατοίκου Νέας Σμύρνης επί της οδού
με την οποία ζητά να της επιστραφεί ως αχρεωστήτως καταβληθέν το ποσό
των ενενήντα (90) ευρώ (αριθμ. Διπλοτύπου 173933/15.01.2013) σύμφωνα με το υπ’ αριθμ.
πρωτ. 107950/04.07.2013 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για μη
ικανοποίηση αιτήματος της ανανέωσης άδειας διαμονής της για τους λόγους που
αναφέρονται στο ίδιο σχετικό.
Η επιστροφή του παραπάνω ποσού θα βαρύνει τον Κ.Α. 80.8261.0002
προϋπολογισμού 2013.
Παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Δήμαρχος

Τζουλάκης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΓΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ.Δ/ΙνΣΙ-Ι ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
ΑΘΗΝΩΝ Β
Ταχ.Δ/νση : Σαλιιμινίας 2, 11855 Αθήνα
Τηλ. 2103403350, Fax 2103403355
.

ΘΕΜΑ

Αθήνα,Ο4/ο7/2~13
ΑΡ.ΠΡΩΤ. :2013/107950
ΑΡΦΑΚΕΛΟΥ :392575
ΠΡΟΣ :Δ.ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

Ν.ΑΓΠΚΗΣ
Σε δύο αντίγραφα νια
την επίδοση του ενός
ατην ενδιαφερόμενη

:Αίτηση με Α.Π. 147-15/οι/2013 της υπηιώσυ ΑΛΒΑΝΙΑΣ (Atbania),

Του

γεν.17/09/1987

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής αίτησης για χορήγησης άδειας διαμονής για Οικογενειακή
Επανένωση, σας ενημερώνουμε ότι η αναφερόμενη οτα Θέμα αλλοδαπή δικαιούται άδεια διαμονής
διάρκειας ενός έτους και Κατά συνέπεια το παράβολο που απαιτείται είναι άξΙας 150,00 ευρώ.
Στην ανωτέρω σχετική αίτηση κατατέθηκά παράβολα συνολικής αξίας 300,00 ευρώ, επομένως σας
επιστρέφουμε τα πρωτότυπα παράβολα με αριθμ. 11381134 αξίας 210,00 ευρώ με και με αριθμ.
173933 αξίας 90,00 ευρώ και παρακαλούμε για την παράδοση με απόδειξη στην εν θέματι αλλοδαπή.

Με Εντολή r.Γ.Α.Δ.Α.
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΚΟΙΝ:

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

/

/

ί~ΗL

αρχος
‘-

Μ API!

-(2t)~

;

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΤ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΙ{Σ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
Κων. Παλαιολόγου 5, τ. Κ.: 17121
τηλ.: 210—9330282
fax :210—9330382

ΠΡΟΣ:

Ν. Σμύρνη, 13/09/2013
Α.Π. 45080~ i9/~ /2ο 13

Τον κ. Πρόεδρο
του Δημοτικού Συμβουλίου
Ενταύθα

ΘΕΜΑ: «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού που αφορά ανανέωση άδειας
διαμονής αλλοδαπού».

Θέτουμε υπόψη σας την με αριθμ. πρωτ. 45080/09.09.2013 αίτηση ης
, υπηκόου Αλβανίας, κατοίκου Νέας Σμύρνης επί ης οδού
, με ην οποία ζητά να ης επιστραφεί ως αχρεωστήτως καταβληθέν το
ποσό των ενενήντα (90) ευρώ (αριθμ. Διπλοτύπου 173735/30.10.2012) σύμφωνα με το υπ’
αριθμ. πρωτ. 107950/04.87.2013 έγγραφο ης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για μη
ικανοποίηση αιτήματος ης ανανέωσης άδειας διαμονής ης για τους λόγους που
αναφέρονται στο ίδιο σχετικό.
Η επιστροφή του παραπάνω ποσού Θα βαρύνει τον Κ.Α. 80.8261.8002
προϋπολογισμού 2013.
Παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Ο Δήμαρχος

ρος Τζουλάκης

ΕΜΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα,22/04/2013

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΠΙΚΗΣ

ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΡ.ΠΡΩΤ. :2013/69717
ΑΡ.ΦΑΚΕΛΟΥ:245723

Δ/ΝΣΗ ΑΜΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
ΑΘΗΝΩΝ Β'

ΠΡΟΣ :Δ.ΝΕΑΣ ΣΜγΡΝΗΣ

Ταχ.Δ/νση : Σαλαμινίας 2, 11855 Αθήνα

Ν.ΑmΚΗΣ

Τηλ.

Σε δύο οντίγραφα για
την επίδοση του ενός
στην ενδιαφερόμενη

2103403350, Fax 2103403355

ΘΕΜΑ :Αίτηση με Α.Π. 4498-30/10/2012 της υπηκόου ΜΒΑΝΙΑΣ (AIbania)
γεν.22/04/1977

.

Σε συνέχεια της ανωτέρω αίτησης, σας γνωρίζουμε ότι από τα στοιχεία ταυ φοκέλοιι προκύπτει ότι ο
ουντηρών δεν απoδεικvύει ότι διαθέτει ετήσιο προσωπικό εισόδημα επαρκές για τις ανόγκες της
οικογένειας του σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του ΠΔ131/06 (ΦΕΚ 143 Α'), χωρίς να
προσφύγει στο σύστημα κοινωνικής αρωγής της χώρο; (επίδομα ανεργίας).
Ύστερα απά τα παραπάνω, η ανωτέρω αναφεράμενη αλλοδαπή μπορεί εφόσον επιθυμεί να καταθέσει
τροποποιητική αίτηση της ανωτέρω αίτησης σε αυτοτελή άδεια διαμονής με όλα τα εκ ταυ νόμου
προβλεπόμενα δικαιολογητικά που ορίζουν οι διατάξεις του άρθ.60 του Ν.3386/05.
Τέλος επισημαίνεται ότι το επόμενο αίτημα μετά την αυτοτελή για ανανέωση άδειας διαμονής θο
πρέπει να καταταθεί για κάποιον από τους λόγους του Ν.3386/05, πλην της οικογενειακής
επανένωσης.

Ύστερα απά τα ανωτέρω σας επιστρέφουμε με αποδεικτικό επίδοσης που θα μας επιστραφεί το οριθ,

11380882-30/10/12 διπλότυπο είσπραξης ποσαύ 210,00€ και το αριθ. 173735-30/10/12 διπλότυπο
είσπραξης, ποσού 90,00€, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα και παρακαλούμε να κατατεθεί με την
τροποποιητική αίτηση νέο παράβολο, ποσαύ 150,00€, κοθώι; η άδεια διαμονής θα χορηγηθεί για ένα
έτος.

Συν.2 πρωτότυπα παράβολα, ποσού

300,00€.
Με Ενταλή Γ.Γ.Α.Δ.Α.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΚΟΙΝ:

Ν. ΣΜΥΡΝΠ 23/09/20 13

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙ{ΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΑΡ. ΠΡΩΤ.

4’Β3’ ~ _~s/.9/2οi3

rn

Τον κ. Πρόεδρο
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΛΙ{ΤΙΣΜΟΥ~ΝΕΟΑΑΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Εθν. Στέγης & Αρτάκης
Νέα Σμύρνη Τ.Κ. 171.24
Τηλ. 2109333667— Fax 2109357160
e-mail: dirnotikogymn®yahOo.gr

νΠΡΟΣ: Δημοτικού Συμβουλίου
Ενταύθα

Θέμα: «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού που αφορά συνδρομή μέλους.»
Θέτουμε υπ’ όψιν σας την με αρ. πρωτ. 33251/ 21-7-13 αίτηση του
κου
α, κατοίκου Ν. Σμύρνης, επί της οδού
με την οποία ζητάει να του επιστραφεί ως αχρεωστήτως καταβληθέν
το ποσό των 50,00 C, που κατέβαλλε για συνδρομή μέλους, στο πρόγραμμα

Αθλοδιακοπών 2013, για τον γιό του
.με Κωδ. Χρέωσης 159169
και με ΜΑ Παραστατικού 3.210/11-6-2013, διότι δεν συμμετείχε στο ανωτέρω
πρόγραμμα.
Π επιστροφή του παραπάνω ποσού Θα βαρύνει τον Κ. Α. 80.8261.0002
προϋπολογισμού 2013.
Παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Ο Δήμαρχος
λ ί[ΡΙΒΕΣ ΑΝΤLΙ?ΑΦ()
ΣΜΥΡΝΕΤ.25≠’9/2ο23

Σταύρος Τζουλάκης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ταχ. Δ/νση: EL Βενιζέλου 14, 17121 Νέα Σμύρνη
Τηλ: 213 2025851 —853
Fax : 213 2025846
Email: dnsmymi~Ο149.syzekis.gον.gτ
www.υοasmνmi.gον.~r

Ν. Σμύρνη,..2έ.ί.~.ίΖΡι43
Αρ. Πρων

ΠΡΟΣ:
κ. Πρόεδρο
Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Ν. Σμύρνης

ΘΕΜΑ: α) Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης ποσού 4 60.0004 Ευρώ για κάλυψη
των λειτουργικών αναγκών των Σχολείων του Δήμου Ν. Σμύρνης και
β) Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #60.0004 στις Ενιαίες
Σχολικές Επιτροπές.

Κύριε Πρόεδρε,
Κατόπιν σχετικού αιτήματος των Προέδρων των Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για παροχή έκτακτης επιχορήγησης
με σκοπό την κάλυψη τρεχουσών λειτουργικών αναγκών των σχολείων του Δήμου
Ν. Σμύρνης.
Παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο Σώμα να πάρει απόφαση έγκρισης έκτακτης
επιχορήγησης ποσού #60.0004 Ευρώ για κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των
Σχολείων του Δήμου Ν. Σμύρνης, καθώς και την έγκριση και διάθεση του ποσού
#60.0004 Ευρώ στις Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές. Οι πιστώσεις θα βαρύνουν τους
κάτωθι Κ.Α προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2013, ως εξής:
Κ.Α. 00.6711.0002 Ε.Σ.Ε Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης: 30.000 Ευρώ
Κ.Α. 00.6711.0003 Ε.Σ.Ε Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης: 30.000 Ευρώ

-‘

.-

:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
~
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΤΖΟΥΛΑΚΗΣ

Ο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΠΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

Ν. Σμύρνη
Αρ. Πρωτ...Δ4

.

£(3ΞJ~

Δ/ΝΣΗ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣίΑ
ΤΜΗΜΑ : ΕΡΓΩΝ
ΠΛΙ-ΙΡ: ΣΟΦΙΑ ΚΩΒΛΙΟΥ
ΤΗΛ : 213 2025830

ΠΡΟΣ: Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ : «ΕΓΚΡΙΣΠ ΠΡΩΤΟΚΟΑΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΠΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΠΣ
ΠΑΡΑΑΑΒΗΣ»
Σας υποβάλλουμε το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του
έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΟΥ (Ελ
Βενιζέλου)» Αρ.Μελ. 135/2004 καθώς και τακτοποιητικό ανακεφαλαιωτικό πίνακα
του εν λόγω έργου Και σας παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο Σώμα για την έγκρισή
Τους.

Ο Δήμαρχος

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΖΟΥΑΑΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΒΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΞΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ: ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΙΙΗΣ ΙΙΡΟΣΚΟΗΕΙΟΥ
ΑΡ. ΜΕΛ. 135/2804

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΦΡΑΓΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΔΕ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Ο παρών Τακτοποιητικός Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε προκειμένου να
συνοδεύσει το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΙΙΗΣ ΠΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ» με αρ. μελ. 135/2004. Οι. ποσότητες ης μελέτης δεν
παρουσιάζουν αυξομειώσεις με αποτέλεσμα να μην υπάρχει καμία αύξηση του συμβατικού
χρηματικού ποσού παρά μόνο μείωση ης συμβατικής δαπάνης κατά 1467,64 Ευρώ που
αφορά το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών οι οποίες δεν απορροφήθηκαν στο συγκεκριμένο
έργο
Ν. ΣΜΥΡΝΗ 02/09/28Ι3
Η Επιβλέπουσα

ικός Μηχανικός Τ.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΛΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΡΓΟ: «ΛΝΤΙΚΑΤΑΣΤΛΣΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ
ΠΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ (ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ) »
ΛΝΛΔΟΧΟΣ: ΦΡΛΓΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΗΡΩΤΟΚΟΛΑΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΑΑΒΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
‘Εργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ ΠΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ (ΕΛ.
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ»>.
Συνολικής δαπάνης: #9.682,76# Ευρώ (στιμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).
Στο Δήμο Νέας Σμύρνης σήμερα στις I
-(ί.-2012 σι υπογράφοντες:
Ι. Λαζαρίδου Αλίκη Πολ. Μηχ. ως πρόεδρο ης επιτροπής
2. ΜπαΙμάς Νικόλαος Τ.Ε. Πολ. Μηχ. υπάλληλος του Δήμου Ν. Σμύρνης
3. Τσουράκης Κων/νος Δημοτικός Σύμβουλος που ορίσθηκε με ην υπ’
αριθμ.Ι0/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για ην παραλαβή των
έργων.
που αποτελούμε ην επιτροπή που συστάθηκε με ην με αριθμ 2242/2139 Ημερ. 255-2012 Απόφαση ης Περιφέρειας Αττικής, για ην οριστική παραλαβή των εργασιών
που εκτελέσθηκαν για το έργο «ΛΝΤΙΚΑΤΛΣΤΛΣΗ ΚΕΡΛΜΟΣΚΕΠΗΣ ΠΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ
(ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ»>, πήγαμε σήμερα στο έργο με τους επιβλέποντες μηχανικούς
Κωβαίου Σοφία, και με παρόντα τον εκπρόσωπο του αναδόχου ΦΡΑΓΚΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟ , παραλάβαμε τις επιμετρηθείσες εργασίες, με βάση ην εγκεκριμένη
Τελική Επιμέτρηση, όπως αναγράφονται στον κάτωθι πίνακα, σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις:
Α. ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΠΟΣΟ
Α/Α

Ι

ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ
ΕΠΙΚΕΡΑΜΩΣΕΩΣ
ΚΟΑΥΜΙ3ΥΤΗΣ

Μ/Μ

AT.

ΤΗΤΑ

ποΣοπ-ιτΑ Ε[ΙΙΜΕΤΡΙ-ΙΘΕΙΣΑ

ΕΓΚΕΚΡΙ
ΜΕΝΗ

ΑΡΙΘΜ

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

Μ2

Ι

82

82

ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ

ΣΤΕΓΗΣ
ΕΩΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ
ό,00μ, ΔΙΑ
ΚΕΡΑΜΟΥΣ ΚΟΙΛΑΣ

Μ2

2

50

50

ΠΕΝΗΝΤΑ

3

ΣΤΕΓΗ ΞΥΛΙΝΙ-Ι
ΑΝΟΤΓΜΑΤΟΣ ΕΩΣ 6,00Μ.
ΔΙΑ ΚΕΡΑΜΟΥΣ ΚΟΙΑΑΣ

Μ2

3

50

50

ΠΕΝΗΝΤΑ

~

ΕΙΙΙΣΤΡΩΣΙ-ΙΣ ΑΠΑΗΣ ΔΙΑ
ΑΣΦΑΑΤΟΠΑΝΟΥ

Μ2

4

82

82

ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ

ΕΠΙΚΕΡΑΜΩΣΙΣ ΔΙΑ
ΚΟΙΛΩΝ
Μ[ΙΧΑΝΟΠΟΙΗΤΗΩΝ

Μ2

5

82

82

ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ

Μ2

6

190

190

ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ

ΚΑΘΑΙΡΕΣΙ-Ι ΞΥΜΝΗΣ
2

~

ΚΕΡΑΜΩΝ ΚΟΑΥΜΒΗΤΗ

ό

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΟΙ
ΕΠΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑ

ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ
ΑΝΕΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΣΠΑΤΟΥΛΛΡΙΣΜΛΤΟΣ

7

ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
ΚΟΙΝΟΤ ΣΙΔΗΡΩΝ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

Μ2

7

2

2

ΔΥΟ

~

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΙΑ
ΜΟΝΟΤΡΟΧΟΥ

Μ3/1ΟΜ

10

10

10

ΔΕΚΑ

~

ΦΟΡ~1’ΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΚΑΙ
ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΑΝΕΥ
ΧΡΠΣΕΩΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΜΕΣΩΝ

Μ3

11

5

5

ΠΕΝΤΕ

Μ3

12

5

5

ΠΕΝΤΕ

11

ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΙΤΡΟΙΟΝ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΔΙ’
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ (ΑΝΑ
KYBOXL’JOMETPO)

Μ3ΚΜ

13

150

150

ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ

12

ΕΠΙΣΤΡΩΣΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ ΔΙΑ
τΣΙΜΕΝΤ0κΟmΑΑ4ΑΤΟΣ
ΓΙΑΧΟΥΣ 2CM

Μ2

16

10

10

ΔΕΚΑ

10

ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΙΣ ΔΙΑ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
ΕΠ’ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

ΠΑΡΑΤΠΞΡΙ]LΣΕιΞΣ:
Ι. Το υπό παραλαβή έργο εκτελέσθηκε βάσει ης υπ’ αριθμ. 135/2004 μελέτη της
TV. του Δήμου Νέας Σμύρνης.
2’ Το έργο ανατέθηκε στον εργολάβο ΦΡΑΓΚΟΥ ΕΥΑΓΤΕΛΟ με την υπ’αριθμ.
75/2004 απόφαση ης Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Ν. Σμύρνης με
έκπτωση 8% επί Του τιμολογίου.
3. Μεταξύ του Δημάρχου Ν. Σμύρνης και του αναδόχου υπογράφηκε το με αρ.
πρωτ. 31178/02-09-2004 συμφωνητικό για το ποσό των 11.150,40 € μαζί με το

Φ.Π.Α.
4. Η εγκατάσταση του εργολάβου έγινε την 03-09-2004
5. Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ήταν ένας (1) μήνας ήτοι στις 0210-2004 όπως ορίζεται σχετικά στην σύμβαση.
6. Γιατο έργο δεν χρειάσθηκε να συνταχθεί Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας.
‘7. Η τελική δαπάνη του έργου ανήλθε στο ποσό των 9.601,39 € μαζί με το Φ.Π.Α.
Με την εργολαβία αυτή εκτελέσθηκαν σι εξής εργασίες: Το έργο περιλαμβάνει:
Ι. Καθαίρεση στέγης με κεραμίδια
2. Κατασκευή στέγης με κεραμίδια
3. Τοποθέτηση ασφαλτόπανου
4. Χρωματισμοί εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών
8. Η επιτροπή έλεγξε κατά το εφικτό από ποσοτικής άποψης τις εκτελεσθείσες
εργασίες, που ποσοτικά περιλαμβάνονται στα πρωτόκολλα αφανών εργασιών και
τα επιμετρητικά σχέδια και αναγράφονται στην εγκεκριμένη Τελική
ιμέτρηση,

έπειτα δε από σποραδικούς επί τόπου ελέγχους βρήκε ότι αυτές ανταποκρίνονται
προς τις ποσόητες της Τελικής Επιμέτρησης καιτις παραλαμβάνει.
9. Η επιτροπή αφού έλεγξε κατά το εφικτό από ποιοτικής απόψεως τις εργασίες του
έργου, διαπίστωσε ότι ανταποκρίνονται ικανοποιητικά στις σχετικές
προδιαγραφές και τις παραλαμβάνει ως καλώς εκτελεσθείσες.
ΙΟ. Λοιπές παρατηρήσεις ης Επιτροπής και του αναδόχου:
Ή επιτροπή έχει να παρατηρήσει τα εξής παρακάτω:
.

~ι.(λίΚι&~’)υ

Π~k ΤΟΙ’ήΑΝΑΛΟΧΟ

!ϊ Ι

γΔΤΕΜΟΣ
φρρiκ0’~”4ΤΡ’ 1~ ~1ΩΝ ΕΡΓΩΝ
εΡΓΟΜΒ0Σ$’~1ΨλΒί%Ν~ Τ.Κ. Ι7~ 2~
ΑΓ. ΦΩΤΕΙη’7411 AL? N. ΣΜΥΡΝΗΣ
ΑΦΜ. ο44

ΟΙ ΕΙΗΒΔΕΠΟ.

Η ΕΓΠΤΡΟΓΙΗ λ
Ι)Λαζαρίδου1,1jκη

2)Μπαϊμάς Ν~λαος~.
3)Τσουράκης Κων/νος

ΕΡΓΟ : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Ε. ΦΡΑΓΚΟΥ

Τακτοποιητικός Ανακεφαλαιωτικός

ΑΙΑ

Περιγραφή Εργασίας

Μαν
Μέτρ

ΑΤ.

Τιμή

Κεφάλαιο Ιο
1 καθαίρεσιςεπικεραμώσεως
κολυμβητής

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Πασότητε
Δαπάνη
ς
Μερική (€)
Ολική (€)

ΤΕΛ. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΑΝΑΚ.
Γίσσότ.
Δαπάνη
Τελ. Ανα. Μερική (€)
Ολική (€)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΑΝΑΚ.
Ποσότ.
Δαπάνη
Πρ. Ανα.
Μερική (€) Ι Ολική (€)

Ι m2

1093

82

896,26

82

896,26

2 Καθαίρεσις ξύλινης στέγης,
ανοίγματος έως 6,00m δια
κεράμους κοΙλος

2 m2

9,76

50

488,00

50

488.00

3 Στέγη ξύλινη, ανοίγματος έως
6.00m δια κεράμσυς κοίλας

3

m2

37,82

50

1.891,00

50

1.891,00

4 Επ[στρωσις απλή διά
ασφαλτοπάνου

4 m2

9,31

82

763,42

82

763,42

5 Επικεράμωαις δια κοίλων
μηχανοΠοίητών κεράμων
κολυμβητή

5 m2

22,48

82

1.843,36

82

1,843.36

6 Χρωματισμοί κοινοί επί

6 m2

13,60

190

2.584,00

iSo

2.584,00

7 m2

18,99

2

37,98

2

37,98

2,52
10,07

10
5

25,20
50,35

10
5

25,20
50,35

12 m3

2,05

5

10,25

5

10,25

13 m3km

0,34

150

si,oo

ISO

si,oo

20,35

10

203,50

10

203,50

Διαφ. Αρχ.ΙΣυμπ. Συμβ.
Επf πλέον Επι έλαττον
(€)
(€)

Διαφορές Εγκρ.
Επί
πλέον

Επι
έλαττον

επιφανειών επιχρισμάτων διά
πλαστικού χρώματος άνευ
προηγουμένου
απατουλαρίαματας
7 Ελαιοχρωματιαμοί κοινοί σιδηρών
επιφανειών
8 Μετοφαρά διά μανότροχαυ
9 ΦορτοεκφόρτοσΙς καί διάστρωαις
άνευ χρήσεως μηχανικών μέσων
10 Φορτοεκφόρτωσίς διά μηχανικών
μέσων επ αυτοκινήτου προς
μεταφοράν
II Καθαρά μεταφορά προΙόντων
εκοκαφής δι αυτοκινήτου (ανά
κυβοχιλιόμετρα)
12 Επιστρώσεις δαπέδων Και
κατασκευσί περιθωρίων δια
ταιμεντοκονιάματος πάχαυς 2cm

10 κμΙθμ
11 m3

Ιό m2

Σύνολα Κεφαλαίου
Σε Μεταφορά:
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΟΥ (ΑΡ. ΜΕΛ. 135/2004)

8.844,32 8.844,32
8.844,32

0,00

8.844,32 8.844,32
8.84432

Σελίδο :1 από 3

ΝΑ

Περιγραφή Εργασίας
hπά Μεταφορά:
Σύνολα Εργασίων
Απρόβλεπτο
Σύνολο:
Εκτπωση (%)
Σύνολο:
Φ.Π.Α (%)
Σύνολο:

ΑΤ,

Μσν ‘
Μέτ
~

Τιμή

ΑΡΧΙΚΟ! ΠΡΟΥΠΟλΟΓίΣΜΟΣ
ΤΕΛ. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΧ
ΑΝ/ΙΚ.
ΓίΡΟΤΕίΝΟΜΕΝΟΣ
ΑΝΑΚ.
Διαφ.
Αρχ.ΙΣυμττ,
Συμβ. Διαφορές
Εγκρ.
Ποσότητε
Δαπάνη
Ποσότ.
Δαπάνη
Ποσότ,
Δαπάνη
Επί πλέον
Επι έλαι-τσν
Επί
Em
ς
Μερική (€)
Ολική (€) Τελ. Ανακ. Μερική (€)
Ολική (€) Πρ. Ανακ. Μερική (€)
Ολική (€)
(€)
(€)
πλέον έλαττον
8.84432
0,00
8.844,32
8.844,32
8.844,32
1.426,87
0,00
1426,87
10.271,19
8.844,32
1426,87
8,00%
-821,70
8,00%
-707,55
-114,15
9.449,49
8.136,77
1.312,72
18,00%
1,700,91
19,00%
1.545,99
154,92
11.158,40
9.682,76
1.467,64

Γενικό Σύνολο:
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣW ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΓΙΗΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΟΥ (ΑΡ. ΜΕ/Ι. 135/2004)

11.150,40

9.682,76

1.467,64
Σελίδα :2 από 3

Σύνολο υπε~βάσεων αργιιςής σύμβασης και συμττληοωυατικών συυ βάσεων
~εισ
Σύνολο ΕργσσΊων
Απρόβλεπτο
Σύνολο :
Εκπτωοη (%)
Σύνολο :
Φ.Π.Α (%)
Σύνολο:
Γενικό Σύνολο:

8,00%
18,00%

π

8.844,32
1.426,87
10.271,19
-821.70
9.449,49
1.700,91
11.150,40
11.15040

~νόιενΑΠ

8,00%
19,00%

Ο προιστάμενος της
διειιθύνουσας υπηρεσίας

Ο Ανάδοχος

8.844,32 ΥΠΕΡΒΑΣΗ Της σρχικής σύμβασης κατά 0σαΕυρώ ή ποσοστό 0,00%
0,00
8.84432 ΜΕΙΩΣΗ της αρχικής σύμβοσης Κατά Ι.426,87Ευρώ ή ποσοστό 13,89%
-707,55
8.136,77 ΜΕΙΩΣΗ της σρχtκής σύμβασης Κατά Ι.312,72Ευρώ ή ποσοστό 13,89%
1.545,99
9.882,76 ΜΕΙΩΣΗ της σρχικής σύμβασης κατά 1.467,ό4Ευρώ ή ποσοστό 13,16%
9.682,76 ΜΕΙΩΣΗ της αρχΙκής σύμβασης Κατά 1.467,ό4Ευρώ ή ττασσστό 13,16%
Ήτοι ΧΙΛΙΩΝ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΛΕΠΤΩΝ

Η επιβλέποιJσα μ

I

π

ΒΑΙΥ 4’

‘~νΜ. ί:42$

49

PNH Τ.Κ. 171 21
psi-il

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΤΙΗΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΟΥ (ΑΡ. ΜΕΑ. 135(2004)

ΣελΙόσ :3 από Ζ

Ο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΠΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

Ν. Σμύρνη».kLέΕj2C’L3
Αρ. Πρωτ
2ς33

Δ/ΝΣΗ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ: ΕΡΓΩΝ
ΠΛΗΡ: ΣΟΦίΑ ΚΩΒΑΙΟΥ
ΤΗΛ :213 2025830

ΠΡΟΣ: Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ: <ιΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΑΑΒΗΣ»
Σας υπο3άλλουμε το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής Του
έργου «ΚΑΘΑΙΡΕΣΙ{ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ» Αρ.Μελ. 61/2004 και
σας παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο Σώμα για την έγκρισή του.

Ο Δήμαρχος


ΣΤΑΥΡΟΣΤΖΟΥΛΛΜΙΣ

ΕΡΓΟ: «ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ
ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ».
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΦΡΑΓΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΗΡΩΤΟΚΟΑΛΟ ΗΡΟΣΩΡΙΝΠΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΠΣ ΠΑΡΑΑΑΒΠΣ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
‘Εργου «ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ».
Συνολικής δαπάνης: #ΙΟ.997,Ι6#Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

4.12.4..-

Στο Δήμο Νέας Σμύρνης σήμερα στις
2013 σι υπογράφοντες:
1. Γιαννικούρή Μαρία, Αρχιτέκτων Μηχανικός, υπάλληλος του Δήμου Μοσχάτου
Ταύρου ως πρόεδρο της επιτροπής
2. Δημητρίου Ευτυχία, Πολιτικό Μηχανικό υπάλληλος του Δήμου Παλιού
Φαλήρου.
3. Τσουράκης Κων/νος Δημοτικός Σύμβουλος που ορίσθηκε με την υπ’
αριθμ.10/20Ι2 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την παραλαβή των
έργων.
που αποτελούμε την επιτροπή που συστάθηκε με την με αριθμ. 2241/2138 Ημερ.
25/5/2012 Απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, για την οριστική παραλαβή των
εργασιών που εκτελέσθηκαν για το έργο «ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΔΙΑΦΙΙΜΙΣΤΙΚΩΝ
ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ», πήγαμε σήμερα στο έργο με τους επιβλέποντες μηχανικούς Κωβαίου
Σοφία, και με παρόντα τον αναδόχου ΦΡΑΓΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΑΟ , παραλάβαμε τις
επιμετρηθείσες εργασίες, με βάση την εγκεκριμένη Τελική Επιμέτρηση, όπως
αναγράφονται στον κάτωθι πίνακα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις:
Α. ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

-

ΤΕΑΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
1. Το υπό παραλαβή έργο εκτελέσθηκε βάσει ης υπ’ αριθμ. 61/2004 μελέτη ης
Τ.Υ. του Δήμου Νέας Σμύρνης.
2. Το έργο ανατέθηκε στον εργολάβο ΦΡΑΓΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΑΟ με την υπ’αριθμ.
35/2004 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής με έκπτωση 8% επί του
τιμολογίου.
3. Μεταξύ Δημάρχου Νέας Σμύρνης και του νόμιμου εκπροσώπου ης κοινοπραξίας
υπογράφηκε το με αρ. πρωτ. 17765/27-05-2004 συμφωνητικό για το ποσό των
11.150,40 € μαζί με το Φ.Π.Α.
4. Η εγκατάσταση του εργολάβου έγινε την 28-05-2004.
5. Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ήταν τρείς (3) μήνες ήτοι στις
27/08/2004 όπως ορίζεται σχετικά στην σύμβαση.
6. Για το έργο έχει συνταχθεί ένας (1) Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών που
έχει εγκριθεί με την υπ αριθμ. 375/2005 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

7. Η τελική δαπάνη του έργου ανήλθε στο ποσό των 10.997,16 μαζί με το Φ.Π.Α.
Με την εργολαβία αυτή εκτελέσθηκαν οι εξής εργασίες: Το έργο περιλαμβάνει:
1. Καθαιρέσεις και Μεταφορά Διέφημιστικών Πινακίδων
8. Η επιτροπή έλεγξε κατά το εφικτό από ποσοτικής άποψης τις εκτελεσθείσες
εργασίες, που ποσοτικά περιλαμβάνονται στα πρωτόκολλα αφανών εργασιών και
τα επιμετρητικά σχέδια Και αναγράφονται στην εγκεκριμένη Τελική Επιμέτρηση,
έπειτα δε από σποραδικούς επί τόπου ελέγχους βρήκε ότι αυτές ανταποκρίνονται
προς τις ποσότητες ης Τελικής Επιμέτρησης και τις παραλαμβάνει.
9. Η επιτροπή αφού έλεγξε κατά το εφικτό από ποιοτικής απόψεως τις εργασίες του
έργου, διαπίστωσε ότι ανταποκρίνονται ικανοποιητικά στις σχετικές
προδιαγραφές και τις παραλαμβάνει ως καλώς εκτελεσθείσες.
ΙΟ. Λοιπές παρατηρήσεις της Επιτροπής Και του αναδόχου:
Η επιτ οπή έχμνμ παρατηρήσει τα εξής παρακάτω:
,

Ι

51ω

2

Ζ.

/
#111

.

,&~..

ΓΙΑ ΤΟΝ
ΑΝΑΔΟΧΟ

Η ΕΓΙΙΒΛΕΠΟΥΣΑ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1) Γιαννικούρη Μαρία

ΦΡΑΓΚΟΥ

ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΔΗΜ\ & (Δ ΓΗωΝ ΕΡΓΩΝ
ΑΓ. ΦΩΤΕΙΝΗ! 40- Ν./ΧΜΥΡΝΗ Τ.κ. 171 21
ΑΦΜ. 044263749 -‘~ζ4dΥ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ
ΤΗΛ.: 210 b~7Ο-115

Ξ

2)

3)

Κων/νος

06 ΙΕΠ, 2013

0
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ν. Σμύρνη

ΝΟΜΟΣ ΑΠΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

Αρ. Πρωτ

.

44~ή Ό

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣίΑ
ΤΜΗΜΑ : ΕΡΓΩΝ
ΠΛΗΡ ΣΟΦΙΑ ΚΩΒΑΙΟΥ
ΤΗΛ :213 2025830

ΠΡΟΣ: Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ : «ΕΓ’ΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΗΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ
ΠΑΞΡΑΛΑΒΗΣ»
Σας υποβάλλουμε το πρωτόκολλο προσωρwής και οριστικής παραλαβής του
έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» Λρ.Μελ.
135/2010 και σας παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο Σώμα για ην έγκρισή Του.

Ο Δήμαρχος

____

.

?

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΖΟΥΛΑΚΗΣ

ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» ΑΡ.ΜΕΛ.Ι35/2010
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Κ/Ξ Γ. ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ
ΣΙΑ Ο.Ε. ΚΟΣΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

-

ΠΡΩΤΟΚΟΑΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΠΣ ΙΙΑΡΑΛΑΒΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
‘Εργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ».
Συνολικής δαπάνης: #43.649,78#Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

.-.ο2.-

Στο Δήμο Νέας Σμύρνης σήμερα στις &Δ.
2013 οι υπογράφοντες:
Ι. Κασούρα Κων. Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος του Δήμου Γλυφάδας ως
πρόεδρο ης επιτροπής
2. Μπαντή-Μπατιδογιάννη Ειρ. Τ.Ε. Τοπ. Μηχ. υπάλληλος του Δήμου Ν.Σμύρνης.
3. Τσουράκης Κων/νος Δημοτικός Σύμβουλος που ορίσθηκε με ην υπ’
αριθμ.10/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για ην παραλαβή των
έργων.
που αποτελούμε ην επιτροπή που συστάθηκε με ην με αριθμ. 2240/2137 Ήμερ.
25/5/2012 Απόφαση ης Περιφέρειας Αττικής, για ην οριστική παραλαβή των
εργασιών που εκτελέσθηκαν για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ», πήγαμε σήμερα στο έργο με τους επιβλέποντες
μηχανικούς Κωβαίου Σοφία, και με παρόντα τον εκπρόσωπο ης αναδόχου
Κοινοπραξίας Γ. ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΚΟΣΜΑΣ ΒΑΣΙΑΕΙΟΣ,
παραλάβαμε τις επιμετρηθείσες εργασίες, με βάση ην εγιιεκριμένη Τελική
Επιμέτρηση, όπως αναγράφονται στον κάτωθι πίνακα, σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις:
-

Α. ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

-

ΤΕΛΙΚΗ ΕmΜΕΤΡΙ-ΙΣΗ
“ΟΣΟ

ΜΑ

ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Μ/Μ

ΑΠ

~

Ι
~

~

ποΣοπ-1ΤΑ ΕΙΙΙΜΕΤΡΗΘΕΙΣΑ

ΤΗΤΑ

ΕΓΚΕΚΡΙ I
ΜΕΝ” Ι “Ρ18Μ.

ΟΑΟΓΡΑΦΩΣ

ΚΑΘΑΙΡΕΣΕ~Σ

Ι

ΑΩΟΞΗΑΩΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ
1-ΙΣΙΔΗΡΩΝ
ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

Μ2

1.1

100

100

2

ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ
ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ ΤΟΙΧΩΝ
ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΧΩΡΙΣ
ΝΑ ΚΑΤΑΙ3ΑΛΑΕΤΑΙ
ΠΡΟΣΟΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΚΕΡΑΙΩΝ
ΠΛΑΚΩΝ

Μ2

1.2

50

50

ΙΙΕΝΗΝΤΑ

ΤΑ ΧΕΡΙΑ
ΥΑΙΚΩΝ ΕΠΙ
ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΤΟΝ

1.3

15

IS

ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΑΙΚΩΝ ΜΕ
ΜΟΝΟΤΡΟΧΟ

ΤΟΝΙΟΜ

1.4

30

30

ΤΡΙΑΝΤΑ

I

ΕΚΑΤΟ

ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΜΕ

Ι

5

Ι

ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΔΙ’ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
ΕΙΔΙΚΩΝΚΑΔΩΝ

Ι

ΤΕΜ.

Ι

j

Ι

Ι

1.5

j

3

Ι

3

Ι

Ι

ΤΡΙΑ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - Ε[ΙΙΣΤΡΩΣΕΙΣ

ό

ΕΞΥΓΕΙΛΝΣΗ ΜΟΝΩΣΗ
ΔΙΑΒΡΩΜΕΝΟΥ
ΟΠΑΙΣΜΟΥ

7

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΕ
ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ
ΕΦΥΑΑΩΜΕΝΑΗ ΜΗ
(ΜΑΤ)Η ΟΞΥΜΑΧΑ
(ΓΚΡΕ). ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΕ
ΠΛΑΚΙΔΙΑ
ΕΦΥΑΛΩΜΕΝΑ Ή
ΟΕΥΜΑΧΑ 20Χ30 ‘Η
20)120 CM

8

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΡΩΣΕΩΝ
ΑΠΟ ΚΥΨΕΑΩΤΟ
ΚΟΝΙΟΔΕΜΑ ΓΙΑ TI-IN

Ι
ΤΕΜ.

2.1

Ί

Ί

ΕΝΑ

Μ2

2.2

121

121

ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ

Μ3

2.3

29

29

ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ

Μ2

2.4

40

40

ΣΑΡΑΝΤΑ

ΜΜ

2.5

37

37

ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ

ΜΟΝΩΣΗ ΔΩΜΑΤΩΝ

ΔΙΠΛΟΙ
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟΙ
ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΙ
ΥΑΑΟΠΤΝΑΚΕΣ
ΣΥΝΟΑΙΚΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ~
ΜΜ(ΚΡΥΣΤΑΑΑΟ
Smm,ΚΕΝΟ 8mm,
ΚΡΥΣΤΑΑΑΟ 5mm)

10

ΞΥΑΙΝΕΣ ΚΑΣΣΕΣ ΣΕ
ΔΡΟΜΙΚΕΣ
ΟΠΤΟΓΙ Α IN ΘΟΔΟΜ ΕΣ

ΔΙΚΤΥΑ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ)

ΙΙ

ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ,

ΜΜ

3.1

15

15

ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ

ΜΜ

3.2

Ί5

15

ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 160mm

12

ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΑΓΙΟ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ,
ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 250mm

13

Σ ΙΔ Η ΡΟΣΩ Α Ι-ΙΝΑΣ
ΓΑΑΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ
ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 2iπs

MM

3.2

2,20

2,20

ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ

Ί4

ΚΛΑΥΜΑΤΑ
ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ
ΚΟΙΝΑ

ΧΓΡ

3.4

48

48

ΣΛΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ

Ί5

ΠΩΜΑ (ΤΑΠΑ)
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ
ΠΛΑΣΤΙΚΟ PVC
ΔΙΑΜΕΤΡΟΥΦΙΟΟmm,

ΤΕΜ

3.5

Ί3

13

ΔΕΚΑΤΡΙΑ

Π ΑΗ ΡΩΣ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟ

Ι

_; 1*

ιό

ΣΙΔΗΡΟΣΩΑΝΝΑΣ
ΓΑΑΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣΜΕ
ΡΑΦFΙ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 2ΙΝS

ΜΜ

3.6

2,20

220

ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ

17

ΗΑΕΚΤΡΟΚΙΝΙΙΤΟ
ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ
ΣΥΓΚΡΟΠΙΜΑ ΥΔΑΤΟΣ
ΠΑΡΑΟΧΙΙΣ 20Μ3!Η

ΤΕΜ

3.7

I

I

ΕΝΑ

IS

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ
ΚΑΑΥΜΜΑ
ΟΡΘΩΓΩΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΤΟΜFΊΣ Ι4ΟΧΊ4ΟΜΜ

ΤΕΜ

3.8

4

4

ΤΕΣΣΕΡΑ

19

ΘΕΡΜΙΚΤ-1 ΜΟΝΩΣΗ
ΣΩΛΗΝΩΝ ΤΥΠΟΥ
ARMAFLEX 9mm ΓΙΑ
ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΣΩΑ1-ΙΝΑ
Φ22mm

ΜΜ

3.9

9,70

9,70

ΕΝΝΕΛ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΙ-ΙΝΤΑ

ΤΕΜ.

310

10

10

ΔΕΚΑ

ΣΠΥΡΑΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ
20

ΤΝΟΧ
ΤΥΠΟΥ
ΑΙSΙ
304ΒΑΡΕΩΣ
ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ
%“
ΜΗΚΟΥΣ 30cm
ΕΡΜΑΡΙΟ ΥΔΡΟΛΙ-ΙΨΙΑΣ

21

ΜΕ ΚΑΑΥΜΜΑ
ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΟ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 45Χ70CΜ

ΤΕΜ.

3.11

Ί

Ί

ΕΝΑ

22

ΘΕΡΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΜΕ FRELEN
ΠΑΧΟΥΣ 0,5cm

Μ2

3.12

19,95

19,95

ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ
ΠΕΝΤΕ

23

ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΜ
ΤΡΙΠΟΑΙΚΟ ΔΙΑΤΟΜΗΣ
3Χ Ί,5mm2

ΜΜ

3.13

161

161

ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΊ-ΙΝΤΑ ΕΝΑ

24

ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΜ
ΤΡΙΠΟΑΙΚΟΔΙΑΤΟΜΗΣ
3Χ2,5mm2

ΜΜ

3.14

200

200

ΔΙΑΚΟΣΙΑ

ΠΑΡΑΤΠΡΗΣΕΙΣ:
1. ΤΟ υπό παραλαβή έργο εκτελέσθηκε βάσει ης υπ’ αριθμ.
μελέη ης
Τ.Υ. Του Δήμου Νέας Σμύρνης.
2. Το έργο ανατέθηκε στην Κ/Ξ Γ. Κ.ΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΚΟΣΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ με την υπ’αριθμ. 178/2010 απόφαση ης Δημαρχιακής Επιτροπής με
έκπτωση 3% επί του τιμολογίου.
3. Μεταξύ Δημάρχου Νέας Σμύρνης και του νόμιμου εκπροσώπου ης κοινοπραξίας
υπογράφηκε το με αρ. πρωτ. 38051/02-09-2010 συμφωνητικό για το ποσό των
43.650 € μαζί με το Φ.Π.Α.
4. Η εγκατάσταση του εργολάβου έγινε στις 03-09-2010.
5. Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ήταν ενενήντα (90) ημερολογιακές
ημέρες και έληγε στις 2/12/20 10 όπως ορίζεται σχετικά σην ~5μβαση.
.

6. Για το έργο έχει συνταχθεί ένας (1) Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών που
έχει εγκριθεί με την υπ αριθμ. 191/2010 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
7. Η τελική δαπάνη Του έργου ανήλθε στο ποσό των 41649,78€ μαζί με το Φ.Π.Α.
Με την εργολαβία αυτή εκτελέσθηκαν σι εξής εργασίες:
Ι.
2.
3.
4.
5.
6.

Αποξυλώσεις κουφωμάτων και καθαιρέσεις πλακιδίων
Εξυγίανση οπλισμού
Επένδυση τοίχων με πλακίδια
Τοποθέτηση ξύλινων κασσών
Τοποθέτηση διπλών υαλοπινάκων επί αλουμινίων
Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες τοποθέτηση αντλητικού συγκροτήματος και
τοποθέτηση αεραγωγού.

8. Ή επιτροπή έλεγξε κατά το εφικτό από ποσοτικής άποψης τις εκτελεσθείσες
εργασίες, που ποσοτικά περιλαμβάνονται στην εγκεκριμένη Τελική Επιμέτρηση,
έπειτα δε από σποραδικούς επί τόπου ελέγχους βρήκε ότι αυτές ανταποκρίνονται
προς τις ποσότητες ης Τελικής Επιμέτρησης και τις παραλαμβάνει.
9. Η επιτροπή αφού έλεγξε Κατά το εφικτό από ποιοτιιιής απόψεως τις εργασίες του
έργου, διαπίστωσε ότι ανταποκρίνονται ικανοποιητικά στις σχετικές
προδιαγραφές και τις παραλαμβάνει ως καλώς εκτελεσθείσες.
ΙΟ. Λοιπές παρατηρήσεις ης Επιτροπής και του αναδόχου:
Η επιτροπή έχει να παραηρήσει τα εξής παρακάτω:

ΓΙΑ ΤΟΝ
ΑΝΑΔΟΧΟ

Η ΕΠ~ΒΛΕΠΟΥΣΑ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1) Κασούρα

2
7’

2) Μπαντή ~

3) Τσουράκης Κων/νος

ΕΑΛ~1ΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΓΓΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣΝΕΑΣΣΜΥΡΝΗΣ

!

/
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

~ΞΙΞ~Ί
ΤΜΗΜΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ
TAX. Δ/ΝΣΗ

: Αποχετεύσεων
:
: Ελ. Βενιζέλου 14
Ν. Σμύρνη— 17121

ΠΛΗΡΟΦ.
ΤΗΛ.
FAX

: Α. Μερκούρη
:213-2025810
:213-2025808

ΑΡ. ΠΡΩΤ.:

ΠΡΟΣ:

4~

/

Κο Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:

ΘΕΜΑ:
1) ΕΓΚΡΙΣΗ
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΑΠΕ)
2) ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ]ΙΡΟΘΕΣΜL&Σ ΗΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
του έργου : «ΕΙΙLΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»
με αρ. μελ : 73/12

r

-

Παρακαλώ, όπως εισηγηθείτε στο Σώμα την έγκριση του 1~” Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών
(Α.Π.Ε.) του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» με Αρ. Μελ:73/2012.
Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκαν για να ολοκληρωθούν οι εργασίες συντήρησης
των Σχολικών Συγκροτημάτων και να εκσυγχρονιστούν παλαιές εγκαταστάσεις και κατασκευές, καθώς επίσης
και να καλυφθούν ανάγκες που προέκυψαν κατά την πρόοδο των εργασιών του έργου και την παράλληλη
λειτουργία των σχολείων, με αυξομειώσεις ποσοτήτων και με ταυτόχρονη απορρόφηση των απροβλέπτων.
Ο συγκεκριμένος I ος ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών (ΑΠΕ) είναι μειωτικός (αφαίρεση ης
δαπάνης ασφάλτου και ης αντίστοιχης δαπάνης FE & ΟΕ). Η τελική δαπάνη ανέρχεται σε ποσό #142.5Ιό,09~
(με ΦΠΑ και πρόβλεψη αναθεώρησης), ήτοι παρουσιάζει μείωση ποσού 2.846,26 € και ποσοστού 1,958%.
-

Παρακαλώ επίσης, όπως εισηγηθείτε στο Σώμα την έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των
εργασιών του έργου (που είχε συμβατική προθεσμία περαίωσης εννέα (09) μήνες, ήτοι έως 28-09-2013,
σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 61249/28-12-2012 σύμβαση) κατά δύο (02) μήνες ήτοι μέχρι την 28-1 1-20 13,
χρόνος που απαιτείται για την άρτια ολοκλήρωση των εργασιών ης μελέτης, όπως διαμορφώθηκαν με τον εν
λόγω Α.Π.Ε.

Συνημμένα:
ο 10ς Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου
η από 26-09-20 13 αιτιολογική έκθεση ης επιβλέπουσας μηχανικού
υπ’ αρ. πρωτ.48457/25-09-2013 αίτηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του αναδόχου του
εργου
Ν

/tΞ) ‘~ς~ QΞ~Ι~ Ί~ ~“

!‘

‘~

~

Ο~Η1’½ΑΡΧΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΖΟΥΛΑΚΗΣ
-?

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΠΙΚΙ-ΊΣ
ΔΗΜΟΣΝΕΑΣΣΜΥΡΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΜΗΜΛ
ΓΡΑΦΕΙΟ
TAX. Δ/ΝΣΗ

/

/

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ :

: Τεχνικών Υπηρεσιών
:
:

: Ελ. Βενιζέλου 14

ΑΡ. ΜΕΛ.:

73/12

Ν. Σμύρνη— 17121
ΠΑΗΡΟΦ.
TWA.
FAX

: Λ. Μερκούρη
:213-2025810
:213-2025808

ΕΡΓΟ:

ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
συνοδεύσυσα
α) Τον 10V ΑΝΑΚΕΦΑΑΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Α.Π.Ε.)
β) την υπ’ αρ. πρωτ. 48457/25/09/2013 ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ [ΙΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ο I ος ανακεφαλαιωτικός Πίνακας εργασιών (Α.Π.Ε.) συντάχθηκαν για να ολοκληρωθούν οι εργασίες συντήρησης
των Σχολικών Συγκροτημάτων και να εκσυγχρονιnτούν παλαιές εγκαταστάσεις και κατασκευές, καθώς επίσης και να
καλυφθούν ανάγκες που προέκυψαν κατά την πρόοδο των εργασιών του έργου και την παράλληλη λειτουργία των σχολείων
αλλά και από καταστροφές που προκλήθηκαν από εξωσχολικούς, καταλήψεις, ακραία καιρικά φαινόμενα κλπ.
Για την ολοκλήρωση των ανωτέρω εργασιών παρουσιάζονται αυξομειώσεις των συμβατικών ποσοτήτων της μελέτης
λόγω των αναγκών που προέκυψαν κατά την πρόοδο των εργασιών του έργου και έπειτα από οχλήσεις συλλόγων εκπ/κων,
γονέων κ.ά. για την εξάλειψη της επικινδυνότητας ολισθηρότητας των εξ. αύλειων χώρων αλλά και από τον έλεγχο των
υγειονομικών υπηρεσιών της Νομαρχίας για ην ασφαλή λειτουργία των σχολ. συγκροτημάτων.
Οι εργασίες αυτές προέκυψαν εκ των υστέρων, δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν κατά τον χρόνο εκπόνησης της
μελέτης του έργου αλλά κρίνονται απαραίτητες για την αρτιότητα, η λειτουργικότητα και την ολοκλήρωση του έργου.
Επισημαίνεται εξάλλου ότι, σύμφωνα και με την τεχνική έκθεση της υπ’αρ. 73/12 μελέτης, οι ποσότητες των άρθρων
που αναφέρονται στην προμέτρηση και στον προϋπολογισμό ης μελέτης είναι ενδεικτικές καθώς είναι αδύνατη η ακριβής
προμέτρηση των εργασιών αφού πρόκειται για έργο συντήρησης κατασκευών σε όλα τα σχολικά συγκροτήματα του Δήμου και
σι περισσότερες εργασίες προκύπτουν κατά την λειτουργία των σχολείων καθ’ όλη την διάρκεια του σχολικού έτους.
Ο συγκεκριμένος Ιος ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών (Α.Π.Ε) είναι μειωτικός (αφαίρεση της δαπάνης
ασφάλτου και της αντίστοιχης δαπάνης ΓΕ & ΟΕ ), με αυξομειώσεις ποσοτήτων και με ταυτόχρονη απορρόφηση των
απροβλέπτων. Η τελική δαπάνη ανέργεται σε ποσό #142.516.09# (ιιε ΦΠΑ και πρόϋλενιη αναθεώρησης), ήτοι παρουσιάζει
μείωση ποσού 2.846,26 €και ποσοστού 1,958%.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (μεπροτεινόμενο 1° Α.Π.Ε.)
Αναλυτικά:
Δαπάνη Εργασιών (με ΓΕ+ΟΕ) μετά την έκπτωση)
Απρόβλεπτα

.

113.886,11
0,00


ΔαπάνηΕργασιών(1)
Πρόβλεψη Δαπάνης Αναθεώρησης

:
:

113.886,11
] .980,63


Ε

Δαπάνη Εργασιών (2)
Φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) 23%

:
:

115.866,74
26.649,35


142.516,09

Συνολική Δαπάνη (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Το ανωτέρω έργο (σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 61849/28-12-2012 σύμβαση) είχε συμβατική προθεσμία περαίωσης
εννέα (09) μήνες, ήτοι έως 28-09-2013. Με τον συγκεκριμένο Α.Π.Ε. προτείνεται παράταση της προθεσμίας περαίωσης
Των εργασιών κατά δύο (02) μήνες, ήτοι μέχρι την 28-Ι ]-2013 (σύμφωνα και με την συνημμένη αίτηση παράτασης του
αναδόχου), χρόνος που απαιτείται για την άρτια ολοκλήρωση των εργασιών της μελέτης, όπως διαμορφώθηκαν με τον εν λόγω
Α.Π.Ε, σε συνδυασμό με την παράλληλη, καθημερινή και ολοήμερη λειτουργία των σχολικών συγκροτημάτων που απαιτούν η
εκτέλεση των εργασιών να διεξάγεται σταδιακά ώστε να διαφυλαχθεί η ανεμπόδιστη λειτουργί~των σχολείων και ii ασφάλεια
των μαθητών και των εκπαιδευτικών.

.

H ΕrΙΙ”qΟΥΣΑ
ΑΟΥ4(14~ΙήQΡΚΟΥΡΗ
Πολιτιkός η’χανικός Τ.Ε.

έ,~

73

Τ~ΚΝ Ι kH ~ΓΑΙ ~ IA

;.;Ξ{ι3ι)
ά-Ι.

;)Ι133
ΕΓ’Η~ί:.

ΙV’ά~C~ι-α’%. Ο..~

ΓΕΡΑΝΙΟΥ 38
ΑΘΗΝΑ 10431
ΤΗΛ 2109370113 ΦΑΞ 2109370115

ΑΘΗΝΑ

ΠΡΟΣ:

25-9-2013

ΔΗΜΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
κα ΛΟΥΚΙΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ

ΕΡΓΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙ ΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.
ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
-

Λόγω των αυξημένων απαιτήσεων του παραπάνω έργου καθώς και των
νέων και πρόσθετων Εργασιών, όπως αυτές μας γνωcποποιήθηκαν από
την υπηρεσία (μετά από υποβολή νέων αιτημάτων από τα σχολεία, αλλά
και από την υγειονομική υπηρεσία) κυρίως λόγω της επικινδυνότητας
των Εξωτερικών δαπέδων αρκετών σχολείων αλλά και από ψθορές και
καταστροφές που έγιναν από εξωσχολικσύς, καταλήψεις ακραία
καιρικά ψαινόμενα κλπ, αιτούμαστε τταράταση εκτέλεσης εργασιών του
παραπάνω έργου για δύο (2) μήνες έως 28—1 1 —201 3. Η συγκεκριμένη
παράταση θα εξασψαλίσει την ασψαλή και ολοκληρωμένη Εκτέλεση των
εργασιών παράλληλα με τη λειτουργία των σχολείων. Η συμβατική
προθεσμία του έργου ήταν 9 μήνες και έληγε την 28-09—201 3.
ΓΙΑ ΤΗΝ

Η.

V

ΜΙΧ’

ιχα ή λ

Ελληνική Δημοκρατία
Περιφέρεια Αττικής
Δήμος Νέας Σμύρνης
Γραφείο Δημάρχου
Ταχ. Δ/νση:
Ταχ. Κώδικας:
Τηλ.:
Αριθ. Fax:
Ηλεκ. ΔΙνσ’η:

Νέα Σμύρνη,
Αρ.πρωτ.:

z1~/3] 21013
413

λ33

Ελ. Βενιζέλου 14
17121—Ν. Σμύρνη
213 2025 851-853
2132025846
dπsrnyrni(ψ0 149.syzefχis,gον.gr
ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δ.Σ

Θέμα : Έγκριση παράτασης μίσθωσης ακινήτου
Κύριε Πρόεδρε,
Παρακαλώ να εισηγηθείτε στο Σώμα να λάβει απόφαση για τη δίμηνη παράταση ης
μίσθωσης του ακινήτου επί των οδών Κ. Παλαιολόγου 24 & Αδραμυτίου, στη Νέα
Σμύρνης, όπου στεγάζεται το 10 Δημοτικό Γυμναστήρω Νέας Σμύρνης, έως την ό’~
Δεκεμβρίου 2013. Η τρέχουσα σύμβαση λήγει στις 9ή~ I 0.?0 13.
/

9.ΔΗΜΑΡΧΟΣ
-

....

.

Η

.

•.•.

• .:

Στυύ~οςΤζουλάκης

Related Interests