You are on page 1of 37

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.

368

Danh mục các chữ viết tắt

Chữ viết tắt Được hiểu là VPBank Ngân hàng thương mại cổ phần các doanh nghiệp ngoài quốc doanh Việt Nam Ngân hàng nhà nước Ngân hàng thương mại cổ phần NV Nhân viên A/O Tín dụng DN Doanh nghiệp TSBĐ Tài sản đảm bảo TD Tín dụng NV A/O DN Nhân viên tín dụng doanh nghiệp NV A/O/CN Nhân viên tín dụng cá nhân P.KTKT Phòng kế toán kiểm toán NHNN NHTMCP

Nguyễn Thị Hằng - Luật Kinh Doanh K 47

1

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

Lời mở đầu
Thực tập tổng hợp là một giai đoạn của quá trình đào t ạo, giúp sinh viên ứng dụng lí thuyết vào thực tiễn.nó cũng là hành trang cho công việc sau này của sinh viên. Hiện nay Ngân hàng là một trong các tổ chức tài chính quan tr ọng nh ất c ủa nền kinh tế. Ngân hàng bao gồm nhiều loại tùy thuộc vào sự phát tri ển c ủa n ền kinh tế nói chung và hệ thống tài chính nói riêng, trong đó Ngân hàng thương mại chiếm tỉ trọng lớn về quy mô, tài sản, thị phần, và số lượng các Ngân hàng. Ngân hàng là tổ chức thu hút tiết kiệm lớn nhất trong hầu hết mọi nền kinh tế.hàng triệu cá nhân, hộ gia đình và các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế xã hội đều gửi tiền tại Ngân hàng. Ngân hàng đóng vai trò là người thủ quỹ cho toàn xã h ội. Bên c ạnh đó, Ngân hàng là một trong những tổ chức trung gian tài chính quan tr ọng nh ất. Ngân hàng thực hiện các chính sách kinh tế, đặc biệt là chính sách ti ền t ệ, vì v ậy là một kênh quan trọng trong chính sách kinh tế của chính phủ nhằm ổn định kinh tế. Với tầm quan trong đó của Ngân hàng, tôi thiết nghĩ cần ph ải nghiên c ứu và tìm hiểu cặn kẽ về mặt pháp lí loại hình tổ chức này để vận hành và quản lí có hiệu quả. Và thực tập ở VPBank là nơi giúp tôi có điều kiện để nghiên cứu, ti ếp xúc với vấn đề trên . Sau đây là một số vấn đề tôi thu thập được từ chi nhánh Ngô Quyền của Ngân hàng thương mại cổ phần các doanh nghiệp ngoài quốc doanh Việt Nam VPBankHà Nội sau 5 tuần thực tập. Trong thời gian thực tập với trình độ hiểu biết còn hạn chế em đã c ố g ắng hoàn thành bản báo cáo của mình với nỗ lực cao nhất.Em xin trân tr ọng cảm ơn:TS.Nuyễn Vũ Hoàng, TH.S.Nguyễn Hoàng Vân và các anh chị ở VPBank đã t ận tình hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi giúp em hoàn thành báo cáo này! Em chân thành cảm ơn!

Nguyễn Thị Hằng - Luật Kinh Doanh K 47

2

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

I.Khái quát chung về ngân hàng VPBANK:

1.

Quá trình hình thành và phát triển:

1.1.Giới thiệu về ngân hàng: - Tên gọi: Ngân hàng thương mại cổ phần các doanh nghiệp ngoài quốc doanh Việt Nam - Tên giao dịch quốc tế: vietnam join-stock commercial bank for private enterprises - Tên viết tắt:VPBANK - Trụ sở chính: số 8-Lê Thái Tổ,P.Hàng trống,Q.Hoàn Kiếm ,Hà Nội. Ngân hàng thương mại cổ phần các doanh nghiệp ngoài quốc doanh Việt Nam (VPBANK)được thành lập theo giấy phép hoạt động số 0042/NH-GP của th ống đốc Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam cấp ngày 12 tháng 8 năm 1993 với thời gian hoạt động 99 năm.Ngân hàng bắt đầu hoạt động từ ngày 04 tháng 9 năm 1993 theo giấy phép thành lập số 1535/QĐ-UB ngày 04 tháng 09 năm 1993. Các chức năng hoạt động chủ yếu của VPBank gồm: Huy động v ốn ng ắn hạn, trung hạn và dài hạn, từ các tỏ chức kinh tế và dân cư; cho vay vốn ngắn hạn, trung hạn và dài hạn đối với các tổ chức kinh tế và dân c ư từ kh ả năng ngu ồn v ốn cua Ngân hàng; kinh doanh ngoại hối, chiết khấu thương phiếu ,trái phiếu và các chứng từ có giá khác; cung cấp các dịch vụ giao dịch giữa các khách hàng và các d ịch v ụ ngân hàng khác theo quy định của NHNN Việt Nam. Vốn điều lệ ban đầu khi mới thành lập là 20 tỷ VND .Sau đó do nhu c ầu phát triển, theo thời gian VPBank đã nhiều lần tăng vốn đi ều l ệ. Đ ến tháng 8/2006, vốn điều lệ của VPBank đã đạt 500 tỉ đồng. Tháng 9/2006,VPBank nhận được chấp thuận của NHNN cho phép bán 10% vốn cổ phần cho cổ đông chi ến lược nước ngoài là ngân hàng OCBC một ngân hàng lớn tại Singapo, theo đó vốn điều lệ được nâng lên trên 750 tỉ đồng .Tiếp theo, đến cuối năm 2006, vốn điều l ệ c ủa VPBank sẽ tăng lên trên 1000 tỉ đồng. Vào t7/2007 vốn điều lệ đã lên t ới 1500 tỉ đồng. Trong suốt quá trình hình thành
Nguyễn Thị Hằng - Luật Kinh Doanh K 47 3

Ngân hàng bắt đầu hoạt động từ ngày 04 tháng 9 năm 1993 theo giấy phép thành lập số 1535/QĐ-UB ngày 04 tháng 09 năm 1993. VPBank đã luôn chú ý đến việc mở rộng quy mô. tăng c ường mạng lưói hoạt động. Nhận thức được chất lượng đội ngũ nhân viên là sức mạnh của ngân hàng.vn Tel (: 0918. giúp VPBank sẵn sàng đương đầu được với cạnh tranh. Các thành viên HĐQT và BKS nhi ệm kì Nguyễn Thị Hằng . Chính vì vậy trong những năm qua VPBank luôn quan tâm đến chất lượng công tác quản trị nhân sự. . Đại hội cổ đông thường niên 1997 đã bầu ra Hội Đồng Quản Trị và Ban Ki ểm Soát m ới cho nhi ệm kì 1998-2001. hộ gia đình có hoạt động sản xuất kinh doanh.775.Website: http://www. -Ngày 19/9/1993: Ngày chính thức hoạt động VPBank chính thức mở cửa giao dịch với khách hàng -15/01/1998: Đại hội cổ đông thường niên VPBank 1997. Thị trường mục tiêu: VPBank chú trọng việc cáp tín d ụng cho các khách hàng thuộc đối tương sau: . -02/02/2002:Đại hội cổ đông thường niên 2001 đã bầu ra Hội đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát mới nhiệm kì 2002-2006.docs. Số lượng nhân viên trên toàn hệ thống tính đến nay la 2600 người.Các doanh nghiệp vừa và nhỏ . Mạng lưới hoạt động: đến nay Ngân hàng đã có mạng lưới hoạt đ ộng rộng khắp cả 3 miền Bắc – Trung.Các cá nhân có mức thu nhập khá tại các đô thị. Các thành viên H ội đ ồng Qu ản Tr ị và Ban kiểm Soát mới nhiệm kì 2002-2006.368 và phát triển. nhất là trong giai đo ạn đ ầy th ử thách sắp tới khi việt nam bước và hội nhập kinh tế quốc tế.2 Dấu ấn quan trọng trên con đường phát triển Ngân hàng thương mại cổ phần các doanh nghiệp ngoài quốc doanh Việt Nam(VPBank) được thành lập theo giấy phép hoạt động số 0042/NH-GĐ của thống đốc Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam cấp ngày 12 tháng 8 năm 1994 v ới th ời gian hoạt động 99 năm.vn Email : lienhe@docs. trong đó phần lớn là cán bộ nhân viên có trình độ đại học và trên đ ại h ọc (chi ếm 87%).Luật Kinh Doanh K 47 4 . 1.Nam.Các cá nhân.

-25/11/2004: Nâng vốn điều lệ lên 210 tỉ đồng Theo công văn chấp thuân số 689/NHNN-HAN7 (25/11/2004) NHNN đã chấp thuận cho VPBank được nâng vốn điều lệ từ 170 tỉ đồng lên 210 tỉ đồng.Đây là niềm tự hào của toàn thể CBNV VPBank. -12/01/2005: Được Union banhk ở California thuộc hệ thống Union bank thông báo VPBank đã đạt đựoc tỉ lệ STP rất cao-đây là một tiêu chu ẩn qu ốc t ế v ề đ ộ chính xác của chuyển tiền trong thanh toán quốc tế )VPBanhk là một trong những ngân hàng có tỉ lệ STP cao nhất Vệt Nam và là một trong số ít Ngân hàng trong khu vực đạt tiêu chuẩn này.kể từ nay VPBank đã có tr ụ s ở chính của riêng mình .…Dưói sự bảo trợ của Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam.368 này đều là những chuyên gia Ngân hàng có kinh nghiệm .vn Email : lienhe@docs.điều hành : (Theo báo cáo thường niên 2008 của Ngân hàng) Đại hội cổ đông Nguyễn Thị Hằng . trong đó có 3 thành viên thường trực HĐQT và 2 kiểm soát viên chuyên trách . NH Quân đội(MB).NH bắc á. Ngân hàng quốc t ế .hệ thống quản lí.Website: http://www.VPBanhk chính thức khai trương trụ sở chính và phòng giao dịch hồ gươm tại số 8 Lê Thái Tổ . NH Nhà HCM(Hóuing banhk). 08/01/2004:Kí kết hợp đồng Ngân hàng đại lí thanh toán quốc tế mastercard international(cùng 10 ngân hàng khác gồm NH Kĩ Thương Việt Nam (Techcombanhk).Quận Hoàn Kiếm . NHTMCP Nhà Hà Nội(HABUBANHK).Cơ cấu tổ chức.docs.Hà Nội Sau nhiều năm phải đi thuê trụ sở chính .Luật Kinh Doanh K 47 5 .nâng vốn điều lệ lên 310 tỉ đồng -Ngày 17/2/2006. 25/11/2004 : Nâng vốn điều lệ lên 210 tỉ đồng Theo công văn số 689/NHNN-HAN7(25/11/2004). 2. NHNN đã chấp thuận cho VPBank được nâng vốn điều lệ từ 170 tỉ đồng lên 210 tỉ đồng.775.vn Tel (: 0918. NHTMCP Hàng Hải(MSB). -Ngày 31/12/2005.

tài sản có.vn Email : lienhe@docs.docs.Luật Kinh Doanh K 47 6 .Website: http://www.368 Văn phòng hội đồng quản trị Hội đồng quản lí tài sản nợ.vn Tel (: 0918. Hội đồng quản trị Ban kiểm soát ` Hội đồng tín dụng Ban điều hành Phòng kiểm toán nội bộ Các ban tín dụng Phòng kế toán Phòng thanh toán quốc tế-kiều hối Phòng pháp chế Phòng ngân quỹ Phòng tổng hợp và phát triển sản phẩm Trung tâm tin học Văn phòng Trung tâm Western Union Trung tâm đào tạo Trung tâm thẻ Công ty quản lí tài sản VPBanhk Các chi nhánh Công ty chứng khoán VPBanhk Các phòng giao dịch Nguyễn Thị Hằng .775.

miễn giảm lãi. . điều hành tác nghiệp các công việc hằng ngày. Ban điều hành. Hội đồng quản lí tài sản nợ. gia hạn. Đó là quy chế . Hội đồng tín dụng (HĐTD) :Chức năng: Là cơ quan xét duyệt và quy ết đ ịnh cao nhất về các vấn đề cho vay. Nhưng để có được sự chỉ đạo.Website: http://www.Tổng Giám Đốc VPBank luôn xây d ựng chương trình k ế ho ạch hoạt động phấn đấu mức cao hơn .mở L/C của VPBank đối v ới khách hàng. Nhiệm vụ của Hội đồng Tín dụng và ban Tín dụng là: . giải pháp hằng năm tại các kì họp thường niên.368 Cũng như các Ngân hàng thương mại cổ phần khác VPBank có c ơ c ấu b ộ máy tuân theo quy định của pháp luật và quy định trong đi ều l ệ ngân hàng.… Với vị trí là cơ quan có thẩm quyền cao nhất Hội đồng cổ đông thường quyết định chủ trương. phí. quy trình quản lí . mi ễn gi ảm lãi.Xem xét và quyết định việc cho vay. gi ải pháp lớn làm căn cứ cho ban điều hành-Tổng Giám Đốc thực hiện.bảo lãnh. Chức năng: Là cơ quan xét duyệt và quyết định cao nhất về các vấn đề cho vay .và phân bổ cho từng cơ sở thực hi ện.Xem xét và kiến nghị HĐQT thay đổi chính sách tín dụng . các Hội đồng tín dụng.Ban Tín dụng tại các chi nhánh và các Hội Đồng Tín d ụng có nhi ệm v ụ và th ẩm quyền xem xét . ứng biến kịp thời với diễn biến của thị trường ủy quyền cho hội đồng Quản Trị quyết định tất cả các vấn đề mang tính chủ trương.vn Tel (: 0918. bảo lãnh và m ở L/C trong và ngoài n ước (sau đây gọi chung là bảo lãnh). Theo đó VPBank có cơ cấu Đại Hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất trong bộ máy Quản Trị. Ban tín dụng (ban TD). quyết định việc miễn giảm lãi tiền vay. Nguyễn Thị Hằng . Ban Kiểm Soát. . Bầu và bổ nhiệm ra Hội Đồng Quản Trị. gia hạn.Luật Kinh Doanh K 47 7 . kế hoạch.…t ại đ ịa bàn nhất định theo quy định của VPBank.… đối với các khách hàng theo quy chế miễn giảm lãi của VPBank.docs.775. điều hành mang lại nhiều thành công cho VPBank trong thời gian qua và sẽ được tiếp tục triển khai trong thời gian tới. bảo lãnh và mở L/C trong và ngoài nước .vn Email : lienhe@docs.…Trong toàn hệ thống của VPBank. trong phạm vi quyền phán quyết được quy định trong quy chế này.

đ ầu t ư.vn Tel (: 0918. thu hồi nợ của VPBank.Đánh giá tình hình hoạt động . 3. Quan hệ giữa Ngân hàng với khách hàng và các tổ chức tín dụng khác: +Đối với tổ chức Tín dụng khác : Quan hệ h ợp tác theo nguyên t ắc bình đ ẳng cùng có lợi. Đối với khách hàng: Chịu trách nhiệm về kinh tế . Giữ bí mật về tài liệu. kinh doanh trong năm và những năm gần đây. về tình hình ho ạt động c ủa khách hàng theo các quy định của pháp luật. 4.hợp tác cùng có lợi trong các giao d ịch tín d ụng và d ịch v ụ Ngân hàng đối với khách hàng. số liệu.368 .Website: http://www. b ảo lãnh.Xem xét và quyết định các vấn đề khác có liên quan đến tín dụng. nghi ệp v ụ và công ngh ệ Ngân hàng. Cùng phối hợp cho vay. Quan hệ bình đẳng. Nguyễn Thị Hằng .vn Email : lienhe@docs.docs.775.dân sự trong các cam k ết c ủa sở giao dịch với khách hàng. Quan hệ Tín dụng khi được Tổng Giám Đốc ủy quyền. Hợp tác và hỗ trợ trong việc phát triển kĩ thu ật. đồng tài trợ và cung cấp dịch vụ Ngân hàng đối với khách hàng.Luật Kinh Doanh K 47 8 .

tăng so với tổng thu nhập của 2006 là 692. 2007.276 Năm 2006 Số tiền 500.17 Số tiền 3.368 Chỉ tiêu Năm 2006 Tỉ trọng Số tiền (%) Thu lãi cho vay 500. tương đương 66%.654 47. 2008 của Ngân hàng VPBank) Nhìn một cách tổng quát ta thấy: Tổng thu nhập năm 2007 là 1740.7 (Nguồn báo cáo kết quả kinh doanh 2006.37 khác 2006 Các khoản thu nhập bất thườS ng ố tiền Tổng thu (%) 500.7% và năm 2007 khoản thu này là 975. so với năm 2006 thì thu từ hoạt động Tín dụng lên 475 tỉ đồng.12 %).docs.7 150.658 tỉ đồng (chiếm tỉ trọng 56. nguồn thu từ các nghiệp vụ truyền thống từ VPBank vẫn chiếm tỉ trọng lớn nhất. Trong tổng thu nhập của VPBank tăng cụ thể chủ yếu là: -Thu từ hoạt động tín dụng: Cũng như các NHTM khác.35 12. .35 Thu lãi góp vốn mua cổ phần 12.654 47.vn Tel (: 0918.654 47.35 t ỉ đ ồng.Website: http://www.276 1.Luật Kinh Doanh K 47 9 .276 1.654 tỉ đồng chi ếm t ỉ tr ọng 47.305 tỉ đồng.34 Năm 2008 Tỉ trọng Số tiền (% ) 12.654 47.62 500.438 14.vn Email : lienhe@docs.305 tỉ đồng.17 Năm 2007 Tỉ trọng (%) 500.17 Thu từ nghiệp vụ bảo lãnh thu phí dịch vụ Số tiền Tỉ trọng thanh toán Thu phí dịch vụ ngân quý Thu từ nghiệp vụ ủy thác và đại lí Thu từ các dịch vụ 12.7 Năm 2007 Tỉ trọng Số tiền (% ) 500.654 0.329 0. tăng so với tổng thu nhập c ủa năm 2006 là 692. Thu nhập từ hoạt động Tín dụng mà chủ yếu là lãi cho vay năm 2006 là 500.654 0.9 5.775.438 14.7 Thu lãi tiền gửi 150.276 Năm 1.Thu từ lãi tiền gửi : Nhìn vào bảng số li ệu cho th ấy đây cũng là m ột kho ản thu nhập chiếm vị trí lớn trong tổng thu nhập của VPBank số thu nhập này chủ yếu Nguyễn Thị Hằng .

Năm 2006 thu nh ập b ất th ường là 56.Luật Kinh Doanh K 47 10 . chứng tỏ Ngân hàng đã thu hút đ ược lượng vốn để cung ứng cho toàn hệ thống .276 tỉ đồng chiếm 5. bảo lãnh thanh toán …Năm 2006.436 tỉ đồng chiếm 3.568 tỉ đồng chiếm 2. Đây là kết rất tốt để tăng thu nhập từ hoạt động này.tăng 75% so với 2006. b ảo lãnh thực hiện hợp đồng. Năm 2006 thu từ tiền lãi g ửi chi ếm t ỉ trọng 14. năng 2007 là 98.vn Tel (: 0918. dịch vu bảo lãnh của VPBank gồm bảo lãnh dự thầu . dịch vụ ngân quỹ.4 % so v ới năm 2006.256 t ỉ đ ồng chiếm 14% trong tổng thu nhập.775.vn Email : lienhe@docs.docs. thu nh ập t ừ ho ạt đ ộng bảo lãnh là 27. . -Thu từ tham gia thị trường tiền tệ: Đây cũng là khoản thu chi ếm v ị trí th ứ 2 trong tổng thu nhập VPBank. Ngân hàng sẽ chuyển dịch theo xu hướng tăng dần các ho ạt động dịch vụ để tăng các khoản thu phí bên cạnh các khoản thu truyền th ống là hoạt động tín dụng tiềm ẩn nhiều rủi ro. năm 2007 tỉ trọng này là 14.Website: http://www. nó cũng góp một phần đáng kể vào thu nhập trong những năm qua với phương châm đa dạng hóa sản phẩm để hạn chế rủi ro và dáp ứng hơn nhu cầu của các khách hàng.368 thu từ hoạt động huy động điều hòa vốn. dịch vụ tư vấn nhà đất …Trên cơ sở nghiên cứu nhu cầu chăm sóc khách hàng thường xuyên chu đáo. .75% trong tổng thu nh ập.Thu nhập từ hoạt động bảo lãnh: Bảo lãnh là một trong các s ản ph ẩm d ịch v ụ mà Ngân hàng. Tuy nhiên điều đó cũng cho thấy việc sử dụng nguồn huy động được đ ể tr ực ti ếp đ ầu t ư tín dụng tại VPBank còn chiếm tỉ trọng chưa nhiều.Các khoản thu nhập bất thường: Nhìn vào bảng số li ệu kho ản thu này cũng chiếm tỉ trọng tương đối lớn trong tổng thu nhập.45 t ỉ đ ồng chiếm 5.63 % trong t ổng thu nh ập tăng 67% so v ới năm 2006.2% sovới 2006.37% trong tổng thu nhập.256 tỉ đồng chiếm 14.38% trong tổng thu nhập .36 trong tổng thu nh ập tăng 59.tức tăng 71. Đến 2007 thu từ tham gia thị tr ường ti ền t ệ là 250.35 % . Khoản thu này trong năm 2006 là 146. -Thu phí dịch vu thanh toán : Theo số liệu trong bảng cho thấy khoản thu nhập này năm 2007 là 58. Kết quả này phản ánh rất đúng tình hình thực tế hoạt động của VPBank trong năm 2007 vừa qua. Các dịch vụ Ngân hàng mà VPBank cung cấp gồm có : Dịch vụ chuyển tiền nhanh.6% trong tổng thu nhập . tích cực tìm kiếm thông tin khách hàng mới nên số lượng khách hàng có quan hệ Nguyễn Thị Hằng .

45% .25 tỉ đồng. -Chi cho nhân viên. đ ặc bi ệt là d ịch vụ có chất lượng cao để thu hút khách hàng.năm 2007 là 39. tăng 85.Các khoản chi phí khác : Năm 2006 là 18.35 t ỉ đồng chiếm tỉ trọng 22.Website: http://www. Có thể nói .81% trong tổng chi phí. thu lãi tiền gửi tăng mạnh.6% .8% tăng 88% .775. chiếm tỉ trọng 29.368 thanh toán với VPBank ngày một nhiều hơn. tiết kiệm chi phí một cách hợp lí .35 tỉ đồng chiếm 2.47% .Vi ệc tăng chi phí ngoài lãi là do VPBank mở rộng chi nhánh cho nên số l ương nh ận viên làm việc tăng lên.9 % trong tổng chi phí . .1% tổng chi phí. tăng 81. tinh thần thái độ ph ục v ụ.34 tỉ đồng .Chi phí về dịch vụ thanh toán : Năm 2006 là 3.04 tỉ đồng chiếm 3. qu ản lí theo đó mà tăng lên theo là hoàn toàn hợp lí .qua phân tích tình hình thu nhập của VPBank ta th ấy.docs. năm 2007 là 34. Tuy nhiên Ngân hàng đã luôn tìm bi ện pháp h ợp lí d ể ki ểm soát và tiết kiệm chi phí nhằm đảm bảo đựoc sự ổn định trong hoạt động kinh doanh.7 % Như vậy sau khi đã phân tích tình hình thực tế chi phí của VPBank qua hai năm 2007-2008 có thể đánh giá khái quát được rằng trong điều kiện lĩnh vực ngân hàng mang tính cạnh tranh ngày càng gay gắt .21 tỉ đồng chiếm 0. ch ỉ tiêu tổng thu nhập tăng là do thu lãi vay.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918. hầu hết các kho ản thu khác đều tăng . Hơn Nguyễn Thị Hằng .Chi phí dự phòng rủi ro: Năm 2006 là 20.3 % . hoạt động quản lí tài sản và công c ụ: Năm 2006 là 168. năm 2007 là 5.Luật Kinh Doanh K 47 11 . Chi phí ngoài lãi: Năm 2006 là 210.54 t ỉ đ ồng chiếm 2.82 tỉ đồng chiếm 0.16% trong tổng chi phí.Tuy nhiên Ngân hàng đã luôn tìm bi ện pháp h ợp lí đ ể kiểm soat và tiết kiệm chi phí nhằm đảm bảo được sự ổn định tr ước bi ến động của thị trường. đến năm 2007 chi phí này là 358.Còn khoản dự phòng trong năm do Ngân hàng đã định lượng được tương đối tốt về những rủi ro trong hoạt động kinh doanh của mình cho nên đã giảm được số phải dự phòng để tận dụng được ngu ồn vốn vào kinh doanh. công cụ tài sản phục vụ cho hoạt đ ộng kinh doanh.VPBank đã chịu ảnh h ưởng không nh ỏ của biến động thị trưòng . Hơn thế nữa VPBank còn sẵn sàng cạnh tranh bằng chất lượng sản phẩm .76 tỉ đồng chiếm 28.

Để đưa ra bi ện pháp h ữu hi ệu nhằm nâng cao lợi nhuận kinh doanh của VPBank.Kết quả hoạt động kinh doanh của VPBank : báo cáo hoạt động kinh doanh là một trong những báo cáo tài chính quan tr ọng c ủa Ngân hàng hay bất cứ doanh nghiệp nào khác .53% (Nguồn: các chỉ tiêu tài chính năm 2006.22% 58. chúng ta cần xem xét t ới k ết quả kinh doanh của Ngân hàng đã dạt được trong những năm gần đây nhất : Bảng kết quả kinh doanh của VPBank: (đơn vị: tỉ đồng) Chỉ tiêu Tổng thu Tổng chi Lợi nhuận Trước thuế Năm 2006 1740.docs. lợi nhuận chúng ta mới có thể đánh giá chính xác về tình hình kinh doanh của Ngân hàng qua các năm là tốt hay không.Năm 2006 lợi nhuận trước thuế là 325.368 thế hầu hết các mặt nghiệp vụ của ngân hàng đều có xu hướng phát triển tốt.061 230 Tốc độ tăng trưởng 2007/2006 60. chi phí.11% 45.47% 64.2 505.22 325. b.381 446.vn Email : lienhe@docs.nhìn chung lợi nhuận của VPBank năm sau cao h ơn năm trước .Luật Kinh Doanh K 47 12 .15 Năm 2007 1048.Website: http://www.505 tỉ đồng Nguyễn Thị Hằng .Qua việc phân tích các ch ỉ tiêu: Thu nhập.825 tỉ đồng tăng 242.35 1235.5% 2008/2007 30. 2008 của VPBank) Theo số liệu của bảng trên .045 722.825 Năm 2008 529. uy tín của VPBank ngày càng được khẳng định trên thị trường.42% 36.vn Tel (: 0918. 2007.775.

Luật Kinh Doanh K 47 13 .Cơ cấu tổ chức .từ kết quả kinh doanh trên của VPBank cho ta thấy tình hình ho ạt động kinh doanh của VPBank rất tốt. 2.nhiệm vụ.Cơ cấu tổ chức.15 tỉ đồng.7 tỉ đồng.docs. Với lợi nhuận tăng cao như vậy sẽ giúp VPBank có đi ều ki ện m ở r ộng quy mô hoạt động cũng như trích lập các quỹ. nhưng do số lượng tăng của chi phí vẫn nhỏ hơn só lượng tăng c ủa thu nh ập cho nên lợi nhuận của Ngân hàng vẫn gia tăng mạnh qua các năm (lượng tăng chi phí của năm 2008 là 713 tỉ đồng.vn Tel (: 0918.Các vấn đề pháp lí chung của chi nhánh 1.quá trình hình thành của chi nhánh : Tên gọi : Ngân hàng thương mại cổ phần các doanh nghiệp ngoài quốc doanh Vi ệt Nam-Chi nhánh Ngô Quyền. chức năng . nâng cao vị thế của Ngân hàng trên thị trường. Xét cụ thể trên phương diện chi phí thì ta thấy chi phí liên t ục tăng cao trong các năm. Tóm lại . II. phạm vi hoạt động.775. sau khi lấy thu nhập trừ đi các khoản chi phí thì lợi nhuận trước thuế thu được là 505. Trụ sở: Tòa nhà Vinaplat-39 Đường Ngô Quyền-Quận Hoàn Kiếm –thành phố Hà Nội. tình hình hoạt động kinh doanh 2.vn Email : lienhe@docs. nhiệm vụ và phạm vi hoạt động của chi nhánh : Nguyễn Thị Hằng . Có được kết quả này là do Ngân hàng đã tận thu được các khoản thu. tạo nguồn lực tài chính đảm bảo quỹ thu nhập cho toàn Ngân hàng.368 so với 2005.1. Chi nhánh Ngô Quyền được thành lập theo quyết định số :1267/QĐ-NHNN của thống đốc Ngân hàng Nhà Nước.năm 2007. đồng thời tiết kiệm được một số khoản chi trong quản lí kinh doanh nên luôn đạt đuợc mục tiêu đề ra.325 tỉ đồng so với 2006.Website: http://www. tăng hơn 179.chức năng . còn thu nhập tăng là 901.

nhiệm vụ cụ thể của đối với các phòng nghiệp vụ tại chi nhánh.lái xe Ban Giám Đốc bao gồm: Một giám đốc và một phó giám đốc. tổng giám đốc v ề các quy ết đ ịnh c ủa mình. Nguyễn Thị Hằng . Ban Giám Đ ốc trực tiếp ra quyết định thi hành . các hợp đồng liên quan đến hoạt động của toàn chi nhánh Ngô Quyền.Luật Kinh Doanh K 47 14 .Website: http://www. phù hợp với quy định của ngân hàng thương mại cổ phần VPBank và yêu cầu các hoạt động của chi nhánh nhưng không trái với quy định của quy chế ngân hàng VPBank và quy định của pháp luật.vn Tel (: 0918. Cụ thể: -xây dựng chiến lược. quản lí hoạt động của tất c ả các phòng ban trong chi nhánh .mục tiêu phương hướng kế hoạch kinh doanh của chi nhánh theo từng thời kì từng năm phù hợp với chiến lược phát triển. phương hướng nghiệp vụ của ngân hàng và thực tế tại địa phương.775. Giám Đốc: Hoàng Thị Mai Thảo Là người trực tiếp ra các quyết định kinh doanh. -Thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của mình theo sự ủy quyền của tổng giám đốc về các mặt và nghiệp vụ liên quan đến hoạt động kinh doanh.368 Ban giám đốc Phòng tín dụng doanh nghiệp Phòng giao dịch kho quỹ Tín dụng cá nhân Hành chính . chịu trách nhiệm trước pháp luật.docs. hội đồng quản trị. kí các văn bản. -quy định chức năng.vn Email : lienhe@docs.

Luật Kinh Doanh K 47 -NV A/O DN chuyển hồ sơ tài sản đảm bảo sang phòng thẩm định tài sản đảm bảo và xem xét báo cáo tài chính . P.775. đôn đốc việc nhân viên thực hi ện đúng chỉ đạo của lãnh đạo.Website: http://www.368 Trưởng phòng là anh: Nguyễn Văn Hương: Có nhiệm vụ điều hành chung cả phòng.hướng dẫn lập hồ sơ -NVA/O DN tiếp thị. thẩm định và đánh giá các dự án và đề xuất các dự án cho vay.trừ TSBĐ. Tìm kiếm phát triển khách hàng.Tiếp nhận hồ sơ vay -NV A/O DN làm việc với k/h. có trình độ. gồm các bước theo sơ đồ sau: 1. phân loại khách hàng và đề xuất các chính sách ưu đãi đối với từng loại khách hàng nhằm mở rộng theo hướng đầu tư tín dụng khép kín.NV A/O DN thẩm định khách hàng về mọi mặt .Tiếp xúc với k/h. nước ngoài. Phòng tín dụng là nơi phân loại khách hàng. 3a. nhiệm vụ nói chung của phòng tín dụng cá nhân và phòng tín d ụng doanh nghiệp: Là đầu mối tham mưu đề xuất với giám đốc chi nhánh xây d ựng chi ến l ược khách hàng tín dụng.giới thiệu SP -khách hàng đến NH để vay vốn 2. 3b. m ở L/C) phục v ụ s ản xuất kinh doanh . Thẩm định tài sản đảm bảo thực 15 hiện định giá TSĐB và lập tờ trình. Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Giám Đốc và Phó Giám Đốc phụ trách về mọi hoạt động của khu vực mình. Chức năng.docs. Đa số cán bộ ở đây là trẻ và nhiệt tình. -Phòng Tín dụng Doanh Nghiệp: Quy trình này áp dụng cho khách hàng là Doanh nghiệp có nhu cầu là tín dụng (vay vốn. dự án thuộc nguồn vốn trong nước.vn Email : lienhe@docs.hướng dẫn làm thủ tục và tiếp nhận hồ sơ từ k/h Nguyễn Thị Hằng .phòng cũng là nơi tiếp nhận và thực hiện các chương trình. bảo lãnh. .vn Tel (: 0918. phấn đấu vì sự phát tri ển của VPBank. Là ủy viên của ban tín dụng VPBank Ngô Quyền.

Thẩm định TSBĐ kiêm tra về tài sản BĐ -A/O DN theo dõi thu gốc .Website: http://www.368 4.KTKT Nội bộ.Kiểm tra và xử lí nợ vay -NV A/O DN chịu trách nhiệm kiểm tra sau cho vay về mục đích sử dụng -Vốn và tình hình tài chính .lãi . lập hợp đồng bảo đảm tiền vay và làm thủ tục công chứng . (Nguồn: Tài liệu về chính sách tín dụng của Ngân hàng VPBank) Phòng tín dụng cá nhân : Khách hàng là cá nhân có nhu cầu vay vốn phục vụ tiêu dùng . -P.Thực hiện quyết định cấp tín dụng Giải ngân /phát hành BL/mở L/C 7.Tập hợp hồ sơ trình ban TD/Hội đông TD NV A/O DN tập hợp hồ sơ do k/h cung cấp và tờ trình ở các bộ phận lập để trình Ban TD/Hội đồng TD quyết định 5.775. 6.nhận bàn giao tài sản (nếu có ) -NV A/O DN nhập kho hồ sơ TSBĐ.khu vực k/h… -kiểm tra lại việc thu lãi(số tiền .vn Email : lienhe@docs.sau đó lập và trình hồ sơ TD để ban GĐ chi nhánh kí duyệt. 8.Thẩm định TSBĐ.vn Tel (: 0918.phân tích rủi ro theo từng đối tượng .Hoàn thiện hồ sơ tín dụng -P.hoạt động của khách hàng .làm kinh tế gia đình hoặc vay kinh doanh cá thể.docs.tất toán HĐTD.Luật Kinh Doanh K 47 16 .thời hạn) giao P. gồm 8 bước theo sơ đồ sau Nguyễn Thị Hằng .

KTKT nội bộ.theo dõi thu gốc.lập HĐTD.775. 4. 6.động của k/h .khế ước …trình lãnh đạo kí .vn Tel (: 0918.hướng dẫn thủ tục và nhận hồ sơ từ k/h Phòng thẩm định TSBĐ thực hiện định giá TS bảo đảm và lập tờ trình 3.Ngân hàng quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng.NV A/O cá nhân lạp hồ sơ trình ban TD /hội đồng TD -Tờ trình thẩm định TSBĐ -Tờ trình của NV A/O cá nhân -Hồ sơ khách hàng cung cấp.Luật Kinh Doanh K 47 8.368 1.Hoàn thiện hồ sơ TD -P.Website: http://www.thẩm định TSBĐ kiểm tra về tài sản BĐ -Ki ểm tra lạitài việ cệ thu lãi (số tiền .thẩm định TSBĐ lập hợp đồng bảo đảm tiền vay và làm thủ tục công chứng . 2.Kiểm tra và xử lí nợ vay -NV A/O cá nhân chịu trách nhiệm kiểm mục đích sử dụng vốn và tình hình tài chính .Thẩm định hồ sơ NV A/O cá nhân chuyển hồ sơ tài sảnbảo đảm sang phòng thẩm định TSBĐ --NV A/O cá nhân tự tiến hành thẩm định chung về khách hàng.Khách hàng đến NH để xin vay vốn NV A/O cá nhân làm việc với k/h.Tất toán HĐTD 17 .vn Email : lienhe@docs.lãi … -P. Nguyễn Thị Hằng .docs.thờitín hạn )giao (Ngu ồn: li uv ề chính sách dụ ng của VPBank) P. 5.nhận bàn giao tài sản (nếu có) -NV A/O cá nhân nhập kho hồ sơ TSBĐ.NV A/O cá nhân chuyển HĐTD và khế ước vay đến bộ phận giao dịch để giải ngân 7.h.

ph ương tiện giao thông. kinh tế. Đây cũng là đặc trưng của Ngân hàng thương mại. thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Ngân hàng VPBank đã giao cho. -Chức năng.vn Tel (: 0918. Các phòng thống nhất với nhau về một mục đích chung là cùng đóng góp vào quá trình tối đa hóa lợi nhuận của chi nhánh và s ự ph ục v ụ t ốt nh ất cho khách hàng. bảo vệ của chi nhánh. tranh chấp dân sự. 2. phụ trợ và tăng cường nhau.lao động. quyền hạn trên cơ sở đó thực hiện chuyên môn hóa sâu trên m ột lĩnh vực hoạt động của chi nhánh. + Điều xe khi cần thiết . hành chính liên quan đến cán bộ. Là phòng thực hiện tất cả các thủ rục hành chính của chi nhánh.vn Email : lienhe@docs. chuyên môn hóa trong lĩnh vực của mình để tham mưu từng phần cho Giám đốc trong các kế ho ạch. hình sự.Website: http://www.Luật Kinh Doanh K 47 18 .sổ sách liên quan đến hành chính .docs.368 Phòng giao dịch kho quỹ: -Chức năng. chính sách kinh doanh. hoạt đ ộng t ố tụng.Mối quan hệ giữa các phòng ban với nhau: Sự phân chia rõ ràng chức năng. nhiệm vụ là: + Huy động vốn + Kho quỹ + Hoạt động tài khoản. Mỗi phòng trong ngân hàng là độc lập tương đối. nhiệm vụ: +Quản lí lao động +Quản lí giấy tờ . nhiệm vụ của từng phòng có tác dụng gi ới hạn nghĩa vụ.775.phòng là nơi trực tiếp quản lí con dấu của chi nhánh.phòng còn có nhiệm vụ tư v ấn pháp ch ế trong việc thực thi các nhiệm vụ cụ thể về giao kết hợp đồng. Tuy nhiên. sự phân chia không thể là tuy ệt đ ối vì các phòng đều có quan hệ hữu cơ với nhau trong một tổng thể chung.2. (Theo luật các tổ chức tín dụng) Nguyễn Thị Hằng . nhân viên và tài sản của chi nhánh. thực hiện công tác hành chính.lái xe. mục tiêu cao nh ất là l ợi nhu ận. Phòng hành chính . văn thư.

32 7.060.785.chi lãi 30.56 tỉ VND.431. Vượt 15% kế hoạch được giao 2008 14.061.983.dự phòng rủi ro 511.486 1.475.Tình hình hoạt động kinh doanh trong những năm gần đây: a. Huy động vốn.133.856.2. Theo kì hạn 1.952. chiếm khoảng 77% trên tổng nguồn vốn.30 695. Ngắn hạn 1.2.710.952.494.278.871.525. Kết quả kinh doanh: Chỉ tiêu 2007 1.277.13 83.843 1.803.291.2. Trung và dài hạn 2007 2008 303.888.vn Email : lienhe@docs.3.64 30.368 2.86 584.thu nhập từ lãi 17. VNĐ 255.434.107.VPBank thực hi ện huy động vốn như sau: Đạt 695.222.652.thu lãi 48.133.1.763 119.905.chi ngoài lãi 2.154.Website: http://www.775.44 110.249 (Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh của năm Quyền) Qua kết quả kinh doanh ta thấy nhin chung chi nhánh đã đạt và v ượt k ế hoach kinh doanh đối với hầu hết các chỉ tiêu đựoc giao năm 2008.915 1.457. Nguyễn Thị Hằng .32 273.00 2.829 9.340.786.378.511.167.647.726.1.970 4.925 104.82 611.410.vn Tel (: 0918.503.17 2.873.230.000 2007.2 ngoại tệ 48.646.1.251.330 1.docs. 2008 của chi nhánh Ngô b.64 (Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động vốn của chi nhánh Ngô Quyền năm 2007.thu ngoài lãi 890.043 3.672 3.407.194.743.371.1.414 2.940. Tiền tệ 2.798.000.507.567.868.688.784.001. Về hiệu quả kinh doanh: Lợi nhuận trước thuế đến 31/12/2008 đạt đạt 9.184.167 2. 2008) Huy động vốn : Ngoài sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu để kinh doanh.189.061.162 1.Luật Kinh Doanh K 47 19 .291 tỉ.344.005.732. Chỉ tiêu Tổng nguồn huy động 1.thu nhập trước thuế 8.282.210 2.546.thu nhập ngoài lãi 89.779.

xử lí nợ xấu . Tiền kí quỹ của khách hàng đến 31/12/2008 là 8 tỉ đồng. Ngoại tệ 3.701.Nợ nhóm I 1.00 421.000 5.vn Email : lienhe@docs.500.554.000. Hoạt động tín dụng: Chỉ tiêu Tổng dư nợ 1.2 tỉ.460.910. Nợ nhóm II 1.300.000.163.502. Tích cực thu hồi.00 776. 2008) Trong năm 2008.00 173.87%.000 169.000.Cho vay trung hạn 3.00 2008 631.210.000. Cho vay dài hạn.000 ( Nguồn: báo cáo kết quả của hoạt động tín dụng của chi nhánh Ngô Quyền năm 2007.636.… Tích cực phối hợp với cơ quan thi hành án để thu hồi nợ.000 2.VNĐ 2.1.000 623.000. Năm 2008 công ty tiếp tục lành mạnh hóa tình hình tài chính bằng việc kiên quyết trong việc thu hồi .000 3.3.2.00 187.000. bán tài sản.270.000.640.020.210.00 242.000.979.000.Theo chất lượng tín dụng 1.1 .000.540.930.00 540.775.1.368 Đến 31/12/2008: Vay từ các tổ chức kinh tế (công ty BIC.Website: http://www.000 492.990. 2007 782.docs.000 138.228.000.000. Theo kì hạn 3.vn Tel (: 0918.000. Nguyễn Thị Hằng .000.893.190.000.bảo hi ểm ti ền gửi vi ệt nam) là 24 tỉ đồng.2 .000 167. Nợ xấu (nhóm III-V) 2.960.250. mặc dù diễn ra nhiều biến động kho khăn chung nhưng chi nhánh đã rất nỗ lực trong công tác kiểm soat nợ xấu.000.300.3.913. c. truy hồi tài sản và thu được: Công ty Hoàng Anh 5 tỉ đồng. bám sát tình hình chi nhánh tích cực thu hồi nợ.00 3. VPBank cũng là ngân hàng có tỉ lệ nợ xấu thấp nhất hệ thống Ngân hàng.000.2.000. Cho vay ngắn hạn 3. công ty TNHH Đức Nguyên : 2.000. Tỉ lệ nợ xấu là 0. Theo tiền tệ 2.Luật Kinh Doanh K 47 20 .000 294.

nhân sự trong chi nhánh Ngô Quyền. Trong tr ường h ợp hai bên kí kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì ch ỉ được kí thêm một thời hạn. người lao động bị tam giữ. nghỉ ốm theo chỉ định của thầy thuốc. làm việc hết lòng vì sự phát triển của VPBank. Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ kh hợp đồng lao đ ộng có th ời h ạn 12 tháng hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm vi ệc và h ợp đ ồng lao đ ộng m ới không được kí kết hợp đồng đã kí kết trở thành hợp đồng lao động không xác đ ịnh thời hạn.368 3. Thời gian làm việc. 3.có trình độ từ đại học trở lên. t ạm giam ho ặc cho công việc có tính chất không thường xuyên. năng động.docs. thời gian nghỉ ngơi. làm thêm giờ: Nguyễn Thị Hằng . Đội ngũ nhân viên ở đây chủ yếu là những người trẻ.Luật Kinh Doanh K 47 21 .Tình hình chung về lao động. hai bên sẽ kí kết hợp đồng lao động m ới. sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì Hợp đồng lao động đương nhiên chuyển thành lại không xác định thời hạn.VPBank đã thành lập trung tâm đào tạo nghiệp vụ cho cán bộ nhân viên.Vấn đề pháp lí trong quan hệ lao động: 3. Hợp đồng lao động :VPBank thực hiện việc kí kết hợp đồng lao động theo 3 loại sau: -Hợp đồng lao động có thời hạn dưới 12 tháng: Áp dụng cho trường hợp tạm thời thay thế người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự.vn Tel (: 0918.775. k ể t ừ ngày h ợp đ ồng lao động hết hạn. tính đến khi thoả ước lao động này có hiệu lực.vn Email : lienhe@docs.nhiệt tình. -khi hợp đồng lao động xác định thời hạn 12 tháng hết hạn mà người lao đ ộng vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 20 ngày làm vi ệc.1. Số lượng người làm việc: Toàn chi nhánh có khoảng 48 người. Nghỉ theo chế độ thai sản. -Hợp đồng không xác định thời hạn: Áp dụng cho các trường hợp sau: Người lao động làm việc cho VPBank từ đủ 18 tháng trở lên. -Hợp đồng lao động xác định thời hạn 12 tháng: Áp dụng cho các trường hợp tuyển mới.Website: http://www. Không chỉ thu hút được nguồn nhân lực có trình độ cao mà để nâng cao ch ất lượng đội ngũ nhân viên.2.

docs. dịch bệnh hoặc những trường hợp bất khả kháng khác trong phạm vi VPBank thì người sử dụng lao động được phép huy động làm thêm giờ vượt quá quy định tại khoản 1 điều này. tiền thưởng: -người lao động được nhận lương theo kết quả kinh doanh. -Trong trường hợp phải khắc phục hậu quả nghiêm tr ọng do thiên tai . -Nghỉ phép hàng năm: Người lao động làm việc đủ 12 tháng tại VPBank được nghỉ phép hằng năm và hưởng nguyên lương(mỗi năm được nghỉ 14 ngày). Ngày chiến thắng : 1 ngày (30/4) . 200 giờ 1 năm .lao công. hoả hoạn. Tết dương lịch: 1 ngày . thời giờ nghỉ ngơi: + Thời giờ làm việc đối với người lao động làm việc tại VPBank được thống nhất là 8 giờ /ngày.775.Thời giờ làm việc.Làm thêm giờ: -Do yêu cầu của công việc người sử dụng lao động và người lao động có thể thoả thuân làm thêm giờ . được quy đ ịnh Nguyễn Thị Hằng . Ngày quốc khánh : 1 ngày(2/9) Nếu những ngày nghỉ trên trùng vào ngày nghỉ tuần thì người lao đ ộng được ngh ỉ bù vào những ngày tiếp theo.nhưng không quá 4 giờ /1 ngày. Tết âm lịch: 4 ngày . Ngày quốc tế lao động : 1 ngày (1/5) .đ ịch ho ạ. -Nghỉ không hưởng lương: Người lao đ ộng có th ể tho ả thuân với người sử dụng lao động để nghỉ không hưởng lương b.368 a. hưởng nguyên lương trong những ngày lễ sau: . nhưng phải thỏa thuận trước với người lao động c.Website: http://www.bảo vệ: Thực hiện theo chế độ thời giờ làm việc không ổn định được thoả thuận cụ thể trong từng hợp đồng lao động -Ngày lễ: Người lao động được nghỉ làm việc.Luật Kinh Doanh K 47 22 .5 ngày /tuần (từ sáng thứ 2 đến hết sáng thứ 7) trong đó đ ược nghỉ ít nhất 1 lần giải lao 30 phút và nghỉ ăn trưa một giờ mỗi ngày.vn Tel (: 0918.5.vn Email : lienhe@docs. +người lao động là lái xe.Tiền lương.

-Tỉ lệ trích lập quỹ phúc lợi được thực hiện theo quy định của VPBank -Việc sử dụng quỹ phúc lợi của VPBank do người sử dụng lao động quyết định trên cơ sở thống nhất với ban chấp hành công đoàn.vn Tel (: 0918. Hàng quý nếu hoàn thành kế hoạch kinh doanh người lao động có thể tạm ứng một phần trong quỹ lương kinh doanh đã duyệt. . a. 3.người lao động được hưởng phụ cấp trượt giá đ ể đảm bảo tiền lương thực tế.vn Email : lienhe@docs.368 trong “quy định chế độ tiền lương kinh doanh đối với cán bộ. bệnh ngề Nguyễn Thị Hằng . ng ười lao động được hưởng tiền lương từ quỹ phúc lợi theo quy định của VPBank . .Người lao động có quyền được biết mọi khoản khấu trừ vào ti ền l ương c ủa mình. trợ cấp lao động xã hội.Khi chỉ số giá cả tăng làm cho tiền lương thực tế của người lao đ ộng gi ảm thì căn cứ vào chỉ số lạm phát . .Bảo hiểm xã hội Người lao động và người sử dụng lao động có trách nhiệm đống b ảo hi ểm xã h ội và bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật -Người lao động được hưởng tối thiểu các chế độ bảo hiểm sau: Bảo hiểm y tế. hàng năm tùy theo kết quả kinh doanh. trợ cấp ốm đau.Mức lương tối thiểu của VPBanhk phải cao hơn m ức l ương t ối thi ểu do nhà nước quy định.Website: http://www.Luật Kinh Doanh K 47 23 .Hàng tháng người lao động được trả lương theo tháng bảng lương c ủa VPBanhk. . nhân viên ngân hàng” . Ngân hàng sẽ thực hiện quyết toán lương kinh doanh đ ể thanh toán ti ền lương trong năm cho người lao động.Hệ thống thang bảng lương. Khi kết thúc năm tài chính . trợ cấp thai sản. . . bảo hộ lao động.3. quy chế tiền lương VPBank do ng ười sử d ụng lao động và ban chấp hành công đoàn phối hợp xây dựng. Tiền thưởng: -Ngoài tiền lương. Bảo hiểm xã hội.docs.Tiền lương được thanh toán cho người lao động mỗi tháng m ột l ần vào ngày 05 hàng tháng .775.

775. b-Bảo hộ lao động: Người sử dụng lao động có nghĩa vụ : Phối hợp với công đoàn xây dựng các nội quy về an toàn lao động. nội quy.docs. Kinh phí đóng bảo hiểm do người lao đ ộng tự thu xếp. Ngoài mức trợ cấp nhà nước quy định người s ử d ụng lao động sẽ xem xét trợ cấp thêm sau khi đã trao đổi thống nhất với ban ch ấp hành công đoàn -Thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng. các bi ện pháp an toàn lao động tai VPBank. Phối hợp với công đoàn xây dựng và duy trì sự ho ạt đ ộng của mạng lưới an toàn lao động. -khen thưởng người chấp hành tốt và kỉ luật người vi phạm trong việc thực hiện các quy định về an toàn. Người sử dụng lao động sẽ xem xét hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm xã hội trên cơ sở đề xuất của ban chấp hành công đoàn. người lao động có thể được đống bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế.bảo vệ -Cử người giám sát việc thực hiện các quy định.Luật Kinh Doanh K 47 24 . vệ sinh lao động cụ thể. biện pháp an toàn lao động. Quyền và nghĩa vụ của người lao động: -Nghĩa vụ của người lao động: • Chấp hành đúng quy định . -Tổ chức việc khám sức khoẻ cho người lao động ít nhất một lần trong năm.kiểm ngân.vệ sịnh an toàn lao động bao g ồm c ả thiết bị phòng cháy chữa cháy cho người lao động .vệ sinh nơi làm việc đã được cấp phát. lao động.lái xe .vn Email : lienhe@docs. hư hỏng thì phải bồi thường Nguyễn Thị Hằng .nội quy về an toàn và v ệ sinh lao đ ộng t ại VPBank • Sử dụng và bảo quản các phương tiện bảo vệ cá nhân. tử tuất. các thiết bị an toàn .vn Tel (: 0918. Nếu làm mất. .368 nghiệp.Website: http://www. hưu trí . tổ chức cho người lao động thực hiện nội quy an toàn lao động -Trang bị đầy đủ trang thiết bị bảo hộ .Quyền của người sử dụng lao động: -Buộc người lao đông phải tuân thủ các quy định. nội quy.đặc biệt những người lao đ ộng làm việc ở bộ phận đòi hỏi phải có bộ phận đòi hỏi phải có bảo hộ nh ư th ủ quỹ.

-Có quyền từ chối làm công việc hoặc rời bỏ nơi lam vi ệc khi có nguy c ơ xay ra tai nạn lao động.Khiển trách b.368 • Báo cáo kịp thời với người có thẩm quyền khi phát hiện nguy cơ gây tai nạn lao động hoặc sự cố nguy hiểm.Luật Kinh Doanh K 47 25 . Khen thưởng.vn Tel (: 0918.n ếu ch ưa đ ến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.775. -Người sử dụng lao động và ban chấp hành công đoàn cơ sở phối hợp xây dựng quy chế khen thưởng. -Quyền của người lao động: -Yêu cầu người sủ dụng lao động trang bị. tham gia cấp cứu và khắc ph ục hậu qu ả do tai nạm lao động gây ra theo yêu cầu của người sử dụng lao động.Cảnh cáo c. ngoài các hình th ức khen thưởng còn được xét nâng bậc lương trước thời hạn.4. vệ sinh lao động theo đúng nội quy.nhiệm vụ được giao hoặc có sáng kiến.Website: http://www. -Việc khen thưởng được thực hiện theo quy chế khen thưởng của VPBank .cải tiến đem lại lợi ích thiết thực cho VPBank. đe doạ tính mạng.Hạ bậc lương Nguyễn Thị Hằng .  Kỉ luật: -người lao động vi phạm các quy định của pháp luật . sức khỏe của mình và phải báo ngay với người phụ trách trực tiếp. có quyền từ chối trở lại làm việc nếu nguy cơ đó chưa được khắc phục.vn Email : lienhe@docs. quy định của VPBank. cấp phát các thi ết b ị an toàn lao động.docs. kỉ luật:  Khen thưởng: -Người lao động hoàn thành tốt các công việc nhiệm vụ được giao thì được xét khen thưởng theo các hình thức sau: a.Bằng khen -Người lao động hoàn thành xuất sắc các công việc . 3.Giấy khen b. thì tùy theo tính ch ất m ức đ ộ vi ph ạm phải chịu một trong các hình thức kỉ luật sau: a.

vn Tel (: 0918. -Căn cứ nghị định số 196/CP ngày 31/12/1994 của chính phủ quy đ ịnh chi ti ết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về thỏa ước lao động tập thể.368 d.bổ sung một số diều của nghị định số 196/CP ngày 31/12/1994 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của bộ luật lao động về thỏa ước lao đ ộng t ạp thể.Buộc thôi việc -Việc xử lí kỉ luật đối với người lao động được thực hi ện theo quy ch ế k ỉ lu ật của VPBank.vn Email : lienhe@docs. điều kiện pháp luật quy định: Phạm vi áp dụng: .Thỏa ước lao động tập thể là văn b ản th ỏa thu ận m ối quan h ệ gi ữa người sử dụng lao động và tập thể lao động về các điều kiện lao đ ộng và s ử d ụng lao động. trách nhiệm vật chất .Cách chức e. 3. quyền vào nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.775. đông thời là cơ sở pháp lí để kí kết hợp đồng lao động thì: + Đại diện người sử dụng lao động: Ông Lê Đắc Sơn–Tổng Giám Đốc VPBank +Đại diện tập thể lao động: Ông Nguyễn Thanh Bình-Chủ tịch BCH công đoàn VPBank. -Người sử dụng lao động và ban chấp hành công đoàn cơ sở phói hợp xây dựng quy chế xử lí kỉ luật.Luật Kinh Doanh K 47 26 .5. Nguyễn Thị Hằng . -Căn cứ ngị định số 93/CP ngày 11/11/2002 của chính phủ sửa đổi. -Để đảm bảo quyền và nghĩa vụ của hai bên trong quan hệ lao động.docs.Website: http://www. Thỏa ước lao động tập thể -Căn cứ vào bộ luật lao động của nước Cộng Hòa Xã Hội Ch ủ Nghĩa Vi ệt Nam năm 1994 và luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ Luật lao động năm 2002. -Căn cứ các văn bản hướng dẫn Bộ Luật lao động nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 1994 và luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ Lu ật lao động 2002. Cùng nhau kí kết thỏa ước lao động tập thể theo những điều khoản.

Luật Kinh Doanh K 47 27 .Thời hạn của thỏa ước lao động tập thể: -Thỏa ước lao động có hiệu lực hai năm kể từ ngày kí . hai bên sẽ tiến hành thương lượng. thay đổi thỏa ước lao động này. Đối tương thi hành: -Người sử dụng lao động: Hội đồng quản trị VPBank. đồng lao động và các quy định khác đối với người lao động.vn Email : lienhe@docs. nếu một trong hai bên không đề nghị.Những vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động chưa được ghi nhận trong thỏa ước lao động này.775. -Sau 6 tháng kể từ ngày thỏa ước thỏa ước lao động có hiệu l ực. kể từ khi nhận được yêu cầu bằng văn bản của bên kia. -Người lao động: Những người lao động làm việc tại tại VPBank theo hình thức hợp đồng lao động không xác định lao động. bổ sung hay thay đổi thì thỏa ước lao động m ặc nhiên được gia hạn một khoảng thời gian như trước . Nguyễn Thị Hằng . bổ sung.Việc sửa đổi. hai bên đ ều có quyền đề nghị bằng văn bản về việc sử đổi.Website: http://www. đồng thời tạo điều kiện về thời gian ng ười tham gia lao đ ộng tham gia hoạt động Trách nhiệm của tổ chức công đoàn: +Công đoàn có trách nhiệm giáo dục.368 . thủ tục như kí kết thỏa ước thỏa ước lao động. hợp đồng lao đ ộng xác đ ịnh th ời h ạn và hợp đồng lao động có thời hạn dưới 12 tháng . sửa đổi. hai bên cam kết sẽ th ực hiện theo các quy định của pháp luật Việt Nam. .Trách nhiệm của người sử dụng lao động : +Tôn trọng và thực hiện đầy đủ mọi điều khoản trong thỏa ước này.vn Tel (: 0918. bổ sung được tiến hành theo trình tự.Trong vòng 30 ngày trước khi thỏa ước lao động hết hiệu lực. Tổng Giám đốc VPBank. Chậm nhất 7 ngày làm việc. giúp đỡ và nhắc nhở người lao động tôn trọng và nghiêm túc thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa v ụ đ ược ghi nh ận trong thỏa ước lao động. Trách nhiệm của các bên : . tạo đi ều ki ện thuận lợi cho người lao động hoàn thành nhiệm vụ được giao +Thừa nhận quyền tự do hoạt động công đoàn của người lao động trong khuôn khổ pháp luật. động viên.docs.

+Chấp hành sự phân công. điều hành đó phù hợp với hợp đồng lao động.b ổ sung 2004). điều hành của người sử dụng lao động. giá trị tài sản đảm bảo. mục đích sử dụng tiền vay. thời hạn vay. h ợp đồng lao động. năng lực hành vi dân sự đầy đ ủ và ch ịu trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật.775.vn Email : lienhe@docs.368 +Giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách của nhà nước đ ối v ới ng ười lao động. -Trách nhiệm của người lao động: +Tôn trọng và thực hiện đầy đủ mọi điều khoản trong thỏa ước lao đ ộng. Hợp đồng tín dụng có n ội dung về điều kiện vay. Các bên trong quan hệ lao động có trách nhiệm thực hiên đầy đủ mọi điều khoản trong thỏa ước này. hình thức vay số tiền vay. phương thức trả nợ và những cam kết khác được hai bên thỏa thuận (phù hợp với luật các tổ chức tín dụng đã được sửa đ ổi . Nguyễn Thị Hằng .Đối với khách hàng vay là các pháp nhân và cá nhân Việt Nam: -Pháp nhân phải có năng lực pháp luật dân sự -Cá nhân và chủ Doanh nghiệp tư nhân phải có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự đầy đủ. nếu sự phân công.vn Tel (: 0918. . lãi suất. 4. cụ thể là a.Đại diện của hộ gia đình phải có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự đầy đủ -Đại diên trước pháp luật của tổ hợp tác phải có năng lực pháp lu ật và năng l ự hành vi dân sự đầy đủ.docs. hình thức bảo đảm.Có năng lực pháp luật dân sự. Nội dung của thỏa ước lao động này là phù hợp với quy định của pháp luật.Kí kết hợp đồng 4.Hợp đồng tín dụng Việc cho vay đều được lập thành hợp đồng tín dụng. .Điều kiện vay vốn : Khách hàng đựợc vay vốn khi có đủ các điều kiên sau: 1.1. thỏa ước lao đ ộng và B ộ Lu ật lao động.Website: http://www.Luật Kinh Doanh K 47 28 .

các văn bản pháp luật khác của Việt Nam quy định.Website: http://www. Loại cho vay: Cho vay ngắn hạn.Mức lãi suất cho vay do VPBank thoả thuận với khách hàng phù hợp với quy định của ngân hàng nhà nước về lãi suất cho vay t ại th ời đi ểm kí hợp đồng tín dụng b. Thời hạn cho vay : Đối với các pháp nhân.Đối với các cá nhân hoặc pháp nhân nước ngoài . nếu pháp lu ật nước ngoài đó phù hợp với bộ luật dân sự của Việt Nam.VPBank và khách hàng thoả thuận lãi suất cho vay như sau.  Lãi suất cố định: là lãi suất được trong hợp đồng tín dụng ho ặc kh ế ước nhận nợ và không thay đổi trong suốt thời gian vay. hoạt động tai Việt Nam. Loại lãi suất cho vay : Trong từng tr ường h ợp c ụ th ể . thời hạn cho vay không vượt quá thời hạn đ ược phép sinh sống. thời hạn cho vay không v ượt quá th ời h ạn ho ạt đ ộng còn lại theo quyết định thành lập. điều ước quốc tế mà Việt Nam kí kết hoặc tham gia quy đ ịnh. trung hạn.368 -Thành viên hợp danh của công ty hợp danh phải có năng l ực pháp lu ật và năng lực hành vi dân sự đầy đủ b. dịch vụ. Mục đích sử dụng vốn vay rõ ràng. dài hạn nh ằm đáp ứng nhu c ầu cho sản xuất.. Lãi suất cho vay: a. 5. kinh doanh. Phải có năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự theo quy định c ủa pháp luật nước mà pháp nhân hoặc cá nhân đó quốc tịch .docs.Đ ối v ới cá nhân nước ngoài. hoặc giấy phép hoạt động tại Vi ệt Nam . hợp pháp 3. VPBank có thể lựa chọn một trong các loại lãi su ất sau đây đ ể làm c ơ sở xác định lãi suất thả nổi:  Lãi suất sibor 3 tháng (nếu thời hạn vay ngoại tệ dưới 12 tháng ) ho ặc 6 tháng (nếu thời hạn vay ngoại tệ từ 12 tháng trở lên ) Nguyễn Thị Hằng .775. 2.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.Luật Kinh Doanh K 47 29 . đời sống và các dự án đầu tư phát triển 4.  Lãi suất thả nổi: Là lãi suất được xác định dựa trên cơ sở một loại lãi su ất nhất định do VPBank lựa chon cộng thêm biên độ thoả thuận với khách hàng.

khả năng nguồn vốn của VPBank và các quy định của pháp luật.Luật Kinh Doanh K 47 30 . Các giao dịch đảm bảo và tình thực hiện các giao dịch đảm bảo Tất cả các hợp đồng cấp tín dụng đều có giao dịch đảm bảo kèm theo. giá trị tài sản đảm bảo .docs.Mức cho vay: Được xác định căn cứ vào nhu cầu vay vốn của khách hàng.Cho vay từng lần -Phương thức cho vay theo hạn mức tín dụng -Cho vay theo dự án đầu tư -Cho vay hợp vốn -Cho vay trả góp 4. Hình thức bảo đảm chủ yếu là : -Thế chấp -cầm cố -Tín chấp Bảo lãnh Điều kiện của tài sản thế chấp.uy tín và khả năng trả nợ của khách hàng . Thông thường các khoản vay có thời hạn 12 tháng trở lên sẽ được áp dụng lãi suất thả nổi.Website: http://www. 6.368 Lãi suất cơ bản do NHNN công bố Lãi suất tiết kiệm có kì hạn 6 tháng hoặc 12 tháng c ủa c ủa VPBank ho ặc c ủa m ột nhóm ngân hàng thương mại do VPBank lựa chọn .775.2.vn Tel (: 0918. Phương thức cho vay : .Lãi suất đối với nợ quá hạn:bằng 150% lãi suất cho vay trong h ạn ghi trong h ợp đồng. 7. của Ngân hàng Nhà Nước về giới hạn cho vay. cầm cố: Nguyễn Thị Hằng . Lãi suất gộp: Lãi suất cho vay hợp vốn Lãi suất cho vay ưu đãi c.vn Email : lienhe@docs.

Ngân hàng VPBank đóng vai trò là nguyên đơn.368 +Tài sản thế chấp.vn Email : lienhe@docs.775. Trong năm 2008 vừa qua . nhà xưởng của công ty trả cho Ngân hàng 5. Đối tượng tranh chấp là về việc thực hiện hợp đ ồng tín d ụng .vn Tel (: 0918.Phương hướng hoạt động trong những năm tới: Nguyễn Thị Hằng .hoạt động tốt. 6. hiện đã có quyết định của Tòa án nhân dân tối cao-bản án phúc thẩm 110/KTPT ngày 10. -Tài sản giao dịch đảm bảo bao gồm cả động sản và bất động sản: +Bất động sản bao gồm: Nhà đất. Trong vụ kiện này.Website: http://www.cầm cố. Nếu tài sản thế chấp.Hi ện nay Ngân hàng đang chờ cơ quan thi hành án tiếp tục thi hành để trả nốt số tiền lãi cho công ty.5 tỉ VND. dễ chuyển nh ượng và không có tranh chấp. cầm cố mà pháp luật quy định đăng kí quy ền s ở h ữu thì phải có bản đăng kí sở hữu tài sản đó. hàng hóa. +Được phép chuyển nhượng theo quy định của pháp luật.Đây là vụ tranh chấp về việc thực hiện hợp đồng tín dụng của công ty trách nhiệm hữu hạn Bình Minh( 139 Trần Hưng Đạo-Quận Hoàn Kiếm –Hà Nội) với chi nhánh Ngô Quyền của VPBank. giá trị rõ ràng.thiết bị. Ngân hàng chỉ duy nhất một vụ tranh chấp với khách hàng phải gi ải quy ết thông qua con đường tố tụng tại tòa án . Tranh chấp trong kinh doanh và việc giải quyết tranh chấp Tranh chấp giữa ngân hàng và khách hàng của mình không nhiều và hầu hết đều được giải quyết bằng con đường thương lượng hòa giải. c ầm c ố phải mua bảo hiểm đối với tài sản trong suốt thời gian vay và chuyển quy ền th ụ hưởng cho VPBank.11/4/2008 và được cơ quan thi hành án kê biên phát mại trụ sở.docs. Kết quả.v ới s ố ti ền n ợ gốc là 5 tỉ. +Có các căn cứ xác định sở hữu. 5.cầm cố thuộc quyền sở hữu hợp pháp của bên thế chấp. chung cư +Động sản bao gồm: ô tô. +Nếu tài sản là toàn bộ dây chuyền máy móc thì ph ải là toàn b ộ dây chuy ền máy móc hoàn hảo có thể vân hành. +Nếu tài sản mà pháp luật quy định phải mua b ảo hi ểm thì bên th ế ch ấp.Luật Kinh Doanh K 47 31 . máy móc . công ty Bình Minh đóng vai trò là bị đơn.

Trên cơ sở đó nâng cấp nhanh chóng kĩ thuật công nghệ khách hàng hiện đại để áp dụng trong quan hệ tác nghiệp với khách hàng và liên thông với khác Ngân hàng khác. kiên quyết phân loại. giới thiệu sản phẩm mới trên phương tiện thông tin đại chúng trong việc cạnh tranh. Cũng như các hộ dân cư đô thị. cá nhân có thu nhập ổn định đang có xu h ướng s ử d ụng rộng rãi dịch vụ Ngân hàng hiện đại như dịch vụ thẻ.368 Sự hoàn thiện hoạt động của Ngân hàng cần tập trung vào các khâu chính y ếu sau: . ngoài việc duy trì. Ngoài ra cũng ph ải qu ảng cáo. bộ phận hay vị trí nào yếu kém thì phải có giải pháp đào tạo lại. Trên c ơ s ở duy trì. -Ngân hàng cần phải duy trì hoạt động của phòng giao d ịch ngay c ả trong gi ờ nghỉ trưa và các phòng ban khác cán bộ trực vì thực tế cho thấy số l ượng khách hàng đến giao dịch vào giờ nghỉ trưa ngày càng gia tăng -Cần phải đổi mới sản phẩm tiền vay.vn Tel (: 0918. nắm chắc từng phân khúc thị trường. ai không đáp ứng được thì kiên quyết thay thế -Hoàn thiện trong chính sách thu hút. nh ất là các khách hàng lâu năm.vn Email : lienhe@docs. quy tắc xử lí nghiệp vụ Ngân hàng trong quan h ệ ph ục v ụ khách hàng. thanh toán trả góp trong các lĩnh vực đời sống xã h ội. giữ chân khách hàng. Khách hàng nào không đảm bảo chữ tín trong quan hệ vay vốn thì không tiếp tục duy trì quan hệ nếu họ không tận tình. dịch vụ tín dụng tiêu dùng.775. hợp lệ giữa các chỉ tiêu. phát triển ổn định thị trường khách hàng là truyền thống. giai đoạn tới Ngân hàng chủ trương phát triển mạnh vào thị trường khách hàng là các doanh nghiệp sản xuất khu công nghiệp tập trung theo phương thức trọn gói. phát tri ển Nguyễn Thị Hằng . Đồng thời từng bước mở rộng hoạt động hướng vào các đối tượng khách hàng là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. đảm bảo tuân thủ mọi quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh tiền tệ Ngân hàng. chỉ số hoạt động Ngân hàng theo quy định của pháp luật và thông lệ quốc tế. rút gốc linh hoạt và các sản phẩm này cần phải tính đến yếu tố thị trường trong tương lai. Khâu nào yếu kém.Luật Kinh Doanh K 47 32 . liên tục trong mối liên kết hợp lí. chọn lọc khách hàng. thiện chí khắc phục.Hoàn thiện quy chế quản trị điều hành hệ thống. đảm bảo thực thi nhất quán.docs.Website: http://www. -Hoàn thiện quy trình.

nhanh chóng. điều khiển bộ máy tổ chức tác nghiệp phải được phân công. bồi dưỡng và phân bổ nguồn nhân lực. Ngoài cán bộ điều hành các cấp phải đạt được các yêu cầu. nâng cao trình độ các mặt: .Trình độ quản lí. nâng cao năng lực quản trị điều hành hoạt động kinh doanh của ban điều hành và Tổng Giám đốc cũng như của các cấp. vi tính chuẩn xác. Thứ 2: Tập trung xây dựng tạo các giải pháp để phát triển năng lực th ực sự h ơn nữa.Trình độ am hiểu về mặt pháp lí. xử lí công nghệ.vn Email : lienhe@docs. quy trình các nghiệp vụ.Luật Kinh Doanh K 47 33 .Website: http://www.368 ổn định việc thu hút tiền gửi của các đối tượng trên đây theo ph ương th ức huy động vốn đa dạng. theo 1 chương trình nhất quán hơn n ữa đ ể tăng cường thu hút. đội ngũ cán bộ công nhân viên của Ngân hàng trực tiếp quan hệ xử lí nghiệp v ụ chuyên môn v ới khách hàng ngày với khách hàng trong và ngoài nước đều phải thông thạo ngoại ngữ trong giao tiếp.Trình độ nắm bắt nghiệp vụ chuyên môn về các hoạt động nghiệp vụ Ngân hàng thương mại hiện đại. hiệu quả hơn.Trình độ về ứng dụng công nghệ thông tin để trực tiếp quản trị điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của Ngân hàng. Ngân hàng cần ưu tiên tập trung huy động vốn từ cổ đông hiện hữu. đảm bảo nâng cao năng lực tài chính với kết quả hoạt động kinh doanh cao hơn các năm trước.vn Tel (: 0918.775. chính sách chế độ chung về hoạt động Ngân hàng trong cơ chế thị trường mà Việt Nam đang hội nhập. .Trình độ về ngoại ngữ trong tiếp cận thông tin. đặc bi ệt tăng vốn đi ều l ệ b ằng phương thức phát hành trái phiếu chuyển đổi theo lộ trình hằng năm c ủa Ngân hàng.docs. . nay cần xác định mục tiêu. văn bản và giao dịch . Ngân hàng kiên trì chính sách đã và đang áp dụng mấy năm qua. phụ trách chỉ đạo ở từng khâu của Ngân hàng. . cán bộ lãnh đạo điều hành trực tiếp tại các cơ sở kinh doanh của ngân hàng trong toàn hệ thống. Thứ 3: Giải pháp tăng năng lực tài chính. đào tạo. kế hoạch rõ ràng hơn nữa. Muốn tăng năng l ực qu ản trị điều hành điều hành của ngân hàng VPBank từ hội sở đến cơ sở ph ải nhanh chóng tổ chức học tập. tạo điều kiện để mở rộng đối tượng cổ đông chiến lược trong và ngoài Nguyễn Thị Hằng . trình độ trên. nắm vững pháp luật và nguyên tắc.

đồng thuận cao trong cộng đồng cổ đông của Ngân hàng. quản lí rủi ro trong toàn bộ.Website: http://www. đặc biệt là công nghệ tin học Ngân hàng cốt lõi để ứng dụng hiệu quả công các công ngh ệ m ới c ủa ngân hàng VPBank trong hoạt động giao dịch. làm n ền t ảng cho s ự phát tri ển lâu dài. Giải pháp đầu tư hiện đại hóa Ngân hàng ph ải được thực thi ưu tiên. bộ máy tác nghi ệp kinh doanh các c ấp trong toàn hệ thống Ngân hàng. chi hộ cho mọi đối tượng khách hàng. xây dựng Ngân hàng thương mại cổ phần VPBank theo định hướng. -Dịch vụ quản lí tài sản cho khách hàng Nguyễn Thị Hằng . Ngoài ra việc thu hút khách hàng cũng ph ải là ưu tiên hàng đầu của Ngân hàng trong những năm tới.docs. -Dịch vụ thanh toán chuyển khoản nội địa. mục tiêu đặt ra. tiên tiến để mở rộng thị trường.hiên đại trong thời gian tới. hiện đại hóa công nghệ. Ngân hàng cần chú trọng nâng cao nhận thức quản trị của ngân hàng cổ phần trong trách nhi ệm ch ủ sở h ữu là c ổ đông của Ngân hàng. Để thực hiện phát triển ổn định. Ngân hàng phải đạt trình độ tiên tiến.vn Email : lienhe@docs. Thứ 5: Ngân hàng cần tập trung chỉ đạo điều hành.775. Chính sách ổn định đầu tư dài h ạn. thu. pháp nhân kinh tế đồng thời là khách hàng chiến lược của Ngân hàng.vn Tel (: 0918.368 nước cũng như các đối tượng đầu tư dài hạn khác theo hướng mở rộng cơ cấu đối tượng cổ đông là tổ chức. Mục tiêu đặt ra cần được quán triệt. trong đó lực lượng cổ đông lớn có tỉ trọng vốn cổ phần tại Ngân hàng trên 85% giữ vị trí chủ đạo. đầy đủ -Dịch vụ kinh doanh thẻ nội địa Việt Nam và quốc tế. thông suốt. tìm giải pháp đẩy nhanh việc xây dựng các sản phẩm dịch vụ truyền thống và phát triển các loại dịch vụ mới. Trong đó các sản phẩm mà Ngân hàng cần ưu tiên phát triển sản phẩm là: -Dịch vụ thanh toán quốc tế đa dạng. phục vụ khách hàng và hoạt động quản trị kinh doanh.Luật Kinh Doanh K 47 34 . Thứ 4: Ngân hàng thương mại cổ phần VPBank cần tập trung nỗ lực đẩy nhanh việc đầu tư trang thiết bị kĩ thuật. bền vững.

đi sâu và năng lực phân tích đánh giá của ban kiểm soát. giải pháp về liên kết hợp tác phân khúc thị trường. Ngân hàng phải chú trọng thực hiện các giải pháp hỗ tr ợ khác như giải pháp củng cố và mở rộng mạng lưới ngân hàng bán lẻ. Việc gắn kiểm soát 3 cấp trong từng khâu nghiệp vụ kinh doanh theo chuẩn mực Ngân hàng hi ện đại là yêu cầu phải thực thi triệt để. Nguyễn Thị Hằng . đi ều hành. vị thế của Ngân hàng trong lòng người dân Việt Nam… cũng đều cần phải được chú trọng. giải pháp lớn trên đây. trong quản trị điều hành th ời gian t ừ 2009 trở đi. Gi ải pháp v ề quảng bá.775. Ngân hàng cần nâng cao năng lực tác nghiệp của mọi hoạt động kiểm tra.bảo lãnh Ngân hàng và tư vấn tiền tệ. giải pháp về quan hệ cộng đồng tạo dấu ấn. Thứ 6. thực thi có chất lượng. -Dịch vụ giữ hộ tài sản Đồng thời Ngân hàng cần phải tổ chức bộ máy các công ty tr ực thu ộc đ ể đ ảm b ảo đa dạng hóa các hoạt động kinh doanh của ngân hàng.Website: http://www. kiểm toán nội bộ trong quản trị điều hành Ngân hàng. đầu tư phát triển thị trường BĐS.vn Tel (: 0918.giám sát. tài chính khác cho khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ. Ngân hàng c ần phải chú trọng nâng cao vai trò giám sát của cổ đông và H ội đ ồng qu ản tr ị đ ối v ới mọi hoạt động kinh doanh của Ngân hàng.vn Email : lienhe@docs. đa dạng hóa đầu tư ngoài tín dụng. tăng cường.docs. Ngoài 6 chủ trương.Việc này đòi hỏi vai trò chủ động. đạt hiệu quả thiết thực hơn nữa. kinh doanh tư vấn đầu tư tài chính. giám sát trong quản tr ị. kinh doanh tài chính khác như tài chính thuê mua.368 -Dịch vụ đầu tư ủy thác. Hội đ ồng Quản tr ị và kh ối qu ản lí rủi ro phải được đẩy mạnh hơn nữa. tiếp thị giới thiệu sản phẩm dịch vụ thu hút khách hàng trong và ngoài nước.Luật Kinh Doanh K 47 35 . nhất quán trong h ệ th ống qu ản tr ị kinh doanh của Ngân hàng: -Kiểm tra trước -Kiểm tra trong hoạt động -Kiểm tra sau Đồng thời với việc kiểm tra. kinh doanh chứng khoán.

việc phân tích mối quan hệ của công ty và các chi nhánh của nó đã cho thấy mối quan hệ mật thiết giữa các chủ thể này cũng như việc phải tăng cường xây dựng những mối quan hệ đó ngày càng chặt chẽ theo nguyên tắc đôi bên cùng có lợi và phù hợp với quy định của pháp luật. các Ngân hàng cũng như chi nhánh của nó nói riêng mới có thể phát triển lành mạnh và làm ăn hiệu quả đảm bảo l ợi ích cho ng ười kinh doanh và của toàn xã hội. ta thấy chỉ có thực hi ện đúng pháp lu ật.Website: http://www. Nguyễn Thị Hằng .vn Email : lienhe@docs.docs. cơ cấu tổ ch ức và hoạt đ ộng kinh doanh của Ngân hàng VPBank cho ta thấy một cái nhìn t ổng quan v ề Ngân hàng và chi nhánh của nó.Luật Kinh Doanh K 47 36 . Cùng lúc đó.775.368 Kết luận: Qua việc nghiên cứu sự hình thành và phát triển.vn Tel (: 0918. Qua sự nghiên cứu tìm hiểu này. nh ững người kinh doanh nói chung.

775.vn Email : lienhe@docs. 2008 2. NHNN và của VPBank Nguyễn Thị Hằng .Điều lệ của ngân hàng VPBank.368 Danh mục các tài liệu tham khảo 1.Báo cáo thường niên của VPBank năm 2006.Quy chế của ngân hàng VPBank.docs. 5.Hệ thống văn bản tín dụng và lãi suất của 3.Luật Kinh Doanh K 47 37 .vn Tel (: 0918.Luật ngân hàng nhà nước 2004.Luật các tổ chức tín dụng 2004 4.Website: http://www. 6. 2007.