You are on page 1of 2

A: BAIKE ENNOIE KAI TOIXEIEI MEOOI YH

1. E
1. H
2. E
3. T :
4. T . H

5.
2. A
1.
2. O
3. H
4. H Bernoulli
5. H Ricatti
6. A : H
3. A
1.
2. E Euler
3. :
4. H N: E
1. K
2. K
3. K
4. K .
5. E
6. E
7. E . T
8. E
9. K
10. K
11. K : O
12. H
B: PAMMIKE IAOPIKE EIEI KAI YTHMATA
5. :
I: BAIKE ENNOIE
1.
2.
II: ENIKE TEXNIKE
1. H B
2. O y = gY
6.
1. O
2. M
3. H Laplace
7.
I: TOIXEIEI MEOOI EIYH
1. H
2. H
3.
II: MEOOI EIYH ME XPHH MHTPN
1. H

2. H
3. H
4. X = AX + F(t)
8. : H
I: OI BAIKE IEE KAI TEXNIKE
1. H : A Taylor Frobenius
2. H
3. H
4. H . T Fuchs
II: EPAITEP MEETH TH MEOOY TN YNAMOEIPN
1. Fuchs
2. T ' : A x
3. O : s1 = s2 s1- s2 = N
III: OI EIEI BESSEL KAI LEGENDRE
1. H Bessel
2. H Legendre
YMHPMA:
: PO MIA EPIA TH AKPIBOY EIYIMOTHTA
MEPO A: OI IBAMIE EIEI
9. O I: B
I: E ANAZHTHH TN EIYIMN EIEN
1. O
2. H
3. ;
4. M
5.
II: MIA PTH MEETH TN IBAMIN EIEN
1. Y . H
2. T : H
III: IBAMIE EIEI KAI POBHMATA IIOTIMN
1.
2. T
3. T Coulomb
10. O II:
I: ENIKH MEETH TN YNAMOEIPN-YEN KAI TN AYMTTIKN YMEPIOPN
TA IIOMOPA HMEIA
1. Y
2. O -
3. A
4. T
II: HPH YH TN IBAMIN EIEN ME TN YEPEMETPIKN YNAPTHEN
1. M
2. O
3. H . ...
4.
5. :

. .
. Laplace.
. . .
. . .