ஸ:

ச ஸத ரஙகள எனபவ

ய வ ?

"அவ ய ய வ யயனனம
ஆவசய ன ல அற மனறலக ல
சவ ய ன கல கள சழ நத லம
யத வகய வ யயனற ..."
எனபத ஸஸ
ததச கன அமரத
கக.
{ஸ

நம

ரம

தனனவ.ய

சகதத ய ல "... எலலரம வட யபறற ல
உலக லவல எனதற..." எனற இ.தத லம
உலக எனபத ல ச ஸத ரம எனபதத
கற ககபபட த க யப தய ர பண பபர.}
உலக
எனற
யச ல
ச ஸத ரஙகவ<க கற பபத யம
'அற

மனற

உலக'

இஙக

எனறத ல

ச ஸத ரஙகள
18
எனபதம,
அ றறகக ன படடயல கDழகண. ற

எனறம

த றபட

ப சரதத றக

வய கய னம அர< ச யசயதள<னர.
4 த தஙகள:
ரக, யஜKர, ஸ

ம, அதர ணம

6 அஙகஙகள :
ச க , சநதஸ, வய கரணம, ந ரகதம
ஜதய த ஷம, கலபம
4 உபத தஙகள:
ஆயரத தம,

தநரத தம,

த தம, அரதத ச ஸத ரம
4 உப பரஹ ணஙகள
இத ஹ ஸ பர ணஙகள
தர ச ஸத ரஙகள
D

மச , நய ய ச ஸத ரம

ஆக ச ஸத ரஙகள 18.

க நதர

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful