You are on page 1of 3

ng Cng sn Vit Nam trong vai tr ng cm quyn (TCTG) - Tnh hnh thc t v nhim v cch mng trong thi

k mi i hi ng phi khng ngng nng cao cht lng cm quyn. ng phi tht s trong sch, vng mnh, c y nng lc v bn lnh lnh o. (Hnh minh ho).

1. V l lun, cc nh cch mng tin bi v cc nh l lun kinh in tng xc nh: Vn c bn ca mi cuc cch mng l vn chnh quyn... Vic giai cp v sn ot ly chnh quyn mi ch l bc u ca nhng ci bin cch mng. Cng cuc xy dng x hi mi bao trm sut c mt thi k lch s nhng ci bin x hi mt cch trit (1). iu ny c ngha sau khi pht ng nhn dn lao ng vng ln nh chnh quyn phn ng, ng v sn phi thit lp chnh quyn mi tin hnh nhng ci bin cch mng. Mun lm c iu ny, ng phi mt mnh cm quyn t nc. Mt s ngi thng ng nht hai khi nim lnh o v cm quyn, thc ra khng phi nh vy. Lnh o l ra ng li, ch trng, chnh sch v t chc thc hin. Cn cm quyn l nm gi chnh quyn nhm lnh o v qun l ton x hi. Hiu qu hot ng ca chnh quyn chnh l thc o hiu qu s lnh o ca ng. Cng lnh xy dng t nc trong thi k qu ln ch ngha x hi (b sung, pht trin nm 2011) ghi: ng Cng sn Vit Nam l ng cm quyn, lnh o Nh nc v x hi. iu l ng Cng sn Vit Nam cng ghi: ng Cng sn Vit Nam l ng cm quyn, tn trng v pht huy quyn lm ch ca nhn dn, chu s gim st ca nhn dn; da vo nhn dn xy dng ng; on kt v lnh o nhn dn tin hnh s nghip cch mng. 2. T kinh nghim bn thn v kinh nghim thnh cng, tht bi ca cc ng Cng sn cm quyn khc, ng Cng sn Vit Nam rt ra kt lun quan trng: ng li cch mng ng n l nhn t quyt nh gi vng vai tr ng (duy nht) cm quyn. ng li cch mng Vit Nam gng cao ngn c c lp dn tc v ch ngha x hi, l con ng cch mng v sn m lnh t Nguyn i Quc chn t thp k 20 ca th k trc v ng ta kin nh lnh o ton dn i theo. ng li cch mng Vit Nam ch trng gi vng c lp, ch quyn, ton vn lnh th ca t nc, thc hin mc tiu cao c: Dn giu, nc mnh, dn ch, cng bng, vn minh. Qu trnh hoch nh ng li cch mng, ng lun nu cao tinh thn c lp, t ch v sng to, khng gio iu, bo th, tr tr hoc ch quan, nng vi, xut pht t c s l lun ca ch ngha

Mc-Lnin v t tng H Ch Minh v thc tin t nc cng nhn nh v thi cuc. Sau cch mng Thng Tm 1945, v min Nam sau ngy 30-4-1975, ng ta lnh o nhn dn bt tay ngay vo vic xy dng, gi vng chnh quyn mi. M ni n chnh quyn l ni n Nh nc, php lut v quyn lc. Xy dng Nh nc tr thnh nhim v quan trng hng u ca ng, trn cng v ng cm quyn. y l Nh nc kiu mi, khc v bn cht so vi Nh nc di cc ch khc, l Nh nc thc s ca nhn dn, do nhn dn, v nhn dn. Chnh nhn dn l ch nhn ca Nh nc, mi quyn lc ca Nh nc u l quyn lc ca nhn dn, thuc v nhn dn. 3. C ch vn hnh ca h thng chnh tr Vit Nam c xc nh l: ng lnh o, Nh nc qun l, nhn dn lm ch, theo ta hiu ng lnh o Nh nc nhng khng iu hnh x hi thay Nh nc; Nh nc qun l x hi nhng khng xa ri s lnh o ca ng. Cng lnh xy dng t nc trong thi k qu ln ch ngha x hi (b sung, pht trin nm 2011) ni r phng thc lnh o ca ng: ng lnh o x hi bng cng lnh, chin lc, cc nh hng v chnh sch v ch trng cng tc; bng cng tc tuyn truyn, thuyt phc, vn ng, t chc kim tra v bng hnh ng gng mu ca ng vin. ng gii thiu nhng ng vin u t c nng lc v phm cht vo hot ng trong cc c quan lnh o chnh quyn v cc on th. ng khng lm thay cng vic ca cc t chc khc trong h thng chnh tr. Mt thc t l, t nc ta tng tri qua hai cuc chin tranh gii phng chng Php, chng quc M v mt s cuc chin tranh bo v T quc bin gii Ty - Nam v bin gii pha Bc. Do nhng nm trc 1975 v mt s nm sau , l mt thi k lch s c bit: ng ta phi p dng nhng phng thc lnh o c bit, vi cc bin php chnh tr cng rn, quyt on. ng lnh o Nh nc bng cc nguyn tc lnh o trc tip, tuyt i v ton din, nhm thng nht cao s lnh o chnh tr v thc hnh chnh tr, buc ton ng, ton dn phi hy sinh mt phn cc quyn dn ch cho mc tiu trc mt ln hn l c lp, thng nht nc nh. c im lnh o ca ng i vi Nh nc th hin s ha quyn, khng phn bit r chc nng ng lnh o Nh nc v chc nng Nh nc qun l x hi, ng vi Nh nc dng nh l mt. ng ng vai tr tng ch huy v t chc ton b cng cuc khng chin v kin quc. Do , ng li, ch trng ca ng khng dng li cc nguyn tc chung m thng rt c th, bao qut cc chc nng ca Nh nc(2). n Hin php nm 1992, mi quan h gia ng v Nh nc c nhng thay i quan trng. Hin php quy nh: Nh nc Cng ha x hi ch ngha Vit Nam l Nh nc php quyn x hi ch ngha ca nhn dn, do nhn dn, v nhn dn. Tt c quyn lc Nh nc thuc v nhn dn m nn tng l lin minh gia giai cp cng nhn vi giai cp nng dn v i ng tr thc. ng hot ng trong khun kh hin php v php lut. ng khng quyt nh trc tip mi cng vic v ng khng phi l cp trn ca Nh nc. Quyn lc Nh nc c tp trung. Tnh trng ng bao bin lm thay c quan

Nh nc, can thip vo chc nng ca c quan Nh nc, dng phng php mnh lnh, p t i vi c quan Nh nc c khc phc. Thut ng Nh nc php quyn c i hi ln th VIII ca ng, nm 1996 nhc li: Tng cng php ch x hi ch ngha, xy dng Nh nc php quyn Vit Nam. Qun l x hi bng php lut, ng thi coi trng gio dc, nng cao o c. 4. Tnh hnh thc t v nhim v cch mng trong thi k mi i hi ng phi khng ngng nng cao cht lng cm quyn. ng phi tht s trong sch, vng mnh, c y nng lc v bn lnh lnh o. ng phi thng xuyn t i mi, t chnh n, v l quy lut tn ti v pht trin ca ng. Phi ht sc coi trng cng tc t tng v l lun, nng cao trnh l lun chnh tr cho ton ng, u tranh lm tht bi mi lun iu phn ng, mi m mu din bin ha bnh, u tranh ph phn nhng biu hin t din bin, t chuyn ha trong ni b. Phi ht sc coi trng kin ton t chc ng, t Trung ng n c s. Tht s pht huy dn ch trong sinh hot ng, thc hin ng nguyn tc tp trung dn ch, chng quan liu, b phi, cc b a phng... c bit, chng ta phi kin quyt xy dng ng, theo tinh thn Ngh quyt Trung ng 4 (kha XI) l: Kin quyt u tranh ngn chn, y li tnh trng suy thoi v t tng chnh tr, o c, li sng ca mt b phn khng nh cn b, ng vin, nht l lnh o, qun l cc cp nng cao nng lc lnh o, sc chin u ca ng, cng c nim tin ca nhn dn i vi ng (Thng bo Hi ngh Trung ng 4). Trc khi i xa, Ch tch H Ch Minh vit trong Di chc: ng ta l mt ng cm quyn. Mi ng vin v cn b phi tht s thm nhun o c cch mng, tht s cn kim, lim chnh, ch cng v t. Phi gi gn ng ta tht trong sch, phi xng ng l ngi lnh o, l ngi y t tht trung thnh ca nhn dn. Li cn dn ca Ngi, nhc nh mi ng vin, cn b ca ng cm quyn phi thng xuyn tu dng, rn luyn, c phm cht v li sng tt p, nu cao tinh thn trch nhim trc ng v nhn dn, ng ta lun lun gi vng vai tr ng cm quyn./. Trng Nguyn Tu ________________________ (1) Rozentalia (ch bin): T in trit hc, Nxb. TB, M, 1975; Bn dch ting Vit, Nxb.TB v Nxb ST, M, 1986, tr.64-65. (2) Nguyn Hu ng (ch bin): ng v cc t chc chnh tr x hi trong h thng chnh tr Vit Nam hin nay, Nxb. CTQG, H, 2009, tr.118-119.