You are on page 1of 167

ZAKON

O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BUDETU REPUBLIKE


SRBIJE ZA 2013. GODINU
lan 1.
U Zakonu o budetu Republike Srbije za 2013. godinu (Slubeni glasnik RS,
broj 114/12), lan 1. menja se i glasi:
lan 1.
Ovim zakonom ureuju se prihodi i primanja, rashodi i izdaci budeta
Republike Srbije za 2013. godinu, njegovo izvravanje, obim zaduivanja za potrebe
finansiranja deficita i konkretnih projekata i davanje garancija, upravljanje javnim
dugom, korienje donacija, projektnih zajmova, korienje prihoda od prodaje
dobara i usluga budetskih korisnika i prava i obaveze korisnika budetskih
sredstava.
Budet Republike Srbije za 2013. godinu sastoji se od:
A. RAUN PRIHODA I PRIMANJA, RASHODA I IZDATAKA

u dinarima

Ukupni prihodi i primanja ostvarena po osnovu prodaje nefinansijske imovine


Ukupni rashodi i izdaci za nabavku nefinansijske imovine
Budetski suficit/deficit
Izdaci za nabavku finansijske imovine
(u cilju sprovoenja javnih politika)
Ukupan fiskalni suficit/deficit
B. RAUN FINANSIRANJA
Primanja od prodaje finansijske imovine i zaduivanja
Izdaci za nabavku finansijske imovine i otplatu glavnice duga
Neto finansiranje

873.409.415.819
1.040.014.339.000
-166.604.923.181
11.738.223.000
-178.343.146.181
630.943.371.000
435.939.253.000
178.343.146.181

Promena stanja na raunu


(pozitivna - poveanje gotovinskih sredstava
negativna - smanjenje gotovinskih sredstava)

16.660.971.819

Prihodi i primanja ostvarena po osnovu prodaje nefinansijske imovine


utvreni su u sledeim iznosima u Raunu prihoda i primanja, rashoda i izdataka:

OPIS
UKUPNI PRIHODI I PRIMANJA
1. Poreski prihodi
1.1. Porez na dohodak graana
1.2. Porez na dobit preduzea
1.3. Porez na dodatu vrednost
Porez na dodatu vrednost u zemlji
Porez na dodatu vrednost iz uvoza
Porez na promet proizvoda iz prethodnih godina
1.4. Akcize

Ekonomska
klasifikacija
71
7111
7112
7141

717

Iznos u dinarima
873.409.415.819
761.468.000.000
48.668.000.000
48.142.000.000
404.276.000.000
130.169.000.000
271.507.000.000
2.600.000.000
217.264.000.000

-2-

OPIS
Akcize na derivate nafte
Akcize na duvanske preraevine
Ostale akcize
1.5. Carine
1.6. Ostali poreski prihodi
2. Neporeski prihodi
Redovni neporeski prihodi
- Prihodi od imovine
- Takse
- Novane kazne
- Prihodi od prodaje dobara i usluga
- Primanja od prodaje nefinansijske imovine
- Ostali redovni neporeski prihodi
Vanredni neporeski prihodi
- Dobit NBS
- Dobit javnih agencija
- Deo dobiti javnih preduzea
- Ostali vanredni prihodi

Ekonomska
klasifikacija

715
7145

741
742
743
742
8
714,744,745
741
741
745
745

Iznos u dinarima
112.255.000.000
89.807.000.000
15.202.000.000
34.574.000.000
8.544.000.000
110.613.000.819
64.500.000.000
10.500.000.000
17.000.000.000
4.800.000.000
22.000.000.000
7.000.000.000
3.200.000.000
22.001.464.819
2.971.464.819
1.400.000.000
8.000.000.000
9.630.000.000

Neporeski prihodi indirektnih korisnika


24.111.536.000
- Transferi izmeu budetskih korisnika na razliitom
nivou vlasti
- Prihodi od prodaje dobara i usluga
3. Donacije

733

6.323.938.000

742

17.787.598.000

731,732

1.328.415.000

Rashodi, izdaci za nabavku nefinansijske imovine i izdaci za nabavku


finansijske imovine (u cilju sprovoenja javnih politika) utvreni su u sledeim
iznosima u Raunu prihoda i primanja, rashoda i izdataka:
OPIS
UKUPNI RASHODI I IZDACI
1. Tekui rashodi
1.1. Rashodi za zaposlene
Plate zaposlenih
Doprinosi na teret poslodavca
Ostali rashodi za zaposlene
1.2. Rashodi za korienje usluga i roba
1.3. Rashodi po osnovu otplate kamata
Rashodi po osnovu otplate kamata na domae
kredite

Ekonomska
klasifikacija
4
41
411
412
413 do 417
42
44
441

Iznos
u dinarima
1.051.752.562.000
1.006.420.719.000
263.624.656.000
201.259.154.000
40.111.723.000
22.253.779.000
87.396.779.000
91.749.306.000
46.302.890.000

-3-

OPIS
Rashodi po osnovu otplate kamata na strane kredite
Otplata kamata po osnovu aktiviranih garancija
Pratei trokovi zaduivanja
1.4. Subvencije
Subvencije u privredi
Subvencije u poljoprivredi
Subvencije za eleznicu
Subvencije za puteve
Subvencije u oblasti turizma
Subvencije za kulturu
Ostale subvencije
1.5. Dotacije meunarodnim organizacijama
1.6. Transferi ostalim nivoima vlasti
Transferi optinama i gradovima
Transferi za zaposlene u obrazovanju na teritoriji
APV
Ostali transferi
1.7. Transferi organizacijama obaveznog socijalnog
osiguranja
Republiki fond za penzijsko i invalidsko osiguranje
Nacionalna sluba za zapoljavanje
Republiki fond za zdravstveno osiguranje
Ostali transferi
1.8. Ostale dotacije i transferi
1.9. Socijalna zatita iz budeta
Deja zatita
Borako - invalidska zatita
Socijalna zatita
Tranzicioni fond
Ueniki standard
Studentski standard
Fond za mlade talente
Sportske stipendije
Izbegla i raseljena lica
Ostala socijalna zatita iz budeta
1.10. Ostali tekui rashodi
Sredstva rezervi
Ostali tekui rashodi
2. Kapitalni izdaci
Izdaci za nefinansijsku imovinu
Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava
za realizaciju Nacionalnog investicionog plana
3. Izdaci za nabavku finansijske imovine
(u cilju sprovoenja javnih politika)

Ekonomska
klasifikacija
442
443
444
45

462
463

Iznos
u dinarima
37.634.205.000
6.950.000.000
862.211.000
83.884.662.000
15.075.936.000
37.729.993.000
13.065.000.000
6.200.000.000
1.862.025.000
357.550.000
9.594.158.000
1.135.300.000
74.271.361.000
35.298.710.000
29.153.022.000
9.819.629.000

464

465
472

48 i 49
499
48
5
51 do 54

282.363.850.000
264.585.900.000
10.130.000.000
615.048.000
7.032.902.000
1.457.059.000
108.064.105.000
43.606.600.000
15.180.650.000
31.747.132.000
5.250.000.000
2.270.635.000
3.583.842.000
729.924.000
919.086.000
1.344.570.000
3.431.666.000
12.473.641.000
611.889.000
11.861.752.000
33.593.620.000
28.951.165.000

551

4.642.455.000

62

11.738.223.000

Primanja od zaduivanja i izdaci za nabavku finansijske imovine i otplatu


glavnice duga utvruju se u Raunu finansiranja u sledeim iznosima:
B. RAUN FINANSIRANJA
Neto finansiranje

Ekonomska
klasifikacija

u dinarima
178.343.146.181

-4-

B. RAUN FINANSIRANJA
Primanja od zaduivanja i prodaje finansijske imovine
Primanja od zaduivanja
Primanja od emitovanja domaih hartija od vrednosti
(zapisi i obveznice emitovane na domaem tritu u domaoj i
stranoj valuti diskontovana prodajna vrednost)
Primanja od emitovanja inostranih hartija od vrednosti
(Evroobveznice - dravne hartije od vrednosti emitovane na
inostranom tritu u domaoj i stranoj valuti priliv po
prodajnoj ceni)
Primanja od domaeg i inostranog zaduivanja
(primljeni krediti od domaih i stranih finansijskih komercijalnih
i multilateralnih institucija i inostranih vlada)
Primanja od prodaje finansijske imovine
Izdaci za nabavku finansijske imovine i otplatu glavnice duga
Izdaci za otplatu kredita
Otplata glavnice domaim kreditorima
Otplata glavnice stranim kreditorima
Otplata glavnice po garancijama
Izdaci za nabavku finansijske imovine
od toga: preuzimanje Razvojne banke Vojvodine radi
ouvanja stabilnosti finansijskog sistema Republike Srbije
izmirenje obaveza lokalnih vlasti po osnovu kapitalnih
investicionih izdataka prema privatnom sektoru
nabavka strane finansijske imovine
ostala nabavka finansijske imovine
Promena stanja na raunu
(pozitivna - poveanje gotovinskih sredstava
negativna - smanjenje gotovinskih sredstava)

Ekonomska
klasifikacija
9
91

u dinarima
630.943.371.000
628.595.031.000

9111

330.000.000.000

9121

221.250.000.000

9112-9119
9122-9129
92
6
61
611
612
613
62

77.345.031.000
2.348.340.000
435.939.253.000
433.443.000.000
340.176.000.000
68.517.000.000
24.750.000.000
2.496.253.000

621

1.392.910.000

621
622
621

525.400.000
89.603.000
488.340.000
16.660.971.819

lan 2.
lan 2. menja se i glasi:
lan 2.
Potrebna sredstva za finansiranje budetskog deficita, nabavku finansijske
imovine i otplatu glavnice po osnovu dugova domaim i stranim kreditorima za
direktne i indirektne obaveze Republike Srbije iz lana 1. ovog zakona u ukupnom
iznosu od 614.282.399.181 dinara, planirano je da se obezbede iz kredita domaih i
stranih finansijskih komercijalnih i multilateralnih institucija i inostranih vlada u iznosu
od najvie 77.345.031.000 dinara, kroz emitovanje dravnih hartija od vrednosti
(zapisi i obveznice emitovane na domaem tritu u domaoj i stranoj valuti) u iznosu
od najvie po diskontovanoj prodajnoj vrednosti 330.000.000.000 dinara, iz primanja
ostvarenih od emisije evroobveznica (dravnih hartija od vrednosti emitovanih na
inostranom tritu u domaoj i stranoj valuti) u iznosu od najvie po prodajnoj
vrednosti od 221.250.000.000 dinara i iz prenetih neutroenih sredstava.
Planirana primanja po osnovu zaduivanja i primanja od prodaje finansijske
imovine vea su od sredstava potrebnih za finansiranje deficita, otplatu duga i
nabavku finansijske imovine u iznosu od 16.660.971.819 dinara, to predstavlja
pozitivnu promenu stanja na raunu.

-5U sluaju da nije mogue ostvariti primanja po osnovu zaduivanja u


planiranoj proporciji izmeu kredita i emitovanih dravnih hartija od vrednosti na
domaem i inostranom finansijskom tritu, mogua je promena strukture u okviru
datih izvora finansiranja, uz uslov da se ne pree ukupan iznos planiranih sredstava
za datu namenu u visini od 628.595.031.000 dinara.
Za finansiranje budetskog deficita i otplate dospelih obaveza po osnovu
javnog duga, mogu se tokom 2013. godine koristiti sredstva sa konsolidovanog
rauna trezora Republike Srbije, do iznosa koji ne ugroava likvidnost tog rauna.
Ukoliko na kraju 2013. godine bude postojala pozajmica sa konsolidovanog
rauna trezora, u zavisnosti od uslova na finansijskom tritu, moe se preneti u
narednu godinu.
Ukoliko se u toku godine obezbede primanja od privatizacije, proporcionalno
e se smanjivati kreditni izvori i emisije dravnih hartija od vrednosti na domaem i
inostranom finansijskom tritu iz stava 1. ovog lana.
lan 3.
lan 3. menja se i glasi:
lan 3.
A. U 2013. godini izdae se garancije Republike Srbije do iznosa od
58.758.000.000 dinara (EUR 480.500.000 i KWD 10.000.000) i to:
Red.
broj

Iznos
u dinarima

I.
1.
2.
II.
1.

III.
1.
1.1.
IV.
1.
2.

Evropskoj banci za obnovu i razvoj


JP Srbijagas- Projekat izgradnje
gasovoda PSG Banatski Dvor - PSG
Itebej (budue) - Panevo - Beograd
Grad Zrenjanin Izgradnja fabrike vode
Ukupno:
Nemakoj razvojnoj banci (KfW)
JP Elektroprivreda Srbije- Izmena
sistema za transport pepela i ljake, TENT
A
Ukupno:
Stranim vladama
Kuvajtski fond za arapski ekonomski razvoj
AD eleznice Srbije- Projekat eleznika
stanica Beograd Centar - Faza I
Ukupno:
Poslovnim bankama
JP Srbijagas- Realizacija ugovora
vezanih za gasifikaciju kompanije FIAT u
Kragujevcu
JP Srbijagas - Projekat izgradnje
razvodnog gasovoda visokog pritiska
Aleksandrovac-Kopaonik-Novi Pazar-Tutin

3.

JP Srbijagas - Realizacija projekta Juni


tok

4.

JP Emisiona tehnika i veze- Prelazak sa


analognog na digitalno emitovanje
televizijskog programa u RS
Ukupno:
Export-Import bankama
eka eksportna banka
AD eleznice Srbije - Infrastrukturni projekti

V.
1.
1.1.

Originalna
valuta

Iznos u
originalnoj
valuti

7.540.000.000
3.016.000.000
10.556.000.000

EUR
EUR
EUR

65.000.000
26.000.000
91.000.000

5.220.000.000

EUR

45.000.000

5.220.000.000

EUR

45.000.000

3.020.000.000
3.020.000.000

KWD
KWD

10.000.000
10.000.000

1.102.000.000

EUR

9.500.000

7.540.000.000

EUR

65.000.000

8.700.000.000

EUR

75.000.000

8.700.000.000
26.042.000.000

EUR
EUR

75.000.000
224.500.000

13.920.000.000

120.000.000

-6-

Red.
broj

Iznos
u dinarima

Originalna
valuta

Iznos u
originalnoj
valuti

na pruzi Ni-Dimitrovgrad
Ukupno:

13.920.000.000

UKUPNO:

58.758.000.000

EUR
EUR
EUR
KWD

120.000.000
480.500.000
10.000.000

B. Republika Srbija e u 2013. godini odobriti projektne i programske zajmove


do iznosa od 684.836.610.000 dinara (EUR 831.600.000 i USD 6.648.260.000) i to
sa:
Red.
broj

Iznos
u dinarima

I
1.
2.
3.
4.
II.
1.
2.
III.
1.
IV.
1.
2.
V.
1.
2.

VI.
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
3.
3.1.

VII.
1.
2.

Svetskom bankom
Trei programski zajam za razvoj javnih
finansija DPL3
Zajam za razvoj i restrukturiranje javnih
preduzea SOE-DPL
Zajam za razvoj i restrukturiranje javnih
preduzea SOE-DPL2
Projekat rehabilitacije puteva i
unapreenja bezbednosti saobraaja
Ukupno:
Evropskom investicionom bankom
Projekat rehabilitacije puteva i
unapreenja bezbednosti saobraaja
Apeks 5
Ukupno:
Evropskom bankom za obnovu i razvoj
Projekat rehabilitacije puteva i
unapreenja bezbednosti saobraaja
Ukupno:
Bankom za razvoj Saveta Evrope
Saniranje posledica zemljotresa u Kraljevu
Izgradnja novih zatvorskih kapacitetau
Kragujevcu i Panevu
Ukupno:
Nemakom razvojnom bankom (KfW)
Projekat energetske efikasnosti u javnim
zgradama/kolama
Program vodosnabdevanja i kanalizacije u
optinama srednje veliine u Srbiji faza III
Ukupno:
Stranim vladama
Vlada Ruske Federacije
Infrastrukturni projekti i vozna sredstva
Kredit za programsku podrku budetu
Fond za razvoj Abu Dabija
Podrka projektima u poljoprivredi
Republika Turska
Projekti u oblasti putne infrastrukture u
manje razvijenim optinama
Ukupno:
Poslovnim bankama i institucionalnim
investitorima
Obveznice na meunarodnom
finansijskom tritu
Kredit za refinansiranje reprograma duga
prema Libiji i finansiranje isporuke
domaih farmaceutskih proizvoda

Originalna
valuta

Iznos u
originalnoj
valuti

8.850.000.000

USD

100.000.000

17.700.000.000

USD

200.000.000

17.700.000.000

USD

200.000.000

8.850.000.000
53.100.000.000

USD
USD

100.000.000
600.000.000

11.600.000.000
58.000.000.000
69.600.000.000

EUR
EUR
EUR

100.000.000
500.000.000
600.000.000

11.600.000.000
11.600.000.000

EUR
EUR

100.000.000
100.000.000

928.000.000

EUR

8.000.000

4.060.000.000
4.988.000.000

EUR
EUR

35.000.000
43.000.000

1.740.000.000

EUR

15.000.000

5.336.000.000
7.076.000.000

EUR
EUR

46.000.000
61.000.000

70.800.000.000
44.250.000.000

USD
USD

800.000.000
500.000.000

35.400.000.000

USD

400.000.000

3.540.000.000
153.990.000.000

USD
USD

40.000.000
1.740.000.000

221.250.000.000

USD

2.500.000.000

1.345.600.000

EUR

11.600.000

-7-

Red.
broj
Ukupno:
VIII.
1.
1.1.

1.2.

1.3.

222.595.600.000

USD
EUR

Iznos u
originalnoj
valuti
2.500.000.000
11.600.000

106.200.000.000

USD

1.200.000.000

53.831.010.000

USD

608.260.000

1.856.000.000

EUR
USD
EUR
EUR
USD

16.000.000
1.808.260.000
16.000.000
831.600.000
6.648.260.000

Iznos
u dinarima

Export-Import bankama
Export - Import Bank of China
Izgradnja deonica Pojate-Preljina autoputa
E-761, Obrenovac-Ljig autoputa E-763 i
regionalni autoput Novi Sad-Ruma-abacLoznica
Realizacija druge faze Paketa projekata
TE-KO Kostolac (Izgradnja novog
energetskog bloka na lokaciji Drmno i
proirenje kapaciteta rudnika)
Projekat modernizacije integrisanog
telekomunikacionog sistema AD
eleznice Srbije
Ukupno:

161.887.010.000

UKUPNO:

684.836.610.000

Originalna
valuta

V. Stanje javnog duga Republike Srbije, na dan 31. maj 2013. godine, iznosi
2.117.501.568.986 dinara (18.972.311.371 EUR). Projekcije rata glavnice date kod
nekih obaveza su indikativnog karaktera.

-8-

I. DIREKTNE OBAVEZE:
1.Direktne obaveze-unutranji dug
Red.
broj
1.1

Naziv duga
Preuzeta obaveza Republikog
fonda za PIO poljoprivrednika
Prvi datum otplate glavnice
Poslednji datum otplate glavnice
Rata glavnice za 2013. god.
Kamatna stopa

1.2

Poslednji datum otplate glavnice


Rata glavnice za 2013. god.
Kamatna stopa

1.4

1.7

31.05.2002.

Poslednji datum otplate glavnice

31.05.2016.

1.8

4.233.676.416

7.796.007

870.113.170

2,00%

Prvi datum otplate glavnice

04.07.2003.

Poslednji datum otplate glavnice

04.07.2016.
8.173.397 EUR
2,00%

Obveznice zajma za privredni


razvoj

Hypo Alpe-Adria-Bank a.d.


Beograd Univerzijada 2009

37.932.736

331.000.000 EUR

Stara devizna tednja banke

Kamatna stopa

186.588.266.737

2,00%

Stara devizna tednja graani

Rata glavnice za 2013. god.

1.671.786.574

52.711.277 RSD

Prvi datum otplate glavnice

Prvi datum otplate glavnice

244.633.026

3M EURIBOR +1.35%

20.12.2005.

Poslednji datum otplate glavnice

2.191.854

1.785.714 EUR

31.12.2016.

Rata glavnice za 2013. god.

996.518.751

8,50%

Poslednji datum otplate glavnice

Kamatna stopa

8.928.571

Stara devizna tednja Narodna


Banka Srbije
Prvi datum otplate glavnice

Kamatna stopa
1.6

708.118.025

2.000.000 RSD

28.08.2011.

Rata glavnice za 2013. god.

6.344.569
2005

28.02.2018.

Kamatna stopa
1.5

8,50%

Prvi datum otplate glavnice

Rata glavnice za 2013. god.

2.720.920.280

500.000.000 RSD

Poslednji datum otplate glavnice


Kamatna stopa

Stanje duga u RSD

Komercijalna banka AD Beograd kupovina zgrade za Ambasadu


Republike Srbije u Briselu

Rata glavnice za 2013. god.

Stanje duga u
EUR
24.378.800

17.11.2006.

Preuzeta obaveza Republikog


fonda za PIO zaposlenih
Prvi datum otplate glavnice

1.3

Uslovi

31.08.2004.
1.000.000 EUR
2,00%

-9Red.
broj

Naziv duga
Prvi datum otplate glavnice

31.10.2010.

Poslednji datum otplate glavnice

30.04.2013.

Rata glavnice za 2013. god.


Kamatna stopa
1.9

Uslovi

Stanje duga u RSD

129.965.120

14.505.420.000

3.379.670.843

377.205.400.749

250.000.000 RSD
6M BELIBOR + 1,75%

Kratkorone hartije od vrednosti


(dravni zapisi)
Prvi datum otplate glavnice

Poslednji datum otplate glavnice

Rata glavnice za 2013. god.

Stanje duga u
EUR

56.162.035.440 RSD

Izvrne stope (za period od


01.01.2013 do 31.05.2013)

1.10

-tromeseni zapisi

izvrne stope u rasponu


od 9,17 % do 10,68%

-estomeseni zapisi

izvrne stope u rasponu


od 9,39% do 9,80%

Dugorone hartije od vrednosti


emitovane na domaem
finansijskom tritu u dinarima
Prvi datum otplate glavnice
Poslednji datum otplate glavnice
Rata glavnice za 2013. god..

156.942.357.388 RSD

Izvrna stopa (za period od


01.01.2013 do 31.05.2013) /
Kuponska stopa za obveznice
-pedesettronedeljni zapisi

izvrne stopa u rasponu


od 9,14% do 11,24%

-osamnaestomeseni zapisi

nije bilo emisija u 2013.


godini

-dvadesetetvoromeseni zapisi

nije bilo emisija u 2013.


godini

-dvogodinje obveznice

izvrne stopa u rasponu


od 9,89% do 12,29%,
fiksna kuponska stopa
10%

-dvogodinje amortizacione
obveznice sa varijabilnim kuponom

varijabilna referentna
stopa NBS + fiksna
margina

-dvogodinje amortizacione
obveznice sa fiksnim kuponom

fiksna kuponska stopa


10%

-trogodinje obveznice

-trogodinje obveznice inflaciono


indeksirane

izvrne stopa u rasponu


od 10,49% do 11,39%
fiksna kuponska stopa
10%
fiksna kuponska stopa
2%

- 10 Red.
broj

Naziv duga
-petogodinje obveznice

izvrne stopa u rasponu


od 10,5% do 12,94%,
fiksna kuponska stopa
10%

-sedmogodinje obveznice

izvrne stopa u rasponu


od 12,25% do 12,65%,
fiksna kuponska stopa
10%

-desetogodinje obveznice inflaciono


indeksirane
1.11

Prvi datum otplate glavnice

Poslednji datum otplate glavnice

Izvrna stopa (za period od


01.01.2013 do
31.05.2013)/Kuponska stopa za
obveznice
-pedesettronedeljni zapisi

1.13

-dvogodinje obveznice

izvrne stope u rasponu


4,18% do 4,875%,
kuponske stope u
rasponu od 4,5% do
4,875%

-trogodinje obveznice

izvrna stopa 4,875%,


kuponska stopa 4,875%

-petogodinje obveznice

izvrna stopa 5%,


kuponska stopa 4,5%

-petanestogodinje obveznice

fiksna kuponska stopa


5,85%

Vojvoanska banka a.d. Novi


Sad/1
Prvi datum otplate glavnice

29.04.2011.

Poslednji datum otplate glavnice

29.10.2014.

04.05.2011.

Poslednji datum otplate glavnice

04.11.2014.

11.250.000

1.255.613.625

15.000.000

1.674.151.500

1M EURIBOR + 4,75%

Prvi datum otplate glavnice

26.05.2011.

Poslednji datum otplate glavnice

26.11.2014.

Rata glavnice za 2013. god.

837.075.750

7.500.000 EUR

Piraeus Bank a.d. Beograd

Kamatna stopa

7.500.000

1M EURIBOR + 4,75%

Alpha Bank Srbija a.d.

Kamatna stopa
1.14

115.295.242.282

5.000.000 EUR

Prvi datum otplate glavnice


Rata glavnice za 2013. god.

1.033.018.000

izvrna stopa 3,93%


nije bilo emisija u 2013.
godini

Kamatna stopa

Stanje duga u RSD

513.456.018 EUR

-osamnaestomeseni zapisi

Rata glavnice za 2013. god.

Stanje duga u
EUR

fiksna kuponska stopa


2%

Dugorone hartije od vrednosti


emitovane na domaem
finansijskom tritu u evrima

Rata glavnice za 2013. god.

1.12

Uslovi

10.000.000 EUR
1M EURIBOR + 4,75%

- 11 Red.
broj
1.15

Naziv duga
Eurobank a.d. Beograd Upravljanje nuklearnim objektima
u Srbiji
Prvi datum otplate glavnice
Poslednji datum otplate glavnice
Rata glavnice za 2013. god.
Kamatna stopa

1.16

20.06.2012.

Poslednji datum otplate glavnice

20.12.2015.

20.06.2012.

Poslednji datum otplate glavnice

20.12.2015.

Kamatna stopa
1.20

1.21

1.23

31.12.2012.

Poslednji datum otplate glavnice

30.06.2016.

1.953.176.750

15.000.000

1.674.151.500

15.000.000

1.674.151.500

5.000.000 EUR
3M EURIBOR + 5,30%

Eurobank a.d. Beograd


Prvi datum otplate glavnice

17.06.2012.

Poslednji datum otplate glavnice

17.12.2015

Vojvoanska banka a.d. Novi


Sad/3

17.500.000

3.888.500 EUR
3M EURIBOR + 5,30%

Hypo Alpe-Adria-Bank a.d.


Beograd
Prvi datum otplate glavnice

Rata glavnice za 2013. god.

1.301.987.622

3M EURIBOR + 5,30%

20.12.2015.

Kamatna stopa

11.665.500

20.12.2015.

Poslednji datum otplate glavnice

Kamatna stopa
1.22

3.905.962.865

11.665.500 EUR

20.06.2012.

Rata glavnice za 2013. god.

34.996.500
20.06.2012.

Prvi datum otplate glavnice


Rata glavnice za 2013. god.

3.255.555.007

9.723.000 EUR

Societe Generale Banka Srbija AD


Beograd

Kamatna stopa

29.169.000

3M EURIBOR + 5,30%

Unicredit Bank Srbija AD Beograd


Poslednji datum otplate glavnice

3.255.555.007

3M EURIBOR + 5,30%

Prvi datum otplate glavnice

Rata glavnice za 2013. god.

29.169.000

9.723.000 EUR

Raiffeisen Banka AD Beograd

Prvi datum otplate glavnice

1.069.596.782

1M EURIBOR + 4,35%

Banca Intesa AD Beograd

Rata glavnice za 2013. god.

9.583.333

5.000.000 EUR

Prvi datum otplate glavnice

Kamatna stopa
1.19

3M LIBOR/USD +
4,75%
28.05.2011.

Kamatna stopa
1.18

1.007.179.998

25.03.2015.

28.04.2015.

Rata glavnice za 2013. god.

Stanje duga u RSD

5.882.353 USD

Poslednji datum otplate glavnice


Kamatna stopa

Stanje duga u
EUR
9.024.094

25.03.2011.

Vojvoanska banka a.d. Novi


Sad/2
Prvi datum otplate glavnice
Rata glavnice za 2013. god.

1.17

Uslovi

5.000.000 EUR
3M EURIBOR + 5,20%

- 12 Red.
broj

Naziv duga

Uslovi

Prvi datum otplate glavnice

17.06.2012.

Poslednji datum otplate glavnice

17.12.2015

Rata glavnice za 2013. god.


Kamatna stopa
1.24

1.26

1.28

5.424.495.832

2.658.685

296.736.079

41.269.411

4.606.083.133

6.620.092.290

738.869.162.573

Stanje duga u
EUR

Stanje duga u RSD

347.330.332

38.765.573.105

30.1.2017
1.625.000 EUR
6M EURIBOR + 4,20%

Obaveze prema Fondu za razvoj


Republike Srbije
Prvi datum otplate glavnice

31.03.2012.
28.04.2016.

Rata glavnice za 2013. god.

1.379.495.134 RSD

Kamatna stopa

Referentna kamatna
stopa NBS +2,5%

Dug po osnovu prenosa Republici


Srbiji obaveza Vojvoanske banke
a.d. Novi Sad prema NBS po
osnovu odobrenog kredita za
likvidnost iz primarne emisije
Prvi datum otplate glavnice

Poslednji datum otplate glavnice

Rata glavnice za 2013. god.

Kamatna stopa

Preuzimanje obaveza zdravstvenih


ustanova prema veledrogerijama
po osnovu nabavke lekova i
medicinskog materijala
Prvi datum otplate glavnice

31.03.2013.

Poslednji datum otplate glavnice

31.12.2015.

Rata glavnice za 2013. god.

48.602.195

30.07.2013.

Poslednji datum otplate glavnice

1.27

1.450.931.300

3M EURIBOR + 4,25%

Poslednji datum otplate glavnice


Kamatna stopa

13.000.000

15.12.2015
2.764.814 EUR

Komercijalna banka a.d. Beogradza kupovinu zgrade


Aeroinenjeringa
Prvi datum otplate glavnice
Rata glavnice za 2013. god.

858.448.887

15.06.2012.

Poslednji datum otplate glavnice

1.25

7.691.498

5.000.000 EUR

Prvi datum otplate glavnice

Kamatna stopa

Stanje duga u RSD

3M EURIBOR + 5,25%

KBC BANKA AD Beograd

Rata glavnice za 2013. god.

Stanje duga u
EUR

1.666.562.980 RSD

Kamatna stopa

n/a

UKUPNO DIREKTNE OBAVEZE - UNUTRANJI DUG


1I. Direktne obaveze - spoljni dug
Red.
broj

Naziv duga

Uslovi

IBRD
1.1

IBRD A
Prvi datum otplate glavnice

15.03.2005.

Poslednji datum otplate glavnice

15.09.2031.

- 13 Red.
broj

Naziv duga
Rata glavnice za 2013. god.
Kamatna stopa

1.2

15.06.2005.

Poslednji datum otplate glavnice

15.12.2031.

1.4

15.08.2012.

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2024.

Poslednji datum otplate glavnice


Rata glavnice za 2013. god.
Kamatna stopa
1.5

Poslednji datum otplate glavnice


Rata glavnice za 2013. god.
Kamatna stopa
1.6

1.7

1.8

3.226.322.034

7.395.078

825.365.382

34.900.000

3.895.192.490

15.02.2024.
560.671 EUR
6M LIBOR EUR +
0,52%

2.410.905 EUR
6M LIBOR EUR +
0,52%

IBRD - Projekat reforme


poljoprivrede u tranziciji

Kamatna stopa

28.907.080

15.08.2012.

15.02.2024.

Poslednji datum otplate glavnice

691.354.841

6M LIBOR EUR +
0,07%

Poslednji datum otplate glavnice

Rata glavnice za 2013. god.

6.194.375

15.11.2022.

15.08.2012.

Prvi datum otplate glavnice

2.158.826.907

2.023.040 EUR

Prvi datum otplate glavnice


Rata glavnice za 2013. god.

19.342.577
15.05.2013.

IBRD - Projekat rehabilitacije


sistema za navodnjavanje i
odvodnjavanje

Kamatna stopa

1.373.773.755

1.119.858 EUR

IBRD - Regionalni razvoj Bora


Prvi datum otplate glavnice

12.308.687

6M LIBOR EUR +
0,52%

IBRD - Pruanje unapreenih


usluga na lokalnom nivou
Prvi datum otplate glavnice

75.661.344.362

G1, G2 =6M LIBOR


EUR + 0,55%,
G3=5,79%

Prvi datum otplate glavnice


Rata glavnice za 2013. god.

677.907.684

35.746.203 EUR

IBRD - Dodatno finansiranje


projekta Energetske efikasnosti za
Srbiju

Kamatna stopa

Stanje duga u RSD

G1, G2 =6M LIBOR


EUR + 0,55%,
G3=5,81%

IBRD B

Kamatna stopa

Stanje duga u
EUR

18.810.742 EUR

Prvi datum otplate glavnice


Rata glavnice za 2013. god.

1.3

Uslovi

15.08.2012.
15.02.2024.
654.583 EUR
6M LIBOR EUR +
0,52%

IBRD - Programski zajam za


razvoj privatnog i finansijskog
sektora
Prvi datum otplate glavnice

1.09.2017.

Poslednji datum otplate glavnice

1.03.2029.

- 14 Red.
broj

Naziv duga
Rata glavnice za 2013. god.
Kamatna stopa

1.9

15.10.2017.

Poslednji datum otplate glavnice

15.04.2029.

1.11

01.02.2018.

Poslednji datum otplate glavnice

01.08.2029.

Poslednji datum otplate glavnice

01.09.2029.

7.823.868.010

10.154.580

1.133.353.654

33.289.052

3.715.394.427

76.704.796

8.561.030.000

3.835.240

428.051.500

0
6M LIBOR EUR +
promenljiva mara

IBRD - Projekat zdravlja


Prvi datum otplate glavnice

15.08.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2026.

Kamatna stopa

0
6M LIBOR EUR +
promenljiva mara

IBRD Dodatno finansiranje


projekta rekonstrukcije saobraaja
Prvi datum otplate glavnice

15.08.2012.

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2024.

Rata glavnice za 2013. god.

2.954.372 EUR

Kamatna stopa

6M LIBOR EUR
+0,52%

IBRD Drugi programski zajam za


razvoj javnih finansija
Prvi datum otplate glavnice

15.10.2026.

Poslednji datum otplate glavnice

15.04.2031.

Rata glavnice za 2013. god.


Kamatna stopa
1.15

70.100.000

01.03.2018.

Rata glavnice za 2013. god.

1.14

7.901.995.080

6M LIBOR EUR +
promenljiva mara

Prvi datum otplate glavnice


Rata glavnice za 2013. god.

1.13

70.800.000

IBRD - Programski zajam za razvoj


javnih finansija

Kamatna stopa
1.12

6.719.959.532

Prvi datum otplate glavnice


Rata glavnice za 2013. god.

60.209.242

6M LIBOR EUR +
promenljiva mara

IBRD - Drugi programski zajam za


razvoj privatnog i finansijskog
sektora

Kamatna stopa

Stanje duga u RSD

6M LIBOR EUR +
promenljiva mara

Prvi datum otplate glavnice


Rata glavnice za 2013. god.

Stanje duga u
EUR

IBRD - Koridor X

Kamatna stopa
1.10

Uslovi

0
6M LIBOR USD +
1,05%

IBRD Projekat osiguranja rizika


u sluaju elementarnih nepogoda
Prvi datum otplate glavnice

15.06.2018.

Poslednji datum otplate glavnice

15.06.2018.

Rata glavnice za 2013. god.

- 15 Red.
broj

Naziv duga
Kamatna stopa

1
2.1

2.2

IDA
IDA3599YF: Kredit za strukturno
prilagoavanje
Prvi datum otplate glavnice

15.05.2012.

Poslednji datum otplate glavnice

15.11.2021.

Rata glavnice za 2013. god.

5.550.000 SDR

Kamatna stopa

m0,75% trokovi
servisiranja

IDA4017YF: Drugi kredit za


strukturno prilagoavanje
Prvi datum otplate glavnice

15.02.2015.

Poslednji datum otplate glavnice

15.08.2024.

Kamatna stopa

2.4

2.5

2.6

1.459.378.723

162.881.405.079

54.161.340

6.044.952.607

34.557.633

3.856.980.890

70.366.689

7.853.633.181

67.393.125

7.521.753.430

69.344.885

7.739.589.560

7.548.889

842.532.262

0,75% trokovi
servisiranja

Prvi datum otplate glavnice

15.10.2012.

Poslednji datum otplate glavnice

15.04.2022.

Rata glavnice za 2013. god.

6.810.000 SDR

Kamatna stopa

0,75% trokovi
servisiranja

IDA3780YF: Drugi kredit za


prilagoavanje privatnog i
finansijskog sektora
Poslednji datum otplate glavnice

Stanje duga u RSD

IDA3643YF: Kredit za razvoj


privatnog i bankarskog sektora

Prvi datum otplate glavnice

Stanje duga u
EUR

6M LIBOR USD + 0,6%

Ukupno:

Rata glavnice za 2013. god.

2.3

Uslovi

15.08.2013.
15.02.2023.

Rata glavnice za 2013. god.

2.935.000 SDR

Kamatna stopa

0,75% trokovi
servisiranja

IDA3750YF: Projekat za
finansiranje strukturnog
prilagoavanja socijalnog sektora
Prvi datum otplate glavnice

15.08.2013.

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2023.

Rata glavnice za 2013. god.

3.020.000 SDR

Kamatna stopa

0,75% trokovi
servisiranja

IDA3636YF: Projekat razvoja


kolstva
Prvi datum otplate glavnice

15.10.2012.

Poslednji datum otplate glavnice

15.04.2022.

Rata glavnice za 2013. god.

730.572 SDR

Kamatna stopa

0,75% trokovi
servisiranja

- 16 Red.
broj
2.7

Naziv duga
IDA3651YF: Projekat za
olakavanje trgovine i saobraaja
u Jugoistonoj Evropi
Prvi datum otplate glavnice
Poslednji datum otplate glavnice

2.8

Kamatna stopa

0,75% trokovi
servisiranja

IDA3693YF: Projekat
omoguavanja finansiranja izvoza

2.10

Kamatna stopa

0,75% trokovi
servisiranja

2.11

2.12

Kamatna stopa

0,75% trokovi
servisiranja

IDA3753YF: Projekat promocije


zapoljavanja
15.04.2023.

Rata glavnice za 2013. god.

88.993 SDR

2.13

2.043.443

228.068.867

16.868.656

1.882.712.403

22.128.843

2.469.802.371

16.181.827

1.806.055.280

0,75% trokovi
servisiranja

IDA3768YF: Projekat zdravstva


Prvi datum otplate glavnice

15.08.2013.

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2023.

Rata glavnice za 2013. god.

734.637 SDR

Kamatna stopa

0,75% trokovi
servisiranja

IDA3908YF: Projekat za katastar


nepokretnosti i upis prava u Srbiji
Prvi datum otplate glavnice

15.08.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2024.

Kamatna stopa

938.671.313

15.10.2013.

Poslednji datum otplate glavnice

Rata glavnice za 2013. god.

8.410.272

01.11.2022.
771.097 SDR

Kamatna stopa

962.414.540

01.05.2013.

Rata glavnice za 2013. god.

Prvi datum otplate glavnice

8.623.006

15.02.2022.
834.524 SDR

Poslednji datum otplate glavnice

501.133.125

15.08.2012.

Rata glavnice za 2013. god.

IDA3723YF: Projekat tehnike


pomoi u privatizaciji i
restrukturiranju banaka i
preduzea
Prvi datum otplate glavnice

Stanje duga u RSD

15.04.2022.
434.539 SDR

Poslednji datum otplate glavnice

Stanje duga u
EUR
4.490.034

15.10.2012.

Rata glavnice za 2013. god.

Prvi datum otplate glavnice

2.9

Uslovi

0
0,75% trokovi
servisiranja

IDA3870YF: Projekat energetske


efikasnosti u Srbiji
Prvi datum otplate glavnice

15.08.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2024.

- 17 Red.
broj

Naziv duga
Rata glavnice za 2013. god.
Kamatna stopa

2.14

15.08.2015.

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2025.

2.16

15.10.2015.

Poslednji datum otplate glavnice

15.04.2025.

2.17

15.02.2016.

Poslednji datum otplate glavnice

15.08.2025.

2.18

05.08.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2024.

2.19

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2017.
15.02.2027.

6.998.926

781.150.826

0
0,75% trokovi
servisiranja

IDA4326-YF Regionalni razvoj


Bora
Prvi datum otplate glavnice

15.08.2017.

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2027.

Rata glavnice za 2013. god.

4.698.265.845

0,75% trokovi
servisiranja

Poslednji datum otplate glavnice


Kamatna stopa

42.095.347

IDA38701-YF Dodatno
finansiranje projekta energetske
efikasnosti za Srbiju

Rata glavnice za 2013. god.

4.869.278.200

0,75% trokovi
servisiranja

Prvi datum otplate glavnice

Kamatna stopa

43.627.577

IDA3909YF: Projekat
rekonstrukcije saobraaja u Srbiji

Rata glavnice za 2013. god.

1.725.997.753

Prvi datum otplate glavnice

Kamatna stopa

15.464.530

0,75% trokovi
servisiranja

IDA4131YF: Prvi kredit za


programski razvoj politike u
privatnom i finansijskom sektoru

Rata glavnice za 2013. god.

2.084.121.023

0,75% trokovi
servisiranja

Prvi datum otplate glavnice


Rata glavnice za 2013. god.

18.673.230

IDA4105YF: Projekat
revitalizacije sistema za
navodnjavanje i odvodnjavanje
Srbije

Kamatna stopa

Stanje duga u RSD

0,75% trokovi
servisiranja

Prvi datum otplate glavnice

Kamatna stopa

Stanje duga u
EUR

IDA4071YF: Projekat
konsolidacije naplate i reforme
penzione administracije u Srbiji

Rata glavnice za 2013. god.

2.15

Uslovi

- 18 Red.
broj

Naziv duga
Kamatna stopa

Uslovi

Stanje duga u
EUR

Stanje duga u RSD

508.978.252

56.807.113.476

42.818.224

4.778.946.262

24.010.417

2.679.805.004

731.611

81.655.190

29.863.100

3.333.023.605

205.901.627

22.980.701.133

32.808.582

3.661.769.079

60.000.000

6.696.606.000

12.888.122

1.438.444.591

0,75% trokovi
servisiranja

Ukupno:
EIB

3.1

EIBObnova regionalnih bolnica


Prvi datum otplate glavnice

5.11.2009.

Poslednji datum otplate glavnice

20.12.2026.

Rata glavnice za 2013. god.


Kamatna stopa
3.2

EIBProjekat obnove kola


07.02.2012.

Poslednji datum otplate glavnice

26.03.2029.

Kamatna stopa

15.06.2007.

Poslednji datum otplate glavnice

15.06.2016.

Poslednji datum otplate glavnice


Rata glavnice za 2013. god.
Kamatna stopa

15.12.2021.
4.583.188 EUR
fiksna/varijabilna po
tranama

EIB Apex zajam za MSP 3


10.11.2010.

Poslednji datum otplate glavnice

20.09.2022.

Kamatna stopa

32.391.833 EUR
fiksna/varijabilna po
tranama

EIB Optinska i regionalna


infrastruktura
Prvi datum otplate glavnice

25.04.2016.

Poslednji datum otplate glavnice

25.10.2031.

Rata glavnice za 2013. god.


Kamatna stopa

0
fiksna/varijabilna po
tranama

EIB Istraivanje i razvoj u javnom


sektoru
Prvi datum otplate glavnice

25.04.2016.

Poslednji datum otplate glavnice

25.10.2031.

Rata glavnice za 2013. god.


Kamatna stopa
3.8

19.05.2006.

Prvi datum otplate glavnice


Rata glavnice za 2013. god.

3.7

215.722 EUR
fiksna po tranama

EIB Apex Global 2


Prvi datum otplate glavnice

3.6

fiksna po tranama

Prvi datum otplate glavnice


Rata glavnice za 2013. god.

3.5

1.156.250 EUR

EIB ApexGlobal 1

Kamatna stopa
3.4

fiksna po tranama

Prvi datum otplate glavnice


Rata glavnice za 2013. god.
3.3

3.285.032 EUR

EIB Projekat modernizacije kola

0
fiksna/varijabilna po
tranama

- 19 Red.
broj

Naziv duga
Prvi datum otplate glavnice

18.04.2016.

Poslednji datum otplate glavnice

16.10.2037.

Rata glavnice za 2013. god.


Kamatna stopa
3.9

Prvi datum otplate glavnice

06.02.2014.
01.09.2037.

3.11

22.4.2014

Poslednji datum otplate glavnice

25.6.2024

17.178.106.032

17.282.962

1.928.953.097

588.716.397

65.706.695.843

7.900.000

881.719.790

2.000.000

223.220.200

9.452.000

1.054.938.665

8.256.000

921.452.986

fiksna/varijabilna po
tranama

EIB Koridor X
20.10.2018

Poslednji datum otplate glavnice

20.10.2042

Kamatna stopa

153.911.752

Prvi datum otplate glavnice


Rata glavnice za 2013. god.

948.685.850

fiksna/varijabilna po
tranama

Prvi datum otplate glavnice

Kamatna stopa

8.500.000

EIB Apex zajam za MSP 4

Rata glavnice za 2013. god.

Stanje duga u RSD

Poslednji datum otplate glavnice


Kamatna stopa

Stanje duga u
EUR

fiksna/varijabilna po
tranama

Kliniki centri/A

Rata glavnice za 2013. god.

3.10

Uslovi

0
fiksna/varijabilna po
tranama

Ukupno:
CEB

4.1

CEB- klizita II (rekonstrukcija i


obnova stambene infrastrukture) 1593 /2007
Prvi datum otplate glavnice

20.11.2015.

Poslednji datum otplate glavnice

20.11.2024.

Rata glavnice za 2013. god.


Kamatna stopa
4.2

Prvi datum otplate glavnice

30.09.2015.

Poslednji datum otplate glavnice

30.09.2024.

Kamatna stopa

0
2,50%

CEBKlizita I: Rekonstrukcija i
obnova stambene infrastrukture
Prvi datum otplate glavnice

09.05.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

27.01.2027.

Rata glavnice za 2013. god.


Kamatna stopa
4.4

3,62%

CEB - izbeglice (obezbeenje


trajnih stambenih jedinica)

Rata glavnice za 2013. god.


4.3

0
fiksna po tranama

CEB - Rehabilitacija i prevencija


nakon poplava u Vojvodini
Prvi datum otplate glavnice

10.02.2012.

- 20 Red.
broj

Naziv duga
Poslednji datum otplate glavnice
Rata glavnice za 2013. god.
Kamatna stopa

4.5

Poslednji datum otplate glavnice

22.07.2026.

1.953.176.750

2.839.500

316.916.879

47.947.500

5.351.425.270

25.396.635

2.834.520.998

25.396.635

2.834.520.998

134.233.394

14.981.802.500

26.322.917

2.937.903.361

15.000.000

1.674.151.500

56.461.356

6.301.657.554

0
3M EURIBOR + 0,55%

CEB - Obrazovanje za socijalnu


inkluziju
Prvi datum otplate glavnice

05.04.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

05.04.2022.

Rata glavnice za 2013. god.

17.500.000

fiksna po tranama

22.07.2017.

Kamatna stopa

Stanje duga u RSD

960.000 EUR

Prvi datum otplate glavnice

Kamatna stopa

Stanje duga u
EUR

06.07.2021.

CEB Obezbeenje smetaja za


mlade istraivae u Srbiji

Rata glavnice za 2013. god.


4.6

Uslovi

0
1,49% fiksna

Ukupno:
EBRD

5.1

EBRD Koridor X
Prvi datum otplate glavnice

08.09.2013.

Poslednji datum otplate glavnice

08.03.2024.

Rata glavnice za 2013. god.


Kamatna stopa
5

1.154.393 EUR
6M EURIBOR + 1,00%

Ukupno:
Krediti stranih vlada

6.1

6.2

Vlada Ruske Federacije


Prvi datum otplate glavnice

15.03.2012.

Poslednji datum otplate glavnice

15.12.2021.

Rata glavnice za 2013. god.

20.000.000 USD

Kamatna stopa

6M LIBOR USD +
2,95%

Vlada Italije Razvoj privatnog


sektora putem kreditne linije
Prvi datum otplate glavnice

14.01.2011.

Poslednji datum otplate glavnice

14.07.2022.

Rata glavnice za 2013. god.


Kamatna stopa
6.3

1,00% fiksna

Vlada Italije Razvoj malih i


srednjih preduzea
Prvi datum otplate glavnice

16.03.2018.

Poslednji datum otplate glavnice

16.09.2024.

Rata glavnice za 2013. god.


Kamatna stopa
6.4

2.770.833 EUR

0
0,35% fiksna

Export - Import Bank of China Reprogramirani zajam


Prvi datum otplate glavnice

21.07.2010.

Poslednji datum otplate glavnice

21.01.2021.

- 21 Red.
broj

Naziv duga
Rata glavnice za 2013. god.
Kamatna stopa

6.5

21.03.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

21.09.2025.

21.07.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

21.01.2029.

6.8

21.01.2015.

Poslednji datum otplate glavnice

21.07.2034.

6.9

Prvi datum otplate glavnice

30.06.2031.
30.06.2052.

Poslednji datum otplate glavnice

6.11

Prvi datum otplate glavnice

21.1.2018
21.7.2027

Prvi datum otplate glavnice

15.12.2015
15.12.2027

Ukupno:

8.382.252.678

64.558.890

7.205.424.210

807.390.788

90.112.966.581

3% fiksna

Poslednji datum otplate glavnice


Kamatna stopa

75.102.994

Vlada Republike Azerbejdan izgradnja deonica Ljig-Boljkovci,


Boljkovci-Takovo i Takovo-Preljina
autoputa E-763 u Republici Srbiji

Rata glavnice za 2013. god.

4.470.324.406

Poslednji datum otplate glavnice


Kamatna stopa

40.053.045

5.000.000 USD

Export - Import Bank of China


Paket projekat Kostolac

Rata glavnice za 2013. god.

982.570.676

0,2% fiksna

Libija neregulisani dug SFRJ

Kamatna stopa
6.10

8.803.600

Prvi datum otplate glavnice


Rata glavnice za 2013. god.

32.165.077.053

Poslednji datum otplate glavnice


Kamatna stopa

288.191.454

1,50% fiksna

Vlada Republike Francuske


NATIXIS

Rata glavnice za 2013. god.

8.313.102.571

3% fiksna

Prvi datum otplate glavnice


Rata glavnice za 2013. god.

74.483.426

Ostale strane vlade

Kamatna stopa

2.698.700.072

Prvi datum otplate glavnice

Kamatna stopa
6.7

24.179.712

3% fiksna

Export - Import Bank of China


Most Zemun-Bora

Rata glavnice za 2013. god.

Stanje duga u RSD

6M LIBOR USD +1,30%

Prvi datum otplate glavnice


Rata glavnice za 2013. god.

Stanje duga u
EUR

9.201.080 USD

Export - Import Bank of China X


RAY

Kamatna stopa
6.6

Uslovi

0
4% fiksna

- 22 Red.
broj

Naziv duga

Uslovi

Stanje duga u
EUR

Stanje duga u RSD

49.500.000

5.524.699.950

100.000.000

11.161.010.000

1.433.384.381

159.980.174.066

325.719.654

36.353.603.151

7.635.969

852.251.253

137.500

15.346.389

Ostali strani kreditori


7.1

EU 55 Makroekonomska pomo
Prvi datum otplate glavnice

27.02.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

4.05.2020.

Rata glavnice za 2013. god.


Kamatna stopa
7.2

fiksna/varijabilna po
tranama

EU 200 Makroekonomska
pomo
Prvi datum otplate glavnice

12.7.2017

Poslednji datum otplate glavnice

12.7.2019

Rata glavnice za 2013. god.


Kamatna stopa
7.3

0
3,382% fiksna

Pariski klub
Prvi datum otplate glavnice

22.09.2005.

Poslednji datum otplate glavnice

22.03.2041.

Rata glavnice za 2013. god.

EUR 36.938.727
USD 28.155.330
GBP 354.765
CHF 5.296.429
JPY 395.316.305
DKK 3.355.981
SEK 2.211.587
NOK 3.792.141

Kamatna stopa

7.4

Londonski klub
Prvi datum otplate glavnice

01.05.2010.

Poslednji datum otplate glavnice

01.11.2024.

Rata glavnice za 2013. god.


Kamatna stopa
7.5

454.316.538 USD
3,75% do 1.11.2009.;
6,75% do 1.11.2024.

KfWRehabilitacija lokalnog
sistema grejanja u Srbijifaza III
Prvi datum otplate glavnice

24.03.2009.

Poslednji datum otplate glavnice

10.04.2019.

Rata glavnice za 2013. god.


Kamatna stopa
7.6

razliita za svaku zemlju


lanicu Pariskog kluba

1.331.653 EUR
KfW stopa + mara
1,20%

KFW - Rehabilitacija lokalnog


sistema grejanja u Srbiji - faza IV
Prvi datum otplate glavnice

30.12.2015.

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2023.

Rata glavnice za 2013. god.


Kamatna stopa

0
2,5% fiksna

- 23 Red.
broj
7.7

7.8

Naziv duga
KFW - Vodovod i rehabilitacija u
optinama srednje veliine u Srbiji
1 - faza II
Prvi datum otplate glavnice

30.06.2013.

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2024.

Rata glavnice za 2013. god.

654.451 EUR

Kamatna stopa

6.17% fiksna

KFW - Vodovod i rehabilitacija u


optinama srednje veliine u Srbiji
2 - faza II
Prvi datum otplate glavnice

30.12.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2026.

Rata glavnice za 2013. god.


Kamatna stopa
7.9

30.12.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2019.

7.11

31.05.2011.

Poslednji datum otplate glavnice

28.04.2015.

7.12

Prvi datum otplate glavnice

6.6.2011.
4.5.2015.

Poslednji datum otplate glavnice


Rata glavnice za 2013. god.
Kamatna stopa
7.13

6.696.606.000

19.166.667

2.139.193.593

50.000.000

5.580.505.009

22.500.000

2.511.227.250

7.500.000

837.075.750

25.000.000 EUR
1M EURIBOR+ 4,35%

Erste GCIB I B.V. Amsterdam 29820


Prvi datum otplate glavnice

60.000.000

10.000.000 EUR

Poslednji datum otplate glavnice


Kamatna stopa

1M EURIBOR+ 3,0%
+1,25%

VTB Capital plc

Rata glavnice za 2013. god.

3,2% fiksna

Prvi datum otplate glavnice


Rata glavnice za 2013. god.

73.043.359

Erste GCIB I B.V. Amsterdam 29815

Kamatna stopa

Stanje duga u RSD

3,49% fiksna

Prvi datum otplate glavnice

Kamatna stopa

Stanje duga u
EUR
654.451

KFW - Finansiranje mera


energetske efikasnosti,
poljoprivrede i prehrambene
industrije preko malih i srednjih
preduzea i fizikih lica i optinske
infrastrukture preko optina i
javno-komunalnih preduzea

Rata glavnice za 2013. god.


7.10

Uslovi

29.6.2012
31.12.2015
7.500.000 EUR
3M EURIBOR + 3,18%
+2,12%

Nova kreditna banka Maribor d.d.


Prvi datum otplate glavnice

30.6.2012

Poslednji datum otplate glavnice

21.12.2015

- 24 Red.
broj

Stanje duga u
EUR

Stanje duga u RSD

292.600.000

32.657.115.260

445.886.408

49.765.426.581

1.534.095.929

171.220.600.000

575.285.973

64.207.725.000

1.150.571.946

128.415.450.000

6.074.638.878

677.991.052.611

UKUPNO DIREKTNE OBAVEZE - SPOLJNI DUG

9.512.447.173

1.061.685.179.858

UKUPNO DIREKTNE OBAVEZE (spoljni + unutranji dug)

16.132.539.463

1.800.554.342.431

Naziv duga

Uslovi

Rata glavnice za 2013. god.


Kamatna stopa
7.14

2.500.000 EUR
3M EURIBOR + 5%

Societe Generale Banka Srbija AD


Beograd
Prvi datum otplate glavnice

13.4.2017

Poslednji datum otplate glavnice

13.4.2017

Rata glavnice za 2013. god.


Kamatna stopa
7.15

4,34% fiksna

MMF alokacija sredstava iz


specijalnih prava vuenja
Prvi datum otplate glavnice

Poslednji datum otplate glavnice

Rata glavnice za 2013. god.

Kamatna stopa

7.16

Kamatna stopa za
alokacije MMF-a menja
se nedeljno

Eurobond 2021
Prvi datum otplate glavnice

28.09.2021.

Poslednji datum otplate glavnice

28.09.2021.

Rata glavnice za 2013. god.


Kamatna stopa
7.17

0
7,25% fiksna

Eurobond 2017
Prvi datum otplate glavnice

21.11.2017.

Poslednji datum otplate glavnice

21.11.2017.

Rata glavnice za 2013. god.


Kamatna stopa
7.18

0
5,25% fiksna

Eurobond 2020
Prvi datum otplate glavnice

25.02.2020.

Poslednji datum otplate glavnice

25.02.2020.

Rata glavnice za 2013. god.


Kamatna stopa
7

0
4,875% fiksna

Ukupno

II. INDIREKTNE OBAVEZE:


1. Indirektne obaveze - unutranji dug
Red.
broj
1.1

Naziv duga

Uslovi

Obaveze prema Unicredit Bank


Srbija AD Beograd - JP Putevi
Srbije
Prvi datum otplate glavnice

07.07.2010.

Poslednji datum otplate glavnice

07.07.2014.

Rata glavnice za 2013. god.


Kamatna stopa

18.360.000 EUR
1M EURIBOR + 4,05%

Stanje duga u
EUR
21.450.000

Stanje duga u RSD


2.394.036.645

- 25 Red.
broj
1.2

Naziv duga
Obaveze prema Marfin Bank a.d.
Beograd - JP Putevi Srbije
Prvi datum otplate glavnice

29.07.2010.

Poslednji datum otplate glavnice

29.07.2014.

Rata glavnice za 2013. god.


Kamatna stopa
1.3

Poslednji datum otplate glavnice


Rata glavnice za 2013. god.
Kamatna stopa

1.6

1.7

Prvi datum otplate glavnice

06.09.2014.
06.06.2019.

1.8

06.09.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

06.06.2019.

4.464.404.000

40.000.000

4.464.404.000

20.000.000

2.232.202.000

35.000.000

3.906.353.500

0
3M EURIBOR + 4,19%

Obaveze prema Erste Bank a.d.


Novi Sad - JP Srbijagas
Prvi datum otplate glavnice

06.09.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

06.06.2019.
0
3M EURIBOR + 4,19%

Obaveze prema Komercijalnoj


banci a.d. Beograd - JP
Srbijagas
Prvi datum otplate glavnice

06.09.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

06.06.2019.

Kamatna stopa
1.9

40.000.000

3M EURIBOR + 4,19%

Prvi datum otplate glavnice

Rata glavnice za 2013. god.

5.022.454.500

Obaveze prema Societe Generale


Banka Srbija AD Beograd - JP
Srbijagas

Kamatna stopa

45.000.000

3M EURIBOR + 4,80%

Poslednji datum otplate glavnice

Rata glavnice za 2013. god.

13.393.212.000

12.000.000 EUR

Obaveze prema Banca Intesa AD


Beograd- JP Srbijagas

Rata glavnice za 2013. god.

120.000.000

3M EURIBOR + 4,80%

09.04.2018.

Kamatna stopa

5.580.505.000

27.04.2018.

Poslednji datum otplate glavnice

Kamatna stopa

50.000.000

5.000.000 EUR

09.07.2013.

Rata glavnice za 2013. god.

1.913.315.984

27.07.2013.

Prvi datum otplate glavnice

Kamatna stopa
1.5

Stanje duga u RSD

1M EURIBOR + 4,15%

Obaveze prema Banca Intesa AD


Beograd- JP Srbijagas

Rata glavnice za 2013. god.

Stanje duga u
EUR
17.142.857

14.693.878 EUR

Obaveze prema Banca Intesa AD


Beograd- JP Srbijagas
Prvi datum otplate glavnice

1.4

Uslovi

0
3M EURIBOR + 4,19%

Obaveze prema Hypo Alpe-AdriaBank a.d. Beograd- JP Srbijagas


Prvi datum otplate glavnice

06.09.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

06.06.2019.

- 26 Red.
broj

Naziv duga
Rata glavnice za 2013. god.
Kamatna stopa

1.10

Poslednji datum otplate glavnice

06.06.2019.

1.12

21.2.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

21.11.2017.

1.13

Poslednji datum otplate glavnice

27.11.2017.

1.14

27.11.2014.
28.8.2017.

1.15

28.2.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

28.11.2017.

28.2.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

30.11.2017.

1.116.101.000

20.000.000

2.232.202.000

3M EURIBOR + 6,20%

20.3.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

20.12.2017.

Rata glavnice za 2013. god.

10.000.000

Obaveze prema Unicredit Bank


Srbija AD Beograd - JP
Srbijagas
Prvi datum otplate glavnice

Kamatna stopa

7.812.707.000

3M EURIBOR + 6%

Prvi datum otplate glavnice

Kamatna stopa
1.16

70.000.000

Obaveze prema OTP banka Srbija


a.d. Novi Sad - JP Srbijagas

Rata glavnice za 2013. god.

1.116.101.000

3M EURIBOR + 7,25%

Prvi datum otplate glavnice

Kamatna stopa

10.000.000

Obaveze prema Sberbank Srbija


a.d. Beograd - JP Srbijagas

Rata glavnice za 2013. god.

2.232.202.000

3M EURIBOR + 6,86%

Poslednji datum otplate glavnice


Kamatna stopa

20.000.000

Obaveze prema Unicredit Bank


Srbija AD Beograd - JP
Srbijagas
Prvi datum otplate glavnice
Rata glavnice za 2013. god.

1.116.101.000

27.2.2014.

Kamatna stopa

10.000.000

3M EURIBOR + 6,65%

Obaveze prema Vojvoanskoj


banci a.d. Novi Sad - JP
Srbijagas
Prvi datum otplate glavnice
Rata glavnice za 2013. god.

3.348.303.000

3M EURIBOR + 4,19%

Prvi datum otplate glavnice


Rata glavnice za 2013. god.

30.000.000

Obaveze prema Societe Generale


Banka Srbija AD Beograd - JP
Srbijagas

Kamatna stopa

Stanje duga u RSD

3M EURIBOR + 4,19%

06.09.2014.

Kamatna stopa

Stanje duga u
EUR

Obaveze prema Unicredit Bank


Srbija AD Beograd - JP
Srbijagas
Prvi datum otplate glavnice
Rata glavnice za 2013. god.

1.11

Uslovi

0
3M EURIBOR + 6,95%

- 27 Red.
broj
1.17

Naziv duga
Obaveze prema Vojvoanskoj
banci a.d. Novi Sad - JP
Srbijagas
Prvi datum otplate glavnice

1.5.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

1.2.2018.

Rata glavnice za 2013. god.


Kamatna stopa
1.18

Prvi datum otplate glavnice

13.12.2012.
13.12.2018.

1.20

13.12.2012.

Poslednji datum otplate glavnice

13.12.2018.

1.21

Prvi datum otplate glavnice

17.12.2012.
17.12.2018.

1.22

17.12.2012.

Poslednji datum otplate glavnice

17.12.2018.

Poslednji datum otplate glavnice


Rata glavnice za 2013. god.
Kamatna stopa
1.23

4.384.615

489.367.361

923.077

103.024.708

923.077

103.024.708

730.769 EUR

27.12.2012.
27.12.2018.
153.846 EUR
3M EURIBOR + 3,95%

Obaveze prema Societe Generale


Banka Srbija AD Beograd JAT
Airways a.d. Beograd
Prvi datum otplate glavnice

27.12.2012.

Poslednji datum otplate glavnice

27.12.2018.

Rata glavnice za 2013. god.

489.367.361

3M EURIBOR + 3,95%

Obaveze prema Unicredit Bank


Srbija AD Beograd JAT
Airways a.d. Beograd
Prvi datum otplate glavnice

4.384.615

3M EURIBOR + 3,95%

Prvi datum otplate glavnice


Rata glavnice za 2013. god.

2.060.494.156

730.769 EUR

Obaveze prema Societe Generale


Banka Srbija AD Beograd JAT
Airways a.d. Beograd

Kamatna stopa

18.461.538

3.076.923 EUR

Poslednji datum otplate glavnice


Kamatna stopa

2.060.494.156

3M EURIBOR + 3,95%

Obaveze prema Unicredit Bank


Srbija AD Beograd JAT
Airways a.d. Beograd

Rata glavnice za 2013. god.

18.461.538

3M EURIBOR + 3,95%

Prvi datum otplate glavnice


Rata glavnice za 2013. god.

2.232.202.000

3.076.923 EUR

Obaveze prema Societe Generale


Banka Srbija AD Beograd JAT
Airwaysa.d. Beograd

Kamatna stopa

Stanje duga u RSD

3M EURIBOR + 6,45%

Poslednji datum otplate glavnice


Kamatna stopa

Stanje duga u
EUR
20.000.000

Obaveze prema Unicredit Bank


Srbija AD Beograd JAT
Airways a.d. Beograd

Rata glavnice za 2013. god.


1.19

Uslovi

153.846 EUR

- 28 Red.
broj

Naziv duga
Kamatna stopa

1.24

Prvi datum otplate glavnice

31.01.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

30.04.2018.

Kamatna stopa

1.26

31.01.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

30.04.2018.

1.27

Prvi datum otplate glavnice

31.01.2014.
30.04.2018.

1.28

16.07.2012.

Poslednji datum otplate glavnice

14.12.2013.

1.29

6.876.344

767.469.456

10.000.000

1.116.101.000

30.000.000

3.348.303.000

11.822.761 EUR

Prvi datum otplate glavnice

14.06.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

14.03.2019.

Kamatna stopa

16.183.465

1M EURIBOR + 3,78%

Obaveze prema Societe Generale


Banka Srbija AD Beograd
Galenika a.d.-Refinansiranje
postojeeg duga prema bankama

Rata glavnice za 2013. god.

145.000

3M EURIBOR + 4,5%

Prvi datum otplate glavnice


Rata glavnice za 2013. god.

16.183.465

Obaveze prema Komercijalnoj


banci a.d. Beograd - Graevinska
direkcija Srbije Reprogram/refinansiranje
kratkoronog kredita za opremanje
gradskog graevinskog zemljita
na lokaciji kasarne Stepa
Stepanovi u Beogradu

Kamatna stopa

145.000

Poslednji datum otplate glavnice


Kamatna stopa

32.366.929

3M EURIBOR + 4,5%

Obaveze prema Hypo Alpe-AdriaBank a.d. Beograd Optina Zubin


Potok

Rata glavnice za 2013. god.

290.000

3M EURIBOR + 4,5%

Prvi datum otplate glavnice


Rata glavnice za 2013. god.

Stanje duga u RSD

Obaveze prema Hypo Alpe-AdriaBank a.d. Beograd Optina


Zvean

Kamatna stopa

Stanje duga u
EUR

3M EURIBOR + 3,95%

Obaveze prema Hypo Alpe-AdriaBank a.d. Beograd Optina


Kosovska Mitrovica

Rata glavnice za 2013. god.


1.25

Uslovi

0
3M EURIBOR + 6,95%

Obaveze prema Unicredit Bank


Srbija AD Beograd Galenika
a.d. - Refinansiranje postojeeg
duga prema bankama
Prvi datum otplate glavnice

26.3.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

26.12.2018.

- 29 Red.
broj

Naziv duga
Rata glavnice za 2013. god.
Kamatna stopa

1.30

09.06.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

09.03.2019.

14.3.2015.

Poslednji datum otplate glavnice

14.12.2019.

1.33

14.3.2015.

Poslednji datum otplate glavnice

14.12.2019.

1.34

7.3.2015.

Poslednji datum otplate glavnice

7.12.2019.

279.025.250

2.346.965

261.945.035

3M EURIBOR + 6,95%

Prvi datum otplate glavnice

20.05.2013.

Poslednji datum otplate glavnice

20.10.2014.

Kamatna stopa

2.500.000

Obaveze prema Societe Generale


Banka Srbija AD Beograd Graevinska direkcija SrbijeObjekat 3A

Rata glavnice za 2013. god.

279.025.250

3M EURIBOR + 6,95%

Prvi datum otplate glavnice

Kamatna stopa

2.500.000

Obaveze prema Agroindustrijskoj


komercijalnoj banci AIK Banka
AD Ni Galenika a.d.Refinansiranje postojeeg duga
prema bankama i izmirenje
obaveza prema dobavljaima

Rata glavnice za 2013. god.

1.116.101.000

3M EURIBOR + 6,95%

Prvi datum otplate glavnice

Kamatna stopa

10.000.000

Obaveze prema Komercijalnoj


banci a.d. Beograd Galenika
a.d.- Refinansiranje postojeeg
duga prema bankama i izmirenja
duga prema dobavljaima

Rata glavnice za 2013. god.

2.232.202.000

3M EURIBOR + 6,95%

Prvi datum otplate glavnice

Kamatna stopa
1.32

20.000.000

Obaveze prema Komercijalnoj


banci a.d. Beograd Galenika
a.d.- Refinansiranje postojeeg
duga prema bankama i izmirenja
duga prema dobavljaima

Rata glavnice za 2013. god.

Stanje duga u RSD

3M EURIBOR + 6,95%

Prvi datum otplate glavnice

Kamatna stopa

Stanje duga u
EUR

Obaveze prema Agroindustrijskoj


komercijalnoj banci AIK Banka
AD Ni Galenika a.d.Refinansiranje postojeeg duga
prema bankama i izmirenje
obaveza prema dobavljaima

Rata glavnice za 2013. god.


1.31

Uslovi

1.043.096 EUR
1M EURIBOR + 5,50%

- 30 Red.
broj
1.35

Naziv duga
Obaveze prema Societe Generale
Banka Srbija AD Beograd Graevinska direkcija SrbijeObjekat 3G
Prvi datum otplate glavnice
Poslednji datum otplate glavnice
Rata glavnice za 2013. god.
Kamatna stopa

1.36

1.38

31.03.2015.

30.11.2013.

Poslednji datum otplate glavnice

31.03.2015.

Kamatna stopa

1.40

9.583.333

1.069.596.791

10.000.000

1.116.101.000

31.03.2015.
1M EURIBOR + 6,00%

08.04.2013.
08.03.2015.
3.750.000 EUR
3M EURIBOR + 5,25%

Obaveze prema Banca Intesa AD


Beograd JAT Airways a.d.
Beograd - Odravanje tekue
likvidnosti
Prvi datum otplate glavnice

20.7.2015.

Poslednji datum otplate glavnice

20.12.2019.

Kamatna stopa

1.390.362.706

1.773.529 EUR

Prvi datum otplate glavnice

Rata glavnice za 2013. god.

12.457.320

30.11.2013.

Poslednji datum otplate glavnice


Kamatna stopa

473.403.941

582.353 EUR

Obaveze prema Komercijalnoj


banci a.d. Beograd JAT
Airways a.d. Beograd Odravanje tekue likvidnosti

Rata glavnice za 2013. god.

4.241.587

1M EURIBOR + 6,50%

Obaveze prema Hypo Alpe-AdriaBank a.d. Beograd - Graevinska


direkcija Srbije - Objekat 2G-2D2-2E

Poslednji datum otplate glavnice

413.397.006

1M EURIBOR + 6,50%

Prvi datum otplate glavnice

Rata glavnice za 2013. god.

3.703.939

545.294 EUR

Obaveze prema Hypo Alpe-AdriaBank a.d. Beograd - Graevinska


direkcija Srbije - Objekat 3V

Prvi datum otplate glavnice

1.39

1M EURIBOR + 5,50%

Poslednji datum otplate glavnice

Rata glavnice za 2013. god.

246.927.904

20.10.2014.

30.11.2013.

Kamatna stopa

Stanje duga u RSD

2.048.889 EUR

Prvi datum otplate glavnice

Kamatna stopa

Stanje duga u
EUR
2.212.415

20.05.2013.

Obaveze prema Hypo Alpe-AdriaBank a.d. Beograd - Graevinska


direkcija Srbije - Objekat 3B

Rata glavnice za 2013. god.


1.37

Uslovi

0
3M EURIBOR + 6,95%

- 31 Red.
broj
1.41

Naziv duga

Uslovi

Obaveze prema Unicredit Bank


Srbija AD Beograd JAT
tehnika d.o.o.-Finansiranje
realizacije projekta izgradnje
Hangara 2
Prvi datum otplate glavnice

20.5.2015.

Poslednji datum otplate glavnice

20.2.2020.

Rata glavnice za 2013. god.


Kamatna stopa
1.42

8.7.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

8.7.2014.

1.674.151.500

25.000.000

2.790.252.500

798.133.220

89.079.728.777

3M EURIBOR + 6,75%

9.1.2015.

Poslednji datum otplate glavnice

9.10.2016.

Rata glavnice za 2013. god.

15.000.000

Fond za razvoj Republike Srbije Garancija za obaveze Fonda za


razvoj Republike Srbije po osnovu
ugovora izmeu elezare
Smederevo doo i Komercijalne
banke a.d. Beograd
Prvi datum otplate glavnice

Kamatna stopa

558.050.500

Prvi datum otplate glavnice

Kamatna stopa
1.43

Stanje duga u RSD

3M EURIBOR + 6,49%

Fond za razvoj Republike Srbije Garancija za obaveze Fonda za


razvoj Republike Srbije po osnovu
ugovora izmeu elezare
Smederevo d.o.o i
Agroindustrijske komercijalne
banke AIK Banka AD Ni

Rata glavnice za 2013. god.

Stanje duga u
EUR
5.000.000

0
3M EURIBOR + 6,75%

UKUPNO INDIREKTNE OBAVEZE-UNUTRANJI DUG


II Indirektne obaveze - spoljni dug

Red.
broj
1.1

Naziv duga
EBRD JP Elektroprivreda Srbije
- Hitna rekonstrukcija energetskog
sektora
Prvi datum otplate glavnice

07.09.2005.

Poslednji datum otplate glavnice

07.03.2016.

Rata glavnice za 2013. god.


Kamatna stopa
1.2

Poslednji datum otplate glavnice


Rata glavnice za 2013. god.
Kamatna stopa

Stanje duga u RSD


1.677.680.452

5.010.540 EUR
11.392.216

1.271.486.371

18.132.098

2.023.725.297

07.09.2005.
07.03.2016.
33.797.405 EUR
6M EURIBOR + 1,00%

EBRD AD eleznice SrbijeSanacija Koridora X


Prvi datum otplate glavnice

Stanje duga u
EUR
15.031.619

6M EURIBOR + 1,00%

EBRD JP Elektromrea Srbije Hitna rekonstrukcija energetskog


sektora
Prvi datum otplate glavnice

1.3

Uslovi

05.04.2006..

- 32 Red.
broj

Naziv duga
Poslednji datum otplate glavnice
Rata glavnice za 2013. god.
Kamatna stopa

1.4

Poslednji datum otplate glavnice


Rata glavnice za 2013. god.
Kamatna stopa

1.6

1.7

1.8

Prvi datum otplate glavnice

22.03.2005.

Poslednji datum otplate glavnice

22.09.2015.

1.9

07.06.2005.

Poslednji datum otplate glavnice

07.12.2015.

1.10

Prvi datum otplate glavnice

17.03.2009.
17.03.2017.

2.060.767.058

5.699.573

636.129.873

50.765.469

5.665.939.066

4.615.996 EUR
6M EURIBOR + 1,00%

EBRD Grad SuboticaRekonstrukcija i modernizacija


gradske mree za otpadne vode
Prvi datum otplate glavnice

17.06.2008.

Poslednji datum otplate glavnice

17.12.2019.
814.225 EUR
6M EURIBOR + 1,00%

EBRD JP Putevi Srbije Autoput Beograd Novi Sad i


most kod Beke
Prvi datum otplate glavnice

18.463.984

349.830 EUR

Poslednji datum otplate glavnice

Rata glavnice za 2013. god.

121.472.095

6M EURIBOR + 1,00%

EBRD Agencija za kontrolu


letenja Srbije i Crne Gore d.o.o.

Kamatna stopa

1.088.361

6M EURIBOR + 1,00%

Prvi datum otplate glavnice

Kamatna stopa

142.912.225

490.389 EUR

EBRD Grad Kragujevac Unapreenje sistema


vodosnabdevanja

Rata glavnice za 2013. god.

1.280.460

6.061.900 EUR
6M EURIBOR + 1,00%

EBRD Grad Ni - Unapreenje


objekata za vodosnabdevanje i
preradu otpadnih voda

Rata glavnice za 2013. god.

3.721.130.861

6M EURIBOR + 1,00%

07.09.2018.

Kamatna stopa

33.340.449

17.05.2017.
6.909.090 EUR

Poslednji datum otplate glavnice

Kamatna stopa

3.084.498.019

17.11.2006.

07.03.2008.

Rata glavnice za 2013. god.

27.636.370

6M EURIBOR + 1,00%

Prvi datum otplate glavnice


Rata glavnice za 2013. god.

Stanje duga u RSD

5.180.599 EUR

EBRD JP Elektroprivreda
Srbije - Hitna rekonstrukcija
energetskog sektora 2

Kamatna stopa

Stanje duga u
EUR

05.10.2016.

EBRD JP Putevi SrbijeDogradnja Koridora X


Prvi datum otplate glavnice

1.5

Uslovi

17.07.2009.

- 33 Red.
broj

Naziv duga
Poslednji datum otplate glavnice
Rata glavnice za 2013. god.
Kamatna stopa

1.11

Poslednji datum otplate glavnice


Rata glavnice za 2013. god.
Kamatna stopa

1.13

1.14

Prvi datum otplate glavnice

08.09.2013.

Poslednji datum otplate glavnice

08.03.2024.

1.16

02.09.2013.

Poslednji datum otplate glavnice

02.03.2022.

Rata glavnice za 2013. god.

57.474 EUR

1.17

Prvi datum otplate glavnice

30.04.2013.

Poslednji datum otplate glavnice

02.05.2022.

47.368.421

5.286.794.210

1.000.000

111.610.100

450.000

50.224.545

5.263.158 EUR
6M EURIBOR + 1,00%

EBRD AD eleznice SrbijeKoridor X


Prvi datum otplate glavnice

10.05.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

10.05.2025.
0
6M EURIBOR + 1,00%

EBRD JP Elektroprivreda
Srbije - Projekat za male
hidroelektrane
Prvi datum otplate glavnice

115.464.722

6M EURIBOR + 1,00%

EBRD - JP SrbijagasRefinansiranje kratkoronih


zajmova, odravanje i poboljanje
mree i izgradnja podzemnog
skladita gasa

Kamatna stopa

1.034.537

6M EURIBOR + 1,00%

Prvi datum otplate glavnice

Rata glavnice za 2013. god.

2.321.489.974

945.455 EUR

EBRD JP Elektroprivreda
Srbije- Nabavka i ugradnja
elektronskih brojila

Rata glavnice za 2013. god.

20.799.999

5.541.155 EUR
6M EURIBOR + 1,00%

EBRD AD eleznice Srbije Vozna sredstva-viedelne


elektromotorne garniture

Kamatna stopa

4.947.590.665

6M EURIBOR + 1,00%

24.02.2021.

Kamatna stopa
1.15

44.329.238

17.7.2023.
5.149.922 EUR

Poslednji datum otplate glavnice

Kamatna stopa

6.588.168.816

17.01.2012.

24.08.2010.

Rata glavnice za 2013. god.

59.028.429

6M EURIBOR + 1,00%

Prvi datum otplate glavnice


Rata glavnice za 2013. god.

Stanje duga u RSD

7.252.210 EUR

EBRD AD eleznice SrbijeVozna sredstva

Kamatna stopa

Stanje duga u
EUR

17.01.2020.

EBRD JP Putevi Srbije Obilaznica oko Beograda


Prvi datum otplate glavnice

1.12

Uslovi

10.05.2014.

- 34 Red.
broj

Naziv duga
Poslednji datum otplate glavnice
Rata glavnice za 2013. god.
Kamatna stopa

1.18

Uslovi

Stanje duga u
EUR

Stanje duga u RSD

999.693

111.575.836

950.000

106.029.595

358.790.916

40.044.689.780

48.579.570

5.421.970.652

77.413.333

8.640.109.871

23.722.102

2.647.626.173

85.288.817

9.519.093.427

23.351.613

2.606.275.845

10.05.2025.
0
6M EURIBOR + 1,00%

EBRD JP Elektroprivreda
Srbije- Projekat za Kolubaru
Prvi datum otplate glavnice

31.1.2015.

Poslednji datum otplate glavnice

31.1.2023.

Rata glavnice za 2013. god.


Kamatna stopa
1.19

Prvi datum otplate glavnice

10.2.2015.

Poslednji datum otplate glavnice

10.8.2026.

Rata glavnice za 2013. god.


Kamatna stopa
1

6M EURIBOR + 1,00%

EBRD AD eleznice SrbijeProjekat rehabilitacije i


modernizacija mree pruga na
Koridoru H

0
6M EURIBOR + 1,00%

Ukupno
EIB

2.1

EIB AD eleznice SrbijeObnova eleznike infrastrukture


Prvi datum otplate glavnice

13.12.2007.

Poslednji datum otplate glavnice

15.07.2025.

Rata glavnice za 2013. god.


Kamatna stopa
2.2

Poslednji datum otplate glavnice


Rata glavnice za 2013. god.
Kamatna stopa

15.08.2026.
6.333.333 EUR
fiksna po tranama

Prvi datum otplate glavnice

10.11.2011.

Poslednji datum otplate glavnice

10.11.2028.

Kamatna stopa

1.366.667 EUR
fiksna po tranama

EIB Grad Beograd-Obnova


beogradskog jezgra
Prvi datum otplate glavnice
Poslednji datum otplate glavnice
Rata glavnice za 2013. god.
Kamatna stopa

2.5

15.02.2009.

EIB JP Elektromrea SrbijeRekonstrukcija energetskog


sistema

Rata glavnice za 2013. god.


2.4

fiksna po tranama

EIB JP Putevi SrbijeRehabilitacija postojeih puteva


Prvi datum otplate glavnice

2.3

4.627.957 EUR

10.08.2010.
10.09.2032.
2.849.956 EUR
fiksna po tranama

EIB JP Putevi Srbije- Hitna


sanacija saobraaja
Prvi datum otplate glavnice

05.07.2007.

- 35 Red.
broj

Naziv duga
Poslednji datum otplate glavnice
Rata glavnice za 2013. god.
Kamatna stopa

2.6

Poslednji datum otplate glavnice


Rata glavnice za 2013. god.
Kamatna stopa

2.8

2.9

2.10

Prvi datum otplate glavnice

15.02.2011.

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2038.

20.8.2017

Poslednji datum otplate glavnice

20.8.2032

Kamatna stopa
2.11

2.12

4.821.556.320

33.000.000

3.683.133.300

fiksna po tranama

Poslednji datum otplate glavnice

23.07.2032.
0
fiksna/varijabilna po
tranama

EIB JP Putevi Srbije Rehabilitacija mosta Gazela


Prvi datum otplate glavnice

16.08.2015.

Poslednji datum otplate glavnice

16.02.2031.

Rata glavnice za 2013. god.

43.200.000

02.07.2022.
1.876.631 EUR

18.06.2014.

Kamatna stopa

3.135.550.883

21.12.2010.

Prvi datum otplate glavnice


Rata glavnice za 2013. god.

28.093.792

fiksna po tranama

EIB AD eleznice Srbije Projekat obnove eleznica II

Kamatna stopa

125.583.685

EIB Agencija za kontrolu letenja


Srbije i Crne Gore d.o.o.
Poslednji datum otplate glavnice

1.125.200

fiksna po tranama

Prvi datum otplate glavnice

Rata glavnice za 2013. god.

13.303.923.920

403.333 EUR

EIB Grad Novi Sad-Hitna obnova


sistema vodosnabdevanja

Prvi datum otplate glavnice

119.200.000

1.466.667 EUR
fiksna po tranama

EIB JP Putevi Srbije- Projekat


evropskih puteva B

Kamatna stopa

2.179.373.209

fiksna po tranama

09.06.2027.

Rata glavnice za 2013. god.

19.526.667

20.12.2025.
831.048 EUR

Poslednji datum otplate glavnice

Kamatna stopa

1.085.183.206

05.12.2007.

09.12.2010.

Rata glavnice za 2013. god.

9.722.984

fiksna po tranama

Prvi datum otplate glavnice


Rata glavnice za 2013. god.

Stanje duga u RSD

2.445.161 EUR

EIB JP Elektroprivreda Srbije Ureaji za energetski sistem

Kamatna stopa

Stanje duga u
EUR

15.08.2023.

EIB Aerodrom Nikola TeslaHitna sanacija saobraaja


Prvi datum otplate glavnice

2.7

Uslovi

0
fiksna po tranama

- 36 Red.
broj
2.13

Naziv duga
EIB - JP Putevi Srbije Rehabilitacija puteva i mostova B2
Prvi datum otplate glavnice

16.02.2015.

Poslednji datum otplate glavnice

16.02.2033.

Rata glavnice za 2013. god.


Kamatna stopa
2.14

Poslednji datum otplate glavnice


Rata glavnice za 2013. god.
Kamatna stopa

2.17

2.18

15.04.2032.

Kamatna stopa
2.19

2.20

7.812.707.000

31.988.064

3.570.190.987

0
fiksna po tranama

15.10.2015
15.4.2037
0
fiksna/varijabilna po
tranama

EIB-Grad Beograd - Most na Savi B


Prvi datum otplate glavnice

70.000.000

16.2.2037

Poslednji datum otplate glavnice


Kamatna stopa

1.785.761.600

16.02.2019.

EIB - Grad Beograd - Most na Savi


A
Prvi datum otplate glavnice
Rata glavnice za 2013. god.

16.000.000

0
fiksna po tranama

EIB - JP Putevi Srbije Obilaznica oko Beograda B

Rata glavnice za 2013. god.

987.794.029

6M EURIBOR + mara
0.5%

Poslednji datum otplate glavnice

Poslednji datum otplate glavnice

8.850.400

28.6.2019
4.166.667 EUR

15.04.2016.

Prvi datum otplate glavnice

5.580.505.000

31.12.2013.

Prvi datum otplate glavnice


Rata glavnice za 2013. god.

50.000.000

6M EURIBOR + mara

EIB JP Elektromrea Srbije:


Projekat unapreenja elektromree
JP EMS

Kamatna stopa

16.741.515.000

7.083.333 EUR

EIB FIAT automobili Srbija


d.o.o.-Kompakt automobili 2

Kamatna stopa

150.000.000

31.12.2019.

Poslednji datum otplate glavnice

1.562.541.400

fiksna po tranama

Poslednji datum otplate glavnice

Rata glavnice za 2013. god.

14.000.000

16.2.2037

31.12.2013.

Prvi datum otplate glavnice

3.683.133.300

16.08.2017.

Prvi datum otplate glavnice

Kamatna stopa
2.16

Stanje duga u RSD

fiksna po tranama

EIB FIAT automobili Srbija


d.o.o.-Kompakt automobili 1

Rata glavnice za 2013. god.

Stanje duga u
EUR
33.000.000

EIB - JP Putevi Srbije Obilaznica oko Beograda


Prvi datum otplate glavnice

2.15

Uslovi

15.04.2017.

- 37 Red.
broj

Naziv duga
Poslednji datum otplate glavnice
Rata glavnice za 2013. god.
Kamatna stopa

Uslovi

Stanje duga u
EUR

Stanje duga u RSD

886.062.542

98.893.528.807

2.840.510

317.029.639

6.153.846

686.831.384

21.622.206

2.413.256.518

30.380.080

3.390.723.763

199.972

22.318.902

61.196.614

6.830.160.206

1.986.486

221.711.885

15.10.2037.
0
fiksna/varijabilna po
tranama

Ukupno
KfW

3.1

KfW 1 JP Elektroprivreda
Srbije- Remont i popravka RB
Kolubara i TE Nikola Tesla
Prvi datum otplate glavnice

30.12.2004.

Poslednji datum otplate glavnice

30.06.2013.

Rata glavnice za 2013. god.


Kamatna stopa
3.2

KfW 2 JP Elektroprivreda
Srbije- Nabavka opreme za
Tamnavu
Prvi datum otplate glavnice
Poslednji datum otplate glavnice
Rata glavnice za 2013. god.
Kamatna stopa

3.3

3.4

30.06.2009.
30.06.2015.
2.461.538 EUR
KfW stopa + mara
1,10%

Prvi datum otplate glavnice

30.12.2010.

Poslednji datum otplate glavnice

30.06.2020.

Rata glavnice za 2013. god.

3.000.000 EUR

Kamatna stopa

0,75% godinje

KfW 4 JP Elektroprivreda
Srbije -Mere zatite ivotne
sredine u termoelektranama na
lignit
Prvi datum otplate glavnice

30.6.2013.

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2019.

Kamatna stopa

5.142.857 EUR
KfW stopa + mara
1,75%

KfW 5 JP Elektroprivreda
Srbije - Revitalizacija HE Zvornik
Prvi datum otplate glavnice

30.12.2015.

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2025.

Rata glavnice za 2013. god.


Kamatna stopa
3

4,32% fiksna

KfW 3 JP Elektroprivreda
Srbije - Rehabilitacija HE Bajina
Bata

Rata glavnice za 2013. god.

3.5

2.840.510 EUR

0
KfW stopa+mara 0,5%

Ukupno
EU

4.1

EU JP Elektroprivreda SrbijeReprogram EIB kredita


Prvi datum otplate glavnice

17.10.2012.

- 38 Red.
broj

Naziv duga
Poslednji datum otplate glavnice

4.2

496.621 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR

EU AD eleznice Srbije:
Reprogram EIB kredita
Poslednji datum otplate glavnice

28.614.898

3.193.711.675

148.435.905

16.566.946.180

179.037.289

19.982.369.740

34.538.165

3.854.808.100

16.064.263

1.792.934.000

6.024.099

672.350.250

16.064.263

1.792.934.000

17.10.2016.
7.153.725 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR

EU JP Putevi Srbije:
Reprogram EIB kredita
Prvi datum otplate glavnice

17.10.2012.

Poslednji datum otplate glavnice

17.10.2016.

Rata glavnice za 2013. god.

Stanje duga u RSD

17.10.2012.

Rata glavnice za 2013. god.

Kamatna stopa

Stanje duga u
EUR

17.10.2016.

Rata glavnice za 2013. god.

Prvi datum otplate glavnice

4.3

Uslovi

37.108.976 EUR
6M EURIBOR

Ukupno
EUROFIMA

5.1

Eurofima 2671 AD eleznice


Srbije
Prvi datum otplate glavnice
Poslednji datum otplate glavnice
Rata glavnice za 2013. god.
Kamatna stopa

5.2

11.08.2020.

Poslednji datum otplate glavnice

11.08.2020.
0
Fiksna po tranama

Eurofima 2636 AD eleznice


Srbije
Prvi datum otplate glavnice

15.06.2016.

Poslednji datum otplate glavnice

15.06.2016.

Rata glavnice za 2013. god.


Kamatna stopa

0
2,70% fiksna

Eurofima 2599 AD eleznice


Srbije
Prvi datum otplate glavnice

12.07.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

12.07.2014.

Rata glavnice za 2013. god.


Kamatna stopa
5.5

3,05% fiksna

Prvi datum otplate glavnice

Kamatna stopa

5.4

11.02.2013.
22.500.000 CHF

Eurofima 2771 AD eleznice


Srbije

Rata glavnice za 2013. god.


5.3

11.02.2013.

0
3,07% fiksna

Eurofima 2632 AD eleznice


Srbije
Prvi datum otplate glavnice

27.07.2015.

Poslednji datum otplate glavnice

27.07.2015.

Rata glavnice za 2013. god.

- 39 Red.
broj

Stanje duga u
EUR

Stanje duga u RSD

8.835.345

986.113.700

2.008.033

224.116.750

7.228.918

806.820.300

Ukupno

90.763.086

10.130.077.100

Vlada Poljske JP Elektroprivreda


Srbije-Obnova elektroprivrede
Srbije

21.460.734

2.395.234.676

13.546.189

1.511.891.506

1.695.122

189.192.692

73.779.758

8.234.566.225

Naziv duga
Kamatna stopa

5.6

Prvi datum otplate glavnice

20.09.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

20.09.2014..

Kamatna stopa

Prvi datum otplate glavnice

24.9.2014
24.9.2014

10.10.2017.

Poslednji datum otplate glavnice

10.10.2017.

Prvi datum otplate glavnice


Poslednji datum otplate glavnice
Rata glavnice za 2013. god.
Kamatna stopa

15.12.2005.
15.06.2024.
3.369.988 USD
3,07% fiksna

Prvi datum otplate glavnice

15.09.2015.

Poslednji datum otplate glavnice

15.03.2025.

Kamatna stopa

0
0,75 % fiksna

IDA4090YF-JP Elektromree
Srbije - Program energetske
zajednice Jugoistone Evrope Projekat za Srbiju
Prvi datum otplate glavnice

15.09.2015.

Poslednji datum otplate glavnice

15.03.2025.

Rata glavnice za 2013. god.


Kamatna stopa
6.4

0
3,07% fiksna

IDA4090YF-JP Elektroprivreda
Srbije - Program energetske
zajednice Jugoistone Evrope Projekat za Srbiju

Rata glavnice za 2013. god.


6.3

2,89% fiksna

Prvi datum otplate glavnice


Rata glavnice za 2013. god.

6.2

Eurofima 2666 AD eleznice


Srbije

Kamatna stopa

6.1

3,12% fiksna

Poslednji datum otplate glavnice


Kamatna stopa

Eurofima 2602 AD eleznice


Srbije

Rata glavnice za 2013. god.


5.8

2,50% fiksna

Eurofima 2653 AD eleznice


Srbije

Rata glavnice za 2013. god.


5.7

Uslovi

0
0,75 % fiksna

Export Development Canada


RTB Bor - komponenta 1
Prvi datum otplate glavnice

15.01.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

15.07.2020.

- 40 Red.
broj

Naziv duga
Rata glavnice za 2013. god.
Kamatna stopa

6.5

Prvi datum otplate glavnice

15.01.2014.
15.07.2020.

6.7

6.8

Poslednji datum otplate glavnice

30.06.2014.

6.9

Poslednji datum otplate glavnice

Rata glavnice za 2013. god.

Kamatna stopa

Erste GCIB Finance I B.V


Amsterdam Galenika a.d. Refinansiranje kratkoronih
obaveza prema poslovnim
bankama
Prvi datum otplate glavnice

20.6.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

20.3.2019.

6.10

20.11.2016.

Poslednji datum otplate glavnice

20.11.2026.

6.11

28.11.2013

Poslednji datum otplate glavnice

23.11.2017

Obaveze prema Amsterdam Trade


Bank N.V. - JP Srbijagas

1.116.101.000

1.475.023

164.627.468

50.000.000

5.580.505.000

20.000.000

2.232.202.000

0,6% i 0,01%

Prvi datum otplate glavnice


Rata glavnice za 2013. god.

10.000.000

Obaveze prema Deutsche Bank AG


- London Branch - JP Srbijagas

Kamatna stopa

3.605.094.480

Prvi datum otplate glavnice

Kamatna stopa

32.300.791

3M EURIBOR + 6,95%

JICA - JP Elektroprivreda Srbije Projekat za izgradnju postrojenja


za odsumporavanje za TE Nikola
Tesla

Rata glavnice za 2013. god.

2.961.085.598

24.489.792 EUR

Prvi datum otplate glavnice

Rata glavnice za 2013. god.

26.530.624

1M EURIBOR + 4,05%

Davanje garancije Republike Srbije


za obaveze JP Jugoimport
SDPR po osnovu izvoznog posla
sa Ministarstvom odbrane NDR
Alir

Kamatna stopa

6.138.555.500

6M EURIBOR + 3,11%

30.06.2010.

Rata glavnice za 2013. god.

55.000.000

Obaveze prema Societe Generale


Banka Srbija AD - JP Putevi
Srbije
Prvi datum otplate glavnice

Kamatna stopa

Stanje duga u RSD

6M LIBOR USD +
3,11%

Poslednji datum otplate glavnice


Kamatna stopa

Stanje duga u
EUR

Export Development Canada


RTB Bor - komponenta 2

Rata glavnice za 2013. god.


6.6

Uslovi

2.941.176 EUR
3M EURIBOR + 5,75%

- 41 Red.
broj

Stanje duga u
EUR

Stanje duga u RSD

30.000.000

3.348.303.000

30.000.000

3.348.303.000

100.000.000

11.161.010.000

465.788.241

51.986.672.145

UKUPNO INDIREKTNE OBAVEZE SPOLJNI DUG

2.041.638.688

227.867.497.778

UKUPNO INDIREKTNE OBAVEZE (spoljni + unutranji)

2.839.771.908

316.947.226.555

UKUPNO UNUTRANJI DUG (direktne + indirektne obaveze)

7.418.225.510

827.948.891.350

UKUPNO SPOLJNI DUG (direktne + indirektne obaveze)

11.554.085.861

1.289.552.677.636

UKUPNO STANJE DUGA

18.972.311.371

2.117.501.568.986

Naziv duga

Uslovi

Prvi datum otplate glavnice

19.12.2013.

Poslednji datum otplate glavnice

19.12.2017.

Rata glavnice za 2013. god.

1.176.471 EUR

Kamatna stopa
6.12

3M EURIBOR + 5,98%

Obaveze prema Deutsche Bank AG London Branch - JP Srbijagas


Prvi datum otplate glavnice

19.2.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

19.2.2018.

Rata glavnice za 2013. god.

Kamatna stopa
6.13

3M EURIBOR + 6,95%

Obaveze prema Deutsche Bank AG London Branch - JP Srbijagas


Prvi datum otplate glavnice

20.3.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

20.12.2017.

Rata glavnice za 2013. god.

Kamatna stopa
6.14

3M EURIBOR + 6,20%

Obaveze prema Credit Suisse Bank


AG - London - JP Srbijagas
Prvi datum otplate glavnice

18.8.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

18.2.2018.

Rata glavnice za 2013. god.

Kamatna stopa
6

3M EURIBOR + 5,95%

Ukupno

lan 4.
U lanu 4. st. 1. i 3. menjaju se i glase:
U okviru prve komponente Instrumenta za pretpristupnu pomo Evropske
unije - podrka tranziciji i izgradnja institucija za 2008, 2009, 2010, 2011. i 2012.
godinu, Republika Srbija oekuje u 2013. godini bespovratna sredstva razvojne
pomoi u iznosu od 158.114.000 EUR, odnosno 18.341.224.000 dinara, uz obavezu
obezbeivanja budetskih sredstava za sufinansiranje u iznosu od 25.652.970 EUR,
odnosno 2.975.744.000 dinara, za sledee projekte:
IPA 2008
Projekat i korisnik projekta
nadlean da obezbedi
sufinansiranje

Ukupna vrednost u EUR


za ceo period
Sredstva
EU

Sredstva za
sufinansiranje

Procena realizacije
sredstava EU
u 2013. godini
U EUR

U rsd

Sredstva za
sufinansiranje u
2013. godini
u rsd

- 42 -

1.Zavod za
vrednovanje
kvaliteta
obrazovanja i
vaspitanja:
15.842.000

Podrka uspostavljanju
sistema kvaliteta na
nacionalnom nivou u
osnovnom i srednjem
obrazovanju
Korisnici:
institucije iz nadlenosti
Ministarstva prosvete, nauke
i tehnolokog razvoja
1. Zavod za vrednovanje
kvaliteta obrazovanja i
vaspitanja
2. Zavod za unapreivanje
obrazovanja i vaspitanja

Projekat i korisnik projekta


nadlean da obezbedi
sufinansiranje

1.790.000

2.000.000

Ukupno:
33.758.000

Procena realizacije
sredstava EU
u 2013. godini

Ukupna vrednost u EUR


za ceo period
Sredstva
EU

Sredstva za
sufinansiranje

U EUR

U rsd

Sistemski razvoj
osnovnog obrazovanja
odraslih (druga ansa)
Korisnici:
1. Nacionalna sluba za
zapoljavanje;
institucije iz nadlenosti
Ministarstva prosvete,nauke
i tehnolokog razvoja:
2. Zavod za vrednovanje
kvaliteta obrazovanja i
vaspitanja;
3. Zavod za unapreivanje
obrazovanja i vaspitanja

Projekat i korisnik projekta


nadlean da obezbedi
sufinansiranje

Podrka uvoenju
Decentralizovanog sistema
upravljanja EU fondovima

2. Zavod za
unapreivanje
obrazovanja i
vaspitanja:
17.916.000

4.500.000

3.000.000

Sredstva za
sufinansiranje u
2013. godini
u rsd
1. Preko
Nacionalne
slube za
zapoljavanje:
60.000.000
2. Zavod za
vrednovanje
kvaliteta
obrazovanja i
vaspitanja:
4.225.000
3. Zavod za
unapreivanje
obrazovanja i
vaspitanja:
5.800.000
Ukupno
budeta:
10.025.000

Procena
realizacije
sredstava EU
u 2013. godini

Ukupna vrednost u EUR


za ceo period
Sredstva
EU

Sredstva za
sufinansiranje

U EUR

U rsd

2.450.000

1.000.000

Sredstva za
sufinansiranje u 2013.
godini
u rsd

40.783.000

Korisnik: Ministarstvo finansija i


privrede
Projekat i korisnik projekta
nadlean da obezbedi
sufinansiranje

Program podrke razvoju


lokalne infrastrukture
(Municipal Infrastrucutre
Support Programme MISP)
Korisnik : Ministarstvo
regionalnog razvoja i lokalne
samouprave

Ukupna vrednost u EUR


za ceo period

Procena realizacije
sredstava EU
u 2013. godini

Sredstva
EU

Sredstva za
sufinansiranje

U EUR

U rsd

45.000.000

10.000.000

5.340.000

615.702.000

iz

Sredstva za
sufinansiranje u
2013. godini
u rsd

160.000.000

- 43 -

IPA 2009

Projekat i korisnik projekta nadlean da


obezbedi sufinansiranje

Unapreenje predkolskog obrazovanja u


Republici Srbiji (projekat IMPRES)
Korisnik: Ministarstvo prosvete, nauke i
tehnolokog razvoja

Projekat i korisnik projekta


nadlean da obezbedi
sufinansiranje

Ukupna vrednost u EUR


za ceo period

Procena
realizacije
sredstava
EU
u 2013.
godini

Sredstva
EU

Sredstva za
sufinansiranje

U
EUR

U
rsd

3.750.000

1.250.000

Ukupna vrednost u EUR


za ceo period

Procena
realizacije
sredstava EU
u 2013. godini

Sredstva
EU

Sredstva za
sufinansiranje

U EUR

U rsd

2.500.000

400.000

Sredstva za
sufinansiranje u 2013.
godini
u rsd

15.748.000

Sredstva za
sufinansiranje u 2013.
godini
u rsd

Zatita potroaa u Republici


Srbiji
Korisnik: Ministarstvo spoljne i
unutranje trgovine i
telekomunikacija

1.850.000

- 44 -

IPA 2010
Projekat i korisnik projekta
nadlean da obezbedi
sufinansiranje

Ukupna vrednost u EUR


za ceo period
Sredstva
EU

Sredstva za
sufinansiranje

Procena realizacije
sredstava EU
u 2013. godini
U EUR

U rsd
1. Ministarstvo
regionalnog
razvoja i
lokalne
samouprave:

Podrka optinama u
Republici Srbiji u pripremi
i sprovoenju
infrastrukturnih projekata
- MISP 2010
Korisnik:
1. Ministarstvo
regionalnog razvoja i
lokalne samouprave
2. Ministarstvo energetike,
razvoja i zatite ivotne
sredine

Sredstva za
sufinansiranje u
2013. godini
u rsd

350.000.000

31.120.000

10.000.000

11.450.000

1.369.420.000

2. Ministarstvo
energetike,
razvoja i zatite
ivotne sredine
:
120.000.000
Ukupno:
470.000.000

Projekat i korisnik projekta


nadlean da obezbedi
sufinansiranje

Podrka sprovoenju
procesa reforme dravne
uprave
Korisnik: Ministarstvo spoljne
i unutranje trgovine i
telekomunikacija
Projekat i korisnik projekta
nadlean da obezbedi
sufinansiranje

Ukupna vrednost u EUR


za ceo period

Procena realizacije
sredstava EU
u 2013. godini

Sredstva
EU

Sredstva za
sufinansiranje

U EUR

U rsd

6.500.000

2.500.000

660.000

78.936.000

Ukupna vrednost u EUR


za ceo period

Procena realizacije
sredstava EU
u 2013. godini

Sredstva
EU

Sredstva za
sufinansiranje

U EUR

U rsd

10.500.000

3.250.000

3.880.000

464.048.000

Sredstva za
sufinansiranje u
2013. godini
u rsd

179.400.000

Sredstva za
sufinansiranje u
2013. godini
u rsd

Podrka prelasku na
digitalno emitovanje u
Republici Srbiji
Korisnik: Ministarstvo
spoljne i unutranje
trgovine i telekomunikacija

220.000.000

- 45 -

Projekat i korisnik projekta


nadlean da obezbedi
sufinansiranje

Sredstva
EU

Sredstva za
sufinansiranje

U EUR

U rsd

2.000.000

265.000
od ega iz
budeta: 65.000
a ostatak:
Savet Evrope
200.000

100.000

11.960.000

Projekat za spreavanje
pranja novca i finansiranja
terorizma u Republici Srbiji
Korisnik: Ministarstvo finansija
i privrede/Uprava za
spreavanje pranja novca
Projekat i korisnik projekta
nadlean da obezbedi
sufinansiranje

Razvoj slubi palijativnog


zbrinjavanja u Republici
Srbiji

Procena realizacije
sredstava EU
u 2013. godini

Ukupna vrednost u EUR


za ceo period

1.196.000

Sredstva za
sufinansiranje u
2013. godini
u rsd

Procena realizacije
sredstava EU
u 2013. godini

Ukupna vrednost u EUR


za ceo period

Sredstva za
sufinansiranje u
2013. godini
u rsd

Sredstva
EU

Sredstva za
sufinansiranje

U EUR

U rsd

3.500.000

600.000

820.000

98.072.000

17.940.000

Korisnik: Ministarstvo
zdravlja
Projekat i korisnik projekta
nadlean da obezbedi
sufinansiranje

Jaanje sistema trinog


nadzora prehrambenih i
neprehrambenih proizvoda u
Republici Srbiji

Procena realizacije
sredstava EU
u 2013. godini

Ukupna vrednost u EUR


za ceo period
Sredstva
EU

Sredstva za
sufinansiranje

U EUR

U rsd

2.500.000

350.000

650.000

77.740.000

Sredstva za
sufinansiranje u
2013. godini
u rsd

48.369.000

Korisnik: Ministarstvo spoljne i


unutranje trgovine i
telekomunikacija
Projekat i korisnik projekta nadlean
da obezbedi sufinansiranje

Ukupna vrednost u EUR


za ceo period
Sredstva
EU

Sredstva za
sufinansiranje

U EUR

U rsd

2.780.000

1.100.000
od ega iz
budeta:
100.000
a ostatak:
GIZ
1.000.000

Ruralni razvoj:
Efikasno upravljanje zemljitem
Korisnik: Ministarstvo poljoprivrede,
umarstva i vodoprivrede/Uprava za
poljoprivredno zemljite

Procena
realizacije
sredstava EU
u 2013. godini

Sredstva za
sufinansiranje u
2013. godini
u rsd

14.352.000

- 46 -

IPA 2011
Projekat i korisnik projekta
nadlean da obezbedi
sufinansiranje

Sredstva za
sufinansiranje u
2013. godini
u rsd

Procena realizacije
sredstava EU
u 2013. godini

Ukupna vrednost u EUR


za ceo period
Sredstva
EU

Sredstva za
sufinansiranje

7.600.000

1.870.000

U EUR

U rsd

Modernizacija Poreske
uprave
Korisnik: Ministarstvo
finansija i privrede/Poreska
uprava

Projekat i korisnik projekta


nadlean da obezbedi
sufinansiranje

1.510.000

134.190.000

180.596.000

Sredstva za
sufinansiranje u
2013. godini
u rsd

Procena realizacije
sredstava EU
u 2013. godini

Ukupna vrednost u EUR


za ceo period
Sredstva
EU

Sredstva za
sufinansiranje

U EUR

U rsd

7.000.000

720.000

3.550.000

424.580.000

1. Komesarijat za
izbeglice i
migracije:
16.146.000

Podrka sprovoenju
strategije za interno
raseljena lica, izbeglice i
povratnike
Korisnici:
1.
Komesarijat za
izbeglice i migracije
2.
Kancelarija za
Kosovo i Metohiju
Projekat i korisnik
projekta nadlean da
obezbedi sufinansiranje

Ukupno:
26.910.000
Ukupna vrednost u EUR
za ceo period

Sredstva
EU

Sredstva za
sufinansiranje

Procena realizacije
sredstava EU
u 2013. godini
U EUR

16.900.000

1.200.000
od ega iz
budeta:
600.000
a ostatak:
krajnji korisnici
grant shema:
600.000

3.360.000

Sredstva za sufinansiranje
u 2013. godini
u rsd

U rsd

Podrka razvoju
ljudskog kapitala i
istraivanju
Korisnici:
Institucije iz nadlenosti
Ministarstva prosvete,
nauke i tehnolokog
razvoja
1. Zavod za
vrednovanje
kvaliteta
obrazovanja i
vaspitanja
2. Zavod za
unapreivanje
obrazovanja i
vaspitanja

2. Kancelarija za
Kosovo i
Metohiju:
10.764.000

401.856.000

1.

Zavod za
vrednovanje
kvaliteta
obrazovanja i
vaspitanja:
10.000.000

2.

Zavod za
unapreivanje
obrazovanja i
vaspitanja:
16.880.000
Ukupno:
26.880.000

- 47 -

Projekat i korisnik projekta


nadlean da obezbedi
sufinansiranje
Usaglaavanje sa evropskim
statistikim sistemom (ESS)
Korisnik: Republiki zavod za
statistiku

Sredstva za sufinansiranje
u 2013. godini
u rsd

Procena
realizacije
sredstava EU
u 2013. godini

Ukupna vrednost u EUR


za ceo period
Sredstva
EU

Sredstva za
sufinansiranje

U EUR

U rsd

24.000.000

15.860.000

274.000.000

IPA 2012
Projekat i korisnik projekta
nadlean da obezbedi
sufinansiranje

Procena realizacije
sredstava EU
u 2013. godini

Ukupna vrednost u EUR


za ceo period
Sredstva
EU

Sredstva za
sufinansiranje

3.910.000

200.000

U EUR

Sredstva za
sufinansiranje u
2013. godini
u rsd

U rsd

Reforma policije i
upravljanje migracijama
Korisnik: Ministarstvo
unutranjih poslova

Projekat i korisnik projekta


nadlean da obezbedi
sufinansiranje
Podrka za unapreenje
ivotnih uslova prisilnih
migranata i za zatvaranje
kolektivnih centara
Korisnici:
1.
Komesarijat za
izbeglice i
migracije
2.
Kancelarija za
Kosovo i Metohiju

1.400.000

Ukupna vrednost u EUR


za ceo period
Sredstva
EU

15.200.000

Sredstva za
sufinansiranje
1.950.000
od ega iz budeta:
840.000
a ostatak krajnji korisnici grant
shema (jedinice
lokalne samouprave):
460.000 i
Implementacioni
partneri:
650.000

167.440.000

Procena realizacije
sredstava EU
u 2013. godini
U EUR

15.100.000

Sredstva za
sufinansiranje u
2013. godini
u rsd

U rsd
1. Komesarijat za
izbeglice i
migracije:
0

627.000

74.989.200

2. Kancelarija za
Kosovo i
Metohiju:
17.223.000
Ukupno:
17.223.000

- 48 -

Sektorski program i
korisnik projekta
nadlean da obezbedi
sufinansiranje

Ukupna vrednost u EUR


za ceo period
Sredstva
EU

Socijalni razvoj
Korisnik:
Nacionalna sluba za
zapoljavanje

Sektorski program i
korisnik projekta
nadlean da obezbedi
sufinansiranje
Jaanje sistema za
zatitu ivotne
sredine i za klimatske
promene
Korisnik:
Ministarstvo
energetike, razvoja i
zatite ivotne sredine

Sektorski program i
korisnik projekta nadlean
da obezbedi
sufinansiranje
Podrka poljoprivredi i
ruralnom razvoju
Korisnik:
Ministarstvo
poljoprivrede, umarstva i
vodoprivrede

24.100.000

Sredstva za
sufinansiranje
4.100.000
od ega iz budeta:
3.600.000
a ostatak krajnji korisnici grant
shema (jedinice
lokalne samouprave i
sl.):
500.000

Ukupna vrednost u EUR


za ceo period
Sredstva
EU

55.150.000

Sredstva za
sufinansiranje
14.100.000
od ega iz budeta:
8.900.000
a ostatak jedinice lokalne
samouprave:
1.400.000 i
Javno preduzee
Elektroprivreda
Srbije:
3.800.000

Ukupna vrednost u EUR


za ceo period

Procena realizacije
sredstava EU
u 2013. godini
U EUR

U rsd

17.168.000

2.053.292.800

Procena realizacije
sredstava EU
u 2013. godini
U EUR

U rsd

8.638.000

1.033.104.800

Procena realizacije sredstava


EU
u 2013. godini

Sredstva
EU

Sredstva za
sufinansiranje

U EUR

U rsd

15.600.000

1.500.000

10.190.000

1.218.724.000

Sredstva za
sufinansiranje u
2013. godini
u rsd

Sredstva za
sufinansiranje u
2013. godini
u rsd

Sredstva za
sufinansiranje u
2013. godini
u rsd

- 49 -

Projekat i korisnik projekta


nadlean da obezbedi
sufinansiranje

Ukupna vrednost u EUR


za ceo period

Sredstva
EU

Podrka za uee u
programima EU

Sredstva za
sufinansiranje

Procena
realizacije
sredstava EU
u 2013.
godini
U
EUR

Sredstva za sufinansiranje u
2013. godini
u rsd

U
rsd
1. MFP za program CIP
(EIP):
100.000.000

Korisnici:
1. Ministarstvo finansija i privrede
(MFP) za Okvirni program za
konkurentnost (CIP)
potprogram za preduzetnitvo i
inovativnost (EIP)

2. MRZSP za program
PROGRES:
8.970.000
3. MSUTT za programe CIP i
BEZBEDNIJI INTERNET:
66.378.000

2. Ministarstvo rada,
zapoljavanja i socijalne politike
(MRZSP) za Program PROGRES

4.MKI za program
KULTURA:
12.000.000

3. Ministarstvo spoljne i
unutranje trgovine i
telekomunikacija ( MSUTT) za
Okvirni program za:
- konkurentnost i inovacije (CIP)
potprogram podrke razvoja
politike informacionih i
komunikacionih tehnologija;
- BEZBEDNIJI INTERNET
4. Ministarstvo kulture i
informisanja (MKI) za Okvirni
program KULTURA 2007-2013

5.PU za program FISKALIS


2013:
26.086.000
6.UC za program CARINA
2013:
11.160.000
6.123.486

5. Poreska uprava (PU) za


Program FISKALIS 2013
6. Uprava carina (UC) za
Program CARINA 2013
7. Kancelarija za saradnju sa
civilnim drutvom (za Program
EVROPA ZA GRAANE I
GRAANKE);
8. Ministarstvo prosvete, nauke i
tehnolokog razvoja (za Program
CELOIVOTNO UENJE)
9. Ministarstvo prosvete, nauke i
tehnolokog razvoja (MPNTR) za
Sedmi okvirni program za
istraivanje (FP7)

2.858.000

7. Kancelarija za saradnju sa
civilnim drutvom za
program EVROPA ZA
GRAANE I GRAANKE:
6.500.000
8. Ministarstvo prosvete,
nauke i tehnolokog razvoja
(za Program
CELOIVOTNO UENJE):
44.252.000
9. MPNTR za FP7:
992.674.000
Celokupan iznos planira se u
okviru redovnog
funkcionisanja MPNTR u
skladu sa lanom 30. ovog
zakona
Ukupno:
1.268.020.000

U 2013. godini Republika Srbija obezbeuje sredstva za sufinansiranje,


odnosno predfinansiranje aktivnosti u projektima prekogranine i transnacionalne
saradnje u kojima uestvuju direktni budetski korisnici u iznosu od 84.023.000
dinara za sledee projekte:

Program prekogranine
saradnje i budetski
korisnik nadlean da
obezbedi sufinansiranje,
odnosno
predfinansiranje

Ukupna vrednost u EUR


za ceo period

Sredstva EU
u 2013. godini

Sredstva za
sufinansiranje,
odnosno
predfinansiranje u
2013. godini
u rsd

- 50 Prekogranina saradnja
Rumunija Srbija
2013
Zajedniko upravljanje
u vanrednim situacijama
u pograninom podruju
u Rumuniji i Republici
Srbiji
Ministarstvo unutranjih
poslova
Prekogranina saradnja
Rumunija Srbija
2009
Poboljanje kapaciteta
rumunskih i srpskih
vlasti da reaguju u
vanrednim situacijama
Ministarstvo unutranjih
poslova
Prekogranina
saradnja Rumunija
Srbija
2012
Zajedniko upravljanje
vanrednim situacijama u
podruiju Karansebe
Juni Banat
Ministarstvo unutranjih
poslova
Prekogranina saradnja
Maarska - Srbija
2012
Studija izvodljivosti
maarsko srpske
mree protivgradne
zatite
Ministarstvo unutranjih
poslova
Prekogranina saradnja
Maarska - Srbija
2013
Prekogranina saradnja
Novog Sada i Segedina
u razvoju
harmonizovanih metoda
i uspostavljanju
zajednike baze
podataka za analizu
dizajnerskih narkotika
Ministarstvo unutranjih
poslova
Prekogranina saradnja
Bugarska Srbija 2011
ForensicBulSer 2011 Jaanje forenznikih
kapaciteta u domenu
organizovane
prekogranine
prevencije kriminala
Ministarstvo unutranjih
poslova
Prekogranina saradnja
Bugarska Srbija
2009

Sredstva EU

Sredstva za
sufinansiranje

U EUR

U rsd

1.953.877

134.709,66

1.953.877

233.683.689

Sredstva EU

Sredstva za
sufinansiranje

U EUR

U rsd

1.615.885

118.883,04

800.000

95.680.000

Sredstva EU

Sredstva za
sufinansiranje

U EUR

U rsd

1.955.000

140.391,86

1.955.000

233.818.000

Sredstva EU

Sredstva za
sufinansiranje

U EUR

U rsd

8.056.000

7.110.000

8.500.000

800.000
98.910

17.454,71

98.910

11.829.636

Sredstva EU

Sredstva za
sufinansiranje

U EUR

U rsd

234.960

42.301

150.000

17.940.000
2.500.000

Sredstva EU

Sredstva za
sufinansiranje

U EUR

U rsd

528.968

95.217,39

250.000

29.900.000

5.694.000

Sredstva EU

Sredstva za
sufinansiranje

U EUR

U rsd

1.598.000

- 51 Jaanje kapaciteta u
oblasti prekograninog
organizovanog kriminala
na polju suzbijanja
narkotika
Ministarstvo unutranjih
poslova

Prekogranina saradnja
Srbija Crna Gora
2013
Prekogranina kontrola
poplava i spaavanja
Ministarstvo unutranjih
poslova

Jugoistona Evropa
2013
NEWADA - Mrea
dunavskih administracija
podaci i korisnika
administracija
Direkcija za vodne
puteve
Jugoistona Evropa
2013
CO-WANDAKonvencija za
upravljanje otpadom za
unutranju plovidbu na
Dunavu
Direkcija za vodne
puteve
Jugoistona Evropa
2013
SEERISK- Zajedniko
upravljanje vanrednim
situacijama-procena
rizika i spremnosti u
Dunavskom makroregionu
Republiki
hidrometereoloki zavod
Jugoistona Evropa
2013
ORIENTGATE Strukturisana mrea za
integraciju klimatskog
znanja u politiku i
teritorijalno planiranje
Republiki
hidrometereoloki zavod

Jugoistona Evropa
2013
Upravljanje migracijama
i njeni efekti u
Jugoistonoj Evropi
Republiki zavod za
statistiku
Jugoistona Evropa
2013

262.260

46.281,18

100.000

11.960.000

Sredstva EU

Sredstva za
sufinansiranje

U EUR

U rsd

1.578.000
316.371

21.879,14

316.371

37.837.972

Sredstva EU

Sredstva za
sufinansiranje

U EUR

U rsd

221.491

39.086,65

138.387

16.551.085

Sredstva EU

Sredstva za
sufinansiranje

U EUR

U rsd

71.130

12.553

46.310

5.538.676

Sredstva EU

Sredstva za
sufinansiranje

U EUR

U rsd

140.000

21.000

119.000

14.232.400

Sredstva EU

Sredstva za
sufinansiranje

U EUR

U rsd

310.000

46.500

263.500

31.514.600

Sredstva EU

Sredstva za
sufinansiranje

U EUR

U rsd

9.775.000

3.187.000

7.830.000

14.816.000

2.868.000
159.886

23.983

135.903

16.254.000

Sredstva EU

Sredstva za
sufinansiranje

U EUR

U rsd

6.294.000

- 52 Izrada migracionog
plana za razvoj
Republiki zavod za
statistiku

Jugoistona Evropa
2009
CULTEMA
Ministarstvo kulture i
informisanja
Jadranski program
2012
ALTERENERGY
Ministarstvo energetike,
razvoja i zatite ivotne
sredine
UKUPNO u 2013-toj
godini za
sufinansiranje i
predfinansiranje
projekata u okviru
programa
prekogranine
saradnje koje sprovode
direktni budetski
korisnici

100.000

15.000

100.000

11.960.000

Sredstva EU

Sredstva za
sufinansiranje

U EUR

U rsd

107.800

19.023

75.000

8.970.000

Sredstva EU

Sredstva za
sufinansiranje

U EUR

U rsd

285.600

50.400

21.000

2.511.600

Sredstva EU

Sredstva za
sufinansiranje

U EUR

U rsd

8.499.538

868.910,63

6.603.258

789.749.658

917.000

2.500.000

84.023.000

U stavu 4. broj: 3.723.423.000 zamenjuje se brojem: 3.059.767.000.


lan 5.
lan 5. menja se i glasi:
lan 5.
Pregled planiranih kapitalnih izdataka budetskih korisnika za tekuu i
naredne dve budetske godine:

- 53 -

Razdeo
15

16

Naziv organa
MINISTARSTVO
UNUTRANJIH POSLOVA

Naziv kapitalnog projekta


Nabavka potrebne opreme
(patrolnih vozila) u cilju proirenja
materijalno tehnikih kapaciteta
neophodnih za rad policije
Jaanje operativno-tehnikih
kapaciteta

30.000.000

97.100.000

174.110.510

20.000.000

MINISTARSTVO UNUTRANJIH POSLOVA


BUDETSKI FOND ZA
Zatita i spasavanje graana,
VANREDNE SITUACIJE
dobara, imovine i ivotne sredine
Republike Srbije od posledica
vanrednih situacija

127.100.000

204.110.510

50.000.000

81.148.000

988.805.000

1.058.641.000

BUDETSKI FOND ZA VANREDNE SITUACIJE


MINISTARSTVO FINANSIJA I
Eksproprijacija zemljita u cilju
PRIVREDE
izgradnje kapitalnih projekata
Izgradnja turistike infrastrukture i
suprastrukture u turistikim
centrima

81.148.000

988.805.000

1.058.641.000

3.513.993.000

4.312.553.000

4.341.535.000

PORESKA UPRAVA
UPRAVA ZA TREZOR

Modernizacija informacionog
sistema Poreske uprave
Jaanje bezbednosnih kapaciteta
u transportu novca
Proirenje i tehnoloko
unapreenje kapaciteta u cilju
efikasnijeg poslovanja
Projekat integrisanog nadzora
novanih tokova u Upravi za trezor
Projekat gasifikacije, toplifikacije i
elektrifikacije unutranjih jedinica
Unapreenje automatizacije
poslovnih procesa

UPRAVA ZA TREZOR
MINISTARSTVO ODBRANE
MINISTARSTVO ODBRANE
MINISTARSTVO
REGIONALNOG RAZVOJA I
LOKALNE SAMOUPRAVE

Opremanje i infrastruktura
M 1. 11 Kragujevac - Batoina
Rekonstrukcija puta Ni-Jabuko
ravnite

20

2015

30.000.000

UPRAVA CARINA
PORESKA UPRAVA

19

2014

30.000.000

MINISTARSTVO FINANSIJA I PRIVREDE


UPRAVA CARINA
Izgradnja graninog prelaza
Gostun
Izgradnja graninog prelaza
Bajmok
Izgradnja graninog prelaza Vatin
Izgradnja graninog prelaza
Kotroman
Izgradnja graninog prelaza Bajina
Bata
Izgradnja nove carinske ispostave
Beograd

18

2013

MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I LOKALNE


SAMOUPRAVE
MINISTARSTVO
Koridor XI -izvoenje radova na
SAOBRAAJA
izgradnji autoputa E-763, Beograd
-Juni Jadran, deonica: Ub Lajkovac km 40+645.28 do km
53+139.91
Izgradnja mosta Zemun-Bora sa
pripadajuim saobraajnicama

215.632.000

2.626.409.000

2.867.929.000

3.729.625.000

6.938.962.000

7.209.464.000

84.600.000

157.150.000

155.750.000

5.200.000
3.400.000

128.750.000
115.875.000

85.800.000
55.800.000

2.200.000

108.426.000

107.600.000

22.600.000

50.000.000

30.000.000

33.000.000

100.000.000

118.000.000

593.201.000

534.950.000

1.275.030.400

1.185.568.000

981.756.000

1.275.030.400

1.185.568.000

981.756.000

27.000.000

27.000.000

27.000.000

142.722.000

177.120.000

198.090.000

27.197.000

2.000.000

2.000.000

18.643.000

10.000.000

5.000.000

62.509.000

125.760.000

74.270.000

278.071.000

341.880.000

306.360.000

2.003.488.000

4.685.549.200

4.652.304.526

2.003.488.000
1.051.997.000

4.685.549.200
1.504.000.000

4.652.304.526

55.500.000

100.000.000

1.107.497.000

1.604.000.000

1.150.714.000

2.339.733.908

500.000.000

918.804.000

882.969.608

107.896.642

- 54 -

Razdeo

21

22

Naziv organa

Naziv kapitalnog projekta


Koridor X - izvoenje radova na
izgradnji leve trake autoputa E-75
od graninog prelaza Horgo do
Novog Sada.

MINISTARSTVO SAOBRAAJA
Izgradnja mosta Ljubovija MINISTARSTVO
Bratunac
GRAEVINARSTVA I
URBANIZMA
MINISTARSTVO GRAEVINARSTVA I URBANIZMA
MINISTARSTVO PRAVDE I
Osnovni sud u Kraljevu Sanacija
DRAVNE UPRAVE
i rekonstrukcija objekta Osnovnog
suda u cilju otklanjanja posledica
katastrofalnog zemljotresa
Prekrajni i Privredni sud u apcu
- Reavanje smetajnog problema
(nabavka, rekonstrukcija i
adaptacija objekta)
Prekrajni sud u Beogradu
(nabavka, rekonstrukcija i
adaptacija objekta)
Nadogradnja/dogradnja i
rekonstrukcija zgrade Osnovnog
suda u Loznici za potrebe
smetaja pravosudnih organa
Prekrajni sud u Uicu
Reavanje smetajnog problema
(nabavka, rekonstrukcija i
adaptacija objekta)
Nabavka, rekonstrukcija i
adaptacija objekta za potrebe
smetaja odeljenja Prvog
osnovnog suda u Beogradu
(zgrada Aeroinenjeringa)
Rekonstrukcija i adaptacija objekta
PALATA PRAVDE u Beogradu
Rekonstrukcija i adaptacija objekta
u ul. Katanieva br. 15 u Beogradu
(bivi Vojnotehniki institut) za
potrebe pravosudnih organa
Nabavka, rekonstrukcija i
adaptacija objekta za potrebe
smetaja Prekrajnog i Privrednog
suda u Niu
Osnovni sud u Boru - (izgradnja
novog ili rekonstrukcija adekvatnog
postojeeg prostora)
Nabavka neophodne opreme za
funkcionisanje pravosudnih organa

23

MINISTARSTVO PRAVDE I DRAVNE UPRAVE


Brana sa akumulacijom
BUDETSKI FOND ZA VODE
REPUBLIKE SRBIJE
PRVONEK Vranje
Brana sa akumulacijom STUBO ROVNI Valjevo
Brana sa akumulacijom ARILJE
profil SVRAKOVO Arilje
Izgradnja glavnog kolektora za
naselja Grabovac, Dublje i
Crkvenac - Svilajnac
Izgradnja vodnih objekata za
snabdevanje vodom naselja
Subotica i Roanda regionalnog
sistema Despotovac - Svilajnac
BUDETSKI FOND ZA VODE REPUBLIKE SRBIJE
Izgradnja novih i revitalizacija
UPRAVA ZA
postojeih sistema za
POLJOPRIVREDNO
navodnjavanje
ZEMLJITE

27

UPRAVA ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJITE


USTANOVE KULTURE
Sanacija, adaptacija i dogradnja
Muzeja savremene umetnosti

2013

2014

2015

532.462.000
2.601.980.000

3.222.703.516

607.896.642

300.000.000

120.000.000

300.000.000

120.000.000

60.000.000

37.000.000

50.000.000

30.000.000

20.000.000

600.000.000

400.000.000

40.000.000

10.000.000

50.000.000

30.000.000

260.000.000

300.000.000

20.000.000

1.100.000.000

1.400.000.000

500.000.000

500.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

10.000.000

100.000.000

90.000.000

100.000.000

200.000.000

200.000.000

670.000.000

3.007.000.000

2.730.000.000

123.286.000

264.714.000

112.000.000

263.142.000

700.000.000

448.000.000

20.468.000

25.000.000

25.000.000

70.000.000

29.545.000

20.000.000

20.000.000

506.441.000

1.009.714.000

605.000.000

250.000.000

700.000.000

800.000.000

250.000.000

700.000.000

800.000.000

124.569.890

367.873.000

130.000.000

- 55 -

Razdeo

30

31

32

50

Naziv organa

USTANOVE KULTURE
MINISTARSTVO OMLADINE I
SPORTA

Naziv kapitalnog projekta


Sanacija i adaptacija Narodnog
muzeja
Izgradnja atletske dvorane u
Beogradu
Izgradnja sportske dvorane za
koarku u Beogradu

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA


MINISTARSTVO SPOLJNE I
UNUTRANJE TRGOVINE I
Prelazak na digitalno emitovanje
TELEKOMUNIKACIJA
zemaljskog TV signala
MINISTARSTVO SPOLJNE I UNUTRANJE TRGOVINE I
TELEKOMUNIKACIJA
BEZBEDNOSNO INFORMATIVNA AGENCIJA

Adaptacija balistikog tunela


Nabavka specijalne opreme

BEZBEDNOSNO - INFORMATIVNA AGENCIJA


UPRAVA ZA ZAJEDNIKE
POSLOVE REPUBLIKIH
ORGANA
Nabavka softverskih licenci
UPRAVA ZA ZAJEDNIKE POSLOVE REPUBLIKIH ORGANA
Ukupno

2013

2014

2015

620.000.000

403.000.000

124.569.890

987.873.000

533.000.000

229.252.203

300.000.000

30.000.000

148.000.000

259.252.203

448.000.000

300.000.000

450.000.000

300.000.000

450.000.000

64.800.000
44.750.000

105.200.000
64.250.000

109.550.000

169.450.000

559.004.000

1.299.616.000

1.358.620.000

559.004.000

1.299.616.000

1.358.620.000

14.100.756.493

28.136.432.226

21.547.992.168

lan 6.
lan 7. menja se i glasi:
lan 7.
Ukupni rashodi i izdaci, ukljuujui izdatke za otplatu glavnice duga u iznosu
od 1.487.691.815.000 dinara, finansirani iz svih izvora finansiranja rasporeuju se po
korisnicima i programima i iskazuju u koloni 9.

- 56 Razdeo

Glava

Funkcija

Glavni program / program


/ projekat

Ekonomska
klasifikacija

OPIS

Ukupna sredstv

1
110
411
412
413
415
417
421
422
423
01
06

01
06

1.1
130
411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
462
482
483
511
512
515

NARODNA SKUPTINA
Izvrni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni
poslovi
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Naknade u naturi
Naknade trokova za zaposlene
Poslaniki dodatak
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru

363.829.000
64.205.000
2.000.000
7.000.000
140.000.000
200.000
135.000.000
500.000

Izvori finansiranja za funkciju 110:


Prihodi iz budeta
Donacije od meunarodnih organizacija

710.847.000
1.887.000

Ukupno za funkciju 110:

712.734.000

Izvori finansiranja :
Prihodi iz budeta
Donacije od meunarodnih organizacija

710.847.000
1.887.000

Svega :

712.734.000

NARODNA SKUPTINA - STRUNE SLUBE


Opte usluge
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade trokova za zaposlene
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Dotacije meunarodnim organizacijama
Porezi, obavezne takse i kazne
Novane kazne i penali po reenju sudova
Zgrade i graevinski objekti
Maine i oprema
Nematerijalna imovina

435.056.000
77.944.000
1.600.000
3.500.000
18.000.000
31.552.000
197.600.000
29.789.000
150.320.000
4.500.000
77.260.000
49.000.000
17.738.000
2.000
2.000
196.440.000
120.000.000
30.890.000

Izvori finansiranja za funkciju 130:


Prihodi iz budeta
Donacije od meunarodnih organizacija

1.440.993.000
200.000

Ukupno za funkciju 130:

1.441.193.000

01
06

Izvori finansiranja za glavu 1.1:


Prihodi iz budeta
Donacije od meunarodnih organizacija

1.440.993.000
200.000

Svega za glavu 1.1:

1.441.193.000

01
06

Izvori finansiranja za razdeo 1:


Prihodi iz budeta
Donacije od meunarodnih organizacija

2.151.840.000
2.087.000

UKUPNO ZA RAZDEO 1:

2.153.927.000

01
06

2
110
411
412
413
414

PREDSEDNIK REPUBLIKE
Izvrni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni
poslovi
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima

109.900.000
19.704.000
350.000
300.000

- 57 Razdeo

Glava

Ekonomska
Glavni program / program
Funkcija
klasifi/ projekat
kacija

7
415
416
421
422
423
425
426
482
483
512

OPIS

Ukupna sredstv

Naknade trokova za zaposlene


Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Porezi, obavezne takse i kazne
Novane kazne i penali po reenju sudova
Maine i oprema

5.000.000
150.000
9.300.000
54.179.000
34.967.000
500.000
3.000.000
2.000
2.000
1.500.000

01
06

Izvori finansiranja za funkciju 110:


Prihodi iz budeta
Donacije od meunarodnih organizacija

237.854.000
1.000.000

Ukupno za funkciju 110:

238.854.000

01
06

Izvori finansiranja za razdeo 2:


Prihodi iz budeta
Donacije od meunarodnih organizacija

237.854.000
1.000.000

UKUPNO ZA RAZDEO 2:

238.854.000

3
3.1
110
411
412
413
414
415
416
421
422
423
425
426
483
512
01

01

3.2

110
411
412
413
414
415
416
421
422
423
426
483
512
01

VLADA
KABINET PREDSEDNIKA VLADE
Izvrni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni
poslovi
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade trokova za zaposlene
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Novane kazne i penali po reenju sudova
Maine i oprema

13.300.000
2.390.000
100.000
100.000
400.000
1.000
1.300.000
7.546.000
14.419.000
10.000
1.200.000
1.000
300.000

Izvori finansiranja za funkciju 110:


Prihodi iz budeta

41.067.000

Ukupno za funkciju 110:

41.067.000

Izvori finansiranja za glavu 3.1:


Prihodi iz budeta

41.067.000

Svega za glavu 3.1:

41.067.000

KABINET PRVOG POTPREDSEDNIKA VLADE ZADUENOG ZA


ODBRANU, BEZBEDNOST I BORBU PROTIV KORUPCIJE I
KRIMINALA I MINISTRA ODBRANE
Izvrni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni
poslovi
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade trokova za zaposlene
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Materijal
Novane kazne i penali po reenju sudova
Maine i oprema

11.710.000
2.111.000
100.000
100.000
280.000
1.000
1.000.000
3.761.000
6.834.000
720.000
1.000
155.000

Izvori finansiranja za funkciju 110:


Prihodi iz budeta

26.773.000

- 58 Razdeo

Glava

Ekonomska
Glavni program / program
Funkcija
klasifi/ projekat
kacija

OPIS

01

3.3
110
411
412
413
414
415
416
421
422
423
425
426
482
512
01

01

3.4
110
411
412
413
414
415
416
421
422
423
425
426
483
512
01

01

3.5
110
411
412
413
414
415

Ukupna sredstv

Ukupno za funkciju 110:

26.773.000

Izvori finansiranja za glavu 3.2:


Prihodi iz budeta

26.773.000

Svega za glavu 3.2:

26.773.000

KABINET POTPREDSEDNIKA VLADE I MINISTRA RADA,


ZAPOLJAVANJA I SOCIJALNE POLITIKE
Izvrni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni
poslovi
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade trokova za zaposlene
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Porezi, obavezne takse i kazne
Maine i oprema

6.950.000
1.256.000
90.000
200.000
400.000
1.000
540.000
1.710.000
4.654.000
5.000
500.000
1.000
150.000

Izvori finansiranja za funkciju 110:


Prihodi iz budeta

16.457.000

Ukupno za funkciju 110:

16.457.000

Izvori finansiranja za glavu 3.3:


Prihodi iz budeta

16.457.000

Svega za glavu 3.3:

16.457.000

KABINET POTPREDSEDNIKA VLADE ZA EVROPSKE


INTEGRACIJE
Izvrni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni
poslovi
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade trokova za zaposlene
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Novane kazne i penali po reenju sudova
Maine i oprema

17.000.000
3.063.000
80.000
100.000
580.000
1.000
1.040.000
7.107.000
6.364.000
10.000
190.000
1.000
50.000

Izvori finansiranja za funkciju 110:


Prihodi iz budeta

35.586.000

Ukupno za funkciju 110:

35.586.000

Izvori finansiranja za glavu 3.4:


Prihodi iz budeta

35.586.000

Svega za glavu 3.4:

35.586.000

KABINET POTPREDSEDNIKA VLADE I MINISTRA SPOLJNE I


UNUTRANJE TRGOVINE I TELEKOMUNIKACIJA
Izvrni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni
poslovi
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade trokova za zaposlene

16.100.000
2.900.000
150.000
100.000
600.000

- 59 Razdeo

Glava

Ekonomska
Glavni program / program
Funkcija
klasifi/ projekat
kacija

7
416
421
422
423
425
426
483
512
01

01

3.6
110
411
412
413
414
415
416
421
422
423
425
426
483
511
512
515
01

01

3.7
110
411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
512
01

01

OPIS

Ukupna sredstv

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi


Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Novane kazne i penali po reenju sudova
Maine i oprema

1.000
1.000.000
3.650.000
8.660.000
200.000
800.000
1.000
600.000

Izvori finansiranja za funkciju 110:


Prihodi iz budeta

34.762.000

Ukupno za funkciju 110:

34.762.000

Izvori finansiranja za glavu 3.5:


Prihodi iz budeta

34.762.000

Svega za glavu 3.5:

34.762.000

GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE


Izvrni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni
poslovi
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade trokova za zaposlene
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Novane kazne i penali po reenju sudova
Zgrade i graevinski objekti
Maine i oprema
Nematerijalna imovina

154.360.000
27.800.000
650.000
1.100.000
6.000.000
500.000
15.155.000
117.463.000
39.514.000
2.800.000
3.500.000
500.000
164.952.000
3.000.000
625.000

Izvori finansiranja za funkciju 110:


Prihodi iz budeta

537.919.000

Ukupno za funkciju 110:

537.919.000

Izvori finansiranja za glavu 3.6:


Prihodi iz budeta

537.919.000

Svega za glavu 3.6:

537.919.000

KANCELARIJA ZA SARADNJU S MEDIJIMA


Izvrni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni
poslovi
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade trokova za zaposlene
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Maine i oprema

31.867.000
5.506.000
93.000
500.000
885.000
248.000
3.400.000
5.745.000
9.235.000
90.000
60.000
1.015.000
100.000

Izvori finansiranja za funkciju 110:


Prihodi iz budeta

58.744.000

Ukupno za funkciju 110:

58.744.000

Izvori finansiranja za glavu 3.7:


Prihodi iz budeta

58.744.000

- 60 Razdeo

Glava

Ekonomska
Glavni program / program
Funkcija
klasifi/ projekat
kacija

OPIS

8
Svega za glavu 3.7:

3.8
110
411
412
413
414
415
416
421
422
423
425
426
481
482
483
512
515

2602
2602-13
01
462

02
462

03
462

05
421
422
423
426
462
512

06
422
423
426
462
515

07
421
422
423
425

Ukupna sredstv

9
58.744.000

KANCELARIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE


Izvrni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni
poslovi
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade trokova za zaposlene
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Dotacije nevladinim organizacijama
Porezi, obavezne takse i kazne
Novane kazne i penali po reenju sudova
Maine i oprema
Nematerijalna imovina

115.000.000
20.635.000
300.000
610.000
4.000.000
50.000
9.667.000
10.060.000
49.202.000
660.000
2.900.000
2.940.000
150.000
1.000
2.712.000
350.000

Svega :

219.237.000

DRUGA KOMPONENTA INSTRUMENTA ZA PRETPRISTUPNU


POMO EU - PREKOGRANINA SARADNJA
PROGRAMI PREKOGRANINE SARADNJE KOJI SE FINANSIRAJU
IZ IPA 2013
Prekogranina saradnja Maarska-Srbija 2013
Dotacije meunarodnim organizacijama

5.677.000

Svega za projekat 01:

5.677.000

Prekogranina saradnja Rumunija-Srbija 2013


Dotacije meunarodnim organizacijama

6.733.000

Svega za projekat 02:

6.733.000

Prekogranina saradnja Bugarska-Srbija 2013


Dotacije meunarodnim organizacijama

5.382.000

Svega za projekat 03:

5.382.000

Prekogranina saradnja Hrvatska-Srbija 2013


Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Materijal
Dotacije meunarodnim organizacijama
Maine i oprema

101.000
312.000
3.161.000
101.000
2.111.000
67.000

Svega za projekat 05:

5.853.000

Jugoistona Evropa JIE 2013


Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Materijal
Dotacije meunarodnim organizacijama
Nematerijalna imovina

1.376.000
3.675.000
5.000
76.000
50.000

Svega za projekat 06:

5.182.000

Prekogranina saradnja Srbija-Bosna i Hercegovina 2013


Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Tekue popravke i odravanje

404.000
1.085.000
3.622.000
108.000

- 61 Razdeo

Glava

Ekonomska
Glavni program / program
Funkcija
klasifi/ projekat
kacija

OPIS

Ukupna sredstv

7
426
462
512

08
421
422
423
425
426
462
482

Materijal
Dotacije meunarodnim organizacijama
Maine i oprema

511.000
2.111.000
167.000

Svega za projekat 07:

8.008.000

Prekogranina saradnja Srbija-Crna Gora 2013


Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Dotacije meunarodnim organizacijama
Porezi, obavezne takse i kazne

139.000
137.000
1.241.000
78.000
56.000
1.266.000
23.000

Svega za projekat 08:

01
05

01
05

3.9
360
421
422
423
426
01

01

3.10
110
411
412
413
414
415
416
421
422
423
425
426
483
01

01

2.940.000

Svega za program 2602-13:

39.775.000

Svega za glavni program 2602:

39.775.000

Izvori finansiranja za funkciju 110:


Prihodi iz budeta
Donacije od inostranih zemalja

241.301.000
17.711.000

Ukupno za funkciju 110:

259.012.000

Izvori finansiranja za glavu 3.8:


Prihodi iz budeta
Donacije od inostranih zemalja

241.301.000
17.711.000

Svega za glavu 3.8:

259.012.000

SAVET ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE


Javni red i mir neklasifikovan na drugom mestu
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Materijal

155.000
253.000
19.175.000
150.000

Izvori finansiranja za funkciju 360:


Prihodi iz budeta

19.733.000

Ukupno za funkciju 360:

19.733.000

Izvori finansiranja za glavu 3.9:


Prihodi iz budeta

19.733.000

Svega za glavu 3.9:

19.733.000

SLUBA ZA UPRAVLJANJE KADROVIMA


Izvrni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni
poslovi
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade trokova za zaposlene
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Novane kazne i penali po reenju sudova

45.250.000
8.245.000
200.000
1.500.000
1.500.000
160.000
650.000
226.000
27.074.000
250.000
850.000
600.000

Izvori finansiranja za funkciju 110:


Prihodi iz budeta

86.505.000

Ukupno za funkciju 110:

86.505.000

Izvori finansiranja za glavu 3.10:


Prihodi iz budeta

86.505.000

Svega za glavu 3.10:

86.505.000

- 62 Razdeo

Glava

Ekonomska
Glavni program / program
Funkcija
klasifi/ projekat
kacija

Ukupna sredstv

3.11
110
411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
454
463
472
481
511
512
01
05
15

01
05
15

3.12
450
411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
482
483
511
512
01

01

3.13

OPIS

SLUBA KOORDINACIONOG TELA VLADE REPUBLIKE SRBIJE


ZA OPTINE PREEVO, BUJANOVAC I MEDVEA
Izvrni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni
poslovi
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade trokova za zaposlene
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Subvencije privatnim preduzeima
Transferi ostalim nivoima vlasti
Naknade za socijalnu zatitu iz budeta
Dotacije nevladinim organizacijama
Zgrade i graevinski objekti
Maine i oprema

23.494.000
4.407.000
1.000
340.000
864.000
1.000
1.200.000
2.583.000
49.015.000
6.334.000
100.000
2.518.000
60.000.000
256.930.000
36.750.000
1.909.000
4.000.000
200.000

Izvori finansiranja za funkciju 110:


Prihodi iz budeta
Donacije od inostranih zemalja
Neutroena sredstva od donacija iz prethodnih godina

443.704.000
4.717.000
2.225.000

Ukupno za funkciju 110:

450.646.000

Izvori finansiranja za glavu 3.11:


Prihodi iz budeta
Donacije od inostranih zemalja
Neutroena sredstva od donacija iz prethodnih godina

443.704.000
4.717.000
2.225.000

Svega za glavu 3.11:

450.646.000

AVIO-SLUBA VLADE
Transport
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade trokova za zaposlene
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Porezi, obavezne takse i kazne
Novane kazne i penali po reenju sudova
Zgrade i graevinski objekti
Maine i oprema

73.000.000
13.000.000
200.000
1.200.000
800.000
1.000
20.500.000
20.200.000
62.710.000
2.800.000
76.845.000
67.500.000
450.000
1.000
15.127.000
4.000.000

Izvori finansiranja za funkciju 450:


Prihodi iz budeta

358.334.000

Ukupno za funkciju 450:

358.334.000

Izvori finansiranja za glavu 3.12:


Prihodi iz budeta

358.334.000

Svega za glavu 3.12:

358.334.000

KANCELARIJA NACIONALNOG SAVETA ZA SARADNJU SA


MEUNARODNIM TRIBUNALOM ZA KRIVINO GONJENJE LICA
ODGOVORNIH ZA TEKA KRENJA MEUNARODNOG
HUMANITARNOG PRAVA POINJENA NA TERITORIJI BIVE

- 63 Razdeo

Glava

Ekonomska
Glavni program / program
Funkcija
klasifi/ projekat
kacija

110
411
412
413
414
415
416
421
422
423
425
426
472
482
512
01

01

3.14
110
411
412
413
414
415
416
421
422
423
425
426
451
463
472
481
483
511
512
01

01

3.15
110
411
412
413
414
415

OPIS

Ukupna sredstv

8
JUGOSLAVIJE OD 1991. GODINE
Izvrni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni
poslovi
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade trokova za zaposlene
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Naknade za socijalnu zatitu iz budeta
Porezi, obavezne takse i kazne
Maine i oprema

11.206.000
2.207.000
1.000
330.000
500.000
1.000
600.000
1.376.000
4.819.000
60.000
500.000
23.010.000
1.000
300.000

Izvori finansiranja za funkciju 110:


Prihodi iz budeta

44.911.000

Ukupno za funkciju 110:

44.911.000

Izvori finansiranja za glavu 3.13:


Prihodi iz budeta

44.911.000

Svega za glavu 3.13:

44.911.000

KANCELARIJA ZA ODRIVI RAZVOJ NEDOVOLJNO RAZVIJENIH


PODRUJA
Izvrni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni
poslovi
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade trokova za zaposlene
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Subvencije javnim nefinansijskim preduzeima i organizacijama
Transferi ostalim nivoima vlasti
Naknade za socijalnu zatitu iz budeta
Dotacije nevladinim organizacijama
Novane kazne i penali po reenju sudova
Zgrade i graevinski objekti
Maine i oprema

23.500.000
4.500.000
200.000
350.000
3.000.000
300.000
12.000.000
14.590.000
40.000.000
1.000.000
2.500.000
150.170.000
120.000.000
50.000.000
1.000.000
153.000
60.000.000
4.000.000

Izvori finansiranja za funkciju 110:


Prihodi iz budeta

487.263.000

Ukupno za funkciju 110:

487.263.000

Izvori finansiranja za glavu 3.14:


Prihodi iz budeta

487.263.000

Svega za glavu 3.14:

487.263.000

KANCELARIJA SAVETA ZA NACIONALNU BEZBEDNOST I


ZATITU TAJNIH PODATAKA
Izvrni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni
poslovi
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade trokova za zaposlene

16.077.000
2.895.000
80.000
50.000
410.000

- 64 Razdeo

Glava

Ekonomska
Glavni program / program
Funkcija
klasifi/ projekat
kacija

OPIS

Ukupna sredstv

7
416
421
422
423
424
425
426
483
512
01

01

3.16
110
411
412
413
414
415
421
422
423
425
426
481
482
483
512

2601
2601-12
05
462

01
06

01
06

3.17
110
411
412
414
415
416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi


Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Novane kazne i penali po reenju sudova
Maine i oprema

90.000
811.000
2.690.000
1.140.000
520.000
300.000
880.000
1.000
2.850.000

Izvori finansiranja za funkciju 110:


Prihodi iz budeta

28.794.000

Ukupno za funkciju 110:

28.794.000

Izvori finansiranja za glavu 3.15:


Prihodi iz budeta

28.794.000

Svega za glavu 3.15:

28.794.000

KANCELARIJA ZA SARADNJU SA CIVILNIM DRUTVOM


Izvrni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni
poslovi
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade trokova za zaposlene
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Dotacije nevladinim organizacijama
Porezi, obavezne takse i kazne
Novane kazne i penali po reenju sudova
Maine i oprema

15.700.000
2.900.000
50.000
1.140.000
590.000
350.000
681.000
1.370.000
50.000
400.000
11.950.000
10.000
10.000
460.000

Svega :

35.661.000

PRVA KOMPONENTA INSTRUMENTA ZA PRETPRISTUPNU


POMO EU - PODRKA TRANZICIJI I IZGRADNJA INSTITUCIJA
PROJEKTI KOJI SE FINANSIRAJU IZ IPA 2012
Podrka za uee u Programima EU
Dotacije meunarodnim organizacijama

6.500.000

Svega za projekat 05:

6.500.000

Svega za program 2601-12:

6.500.000

Svega za glavni program 2601:

6.500.000

Izvori finansiranja za funkciju 110:


Prihodi iz budeta
Donacije od meunarodnih organizacija

42.159.000
2.000

Ukupno za funkciju 110:

42.161.000

Izvori finansiranja za glavu 3.16:


Prihodi iz budeta
Donacije od meunarodnih organizacija

42.159.000
2.000

Svega za glavu 3.16:

42.161.000

KANCELARIJA ZA REGULATORNU REFORMU I ANALIZU


EFEKATA PROPISA
Izvrni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni
poslovi
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade trokova za zaposlene
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

20.247.000
3.689.000
18.000
306.000
1.000

- 65 Razdeo

Glava

Ekonomska
Glavni program / program
Funkcija
klasifi/ projekat
kacija

OPIS

Ukupna sredstv

7
421
422
423
425
426
482
512
01

01

3.18
110
411
412
413
414
415
416
421
422
423
425
426
483
512
515
01

01

3.19
110
411
412
413
414
415
421
422
423
425
426
512
01

01

Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Porezi, obavezne takse i kazne
Maine i oprema

136.000
120.000
461.000
27.000
372.000
1.000
300.000

Izvori finansiranja za funkciju 110:


Prihodi iz budeta

25.678.000

Ukupno za funkciju 110:

25.678.000

Izvori finansiranja za glavu 3.17:


Prihodi iz budeta

25.678.000

Svega za glavu 3.17:

25.678.000

KANCELARIJA ZA REVIZIJU SISTEMA UPRAVLJANJA


SREDSTVIMA EVROPSKE UNIJE
Izvrni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni
poslovi
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade trokova za zaposlene
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Novane kazne i penali po reenju sudova
Maine i oprema
Nematerijalna imovina

27.923.000
5.110.000
100.000
100.000
500.000
1.000
600.000
3.668.000
800.000
12.000
500.000
1.000
456.000
1.000

Izvori finansiranja za funkciju 110:


Prihodi iz budeta

39.772.000

Ukupno za funkciju 110:

39.772.000

Izvori finansiranja za glavu 3.18:


Prihodi iz budeta

39.772.000

Svega za glavu 3.18:

39.772.000

KANCELARIJA ZA STRUNE I OPERATIVNE POSLOVE U


PREGOVARAKOM PROCESU
Izvrni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni
poslovi
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade trokova za zaposlene
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Maine i oprema

12.806.000
2.292.000
5.000
150.000
675.000
5.895.000
14.191.000
55.057.000
10.000
850.000
927.000

Izvori finansiranja za funkciju 110:


Prihodi iz budeta

92.858.000

Ukupno za funkciju 110:

92.858.000

Izvori finansiranja za glavu 3.19:


Prihodi iz budeta

92.858.000

Svega za glavu 3.19:

92.858.000

- 66 Razdeo

Glava

Ekonomska
Glavni program / program
Funkcija
klasifi/ projekat
kacija

3.20
110
411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
451

454
463
472

481
482
483
512
515
551

OPIS

Ukupna sredstv

KANCELARIJA ZA KOSOVO I METOHIJU


Izvrni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni
poslovi
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade trokova za zaposlene
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Subvencije javnim nefinansijskim preduzeima i organizacijama
Raspored i korienje sredstava ove aproprijacije vrie se po
posebnom aktu Vlade
Subvencije privatnim preduzeima
Transferi ostalim nivoima vlasti
Naknade za socijalnu zatitu iz budeta
Raspored i korienje sredstava ove aproprijacije vrie se po
posebnom aktu Vlade
Dotacije nevladinim organizacijama
Porezi, obavezne takse i kazne
Novane kazne i penali po reenju sudova
Maine i oprema
Nematerijalna imovina
Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju
Nacionalnog investicionog plana
Raspored i korienje sredstava ove aproprijacije vrie se po
posebnom aktu Vlade
Svega :

2601
2601-11
03
424

2601-12
02
424

01
08
15

01
08
15

3.21

91.303.000
16.005.000
400.000
3.600.000
4.000.000
160.000
9.799.000
26.200.000
70.125.000
4.732.000
924.000
25.769.000
156.000.000

1.000
3.918.913.000
158.000.000

150.960.000
200.000
2.000.000
2.000.000
300.000
1.066.000

4.642.457.000

PRVA KOMPONENTA INSTRUMENTA ZA PRETPRISTUPNU


POMO EU - PODRKA TRANZICIJI I IZGRADNJA INSTITUCIJA
PROJEKTI KOJI SE FINANSIRAJU IZ IPA 2011
Podrka sprovoenju strategija za interno raseljena lica, izbeglice
i povratnike
Specijalizovane usluge

10.764.000

Svega za projekat 03:

10.764.000

Svega za program 2601-11:

10.764.000

PROJEKTI KOJI SE FINANSIRAJU IZ IPA 2012


Podrka za unapreenje ivotnih uslova prisilnih migranata i za
zatvaranje kolektivnih centara
Specijalizovane usluge

17.223.000

Svega za projekat 02:

17.223.000

Svega za program 2601-12:

17.223.000

Svega za glavni program 2601:

27.987.000

Izvori finansiranja za funkciju 110:


Prihodi iz budeta
Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca
Neutroena sredstva od donacija iz prethodnih godina

4.590.212.000
80.000.000
232.000

Ukupno za funkciju 110:

4.670.444.000

Izvori finansiranja za glavu 3.20:


Prihodi iz budeta
Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca
Neutroena sredstva od donacija iz prethodnih godina

4.590.212.000
80.000.000
232.000

Svega za glavu 3.20:

4.670.444.000

KANCELARIJA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA

- 67 Razdeo

Glava

Ekonomska
Glavni program / program
Funkcija
klasifi/ projekat
kacija

110
411
412
413
414
415
416
421
422

423

424
425
426

481

512

01
05
15

160
481

01

01
05
15

3.22
410
411
412
413
414
415
416
421

422
423

OPIS

Ukupna sredstv

Izvrni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni


poslovi
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade trokova za zaposlene
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Deo sredstava ove aproprijacije u iznosu od 2.000.000 dinara
namenjen je za finansiranje Saveta za unapreenje poloaja Roma i
sprovoenje Dekade ukljuivanja Roma
Usluge po ugovoru
Deo sredstava ove aproprijacije u iznosu od 700.000 dinara namenjen
je za finansiranje Saveta za unapreenje poloaja Roma i sprovoenje
Dekade ukljuivanja Roma
Specijalizovane usluge
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Deo sredstava ove aproprijacije u iznosu od 50.000 dinara namenjen je
za finansiranje Saveta za unapreenje poloaja Roma i sprovoenje
Dekade ukljuivanja Roma
Dotacije nevladinim organizacijama
Deo sredstava ove aproprijacije u iznosu od 35.000.000 dinara
namenjen je na ime Dekade inkluzije Roma 2005-2015. godine
Maine i oprema
Deo sredstava ove aproprijacije u iznosu od 700.000 dinara namenjen
je za finansiranje Saveta za unapreenje poloaja Roma i sprovoenje
Dekade ukljuivanja Roma

45.857.000
8.800.000
300.000
1.000.000
2.800.000
160.000
3.497.000
10.287.000

31.908.000

360.000
600.000
5.050.000

55.000.000

1.200.000

Izvori finansiranja za funkciju 110:


Prihodi iz budeta
Donacije od inostranih zemalja
Neutroena sredstva od donacija iz prethodnih godina

154.629.000
6.981.000
5.209.000

Ukupno za funkciju 110:

166.819.000

Opte javne usluge koje nisu klasifikovane na drugom mestu


Dotacije nevladinim organizacijama
Sredstva ove aproprijacije namenjena su za finansiranje nacionalnih
saveta nacionalnih manjina

240.000.000

Izvori finansiranja za funkciju 160:


Prihodi iz budeta

240.000.000

Ukupno za funkciju 160:

240.000.000

Izvori finansiranja za glavu 3.21:


Prihodi iz budeta
Donacije od inostranih zemalja
Neutroena sredstva od donacija iz prethodnih godina

394.629.000
6.981.000
5.209.000

Svega za glavu 3.21:

406.819.000

KANCELARIJA ZA SARADNJU S DIJASPOROM I SRBIMA U


REGIONU
Opti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade trokova za zaposlene
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Stalni trokovi
Deo sredstava ove aproprijacije namenjen je prenoenju TV programa
iz Srbije u svet i unapreivanju komunikacije sa dijasporom
posredstvom interneta i novih tehnologija
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru

44.637.000
8.315.000
400.000
2.950.000
2.050.000
50.000
132.900.000

5.544.000
17.000.000

- 68 Razdeo

Glava

Ekonomska
Glavni program / program
Funkcija
klasifi/ projekat
kacija

OPIS

Ukupna sredstv

424
425
426
481

Specijalizovane usluge
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Dotacije nevladinim organizacijama
Sredstva ove aproprijacije namenjena su za organizacije srpske
zajednice u zemljama regiona i ostalim zemljama u svetu gde ivi naa
dijaspora, Matici iseljenika i Srba u regionu, nevladinim organizacijama,
udruenjima ije je sedite u zemlji, aktivnost namenjena dijaspori;
godinje smotre folklora dijaspore, kao i za druge aktivnosti
Porezi, obavezne takse i kazne
Novane kazne i penali po reenju sudova
Maine i oprema

482
483
512
01

01

3.23
840
1901
1901-01
411
412
413
414
415
416
421
422
423
425
426
512

1904
1904-01
01
481

02
481

1904-02
01
481

02
481

150.000
1.000
1.000.000

Izvori finansiranja za funkciju 410:


Prihodi iz budeta

321.457.000

Ukupno za funkciju 410:

321.457.000

Izvori finansiranja za glavu 3.22:


Prihodi iz budeta

321.457.000

Svega za glavu 3.22:

321.457.000

KANCELARIJA ZA SARADNJU S CRKVAMA I VERSKIM


ZAJEDNICAMA
Verske i druge usluge zajednice
Ureenje i nadzor sistema kulture, nevladinih organizacija i
verskih zajednica
Ureenje saradnje drave sa crkvama i verskim zajednicama
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade trokova za zaposlene
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Maine i oprema

24.765.000
4.433.000
364.000
1.400.000
1.600.000
41.000
1.780.000
2.209.000
5.049.000
100.000
3.450.000
340.000

Svega za program 1901-01:

45.531.000

Svega za glavni program 1901:

45.531.000

Pomo verskim i drugim posebnim zajednicama


Ostvarivanje saradnje drave sa crkvama i verskim zajednicama
Unapreenje verske kulture, verskih sloboda i tolerancije
Dotacije nevladinim organizacijama

41.065.000

Svega za projekat 01:

41.065.000

Zatita verskog, kulturnog i nacionalnog identiteta


Dotacije nevladinim organizacijama

155.715.000

Svega za projekat 02:

155.715.000

Svega za program 1904-01:

196.780.000

Versko obrazovanje
Srednjokolsko obrazovanje
Dotacije nevladinim organizacijama

110.957.000

Svega za projekat 01:

110.957.000

Visoko teoloko obrazovanje


Dotacije nevladinim organizacijama
Svega za projekat 02:
Svega za program 1904-02:

1904-03

2.660.000
400.000
5.400.000
98.000.000

Pomo crkvama i verskim zajednicama

56.455.000
56.455.000
167.412.000

- 69 Razdeo

Glava

Ekonomska
Glavni program / program
Funkcija
klasifi/ projekat
kacija

OPIS

Ukupna sredstv

7
01
481

02
481

03

481

2501
2501
489

01

01

3.24
110
411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
482
512
515
01

01

01
05
06

Pomo za gradnju, odravanje, hitne sanacije i rekonstrukciju


hramova u nerazvijenim podrujima
Dotacije nevladinim organizacijama

182.900.000

Svega za projekat 01:

182.900.000

Pomo svetenstvu i monatvu na Kosovu i Metohiji


Dotacije nevladinim organizacijama

58.992.000

Svega za projekat 02:

58.992.000

Pomo svetenicima, monasima i verskim slubenicima u


pograninim i ekonomski nerazvijenim podrujima i radi
regulisanja doprinosa za penzijsko - invalidsko i zdravstveno
osiguranje
Dotacije nevladinim organizacijama

150.416.000

Svega za projekat 03:

150.416.000

Svega za program 1904-03:

392.308.000

Svega za glavni program 1904:

756.500.000

Nacionalni investicioni plan


Nefinansijska imovina koja se finansira iz Nacionalnog
investicionog plana
Rashodi koji se finansiraju iz sredstva za realizaciju Nacionalnog
investicionog plana
Raspored i korienje sredstava ove aproprijacije vrie se po
posebnom aktu Vlade

17.796.000

Svega za program 2501:

17.796.000

Svega za glavni program 2501:

17.796.000

Izvori finansiranja za funkciju 840:


Prihodi iz budeta

819.827.000

Ukupno za funkciju 840:

819.827.000

Izvori finansiranja za glavu 3.23:


Prihodi iz budeta

819.827.000

Svega za glavu 3.23:

819.827.000

KANCELARIJA ZA BRZI ODGOVOR


Izvrni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni
poslovi
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade trokova za zaposlene
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Porezi, obavezne takse i kazne
Maine i oprema
Nematerijalna imovina

19.932.000
3.568.000
1.000
1.000
750.000
1.000
1.500.000
1.000.000
700.000
250.000
100.000
1.200.000
1.000
1.500.000
1.000

Izvori finansiranja za funkciju 110:


Prihodi iz budeta

30.505.000

Ukupno za funkciju 110:

30.505.000

Izvori finansiranja za glavu 3.24:


Prihodi iz budeta

30.505.000

Svega za glavu 3.24:

30.505.000

Izvori finansiranja za razdeo 3:


Prihodi iz budeta
Donacije od inostranih zemalja
Donacije od meunarodnih organizacija

8.818.950.000
29.409.000
2.000

- 70 Razdeo

Glava

Ekonomska
Glavni program / program
Funkcija
klasifi/ projekat
kacija

OPIS

7
08
15

8
Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca
Neutroena sredstva od donacija iz prethodnih godina
UKUPNO ZA RAZDEO 3:

4
330
411
412
413
414
415
416
421
422
423
425
426
462
512
515
01

01

5
330
411
412
413
414
415
416
421
422
423
425
426
482
483
512
01

01

6
330
413
414
421
423
483
01
04
13

Ukupna sredstv

9
80.000.000
7.666.000
8.936.027.000

USTAVNI SUD
Sudovi
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade trokova za zaposlene
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Dotacije meunarodnim organizacijama
Maine i oprema
Nematerijalna imovina

229.200.000
40.700.000
300.000
650.000
5.750.000
600.000
2.100.000
4.007.000
8.200.000
100.000
2.000.000
600.000
2.300.000
1.400.000

Izvori finansiranja za funkciju 330:


Prihodi iz budeta

297.907.000

Ukupno za funkciju 330:

297.907.000

Izvori finansiranja za razdeo 4:


Prihodi iz budeta

297.907.000

UKUPNO ZA RAZDEO 4:

297.907.000

VISOKI SAVET SUDSTVA


Sudovi
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade trokova za zaposlene
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Porezi, obavezne takse i kazne
Novane kazne i penali po reenju sudova
Maine i oprema

72.600.000
13.000.000
300.000
1.300.000
5.000.000
470.000
1.800.000
3.191.000
10.500.000
200.000
2.900.000
1.000
1.080.000
2.000.000

Izvori finansiranja za funkciju 330:


Prihodi iz budeta

114.342.000

Ukupno za funkciju 330:

114.342.000

Izvori finansiranja za razdeo 5:


Prihodi iz budeta

114.342.000

UKUPNO ZA RAZDEO 5:

114.342.000

SUDOVI
Sudovi
Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima
Stalni trokovi
Usluge po ugovoru
Novane kazne i penali po reenju sudova

5.000.000
3.000.000
156.501.000
2.000.000
400.000.000

Izvori finansiranja za funkciju 330:


Prihodi iz budeta
Sopstveni prihodi budetskih korisnika
Nerasporeeni viak prihoda iz ranijih godina

500.001.000
50.000.000
16.500.000

- 71 Razdeo

Glava

Ekonomska
Glavni program / program
Funkcija
klasifi/ projekat
kacija

9
566.501.000

Izvori finansiranja :
Prihodi iz budeta
Sopstveni prihodi budetskih korisnika
Nerasporeeni viak prihoda iz ranijih godina

500.001.000
50.000.000
16.500.000

Svega :

566.501.000

VRHOVNI KASACIONI SUD


Sudovi
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade trokova za zaposlene
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Porezi, obavezne takse i kazne
Novane kazne i penali po reenju sudova
Maine i oprema

294.305.000
51.490.000
498.000
401.000
11.401.000
6.702.000
37.797.000
3.500.000
4.000.000
10.000.000
6.000.000
201.000
2.000
2.000.000

Izvori finansiranja za funkciju 330:


Prihodi iz budeta
Sopstveni prihodi budetskih korisnika

272.495.000
155.802.000

Ukupno za funkciju 330:

428.297.000

Izvori finansiranja za glavu 6.1:


Prihodi iz budeta
Sopstveni prihodi budetskih korisnika

272.495.000
155.802.000

Svega za glavu 6.1:

428.297.000

411
412
413
414
415
416
421
422
423
425
426
482
483
512

UPRAVNI SUD
Sudovi
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade trokova za zaposlene
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Porezi, obavezne takse i kazne
Novane kazne i penali po reenju sudova
Maine i oprema

219.357.000
39.191.000
302.000
1.202.000
14.322.000
5.169.000
7.242.000
2.002.000
4.934.000
2.467.000
9.855.000
402.000
3.000
2.019.000

01
04
13

Izvori finansiranja za funkciju 330:


Prihodi iz budeta
Sopstveni prihodi budetskih korisnika
Nerasporeeni viak prihoda iz ranijih godina

232.176.000
69.568.000
6.723.000

Ukupno za funkciju 330:

308.467.000

Izvori finansiranja za glavu 6.2:


Prihodi iz budeta
Sopstveni prihodi budetskih korisnika
Nerasporeeni viak prihoda iz ranijih godina

232.176.000
69.568.000
6.723.000

Svega za glavu 6.2:

308.467.000

6.1
330
411
412
413
414
415
416
421
422
423
425
426
482
483
512
01
04

01
04

6.2
330

01
04
13

330

Ukupna sredstv

Ukupno za funkciju 330:


01
04
13

6.3

OPIS

PRIVREDNI APELACIONI SUD


Sudovi

- 72 Razdeo

Glava

Ekonomska
Glavni program / program
Funkcija
klasifi/ projekat
kacija

OPIS

Ukupna sredstv

411
412
413
414
415
416
421
422
423
425
426
482
483
512
515

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)


Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade trokova za zaposlene
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Porezi, obavezne takse i kazne
Novane kazne i penali po reenju sudova
Maine i oprema
Nematerijalna imovina

180.878.000
32.379.000
202.000
602.000
14.623.000
2.899.000
1.655.000
4.184.000
2.126.000
502.000
5.242.000
4.000
3.000
5.586.000
922.000

01
04
13

Izvori finansiranja za funkciju 330:


Prihodi iz budeta
Sopstveni prihodi budetskih korisnika
Nerasporeeni viak prihoda iz ranijih godina

184.478.000
67.114.000
215.000

Ukupno za funkciju 330:

251.807.000

Izvori finansiranja za glavu 6.3:


Prihodi iz budeta
Sopstveni prihodi budetskih korisnika
Nerasporeeni viak prihoda iz ranijih godina

184.478.000
67.114.000
215.000

Svega za glavu 6.3:

251.807.000

VII PREKRAJNI SUD


Sudovi
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade trokova za zaposlene
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Porezi, obavezne takse i kazne
Novane kazne i penali po reenju sudova
Naknada tete za povrede ili tetu nanetu od strane dravnih organa
Maine i oprema

331.245.000
59.293.000
501.000
1.053.000
20.612.000
7.448.000
8.693.000
4.692.000
2.270.000
1.884.000
8.637.000
81.000
55.000
209.000
1.538.000

Izvori finansiranja za funkciju 330:


Prihodi iz budeta
Sopstveni prihodi budetskih korisnika
Nerasporeeni viak prihoda iz ranijih godina

337.901.000
107.752.000
2.558.000

Ukupno za funkciju 330:

448.211.000

Izvori finansiranja za glavu 6.4:


Prihodi iz budeta
Sopstveni prihodi budetskih korisnika
Nerasporeeni viak prihoda iz ranijih godina

337.901.000
107.752.000
2.558.000

Svega za glavu 6.4:

448.211.000

01
04
13

6.4
330
411
412
413
414
415
416
421
422
423
425
426
482
483
485
512
01
04
13

01
04
13

6.5
330
411

412

APELACIONI SUDOVI
Sudovi
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Deo sredstava ove aproprijacije u iznosu od 460.000.000 dinara
namenjen je za plate sudija, a sredstva u iznosu od 452.000.000 dinara
za plate sudijskog osoblja
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Deo sredstava ove aproprijacije u iznosu od 82.000.000 dinara

1.107.201.000

200.001.000

- 73 Razdeo

Glava

Ekonomska
Glavni program / program
Funkcija
klasifi/ projekat
kacija

413
414
415
416
421
422
423
425
426
482
483
01
04
13

01
04
13

6.6
330
411

412

413
414
415
416
421
422
423
425
426
482
483
01
04
13

01
04
13

6.7
330
411

412

OPIS

Ukupna sredstv

8
namenjen je za doprinose za sudije, a sredstva u iznosu od 83.000.000
dinara za doprinose za sudijsko osoblje
Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade trokova za zaposlene
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Porezi, obavezne takse i kazne
Novane kazne i penali po reenju sudova

351.000
1.000
43.001.000
1.451.000
22.087.000
1.034.000
8.961.000
3.255.000
11.214.000
70.000
1.000

Izvori finansiranja za funkciju 330:


Prihodi iz budeta
Sopstveni prihodi budetskih korisnika
Nerasporeeni viak prihoda iz ranijih godina

1.078.450.000
313.036.000
7.142.000

Ukupno za funkciju 330:

1.398.628.000

Izvori finansiranja za glavu 6.5:


Prihodi iz budeta
Sopstveni prihodi budetskih korisnika
Nerasporeeni viak prihoda iz ranijih godina

1.078.450.000
313.036.000
7.142.000

Svega za glavu 6.5:

1.398.628.000

VII SUDOVI
Sudovi
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Deo sredstava ove aproprijacije u iznosu od 699.500.000 dinara
namenjen je za plate sudija, a sredstva u iznosu od 1.083.710.000
dinara za plate sudijskog osoblja
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Deo sredstava ove aproprijacije u iznosu od 125.400.000 dinara
namenjen je za doprinose za sudije, a sredstva u iznosu od
193.719.000 dinara za doprinose za sudijsko osoblje
Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade trokova za zaposlene
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Porezi, obavezne takse i kazne
Novane kazne i penali po reenju sudova

2.082.711.000

372.720.000

1.431.000
1.000
32.701.000
2.206.000
143.836.000
2.417.000
511.698.000
13.334.000
30.531.000
506.000
1.000

Izvori finansiranja za funkciju 330:


Prihodi iz budeta
Sopstveni prihodi budetskih korisnika
Nerasporeeni viak prihoda iz ranijih godina

2.255.829.000
876.106.000
62.158.000

Ukupno za funkciju 330:

3.194.093.000

Izvori finansiranja za glavu 6.6:


Prihodi iz budeta
Sopstveni prihodi budetskih korisnika
Nerasporeeni viak prihoda iz ranijih godina

2.255.829.000
876.106.000
62.158.000

Svega za glavu 6.6:

3.194.093.000

OSNOVNI SUDOVI
Sudovi
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Deo sredstava ove aproprijacije u iznosu od 2.035.000.000 dinara
namenjen je za plate sudija, a sredstva u iznosu od 3.624.000.000
dinara za plate sudijskog osoblja
Socijalni doprinosi na teret poslodavca

6.564.201.000

1.174.833.000

- 74 Razdeo

Glava

Ekonomska
Glavni program / program
Funkcija
klasifi/ projekat
kacija

413
414
415
416
421
422
423
425
426
482
483
01
04
13

01
04
13

6.8
330
411

412

413
414
415
416
421
422
423
425
426
482
483
01
04
13

OPIS

Ukupna sredstv

Deo sredstava ove aproprijacije u iznosu od 365.000.000 dinara


namenjen je za doprinose za sudije, a sredstva u iznosu od
647.332.000 dinara za doprinose za sudijsko osoblje
Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade trokova za zaposlene
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Porezi, obavezne takse i kazne
Novane kazne i penali po reenju sudova
Izvori finansiranja za funkciju 330:
Prihodi iz budeta
Sopstveni prihodi budetskih korisnika
Nerasporeeni viak prihoda iz ranijih godina

6.941.068.000
2.037.227.000
160.775.000

Ukupno za funkciju 330:

9.139.070.000

Izvori finansiranja za glavu 6.7:


Prihodi iz budeta
Sopstveni prihodi budetskih korisnika
Nerasporeeni viak prihoda iz ranijih godina

6.941.068.000
2.037.227.000
160.775.000

Svega za glavu 6.7:

9.139.070.000

PRIVREDNI SUDOVI
Sudovi
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Deo sredstava ove aproprijacije u iznosu od 309.000.000 dinara
namenjen je za plate sudija, a sredstva u iznosu od 511.500.000 dinara
za plate sudijskog osoblja
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Deo sredstava ove aproprijacije u iznosu od 54.799.600 dinara
namenjen je za doprinose za sudije, a sredstva u iznosu od 90.802.400
dinara za doprinose za sudijsko osoblje
Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade trokova za zaposlene
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Porezi, obavezne takse i kazne
Novane kazne i penali po reenju sudova
Izvori finansiranja za funkciju 330:
Prihodi iz budeta
Sopstveni prihodi budetskih korisnika
Nerasporeeni viak prihoda iz ranijih godina
Ukupno za funkciju 330:

01
04
13

6.9
330
411

4.901.000
1.000
106.001.000
10.451.000
351.815.000
5.704.000
754.219.000
28.744.000
137.132.000
1.067.000
1.000

Izvori finansiranja za glavu 6.8:


Prihodi iz budeta
Sopstveni prihodi budetskih korisnika
Nerasporeeni viak prihoda iz ranijih godina

950.901.000

168.903.000

757.000
1.000
8.001.000
1.331.000
44.450.000
2.294.000
12.714.000
11.213.000
22.830.000
338.000
1.000
967.432.000
243.459.000
12.843.000
1.223.734.000
967.432.000
243.459.000
12.843.000

Svega za glavu 6.8:

1.223.734.000

PREKRAJNI SUDOVI
Sudovi
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Deo sredstava ove aproprijacije u iznosu od 650.000.000 dinara
namenjen je za plate sudija, a sredstva u iznosu od 1.139.302.000
dinara za plate sudijskog osoblja

2.059.303.000

- 75 Razdeo

Glava

Ekonomska
Glavni program / program
Funkcija
klasifi/ projekat
kacija

OPIS

7
412

413
414
415
416
421
422
423
425
426
482
483
01
04
13

01
04
13

01
04
13

7
330
411
412
413
414
415
416
421
422
423
425
426
482
483
512
01

01

8
330
421
423
483
01

8
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Deo sredstava ove aproprijacije u iznosu od 116.000.000 dinara
namenjen je za doprinose za sudije, a sredstva u iznosu od
203.112.000 dinara za doprinose za sudijsko osoblje
Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade trokova za zaposlene
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Porezi, obavezne takse i kazne
Novane kazne i penali po reenju sudova

Ukupna sredstv

9
367.413.000

2.501.000
1.000
25.001.000
3.071.000
130.241.000
3.222.000
24.336.000
8.044.000
38.311.000
96.000
1.000

Izvori finansiranja za funkciju 330:


Prihodi iz budeta
Sopstveni prihodi budetskih korisnika
Nerasporeeni viak prihoda iz ranijih godina

2.127.815.000
498.940.000
34.786.000

Ukupno za funkciju 330:

2.661.541.000

Izvori finansiranja za glavu 6.9:


Prihodi iz budeta
Sopstveni prihodi budetskih korisnika
Nerasporeeni viak prihoda iz ranijih godina

2.127.815.000
498.940.000
34.786.000

Svega za glavu 6.9:

2.661.541.000

Izvori finansiranja za razdeo 6:


Prihodi iz budeta
Sopstveni prihodi budetskih korisnika
Nerasporeeni viak prihoda iz ranijih godina

14.897.645.000
4.419.004.000
303.700.000

UKUPNO ZA RAZDEO 6:

19.620.349.000

DRAVNO VEE TUILACA


Sudovi
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade trokova za zaposlene
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Porezi, obavezne takse i kazne
Novane kazne i penali po reenju sudova
Maine i oprema

43.621.000
7.808.000
120.000
198.000
3.350.000
100.000
756.000
1.224.000
8.260.000
100.000
800.000
48.000
5.000
330.000

Izvori finansiranja za funkciju 330:


Prihodi iz budeta

66.720.000

Ukupno za funkciju 330:

66.720.000

Izvori finansiranja za razdeo 7:


Prihodi iz budeta

66.720.000

UKUPNO ZA RAZDEO 7:

66.720.000

JAVNA TUILATVA
Sudovi
Stalni trokovi
Usluge po ugovoru
Novane kazne i penali po reenju sudova
Izvori finansiranja za funkciju 330:
Prihodi iz budeta

4.250.000
1.393.000
4.750.000
10.393.000

- 76 Razdeo

Glava

Ekonomska
Glavni program / program
Funkcija
klasifi/ projekat
kacija

01

8.1

Ukupno za funkciju 330:

10.393.000

Izvori finansiranja :
Prihodi iz budeta

10.393.000

Svega :

10.393.000

411
412
413
414
415
416
421
422
423
425
426
482
483
512

100.000.000
18.000.000
400.000
1.000.000
6.110.000
1.426.000
1.500.000
5.683.000
2.365.000
1.400.000
3.500.000
400.000
10.000
1.246.000

01
04
13

Izvori finansiranja za funkciju 330:


Prihodi iz budeta
Sopstveni prihodi budetskih korisnika
Nerasporeeni viak prihoda iz ranijih godina

142.204.000
726.000
110.000

Ukupno za funkciju 330:

143.040.000

Izvori finansiranja za glavu 8.1:


Prihodi iz budeta
Sopstveni prihodi budetskih korisnika
Nerasporeeni viak prihoda iz ranijih godina

142.204.000
726.000
110.000

Svega za glavu 8.1:

143.040.000

01
04
13

8.2
411
412
413
414
415
416
421
422
423
425
426
482
483
512

TUILATVO ZA RATNE ZLOINE


Sudovi
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade trokova za zaposlene
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Porezi, obavezne takse i kazne
Novane kazne i penali po reenju sudova
Maine i oprema

90.001.000
16.003.000
101.000
301.000
2.001.000
251.000
2.501.000
2.498.000
3.351.000
651.000
1.001.000
151.000
2.000
827.000

01
04
13

Izvori finansiranja za funkciju 330:


Prihodi iz budeta
Sopstveni prihodi budetskih korisnika
Nerasporeeni viak prihoda iz ranijih godina

112.124.000
16.000
7.500.000

Ukupno za funkciju 330:

119.640.000

Izvori finansiranja za glavu 8.2:


Prihodi iz budeta
Sopstveni prihodi budetskih korisnika
Nerasporeeni viak prihoda iz ranijih godina

112.124.000
16.000
7.500.000

Svega za glavu 8.2:

119.640.000

330

01
04
13

330

Ukupna sredstv

REPUBLIKO JAVNO TUILATVO


Sudovi
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade trokova za zaposlene
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Porezi, obavezne takse i kazne
Novane kazne i penali po reenju sudova
Maine i oprema

330

8.3

OPIS

TUILATVO ZA ORGANIZOVANI KRIMINAL


Sudovi

- 77 Razdeo

Glava

Ekonomska
Glavni program / program
Funkcija
klasifi/ projekat
kacija

OPIS

Ukupna sredstv

411
412
413
414
415
416
421
422
423
425
426
482
512

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)


Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade trokova za zaposlene
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Porezi, obavezne takse i kazne
Maine i oprema

177.000.000
31.683.000
300.000
702.000
10.000.000
400.000
4.500.000
2.278.000
9.959.000
1.500.000
6.000.000
600.000
2.000.000

01
13

Izvori finansiranja za funkciju 330:


Prihodi iz budeta
Nerasporeeni viak prihoda iz ranijih godina

240.422.000
6.500.000

Ukupno za funkciju 330:

246.922.000

Izvori finansiranja za glavu 8.3:


Prihodi iz budeta
Nerasporeeni viak prihoda iz ranijih godina

240.422.000
6.500.000

Svega za glavu 8.3:

246.922.000

01
13

8.4
330
411

412

413
414
415
416
421
422
423
425
426
482
01

01

8.5
330
411

412

APELACIONA JAVNA TUILATVA


Sudovi
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Deo sredstava ove aproprijacije u iznosu od 154.238.000 dinara
namenjen je za plate javnih tuilaca i zamenike javnih tuilaca, a
sredstva u iznosu od 80.000.000 dinara za plate osoblja u javnom
tuilatvu
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Deo sredstava ove aproprijacije u iznosu od 27.000.000 dinara
namenjen je za doprinose za javne tuioce i zamenike javnih tuilaca, a
sredstva u iznosu od 14.100.000 dinara za doprinose za osoblje u
javnom tuilatvu
Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade trokova za zaposlene
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Porezi, obavezne takse i kazne

234.238.000

41.100.000

2.000.000
300.000
21.794.000
206.000
12.500.000
1.500.000
2.822.000
2.500.000
6.000.000
100.000

Izvori finansiranja za funkciju 330:


Prihodi iz budeta

325.060.000

Ukupno za funkciju 330:

325.060.000

Izvori finansiranja za glavu 8.4:


Prihodi iz budeta

325.060.000

Svega za glavu 8.4:

325.060.000

VIA JAVNA TUILATVA


Sudovi
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Deo sredstava ove aproprijacije u iznosu od 470.198.000 dinara
namenjen je za plate javnih tuilaca i zamenike javnih tuilaca, a
sredstva u iznosu od 245.000.000 dinara za plate osoblja u javnom
tuilatvu
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Deo sredstava ove aproprijacije u iznosu od 84.147.000 dinara
namenjen je za doprinose za javne tuioce i zamenike javnih tuilaca, a
sredstva u iznosu od 44.999.000 dinara za doprinose za osoblje u
javnom tuilatvu

715.198.000

129.146.000

- 78 Razdeo

Glava

Ekonomska
Glavni program / program
Funkcija
klasifi/ projekat
kacija

7
413
414
415
416
421
422
423
425
426
482
01

01

8.6
330
411

412

413
414
415
416
421
422
423
425
426
482
01

01

01
04
13

9
330
411
412
413
414
415
416
421
422
423

OPIS

Ukupna sredstv

Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade trokova za zaposlene
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Porezi, obavezne takse i kazne

4.000.000
2.000.000
21.000.000
1.700.000
27.288.000
4.000.000
10.519.000
5.090.000
14.981.000
700.000

Izvori finansiranja za funkciju 330:


Prihodi iz budeta

935.622.000

Ukupno za funkciju 330:

935.622.000

Izvori finansiranja za glavu 8.5:


Prihodi iz budeta

935.622.000

Svega za glavu 8.5:

935.622.000

OSNOVNA JAVNA TUILATVA


Sudovi
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Deo sredstava ove aproprijacije u iznosu od 790.263.000 dinara
namenjen je za plate javnih tuilaca i zamenike javnih tuilaca, a
sredstva u iznosu od 520.000.000 dinara za plate osoblja u javnom
tuilatvu
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Deo sredstava ove aproprijacije u iznosu od 141.457.000 dinara
namenjen je za doprinose za javne tuioce i zamenike javnih tuilaca, a
sredstva u iznosu od 93.080.000 dinara za doprinose za osoblje u
javnom tuilatvu
Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade trokova za zaposlene
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Porezi, obavezne takse i kazne

1.310.263.000

234.537.000

7.000.000
1.500.000
40.682.000
3.395.000
40.800.000
3.710.000
16.479.000
7.500.000
28.510.000
800.000

Izvori finansiranja za funkciju 330:


Prihodi iz budeta

1.695.176.000

Ukupno za funkciju 330:

1.695.176.000

Izvori finansiranja za glavu 8.6:


Prihodi iz budeta

1.695.176.000

Svega za glavu 8.6:

1.695.176.000

Izvori finansiranja za razdeo 8:


Prihodi iz budeta
Sopstveni prihodi budetskih korisnika
Nerasporeeni viak prihoda iz ranijih godina

3.461.001.000
742.000
14.110.000

UKUPNO ZA RAZDEO 8:

3.475.853.000

REPUBLIKO JAVNO PRAVOBRANILATVO


Sudovi
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade trokova za zaposlene
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru

161.000.000
30.000.000
350.000
600.000
6.500.000
1.300.000
13.700.000
563.000
32.925.000

- 79 Razdeo

Glava

Ekonomska
Glavni program / program
Funkcija
klasifi/ projekat
kacija

OPIS

Ukupna sredstv

7
425
426
512

Tekue popravke i odravanje


Materijal
Maine i oprema

1.300.000
2.000.000
601.000

Izvori finansiranja za funkciju 330:


Prihodi iz budeta

250.839.000

Ukupno za funkciju 330:

250.839.000

Izvori finansiranja za razdeo 9:


Prihodi iz budeta

250.839.000

UKUPNO ZA RAZDEO 9:

250.839.000

ZATITNIK GRAANA
Ostale opte usluge
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade trokova za zaposlene
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Dotacije meunarodnim organizacijama
Porezi, obavezne takse i kazne
Maine i oprema
Nematerijalna imovina

104.602.000
17.721.000
5.750.000
3.450.000
250.000
8.800.000
6.424.000
13.167.000
300.000
6.501.000
1.000.000
200.000
3.114.000
1.444.000

01
05
15

Izvori finansiranja za funkciju 133:


Prihodi iz budeta
Donacije od inostranih zemalja
Neutroena sredstva od donacija iz prethodnih godina

163.824.000
7.806.000
1.093.000

Ukupno za funkciju 133:

172.723.000

01
05
15

Izvori finansiranja za razdeo 10:


Prihodi iz budeta
Donacije od inostranih zemalja
Neutroena sredstva od donacija iz prethodnih godina

163.824.000
7.806.000
1.093.000

UKUPNO ZA RAZDEO 10:

172.723.000

01

01

10
133
411
412
414
415
416
421
422
423
425
426
462
482
512
515

11
160
411
412
413
414
415
416
421
422
423
425
426
482
512
515

POVERENIK ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAAJA I ZATITU


PODATAKA O LINOSTI
Opte javne usluge koje nisu klasifikovane na drugom mestu
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade trokova za zaposlene
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Porezi, obavezne takse i kazne
Maine i oprema
Nematerijalna imovina

91.250.000
16.343.000
250.000
1.086.000
2.150.000
180.000
4.980.000
3.351.000
14.602.000
1.720.000
4.300.000
400.000
1.900.000
331.000

01
05
15

Izvori finansiranja za funkciju 160:


Prihodi iz budeta
Donacije od inostranih zemalja
Neutroena sredstva od donacija iz prethodnih godina

137.445.000
4.298.000
1.100.000

Ukupno za funkciju 160:

142.843.000

01

Izvori finansiranja za razdeo 11:


Prihodi iz budeta

137.445.000

- 80 Razdeo

Glava

Ekonomska
Glavni program / program
Funkcija
klasifi/ projekat
kacija

7
05
15

OPIS

Ukupna sredstv

Donacije od inostranih zemalja


Neutroena sredstva od donacija iz prethodnih godina
UKUPNO ZA RAZDEO 11:

12
160
411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
462
481
482
511
512
515
01
05
06
15

01
05
06
15

13
110
411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
462
482
483
512
513
515
01
05
15

4.298.000
1.100.000
142.843.000

POVERENIK ZA ZATITU RAVNOPRAVNOSTI


Opte javne usluge koje nisu klasifikovane na drugom mestu
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade trokova za zaposlene
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Dotacije meunarodnim organizacijama
Dotacije nevladinim organizacijama
Porezi, obavezne takse i kazne
Zgrade i graevinski objekti
Maine i oprema
Nematerijalna imovina

33.204.000
5.940.000
100.000
500.000
3.000.000
300.000
4.848.000
3.713.000
15.436.000
561.000
400.000
4.900.000
123.000
2.860.000
100.000
200.000
1.000.000
677.000

Izvori finansiranja za funkciju 160:


Prihodi iz budeta
Donacije od inostranih zemalja
Donacije od meunarodnih organizacija
Neutroena sredstva od donacija iz prethodnih godina

76.141.000
1.044.000
1.000
676.000

Ukupno za funkciju 160:

77.862.000

Izvori finansiranja za razdeo 12:


Prihodi iz budeta
Donacije od inostranih zemalja
Donacije od meunarodnih organizacija
Neutroena sredstva od donacija iz prethodnih godina

76.141.000
1.044.000
1.000
676.000

UKUPNO ZA RAZDEO 12:

77.862.000

DRAVNA REVIZORSKA INSTITUCIJA


Izvrni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni
poslovi
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade trokova za zaposlene
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Dotacije meunarodnim organizacijama
Porezi, obavezne takse i kazne
Novane kazne i penali po reenju sudova
Maine i oprema
Ostale nekretnine i oprema
Nematerijalna imovina

342.000.000
58.370.000
1.000
600.000
13.840.000
161.000
11.033.000
12.210.000
5.860.000
201.000
1.335.000
7.820.000
100.000
750.000
1.000
21.113.000
500.000
5.100.000

Izvori finansiranja za funkciju 110:


Prihodi iz budeta
Donacije od inostranih zemalja
Neutroena sredstva od donacija iz prethodnih godina

463.472.000
3.000
17.520.000

- 81 Razdeo

Glava

Ekonomska
Glavni program / program
Funkcija
klasifi/ projekat
kacija

OPIS

01
05
15

14
110
411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
483
512
01

01

15
310
411

412

413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
462
482
483
485
511
512
551

Ukupna sredstv

Ukupno za funkciju 110:

480.995.000

Izvori finansiranja za razdeo 13:


Prihodi iz budeta
Donacije od inostranih zemalja
Neutroena sredstva od donacija iz prethodnih godina

463.472.000
3.000
17.520.000

UKUPNO ZA RAZDEO 13:

480.995.000

FISKALNI SAVET
Izvrni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni
poslovi
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade trokova za zaposlene
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Novane kazne i penali po reenju sudova
Maine i oprema

15.000.000
2.700.000
40.000
1.000
400.000
1.000
900.000
850.000
10.500.000
1.000
100.000
600.000
1.000
400.000

Izvori finansiranja za funkciju 110:


Prihodi iz budeta

31.494.000

Ukupno za funkciju 110:

31.494.000

Izvori finansiranja za razdeo 14:


Prihodi iz budeta

31.494.000

UKUPNO ZA RAZDEO 14:

31.494.000

MINISTARSTVO UNUTRANJIH POSLOVA


Policijske usluge
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Deo sredstava ove aproprijacije u iznosu od 204.350.000 dinara
namenjen je za plate 500 vatrogasaca iji se prijem planira tokom
2013. godine u skladu sa Odlukom Republikog taba za vanredne
situacije
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Deo sredstava ove aproprijacije u iznosu od 50.791.000 dinara
namenjen je za obaveze po osnovu doprinosa za 500 vatrogasaca iji
se prijem planira tokom 2013. godine u skladu sa Odlukom
Republikog taba za vanredne situacije
Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade trokova za zaposlene
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Dotacije meunarodnim organizacijama
Porezi, obavezne takse i kazne
Novane kazne i penali po reenju sudova
Naknada tete za povrede ili tetu nanetu od strane dravnih organa
Zgrade i graevinski objekti
Maine i oprema
Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju
Nacionalnog investicionog plana
Raspored i korienje sredstava ove aproprijacije vrie se po
posebnom aktu Vlade

40.230.785.000

9.883.245.000

207.908.000
6.840.000.000
1.387.690.000
300.000.000
2.008.188.000
1.289.884.000
258.112.000
134.284.000
1.097.613.000
3.938.145.000
20.753.000
33.080.000
525.446.000
33.300.000
237.000.000
374.449.000
2.050.000

- 82 Razdeo

Glava

Ekonomska
Glavni program / program
Funkcija
klasifi/ projekat
kacija

OPIS

8
Svega :

2601
2601-12
01
512

2602
2602-09
09

411
412
512

2602-13
09
411
412

10
411
412

15

411
412
512

16

411
412
512

17

411
412
512

25

PRVA KOMPONENTA INSTRUMENTA ZA PRETPRISTUPNU


POMO EU - PODRKA TRANZICIJI I IZGRADNJA INSTITUCIJA
PROJEKTI KOJI SE FINANSIRAJU IZ IPA 2012
Reforma policije i upravljanje migracijama
Maine i oprema

Ukupna sredstv

9
68.801.932.000

15.100.000

Svega za projekat 01:

15.100.000

Svega za program 2601-12:

15.100.000

Svega za glavni program 2601:

15.100.000

DRUGA KOMPONENTA INSTRUMENTA ZA PRETPRISTUPNU


POMO EU - PREKOGRANINA SARADNJA
PROGRAMI PREKOGRANINE SARADNJE KOJI SE FINANSIRAJU
IZ IPA 2009
Prekogranina saradnja Bugarska-Srbija 2009 - Jaanje
kapaciteta u oblasti prekograninog organizovanog kriminala na
polju suzbijanja narkotika
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Maine i oprema

509.000
89.000
1.000.000

Svega za projekat 09:

1.598.000

Svega za program 2602-09:

1.598.000

PROGRAMI PREKOGRANINE SARADNJE KOJI SE FINANSIRAJU


IZ IPA 2013
Prekogranina saradnja Maarska-Srbija 2013 - Studija
izvodljivosti maarsko - srpske mree protivgradne zatite
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na teret poslodavca

640.000
160.000

Svega za projekat 09:

800.000

Prekogranina saradnja Srbija-Crna Gora 2012 - Prekogranina


kontrola poplava i spaavanja
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na teret poslodavca

1.262.000
316.000

Svega za projekat 10:

1.578.000

Prekogranina saradnja Rumunija-Srbija 2013 - Poboljanje


sposobnosti Rumunije i Srbije pri reagovanju u vanrednim
situacijama
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Maine i oprema

1.920.000
480.000
4.710.000

Svega za projekat 15:

7.110.000

Prekogranina saradnja Rumunija-Srbija 2013 - Jaanje


zajednikog upravljanja u vanrednim situacijama u pograninoj
oblasti Rumunija - Republika Srbija
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Maine i oprema

960.000
240.000
6.856.000

Svega za projekat 16:

8.056.000

Prekogranina saradnja Rumunija-Srbija 2013 - Zajedniko


upravljanje vanrednim situacijama u Karansebe - Juno
Banatskom okrugu
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Maine i oprema

960.000
240.000
7.300.000

Svega za projekat 17:

8.500.000

Prekogranina saradnja Maarska-Srbija 2013 - Prekogranina

- 83 Razdeo

Glava

Ekonomska
Glavni program / program
Funkcija
klasifi/ projekat
kacija

411
412

27

411
412

OPIS

8
saradnja Novog Sada i Segedina u razvoju harmonizovanih
metoda i uspostavljanju zajednike baze podataka za analizu
dizajnerskih narkotika
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na teret poslodavca

01
05

15.1

2.125.000
375.000

Svega za projekat 25:

2.500.000

Prekogranina saradnja Bugarska-Srbija 2009ForensicBulSer2011-Jaanje foreznikih kapaciteta u domenu


organizovane prekogranine prevencije kriminala
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na teret poslodavca

4.839.000
855.000

Svega za projekat 27:

01
05

Ukupna sredstv

5.694.000

Svega za program 2602-13:

34.238.000

Svega za glavni program 2602:

35.836.000

Izvori finansiranja za funkciju 310:


Prihodi iz budeta
Donacije od inostranih zemalja

68.844.845.000
8.023.000

Ukupno za funkciju 310:

68.852.868.000

Izvori finansiranja :
Prihodi iz budeta
Donacije od inostranih zemalja

68.844.845.000
8.023.000

Svega :

68.852.868.000

BUDETSKI FOND ZA VANREDNE SITUACIJE


Policijske usluge
Specijalizovane usluge
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Maine i oprema

16.850.000
18.353.000
264.459.000
81.148.000

Izvori finansiranja za funkciju 310:


Prihodi iz budeta

380.810.000

Ukupno za funkciju 310:

380.810.000

01

Izvori finansiranja za glavu 15.1:


Prihodi iz budeta

380.810.000

Svega za glavu 15.1:

380.810.000

01
05

Izvori finansiranja za razdeo 15:


Prihodi iz budeta
Donacije od inostranih zemalja

69.225.655.000
8.023.000

UKUPNO ZA RAZDEO 15:

69.233.678.000

310
424
425
426
512
01

16
90
464

01

110
411
412
413
414
415

MINISTARSTVO FINANSIJA I PRIVREDE


Socijalna zatita neklasifikovana na drugom mestu
Dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja
Sredstva ove aproprijacije u iznosu od 236.774.200.000 dinara
namenjena su Republikom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje;
sredstva u iznosu od 6.950.000.000 dinara namenjena su za transfer
Nacionalnoj slubi za zapoljavanje; sredstva u iznosu od 230.000.000
dinara namenjena su za transfer Republikom fondu za zdravstveno
osiguranje za obezbeivanje sredstava za plaanje dospelih, a
neizmirenih obaveza po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno
osiguranje preduzea i restrukturiranju.

243.954.200.000

Izvori finansiranja za funkciju 90:


Prihodi iz budeta

243.954.200.000

Ukupno za funkciju 90:

243.954.200.000

Izvrni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni


poslovi
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade trokova za zaposlene

327.000.000
58.533.000
1.135.000
4.716.000
10.600.000

- 84 Razdeo

Glava

Ekonomska
Glavni program / program
Funkcija
klasifi/ projekat
kacija

7
416
421
422
423
424
425
426
462
482
512
515
541
621

622

OPIS

Ukupna sredstv

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi


Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Sredstva ove aproprijacije namenjena su za Agenciju za restituciju
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Dotacije meunarodnim organizacijama
Porezi, obavezne takse i kazne
Maine i oprema
Nematerijalna imovina
Zemljite
Nabavka domae finansijske imovine
Deo sredstava ove aproprijacije namenjen je za realizaciju lana 522.
Zakona o privrednim drutvima (Slubeni glasnik RS, br. 36/11 i
99/11)
Nabavka strane finansijske imovine
Svega :

2601
2601-08
09
423
512
515

01
10
11
14

160
481

483
484
499

01

180
463

01

8.586.000
10.000.000
20.000.000
63.000.000
408.847.000
55.400.000
13.050.000
20.408.000
500.000
6.000.000
100.000
3.513.993.000
5.253.998.000

80.000.000
9.855.866.000

PRVA KOMPONENTA INSTRUMENTA ZA PRETPRISTUPNU


POMO EU - PODRKA TRANZICIJI I IZGRADNJA INSTITUCIJA
PROJEKTI KOJI SE FINANSIRAJU IZ IPA 2008
Podrka uvoenju decentralizovanog sistema upravljanja
fondovima EU
Usluge po ugovoru
Maine i oprema
Nematerijalna imovina

2.150.000
33.368.000
5.265.000

Svega za projekat 09:

40.783.000

Svega za program 2601-08:

40.783.000

Izvori finansiranja za funkciju 110:


Prihodi iz budeta
Primanja od domaih zaduivanja
Primanja od inostranih zaduivanja
Neutroena sredstva od privatizacije iz prethodnih godina

5.112.651.000
1.918.310.000
11.040.000
2.854.648.000

Ukupno za funkciju 110:

9.896.649.000

Opte javne usluge koje nisu klasifikovane na drugom mestu


Dotacije nevladinim organizacijama
Sredstva ove aproprijacije namenjena su za finansiranje redovnog rada
politikih subjekata iji su kandidati izabrani za poslanike u Narodnoj
skuptini u skladu sa Zakonom o finansiranju politikih aktivnosti
(Slubeni glasnik RS, broj 43/11)
Novane kazne i penali po reenju sudova
Naknada tete za povrede ili tetu nastalu usled elementarnih
nepogoda ili drugih prirodnih uzroka
Sredstva rezerve
Ova aproprijacija obuhvata sredstva namenjena za stalnu rezervu u
iznosu od 2.000.000 dinara i sredstva tekue rezerve u iznosu od
609.889.000 dinara

1.142.202.000

1.099.890.000
80.000.000
611.889.000

Izvori finansiranja za funkciju 160:


Prihodi iz budeta

2.933.981.000

Ukupno za funkciju 160:

2.933.981.000

Transakcije opteg karaktera izmeu razliitih nivoa vlasti


Transferi ostalim nivoima vlasti
Deo sredstava ove aproprijacije u iznosu od 35.298.710.000 dinara
namenjen je za nenamenski transfer optinama i gradovima na osnovu
Zakona o finansiranju lokalne samouprave (Slubeni glasnik RS, br.
62/06, 47/11 i 93/12); deo sredstava u iznosu od 20.000.000 dinara
namenjen je za naknadu lanovima optinskih komisija za vraanje
zemljita
Izvori finansiranja za funkciju 180:
Prihodi iz budeta

35.393.710.000

35.393.710.000

- 85 Razdeo

Glava

Ekonomska
Glavni program / program
Funkcija
klasifi/ projekat
kacija

OPIS

8
Ukupno za funkciju 180:

410
411
412
413
414
415
416
421
422
423
424

425
426
451

454

462
472

481

482
483
485
512
621

Opti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada


Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade trokova za zaposlene
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Sredstva ove aproprijacije u iznosu od 306.000.000 dinara namenjena
su za Agenciju za privatizaciju; sredstva u iznosu od 539.000.000
dinara namenjena su za Agenciju za strana ulaganja i promociju
izvoza; sredstva u iznosu od 50.000.000 dinara namenjena su za
standardizovani set usluga, a raspored i korienje ovih sredstava
vrie se po posebnom aktu Vlade; sredstva u iznosu od 24.000.000
dinara namenjena su za ostale specijalizovane usluge
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Subvencije javnim nefinansijskim preduzeima i organizacijama
Sredstva ove aproprijacije namenjena su za subvencionisane kamate
za kredite za likvidnost privrede prema posebnom aktu Vlade, preko
Fonda za razvoj Republike Srbije; za preuzete obaveze iz ranijih
godina po Programu mera Vlade za ublaavanje negativnih efekata
svetske ekonomske krize; za program podrke malim i srednjim
preduzeima, preduzetnicima, zanatlijama i zadrugama za nabavku
opreme, a raspored i korienje ovih sredstava vrie se po posebnom
aktu Vlade; za program podrke malim i srednjim preduzeima i
preduzetnicima za rast i inovacije, a raspored i korienje ovih
sredstava vrie se po posebnom aktu Vlade; druge mere za
podsticanje domae privrede, a raspored i korienje ovih sredstava
vrie se po posebnim aktima Vlade
Subvencije privatnim preduzeima
Sredstva ove aproprijacije namenjena su za sprovoenje ugovora o
zajednikom investicionom ulaganju izmeu Republike Srbije i Fiat
Group Automobiles S.p.A; za privlaenje direktnih investicija; za druge
mere za podsticanje domae privrede,a raspored i korienje ovih
sredstava vrie se po posebnim aktima Vlade
Dotacije meunarodnim organizacijama
Naknade za socijalnu zatitu iz budeta
Sredstva ove aproprijacije namenjena su za Tranzicioni fond za
reavanje radnopravnog statusa zaposlenih koji su utvreni kao viak,
a raspored i korienje ovih sredstava vrie se po posebnom aktu
Vlade. Socijalni program se isplauje samo u preduzeima za koja je
jasno definisan budui status kroz odgovarajua akta
Dotacije nevladinim organizacijama
Sredstva ove aproprijacije namenjena su za podrku programima
omladinskog preduzetnitva u kolama, obrazovanja za preduzetnitvo
u formalnom sistemu obrazovanja, enskog preduzetnitva i socijalnog
preduzetnitva, a raspored i korienje sredstava ove aproprijacije
vrie se po posebnom aktu Vlade
Porezi, obavezne takse i kazne
Novane kazne i penali po reenju sudova
Naknada tete za povrede ili tetu nanetu od strane dravnih organa
Maine i oprema
Nabavka domae finansijske imovine
Sredstva ove aproprijacije namenjena su za Program kreditne podrke
privredi preko Fonda za razvoj Republike Srbije, a raspored i korienje
sredstava vrie se po posebnom aktu Vlade; namenske kredite za
podsticanje proizvodnje, a raspored i korienje sredstava vrie se po
posebnom aktu Vlade; ulaganja od posebnog znaaja; mere podrke
graevinskoj industriji kroz dugorono stambeno kreditiranje, a
raspored i korienje ovih sredstava vrie se po posebnom aktu
Vlade; program podsticanja proizvodnje i remonta inskih vozila, a
raspored i korienje ovih sredstava vrie se po posebnom aktu
Vlade; robne kredite za Republiku Srpsku; druge mere za podsticanje

Ukupna sredstv

9
35.393.710.000

132.000.000
23.700.000
1.400.000
3.000.000
6.000.000
385.000
15.000.000
9.531.000
253.903.000
919.000.000

9.500.000
11.300.000
2.440.000.000

12.635.936.000

6.500.000
4.986.950.000

20.000.000

1.500.000
1.000.000
1.000.000
8.000.000
7.430.000.000

- 86 Razdeo

Glava

Ekonomska
Glavni program / program
Funkcija
klasifi/ projekat
kacija

OPIS

8
domae privrede,a raspored i korienje ovih sredstava vrie se po
posebnim aktima Vlade
Svega :

2601
2601-12
05
462

01
15

473
411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
451

462
481

482
483
485
511
512
515
621

01

01
10
11
14
15

16.1

Ukupna sredstv

28.915.605.000

PRVA KOMPONENTA INSTRUMENTA ZA PRETPRISTUPNU


POMO EU - PODRKA TRANZICIJI I IZGRADNJA INSTITUCIJA
PROJEKTI KOJI SE FINANSIRAJU IZ IPA 2012
Podrka za uee u Programima EU
Dotacije meunarodnim organizacijama

100.000.000

Svega za projekat 05:

100.000.000

Svega za program 2601-12:

100.000.000

Svega za glavni program 2601:

100.000.000

Izvori finansiranja za funkciju 410:


Prihodi iz budeta
Neutroena sredstva od donacija iz prethodnih godina

29.015.350.000
255.000

Ukupno za funkciju 410:

29.015.605.000

Turizam
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade trokova za zaposlene
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Subvencije javnim nefinansijskim preduzeima i organizacijama
Raspored i korienje sredstava ove aproprijacije vrie se po
posebnom aktu Vlade
Dotacije meunarodnim organizacijama
Dotacije nevladinim organizacijama
Raspored i korienje sredstava ove aproprijacije vrie se po
posebnom aktu Vlade
Porezi, obavezne takse i kazne
Novane kazne i penali po reenju sudova
Naknada tete za povrede ili tetu nanetu od strane dravnih organa
Zgrade i graevinski objekti
Maine i oprema
Nematerijalna imovina
Nabavka domae finansijske imovine
Sredstva ove aproprijacije namenjena su za podsticanje kvaliteta
turistike ponude putem povoljnih kredita preko Fonda za razvoj
Republike Srbije, a raspored i korienje ovih sredstava vrie se po
posebnom aktu Vlade, kao i za osnivanje, poveanje osnivakog uloga
Republike Srbije i finansiranje privrednih drutava i javnih preduzea za
razvoj turizma Srbije i turistikih destinacija po Strategiji razvoja turizma
i posebnim master planovima

157.000.000
28.000.000
600.000
3.000.000
4.500.000
765.000
4.120.000
7.993.000
16.291.000
19.070.000
2.830.000
7.800.000
1.862.025.000

7.800.000
86.000.000

1.300.000
160.000
100.000
45.600.000
170.032.000
3.200.000
197.000.000

Izvori finansiranja za funkciju 473:


Prihodi iz budeta

2.625.186.000

Ukupno za funkciju 473:

2.625.186.000

Izvori finansiranja :
Prihodi iz budeta
Primanja od domaih zaduivanja
Primanja od inostranih zaduivanja
Neutroena sredstva od privatizacije iz prethodnih godina
Neutroena sredstva od donacija iz prethodnih godina

319.035.078.000
1.918.310.000
11.040.000
2.854.648.000
255.000

Svega :

323.819.331.000

UPRAVA CARINA

- 87 Razdeo

Glava

Ekonomska
Glavni program / program
Funkcija
klasifi/ projekat
kacija

110
411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
462
482
483
511
512
514
515
541

2601-12
05
462

01
05
15

01
05
15

16.2
110
411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
441
444
462
482
483
511

OPIS

Ukupna sredstv

Izvrni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni


poslovi
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade trokova za zaposlene
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Dotacije meunarodnim organizacijama
Porezi, obavezne takse i kazne
Novane kazne i penali po reenju sudova
Zgrade i graevinski objekti
Maine i oprema
Kultivisana imovina
Nematerijalna imovina
Zemljite

2.089.800.000
372.900.000
9.000.000
18.200.000
255.000.000
6.600.000
472.662.000
73.638.000
124.100.000
10.200.000
169.700.000
174.150.000
2.760.000
8.500.000
150.000.000
114.700.000
20.750.000
200.000
2.200.000
103.100.000

Svega :

4.178.160.000

PROJEKTI KOJI SE FINANSIRAJU IZ IPA 2012


Podrka za uee u Programima EU
Dotacije meunarodnim organizacijama

11.160.000

Svega za projekat 05:

11.160.000

Svega za program 2601-12:

11.160.000

Svega za glavni program 2601:

11.160.000

Izvori finansiranja za funkciju 110:


Prihodi iz budeta
Donacije od inostranih zemalja
Neutroena sredstva od donacija iz prethodnih godina

4.185.082.000
2.224.000
2.014.000

Ukupno za funkciju 110:

4.189.320.000

Izvori finansiranja za glavu 16.1:


Prihodi iz budeta
Donacije od inostranih zemalja
Neutroena sredstva od donacija iz prethodnih godina

4.185.082.000
2.224.000
2.014.000

Svega za glavu 16.1:

4.189.320.000

PORESKA UPRAVA
Izvrni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni
poslovi
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade trokova za zaposlene
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Otplate domaih kamata
Pratei trokovi zaduivanja
Dotacije meunarodnim organizacijama
Porezi, obavezne takse i kazne
Novane kazne i penali po reenju sudova
Zgrade i graevinski objekti

6.448.699.000
1.173.700.000
67.775.000
18.968.000
187.852.000
66.049.000
1.033.006.000
49.122.000
215.763.000
17.136.000
180.102.000
319.142.000
5.000
50.000
2.500.000
65.518.000
58.857.000
64.032.000

- 88 Razdeo

Glava

Ekonomska
Glavni program / program
Funkcija
klasifi/ projekat
kacija

OPIS

7
512
515

8
Maine i oprema
Nematerijalna imovina
Svega :

2601
2601-11
02
512

2601-12
05
422
462

16.3
110
411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
462
482
483
485
511
512
515
01

01

16.4
420
411
412
413
414

11.279.162.000

134.190.000

Svega za projekat 02:

134.190.000

Svega za program 2601-11:

134.190.000

PROJEKTI KOJI SE FINANSIRAJU IZ IPA 2012


Podrka za uee u Programima EU
Trokovi putovanja
Dotacije meunarodnim organizacijama

12.000.000
14.086.000

Svega za projekat 05:

26.086.000

Svega za glavni program 2601:

01

9
939.077.000
371.809.000

PRVA KOMPONENTA INSTRUMENTA ZA PRETPRISTUPNU


POMO EU - PODRKA TRANZICIJI I IZGRADNJA INSTITUCIJA
PROJEKTI KOJI SE FINANSIRAJU IZ IPA 2011
Modernizacija Poreske uprave
Maine i oprema

Svega za program 2601-12:

01

Ukupna sredstv

26.086.000
160.276.000

Izvori finansiranja za funkciju 110:


Prihodi iz budeta

11.439.438.000

Ukupno za funkciju 110:

11.439.438.000

Izvori finansiranja za glavu 16.2:


Prihodi iz budeta

11.439.438.000

Svega za glavu 16.2:

11.439.438.000

UPRAVA ZA TREZOR
Izvrni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni
poslovi
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade trokova za zaposlene
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Dotacije meunarodnim organizacijama
Porezi, obavezne takse i kazne
Novane kazne i penali po reenju sudova
Naknada tete za povrede ili tetu nanetu od strane dravnih organa
Zgrade i graevinski objekti
Maine i oprema
Nematerijalna imovina

1.041.251.000
186.385.000
440.000
20.102.000
45.000.000
5.427.000
555.726.000
11.700.000
356.206.000
13.176.000
102.514.000
73.883.000
600.000
1.464.000
500.000
200.000
4.300.000
220.365.000
66.509.000

Izvori finansiranja za funkciju 110:


Prihodi iz budeta

2.705.748.000

Ukupno za funkciju 110:

2.705.748.000

Izvori finansiranja za glavu 16.3:


Prihodi iz budeta

2.705.748.000

Svega za glavu 16.3:

2.705.748.000

UPRAVA ZA DUVAN
Poljoprivreda, umarstvo, lov i ribolov
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima

21.557.000
3.859.000
54.000
92.000

- 89 Razdeo

Glava

Ekonomska
Glavni program / program
Funkcija
klasifi/ projekat
kacija

OPIS

Ukupna sredstv

7
415
416
421
423
425
426
512
01

01

16.5
133
411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
482
483
512
515

2601
2601-10
03
512

01

01

16.6
410
411
412
413
414
415
421
422
423
425

Naknade trokova za zaposlene


Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Stalni trokovi
Usluge po ugovoru
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Maine i oprema

1.537.000
120.000
1.650.000
628.000
128.000
410.000
1.000

Izvori finansiranja za funkciju 420:


Prihodi iz budeta

30.036.000

Ukupno za funkciju 420:

30.036.000

Izvori finansiranja za glavu 16.4:


Prihodi iz budeta

30.036.000

Svega za glavu 16.4:

30.036.000

UPRAVA ZA SPREAVANJE PRANJA NOVCA


Ostale opte usluge
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade trokova za zaposlene
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Porezi, obavezne takse i kazne
Novane kazne i penali po reenju sudova
Maine i oprema
Nematerijalna imovina

38.168.000
6.995.000
250.000
400.000
1.900.000
1.000
4.049.000
3.590.000
5.409.000
200.000
345.000
1.642.000
298.000
913.000
745.000
5.000.000

Svega :

69.905.000

PRVA KOMPONENTA INSTRUMENTA ZA PRETPRISTUPNU


POMO EU - PODRKA TRANZICIJI I IZGRADNJA INSTITUCIJA
PROJEKTI KOJI SE FINANSIRAJU IZ IPA 2010
Projekat za spreavanje pranja novca i finansiranja terorizma u
Republici Srbiji
Maine i oprema

1.196.000

Svega za projekat 03:

1.196.000

Svega za program 2601-10:

1.196.000

Svega za glavni program 2601:

1.196.000

Izvori finansiranja za funkciju 133:


Prihodi iz budeta

71.101.000

Ukupno za funkciju 133:

71.101.000

Izvori finansiranja za glavu 16.5:


Prihodi iz budeta

71.101.000

Svega za glavu 16.5:

71.101.000

UPRAVA ZA SLOBODNE ZONE


Opti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade trokova za zaposlene
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Tekue popravke i odravanje

14.693.000
2.720.000
30.000
44.000
500.000
460.000
1.233.000
542.000
490.000

- 90 Razdeo

Glava

Ekonomska
Glavni program / program
Funkcija
klasifi/ projekat
kacija

OPIS

Ukupna sredstv

7
426
482
01

01

16.7
110
411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
462
482
483
511
512
515
01

170

Materijal
Porezi, obavezne takse i kazne

850.000
155.000

Izvori finansiranja za funkciju 410:


Prihodi iz budeta

21.717.000

Ukupno za funkciju 410:

21.717.000

Izvori finansiranja za glavu 16.6:


Prihodi iz budeta

21.717.000

Svega za glavu 16.6:

21.717.000

UPRAVA ZA JAVNI DUG


Izvrni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni
poslovi
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade trokova za zaposlene
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Dotacije meunarodnim organizacijama
Porezi, obavezne takse i kazne
Novane kazne i penali po reenju sudova
Zgrade i graevinski objekti
Maine i oprema
Nematerijalna imovina

31.382.000
5.617.000
171.000
1.177.000
1.271.000
1.000
3.300.000
7.500.000
26.778.000
13.100.000
1.000.000
2.700.000
1.000
190.000
35.000
1.000
7.000.000
3.461.000

Izvori finansiranja za funkciju 110:


Prihodi iz budeta

104.685.000

Ukupno za funkciju 110:

104.685.000

441
442
443
444
611
612
613

Transakcije vezane za javni dug


Otplate domaih kamata
Otplata stranih kamata
Otplata kamata po garancijama
Pratei trokovi zaduivanja
Otplata glavnice domaim kreditorima
Otplata glavnice stranim kreditorima
Otplata glavnice po garancijama

46.175.550.000
37.634.205.000
6.950.000.000
860.000.000
340.111.000.000
68.517.000.000
24.750.000.000

01

Izvori finansiranja za funkciju 170:


Prihodi iz budeta

524.997.755.000

Ukupno za funkciju 170:

524.997.755.000

Izvori finansiranja za glavu 16.7:


Prihodi iz budeta

525.102.440.000

Svega za glavu 16.7:

525.102.440.000

01

16.8
130
411
412
413
414
415
416
421
422
423
424

DIREKCIJA ZA MERE I DRAGOCENE METALE


Opte usluge
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade trokova za zaposlene
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge

114.100.000
20.420.000
600.000
1.074.000
4.100.000
1.000
10.000.000
12.000.000
10.000.000
7.000.000

- 91 Razdeo

Glava

Ekonomska
Glavni program / program
Funkcija
klasifi/ projekat
kacija

OPIS

Ukupna sredstv

7
425
426
462
482
483
511
512
515
01

01

16.9
130
411
412
414
415
416
421
422
423
425
426
431
462
482
512
01
04
13

Tekue popravke i odravanje


Materijal
Dotacije meunarodnim organizacijama
Porezi, obavezne takse i kazne
Novane kazne i penali po reenju sudova
Zgrade i graevinski objekti
Maine i oprema
Nematerijalna imovina
Izvori finansiranja za funkciju 130:
Prihodi iz budeta

269.425.000

Ukupno za funkciju 130:

269.425.000

Izvori finansiranja za glavu 16.8:


Prihodi iz budeta

269.425.000

Svega za glavu 16.8:

269.425.000

USTANOVA U OBLASTI STANDARDIZACIJE


Opte usluge
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade trokova za zaposlene
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Amortizacija nekretnina i opreme
Dotacije meunarodnim organizacijama
Porezi, obavezne takse i kazne
Maine i oprema

60.196.000
10.835.000
1.570.000
2.800.000
700.000
10.580.000
3.000.000
12.772.000
2.200.000
3.700.000
10.000
11.500.000
1.750.000
2.000.000

Izvori finansiranja za funkciju 130:


Prihodi iz budeta
Sopstveni prihodi budetskih korisnika
Nerasporeeni viak prihoda iz ranijih godina

83.403.000
38.210.000
2.000.000

Ukupno za funkciju 130:


01
04
13

Izvori finansiranja za glavu 16.9:


Prihodi iz budeta
Sopstveni prihodi budetskih korisnika
Nerasporeeni viak prihoda iz ranijih godina
Svega za glavu 16.9:

16.10
130
411
412
414
415
416
421
422
423
424
425
426
431
462
482
512
01

6.000.000
7.000.000
8.357.000
500.000
100.000
4.250.000
62.959.000
964.000

123.613.000
83.403.000
38.210.000
2.000.000
123.613.000

USTANOVA U OBLASTI AKREDITACIJE


Opte usluge
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade trokova za zaposlene
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Amortizacija nekretnina i opreme
Dotacije meunarodnim organizacijama
Porezi, obavezne takse i kazne
Maine i oprema

52.470.000
9.445.000
1.124.000
1.650.000
1.300.000
3.360.000
7.850.000
56.721.000
550.000
670.000
4.600.000
1.790.000
2.660.000
550.000
3.500.000

Izvori finansiranja za funkciju 130:


Prihodi iz budeta

17.111.000

- 92 Razdeo

Glava

Ekonomska
Glavni program / program
Funkcija
klasifi/ projekat
kacija

OPIS

7
04
13

Ukupna sredstv

Sopstveni prihodi budetskih korisnika


Nerasporeeni viak prihoda iz ranijih godina

124.238.000
6.891.000

Ukupno za funkciju 130:

148.240.000

01
04
13

Izvori finansiranja za glavu 16.10:


Prihodi iz budeta
Sopstveni prihodi budetskih korisnika
Nerasporeeni viak prihoda iz ranijih godina

17.111.000
124.238.000
6.891.000

Svega za glavu 16.10:

148.240.000

01
04
05
10
11
13
14
15

Izvori finansiranja za razdeo :


Prihodi iz budeta
Sopstveni prihodi budetskih korisnika
Donacije od inostranih zemalja
Primanja od domaih zaduivanja
Primanja od inostranih zaduivanja
Nerasporeeni viak prihoda iz ranijih godina
Neutroena sredstva od privatizacije iz prethodnih godina
Neutroena sredstva od donacija iz prethodnih godina

862.960.579.000
162.448.000
2.224.000
1.918.310.000
11.040.000
8.891.000
2.854.648.000
2.269.000

UKUPNO ZA RAZDEO 16:

867.920.409.000

17
110
411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
462
482
483
511
512
515
01

01

17.1
113
411
414
415
421
422
423
424
425
426
511
512
515

MINISTARSTVO SPOLJNIH POSLOVA


Izvrni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni
poslovi
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade trokova za zaposlene
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Dotacije meunarodnim organizacijama
Porezi, obavezne takse i kazne
Novane kazne i penali po reenju sudova
Zgrade i graevinski objekti
Maine i oprema
Nematerijalna imovina

831.300.000
258.284.000
1.936.000
2.500.000
29.440.000
2.200.000
150.868.000
148.900.000
72.876.000
29.313.000
15.790.000
45.032.000
347.290.000
1.250.000
20.000.000
22.444.000
29.500.000
10.343.000

Izvori finansiranja za funkciju 110:


Prihodi iz budeta

2.019.266.000

Ukupno za funkciju 110:

2.019.266.000

Izvori finansiranja :
Prihodi iz budeta

2.019.266.000

Svega :

2.019.266.000

DIPLOMATSKO-KONZULARNA PREDSTAVNITVA
Spoljni poslovi
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade trokova za zaposlene
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Zgrade i graevinski objekti
Maine i oprema
Nematerijalna imovina

1.207.000.000
12.558.000
300.823.000
1.065.820.000
93.504.000
575.509.000
1.302.144.000
98.288.000
75.209.000
92.249.000
46.042.000
1.000.000

- 93 Razdeo

Glava

Ekonomska
Glavni program / program
Funkcija
klasifi/ projekat
kacija

OPIS

Ukupna sredstv

Izvori finansiranja za funkciju 113:


Prihodi iz budeta
Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca

4.869.867.000
279.000

Ukupno za funkciju 113:

4.870.146.000

01
08

Izvori finansiranja za glavu 17.1:


Prihodi iz budeta
Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca

4.869.867.000
279.000

Svega za glavu 17.1:

4.870.146.000

01
08

Izvori finansiranja za razdeo 17:


Prihodi iz budeta
Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca

6.889.133.000
279.000

UKUPNO ZA RAZDEO 17:

6.889.412.000

01
08

18
210
411
412
414
415
416
421
422
423
424
425
426
462
464

472
481

482
485
511
512
515
551

01
08
09
15

250
411
413
421
422
423
424
425
426
485
512
621

MINISTARSTVO ODBRANE
Vojna odbrana
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade trokova za zaposlene
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Dotacije meunarodnim organizacijama
Dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja
Sredstva ove aproprijacije namenjena su za naknadu dela trokova za
stanovanje korisnika vojnih penzija, prema posebnoj uredbi Vlade
Naknade za socijalnu zatitu iz budeta
Dotacije nevladinim organizacijama
Sredstva ove aproprijacije namenjena su za rad Saveza rezervnih
vojnih stareina Republike Srbije
Porezi, obavezne takse i kazne
Naknada tete za povrede ili tetu nanetu od strane dravnih organa
Zgrade i graevinski objekti
Maine i oprema
Nematerijalna imovina
Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju
Nacionalnog investicionog plana
Raspored i korienje sredstava ove aproprijacije vrie se po
posebnom aktu Vlade

24.969.057.000
5.571.740.000
600.000.000
4.915.414.000
210.509.000
4.347.135.000
835.554.000
857.885.000
804.131.000
1.817.709.000
4.986.695.000
4.940.000
524.220.000

267.883.000
3.600.000

13.425.000
566.004.000
1.022.448.000
1.813.689.000
20.110.000
10.164.000

Izvori finansiranja za funkciju 210:


Prihodi iz budeta
Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca
Primanja od prodaje nefinansijske imovine
Neutroena sredstva od donacija iz prethodnih godina

52.843.681.000
660.000
1.281.000.000
36.971.000

Ukupno za funkciju 210:

54.162.312.000

Odbrana neklasifikovana na drugom mestu


Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Naknade u naturi
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Naknada tete za povrede ili tetu nanetu od strane dravnih organa
Maine i oprema
Nabavka domae finansijske imovine

227.874.000
3.484.000
3.401.000
95.391.000
17.567.000
7.497.000
65.300.000
186.916.000
6.800.000
78.812.000
345.000.000

- 94 Razdeo

Glava

Ekonomska
Glavni program / program
Funkcija
klasifi/ projekat
kacija

OPIS

Ukupna sredstv

Sredstva ove aproprijacije namenjena su za subvencionisanje


stambenih kredita profesionalnim vojnim licima, prema posebnom
programu Vlade
01

01
08
09
15

18.1
210
411
412
415
416
422
423
424
425
426
482
511
512
01

01

18.2
210
411
412
415
416
421
422
423
424
425
426
472
482
511
512
01

01

18.3
210
411
412

Izvori finansiranja za funkciju 250:


Prihodi iz budeta

1.038.042.000

Ukupno za funkciju 250:

1.038.042.000

Izvori finansiranja :
Prihodi iz budeta
Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca
Primanja od prodaje nefinansijske imovine
Neutroena sredstva od donacija iz prethodnih godina

53.881.723.000
660.000
1.281.000.000
36.971.000

Svega :

55.200.354.000

INSPEKTORAT ODBRANE
Vojna odbrana
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Naknade trokova za zaposlene
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Porezi, obavezne takse i kazne
Zgrade i graevinski objekti
Maine i oprema

71.426.000
15.353.000
6.235.000
200.000
8.284.000
407.000
16.000
269.000
936.000
250.000
3.715.000
500.000

Izvori finansiranja za funkciju 210:


Prihodi iz budeta

107.591.000

Ukupno za funkciju 210:

107.591.000

Izvori finansiranja za glavu 18.1:


Prihodi iz budeta

107.591.000

Svega za glavu 18.1:

107.591.000

VOJNOBEZBEDNOSNA AGENCIJA
Vojna odbrana
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Naknade trokova za zaposlene
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Naknade za socijalnu zatitu iz budeta
Porezi, obavezne takse i kazne
Zgrade i graevinski objekti
Maine i oprema

494.120.000
123.942.000
74.000.000
4.000.000
2.120.000
8.100.000
3.427.000
13.700.000
4.000.000
15.970.000
200.000
1.250.000
1.000
59.000.000

Izvori finansiranja za funkciju 210:


Prihodi iz budeta

803.830.000

Ukupno za funkciju 210:

803.830.000

Izvori finansiranja za glavu 18.2:


Prihodi iz budeta

803.830.000

Svega za glavu 18.2:

803.830.000

VOJNOOBAVETAJNA AGENCIJA
Vojna odbrana
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na teret poslodavca

474.899.000
89.000.000

- 95 Razdeo

Glava

Ekonomska
Glavni program / program
Funkcija
klasifi/ projekat
kacija

OPIS

7
415
416
421
422
423
424
425
426
472
482
511
512
01

01

01
08
09
15

19
110
411
412
413
414
415
416
421
422
423

425
426
463
482
512
01

140
411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426

Ukupna sredstv

Naknade trokova za zaposlene


Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Naknade za socijalnu zatitu iz budeta
Porezi, obavezne takse i kazne
Zgrade i graevinski objekti
Maine i oprema

55.080.000
2.500.000
69.702.000
26.398.000
30.807.000
120.420.000
10.441.000
16.160.000
125.000
1.100.000
13.650.000
26.069.000

Izvori finansiranja za funkciju 210:


Prihodi iz budeta

936.351.000

Ukupno za funkciju 210:

936.351.000

Izvori finansiranja za glavu 18.3:


Prihodi iz budeta

936.351.000

Svega za glavu 18.3:

936.351.000

Izvori finansiranja za razdeo 18:


Prihodi iz budeta
Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca
Primanja od prodaje nefinansijske imovine
Neutroena sredstva od donacija iz prethodnih godina

55.729.495.000
660.000
1.281.000.000
36.971.000

UKUPNO ZA RAZDEO 18:

57.048.126.000

MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I LOKALNE


SAMOUPRAVE
Izvrni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni
poslovi
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade trokova za zaposlene
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Deo sredstava ove aproprijacije namenjen je za obuku i struno
usavravanje komunalne policije
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Transferi ostalim nivoima vlasti
Porezi, obavezne takse i kazne
Maine i oprema

250.000
1.325.000
200.000.000
48.000
350.000

Izvori finansiranja za funkciju 110:


Prihodi iz budeta

289.409.000

Ukupno za funkciju 110:

289.409.000

Osnovno istraivanje
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade trokova za zaposlene
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekue popravke i odravanje
Materijal

37.341.000
6.703.000
200.000
201.000
1.392.000
81.000
2.030.000
2.381.000
37.107.000

33.820.000
6.000.000
70.000
100.000
920.000
181.000
1.100.000
284.000
1.620.000
1.000
200.000
870.000

- 96 Razdeo

Glava

Ekonomska
Glavni program / program
Funkcija
klasifi/ projekat
kacija

7
462
482
512
515
01

411
411
412
413
414
415
416
421
422
423

424
425
426
451

463

481
482
511

512
551

OPIS

Ukupna sredstv

Dotacije meunarodnim organizacijama


Porezi, obavezne takse i kazne
Maine i oprema
Nematerijalna imovina
Izvori finansiranja za funkciju 140:
Prihodi iz budeta

45.587.000

Ukupno za funkciju 140:

45.587.000

Opti ekonomski i komercijalni poslovi


Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade trokova za zaposlene
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Deo sredstava ove aproprijacije namenjen je za finansiranje usluga
strunog nadzora za odravanje lokalne putne mree koja je izuzeta iz
mree dravnih puteva I i II reda
Specijalizovane usluge
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Subvencije javnim nefinansijskim preduzeima i organizacijama
Sredstva ove aproprijacije namenjena su za Javno Preduzee Putevi
Srbije za zimsko odravanje lokalne putne mree koja je izuzeta iz
mree dravnih puteva I i II reda
Transferi ostalim nivoima vlasti
Deo sredstava ove aproprijacije u iznosu od 1.541.030.000 dinara
namenjen je za finansiranje redovnog i povremenog odravanja lokalne
putne mree koja je izuzeta iz mree dravnih puteva I i II reda
Dotacije nevladinim organizacijama
Porezi, obavezne takse i kazne
Zgrade i graevinski objekti
Deo sredstava ove aproprijacije namenjen je za ulaganje u
infrastrukturne projekte koji su od lokalnog, regionalnog i kapitalnog
znaaja, odnosno za kapitalni projekat Izgradnja autoputa M1.11
Kragujevac-Batoina i regionalni put Ni-Jabuko Ravnite
Maine i oprema
Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju
Nacionalnog investicionog plana
Raspored i korienje sredstava ove aproprijacije vrie se po
posebnom aktu Vlade
Svega :

2601
2601-08
04
551

2601-10
01
551

150.000
1.000
150.000
120.000

PRVA KOMPONENTA INSTRUMENTA ZA PRETPRISTUPNU


POMO EU - PODRKA TRANZICIJI I IZGRADNJA INSTITUCIJA
PROJEKTI KOJI SE FINANSIRAJU IZ IPA 2008
Program podrke razvoju lokalne infrastrukture
Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju
Nacionalnog investicionog plana
Raspored i korienje sredstava ove aproprijacije vrie se po
posebnom aktu Vlade

53.648.000
11.158.000
500.000
1.100.000
7.384.000
2.000
6.099.000
4.488.000
38.441.000

108.000
6.501.000
4.000.000
900.000.000

1.570.000.000

303.000
801.000
1.487.698.000

3.900.000
1.836.143.000

5.932.274.000

160.000.000

Svega za projekat 04:

160.000.000

Svega za program 2601-08:

160.000.000

PROJEKTI KOJI SE FINANSIRAJU IZ IPA 2010


Podrka optinama u Republici Srbiji u pripremi i sprovoenju
infrastrukturnih projekata (MISP 2010)
Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju
Nacionalnog investicionog plana
Raspored i korienje sredstava ove aproprijacije vrie se po
posebnom aktu Vlade

350.000.000

- 97 Razdeo

Glava

Ekonomska
Glavni program / program
Funkcija
klasifi/ projekat
kacija

01
06
11
15

474
411
412
413
414
415
416
421
422
423
424

425
426
451

482
483
512
01

01
06
11
15

19.1
180
463
01

01

01
06
11
15

20
450

OPIS

Ukupna sredstv

Svega za projekat 01:

350.000.000

Svega za program 2601-10:

350.000.000

Svega za glavni program 2601:

510.000.000

Izvori finansiranja za funkciju 411:


Prihodi iz budeta
Donacije od meunarodnih organizacija
Primanja od inostranih zaduivanja
Neutroena sredstva od donacija iz prethodnih godina

4.683.944.000
3.000
1.755.827.000
2.500.000

Ukupno za funkciju 411:

6.442.274.000

Vienamenski razvojni projekti


Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade trokova za zaposlene
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Sredstva ove aproprijacije namenjena su za finansiranje Nacionalne
agencije za regionalni razvoj; Program standardizovanog seta usluga
za akreditovane regionalne razvojne agencije; za ostale specijalizovane
usluge
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Subvencije javnim nefinansijskim preduzeima i organizacijama
Raspored i korienje sredstava ove aproprijacije vrie se po
posebnom aktu Vlade
Porezi, obavezne takse i kazne
Novane kazne i penali po reenju sudova
Maine i oprema

16.000.000
3.000.000
150.000
500.000
1.000.000
50.000
600.000
2.592.000
9.142.000
348.444.000

2.000.000
2.000.000
70.000.000

1.000.000
1.460.000
500.000

Izvori finansiranja za funkciju 474:


Prihodi iz budeta

458.438.000

Ukupno za funkciju 474:

458.438.000

Izvori finansiranja :
Prihodi iz budeta
Donacije od meunarodnih organizacija
Primanja od inostranih zaduivanja
Neutroena sredstva od donacija iz prethodnih godina

5.477.378.000
3.000
1.755.827.000
2.500.000

Svega :

7.235.708.000

BUDETSKI FOND ZA PROGRAM LOKALNE SAMOUPRAVE


Transakcije opteg karaktera izmeu razliitih nivoa vlasti
Transferi ostalim nivoima vlasti

10.631.000

Izvori finansiranja za funkciju 180:


Prihodi iz budeta

10.631.000

Ukupno za funkciju 180:

10.631.000

Izvori finansiranja za glavu 19.1:


Prihodi iz budeta

10.631.000

Svega za glavu 19.1:

10.631.000

Izvori finansiranja za razdeo 19:


Prihodi iz budeta
Donacije od meunarodnih organizacija
Primanja od inostranih zaduivanja
Neutroena sredstva od donacija iz prethodnih godina

5.488.009.000
3.000
1.755.827.000
2.500.000

UKUPNO ZA RAZDEO 19:

7.246.339.000

MINISTARSTVO SAOBRAAJA
Transport

- 98 Razdeo

Glava

Ekonomska
Glavni program / program
Funkcija
klasifi/ projekat
kacija

OPIS

411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
451

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)


Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade trokova za zaposlene
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Subvencije javnim nefinansijskim preduzeima i organizacijama
Sredstva ove aproprijacije u iznosu od 13.065.000.000 dinara
namenjena su za subvencije AD eleznice Srbije; sredstva u iznosu
od 1.700.000 dinara namenjena su za finansiranja Obaveze Javnog
Prevoza, a raspored i korienje sredstava vrie se po posebnom aktu
Vlade; sredstva u iznosu od 20.000.000 dinara namenjena su za
osnivanje i poetak rada Agencije za upravljanje lukama;sredstva u
iznosu od 5.300.000.000 dinara namenjena su za Javno preduzee
Putevi Srbije; sredstva u iznosu od 45.000.000 dinara namenjena su
za Agenciju za bezbednost saobraaja; sredstva u iznosu od
464.549.000 dinara namenjena su za Koridori Srbijed.o.o Beograd
Dotacije meunarodnim organizacijama
Transferi ostalim nivoima vlasti
Porezi, obavezne takse i kazne
Novane kazne i penali po reenju sudova
Zgrade i graevinski objekti
Deo sredstava ove aproprijacije u iznosu od 918.804.000 dinara
namenjen je za izgradnju mosta Zemun-Bora, u skladu sa Ugovorom
o graenju, projektovanju i izvoenju radova na izgradnji mosta ZemunBora sa pripadajuim saobraajnicama
Maine i oprema
Nematerijalna imovina
Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju
Nacionalnog investicionog plana
Raspored i korienje sredstava ove aproprijacije vrie se po
posebnom aktu Vlade

462
463
482
483
511

512
515
551

01
05
11
15

01
05
11
15

20.1
450
411
412
413
414
415
416
421
422
423
424

Ukupna sredstv

9
216.754.000
38.799.000
1.100.000
4.000.000
7.500.000
15.008.000
11.971.000
14.949.000
35.319.000
2.700.000
1.800.000
48.100.000
18.896.249.000

23.000.000
10.672.000
1.500.000
120.530.000
1.677.574.000

2.500.000
3.500.000
1.683.176.000

Izvori finansiranja za funkciju 450:


Prihodi iz budeta
Donacije od inostranih zemalja
Primanja od inostranih zaduivanja
Neutroena sredstva od donacija iz prethodnih godina

22.313.672.000
2.782.000
500.000.000
247.000

Ukupno za funkciju 450:

22.816.701.000

Izvori finansiranja :
Prihodi iz budeta
Donacije od inostranih zemalja
Primanja od inostranih zaduivanja
Neutroena sredstva od donacija iz prethodnih godina

22.313.672.000
2.782.000
500.000.000
247.000

Svega :

22.816.701.000

UPRAVA ZA UTVRIVANJE SPOSOBNOSTI BRODOVA ZA


PLOVIDBU
Transport
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade trokova za zaposlene
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge

48.000.000
8.710.000
250.000
1.770.000
2.800.000
200.000
7.462.000
7.564.000
4.809.000
1.679.000

- 99 Razdeo

Glava

Ekonomska
Glavni program / program
Funkcija
klasifi/ projekat
kacija

OPIS

Ukupna sredstv

7
425
426
462
482
483
511
512
01

01

20.2
450
411
412
413
414
415
416
421
422
423
425
426
482
512
01

01

20.3
450
411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
462
482
483
511
512
515

Tekue popravke i odravanje


Materijal
Dotacije meunarodnim organizacijama
Porezi, obavezne takse i kazne
Novane kazne i penali po reenju sudova
Zgrade i graevinski objekti
Maine i oprema
Izvori finansiranja za funkciju 450:
Prihodi iz budeta

98.473.000

Ukupno za funkciju 450:

98.473.000

Izvori finansiranja za glavu 20.1:


Prihodi iz budeta

98.473.000

Svega za glavu 20.1:

98.473.000

UPRAVA ZA TRANSPORT OPASNOG TERETA


Transport
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade trokova za zaposlene
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Porezi, obavezne takse i kazne
Maine i oprema

11.568.000
2.070.000
500.000
500.000
400.000
10.000
900.000
2.765.000
900.000
300.000
4.250.000
50.000
4.281.000

Izvori finansiranja za funkciju 450:


Prihodi iz budeta

28.494.000

Ukupno za funkciju 450:

28.494.000

Izvori finansiranja za glavu 20.2:


Prihodi iz budeta

28.494.000

Svega za glavu 20.2:

28.494.000

DIREKCIJA ZA VODNE PUTEVE


Transport
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade trokova za zaposlene
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Dotacije meunarodnim organizacijama
Porezi, obavezne takse i kazne
Novane kazne i penali po reenju sudova
Zgrade i graevinski objekti
Maine i oprema
Nematerijalna imovina

81.900.000
15.600.000
350.000
620.000
17.000.000
500.000
22.302.000
3.095.000
17.072.000
51.360.000
23.200.000
42.035.000
287.000
880.000
1.000
81.000
16.105.000
66.000

Svega :
2602
2602-13

2.322.000
4.940.000
100.000
930.000
100.000
1.500.000
5.337.000

DRUGA KOMPONENTA INSTRUMENTA ZA PRETPRISTUPNU


POMO EU - PREKOGRANINA SARADNJA
PROGRAMI PREKOGRANINE SARADNJE KOJI SE FINANSIRAJU

292.454.000

- 100 Razdeo

Glava

Ekonomska
Glavni program / program
Funkcija
klasifi/ projekat
kacija

7
19
421
422
423
426
512

20
422
423

OPIS

Ukupna sredstv

8
IZ IPA 2013
Jugoistona Evropa JIE 2013-NEWADA duo- Mrea Dunavskih
administracija - podaci i korisnika administracija
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Materijal
Maine i oprema

Svega za projekat 19:

12.846.000

Jugoistona Evropa JIE 2013-CO-WANDA- Konvencija za


upravljanje otpadom za unutranju plovidbu na Dunavu
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Svega za projekat 20:

82.000
2.657.000
4.150.000
100.000
5.857.000

912.000
3.540.000
4.452.000

Svega za program 2602-13:

17.298.000

Svega za glavni program 2602:

17.298.000

Izvori finansiranja za funkciju 450:


Prihodi iz budeta
Donacije od inostranih zemalja
Donacije od meunarodnih organizacija
Neutroena sredstva od donacija iz prethodnih godina

304.881.000
4.336.000
300.000
235.000

Ukupno za funkciju 450:

309.752.000

01
05
06
15

Izvori finansiranja za glavu :


Prihodi iz budeta
Donacije od inostranih zemalja
Donacije od meunarodnih organizacija
Neutroena sredstva od donacija iz prethodnih godina

304.881.000
4.336.000
300.000
235.000

Svega za glavu :

309.752.000

01
05
06
11
15

Izvori finansiranja za razdeo 20:


Prihodi iz budeta
Donacije od inostranih zemalja
Donacije od meunarodnih organizacija
Primanja od inostranih zaduivanja
Neutroena sredstva od donacija iz prethodnih godina

22.745.520.000
7.118.000
300.000
500.000.000
482.000

UKUPNO ZA RAZDEO 20:

23.253.420.000

01
05
06
15

21
620
411
412
413
414
415
416
421
422
423
425
426
451

463

MINISTARSTVO GRAEVINARSTVA I URBANIZMA


Razvoj zajednice
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade trokova za zaposlene
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Subvencije javnim nefinansijskim preduzeima i organizacijama
Deo sredstava ove aproprijacije u iznosu od 35.000.000 dinara
namenjen je za Republiku agenciju za stanovanje, deo sredstava u
iznosu od 100.000.000 dinara namenjen je za finansiranje programa za
socijalno stanovanje, a raspored i korienje sredstava ove
aproprijacije vrie se po posebnom aktu Vlade;
Transferi ostalim nivoima vlasti
Deo sredstava ove aproprijacije u iznosu od 30.000.000 dinara
namenjen je za sufinansiranje planske dokumentacije; deo sredstava u
iznosu od 437.311.000 dinara namenjen je za projekte komunalne
infrastrukture; deo sredstava u iznosu od 10.000.000 dinara namenjen
je za ruenje bespravno izgraenih objekata; deo sredstava u iznosu
od 25.500.000 namenjen je za Direkciju za izgradnju i razvoj

188.710.000
33.779.000
500.000
1.310.000
8.200.000
35.200.000
10.975.000
5.324.000
141.834.000
1.150.000
11.749.000
135.000.000

510.811.000

- 101 Razdeo

Glava

Ekonomska
Glavni program / program
Funkcija
klasifi/ projekat
kacija

482
483
511

512
01

01

22
110
411
412
413
414
415
416
421
422
423
426
483
01

111
0601
0601-01
411
412
413
414
415
416
421
422
423
425
426
462
463
482
483
512

0601-02
414

OPIS

Ukupna sredstv

8
Kolubarskog okruga pogoenog zemljotresom; deo sredstava ove
aproprijacije u iznosu od 8.000.000 dinara namenjen je aktivnostima u
okviru Dekade Roma 2005-2015
Porezi, obavezne takse i kazne
Novane kazne i penali po reenju sudova
Zgrade i graevinski objekti
Deo sredstava ove aproprijacije u iznosu od 422.480.399 namenjen je
za finansiranje programa podrke graevinskoj industriji; deo sredstava
u iznosu od 67.979.601 dinara namenjen je za finansiranje projektne
dokumentacije
Maine i oprema

300.000
300.000
490.460.000

10.249.000

Izvori finansiranja za funkciju 620:


Prihodi iz budeta

1.585.851.000

Ukupno za funkciju 620:

1.585.851.000

Izvori finansiranja za razdeo 21:


Prihodi iz budeta

1.585.851.000

UKUPNO ZA RAZDEO 21:

1.585.851.000

MINISTARSTVO PRAVDE I DRAVNE UPRAVE


Izvrni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni
poslovi
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade trokova za zaposlene
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Materijal
Novane kazne i penali po reenju sudova

17.500.000
3.500.000
100.000
200.000
800.000
45.000
1.000
6.098.000
6.250.000
300.000
290.000.000

Izvori finansiranja za funkciju 110:


Prihodi iz budeta

324.794.000

Ukupno za funkciju 110:

324.794.000

Izvrni i zakonodavni organi


Ureenje, koordinacija i nadzor u oblasti dravne uprave i lokalne
samouprave
Razvoj politike i kontrola
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade trokova za zaposlene
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Dotacije meunarodnim organizacijama
Transferi ostalim nivoima vlasti
Porezi, obavezne takse i kazne
Novane kazne i penali po reenju sudova
Maine i oprema

73.000.000
16.900.000
500.000
2.300.000
3.000.000
500.000
5.600.000
3.709.000
66.999.000
1.500.000
11.300.000
20.000.000
1.000
799.000
1.000
7.000.000

Svega za program 0601-01:

213.109.000

Otpremnine za zaposlene u dravnim organima


Socijalna davanja zaposlenima

150.000.000

Svega za program 0601-02:

150.000.000

- 102 Razdeo

Glava

Ekonomska
Glavni program / program
Funkcija
klasifi/ projekat
kacija

OPIS

Ukupna sredstv

0601-03
423
426

0601-04
423

Dravni struni ispiti za rad u organima dravne uprave


Usluge po ugovoru
Materijal

19.964.000
100.000

Svega za program 0601-03:

20.064.000

Poseban struni ispit za matiare


Usluge po ugovoru
Svega za program 0601-04:

01

330
413
414
415
416
421
422
423
425
426
482
483
485
511
512
515
01
04
10
11
13

360
411
412
413
414
415
416
421
422
423
425
426
462
482
483
485
512
01
06
15

840

2.000.000
2.000.000

Svega za glavni program 0601:

385.173.000

Izvori finansiranja za funkciju 111:


Prihodi iz budeta

385.173.000

Ukupno za funkciju 111:

385.173.000

Sudovi
Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade trokova za zaposlene
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Porezi, obavezne takse i kazne
Novane kazne i penali po reenju sudova
Naknada tete za povrede ili tetu nanetu od strane dravnih organa
Zgrade i graevinski objekti
Maine i oprema
Nematerijalna imovina

107.450.000
13.000.000
571.551.000
990.000.000
240.000.000
2.000
108.229.000
2.000
50.001.000
1.000
86.000
88.001.000
600.001.000
117.995.000
44.999.000

Izvori finansiranja za funkciju 330:


Prihodi iz budeta
Sopstveni prihodi budetskih korisnika
Primanja od domaih zaduivanja
Primanja od inostranih zaduivanja
Nerasporeeni viak prihoda iz ranijih godina

351.232.000
2.100.084.000
260.000.000
20.001.000
200.001.000

Ukupno za funkciju 330:

2.931.318.000

Javni red i mir neklasifikovan na drugom mestu


Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade trokova za zaposlene
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Dotacije meunarodnim organizacijama
Porezi, obavezne takse i kazne
Novane kazne i penali po reenju sudova
Naknada tete za povrede ili tetu nanetu od strane dravnih organa
Maine i oprema

195.000.000
35.000.000
600.000
2.300.000
7.000.000
250.000
8.000.000
34.981.000
145.968.000
2.000.000
9.707.000
15.000.000
550.000
1.000
380.000.000
3.000.000

Izvori finansiranja za funkciju 360:


Prihodi iz budeta
Donacije od meunarodnih organizacija
Neutroena sredstva od donacija iz prethodnih godina

748.596.000
84.000.000
6.761.000

Ukupno za funkciju 360:

839.357.000

Verske i druge usluge zajednice

- 103 Razdeo

Glava

Ekonomska
Glavni program / program
Funkcija
klasifi/ projekat
kacija

7
411
412
415
421
01

01
04
06
10
11
13
15

22.1
340
411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
472
482
483
511
512
514
522
523
01
04
06

01
04
06

22.2
360
411
412
414
415
421
422
423
425
426

OPIS

Ukupna sredstv

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)


Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Naknade trokova za zaposlene
Stalni trokovi

4.500.000
800.000
130.000
50.000

Izvori finansiranja za funkciju 840:


Prihodi iz budeta

5.480.000

Ukupno za funkciju 840:

5.480.000

Izvori finansiranja :
Prihodi iz budeta
Sopstveni prihodi budetskih korisnika
Donacije od meunarodnih organizacija
Primanja od domaih zaduivanja
Primanja od inostranih zaduivanja
Nerasporeeni viak prihoda iz ranijih godina
Neutroena sredstva od donacija iz prethodnih godina

1.815.275.000
2.100.084.000
84.000.000
260.000.000
20.001.000
200.001.000
6.761.000

Svega :

4.486.122.000

UPRAVA ZA IZVRENJE KRIVINIH SANKCIJA


Zatvori
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade trokova za zaposlene
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Naknade za socijalnu zatitu iz budeta
Porezi, obavezne takse i kazne
Novane kazne i penali po reenju sudova
Zgrade i graevinski objekti
Maine i oprema
Kultivisana imovina
Zalihe proizvodnje
Zalihe robe za dalju prodaju

4.411.600.000
1.031.010.000
26.125.000
3.200.000
120.200.000
14.030.000
218.153.000
19.440.000
26.702.000
36.072.000
91.780.000
328.714.000
1.244.034.000
7.565.000
4.887.000
176.500.000
126.665.000
400.000
267.001.000
89.878.000

Izvori finansiranja za funkciju 340:


Prihodi iz budeta
Sopstveni prihodi budetskih korisnika
Donacije od meunarodnih organizacija

7.670.029.000
571.716.000
2.211.000

Ukupno za funkciju 340:

8.243.956.000

Izvori finansiranja za glavu 22.1:


Prihodi iz budeta
Sopstveni prihodi budetskih korisnika
Donacije od meunarodnih organizacija

7.670.029.000
571.716.000
2.211.000

Svega za glavu 22.1:

8.243.956.000

DIREKCIJA ZA UPRAVLJANJE ODUZETOM IMOVINOM


Javni red i mir neklasifikovan na drugom mestu
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade trokova za zaposlene
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Tekue popravke i odravanje
Materijal

29.953.000
5.243.000
2.406.000
2.090.000
5.371.000
3.036.000
5.648.000
700.000
3.001.000

- 104 Razdeo

Glava

Ekonomska
Glavni program / program
Funkcija
klasifi/ projekat
kacija

OPIS

Ukupna sredstv

7
482
483
511
512
01

01

22.3
360
411
412
414
415
416
421
422
423
425
426
482
511
512
515
01
06
08
15

01
06
08
15

22.4
160
481
01

01

01
04
06
08
10
11
13
15

Porezi, obavezne takse i kazne


Novane kazne i penali po reenju sudova
Zgrade i graevinski objekti
Maine i oprema
Izvori finansiranja za funkciju 360:
Prihodi iz budeta

58.922.000

Ukupno za funkciju 360:

58.922.000

Izvori finansiranja za glavu 22.2:


Prihodi iz budeta

58.922.000

Svega za glavu 22.2:

58.922.000

PRAVOSUDNA AKADEMIJA
Javni red i mir neklasifikovan na drugom mestu
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade trokova za zaposlene
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Porezi, obavezne takse i kazne
Zgrade i graevinski objekti
Maine i oprema
Nematerijalna imovina

113.130.000
20.319.000
1.400.000
3.309.000
542.000
2.970.000
2.234.000
32.750.000
1.839.000
1.360.000
50.000
1.000
1.000.000
120.000

Izvori finansiranja za funkciju 360:


Prihodi iz budeta
Donacije od meunarodnih organizacija
Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca
Neutroena sredstva od donacija iz prethodnih godina

176.838.000
1.123.000
54.000
3.009.000

Ukupno za funkciju 360:

181.024.000

Izvori finansiranja za glavu 22.3:


Prihodi iz budeta
Donacije od meunarodnih organizacija
Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca
Neutroena sredstva od donacija iz prethodnih godina

176.838.000
1.123.000
54.000
3.009.000

Svega za glavu 22.3:

181.024.000

BUDETSKI FOND ZA NACIONALNE MANJINE


Opte javne usluge koje nisu klasifikovane na drugom mestu
Dotacije nevladinim organizacijama

1.800.000

Izvori finansiranja za funkciju 160:


Prihodi iz budeta

1.800.000

Ukupno za funkciju 160:

1.800.000

Izvori finansiranja za glavu 22.4:


Prihodi iz budeta

1.800.000

Svega za glavu 22.4:

1.800.000

Izvori finansiranja za razdeo 22:


Prihodi iz budeta
Sopstveni prihodi budetskih korisnika
Donacije od meunarodnih organizacija
Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca
Primanja od domaih zaduivanja
Primanja od inostranih zaduivanja
Nerasporeeni viak prihoda iz ranijih godina
Neutroena sredstva od donacija iz prethodnih godina
UKUPNO ZA RAZDEO 22:

23

100.000
100.000
200.000
1.074.000

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, UMARSTVA I

9.722.864.000
2.671.800.000
87.334.000
54.000
260.000.000
20.001.000
200.001.000
9.770.000
12.971.824.000

- 105 Razdeo

Glava

Ekonomska
Glavni program / program
Funkcija
klasifi/ projekat
kacija

OPIS

Ukupna sredstv

VODOPRIVREDE
420
411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
451

462
463
482
483
485
511
512
515
01
06
15

01
06
15

23.1
420
451

12

12

23.2
760
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426

Poljoprivreda, umarstvo, lov i ribolov


Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade trokova za zaposlene
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Subvencije javnim nefinansijskim preduzeima i organizacijama
Raspored i korienje sredstava ove aproprijacije vrie se u skladu sa
posebnim propisom
Dotacije meunarodnim organizacijama
Transferi ostalim nivoima vlasti
Porezi, obavezne takse i kazne
Novane kazne i penali po reenju sudova
Naknada tete za povrede ili tetu nanetu od strane dravnih organa
Zgrade i graevinski objekti
Maine i oprema
Nematerijalna imovina

990.093.000
193.133.000
221.000
2.691.000
13.424.000
5.100.000
57.964.000
15.447.000
161.620.000
26.001.000
6.300.000
25.727.000
500.000.000

85.000.000
24.000.000
1.522.000
309.701.000
60.000
17.080.000
230.000.000
3.120.000

Izvori finansiranja za funkciju 420:


Prihodi iz budeta
Donacije od meunarodnih organizacija
Neutroena sredstva od donacija iz prethodnih godina

2.666.584.000
1.350.000
270.000

Ukupno za funkciju 420:

2.668.204.000

Izvori finansiranja :
Prihodi iz budeta
Donacije od meunarodnih organizacija
Neutroena sredstva od donacija iz prethodnih godina

2.666.584.000
1.350.000
270.000

Svega :

2.668.204.000

FOND ZA PODSTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDNE


PROIZVODNJE U REPUBLICI
Poljoprivreda, umarstvo, lov i ribolov
Subvencije javnim nefinansijskim preduzeima i organizacijama
Raspored i korienje sredstava ove aproprijacije vrie se u skladu sa
posebnim propisom

330.000.000

Izvori finansiranja za funkciju 420:


Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine

330.000.000

Ukupno za funkciju 420:

330.000.000

Izvori finansiranja za glavu 23.1:


Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine

330.000.000

Svega za glavu 23.1:

330.000.000

UPRAVA ZA VETERINU
Zdravstvo neklasifikovano na drugom mestu
Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade trokova za zaposlene
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekue popravke i odravanje
Materijal

1.000.000
900.000
16.000.000
1.000
24.899.000
13.380.000
70.050.000
1.000
11.100.000
33.500.000

- 106 Razdeo

Glava

Ekonomska
Glavni program / program
Funkcija
klasifi/ projekat
kacija

OPIS

451

Subvencije javnim nefinansijskim preduzeima i organizacijama


Raspored i korienje sredstava ove aproprijacije vrie se u skladu sa
posebnim propisom
Dotacije meunarodnim organizacijama
Porezi, obavezne takse i kazne
Novane kazne i penali po reenju sudova
Naknada tete za povrede ili tetu nanetu od strane dravnih organa
Maine i oprema
Nematerijalna imovina

462
482
483
485
512
515
01

01

23.3
420
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
451

462
482
483
485
511
512
515
01

01

23.4
630
413
415
421
422
423
425
426
482
483
512
515
01

Ukupna sredstv

9
2.121.923.000

7.500.000
8.000.000
1.000
1.000
2.000.000
1.000

Izvori finansiranja za funkciju 760:


Prihodi iz budeta

2.310.257.000

Ukupno za funkciju 760:

2.310.257.000

Izvori finansiranja za glavu 23.2:


Prihodi iz budeta

2.310.257.000

Svega za glavu 23.2:

2.310.257.000

UPRAVA ZA ZATITU BILJA


Poljoprivreda, umarstvo, lov i ribolov
Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade trokova za zaposlene
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Subvencije javnim nefinansijskim preduzeima i organizacijama
Sredstva ove aproprijacije namenjena su za programe zatite bilja, a
raspored i korienje sredstava ove aproprijacije vrie se po
posebnom propisu
Dotacije meunarodnim organizacijama
Porezi, obavezne takse i kazne
Novane kazne i penali po reenju sudova
Naknada tete za povrede ili tetu nanetu od strane dravnih organa
Zgrade i graevinski objekti
Maine i oprema
Nematerijalna imovina

700.000
1.000.000
5.000.000
1.000
19.750.000
10.750.000
20.950.000
384.900.000
5.600.000
20.350.000
150.000.000

4.500.000
3.500.000
250.000
15.000.000
1.000
3.000.000
6.000.000

Izvori finansiranja za funkciju 420:


Prihodi iz budeta

651.252.000

Ukupno za funkciju 420:

651.252.000

Izvori finansiranja za glavu 23.3:


Prihodi iz budeta

651.252.000

Svega za glavu 23.3:

651.252.000

REPUBLIKA DIREKCIJA ZA VODE


Vodosnabdevanje
Naknade u naturi
Naknade trokova za zaposlene
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Porezi, obavezne takse i kazne
Novane kazne i penali po reenju sudova
Maine i oprema
Nematerijalna imovina
Izvori finansiranja za funkciju 630:
Prihodi iz budeta

138.000
849.000
3.159.000
1.684.000
3.833.000
600.000
4.912.000
312.000
1.000
72.000
300.000
15.860.000

- 107 Razdeo

Glava

Ekonomska
Glavni program / program
Funkcija
klasifi/ projekat
kacija

OPIS

01

23.5
630
424
462
463
465
481
483
511
01

01

23.6
420
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
451

462
482
483
485
512
515
01

01

23.7
420
451

01

01

Ukupna sredstv

Ukupno za funkciju 630:

15.860.000

Izvori finansiranja za glavu 23.4:


Prihodi iz budeta

15.860.000

Svega za glavu 23.4:

15.860.000

BUDETSKI FOND ZA VODE REPUBLIKE SRBIJE


Vodosnabdevanje
Specijalizovane usluge
Dotacije meunarodnim organizacijama
Transferi ostalim nivoima vlasti
Ostale dotacije i transferi
Dotacije nevladinim organizacijama
Novane kazne i penali po reenju sudova
Zgrade i graevinski objekti

207.623.000
24.710.000
4.163.000
180.000
2.847.000
1.000
2.549.864.000

Izvori finansiranja za funkciju 630:


Prihodi iz budeta

2.789.388.000

Ukupno za funkciju 630:

2.789.388.000

Izvori finansiranja za glavu 23.5:


Prihodi iz budeta

2.789.388.000

Svega za glavu 23.5:

2.789.388.000

UPRAVA ZA UME
Poljoprivreda, umarstvo, lov i ribolov
Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade trokova za zaposlene
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Subvencije javnim nefinansijskim preduzeima i organizacijama
Raspored i korienje sredstava ove aproprijacije vrie se u skladu sa
posebnim propisom
Dotacije meunarodnim organizacijama
Porezi, obavezne takse i kazne
Novane kazne i penali po reenju sudova
Naknada tete za povrede ili tetu nanetu od strane dravnih organa
Maine i oprema
Nematerijalna imovina

106.000
70.000
1.200.000
1.000
2.600.000
2.795.000
14.661.000
170.724.000
1.000.000
9.331.000
15.818.000

765.000
860.000
200.000
1.000
1.000
1.000

Izvori finansiranja za funkciju 420:


Prihodi iz budeta

220.134.000

Ukupno za funkciju 420:

220.134.000

Izvori finansiranja za glavu 23.6:


Prihodi iz budeta

220.134.000

Svega za glavu 23.6:

220.134.000

BUDETSKI FOND ZA UME REPUBLIKE SRBIJE


Poljoprivreda, umarstvo, lov i ribolov
Subvencije javnim nefinansijskim preduzeima i organizacijama
Raspored i korienje sredstava ove aproprijacije vrie se u skladu sa
posebnim propisom

510.000.000

Izvori finansiranja za funkciju 420:


Prihodi iz budeta

510.000.000

Ukupno za funkciju 420:

510.000.000

Izvori finansiranja za glavu 23.7:


Prihodi iz budeta

510.000.000

Svega za glavu 23.7:

510.000.000

- 108 Razdeo

Glava

Ekonomska
Glavni program / program
Funkcija
klasifi/ projekat
kacija

OPIS

Ukupna sredstv

23.8
420
424
451

483
485
01

01

23.9
420
413
414
421
422
423
424
425
426
482
511
512
01

01

23.10
420
414
415
421
422
423
425
426
451

482
483
512
515
01
05
15

01
05
15

BUDETSKI FOND ZA RAZVOJ LOVSTVA REPUBLIKE SRBIJE


Poljoprivreda, umarstvo, lov i ribolov
Specijalizovane usluge
Subvencije javnim nefinansijskim preduzeima i organizacijama
Raspored i korienje sredstava ove aproprijacije vrie se u skladu sa
posebnim propisom
Novane kazne i penali po reenju sudova
Naknada tete za povrede ili tetu nanetu od strane dravnih organa

1.000
110.867.000

1.000
1.000

Izvori finansiranja za funkciju 420:


Prihodi iz budeta

110.870.000

Ukupno za funkciju 420:

110.870.000

Izvori finansiranja za glavu 23.8:


Prihodi iz budeta

110.870.000

Svega za glavu 23.8:

110.870.000

DIREKCIJA ZA NACIONALNE REFERENTNE LABORATORIJE


Poljoprivreda, umarstvo, lov i ribolov
Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Porezi, obavezne takse i kazne
Zgrade i graevinski objekti
Maine i oprema

50.000
197.000
9.147.000
350.000
4.066.000
907.000
4.215.000
2.025.000
100.000
40.253.000
48.926.000

Izvori finansiranja za funkciju 420:


Prihodi iz budeta

110.236.000

Ukupno za funkciju 420:

110.236.000

Izvori finansiranja za glavu 23.9:


Prihodi iz budeta

110.236.000

Svega za glavu 23.9:

110.236.000

UPRAVA ZA AGRARNA PLAANJA


Poljoprivreda, umarstvo, lov i ribolov
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade trokova za zaposlene
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Subvencije javnim nefinansijskim preduzeima i organizacijama
Raspored i korienje sredstava ove aproprijacije vrie se u skladu sa
posebnim propisom
Porezi, obavezne takse i kazne
Novane kazne i penali po reenju sudova
Maine i oprema
Nematerijalna imovina

121.000
2.800.000
108.148.000
6.697.000
194.019.000
41.640.000
32.380.000
32.477.033.000

220.000
5.003.000
46.352.000
24.219.000

Izvori finansiranja za funkciju 420:


Prihodi iz budeta
Donacije od inostranih zemalja
Neutroena sredstva od donacija iz prethodnih godina

32.933.289.000
5.262.000
81.000

Ukupno za funkciju 420:

32.938.632.000

Izvori finansiranja za glavu 23.10:


Prihodi iz budeta
Donacije od inostranih zemalja
Neutroena sredstva od donacija iz prethodnih godina

32.933.289.000
5.262.000
81.000

Svega za glavu 23.10:

32.938.632.000

- 109 Razdeo

Glava

Ekonomska
Glavni program / program
Funkcija
klasifi/ projekat
kacija

23.11
420
413
414
416
421
422
423
425
426
451

463
482
483
511
512
515

OPIS

Ukupna sredstv

UPRAVA ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJITE


Poljoprivreda, umarstvo, lov i ribolov
Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Subvencije javnim nefinansijskim preduzeima i organizacijama
Raspored i korienje sredstava ove aproprijacije vrie se u skladu sa
posebnim propisom
Transferi ostalim nivoima vlasti
Porezi, obavezne takse i kazne
Novane kazne i penali po reenju sudova
Zgrade i graevinski objekti
Maine i oprema
Nematerijalna imovina
Svega :

2601
2601-10
09
451

150.000
100.000
1.000
3.500.000
2.000.000
19.000.000
2.100.000
3.000.000
1.500.000.000

239.410.000
300.000
10.000.000
250.000.000
500.000
300.000
2.030.361.000

PRVA KOMPONENTA INSTRUMENTA ZA PRETPRISTUPNU


POMO EU - PODRKA TRANZICIJI I IZGRADNJA INSTITUCIJA
PROJEKTI KOJI SE FINANSIRAJU IZ IPA 2010
Ruralni razvoj: Efikasno upravljanje zemljitem
Subvencije javnim nefinansijskim preduzeima i organizacijama

14.352.000

Svega za projekat 09:

14.352.000

Svega za program 2601-10:

14.352.000

Svega za glavni program 2601:

14.352.000

Izvori finansiranja za funkciju 420:


Prihodi iz budeta

2.044.713.000

Ukupno za funkciju 420:

2.044.713.000

01

Izvori finansiranja za glavu 23.11:


Prihodi iz budeta

2.044.713.000

Svega za glavu 23.11:

2.044.713.000

01
05
06
12
15

Izvori finansiranja za razdeo 23:


Prihodi iz budeta
Donacije od inostranih zemalja
Donacije od meunarodnih organizacija
Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine
Neutroena sredstva od donacija iz prethodnih godina

44.362.583.000
5.262.000
1.350.000
330.000.000
351.000

UKUPNO ZA RAZDEO 23:

44.699.546.000

01

24
140
411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
451

472

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOKOG RAZVOJA


Osnovno istraivanje
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade trokova za zaposlene
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Subvencije javnim nefinansijskim preduzeima i organizacijama
Raspored i korienje sredstava ove aproprijacije vrie se po
posebnom aktu Vlade
Naknade za socijalnu zatitu iz budeta

60.870.000
10.896.000
200.000
439.000
2.285.000
586.000
8.666.000
7.087.000
66.633.000
13.666.983.000
500.000
1.500.000
524.000.000

207.749.000

- 110 Razdeo

Glava

Ekonomska
Glavni program / program
Funkcija
klasifi/ projekat
kacija

OPIS

Ukupna sredstv

481

Dotacije nevladinim organizacijama


Sredstva ove aproprijacije u iznosu od 9.000.000 dinara namenjena su
realizaciji naunog projekta Evropska akademija mladih lidera u
okviru Dekade Roma 2005-2015
Porezi, obavezne takse i kazne
Novane kazne i penali po reenju sudova
Zgrade i graevinski objekti
Maine i oprema
Nematerijalna imovina

482
483
511
512
515

Svega :
2601
2601-12
05
424

01
06
11
15

980
2001
2001-01
411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
465
481
482
483
512

01
424

03
421
422
423
424
426
511
512

9.000.000

100.000
1.000
400.000
500.000
350.000
14.568.745.000

PRVA KOMPONENTA INSTRUMENTA ZA PRETPRISTUPNU


POMO EU - PODRKA TRANZICIJI I IZGRADNJA INSTITUCIJA
PROJEKTI KOJI SE FINANSIRAJU IZ IPA 2012
Podrka za uee u Programima EU
Specijalizovane usluge

992.674.000

Svega za projekat 05:

992.674.000

Svega za program 2601-12:

992.674.000

Svega za glavni program 2601:

992.674.000

Izvori finansiranja za funkciju 140:


Prihodi iz budeta
Donacije od meunarodnih organizacija
Primanja od inostranih zaduivanja
Neutroena sredstva od donacija iz prethodnih godina

12.657.385.000
393.811.000
2.484.086.000
26.137.000

Ukupno za funkciju 140:

15.561.419.000

Obrazovanje neklasifikovano na drugom mestu


Ureenje i nadzor obrazovnog sistema
Ureenje i nadzor u oblasti obrazovanja
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade trokova za zaposlene
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Ostale dotacije i transferi
Dotacije nevladinim organizacijama
Porezi, obavezne takse i kazne
Novane kazne i penali po reenju sudova
Maine i oprema

423.304.000
75.772.000
1.600.000
10.900.000
15.000.000
23.000.000
21.176.000
9.849.000
31.889.000
51.567.000
4.186.000
14.419.000
7.661.000
6.514.000
2.730.000
16.062.000
3.408.000

Svega :

719.037.000

Obrazovno politika analitika


Specijalizovane usluge

200.000

Svega za projekat 01:

200.000

Pruanje unapreenih usluga na lokalnom nivou IBRD zajam 7510YF


Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Materijal
Zgrade i graevinski objekti
Maine i oprema

2.697.000
3.293.000
88.339.000
21.899.000
1.551.000
219.461.000
150.880.000

Svega za projekat 03:

488.120.000

- 111 Razdeo

Glava

Ekonomska
Glavni program / program
Funkcija
klasifi/ projekat
kacija

7
04
423
512

OPIS

Ukupna sredstv

Obrazovanje za socijalnu inkluziju


Usluge po ugovoru
Maine i oprema
Svega za projekat 04:
Svega za program 2001-01:

2001-02
422

423

Utvrivanje zakonskih okvira i praenje razvoja obrazovanja na


svim nivoima
Trokovi putovanja
Sredstva ove aproprijacije namenjena su za Komisiju za akreditaciju i
proveru kvaliteta
Usluge po ugovoru
Deo sredstava ove aproprijacije u iznosu od 59.000.000 dinara
namenjen je za Komisiju za akreditaciju i proveru kvaliteta
Svega za program 2001-02:
Svega za glavni program 2001:

01
06
11
15

Izvori finansiranja za funkciju 980:


Prihodi iz budeta
Donacije od meunarodnih organizacija
Primanja od inostranih zaduivanja
Neutroena sredstva od donacija iz prethodnih godina
Ukupno za funkciju 980:

01
06
11
15

24.1
910
2002
2002-01
463

2002-02
424

411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
431
463
472
481
482

2.000.000

137.000.000

139.000.000
1.352.313.000
831.723.000
614.000
512.638.000
7.338.000
1.352.313.000
13.489.108.000
394.425.000
2.996.724.000
33.475.000

Svega :

16.913.732.000

OSNOVNO OBRAZOVANJE
Predkolsko i osnovno obrazovanje
Pripremni i predkolski program
etvoroasovni pripremni predkolski program
Transferi ostalim nivoima vlasti

2.221.747.000

Svega za program 2002-01:

2.221.747.000

Struno usavravanje zaposlenih u predkolskim ustanovama


Specijalizovane usluge
Svega za glavni program 2002:

2003-01

5.956.000
1.213.313.000

Izvori finansiranja :
Prihodi iz budeta
Donacije od meunarodnih organizacija
Primanja od inostranih zaduivanja
Neutroena sredstva od donacija iz prethodnih godina

Svega za program 2002-02:

2003

5.856.000
100.000

Osnovno obrazovanje
Realizacija delatnosti osnovnog obrazovanja
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade trokova za zaposlene
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Amortizacija nekretnina i opreme
Transferi ostalim nivoima vlasti
Naknade za socijalnu zatitu iz budeta
Dotacije nevladinim organizacijama
Porezi, obavezne takse i kazne

400.000
400.000
2.222.147.000

36.997.243.000
6.565.998.000
5.922.000
262.176.000
2.995.000
385.020.000
35.092.000
42.104.000
766.383.000
32.978.000
48.611.000
135.561.000
2.670.000
15.940.036.000
821.000
189.000
3.686.000

- 112 Razdeo

Glava

Ekonomska
Glavni program / program
Funkcija
klasifi/ projekat
kacija

OPIS

7
483

8
Novane kazne i penali po reenju sudova
Svega :

910
426

424

2003-03
424

2003-04
422
423
424
426

2003-05
421
422
423
426
511
512

731.000.000
731.000.000

551

2601
2601-09
02
511

2601-12
05
462

01
04
07

62.025.961.000

Dopunska kola u inostranstvu


Specijalizovane usluge

150.000.000

Svega za program 2003-02:

150.000.000

Takmienje uenika
Specijalizovane usluge

3.520.000

Svega za program 2003-03:

3.520.000

Struno usavravanje zaposlenih u osnovnim kolama


Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Materijal

1.742.000
17.418.000
1.511.000
2.613.000

Svega za program 2003-04:

23.284.000

Unapreenje infrastrukture osnovnih kola


Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Materijal
Zgrade i graevinski objekti
Maine i oprema
Svega za glavni program 2003:

2501

61.294.961.000

Svega za projekat 910:

Svega za program 2003-05:

2501

9
67.476.000

Nabavka besplatnih udbenika za ake prvake


Materijal
Svega za program 2003-01:

2003-02

Ukupna sredstv

Nacionalni investicioni plan


Nefinansijska imovina koja se finansira iz Nacionalnog
investicionog plana
Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju
Nacionalnog investicionog plana
Raspored i korienje sredstava ove aproprijacije vrie se po
posebnom aktu Vlade

740.000
844.000
56.582.000
493.000
1.275.338.000
300.652.000
1.634.649.000
63.837.414.000

6.550.000

Svega za program 2501:

6.550.000

Svega za glavni program 2501:

6.550.000

PRVA KOMPONENTA INSTRUMENTA ZA PRETPRISTUPNU


POMO EU - PODRKA TRANZICIJI I IZGRADNJA INSTITUCIJA
PROJEKTI KOJI SE FINANSIRAJU IZ IPA 2009
Predkolsko obrazovanje
Zgrade i graevinski objekti

15.748.000

Svega za projekat 02:

15.748.000

Svega za program 2601-09:

15.748.000

PROJEKTI KOJI SE FINANSIRAJU IZ IPA 2012


Podrka za uee u Programima EU
Dotacije meunarodnim organizacijama

44.252.000

Svega za projekat 05:

44.252.000

Svega za program 2601-12:

44.252.000

Svega za glavni program 2601:

60.000.000

Izvori finansiranja za funkciju 910:


Prihodi iz budeta
Sopstveni prihodi budetskih korisnika
Donacije od ostalih nivoa vlasti

63.412.247.000
1.176.489.000
12.000

- 113 Razdeo

Glava

Ekonomska
Glavni program / program
Funkcija
klasifi/ projekat
kacija

OPIS

7
11

8
Primanja od inostranih zaduivanja
Ukupno za funkciju 910:

960
2007
2007-01
421
422
426

01

01
04
07
11

24.2
920
2004
2004-01
411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
463
472
481
482
483

01
424

2004-03
424

2004-04
423
511

66.126.111.000

542.000
49.900.000
361.000

Svega za program 2007-01:

50.803.000

Svega za glavni program 2007:

50.803.000

Izvori finansiranja za funkciju 960:


Prihodi iz budeta

50.803.000

Ukupno za funkciju 960:

50.803.000

Izvori finansiranja za glavu 24.1:


Prihodi iz budeta
Sopstveni prihodi budetskih korisnika
Donacije od ostalih nivoa vlasti
Primanja od inostranih zaduivanja

63.463.050.000
1.176.489.000
12.000
1.537.363.000

Svega za glavu 24.1:

66.176.914.000

SREDNJE OBRAZOVANJE
Srednje obrazovanje
Srednje obrazovanje
Realizacija delatnosti srednjeg obrazovanja
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade trokova za zaposlene
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Transferi ostalim nivoima vlasti
Naknade za socijalnu zatitu iz budeta
Dotacije nevladinim organizacijama
Porezi, obavezne takse i kazne
Novane kazne i penali po reenju sudova

18.454.500.000
3.293.000.000
5.150.000
183.270.000
171.595.000
319.945.000
1.757.458.000
185.626.000
366.601.000
124.760.000
649.400.000
591.253.000
7.002.539.000
57.790.000
312.000
8.008.000
53.674.000

Svega :

33.224.881.000

Obrazovanje odraslih
Specijalizovane usluge
Svega za program 2004-01:

424

9
1.537.363.000

Pomone usluge obrazovanju


Pomone usluge u obrazovanju
Podrka realizaciji procesa nastave na teritoriji AP KiM (osnovno
obrazovanje)
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Materijal

Svega za projekat 01:

2004-02

Ukupna sredstv

25.000.000
25.000.000
33.249.881.000

Takmienje uenika
Specijalizovane usluge

21.821.000

Svega za program 2004-02:

21.821.000

Rad sa talentovanim i darovitim uenicima


Specijalizovane usluge

18.599.000

Svega za program 2004-03:

18.599.000

Unapreenje infrastrukture srednjih kola


Usluge po ugovoru
Zgrade i graevinski objekti

11.482.000
227.183.000

- 114 Razdeo

Glava

Ekonomska
Glavni program / program
Funkcija
klasifi/ projekat
kacija

OPIS

7
512

8
Maine i oprema
Svega za program 2004-04:

2004-05
422
423
424
426

2501
551

01
04
07
11

960
2007
2007-02
421
422
426

01

01
04
07
11

24.3
960
2007
2007-03
411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425

9
97.868.000
336.533.000

Struno usavravanje zaposlenih u srednjem obrazovanju


Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Materijal

581.000
5.807.000
640.000
601.000

Svega za program 2004-05:

7.629.000

Svega za glavni program 2004:


2501

Ukupna sredstv

Nacionalni investicioni plan


Nefinansijska imovina koja se finansira iz Nacionalnog
investicionog plana
Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju
Nacionalnog investicionog plana
Raspored i korienje sredstava ove aproprijacije vrie se po
posebnom aktu Vlade

33.634.463.000

50.000.000

Svega za program 2501:

50.000.000

Svega za glavni program 2501:

50.000.000

Izvori finansiranja za funkciju 920:


Prihodi iz budeta
Sopstveni prihodi budetskih korisnika
Donacije od ostalih nivoa vlasti
Primanja od inostranih zaduivanja

28.661.183.000
1.291.298.000
3.494.960.000
237.022.000

Svega za funkciju 920:

33.684.463.000

Pomone usluge obrazovanju


Pomone usluge u obrazovanju
Podrka realizaciji procesa nastave na teritoriji AP KiM (srednje
obrazovanje)
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Materijal

447.000
79.473.000
447.000

Svega za program 2007-02:

80.367.000

Svega za glavni program 2007:

80.367.000

Izvori finansiranja za funkciju 960:


Prihodi iz budeta

80.367.000

Svega za funkciju 960:

80.367.000

Izvori finansiranja za glavu 24.2:


Prihodi iz budeta
Sopstveni prihodi budetskih korisnika
Donacije od ostalih nivoa vlasti
Primanja od inostranih zaduivanja

28.741.550.000
1.291.298.000
3.494.960.000
237.022.000

Svega za glavu 24.2:

33.764.830.000

UENIKI STANDARD
Pomone usluge obrazovanju
Pomone usluge u obrazovanju
Sistem ustanova uenikog standarda (srednje obrazovanje)
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade trokova za zaposlene
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekue popravke i odravanje

738.200.000
133.411.000
4.159.000
25.015.000
15.943.000
23.090.000
40.698.000
12.241.000
34.102.000
11.236.000
116.721.000

- 115 Razdeo

Glava

Ekonomska
Glavni program / program
Funkcija
klasifi/ projekat
kacija

OPIS

7
426
431
435
441
444
463
472
481
482
483

2007-04
511
512

2007-05
421
472
621

94.989.000
7.643.000
76.000
206.000
199.000
270.615.000
1.788.528.000
203.000
1.984.000
6.553.000

Svega za program 2007-03:

3.325.812.000

Unapreivanje infrastrukture ustanova uenikog standarda


Zgrade i graevinski objekti
Maine i oprema

428.000.000
89.790.000

Svega za program 2007-04:

517.790.000

Individualna pomo uenicima (srednje obrazovanje)


Stalni trokovi
Naknade za socijalnu zatitu iz budeta
Nabavka domae finansijske imovine
Raspored i korienje sredstava ove aproprijacije vrie se po
posebnom aktu Vlade
Svega za glavni program 2007:

2501
551

01
04
07
11

01
04
07
11

24.4
940
2005
2005-01
411
412
413
414
415
416
421
422
423
424

Materijal
Amortizacija nekretnina i opreme
Amortizacija nematerijalne imovine
Otplate domaih kamata
Pratei trokovi zaduivanja
Transferi ostalim nivoima vlasti
Naknade za socijalnu zatitu iz budeta
Dotacije nevladinim organizacijama
Porezi, obavezne takse i kazne
Novane kazne i penali po reenju sudova

Svega za program 2007-05:

2501

Ukupna sredstv

Nacionalni investicioni plan


Nefinansijska imovina koja se finansira iz Nacionalnog
investicionog plana
Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju
Nacionalnog investicionog plana
Raspored i korienje sredstava ove aproprijacije vrie se po
posebnom aktu Vlade

107.000
482.107.000
14.951.000

497.165.000
4.340.767.000

21.919.000

Svega za program 2501:

21.919.000

Svega za glavni program 2501:

21.919.000

Izvori finansiranja za funkciju 960:


Prihodi iz budeta
Sopstveni prihodi budetskih korisnika
Donacije od ostalih nivoa vlasti
Primanja od inostranih zaduivanja

3.424.539.000
500.892.000
82.896.000
354.359.000

Svega za funkciju 960:

4.362.686.000

Izvori finansiranja za glavu 24.3:


Prihodi iz budeta
Sopstveni prihodi budetskih korisnika
Donacije od ostalih nivoa vlasti
Primanja od inostranih zaduivanja

3.424.539.000
500.892.000
82.896.000
354.359.000

Svega za glavu 24.3:

4.362.686.000

VIE I UNIVERZITETSKO OBRAZOVANJE


Visoko obrazovanje
Visoko obrazovanje
Realizacija delatnosti vieg i visokog obrazovanja
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade trokova za zaposlene
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge

19.013.384.000
3.433.140.000
32.393.000
173.161.000
291.010.000
190.946.000
1.110.669.000
346.436.000
2.592.720.000
1.129.866.000

- 116 Razdeo

Glava

Ekonomska
Glavni program / program
Funkcija
klasifi/ projekat
kacija

OPIS

7
425
426
431
463
465
472
481
482
483
484
621

622

8
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Amortizacija nekretnina i opreme
Transferi ostalim nivoima vlasti
Ostale dotacije i transferi
Naknade za socijalnu zatitu iz budeta
Dotacije nevladinim organizacijama
Porezi, obavezne takse i kazne
Novane kazne i penali po reenju sudova
Naknada tete za povrede ili tetu nastalu usled elementarnih
nepogoda ili drugih prirodnih uzroka
Nabavka domae finansijske imovine
Raspored i korienje sredstava ove aproprijacije vrie se po
posebnom aktu Vlade
Nabavka strane finansijske imovine
Svega za program 2005-01:

2005-02
424

01
424

511
512

2501
551

01
04
07
11

01
04
07
11

24.5
960
2007
2007-06
411
412
413

713.000
4.522.000

9.603.000
35.341.826.000

387.263.000

Svega za projekat :

387.263.000

Projekat CEEPUS
Specijalizovane usluge

7.000.000
7.000.000

Svega za program 2005-02:

394.263.000

Unapreenje infrastrukture ustanova visokog obrazovanja


Zgrade i graevinski objekti
Maine i oprema

100.000.000
7.400.000

Svega za program 2005-03:

107.400.000

Svega za glavni program 2005:


2501

9
429.098.000
519.599.000
200.745.000
5.656.331.000
530.000
146.693.000
26.591.000
32.056.000
1.620.000

Meunarodna saradnja, razmena studenata i lektora


Specijalizovane usluge

Svega za projekat 01:

2005-03

Ukupna sredstv

Nacionalni investicioni plan


Nefinansijska imovina koja se finansira iz Nacionalnog
investicionog plana
Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju
Nacionalnog investicionog plana
Raspored i korienje sredstava ove aproprijacije vrie se po
posebnom aktu Vlade

35.843.489.000

74.757.000

Svega za program 2501:

74.757.000

Svega za glavni program 2501:

74.757.000

Izvori finansiranja za funkciju 940:


Prihodi iz budeta
Sopstveni prihodi budetskih korisnika
Donacije od ostalih nivoa vlasti
Primanja od inostranih zaduivanja

27.204.451.000
8.613.831.000
25.207.000
74.757.000

Svega za funkciju 940:

35.918.246.000

Izvori finansiranja za glavu 24.4:


Prihodi iz budeta
Sopstveni prihodi budetskih korisnika
Donacije od ostalih nivoa vlasti
Primanja od inostranih zaduivanja

27.204.451.000
8.613.831.000
25.207.000
74.757.000

Svega za glavu 24.4:

35.918.246.000

STUDENTSKI STANDARD
Pomone usluge obrazovanju
Pomone usluge u obrazovanju
Sistem ustanova studentskog standarda (visoko obrazovanje)
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Naknade u naturi

1.154.600.000
206.500.000
29.500.000

- 117 Razdeo

Glava

Ekonomska
Glavni program / program
Funkcija
klasifi/ projekat
kacija

OPIS

7
414
415
416
421
422
423
424
425
426
431
441
463
472
481
482
483

2007-07
511
512

2007-08
421
472
482
621

421
423
424
425
426
431
472
481

21.000.000
15.000.000
30.404.000
398.600.000
4.700.000
85.250.000
24.819.000
233.000.000
240.000.000
1.550.000
120.000
283.501.000
2.571.361.000
300.000
14.000.000
7.750.000

Svega za program 2007-06:

5.321.955.000

Unapreenje infrastrukture ustanova studentskog standarda


Zgrade i graevinski objekti
Maine i oprema

708.108.000
78.000.000

Svega za program 2007-07:

786.108.000

Individualna pomo studentima (visoko obrazovanje)


Stalni trokovi
Naknade za socijalnu zatitu iz budeta
Porezi, obavezne takse i kazne
Nabavka domae finansijske imovine
Raspored i korienje sredstava ove aproprijacije vrie se po
posebnom aktu Vlade

Unapreenje studentskog stvaralatva


Stalni trokovi
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Amortizacija nekretnina i opreme
Naknade za socijalnu zatitu iz budeta
Dotacije nevladinim organizacijama
Svega za program 2007-09:
Svega za glavni program 2007:

2501
2501
551

01
04
11
12

01
04

Socijalna davanja zaposlenima


Naknade trokova za zaposlene
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Amortizacija nekretnina i opreme
Otplate domaih kamata
Transferi ostalim nivoima vlasti
Naknade za socijalnu zatitu iz budeta
Dotacije nevladinim organizacijama
Porezi, obavezne takse i kazne
Novane kazne i penali po reenju sudova

Svega za program 2007-08:


2007-09

Ukupna sredstv

Nacionalni investicioni plan


Nefinansijska imovina koja se finansira iz Nacionalnog
investicionog plana
Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju
Nacionalnog investicionog plana
Raspored i korienje sredstava ove aproprijacije vrie se po
posebnom aktu Vlade

19.428.000
879.181.000
6.000.000
899.402.000

1.804.011.000

628.000
4.339.000
4.169.000
400.000
141.000
100.000
133.300.000
36.000.000
179.077.000
8.091.151.000

217.027.000

Svega za program 2501:

217.027.000

Svega za glavni program 2501:

217.027.000

Izvori finansiranja za funkciju 960:


Prihodi iz budeta
Sopstveni prihodi budetskih korisnika
Primanja od inostranih zaduivanja
Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine

6.155.763.000
1.396.848.000
737.227.000
18.340.000

Svega za funkciju 960:

8.308.178.000

Izvori finansiranja za glavu 24.5:


Prihodi iz budeta
Sopstveni prihodi budetskih korisnika

6.155.763.000
1.396.848.000

- 118 Razdeo

Glava

Ekonomska
Glavni program / program
Funkcija
klasifi/ projekat
kacija

OPIS

7
11
12

8
Primanja od inostranih zaduivanja
Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine
Svega za glavu 24.5:

24.6
980
2001
2001-03
411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
482
511
512
515

2601
2601-08
02
421
422
423
426
512

07
422
423
426

ZAVOD ZA UNAPREIVANJE OBRAZOVANJA I VASPITANJA


Obrazovanje neklasifikovano na drugom mestu
Ureenje i nadzor obrazovnog sistema
Unapreivanje obrazovanja i vaspitanja
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade trokova za zaposlene
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Porezi, obavezne takse i kazne
Zgrade i graevinski objekti
Maine i oprema
Nematerijalna imovina

04
421
422
423
426

01
04

01

9
737.227.000
18.340.000
8.308.178.000

87.280.000
15.624.000
700.000
2.600.000
4.024.000
1.000
8.652.000
800.000
34.700.000
1.040.000
1.360.000
1.520.000
150.000
1.840.000
1.200.000
400.000

Svega za program 2001-03:

161.891.000

Svega za glavni program 2001:

161.891.000

PRVA KOMPONENTA INSTRUMENTA ZA PRETPRISTUPNU


POMO EU - PODRKA TRANZICIJI I IZGRADNJA INSTITUCIJA
PROJEKTI KOJI SE FINANSIRAJU IZ IPA 2008
Podrka uspostavljanju sistema kvaliteta na nacionalnom nivou u
osnovnom i srednjem obrazovanju
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Materijal
Maine i oprema

30.000
180.000
16.906.000
300.000
500.000

Svega za projekat 02:

17.916.000

Sistemski razvoj osnovnog obrazovanja odraslih (druga ansa)


Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Materijal
Svega za projekat 07:

2601-11

Ukupna sredstv

1.000.000
4.500.000
300.000
5.800.000

Svega za program 2601-08:

23.716.000

PROJEKTI KOJI SE FINANSIRAJU IZ IPA 2011


Podrka razvoju ljudskog kapitala i istraivanju
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Materijal

150.000
1.500.000
14.230.000
1.000.000

Svega za projekat 04:

16.880.000

Svega za program 2601-11:

16.880.000

Svega za glavni program 2601:

40.596.000

Izvori finansiranja za funkciju 980:


Prihodi iz budeta
Sopstveni prihodi budetskih korisnika

193.387.000
9.100.000

Svega za funkciju 980:

202.487.000

Izvori finansiranja za glavu 24.6:


Prihodi iz budeta

193.387.000

- 119 Razdeo

Glava

Ekonomska
Glavni program / program
Funkcija
klasifi/ projekat
kacija

7
04

OPIS

Ukupna sredstv

Sopstveni prihodi budetskih korisnika


Svega za glavu 24.6:

24.7
980
2001
2001-04
411
412
413
414
416
421
422
423
424
425
426
482
512
515

2601
2601-08
02
423
426

07
422
423
426

ZAVOD ZA VREDNOVANJE KVALITETA OBRAZOVANJA I


VASPITANJA
Obrazovanje neklasifikovano na drugom mestu
Ureenje i nadzor obrazovnog sistema
Vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Porezi, obavezne takse i kazne
Maine i oprema
Nematerijalna imovina

104.685.000

Svega za glavni program 2001:

104.685.000

PRVA KOMPONENTA INSTRUMENTA ZA PRETPRISTUPNU


POMO EU - PODRKA TRANZICIJI I IZGRADNJA INSTITUCIJA
PROJEKTI KOJI SE FINANSIRAJU IZ IPA 2008
Podrka uspostavljanju sistema kvaliteta na nacionalnom nivou u
osnovnom i srednjem obrazovanju
Usluge po ugovoru
Materijal

14.792.000
1.050.000

Svega za projekat 02:

15.842.000

Sistemski razvoj osnovnog obrazovanja odraslih (druga ansa)


Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Materijal
Svega za program 2601-08:

04
423
424
426

32.275.000
5.745.000
1.787.000
100.000
1.000
2.838.000
700.000
52.800.000
240.000
600.000
2.049.000
500.000
2.050.000
3.000.000

Svega za program 2001-04:

Svega za projekat 07:

2601-11

9.100.000
202.487.000

PROJEKTI KOJI SE FINANSIRAJU IZ IPA 2011


Podrka razvoju ljudskog kapitala i istraivanju
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Materijal

25.000
4.000.000
200.000
4.225.000
20.067.000

2.900.000
7.085.000
15.000

Svega za projekat 04:

10.000.000

Svega za program 2601-11:

10.000.000

Svega za glavni program 2601:

30.067.000

Izvori finansiranja za funkciju 980:


Prihodi iz budeta
Sopstveni prihodi budetskih korisnika

127.952.000
6.800.000

Svega za funkciju 980:

134.752.000

01
04

Izvori finansiranja za glavu 24.7:


Prihodi iz budeta
Sopstveni prihodi budetskih korisnika

127.952.000
6.800.000

Svega za glavu 24.7:

134.752.000

01
04
06

Izvori finansiranja za razdeo 24:


Prihodi iz budeta
Sopstveni prihodi budetskih korisnika
Donacije od meunarodnih organizacija

01
04

142.799.800.000
12.995.258.000
394.425.000

- 120 Razdeo

Glava

Ekonomska
Glavni program / program
Funkcija
klasifi/ projekat
kacija

OPIS

7
07
11
12
15

8
Donacije od ostalih nivoa vlasti
Primanja od inostranih zaduivanja
Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine
Neutroena sredstva od donacija iz prethodnih godina
UKUPNO ZA RAZDEO 24:

25
760
1801
1801-01
411
412
414
415
416
421
422
423
425
426
462
482
483
485
512

MINISTARSTVO ZDRAVLJA
Zdravstvo neklasifikovano na drugom mestu
Ureenje i nadzor u oblasti zdravstva
Ureenje zdravstvenog sistema
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade trokova za zaposlene
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Dotacije meunarodnim organizacijama
Porezi, obavezne takse i kazne
Novane kazne i penali po reenju sudova
Naknada tete za povrede ili tetu nanetu od strane dravnih organa
Maine i oprema
Svega za program 1801-01:

1801-02
411
412
413
414
415
416
421
422
423
425
426
482

1801-03
411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
482

1801-04
411
412

Nadzor i kontrola zdravstvenih ustanova


Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade trokova za zaposlene
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Porezi, obavezne takse i kazne

Ukupna sredstv

9
3.603.075.000
5.937.452.000
18.340.000
33.475.000
165.781.825.000

96.098.000
17.202.000
1.500.000
3.500.000
3.600.000
7.000.000
6.561.000
37.574.000
5.000.000
10.000.000
26.000.000
1.434.000
67.000
1.000
10.000.000
225.537.000

42.991.000
7.695.000
570.000
500.000
1.200.000
30.000.000
5.581.000
891.000
4.698.000
3.100.000
4.200.000
1.500.000

Svega za program 1801-02:

102.926.000

Sanitarni nadzor
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade trokova za zaposlene
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Porezi, obavezne takse i kazne

164.906.000
29.518.000
1.200.000
500.000
5.040.000
1.000
10.200.000
750.000
1.630.000
28.427.000
6.670.000
9.560.000
2.000.000

Svega za program 1801-03:

260.402.000

Nadzor u oblasti lekova i droga


Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na teret poslodavca

16.226.000
2.905.000

- 121 Razdeo

Glava

Ekonomska
Glavni program / program
Funkcija
klasifi/ projekat
kacija

7
414
415
416
421
422
423
424
425
426
482

OPIS

Ukupna sredstv

Socijalna davanja zaposlenima


Naknade trokova za zaposlene
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Porezi, obavezne takse i kazne
Svega za program 1801-04:

1802
1802-01
423
465

1802-02
465
481

1802-03
465

1802-05
465

1802-06
465

1802-07
465

1802-08
01
423
465
481

09
465

10
465

100.000
600.000
1.000
3.000.000
900.000
390.000
34.000.000
1.000.000
1.130.000
500.000
60.752.000

Svega za glavni program 1801:

649.617.000

Preventivna zdravstvena zatita


Programi javnog zdravlja u funkciji instituta i zavoda za javno
zdravlje
Usluge po ugovoru
Ostale dotacije i transferi

19.125.000
940.618.000

Svega za program 1802-01:

959.743.000

Podsticanje aktivnosti na omasovljavanju dobrovoljnog


davalatva krvi
Ostale dotacije i transferi
Dotacije nevladinim organizacijama

28.800.000
7.200.000

Svega za program 1802-02:

36.000.000

Zdravstvena zatita lica na izdravanju kazne zatvora i izvrenje


mera bezbednosti obaveznog psihijatrijskog leenja i uvanja
Ostale dotacije i transferi

182.996.000

Svega za program 1802-03:

182.996.000

Programi javnog zdravlja u funkciji zavoda za antirabinu zatitu


(zatitu od besnila) Luj Paster Novi Sad
Ostale dotacije i transferi

2.510.000

Svega za program 1802-05:

2.510.000

Programi javnog zdravlja u funkciji Instituta za virusologiju,


vakcine i serume Torlak
Ostale dotacije i transferi

18.298.000

Svega za program 1802-06:

18.298.000

Program javnog zdravlja u funkciji Zavoda za biocide


Ostale dotacije i transferi

10.000.000

Svega za program 1802-07:

10.000.000

Unapreenje zdravlja posebnih grupacija stanovnitva


Sprovoenje plana o zdravstvenoj zatiti Roma
Usluge po ugovoru
Ostale dotacije i transferi
Dotacije nevladinim organizacijama

29.688.000
4.000.000
1.272.000

Svega za projekat 01:

34.960.000

Unapreenje rada slube za zdravstvenu zatitu ena u oblasti


zatite reproduktivnog zdravlja i planiranja porodice
Ostale dotacije i transferi

1.000.000

Svega za projekat 09:

1.000.000

Podrka odnosu porodice i deteta u ranom detinjstvu


Ostale dotacije i transferi

2.000.000

Svega za projekat 10:


Svega za program 1802-08:

2.000.000
37.960.000

- 122 Razdeo

Glava

Ekonomska
Glavni program / program
Funkcija
klasifi/ projekat
kacija

OPIS

Ukupna sredstv

421
422
423
425
426
465
482
512

Unapreenje zdravlja stanovnitva za bolesti posebnog socijalnomedicinskog znaaja


Kontrola TBC-a kroz sprovoenje strategije direktno opservirane
terapije
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Ostale dotacije i transferi
Porezi, obavezne takse i kazne
Maine i oprema

4.497.000
3.820.000
55.362.000
304.000
2.841.000
16.632.000
64.000
7.782.000

Svega za projekat 01:

91.302.000

1802-09
01

04
465

07
421
422
423
424
425
426
465
481
512

Rana detekcija i prevencija tip 2 dijabetesa na primarnom nivou


zdravstvene zatite u Srbiji
Ostale dotacije i transferi

1.000.000

Svega za projekat 04:

1.000.000

Unapreenje HIV-prevencije i zatite osoba pod poveanim


rizikom od HIV-a 2009 do 2014. godina
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Ostale dotacije i transferi
Dotacije nevladinim organizacijama
Maine i oprema
Svega za projekat 07:

08
465

10
464

11
465

13
421
422
423
426
512

14
465

15

1.897.000
6.249.000
58.035.000
15.000.000
500.000
25.574.000
47.585.000
62.388.000
1.500.000
218.728.000

Rana dijagnostika Lajmske bolesti i sprovoenja mera za


spreavanje obolevanja od groznice Zapadnog Nila
Ostale dotacije i transferi

12.000.000

Svega za projekat 08:

12.000.000

Zdravstvena zatita lica obolelih od retkih bolesti


Dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja

130.000.000

Svega za projekat 10:

130.000.000

Uspostavljanje zdravstvene mree za rano otkrivanje i leenje


bolesnika sa hroninim artritisima
Ostale dotacije i transferi

1.991.000

Svega za projekat 11:

1.991.000

Praenje rada projekata za HIV/SIDU i tuberkolozu od strane SSMa


Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Materijal
Maine i oprema

725.000
130.000
5.780.000
80.000
70.000

Svega za projekat 13:

6.785.000

Izrada nacionalnog programa za prevenciju i kontrolu modanog


udara
Ostale dotacije i transferi

3.000.000

Svega za projekat 14:

3.000.000

Spreavanje slepila u Srbiji kod dece sa prematurnom

- 123 Razdeo

Glava

Ekonomska
Glavni program / program
Funkcija
klasifi/ projekat
kacija

7
465

OPIS

Ukupna sredstv

retinopatijom
Ostale dotacije i transferi
Svega za projekat 15:
Svega za program 1802-09:

1802-15
465

1802-16
465

6.000.000

Svega za program 1802-15:

6.000.000

Program utvrivanja, prijavljivanja i registracije profesionalnih


bolesti
Ostale dotacije i transferi

6.000.000

Svega za glavni program 1802:

1803-01
01
464

02
464

04
421
422
423
426
464
511

05
421
422
423
424
425
426
464
465
482

1803-02
01
464
465

02
465

3.000.000
467.806.000

Program izrada strunih osnova za registar povreda na radu


Ostale dotacije i transferi

Svega za program 1802-16:

1803

3.000.000

6.000.000
1.727.313.000

Unapreenje uslova za leenje


Uee u finansiranju izgradnje i opremanja zdravstvenih
ustanova
Izgradnja i opremanje zdravstvenih ustanova u dravnoj svojini
iji je osniva Republika
Dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja

757.793.000

Svega za projekat 01:

757.793.000

Izgradnja i opremanje zdravstvenih ustanova na lokalnom nivou


Dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja

60.000.000

Svega za projekat 02:

60.000.000

Projekat Svetske banke Energetska efikasnost


Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Materijal
Dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja
Zgrade i graevinski objekti

700.000
330.000
8.350.000
496.000
1.000.000
120.000.000

Svega za projekat 04:

130.876.000

Projekat Evropske investicione banke Rekonstrukcija klinikih


centara (Beograd, Kragujevac, Ni i Novi Sad)
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja
Ostale dotacije i transferi
Porezi, obavezne takse i kazne

2.900.000
900.000
115.636.000
425.000
500.000
1.470.000
2.686.420.000
70.000.000
300.000

Svega za projekat 05:

2.878.551.000

Svega za program 1803-01:

3.827.220.000

Unapreenje slubi transfuzije i transplantacije


Obezbeivanje uslova za transplantaciju matinih elija
hematopoeze kod dece
Dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja
Ostale dotacije i transferi

35.000.000
4.000.000

Svega za projekat 01:

39.000.000

Obezbeenje uslova za transfuziju i transplantaciju organa kod


odraslih
Ostale dotacije i transferi

18.000.000

Svega za projekat 02:

18.000.000

- 124 Razdeo

Glava

Ekonomska
Glavni program / program
Funkcija
klasifi/ projekat
kacija

OPIS

8
Svega za program 1803-02:

1803-03
04
413
421
422
423
424
425
426
464
482
512
515

05
465

01
481

04
481

05
481

200.000
900.000
7.000.000
130.000.000
150.000
1.300.000
7.000.000
50.000.000
2.000.000
20.000.000
5.000.000

Svega za projekat 04:

223.550.000

Projekat unapreenja kvaliteta rada ustanova u Nikom okrugu


Ostale dotacije i transferi

1.600.000

Svega za projekat 05:

1.600.000

3.600.000

Svega za projekat 01:

3.600.000

Javna ovlaenja poverena Crvenom krstu Srbije


Dotacije nevladinim organizacijama

27.000.000

Svega za projekat 04:

27.000.000

Aktivnosti Drutva za borbu protiv raka Srbije


Dotacije nevladinim organizacijama

21.382.000

Svega za projekat 05:

21.382.000

Svega za glavni program 1803:

1804-01
464

2501
2501
551

2601
2601-10
05
464

225.150.000

Podrka nevladinim organizacijama


Podsticanje aktivnosti strunih organizacija, saveta i udruenja
Dotacije nevladinim organizacijama

Svega za program 1803-04:

1804

9
57.000.000

Unapreenje kvaliteta rada u sistemu zdravstvene zatite


Projekat Svetske banke DILS
Naknade u naturi
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja
Porezi, obavezne takse i kazne
Maine i oprema
Nematerijalna imovina

Svega za program 1803-03:


1803-04

Ukupna sredstv

51.982.000
4.161.352.000

Obezbeivanje obaveznog zdravstvenog osiguranja za lica bez


sopstvenih prihoda
Zdravstvena zatita lica koja se smatraju osiguranicima po lanu
22. stav 1. Zakona o zdravstvenom osiguranju
Dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja

615.048.000

Svega za program 1804-01:

615.048.000

Svega za glavni program 1804:

615.048.000

Nacionalni investicioni plan


Nefinansijska imovina koja se finansira iz Nacionalnog
investicionog plana
Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju
Nacionalnog investicionog plana
Raspored i korienje sredstava ove aproprijacije vrie se po
posebnom aktu Vlade

91.677.000

Svega za program 2501:

91.677.000

Svega za glavni program 2501:

91.677.000

PRVA KOMPONENTA INSTRUMENTA ZA PRETPRISTUPNU


POMO EU - PODRKA TRANZICIJI I IZGRADNJA INSTITUCIJA
PROJEKTI KOJI SE FINANSIRAJU IZ IPA 2010
Razvoj slubi palijativnog zbrinjavanja u Republici Srbiji
Dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja

17.940.000

Svega za projekat 05:

17.940.000

- 125 Razdeo

Glava

Ekonomska
Glavni program / program
Funkcija
klasifi/ projekat
kacija

01
06
11
15

01
06
11
15

25.1
760
1801
1801-05
411
412
414
415
421
422
423
425
426
465
512

01

01

25.2
760
1803
1803-04
00
481

01

01

25.3
760
1802
1802-12

OPIS

Ukupna sredstv

Svega za program 2601-10:

17.940.000

Svega za glavni program 2601:

17.940.000

Izvori finansiranja za funkciju 760:


Prihodi iz budeta
Donacije od meunarodnih organizacija
Primanja od inostranih zaduivanja
Neutroena sredstva od donacija iz prethodnih godina

3.820.081.000
311.449.000
3.122.523.000
8.894.000

Ukupno za funkciju 760:

7.262.947.000

Izvori finansiranja :
Prihodi iz budeta
Donacije od meunarodnih organizacija
Primanja od inostranih zaduivanja
Neutroena sredstva od donacija iz prethodnih godina

3.820.081.000
311.449.000
3.122.523.000
8.894.000

Svega:

7.262.947.000

UPRAVA ZA BIOMEDICINU
Zdravstvo neklasifikovano na drugom mestu
Ureenje i nadzor u oblasti zdravstva
Ureenje Uprave u oblasti biomedicine
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade trokova za zaposlene
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Ostale dotacije i transferi
Maine i oprema

14.107.000
2.525.000
201.000
320.000
730.000
260.000
9.605.000
900.000
2.100.000
17.842.000
5.000.000

Svega za program 1801-05:

53.590.000

Svega za glavni program 1801:

53.590.000

Izvori finansiranja za funkciju 760:


Prihodi iz budeta

53.590.000

Svega za funkciju 760:

53.590.000

Izvori finansiranja za glavu 25.1:


Prihodi iz budeta

53.590.000

Svega za glavu 25.1:

53.590.000

BUDETSKI FOND ZA FINANSIRANJE CRVENOG KRSTA SRBIJE


Zdravstvo neklasifikovano na drugom mestu
Unapreenje uslova za leenje
Unapreenje uslova za leenje
Javna ovlaenja poverena Crvenom krstu Srbije
Dotacije nevladinim organizacijama

335.160.000

Svega za projekat 00:

335.160.000

Svega za program 1803-04:

335.160.000

Svega za glavni program 1803:

335.160.000

Izvori finansiranja za funkciju 760:


Prihodi iz budeta

335.160.000

Svega za funkciju 760:

335.160.000

Izvori finansiranja za glavu 25.2:


Prihodi iz budeta

335.160.000

Svega za glavu 25.2:

335.160.000

BUDETSKI FOND ZA PROGRAME SPREAVANJA BOLESTI


IZAZVANIH KONZUMIRANJEM DUVANA
Zdravstvo neklasifikovano na drugom mestu
Preventivna zdravstvena zatita
Program za praenje i spreavanje bolesti izazvanih upotrebom
duvana

- 126 Razdeo

Glava

Ekonomska
Glavni program / program
Funkcija
klasifi/ projekat
kacija

7
01
465

03
464

04

464
465

05
465

06
464

07
465

OPIS

Ukupna sredstv

Aktivnosti Kancelarije za kontrolu duvana na prevenciji bolesti


nastalih kao posledica puenja
Ostale dotacije i transferi

9.000.000

Svega za projekat 01:

9.000.000

Unapreenje zdravstvene zatite obezbeenjem lekova i


medicinskog potronog materijala
Dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja

300.000.000

Svega za projekat 03:

300.000.000

Podrka sprovoenju Nacionalnog programa onkoloke


zdravstvene zatite Srbija protiv raka, sa prevencijom, ranim
otkrivanjem i leenjem malignih tumora
Dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja
Ostale dotacije i transferi

5.643.000
17.000.000

Svega za projekat 04:

22.643.000

Podrka sprovoenju Nacionalnog programa kardioloke


zdravstvene zatite
Ostale dotacije i transferi

10.000.000

Svega za projekat 05:

10.000.000

Unapreenje zdravstvene zatite obezbeenjem medicinske


opreme za bolesti izazvane konzumiranjem duvana
Dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja

1.764.886.000

Svega za projekat 06:

1.764.886.000

Kancelarija za prevenciju malignih bolesti


Ostale dotacije i transferi
Svega za projekat 07:

13.000.000
13.000.000

Svega za program 1802-12:

2.119.529.000

Svega za glavni program 1802:

2.119.529.000

Izvori finansiranja za funkciju 760:


Prihodi iz budeta
Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca
Neutroena sredstva od donacija iz prethodnih godina

2.106.886.000
7.000.000
5.643.000

Svega za funkciju 760:

2.119.529.000

01
08
15

Izvori finansiranja za glavu 25.3:


Prihodi iz budeta
Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca
Neutroena sredstva od donacija iz prethodnih godina

2.106.886.000
7.000.000
5.643.000

Svega za glavu 25.3:

2.119.529.000

01
06
08
11
15

Izvori finansiranja za razdeo 25:


Prihodi iz budeta
Donacije od meunarodnih organizacija
Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca
Primanja od inostranih zaduivanja
Neutroena sredstva od donacija iz prethodnih godina

6.315.717.000
311.449.000
7.000.000
3.122.523.000
14.537.000

UKUPNO ZA RAZDEO 25:

9.771.226.000

01
08
15

26
430
411
412
413
414
415
416
421
422
423

MINISTARSTVO ENERGETIKE, RAZVOJA I ZATITE IVOTNE


SREDINE
Gorivo i energija
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade trokova za zaposlene
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru

252.310.000
45.173.000
1.531.000
2.501.000
5.161.000
640.000
9.960.000
10.233.000
47.169.000

- 127 Razdeo

Glava

Ekonomska
Glavni program / program
Funkcija
klasifi/ projekat
kacija

OPIS

7
424
425
426
451

462
482
483
511
512
515
551

2602
2602-12
14
462

01
05
06
15

560
411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
451

454
462
481
482
483
484
511
512
515

Ukupna sredstv

Specijalizovane usluge
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Subvencije javnim nefinansijskim preduzeima i organizacijama
Deo sredstava ove aproprijacije u iznosu od 4.300.000.000 dinara
namenjen je za Javno preduzee za podzemnu eksploataciju uglja
Resavica, a raspored i korienje vrie se po posebnom aktu Vlade
Dotacije meunarodnim organizacijama
Porezi, obavezne takse i kazne
Novane kazne i penali po reenju sudova
Zgrade i graevinski objekti
Maine i oprema
Nematerijalna imovina
Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju
Nacionalnog investicionog plana
Raspored i korienje sredstava ove aproprijacije vrie se po
posebnom aktu Vlade

22.915.000
3.200.000
11.421.000
4.626.000.000

Svega :

5.123.733.000

7.460.000
1.100.000
1.000.000
1.250.000
5.500.000
3.000.000
66.209.000

DRUGA KOMPONENTA INSTRUMENTA ZA PRETPRISTUPNU


POMO EU - PREKOGRANINA SARADNJA
PROGRAMI PREKOGRANINE SARADNJE KOJI SE FINANSIRAJU
IZ IPA 2012
Jadranski program 2012 - ALTERENERGY
Dotacije meunarodnim organizacijama

2.500.000

Svega za projekat 14:

2.500.000

Svega za program 2602-12:

2.500.000

Svega za glavni program 2602:

2.500.000

Izvori finansiranja za funkciju 430:


Prihodi iz budeta
Donacije od inostranih zemalja
Donacije od meunarodnih organizacija
Neutroena sredstva od donacija iz prethodnih godina

5.116.142.000
2.073.000
6.256.000
1.762.000

Ukupno za funkciju 430:

5.126.233.000

Zatita ivotne sredine neklasifikovana na drugom mestu


Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade trokova za zaposlene
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Subvencije javnim nefinansijskim preduzeima i organizacijama
Deo sredstava ove aproprijacije namenjen je za subvencionisanje dela
poslova Zavoda za zatitu prirode i subvencije za Agenciju za zatitu
od jonizujuih zraenja i nuklearnu sigurnost, a raspored i korienje
sredstava vrie se po posebnom aktu Vlade
Subvencije privatnim preduzeima
Dotacije meunarodnim organizacijama
Dotacije nevladinim organizacijama
Porezi, obavezne takse i kazne
Novane kazne i penali po reenju sudova
Naknada tete za povrede ili tetu nastalu usled elementarnih
nepogoda ili drugih prirodnih uzroka
Zgrade i graevinski objekti
Maine i oprema
Nematerijalna imovina

442.698.000
80.967.000
1.735.000
16.939.000
13.300.000
3.487.000
11.270.000
10.710.000
52.764.000
1.122.110.000
8.909.000
31.021.000
244.842.000

1.477.020.000
10.120.000
54.045.000
2.750.000
7.000.000
3.000.000
2.700.000
7.766.000
2.500.000

- 128 Razdeo

Glava

Ekonomska
Glavni program / program
Funkcija
klasifi/ projekat
kacija

OPIS

7
541

8
Zemljite
Svega :

2601
2601-10
01
511

01
05
06
10
11
15

01
05
06
10
11
15

26.1
560
411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
482
483
511
512

Ukupna sredstv

9
20.000.000
3.627.653.000

PRVA KOMPONENTA INSTRUMENTA ZA PRETPRISTUPNU


POMO EU - PODRKA TRANZICIJI I IZGRADNJA INSTITUCIJA
PROJEKTI KOJI SE FINANSIRAJU IZ IPA 2010
Podrka optinama u Republici Srbiji u pripremi i sprovoenju
infrastrukturnih projekata (MISP 2010)
Zgrade i graevinski objekti

120.000.000

Svega za projekat 01:

120.000.000

Svega za program 2601-10:

120.000.000

Svega za glavni program 2601:

120.000.000

Izvori finansiranja za funkciju 560:


Prihodi iz budeta
Donacije od inostranih zemalja
Donacije od meunarodnih organizacija
Primanja od domaih zaduivanja
Primanja od inostranih zaduivanja
Neutroena sredstva od donacija iz prethodnih godina

2.022.022.000
150.000
200.000
1.477.020.000
228.261.000
20.000.000

Ukupno za funkciju 560:

3.747.653.000

Izvori finansiranja :
Prihodi iz budeta
Donacije od inostranih zemalja
Donacije od meunarodnih organizacija
Primanja od domaih zaduivanja
Primanja od inostranih zaduivanja
Neutroena sredstva od donacija iz prethodnih godina

7.138.164.000
2.223.000
6.456.000
1.477.020.000
228.261.000
21.762.000

Svega:

8.873.886.000

AGENCIJA ZA ZATITU IVOTNE SREDINE


Zatita ivotne sredine neklasifikovana na drugom mestu
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade trokova za zaposlene
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Porezi, obavezne takse i kazne
Novane kazne i penali po reenju sudova
Zgrade i graevinski objekti
Maine i oprema

90.493.000
16.198.000
239.000
7.500.000
4.289.000
1.000
7.000.000
4.550.000
6.901.000
28.544.000
15.894.000
11.710.000
1.000.000
307.000
27.000.000
11.580.000

Izvori finansiranja za funkciju 560:


Prihodi iz budeta
Donacije od inostranih zemalja
Neutroena sredstva od donacija iz prethodnih godina

207.983.000
24.700.000
523.000

Ukupno za funkciju 560:

233.206.000

01
05
15

Izvori finansiranja za glavu 26.1:


Prihodi iz budeta
Donacije od inostranih zemalja
Neutroena sredstva od donacija iz prethodnih godina

207.983.000
24.700.000
523.000

Svega za glavu 26.1:

233.206.000

01
05
06

Izvori finansiranja za razdeo 26:


Prihodi iz budeta
Donacije od inostranih zemalja
Donacije od meunarodnih organizacija

01
05
15

7.346.147.000
26.923.000
6.456.000

- 129 Razdeo

Glava

Ekonomska
Glavni program / program
Funkcija
klasifi/ projekat
kacija

OPIS

7
10
11
15

27

Ukupna sredstv

Primanja od domaih zaduivanja


Primanja od inostranih zaduivanja
Neutroena sredstva od donacija iz prethodnih godina

1.477.020.000
228.261.000
22.285.000

UKUPNO ZA RAZDEO 26:

9.107.092.000

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA


820
411
412
413
414
415
416
421
422
423
424

425
426
451

462
463

472

481

482
483
485
511
512
515

Usluge kulture
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade trokova za zaposlene
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Deo sredstava ove aproprijacije namenjen je za ostvarivanje opteg
interesa u kulturi na nain utvren Zakonom o kulturi i za ostvarivanje
opteg interesa u oblasti javnog informisanja; deo sredstava u iznosu
od 3.500.000 dinara namenjen je za rad implementacionog tela Taka
kulturnog kontakta
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Subvencije javnim nefinansijskim preduzeima i organizacijama
Sredstva ove aproprijacije namenjena su za subvencije u informisanju
za JP NA TANJUG, NIJP Panorama i SJU Radio Jugoslavija, a
raspored i korienje sredstava vrie se po posebnom aktu Vlade
Dotacije meunarodnim organizacijama
Transferi ostalim nivoima vlasti
Sredstva ove aproprijacije namenjena su za finansiranje ili
sufinansiranje projekata indirektnih korisnika sredstava budeta
jedinica lokalne samouprave
Naknade za socijalnu zatitu iz budeta
Sredstva ove aproprijacije namenjena su za isplatu posebnih priznanja
umetnicima za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi u Republici Srbiji,
a raspored i korienje sredstava ove aproprijacije vrie se po
posebnom aktu Vlade
Dotacije nevladinim organizacijama
Deo sredstava ove aproprijacije namenjen je za Zadubinu Svetog
manastira Hilandar i Fond kraljevski dvor, a raspored i korienje
sredstava ove aproprijacije vrie se po posebnom aktu Vlade; deo
sredstava namenjen je za reprezentativna, strukovna i druga udruenja
Porezi, obavezne takse i kazne
Novane kazne i penali po reenju sudova
Naknada tete za povrede ili tetu nanetu od strane dravnih organa
Zgrade i graevinski objekti
Maine i oprema
Nematerijalna imovina
Svega :

2601
2601-12
05
462

2602
2602-12

103.000.000
18.500.000
600.000
1.500.000
3.800.000
320.000
7.000.000
7.000.000
94.800.000
545.511.000

700.000
5.000.000
357.550.000

19.000.000
415.800.000

301.000.000

325.000.000

150.000
1.903.000
101.000
1.000
2.800.000
1.000
2.211.037.000

PRVA KOMPONENTA INSTRUMENTA ZA PRETPRISTUPNU


POMO EU - PODRKA TRANZICIJI I IZGRADNJA INSTITUCIJA
PROJEKTI KOJI SE FINANSIRAJU IZ IPA 2012
Podrka za uee u Programima EU
Dotacije meunarodnim organizacijama

12.000.000

Svega za projekat 05:

12.000.000

Svega za program 2601-12:

12.000.000

Svega za glavni program 2601:

12.000.000

DRUGA KOMPONENTA INSTRUMENTA ZA PRETPRISTUPNU


POMO EU - PREKOGRANINA SARADNJA
PROGRAMI PREKOGRANINE SARADNJE KOJI SE FINANSIRAJU

- 130 Razdeo

Glava

Ekonomska
Glavni program / program
Funkcija
klasifi/ projekat
kacija

7
12
424

01
05
06
15

01
05
06
15

27.1
820
411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
481

482
483
511

512

515

OPIS

8
IZ IPA 2012
Jugoistona Evropa JIE 2012 - CULTEMA
Specijalizovane usluge

Ukupna sredstv

3.425.000

Svega za projekat 12:

3.425.000

Svega za program 2602-12:

3.425.000

Svega za glavni program 2602:

3.425.000

Izvori finansiranja za funkciju 820:


Prihodi iz budeta
Donacije od inostranih zemalja
Donacije od meunarodnih organizacija
Neutroena sredstva od donacija iz prethodnih godina

2.204.502.000
15.368.000
1.000
6.591.000

Ukupno za funkciju 820:

2.226.462.000

Izvori finansiranja :
Prihodi iz budeta
Donacije od inostranih zemalja
Donacije od meunarodnih organizacija
Neutroena sredstva od donacija iz prethodnih godina

2.204.502.000
15.368.000
1.000
6.591.000

Svega :

2.226.462.000

USTANOVE KULTURE
Usluge kulture
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade trokova za zaposlene
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Dotacije nevladinim organizacijama
Sredstva ove aproprijacije namenjena su za finansiranje rada Matice
Srpske
Porezi, obavezne takse i kazne
Novane kazne i penali po reenju sudova
Zgrade i graevinski objekti
Deo sredstava ove aproprijacije u iznosu od 3.701.000 dinara koristie
se po osnovu Uredbe o izdavanju doplatne potanske marke Narodna
biblioteka Srbije 1832-2012
Maine i oprema
Deo sredstava ove aproprijacije u iznosu od 16.878.000 dinara koristie
se po osnovu Uredbe o izdavanju doplatne potanske marke Narodna
biblioteka Srbije 1832-2012
Nematerijalna imovina

1.963.239.000
363.191.000
7.000.000
18.000.000
81.300.000
33.950.000
381.000.000
29.850.000
123.321.000
626.601.000
52.000.000
78.000.000
40.000.000

1.000.000
2.000.000
224.801.000

64.878.000

27.000.000

Izvori finansiranja za funkciju 820:


Prihodi iz budeta
Sopstveni prihodi budetskih korisnika

3.864.131.000
253.000.000

Ukupno za funkciju 820:

4.117.131.000

01
04

Izvori finansiranja za glavu 27.1:


Prihodi iz budeta
Sopstveni prihodi budetskih korisnika

3.864.131.000
253.000.000

Svega za glavu 27.1:

4.117.131.000

01
04
05
06
15

Izvori finansiranja za razdeo 27:


Prihodi iz budeta
Sopstveni prihodi budetskih korisnika
Donacije od inostranih zemalja
Donacije od meunarodnih organizacija
Neutroena sredstva od donacija iz prethodnih godina

6.068.633.000
253.000.000
15.368.000
1.000
6.591.000

UKUPNO ZA RAZDEO 27:

6.343.593.000

01
04

- 131 Razdeo

Glava

Ekonomska
Glavni program / program
Funkcija
klasifi/ projekat
kacija

28
440
411
412
413
414
415
416
421
422
423
425
426
482
483
512
515
01

560
411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
451

462
463
482
483
512
01

620
411
412
413
414
415
416
421
422
423
425
426
451

OPIS

Ukupna sredstv

MINISTARSTVO PRIRODNIH RESURSA, RUDARSTVA I


PROSTORNOG PLANIRANJA
Rudarstvo, proizvodnja i izgradnja
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade trokova za zaposlene
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Porezi, obavezne takse i kazne
Novane kazne i penali po reenju sudova
Maine i oprema
Nematerijalna imovina

40.761.000
7.296.000
200.000
800.000
2.000.000
120.000
800.000
4.000.000
23.132.000
500.000
3.549.000
300.000
1.000
1.500.000
100.000

Izvori finansiranja za funkciju 440:


Prihodi iz budeta

85.059.000

Ukupno za funkciju 440:

85.059.000

Zatita ivotne sredine neklasifikovana na drugom mestu


Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade trokova za zaposlene
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Subvencije javnim nefinansijskim preduzeima i organizacijama
Sredstva ove aproprijacije namenjena su za sufinansiranje zatienih
prirodnih dobara od nacionalnog interesa, a raspored i korienje
sredstava vrie se po posebnom aktu Vlade
Dotacije meunarodnim organizacijama
Transferi ostalim nivoima vlasti
Porezi, obavezne takse i kazne
Novane kazne i penali po reenju sudova
Maine i oprema

97.890.000
17.523.000
500.000
700.000
4.500.000
490.000
6.000.000
4.469.000
21.600.000
4.000.000
7.164.000
16.000.000
160.000.000

2.900.000
8.600.000
900.000
572.000
4.000.000

Izvori finansiranja za funkciju 560:


Prihodi iz budeta

357.808.000

Ukupno za funkciju 560:

357.808.000

Razvoj zajednice
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade trokova za zaposlene
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Subvencije javnim nefinansijskim preduzeima i organizacijama

19.104.000
3.420.000
135.000
120.000
900.000
100.000
500.000
500.000
22.732.000
200.000
500.000
116.947.000

- 132 Razdeo

Glava

Ekonomska
Glavni program / program
Funkcija
klasifi/ projekat
kacija

OPIS

Ukupna sredstv

482
483
512

01

01

29
10
421
423
424
472
481
483
01

40
421
423
472
481
01

70
411
412
413
414
415
416
421
422
423
424

425
426
431
432
441
444
463
472
481
482
483
484
511

Sredstva ove aproprijacije namenjena su za Republiku agenciju za


prostorno planiranje
Porezi, obavezne takse i kazne
Novane kazne i penali po reenju sudova
Maine i oprema

20.000
1.000
1.200.000

Svega :

166.379.000

Izvori finansiranja za funkciju 620:


Prihodi iz budeta

166.379.000

Ukupno za funkciju 620:

166.379.000

Izvori finansiranja za razdeo 28:


Prihodi iz budeta

609.246.000

UKUPNO ZA RAZDEO 28:

609.246.000

MINISTARSTVO RADA, ZAPOLJAVANJA I SOCIJALNE POLITIKE


Bolest i invalidnost
Stalni trokovi
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Naknade za socijalnu zatitu iz budeta
Dotacije nevladinim organizacijama
Novane kazne i penali po reenju sudova

40.189.000
11.470.000
55.273.000
15.180.650.000
53.949.000
150.000.000

Izvori finansiranja za funkciju 10:


Prihodi iz budeta

15.491.531.000

Ukupno za funkciju 10:

15.491.531.000

Porodica i deca
Stalni trokovi
Usluge po ugovoru
Naknade za socijalnu zatitu iz budeta
Dotacije nevladinim organizacijama

92.016.000
7.928.000
43.606.600.000
17.590.000

Izvori finansiranja za funkciju 40:


Prihodi iz budeta

43.724.134.000

Ukupno za funkciju 40:

43.724.134.000

Socijalna pomo ugroenom stanovnitvu neklasifikovana na


drugom mestu
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade trokova za zaposlene
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Sredstva ove aproprijacije u iznosu od 7.350.000 dinara namenjena su
za finansiranje Komore socijalne zatite
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Amortizacija nekretnina i opreme
Upotreba prirodne imovine
Otplate domaih kamata
Pratei trokovi zaduivanja
Transferi ostalim nivoima vlasti
Naknade za socijalnu zatitu iz budeta
Dotacije nevladinim organizacijama
Porezi, obavezne takse i kazne
Novane kazne i penali po reenju sudova
Naknada tete za povrede ili tetu nastalu usled elementarnih
nepogoda ili drugih prirodnih uzroka
Zgrade i graevinski objekti

6.467.648.000
1.158.165.000
59.945.000
179.667.000
88.067.000
90.520.000
1.065.325.000
28.406.000
1.175.279.000
88.430.000

150.135.000
822.985.000
17.658.000
50.000
496.000
1.092.000
108.740.000
31.747.132.000
648.846.000
9.214.000
1.000.000
167.000
90.510.000

- 133 Razdeo

Glava

Ekonomska
Glavni program / program
Funkcija
klasifi/ projekat
kacija

OPIS

7
512
513
515
01
04
05
06
07
08
09
11
13
15

90
464

472
01

410
411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
451
462
481
482
483
512
515
551

8
Maine i oprema
Ostale nekretnine i oprema
Nematerijalna imovina

2601-12
05
462

9
77.313.000
149.000
211.000

Izvori finansiranja za funkciju 70:


Prihodi iz budeta
Sopstveni prihodi budetskih korisnika
Donacije od inostranih zemalja
Donacije od meunarodnih organizacija
Donacije od ostalih nivoa vlasti
Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca
Primanja od prodaje nefinansijske imovine
Primanja od inostranih zaduivanja
Nerasporeeni viak prihoda iz ranijih godina
Neutroena sredstva od donacija iz prethodnih godina

37.660.531.000
3.623.728.000
14.471.000
18.586.000
2.715.363.000
7.437.000
8.230.000
19.496.000
3.697.000
5.611.000

Ukupno za funkciju 70:

44.077.150.000

Socijalna zatita neklasifikovana na drugom mestu


Dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja
Sredstva ove aproprijacije namenjena su Republikom fondu za
penzijsko i invalidsko osiguranje, za izmirivanje obaveza Republike za
sta osiguranja po posebnim propisima i nadoknadu razlike do najnie
penzije za osiguranike zaposlenih, za osiguranike poljoprivrednika i za
osiguranike samostalnih delatnosti
Naknade za socijalnu zatitu iz budeta

27.581.700.000

60.000.000

Izvori finansiranja za funkciju 90:


Prihodi iz budeta

27.641.700.000

Ukupno za funkciju 90:

27.641.700.000

Opti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada


Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade trokova za zaposlene
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Subvencije javnim nefinansijskim preduzeima i organizacijama
Sredstva ove aproprijacije namenjena su za Socijalno-ekonomski savet
Dotacije meunarodnim organizacijama
Dotacije nevladinim organizacijama
Porezi, obavezne takse i kazne
Novane kazne i penali po reenju sudova
Maine i oprema
Nematerijalna imovina
Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju
Nacionalnog investicionog plana
Raspored i korienje sredstava ove aproprijacije vrie se po
posebnom aktu Vlade
Svega :

2601

Ukupna sredstv

557.282.000
99.753.000
3.000.000
10.000.000
23.000.000
8.100.000
68.505.000
9.080.000
114.002.000
4.020.000
12.000.000
25.000.000
20.700.000
21.031.000
1.000
1.950.000
2.450.000
13.000.000
15.800.000
14.268.000

1.022.942.000

PRVA KOMPONENTA INSTRUMENTA ZA PRETPRISTUPNU


POMO EU - PODRKA TRANZICIJI I IZGRADNJA INSTITUCIJA
PROJEKTI KOJI SE FINANSIRAJU IZ IPA 2012
Podrka za uee u Programima EU
Dotacije meunarodnim organizacijama

8.970.000

Svega za projekat 05:

8.970.000

Svega za program 2601-12:

8.970.000

- 134 Razdeo

Glava

Ekonomska
Glavni program / program
Funkcija
klasifi/ projekat
kacija

OPIS

Ukupna sredstv

7
Svega za glavni program 2601:
01
06
11
15

Izvori finansiranja za funkciju 410:


Prihodi iz budeta
Donacije od meunarodnih organizacija
Primanja od inostranih zaduivanja
Neutroena sredstva od donacija iz prethodnih godina
Ukupno za funkciju 410:

412
464

472

01

01
04
05
06
07
08
09
11
13
15

29.1
410
421
422
423
425
426
01

01

29.2
90
421
424
481
01

01

Opti poslovi po pitanju rada


Dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja
Sredstva ove aproprijacije namenjena su za transfere Nacionalnoj
slubi za zapoljavanje za aktivne mere zapoljavanja i posebnu
novanu naknadu iz Tranzicionog fonda, a raspored i korienje ovih
sredstava vrie se po posebnom aktu Vlade
Naknade za socijalnu zatitu iz budeta
Sredstva ove aproprijacije namenjena su za Tranzicioni fond za
reavanje radnopravnog statusa zaposlenih koji su utvreni kao viak,
a raspored i korienje ovih sredstava vrie se po posebnom aktu
Vlade. Socijalni program se isplauje samo u preduzeima za koja je
jasno definisan budui status kroz odgovarajua akta

8.970.000
928.841.000
1.000
103.068.000
2.000
1.031.912.000

3.180.000.000

263.050.000

Svega :

3.443.050.000

Izvori finansiranja za funkciju 412:


Prihodi iz budeta

3.443.050.000

Ukupno za funkciju 412:

3.443.050.000

Izvori finansiranja :
Prihodi iz budeta
Sopstveni prihodi budetskih korisnika
Donacije od inostranih zemalja
Donacije od meunarodnih organizacija
Donacije od ostalih nivoa vlasti
Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca
Primanja od prodaje nefinansijske imovine
Primanja od inostranih zaduivanja
Nerasporeeni viak prihoda iz ranijih godina
Neutroena sredstva od donacija iz prethodnih godina

128.889.787.000
3.623.728.000
14.471.000
18.587.000
2.715.363.000
7.437.000
8.230.000
122.564.000
3.697.000
5.613.000

Svega :

135.409.477.000

INSPEKTORAT ZA RAD
Opti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Tekue popravke i odravanje
Materijal

14.000.000
2.000.000
1.000.000
2.500.000
11.249.000

Izvori finansiranja za funkciju 410:


Prihodi iz budeta

30.749.000

Ukupno za funkciju 410:

30.749.000

Izvori finansiranja za glavu 29.1:


Prihodi iz budeta

30.749.000

Svega za glavu 29.1:

30.749.000

BUDETSKI FOND ZA PROGRAME ZATITE I UNAPREENJA


POLOAJA OSOBA SA INVALIDITETOM
Socijalna zatita neklasifikovana na drugom mestu
Stalni trokovi
Specijalizovane usluge
Dotacije nevladinim organizacijama

1.000.000
19.587.000
328.687.000

Izvori finansiranja za funkciju 90:


Prihodi iz budeta

349.274.000

Ukupno za funkciju 90:

349.274.000

Izvori finansiranja za glavu 29.2:


Prihodi iz budeta

349.274.000

- 135 Razdeo

Glava

Ekonomska
Glavni program / program
Funkcija
klasifi/ projekat
kacija

OPIS

29.3
70
411
412
414
421
422
423
425
426
481
482
483
511
512
515
01

01

29.4
410
422
423
426
01

01

29.5
410
421
422
423
426
481
01
06
15

01
06
15

29.6

410
411

Ukupna sredstv

Svega za glavu 29.2:

349.274.000

BUDETSKI FOND ZA USTANOVE SOCIJALNE ZATITE


Socijalna pomo ugroenom stanovnitvu neklasifikovana na
drugom mestu
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Socijalna davanja zaposlenima
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Dotacije nevladinim organizacijama
Porezi, obavezne takse i kazne
Novane kazne i penali po reenju sudova
Zgrade i graevinski objekti
Maine i oprema
Nematerijalna imovina

5.000.000
900.000
1.000.000
100.000.000
3.250.000
28.512.000
15.000.000
10.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
120.000.000
100.000.000
408.000

Izvori finansiranja za funkciju 70:


Prihodi iz budeta

387.070.000

Ukupno za funkciju 70:

387.070.000

Izvori finansiranja za glavu 29.3:


Prihodi iz budeta

387.070.000

Svega za glavu 29.3:

387.070.000

UPRAVA ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU


Opti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Materijal

367.000
6.180.000
100.000

Izvori finansiranja za funkciju 410:


Prihodi iz budeta

6.647.000

Ukupno za funkciju 410:

6.647.000

Izvori finansiranja za glavu 29.4:


Prihodi iz budeta

6.647.000

Svega za glavu 29.4:

6.647.000

UPRAVA ZA RODNU RAVNOPRAVNOST


Opti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Materijal
Dotacije nevladinim organizacijama

101.000
363.000
1.555.000
208.000
1.980.000

Izvori finansiranja za funkciju 410:


Prihodi iz budeta
Donacije od meunarodnih organizacija
Neutroena sredstva od donacija iz prethodnih godina

3.550.000
656.000
1.000

Ukupno za funkciju 410:

4.207.000

Izvori finansiranja za glavu 29.5:


Prihodi iz budeta
Donacije od meunarodnih organizacija
Neutroena sredstva od donacija iz prethodnih godina

3.550.000
656.000
1.000

Svega za glavu 29.5:

4.207.000

USTANOVE ZA REGISTAR OBAVEZNOG SOCIJALNOG


OSIGURANJA I OSTVARIVANJE PRAVA ZAPOSLENIH IZ RADNOG
ODNOSA
Opti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

49.452.000

- 136 Razdeo

Glava

Ekonomska
Glavni program / program
Funkcija
klasifi/ projekat
kacija

OPIS

Ukupna sredstv

7
412
414
415
421
422
423
424
425
426
444
472
482
483
512
513
515
01

01

29.7
412
451

464

01

01

01
04
05
06
07
08
09
11
13
15

30
810
411
412
413
414
415
416
421
422
423

Socijalni doprinosi na teret poslodavca


Socijalna davanja zaposlenima
Naknade trokova za zaposlene
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Pratei trokovi zaduivanja
Naknade za socijalnu zatitu iz budeta
Porezi, obavezne takse i kazne
Novane kazne i penali po reenju sudova
Maine i oprema
Ostale nekretnine i oprema
Nematerijalna imovina

8.852.000
1.261.000
1.931.000
3.835.000
441.000
4.154.000
235.000
782.000
1.200.000
2.000
508.410.000
185.000
49.000
1.902.000
100.000
364.000

Izvori finansiranja za funkciju 410:


Prihodi iz budeta

583.155.000

Ukupno za funkciju 410:

583.155.000

Izvori finansiranja za glavu 29.6:


Prihodi iz budeta

583.155.000

Svega za glavu 29.6:

583.155.000

BUDETSKI FOND ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I


PODSTICANJE ZAPOLJAVANJA OSOBA SA INVALIDITETOM
Opti poslovi po pitanju rada
Subvencije javnim nefinansijskim preduzeima i organizacijama
Raspored i korienje sredstava ove aproprijacije vrie se po
posebnom aktu Vlade
Dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja
Raspored i korienje sredstava ove aproprijacije vrie se po
posebnom aktu Vlade

994.976.000

700.000.000

Izvori finansiranja za funkciju 412:


Prihodi iz budeta

1.694.976.000

Ukupno za funkciju 412:

1.694.976.000

Izvori finansiranja za glavu 29.7:


Prihodi iz budeta

1.694.976.000

Svega za glavu 29.7:

1.694.976.000

Izvori finansiranja za razdeo 29:


Prihodi iz budeta
Sopstveni prihodi budetskih korisnika
Donacije od inostranih zemalja
Donacije od meunarodnih organizacija
Donacije od ostalih nivoa vlasti
Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca
Primanja od prodaje nefinansijske imovine
Primanja od inostranih zaduivanja
Nerasporeeni viak prihoda iz ranijih godina
Neutroena sredstva od donacija iz prethodnih godina

131.945.208.000
3.623.728.000
14.471.000
19.243.000
2.715.363.000
7.437.000
8.230.000
122.564.000
3.697.000
5.614.000

UKUPNO ZA RAZDEO 29:

138.465.555.000

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA


Usluge rekreacije i sporta
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade trokova za zaposlene
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru

82.018.000
14.690.000
350.000
985.000
2.750.000
1.000
5.604.000
4.090.000
24.412.000

- 137 Razdeo

Glava

Ekonomska
Glavni program / program
Funkcija
klasifi/ projekat
kacija

OPIS

Ukupna sredstv

424
425
426
451

Specijalizovane usluge
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Subvencije javnim nefinansijskim preduzeima i organizacijama
Sredstva ove aproprijacije namenjena su za: Svetsko prvenstvo u
rukometu za ene 2013. godine - preduzeu Handball Fantasy 2012 u
iznosu od 86.500.000; Evropsko prvenstvo u veslanju 2014. godine privrednom drutvu Veslanje d.o.o. Beograd iznos od 10.000.000
dinara i Prvenstvo sveta u rvanju za kadete 2013. godine - preduzeu
World wrestling cadet 2013 d.o.o. 20.000.000 dinara
Dotacije meunarodnim organizacijama
Transferi ostalim nivoima vlasti
Naknade za socijalnu zatitu iz budeta
Dotacije nevladinim organizacijama
Deo sredstava ove aproprijacije u iznosu od 7.500.000 dinara
namenjen je za Svetsko prvenstvo u rukometu za ene 2013. godine, a
koristie se na osnovu akta Vlade o izdavanju doplatne potanske
marke; deo sredstava ove aproprijacije u iznosu od 7.500.000 dinara
namenjen je za Prvenstvo sveta u rvanju za kadete 2013. godine, a
koristie se na osnovu akta Vlade o izdavanju doplatne potanske
marke; deo sredstava ove aproprijacije u iznosu od 6.859.800 dinara
namenjen je za Evropsko prvenstvo u rukometu za ene 2012. godine
koristie se na osnovu akta Vlade o izdavanju doplatne potanske
marke; deo sredstava ove aproprijacije u iznosu od 22.800.000 dinara
namenjen je za Vaterpolo klub Crvena zvezda za osvojenu titulu
klupskog prvaka Evrope u vaterpolu
Porezi, obavezne takse i kazne
Novane kazne i penali po reenju sudova
Zgrade i graevinski objekti
Maine i oprema
Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju
Nacionalnog investicionog plana
Raspored i korienje sredstava ove aproprijacije vrie se po
posebnom aktu Vlade

462
463
472
481

482
483
511
512
551

01
11

01
11

30.1
810
463
472
481
511
01

01

30.2
810
411
412
413
414
415
421

2.725.000
1.737.000
4.310.000
116.500.000

5.250.000
32.000.000
919.086.000
1.797.945.000

20.300.000
494.000
174.565.000
720.000
57.449.000

Izvori finansiranja za funkciju 810:


Prihodi iz budeta
Primanja od inostranih zaduivanja

3.225.948.000
42.033.000

Ukupno za funkciju 810:

3.267.981.000

Izvori finansiranja :
Prihodi iz budeta
Primanja od inostranih zaduivanja

3.225.948.000
42.033.000

Svega :

3.267.981.000

BUDETSKI FOND ZA FINANSIRANJE SPORTA


Usluge rekreacije i sporta
Transferi ostalim nivoima vlasti
Naknade za socijalnu zatitu iz budeta
Dotacije nevladinim organizacijama
Zgrade i graevinski objekti

10.592.000
160.556.000
45.000.000
116.129.000

Izvori finansiranja za funkciju 810:


Prihodi iz budeta

332.277.000

Ukupno za funkciju 810:

332.277.000

Izvori finansiranja za glavu 30.1:


Prihodi iz budeta

332.277.000

Svega za glavu 30.1:

332.277.000

ANTIDOPING AGENCIJA REPUBLIKE SRBIJE


Usluge rekreacije i sporta
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade trokova za zaposlene
Stalni trokovi

8.970.000
1.617.000
40.000
10.000
246.000
1.442.000

- 138 Razdeo

Glava

Ekonomska
Glavni program / program
Funkcija
klasifi/ projekat
kacija

OPIS

Ukupna sredstv

7
422
423
424
425
426
444
482
483
512
515
01
04

01
04

30.3
810
411
412
413
414
416
421
422
423
424
425
426
441
444
482
483
511
512
513
515
01
04
06

01
04
06

30.4
980
421
423
424
472
01

Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Pratei trokovi zaduivanja
Porezi, obavezne takse i kazne
Novane kazne i penali po reenju sudova
Maine i oprema
Nematerijalna imovina

1.074.000
4.759.000
8.852.000
95.000
2.597.000
10.000
213.000
1.000
200.000
50.000

Izvori finansiranja za funkciju 810:


Prihodi iz budeta
Sopstveni prihodi budetskih korisnika

22.818.000
7.358.000

Ukupno za funkciju 810:

30.176.000

Izvori finansiranja za glavu 30.2:


Prihodi iz budeta
Sopstveni prihodi budetskih korisnika

22.818.000
7.358.000

Svega za glavu 30.2:

30.176.000

USTANOVE U OBLASTI FIZIKE KULTURE


Usluge rekreacije i sporta
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Otplate domaih kamata
Pratei trokovi zaduivanja
Porezi, obavezne takse i kazne
Novane kazne i penali po reenju sudova
Zgrade i graevinski objekti
Maine i oprema
Ostale nekretnine i oprema
Nematerijalna imovina

109.417.000
21.372.000
5.704.000
4.900.000
309.000
51.092.000
2.406.000
22.278.000
15.160.000
11.870.000
16.709.000
50.000
6.000
200.000
700.000
99.271.000
27.508.000
1.500.000
1.200.000

Izvori finansiranja za funkciju 810:


Prihodi iz budeta
Sopstveni prihodi budetskih korisnika
Donacije od meunarodnih organizacija

236.666.000
143.202.000
11.784.000

Ukupno za funkciju 810:

391.652.000

Izvori finansiranja za glavu 30.3:


Prihodi iz budeta
Sopstveni prihodi budetskih korisnika
Donacije od meunarodnih organizacija

236.666.000
143.202.000
11.784.000

Svega za glavu 30.3:

391.652.000

FOND ZA MLADE TALENTE


Obrazovanje neklasifikovano na drugom mestu
Stalni trokovi
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Naknade za socijalnu zatitu iz budeta

25.000
21.964.000
900.000
729.924.000

Izvori finansiranja za funkciju 980:


Prihodi iz budeta

752.813.000

Ukupno za funkciju 980:

752.813.000

Izvori finansiranja za glavu 30.4:

- 139 Razdeo

Glava

Ekonomska
Glavni program / program
Funkcija
klasifi/ projekat
kacija

OPIS

01

Prihodi iz budeta

752.813.000

Svega za glavu 30.4:

752.813.000

01
04
06
11

Izvori finansiranja za razdeo 30:


Prihodi iz budeta
Sopstveni prihodi budetskih korisnika
Donacije od meunarodnih organizacija
Primanja od inostranih zaduivanja

4.570.522.000
150.560.000
11.784.000
42.033.000

UKUPNO ZA RAZDEO 30:

4.774.899.000

31
410
1501
1501-01
411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
463
482
483
485
512

1501-02
421
422
423
424
426
512

MINISTARSTVO SPOLJNE I UNUTRANJE TRGOVINE I


TELEKOMUNIKACIJA
Opti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada
Ureenje sistema i nadzor u oblasti trgovine i usluga
Ureenje sistema trgovine i usluga
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade trokova za zaposlene
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Transferi ostalim nivoima vlasti
Porezi, obavezne takse i kazne
Novane kazne i penali po reenju sudova
Naknada tete za povrede ili tetu nanetu od strane dravnih organa
Maine i oprema

561.000.000
100.419.000
2.000.000
6.000.000
17.000.000
2.000.000
20.800.000
1.882.000
47.535.000
1.000
9.800.000
20.900.000
2.000.000
3.300.000
18.750.000
201.000
652.000

Svega za program 1501-01:

814.240.000

Kontrola i nadzor trita


Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Materijal
Maine i oprema
Svega za program 1501-02:

1501-03
421
422
424

1501-04
422
423
426

1501-05
423
424

8.200.000
999.000
2.347.000
3.659.000
550.000
1.000
15.756.000

Uspostavljanje savremeno ureenog trita roba i usluga


Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Specijalizovane usluge

1.000
58.000
238.000

Svega za program 1501-03:

297.000

Unapreenje institucionalnog okvira za razvoj trita roba


Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Materijal

55.000
270.000
80.000

Svega za program 1501-04:

405.000

Jaanje preduzetnitva i konkurencije u trgovini Republike Srbije


Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Svega za program 1501-05:
Svega za glavni program 1501:

1502

Ukupna sredstv

Podsticanje i podrka u oblasti trgovine i usluga

4.465.000
1.980.000
6.445.000
837.143.000

- 140 Razdeo

Glava

Ekonomska
Glavni program / program
Funkcija
klasifi/ projekat
kacija

1502-02
422
423

1502-03
465

1502-04
421
422
454

465
481

OPIS

Ukupna sredstv

Podsticanje i podrka nastupa srpskih preduzea na


meunarodnom tritu
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru

180.000
1.000

Svega za program 1502-02:

181.000

Jaanje konkurentnosti u oblasti usluga


Ostale dotacije i transferi

610.000

Svega za program 1502-03:

610.000

Unapreenje kvaliteta proizvoda i usluga u Republici Srbiji


Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Subvencije privatnim preduzeima
Raspored i korienje sredstava ove aproprijacije vrie se po
posebnom aktu Vlade
Ostale dotacije i transferi
Dotacije nevladinim organizacijama
Svega za program 1502-04:

1502-05
421
422
423

Implementacija Sporazuma o stabilizaciji i pridruivanju EU


Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Svega za program 1502-05:
Svega za glavni program 1502:

1504
1504-01
421
422
423
424
454
465
481
512

2601
2601-09
03
421
422
423

2601-10
08
421
422
423
424
512
515

1.000
108.000
15.750.000

3.000
1.000
15.863.000

1.000
1.020.000
993.000
2.014.000
18.668.000

Promocija trgovine
Izgradnja i pozicioniranje Nacionalnog brenda Srbije
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Subvencije privatnim preduzeima
Ostale dotacije i transferi
Dotacije nevladinim organizacijama
Maine i oprema

9.000
270.000
2.150.000
1.030.000
1.000
1.000
1.000
190.000

Svega za program 1504-01:

3.652.000

Svega za glavni program 1504:

3.652.000

PRVA KOMPONENTA INSTRUMENTA ZA PRETPRISTUPNU


POMO EU - PODRKA TRANZICIJI I IZGRADNJA INSTITUCIJA
PROJEKTI KOJI SE FINANSIRAJU IZ IPA 2009
Zatita potroaa
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru

20.000
1.300.000
530.000

Svega za projekat 03:

1.850.000

Svega za program 2601-09:

1.850.000

PROJEKTI KOJI SE FINANSIRAJU IZ IPA 2010


Jaanje sistema trinog nadzora prehrambenih i neprehrambenih
proizvoda u Republici Srbiji
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Maine i oprema
Nematerijalna imovina

10.000
2.475.000
8.364.000
7.200.000
4.320.000
26.000.000

Svega za projekat 08:

48.369.000

Svega za program 2601-10:

48.369.000

- 141 Razdeo

Glava

Ekonomska
Glavni program / program
Funkcija
klasifi/ projekat
kacija

OPIS

8
Svega za glavni program 2601:

01

460
411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
451

454
462
463
465
481
482
483
511
512
515

2601-10
02
512
515

2601-10
06
512

2601-12
05
462

909.682.000

Ukupno za funkciju 410:

909.682.000

Komunikacije
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade trokova za zaposlene
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Subvencije javnim nefinansijskim preduzeima i organizacijama
Raspored i korienje sredstava ove aproprijacije vrie se po
posebnom aktu Vlade
Subvencije privatnim preduzeima
Dotacije meunarodnim organizacijama
Transferi ostalim nivoima vlasti
Ostale dotacije i transferi
Dotacije nevladinim organizacijama
Porezi, obavezne takse i kazne
Novane kazne i penali po reenju sudova
Zgrade i graevinski objekti
Maine i oprema
Nematerijalna imovina

411
412

1.000
10.672.000
1.101.000
1.000
45.000.000
900.000
1.137.000
300.000.000
7.001.000
30.001.000
1.037.186.000

59.800.000
119.600.000

Svega za projekat 02:

179.400.000

PROJEKTI KOJI SE FINANSIRAJU IZ IPA 2010


Podrka prelasku na digitalno emitovanje u Republici Srbiji
Maine i oprema

220.000.000

Svega za projekat 06:

220.000.000

Svega za program 2601-10:

399.400.000

PROJEKTI KOJI SE FINANSIRAJU IZ IPA 2012


Podrka za uee u Programima EU
Dotacije meunarodnim organizacijama

66.378.000

Svega za projekat 05:

66.378.000

Svega za glavni program 2601:

490

50.400.000
9.021.000
500.000
4.800.000
3.000.000
200.000
8.500.000
17.160.000
183.080.000
158.879.000
3.000.000
7.831.000
195.001.000

PRVA KOMPONENTA INSTRUMENTA ZA PRETPRISTUPNU


POMO EU - PODRKA TRANZICIJI I IZGRADNJA INSTITUCIJA
PROJEKTI KOJI SE FINANSIRAJU IZ IPA 2010
Podrka procesu sprovoenja reformi dravne uprave
Maine i oprema
Nematerijalna imovina

Svega za program 2601-12:

01
06

9
50.219.000

Izvori finansiranja za funkciju 410:


Prihodi iz budeta

Svega :
2601

Ukupna sredstv

66.378.000
465.778.000

Izvori finansiranja za funkciju 460:


Prihodi iz budeta
Donacije od meunarodnih organizacija

1.500.247.000
2.717.000

Ukupno za funkciju 460:

1.502.964.000

Ekonomski poslovi neklasifikovani na drugom mestu


Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na teret poslodavca

176.380.000
20.440.000

- 142 Razdeo

Glava

Ekonomska
Glavni program / program
Funkcija
klasifi/ projekat
kacija

OPIS

Ukupna sredstv

7
413
414
415
416
421
422

423

424

462
483
485
01

01
06

31.1
140
411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
512
01

01

01
06

32
360
411
412
414
415
416
421
422
423
424

Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade trokova za zaposlene
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Deo sredstava ove aproprijacije u iznosu od 500.000 dinara namenjen
je za uee Republike Srbije na izlobi EXPO MILANO 2015
Usluge po ugovoru
Sredstva ove aproprijacije namenjena su za uee Republike Srbije
na izlobi EXPO MILANO 2015
Specijalizovane usluge
Sredstva ove aproprijacije namenjena su za uee Republike Srbije
na izlobi EXPO MILANO 2015
Dotacije meunarodnim organizacijama
Novane kazne i penali po reenju sudova
Naknada tete za povrede ili tetu nanetu od strane dravnih organa

400.000
5.100.000
47.480.000
400.000
4.300.000
16.900.000

1.500.000

1.500.000

33.641.000
1.000
1.000

Izvori finansiranja za funkciju 490:


Prihodi iz budeta

308.043.000

Ukupno za funkciju 490:

308.043.000

Izvori finansiranja :
Prihodi iz budeta
Donacije od meunarodnih organizacija

2.717.972.000
2.717.000

Svega :

2.720.689.000

UPRAVA ZA DIGITALNU AGENDU


Osnovno istraivanje
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade trokova za zaposlene
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Maine i oprema

17.555.000
3.143.000
55.000
200.000
450.000
1.000
650.000
638.000
2.380.000
4.343.000
40.000
418.000
200.000

Izvori finansiranja za funkciju 140:


Prihodi iz budeta

30.073.000

Ukupno za funkciju 140:

30.073.000

Izvori finansiranja za glavu 31.1:


Prihodi iz budeta

30.073.000

Svega za glavu 31.1:

30.073.000

Izvori finansiranja za razdeo 31:


Prihodi iz budeta
Donacije od meunarodnih organizacija

2.748.045.000
2.717.000

UKUPNO ZA RAZDEO 31:

2.750.762.000

BEZBEDNOSNO - INFORMATIVNA AGENCIJA


Javni red i mir neklasifikovan na drugom mestu
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade trokova za zaposlene
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge

2.607.500.000
626.300.000
68.000.000
65.000.000
6.000.000
299.653.000
29.000.000
43.094.000
52.820.000

- 143 Razdeo

Glava

Ekonomska
Glavni program / program
Funkcija
klasifi/ projekat
kacija

OPIS

7
425
426
482
483
511
512
515
541

8
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Porezi, obavezne takse i kazne
Novane kazne i penali po reenju sudova
Zgrade i graevinski objekti
Maine i oprema
Nematerijalna imovina
Zemljite

9
93.131.000
329.565.000
14.257.000
500.000
136.375.000
351.084.000
27.902.000
1.000

01
15

Izvori finansiranja za funkciju 360:


Prihodi iz budeta
Neutroena sredstva od donacija iz prethodnih godina

4.748.852.000
1.330.000

Ukupno za funkciju 360:

4.750.182.000

01
15

Izvori finansiranja za razdeo 32:


Prihodi iz budeta
Neutroena sredstva od donacija iz prethodnih godina

4.748.852.000
1.330.000

UKUPNO ZA RAZDEO 32:

4.750.182.000

33
110
411
412
413
414
415
416
421
422
423
426
483
01

01

34
130
411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
462
482
483
511
512
515

REPUBLIKI SEKRETARIJAT ZA ZAKONODAVSTVO


Izvrni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni
poslovi
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade trokova za zaposlene
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Materijal
Novane kazne i penali po reenju sudova

65.833.000
11.742.000
250.000
600.000
1.800.000
50.000
1.000.000
272.000
1.603.000
930.000
1.000

Izvori finansiranja za funkciju 110:


Prihodi iz budeta

84.081.000

Ukupno za funkciju 110:

84.081.000

Izvori finansiranja za razdeo 33:


Prihodi iz budeta

84.081.000

UKUPNO ZA RAZDEO 33:

84.081.000

REPUBLIKI ZAVOD ZA STATISTIKU


Opte usluge
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade trokova za zaposlene
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Dotacije meunarodnim organizacijama
Porezi, obavezne takse i kazne
Novane kazne i penali po reenju sudova
Zgrade i graevinski objekti
Maine i oprema
Nematerijalna imovina
Svega :

2601

Ukupna sredstv

PRVA KOMPONENTA INSTRUMENTA ZA PRETPRISTUPNU

478.975.000
85.755.000
1.896.000
1.590.000
17.000.000
2.100.000
58.840.000
6.700.000
27.297.000
857.415.000
3.900.000
17.350.000
6.146.000
500.000
1.000
300.000
600.000
200.000
1.566.565.000

- 144 Razdeo

Glava

Ekonomska
Glavni program / program
Funkcija
klasifi/ projekat
kacija

2601-11
05
424

2602
2602-13
23

462

24

462

8
POMO EU - PODRKA TRANZICIJI I IZGRADNJA INSTITUCIJA
PROJEKTI KOJI SE FINANSIRAJU IZ IPA 2011
Usaglaavanje sa Evropskim statistikim sistemom
Specijalizovane usluge

274.000.000

Svega za projekat 05:

274.000.000

Svega za program 2601-11:

274.000.000

Svega za glavni program 2601:

274.000.000

DRUGA KOMPONENTA INSTRUMENTA ZA PRETPRISTUPNU


POMO EU - PREKOGRANINA SARADNJA
PROGRAMI PREKOGRANINE SARADNJE KOJI SE FINANSIRAJU
IZ IPA 2013
Jugoistona Evropa JIE 2013-MMWD- Izrada migracionog rada
za razvoj - sredstva politika za strateko planiranje u regiji i
gradovima Jugoistone Evrope
Dotacije meunarodnim organizacijama

2.868.000

Svega za projekat 23:

2.868.000

Jugoistona Evropa JIE 2013-SEEMIG- Upravljanje


migracijama i njeni efekti u Jugoistonoj Evropi - transnacionalne
akcije ka strategiji zasnovanoj na dokazima
Dotacije meunarodnim organizacijama

6.294.000

Svega za projekat 24:

6.294.000

Svega za program 2602-13:

9.162.000

Svega za glavni program 2602:

9.162.000

Izvori finansiranja za funkciju 130:


Prihodi iz budeta
Donacije od meunarodnih organizacija
Neutroena sredstva od donacija iz prethodnih godina

1.138.487.000
158.554.000
552.686.000

Ukupno za funkciju 130:

1.849.727.000

01
06
15

Izvori finansiranja za razdeo 34:


Prihodi iz budeta
Donacije od meunarodnih organizacija
Neutroena sredstva od donacija iz prethodnih godina

1.138.487.000
158.554.000
552.686.000

UKUPNO ZA RAZDEO 34:

1.849.727.000

410
411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
462
482
483
511
512
515

2602-13

Ukupna sredstv

01
06
15

35

2602

OPIS

REPUBLIKI HIDROMETEOROLOKI ZAVOD


Opti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade trokova za zaposlene
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Dotacije meunarodnim organizacijama
Porezi, obavezne takse i kazne
Novane kazne i penali po reenju sudova
Zgrade i graevinski objekti
Maine i oprema
Nematerijalna imovina

521.847.000
93.134.000
4.510.000
1.100.000
17.800.000
1.806.000
84.000.000
19.079.000
26.518.000
8.172.000
13.000.000
31.269.000
46.407.000
2.000.000
5.805.000
9.489.000
55.129.000
6.000.000

Svega :

947.065.000

DRUGA KOMPONENTA INSTRUMENTA ZA PRETPRISTUPNU


POMO EU - PREKOGRANINA SARADNJA
PROGRAMI PREKOGRANINE SARADNJE KOJI SE FINANSIRAJU
IZ IPA 2013

- 145 Razdeo

Glava

Ekonomska
Glavni program / program
Funkcija
klasifi/ projekat
kacija

OPIS

Ukupna sredstv

7
21

411
412
422
423
512

Jugoistona Evropa JIE 2013-ORIENTGATE - Strukturisana


mrea za integraciju klimatskog znanja u politiku i teritorijalno
planiranje
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Maine i oprema
Svega za projekat 21:

22

411
412
422
423
512

Jugoistona Evropa JIE 2013-SEERISK- Zajedniko upravljanje


vanrednim situacijama-procena rizika i spremnosti u Dunavskom
makro-regionu
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Maine i oprema
Svega za projekat 22:

4.980.000
1.020.000
3.311.000
5.199.000
306.000
14.816.000

2.075.000
435.000
864.000
4.356.000
100.000
7.830.000

Svega za program 2602-13:

22.646.000

Svega za glavni program 2602:

22.646.000

01
06
15

Izvori finansiranja za funkciju 410:


Prihodi iz budeta
Donacije od meunarodnih organizacija
Neutroena sredstva od donacija iz prethodnih godina

952.028.000
17.382.000
301.000

Ukupno za funkciju 410:

969.711.000

01
06
15

Izvori finansiranja za razdeo 35:


Prihodi iz budeta
Donacije od meunarodnih organizacija
Neutroena sredstva od donacija iz prethodnih godina

952.028.000
17.382.000
301.000

UKUPNO ZA RAZDEO 35:

969.711.000

36
410
411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
482
483
511
512
515
01

01

37
410
411

REPUBLIKI GEODETSKI ZAVOD


Opti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade trokova za zaposlene
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Porezi, obavezne takse i kazne
Novane kazne i penali po reenju sudova
Zgrade i graevinski objekti
Maine i oprema
Nematerijalna imovina

2.445.504.000
437.744.000
33.000
25.020.000
99.326.000
17.100.000
363.119.000
60.000.000
582.427.000
10.438.000
70.990.000
76.623.000
4.835.000
12.405.000
26.000.000
18.598.000
31.524.000

Izvori finansiranja za funkciju 410:


Prihodi iz budeta

4.281.686.000

Ukupno za funkciju 410:

4.281.686.000

Izvori finansiranja za razdeo 36:


Prihodi iz budeta

4.281.686.000

UKUPNO ZA RAZDEO 36:

4.281.686.000

REPUBLIKI SEIZMOLOKI ZAVOD


Opti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

20.541.000

- 146 Razdeo

Glava

Ekonomska
Glavni program / program
Funkcija
klasifi/ projekat
kacija

OPIS

Ukupna sredstv

7
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
472
482
512

Socijalni doprinosi na teret poslodavca


Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade trokova za zaposlene
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Naknade za socijalnu zatitu iz budeta
Porezi, obavezne takse i kazne
Maine i oprema

3.681.000
20.000
70.000
510.000
90.000
6.320.000
1.074.000
823.000
100.000
856.000
650.000
144.000
70.000
3.179.000

01
06

Izvori finansiranja za funkciju 410:


Prihodi iz budeta
Donacije od meunarodnih organizacija

34.408.000
3.720.000

Ukupno za funkciju 410:

38.128.000

01
06

Izvori finansiranja za razdeo 37:


Prihodi iz budeta
Donacije od meunarodnih organizacija

34.408.000
3.720.000

UKUPNO ZA RAZDEO 37:

38.128.000

REPUBLIKA DIREKCIJA ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE


Opte usluge
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade trokova za zaposlene
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Novane kazne i penali po reenju sudova
Zgrade i graevinski objekti
Maine i oprema
Nematerijalna imovina

97.380.000
17.471.000
550.000
1.260.000
4.000.000
500.000
36.500.000
2.250.000
9.880.000
4.000.000
30.600.000
5.072.000
8.030.000
17.000.000
1.800.000
1.275.000

38
130
411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
483
511
512
515
01

01

39
250
411
412
413
414
415
416
421
422
423
425
426

Izvori finansiranja za funkciju 130:


Prihodi iz budeta

237.568.000

Ukupno za funkciju 130:

237.568.000

Izvori finansiranja za razdeo 38:


Prihodi iz budeta

237.568.000

UKUPNO ZA RAZDEO 38:

237.568.000

CENTAR ZA RAZMINIRANJE
Odbrana neklasifikovana na drugom mestu
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade trokova za zaposlene
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Tekue popravke i odravanje
Materijal

10.691.000
1.989.000
30.000
286.000
300.000
1.000
1.280.000
1.159.000
214.000
850.000
700.000

- 147 Razdeo

Glava

Ekonomska
Glavni program / program
Funkcija
klasifi/ projekat
kacija

OPIS

Ukupna sredstv

7
482
483
01

01

40

Porezi, obavezne takse i kazne


Novane kazne i penali po reenju sudova

250.000
1.000

Izvori finansiranja za funkciju 250:


Prihodi iz budeta

17.751.000

Ukupno za funkciju 250:

17.751.000

Izvori finansiranja za razdeo 39:


Prihodi iz budeta

17.751.000

UKUPNO ZA RAZDEO 39:

17.751.000

ZAVOD ZA INTELEKTUALNU SVOJINU


Opte usluge
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade trokova za zaposlene
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Ostale dotacije i transferi
Naknada tete za povrede ili tetu nanetu od strane dravnih organa
Maine i oprema

103.650.000
18.554.000
318.000
1.000.000
4.200.000
270.000
8.041.000
17.761.000
13.540.000
150.000
580.000
3.351.000
201.000
120.000
9.829.000

01
06
15

Izvori finansiranja za funkciju 130:


Prihodi iz budeta
Donacije od meunarodnih organizacija
Neutroena sredstva od donacija iz prethodnih godina

158.850.000
21.403.000
1.312.000

Ukupno za funkciju 130:

181.565.000

01
06
15

Izvori finansiranja za razdeo 40:


Prihodi iz budeta
Donacije od meunarodnih organizacija
Neutroena sredstva od donacija iz prethodnih godina

158.850.000
21.403.000
1.312.000

UKUPNO ZA RAZDEO 40:

181.565.000

130
411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
465
485
512

41
410
411
412
413
414
415
416
421
422
423
425
426
462
482
483
512
01

01

ZAVOD ZA SOCIJALNO OSIGURANJE


Opti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade trokova za zaposlene
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Dotacije meunarodnim organizacijama
Porezi, obavezne takse i kazne
Novane kazne i penali po reenju sudova
Maine i oprema

15.250.000
2.700.000
130.000
1.060.000
380.000
65.000
1.100.000
1.672.000
1.711.000
200.000
529.000
1.100.000
30.000
1.000
70.000

Izvori finansiranja za funkciju 410:


Prihodi iz budeta

25.998.000

Ukupno za funkciju 410:

25.998.000

Izvori finansiranja za razdeo 41:


Prihodi iz budeta

25.998.000

UKUPNO ZA RAZDEO 41:

25.998.000

- 148 Razdeo

Glava

Ekonomska
Glavni program / program
Funkcija
klasifi/ projekat
kacija

OPIS

Ukupna sredstv

42
140
411
412
414
415
421
422
423
424

425
426
472
482
512

SRPSKA AKADEMIJA NAUKA I UMETNOSTI


Osnovno istraivanje
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade trokova za zaposlene
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Sredstva ove aproprijacije u iznosu od 10.000.000 dinara namenjena
su za Program utvrivanja civilnih rtava u Vojvodini tokom i posle
Drugog svetskog rata (1941. - 1948. godine)
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Naknade za socijalnu zatitu iz budeta
Porezi, obavezne takse i kazne
Maine i oprema

141.602.000
25.357.000
4.200.000
6.000.000
54.560.000
941.000
2.637.000
18.960.000

6.500.000
7.300.000
208.500.000
1.400.000
3.100.000

01
04
07
08
09

Izvori finansiranja za funkciju 140:


Prihodi iz budeta
Sopstveni prihodi budetskih korisnika
Donacije od ostalih nivoa vlasti
Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca
Primanja od prodaje nefinansijske imovine

437.557.000
34.200.000
5.500.000
2.000.000
1.800.000

Ukupno za funkciju 140:

481.057.000

01
04
07
08
09

Izvori finansiranja za razdeo 42:


Prihodi iz budeta
Sopstveni prihodi budetskih korisnika
Donacije od ostalih nivoa vlasti
Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca
Primanja od prodaje nefinansijske imovine

437.557.000
34.200.000
5.500.000
2.000.000
1.800.000

UKUPNO ZA RAZDEO 42:

481.057.000

43
410
411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
462
482
483
515
01

01

44
410
411

UPRAVA ZA JAVNE NABAVKE


Opti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade trokova za zaposlene
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Dotacije meunarodnim organizacijama
Porezi, obavezne takse i kazne
Novane kazne i penali po reenju sudova
Nematerijalna imovina

32.577.000
5.960.000
300.000
900.000
1.200.000
900.000
5.170.000
1.800.000
8.420.000
350.000
658.000
882.000
1.000
70.000
1.000
4.360.000

Izvori finansiranja za funkciju 410:


Prihodi iz budeta

63.549.000

Ukupno za funkciju 410:

63.549.000

Izvori finansiranja za razdeo 43:


Prihodi iz budeta

63.549.000

UKUPNO ZA RAZDEO 43:

63.549.000

REPUBLIKA KOMISIJA ZA ZATITU PRAVA U POSTUPCIMA


JAVNIH NABAVKI
Opti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

66.150.000

- 149 Razdeo

Glava

Ekonomska
Glavni program / program
Funkcija
klasifi/ projekat
kacija

OPIS

7
412
413
414
415
416
421
422
423
425
426
482
483
512
01

01

45
440
411
412
414
415
416
421
422
423
425
426
482
483
512
515
01

01

46
70
411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
462
463
472

8
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade trokova za zaposlene
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Porezi, obavezne takse i kazne
Novane kazne i penali po reenju sudova
Maine i oprema

Ukupna sredstv

9
12.000.000
300.000
1.000.000
2.000.000
150.000
22.500.000
919.000
4.695.000
5.400.000
3.797.000
300.000
236.000
300.000

Izvori finansiranja za funkciju 410:


Prihodi iz budeta

119.747.000

Ukupno za funkciju 410:

119.747.000

Izvori finansiranja za razdeo 44:


Prihodi iz budeta

119.747.000

UKUPNO ZA RAZDEO 44:

119.747.000

GEOLOKI ZAVOD SRBIJE


Rudarstvo, proizvodnja i izgradnja
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade trokova za zaposlene
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Porezi, obavezne takse i kazne
Novane kazne i penali po reenju sudova
Maine i oprema
Nematerijalna imovina

153.000.000
27.000.000
1.500.000
7.000.000
500.000
14.500.000
15.000.000
7.432.000
3.000.000
10.000.000
1.000.000
6.000.000
10.500.000
1.500.000

Izvori finansiranja za funkciju 440:


Prihodi iz budeta

257.932.000

Ukupno za funkciju 440:

257.932.000

Izvori finansiranja za razdeo 45:


Prihodi iz budeta

257.932.000

UKUPNO ZA RAZDEO 45:

257.932.000

KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE I MIGRACIJE


Socijalna pomo ugroenom stanovnitvu neklasifikovana na
drugom mestu
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade trokova za zaposlene
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Dotacije meunarodnim organizacijama
Transferi ostalim nivoima vlasti
Naknade za socijalnu zatitu iz budeta

75.336.000
13.486.000
400.000
1.500.000
3.100.000
153.000
15.621.000
6.200.000
74.721.000
500.000
5.050.000
10.000.000
10.566.000
42.372.000
1.340.570.000

- 150 Razdeo

Glava

Ekonomska
Glavni program / program
Funkcija
klasifi/ projekat
kacija

OPIS

7
481
482
483
511
512

8
Dotacije nevladinim organizacijama
Porezi, obavezne takse i kazne
Novane kazne i penali po reenju sudova
Zgrade i graevinski objekti
Maine i oprema
Svega :

2601
2601-11
03
463

01
06
08
09
15

110
421
422
423
424
426
472
481
512
01

01
06
08
09
15

47
360
411
412
413
414
415
416
421
422
423
425
426
482
483
511

Ukupna sredstv

9
13.000.000
1.000.000
425.000
107.927.000
6.500.000
1.728.427.000

PRVA KOMPONENTA INSTRUMENTA ZA PRETPRISTUPNU


POMO EU - PODRKA TRANZICIJI I IZGRADNJA INSTITUCIJA
PROJEKTI KOJI SE FINANSIRAJU IZ IPA 2011
Podrka sprovoenju strategija za interno raseljena lica, izbeglice
i povratnike
Transferi ostalim nivoima vlasti

16.146.000

Svega za projekat 03:

16.146.000

Svega za program 2601-11:

16.146.000

Svega za glavni program 2601:

16.146.000

Izvori finansiranja za funkciju 70:


Prihodi iz budeta
Donacije od meunarodnih organizacija
Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca
Primanja od prodaje nefinansijske imovine
Neutroena sredstva od donacija iz prethodnih godina

1.668.062.000
60.000.000
1.000.000
1.000
15.510.000

Ukupno za funkciju 70:

1.744.573.000

Izvrni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni


poslovi
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Materijal
Naknade za socijalnu zatitu iz budeta
Dotacije nevladinim organizacijama
Maine i oprema

650.000
2.813.000
6.150.000
6.200.000
600.000
4.000.000
6.000.000
600.000

Izvori finansiranja za funkciju 110:


Prihodi iz budeta

27.013.000

Ukupno za funkciju 110:

27.013.000

Izvori finansiranja za razdeo 46:


Prihodi iz budeta
Donacije od meunarodnih organizacija
Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca
Primanja od prodaje nefinansijske imovine
Neutroena sredstva od donacija iz prethodnih godina

1.695.075.000
60.000.000
1.000.000
1.000
15.510.000

UKUPNO ZA RAZDEO 46:

1.771.586.000

AGENCIJA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE


Javni red i mir neklasifikovan na drugom mestu
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade trokova za zaposlene
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Porezi, obavezne takse i kazne
Novane kazne i penali po reenju sudova
Zgrade i graevinski objekti

109.900.000
19.500.000
450.000
2.200.000
3.000.000
282.000
10.375.000
4.576.000
40.279.000
1.000.000
2.820.000
120.000
535.000
175.000

- 151 Razdeo

Glava

Ekonomska
Glavni program / program
Funkcija
klasifi/ projekat
kacija

Maine i oprema

750.000

01
05
15

Izvori finansiranja za funkciju 360:


Prihodi iz budeta
Donacije od inostranih zemalja
Neutroena sredstva od donacija iz prethodnih godina

185.595.000
8.825.000
1.542.000

Ukupno za funkciju 360:

195.962.000

01
05
15

Izvori finansiranja za razdeo 47:


Prihodi iz budeta
Donacije od inostranih zemalja
Neutroena sredstva od donacija iz prethodnih godina

185.595.000
8.825.000
1.542.000

UKUPNO ZA RAZDEO 47:

195.962.000

48
450
411
412
413
414
415
416
421
422
423
425
426
482
512
01

01

49
410
411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
482
483
512
01

01

130

Ukupna sredstv

7
512

50

OPIS

DIREKCIJA ZA ELEZNICE
Transport
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade trokova za zaposlene
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Porezi, obavezne takse i kazne
Maine i oprema

41.912.000
7.502.000
57.000
952.000
1.075.000
375.000
1.270.000
3.610.000
4.113.000
397.000
2.775.000
241.000
493.000

Izvori finansiranja za funkciju 450:


Prihodi iz budeta

64.772.000

Ukupno za funkciju 450:

64.772.000

Izvori finansiranja za razdeo 48:


Prihodi iz budeta

64.772.000

UKUPNO ZA RAZDEO 48:

64.772.000

REPUBLIKA AGENCIJA ZA MIRNO REAVANJE RADNIH


SPOROVA
Opti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade trokova za zaposlene
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Porezi, obavezne takse i kazne
Novane kazne i penali po reenju sudova
Maine i oprema

9.500.000
1.701.000
40.000
80.000
300.000
1.000
750.000
308.000
3.930.000
36.000
140.000
560.000
33.000
7.000
60.000

Izvori finansiranja za funkciju 410:


Prihodi iz budeta

17.446.000

Ukupno za funkciju 410:

17.446.000

Izvori finansiranja za razdeo 49:


Prihodi iz budeta

17.446.000

UKUPNO ZA RAZDEO 49:

17.446.000

UPRAVA ZA ZAJEDNIKE POSLOVE REPUBLIKIH ORGANA


Opte usluge

- 152 Razdeo

Glava

Ekonomska
Glavni program / program
Funkcija
klasifi/ projekat
kacija

OPIS

7
411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
482
483
511
512
515

8
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade trokova za zaposlene
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Porezi, obavezne takse i kazne
Novane kazne i penali po reenju sudova
Zgrade i graevinski objekti
Maine i oprema
Nematerijalna imovina
Sredstva ove aproprijacije u iznosu od 559.004.000 dinara namenjena
su za nabavku softverskih licenci

Ukupna sredstv

9
682.700.000
122.200.000
4.600.000
3.701.000
44.000.000
5.000.000
850.682.000
918.000
228.630.000
4.207.000
411.000.000
560.000.000
12.000.000
6.689.000
98.071.000
87.653.000
565.004.000

01
09

Izvori finansiranja za funkciju 130:


Prihodi iz budeta
Primanja od prodaje nefinansijske imovine

3.680.755.000
6.300.000

Ukupno za funkciju 130:

3.687.055.000

01
09

Izvori finansiranja za razdeo 50:


Prihodi iz budeta
Primanja od prodaje nefinansijske imovine

3.680.755.000
6.300.000

UKUPNO ZA RAZDEO 50:

3.687.055.000

51

UPRAVNI OKRUZI
51.1
130
411
412
413
414
415
421
422
423
424
425
426
482
512
01

01

51.2
130
411
412
413
414
415
416
421

SEVERNOBAKI UPRAVNI OKRUG


Opte usluge
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade trokova za zaposlene
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Porezi, obavezne takse i kazne
Maine i oprema

7.366.000
1.318.000
20.000
200.000
300.000
6.866.000
230.000
469.000
72.000
250.000
600.000
70.000
100.000

Izvori finansiranja za funkciju 130:


Prihodi iz budeta

17.861.000

Ukupno za funkciju 130:

17.861.000

Izvori finansiranja za glavu 51.1:


Prihodi iz budeta

17.861.000

Svega za glavu 51.1:

17.861.000

SREDNJOBANATSKI UPRAVNI OKRUG


Opte usluge
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade trokova za zaposlene
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Stalni trokovi

7.400.000
1.325.000
1.000
38.000
200.000
1.000
3.295.000

- 153 Razdeo

Glava

Ekonomska
Glavni program / program
Funkcija
klasifi/ projekat
kacija

OPIS

Ukupna sredstv

7
422
423
425
426
482
483
512
01

01

51.3
130
411
412
414
415
416
421
422
423
424
425
426
444
482
483
511
512
01

01

51.4
130
411
412
413
414
415
416
421
422
423
425
426
482
512
515
01

01

Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Porezi, obavezne takse i kazne
Novane kazne i penali po reenju sudova
Maine i oprema

192.000
1.844.000
400.000
1.000.000
30.000
1.000
500.000

Izvori finansiranja za funkciju 130:


Prihodi iz budeta

16.227.000

Ukupno za funkciju 130:

16.227.000

Izvori finansiranja za glavu 51.2:


Prihodi iz budeta

16.227.000

Svega za glavu 51.2:

16.227.000

SEVERNOBANATSKI UPRAVNI OKRUG


Opte usluge
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade trokova za zaposlene
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Pratei trokovi zaduivanja
Porezi, obavezne takse i kazne
Novane kazne i penali po reenju sudova
Zgrade i graevinski objekti
Maine i oprema

7.300.000
1.307.000
65.000
250.000
1.000
2.252.000
361.000
635.000
28.000
500.000
1.173.000
2.000
65.000
1.000
300.000
233.000

Izvori finansiranja za funkciju 130:


Prihodi iz budeta

14.473.000

Ukupno za funkciju 130:

14.473.000

Izvori finansiranja za glavu 51.3:


Prihodi iz budeta

14.473.000

Svega za glavu 51.3:

14.473.000

JUNOBANATSKI UPRAVNI OKRUG


Opte usluge
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade trokova za zaposlene
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Porezi, obavezne takse i kazne
Maine i oprema
Nematerijalna imovina

9.500.000
1.821.000
1.000
50.000
900.000
83.000
2.505.000
188.000
239.000
300.000
1.200.000
50.000
200.000
1.000

Izvori finansiranja za funkciju 130:


Prihodi iz budeta

17.038.000

Ukupno za funkciju 130:

17.038.000

Izvori finansiranja za glavu 51.4:


Prihodi iz budeta

17.038.000

Svega za glavu 51.4:

17.038.000

- 154 Razdeo

Glava

Ekonomska
Glavni program / program
Funkcija
klasifi/ projekat
kacija

OPIS

Ukupna sredstv

51.5
130
411
412
413
414
415
416
421
422
423
425
426
482
512
515
01

01

51.6
130
411
412
413
414
415
416
421
422
423
425
426
482
483
512
01

01

51.7
130
411
412
413
414
415
416
421
422
423
425
426
482

ZAPADNOBAKI UPRAVNI OKRUG


Opte usluge
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade trokova za zaposlene
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Porezi, obavezne takse i kazne
Maine i oprema
Nematerijalna imovina

8.554.000
1.531.000
50.000
150.000
200.000
1.000
3.980.000
472.000
705.000
400.000
1.285.000
15.000
100.000
300.000

Izvori finansiranja za funkciju 130:


Prihodi iz budeta

17.743.000

Ukupno za funkciju 130:

17.743.000

Izvori finansiranja za glavu 51.5:


Prihodi iz budeta

17.743.000

Svega za glavu 51.5:

17.743.000

SREMSKI UPRAVNI OKRUG


Opte usluge
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade trokova za zaposlene
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Porezi, obavezne takse i kazne
Novane kazne i penali po reenju sudova
Maine i oprema

6.527.000
1.160.000
1.000
70.000
200.000
1.000
1.600.000
64.000
186.000
282.000
610.000
34.000
1.000
30.000

Izvori finansiranja za funkciju 130:


Prihodi iz budeta

10.766.000

Ukupno za funkciju 130:

10.766.000

Izvori finansiranja za glavu 51.6:


Prihodi iz budeta

10.766.000

Svega za glavu 51.6:

10.766.000

JUNOBAKI UPRAVNI OKRUG


Opte usluge
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade trokova za zaposlene
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Porezi, obavezne takse i kazne

13.121.000
2.348.000
1.000
80.000
950.000
100.000
2.228.000
176.000
1.709.000
350.000
760.000
60.000

- 155 Razdeo

Glava

Ekonomska
Glavni program / program
Funkcija
klasifi/ projekat
kacija

OPIS

Ukupna sredstv

7
483
512
01
15

01
15

51.8
130
411
412
413
414
415
416
421
422
423
425
426
512
01

01

51.9
130
411
412
413
414
415
416
421
422
423
425
426
482
483
512
01

01

51.10
130
411
412
413
414

Novane kazne i penali po reenju sudova


Maine i oprema

23.000
144.000

Izvori finansiranja za funkciju 130:


Prihodi iz budeta
Neutroena sredstva od donacija iz prethodnih godina

22.036.000
14.000

Ukupno za funkciju 130:

22.050.000

Izvori finansiranja za glavu 51.7:


Prihodi iz budeta
Neutroena sredstva od donacija iz prethodnih godina

22.036.000
14.000

Svega za glavu 51.7:

22.050.000

MAVANSKI UPRAVNI OKRUG


Opte usluge
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade trokova za zaposlene
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Maine i oprema

7.134.000
1.277.000
44.000
1.000
92.000
40.000
1.536.000
99.000
45.000
171.000
715.000
40.000

Izvori finansiranja za funkciju 130:


Prihodi iz budeta

11.194.000

Ukupno za funkciju 130:

11.194.000

Izvori finansiranja za glavu 51.8:


Prihodi iz budeta

11.194.000

Svega za glavu 51.8:

11.194.000

KOLUBARSKI UPRAVNI OKRUG


Opte usluge
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade trokova za zaposlene
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Porezi, obavezne takse i kazne
Novane kazne i penali po reenju sudova
Maine i oprema

9.064.000
1.624.000
20.000
32.000
212.000
40.000
2.560.000
269.000
3.267.000
600.000
1.514.000
30.000
1.000
50.000

Izvori finansiranja za funkciju 130:


Prihodi iz budeta

19.283.000

Ukupno za funkciju 130:

19.283.000

Izvori finansiranja za glavu 51.9:


Prihodi iz budeta

19.283.000

Svega za glavu 51.9:

19.283.000

PODUNAVSKI UPRAVNI OKRUG


Opte usluge
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima

7.221.000
1.294.000
24.000
20.000

- 156 Razdeo

Glava

Ekonomska
Glavni program / program
Funkcija
klasifi/ projekat
kacija

Ukupna sredstv

7
415
416
421
422
423
425
426
482
483
512
01

01

51.11
130
411
412
414
415
416
421
422
423
425
426
482
512
01

01

51.12
130
411
412
414
415
416
421
422
423
425
426
482
483
512
01

01

51.13

OPIS

Naknade trokova za zaposlene


Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Porezi, obavezne takse i kazne
Novane kazne i penali po reenju sudova
Maine i oprema

355.000
1.000
3.752.000
46.000
843.000
1.800.000
750.000
44.000
1.000
200.000

Izvori finansiranja za funkciju 130:


Prihodi iz budeta

16.351.000

Ukupno za funkciju 130:

16.351.000

Izvori finansiranja za glavu 51.10:


Prihodi iz budeta

16.351.000

Svega za glavu 51.10:

16.351.000

BRANIEVSKI UPRAVNI OKRUG


Opte usluge
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade trokova za zaposlene
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Porezi, obavezne takse i kazne
Maine i oprema

7.100.000
1.271.000
1.000
130.000
51.000
3.627.000
90.000
177.000
290.000
370.000
50.000
150.000

Izvori finansiranja za funkciju 130:


Prihodi iz budeta

13.307.000

Ukupno za funkciju 130:

13.307.000

Izvori finansiranja za glavu 51.11:


Prihodi iz budeta

13.307.000

Svega za glavu 51.11:

13.307.000

UMADIJSKI UPRAVNI OKRUG


Opte usluge
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade trokova za zaposlene
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Porezi, obavezne takse i kazne
Novane kazne i penali po reenju sudova
Maine i oprema

10.500.000
1.900.000
40.000
430.000
260.000
4.160.000
260.000
884.000
100.000
800.000
20.000
1.000
100.000

Izvori finansiranja za funkciju 130:


Prihodi iz budeta

19.455.000

Ukupno za funkciju 130:

19.455.000

Izvori finansiranja za glavu 51.12:


Prihodi iz budeta

19.455.000

Svega za glavu 51.12:

19.455.000

POMORAVSKI UPRAVNI OKRUG

- 157 Razdeo

Glava

Ekonomska
Glavni program / program
Funkcija
klasifi/ projekat
kacija

130
411
412
414
415
416
421
422
423
424
425
426
482
512
01

01

51.14
130
411
412
414
415
416
421
422
423
425
426
482
512
01

01

51.15
130
411
412
413
414
415
416
421
422
423
425
426
472
482
483
512
01

OPIS

Ukupna sredstv

Opte usluge
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade trokova za zaposlene
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Porezi, obavezne takse i kazne
Maine i oprema

7.017.000
1.256.000
30.000
174.000
45.000
5.360.000
169.000
2.373.000
63.000
2.622.000
1.710.000
38.000
1.192.000

Izvori finansiranja za funkciju 130:


Prihodi iz budeta

22.049.000

Ukupno za funkciju 130:

22.049.000

Izvori finansiranja za glavu 51.13:


Prihodi iz budeta

22.049.000

Svega za glavu 51.13:

22.049.000

BORSKI UPRAVNI OKRUG


Opte usluge
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade trokova za zaposlene
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Porezi, obavezne takse i kazne
Maine i oprema

5.569.000
997.000
1.000
80.000
60.000
3.000.000
235.000
471.000
250.000
700.000
2.000
100.000

Izvori finansiranja za funkciju 130:


Prihodi iz budeta

11.465.000

Ukupno za funkciju 130:

11.465.000

Izvori finansiranja za glavu 51.14:


Prihodi iz budeta

11.465.000

Svega za glavu 51.14:

11.465.000

ZAJEARSKI UPRAVNI OKRUG


Opte usluge
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade trokova za zaposlene
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Naknade za socijalnu zatitu iz budeta
Porezi, obavezne takse i kazne
Novane kazne i penali po reenju sudova
Maine i oprema
Izvori finansiranja za funkciju 130:
Prihodi iz budeta

8.185.000
1.465.000
16.000
1.000
180.000
90.000
5.414.000
141.000
869.000
400.000
1.100.000
1.000
1.000
1.000
100.000
17.964.000

- 158 Razdeo

Glava

Ekonomska
Glavni program / program
Funkcija
klasifi/ projekat
kacija

OPIS

01

51.16
130
411
412
414
415
416
421
422
423
425
426
482
512
01

01

51.17
130
411
412
414
415
416
421
422
423
425
426
482
483
512
01

01

51.18
130
411
412
413
414
415
416
421
422
423
425
426

Ukupna sredstv

Ukupno za funkciju 130:

17.964.000

Izvori finansiranja za glavu 51.15:


Prihodi iz budeta

17.964.000

Svega za glavu 51.15:

17.964.000

ZLATIBORSKI UPRAVNI OKRUG


Opte usluge
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade trokova za zaposlene
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Porezi, obavezne takse i kazne
Maine i oprema

12.568.000
2.249.000
90.000
1.068.000
291.000
18.084.000
187.000
568.000
500.000
1.454.000
60.000
100.000

Izvori finansiranja za funkciju 130:


Prihodi iz budeta

37.219.000

Ukupno za funkciju 130:

37.219.000

Izvori finansiranja za glavu 51.16:


Prihodi iz budeta

37.219.000

Svega za glavu 51.16:

37.219.000

MORAVIKI UPRAVNI OKRUG


Opte usluge
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade trokova za zaposlene
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Porezi, obavezne takse i kazne
Novane kazne i penali po reenju sudova
Maine i oprema

7.293.000
1.305.000
100.000
300.000
1.000
6.309.000
187.000
396.000
450.000
1.350.000
120.000
1.000
50.000

Izvori finansiranja za funkciju 130:


Prihodi iz budeta

17.862.000

Ukupno za funkciju 130:

17.862.000

Izvori finansiranja za glavu 51.17:


Prihodi iz budeta

17.862.000

Svega za glavu 51.17:

17.862.000

RAKI UPRAVNI OKRUG


Opte usluge
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade trokova za zaposlene
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Tekue popravke i odravanje
Materijal

11.000.000
1.969.000
42.000
3.000
400.000
133.000
9.137.000
228.000
189.000
400.000
1.600.000

- 159 Razdeo

Glava

Ekonomska
Glavni program / program
Funkcija
klasifi/ projekat
kacija

7
483
512
01

01

51.19
130
411
412
413
414
415
416
421
422
423
425
426
482
512
01

01

51.20
130
411
412
413
414
415
416
421
422
423
425
426
482
483
512
01

01

51.21
130
411
412
413
414
415

OPIS

Ukupna sredstv

Novane kazne i penali po reenju sudova


Maine i oprema

1.000
30.000

Izvori finansiranja za funkciju 130:


Prihodi iz budeta

25.132.000

Ukupno za funkciju 130:

25.132.000

Izvori finansiranja za glavu 51.18:


Prihodi iz budeta

25.132.000

Svega za glavu 51.18:

25.132.000

RASINSKI UPRAVNI OKRUG


Opte usluge
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade trokova za zaposlene
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Porezi, obavezne takse i kazne
Maine i oprema

8.597.000
1.540.000
48.000
2.000
330.000
41.000
3.280.000
295.000
490.000
200.000
960.000
40.000
50.000

Izvori finansiranja za funkciju 130:


Prihodi iz budeta

15.873.000

Ukupno za funkciju 130:

15.873.000

Izvori finansiranja za glavu 51.19:


Prihodi iz budeta

15.873.000

Svega za glavu 51.19:

15.873.000

NIAVSKI UPRAVNI OKRUG


Opte usluge
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade trokova za zaposlene
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Porezi, obavezne takse i kazne
Novane kazne i penali po reenju sudova
Maine i oprema

12.847.000
2.300.000
60.000
101.000
580.000
300.000
6.900.000
231.000
1.255.000
935.000
1.885.000
40.000
1.000
2.445.000

Izvori finansiranja za funkciju 130:


Prihodi iz budeta

29.880.000

Ukupno za funkciju 130:

29.880.000

Izvori finansiranja za glavu 51.20:


Prihodi iz budeta

29.880.000

Svega za glavu 51.20:

29.880.000

TOPLIKI UPRAVNI OKRUG


Opte usluge
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade trokova za zaposlene

6.327.000
1.134.000
23.000
234.000
200.000

- 160 Razdeo

Glava

Ekonomska
Glavni program / program
Funkcija
klasifi/ projekat
kacija

7
416
421
422
423
425
426
482
483
512
01

01

51.22
130
411
412
413
414
415
416
421
422
423
425
426
482
483
512
01

01

51.23
130
411
412
413
414
415
416
421
422
423
425
426
482
483
512
01

01

OPIS

Ukupna sredstv

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi


Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Porezi, obavezne takse i kazne
Novane kazne i penali po reenju sudova
Maine i oprema

1.000
1.466.000
184.000
386.000
400.000
800.000
1.000
1.000
150.000

Izvori finansiranja za funkciju 130:


Prihodi iz budeta

11.307.000

Ukupno za funkciju 130:

11.307.000

Izvori finansiranja za glavu 51.21:


Prihodi iz budeta

11.307.000

Svega za glavu 51.21:

11.307.000

PIROTSKI UPRAVNI OKRUG


Opte usluge
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade trokova za zaposlene
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Porezi, obavezne takse i kazne
Novane kazne i penali po reenju sudova
Maine i oprema

6.600.000
1.181.000
50.000
40.000
300.000
60.000
2.300.000
279.000
470.000
1.600.000
900.000
10.000
601.000
217.000

Izvori finansiranja za funkciju 130:


Prihodi iz budeta

14.608.000

Ukupno za funkciju 130:

14.608.000

Izvori finansiranja za glavu 51.22:


Prihodi iz budeta

14.608.000

Svega za glavu 51.22:

14.608.000

JABLANIKI UPRAVNI OKRUG


Opte usluge
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade trokova za zaposlene
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Porezi, obavezne takse i kazne
Novane kazne i penali po reenju sudova
Maine i oprema

6.490.000
1.200.000
54.000
25.000
151.000
76.000
4.881.000
147.000
95.000
250.000
700.000
15.000
1.000
20.000

Izvori finansiranja za funkciju 130:


Prihodi iz budeta

14.105.000

Ukupno za funkciju 130:

14.105.000

Izvori finansiranja za glavu 51.23:


Prihodi iz budeta

14.105.000

Svega za glavu 51.23:

14.105.000

- 161 Razdeo

Glava

Ekonomska
Glavni program / program
Funkcija
klasifi/ projekat
kacija

51.24
130
411
412
413
414
415
416
421
422
423
425
426
483
01

01

51.25
130
411
412
414
416
421
422
423
424
425
426
482
483
512
01

01

51.26
130
411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
483
512

OPIS

Ukupna sredstv

PINJSKI UPRAVNI OKRUG


Opte usluge
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade trokova za zaposlene
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Novane kazne i penali po reenju sudova

6.515.000
1.245.000
48.000
72.000
180.000
75.000
2.500.000
377.000
382.000
492.000
700.000
1.000

Izvori finansiranja za funkciju 130:


Prihodi iz budeta

12.587.000

Ukupno za funkciju 130:

12.587.000

Izvori finansiranja za glavu 51.24:


Prihodi iz budeta

12.587.000

Svega za glavu 51.24:

12.587.000

KOSOVSKI UPRAVNI OKRUG


Opte usluge
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Socijalna davanja zaposlenima
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Porezi, obavezne takse i kazne
Novane kazne i penali po reenju sudova
Maine i oprema

10.269.000
1.839.000
200.000
104.000
1.600.000
233.000
977.000
296.000
1.599.000
1.000.000
148.000
1.000
950.000

Izvori finansiranja za funkciju 130:


Prihodi iz budeta

19.216.000

Ukupno za funkciju 130:

19.216.000

Izvori finansiranja za glavu 51.25:


Prihodi iz budeta

19.216.000

Svega za glavu 51.25:

19.216.000

PEKI UPRAVNI OKRUG


Opte usluge
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade trokova za zaposlene
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Novane kazne i penali po reenju sudova
Maine i oprema
Izvori finansiranja za funkciju 130:

2.539.000
488.000
35.000
3.000
170.000
110.000
480.000
282.000
471.000
1.000
150.000
640.000
1.000
490.000

- 162 Razdeo

Glava

Ekonomska
Glavni program / program
Funkcija
klasifi/ projekat
kacija

7
01

01

51.27
130
411
412
421
422
423
425
426
512
01

01

51.28
130
411
412
413
415
416
421
422
423
425
426
482
512
01

01

51.29
130
411
412
415
416
421
422
423
425
426
01

01

OPIS

Ukupna sredstv

Prihodi iz budeta

5.860.000

Ukupno za funkciju 130:

5.860.000

Izvori finansiranja za glavu 51.26:


Prihodi iz budeta

5.860.000

Svega za glavu 51.26:

5.860.000

PRIZRENSKI UPRAVNI OKRUG


Opte usluge
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Maine i oprema

3.203.000
585.000
720.000
331.000
299.000
210.000
532.000
80.000

Izvori finansiranja za funkciju 130:


Prihodi iz budeta

5.960.000

Ukupno za funkciju 130:

5.960.000

Izvori finansiranja za glavu 51.27:


Prihodi iz budeta

5.960.000

Svega za glavu 51.27:

5.960.000

KOSOVSKO-MITROVAKI UPRAVNI OKRUG


Opte usluge
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Naknade u naturi
Naknade trokova za zaposlene
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Porezi, obavezne takse i kazne
Maine i oprema

8.615.000
1.544.000
1.000
70.000
115.000
480.000
143.000
429.000
150.000
990.000
25.000
63.000

Izvori finansiranja za funkciju 130:


Prihodi iz budeta

12.625.000

Ukupno za funkciju 130:

12.625.000

Izvori finansiranja za glavu 51.28:


Prihodi iz budeta

12.625.000

Svega za glavu 51.28:

12.625.000

KOSOVSKO-POMORAVSKI UPRAVNI OKRUG


Opte usluge
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Naknade trokova za zaposlene
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Tekue popravke i odravanje
Materijal

8.000.000
1.480.000
222.000
45.000
580.000
112.000
186.000
226.000
288.000

Izvori finansiranja za funkciju 130:


Prihodi iz budeta

11.139.000

Ukupno za funkciju 130:

11.139.000

Izvori finansiranja za glavu 51.29:


Prihodi iz budeta

11.139.000

- 163 Razdeo

Glava

Ekonomska
Glavni program / program
Funkcija
klasifi/ projekat
kacija

OPIS

8
Svega za glavu 51.29:

01
15

52
490
1509
1509-01
411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
441
444
482
483
512
521
611

1509-02
511

01

01

Ukupna sredstv

9
11.139.000

Izvori finansiranja za razdeo 51:


Prihodi iz budeta
Neutroena sredstva od donacija iz prethodnih godina

480.585.000
14.000

UKUPNO ZA RAZDEO 51:

480.599.000

REPUBLIKA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE


Ekonomski poslovi neklasifikovani na drugom mestu
Osiguranje stabilnosti trita
Obezbeenje funkcionalnog jedinstva izmeu stratekih i
stabilizacionih robnih rezervi
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade trokova za zaposlene
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Stalni trokovi
Trokovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekue popravke i odravanje
Materijal
Otplate domaih kamata
Pratei trokovi zaduivanja
Porezi, obavezne takse i kazne
Novane kazne i penali po reenju sudova
Maine i oprema
Robne rezerve
Otplata glavnice domaim kreditorima

98.672.000
17.662.000
500.000
701.000
6.650.000
1.500.000
505.300.000
11.391.000
29.096.000
8.256.000
93.000.000
7.100.000
126.463.000
850.000
1.050.000
220.500.000
4.895.000
2.295.589.000
65.000.000

Svega za program 1509-01:

3.494.175.000

Dovoenje skladinih kapaciteta RDRR na optimalni nivo


Zgrade i graevinski objekti

108.000.000

Svega za program 1509-02:

108.000.000

Svega za glavni program 1509:

3.602.175.000

Izvori finansiranja za funkciju 490:


Prihodi iz budeta

3.602.175.000

Ukupno za funkciju 490:

3.602.175.000

Izvori finansiranja za razdeo 52:


Prihodi iz budeta

3.602.175.000

UKUPNO ZA RAZDEO 52:

3.602.175.000

- 164 -

lan 7.
U lanu 8. stav 3. menja se i glasi:
Od plate za oktobar 2013. godine, osnovica za obraun i isplatu plata za
dravne slubenike i nametenike poveae se za 0,5%."
Stav 6. menja se i glasi:
Od plate za oktobar 2013. godine osnovica za obraun i isplatu plata sudija,
javnih tuilaca i zamenika javnih tuilaca poveae se za 0,5%."
Stav 10. menja se i glasi:
Od plate za oktobar 2013. godine osnovica za obraun i isplatu plata
predsednika i sudija Ustavnog suda poveae se za 0,5%."
lan 8.
Posle lana 23. dodaje se novi lan 23a, koji glasi:
lan 23a
Korisnici budetskih sredstava, koji su u skladu sa zakonom koji ureuje
budetski sistem, preuzeli obaveze po ugovorima koji se odnose na kapitalne izdatke
i zahtevaju plaanje u vie godina, mogu na osnovu predloga ministarstva nadlenog
za poslove finansija, uz saglasnost Vlade, da izmene elemente ugovora koji se
odnose na dinamiku plaanja ugovornih obaveza.
lan 9.
U lanu 24. st. 1. i 3, broj: 3.041.030.000" zamenjuje se brojem:
1.541.030.000"
Stav 7. menja se i glasi:
Raspodela sredstava iz stava 3. ovog lana, vrie se za redovno i
povremeno odravanje lokalne putne mree na teritoriji jedinice lokalne samouprave,
a prema sledeoj tabeli:
u dinarima
R.br.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Jedinica lokalne samouprave


Aleksandrovac
Aleksinac
Alibunar
Apatin
Aranelovac
Arilje
Babunica
Bajina Bata
Ba
Baka Palanka
Bela Palanka
Bela Crkva
Beograd
Beoin
Beej
Blace
Bogati
Bojnik

km

IZNOS
8,47
24,02
41,78
23,74
93,00
43,06
33,50
98,44
16,48
29,85
45,24
6,72
372,43
6,78
2,44
11,30
22,64
76,50

2.146.000
6.086.000
10.586.000
6.015.000
23.564.000
10.910.000
8.488.000
24.942.000
4.176.000
7.563.000
11.463.000
1.703.000
94.364.000
1.718.000
618.000
2.863.000
5.736.000
19.383.000

- 165 -

R.br.
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

Jedinica lokalne samouprave


Boljevac
Bor
Bosilegrad
Brus
Bujanovac
Valjevo
Varvarin
Velika Plana
Veliko Gradite
Vladimirci
Vladiin Han
Vlasotince
Vranje
Vrbas
Vrnjaka Banja
Gadin Han
Golubac
Gornji Milanovac
Despotovac
Dimitrovgrad
Doljevac
abalj
abari
agubica
itite
itoraa
Zajear
Zrenjanin
Ivanjica
Inija
Irig
Jagodina
Kanjia
Kikinda
Kladovo
Kni
Knjaevac
Kovin
Kosjeri
Koceljeva
Kragujevac -Stragari
Kraljevo
Krupanj
Kruevac
Kurumlija
Kuevo
Lajkovac
Lebane
Leskovac
Loznica
Luani
Ljig
Ljubovija
Majdanpek
Mali Zvornik
Mali Io
Malo Crnie
Medvea
Meroina
Mionica

km

IZNOS
85,43
115,78
58,50
21,95
46,14
125,77
32,93
7,00
50,01
29,08
42,10
6,90
145,10
53,04
43,17
5,23
36,18
191,10
64,70
81,27
4,43
45,38
10,46
19,50
27,07
27,22
163,33
5,56
93,73
11,33
28,31
40,35
27,53
10,89
45,84
17,01
94,34
14,00
52,28
51,46
9,05
41,93
75,30
40,68
110,25
29,73
15,00
59,73
126,10
68,49
36,47
59,00
23,38
75,60
13,78
4,91
41,86
38,25
21,89
33,04

21.646.000
29.335.000
14.822.000
5.562.000
11.691.000
31.867.000
8.344.000
1.774.000
12.671.000
7.368.000
10.667.000
1.748.000
36.764.000
13.439.000
10.938.000
1.325.000
9.167.000
48.420.000
16.393.000
20.592.000
1.122.000
11.498.000
2.650.000
4.941.000
6.859.000
6.897.000
41.383.000
1.409.000
23.749.000
2.871.000
7.173.000
10.224.000
6.975.000
2.759.000
11.615.000
4.310.000
23.903.000
3.547.000
13.246.000
13.039.000
2.293.000
10.624.000
19.079.000
10.307.000
27.934.000
7.533.000
3.801.000
15.134.000
31.950.000
17.353.000
9.241.000
14.949.000
5.924.000
19.155.000
3.491.000
1.244.000
10.606.000
9.692.000
5.546.000
8.371.000

- 166 -

R.br.
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132

"

Jedinica lokalne samouprave


Negotin
Ni
Nova Varo
Nova Crnja
Novi Kneevac
Novi Pazar
Novi Sad
Opovo
Oseina
Odaci
Panevo
Parain
Petrovac
Peinci
Pirot
Poarevac
Poega
Priboj
Prijepolje
Prokuplje
Raanj
Raa
Raka
Rekovac
Ruma
Svilajnac
Svrljig
Senta
Seanj
Sjenica
Smederevo
Smederevska Palanka
Sokobanja
Sombor
Srbobran
Sremska Mitrovica
Stara Pazova
Subotica
Surdulica
Temerin
Titel
Topola
Trgovite
Trstenik
Tutin
uprija
Ub
Uice
Crna Trava
ajetina
aak
oka
abac
id
Ukupno

km

IZNOS
125,65
50,83
40,15
14,28
6,10
87,07
25,06
15,35
74,81
11,74
15,82
29,83
67,77
50,92
44,74
38,75
46,70
44,15
49,00
52,89
17,72
20,89
63,32
61,28
9,19
38,85
55,20
3,96
29,98
96,26
44,01
51,04
37,09
29,83
15,05
38,07
15,35
33,92
39,40
14,30
5,61
30,01
78,00
50,42
52,87
32,68
71,83
44,93
22,00
54,69
57,55
2,51
51,43
8,98
6.082,06

31.836.000
12.879.000
10.173.000
3.618.000
1.546.000
22.061.000
6.350.000
3.889.000
18.955.000
2.975.000
4.008.000
7.558.000
17.171.000
12.902.000
11.336.000
9.818.000
11.833.000
11.186.000
12.415.000
13.401.000
4.490.000
5.293.000
16.044.000
15.527.000
2.328.000
9.844.000
13.986.000
1.003.000
7.596.000
24.390.000
11.151.000
12.932.000
9.398.000
7.558.000
3.813.000
9.646.000
3.889.000
8.594.000
9.983.000
3.623.000
1.421.000
7.604.000
19.763.000
12.775.000
13.396.000
8.280.000
18.200.000
11.384.000
5.574.000
13.857.000
14.582.000
636.000
13.031.000
2.275.000
1.541.030.000

- 167 lan 10.


lan 34. brie se.
lan 11.
Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
Slubenom glasniku Republike Srbije.