You are on page 1of 28

dlikv JsO jLw

YjZ

dlikv JsO jLw

Shahul Ameen
Mise En Scene
Behind Anandasharamam
Changanacherry - 686101
shahulameen@yahoo.com

dlikv JsO jLw


1
kJw h VoJht: ``CY Ojus Hj oYohi
dEjlnJjhhk, lshj JJZ hhX.''
2
dr.
drlusi BJmusi dmOkv bE kJw
hTw, Aj E drik Eq dYikT
jqJw
JYjds
lj.
drlYT
Alt
JYjJqT ds Es. JYjJqT JTXJw dTO
Br
Js
drikT
Alt
Cjik
ETlj.
ATYT lnlbEqv E Alt jQgTuhjX
lhl. Hj JYjiT ds JlO djs.
Cj YXikJiij j oJw gTuhj F
AT dsi.
driv E qJiij Ek JJw Jq Et
lohiT gTuhj E, YTv Jjik Jis ap
Ylt loqX Alj d Tj.
jQgTuhj JJqT oMl Cj YTj dYikT
hk JT.
kJw AloE.
3
Jqj. AJ.
djodj Gh hblE (25 _ 30 lio) Hj ill. Alt
Etmw EvJ Bmu. djmkE EEv djqJqT
Jv LdkEh (25 _ 30 lio).
Ehnwv hblu B illE JrdT. BpaT
Elj hblE JXu dsq l Hj JJju
BLkT, Hj JIYOjiT, Asi.
hblu BmET AEla l, Hj hkiv lOj gXU
JkT, ds JT.
4
JqjiT hugL.
2

dlikv JsO jLw


JsO aj Hj hjXkv JjJiij o>jii ilY,
Jk&h (24 lio), hblE Frv.
Jk&h: (o nTi AghETi) ``AE Fus
OJlu Cil QiO l!!''
hblu: (YhmiTi AghETi YqJqq) ``CEij
o>j Ev Jjd fbT OjJ lm Hj
OJlE YvkX hX.''
Jk&h hblus Jv E gXU l. jdj
dhjw AYj Hj CTlrikT ET.
Jk&h: ``d& hXl ds hblu Jqjiv E
Ej Csijk. SElT Jjhijk, F
Ej lXhk.''
hjwTiklTi E JsO JqiOJw.
hblu: ``Al Jr Ck j YjOiY Y Su
JjY, Ei JXu. d, Cis Aw
QiOJr FEE C JOJqjiv F AgoEY?
BmE lnhdYjE, hlt hsJw JXO
JTEhi alol H dilj, Ai.''
hblus Jk Hj hsl Jk&hiT JvdT. H
E, Jk&h B hslEjJkT oEpT ljkJw
di. d Alt dY ET YTj.
Jk&h: ``hblu Hj AE dJr YjOY
lj FusikJ AOjJJw dETs. Ck
SEj
lYw
A
ds,
OJluhjT
oJqTik ajloZiXY.''
hblu Ev, Jk&hi.
hblu: (Jk&hiT hTirJqk lX Hj dlYw
ATth) ``AYE Eij lsOJlus dkk
Fus Jk&h. (JsOpjT) A Yju dsY E
hs, C llEklTi hblEdk mJYE bjEhi
Hj djq lsik.''
H Es, hblu Jk&hiT Jv E gXU
l, AYv E lkdTOY Y Hj nXlp
dsT Jk&h EvJ.
hblu: (YTj) ``a, CY E, F Su EE l
JljY.''
Alt CTlr ji dji HjTij.
3

dlikv JsO jLw


Jk&h: (lp o&hYiT JkTJ) ``mj,
dX.``
Alt jlr dji. hblu JrOiv E hs
Jriw Jk&h lp H E, F
dPTi JE J gXUv hihkY YjO
l.
O ik hKglT Jk&h di ET. Hj
hv AlqT dJ.
5
Jlk.
CTlrikT l Jk&h H E F Y&OX
EkdT JT.
JjY JX Hjvd EjmiT ET YTjw Alw
Ej dr JTl gTuht JYjds lsY JX.
AlqT hK Js Jkhi Jj Bj lOtl gl.
gTuht O Hj Osi QE jddT. FrkJq
HkTJqhi JTdTk dJ JsO JJq,
Ej driv E gTuhjT dsJ JTi JJq Jk.
Hj gTu djsiTu YT, hiw jQo>m dsT
li.
gTu: ``llEYj QJq AsiY v, hhE
CE ls Bs how hhX mnY.''
djsiv Blr JkJw.
gTu: (YTj) ``llETus hE Ju OlsJqlu
Yslt Hjw YTJ.''
6
liv.
Jk&h Hj ljkT Yj dJ.
likv E OlsJqsO Jid.
7
Jk&hiT lTus hugL.
Hj Osi lT. Jk&h Ds Jis.
Jk&h: (JYdT) ``A,''

dlikv JsO jLw


8
Jk&hiT lTus dugL.
ATqlYkus dTikj F Y
A.
Jk&hiT m}: ``A,''
A Yj E, Yj Frv.
9

Jk&hiT

Jk&hiT lTus hugL.


lYv Ys A Yiv Ds lj.
Jk&h: (JYd) ``djs l.''
A H dY S, d O Jkil.
10
JTdT.
hv Hj JJji JEO Et, AlqT ds djs
J, jQgTE AEJj LY (6_7 lio).
LY: ``hhE CE ls Bs how hhX...``
Adw A JisOk FrmE LY EXT
Asid Et.
Frmu: (OjiT Yus Cjd Tv E dT Y AlT
CjJ) ``B, F si Ew hhsO ?``
JJw djodj E.
LY: ``h ds Y, hh d ltnkjv
EqEaiT Yj ET Hj lki DlhX.``
Frmu: ``B, F E C DlE ETi Ev E
OlsJw dJY?``
JJw l djodj E.
Frmu: ``B, Su ds Yj. dd ETi
ETEij hh ETE AlJm.
JJw JYJT JZ Jw.
Frmus mfa: ``AEij ET jQJhjuhj
JkdT, ET ETE YvdO, ohYj jQl B
AlJm YdsOT. AYE dJj OaE Hj
hhE ET OlsJw dJY.

dlikv JsO jLw


Frmu: (H Es, JJqik H E, YTj)
``B, lkYi Eqkji C ETE l hhE
dJ?``
BxJJqklj DTE J d. J du YTi LY
h dxJJq J dik J Yus J OkT
dY Yr.
11
LYiT lT. Jki. o.
OldTiv LYi AEiu JE (3_4 lio) APu DiT
(35_40 lio) hTikj. ATj DiT gj jhX
AljT Aii h hJw AmYiT (14_15 lio) Ykiv du
OJi. h Js Yi Hki Jij.
Oi hKlhi LY. jhXi AmYi JE Ds
dOj.
Ju: ``A, C LYO hi, Hj JTZT Djhsik.''
LY: (HkOO) ``FkE SEj Oa Oa. Dj
dsilt Es JT.''
LY lklqiT Fklji E.
DiT hEo d& AlTik hK lJYh.
LY: ``A Js, hq Js, hqT hqj o>jY.
(Fklji E) Bj, dsi, dsi...''
AmY: (HhkOY) ``lk''
jhX: (OjO J) ``A Js, hq lq F...''
LY: ``AYhk... Bthsikv Dj SuY dsi...
Fklt Es JT...''
Ju: ``H lL ds LYO.``
LY: (Sq E) ``LY...``
O Jkhi DiT hKus dmOkv hljT
dOjiij. OjiO J D O iv EXj.
Sj
Ew
lqJqu
Ds
l
AEi ohYi JX.
D: (ohYiT) ``h F AEnOj?``
ohY: ``Ckk. Su lq Jqu Odw h F
lki BkOEikij. Su hsiv OY As
JTik.``
D l O Jqk hT.
AmYiT m}: ``CE SEj JTZ Oa.''
6

dlikv JsO jLw


12
Jk&hiT lT. ATq. j.
J
Yq
ATdus
dsJv
A.
AjJkj
dOsiji Jk&h.
A: ``djsiTiq E mj J? Eiv lJ
lki dT Hj lioEij?``
Jk&h: ``Ak, Hj Js hk OsdjEij.``
A: (EmoT) ``Jk CjdEkik, Aiqd D
Bl? A FE JsO JjlqJw lEi EusiOE
SE JT Jlkiv OdrX Aiq Hj DE
djsihi lY. Adw SqT JkX Jr j
hoh Bij.``
Jk&h: (Ai o EdE A j&E Ail
ljEhX
dJY
Yhmii)
``CE
A
F
dsiJi FEsi. (Ai AEJju hO J)
hhE dsdTw Fus Eslisv J lO EusiOu
ds, AZl Su YjO lkv E Fus hJE Hj
djqii
lqt
ohYjiT
dJj
Oau
hhEiX.''
A: (hJq Y Hj JrkkT ATdv DY, YdjJw
Dij) ``Alu dJ hhE?''
Asik F glv hJw Yk Jk, dOsijikus
lLY JT.
13
DiT lT. JXuJj. gY.
JXv E l JjT D AmYi hK JrJu
opi. A ohY JTOk.
ohY: ``DiE h AEn''
DiT hK glh.
14
h iT hs.
h :
(Wi
Lgjlh
mfa)
``F E
Su
lqdOY hEoki?''
D H hY, djhht hKT, lEidtl AT
Ev.
7

dlikv JsO jLw


h : (hsdT J EvY YTj) ``hhus djs
l LY ds.''
D JY mjiX At<v hq.
h : ``Ekj hpt E djmkE YTq. ClX
YjhJk Fus DiT JT Yjliik lj.
(H Es, WEmOiT YTj) JsOhk C d
ltn Su Ai bEOY.''
DiT hK lltXhJ.
D: (H hY YjO ETYETiv H Yj E
h iT dY) ``ohYiT JkX hhE h... ''
h : (CT Jis) ``Su h.''
15
DiT lTus Jki.
lnaht hKT D JE h hhrd.
Ohjk PiOqv E AOhiqX huYkhst
Alj E.
16
Jqj.
djmkEEj ilqT AT BmE LdkE
JT Ok. Bmu LdkE AghET Yus mjjT
OtdTO. Ldku o nT Fklji E.
Bmu: (o nTi AghETi) ``Fkj As
JX, Ck hhus Asid lY.''
ilw YsTdJw Et BmEi LdkEi E.
Bmu:
(YTj)
``Fusi
Ldku
OlsJu
YjhEOj.''
ilw ptnjl hr.
17
hO .
j JOlTt ooj. JsO aj D dOsJw Yji.
Hj ho JOlTju: ``d ST ET hh ETX Jk
us fd lkdj Yjlik Oj l F oaOY?
Cd, CE EdO JOT J ET ljXY Cus
ETus atgL, AkY ?''
8

dlikv JsO jLw


dOsJw EE ljJiij D Cdw AljT
ATij.
h JOlTju: (lobjXk ognXmkik E
Aiw B EJjEk lJYhX) ``hhE SE
di,
j
lm.
ClXi
dJ.
kghEhk J, OlsJq lkY JXE.
F AYj JrO?!!''
D ST.
JsO aj, Hj JOlTjEhi F Jjhi OtO O
Jk&h. jpooglh Hj ognX.
18
Ldkus lT. j.
Ds Hj OjJojikj Ldkus Alu lk
hs. Ldku dsE lk Jis.
Alu: (dju oj) ``AE jlu hhE dJY EJj
ds lX C AlEsiu...''
Ldku H hY AJ JisdJ.
Alu: ``B, Ek YjhEqTE EE Jrih C
FE hEokiY.''
19
Jqjik CTlr.
Jk&hi hblE ETlj.
hblu: ``Ldku hhE dJ.''
Jk&h: (hblE AEJjOJ) ``Ldku hhE
dJ.'' (H Es) ``hblE?''
hblu: ``SE E dX? Aw QiOJ dj dXl
FE bjqhX.''
Jk&h:
``dj
dXl
hblE
Cdw
llqhk.
CkY
AbJjhX.
A
Yju
dsYtik, hh QiO lj ilE ClT
EjQlh?''
hblu BmirdkJ.
Jk&h: (YTj) ``O iv l Hj ldjiv E
CiT SEj Jjhs. ohYj VOJjhi i
OiYJjJiX. C hhv dYl dk dXh
9

dlikv JsO jLw


dTiqJqi Csu Aiw Jrik. hblEdk Hj
djq ClX hh QiJ lki iohlk.``
hblu: (omiT) ``Hj djq CYlj ob
JjhX hh QiJiY.``
Jk&h: ``AY YiX SE ds lY. Hj
llEJjE
CYlj
Jri
JjhX
hh
QiJiY. Aw QiO djqJw C Ev Fi D.
d& JsOJk Jrv Aljik Fklj hs.
ohYji hblus AdaEw d& YkhsJw dT
ET.``
hblu O ikr.
Jk&h: (YTj) ``hblE hh QiElk
JsOk omihijv C Su CjkE
Etfhij? d, (djiT) YjO Okw
oJju
Fdkj
o>j
Ev
Jjd
lOjT djYiv GY hhl hblE Qi.``
hblu: (H JTikOO, YqJqq) ``Fus ATi
hh Y.``
20
Jk&hiT lT. Ds.
A Yikj F Y.
Jk&h JYdT lk HTis.
A: (lqT) ``F i?``
Ai LEY Jk&h AJT.
21
Jk&hiT lT. AJ hs.
OltOk APus JJqk E Jk&h Yu JTh
Esli lljhsik Ev. d AiT Ej
Yji. A hJq dXj.
22
Jkus Bk.
dr Cj.
Cj Yiv ET JThitu YT Jku D
ljY
JX,
lEiTi
lmoslTi
Frv.
10

dlikv JsO jLw


Jku: ``F CYd dYlkY JkTk?''
D: ``Hj OjJ dXiX. Su hhE dJ...''
Jku: ``p, AYd Ei... djs ldid SE
Eijt, Bji ClX Bib dXiu
ljJ.''
D Bkik Bibq Hjvd gYiT E HjTj.
Jku: (DiT E O) ``F Jki C Su
JjX, SEi Hj OjJi lq J B
ohYj H OJXY... dj SE HjisiY
hhE dJu... d& APE Hj lm, Ei
did C E CE dJE OlsJw Bj
Bib...''
23
JuOjl. o.
Hj hjOlk GJ Yiv AoYhiojE Et ds
JqJqi dliv EE JT hi Eij
Hj Yqikiv Eji J F FrY Ldku.
24
DiT hs.
JTiv O ikht JT D.
jhX hsik JTOk.
jhX: ``Gi, FXXk, CY JqjdYk?''
D hEokhEoT Frv.
25
hblus lT. AJ Hj hs.
AXi: (YX hTlYETiv hsik JTO
hblET Yhmii) ``Fus hu AEdX Ek
lkJs hJq JEk?''
hblu: (Hh O) ``A, Su hhE dik
lOj.''
AXi H dY S, Jv dOsoihi
hsik JTJiij hblus APE.
AXi: (OjO J) ``dT, Yhm dsiY.''
hblu CEi X dsiY hEokl dk Ev.
11

dlikv JsO jLw


26
Jqj.
AJ lj Di ilw Etmw EvJJiij
Bmu AY Et DiT AT Ok. ilw
djmkE Et jdji E. D Bmus JkY
l>.
Bmu: (Di dTOrvdO J, h>poT) ``Eq
Jsiik D C lr l.``
D: (lEiT) ``hqT Jjq EETXusTk ohi
Jk.``
Bmu: (h>po YTj) ``Fd?``
D: (A&hEi CT Jis) ``Su hhE dJ.``
o nl AghEl Es hKT Bmu Di dXj.
Bmu: (DiT) ``FE o ni. (Yj Jqjik
ilqT) Es, Hj Jk C Jqjik Gl Ek
AgoJqkjqij C D. Ciw Jr YlX Jhjus
JT hhE dJ Su lOjO. d& CiqT h
ds, hhE dJu CE JTfkq lX,
ClEjxJiJY lj Jj d. (Yj
l DiTi) Ei.``
D ilqT Jk Jis.
27
hO .
h oJj dsj ldj Jk&h
EvJ.
dJj
Alw
Aiw
Hj
Jr
jpooglht Hj Jh.
28

Hj dY
JT.

Jqj.
BmE h OlsJq hhX Cdw AlTiY. Bmu
Ljldtl ooj, OlsJw iT Jj.
Bmu:
``ET
ETE
ohYj
Cdr
AdhEO
JijJiX. AiqT OjhrJt OlsE dYi
lKEw
EvJu
YTijl
SEs.
llEYji
lk
llEJt
YjhJkiT j& iOO, A AljT hhohi
12

dlikv JsO jLw


Yjliiv di BYhpY OJi djpji
EtmO, AY JjXhX Hj hhE Cis OlsJw
ljY,
FiXdw
ohYjEk
JJZJw.
FkE, FkE C hhv Ew hsdT EvJX.``
29
Jqjik CTlr.
Jk&hi hblE ET lj.
Jk&h: (ldjiv E Ji dY hblE EvJ)
``Yjliiv
hhEi
dXY
Jj
JjqTi h JTqTihk jdjKiXY.``
hblu: (dYiv E Hj mk dsT AYk E)
``B, Su DpOjY dki.``
Jk&hiT DYop H JT.
Jk&h: ``GYik, CY hblE opihlh FE
Y.''
30
DiT lT. h iT hs.
QEkjJkj F BkO h ds Jqjiv E
hTlj DiX.
h iT HthJqv Yus APE gtl opajE hJE
OlsE YsT jLqT Hj hn.
31
Jqj.
BmE OlsJq hhoZkus jdjK djmb.
Adw j laYJw _ jhi QEJii _ A JT
Ok.
jh: ``djmkE hT. Sw OlsJq HEpO
DTE dJ.''
Bmu: (o nT) ``CYid Ei, Eqw lki Hj
dU C EE ET OlsJw lsiY?'' (Yj
OlsJqTi) ``Hjv dkhTsY h hqik Clt
hhEiOY?''
QEJi: ``FEl o n C Ldku OlsJYkX.
d Jhju hhE YsT Jk Akk
lriv YTEt Hj alo ClE Js DdamO,
13

dlikv JsO jLw


JnTd lqti hq F EXE ohYjiT BEJw
JlkE JXv OlrE Fs JTY
(DiT
hK
STEj
gi
Esi)
F
hh.''
jh: (djiT) ``JhjE lqO E F i
oojOl SEsj.''
Ldku
(J
JdTd
Jidk
dj,
QEJiiTi): ``d ltn Hjw QlYsO
dUu lki Hj Jkhk A. (jhiT BmEThi)
B YJw Yju JT liX SE hhE
dJY.''
32
hblus lT.
dv
JTO
FrvEj
hblu.
AjJv
EvJiij AXi dk l Jir.
hblu: (JsO CtniT) ``Ci... CYd Jsii.''
AXi: (lkT) ``CY JT E JrO d, alo
hrlu djmkE ETYk.''
hblu hEokhEoT J JT.
AjJv E AXi OjYt<Ti loETi
AlE E.
33
DiT lT. AJ hs.
AmY ATj h iT Jk Yj.
Jqjik dJEj D B hsikT ds ET.
h : ``B PiO ljdOk CYlj E, CYd hEk
YlXiik Su dsiX.''
D Ev. hsdTi djY.
AmY: ``Hj O FE lXhP, Fk JrO Jiv
FE
JXk
hhE
dJw
FusPu
FEj.``
D: (h iT) ``O SEY ljd.``
34
OJjus lT.
14

dlikv JsO jLw


Ldkus O lju lioEi OJju YsTdJw
ET. AjJv, Ldku AOhiw lkOljiXi.
Jv Hj OjJiitdTO, Yus Evdus AdpoY
BoaO do O LdkE OJju Oiqk
dJt.
O hrlEJw D A JTOk.
Ldku: ``DiEY , OhiqTu hs?``
D: ``FE lnkj OhX lY.``
OJju: ``d&, Hj Olsus O...``
D: (JsO anv) ``Fus O FEE hY.``
OJju hEokhEoT DiT O ljw Ldku
Oljv Yij Ow E. ETus djljl
Olsus hpYl oOd Js Ow.
Ldku: (OJjET) ``CYk FE Yjh?``
OJju:
(HkOO)
``Bt
JTEhk,
FusijmoE li SEY ljOY. d& Hj
Olsus Bphk, CnTd Hj FTq.``
Ldku: (Ow EYETiv, OsOjiT) ``Ldkus
Bp F dsiYX FEnT.''
35
liv.
ljkT ET lj Di AXii. AXiiT
Jk oiv dOsJw. hv ET DiT Jv
PiO.
D: ``AjEnO, hblE CY lj O ljdu
lj.''
AXi: (oTT) ``AY Su dsEiY. hh
QiOl ljdhij hsdT.''
jdj H hY ET.
AXi: ``Di Hth FE oT. h, AmY
QEOdw D FT dsYthi? Alw
JJqkk
Hj
dxJiX
QEOYYv
YEmohX YY.''
DiT hK EopiY Es Hj dj.
36
Ldkus lT.
15

dlikv JsO jLw


Ldku Yus
Ot.
37

lOljv

AYv

Hj

dhk

DiT lT. Jki. o.


lrJqT OldTikj LYi JE.
Ju: ``F APEE lj?''
LY: (Jus Ej Yj) ``EiE Yj Jik, APu
hhE YsJk.''
d lrik J Ju o nT Frv.
Ju: (DOv) ``OO, a E...''
D Hj JYjiT JTX dTO h JT,
JJqT C l FL JXO JYjii J
hEjJk
Bkik
E.
JJw
BkikTOk. lq Jqu Ds l ohY
JrO J lq Yiv YrlO Bkik Ok.
D: (Bkik dmlus hv E JTld JYjiT
hk EYETiv ohYiT JJqThi) ``Ej
Jsii ClE k Ji.''
ohY: (DiT J) ``CY Su Eq
Di.'' (YhmiT) ``djqJw Cj QkJq
OjY.''
LY: (JYj l JTY E) ``F E APE JYj?''
ohY: ``JT hkJqhT C JYjds EqTPu
hhE dlJ.''
38
JuOjl.
hjXkv JT Ldku. AjJv dkhi Hj JYj.
Ldku: (JYjiT) ``EE hhE dl ljY
BjT YJqT ekhX, Eusi AY dtlJjTi?''
39
Jk&hiT lT.
Ds JisOk Jk&h. Yikj F Y
A.
Jk&h: ``Olt JhjusiPu Ck j hjO .''
16

dlikv JsO jLw


A: (JsO Ehnw
QEJE?''
40

mn

ETltdT)

``Bj

DiT lT.
Hj lki dQ YsTdJw.
Qkiv ldYii jhXiT AT Ok JE LYi.
LY: ``F E A C dQ?''
jhX: (Qk YTjYETiv) ``d, Jsis hO ETi
Osi ETE Yvdu ohYjik. AYus JjXhsiu
YusiT l ohYjiT lkhLk ohit ds, Hj
ljkJ
FT,
F
Hj
JTOdTO
iqk E.''
LY: ``Ad ohYj F A JY?''
jhX: ``ohYj JY, Hj Ol dhT, Jv lq
djOi
dTO,
YjhJk
ET
jQlE
oEEJw Yw dsJT.''
Ju: ``F dE ohYj Eq Yvdu d?''
jhX: ``AY, CYk Js ohYj d lT? DTE Hj
oEoiT lnlhX Aiw YjhJv O
Ai bEu YT. Evd alo YdoE mn
A Y&ddw ohYj Blmd, FE llETE
YvdE mJY YjX.``
LYi JE HO: ``F?``
jhX: (EjmiT) ``F , bthoTki A Yus dJY
mJY B ohYj JT, Aiw Eq Yvd
OiY... CEius hq di JqO l, ETOE
Qidu Eh AiT t<?``
41
Ldkus lT.
Ds OjJojikj Alu.
hlTi E dsi dXjT mfa: ``Evdj,
Evdj...``.
Hj dXju Ds JisOk.
dXju: (glYiT) ``EkTu ClX oZk hYilk.``
Alu: ``C hhh Jr, d Alus hsi
JrJ li Js Ek Eh h.``
17

dlikv JsO jLw


42
DiT lT. AJ hs.
LYi JE Yv lr ET _ ``FE`` ``Ak FE``
``AY SE Jv lJ`` ``Ak SE`` F.
D A Ok.
D: ``F E li C Yt?``
LY: ``AOu l lj ohYjiT Yk.``
dJOEv DiT hKus dmOkv fpq YTj.
43
Jk&hiT lT. Ds.
Yikj F Y Jk&h. Ds, Hj dYi
DTd Yus mjjTTdO dJ E LY. AjJv Di
Jk&hiT Ai.
Di LYi ids ETJkY lj Jk&h CTT
Alj JYiT E.
Jk&h: ``LY lqj gLOiY JiX.''
A omiT Alq E.
Jk&h: ``APus JT Jriu JsO ltnqk
Jik Alw.''
44
JqjiT hugL. hjOlT.
Hj Jqiv E h Y OlsJw. Ldkus hrlu
hKl, h j djT hKus Hj lml JX.
Ldku: ``CY ET AloE hkhX.''
D: (hKhitY) ``Bij.''
hblu: (Ldkus Ej E) ``Ak.''
45
hblus lT.
lnaglkj AXii hblus APE.
AXi:
``Ew
Cids
F
hblE
hEoklY?''
APu: (ETltdT) ``Alu di.
Cdw Alu
o nkX. F ETiTh B Hj lmo
Adtlhk? CEi EqlE C loE JXOJjv Hj
18

dlikv JsO jLw


d& Cij o nTi BYhlmoTihlk Alu
E l dlJ.``
46
drik Eq dY.
JYjds LYi JE. JTx dTO JTET D.
LY: ``C JYj E Esi AP?``
hsdTikO D driv E Cjik Jis
BqX.
hn ln. YTjhw lqtYTi hK. Jv Hj Osi
gXU.
JsO Ehnw o&OEi mn Aiq YjOs DiT
hK giOJYhJ.
drJT liw Hj dT hXv ljiT hKE Etit
hXJi OfJi O. d AkdT hE
Ej E.
JsO Ehnw JT Aiq Ej&OYE mn Yd JJq
JYjds Es D YTv AiqT AT
Ok.
D: ``Jhj, E...!!``
Jhju: (JsO Ej Di o&O Ei mn omiT)
``Diu...``
Jhju Di dXj.
Jhju: (YTv) ``Di, Fusi...``
D: (CT Jis) ``EiYd FlT?``
Fklj dYikT hk ET.
Jhju:
``FusPEhj
ldJu
FEiqd
Jrihijk Di. JTl OlsJw hhk
Bwjk Jisidw Su hk JOiv El
JsO JOlTjT JTT.``
D: ``E, JOikij C d Jk?``
Jhju:
``h...
C
Ek
YjOljE
bj
ogjJiij SEi Jk. Cd, FusPu hjO
ClT ldi Hj JOlTju dsd, FE d
dTOEvEik.``
D: (JJqT) ``Ew lk di.``
Jhju: (CdrX JJq Y) ``Dius hqX?``
D AghETi loETi AYi Yki.
19

dlikv JsO jLw


Jhju: (gXUv djY) ``Clt JTu Hhkk
Di Fus Jkd.``
LYi JE Hj CTlrikT HT hsi. JYjiT JTx
dTO Di JT JhjE dYikT ET. lTt
JJqT Jhju h E.
47
JqjiT hugL.
Jqjiv EsljJiij Hj ill CTlriv Dii
JhjEi J S, AJT.
Jqjiv E Fklj Cslj. hv Bmu, BmE dsJ
Ldku, AYE dsJ h ilw.
Jhju Bmus JkY lXEi JEi. Bmu JhjE
JqjhsJqv Bh. Jhju JsO aj YsOlr. Bmu
H hY, anT, Jqjik YjO dJ.
ilw JhjE BhEj. Ldku lqjlm Alj
YTi.
gi lqsdJ D, YTd JYjds Jis HTO
dJ.
48
Jhjus lT. AJ hs.
Hj Jkv OTj, dTd Yus JkYj QEJi.
DiT dj hi mfa: ``QEJi, QEJi...''
QEJi YTd lo Eji Frv.
49
Jhjus lT. hugL.
D JYjds Es. QEJi hulYv Ys
Ds JT.
D: (JYdT) ``QEJi, ET Jhju lj. Alu
F diijk. a, AlEd Jqjk. d&,
AlT AlE Fkj JT...''
QEJi SjO dJ. d AljT hK lk Hj
o n Esi. Alt dY YjO lEJ Jis.
F OXhsiY Ev D dsJv E Hjjl J
Yj E.
20

dlikv JsO jLw


JYjdsj LdkE JhjE. Jhjus Eiv Oj.
dsJv E JhjE Bhu BT EJj Ldku
lqlm lj.
lEJ dJis Di LdkE JhjE lYv
OtT.
AJJT Alt liv Hj OjJ Jii QEJiiT
ml JX.
djOkT AiT mjjk lru YTi JhjE
Ldku dTOEt, AlEi lkOJ dulYkkT
dss.
50
LdkE JhjE YuYdJqkTi CTlrJqkTi
HT, drjJk.
Ldku: ``d, CEijk C Ek ljjY.''
Jhju JE mjohi drjiks.
51
JuOjl. o.
JOTJq llr an Yt Ldku.
52
Hj ds.
QEJiiT OY Bmu Y Jq.
Bwv E hs JsO ajij Di LdkE.
D: (Hjvd djhT) ``Fis BqJq!!''
Ldku: ``CYahiXk Hj Olsus mjj ET EJt
apdu JY...''
Bq OY.
Ldku: ``Di, CEiY dk Bjk ljY Jv
Alj drjiv lO Y BmodO YjOiX.``
DiT hK dY JEi.
53
Hj JXt.
Jk&h l Jj. dq hJqkw AYv
Esi Oji hblus Yki.
21

dlikv JsO jLw


54
Jk&hiT hs. j.
Cj.
Bj Yd lqus Yj E.
Jkkj Jk&h. litdvqO hK.
lpkYiT EkdT Ew, hmds h
JT nXlp Jk&hiT JvdT.
Alw JfbT lpus JkJqk lr.
55

hblu

JqjiT hugL. hjOlT.


h OlsJq lh.
Ldku: ``FlT l hjYX EwinT?``
hblu: ``CY E ohYjiT Oa.``
OaEj JTY D Fr dJ.
56
DiT lT.
ohYiT JkXE YsTdJw.
lh E O Jkhi hKglT DXi HkJq h
FTh
D
JsOaj
E
Crlj
Hj
dEX. dE LEY D Qk YTj.
AT EvJiij LY: (Ds Eklq) ``A,
d!!``
h Ds EsOk.
h : (LYiT) ``E Hj lTiT.``
LY h JT Hj lT h JT. h HiT
dE Jk. O dE AY lTiv DitdTO LY
AghET hJT ET.
57
DiT lT.
Dv HqOlO Hj idsOkhi JkXE l fqT
D Jmk Oa jLqT Hj hn.
h
Jk&hiT
A
YT
DTdX
LY
AXjY.
22

dlikv JsO jLw


58
DiT lT.
JkXus fpqv Er HjTj Di
AXii.
D: ``F SEE? Ck B d ldw Dv Ej
ds, lJjT CTivT hju CY EEjlojh.
ETEl djYu dJw hblus BYhlmoh
Ldkus EtlJjYi CkY C Su h F iE
dYsdJY?''
hblus APu Adw A Ok. AXi dlEi
Frv.
59
DiT lT. hugL.
dss lj AXii hblus APE.
APu: ``hh Jrv oTdTu EE hblu h dj
FX?''
60
Ldkus lT.
Alus
OjJojiv,
hujLqv
AlEj
AY
glpaJqT Ldku Cj. YEjk CEiju
obk F fb.
61
Jqjik CTlr.
Jk&hi hblE ET lj.
hblu:
``ohYjiT
YkiT
YjOlv
Jr
hhqkk jo&Jqi OlsJqT lJt Su
Bij dudX lY EvJ.``
Jk&h: (hK dri ojdk) ''AY E?``
hblu: ''Alj ohYjiT Yk Jrv l
hjOdiY JXk CiEdw Aiqvdu
Aloj JijY``.
Jk&hiT hK lmosl.
Jk&h: ''Eq dtXhiX. j JsOEj Fus JT
drjikjh?``
23

dlikv JsO jLw


hblu YqJk Ys BL J.
62
Jqj.
Di BmE hhX Cdw AlTiY.
D: (lEiT) ''Bmu YEO JXXh dsY...``
Bmu: ''DEit ClX Jqjivl AY Su ,
hEo lpkhX. dri GJYik Agoqk.``
Bmu DiT JJqk E, D dY YkJE.
Bmu: ``hqi l hhE dJu iohv
Ew d ji. EqT h ii C EJji Su
ds hEok. Su dsv Aljw.''
Bmu JsO Dk BJdJOdi DiT ATl
Ev.
Bmu: ''d&, D Hj JjhkOO? CY EkX
EqT hJu lkYJu dJY. CEij hhv Alus
Qlu EnTdTk F Ewsd?``
D ST.
Bmu: ''AY YTiu Ew d. hEosdT YsT C
hhv ohYji YvdJ lr AY YTiu Ew
d.``
63
AmYiT hs.
Oljv E Yus dri O
AOhiqk Hj dT Y.
64

ArOh

Yus

drij. j. dtXh.
hXkv
ATTi
Cj
hblE
Jk&hi.
AjlqOv AljT hK lJYhk. Jk&h F
LWhi
BkOEikX
drlkE
AEYij. hblu CTT Alq E. driqqv
Eklus Yq. YlqJqTi OlTJqTi oj.
hblu: ''AT dtXhiv Sw EqYjij. (JsO Ej
Jk&hiT hsdTi J, YTj) hhohi
Eqik LLirJis.``
d Jk&hiv E Hj lYkij.
24

dlikv JsO jLw


hblu: ''Gi, F iY?``
hblu
FX
Alq
JJqv
dTOrvd.
Jk&hiT Yv JsOOkl.
Jk&h: (dY) ``EqYj AYdkj dtXhiX
CjdEkltn h Fus APEdiY. (H
Et) ltnw h C dr JT SEhi C Ek
lY B hjXE Bjk YJj Ou
liij.''
hblu dY AlqT YqJqv E Yus JJqT. j
jdw JsOEj djodj EEv. d, hblu
HhY
Jjik
ET.
Jk&h
dY
hXkkj.
65
CTlr.
Jk&h YEi ETlj. BmJkhi hK.
JsOOkw
Alw
FYj
lj
hblEX.
ATw jdj Ev.
Jk&h BmiT hblE E.
hblu: (djiT) ``Ck HjkOO JT DsEvd
lJ. AY C YhoOY.''
Jk&hiT hK Cdr YqOhk.
hblu: (YTj) ``Cdw Su hhvE duhsiv APE
lOYus Jfb Ei d TjhEsi.
hh QiOlv JE Gl lki oE Eus
Jktdk oEphijh FEsi.''
lTt JJqT Jk&h EEv, hblu CTlrikT
ET Jqjik Jis.
66
JuOjl. o.
hjOlkj Yqikiv Eji JrY Ldku.
Ldku: (BYhLY) ``pl, CE Hj alohi...''
67
hblus lT. j.
hblu:
(AjJkj
APEhjT)
QlYhij CiJk
FusY
25

``Hj
liT
CiTiX
Su

dlikv JsO jLw


hEokiY. AY hEokO Bw l, AYkdj
C FEY l, C hh FE QiO l d.''
68
hO .
O ik Jis LdkE EJt fphET E.
Ldku Hj JEjiT hkj.
atMio lOdT.
69
Elr.
hh Jq JsO BxJJw.
Hj J Jkj hjhi EkdTYsiv E lq Jk
ohYji AEJj. hk Jv E JsO JJw
OlsJqdk ohYjiT Et JY.
Ldku A ETOk.
OlsJq ohYjoEi Yv i YTj. HTlv,
ohYjiT JrlYi AgEi Hj Olti
Ldku dTOEt. LdkE JJw Aq.
Ldku: (JJqTi) ``l Eq Fus JT.''
70
Ldkus CTi hs.
Ldku Yus obEwTiv E JsO JqdJw
(OYjLdkJi Jjq, Ji Jk), Ejiw, Ov
YTil JTl JJw JT.
Hj J: (hlOj Hj gXU OXO) ``AYk ,
Ldk?''
Ldku: (djiT) ``AYk, FE JTdJE
JsO obEq.''
Ji obEqhi JJw o nT hs l dJYE
dsJ B gXUlhT Ldku dss.
71
JuOjl. o.
Ldku gXUvE HEdsJ Hi YqikJw
dsT lkOJs JEJT. CT, Ok HkJqv
FrYiY hEov li.
26

dlikv JsO jLw


Ldku: (BYhLY) ``C JTdTvlO Frmu
OlsJqsO ds. SErO BxJJqk OlsE
YsX JitXO.''
``C aophi ohpl AYus lmoq QlYhq
F hTdu YTi ltnqi. CY SErY
AloE HkiX.``
''HjYhpYikTu Fus QlYElk Ck Su
hEok. dJj, FE ds kJ lJqEi
SE hhE dJ. C ohp Fi F
JtOJj.``
72
DiT hs. j.
JTiv, djodj dXj Di jhXi. AloE
BkLE djLhYETiv D Yr diiv JT
Jus hK JX. F HthO, ArYTi h
mjiiT, D YjJT.
73
hE hJqk DaO lj oju.
74
dr.
OlsJqiJ
EJjT
oM
drjiks.
OlsJq dq Ojl J hTij. lahqqTi
BtdlqJqTi Mn. BJ HjlYY.
h :
(JdTO
Y
drjiksu
opi
jhXiT) ''Jk CjdEki SE dr J.``
YjETiv Hjlq hblE Jk&hi AjJv J.
hblu:
''YjOljw
oJju
Edkj
o>j
Jjd lOjlhiX Su dTqksJ.``
lJj BmE OlsJq AEp.
driksu YT OlsJw drij JT dlj
JYji Ev.
JYjds E Jhju Cs. h JYv JTYv
BjLh Cdw JhjE.
Jhju Bmusi AXiiTi DiT h iTi
AEp l.
27

dlikv JsO jLw


Ek OlsJq drJTdJY EJj lJj BmE
EEv. h iTi Bmusi hK AghE,
LYiTi Jusi Ldkus Alusi hK o n,
Jk&hiTi AiTi hblus APEhjTi hK
Y&.
BtdlqJqT
dmOkv,
drjiv
EvljT
JrOdTv, Ek JYjJw drJT Aj Eq dYik
JisdJ.
Alt
dir
B
dYiT
m
BjTii lrJqkdk JsOEj hiY
Ev.
75
l drll hXvJq mhJ. Cdw dr dYi Hj
LYikXrJY.
OlsJw dihs dYikT j gTuht JYjds lj.
drlYT Alt JYjJqT dsEs. Hj
JYjiT ds JlO djs.
JYjJqT JTXJw dTO BrJs drikT Alt
Cjik ETljw AlmnO kJw Yqi.

28

You might also like