You are on page 1of 2

RX Fiber 54

Opis proizvoda RXF 54 sintetika strukturna vlakna su dizajnirana tako da poboljaju trajnost i mehanika svojstva betona. RXF 54 je hibridno vlakno, koje je bazirano na meavini kopolimer poliolefina i polipropilenskih vlakana, sposobnih da smanje i u nekim sluajevima u potpunosti eliminiu prsline u betonu. RXF 54 povedava otpornost na savijanje, istegljivost, otpornost na zamor i trajnost betona. RXF 54, za razliku od metalnih vlakana, nede korodirati, nije podloan magnetisanju i otporan je na kiseline, baze,i uopteno na sve agresivne materije. Hemijski je inertan. Beton napravljen uz dodatak RXF 54 ima bolje karakteristike nego beton sa dodatkom elinih vlakana. Stanovanje Ploa temelja, podovi Pakovanje, skladitenje, doziranje 8 vodotopljivih vredica od 2 kg .; Skladitenje u suvom prostoru. minimalna doza od 1,5 kg/m3 do 4,0 kg/m3 RXF 54 zavisi od prednosti koje elite dobiti konkretnim fibro pojaanjem. Preporuke za primenu Vlakna se dodaju u procesu meanja u betonjerkama ili mikserima. Dodaje se na pokretnu traku istovremeno sa cementom, ljunkom (peskom) ili u mikser, promeati najmanje 15 minuta na maksimalnoj brzini.

Primena RXF 54 se moe koristiti za sve vrste betona i za svaku klasu izloenosti za koje je namijenjen (u skladu s EN206). Zbog svoje hemijske inercije, RXF 54 moe se koristiti u visoko agresivnim sredinama, kao to je hemijska industrija, gde je do sada izbegavano koritenje betona sa metalnim vlaknima zbog problema sa korozijom. Sintetika strukturalna vlakna RXF 54 se preporuuju kao dodatak u beton u slededim sluajevima: Prefabrikacija Paneli, tuneli, rezervoari pitke vode, kablovske cevi montane ploe za ograde itd. Tunela i podzemnih radova Obloga tunela, stabilizaciju nasipa puteva. Industrijski i spoljni podovi Parkiralita, skladita materijala, podovi podvrgnuti tekim teretima i / ili visokim dinamikim opteredenjima, hladnjae, dokovi luka, piste aerodroma. Za ovaj tip podova (leedih na terenu) je uraen specijalni softver za precizno odreivanje koliine vlakana .

Karakteristike Hibridna vlakna sastavljena od dve komponente poliolefin kopolimer i polipropilenskih fibriliranih vlakana: Specifina teina Duina Ekvivalentni promer Duina / Promer odnos vrstoda na istegljivost Modul elastinosti Otpornost na kiseline, baze i soli U skladu sa ASTM C-1116 0,91 kg/dm3 54 mm 0,342 mm 158 620-758 MPa 4,7 GPa Potpuna

Jurija Gagarina 28/2, 11070 Novi Beograd, Srbija .R. 265-6130310000185-49 Raiffeisen banka, PIB 107702852, MB 20855240 Tel: + 381 11 22 88 086 Fax: + 381 11 22 88 087 web: www.ibc-systems.ru, e-mail: office@ibc.rs

Vatrootpornost Poput svih sintetikih vlakana, RXF 54 se topi u sluaju poara - im temperatura dostigne taku topljenja. Sama ta injenica naizgled stavlja RXF54 u neravnpravan poloaj u odnosu na elina vakna. Naime, tokom poara kanali nastali topljenjem vlakana de sluiti kao "izlaz" za pare nastale unutar betona tako da RXF 54 ne puca nasilno, kao to je sluaj sa elinim vlaknima . Mehanika svojstva betona sa RXF 54 Karakterizacija mehanikih svojstava betona s RXF 54 izvrena je u Laboratoriju za Istraivanje i razvoj Ruredil, kroz niz slededih testova: opteredenje / indeksi deformacije

prema ASTM C1018; snaga, prema ACI Metoda 544.

Deformacije: mereno na 0,5% od zapremine (4,5 kg/m3) c = 0,031 mm I5 = 4,9 I10 = 8,4 I20 = 13,6 - Maksimalno opteredenje 69 kN - Apsorbcija energije 895 J Uticaj otpora: Broj udaraca kako bi se utvrdila ruptura : - RXF 54 DOS. 0.3% po obimu 320 - RXF 54 DOS. 0.4% po zapremini 435

Poreenje izmeu X Fiber 54 i elinih vlakana(zapreminski ekvivalentne d oze).

Jurija Gagarina 28/2, 11070 Novi Beograd, Srbija .R. 265-6130310000185-49 Raiffeisen banka, PIB 107702852, MB 20855240 Tel: + 381 11 22 88 086 Fax: + 381 11 22 88 087 web: www.ibc-systems.ru, e-mail: office@ibc.rs