ΠΑΜΕ ΘΕΑΤΡΟ !!!

«Σο θως ποσ
πάμηα καίει»

΄Ηρθα κομηά
ζοσ λαέ μοσ ζαμ
δάζκαλος. Και
ζαμ δάζκαλος
θα μπορούζα μα
θύγω. Μα
επειδή μάθαιμα.
Έμειμα.
Κ. Βάρμαλης

sp

ot

.g

r

ηοσ Κώζηα Βάρμαλη,
ζε ΢κημοθεζία Βαζίλη Κολοβού

fe

ris

ed

u.

bl

og

«Μεηά από εκεκήκηα πνόκηα μ
πνμθεηηθόξ ιόγμξ ημο Βάνκαιε ελαθμιμοζεί κα είκαη επίθαηνμξ.
Να ηη ιέεη μ Πνμμεζέαξ ζε μηα ζθεκή ημο ένγμο : « Τόζμ
μμηάδμοκ ημ πζεξ με ημ ζήμενα πμο μμο θαίκεηαη πωξ ηώνα δα
έπω γεκκεζεί θαη βιέπω ημ
ζήμενα».

w

w

w

.g

se

Δηαζθεοή-ζεαηνηθή πνμζανμμγή θαη
ζθεκμζεζία: Βαζίιεξ Κμιμβόξ.
Γνμεκεύμοκ μη εζμπμημί: Βαζίιεξ
Κμιμβόξ, Όιγα Μμονγειά, Τάζμξ
Αιαθάθεξ, Νίθμξ Μαονμοδήξ, Χάνεξ Ανώκεξ.

ΘΓΑΣΡΟ ΗΜΓΡΑ΢ : Γεμμημαηά 20,
Αμπελόκηποι, Μεηρό Παμόρμοσ
΢άββαηο 8 ηοσ Δεκέμβρη 2012, ώρα 9:00μ.μ.
Σιμή ειζόδοσ 6 (!!!) εσρώ.
Πμύιμακ όπωξ πάκηα, από ημ άγαιμα ηεξ Ηιέθηναξ
Απμζηόιμο ζημ Ηνάθιεημ, ζηηξ 7,30 μ.μ.
Δηλώζηε ζσμμεηοτές ζηο 6972008336
και ζηα μέλη ηοσ Δ.΢.