διάγραμμα των ρυκμίςεων του

νομοςχεδίου για το νζο λφκειο
1θ ζκδοςθ ΢επτζμβριοσ 2013 ©ΠΟΛΤΣΡΟΠΗ ΑΡΜΟΝΙΑ

πρόγραμμα  διακριτά αντικείμενα.Ο και γραμματεία β)νεοελλθνικι β) 2 γλϊςςα γ) λογοτεχνία γ) 2 5 ςυνολικά ϊρεσ κοινόσ α) άλγεβρα α) 3 Μ.κλάδοι  γραπτϊσ εξεταηόμενο Μακθματικά 4  κοινό εκπ.κλάδοι γραπτϊσ εξεταηόμενο  κοινό εκπ.Ο β) γεωμετρία β) 2 α) φυςικι 6 ςυνολικζσ ϊρεσ κοινόσ β) χθμεία α) 2 Μ. πρόγραμμα  γραπτϊσ εξεταηόμενο Ιςτορία 6  κοινό εκπ.Α΄ ΛΤΚΕΙΟΤ ΢χολικό Ζτοσ 2013 -2014 α/α χαρακτθριςμόσ μάκθμα κλάδοι ωράριο/ βακμόσ ςυνολικό και ανά κλάδο μακιματοσ 9 ϊρεσ ςυνολικά κοινόσ α) αρχελλθν γλϊςςα α) 5 Μ.Ο γ) βιολογία β) 2 γ)2 2 ϊρεσ 1  κοινό εκπ. πρόγραμμα  διακριτά αντικείμενα. πρόγραμμα  γραπτϊσ εξεταηόμενο Θρθςκευτικά 5  κοινό εκπ. φυς. πρόγραμμα  διακριτά αντικείμενα.κλάδοι  γραπτϊσ εξεταηόμενο Ελλθνικι Γλϊςςα 2  κοινό εκπ. πόρων ι  Ελλθν και Ευρωπ πολιτιςμόσ ι Καλλιτεχνικι επιλεγόμενο μθ γραπτϊσ εξεταηόμενο Παιδεία (project) Ερευνθτικι μθ γραπτϊσ εξεταηόμενο Εργαςία 8α   9  10  μθ γραπτϊσ εξεταηόμενο ΢ΤΝΟΛΟ ΩΡΩΝ Φυςικι Αγωγι 2 ϊρεσ 2 ϊρεσ 2 ϊρεσ 2 ϊρεσ 2 ϊρεσ 35 ϊρεσ 2 . πρόγραμμα  γραπτϊσ εξεταηόμενο 3 ϊρεσ 7      2 ϊρεσ 3 8 Φυςικζσ Επιςτιμεσ Πολιτικι Παιδεία (οικονομία – κεςμοίδίκαιοκοινωνιολογία) ξζνθ γλϊςςα  Αγγλικά ι επιλεγόμενθ από το μακθτι  Γαλλικά ι γραπτϊσ εξεταηόμενο  Γερμανικά επιλεγόμενο  Εφαρμογζσ Πλθροφορικισ ι γραπτϊσ εξεταηόμενο ι  Γεωλογία κϋδιαχ.

β και γ 3 . Ο μακθτισ παραπζμπεται ςε επανεξζταςθ εάν: Μ. Σα κζματα των γραπτϊν εξετάςεων του Ιουνίου για όςα μακιματα εξετάηονται γραπτϊσ (όλα με α/α 1-8 εκτόσ από το 8α) επιλζγονται ςε ποςοςτό: 50% από τον διδάςκοντα 50% από τράπεηα κεμάτων διαβακμιςμζνθσ δυςκολίασ 3.Βακμόσ Προαγωγισ (ΒΠ) είναι ο Μ.Ο προφορικϊν και γραπτϊν ςε κάποιο από τα υπόλοιπα μακιματα είναι< 8 ΚΑΙ ΜΟΝΟ για το μάκθμα ι τα μακιματα ι τον κλάδο μακιματοσ που υπολείπεται του 10 ι του 8 5.Ο τθσ βακμολογίασ όλων των μακθμάτων (προφορικισ + γραπτισ) 2.Ο προφορικϊν και γραπτϊν ςτα υπόλοιπα μακιματα είναι  8 (ςε κακζνα από αυτά) 4.Ο μακθτισ προάγεται από τθν Α ςτθ Β τάξθ εφόςον α) Ο Βακμόσ Προαγωγισ (ΒΠ)  10 ΚΑΙ β) Ο Μ.Ο προφορικϊν και γραπτϊν ςτο μάκθμα τθσ Ελλθνικισ Γλϊςςασ (ςε κάκε διακριτό κλάδο) είναι  10 και ςτα Μακθματικά (ςε κάκε διακριτό κλάδο) είναι  10 ΚΑΙ γ) Ο Μ.Ο προφορικϊν και γραπτϊν ςε κάποιο κλάδο . Ο μακθτισ επαναλαμβάνειτθν τάξθ όταν δεν πλθροί τισ προχποκζςεισ προαγωγισ α.μάκθμα τθσ Ελλθνικισ Γλϊςςασ είναι < 10 ι ςε κάποιο κλάδο –μάκθμα των Μακθματικϊν είναι < 10 α) Ο (προχπόκεςθ β) ι β) Ο Μ.Αξιολόγθςθ και προαγωγι των μακθτών τθσ Α΄ ΛΤΚΕΙΟΤ 1.

πρόγραμμα  διακριτά αντικείμενα.Π) Θετικών ΢πουδών 1.Ο γ) βιολογία β) 2 γ)2 2 ϊρεσ 1  κοινό εκπ. Επιςτθμϊν 2 ΢ΤΝΟΛΟ 5 Ομάδα προςανατολιςμοφ (Ο. πρόγραμμα  γραπτϊσ εξεταηόμενο 8  κοινό εκπ. πρόγραμμα  γραπτϊσ εξεταηόμενο 2 ϊρεσ 7  κοινό εκπ. πρόγραμμα  γραπτϊσ εξεταηόμενο Ιςτορία 2 ϊρεσ 6  κοινό εκπ. πρόγραμμα  διακριτά αντικείμενα.κλάδοι γραπτϊσ εξεταηόμενο  κοινό εκπ.κλάδοι  γραπτϊσ εξεταηόμενο Μακθματικά 4  κοινό εκπ. πρόγραμμα  διακριτά αντικείμενα.Ο β)νεοελλθνικιγλϊςςα α) 2 γ) λογοτεχνία β) 2 β) 2 α) άλγεβρα 5 ςυνολικζσ ϊρεσ κοινόσ β) γεωμετρία α) 3 Μ.Π) Ανκρωπιςτικών ΢ποδών 1. Βαςικζσ Αρχζσ Κοιν. Φυςικι 2 Μακθματικά ΢ΤΝΟΛΟ 3 2 5 4 . πρόγραμμα  γραπτϊσ εξεταηόμενο Θρθςκευτικά 5  κοινό εκπ.ελλθν γλϊςςα 6 ϊρεσ ςυνολικά κοινόσ και γραμμα Μ. Γλϊςςα και Γραμμ 3 2. πρόγραμμα  γραπτϊσ εξεταηόμενο Πολιτικι Παιδεία (οικονομία – κεςμοίδίκαιοκοινωνιολογία) Ειςαγωγι ςτισ αρχζσ επιςτιμθσ των Η/Τ φιλοςοφία 8α  Αγγλικά ι  Γαλλικά ι  Γερμανικά Ερευνθτικι Εργαςία 2 ϊρεσ 9     10  μθ γραπτϊσ εξεταηόμενο Φυςικι Αγωγι 1 ϊρα 3 ξζνθ γλϊςςα επιλεγόμενθ από το μακθτι γραπτϊσ εξεταηόμενο μθ γραπτϊσ εξεταηόμενο Φυςικζσ Επιςτιμεσ ΢ΤΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 1 ϊρα 2 ϊρεσ 1 ϊρα 30 ϊρεσ ΚΑΙ Ομάδα Προςανατολιςμοφ (Ο. Αρχαία Ελλ.Ο β) 2 α) φυςικι 6 ςυνολικζσ ϊρεσ κοινόσ β) χθμεία α) 2 Μ.κλάδοι  γραπτϊσ εξεταηόμενο Ελλθνικι Γλϊςςα 2  κοινό εκπ.Β΄ ΛΤΚΕΙΟΤ ΢χολικό Ζτοσ 2014 -2015 α/α χαρακτθριςμόσ μάκθμα κλάδοι ωράριο/ βακμόσ ςυνολικό και ανά κλάδομακιματο α) αρχ.

Ο προφορικϊν και γραπτϊν ςτο μάκθμα τθσ Ελλθνικισ Γλϊςςασ (ςε κάκε διακριτό κλάδο) είναι  10. ςτα Μακθματικά (ςε κάκε διακριτό κλάδο) είναι  10. Σα κζματα των γραπτϊν εξετάςεων του Ιουνίου για όςα μακιματα εξετάηονται γραπτϊσ επιλζγονται ςε ποςοςτό: 50% από τον διδάςκοντα 50% από τράπεηα κεμάτων διαβακμιςμζνθσ δυςκολίασ 3.Αξιολόγθςθ και προαγωγι των μακθτών τθσ Β΄ ΛΤΚΕΙΟΤ 1. ςτα μακιματα τθσ Ο.Βακμόσ Προαγωγισ (ΒΠ) είναι ο Μ.Ο τθσ βακμολογίασ όλων των μακθμάτων (προφορικισ + γραπτισ) 2. β και γ 5 .μάκθμα τθσ Ελλθνικισ Γλϊςςασ είναι < 10 ι ςε κάποιο κλάδο –μάκθμα τωνΜακθματικϊν είναι < 10 (προχπόκεςθ β) ι ςε κάποιο από τα δφο μακιματα τθσ Ο. Ο μακθτισ παραπζμπεται ςε επανεξζταςθ εάν: Μ. Ο μακθτισ επαναλαμβάνειτθν τάξθ όταν δεν πλθροί τισ προχποκζςεισ προαγωγισ α.Ο μακθτισ προάγεται από τθ Β ςτθ Γ τάξθ εφόςον α) Ο Βακμόσ Προαγωγισ (ΒΠ)  10 ΚΑΙ Μ.Ο προφορικϊν και γραπτϊν ςε κάποιο κλάδο .Π.Ο προφορικϊν και γραπτϊν ςε κάποιο από τα υπόλοιπα μακιματα είναι < 8 α) Ο ΚΑΙ ΜΟΝΟ για το μάκθμα ι τα μακιματα ι τον κλάδο μακιματοσ που υπολείπεται του 10 ι του 8 5.είναι < 10 β) Ο Μ.Π (Ομάδασ Προςανατολιςμοφ) (ςε κάκε διακριτό κλάδο) είναι 10 ΚΑΙ γ) Ο Μ.Ο προφορικϊν και γραπτϊν ςτα υπόλοιπα μακιματα είναι  8 (ςε κακζνα από αυτά) β) Ο 4.

Π. πρόγραμμα. Πολ. 5ο Παιδαγωγικζσ Επιςτιμεσ 5θ Ο. πρόγραμμα γ. Οικ. 3ο Επιςτιμεσ Τγείασ 3θ Ο. γ επιλεγόμενθ κοινό εκπ. 2ο Θετικζσ και Σεχνολογικζσ Επιςτιμεσ 2θ Ο. Παιδαγ.γ. γραπτϊσ εξεταηόμενο  μθ γραπτϊσ εξεταηόμενο 6 2 1 ϊρα ΢ΤΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 14 ϊρεσ ΚΑΙ θ 1 Ο.  γραπτϊσ εξεταηόμενο Ιςτορία 2 4       Αγγλικά ι  Γαλλικά ι  Γερμανικά Ειςαγωγι ςτισ αρχζσ επιςτιμθσ των Η/Τ Φυςικι Αγωγι 2 5 ξ. 4ο Επιςτιμεσ Οικονομίασ – Διοίκθςθσ.Νομικζσ 1θ Ο. πρόγραμμα γ.Π.π. 6 8 6 6 20 . Πολιτικζσ Επιςτιμεσ 4θ Ο. γραπτϊσ εξεταηόμενο μάκθμα κλάδοι Ελλθνικι Γλϊςςα α)νεοελλθνικι γλϊςςα β) λογοτεχνία ωράριο/ βακμόσ ςυνολικό και ανά κλάδο μακιματο 6 ϊρεσ ςυνολικά κοινόσ α) 4 Μ.Π.Π. Επιςτθμών Τγείασ 1 Βιολογία 8 2 Φυςικι 6 3 Χθμεία 6 ΢ΤΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 20 ι 2θ Ο. διακριτά αντικείμενα.40% κοινό εκπ. ΢πουδών 1 Μακθμ και ςτοιχςτατι 2 Αρχζσ φυςικϊν επιςτ 3 Ιςτορία ΢ΤΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 8 6 6 20 Επιςτθμονικά Πεδία Εξειδίκευςθσ (ΕΠΕ) 1ο Ανκρωπιςτικζσ ΢πουδζσ .π γραπτϊσ εξεταηόμενο κοινό εκπ.Ο Θρθςκευτικά β) 2 1 3  κοινό εκπ.π.κλάδοι γραπτϊσ εξεταηόμενο κοινι εξζταςθ 60%. ΚοινΕπις 1 Μακθμ και ςτοιχςτατι 2 ΑρχΟικΕπιςτ 3 ΢τοιχΚοιν και ΠολΕπ ΢ΤΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 8 6 6 20 ι 3αθ Ο. Θετικών ΢πουδών 1 Μακθματικά 2 Φυςικι 3 Χθμεία ΢ΤΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ι 3θ Ο.Π.Π.Π. πρόγραμμα γ. πρόγραμμα γ.Π. Ανκρωπιςτικών ΢πουδών 1 ΑρχΕλλΓλϊς και Γραμ 10 2 Λατινικά 4 3 Ιςτορία 6 ΢ΤΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 20 ι 2αθ Ο.Π.Γ΄ ΛΤΚΕΙΟΤ ΢χολικό Ζτοσ 2015 -2016 α/α χαρακτθριςμόσ       1 2 κοινό εκπ.π.Π.π.

Π (Ομάδασ Προςανατολιςμοφ) (ςε κάκε διακριτό κλάδο) είναι 10 ΚΑΙ γ) Ο Μ.Ο προφορικϊν και γραπτϊν ςε κάποιο από τα υπόλοιπα μακιματα είναι < 8 ι ςε ΚΑΙ ΜΟΝΟ για το μάκθμα ι τα μακιματα ι τον κλάδο μακιματοσ που υπολείπεται του 10 ι του 8 5. Ο μακθτισ επαναλαμβάνειτθν τάξθ όταν δεν πλθροί τισ προχποκζςεισ προαγωγισ α. Ο μακθτισ παραπζμπεται ςε επανεξζταςθ εάν: α) Ο Μ.Βακμόσ Απόλυςθσ(ΒΑ) είναι ο Μ.Ο προφορικϊν και γραπτϊν ςτο μάκθμα τθσ Ελλθνικισ Γλϊςςασ (ωσ ενιαία εξεταηόμενο μάκθμα) είναι  10 καιςτα μακιματα τθσ Ο. β και γ 7 . Σα κζματα των γραπτϊν εξετάςεων του Ιουνίου για όςα μακιματα εξετάηονται γραπτϊσ επιλζγονται ςε ποςοςτό: 50% από τον διδάςκοντα 50% από τράπεηα κεμάτων διαβακμιςμζνθσ δυςκολίασ 3.Ο μακθτισ απολφεται από τθ Γ τάξθ εφόςον α) Ο Βακμόσ Απόλυςθσ (ΒΑ)  10 ΚΑΙ Μ.Ο προφορικϊν και γραπτϊν ςτα υπόλοιπα μακιματα είναι  8 (ςε κακζνα από αυτά) β) Ο 4.Αξιολόγθςθ και απόλυςθ των μακθτών τθσ Γ΄ ΛΤΚΕΙΟΤ 1.Ο τθσ βακμολογίασ όλων των μακθμάτων (προφορικισ + γραπτισ) 2.Ο προφορικϊν και γραπτϊνςτο μάκθμα τθσ Ελλθνικισ Γλϊςςασ είναι < 10 κάποιο από τα δφο μακιματα τθσ Ο.Π.είναι< 10 β) Ο Μ.

4 Νεοελλθνικι Γλϊςςα και Λογοτεχνία Μακθματικά και ΢τοιχ.ΙΟΤΝΙΟ΢ 2015 -2016 α/αΕπιςτθμονικοφ Ονομαςία ΕΠΕ 4 εξεταηόμενα μακιματα Πεδίου Εξειδίκευςθσ (ΕΠΕ) 1ο Ομάδα Προςανατολιςμοφ (ΟΠ)  Ανκρωπιςτικζσ ΢πουδζσ 1 2  Νομικζσ Νεοελλθνικι Γλϊςςα και Λογοτεχνία Αρχαία Ελλ. ΢τατιςτικισ Αρχζσ Φυςικϊν Επιςτθμϊν Ιςτορία 3θ Ο.Π.Π.Π.  Παιδαγωγικζσ Επιςτιμεσ 1 2 3 4 Νεοελλθνικι Γλϊςςα και Λογοτεχνία Μακθματικά και ΢τοιχ. 3 4 Νεοελλθνικι Γλϊςςα και Λογοτεχνία Μακθματικά Φυςικι Χθμεία 3ο  Επιςτιμεσ Τγείασ 1 2 3 4 Νεοελλθνικι Γλϊςςα και Γραμματεία Βιολογία Φυςικι Χθμεία 2θ Ο. ΢τατιςτικισ Αρχζσ Οικονομικισ Επιςτιμθσ ΢τοιχεία Κοινωνικϊν και Πολιτ Επιςτ. 1  Θετικζσ Επιςτιμεσ  Σεχνολογικζσ Επιςτιμεσ 2 2θ Ο.ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ΢ ΕΞΕΣΑ΢ΕΙ΢ Γ΄ ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΙΟ΢ .Π. 3 4 2ο 5ο 8 . Γλϊςςα και Γραμματεία Λατινικά Ιςτορία 1θ Ο. 4ο  Επιςτιμεσ Οικονομίασ – 1 2 Διοίκθςθσ 3  Πολιτικζσ Επιςτιμεσ 3θ Ο.Π.

Α.Α είναι μεγαλφτεροσ μζχρι μία μονάδασ από το Μ. διαιροφμενο διά δφο (ο Β.Α) δθλαδι το άκροιςμα του Β.Π. Αν κάποιοσ από τουσ Β.Α είναι μικρότεροσ ςε ςχζςθ με το Μ. + βακμόσ δϋπαν.Εξετάςεισ και βακμόσ πρόςβαςθσ για τθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ  Οι εξετάςεισ διεξάγονται μετά τθν απόλυςθ του μακθτι από το Λφκειο  Είναι πανελλλαδικζσ εξετάςεισ με κζματα που επιλζγονται με ποςοςτό: α) 50% με κλιρωςθ από τράπεηα κεμάτων διαβακμιςμζνθσ δυςκολίασ β) 50% από κεντρικι επιτροπι εξετάςεων   μία ομάδα μακθμάτων προςανατολιςμοφ (Ο. εξ μακ .4 και του Β.Ο των 4 πανελλαδικϊσ εξεταηομζνων μακθμάτων δεν αναπροςαρμόηεται .Π (Βακμόσ Προαγωγισ) ι ο Β.Π. + βακμόσ βϋπαν. εξ μακ .Α.) και ςυγκεκριμζνοΕπιςτθμονικό Πεδίο Εξειδίκευςθσ (ΕΠΕ) κεςπίηεται ςυντελεςτισ βαρφτθτασ για ζναμάκθμα από τα πανελλαδικϊσ Κάκε μακθτισ επιλζγει εξεταηόμενα ανά ΢χολι ι Σμιμα ΒΑΘΜΟ΢ ΠΡΟ΢ΒΑ΢Η΢ ΢το βακμό πρόςβαςθσ προςμετρϊνται: α) ο βακμόσ ςτα τζςςερα (4) πανελλαδικϊσ εξεταηόμενα μακιματα (80% τθσ ςυνολικισ βακμολογίασ) και β) ο Βακμόσ Προαγωγισ και Απόλυςθσ (Β.Π ι ο Β. εξ μακ. λογίηεται ωσ 5ο μάκθμα και αποτελεί το 20% τθσ ςυνολικισ βακμολογίασ) ςχθματικά: Β.7 και του Β. εξ μακ + Β. τθσ Βϋ Λυκείου πολλαπλαςιαμζνου επί 0. 2. Μόρια για τθν ειςαγωγι ςτθν Σριτοβάκμια εκπαίδευςθ= βακμόσ αϋπαν.= ΑΝΑΠΡΟ΢ΑΡΜΟΓΗ 1. των 4 πανελλαδικϊσ εξεταηομζνων και ςτθ ςυνζχεια πολλαπλαςιάηεται με τον αντίςτοιχο ςυντελεςτι. Αν κάποιοσ από τουσ Β.Π. Αν κάποιοσ από τουσ Β.9.Ο.Π.Π.Π.Π ι ο Β. 3.Α.Ο. τθσ Γϋ Λυκείου πολλαπλαςιαμζνου επί 0.Π.Ο των 4 πανελλαδικϊσ εξεταηομζνων μακθμάτων αναπροςαρμόηεται ϊςτε να μθν απζχει περιςςότερο από μία μονάδα από το Μ.Α (όπωσ ενδεχομζνωσ αναπροςαρμόηεται) 9 .Ο των 4 πανελλαδικϊσ εξεταηομζνων μακθμάτων αναπροςαρμόηεται προσ τα άνω το πολφ μία μονάδα και μζχρι του ορίου του Μ. τθσ Αϋ Λυκείου πολλαπλαςιαμζνου επί 0. + βακμόσ γϋπαν. των 4 πανελλαδικϊσ εξεταηομζνων και ςτθ ςυνζχεια πολλαπλαςιάηεται με τον αντίςτοιχο ςυντελεςτι.Α (Βακμόσ Απόλυςθσ) είναι μεγαλφτεροσ τθσ μίασ μονάδασ από το Μ.

gr αλλά και όπωσ τελικϊσ ψθφίςτθκε ςτθ Βουλι: http://gseremetakis.gr) 4.pbworks. Παραδείγματα και πίνακεσ του ΢χολικοφ ΢υμβοφλου Μακθματικϊν Δωδεκανιςου Γ. www.minedu.html) 2.blogspot.Π. Ο νόμοσ για το Νζο Λφκειο (www.gr/p/blog-page_28.com .likio. Ποια θ ςυνειςφορά των προφορικϊν ςτισ 3 τάξεισ του “Νζου Λυκείου” για τθν ειςαγωγι ςτθ Σριτοβάκμια Εκπαίδευςθ τουΔ.gr) 3.Α που ςυνιςτά το 5ο μάκθμα ΠΗΓΕ΢: 1. Καλοδιμοσ υπεφκυνου ΢ΕΠ ΚΕ΢ΤΠ Λαμίασ (sep4u. Παναγιϊτθσ Σςουκαλάσ 10 . Αγάκθ Γεωργιάδου.gov. Καραγιάννθ (www.΢ΤΜΠΕΡΑ΢ΜΑ: Οι βακμοί ςτα 4 πανελλαδικϊσ εξεταηόμενα μακιματα ζχουν απόλυτθ βαρφτθτα γιατί α) αποτελοφν το 80% τθσ ςυνολικισ βακμολογίασ β) κάποιο από αυτά κα ζχει ςυντελεςτι βαρφτθτασ γ) με βάςθ το Μζςο Όρο τουσ προςδιορίηεται τελικά ο Β.agathi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful