P. 1
Anexa La Ordin 1712-2006

Anexa La Ordin 1712-2006

|Views: 1|Likes:
Published by Ciprian
Anexa La Ordin 1712-2006
Anexa La Ordin 1712-2006

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: Ciprian on Oct 15, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/15/2013

pdf

text

original

Anul 174 (XVIII) — Nr.

807 bis

PARTEA

I

LEGI, DECRETE, HOT√R¬RI ™I ALTE ACTE SUMAR
Pagina

Mar˛i, 26 septembrie 2006

Anexa la Ordinul ministrului transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului nr. 1.712/2006 privind aprobarea Reglement„rii tehnice îCod de proiectare pentru structuri din zid„rie“, indicativ CR 6-2006...............

3–127

2

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAfiIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCfiIILOR ™I TURISMULUI

ORDIN privind aprobarea Reglement„rii tehnice îCod de proiectare pentru structuri din zid„rie“, indicativ CR 6-2006*)
Œn conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea Ón construc˛ii, cu modific„rile ulterioare, Ón temeiul art. 2 pct. 45 ∫i al art. 5 alin. (4) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, av‚nd Ón vedere Avizul comun nr. 13 din 12 septembrie 2006 al Comitetului tehnic de coordonare general„ ∫i al comitetelor tehnice de specialitate — CTS 4 — Risc seismic, ac˛iuni ∫i siguran˛a construc˛iilor ∫i CTS 5 — Structuri ∫i Avizul nr. 6.533 din 15 septembrie 2006 al Inspectoratului de Stat Ón Construc˛ii, ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului emite urm„torul ordin: Art. 1. — Se aprob„ Reglementarea tehnic„ îCod de proiectare pentru structuri din zid„rie“, indicativ CR 6-2006, elaborat„ de Institutul Na˛ional de Cercetare-Dezvoltare Ón Construc˛ii ∫i Economia Construc˛iilor — INCERC Bucure∫ti, prev„zut„ Ón anexa**) care face parte integrant„ din prezentul ordin. Art. 2. — De la data public„rii prezentului ordin, Normativul privind alc„tuirea, calculul ∫i executarea structurilor din zid„rie“, indicativ P 2-1985, aprobat prin Ordinul I.C.C.P.D.C. nr. 51/1985, publicat Ón Buletinul Construc˛iilor nr. 11/1985, se aplic„ astfel: a) la proiectarea cl„dirilor noi, Ón cazul contractelor Óncheiate p‚n„ la data intr„rii Ón vigoare a Codului de proiectare pentru structuri din zid„rie, indicativ CR 6-2006; b) la expertizarea tehnic„ ∫i proiectarea consolid„rii cl„dirilor existente, Ón cazul contractelor Óncheiate p‚n„ la data intr„rii Ón vigoare a Codului de proiectare seismic„ — Partea a III-a — Prevederi pentru evaluarea ∫i pentru proiectarea consolid„rii construc˛iilor vulnerabile seismic. Art. 3. — (1) P‚n„ la data intr„rii Ón vigoare a Codului de proiectare pentru structuri din zid„rie, indicativ CR 6-2006, prevederile acestui cod se pot aplica la cererea investitorului formulat„ prin tema de proiectare, prin excep˛ie de la prevederile art. 2 lit. a). (2) P‚n„ la data intr„rii Ón vigoare a Codului de proiectare seismic„ — Partea a III-a — Prevederi pentru evaluarea ∫i pentru proiectarea consolid„rii construc˛iilor vulnerabile seismic, prevederile acestui cod se pot aplica la cererea investitorului formulat„ prin tema de proiectare, prin excep˛ie de la prevederile art. 2 lit. b). Art. 4. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, ∫i intr„ Ón vigoare la data public„rii, cu excep˛ia art. 1, care intr„ Ón vigoare la 1 ianuarie 2007. Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului, Radu Mircea Berceanu

Bucure∫ti, 19 septembrie 2006. Nr. 1.712.

*) Ordinul nr. 1.712/2006 a fost publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 807 din 26 septembrie 2006 ∫i este reprodus ∫i Ón acest num„r bis. **) Anexa este reprodus„ Ón facsimil.

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006

3
ANEX√

COD DE PROIECTARE PENTRU STRUCTURI DIN ZID√RIE Indicativ CR6-2006

IX. PARTEA I. Nr. 807 bis/26.2006 .4 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.

PARTEA I.2006 5 . Nr. 807 bis/26.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.IX.

Nr. PARTEA I.IX.2006 . 807 bis/26.6 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.

IX. PARTEA I.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. 807 bis/26.2006 7 . Nr.

Nr.8 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. PARTEA I.2006 .IX. 807 bis/26.

807 bis/26. PARTEA I. Nr.2006 9 .MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.IX.

2006 .10 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.IX. PARTEA I. 807 bis/26. Nr.

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr. PARTEA I.IX. 807 bis/26.2006 11 .

IX. 807 bis/26. Nr.12 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. PARTEA I.2006 .

807 bis/26. PARTEA I. Nr.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.IX.2006 13 .

807 bis/26. PARTEA I.IX.2006 . Nr.14 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.

2006 15 .MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr. 807 bis/26.IX. PARTEA I.

IX.2006 . PARTEA I. Nr. 807 bis/26.16 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. PARTEA I. 807 bis/26.IX.2006 17 . Nr.

Nr.18 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.IX. PARTEA I.2006 . 807 bis/26.

2006 19 .MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. 807 bis/26. PARTEA I.IX. Nr.

20 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.IX. Nr.2006 . 807 bis/26. PARTEA I.

Nr. PARTEA I.2006 21 .MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. 807 bis/26.IX.

PARTEA I. Nr.IX.22 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.2006 . 807 bis/26.

IX. 807 bis/26. Nr.2006 23 . PARTEA I.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.

2006 . 807 bis/26.IX.24 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr. PARTEA I.

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr.2006 25 .IX. 807 bis/26. PARTEA I.

IX.26 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. 807 bis/26. Nr. PARTEA I.2006 .

IX. PARTEA I. 807 bis/26. Nr.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.2006 27 .

Nr.IX.2006 .28 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. 807 bis/26. PARTEA I.

807 bis/26. Nr.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.2006 29 . PARTEA I.IX.

2006 .IX. Nr.30 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. 807 bis/26. PARTEA I.

2006 31 . 807 bis/26.IX.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. PARTEA I. Nr.

32 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. 807 bis/26. PARTEA I.2006 .IX. Nr.

807 bis/26. PARTEA I. Nr.2006 33 .IX.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.

807 bis/26.34 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.2006 . Nr. PARTEA I.IX.

IX.2006 35 . Nr.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. 807 bis/26. PARTEA I.

807 bis/26. Nr.IX.2006 .36 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. PARTEA I.

2006 37 . PARTEA I.IX.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr. 807 bis/26.

2006 . Nr.38 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. PARTEA I. 807 bis/26.IX.

2006 39 .IX. 807 bis/26.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. PARTEA I. Nr.

IX.40 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.2006 . 807 bis/26. Nr. PARTEA I.

2006 41 . 807 bis/26. Nr.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. PARTEA I.IX.

IX.42 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.2006 . PARTEA I. Nr. 807 bis/26.

Nr.2006 43 . PARTEA I.IX. 807 bis/26.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.

IX. Nr. PARTEA I.44 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. 807 bis/26.2006 .

PARTEA I. Nr.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.IX.2006 45 . 807 bis/26.

PARTEA I.IX.2006 . Nr. 807 bis/26.46 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.

IX. PARTEA I. 807 bis/26.2006 47 .MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr.

PARTEA I. Nr.IX.2006 . 807 bis/26.48 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.

807 bis/26.2006 49 . Nr.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.IX. PARTEA I.

2006 .IX.50 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. 807 bis/26. Nr. PARTEA I.

Nr. 807 bis/26.2006 51 . PARTEA I.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.IX.

52 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.IX.2006 . PARTEA I. 807 bis/26. Nr.

807 bis/26. PARTEA I.IX.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.2006 53 . Nr.

Nr. 807 bis/26. PARTEA I.2006 .IX.54 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.

PARTEA I.2006 55 . 807 bis/26. Nr.IX.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.

PARTEA I. 807 bis/26.2006 . Nr.56 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.IX.

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.2006 57 . PARTEA I. 807 bis/26. Nr.IX.

807 bis/26.2006 . PARTEA I.IX. Nr.58 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.

IX. Nr. 807 bis/26.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. PARTEA I.2006 59 .

807 bis/26.60 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. PARTEA I. Nr.2006 .IX.

Nr. PARTEA I.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. 807 bis/26.2006 61 .IX.

IX.2006 . 807 bis/26. Nr. PARTEA I.62 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.

Nr.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. 807 bis/26.IX. PARTEA I.2006 63 .

Nr. PARTEA I.IX.64 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.2006 . 807 bis/26.

807 bis/26. PARTEA I.2006 65 .IX. Nr.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.

2006 . PARTEA I. 807 bis/26.66 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.IX. Nr.

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. 807 bis/26.IX. PARTEA I.2006 67 . Nr.

68 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. PARTEA I. 807 bis/26.2006 . Nr.IX.

2006 69 .MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.IX. Nr. PARTEA I. 807 bis/26.

Nr.IX. PARTEA I.2006 .70 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. 807 bis/26.

Nr. 807 bis/26.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.IX.2006 71 . PARTEA I.

2006 .72 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr.IX. 807 bis/26. PARTEA I.

807 bis/26. Nr.2006 73 .IX.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. PARTEA I.

PARTEA I.IX.74 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr. 807 bis/26.2006 .

IX.2006 75 . PARTEA I. 807 bis/26. Nr.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.

IX. PARTEA I.2006 .76 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr. 807 bis/26.

PARTEA I.IX.2006 77 . Nr. 807 bis/26.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.

807 bis/26.IX.78 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr. PARTEA I.2006 .

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.2006 79 . Nr. PARTEA I. 807 bis/26.IX.

80 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.2006 .IX. Nr. PARTEA I. 807 bis/26.

PARTEA I. Nr.2006 81 .IX.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. 807 bis/26.

Nr. 807 bis/26.IX.2006 .82 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. PARTEA I.

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.IX.2006 83 . 807 bis/26. Nr. PARTEA I.

IX.84 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. 807 bis/26. PARTEA I.2006 . Nr.

2006 85 . Nr. 807 bis/26.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.IX. PARTEA I.

86

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006

87

88

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006

89

90 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.IX. PARTEA I. Nr. 807 bis/26.2006 .

807 bis/26. Nr.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.2006 91 .IX. PARTEA I.

807 bis/26. Nr.2006 .92 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.IX. PARTEA I.

807 bis/26.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. PARTEA I.IX. Nr.2006 93 .

2006 .IX.94 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. PARTEA I. Nr. 807 bis/26.

PARTEA I.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. 807 bis/26. Nr.2006 95 .IX.

Nr.IX. 807 bis/26.2006 . PARTEA I.96 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.

PARTEA I.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.2006 97 .IX. 807 bis/26. Nr.

807 bis/26.2006 .98 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.IX. Nr. PARTEA I.

IX. 807 bis/26.2006 99 . PARTEA I. Nr.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.

PARTEA I.2006 .100 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr.IX. 807 bis/26.

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. PARTEA I. 807 bis/26. Nr.2006 101 .IX.

IX.102 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.2006 . 807 bis/26. PARTEA I. Nr.

2006 103 .IX.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. 807 bis/26. PARTEA I. Nr.

Nr. PARTEA I. 807 bis/26.104 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.2006 .IX.

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006

105

106

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006

107

PARTEA I. 807 bis/26.IX.2006 .108 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr.

Nr.2006 109 . PARTEA I. 807 bis/26.IX.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.

PARTEA I. Nr.110 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. 807 bis/26.IX.2006 .

2006 111 . PARTEA I. 807 bis/26.IX.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr.

PARTEA I.112 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.2006 . Nr.IX. 807 bis/26.

807 bis/26. PARTEA I. Nr.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.2006 113 .IX.

807 bis/26. Nr.2006 .114 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.IX. PARTEA I.

807 bis/26. Nr. PARTEA I.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.2006 115 .IX.

116 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.2006 . Nr. 807 bis/26.IX. PARTEA I.

Nr.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.IX. 807 bis/26.2006 117 . PARTEA I.

Nr. PARTEA I.IX. 807 bis/26.2006 .118 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.

Nr. PARTEA I. 807 bis/26.IX.2006 119 .MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.

IX.120 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.2006 . Nr. PARTEA I. 807 bis/26.

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. 807 bis/26. Nr. PARTEA I.2006 121 .IX.

122 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr.IX.2006 . 807 bis/26. PARTEA I.

Nr. 807 bis/26.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. PARTEA I.IX.2006 123 .

2006 . PARTEA I.124 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.IX. Nr. 807 bis/26.

IX. 807 bis/26.2006 125 .MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr. PARTEA I.

807 bis/26. PARTEA I. Nr.IX.2006 .126 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.

PARTEA I.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.IX. 807 bis/26.2006 127 . Nr.

15. tel.36 ∫i 410. Bucure∫ti. C.2006 con˛ine 128 de pagini.A. Internet: www.ro. E-mail: marketing@ramo. ∫os. Bucure∫ti.51. IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.IX.A. Atribut fiscal R.51. nr. 1. Panduri nr.A. 807 bis/26. Monitorul Oficial al Rom‚niei. fax 318. Str.33 ∫i 410. . 318.I.47.EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR îMonitorul Oficial“ R. bloc P33. Pre˛ul: 25. sectorul 5.30.60 lei &JUYDGY|133037] ISSN 1453—4495 Acest num„r al Monitorului Oficial al Rom‚niei a fost tip„rit Ón afara abonamentului.monitoruloficial..77.23 Tiparul: îMonitorul Oficial“ R. 427282. fax 410. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti ∫i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti (alocat numai persoanelor juridice bugetare) Tel.29/150. 411.U. Partea I.ro Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul. Parcului nr. parter. 65.58. sectorul 1.47.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->