DREPTUL AFACERILOR

2006-2007

1

Evaluarea
FORMA DE EVALUARE - RĂSPUNSURILE LA EXAMEN STABILIREA NOTEI FINALE (PROCENTAJE) - TEME DE CONTROL EXAMEN 65% 35%

2

I. NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND DREPTUL AFACERILOR (COMERCIAL)
Prin acest prim capitol se doreşte transmiterea către studenţi a noţiunilor de bază, a fundamentului dreptului afacerilor, mai concret a dreptului comercial. Astfel se fac primii paşi pe tărâmul dreptului comercial abordând aspecte privind noţiunea şi obiectul dreptului comercial, izvoarele şi evoluţia acestuia din cele mai vechi timpuri şi până în prezent, evidenţiindu-se într-un mod foarte clar locul acestei ramuri de drept în istoria comerţului la nivel naţional şi internaţional.

I. 1. Noţiunea şi obiectul dreptului comercial
I. 1. 1. Noţiunea de drept comercial Raporturile sociale sunt reglementate de un ansamblu de norme juridice care au drept scop ca, prin limitarea sferei de acţiune a persoanelor fizice şi juridice, prin mărginirea drepturilor subiective (înţelese ca puteri sau facultăţi), să facă posibil schimbul de bunuri şi servicii, iar activitatea lor să nu contrazică suprema ţintă a dreptului, apărarea valorilor fundamentale ale societăţii. Acest ansamblu de reguli constituie dreptul privat, care este divizat în două mari ramuri: dreptul civil şi dreptul comercial. Dreptul civil, ca ramură a dreptului privat, reglementează raporturile juridice civile, care sunt raporturi sociale cu conţinut patrimonial sau personal nepatrimonial, stabilite între părţi care au o poziţie juridică egală. Dreptul comercial reglementează numai un anumit gen de raporturi patrimoniale stabilite între părţi egale juridic. Denumirea drept comercial sugerează ideea unui ansamblu de norme juridice care privesc comerţul. Deşi o asemenea circumscriere a sferei dreptului comercial este în mare măsură corectă, pentru a înţelege sensul acestei noţiuni este necesară o analiză a noţiunii de „comerţ” din mai multe puncte de vedere: etimologic, economic şi juridic.

3

Etimologic, termenul de „comerţ” provine de la latinescul commercium, care este o juxtapunere a cuvintelor cum şi merx, ceea ce înseamnă „cu marfă”. Deci, comerţul ar constitui totalitatea operaţiunilor cu mărfuri. În sens economic, comerţul este acea activitate care are ca scop circulaţia bunurilor de la producător la consumator. În această accepţiune, comerţul constă în operaţiunile efectuate din momentul producerii mărfurilor şi intrării lor în circulaţie, până la momentul ajungerii acestora la consumatori. Aceste operaţiuni sunt realizate de comercianţi, care sunt agenţi economici diferiţi de producătorii de mărfuri. Pornind de la această abordare, s-ar putea spune că dreptul comercial reglementează interpunerea şi circulaţia mărfurilor de la producători la consumatori. În sfârşit, în sens juridic, noţiunea de comerţ cuprinde nu numai operaţiunile de interpunere în circulaţia mărfurilor, pe care le realizează comercianţii, ci şi operaţiunile de producere a mărfurilor, prin transformarea materiilor prime, a materialelor şi obţinerea unor produse de o valoare mai mare, de către fabricanţi. Totodată, comerţul cuprinde şi executarea de lucrări şi prestarea de servicii. Deci, pornind de la această accepţiune, dreptul comercial reglementează atât producţia cât şi circulaţia mărfurilor. Pe cale de consecinţă, dreptul comercial reglementează activitatea comercială definită ca o activitate de producere şi circulaţie a mărfurilor, precum şi de executare de lucrări şi prestare de servicii. I. 1. 2. Obiectul dreptului comercial În concepţia clasică a dreptului comercial există două sisteme care permit determinarea obiectului dreptului comercial: sistemul subiectiv şi sistemul obiectiv. În sistemul subiectiv, dreptul comercial are ca obiect normele juridice aplicabile comercianţilor. În sistemul obiectiv, dreptul comercial are ca obiect normele juridice aplicabile comerţului, adică actelor juridice, faptelor juridice şi operaţiunilor calificate de lege ca fapte de comerţ, indiferent de persoana care le săvârşeşte. În concluzie, dreptul comercial are ca obiect normele juridice care reglementează faptele de comerţ şi comercianţii, norme care aparţin dreptului privat ca şi normele dreptului civil.

4

precum şi executarea silită. în corporaţii profesionale. pentru a-şi apăra drepturile. 1. precum şi raporturilor juridice la care participă persoanele care au calitatea de comerciant. multă vreme. în locul dreptului uniform au apărut reguli de drept proprii fiecărui stat-cetate. iar forma primitivă a comerţului a fost schimbul („trocul”). Comercianţii s-au organizat. 2. I. îi erau aplicate regulile dreptului civil. De aceea. periodic şi într-un număr mai mare. Consulul emitea anumite norme interne bazate pe obiceiuri. Perioada Evului Mediu În urma prăbuşirii imperiului Roman şi a formării statelor-cetăţi italiene. Astfel. 2. Mai târziu în epoca de înflorire a Romei. au fost preluate în instituţia falimentului. Evoluţia istorică a dreptului comercial I. ulterior. comerţul nu a avut o asemenea importanţă.Definiţia dreptului comercial Dreptul comercial poate fi definit ca reprezentând un ansamblu de norme juridice de drept privat aplicabile raporturilor juridice izvorâte din actele juridice. unele acţiuni create de pretor constituie bazele exercitării comerţului prin reprezentanţi. întemeiată pe unele principii care. Evoluţia şi dezvoltarea societăţii umane a determinat necesitatea unor forme de organizare a desfăşurării comerţului: târgurile. apar unele instituţii juridice care au stat. îndeosebi în materie maritimă. Pentru ca mai târziu să fie recunoscut din punct de vedere juridic uzul comercial. Privire de ansamblu asupra evoluţiei dreptului comercial Istoria dreptului comercial este strâns legată de istoria comerţului. în cadrul legilor civile au fost instituite şi unele reguli speciale pentru comercianţi. fenicienii şi grecii s-au ocupat intens cu comerţul în zona Mării Mediterane. care cuprindeau comercianţii şi meseriaşii din aceeaşi ramură şi erau conduse de un consul. La romani. Perioada Antică Primele manifestări ale comerţului au apărut odată cu proprietatea. Este atestat istoric faptul că egiptenii. locuri determinate unde oamenii se puteau întâlni. încât să fie guvernat de reguli speciale. la baza anumitor instituţii ale dreptului comercial. De asemenea. ulterior. grecii fiind primii care au instituit anumite reguli pentru activitatea comercianţilor. norme 5 . faptele juridice şi operaţiunile considerate de lege ca fiind fapte de comerţ.

6 . falimentul etc. reglementare cu caracter federal. Codul comercial francez a fost preluat de diferite ţări (Italia. anumite acte juridice. Apare astfel un drept al târgurilor. Roma (1317). fiind adoptate. în 1807.C. care a fost folosit ca model şi pentru Codul comercial român din 1887.C. cuprinzând reguli aplicabile tuturor comercianţilor participanţi. În Anglia şi Statele Unite ale Americii. În elaborarea unor reguli proprii activităţii comerciale un rol important l-au avut de asemenea. în Statele Unite ale Americii a fost adoptat Codul comercial uniform (Uniform Commercial Code – U. însă. Olanda. a Codului comercial francez. belgiană şi germană. fapte şi operaţiuni au fost scoase de sub incidenţa Codului civil.). dându-li-se o reglementare nouă. Codul comercial a fost adoptat în 1897 şi a intrat în vigoare în 1900. după realizarea unităţii politice. Mai mult decât atât. Perioada modernă. Verona (1318). Prin această reglementare. Spania etc. Bergamo (1457) etc. În Germania. Aceste norme interne au fost adunate în culegeri denumite „statute”.destinate soluţionării litigiilor ivite între membrii corporaţiei. şi legi speciale care reglementează instituţii fundamentale ale dreptului comercial (societăţile comerciale. târgurile medievale.). Belgia. comercianţilor şi necomercianţilor. cu adaptările de rigoare.). bazat pe obiceiuri). şi adoptat ca lege comercială proprie. inclusiv o procedură specială de rezolvare a litigiilor dintre aceştia. corespunzătoare exigenţelor comerţului. Dezvoltarea comerţului a impus înlocuirea dreptului statutar (instituit prin statute) şi consuetudinar (edictat prin norme interne emise de consuli) cu un drept scris (cel anterior fiind un drept cutumiar. regulile common law-ului se aplică deopotrivă. a fost adoptat în 1882 Codul comercial italian. Prima ţară care a trecut de la dreptul cutumiar la legi scrise aplicabile pe întreg teritoriul a fost Franţa. În Italia. Momentul de referinţă în formarea dreptului comercial modern îl constituie adoptarea. prin valorificarea noutăţilor în doctrina franceză. cele mai cunoscute fiind cele din Pisa (1305).

printre cele mai reglementate domenii ale vieţii sociale. însă. Evoluţia dreptului comercial în România În ţara noastră.I. Regulamentele organice din Ţara Românească şi Moldova (1831). 2. 2. de asemenea. în Ţara Românească a fost pus în aplicare Codul comercial francez. precum şi o lege nouă privind tratamentul aplicabil comercianţilor în dificultate (Legea nr. cu abrogarea dispoziţiilor corespunzătoare din Codul Comercial (Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale). Au fost adoptate. o serie de acte normative având ca obiectiv crearea cadrului juridic adecvat dezvoltării mecanismelor economiei de piaţă. Primele legiuiri scrise (Pravila lui Vasile Lupu şi Îndreptarea Legii a lui Matei Basarab) nu cuprindeau reguli speciale pentru comerţ. reglementări de ordin constituţional. 7 . trecându-se la economia planificată centralizată. fie de provenienţă străină. După decembrie 1989. în 1990 a fost adoptată o nouă reglementare a societăţilor comerciale. Unele din dispoziţiile sale. După adoptarea Codului comercial român în 1887 – şi azi în vigoare – care a folosit ca sursă de inspiraţie Codul comercial italian din 1882. 85/2006 privind procedura insolvenţei). În 1840. în prezent. precum şi dispoziţii prin care se înfiinţează tribunalele de comerţ. el a rămas aplicabil doar în raporturile juridice de comerţ exterior. când. Acestea apar. Codul comercial şi-a redobândit toate atributele sale de principală reglementare a activităţii comerciale. cuprind anumite reguli referitoare la comerţ. comerţul a fost guvernat iniţial. Pornindu-se de la necesitatea modernizării instituţiilor reglementate de Codul comercial. tradus cu unele adaptări. de reguli cutumiare. însă şi aici cu anumite restricţii. acesta a fost aplicat continuu până în 1948. în Codul lui Andronache Donici. trecându-se la economia de piaţă. sunt azi depăşite. fie de origine locală (obiceiul pământului). iar după unirea din 1859 se pune în aplicare o reglementare inspirată din Codul comercial francez. O reglementare la fel de sumară se găseşte în Codul Caragea (1817) din Ţara Românească şi în Codul Calimah (1828) din Moldova. ca urmare a legăturilor cu negustorii străini. din 1814 (reguli referitoare la „daraverile comerciale” şi „iconomicosul faliment”). activitatea economică fiind. denumită Condica de comerciu a Principatelor Unite Române. pentru prima dată.

Deşi în art. Ordonanţe de urgenţă ale guvernului. comercianţii. izvoare creatoare) şi izvoare interpretative (destinate interpretării actelor normative sau a voinţei părţilor în raporturile juridice comerciale). dreptul de proprietate. Statul trebuie să asigure libertatea comerţului. cuprinzând norme juridice care reglementează instituţiile fundamentale ale dreptului comercial: faptele de comerţ. contractul de mandat etc. nu toate normele de drept comercial sunt cuprinse în Codul comercial. Izvoarele normative Izvoarele formale de drept comercial sunt: Constituţia României. Hotărâri ale guvernului. constituie actul normativ de bază al activităţii comerciale. I. Codul civil şi legile civile speciale. comerciantul. Izvoarele dreptului comecrcial Izvoarele dreptului comercial se împart în două categorii: izvoare normative (izvoare formale de drept. Au fost adoptate. 3.). contractul de comision etc.). la nivel constituţional. 1 C. 1. precum şi norme care dezvoltă instituţii ale Codului civil (contractul de vânzare-cumpărare. Nu se vorbeşte decât de „legea de faţă”. în special după 1990. El conţine norme juridice care reglementează instituţii proprii dreptului comercial (faptele de comerţ. com. Ordonanţe ale guvernului. potrivit art. Actele normative emise după 1990 se clasifică în: • • • • • Legi stricto sensu. o serie de legi comerciale speciale. Codul comercial român în vigoare de la 1 septembrie 1887. Decrete-legi. fundament al activităţii economice.I. Legile comerciale speciale. Codul comercial. care ocupă un loc tot mai important între izvoarele formale ale dreptului comercial. legile comerciale speciale şi în subsidiar. obligaţiile comerciale etc. protecţia concurenţei loiale. crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de producţie. Constituţia României. norme care instituie derogări de la Codul civil (ex: solidaritatea codebitorilor). 134 din Constituţie. Este reglementat. 3. economia României este o economie de piaţă. de asemenea. Astfel. Legea fundamentală a ţării reglementează principiile de organizare a activităţii economice. 8 .

O poziţie specială o ocupă deciziile curţii Supreme de Justiţie în secţii unite. Rolul izvoarelor interpretative este. regulamente şi ordine adoptate sau emise de organele competente. Deşi nici practica judiciară nu constituie izvor formal de drept. În acest scop au fost utilizate două procedee principale: • Suprapunerea peste reglementările interne. doctrina recunoaşte uzurile interpretative. În realitate. atât pe planul relaţiilor internaţionale. Soluţia tradiţională a fost adoptată şi în dreptul comercial: doctrina nu constituie izvor formal de drept. rolul ei de instrument de interpretare a legilor comerciale şi de sursă de soluţii pentru legiuitor. 2. Convenţiile internaţionale. Codul civil constituie. 1 C. care rămân în vigoare. Dezvoltarea comerţului internaţional a obligat statele să remedieze dificultăţile apărute datorită diversităţii reglementărilor interne cu privire la comerţ. în temeiul dispoziţiilor Codului de procedură civilă. care devin aplicabile prin voinţa părţilor în anumite contracte individuale. însă. • Uniformizarea normelor juridice. care se aplică numai în raporturile comerciale internaţionale.. în judecarea recursurilor în interesul legii. folosită vreme îndelungată şi respectată ca o normă juridică obligatorie. 9 . Uzul (obiceiul sau cutuma) este o regulă de conduită născută din practica socială. însă. doctrina şi jurisprudenţa. I. Izvoarele interpretative. respectiv Codul civil şi legile civile speciale. de a servi interpretării actelor normative sau a voinţei părţilor în raporturile juridice comerciale. Jurisprudenţa. Doctrina. Uzanţele comerciale. ea joacă un rol important în interpretarea legii comerciale. Codul civil şi legile civile speciale.• Norme. Dacă nu există uzuri normative. Fac parte din această categorie uzanţele comerciale. cât şi pe planul legislaţiei naţionale a fiecăruia dintre statele care au ratificat convenţia. 3. a unor reglementări internaţionale uniforme. conform art. izvorul subsidiar al dreptului comercial. com. convenţionale. Se admite. izvorul subsidiar al acestei ramuri de drept îl reprezintă legile civile. pronunţate.

II. 1. prevede: „Legea consideră ca fapte de comerţ: 1. aşa cum sunt ele prezentate în art. generalităţi cu privire la înmatricularea societăţilor. Reglementarea faptelor de comerţ. când vor fi fost cumpărate cu scop de revânzare sau închiriere. 1. 3 C. Este necesară cunoaşterea în primul rând a tuturor categoriilor de fapte de comerţ. 2. de obligaţiuni ale statului sau de alte titluri de credit circulând în comerţ. fie în natură. Vânzările de producte. fie după ce se vor fi lucrat sau pus în lucru. registrul comerţului precum şi prezentarea fondului de comerţ cu toate elementele acestuia. Contractele de report asupra obligaţiunilor de stat sau a altor titluri Cumpărările sau vânzările de părţi sau de acţiuni ale 10 de credit circulând în comerţ. 4. 3. ori numai spre a se închiria. 1. pentru determinarea raporturilor care formează obiectul acestei ramuri de drept. Faptele de comerţ II. Capitolul se încheie cu elementele fondului de comerţ. codul stabileşte anumite acte juridice şi operaţiuni pe care le califică drept fapte de comerţ.II. Dreptul comercial include în mod obligatoriu noţiunile de bază referitoare la înmatricularea societăţilor comerciale şi la regulile aplicabile registrului comerţului. . 3 al Codului comercial.com. Art. Deoarece Codul comercial român se întemeiază pe o concepţie obiectivă asupra dreptului comercial. spre a se revinde. Prin săvârşirea unei fapte de comerţ se naşte un raport juridic reglementat de legile comerciale. definirea şi clasificarea acestora. asemenea şi cumpărarea. ELEMENTE PRIVIND ACTIVITATEA DE COMERŢ Capitolul cuprinde informaţii generale cu privire la faptele de comerţ. Cumpărările de producte sau de mărfuri spre a se revinde. vânzările şi închirierile de mărfuri în natură sau lucrate şi vânzările de obligaţiuni ale statului sau alte titluri de credit circulând în comerţ.

Orice întreprinderi de furnituri. Depozitele pentru cauză de comerţ. dacă nu sunt de natură civilă sau dacă contrariul nu rezultă din însuşi actul. apă sau pe uscat. 19. 16. Întreprinderile de construcţii. Construcţia. toţi contractanţii sunt supuşi legii comerciale. 15. vânzarea şi revânzarea de tot felul de decât autorul sau artistul vinde. 14." De asemenea. 6. librărie şi obiecte de artă. asupra recipiselor de depozit (warante) şi asupra scrisorilor de gaj. chiar mutuale. împrumuturile maritime Asigurările terestre. 4 C. 11." În continuare. 7. Întreprinderile de fabrici. com. Întreprinderile de transporturi de persoane sau de lucruri pe Cambiile şi ordinele în producte sau mărfuri. com. art. armarea şi aprovizionarea unui vas. 7. 8. eliberate de ele. afară de dispoziţiunile privitoare la persoana chiar a comercianţilor şi de cazurile în care legea ar dispune altfel. precum şi toate operaţiunile şi toate contractele privitoare la comerţul pe mare şi la navigaţie. prevede: „Dacă un act este comercial numai pentru una din părţi. 13. în contra daunelor şi asupra vieţii. Întreprinderile de comisioane. mai prevede că sunt socotite „fapte de comerţ" şi „celelalte contracte şi obligaţiuni ale unui comerciant. Asigurările. 9. agenţii şi oficii de afaceri. vase pentru navigaţia interioară şi exterioară şi tot ce priveşte la echiparea. când altul Operaţiunile de bancă şi schimb. cumpărarea.societăţilor comerciale. art. Expediţiunile maritime. Întreprinderile de spectacole publice. 10. Depozitele în docuri şi antrepozite. 56 C. chiar mutuale. Întreprinderile de editură. contra riscurilor navigaţiunii. Operaţiunile de mijlocire (sămsărie) în afaceri comerciale. 18. de manufactură şi imprimerie. 5. închirierile de vase. 12. 17." 11 .

adică faptele care dobândesc caracter comercial datorită săvârşirii lor de către o persoană care are calitatea de comerciant. 2. 2.com. 1. faptele de comerţ au fost clasificate în două mari categorii: a) fapte de comerţ obiective .com. faptul juridic sau operaţiunea prin care se realizează producerea de mărfuri. prestarea de servicii sau o interpunere în circulaţia bunurilor. care sunt determinate de lege şi produc efecte juridice în temeiul legii. ci califică anumite persoane ca fiind comercianţi. efectuată cu intenţia de a obţine anumite beneficii (profit). Subiectele dreptului comercial II. ci prin faptele de comerţ pe care le săvârşeşte. 4 C. 2. 12 . Clasificarea faptelor de comerţ În doctrina clasică. prevede: „ Sunt comercianţi aceia care fac fapte de comerţ. Comercianţii. 7 C. Prin stabilirea faptelor de comerţ se determină şi persoanele care au calitatea de comerciant: potrivit art. Noţiunea si calitatea de comerciant.Astfel. 7 C. Astfel. în principal. în temeiul art.. art. Codul comercial nu cuprinde o definiţie legală a comerciantului. Calitatea de comerciant implică un statut juridic diferit de cel al necomercianţilor. VI. În ceea ce priveşte persoanele juridice.com. Consideraţii generale II. 1. cu caracter profesional. având comerţul ca profesiune obişnuită. 3 C. şi se vor supune legii comerciale. şi societăţile comerciale". este comerciant orice persoană care săvârşeşte cu caracter profesional una din faptele de comerţ prevăzute de art. în concepţia Codului comercial. 2. 1. indiferent de calitatea părţilor (comercianţi sau necomercianţi). actele şi operaţiunile calificate drept fapte de comerţ şi care vor fi reglementate de legea comercială. Aceasta înseamnă că în Codul comercial se defineşte comerciantul persoană fizică nu prin apartenenţa sa la un anumit grup profesional.com. cu consecinţe importante asupra raporturilor juridice la care participă. codul stabileşte. toate actele şi operaţiunile persoanei respective sunt prezumate a fi comerciale. 1. executarea de lucrări. independent de calitatea persoanei care le săvârşeşte (comerciant sau necomerciant). Fapta de comerţ poate fi definită ca fiind actul juridic. b) fapte de comerţ subiective . Odată dobândită calitatea de comerciant. acestea au calitatea de comerciant dacă îmbracă forma juridică a societăţii comerciale. II..

art. categorie care cuprinde societăţile comerciale. să existe autorizaţia administrativă. societatea cu răspundere limitată).Doctrina consideră că există două categorii de comercianţi: comercianţii persoane fizice (comercianţii individuali) şi comercianţii persoane juridice (comercianţii colectivi). 15/1990. grupurile de interes economic. 2. Fiecare dintre aceste categorii de comercianţi se supune unor reguli specifice privind dobândirea. atunci când legea prevede. în temeiul Legii nr. societatea pe acţiuni. 26/1990 privind registrul comerţului. societatea în comandită simplă. exercitarea comerţului şi nu dobândirea 13 . Majoritatea acestor condiţii calităţii de comerciant. 7 C. 7 C. prevăzând expres aceasta. Potrivit art. privesc.)". regiile autonome precum şi organizaţiile cooperatiste.. în doctrină s-a mai încercat adăugarea altora. Regiile autonome sunt organizate.. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale. persoana fizică să aibă capacitatea cerută de lege. Această calitate se dobândeşte din momentul înfiinţării lor. II. Dobândirea calităţii de comerciant: a) de către persoana fizică. 2 din Legea nr.com. prin hotărâre a guvernului. l alin. iar calitatea lor de comercianţi rezultă expres din dispoziţiile art. La aceste condiţii prevăzute de lege. „sunt comercianţi aceia care fac fapte de comerţ având comerţul ca profesiune obişnuită (. 31/1990 privind societăţile comerciale (societatea în nume colectiv.com. în prezent. fiind persoane juridice care funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară. în temeiul Legii nr. această calitate este atribuită celor cinci categorii de societăţi comerciale prevăzute de Legea nr. 1.. societatea în comandită pe acţiuni. 2. b) de către persoanele juridice Societăţile comerciale au calitatea de comerciant. precum şi societăţilor comerciale constituite ca societăţi pe acţiuni sau societăţi cu răspundere limitată prin reorganizarea întreprinderilor de stat. în ramurile strategice ale economiei naţionale. dovada şi încetarea calităţii de comerciant. să se fi procedat la înmatricularea în Registrul comerţului etc. cum ar fi: faptele de comerţ să fie săvârşite în nume propriu. respectiv prin decizia organului administraţiei publice locale. însă.

întrucât scopul înfiinţării lor este desfăşurarea unei activităţi dezinteresate. 3. Ele pot.. „statul. în astfel de situaţii.) în scopul obţinerii de profit. calitate ce este justificată prin aceea că ele desfăşoară activitate comercială (producţie. în mod diferit. în doctrină se consideră că statul este subiect al raporturilor comerciale. judeţul şi comuna nu pot avea calitatea de comercianţi". 8 C. 2 din Legea nr. l alin. calitatea de comerciant se poate proba numai prin prezentarea unor dovezi din care să rezulte că persoana în cauză a săvârşit în mod efectiv una sau mai multe fapte de comerţ prevăzute de art. şi nu obţinerea unui profit. înmatricularea în registrul comerţului. 26/1990. raporturile juridice rezultate din săvârşirea faptelor de comerţ sunt supuse legilor comerciale. art. în cazul activităţilor economice care constituie monopol de stat ori în cazul domeniilor de interes strategic) şi. II. Aceste dispoziţii ale Codului comercial trebuie nuanţate. Pe cale de consecinţă. 2. 47 din Ordonanţa Guvernului nr. 1. cu toate că nu are calitatea de comerciant.com. ca o profesiune obişnuită şi în nume propriu. să săvârşească anumite fapte de comerţ în legătură cu scopul principal al activităţii lor şi. 3 C. Organizaţiile cooperatiste dobândesc calitatea de comerciant de la data înfiinţării lor în condiţiile legii. dobândirea unui fond de comerţ sau plata unor obligaţii fiscale specifice comercianţilor nu constituie decât simple prezumţii ale existenţei calităţii de 14 . 31/1990. prestări de servicii etc. În cazul persoanelor fizice. însă. Dovada calităţii de comerciant Proba calităţii de comerciant se face de către cel care afirmă existenţa acesteia. Existenţa autorizaţiei administrative de exercitare a comerţului. deoarece statul intervine activ în economie. Conform art. În sistemul dreptului comercial român nu au calitatea de comerciant asociaţiile şi fundaţiile. Pornind de la această realitate. concluzie valabilă şi pentru unităţile administrativ-teritoriale. în prezent. statul poate săvârşi anumite fapte de comerţ (spre exemplu. statul şi unităţile sale administrativ-teritoriale. în condiţiile Legii nr. săvârşind astfel şi acte cu caracter privat. Asociaţiile şi fundaţiile nu au calitatea de comerciant.Organizaţiile cooperatiste au calitatea de comerciant.com. ca urmare. Spre exemplu. după cum este vorba de o persoană fizică sau de o persoană juridică. conform art. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii conferă asociaţiilor dreptul de a înfiinţa societăţi comerciale. raporturile juridice care iau naştere sunt supuse legilor comerciale.

În cazul regiei autonome şi al organizaţiei cooperatiste. prin dovedirea înfiinţării în condiţiile stabilite de lege. imposibilitatea realizării obiectului societăţii sau declararea nulităţii societăţii. Societatea comercială îşi încetează existenţa prin dizolvare şi lichidare. la cererea oricărui asociat pentru motive temeinice. 31/1990. Încetarea calităţii de comerciant În cazul persoanei fizice. 2. care împiedică funcţionarea societăţii. De aceea.comerciant. Radierea din registrul comerţului sau retragerea autorizaţiei administrative trebuie să fie însoţite de încetarea efectivă şi definitivă a efectuării unor fapte de comerţ cu caracter profesional. încetarea calităţii de comerciant are loc în momentul în care nu se mai săvârşesc fapte de comerţ ca profesiune obişnuită. întrucât calitatea de comerciant se dobândeşte prin săvârşirea unor fapte de comerţ obiective. care pot fi combătute cu proba contrară. În cazul societăţii comerciale. dizolvarea poate avea loc prin: trecerea termenului stabilit pentru durata societăţii. ci doar operaţiunile necesare lichidării. calitatea de comerciant se poate proba în mod asemănător. 26/1990. 1. în condiţiile prevăzute de lege. 222 din Legea nr. un mijloc de probă putând constitui copia certificatului de înregistrare a societăţii în registrul comerţului. cu caracter profesional. Calitatea de comerciant a societăţilor comerciale încetează în momentul când acestea încetează să mai existe ca persoane juridice. 4. hotărârea adunării generale. Dizolvarea societăţii nu atrage după sine pierderea automată a personalităţii juridice. pentru a avea efectul încetării calităţii de comerciant. hotărârea tribunalului. II. calitatea de comerciant se probează prin dovedirea constituirii societăţii. putându-se utiliza copia certificată de pe înregistrarea în registrul comerţului. trebuie ca încetarea faptelor de comerţ să fie efectivă şi din ea să rezulte intenţia de a renunţa la calitatea de comerciant. 15 . Practic. ele trebuie folosite împreună cu alte mijloace de probă din care să rezulte exerciţiul efectiv al comerţului ca o profesiune obişnuită. Potrivit art. personalitatea juridică a societăţii încetează odată cu ultima operaţie de lichidare. precum neînţelegerile grave dintre asociaţi. societatea nemaiputând face operaţiuni noi. potrivit dispoziţiilor Legii nr. Dar. falimentul societăţii etc.

comercianţii sunt obligaţi să se înmatriculeze în registrul comerţului şi. delegat anual de preşedintele tribunalului. Obligaţiile profesionale ale comercianţilor. organizarea şi ţinerea contabilităţii activităţii comerciale. în fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti. Publicitatea prin registrul comerţului Publicitatea în registrul comerţului este reglementată prin Legea nr. La nivel naţional. c. exercitarea comerţului în limitele concurenţei licite. Principalele obligaţii profesionale ale comercianţilor sunt: a. Registrul comerţului cuprinde: a. Obligaţiile profesionale ale comercianţilor II. dar şi protejarea intereselor terţilor şi ale comercianţilor înşişi. înregistrarea fiscală a acestora. Potrivit legii. 3. asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice.Regiile autonome îşi încetează activitatea prin hotărârea guvernului sau prin decizia organului administraţiei publice locale. b. Activitatea fiecărui oficiu privind înregistrările în registrul comerţului se află sub controlul unui judecător al tribunalului judeţean. registrul pentru înregistrarea comercianţilor persoane juridice. II. Potrivit dispoziţiilor legale. II. Prin instituirea legală a anumitor obligaţii profesionale în sarcina comercianţilor se urmăreşte apărarea intereselor publice. 2. 3. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice. 16 . registrul central al comerţului se ţine de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului. iar organizaţiile cooperatiste îşi încetează existenţa prin hotărârea adunării generale. registrul comerţului se ţine de către oficiile registrului comerţului. precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice. totodată. 1. 26/1990 privind registrul comerţului şi Legea nr. privind dizolvarea sau reorganizarea ca societate comercială. publicitatea prin registrul comerţului. b. să ceară înscrierea în acelaşi registru a unor menţiuni privind actele şi faptele prevăzute de lege. în special a creditului comercial. Consideraţii generale. respectiv al Tribunalului Municipiului Bucureşti. registrul pentru înregistrarea comercianţilor persoane fizice. 3.

14 din Legea nr. cetăţenia. data şi organul emitent al autorizaţiei pentru exercitarea comerţului. respectiv anumite acte şi operaţiuni noi. data şi locul naşterii. starea civilă şi activitatea comercială anterioară. ca şi de pe actele prezentate la efectuarea acestora. 2. Înmatricularea în registrul comerţului. 26/1990. c) obiectul comerţului. pe cheltuiala solicitantului. b) menţiuni privitoare la firma comercială şi sediul acesteia. înmatricularea va cuprinde: a) menţiuni privind numele şi prenumele. oficiul registrului comerţului are obligaţia de a elibera certificate care să ateste că un anumit act sau fapt este sau nu înregistrat. II. înmatricularea se efectuează în temeiul unei cereri care se adresează oficiului registrului comerţului din municipiul Bucureşti sau din judeţul în care comerciantul va avea sediul. Totodată. în acest sens. domiciliul. codul numeric personal. cuprinzând actele depuse de fiecare comerciant şi evidenţierea înregistrărilor efectuate în registru cu privire la comerciantul respectiv. d) numărul. II. astfel cum sunt prevăzute în autorizaţia pentru exercitarea comerţului. înmatricularea unei societăţi comerciale în registrul comerţului va cuprinde. 1. În cazul comerciantului persoană fizică. 3. cu precizarea domeniului şi activităţii principale. datele conţinute în mod obligatoriu în actul său constitutiv. Potrivit legii registrului comerţului. Toate acestea trebuie aduse la cunoştinţa persoanelor interesate. după caz. Art. Înregistrarea menţiunilor în registrul comerţului În cursul exercitării comerţului. oficiul registrului comerţului este obligat să elibereze. pot interveni anumite modificări ale elementelor consemnate în registrul comerţului. 26/1990. 3. Registrul comerţului este public. Potrivit art. copii certificate de pe înregistrările efectuate în registrul comerţului. Orice persoană interesată poate lua cunoştinţă de înregistrările cuprinse în registrul comerţului. prin înscrierea în registrul comerţului a anumitor menţiuni. 2. conform Legii nr.Oficiul registrului comerţului ţine şi dosarele comercianţilor. 21 din Legea nr. 26/1990 prevede că se vor înregistra în registrul comerţului menţiuni privitoare la: 17 . 2.

pre cum şi înscrierea menţiunilor corespunzătoare. precum şi hotărârea prin care se ridică aceste măsuri. g) hotărârea de condamnare a comerciantului. 3. c) brevetele de invenţii. pentru cetăţenii români. 18 . codul numeric personal. II. indicaţiile de provenienţă. h) orice modificare privitoare la faptele sau menţiunile înregistrate. dacă dreptul de reprezentare este limitat la o anumită sucursală. 2. b) numele şi prenumele. de comerţ şi de serviciu. administratorului sau cenzorului pentru fapte penale care îl fac nedemn sau incompatibil să exercite această activitate. (c) pentru regii autonome. emblema şi alte semne distinctive asupra cărora societatea comercială. mărcile de fabrică. cererea de înmatriculare în registrul comerţului trebuie făcută în 15 zile (dacă legea nu prevede alt termen): (a) pentru comercianţi. denumirile de origine. f) deschiderea procedurii de reorganizare judiciară sau de faliment.a) donaţia. organizaţia cooperatistă sau comerciantul persoană fizică sau asociaţie familială are un drept. Totodată. companii naţionale. comerciantul este obligat să ceară oficiului registrului comerţului radierea înmatriculării din registrul comerţului. seria şi numărul paşaportului. persoane fizice (vezi Procedura de înregistrare în registrul comerţului pagina 36). menţiunea se va face numai în registrul unde este înscrisă sucursala. pronunţate în cursul exercitării comerţului. pentru cetăţenii străini. data şi locul naşterii împuternicitului sau a reprezentantului fiscal. regia autonomă. vânzarea. la încetarea activităţii comerciale. dacă este cazul. e) hotărârea de punere sub interdicţie a comerciantului sau de instituire a curatelei acestuia. precum şi cea de împărţire a bunurilor comune. de la data încheierii actului constitutiv. 3. de la data actului de înfiinţare. locaţiunea sau garanţia reală mobiliară constituită asupra fondului de comerţ. (b) pentru societăţile comerciale. cetăţenia." d) hotărârea de divorţ a comerciantului. precum şi orice alt act prin care se aduc modificări înregistrărilor în registrul comerţului sau care face să înceteze firma ori fondul de comerţ. În ceea ce priveşte înmatricularea comerciantului. firma. Procedura efectuării înregistrărilor în registrul comerţului. societăţi naţionale şi organizaţii cooperatiste.

Cererea de înmatriculare a unei societăţi comerciale va fi semnată de cel puţin un administrator sau. de către persoanele împuternicite. verificată sau publicată potrivit legislaţiei statului în care comerciantul are domiciliul/sediul. în prezenţa judecătorului delegat sau a conducătorului oficiului ori a înlocuitorului acestuia. Înfiinţarea în România a unei sucursale sau filiale de către comerciantul care are sediul principal al comerţului în străinătate este supusă tuturor dispoziţiilor referitoare la înmatricularea. c) ultima situaţie financiară a comerciantului din străinătate aprobată. Dacă este cazul. 19 . c) închiderea sucursalei. se vor înregistra şi menţiuni referitoare la: a) deschiderea unei proceduri judiciare sau extrajudiciare de insolvenţă asupra comerciantului din străinătate. să le reprezinte. potrivit legii. reprezentanţii societăţilor comerciale. în condiţiile legii. Toate aceste formalităţi se vor face la sediul oficiului registrului comerţului de la sediul sucursalei. Cererile de înmatriculare vor indica şi: a) denumirea sucursalei şi numele/denumirea filialei. forma şi sediul comerciantului din străinătate. Pentru dovedirea specimenului de semnătură. vor semna în registrul comerţului. precum şi ale celor dintre ele care se ocupă nemijlocit de activitatea sucursalei. companii naţionale.Cererea de înmatriculare a comerciantului persoană fizică va fi făcută personal sau prin împuternicit cu procură specială şi autentică. b) numele şi calitatea persoanelor care pot reprezenta faţă de terţi şi în justiţie comerciantul din străinătate. administratorii şi. comerciantul persoană fizică. semnătura poate fi înlocuită prin prezentarea unui specimen legalizat de notarul public. b) dizolvarea societăţii din străinătate. numele şi puterile lichidatorilor. de reprezentantul acestuia ori. precum şi persoanele împuternicite în condiţiile legii să reprezinte regiile autonome sau organizaţiile cooperatiste. de oricare dintre asociaţi. care va certifica semnătura. societăţi naţionale sau organizaţii cooperatiste. iar pentru regii autonome. după caz. în absenţă. menţionarea şi publicarea actelor şi faptelor cerute pentru comercianţii din ţară. după caz.

Totodată. 20 . semnifică atât înmatricularea persoanelor fizice şi juridice în discuţie.În ceea ce priveşte înregistrarea menţiunilor. Termenul de eliberare a certificatului de înregistrare şi a celui de înscriere de menţiuni este de cel mult 10 zile de la data înregistrării cererii. înscrierea de menţiuni. La înregistrarea modificărilor actului constitutiv se eliberează certificatul de înscriere de menţiuni. înregistrarea menţiunilor se face din oficiu. 21 lit. înregistrarea fiscală a acestora. cu excepţia cazurilor în care legea prevede condiţia cumulativă a publicării acestora în Monitorul Oficial al României. Pentru faptele şi actele prevăzute de art. prin Legea nr. prin autorizarea funcţionării comercianţilor se înţelege obţinerea avizelor. regiile autonome şi organizaţiile cooperatiste). precum şi înregistrarea altor operaţiuni care. precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice. societăţile şi companiile naţionale. 6 din Legea nr. a autorizaţiilor şi a acordurilor strict necesare pentru începerea activităţii acestora dar. Prin efectuarea înregistrărilor în registrul comerţului se asigură opozabilitatea actelor înregistrate faţă de terţi. 359/2004 a fost instituită o procedură unică de înregistrare şi autorizare a funcţionării comercianţilor (persoanele fizice care exercită în mod obişnuit acte de comerţ. solicitanţilor li se eliberează certificatul de înregistrare conţinând numărul de ordine în registrul comerţului şi codul unic de înregistrare atribuit de către Ministerul Finanţelor Publice. se menţionează în registrul comerţului. potrivit legii. e şi g din lege. d. 359/2004. Înregistrarea. La înmatriculare. asociaţiile familiale. potrivit art. Partea a IV-a. cererea de înregistrare în registrul comerţului a menţiunilor trebuie făcută de comerciant în termen de cel mult 15 zile de la data actelor şi faptelor supuse obligaţiei de înregistrare. asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice. aceasta nu se face înainte de atribuirea codului unic de înregistrare de către Ministerul Finanţelor Publice. precum şi alte acte prevăzute de lege. însoţit de încheierea judecătorului delegat. În scopul simplificării formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice. grupurile de interes economic. dacă prin încheieri pronunţate de judecătorul delegat nu se dispune altfel. societăţile comerciale.

50 C. De asemenea. permite comerciantului să ţină contabilitatea prin reprezentantul său. Contabilitatea comercianţilor poate fi ţinută şi de persoane juridice autorizate sau de persoane fizice care au calitatea de contabil autorizat sau expert contabil. răspunderea revine comerciantului. în funcţie de gravitatea faptei. art. în condiţiile Legii nr. 82/1991 cu modificările şi completările ulterioare. Totodată. Registrele de contabilitate reprezintă principalul instrument de cunoaştere.Despre registrele comercianţilor". 3. în ceea ce priveşte raporturile comerciale. Rolul şi reglementarea contabilităţii activităţii comerciale Obligaţiile ce le revin comercianţilor privind evidenţa activităţii comerciale sunt stabilite prin Legea contabilităţii nr. obligaţiile fiscale ale comercianţilor. în cazul în care contabilitatea nu se ţine de persoane autorizate. Art. cu amenzi contravenţionale ori sancţiuni penale (infracţiunea de fals intelectual). 21 . Comerciantul nu este obligat să conducă personal contabilitatea. Nerespectarea de către comerciant a obligaţiilor care îi revin cu privire la organizarea şi conducerea contabilităţii se sancţionează. pe baza înregistrărilor din aceste registre. 82/1991. prin intermediul acestor registre se poate exercita un control asupra corectitudinii desfăşurării activităţii comercianţilor. Titlul IV . potrivit Legii nr. 82/1991. editarea şi păstrarea registrelor de contabilitate se efectuează conform normelor elaborate de Ministerul Finanţelor Publice. Răspunderea pentru organizarea şi ţinerea contabilităţii revine administratorului sau altei persoane care are obligaţia gestionării patrimoniului. com. 82/1991. Pe cale de consecinţă.II. 22-34). iar organele fiscale stabilesc. Organizarea şi ţinerea contabilităţii activităţii comerciale. Registrul-inventar şi Cartea mare. în măsura în care nu sunt contrare Legii nr. care însă nu abrogă expres dispoziţiile Codului comercial referitoare la aceste obligaţii (cuprinse în Cartea I. Întocmirea. dispoziţiile acestuia sunt aplicabile. aceste registre pot fi folosite ca mijloc de probă în litigiile dintre comercianţi. 3. gestiune şi control al patrimoniului comerciantului şi al rezultatelor obţinute în activitatea comercială. Registrele de contabilitate obligatorii sunt: Registrul-jurnal.

în scopul atragerii clientelei şi al obţinerii de profit. 4. În literatura de specialitate fondul de comerţ a fost definit ca ansamblul bunurilor mobile şi imobile. 3. Limitele în care trebuie să se manifeste concurenţa şi sancţiunile pentru nerespectarea acestora sunt stabilite prin legi speciale (Legea nr. 4.II. contravenţională ori penală. 135 din Constituţie. Acest drept. corporale şi incorporale. locaţiunea sau garanţia reală imobiliară asupra fondului de 22 . ca orice alt drept subiectiv. vânzarea. În economia de piaţă. registrul comerţului. Noţiunea şi natura juridică a fondului de comerţ Orice activitate comercială implică utilizarea unor bunuri şi drepturi adecvate operaţiunilor respective. 26/1990 privind comerţ). potrivit cărora sunt supuse înregistrării menţiunile privind donaţia. deci. concurenţa este licită şi. pe care comerciantul le afectează desfăşurării activităţii comerciale. Numai dacă exercitarea concurenţei are loc în aceste limite. Orice act sau fapt contrar uzanţelor cinstite în activitatea comercială sau industrială. 4. trebuie exercitat cu bună-credinţă. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale cu modificările şi completările ulterioare). 21 din Legea nr. Potrivit prevederilor Legii nr. II. cu respectarea legii şi a bunelor moravuri. potrivit art. 11/1991. constituie concurenţă neloială. 1. fără să încalce drepturile şi libertăţile celorlalţi agenţi economici. Încălcarea obligaţiei de exercitare a activităţii cu bună-credinţă şi potrivit uzanţelor cinstite atrage răspunderea civilă. Concurenţa comercială. Fondul de comerţ II. prevederile art. Exercitarea comerţului în limitele concurenţei licite. Legislaţia în vigoare conţine dispoziţii privind anumite operaţiuni şi acte care privesc acest ansamblu de bunuri (spre exemplu. comercianţii sunt obligaţi să-şi exercite activitatea cu bună-credinţă şi potrivit uzanţelor cinstite. jurisprudenţa a definit fondul de comerţ drept universalitate de fapt de bunuri corporale şi incorporale. ocrotită de lege. exercitarea concurenţei (confruntarea între comercianţi pentru câştigarea şi conservarea clientelei) constituie un drept al oricărui agent economic.

26/1990. conţinutul său nu este stabil. drepturile asupra contractelor de locaţiune pentru spaţiile destinate activităţii de comerţ. materiile prime. după caz.. . asupra emblemei sau a altor semne distinctive. II. 23 . 4. drepturile asupra mărcilor de fabrică. instalaţii. ci variabil. denumirea sub care un comerciant este înmatriculat în registrul comerţului. menţiunile care sunt menite să arate mai precis persoana comerciantului sau felul comerţului. clientela şi vadul comercial.incorporale. în funcţie de specificul activităţii comerciantului respectiv. Legea interzice adăugarea altor elemente care ar putea induce în eroare asupra naturii sau întinderii comerţului ori situaţiei comerciantului. maşini. materialele etc. adică numele de familie şi prenumele (sau numele şi iniţiala prenumelui). asupra brevetelor de invenţii. dacă el este obiect al dreptului de proprietate al comerciantului. care reprezintă o organizare sistematică a tuturor factorilor de producţie (inclusiv capitalul şi munca). Elementele fondului de comerţ sunt: . întrucât nu conţine creanţele şi datoriile comerciantului. însă. mărfurile şi ambalajele împreună cu dotările care sunt destinate să le păstreze sau să le prezinte.corporale. există deosebiri de esenţă între fondul de comerţ şi întreprindere. De asemenea. fiind admise. Firma Este un element de identificare a comerciantului în câmpul activităţii comerciale. de comerţ şi de serviciu. potrivit Legii nr. Elementele fondului de comerţ Fondul de comerţ nu are un conţinut unitar. nu numai a bunurilor din patrimoniul comerciantului. a indicaţiilor de provenienţă. drepturile de autor etc. 2. Ea constă. cum sunt: drepturile asupra numelui comercial (firma). în funcţie de necesităţile comerţului. firma se compune din numele comerciantului. îşi exercită comerţul şi sub care semnează. În cazul comerciantului individual (persoană fizică). scris în întregime. elementele componente putând suferi modificări sau înlocuiri.Fondul de comerţ nu trebuie confundat cu patrimoniul (totalitatea drepturilor şi obligaţiilor comerciantului. unelte. în numele sau. Totodată. inclusiv mobilierul. cum ar fi: imobilul în care se exercită comerţul. a denumirilor de origine. care au o valoare economică).

Prin înregistrare în registrul comerţului. Clientela constituie o valoare economică. iar pentru eventualele prejudicii. 26/1990. a modificării firmei. emblema. Emblema asigură un supliment de individualizare între comercianţii care îşi desfăşoară activitatea în acelaşi domeniu. pentru procurarea unor mărfuri şi servicii. cerând radierea înmatriculării în cauză. prin înmatricularea unui comerciant cu aceeaşi firmă. după caz. în condiţiile Legii nr. Verificarea disponibilităţii firmei se face de către oficiul registrului comerţului. emblema devine obiect al protecţiei legii. în conformitate cu prevederile Legii nr. Ca element al fondului de comerţ. Spre deosebire de firmă. firma poate fi înstrăinată. 26/1990 ca fiind semnul sau denumirea care deosebeşte un comerciant de altul de acelaşi gen. şi separat. 24 . În cazul încălcării dreptului asupra firmei. Prin înregistrarea unei firme (care se realizează prin înmatricularea în registrul comerţului). adică la fondul de comerţ al acestuia. Emblema Emblema este un alt atribut de identificare a comerciantului în activitatea comercială. definită de Legea nr. înainte de întocmirea actelor constitutive sau. conţinutul firmei diferă. poate fi înstrăinată nu numai în cadrul fondului de comerţ ci. dar numai o dată cu fondul de comerţ. spre deosebire de firmă. Ca element incorporal al fondului de comerţ. iar comerciantul dobândeşte un drept de folosinţă exclusivă asupra acesteia. potrivit dreptului comun. 26/1990. titularul dreptului se poate adresa instanţei judecătoreşti. emblema are un caracter facultativ.În cazul societăţilor comerciale. titularul dreptului încălcat poate cere despăgubiri. Clientela şi vadul comercial Clientela este definită în doctrină ca fiind totalitatea persoanelor fizice şi juridice care apelează în mod obişnuit la acelaşi comerciant. dobânditorul va putea folosi emblema numai cu consimţământul transmiţătorului. comerciantul dobândeşte un drept de folosinţă exclusivă asupra ei. în funcţie de forma juridică de societate. În cazul înstrăinării fondului de comerţ.

vadul comercial nu este un element distinct al fondului de comerţ.datorită relaţiilor ce se stabilesc între titularul fondului de comerţ şi persoanele care apelează la el pentru procurarea mărfurilor şi serviciilor. litere. brevetul de invenţie conferă titularului său un drept exclusiv de exploatare pe durata de valabilitate a acestuia. Mărcile de fabrică. modelele de utilitate). de comerţ şi de serviciu. cifre. Marca poate fi constituită din cuvinte. semne noi (mărcile de fabrică. preţurile practicate de comerciant. reprezentări grafice. Prin natura sa. de comerţ şi de serviciu sunt semne distinctive folosite de agenţii economici pentru a deosebi produsele. reprezentaţii sonore etc. 25 . 64/1991 privind brevetele de invenţii. Ca titlu de protecţie al invenţiei. fiind rezultatul unor factori multipli care se particularizează în activitatea fiecărui comerciant. lucrările şi serviciile lor de cele identice sau similare ale altor agenţi economici. definit ca o aptitudine a fondului de comerţ de a atrage publicul. Drepturile asupra invenţiei sunt recunoscute şi apărate prin brevetul de invenţie eliberat de Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci. Drepturile de proprietate industrială În doctrină. calitatea mărfurilor oferite clienţilor. cum sunt: locul unde se află amplasat localul. ci numai împreună cu clientela. în temeiul Legii nr. obiectele dreptului de proprietate industrială se împart în: creaţii noi (invenţiile. Clientela se află în strânsă legătură cu vadul comercial. denumirile de origine. comportamentul personalului comerciantului în raporturile cu clienţii. indicaţiile de provenienţă). abilitatea în realizarea reclamei comerciale etc. plane sau în relief. desenele şi modelele industriale.

1. cetăţeni români sau cetăţeni străini care provin din statele membre ale Uniunii Europene şi din statele aparţinând Spaţiului Economic European. iar separat sunt prezentate dizolvarea şi lichidarea acestora. are libertatea să exercite profesiunea comercială. Constituţia României consacră. la libera iniţiativă. 1. principiul libertăţii economice. în mod independent sau pot constitui asociaţii familiale în condiţiile acestei legii. Noţiuni generale Codul comercial prevede condiţiile care trebuie să fie îndeplinite pentru ca o persoană fizică să dobândească această calitate. având comerţul ca profesiune obişnuită.III. pot desfăşura activităţi economice pe teritoriul României. meseriile şi ocupaţiile. 48. Asociaţia familială se poate înfiinţa la iniţiativa unei persoane fizice şi se constituie din membrii de familie ai acesteia. Se au în vedere modul de constituire a persoanelor fizice. cu excepţia celor reglementate prin legi speciale. Conform Legii nr. Comerciantul persoană fizică / Asociaţiile familiale III. asociaţiilor familiale şi societăţilor comerciale. comerciantul individual este persoana fizică ce săvârşeşte acte de comerţ. Sunt consideraţi membrii unei familii. În opinia art. la data 26 . CATEGORII DE COMERCIANŢI Capitolul tratează comerciantul persoană fizică / asociaţiile familiale precum şi cele 5 tipuri de societăţi comerciale existente în România. Persoanele fizice şi asociaţiile familiale pot fi autorizate să desfăşoare activităţi economice în toate domeniile. soţia şi copiii acestora care au împlinit vârsta de 16 ani. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi economice în mod independent persoanele fizice. în acest sens.. 7 Cod com. soţul. Recunoaşterea acestui principiu înseamnă că orice persoană fizică are acces la o activitate economică. III. în art. funcţionarea precum şi administrarea acestora. 1.

În cazul desfăşurării activităţii în contextul dreptului de stabilire. adică pentru a putea săvârşi fapte de comerţ obiective. precum şi persoanele fizice care sunt membri ai asociaţiilor familiale au calitatea de angajat propriu. prin lege sunt stabilite anumite incompatibilităţi. legea stabileşte anumite condiţii speciale privind capacitatea persoanei fizice de a desfăşura o activitate comercială. pentru a proteja anumite categorii de persoane de consecinţele grave ale angajării în raporturi juridice în calitate de comerciant. asociaţia familială se constituie din membrii de familie care au domiciliul sau reşedinţa în România. în cazul persoanelor fizice ce solicită autorizarea pentru desfăşurarea de activităţi economice în mod independent şi a persoanelor fizice 27 . persoana fizică trebuie să aibă capacitatea deplină de exerciţiu. Persoana fizică care desfăşoară activităţi economice în mod independent. precum şi o serie de autorizaţii pentru a putea desfăşura o activitate comercială.autorizării asociaţiei familiale. Concluzia se desprinde din interpretarea sistematică a dispoziţiilor Codului comercial şi ale Legii nr. însă. Toate acestea sunt justificate de necesitatea protejării interesului general. următoarele condiţii: a) au împlinit vârsta de 18 ani. 1. Condiţiile cerute persoanei fizice pentru a fi comerciant Pentru a dobândi calitatea de comerciant. precum şi rudele acestora până la gradul al patrulea inclusiv. al asigurărilor sociale de sănătate şi al asigurărilor pentru şomaj. Pot desfăşura activităţi economice în mod independent sau în cadrul asociaţiilor familiale persoanele fizice care îndeplinesc. Calitatea de angajat propriu se referă la dreptul de a fi asigurat în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale. în condiţiile legii Accesul liber la profesiunea comercială cunoaşte. 2. III. în mod cumulativ. decăderi. interdicţii de exercitare a comerţului. 300/2004. în baza unei procuri autentificate. Astfel. Totodată. limite ce au un fundament diferit. cu caracter profesional şi în nume propriu. Asociaţia familială este reprezentată în relaţiile cu terţii de persoana din iniţiativa căreia s-a înfiinţat sau de persoana împuternicită de aceasta. anumite limite stabilite de lege. prin respectarea ordinii publice şi a bunelor moravuri.

3) şi cea de procuror (art. precum şi normele de calitate a produselor şi serviciilor puse pe piaţă. Incapacităţi Potrivit dispoziţiilor legale. De aceea. nu pot exercita profesiunea de comerciant diplomaţii şi cadrele militare. nu au capacitatea de a fi comercianţi minorul şi persoana pusă sub interdicţie. 2. Incompatibilităţi Prin definiţie. 2. 28 . III. 80/1995 privind statutul cadrelor militare. activitatea comercială urmăreşte realizarea unui profit. protecţiei mediului. Întrucât sunt lovite de incapacitate. Pentru aceleaşi considerente. potrivit dispoziţiilor Legii nr. 132 al. Aşadar. sanitar-veterinar. chiar dacă săvârşesc fapte de comerţ în condiţiile articolului 7 C. cu excepţia funcţiilor didactice din învăţământul superior. în acest sens. ea nu poate fi exercitată de persoanele care au anumite funcţii sau exercită anumite profesiuni care privesc interesele generale ale societăţii. vamale şi cele care privesc disciplina financiar-fiscală de natura celor care se înscriu în cazierul fiscal. d) nu au fost condamnate penal prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru săvârşirea de fapte sancţionate de legile financiare. aceste persoane nu pot dobândi calitatea de comercianţi. 1. 1. b) starea sănătăţii le permite desfăşurarea activităţii pentru care se solicită autorizaţia.pregătire profesională sau. 2.care au iniţiativa constituirii asociaţiei familiale. respectiv vârsta de 16 ani. că funcţia de judecător (art. necesară pentru a desfăşura activitatea economică pentru care se solicită autorizaţia. Constituţia României prevede. 2) sunt incompatibile cu orice altă funcţie publică sau privată. c) au calificarea . e) îndeplinesc condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar. întrucât există o incompatibilitate de interese. com. 125 al. 1. după caz experienţă profesională -. protecţiei muncii şi apărării împotriva incendiilor şi cerinţele reglementărilor specifice protecţiei consumatorului pentru activitatea desfăşurată. în cazul membrilor asociaţiei familiale. magistraţii nu pot exercita profesiunea de comerciant. III.

2. precum şi protejarea demnităţii profesiunii comerciale impun ca. este stabilită. muniţii şi armament. În mod tradiţional. Procedura de autorizare. comercianţii să fie decăzuţi din dreptul de a exercita o profesiune comercială. 3. incompatibilitatea nu împiedică pe cel ce exercită comerţul să devină comerciant. 3. Interdicţii În anumite cazuri. fabricarea şi comercializarea de droguri şi narcotice etc. o incompatibilitate a funcţionarilor publici de a avea calitatea de comerciant. III. Anularea autorizaţiei Persoana fizică care desfăşoară activităţi economice în mod independent şi asociaţia familială trebuie să deţină autorizaţia şi certificatul de înregistrare eliberate în condiţiile legii. III. în cazul asociaţiei familiale trebuie să conţină semnăturile tuturor membrilor asociaţiei. Pentru ocrotirea unor interese generale ale societăţii. cel ce a încălcat legea prin care e instituită incompatibilitatea este sancţionat conform normelor în vigoare. 1.). 1. Spre deosebire de incapacitate. 1. cel în cauză având toate obligaţiile profesionale ale comercianţilor dar. exercitarea activităţii comerciale este supusă unor interdicţii. implicit. 2. Decăderi Asigurarea legalităţii şi moralităţii activităţii comerciale. ea nu poate interveni decât în cazurile şi condiţiile prevăzute de lege. se consideră că există o situaţie de incompatibilitate şi în privinţa celor care exercită profesii liberale (ne referim la cei ce practică avocatura. III. medicina şi la notarii publici). aşa cum s-a susţinut în literatura juridică. 29 . în cazul săvârşirii unor fapte grave. prin lege s-a statuat că anumite activităţi nu pot fi exercitate pe baza liberei iniţiative (avem în vedere fabricarea şi comercializarea de echipament militar. Autorizarea. Pentru că această sancţiune constituie o îngrădire a drepturilor unei persoane. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici. prin Legea nr. În vederea emiterii autorizaţiei pentru desfăşurarea de activităţi economice în mod independent sau în cadrul unei asociaţii familiale.De asemenea. 4. trebuie să se asigure la primăria competentă o documentaţie care va cuprinde: a) cerere-tip.

pentru desfăşurarea activităţii pentru care solicită autorizarea. sancţionate de legile financiare. În cazul în care pentru practicarea unor activităţi economice. ocupaţii sau meserii sunt prevăzute. vamale şi cele care privesc disciplina financiarfiscală. persoana fizică nu va prezenta dovada pregătirii sau experienţei profesionale. după caz. f) certificatul medical pentru persoana fizică. h) copii de pe documentele care dovedesc pregătirea profesională sau. eliberat de medicul de familie sau de o unitate sanitară.b) rezervarea denumirii la oficiul registrului comerţului. în original. protecţiei mediului. respectiv al fiecărui membru al asociaţiei familiale.actele din care să rezulte domiciliul sau reşedinţa. după caz: 30 . experienţa profesională. Cetăţenii străini neînregistraţi fiscal în România au obligaţia să prezinte o declaraţie pe propria răspundere autentificată. prin acte normative. Calificarea profesională dobândită în România poate fi dovedită cu următoarele documente. protecţiei muncii şi apărării împotriva incendiilor. respectiv pentru fiecare membru al asociaţiei familiale. e) în cazul desfăşurării activităţii în contextul dreptului de stabilire . sanitar-veterinar. prin care se atestă că starea sănătăţii le permite desfăşurarea activităţii pentru care se solicită autorizaţia. din care să rezulte că nu au datorii fiscale şi că nu au săvârşit fapte de natura celor care se înscriu în cazierul fiscal. precum şi reglementările specifice protecţiei consumatorului pentru activitatea desfăşurată şi normele de calitate a produselor şi serviciilor puse pe piaţă. În cazul în care activitatea economică pentru care se solicită autorizarea nu necesită calificare. c) certificatul de cazier fiscal al persoanei solicitante. g) declaraţia-tip pe propria răspundere că îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar. cerinţe de pregătire profesională şi/sau de atestare specifice. reprezentantul asociaţiei familiale trebuie să depună dovada îndeplinirii cerinţelor respective. după caz. d) copii de pe actele de identitate. persoana fizică sau.

în condiţiile stabilite prin Ordinul ministrului muncii. prin Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor. d) cartea de meşteşugar. Persoanele fizice care au dobândit calificarea în străinătate trebuie să depună pentru obţinerea autorizaţiei. din care să reiasă că acesta a fost încadrat în muncă pe o durată de minim 2 ani în activitatea. meseria sau ocupaţia pentru care se solicită autorizarea. Solidarităţii Sociale şi Familiei. în afara sistemului de învăţământ. Autorizaţia pentru desfăşurarea de către persoane fizice a unor activităţi economice în mod independent. eliberat de Ministerul Muncii. eliberat de instituţiile abilitate conform legislaţiei în vigoare. certificatul sau adeverinţa prin care se dovedeşte absolvirea unei instituţii de învăţământ preuniversitar sau universitar. se eliberează. c) certificatul de competenţă profesională. b) certificatul de absolvire a unei forme de pregătire profesională. b) atestatul de recunoaştere a calificării dobândite în străinătate. obţinută în condiţiile prevăzute de actele normative în vigoare la data eliberării acesteia. solidarităţii sociale şi familiei nr. pentru diploma. în afara sistemului de învăţământ. certificatul sau adeverinţa prin care se dovedeşte absolvirea unei instituţii de învăţământ preuniversitar sau universitar. precum şi pentru înfiinţarea şi funcţionarea de asociaţii familiale. după caz: a) atestatul de recunoaştere şi/sau echivalare eliberat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării. de cetăţeni români sau cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene şi ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European. e) carnetul de muncă al solicitantului.a) diploma. 701/2003 pentru desemnarea instituţiei care să recunoască automat documentele care dovedesc calificarea dobândită în străinătate. f) declaraţie de notorietate cu privire la abilitatea de a desfăşura activitatea pentru care se solicită autorizarea. denumită în continuare autorizaţie. g) alte dovezi care să ateste experienţa profesională. la cerere: 31 . eliberată de primarul localităţii respective în mod gratuit în cazul meseriilor tradiţionale artizanale. organizată în condiţiile legii în vigoare la data eliberării acestuia.

după caz. 300/2004. respectiv ai sectoarelor municipiului Bucureşti. activităţile secundare pentru care se eliberează autorizaţia. ce face obiectul legii nr. în a căror rază teritorială solicitanţii îşi au domiciliul sau reşedinţa. de către primarii comunelor. Pentru persoanele fizice. municipiilor. 32 . a activităţilor secundare. să elibereze autorizaţia şi copia certificată a acesteia. oraşelor. e) data eliberării autorizaţiei şi numărul de înregistrare al acesteia. municipiilor. respectiv ai sectoarelor municipiului Bucureşti. în a căror rază teritorială solicitanţii vor presta activităţile respective. oraşelor. d) locul de desfăşurare a activităţii principale şi. într-un stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European.a) în cazul desfăşurării activităţii în contextul dreptului de stabilire. şi care solicită desfăşurarea activităţii respective în România în contextul prestării de servicii. de către primarii comunelor. cetăţeni români sau cetăţeni străini care provin din statele membre ale Uniunii Europene şi din statele aparţinând Spaţiului Economic European care exercită în mod legal o activitate economică. în care sunt stabilite. după caz. b) datele de identificare a persoanei fizice care va desfăşura activităţi economice în mod independent sau a persoanei din iniţiativa căreia se înfiinţează asociaţia familială şi a membrilor acesteia.CAEN. autorizaţia va fi eliberată de primării în baza cererii şi a documentului care atestă că solicitantul desfăşoară în statul de provenienţă în mod legal activitatea pentru care solicită autorizarea. c) activitatea principală şi. Autorizaţia va cuprinde în mod obligatoriu: a) datele de identificare a emitentului autorizaţiei. de completare a autorizaţiei. b) în cazul desfăşurării activităţii în contextul prestării de servicii. O persoană fizică care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau o asociaţie familială are dreptul de a deţine o singură autorizaţie. Primăria are obligaţia ca în termen de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de autorizare sau. după caz. codificate conform Clasificării activităţilor din economia naţională .

Anularea autorizaţiei se realizează în baza cererii de renunţare sau când una dintre condiţiile de autorizare nu mai este îndeplinită. Anularea autorizaţiei în această situaţie atrage radierea din Registrul comerţului fără plata taxelor prevăzute de lege. III. autoritatea care a emis autorizaţia va fi notificată în vederea anulării autorizaţiei. 33 . prevăzute în prezenta lege. Cererea de renunţare la autorizaţie se adresează în scris autorităţii administraţiei publice locale emitente de către persoana fizică care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau de către reprezentantul asociaţiei familiale şi se soluţionează în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii. este necesară completarea autorizaţiei. În cazul în care se constată că una dintre condiţiile de autorizare nu este îndeplinită. Organele de control competente conform dispoziţiilor legale în vigoare vor verifica prin sondaj periodic respectarea condiţiilor de autorizare de către persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent şi asociaţiile familiale autorizate.Pentru desfăşurarea altei activităţi care nu este prevăzută în autorizaţie. Emitentul va transmite lunar la oficiul registrului comerţului cazurile de anulare a autorizaţiei. Procedura de înregistrare în Registrul Comerţului În vederea eliberării certificatului de înregistrare. Anularea autorizaţiei atrage radierea din oficiu din Registrul Comerţului a persoanei fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau a asociaţiei familiale. la oficiul registrului comerţului. primăriile au obligaţia să ia măsurile necesare pentru a asigura obţinerea cazierului fiscal şi dovada rezervării denumirii firmei necesare pentru eliberarea şi depunerea autorizaţiei. în copie certificată. li se aplică regimul valutar stabilit prin reglementările Băncii Naţionale a României. 4. împreună cu originalul certificatelor de înregistrare şi va comunica aceste cazuri şi organelor fiscale competente aflate pe raza teritorială a autorităţii publice emitente. cetăţeni străini. Persoanelor fizice. autorizate în conformitate cu prevederile legii nr. 1. care desfăşoară activităţi economice pe teritoriul României. 300/2004.

taxele poştale aferente sunt suportate din taxa de eliberare a autorizaţiei.(1) din Legea nr. în condiţiile legii.Depunerea autorizaţiei în copie certificată de oficiul registrului comerţului se realizează în termen de maxim 3 zile de la eliberarea acesteia. precum şi măsura anulării autorizaţiei pot fi contestate în instanţă. cu modificările şi completările ulterioare. 26/1990 privind Registrul comerţului. protecţiei mediului. pentru luna anterioară. În termen de 7 zile lucrătoare de la primirea documentelor transmise de primărie. Autoritatea competentă să elibereze documentele care atestă experienţa profesională dobândită în România. despre eliberarea autorizaţiei şi a certificatului de înregistrare. conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. sanitarveterinar. 34 . Transmiterea se face în scris. în intervalul cuprins între prima şi a cincea zi a fiecărei luni. 573/2002 pentru aprobarea procedurilor de autorizare a funcţionării comercianţilor. Respingerea cererii de autorizare şi refuzul înregistrării în Registrul comerţului în mod nejustificat.6 alin. republicată. pentru persoanele care doresc să desfăşoare în statele membre ale Uniunii Europene şi în statele aparţinând Spaţiului Economic European astfel de activităţi economice se stabileşte prin hotărâre a Guvernului. nominal. În cazul în care transmiterea cazierului fiscal şi dovada rezervării denumirii firme în copie certificată se face prin poştă. Data comunicării certificatului de înregistrare către comerciant va fi transmisă de către primării organelor fiscale competente din structura teritorială a Ministerului Finanţelor Publice. Prin excepţie de la dispoziţiile art. protecţiei muncii şi apărării împotriva incendiilor. Primăriile au obligaţia să notifice instituţiilor abilitate cu supravegherea respectării de către comercianţi a legislaţiei specifice în domeniul sanitar. înregistrarea în registrul comerţului a comercianţilor persoane fizice şi asociaţii familiale se face numai pe baza autorizaţiei emise de primari. pentru evidenţa fiscală. oficiul registrului comerţului va emite şi va transmite către primărie certificatul de înregistrare.

III. Aspecte generale În vederea efectuării de acte de comerţ. 2. pe baza unui contract de societate. cu modificările şi completările ulterioare. Societatea cu răspundere limitată se poate constitui şi prin actul de voinţă al unei singure persoane. În acest caz se întocmeşte numai statutul. 31/1990 privind societăţile comerciale. de fondatori. Actul constitutiv al societăţii Societatea în nume colectiv sau în comandită simplă se constituie prin contract de societate. b) societate în comandita simplă.III. Forma autentică a actului constitutiv este obligatorie atunci când: printre bunurile subscrise ca aport la capitalul social se află un teren. cu respectarea dispoziţiilor legii nr. 2. în caz de subscripţie publică. cât şi contractul de societate şi/sau statutul societăţii. pentru exercitarea unor fapte de comerţ. III. în scopul realizării şi împărţirii beneficiilor rezultate. persoanele fizice şi persoanele juridice se pot asocia şi pot constitui societăţi comerciale. în comandită pe acţiuni sau cu răspundere limitată se constituie prin contract de societate şi statut. în care asociaţii înţeleg să pună în comun anumite bunuri. 2. 1. 35 . Societăţile comerciale III. se constituie o societate în nume colectiv sau în comandită simplă. 2. Denumirea de act constitutiv desemnează atât înscrisul unic. Contractul de societate şi statutul pot fi încheiate sub forma unui înscris unic. Societăţile comerciale se vor constitui în una dintre următoarele forme: a) societate în nume colectiv. Societatea comercială poate fi definită drept o persoană juridică constituită de către o grupare de persoane. iar societatea pe acţiuni. Societăţile comerciale cu sediul în România sunt persoane juridice române. Constituirea societăţilor comerciale. se semnează de toţi asociaţii sau. societatea pe acţiuni se constituie prin subscripţie publică. c) societate pe acţiuni. 1. Actul constitutiv se încheie sub semnătură privată. d) societate în comandita pe acţiuni şi e) societate cu răspundere limitată. 2. 2. denumit act constitutiv.

Nu pot fi fondatori persoanele care. La societăţile cu răspundere limitată se vor preciza numărul şi valoarea nominală a părţilor sociale. Actul constitutiv al societăţii în nume colectiv. e) asociaţii care reprezintă şi administrează societatea sau administratorii neasociaţi. denumirea şi sediul social. c) obiectul de activitate al societăţii. b) forma. puterile ce li s-au conferit şi dacă ei urmează să le exercite împreună sau separat. i) modul de dizolvare şi de lichidare a societăţii. agenţii. reprezentanţe sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică. dare sau luare de mită. sau condiţiile pentru înfiinţarea lor ulterioară. valoarea aportului în natură şi modul evaluării.Actul constitutiv dobândeşte dată certă şi prin depunerea la oficiul registrului comerţului. datele lor de identificare. precum şi numărul părţilor sociale atribuite fiecărui asociat pentru aportul său. fals. cu menţionarea aportului fiecărui asociat. h) sediile secundare . în comandită simplă sau cu răspundere limitată va cuprinde: a) datele de identificare a asociaţilor. d) capitalul social. precum şi persoanele care au un rol determinant în constituirea societăţii sunt consideraţi fondatori. sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă. potrivit legii. 36 . dacă au fost desemnaţi cenzorii sau auditorul financiar. Semnatarii actului constitutiv.sucursale. înşelăciune. mărturie mincinoasă. abuz de încredere. dacă se are în vedere o atare înfiinţare. delapidare. cu precizarea domeniului şi a activităţii principale. uz de fals. precum şi pentru alte infracţiuni prevăzute de art. h) durata societăţii. la societatea în comandită simplă se vor arăta şi asociaţii comanditaţi. datele acestora de identificare g) partea fiecărui asociat la beneficii şi la pierderi. f) în cazul societăţilor cu răspundere limitată. în numerar sau în natură. atunci când se înfiinţează o dată cu societatea. 143-145 din legea 85/2006 privind procedura insolvenţei sau pentru cele prevăzute de Legea 31/1990 privind societăţile comerciale.

l) sediile secundare . cu specificarea dacă sunt nominative sau la purtător. puterile de reprezentare conferite administratorilor şi. în cazul în care societatea are un capital autorizat. numărul de acţiuni acordate pentru acestea şi numele sau. denumirea persoanei care le-a adus ca aport. după caz. k) modul de distribuire a beneficiilor şi de suportare a pierderilor. atunci când se înfiinţează odată cu societatea. g) datele de identificare a primilor membri ai consiliului de administraţie. i) clauze privind conducerea. orice restricţie cu privire la transferul de acţiuni. directorilor. b) forma. sau condiţiile pentru înfiinţarea lor ulterioară. numărul membrilor consiliului de administraţie sau modul de stabilire a acestui număr. cu precizarea domeniului şi a activităţii principale. cuantumul acestuia e) natura şi valoarea bunurilor constituite ca aport în natură. după caz. h) datele de identificare a primilor cenzori sau a primului auditor financiar. directorilor. dacă se are în vedere o atare înfiinţare. d) capitalul social subscris şi cel vărsat şi. 37 . f) numărul şi valoarea nominală a acţiunilor. respectiv membrilor directoratului. numărul. valoarea nominală şi drepturile conferite fiecărei categorii de acţiuni.Actul constitutiv al societăţii pe acţiuni sau în comandită pe acţiuni va cuprinde: a) datele de identificare a fondatorilor. dacă sunt mai multe categorii de acţiuni. reprezentanţe sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică. şi dacă ei urmează să le exercite împreună sau separat j) durata societăţii. şi dacă ei urmează să le exercite împreună sau separat. respectiv a primilor membri ai consiliului de supraveghere. după caz. agenţii. puterile conferite administratorilor şi. denumirea şi sediul social. funcţionarea şi controlul gestiunii societăţii de către organele statutare.sucursale. administrarea. la societatea în comandită pe acţiuni vor fi menţionaţi şi asociaţii comanditaţi. c) obiectul de activitate al societăţii.

ţinând seama de rata de schimb.000 lei. cel mult o dată la 2 ani. care nu pot fi mai mici de 10 lei. precum şi identitatea beneficiarilor unor astfel de avantaje. Guvernul va putea modifica. codul numeric personal şi. sediul. Capitalul social al societăţii pe acţiuni sau al societăţii în comandită pe acţiuni nu poate fi mai mic de 90. oricărei persoane care a participat la constituirea societăţii ori la tranzacţii conducând la acordarea autorizaţiei în cauză. p) modul de dizolvare şi de lichidare a societăţii. Numărul acţionarilor în societatea pe acţiuni nu poate fi mai mic de 2. n) numărul acţiunilor comanditarilor în societatea în comandită pe acţiuni. b) pentru persoanele juridice: denumirea. Datele de identificare includ: a) pentru persoanele fizice: numele. până la rămânerea irevocabilă a hotărârii judecătoreşti de dizolvare. numărul de înregistrare în registrul comerţului sau codul unic de înregistrare. locul şi data naşterii. Societatea nu va fi dizolvată dacă. valoarea minimă a capitalului social. În societatea cu răspundere limitată. naţionalitatea.m) orice avantaj special acordat. echivalentul acestuia. dacă este cazul. prenumele. orice persoană interesată poate solicita instanţei dizolvarea societăţii. potrivit legii naţionale aplicabile. astfel încât acest cuantum să reprezinte echivalentul în lei al sumei de 25.000 euro. potrivit legislaţiei naţionale aplicabile. 38 . o) cuantumul total sau cel puţin estimativ al tuturor cheltuielilor pentru constituire. numărul asociaţilor nu poate fi mai mare de 50. domiciliul şi cetăţenia. în momentul înfiinţării societăţii sau până în momentul în care societatea este autorizată să îşi înceapă activitatea. În cazul în care societatea are mai puţin de 2 acţionari pe o perioadă mai lungă de 9 luni. numărul minim de acţionari prevăzut de prezenta lege este reconstituit Capitalul social al unei societăţi cu răspundere limitată nu poate fi mai mic de 200 lei şi se divide în părţi sociale egale.

dacă este cazul. III. b) cel puţin o persoană este. îi revin şi obligaţiile prevăzute de lege pentru această calitate. permite funcţionarea mai multor societăţi în încăperi diferite. O persoană fizică sau o persoană juridică nu poate fi asociat unic decât într-o singură societate cu răspundere limitată. adunării generale a asociaţilor.În cazul în care. Ei răspund în mod solidar pentru orice prejudiciu pe care îl cauzează prin neîndeplinirea acestei obligaţii. c) dacă cel puţin unul dintre asociaţi este proprietar al imobilului ce urmează a fi sediul societăţii. asociat în fiecare dintre societăţi. dacă este îndeplinită cel puţin una dintre următoarele condiţii: a) imobilul. alcătuită dintr-o singură persoană. fondatorii. Dacă asociatul unic este administrator. La autentificarea actului constitutiv se va prezenta dovada eliberată de oficiul registrului comerţului privind disponibilitatea firmei şi declaraţia pe propria răspundere privind deţinerea calităţii de asociat unic într-o singură societate cu răspundere limitată. 2. are drepturile şi obligaţiile ce revin. părţile sociale sunt ale unei singure persoane. O societate cu răspundere limitată nu poate avea ca asociat unic o altă societate cu răspundere limitată. prin structura lui. Ele sunt admise la toate formele de societate şi sunt vărsate prin transferarea drepturilor corespunzătoare şi prin predarea efectivă către societate a bunurilor aflate în stare de utilizare. primii administratori sau. Înmatricularea societăţii În termen de 15 zile de la data încheierii actului constitutiv. aceasta. Aporturile în numerar sunt obligatorii la constituirea oricărei forme de societate. Aporturile în natură trebuie să fie evaluabile din punct de vedere economic. în condiţiile legii. 39 . potrivit legii nr. La acelaşi sediu vor putea funcţiona mai multe societăţi. 31/1990. 2. în calitate de asociat unic. primii membri ai directoratului şi ai consiliului de supraveghere ori un împuternicit al acestora vor cere înmatricularea societăţii în registrul comerţului în a cărui rază teritorială îşi va avea sediul societatea. într-o societate cu răspundere limitată. 2.

Controlul legalităţii actelor sau faptelor care. în termen de 15 zile de la alegere. Reprezentanţii societăţii sunt obligaţi să depună la oficiul registrului comerţului semnăturile lor. judecătorul delegat. b) dovada efectuării vărsămintelor în condiţiile actului constitutiv. în condiţiile prevăzute de legea privind acest registru. Când actul constitutiv nu cuprinde menţiunile prevăzute de lege ori cuprinde clauze prin care se încalcă o dispoziţie imperativă a legii sau când nu s-a îndeplinit o cerinţă legală pentru constituirea societăţii. În cazul în care cerinţele legale sunt îndeplinite. f) declaraţia pe propria răspundere a fondatorilor. 40 . potrivit legii. se înregistrează în registrul comerţului se exercită de justiţie printr-un judecător delegat. iar cei aleşi în timpul funcţionării societăţii. dacă este cazul. iar în cazul în care printre ele figurează şi imobile. actele privind proprietatea.Cererea va fi însoţită de: a) actul constitutiv al societăţii. a primilor administratori. judecătorul delegat. dacă au fost numiţi prin actul constitutiv. la data depunerii cererii de înregistrare. a cenzorilor. prin încheiere. g) alte acte sau avize prevăzute de legi speciale în vederea constituirii. e) actele constatatoare ale operaţiunilor încheiate în contul societăţii şi aprobate de asociaţi. pronunţată în termen de 5 zile de la îndeplinirea acestor cerinţe. din oficiu sau la cererea oricăror persoane care formulează o cerere de intervenţie. va autoriza constituirea societăţii şi va dispune înmatricularea ei în registrul comerţului. că îndeplinesc condiţiile prevăzute de legea 31/1990. d) în cazul aporturilor în natură subscrise şi vărsate la constituire. certificatul constatator al sarcinilor de care sunt grevate. Societatea comercială este persoana juridică de la data înmatriculării în registrul comerţului. respectiv a primilor membri ai directoratului şi ai consiliului de supraveghere. şi. c) dovada sediului declarat şi a disponibilităţii firmei. prin încheiere. Înmatricularea se efectuează în termen de 24 de ore de la data încheierii judecătorului delegat prin care se autorizează înmatricularea societăţii comerciale. va respinge.

Nulitatea nu poate fi declarată în cazul în care cauza ei. a fost înlăturată înainte de a se pune concluzii în fond la tribunal. în afară de cazul în care asociaţii înlătură asemenea neregularităţi. h) nu s-a respectat numărul minim de asociaţi. afară de o stipulaţie contrară în actul constitutiv. Judecătorul delegat va lua act în încheiere de regularizările efectuate. d) lipseşte încheierea judecătorului delegat de înmatriculare a societăţii. care pun în comun anumite bunuri.motivat. c) obiectul de activitate al societăţii este ilicit sau contrar ordinii publice. Societatea în comandită simplă este societatea ale cărei obligaţii sociale sunt garantate cu patrimoniul social şi cu răspunderea solidară şi nelimitată a asociaţilor comanditaţi. în scopul împărţirii beneficiilor rezultate şi în care asociaţii răspund nelimitat şi solidar pentru obligaţiile societăţii. pe baza deplinei încrederi. a două sau mai multe persoane. potrivit legii. incapabili. f) actul constitutiv nu prevede denumirea societăţii. g) s-au încălcat dispoziţiile legale privind capitalul social minim. III. la data constituirii societăţii. 2. cererea de înmatriculare. pentru a desfăşura o activitate comercială. Dreptul de a reprezenta societatea aparţine fiecărui administrator. Societatea în nume colectiv şi în comandită simplă . societatea încetează fără efect retroactiv şi intră în lichidare. prevăzut de lege. aporturile asociaţilor sau capitalul social subscris. Nulitatea unei societăţi înmatriculate în registrul comerţului poate fi declarată de tribunal numai atunci când: a) lipseşte actul constitutiv sau nu a fost încheiat în formă autentică. subscris şi vărsat. b) toţi fondatorii au fost.noţiuni generale Societatea în nume colectiv este o societate constituită prin asocierea. invocată în cererea de anulare. 41 . e) lipseşte autorizarea legală administrativă de constituire a societăţii. 3. în situaţiile prevăzute de lege. Pe data la care hotărârea judecătorească de declarare a nulităţii a devenit irevocabilă. obiectul său de activitate.

III. durata însărcinării şi eventuala lor remuneraţie. în alte societăţi concurente sau având acelaşi obiect de activitate. Societăţile pe acţiuni . comanditarul devine răspunzător faţă de terţi nelimitat şi solidar. pentru desfăşurarea unei activităţi comerciale în scopul împărţirii beneficiilor. şi care răspund pentru obligaţiile sociale numai în limita aportului lor. care contribuie la formarea capitalului social prin anumite cote de participare reprezentate prin titluri numite acţiuni. 2. În caz contrar. în caz contrar ele vor fi nominative. În societatea pe acţiuni. Administraţia societăţii în comandită simplă se va încredinţa unuia sau mai multor asociaţi comanditaţi. în acelaşi fel de comerţ sau într-unul asemănător. care. În cazul societăţii în comandită simplă comanditarul poate încheia operaţiuni în contul societăţii numai pe baza unei procuri speciale pentru operaţiuni determinate. 4. afară numai dacă prin actul constitutiv nu se dispune altfel. nici să facă operaţiuni în contul lor sau al altora.aspecte generale Societatea pe acţiuni este acea societate constituita prin asocierea mai multor persoane. Nici un asociat nu poate lua din fondurile societăţii mai mult decât i s-a fixat pentru cheltuielile făcute sau pentru cele ce urmează să le facă în interesul societăţii. bunurile sau creditul societăţii în folosul său sau în acela al unei alte persoane este obligat să restituie societăţii beneficiile ce au rezultat şi să plătească despăgubiri pentru daunele cauzate. Asociatul care. afară de cazul în care administratorii au fost numiţi prin actul constitutiv. pot fi nominative sau la purtător. capitalul social este reprezentat prin acţiuni emise de societate. fără consimţământul celorlalţi asociaţi. fixându-le puterile. Felul acţiunilor va fi determinat prin actul constitutiv.Asociaţii care reprezintă majoritatea absolută a capitalului social pot alege unul sau mai mulţi administratori dintre ei. Asociaţii nu pot lua parte. 42 . pentru toate obligaţiunile societăţii contractate de la data operaţiunii încheiate de el. dată de reprezentanţii societăţii şi înscrisă în registrul comerţului. Asociaţii pot decide asupra revocării administratorilor sau asupra limitării puterilor lor. ca asociaţi cu răspundere nelimitată. fără consimţământul scris al celorlalţi asociaţi. după modul de transmitere. întrebuinţează capitalul.

Acţiunile vor cuprinde: a) denumirea şi durata societăţii. numărul acţiunilor şi numărul lor de ordine. prenumele. 2. după caz. în cel mult 5 luni de la încheierea exerciţiului financiar. Constituirea de garanţii reale imobiliare asupra acţiunilor se face prin înscris sub semnătură privată. denumirea. Pentru acţiunile nominative se vor mai menţiona: numele. numărul de înmatriculare şi codul unic de înregistrare ale acţionarului. III. valoarea nominală a acţiunilor şi vărsămintele efectuate. codul unic de înregistrare şi numărul Monitorului Oficial al României. Garanţia se înregistrează în registrul acţionarilor. b) data actului constitutiv. c) capitalul social. persoană fizică. d) avantajele acordate fondatorilor. sediul. Garanţia devine opozabilă terţilor şi dobândeşte rangul în ordinea de preferinţă a creditorilor de la data înregistrării în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare. Acţiunile sunt indivizibile. sau. persoană juridică. Adunarea ordinară se întruneşte cel puţin o data pe an. Valoarea nominală a unei acţiuni nu va putea fi mai mică de 0. în care s-a făcut publicarea. codul numeric personal şi domiciliul acţionarului. Partea a IV-a.10 lei. adunarea generală este obligată: 43 . În afară de dezbaterea altor probleme înscrise la ordinea de zi. semnătura administratorului unic. Acţiunile neplătite în întregime sunt întotdeauna nominative. ele acordă posesorilor drepturi egale. 5. Adunarea generală Adunările generale sunt ordinare şi extraordinare. respectiv ai directoratului. numărul din registrul comerţului sub care este înmatriculată societatea. valoarea şi categoria acţiunilor cu care se garantează.Acţiunile nu vor putea fi emise pentru o sumă mai mică decât valoarea nominală. Acţiunile trebuie să fie de o egală valoare. Acţiunile trebuie să poarte semnătura a 2 membri ai consiliului de administraţie. respectiv a directorului general unic. în care se vor arăta cuantumul datoriei. după caz.

să numească şi să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar. în cazul societăţilor ale căror situaţii financiare sunt auditate. Pentru adunarea generală întrunită la a doua convocare. Adunarea generală extraordinară se întruneşte ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru: a) schimbarea formei juridice a societăţii. Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. c) să fixeze remuneraţia cuvenită pentru exerciţiul în curs membrilor consiliului de administraţie. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate. de auditorul financiar. şi cenzorii. respectiv a directoratului. Actul constitutiv poate prevedea cerinţe mai ridicate de cvorum şi majoritate. respectiv ai consiliului de supraveghere. şi cenzorilor. b) mutarea sediului societăţii. să aprobe sau să modifice situaţiile financiare anuale.a) să discute. de cenzori sau. după caz. şi să fixeze dividendul. Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezenţa acţionarilor care să deţină cel puţin o pătrime din numărul total de drepturi de vot. respectiv membrilor consiliului de supraveghere. luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate. d) să se pronunţe asupra gestiunii consiliului de administraţie. b) să aleagă şi să revoce membrii consiliului de administraţie. dacă nu a fost stabilită prin actul constitutiv. după caz. e) să stabilească bugetul de venituri şi cheltuieli şi. precedent. indiferent de cvorumul întrunit. respectiv de directorat şi de consiliul de supraveghere. f) să hotărască gajarea. precum şi să revoce auditorul financiar. programul de activitate. pe exerciţiul financiar următor. actul constitutiv nu poate prevedea un cvorum minim sau o majoritate mai ridicată. adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări. închirierea sau desfiinţarea uneia sau a mai multor unităţi ale societăţii. pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administraţie. 44 . c) schimbarea obiectului de activitate al societăţii.

f) majorarea capitalului social. ori de câte ori este necesar. Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară la prima convocare prezenţa acţionarilor deţinând cel puţin o pătrime din numărul total de drepturi de vot. Partea a IV-a. de schimbare a formei juridice. de reducere sau majorare a capitalului social. k) conversia unei categorii de obligaţiuni în altă categorie sau în acţiuni. iar la convocările următoare. În actul constitutiv se pot stipula cerinţe de cvorum şi de majoritate mai mari. l) emisiunea de obligaţiuni. m) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare. dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel.d)înfiinţarea sau desfiinţarea unor sedii secundare: sucursale. agenţii. i) dizolvarea anticipată a societăţii.conversia acţiunilor dintr-o categorie în cealaltă. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societăţii. respectiv de directorat. 45 . j) conversia acţiunilor nominative în acţiuni la purtător sau a acţiunilor la purtător în acţiuni nominative . Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României. Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi. de fuziune. Partea a IV-a. Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial al României. şi într-unul dintre ziarele de largă răspândire din localitatea în care se află sediul societăţii sau din cea mai apropiată localitate. h) fuziunea cu alte societăţi sau divizarea societăţii. prezenţa acţionarilor reprezentând cel puţin o cincime din numărul total de drepturi de vot. reprezentanţe sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică. divizare sau de dizolvare a societăţii se ia cu o majoritate de cel puţin două treimi din drepturile de vot deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi. e) prelungirea duratei societăţii. Adunarea generală este convocată de consiliul de administraţie. g) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acţiuni.

convocarea poate fi făcută şi numai prin scrisoare recomandată sau. de oricare dintre acţionarii care nu au luat parte la adunarea generală sau care au votat contra şi au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal al şedinţei. cu cel puţin 15 zile înainte de data ţinerii adunării. Partea a IV-a. Convocarea va cuprinde locul şi data ţinerii adunării. spre a fi menţionate în registru şi publicate în Monitorul Oficial al României. De asemenea. Semnătura acţionarului şi data semnării vor fi certificate de un funcţionar anume desemnat. de conducere şi de control ale societăţii.Dacă toate acţiunile societăţii sunt nominative. Pentru a fi opozabile terţilor. în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României. Hotărârile adunării generale contrare legii sau actului constitutiv pot fi atacate în justiţie. dacă nu i-a fost comunicată în scris de acţionar. având încorporată. convocarea poate fi făcută prin afişare la sediul societăţii. cu menţionarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării. înscrisă în registrul acţionarilor. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administraţie. respectiv a membrilor consiliului de supraveghere şi a cenzorilor/auditorilor interni. Hotărârile adunărilor generale se iau prin vot deschis. Partea a IV-a. prin scrisoare transmisă pe cale electronică. Hotărârile luate de adunarea generală în limitele legii sau actului constitutiv sunt obligatorii chiar pentru acţionarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra. dacă actul constitutiv permite. la adresa acţionarului. ataşată sau logic asociată semnătura electronică extinsă. precum şi ordinea de zi. expediată cu cel puţin 30 de zile înainte de data ţinerii adunării. 46 . Schimbarea adresei nu poate fi opusă societăţii. hotărârile adunării generale vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerţului. Unul dintre secretari întocmeşte procesul-verbal al şedinţei adunării generale. pentru revocarea lor şi pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare. Modurile de convocare prevăzute mai sus nu pot fi folosite dacă sunt interzise prin actul constitutiv al societăţii sau prin dispoziţii legale. însoţită de un convocator ce va fi semnat de acţionari.

alături de declaraţia scrisă de retragere. d) fuziunea sau divizarea societăţii. 47 . Acţionarii vor depune la sediul societăţii. b) mutarea sediului societăţii în străinătate.Acţionarii care nu au votat în favoarea unei hotărâri a adunării generale au dreptul de a se retrage din societate şi de a solicita cumpărarea acţiunilor lor de către societate. c) schimbarea formei societăţii. Partea a IV-a. Dreptul de retragere poate fi exercitat în termen de 30 de zile de la data publicării hotărârii adunării generale în Monitorul Oficial al României. numai dacă respectiva hotărâre a adunării generale are ca obiect: a) schimbarea obiectului principal de activitate. acţiunile pe care le posedă sau. sau de la data adoptării hotărârii adunării generale. după caz certificatele de acţionar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful