You are on page 1of 3

UBND QUN SN TR

PHNG GIO DC V O TO

CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM

S: 912 /PGDT-THHC

Sn Tr, ngy 31 thng 10 nm 2013

c lp - T do - Hnh phc

LCH CNG TC THNG 11 NM 2013

I. Cng tc trng tm
1. T chc cc hot ng k nim 31 nm ngy Nh gio Vit Nam (20/11/198220/11/2013).
2. T chc ta m Hc tp v lm theo phong cch H Ch Minh trong ng
vin, cng chc, vin chc qun l gio dc v o to qun Sn Tr.
3. Giao ban hiu trng, chuyn mn cp trung hc c s, k ton trng hc v
cng tc i.
4. T chc cc chuyn mn Ton, Tin, m nhc cp trung hc c s; mn
Ting Anh cp tiu hc; chuyn gio dc bo v mi trng trong trng mm non.
5. Hc sinh trung hc c s d thi gii ton trn my tnh cm tay cp thnh ph.
6. Hc sinh tiu hc, trung hc c s d thi Olympic ting Anh trn internet cp
trng.
7. T chc gii th thao hc sinh qun Sn Tr nm hc 2013 - 2014.
8. Kim tra ph cp gio dc, chng m ch nh k nm 2013 cp qun.
9. Thanh tra hot ng s phm nh gio; Thanh tra cng tc qun l dy thm
hc thm; Kim tra cng tc vn th lu tr, cng tc kim tra ni b; Kim tra vic mua
sm, qun l, s dng thit b, phng b mn, th vin v dng, chi ti 02 trng
mm non, 02 trng tiu hc v 01 trng trung hc c s.
II. Lch c th
THI GIAN
01/11 - 30/11

08h00,
Ngy 01/11

01/11 - 02/11
01/11 - 07/11

NI DUNG
THNH PHN
Kim tra t xut cc trng
Theo Quyt nh
hc
Ta m Hc tp v lm
theo phong cch H Ch
Minh trong ng vin, cng
chc, vin chc qun l gio
dc v o to qun Sn
Tr.

- Khch mi;
- Lnh o, chuyn
vin PGDT;
- Hiu trng
trng MNCL, TH,
THCS

- T TH PGDT;
Tp hun cng tc ch - Ph Hiu trng,
- T trng chuyn
nhim lp cp tiu hc
mn
Kim tra tnh hnh thc hin Theo Quyt nh

A IM
Theo Quyt nh

Hi trng
Phng GD&T

Trng THPT
chuyn
L Qu n
Theo Quyt nh

Ch th s 16/2009/CTUBND ti 02 phng
07h30,
Ngy 05/11

08h00,
Ngy 05/11
14h00,
Ngy 05/11
08h00,
Ngy 07/11
14h00,
Ngy 07/11

07/11 - 15/11

08/11 - 15/11

Ngy 13/11

S GD&T tp hun k
nng to hnh bc hc mm
non
Giao ban cng tc i

01 Ph Hiu trng
v 01 gio vin c
k nng to hnh/
trng
Tng ph trch i
trng TH, THCS

Giao ban chuyn mn Tin Gio vin Tin hc


trng tiu hc
hc cp tiu hc
K ton trng
Giao ban K ton ngnh
MNCL, TH, THCS

Trng MN
Bch Yn
Trng TH
Ng Gia T
Hi trng
Phng GD&T

Sinh hot chuyn mn Ting Gio vin ting Anh Trng TH


trng tiu hc
Anh cp tiu hc
Ng Gia T
Cc trng THCS
Sinh hot chuyn Ton Gio vin Ton hc,
Tin hc v m nhc Phm Ngc Thch,
hc, Tin hc v m nhc
trng trung hc c Nguyn Vn C, L
cp trung hc c s
s
T Trng
Thanh tra hot ng s
phm nh gio
Kim tra cng tc kim tra
ni b
Kim tra cng tc vn th
lu tr
Theo Quyt nh
Theo Quyt nh
Thanh tra cng tc qun l
dy thm hc thm
Kim tra vic mua sm,
qun l, s dng thit b,
phng b mn, th vin v
dng, chi
Kim tra cng nhn Ph cp
gio dc nh k cp qun
Kim tra nm tnh hnh ch
o, thc hin chng trnh
gio dc mm non ti 01 Theo Quyt nh
Theo Quyt nh
phng
Phc tra cp php hot ng
01 trng mm non ngoi
cng lp
Np sn phm Cng ngh Trng MN, TH,
Phng GD&T
thng tin
THCS
(chuyn vin Phm
2

Ph Anh nhn)

08h00,
Ngy 19/11

T chc gii th thao hc


sinh qun Sn Tr, nm hc Theo iu l gii
2013 - 2014
T chc L k nim 31 nm
Theo K hoch
ngy Nh gio Vit Nam

13h00,
Ngy 22/11

Thi gii Ton trn my tnh i tuyn cc


cm tay cp thnh ph
trng THCS

15/11 - 30/11

23/11 - 24/11
25/11 - 30/11
25/11 - 27/11
08h00,
Ngy 26/11

Ngy 28/11
08h00,
Ngy 29/11
30/11 - 01/12

Thi Olympic ting Anh tiu


hc trn internet cp trng
Kim tra cng tc dy hc
ti cc trng tiu hc
S GD&T kim tra nm
tnh hnh thc hin chng
trnh gio dc mm non

Theo iu l gii
Hi trng TTHC
qun Sn Tr
Trng THPT
chuyn
L Qu n

Hc sinh khi 3, 4,
5

Trng tiu hc

Theo Quyt nh

Theo Quyt nh

Theo Quyt nh

Theo Quyt nh

Cc Ph Hiu
Giao ban Ph Hiu trng
trng trng
cp THCS
THCS
Ph Hiu trng;
T chc chuyn gio dc T trng chuyn
mn trng mm
bo v mi trng
non
Hiu trng trng
mm non, tiu hc,
Giao ban Hiu trng
THCS
Thi Olympic ting Anh
trung hc c s trn internet Hc sinh THCS
cp trng

Trng THCS
Cao Thng
Trng MN
Trc Qunh
Trng Tiu hc
Trn Quc Ton
Trng THCS

Trn y l Lch cng tc thng 11 nm 2013 ca Phng Gio dc v o to


qun Sn Tr./.
Ni nhn:
- VP S GD&T;
- VP UBND qun;
- Ban Tuyn gio qun y;
- Website ngnh;
- Lu: VT, THHC (Ch).

TRNG PHNG

Nguyn Th Tho