.

‫صتياف تاجوق جوض دصدياهن دغن اه تيويتي ضرق ميودا‪ ،‬فغحياتن دان‬ ‫إيوفو إصالمز‬ .

‫بوهو تيمس بوليه مبوتو موريد‪-‬موريد ممبوات فرصدياءن بالجر‬ ‫ممبغنيتنن ميوت موريد اوهتوق ممباخ دغن إلشوتراصي يغ مواريق‬ ‫بوهو تينس جوض صباضاي باهن روجوهن موريد‪-‬موريد دصنوله دان‬ ‫درومه ه تيم ممبوات اولغناجي‬ ‫بوهو تينس جوض صباضاي باهن روجوهن موريد‪-‬موريد دصنوله دان‬ ‫درومه ه تيم ممبوات اولغناجي‬ .

‬‬ ‫ممبغنيتنن ميوت موريداوهبوق ممباخ دغن إليشوتراصي يغ مواريق‬ ‫بوهو تينس جوض صباضاي باهن رجوعن موريد‪-‬موريد دصنوله دان درومه ه تيم‬ ‫ممبوات اولغ هاجي‬ ‫بوهو تينس جوض موجادي فودوان اول ه كد موريد دالم لروصيس فغاجرن دان‬ ‫لمبالجرن‪.‫هبرهشاهن بوهو تينس‬ ‫بوهو تينس بوليه ممبوتو موريد‪-‬موريد ممبوات فرصدياءن بالجر‪.‬‬ ‫بوهو تينس جوض ممبرينن همودهن ه فد ه فد ضورو اوهتوق ممبورات اه تيويبي‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful