You are on page 1of 28

÷dê¼ñöliïkïv JñsOþñ jùLŸw

Yïj¼Z

÷dê¼ñöliïkïv JñsOþñ jùLŸw

© Shahul Ameen
Mise En Scene
Behind Anandasharamam
Changanacherry - 686101
shahulameen@yahoo.com

÷dê¼ñöliïkïv JñsOþñ jùLŸw
1
ööššïkñJw¼ñ hñœú VïoúööJëht: ``CYú Oj歷ïöus Hjñ oYáo‡hêi
dñEjêlïnúJêjöhêªñhkë, ölsñöhêjñ öJˆñJZ hê¦hêXú.''
2
dñr.
dñrölÈŒïöusiñù BJêmŒïöusiñù dmúOêŒkŒïv ‹bêE ööššïkñJw
hïªïö¼Tñ÷œêw, A¼öj Eïªñù dñriï÷k¼ñ Eðqñª dêYiïkòöT
jûêqñJw
JñYïjdçñsŒñ
ljñªñ.
dñrl¼öŒŒñª÷YêöT
Alt
JñYïjJqñöT dñsŒñ EïªïsŸñªñ. JñYïjJqñöT JTïƒêXñJw dïTïOþú
Brù
Jñsƒ
dñriïkòöT
Alt
C¼jiï÷k¼ñ
ETªñljñªñ.
ATñöŒŒñª÷YêöT ÷lnlïbêEŸqïv Eïªñù Alt jêQgTuhêjêöXªñ
lá¹hêlñªñ. Hjñ JñYïjiñöT dñsŒú öJˆïölOþ ödjñœs.
C¼öj YñXïik¼ñJiêiïjñª jûñ oú¦ðJw gTuhêöj¼ûú F÷ ê
AT¼ù dsiñªñ.
dñriïv Eð ï¼ñqï¼ñJiêiïjñª EêkÖñ JñˆïJw Jñqï EïtŒï
lïoúhi÷ŒêöT gTuhêöj ÷Eê¼ñªñ, YïTñ¼Œïv Jjiï÷k¼ñ Jisï ÷apù
YñltŒï loú¦ŸqXïƒú Alöj dï ñTjñªñ.
jêQgTuhêjñù JñˆïJqñöT oùMlñù C¼öj YñTjñª dêYiïkòöT
ÜêhŒï÷k¼ú JT¼ñªñ.
ööššïkñJw AloêEï¼ñªñ.
3
Jqjï. AJù.
djoúdjù Gšñhñˆñª hêblEñù (25 _ 30 lioæú) Hjñ iñlêlñù. Alt¼ú
Eït÷‰mŸw EvJñª Bmêu. djïmðkEù ÷Eê¼ïEïv¼ñª ÷dêjêqïJqñöT
JòˆŒïv ÷LêdêkEñhñûú (25 _ 30 lioæú).
EïhïnŸw¼ñÈïv hêblu B iñlêlïöE JðrúödçTñŒñªñ. Bpëêa÷ŒêöT
Eïljñª hêblöE JêXêu dñsŒêqñ lªïˆñöûªú Hjñ JòˆñJêju
BùLáŒïkòöT, Hjñ JñIYïOþïjï÷iêöT, Asïiï¼ñªñ.
hêblu Bmê÷EêTú AEñlêaù lêŸï, Hjñ hòkiïv ölOþïjñª gêXúUù
JàïökTñŒú, dñsŒñ JT¼ñªñ.
4
JqjïiñöT hñugêLù.
2

÷dê¼ñöliïkïv JñsOþñ jùLŸw
JñsOþñ aòöj Hjñ hjŒXkïv JêŒïjï¼ñJiêiïjñª oñ>jïiêi iñlYï,
Jñƒñk&úhï (24 lioæú), hêblöE¼ûú Frñ÷ªv¼ñªñ.
Jñƒñk&úhï: (o÷ ên÷ŒêöTiñù AgïhêE÷ŒêöTiñù) ``AŸïöE Föus
÷OJlu CøiËlñù QiïOþñ lªñ!!''
hêblu: (Yhêm÷iêöTiñù AgïhêE÷ŒêöTiñù ÷YêqñJqïq¼ï) ``CŸïöEöiêjñ
oñ>jï Eêˆïv JêŒïjïdçñöûª ÷fêb÷ŒêöT OñjïJ lðmñª Hjñ
÷OJlEñù ÷Yêv¼ïökëªêXñ ‹hêXù.''
Jñƒñk&úhï hêblöus Jàïv Eïªñù gêXúUù lêŸñªñ. jûñ÷djñù
dòhjŸw AYïjïˆ Hjñ CTlrïiïkòöT ET¼ñªñ.
Jñƒñk&úhï: ``d÷& ‹hêXlñù dsƒú hêb÷lˆu Jqjïiïv Eïªú
÷Ej÷Œ Cs÷Ÿûïiïjñªïkë. SêEïlïöT JêŒïjï¼ñhêiïjñª÷këê, F¦
÷Ejù ÷lXöhËïkñù.''
hjŸw¼ïTiïöklïöT÷iê Eïªú JñsOþú JïqïöiêOþJw.
hêblu: ``AËlñù Jrïƒú Cªök jê¦ï YïjïöOþŒïiYñ öYê÷ˆ Sêu
JêŒïjï¼ñªYê, Eïöªöiêªñ JêXêu. dïöª, C¦÷iös AËŸw
QiïOþñJrïƒ FEï¼ïEï Cø öJêOþñJqjïiïv F ê Agáoï¼êEñÈYú?
BmêöE lïnhïdçï¼êYïjï¼êEñù, hšñÈlt¼ñ hñsJw JêXïOþñ
öJêTñ¼êEñhêiï aïlolñù Hªñ ÷dêiïljñªñ, A÷¦iñÈò.''
hêblöus Jàïök Hjñ hñsïlú Jñƒñk&úhïiñöT J¯ïvödçTñªñ. Hªñ
Eïªú, Jñƒñk&úhï B hñsïlïEjïJïkòöT oú÷Ep÷ŒêöT lïjkñJw
dêiï¼ñªñ. dïöª Alt dYñö¼ ETŒù YñTjñªñ.
Jñƒñk&úhï: ``hêb÷lˆu Hê÷jê AËŒïEñ ÷dêJñ÷œêrñù YïjïöOþŒñªYñ
löj FöusiñÈïkêöJ AËOþñjïJJw dêƒñET¼êsñûú. Cªök
SêEïjñªñ
lïYñœñ÷œêw

dsĖ,
÷OJluhêjñöT
oú¦ðJqñöTöikëêù añjloúZiêXïöYªú.''
hêblu Eïv¼ñªñ, Jñƒñk&úhïiñù.
hêblu: (Jñƒñk&úhïiñöT hñTïiïrJqï÷k¼ñ lðX Hjñ dòlïYw
ATtŒïhêšïö¼êûú) ``AYïEñ Eðöiêjñ ölsñù÷OJlöus öd¯kë÷këê
Föus Jñƒñk&úhð. (JñsOþpËêj÷ŒêöT) Aªñ Yœñjêu dsƒYñ Eð
hs÷ªê, Cø lÈñlEêˆïöklïöTiñù hêblöE÷dçêök mJúYEñù bðjEñhêi
Hjñ ÷dêjêqï ÷lösiïökëªú.''
Hªñ EïsñŒï, hêblu Jñƒñk&úhïiñöT Jàïv Eïªñù gêXúUù
lêŸñªñ, AYïv Eïªú lïkdïTïOþöYªú ÷Yêªï¼ñª Hjñ ÇnúXlïÜpù
dñsöŒTñŒú Jñƒñk&úhï¼ú EvJñªñ.
hêblu: (YñTjñªñ) ``÷a, CYñ ÷Eê¼ú, F ê Sêu EïE¼ñ ÷lûï
öJêûñlªïjï¼ñªöYªú.''
Alt CTlrï jûêiï dïjïiñª HjïTöŒŒïiïjï¼ñªñ.
3

÷dê¼ñöliïkïv JñsOþñ jùLŸw
Jñƒñk&úhï: (lïÜpù oò&úhY÷iêöT JàïökTñŒñöJêûú) ``mjï,
dïöª¼êXêù.``
Alt jûñlrï¼ñ dïjïiñªñ. hêblu JêrúOiïv Eïªñ hsƒñ
Jrïiñ÷œêw Jñƒñk&úhï lïÜpöŒ Hªñ ÷Eê¼ñªñ, Fªïˆú
dñP÷ŒêöTöiêªñ öJêƒEù JñŒï gêXúUŒïv hihïkëêöY YïjïOþñ
öl¼ñªñ.
Oï iïkêû hñKgêl÷ŒêöT Jñƒñk&úhï dïöªiñù ET¼ñªñ. Hjñ
hÖv Alöq¼Tªñ ÷dêJñªñ.
5
Jlk.
CTlrïiïkòöT lª Jñƒñk&úhï Hªñ Eïªú F÷ ê ‹Yð&ïöOþ÷ªêXù
EêkñdêTñù J÷¯êTï¼ñªñ.
JêŒïjñªYñ JêXêƒú Hjvdù Eïjêm÷iêöT ETŒù YñTjñ÷œêw Alw
÷Ej÷Œ dñr JTªñlª gTuhêt JñYïjdçñsŒñ lªïsŸñªYñ JêXñªñ.
AlqñöT hñKŒú Jñ÷s Jêkhêiï JêŒïjñª B÷jê lªñ÷Otªñölª gêlù.
gTuhêt¼ñ Oñšñù Hjñ öOsïi QE¼òˆù jòdödçTñªñ. Frñ÷ŒêkJqñù
Hêk¼ñTJqñhêiï JñTïdçÈï¼òTŒï÷k¼ñ ÷dêJñª JñsOþñ JñˆïJqñù,
÷Ej÷Œ dñriïv Eïªñ gTuhêjñöT dïsöJ JòTïi JñˆïJqñù JòˆŒïkñûú.
Hjñ gTu ödjñœsiTï¼êu YñTŸñªñ, h÷šiêw jêQo÷>mù dñsöŒTñŒñ
lêiï¼ñªñ.
gTu: ``lÈñl÷¼êEêYïjï ‹QJöq Asïiï¼ñªöYö ªêv, hêhêËŒïEú
CEï ölsñù Bsñ hêoŸw hê¦hêXñ ÷mnï¼ñªYú.''
ödjñœsiïv Bƒñlðrñª ÷JêkñJw.
gTu: (YñTjñªñ) ``lÈñlEêTïöus hêEù Jê¼êu Oê÷lsñJqêlêu
YàêsñÈlt Hjñ¼Ÿw YñTŸïö¼êÈñJ.''
6
liv.
Jñƒñk&úhï Hjñ ljœïkòöT Yïj¼ïˆñ ÷dêJñªñ.
likïv Eïªú Oê÷lsñJöq¼ñsïOþñÈ öJêiúŒñdêˆú.
7
Jñƒñk&úhïiñöT lðTïöus hñugêLù.
Hjñ öOsïi lðTú. Jñƒñk&úhï D˜s÷Œ¼ñ Jisñªñ.
Jñƒñk&úhï: (JïY÷dçêöT) ``A÷˜,''

4

÷dê¼ñöliïkïv JñsOþñ jùLŸw
8
Jñƒñk&úhïiñöT lðTïöus dïugêLù.
ATñ¼qlêYïkïöus dTïiïkïjñªú F÷ ê Yñªñª
A˜.
Jñƒñk&úhïiñöT m}ù: ``A÷˜,''
A˜ Yïjïƒñ ÷Eê¼ñªñ, Yïj¼ïˆú Frñ÷ªv¼ñªñ.
9

Jñƒñk&úhïiñöT

Jñƒñk&úhïiñöT lðTïöus hñugêLù.
lêYïv Yñsªú A˜ ®Yïiïv D˜s÷Œ¼ñ ljñªñ.
Jñƒñk&úhï: (JïYdçêšï) ``ödjñœs lªñ.''
A˜ Hªñ dYñö¼ öSˆñªñ, dïöª Oï êJñkiêlñªñ.
10
JñTïdçÈï¼òTù.
hñªïv Hjñ JòˆñJêjïöi JñEïOþñ EïtŒï, AlqñöT dñsŒñ ödjñœs
öJêˆï, jêQgTöE AEñJjï¼ñª LðY (6_7 lioæú).
LðY: ``hêhêËŒïEú CEï ölsñù Bsñ hêoŸw hê¦hêXñ...``
A÷dçêw A÷Ÿêˆñ JisïöOþkëñª FrñŒêmêöE¼ûú LðY EêX÷ŒêöT
Asïiïdçú EïtŒñªñ.
FrñŒêmêu: (Oïjï÷iêöT Yöus Cjïdçï TŒïv Eïªñ ödêTï Yˆï AlïöT
CjñªñöJêûú) ``Böˆ, F sïiêù EïŸwö¼êö¼ hêhêËöŒ¼ñsïOþú ?``
JñˆïJw djoúdjù ÷Eê¼ñªñ.
LðY: ``hñŒ ï dsƒñ Yªïˆñûú, hêhêËù dÔûñ ltnŒïökêjï¼v
EïqêEaïiñöT YðjŒñ ET¼ñª Hjñ lkïi D¨lhêöXªú.``
FrñŒêmêu: ``Böˆ, F ïEê Cø D¨lŒïEú E˜ñöTið Eêˆïv Eïªñ
Oê÷lsñJw ÷dêJñªYú?``
JñˆïJw lðûñù djoúdjù ÷Eê¼ñªñ.
FrñŒêmêu: ``Böˆ, Sêu dsƒñ Yjêù. dûñdûú E˜ñöTið
EêTïEêiïjñªñ hêhêËù ETŒêEñÈ AlJêmù.
JñˆïJw JøYñJ÷ŒêöT JZ ÷Jw¼ñªñ.
FrñŒêmêöus mfúaù: ``AŸïöEiïjïö¼ E˜ñöT jêQJñhêjuhê÷jù
öJêködçTñŒï, E˜ñöT EêTï÷Eù ÷YêvdçïOþú, oêhòYïjï jêQêlú B
AlJêmù YˆïdçsïöOþTñŒñ. AYïEñ dJjù ÷Oêaï¼êEê Hê÷jê
hêhêËŒïEñù E˜ñöT Oê÷lsñJw ÷dêJñªYú.

5

÷dê¼ñöliïkïv JñsOþñ jùLŸw
FrñŒêmêu: (Hªñ EïsñŒï, JñˆïJöqöikëêù Hªñ ÷Eê¼ï, YñTjñªñ)
``Böˆ, lkñYêiê EïŸqïkêöjêö¼iê Cø EêTïEñ ÷lûï hêhêËŒïEñ
÷dêJôê?``
BxJñˆïJöqkëêljñù DTöE ööJ ödê¼ñªñ. ööJ ödê¼êu YñTŸïi LðY
hšñ ödxJñˆïJöqêªñù ööJ ödê¼ïiïˆïökëªñ Jûú Yöus ööJ O˜÷kêöT
dYñö¼ YêrúŒñªñ.
11
LðYiñöT lðTú. ÷Jêkêi. o‡á.
OlïˆñdTïiïv LðYiñù AEïiu JñˆEñù (3_4 lioæú) APu D¯ïiñöT
(35_40 lioæú) hTïiïkïjï¼ñªñ. ATñŒïjñªú D¯ïiñöT gêjá jhXï
AljñöT A‡iêi hòŒ hJw AmôYïiñöT (14_15 lioæú) Ykiïv ÷du
OïJiñªñ. hñšŒú Jñ÷s ÷YŸiñù Hêkiñù Jòˆïiïˆïjï¼ñªñ.
O˜ïi hñKlñhêiï LðY. jhXïiñù AmôYïiñù JñˆEñù Dsö¼
ödêˆïOþïjï¼ñªñ.
Jñˆu: ``A÷à, Cø Lð÷YOþï hûïiê, Hjñ JTË÷Z÷Tù DŒjhsïiïkë.''
LðY: (Hªê÷kêOïOþú) ``FËïkïEï SêöEêjñ ÷Oêaáù ÷Oêaï¼êù. DŒjù
dsiêŒltö¼êö¼ Eòsñ JTù.''
LðY ölkëñlïqï÷iêöT Fkëêlöjiñù ÷Eê¼ñªñ.
D¯ïiñöT hEoæú d÷& AlïöTiökëªú hñKù láJúYhê¼ñªñ.
LðY: ``A˜ Jsñœï, ÷hêqñ Jsñœï, ÷hêqñöT ÷hêöqêjñ oñ>jï÷¼êY.
(Fkëêlöjiñù ÷Eê¼ï) Bjê, dsiú, dsiú...''
AmôYï: (Hˆñhê÷kêOï¼êöY) ``ölÈïk''
jhXï: (OïjïOþñ öJêûú) ``A˜ Jsñœï, ÷hêqñ ölqñœï Fªê...''
LðY: ``AöYêªñhkëê... Bt¼ñhsïiïökëËïv DŒjù SêuYöª dsiöˆ...
Fkëêlt¼ñù Eòsñ JTù...''
Jñˆu: ``Hªñ ÷lLù ds Lð÷YOþð.``
LðY: (öSqïƒñ Eïªú) ``LðY...``
Oï êJñkhêi D¯ïiñöT hñKŒïöus dmúOêŒkŒïv hšñÈljñöT
ödêˆïOþïjïiñijñªñ. OïjïöiêOþ ÷Jˆú D¯ï Oï iïv EïªñXjñªñ.
öSˆïŒïjïƒñ
÷Eê¼ñ÷œêw
lïq¼ñöJêqñŒêu
D˜s÷Œ¼ñ

AEïiŒï oñhYïöi JêXñªñ.
D¯ï: (oñhYï÷iêTú) ``hñŒ ï Föª A÷EônïOþïjñ÷ªê?``
oñhYï: ``Ckë÷këê. Sêu lïq¼ñ öJêqñŒêu öOª÷dçêw hñŒ ï F÷ ê
lkïi B÷kêOEiïkêiïjñªñ. Sêu hñsïiïv öOªYú Asïƒñ
JòTïiïkë.``
D¯ï lðûñù Oï Jqï÷k¼ñ hTŸñªñ.
AmôYïiñöT m}ù: ``CEï SêöEêjñ JTËZ ÷Oêaï¼êù.''
6

÷dê¼ñöliïkïv JñsOþñ jùLŸw
12
Jñƒñk&úhïiñöT lðTú. ATñ¼q. jê¦ï.
Jĕ
Yïq¼ñª
ATñdçïöus
dïsJïv
A˜.
AjïJïkïjñªú
dOþ¼sïijïiñª Jñƒñk&úhï.
A˜: ``ödjñœsiTï¼ñªiêöq Eð mjï¼ñù J÷ûê? öEšïiïv ölˆñöJêû
lkïi dêTñÈ Hjñ lioæEêiïjñ÷ªê?``
Jñƒñk&úhï: ``Akë, Hjñ JsñŒñ öhkïƒ öOsñdç¼êjEêiïjñªñ.``
A˜: (Eïmôêo÷ŒêöT) ``öJêkëù CjñdŒïEêkêiï÷kë, Aiêqïödçê D÷ûê
B÷lê? Aªú FEï¼ñ JñsOþñ JjïlqJw lêŸêEêiï EïöusiOþEñù
SêEñù JòTï Jlkiïv öOª÷dçêrêXú Aiêqñù Hjñ Dû¼¯Eñù
ödjñœsiñhêiï lªYú. A÷dçêw SŸqñöT JkáêXù Jrïƒïˆú jûñ
hêo÷h BiïjñªñÈò.``
Jñƒñk&úhï: (A˜öi oê ôEïdçï¼êEñù A jð&ŒïEú Ailñ
ljñŒêEñöh÷ªêXù
dJñYï
Yhêmiêiï)
``CEï

F ê
dsiñJöiªú FEï¼sïiêù. (A˜öi AEñJjï¼êu ±hïOþñ öJêûú)
hêhêËŒïEñ dñsödçTñ÷œêw Föus Eïslisïv ööJ ölOþú EïöusiOþu
dsƒñ, AZlê Sêu YïjïOþñ lªïökëËïv Eð Föus hJöE Hjñ
÷dêjêqïiêiï
lqtΕ
oêhòYïjï÷iêTñ
dJjù
÷Oêaï¼êu
hêhêËŒïEi¼Xù.''
A˜: (hJöq ±Šï¼êöY Hjñ JñrkïkòöT ATñdçïv DøYñªñ, Yð÷dçêjïJw
Dijñªñ) ``Alu ÷dê÷Jôê hêhêËŒïEú?''
Asïiïkë Fª gêlŒïv hJw Yk Jñkñ¼ñªñ, dOþ¼sïijïikïöus
÷lLY JòTñªñ.
13
D¯ïiñöT lðTú. JïXšïuJj. ‹gêYù.
JïXšïv Eïªñ ölÈù ÷Jêjïö¼êTñŒú D¯ï AmôYïöi hñKù JrñJêu
opêiï¼ñªñ. A÷Ÿêˆú oñhYï JTªñöOkëñªñ.
oñhYï: ``D¯ï÷iˆöE hñŒ ï A÷Eônï¼ñªñ''
D¯ïiñöT hñKŒú gêlhêšù.
14
hñŒ ïiñöT hñsï.
hñŒ ï:
(‹øWïiñù
LêùgðjálñhñÈ
mfúaù)
``F ïEê
Sêu
lïqïdçïOþöYªú hEoæïkê÷iê?''
D¯ï Hªñù hïûêöY, djïÏhhêtª hñK÷ŒêöT, lïEidòtlù ATñŒñ
Eïv¼ñªñ.
7

÷dê¼ñöliïkïv JñsOþñ jùLŸw
hñŒ ï: (hsñdTï¼ñ JêŒñ Eïv¼êöY YñTjñªñ) ``hêhêËŒïöus ödjñœs
lªòªú LðY dsƒñ.''
D¯ï ÷JˆYñ mjïiêöXª At<Œïv hòqñªñ.
hñŒ ï: ``Eökëêjñ hñpòtŒù ÷Eê¼ï djïmðkEù YñTŸï÷¼êqò. CŒlX
Yïjñhê‡êùJñªïk˜ Föus D¯ïiñöT JòöT Yïjñªêlêiiï÷k¼ñ ljñù.
(Hªñ EïsñŒï, ÌWEïmúOi÷ŒêöT YñTjñªñ) JñsöOþêªñhkë Cø dÔûñ
ltnù Sêu A˜öi báêEïOþYú.''
D¯ïiñöT hñKù lïltXhêJñªñ.
D¯ï: (Hªñù hïûêöY YïjïOþñ ET¼ñªYïEïTiïv Hªñ Yïjïƒñ Eïªú
hñŒ ï÷iêTú dYñö¼) ``oñhYïiñöT JkáêXù hêhêËŒïEñ hñœú... ''
hñŒ ï: (CT¼ñ Jisï) ``Sêu ±hï¼ñªñûú.''
15
D¯ïiñöT lðTïöus ÷Jêkêi.
lïnêahêtª hñK÷ŒêöT D¯ï JñˆöE hñš÷Œ¼ú hò¦öhêrïdçï¼ñªñ.
Oñhjïök PêiêO烈qïv Eïªú AËOþhiŸqXïƒ hñuYkhñs¼êt
Alöj ÷Eê¼ñªñ.
16
Jqjï.
djïmðkEŒïöEêjñŸñª iñlê¼qñöT ATñ÷Œ¼ú BmêEñù ÷LêdêkEñù
JTªñ öOkëñªñ. Bmêu ÷LêdêköE AgïhêE÷ŒêöT Yöus mjðj÷ŒêTú
÷OtŒñdïTïOþïˆñûú. ÷Lêdêku o÷ ên÷ŒêöT Fkëêl÷jiñù ÷Eê¼ñªñ.
Bmêu: (o÷ ên÷ŒêöTiñù AgïhêE÷ŒêöTiñù) ``Fkëêjñù Asïƒñ
JêXñù, Cªök hêhêËŒïöus Asïiïdçñ lªYú.''
iñlê¼w YàêösTñdçñJw EïtŒï BmêöEiñù ÷LêdêköEiñù ÷Eê¼ñªñ.
Bmêu:
(YñTjñªñ)
``Föusið
÷Lêdêku
Oê÷lsêJêu
YðjñhêEïOþïjï¼ñªñ.''
iñlê¼w ptnêjlù hñr¼ñªñ.
17
ÜêhOþ .
jûñ JOþlT¼êt oùoêjï¼ñªñ. JñsOþñ aòöj D¯ï dOþ¼sïJw Yïjiñªñ.
Hjñ hñoëïù JOþlT¼êju: ``dûú SŸöT EêTú hêhêËù ETŒX JêkŒú
öus fêdç lkëáêdçêjú Yïjñªêlê÷ikú Oj¼ñ lïšú F¦áê oœêaïOþYú?
C÷dçê, CEï¼ð E¼êdçïOþ J÷Oþê÷Têù öJêûú ET¼ûï ljúXYú Cusðù
EêTïusðù aøtgêLáù, AkëêöY ê?''
8

÷dê¼ñöliïkïv JñsOþñ jùLŸw
dOþ¼sïJw ÷Eê¼ï÷Eê¼ï ljïJiêiïjñª D¯ï C÷dçêw AljñöT
ATñöŒŒïiïjï¼ñªñ.
h÷š JOþlT¼êju: (loú¦bêjXŒïkñù oùgênXöömkïiïkñù Eïªú
Aiêw B EêˆñJêjEökëªú láJúYhêXú) ``hêhêËŒïEñ SêEñù
÷dêiïˆñûú,
jûñ
‹êlmáù.
CŒlXiñù
÷dêJñù.
kêghñûê¼êöEêªñhkë öJ÷ˆê, Oê÷lsñJöq ölˆïö¼êkëñªYú JêXêEê.
F ê AöYêjñ JêrúO?!!''
D¯ï STñŸñªñ.
JñsOþñ aòöj, Hjñ JOþlT¼êjEñhêiï F÷ ê Jêjáhêiï OtOþ öOàñª
Jñƒñk&úhï. jpoáoôgêlhñÈ Hjñ oùgênXù.
18
÷Lêdêköus lðTú. jê¦ï.
D˜sŒú Hjñ OêjñJ÷ojiïkïjñªú ÷Lêdêköus A˜êlu ölšïk
hñsñ¼ñªñ. ÷Lêdêku dñsŒñEïªú lðˆï÷k¼ñ Jisñªñ.
A˜êlu: (djñ¼u oôjù) ``AE ïjlu hêhêËŒïEñ ÷dêJñªYú EêˆñJêjñ
dsƒñ ÷lXù Cø A˜êlEsïiêu...''
÷Lêdêku Hªñù hïûêöY AJ÷Œ¼ñ Jisï÷dçêJñªñ.
A˜êlu: ``B, Ekë YðjñhêEŸöqTñ¼êEñù EïE¼ñ Jrïiñöhªú Cªê
FEï¼ñ hEoæïkêiYú.''
19
Jqjïiï÷k¼ñÈ CTlrï.
Jñƒñk&úhïiñù hêblEñù ETªñljñªñ.
hêblu: ``÷Lêdêku hêhêËŒïEñ ÷dêJñªñ.''
Jñƒñk&úhï: (hêblöE AEñJjïOþñöJêûú) ``÷Lêdêku hêhêËŒïEñ
÷dêJñªñ.'' (Hªñ EïsñŒï) ``hêb÷lˆ÷Eê?''
hêblu: ``SêöE ïEñ ÷dêXù? AËŸw QiïOþñJïˆñª ÷djñù dXlñù
FEï¼ñ bêjêqhêXú.''
Jñƒñk&úhï:
``÷djñù
dXlñù
hêb÷lˆEú
C÷dçêwŒöª
÷lûñ÷lêqhñû÷këê.
CkëêŒYú
AbïJêjhêXú.
Aªñ
Yœñjêu
dsƒ÷Yêt˜iï÷kë, hêhêËù QiïOþñ ljñª ÷iêŠêlïöE ClïTöŒ
EêˆñjêQêlê¼ñöhªú?''
hêblu Bmi¼ñrdçŒïkêJñªñ.
Jñƒñk&úhï: (YñTjñªñ) ``O iïv lª Hjñ láêdêjïiïv Eïªú
CøiïöT SêöEêjñ Jêjáhsïƒñ. oêhòYïjï VOþñJêjñhêiï iñŠù
öOiúYñöJêûïjï¼ñJiêXú. Cø hêhêËŒïv dYïlñ ÷dêök dX÷hê
9

÷dê¼ñöliïkïv JñsOþñ jùLŸw
dTiêqïJöq÷iê Cs¼êu Aiêw¼ñ Jrïiïkë. hêb÷lˆöE÷dçêök Hjñ
÷dêjêqï¼ú CŒlX hêhêËù Qiï¼ñJ lkïi ‹iêohñûêlïkë.``
hêblu: (oùmi÷ŒêöT) ``Hjñ ÷dêjêqï¼ñù CYñlöj oêbï¼êƒ
JêjáhêXú hêhêËù Qiï¼ñJöiªYú.``
Jñƒñk&úhï: ``AYñ YöªiêXú SêEñù dsƒñ lªYú. Hjñ
lÈñlEêˆñJêjEñù
CYñlöj
Jrïiêƒ
JêjáhêXú
hêhêËù
Qiï¼ñJöiªYú. AËŸw QiïOþ ÷dêjêqïJw Cø Eêˆïv F¦÷iê Dûú.
d÷& JñsOþñJêkù Jrïƒêv Alöjöikëêù Fkëêljñù hs¼ñù.
oêhòYïjïöiö¼êª hêblöus AdaêEŸw d÷& YkhñsJw dêTï
ET¼ñù.``
hêblu Oï iïkêrñªñ.
Jñƒñk&úhï: (YñTjñªñ) ``hêb÷lˆEú hêhêËù Qiï¼êEêlïökëªú
JñsöOþËïkñù oùmihñûêiïjñöªËïv Cø Sêu C¼êjáŒïkïŸöE
Eïtf‡ï¼ñhêiïjñ÷ªê? dïöª, (dñÖïjï÷iêöT) YïjïOþñ öOkëñ÷œêw
oôðJjï¼êu
Föª÷dçêökêjñ
oñ>jï
Eêˆïv
JêŒïjïdçñöûª
lïOêj÷ŒêöT ödêjñYïiêv GYñ hêhêËlñù hêb÷lˆEñ Qiï¼êù.``
hêblu: (Hªñ JòTïiê÷kêOïOþú, ÷YêqñJqïq¼ï) ``Föus ATñŒiËù
hêhêËù Yöª.``
20
Jñƒñk&úhïiñöT lðTú. D˜sù.
A˜ Yï¯iïkïjñªú F÷ ê Yñªñªñ.
Jñƒñk&úhï JïY÷dçêöT lðˆï÷k¼ú HêTï¼isñªñ.
A˜: (öl‹êq÷ŒêöT) ``F êûê÷i?``
A˜öi LøEï¼êöY Jñƒñk&úhï AJ÷Œ÷¼êTñªñ.
21
Jñƒñk&úhïiñöT lðTú. AJöŒ hñsï.
OñltO歷ïök APöus J¯ñJqï÷k¼ñ ÷Eê¼ï Jñƒñk&úhï Yêu JTh
Eïs÷lšïöiª lïljhsïiï¼ñ÷œêök Eïv¼ñªñ. dïöª A˜iñöT ÷Eöj
Yïjïiñªñ. A˜ hJöq dñXjñªñ.
22
öJêkëöus Bk.
drñ¼ñª Cjñœú.
Cjñœú Yðiïv EïöªTñŒú JòThñitŒêu YñTŸñª öJêkëu D¯ï
ljñªYñ
JêXñªñ,
lïEi÷ŒêöTiñù
lïmôêo¼ñs÷lêöTiñù
Frñ÷ªv¼ñªñ.
10

÷dê¼ñöliïkïv JñsOþñ jùLŸw
öJêkëu: ``F ê CYï÷dçê dYïlïkëêöY öJêkë¼ñTð÷kö¼êö¼?''
D¯ï: ``Hjñ OñjïJ dXïiï¼Xù. Sêu hêhêËŒïEñ ÷dêJôê...''
öJêkëu: ``p, AYê÷dçê Eªê÷i... ödjñœs lªñ÷dê÷idçïöª SêEñù
÷Eê¼ïiïjï÷¼tªñ, Böjêö¼iê CŒlX Biñbù dXïiï¼êu
ljñJêªú.''
D¯ï Bkiïök BiñbŸöq Hjvdù gðYï÷iêöT ÷Eê¼ï HjïTŒïjï¼ñªñ.
öJêkëu: (D¯ïiñöT ÷Eêˆù ±ŠïOþú) ``F¦ öJêkëêiï Cø Sêu
JêŒïjï¼úXò, SêEñûê¼ïi Hjñ OñjïJ÷iê lê÷qê öJêûú B
oêhòYïjï Hªñ OŒñJïˆXYú... döûêjïö¼ SêEñù HjñŸïiïsŸïiYê
hêhêËŒïEñ ÷dêJêu... d÷& APEªú H÷j lêmï, EðiŸñ
÷dêiêdçïöª Cø Eêˆðªú CEðù ÷dêJêEñÈ Oê÷lsñJw¼ú Bjê
Biñ÷bêûê¼ôêªú...''
23
JñªïuöOjïlú. o‡á.
Hjñ hjOþñlˆïök GJê Yiïv AoúYhioòjáEñ ÷Et¼ñ ds¼ñª
JïqïJöqiñù ÷dê¼ñöliïv EEƒñ JïT¼ñª ÜêhöŒiñù ÷Eê¼ïiïjñªú
Hjñ Yêqï÷iêkiïv Eêjêiù öJêûú F÷ ê FrñYñª ÷Lêdêku.
24
D¯ïiñöT hñsï.
JïT¼iïv Oï iïkhtªñ JïT¼ñª D¯ï.
jhXï hñsïiï÷k¼ñ JTªñöOkëñªñ.
jhXï: ``Giú, FXð¼úXï÷kë, CªñöYêˆú Jqjð÷dçêûY÷kë?''
D¯ï hEoæïkëêhE÷oæêöT Frñ÷ªv¼ñªñ.
25
hêblöus lðTú. AJöŒ Hjñ hñsï.
A˜ïXïi˜: (YñXï hT¼ïöl¼ñªYïEïTiïv hñsïiï÷k¼ñ JTªñöOª
hêbl÷EêTñ Yhêmiêiï) ``Föus ÷hêu AËŒïEñ÷dêX Eêˆïökêªñù
lïkJñsƒ hñûñJöqêªñù JïˆêEï÷këáê?''
hêblu: (Hªhê ïOþú) ``A÷˜, Sêu hêhêËŒïEñ ÷dêiê÷kêªñ
lïOêjï¼ôê.''
A˜ïXïi˜ Hªñ dYñö¼ öSˆñªñ, Jàïv dOþ¼sïoÖïiñhêiï
hñsïiï÷k¼ñ JT¼ñJiêiïjñª hêblöus APEñù.
A˜ïXïi˜: (OïjïOþñ öJêûú) ``÷dêTê, Yhêm dsiêöY.''
hêblu CEïöi êXñ ds÷iûöYªñ hEoæïkêlêŒ ÷dêök Eïv¼ñªñ.
11

÷dê¼ñöliïkïv JñsOþñ jùLŸw
26
Jqjï.
AJ÷Œ¼ñ ljñª D¯ïöi¼ûú iñlê¼w¼ú Eït÷‰mŸw EvJñJiêiïjñª
Bmêu AYñ EïtŒï D¯ïiñöT ATñ÷Œ¼ñ öOkëñªñ. iñlê¼w
djïmðkEù EïtŒï jûñ÷döjiñù ÷Eê¼ñªñ. D¯ï Bmêöus JêkñöYêˆñ
l>ï¼ñªñ.
Bmêu: (D¯ïöi dïTïöOþrñ÷ªvdïOþñ öJêûú, h>pêo÷ŒêöT) ``Eêqñ
Jñ÷siêi÷këê D¯ï Cø lrïö¼êö¼ lªïˆú.``
D¯ï: (lïEi÷ŒêöT) ``h¼qúöT JêjáŸqú ÷Eê¼ïET¼ú÷Xöus÷Tkú ohiù
Jïˆðkë.``
Bmêu: (h>pêoù YñTjñªñ) ``Fªïˆï÷dçê?``
D¯ï: (A&hEêiï CT¼ñ Jisï) ``Sêu hêhêËŒïEñ ÷dêJôê.``
o÷ ênlñù AgïhêElñù Eïsƒ hñK÷ŒêöT Bmêu D¯ïöi dñXjñªñ.
Bmêu: (D¯ï÷iêTú) ``FEï¼ñ o÷ ênêiï. (Yïjïƒú Jqjïiïök
iñlê¼÷qêTú) E÷sáê, Hjñ JêkŒú Cø Jqjïiïök Gšlñù Ekë
AgáêoïJqïökêjêqêiïjñªñ Cø D¯ï. Ciêw Jrïƒ YlX Jñhêjöus
JòöT hêhêËŒïEñ ÷dêJñùªê Sêu lïOêjï÷Oþ. d÷& CiêqñöT hñŒ ï
dsƒñ, hêhêËŒïEñ ÷dêJêu CEðù JñTñùfŒïkêqñ ÷lXù,
ClöEêjêxJñˆïiñûêJñªYñ löj JêŒïjñ÷ª dšòªú. (Yïjïƒú
lðûñù D¯ï÷iêTêiï) Eªêiï.``
D¯ï iñlê¼qñöT JòˆŒï÷k¼ñ Jisñªñ.
27
ÜêhOþ .
hñœú oôJêjáù dsƒïjñª láêdêjï Jñƒñk&úhï¼ú
EvJñªñ.
dJjù
Alw
Aiêw¼ú
Hjñ
Jïrï
jpoáoôgêlhêtª Hjñ ööJhêšù.
28

Hjñ ödêYï
öJêTñ¼ñªñ.

Jqjï.
BmêEñù hòªñ Oê÷lsñJqñù hê¦hêXú C÷dçêw AlïöTiñÈYú. Bmêu
Løjldòtlù oùoêjï¼ñªñ, Oê÷lsñJw ±Š÷iêöT ÷Jˆïjï¼ñªñ.
Bmêu:
``E˜ñöT
EêTïöE
oêhòYïjï
C÷dçêrñù
AdhêEïOþñ
öJê÷ûiïjï¼ñJiêXú. AiêqñöT Ojï¦öhrñŒñJêt Oê÷lsïEú dñYïi
láêKêEŸw
EvJêu
YñTŸïiïjï¼ñªñölªú
SêEsïƒñ.
lÈñl÷¼êEêYïjïöiö¼êûú
lkƒ
lÈñlEêˆñJêt
Yïjñhê‡êùJñªïk˜÷iêTú j& iêOïOþñ, A˜ Al÷jêTú hêhêËohiŒú
12

÷dê¼ñöliïkïv JñsOþñ jùLŸw
Yïjñªêlêiiïv ÷dêiï BYúhpYá öOàñJöiª djïpêjÆïi
Eït÷‰mïOþñ, AYñ JêjXhêXú Hê÷jê hêhêËŒïEñù C¦÷iös Oê÷lsñJw
ljñªYú,
Föªêö¼iêXï÷dçêw
oêhòYïjïEêˆïök
öJˆñJZJw.
FkëêšïEñù, FkëêšïEñù Cø hêhêËŒïv EïŸw hsñdTï EvJXù.``
29
Jqjïiï÷k¼ñÈ CTlrï.
Jñƒñk&úhïiñù hêblEñù ETªñ ljñªñ.
Jñƒñk&úhï: (láêdêjïiïv Eïªñ Jïˆïi ödêYï hêblEñ EvJïö¼êûú)
``Yïjñªêlêiiïv
hêhêËŒïEêiï
dXïYñ
öJêûïjï¼ñª
öJêˆêjŸqñöTiñù hšñ öJˆïTŸqñöTiñöhkëêù jòd÷jKiêXïYú.``
hêblu: (ödêYïiïv Eïªú Hjñ mðk dñsöŒTñŒú AYïökêªñ ÷Eê¼ï)
``B, Sêu DøpïOþïjñªYñ ÷dêökêö¼Œöªiñûú.``
Jñƒñk&úhïiñöT DYúoêpù Hªñ öJTñªñ.
Jñƒñk&úhï: ``GYêiêkñù, CYú hêb÷lˆEñ opêihêlñöhªú FEï¼ñ
÷Yêªñªñ.''
30
D¯ïiñöT lðTú. hñŒ ïiñöT hñsï.
QEkjïJïkïjñªú F÷ ê B÷kêOï¼ñª hñŒ ï dñsŒú Jqjïiïv Eïªñ
hTŸïljñª D¯ïöi¼êXñªñ.
hñŒ ïiñöT HêthJqïv Yöus APEñù gtŒêlñù o÷pêajEñù hJEñù
Oê÷lsïEñ YàêösTñ¼ñª jùLŸqñöT Hjñ öhêûênú.
31
Jqjï.
BmêEñù Oê÷lsñJqñù hêhêËoúZkŒïöus jòd÷jK djï÷mêbï¼ñªñ.
A÷dçêw jûú lýŠaœYïJw _ jêhñ¯ïiñù QêEJïi˜iñù _ A÷Ÿêˆú JTªñ
öOkëñªñ.
jêhñ¯ï: ``djïmðkEù hñT¼û. SŸw Oê÷lsñJöq¼ûú HªEñÜpïOþïˆú
DT÷E ÷dêJêù.''
Bmêu: (o÷ ên÷ŒêöT) ``CYêiïödçê Eªê÷i, EïŸöq¼êw lkïi Hjñ
dêUù Cø Eêˆï÷Eê E˜ñöT Oê÷lsñJw÷¼ê ÷lös÷iYê?'' (Yïjïƒú
Oê÷lsñJ÷qêTêiï) ``Hjï¼v ÷dêkñhïTsêöY hòªñ h¼öqi÷kë Clt
hêhêËŒïEiOþïˆñÈYú?''
QêEJïi˜: ``FEï÷¼šlñù o÷ ênù Cø ÷Lêdêku Oê÷lsêJñªYïkêXú.
dûú Jñhêju hêhêËŒïEñ YàêösTñ¼ñª JêkŒú AœkŒï÷k¼ñÈ
lrïiïv YTƒñEïtŒï Hjñ aïloù ClöEöª Jñ÷s Dd÷amïOþñ,
13

÷dê¼ñöliïkïv JñsOþñ jùLŸw
JnúTödçˆñ lqtŒïi h¼öq F ïEêXïŸöE oêhòYïjïiñöT BEJw¼ú
öJˆïlkï¼êEñù JïXšïv OlïˆïŒêrúŒêEñù Fsïƒñ öJêTñ¼ñªYú
(D¯ïiñöT
hñKŒú
öSêTï÷Ej÷Œ¼ú
giù
Eïsiñªñ)
Fªñù
hšñöhêö¼.''
jêhñ¯ï: (dñÖïjï÷iêöT) ``JñhêjöE lïqïOþñù Eð Fö êö¼÷iê
oùoêjïOþñölªú SêEsïƒïjñªñ.''
÷Lêdêku
(JÈù
JûñdïTï¼ödçˆ
Jñˆïöi÷dçêök
djñŸï,
QêEJïi˜÷iêTêiï): ``dÔûñ ltnù Hjêw¼ñ QðlïYöŒ¼ñsïOþñ
dUï¼êu lkïi Hjñ Jêkh÷kë A÷˜. (jêhñ¯åï÷iêTñù Bmê÷EêTñhêiï)
B öYšñJw YïjñŒêu JòTï ÷lûïiêXú SêEð hêhêËŒïEñ
÷dêJñªYú.''
32
hêblöus lðTú.
dêv¼ƒï
JñTïOþú
Frñ÷ªv¼êöEêjñŸñª
hêblu.
AjïJïv
Eïv¼ñJiêiïjñª A˜ïXïi˜ dꦌï÷k¼ñ lðûñù Jƒïöiêrï¼ñªñ.
hêblu: (JñsOþú Cøtná÷iêöT) ``Cøi˜... CYï÷dçê Jñ÷siêiï.''
A˜ïXïi˜: (lê¨ká÷ŒêöT) ``CYñ JòTï Eð Jrï÷Oþ dšò, aïloù
hñrñlu djïmðkEù ETŒñªY÷kë.''
hêblu hEoæïkëêhE÷oæêöT Jƒï JñTï¼ñªñ.
AjïJïv Eïªú A˜ïXïi˜ OêjïYêt<á÷ŒêöTiñù láoE÷ŒêöTiñù
AlöE ÷Eê¼ñªñ.
33
D¯ïiñöT lðTú. AJöŒ hñsï.
AmôYï ATñŒïjï¼ñª hñŒ ïiñöT Jêkñ Yïjñ˜ñªñ.
Jqjïiï÷k¼ñ ÷dêJêöEêjñŸï D¯ï B hñsïiïkòöT dñs÷Œ¼ñ ET¼ñªñ.
hñŒ ï: ``B PêiêOï¦ù ljdçïOþï÷kë CYñlöj Eðàú, CYï÷dçê hòªñEêkñ
YlXiêiï÷kë Sêu dsiXò.''
D¯ï Eïv¼ñªñ. hsñdTï¼êiï djYñªñ.
AmôYï: ``Hjñ Oï¦ù FEï¼ñù ÷lXhPê, FöªËïkñù JêrúO Jïˆïiêv
FEï¼ñù
JêXê÷kê
hêhêËŒïEñ
÷dêJñ÷œêw
FusPu
FŸïEïjñªòªú.``
D¯ï: (hñŒ ï÷iêTú) ``Oï¦ù SêEïªñYöª ljdçï¼êù.``
34
Oï¦Jêjöus lðTú.
14

÷dê¼ñöliïkïv JñsOþñ jùLŸw
÷Lêdêköus Oï¦ù lj¼êu lioæEêi Oï¦Jêju YàêösTñdçñJw
ETŒñªñ. AjïJïv, ÷Lêdêku AËOþhiŸw lkïOþñlêjïiXïiñªñ.
Jàïv Hjñ OñjïJiñitŒïdçïTïOþú, Yöus Eïvdçïöus AdpêoáY
BoôaïOþú ÷dêoú öOàñª ÷LêdêköE Oï¦Jêju OêiŸqï÷k¼ñ
dJtŒñªñ.
Oï¦ù hñrñlEêJñ÷œêw D¯ï A÷Ÿêˆñ JTªñöOkëñªñ.
÷Lêdêku: ``D¯ï÷iˆEïöY ê, OhiŸöqTñ¼êu hs÷ªê?``
D¯ï: ``FEï¼ð ÷lnŒïkñöÈêjñ Oï¦hêXñ ÷lûYú.``
Oï¦Jêju: ``d÷&, Hjñ Oê÷lsïöus Oï¦ù...``
D¯ï: (JñsOþñ ÷anáŒïv) ``Föus Oï¦ù FEï¼ïŸöE hYï.``
Oï¦Jêju hEoæïkëêhE÷oæêöT D¯ïiñöT Oï¦ù lj¼ñ÷œêw ÷Lêdêku
Oñljïv Yò¼ïiïˆïjï¼ñª O烈w ÷Eê¼ñªñ. EêTïöus ÷dêjêˆlðjálñù
Oê÷lsïöus hpYôlñù oòOïdçï¼ñª Jñ÷s O烈w.
÷Lêdêku: (Oï¦Jêj÷EêTú) ``CYïökêªú FEï¼ñ Yjê÷hê?``
Oï¦Jêju:
(Hªê÷kêOïOþú)
``Bt¼ñù
öJêTñ¼êöEêªñhkë,
FöusöiêjêmôêoŒïEñ ÷lûïiê SêEïöYêö¼ ljOþYú. d÷& Hjñ
Oê÷lsïöus BÜph÷kë, CnúTödçˆ Höj¯ù FTñ÷Œêqò.``
÷Lêdêku: (O烈w ÷Eê¼ñªYïEïTiïv, öOsñOïjï÷iêöT) ``÷Lêdêköus
BÜpù Fªñ dsiñªYêXú FEï¼ïnúTù.''
35
liv.
ljœïkòöT ETªñ ljñª D¯ïiñù A˜ïXïi˜iñù. A˜ïXïi˜iñöT
Jàïök oÖïiïv dOþ¼sïJw. hñªïv ET¼ñª D¯ïiñöT Jàïv
PêiêOï¦ù.
D¯ï: ``A÷Ÿj÷EônïOþñ, hêblöE ê CYñ löj Oï¦ù ljdçï¼êu
ljê÷ƒªú.''
A˜ïXïi˜: (oËT÷ŒêöT) ``AYñù Sêu dsƒñ÷Eê¼ïiYê. hêhêËù
QiïOþñlªïˆú ljdçï¼êöhªêiïjñªñ hsñdTï.''
jûñ÷djñù Hªñù hïûêöY ET¼ñªñ.
A˜ïXïi˜: ``D¯ïöi HêtŒñhñûú FEï¼ñ oËTù. hñœú, AmôYï
QEïOþ÷dçêw D¯ï F÷ªêöT ê dsƒöY÷ªêthiñ÷ûê? Alw¼ú
J¯ñJqïökëËïkñù
Hjñ
ödxJñˆïiêXñ
QEïOþöYªYïv
YEï¼êmôêohêXñ ÷YêªñªöYªú.''
D¯ïiñöT hñKŒú EïoæpêiY Eïsƒ Hjñ dñÖïjï.
36
÷Lêdêköus lðTú.
15

÷dê¼ñöliïkïv JñsOþñ jùLŸw
÷Lêdêku Yöus
OêtŒñªñ.
37

Oï¦ù

lðˆñOñljïvŒò¼ï

AYïv

Hjñ

dòhêk

D¯ïiñöT lðTú. ÷Jêkêi. o‡á.
lrOñJ÷qêöT OlïˆñdTïiïkïjï¼ñª LðYiñù JñˆEñù.
Jñˆu: ``F ê APEïEðù ljê÷Œ?''
LðY: (Jñˆöus ÷Eöj Yïjïƒú) ``EðiïŸöE Yïj¼ñ Jêˆïiê÷kê, APu
hêhêËŒïEñ YàêsêJô÷kë.''
ödöˆªú lrïiïök÷ ê Jû Jñˆu o÷ ên÷ŒêöT Frñ÷ªv¼ñªñ.
Jñˆu: (DOþŒïv) ``÷OOþð, ÷a ÷Eê¼ú...''
D¯ï Hjñ JñYïjiñöT JTïƒêXñù dïTïOþú hñš÷Œ¼ú JT¼ñªñ,
JñˆïJ÷qêTú C÷Ÿêˆñ lê FªêùLáù JêXïOþú JñYïj÷iiñù Jòˆï
hñšŒïEjïJïkñÈ
Bkiï÷k¼ñ
EðŸñªñ.
JñˆïJw
Bkiï÷k÷¼êTïöOþkëñªñ. lïq¼ñ öJêqñŒêu D˜s÷Œ¼ñ lª oñhYï
JêrúO Jûú lïq¼ñ ®Yïiïv YêörölOþú Bkiï÷k¼ñ öOkëñªñ.
D¯ï: (Bkiïök dmñlïöus hñªïv Eïªñù JêTïölÈdçê¦ù JñYïjiñöT
hñªï÷k¼ñ Eð¼ñªYïEïTiïv oñhYï÷iêTñù JñˆïJ÷qêTñhêiï) ``÷Ejù
Jñ÷siêiï ClöEö Ëïkñù Jïˆïiïˆú.''
oñhYï: (D¯ïöiŒTƒñ öJêûú) ``CöYêö¼ Sêu ÷Eê¼ï÷¼êqêù
D¯ï÷iˆê.'' (Yhêm÷iêöT) ``÷dêjêqïJw CŒjù ÷QêkïJöqêªñù
öOàjñYú.''
LðY: (JñYïj ölÈù JñTï¼ñªYñù ÷Eê¼ï) ``F ïEê APEð JñYïj?''
oñhYï: ``JêTñù hkJqñöhêö¼¼Tªú Cø JñYïjdçñsŒê EïŸqúTPu
hêhêËŒïEñ ÷dêlñJ.''
38
JñªïuöOjïlú.
hjŒXkïv JïT¼ñª ÷Lêdêku. AjïJïv dñkëñ÷hiñª Hjñ JñYïj.
÷Lêdêku: (JñYïj÷iêTú) ``EïE¼ú hêhêËŒïEñ ÷dê÷lûï ljñªYú
BjñöT öYšñJqñöT ekhêXú, Eïöus÷iê A÷Yê dòtlïJjñöT÷iê?''
39
Jñƒñk&úhïiñöT lðTú.
D˜s÷Œ¼ñ JisïöOþkëñª Jñƒñk&úhï. Yï¯iïkïjñªú F÷ ê Yñªñª
A˜.
Jñƒñk&úhï: ``Oê÷lt Jñhê÷jˆöusiPu Cªök jê¦ï hjïOþñ .''
16

÷dê¼ñöliïkïv JñsOþñ jùLŸw
A˜: (JñsOþñ EïhïnŸw¼ñ
QêEJï¼ïEï?''
40

÷mnù

öETñlðt÷dçêöT)

``Bjê

B

D¯ïiñöT lðTú.
Hjñ lkïi dòQ¼ñÈ YàêösTñdçñJw.
÷Qêkïiïv láêdýYiêi jhXïiñöT ATñ÷Œ¼ñ öOkëñª JñˆEñù LðYiñù.
LðY: ``F ïEê A÷˜ Cø dòQ?''
jhXï: (÷Qêkï YñTjñªYïEïTiïv) ``dûú, Jñ÷s÷iös ±hïOþïˆñù E˜ñöTið
öOsïi EêTïöE ÷Yêvdï¼êu oêhòYïjï¼êiïkë. AYïöus JêjXhsïiêu
YöusiTñŒñ lª oêhòYïjï÷iêTú lïkôhùLkù oôêhïiêt dsƒñ, Hjñ
lïjkñöJêûú
FöªöŒêTò,
Fªïˆú
Hjñ
J¯TOþñdïTïOþú
iñŠ¼qŒï÷kö¼êªñ ÷Eê¼ò.''
LðY: ``A÷dçê oêhòYïjï F ê A÷˜ JûYú?''
jhXï: ``oêhòYïjï Jû÷Yê, Hjñ Oñlª dˆñhñTñŒú, Jàïv lêqñù
djïOiñù
dïTïOþú,
Yïjñhê‡êùJñªïk˜
E˜ñöT
jêQêlïEñù
÷oEêEïJw¼ñù YÔŸw dsƒñöJêTñ¼ñªñ.''
Jñˆu: ``Fªïˆñ dïöªŸEê oêhòYïjï¼ñ E˜öq ÷Yêvdï¼êu d÷šá?''
jhXï: ``A÷Yê, CöYkëêù Jûsïƒ oêhòYïjï dïöª lï÷Tôê? DTöE Hjñ
oEáêoïiñöT ÷lnlñhXïƒú Aiêw Yïjñhê‡êùJñªïv öOªú
A˜öi báêEï¼êu YñTŸï. EêvdöŒêªñ aïloöŒ YdoæïEñ ÷mnù
A˜ ‹Yá&ödçˆ÷dçêw oêhòYïjï Blmáödçˆñ, FEï¼ú lÈñlEêTïöE
÷Yêvdï¼êEñÈ mJúYï YjXù.``
LðYiñù JñˆEñù HªïOþú: ``Fªïˆú?``
jhXï: (Eïjêm÷iêöT) ``Fªïöˆ ê, bthoËTŒïkêi A˜ Yöus dJñYï
mJúYï B oêhòYïjï¼ñ öJêTñŒñ, Aiêw E˜öq ÷Yêvdçï÷¼ù
öOiúYñ... CEïöiöus h¼qñ ÷dêiï JñqïOþïˆñ lê, EïŸTOþöE
Qiïdçï¼êu Ehñ¼ñù A˜÷iêTú ‹êt<ï¼÷û?``
41
÷Lêdêköus lðTú.
D˜sŒú OêjñJ÷ojiïkïjï¼ñª A˜êlu.
hñšöŒlïöT÷iê Eïªú dsöi¯ñª dXï¼êjñöT mfúaù: ``EêvdŒïj÷û,
EêvdŒïj÷û...``.
Hjñ dXï¼êju D˜s÷Œ¼ñ JisïöOþkëñªñ.
dXï¼êju: (gláY÷iêöT) ``öEkëïTêu CŒlX oúZkù hYïiêlïkë.``
A˜êlu: ``Cø hêhêËöhêªñ Jrï÷ƒêöˆ, dïöª Alöus hñsïöiêªñ
JrñJï lýŒïiê¼ï Jñ÷s öEkëñ Ehñ¼÷Ÿêˆñ hêšêù.``
17

÷dê¼ñöliïkïv JñsOþñ jùLŸw
42
D¯ïiñöT lðTú. AJöŒ hñsï.
LðYiñù JñˆEñù Y˜ïv lr¼ñ ET¼ñªñ _ ``FEï¼ê`` ``Akë FEï¼ê``
``AYñ SêEê Jàïv lÀñJ`` ``Akë SêEê`` Föªêö¼.
D¯ï A÷Ÿêˆñ öOkëñªñ.
D¯ï: ``F ïEñ ÷lûïiê Cø Yt¼ù?``
LðY: ``AOþu ölˆïö¼êûñ ljñª oêhòYïjïiñöT YkÀú.``
dJOþñEïv¼ñª D¯ïiñöT hñKŒïöus dmúOêŒkŒïv fpqù YñTjñªñ.
43
Jñƒñk&úhïiñöT lðTú. D˜sù.
Yï¯iïkïjñªú F÷ ê Yñªñª Jñƒñk&úhï. D˜sŒú, Hjñ dñYïi
DTñdçú Yöus mjðj÷ŒêTTñdçïOþú dêJù ÷Eê¼ñª LðY. AjïJïv D¯ïiñù
Jñƒñk&úhïiñöT A˜iñù.
D¯ïiñù LðYiñù iê¦dsƒñ ETªJkñªYñ löj Jñƒñk&úhï CT¼ïöT
Alöj öJêYï÷iêöT ÷Eê¼ñªñ.
Jñƒñk&úhï: ``LðY lqöj gêLáùöOiúY JñˆïiêXú.''
A˜ oùmi÷ŒêöT Alöq ÷Eê¼ñªñ.
Jñƒñk&úhï: ``APöus JòöT Jrïiêu JñsOþñ ltnŸöqËïkñù
Jïˆïi÷këê Alw¼ú.''
44
JqjïiñöT hñugêLù. hjOþñlTú.
Hjñ Jòœêqiïv Eïªú hêŸ Yïªñª Oê÷lsñJw. ÷Lêdêköus hñrñlu
hñKlñù, hšñ jûñ ÷djñöT hñKŒïöus Hê÷jê lmlñù JêXêù.
÷Lêdêku: ``CYú E˜ñöT AloêEöŒ hêŸê¼êkhêXú.''
D¯ï: (hñKhñitŒêöY) ``Biïjï¼êù.''
hêblu: (÷Lêdêköus ÷Eöj ÷Eê¼ï) ``Akë.''
45
hêblöus lðTú.
lïnêagêlŒïkïjï¼ñª A˜ïXïi˜iñù hêblöus APEñù.
A˜ïXïi˜:
``E˜w
C¦öiêö¼dçsƒïˆñù
F ê
hêblEú
hEoæïkêlêŒYú?''
APu: (öETñlðt÷dçêöT) ``Alu ödêiú÷¼êöˆ.
C÷dçêw Alu
o÷ ênŒïkêXú. F ñù ÷ETïöiTñ¼êöhª B Hjñ lïmôêoù
Adòtlh÷kë? CEïiñù E˜qlöE Cø láoEù JêXïOþñöJêûïjñªêv Hjñ
18

÷dê¼ñöliïkïv JñsOþñ jùLŸw
d÷& Cøöiêjñ o÷ ên÷ŒêöTiñù BYúhlïmôêo÷ŒêöTiñhêlïkë Alu
Eö˜ lïˆñ ÷dêlñJ.``
46
dñriï÷k¼ñ Eðqñª dêY.
JñYïjdçñsŒú LðYiñù JñˆEñù. JTïƒêx dïTïOþú JòöTET¼ñª D¯ï.
LðY: ``Cø JñYïj¼ú Eð êEsï÷iê APê?``
hsñdTïiê÷kêOï¼ñª D¯ï dñriïv Eïªñù C¼jiï÷k¼ñ Jisñª
Böq¼êXñªñ.
hñnïƒ ÷lnù. YêTï÷jêhŸw lqtªñYñTŸïi hñKù. Jàïv Hjñ öOsïi
gêXúUù.
JñsOþñ EïhïnŸw oò&ïOþñ÷Eê¼ïi ÷mnù Aiêöq YïjïOþsïƒ D¯ïiñöT
hñKù giOJïYhêJñªñ.
dñrJTªñ lªiêw Hjñ dïTï hXv lêjïöiTñŒú hñKŒïEñ ÷Et¼ñitŒï
hX¼ñJ÷iê Oñùfï¼ñJ÷iê öOàñªñ. dïöª AËkê÷dçêöT ÜêhŒïEñ
÷Eöj ÷Eê¼ñªñ.
JñsOþñ EïhïnŸw JòTï Aiêöq Eïjð&ïOþYïEñ ÷mnù ®Yïödçˆú JñˆïJöq
JñYïjdçñsŒñ Eïªïs¼ï D¯ï YïTñ¼Œïv AiêqñöT ATñ÷Œ¼ñ
öOkëñªñ.
D¯ï: ``Jñhêjê, Eð...!!``
Jñhêju: (JñsOþñ ÷Ejù D¯ïöi oò&ïOþñ ÷Eê¼ïi ÷mnù oùmi÷ŒêöT)
``D¯ï÷iˆu...``
Jñhêju D¯ïöi dñXjñªñ.
Jñhêju: (YïTñ¼Œïv) ``D¯ï÷iˆê, Föusi˜...``
D¯ï: (CT¼ñ Jisï) ``EðiïYï÷dçê FlïTñªê?``
Fkëêljñù dêYiïkòöT ÜêhŒï÷k¼ñ ET¼ñªñ.
Jñhêju:
``FusPE˜hêöj
lïˆñ÷dêJêu
FEFöiqñdçù
Jrïiñhêiïjñªïkë D¯ï÷iˆê. JòöTlª Oê÷lsñJw hêhêËŒïök
BwŒïj¼ï÷k¼ñ Jisïi÷dçêw Sêu öhökë öJêOþïiïv Eïªñlª
JñsOþñ JOþlT¼êjñöT JòöT¼òTï.``
D¯ï: ``Eð, öJêOþïiïkêiïjñ÷ªê Cø dÔûñ öJêkëù?``
Jñhêju:
``hú...

Eêˆï÷k¼ñ
YïjïOþñljêEñÈ
ööbjáù
oùgjï¼ñJiêiïjñªñ SêEï¦iñù Jêkù. C÷dçê, FusPu hjïOþòªú
ClïöT lªñ÷dêi Hjñ JOþlT¼êju dsƒ÷dçê, FEï¼ñ dïöª
dïTïOþñEïv¼êEêiïkë.``
D¯ï: (JñˆïJ÷qêTú) ``EïŸw lðˆï÷k¼ñ ÷dêiú÷¼ê.``
Jñhêju: (C÷dçêrêXú JñˆïJöq ±Šï¼ñªYú) ``D¯ï÷iˆöus h¼qê÷Xê?``
D¯ï AgïhêE÷ŒêöTiñù láoE÷ŒêöTiñù A÷Yöiªñ Ykiêˆñªñ.
19

÷dê¼ñöliïkïv JñsOþñ jùLŸw
Jñhêju: (gêXúUŒïv djYïö¼êûú) ``Clt¼ñ öJêTñ¼êu Hªñhïkë÷këê
D¯ï÷iˆê Föus Jàïkï÷dçê.``
LðYiñù JñˆEñù Hjñ CTlrïiïkòöT HêTï hsiñªñ. JñYïjiñöT JTïƒêx
dïTïOþú D¯ïiñù JòöT JñhêjEñù dêYiïkòöT ET¼ñªñ. lïTtª
J¯ñJ÷qêöT Jñhêju ÜêhöŒ ÷Eê¼ñªñ.
47
JqjïiñöT hñugêLù.
Jqjïiïv EïªïsŸïljïJiêiïjñª Hjñ iñlêlú CTlrïiïv D¯ïöiiñù
JñhêjöEiñù Jûú öSˆñªñ, AJ÷Œ÷¼êTñªñ.
Jqjïiïv Eïªú Fkëêljñù CsŸïljñªñ. hñœïv Bmêu, BmêEñ dïsöJ
÷Lêdêku, AYïEñ dïsöJ hšñ iñlê¼w.
Jñhêju Bmêöus JêkñöYêˆñ lXŸêEêiï JñEïiñªñ. Bmêu JñhêjöE
JqjïhñsJqïv BÆhï¼ñªñ. Jñhêju JñsOþñ aòöj öYsïOþñlðrñªñ. Bmêu
Hªñù hïûêöY, ÷aná÷ŒêöT, Jqjïiï÷k¼ñ YïjïOþñ ÷dêJñªñ.
iñlê¼w JñhêjöE BÆhï¼êöEêjñŸñªñ. ÷Lêdêku lêqòjïlðmï Alöj
YTiñªñ.
giªñ lïqsï÷dçêJñª D¯ï, YïTñ¼ödçˆú JñYïjdçñsŒñ Jisï HêTïOþñ
÷dêJñªñ.
48
Jñhêjöus lðTú. AJöŒ hñsï.
Hjñ Jˆïkïv OTƒïjñªú, dêTñödˆú Yöus JêkñYïjñ˜ñª QêEJïi˜.
D¯ïiñöT djïÏê hêi mfúaù: ``QêEJïi÷˜, QêEJïi÷˜...''
QêEJïi˜ YïTñ¼ödçˆú loú¦ù ÷Eöjiê¼ï Frñ÷ªv¼ñªñ.
49
Jñhêjöus lðTú. hñugêLù.
D¯ï JñYïjdçñsŒñ EïªïsŸñªñ. QêEJïi˜ hñulêYïv Yñsªú
D˜s÷Œ¼ú JT¼ñªñ.
D¯ï: (JïY÷dçêöT) ``QêEJïi÷˜, E˜ñöT Jñhêju lªïjï¼ñªñ. Alu
FŸñù ÷dêiïˆñûêiïjñªïkë. ÷a, AlEï÷dçê Jqjðkñûú. d÷&,
AlïöT AlöE Fkëêjñù JòTï...''
QêEJïi˜ öSˆïŒjïOþñ ÷dêJñªñ. dïöª AljñöT hñKŒú lkëêŒ Hjñ
o÷ ênù Eïsiñªñ. Alt dYñö¼ YïjïOþñ lðˆïEJ÷Œ¼ñ Jisñªñ.
F ñ öOàXöhªsïiêöY Eïv¼ñª D¯ï dïsJïv Eïªú Hjêjlù ÷Jˆú
Yïjïƒñ ÷Eê¼ñªñ.
20

÷dê¼ñöliïkïv JñsOþñ jùLŸw
JñYïjdçñsŒïjï¼ñª ÷LêdêkEñù JñhêjEñù. Jñhêjöus öEšïiïv ÷Oêj.
dïsJïv Eïªñù JñhêjöE BÆhï¼êu BƒTñ¼ñª EêˆñJêöj ÷Lêdêku
lêqñlðmï lïjˆñªñ.
lðˆïEJ÷Œ¼ñ dêƒñJisï D¯ïiñù ÷LêdêkEñù JñhêjEñù lêYïv
÷OtŒT¼ñªñ.
AJŒñJT¼ñª Alt lišïv Hjñ OñjïJ JñŒï¼išïi QêEJïi˜iñöT
mlù JêXñªñ.
ödêˆï¼jOþï÷kêöT A˜iñöT mjðjŒï÷k¼ñ lðrêu YñTŸïi JñhêjöE
÷Lêdêku dïTïOþñEïtŒñªñ, AlöEiñù lkïOþñöJêûú dïulêYïkïkòöT
dñsŒïsŸñªñ.
50
÷LêdêkEñù JñhêjEñù öYŸïu÷YêdçñJqïkòöTiñù CTlrïJqïkòöTiñù
HêTñªñ, dñr¼jïJïökŒñªñ.
÷Lêdêku: ``÷dê, CEïöiêjï¼kñù Cø Eêˆï÷k¼ñ ljjñYú.''
Jñhêju JñEïƒ mïjoæñhêiï dñr¼jiï÷k¼ïsŸñªñ.
51
JñªïuöOjïlú. o‡á.
JñšïöOþTïJöq ölˆïlðrúŒï ÷anáù Yðt¼ñª ÷Lêdêku.
52
Hjñ dsœú.
QêEJïi˜iñöT OïY¼ú Bmêu Yð öJêqñŒñªñ.
Bw¼òˆŒïv Eïªñ hêsï JñsOþñ aòöjiïjï¼ñª D¯ïiñù ÷LêdêkEñù.
D¯ï: (Hjvdù djïÏh÷ŒêöT) ``F¦÷iös BqñJqê!!''
÷Lêdêku: ``CYêaáhêiêX÷këê Hjñ Oê÷lsïöus mjðjù E˜ñöT EêˆñJêt¼ñ
apïdçï¼êu JïˆñªYú...''
Bq,ñª OïY.
÷Lêdêku: ``D¯ï÷iˆê, CEïiïYñ ÷dêök BöjËïkñù ljñªYñ Jûêv
Alöj dñr¼jiïv ölOþñ Yöª BmôoïdçïOþñ YïjïOþi¼Xù.``
D¯ïiñöT hñKù dYñö¼ JñEïiñªñ.
53
Hjñ JïXt.
Jñƒñk&úhï ölÈù ÷Jêjñªñ. dêqöŒêˆï hñJqïökŒñ÷œêw AYïv
Eïsöi ÷Oêjiñù hêblöus Ykiñù.
21

÷dê¼ñöliïkïv JñsOþñ jùLŸw
54
Jñƒñk&úhïiñöT hñsï. jê¦ï.
Cjñˆú.
B÷jê ®Yïödçˆú lïq¼ïöus Yïjï Eðˆñªñ.
Jˆïkïkïjï¼ñª Jñƒñk&úhï. lïitdçïv¼ñqïOþ hñKù.
lïpôkY÷iêöT EêkñdêTñù ÷Eê¼ñ÷œêw, ÷hmdçñsŒú hñœú
öJêTñŒ ÇnúXlïÜpù Jñƒñk&úhïiñöT J¯ïvödçTñªñ.
Alw Jñš÷fêb÷ŒêöT lïÜpŒïöus JêkñJqï÷k¼ñ lðrñªñ.
55

hêblu

JqjïiñöT hñugêLù. hjOþñlTú.
hòªñ Oê÷lsñJqñù lï±hï¼ñªñ.
÷Lêdêku: ``FlïöT öl÷ˆšú hjï¼ñªYêXñ EïŸwö¼êö¼iïnúTù?``
hêblu: ``CYñ Eð oêhòYïjï÷iêTñ ÷Oêaï¼ú.``
÷OêaáŒïEñŒjù öJêTñ¼êöY D¯ï Frñ÷ªšñ ÷dêJñªñ.
56
D¯ïiñöT lðTú.
oñhYïiñöT JkáêXŒïEñÈ YàêösTñdçñJw.
lðˆñhñšŒñ Eïªú Oï êJñkhêi hñKgêl÷ŒêöT DXŸïi HêkJqñù hšñù
FTñŒñhêšñª
D¯ï
JñsOþñaòöj
Eïªñù
Crƒñljñª
Hjñ
dêœïöE¼êXñªñ. dêœïöE LøEï¼êöY D¯ï ÷Qêkï YñTjñªñ.
ATñŒñ Eïv¼ñJiêiïjñª LðY: (Dsö¼ Eïklïqï¼ñªñ) ``A÷àê,
dêœú!!``
hñŒ ï D˜sŒñ EïªïsŸïöOþkëñªñ.
hñŒ ï: (LðY÷iêTú) ``Eð Hjñ lTïiï÷ŸêöˆTñ¼ú.``
LðY hñšŒñ JïTª Hjñ lTï hñŒ ï¼ñ öJêTñ¼ñªñ. hñŒ ï HšiTï¼ú
dêœïöE öJêkëñªñ. OŒ dêœïöE A÷Y lTïiïv DitŒïdçïTïOþú LðY
AgïhêE÷ŒêöT hñšŒñJòTï ET¼ñªñ.
57
D¯ïiñöT lðTú.
DÈïv HqïOþñölOþ Hjñ iê¦dsOþïkñhêiï JkáêXŒïEñ lª f‡ñ¼÷qêTú
D¯ï Jñmkù ÷Oêaï¼ñª jùLŸqñöT Hjñ öhêûênú.
hñœú
Jñƒñk&úhïiñöT

Yñªïö¼êTñŒ
DTñdçêXú
LðY
AXïƒïjï¼ñªYú.
22

÷dê¼ñöliïkïv JñsOþñ jùLŸw
58
D¯ïiñöT lðTú.
JkáêXŒïöus fpqŒïv Eïöªêrïƒú HjïTŒïjï¼ñª D¯ïiñù
A˜ïXïi˜iñù.
D¯ï: ``F ê SêEïŸöE? Cªök B dêœñ lª÷dçêw DÈïv Eïªê÷jê
dsƒñ, lðˆñJêjñöT CTiïv¼ïTªñ hjï¼êu CYê EïEö¼êjlojöhªú.
EêTïEñ÷lûï ödêjñYêu ÷dêJñ÷œêw hêblöus BYúhlïmôêo÷hê
÷Lêdêköus EïtlïJêjY÷iê CkëêöY Cø Sêu hê¦ù F êiïŸöE
dYsï÷dçêJñªYú?''
hêblöus APu A÷dçêw A÷Ÿêˆñ öOkëñªñ. A˜ïXïi˜ ÷dêlêEêiï
Frñ÷ªv¼ñªñ.
59
D¯ïiñöT lðTú. hñugêLù.
dñsŒïsŸ ïljñª A˜ïXïi˜iñù hêblöus APEñù.
APu: ``hêhêËù Jrïƒêv oËTödçTêu EïE¼ñ hêblu hê¦ù ÷dêjê
Fªê÷Xê?''
60
÷Lêdêköus lðTú.
A˜êlöus
OêjñJ÷ojiïv,
hñujùLŸqïv
A˜êlEïjñª
A÷Y
gêlpêaïJ÷qêöT ÷Lêdêku Cjï¼ñªñ. YEïö¼êjï¼kñù CŸöEiïjï¼êu
oêbï¼ïkë Fª ÷fêbù.
61
Jqjïiï÷k¼ñÈ CTlrï.
Jñƒñk&úhïiñù hêblEñù ETªñ ljñªñ.
hêblu:
``oêhòYïjïiñöT
YköiTñŒú
YïjïOþñlªêv
Jrïƒ
hêhêËŸqïökkëêù j¹oê&ïJqêi Oê÷lsñJqñöT lðˆñJêt¼ú Sêu
Biïjù ödêudXù lðYù EvJñù.``
Jñƒñk&úhï: (hñKŒú dri ‹ojïdçïkë) ''AöY ïEê?``
hêblu: ''Alöjêö¼ oêhòYïjïiñöT Yk JrñŒïvŒöª lïˆú
hjïOþñ÷dêiYñ öJêûêX÷këê CøöiEï¼ï÷dçêw Aiêöq÷Œêvdçï¼êu
Alojù Jïˆïiïjï¼ñªYú``.
Jñƒñk&úhïiñöT hñKŒú lïmôêo¼ñslú.
Jñƒñk&úhï: ''Eêöq døtXhïiêXú. jê¦ï JñsOþñ÷Ejù Föus JòöT
dñr¼jiïkïjï¼ê÷hê?``
23

÷dê¼ñöliïkïv JñsOþñ jùLŸw
hêblu ÷YêqñJñkñ¼ï Yàêösªú BùLáù Jêˆñªñ.
62
Jqjï.
D¯ïiñù BmêEñù hê¦hêXú C÷dçêw AlïöTiñÈYú.
D¯ï: (lïEi÷ŒêöT) ''Bmêu YEïOþñ JêXXöhªñ dsƒYú...``
Bmêu: ''D¯ïEêit CŒlX Jqjïiïvlª AªñöYê÷ˆ Sêu ±Šï¼ñªñ,
hEoæú lïpôkhêXú. dri GJêÜYiïkë AgáêoŸqïökêªñù.``
Bmêu D¯ïiñöT J¯ñJqï÷k¼ñ ÷Eê¼ñªñ, D¯ï dYñö¼ YkJñEï¼ñªñ.
Bmêu: ``h¼÷qiñù lïˆú hêhêËŒïEñ ÷dêJêu ‹iêohñöûËïv
EïŸw¼ñ dï ïjïiêù. EïŸqñöT hñŒ ï÷iiñù Cø EêˆñJê÷jiñù Sêu
dsƒñ hEoæïkê¼êù. Sêu dsƒêv Alöjêö¼÷¼w¼ñù.''
Bmêu JñsOþú DkêŒï BöJdçJOþñ÷dêi D¯ïiñöT ATñŒñlªñ
Eïv¼ñªñ.
Bmêu: ''d÷&, D¯ï Hjñ Jêjáhê÷kêOïOþïˆñ÷ûê? C÷Y EêˆïkêXú
EïŸqñöT hJu lkñYêJêu ÷dêJñªYú. CEïöiêjñ hêhêËŒïv Alöus
Qðlu EnúTödçTïkë Fªñ EïŸw¼ñsdçñ÷ûê?``
D¯ï STñŸñªñ.
Bmêu: ''AYñ YTiêu EïŸw¼ñ dšñù. hEoæñs÷dçêöT YàêösTñŒú Cø
hêhêËŒïv oêhòYïjïöi ÷Yêvdçï¼ñJ lrï AYñ YTiêu EïŸw¼ñ
dšñù.``
63
AmôYïiñöT hñsï.
Oñljïv Eïªñù Yöus dri Oï¦ù
AËOþhiŸqïkñÈ Hjñ dTù Yò¼ñªñ.
64

ArïOþñhêšï

D¯ï

Yöus

dñr÷iêjù. jê¦ï. døtXhï.
hXkïv
ATñŒTñŒêiï
Cjï¼ñª
hêblEñù
Jñƒñk&úhïiñù.
AjûölqïOþŒïv AljñöT hñKù láJúYhkë. Jñƒñk&úhï F÷ ê
LêWhêi
B÷kêOEiïök÷ªêXù
dñrölÈŒï÷k¼ñ÷Eê¼ï
AEŸêöYiïjï¼ñªñ. hêblu CT¼ïöT Alöq ÷Eê¼ñªñ. dñr÷iêqŸqïv
Eïkêlïöus Yïq¼ù. YlqJqñöTiñù OðlðTñJqñöTiñù oôjù.
hêblu: ''ATñŒ døtXhïiïv SŸw EïqêYðjŒêiïjï¼ñù. (JñsOþñ ÷Ejù
Jñƒñk&úhïiñöT hsñdTï¼êiï JêŒú, YñTjñªñ) hêhêËohiŒú
Eïqiï÷k¼ú LùLöiêrñJïöiŒêsñûö¦.``
ödöˆªú Jñƒñk&úhïiïv Eïªú Hjñ lïYñœkñijñªñ.
24

÷dê¼ñöliïkïv JñsOþñ jùLŸw
hêblu: ''Giú, F êiïYú?``
hêblu
FXðšú
Alöq
ööJJqïv
dïTïöOþrñ÷ªvdçï¼ñªñ.
Jñƒñk&úhïiñöT ÷YŸv JñsOþñOþŒïkêlñªñ.
Jñƒñk&úhï: (dYñö¼) ``EïqêYðjöŒ AYñ÷dêökêjñ døtXhïiêXú
CjñdŒïEêkñltnù hñœú Föus APöEö¼êûñ÷dêiYú. (Hªñ
EïtŒï) ltnŸw¼ñ hñœú Cø dñr JTªú SêEñh˜iñù Cø Eêˆï÷k¼ñ
lªYú B hjXŒïEú Böjö¼êöûËïkñù ‹YïJêjù öOàï¼êu
÷lûïiêiïjñªñ.''
hêblu dYñö¼ AlqñöT ÷YêqñJqïv Eïªú Yöus ööJJöqTñ¼ñªñ. jûú
jòdŸw JñsOþñ÷Ejù djoúdjù ÷Eê¼ïEïv¼ñªñ. dïöª, hêblu
HªñùhïûêöY
Jjiï÷k¼ñ
ET¼ñªñ.
Jñƒñk&úhï
dYñö¼
hXkï÷k¼ïjï¼ñªñ.
65
CTlrï.
Jñƒñk&úhï YEïöi ETªñljñªñ. BmËêJñkhêi hñKù.
JñsOþñöOkëñ÷œêw
Alw
FYïöj
ljñª
hêblöE¼êXñªñ.
ATñöŒŒñ÷œêw jûñ÷djñù Eïv¼ñªñ.
Jñƒñk&úhï BmË÷iêöT hêblöE ÷Eê¼ñªñ.
hêblu: (dñÖïjï÷iêöT) ``Cªök Hê÷jêªê÷kêOïOþñ JïTªú DsŸêEvdçù
öölJï. AYê C¦ YêhoïOþYú.''
Jñƒñk&úhïiñöT hñKŒú C÷dçêrñù öYqïOþhïkë.
hêblu: (YñTjñªñ) ``C÷dçêw Sêu hêhêËŒïvEïªñ dïuhêsïiêv APöE
lÖïOþYïöus Jñš÷fêbù Eïöªöiöªªñù dï ñTjñöhöªEï¼sïiêù.
hêhêËù QiïOþñlªêv JïˆêEñÈ Gšlñù lkïi o˜êEù Eïöus
JktdçïkëêŒ oú÷Ephêiïjï¼ñöhªñù FEï¼sïiêù.''
lïTtª J¯ñJ÷qêöT Jñƒñk&úhï ÷Eê¼ïEïvö¼, hêblu CTlrïiïkòöT
ETªú Jqjïiï÷k¼ñ Jisñªñ.
66
JñªïuöOjïlú. o‡á.
hjOþñlˆïkïjñªú Yêqï÷iêkiïv Eêjêiù öJêöûrñYñª ÷Lêdêku.
÷Lêdêku: (BYúhLYù) ``pêlò, CEï Hjñ aïlo÷hiñÈò...''
67
hêblöus lðTú. jê¦ï.
hêblu:
(AjïJïkïjï¼ñª
APE˜hê÷jêTú)
QðlïYhêiïjñªñ C¦iñùJêkù
F÷usöYªú
25

``Hjñ
lï©ïiñöT
CøiïöTiêXú
Sêu

÷dê¼ñöliïkïv JñsOþñ jùLŸw
hEoæïkê¼ïiYú. AöYöª hEoæïkê¼ïOþ Bw¼ñ ÷lûï, AYïkñdjï
Cø FEï¼ñYöª ÷lûï, Cø hêhêËù FEï¼ñ QiïOþñ l÷ª dšò.''
68
ÜêhOþ .
O iï÷k¼ñ Jisñª ÷LêdêköE EêˆñJêt fpñhêE÷ŒêöT ÷Eê¼ñªñ.
÷Lêdêku Hjñ ööJ÷EꈼêjïiñöT hñªïkïjï¼ñªñ.
aðtMêiñoæñ ‹lOï¼ödçTñªñ.
69
Eêˆñlrï.
hêhêËù Jqï¼ñª JñsOþú BxJñˆïJw.
Hjñ Jñˆï Jàïökêjñ hj¼œñhêiï EïkdêTñYsiïv Eïªú lêqñ Jñkñ¼ñª
oêhòYïjïöi AEñJjï¼ñªñ. hñªïök JòˆŒïv Eïªú JñsOþñ JñˆïJw
Oê÷lsñJöq÷dçêök oêhòYïjïiñöT ÷Et¼ñ JñYï¼ñªñ.
÷Lêdêku A÷Ÿêˆñ ETªñöOkëñªñ.
Oê÷lsñJqñù oêhòYïjï÷oEiñù Y˜ïv iñŠù YñTjñªñ. HTñlïv,
oêhòYïjïiñöT JrñŒñölˆñªYêiï AgïEiï¼ñª Hjñ Oê÷lt¼ñˆïöi
÷Lêdêku dïTïOþñEïtŒñªñ. ÷LêdêköE¼û JñˆïJw A‡êqï¼ñªñ.
÷Lêdêku: (JñˆïJ÷qêTêiï) ``lê EïŸöqêö¼ Föus JòöT.''
70
÷Lêdêköus CTñŸïi hñsï.
÷Lêdêku Yöus oêbEŸw¼ïTiïv Eïªú JñsOþñ Jqï÷¼êdçñJw
(OYñjùLdçkJiñù Jjñ¼qñù, Jñˆïiñù ÷Jêkñù), EêjêiŸw, Oòûv
YñTŸïil JòöTlª JñˆïJw¼ñ öJêTñ¼ñªñ.
Hjñ Jñˆï: (hêšïlOþïjï¼ñª Hjñ gêXúUù Oòûï¼êXïOþú) ``AYïök ê,
÷Lêdê÷kˆê?''
÷Lêdêku: (dñÖïjï÷iêöT) ``AYï÷kê, FEï¼ñ JòöTö¼êûñ÷dêJêEñÈ
JñsOþñ oêbEŸqê.''
Jïˆïi oêbEŸqñhêiï JñˆïJw o÷ ên÷ŒêöT hñsï lïˆñ ÷dêJñªYïEñ
dïsöJ B gêXúUlñöhTñŒú ÷Lêdêku dñsŒïsŸñªñ.
71
JñªïuöOjïlú. o‡á.
÷Lêdêku gêXúUŒïvEïªú HªïEñdïs÷J Hªêiï Yêqï÷iêkö¼ˆñJw
dñsöŒTñŒú lkïOþñJðsï JêšïEïˆñöJêTñ¼ñªñ. CT¼ú, Oïk HêkJqïv
FrñYïiYú hEoæïv lêiï¼ñªñ.
26

÷dê¼ñöliïkïv JñsOþñ jùLŸw
÷Lêdêku: (BYúhLYù) ``Cªú JñTïdçÈï¼òTŒïvölOþú FrñŒêmêu
Oê÷lsñJöq¼ñsïOþñ dsƒñ. SêöEêrïOþñÈ BxJñˆïJöqkëêù Oê÷lsïEñ
YàêsêöXªú JàñitŒï¼êXïOþñ.''
``Cø añoæphêi ohòplñù AYïöus lïmôêoŸqñù QðlïYÆhŸqñù
Föª hTñdçï¼êu YñTŸïiïˆú ltnŸqêiï. CYú SêöErñYñª
AloêEöŒ HêkiêXú.``
''HjêYúhpYáiïökêTñŸêu Föus QðlïYŒïEêlïökëªú Cªök Sêu
hEoæïkê¼ï. dJjù, FEï¼ñ dñsŒñÈ ÷kêJöŒ lï©ïJqê¼êEêiï
SêEñù hêhêËŒïEñ ÷dêJñªñ. Cø ohòpù Föªiñù Föªªñù
‹JðtŒïOþñöJêûïjï¼öˆ.``
72
D¯ïiñöT hñsï. jê¦ï.
JïT¼iïv, djoúdjù dñXjñª D¯ïiñù jhXïiñù. AloêEöŒ
BkïùLEù dñ÷jêLhï¼ñªYïEïTiïv D¯ï Yêör dêiiïv JïT¼ñª
Jñˆöus hñKù JêXñªñ. F÷ ê HêthïOþú, ArïƒñYñTŸïi hñûú
mjïiê¼ïiñTñŒú, D¯ï YïjïƒñJïT¼ñªñ.
73
ÜêhŒïEñ hñJqï÷k¼ú DaïOþñ ljñª oòjáu.
74
dñr.
Oê÷lsñJöqiñùJòˆï
EêˆñJêjñöT
oùMù
dñr¼jiï÷k¼ïsŸñªñ.
Oê÷lsñJöq dò¼qñù Oêjlñù öJêûñ hòTïiïjï¼ñªñ. lêaá÷hqŸqñöTiñù
BtdçñlïqïJqñöTiñù ÷Mênù. BöJ Hjñ¨l‹YðYï.
hñŒ ï:
(ööJdïTïOþú
Yöª
dñr¼jiï÷k¼ïsŸêu
opêiï¼ñª
jhXï÷iêTú) ''öJêkëù CjñdŒïEêkêiï SêEð dñr Jûïˆú.``
Yïj¼ïEïTiïv Hjñ÷lq hêblEú Jñƒñk&úhïöi AjïJïv Jïˆñªñ.
hêblu:
''YïjïOþñljñ÷œêw
oôðJjï¼êu
Eïöª÷dçêökêjñ
oñ>jï
JêŒïjïdçñöûª lïOêjlñhêiêXú Sêu dT¼qŒï÷k¼ïsŸñJ.``
lðˆñJêjñù BmêEñù Oê÷lsñJöq AEñÜpï¼ñªñ.
dñriï÷k¼ïsŸêu YñTŸñª Oê÷lsñJw dñr÷iêjŒñ JòTï dêƒñljñª
JñYïjöi¼ûú Eïv¼ñªñ.
JñYïjdçñsŒñ Eïªú Jñhêju CsŸñªñ. hñœñ JûYïv JòTñYv
B÷jêLáhñûú C÷dçêw JñhêjEú.
Jñhêju Bmêöusiñù A˜ïXïi˜iñöTiñù D¯ïiñöT hñŒ ïiñöTiñù
AEñÜpù lêŸñªñ.
27

÷dê¼ñöliïkïv JñsOþñ jùLŸw
Eêkñ Oê÷lsñJqñù dñrJTªñ÷dêJñªYú EêˆñJêjñù lðˆñJêjñù BmêEñù
÷Eê¼ïEïv¼ñªñ. hñŒ ïiñöTiñù Bmêöusiñù hñKŒú AgïhêEù,
LðYiñöTiñù Jñˆöusiñù ÷Lêdêköus A˜êlöusiñù hñKŒú o÷ ênù,
Jñƒñk&úhïiñöTiñù A˜iñöTiñù hêblöus APE˜hêjñöTiñù hñKŒú
‹Yð&.
BtdçñlïqïJqñöT
dmúOêŒkŒïv,
dñr¼jiïv
Eïv¼ñªljñöT
JêrúOdçêTïv, Eêkñ JñYïjJw dñrJTªú A¼öj Eðqñª dêYiï÷k¼ú
Jisï÷dçêJñªñ.
Alt
÷dêiï¼rïƒñù
B
dêYiñöT
Ìmáù
BjñöTöiêö¼÷iê lrOñJqïökª÷dêök JñsOþñ÷Ej÷Œ¼ú hêiêöY
Eïv¼ñªñ.
75
lðûñù dñrölÈlñù hXvŒïˆJqñù ÌmáhêJñªñ. C÷dçêw dñr dñYïi Hjñ
LYïiïkêöXêrñJñªYú.
Oê÷lsñJw ÷dêiïhsƒ dêYiïkòöT jûñ gTuhêt JñYïjdçñsŒñ ljñªñ.
dñrl¼öŒŒñª÷YêöT Alt JñYïjJqñöT dñsŒñEïªïsŸñªñ. Hjñ
JñYïjiñöT dñsŒú öJˆïölOþ ödjñœs.
JñYïjJqñöT JTïƒêXñJw dïTïOþú BrùJñsƒ dñriïkòöT Alt
C¼jiï÷k¼ñ ETªñljñ÷œêw Al÷mnïOþ ööššïkñJw öYqïiñªñ.

28