tr N MIN IS TE R UiL V A T A M A NT UL UI

ION CUCUTESCU N. TAURENIIU 6AIU OTIESCU CONSTANTIN

Matematic
;l

lt ;

A M .8N ,C P MB /'/C PA

AN.8N .CP ->i,4--a, ME IIC PA 2' r' ,.ar'

1

i

I
,

1r
'(

EXERCTTI PROBLE E RECAPTTULAT|VE $r OINMATERIA CLASEI VI.A A
EXERCTTTI

I
1. (oftl) Folosind .uJintele necesar qi su|icient, separst stu impr€u.r4, etrunlali: a) cazurile decongruenld tiunghiurilor oorecsre. s b) Crzulile decorgruentl a lriunghiurilordrcptunghice. punand evid€n{n pe c€lgc$acteristic.. ir c) Proptiet{ile paralelogmmului, ti 2.{oral)$tim cii intr-untriunghiruna d doudlatlri+) estemsi n,aredecat csa de-a trei& latuI'. Este ac€asta condilie nc'c$artrpeotru ,,oonrtnrc{i!'r lui? o Saunum&isuficienttr? gi Ssu ti necer4rtr suficienttr? Formulali o propozilic core sd exprimeocert fapt utilizatrd ctrvintele,dacd satrNtmai daid" a0'u ,,dacd $ pentiucai 3. (o&l) Etrunlaliplopriet lile nec€sare suficiente $ a) unpsralelogram fie romb: sa b) unparalelogram fie dreptun8hii sa c) un dreptunghi fie petrat; sN d) un rcmb strfie ,![at.

,1

A TRIUNGHIUL

4, Ilu3tratigrofici !) Medisnele At tAA'\, l8/1, [CC'] ale triungliulul.4BCin c$rai = 4 .m,' ,C= 6 cm,Cl = 8 crl iatA'e (BC),8'e {CA),C'e @4 $AA'n BB' = {cI. , b) Bisectoarcle IMM', INN', [PP' al€ triunghiului MNP, ir\ ce'. = MN = 4,2 cnl,rn(<.VMP) 7Oo, n(<MNn = 50", lar M' e (Nnt N' € (M4, P' e (M|0 ti MM' n NN'= Uj:" lugibilor voo folci d. rici lMini. <L 011L ori dprini! . <loui lrtdi", p.!tN ! rcui6 .rpriduEa. d! fo@i ,ruu E dou! l&ri";L l@ d.,".lm

Bie cli ci e ABt\t AtAin Bai - {HJ.

c) inalimile [,a j,.l'r],iBrar'1. ,.1rBrCr, dacd: [CrCr']alelriunghiuluj = 4,6crn; 1)lrrr m(<trlrCr) - 60';m({lLtrCr) ' 70'; .2)AtRt= 4 cm;m(.<Agrcr) 90";RrCr 3 cm, '3)lrtr = 3,5 cm; ErCr 5 cm; m(<,i,rrcr) = 110", undeAi e Rpi 5. Fietdunghiurile: e)ARC,inc$etAB - 1 cm.rC = 50 mm,Cl :0,3 dm; b) A'g'C',ln care: = 3 cm,B'C':0,5 dm,C'A'= A'8' 0,32dm; c\ Afip r,in.arctAPt = 4 cm,BrCl --40mm,Cr,4 : 0,4dm: r = d) MNP,irt care: = 40 mm,/fP - 6 cm,nr'P 4 din,VP; MN 3
e)V'v'P'.iircare,l./'\' 5cm,A' P' 0,5 dn1, P' = h,l M'N' : N'P 2

1) Precizalj, dup6caz,in caredilt aceste triunghiurisunt: a) Numai doui unghiuri congruenteintle ele, b) Toate unghiffite congruenteintre ele. c) in caredin triurdiurile de mai susnu exjstdunghiuricongruente intre ele. perimetrul 2) Calculali triunghiului,in fiecar€cazin parte. La exorciliile 6-9, juntiflcaf rnspunsurile date,scriind in caietelevoastrecc propdetdlialetriunghiurilorali folosit. 6. In triunghiul,48C,cu tARl = lA(1ti D e @q: a) Daci.18AD = 4CAD si DC = 4 cm, calculalilungimeasegmenrului [tD]. Flsteadevirar .6 AD L R(? punctele, !i C sunt sau nu slmt simetricafald de dreapta,4t? b) Dac, m({t,4.D) - 23", n(<CAD\ = 21' 120'ti ,C = 7 cm, calculati = 90o? lungnn€a latuni [rC]. Esteadevdrar m(</to cI c) Dacem(.1R4a) - 70', m({,B-ar) -- 35' !i ta = 9 cm, calculatilungimea segmentului [Ar]. Esteade\I\taIcd 4ADB = <ADA d)Dace n(dB,1D) 40", n(<CAD) = 36"239'60", calculati mdsura unghi,rlui4r,{. Cercctalidaca[tD] = IDL'I ti daci dreapra,lD esteaxnde simetd€ pcnlrupunrlelca ;i ('. = ?.ln rnunghiul ABC cn IABI= IA(1, De(Rq ti mt<BAD) =] m t<d,.tcr. cercetari dae;. 2 a) Segmentul unghiuluir,lC. I,rrl esteirclus in bisccioarea br Bis.cioared ur'!hrulr,i 8,4( esrc rnclus;;nmcdratoarca larunr lSCl c) lntr\imca triunghiului ,:l8C corespunzatoare laturii [tC] se confundi cu tritrngii olui ,,1,&C mediana corespunzitoarc aceleialilaruri [Aq. <./1<:B D e (BC). 8, in triunghirl,4E(l cu: <ARC= ni a) DzcEAB ' 6 cm, ,4D I aC $i n({8,4a) - 35', calculalihngimea taturii [,4q qi mlsura unghiuluitlD. Precizalidacdtriunghiul,{rC dre saunu are o axn de simetde.

4

bl DacLAA + AC = 24 c6 qi <ADR = {ADC, eelculalilorgimealaturii [,{r]. Ce.cetali daci <BlD = < CADl\ lBDl = IDq. c) Dacl psrimetrul triunghiutui ,4rC este de 20 cr& ,C=4cm ti tD = 2 cm, @lculaiilungimealdturii [,,!r] ti md$lraunghiuluiIDC Esteadevdrat ,4D ce m{<.r,{Dl =I.mt<A;O si ct dreaDta esteaxtr de simetrie pentru '2 segmentel€ ABI ti [,4q? Triunghiul ,{rC are cel rhult sau cel putifl o axi de simetlie? 9.ln tdunshiulABC ctr lABl = lAq, D e (B(), E e (cA), F e (AR), AD.RE= 1Al, <RAD-<CAD, CFLAB, AE=EC, A B = 6 c m t i 8D- 3 cm. p€rimetul t.iunghiului,4BC m(<rto. a) Calculali ti pe b) Cercetalidacddreptele,4D li tE $unt perpendiculate drepteletC |i rcspectivC,l qi daci CF €steax! de simetrie. hiunghiuhrilrc Triulghiul l"BC srecel mult 6iu cel pulin o axi desim€trie? c) Cercetati <,{rC = <ACRai <ACR= <RAC. dscl d) Dreptele ,{D, ,E ti CF $mt concurente doui cetedoui in punctediferite
sau sutrt concurentqtoet€ in acelasiDunct?

e) Dreptele,4D, ,E ti CI' sunt identicecu medirtoarcl€sau cu bisectoarele triungbiului,{RCl fl Cerce'ali OD =OE' OF. dacl g) Exprimarea: triunghiul echilateral ln /tC segmeDtul Utl estesim€tricul s€gmentelor completii? Fq gi [rq estoiico.nplettr.QoreesteexpriJnarea

3 PARATELI SI V

La exerci{iile l{}-16, justifics{i rtrspuffiurile date, scriind in caietelc voastre ce proprictdli ale Iigurilor geomearceali folosit.

D.eptr par.lolo prralel€9i axiomslui Euclid. 10.s) Scri€$detuilia dr€pt€lor glafictrs Nxiomei guclid? b) DacL4 € a qi a llt ca& €steilustrares lui 11,ln figuraI {tirncI dr lldr. cercetati dacn: s <rr; b) 4A2e <Ba: <82= <8d d) m(<,{1) n(dr, = l80'; + a) {,{a c) e) n(<,{, + tn(<rr) = l80o;D In ipot€za suplimentartrm(<lr) = 24', calculati: cd n(<,{3); m({tr)j m(<-B3).

Fig. I

12.ln figtrla1,dacl ltim ce: adev&8cn4 ll d22 a) <la = <82,este ' b) <,{2= <Ba,este adeverat dr lld2? ce = 27oli m(<8+)= 153',cercec) m({,4r) rat\ daca l1 4 d2. d) m(<13)= 48' ti m(<Br) = 132',cer€edt tai dac6, ll dz.

paralelo respectlv unghludcu laturlle ,{ unghiurileODli ApPt {im c,i AO ll Ap'' BO ll Rpb ION 13.Despie = opost semidreptei'[OrBr scmi&eptei [OlP€ste opusi €ste li m(<lO,) 27' [Ol, dacd: Cercetati = m ai rl'(<AptB) = 27":b) ({..!or) + m(<,4rorP) 180'; = = 180'; rn(<,{rorP)153'; d) c)m({lrorBr)i m({ro,U = 306"; e)m({ro^7) + rn(Polt = O360" 2 . m({..4or)- m(<rorv)-m({.r rOrP) 0' unultrlungh mlsurllo.unghlu.llor Sqma
14,Ii€ ,4BCun triurghi,l} e &' (c intl€ B li D)' CE ll AR, undeA ti E t)determinat rC li P € (,4 de apar{inaceluialisemiplan a) Folosind ipotezn Ct ll ,1r, demonstra{ici in triunghiul ,,lrc suma mnsuiilorunghiurilortriunghiuluiesteegalacu I 80'. <ACPa <BCPti m (4ACE) = ! m({,{CD). atunci cA b) Este &dev6!at dacd C PICN ca: Est€ adevirat 15.Fidlrcull triunghi. + rn(<C) = 90"li m({R) < 90', m(<L) < 90'? m(<s) L{C, anmci a)Dacn,4r m(<t) < 90"ti m({ C) < 90"? b)Dac| AB - AC, atunci c) Dac6,{, -LBC li m(<C) = 30",afinciAB =L' ACl Unghlurlcu laturll. rospoctlvporpendicularc OM MOP !i SOf ;tim urmntoarelet IOS, OP I OT' unghiurile 16.Despre ca opuse, li IORti IOS suntsemidrepte unghiului SO4 [Of li [O,4.1 IOI interioal, = 35'. Cercetali dacd: li m(<MoP) = c) a)m(<SOO= 45';b) m (<ROT) 145": 4ROT= <POV; d)OT L OP; e, Ov L OStf) m(<PO,9)= 55'; g) IOS estebis€ctoarea t/. unEliului11O 6

TRIUNGNIURIIoR C COIIORUFNTA

per€chile ln exerciliile 17-27, stabild, pontrufiecareexercitiuln parte,dactr indicendcazulde conSruen{q caresult eledentele detdunghiurisutrtcongruente, ti (congnrenla elementelor omo.loage). congru€nte" ,,resp€ctiv f7.ln triunghiulARC,AR = 6 cm. ,c = i cm li m({Rt - 40o.iar ir triunglid Mlr'P,MN = 0,8 dm; t4P = 60 rnmqi m({14 =: 60'. lt,ln tduighiul4rarcr,lrS, = 5 crn,m({81') = 24'ti m({Cr) = 56' L) n, triudeiiulMrvrPr,frPr = O,O5 m({14) =: 48{; m(<f,) = 10o".

it:s

= 8,2 ,{rrrc, , A2B2 13,4 clo.,B1Q2= ci }i CzA,= 7,5 19. ln tsiringhiul 1,34dm,Pr,l, = 75 mm. MzNz=o,l2 M, MzPz= in triunghiulM2lvrPr, = 20.ln triurghiul,{drca, ,4313 7 cm,m(<4t = 34",ti n(<ca) = 68",iar in = 7 on, m({M:) = 78' li m (<&) = 34o. triuiuhiul MIX3P!,Mfi 2l.ln triunghiulA'B'C', A'B' + A'C' = 32 cm,.perim€tul triungliului M?'P', M'N' = M'P' = A'B'C' = 40 cn gi m({a) = n(<CJ, iar in triunghiul = l6 cmri d?'= 8 cm. = AaRa 22.1ntinngbiulAaBaCa, = L0 cm ti m(<ta) = m(<,4a) 25o, = M.Pa= 100mm gi m(<Mi= 130'. M4Ma tritlnghiulMaNaP,{, = CtAs!,{li 12 l5r5cr, BsCs= orn" 23.ln triunghiul ti m(<tr) 56', iar ln ml<Ms) = 90", llto5 = 1,2d1n m(<P6)= 34o. hiunghiul M5N5P5, ti = A6C6 3 cm 9i 1n({,{6) = ! 24, In triuaglriulldoCe , A686= 9 |jrn, in triunghiulM" 180",iar

= qi NoPo 90mr&M6X6 + ,{6P6 Md,iv6 r'r'rPd -L .t -" "P6. = 25.10ri'rlghiul OsL m{< O) -9oo.ol- 8 cm ti rn(d's) 30', i&rln riunghiul DtB tI. J- D4 DF- 16cm li n({D) = 600. ABC, AB = 3 .rn, 8C = 4 cm li m(<rt- 90", iar ln 26.tn triunghiul triunghiulMI'P, m({}O + n\<4= 90"; MN + MP = 7 cm ti MP= 3 cm. ttiungbiului 27,1tr triungbiul UI/T, m(<A + m(<D - 90'. perimetrul = 12cfi , UT = 5 cjfir vT - U l/ = | cm, lst 1ntriughiul (rM, m(<r) = 90', IIVT li
KM=5cr\KL=3.fti.

O.PATRULATERE

o coovei ABCDln.rte LAal es,6 diagonald 28. ln patrulaterul ti: = 70o, m((D)! m({r) = 120"!i m(< C) = 60",calculali !) m(<,{) cslculali m(<,4)+ m(<D); b) rn({t) = t5dti m({c) = 9Eo,

\1

c)ml<ABl)) = 35., m(<ADBt 5j., m(<Dra) 20. n\<(DD.) = j0., ,i calcula{i m(<iAlD)si m(<tCD) d) AC RD - loj, AC L Brr, [BO] = loDl, n(<r7{rR)= 30" $i n(<Crr) = : 60', calcula(i ^ m(<r.4D) n({BCD). Este adeverat ttq = tC,Dl= [rr]? Dar cd li l-.AR? ca At) 2 e) {,4 = {C qi m(<B) = m({D) 130.,calcutali m(<,4).Esre adevdrat cd AR l l D c|liA DllB Cl = lA ol = tRol = lc o l ri m(. { , 4 DC) 9 0 . , c a lc u la li ..DAC oB D={o}, m(<lAa). Cercctali daca estemijlocutsegmenrutui gi daca O laturileopuse tBDl alepatrulatenrlui ,,1.8(,suntpamlele_ g) lABl = IADI. n(<DAB) = 90. lj LDAB = ABCD. Calculalim6strnle celorlalte tlei urghiwi ale patrularerului ABCD. Cercetali daci, AC.LBD.

29.Foiosind o proprietate carcateristic5a pamlelogram€lorrejarivi la diagorale,ilustrali grafic paraletogramut MNpe qj diasonal;le lui tM4 si tNOl (MPnNQ={o}\.

La exerc4iile 30-32justificalir:ispunsurile scijnd tn caj€tete dare voasrece proprietAli paralelogranului folosit. ale a1i 30.in paralelogramul n A'pO(Mp n nr'q- tO]) cunoarternj = 8 cm. Catc:d,a\i + Np + pe + a) n4N- 5 cm qi NP t,tN eM. = 5 cm si M/V + Np + pe + b,l eM - t2 cm. carcuraliiunsinea . YI Irturir [AP]. c) m(<MXP) = 40.. Cdt c\la\j m(<Npe, si m(<pe M, = 8 cm;i PO 3 cm.Catculali d) Np lungimile segmentelor ti [Mp]. llr'ol 3r.in patrulaterul = {Or}), cuDosqtem convex,4rrrcrDr UCt n R\Dt ctr _A 8) ll D ( ti ,{j8r ' Dr(1 I cm. Lsle adevarar 4,D, I B.( si ce ce l,a D I = lArCrll Srabilirr punclete ,irn sunr,rmerncc a.p,"$ut O,. daca Br iuqr Descoperiti doua puncae alte simetrice dc Or fate 32-Fie AR(n un paralelogram diagonata) t{.{Cl de.cnrru r,|'r d o drcapra care-conline punctulO. Da.r, d a AB = IE]} d n CD : {FL d 6 AC' - tG}, d n D,4: {14, stabilili caredinhe punctele F, C, ll suntsimetrice deO. r, fa{a Esre adevirar regm€nlele ri [( F] sunr r:,4 simcrflce de O" Ccrcelali fala [4Fl , - scgmenrele dacd simerrice de(r. [,4t4 [( 6l sunr tala >i 8

I

9lr ,].r r ].- ].- ii.!:

33.Folosind o proprietate carcalcristici a dreptunghiudl.tr ielativ| la diagonale, ilustrali grafic dreptunghiul t0/Pg !i diagonalelc lui IM4 ti lNQl (MP n NQ - \oj). Scrielio 34, Scrictipropriet4ilecomuneparalelogramelor dreptunghiurilor. li convcxe dreptunghiutilo{. proprietate comuri patrularerelor li

voastre ce date,scdind in caietele La exerciliile35-37 justifica{i rtrspunsurile ali proprietili alc drepiunghiului folosit M,vPq (t/P n NO: {o}) curoaqtem: 35.ln dreprunghiul a)MN - 1 cm !i NP = 3 cm. Este adevirat ci perimetml dreptunghtului MffPg este egal cu 20 cm? Cercetali dacd m(<l(rM')+m( '"p) " -l]l.(4MNP)+rr'(<PQIO. b) MP - 5 crn. Calculali MP + N0. Este adeveratc, OLI + ON - 5 cm'l cd c) m(<ONP) = 20o.Calculalim(<pMP). Esteadevarat m('{N0P) = 70o? (]r estei elsecliadiagonalelot convex,4rBrCrDrpunclul 36. in patrulaterul

ta,c,lti tB,D,l.

= a)Dacn rn(<Or.41tr)m(<o1R - m(4o(Qr) ti lrDL ll,rar'€al la{ /t\ ,.1r81 llDrcr, qi orar = Llrcr. calcutali

'n(4A@Pl). b) Dacn a,Dt ll B\ct,

ca m(< ,4rDrCl).Esteadeverat [,4rCr]= ItrDll? ({,4q diagonah)de centruO !i d o drcaptt car€ 37. Fie,1tCD un dreptunghi punctulO. con{ine a, Daci d o AB = |Ej, tl o RC - {G}, d n c-D - {r}, Si .1 n,4D = {ff}, faF dc 0. ,', stabili{icaredin punctele F, G, l' suntsimetrice bt D^cZ.dllAB, care dintre lafurile dr€ptunghiuluisunt simetrice faie de dreaptad? c, Dz.a dIAB, care dintre latuil€ drcplunghiuluj sunt simelrice fatt de dr€aptad?

relaiiv;lla diagonale, a caiacleridica romburilor o 3$.Folosind proprietaie q fi [BD] (,{Cn tD = {O}). lui grefic lrCD cu diagonalelc l,4 rombul ilustrali psralelogramelor proprietdlile comune 30.Scrie{i ti romburilor'

voaste ce La exerciliile40-41juttificali rtspunsurilcdaie,scriindir caietele proprietdli ale rombului ali folosit.

I
:I

.t

rl il ]J

ti , , m(<COD) 90. dacd ti rn(<lDa) = 140". c) [,4r]: [rD]. Calcutali m({r.rD), m({,aDq firr|(4CBD). d) M e (AE),N e (rC) li cnpuctele t/, O, lr' suntcoliniare. Demonstrali ctr punct€lc ti M suDrsimerrice de (). (Ceicetali situaliile c a t e M= A fali qi ln -tt sau B). M=

ol',l\.o-Bjlr)-..29o. ali n((o,{r), n(<rcrD) m(<,{r.).cercetali catcr

40.ln rcmbnl ABCD(AL'n r.D = {(,)})cunoalrem: 6)1, - 7 crn.Calculali perimetrul rombului.

41.1n pstrulatefl. .on'{ex MNpe, ln care [1r'9i este o diaso ate li Ng n MP = {O}, cunoatr€m: = a) lt,tN NP = PQ= eM =I cm.Cercelsji dac6 llCp. M b) MN llQP,NPllMeti rn(<MO,U 90o. stabili{idac! tM l = pr'pl c) trtNll8P,lMMelepl gi 4NMo z <eMo.Demonstrali cr [MtI = [n-{O].

J r A rr r . rr ! i

42.Foldind o pmprierate caracteristici pdtrat€lor a relativ! la diagonale, ._ iluirali grafic pdtrarut,lrCD diagonatete U q qi lBDl @Cn BD = gi lui {O}). 43. EDumerali proprietilile comunedreptunghiudlor pAftatelor. Scrieli o li proprietale comube patrulaterelor convexe, paralelogramelor li pdtratelor.

llrCrl ti lrrDr]. a)Dace /rrr ll DrCr, m(<Ap1C) + m({rrCrDr) = 180o, m(<lrtrcr) = = 90' si m({trcr.{r) = 45', calcula{i m(<ApBi. Esre adev6(stci

proprietdli.le pdftatetor folosit. alj 44.1np{trst\rl ABCD(ACn ,,rJ= {O}) cunoalleh: a)18 = 3 crn.Calculali + BC + CD L DA. Este AB adevdrat m(<lrq + cA + rn(<Ctl) = 180'? b)(Jt = I cm. Calculali,-{C. Este adevdrat m({rOC) = 90o ci ti m(<tco) = 45'? c) OE ll AD (E e (DC)1.C.lctl,la\ioE, dacd,4D 3 cn1.Esreadeverat Ot = ci estemedialoarea scgmentuluj [,44]? 45,ln pamlaterul convex ,rrrrcrrt punctul est€interseclia Or diagonalelor

La cxerciliile44-46justificali rispunsuriledate,scriindin caietele voastre ce

lD€i=t D / i r

= op1 = O1D1 lrrr ll ,rcr, calculali li _ _-b)-D_""1-l,crI BtDb odt m(<rrCrDt).tste adevlr.r€! [,4rrr]= ltrCr]? ARCDun ptl€t ([.{Cl diagonah) centruO d o dreapttr de care .46.Fi. li conloepmctult).

10

x
drepteid respectiv s) Dacn.tX AB \i d It BC, nota{icu M. N, P, O intors€cliile faln de O? suntsimetrice CD, DA. C^re dintreacesle cn AR.BC, Punctc b) DacA [tD] c 4 cercetali daciLLABI qi UDI sunl rcspectiv simetricele segmenlelor[CR] li [CD] fala de d Care estesirnetricul lui B fal, de d? cd B] c) Dacnd li .{ R, esteadevdrst [.4 estesimetricullui [Dal fa{ede d? [,aO] !i [DO] faql de d)Daci / -1 ,18, cnre sunt simetricelcsegmentelor d? d? dreaDla Dar simetriculNnctului d fa{i de

-l?l-l]]:.j

47. Folosind pmprielatea caracleristicAa hapezului isosc€l relativa la $i diagonal€le [,1q !i diagonale, ilus(raji grafic trap€zul isoscel lrCD

@c lRDl o RD=lolr.
,18. propri€ulile comune: Scrieli si lrapezelorcorvexe trapeielor;b) paralelogramelor a)patrulater€lor $i justiicali rrspunsurile voastre date,scnindin caietele 49-50 La exerciliile at'i proprietdlile rapezelor folosit care dintre AC lBa'D,i1\c^re n RD - IO]' cunoattcm: isosccl 49,in trapezul 8 ttA aC +cm.Ca lc u t ^ \ t A B t ' (D AB'D( - 3cm\iA lr-f ') la+ RD b),{O= I cmti 8(] = 3 cm.Calculali m({CD'a)!i rn({,aCr). C^lcnls\i c) ft({/)ra) .. 15' !i m(4BADI-' 120". AP{:t^,in.arc A)Cln arDr- {Or},cunoaqlem: convex 50.ln patrulat€rul = = = ll BtCb m1AtBrCr) m({,r( r8r) 40' qi D,C, 4 cm Cralculali ^t,ap) segmenrului lungimea l'trr'l lungimea b),4rrr ll BrCr,OP1 - OIC' 6 cm li OrDr - 2 cm. Calculali . e g mr n r r lu i C,]. [4r cd B:CJ, BtDt I D(\ ri AP\ - DCFL B\Cr Esteadevirat .) A|D\11 = m{dDrtrq) 9im(<R,Crri). Calculali [,1r(]rl [DjBr]?

t r \r i:

- r .,r .i

j j

j.

;. Jr r ,- i,ii

ll

J i i ) ," 7

voastre ce date,scdind in caiet€le l-a exerciliilc5r-55 justilicaji rEspunsurile folos;l proprierdli triunghiurilorsauhpez€lor ati ale D. 51. Fie /BC un tliunghi asculitunghic, !, .ir nijloacele laturilor (D € (lr)' bisectosrei din,l ale (R(), F e (,,1()) li ,4r, ,,1,picioareleindllimii, respectiv Ee

ll

acestuitriunghi. Notem ,4,4rn DF - |pj, AA7

^ Cercerali ilacn. atDFltR(, h) tDr-l: trfl: tt F E ll A B :d t DE - l-. A (, e t L A p 1 lPAtl; = l) trnl = tn,-{rl; g) Patrulaterul ,4DfF este paratetogranl; tp.tl = lsrrl; h)

DF. = {R}. AE . DF -

{s}.

2' 52.Prcsupunem triunghiul cd ,{rC din exerciliul esteisorcel 5t ({t = .iO. Cercetali dacei. a)P = R = S (puncte identice); p e (AE)i c) lE 'L DF; d) patmlaterul b) ,{./lEF este romb53.Fresupuncm tdunghiul ItC din exerctiul St este isoscel cl li dreprunghic Cerceta! dace: 0n(<,4)- 90o). 4lDrt = UEI; b) DF I AE; a) AE =L.BC: d) punctul esre egaldcpirtar "! faii d€punctele,,t, t, F; e)paFularerul D, pitrat. ,4Dtf este 54.FieABCDw vzpezkt carc AD ll BC, {r.DI esteo diagoaln,IAI.I este linie mijlocie(-e€ (AB)),AD = 6 cm ti 8C- 8 cm. Nornm a BD = {p} tF !i ,Fn Cl = {R}. Cerc€tali daci: atLFllA D:btE r .7cm:c|tp . Rr- J c m:d ) p R ll s ( : c Jp n . I c m. s5. Fie Mi{PR un trapezisosc€l(MR ll Np, [XRl diagomli [M,{ = tR4) in !i @reMR - 6 cm. Paralela M la RP !i paralela R la MN se intersecteaze prin prin intr-unpunct.l careapa4ine bazeiltr'p].Calculali lungirnea liniei rnijlociittfj a

h PROBIEMI:

56.Da.aARCDcs.eun paralelogram dacainal{imea ,, pe C, este djn li congrueng ceadin,4petC, atunci cu pa.alelogranul romb. estc 57,intr-unpatrulater precizali convex diagonalele qi biscctoare. sunt natura lui (cu ce patrulater avemde-aface). 58.Pe latudletABl, lBq, rcAl ai€ unui triunghiluam respecriv punctele C',,r', r'. DemoDstra{i perimerrul c, rdunghiului .{8C estemai maredecet al cel triunghiului ,.{?'C'. ,4RCunghiurile fi C au respectjv li 60". Fie ttt,l, t 70. . 59.in triunghiul Sn [CC'] inAllnni IBD bisectoare. sedetermine misuri]eunghiudtor triunghiuli !i format d.€pleleBa', de CC',rD. 60.FieABCD un phtrar punctele N, p, e respectiv laturil€[,4r], qi M, te incatMP I (lN. Demons cLIMq = lex}. [t(.'], [CD],[Dl], astfel Ea\i

12

I

61. in riuaghiul O,r, din figura 2 segm€ntele Se tlq. tCDl, tDtl sunt congruente. se demonstreze ce unghiurile 01, 02, 01f.\ pot fi toste congruente iDtreele, patru puncteM, rV,P, C, desenali 62. Dandu-se p.in fiecarc din ele c6te o dreapti asif€l incet ele s! detemineun petrat63. Fie B, Cpunctefixe. Settie cd lndltinea din ,4 a triMghiulni ARC are 2 cm. Care este locul al 1 Seomet.ic punctului?4 64. Se de triunghjul isos.elARC (LAR]= lACl), fie [,r]4 indllirnea din I !i P un punct oarecare

Fig 2

pebaza in intersecteazi dreptele,4t lC resp€ctiv [rc]l; perpendicularaP pebazd $i in Mli M Strsearate cI: a)Triunghiul,4MN isoscel. esre h) AH =r.(MP + NP).Sesededucideaicict suma + N? esre tlp constanta
cendP parcurge segmentul [8a1. c) Careestelocul geometric mijlocului al sesmentului [MAl? 65. Triunghiul ,4tC este isoscel cu IARI = lAq qi unghiul I cu mdsurade 1000. ,,Prelungim"latura [,4r] cu segmentul[BD] astfel incat [,4D] = [tq. Sc cere mlsu.a unghiului ,.1DC. (Indicalie: se compleleaze lrapeznlisosccl,4CED,undeDE ll A C.) 66. i irte.iorul pdratului IBCD se ia un puncr 6 ast{el incAr trruntshiul ,{8f sn fie (fig. 3). e€hilateral a) Si sederDonsheze triungliul tCD estcisoscel. c, b) Sdse determine nesurile unghiu.ilor,4tD gi CDt. D
I

A

.l
I ,t
I

ii I ,|

l . eE R CUL
DEFlNll',ll $ 1 CERCIJL. D e fi ni{j e. Dacdsc di un punct fix O !i un numi! pozitiv r li considern'rn toatepnnctelecarese gis€scla distanla/ dc punct l (), muliimeaaceitorpuncteo vom numi.€/c de centruO $i de razi / li putems-o ndim e (O, r). Dcfinilia ccrculuio mdi puternformulasi astfel:
!r l:\. r qr*r ' lit nir r. n . rfff in. r t l gi; o|nc t r i. lrl pun.ltl," fgll litptrlll!c d c u n I 'u , r f i

al Distanlad€ la centr la un punca cerculuise nwne$e /az.i UneoriPrin rdzd cenrul O cu lxr punct,'l al cercului ln figura se lnlelcgeti segnentulcare uneste un 4. a estedesenal cercde centr o $l (OA = r)de raz OA o'<' care sunl falii de Toarepunctele 0tt' mai mrcr cerculuila distanle ."nm,l decat raza alcituiesc rrreriorul cerctr .12i.Puncnrl/ din figura 4. l, este un (d/ puncidin inleriorul cercului < '). Deci, centnrl unui cerc aparline interiorului cercului 9i nu cercului Toale punctele care sunt fa{q de centrul cercului la distanle rnai mari decat raza.alcituiesc exleriorul c?rc1tlui- P$ncr\tl ,' din figura 4, ., este un punctdin €xteriorulcercului(Ot >,").

G^
I I. i . r u ir ?r . t hr i

D'tr, ir{,i prncte qun! t$coliri.rc..ri{n.i flc dcl.rnint un l,:orrrii. r. fc st ru'lrri rinirl. afirme doudlucrurii l)re prin Aceasti t€oremi, pe carenu o vom demonstra, punct€necoliniare 2) ci acestcerc esteunic (in sensul.a nu trei ,,t!ece"un ce.c li mai existi incii un slt cerc, diferit de primr,l, care si,,treace" prin ac€leatitrei puncle necoliniarc).
t r ! , nr i t c r ' r uf r t , nI m . v ! . r 'l l i r r df x ldoil{ i ec t r . n,edxr, r l l / a | r r r n r , 'r ''i . . 'r

:"r.,r?lii

l4

I

s 2.coARoA
\agu(nrltl cr {aprl.l. in drut punct! nt( unfli cer( se l)c1!niir( .unr(slf roardd (pentrua(el cerc.). figura 5, segmentulFRI este o coardi iD in (]{r$rdrcnrc rorrin( ti ftntr lcrr(uloi rr rt|jtrr.{rc dianrctt.u. capetele iar diamelrului se nurnesc puncte dirmetnl opuse (in acel cerc). in figura'6, s€gmentul l,+r'il esteun diametru in cercul de centru O (O e (M]9\.

ledIcr)ir L trsiDrf.r(flfi!orr1h(!n rriui {tir(it 2 r' (r fii d razacercului)-

roniinc ff tf t(!fcrtui r\t! njri

Demonstralia. ln triunghiul AOB, c*e zre varful O ln centrul cercului ti OA = OR = r (f15.7), lungimealaturii [,{r] estemai micl d€catsumalungimilor celodalte dout: AR<OA+OB. ClumOA = OB - r, rc2.t1$ cd AR < r + r sanAB < 2.. q.€.d. ' Obseftayie. Cttm OB = OC (ca raze ln cerc), rezult^ cE rcls\ie AR < OA + OB mai posla fi scfiselt < OA + OC. O)m A, O, C sunt punctecoliniare,putemscrie ,.{, <lC, de ulldeputemfomula: I e o r cun l lr-urr(cr(. dirnrrtrrl oste r!8 drsi rnar( dinlrc Lo,rr(tr.

)

ri

$ 3. UNGHI LA CENTRU l).linr1r.. l.rnrnglti (u rjirfrl in rtn,,irt ' ,'rui .!rc sr nuntr\rr_ n{li !i .i.ujf, ipeotrU cer€ulrespecriv). ln figura 8 estedesenat unghi la centru.iat un in figura 7 unghiurile lot ti tOC sunt unghiui la centnl" Cuvirlul ,,cos<g" vine din linbr bri.t; .rddc = 6adn. stMa.
I

Fig,E

l5

t.

,^ i. it

r_., .

":ii;i:

D efi niti i. Dact., nit sunt dounpunctedistincteale unri cerc cu centrul cerc cu interiorulunghiuluila centru,{Or' reuniti cu acestui ln O, atunciintersectia ,48 (fig- 9) Purctele,{ qi B punctele qi ,, se numcl|trara mic AR |i se ,4 ^oteazd .apetel. arcltlui (sau ertrenitdlile arculuil. se njJjJ'esc Mullimea punclelor din exteriorul ungliului la centr\tAOB care apa4in unui drcttlnate 4B Pcnrunolarea reunila pun(re'c,4 8. le nurnelte cu cercului. l lui' folosim incd un puncl al arcului,diforit de capelele de arc mareestenevoiesd caz cxempluM (fig- l0)t in aoest notaliaarcnluimare,{, este,4M8. punctelor unui arc mic cu celeale unui arc marecu acelea;icapete Reuniunca €stecercul din care fac parte cele doui arcede cerc.

Fig. 9

l. Punctele -8 ale unui cerc sunt cxlremitalialet pentruarcul ,{8 cat !i pentru coarda[,4r]. Se spunein acestcaz cA ,,arcul.4, est€sublntinsd€ coaida!{,1"' iar arcullt'. subln{inde ,.coada [,4,8] Dace cele douA capete ale unui arc de cerc sunt extr€mig{ile unui diametru. un s€micel.. Deci diametrul,,subintinde" semicerc alun€iarcni de ce{c se numeQte MPd. Oricare diametru semicercul in figura I I este desenat ir dcrermina cercdoui scmiccrcuri lntr-un cerc cr centrul in O, intre arcul de cerc ,'{, li legiture. Se spunectr unghiul la centru,'1O, existeo saransd unghtut la cenna AOB .letetnina pe cer( arcul AB; dc se ascmenca, spune cd d/c,r/ AB corcspnt.le unghiul i la .dntruAOR. il i,, ;,lt !liri.rr| i.r' ;\.fl/; i.ri cir l-:-.. Arcele de cerc Dot fi..mdsurate'. Ca lmiaate de mesurd penhu arce se unui unghi la u[ considerii anumit alc, umit ,,a{culde un grad", carc co.espunde centr'ucu mdsurade un grad.
' Cuvniiul ,,ar.,'vin din lihba latincn:,,sl

l6

D e l j n i I e. Mesura (r. unur/rc rnic 48, orn cercul ce,rrru c.(nrimatar de in I ..!rJde arcc".csre de e8ale mAsLra cu unEhiulur cenrru4UB e\primar6 ..gradc td in dc unghi" !i senoteazlm(18)Mtrsuraarculuimarelr, din cerculde cenirua), cxprimari in ,,grade arc.., de esteegalA diferenladintre 360. ti mesura cu ungniului la cent.u,4O, (€xprima6 in de .,grade unghi"). Din celede mai susrezulti ce mdsuraunur semtcer€ csle dc 180., iar un cerc a.e ,,intre€!" 360'. Ohserydlie: Filnd dat€ mai multe cercuri concentrjce centrul in O de r^zc 04. O/12,OAr... cu etc. 9i un unghi la cenlru ,4O8 (fig. l2), !e consrard ci acest unghi determintr pe ccrcurile concentrice arcelemicj de cerc Apb ,4zBb 1rr1,... . Aoe3tearce, .o.espunzendaceluiasi unghi la centru, au masudle egale: t1r R \ - m | 4$ rt . m { 4 .4,) U ..
lija r)

Trebuiesi nu se confirnd€,,misuraunui arc de cerc,,(careesteexrrirnati in unui esrc,.\trinrat, unir.6lr lLrnf ne).in :'adc, cu ..lungimea arcdc cerc rcare in dc cdlu un,,r ccrcun concenlrice. dccla!i ungh; Ia (entru delcrninape ,cr(urilc respecrve arcedc cerccareau rceeasi mesurd lunSimjdiferitc. dar i)i. ,{.far' .: Lrrlt';r: i.r1:D e fi n i li e. DouAsaumai multc arceale aceluiasi cerc sauficand partedin iercrrll congruente numesc se arce congtaente deci au aceeasj mdsuri. Faptulci arcclel, si iN s,rnt.ongro"nrese ie:n = fri "". :,..:., r,,.,. ,!i, ,ilrcetecongruenrc sunt snbinlinsc coarde de Vom face demonstralia pentru arce congruente din acela;i cerc. in cazul a.celordin cercuricongruente, demonstralia l e la fel. se Fi€, in cercul de centru d (fig. l3), arcelecongruentc 1R lj CD (AB = CD). Codorm dcfinitiei mdsufii unui arc de .erc! arcelor congruentele corespundunghiuri la centnl <AOR= <CoD (l) Cum 4t, CO ' I l)t It BO Dn / t;,. rc,/utrd. di; rl, (2) si (3), c6. LAOR=LCOD (LUL). Ca urmare,
D.tuc' n r ,n ' r r o l o Interea. un Cr cd p l.d .d a p e *Ji!,.Et,J...1 e e tad,l pdpD E h, eu e unur ungnr !e - \ o m nrnrr pl nn;$6unul

Bl '..a = tCD).
r

t7

i.i,r.,,J.r r,rfrj,r,.r.,. In if.lrr, ('t \r" ii f(t(rr'i (ori.rr,!(trlt.lr subirlind congruente coxrdr corqructrl( forriprrnrt affr fdrrqrt'inl( (coardele se teoreme foloselt€a1treil@ cazde conguenlda acestei Pentrud€monstarea triunghiurilor oa.ecare (LUL). Cate do a dintre laturi sunt congruente ca raze ln acelati cerc li cele ,de a treia" laturi sunt coardele congruente din ipotezi. De aici rezdin ce;nghiurile la centru srmt congruefie. Unghiurile la centru fiind suntcongrucnte dc rczultacii li arcc)e ccrc ce lc corespund c.ntsruenle. suntsimple: ale demonslratii Cdle!ateoreme ceror Lfr. ltcrttonf{l:l ,rr'.luinsi rtrr{ri l, i'ir,r.r l\rr(,r(li!{rtrrt!di!i!rltsl pe peryendiculu o coatdaesaemcdiatoarea !r irin il{letlf. (Diametrul !.rf

coaftlci respective..) Demonstralia. TriunghiulO,{t (fig. 14) esieisoscel d. iat (IOAI = [oBtr- .a rnz. in cerc), dieapxa careconline pe bsza AB (.d I AB' vnrful O ti este perpendiculart qi toarebazei deci innl(imea corespuE d n,4t = {D}), este ([,4 este m€diatoare D] = [Dr]). li q.c.d. Cum lntr-un triunghi isosc€l lnel{mea corespunznFi8 l4 d€ unghiului la varf, rezulta toarebazeiest€ti bisectoarea sunt niqteungburi la ce <AOC = <BOC Dar ac€stea de arrcelol cerc ce le corespund: lor cenru,iar congruenla inplicd fi congruenla tcorema i7 = al. er a".on.tol astfel urmlloarca fi
r.-.i . t r . , : 1{ .,:,, r l l rrri ri n (i i rrh ,' !rr' t!fl ,Ltl h.rrl i !rtl afItn.r' :rrrl rtrx(Ll ri r)i !ubi i } !i rrr,. df frrr(l n. r . :i rl (l rtrrrn i ,ra . l { ti fri .. ' l an.tft.l t !' Lt

i i { rf s n r i rr tf' rt' ri rongrn(rtt. dtc! i l oui i cr,,rd! l, , , r f ri .1 ^ t+ tA )i 1 ttl l fs ' ri { | | l :l r l r(r' dL ffnl fn ri rcri pt o(' rl . 1 t s r r f ongrx l ' r1 f. ,rn n fi Demonstrslia a fost, de fapt, {Xcua, lirand seama ci ilr douE triunghiuri congfteirte inAl(imile corespunzitoare lalurilor omoloage sunt li ele congruente.
l.,.rf ,. ,,(1, ,,.,r l.i loxle frrrflclt r '' ( r i \ 'i I r . trrr(i 'n r ;

r . i , . , d r , r n 'r " .

, , ' ir i J f f i r f ! r / N r ! ', : r . l u , .

! ig. l5

fie Dcnonsttalie. a un punc(ce apar (fig. 15). Cel putin unul line coardeitlrl dinfre unghiurile OCA li. OCB nu este unghi asculit. Fie (fir6 a miclora geneialitatea) unghiut OC', unghi dr€pt sau unghi obtuz ln triunghiul OBC unghiului mei mare (<OCB) i se opunelatummai mare([OA]). DeaioC <oB - r.

t8

r, i potrTltlF- RtitArivl"I Ar.ti

i\J[:r nRt:ptE F,4-rA tr[ uN cERdl

Afirmim cAnumaiurul din umitoarele cazuripoatcavealoc: , fie ' O drcapti poateavea.cu un cerc,llc ' '.
' ' fic: l

.

'

a aceasia, lrebuiesi ardtenr prealabilc6: in .Pentru demonstra It O dreaptdnu poate avea dai mult de doudpuncte.listinctecomunecu ttn pdn ci ar cu Presupunem, absurd, o dreaptA aveatrei punctecomune un cerc, Fie O cenhul cerculuiti,.t, B, C cele trei punctedistinctecoliniBre,carear apa4ine cercului(fie, de pilde, , tntre,4 li Cl (fi8. 16). li AOR Ei ION a unghiului,OC'. Atunci Ducem bisectoarele IOM e unghiulrLi, iar tilunghiurile,4OBli OtC ar fi isosc€le, bisectoarele unghiuilor de la varfirri ar pe,rR, resp€ctivpe ,C; deci p9 dr€aptad(,{r: RC = q. At perpendiculare fi pe distinct€ una li aceeali insemna din puncrulf, am oblinut doudperpendiculare ci dreapttr,ceeace esteabsurd,!i d€ci teoremaa fost demonstrati. 2) Existddrcptecare au doudpunctecomtnecu wl cerc. imediat.Fie ,4 !i B doui punctedislincteale unui Afirmalia se demonstreaztr puncte. Ac€astddreaptdnu cerc. Considerim dreapta,4, determinatl de aceNt€

poateavea,arjacum am aritat inainte,lnce un punct comun cu €ercul! AfiffMtia
este as tiel de mon stra li. r r , . '. t lr , l . ilr 1! L. , ir Li. , L,. r i , | 'I r . I r , , i , r r r , r . , i r r L '!

(perrtru c€rculr€sp€ctL1 ). l) I rr1r.,), \ , llr rLir]ir r.1. ,lrri)1. tr, ,rrii ,r' , r i, . l,rlnctul comunal uneilangcnte cu cerculsenumeftepunci dc tangcnli. Pentrua dovedi cA cxista astfel de drepte,si lulm un punct ,4 al ccrcului t de centru o. Du€em in ,4 o perpendicularli pe tuzs lOAl. Afiflndm cn oricare punct al drepteit, dileit de A, este exterior ccrcului.Fie T e t, 1 + A (frA. l'/1. in OT TriunghiulO,4I estedreptunghic l, ti fiindcd OT esteipotenu'zi', > OA = r. puDctulI esteexteriorcercului.Exisle, deci, dreptetangente cerc (careau la Deci existenjeitangentei am un singurpunct comuncu cercul).O datecu demonstralea

t9

t

d em,)n stra t im plic it

c a , : i, i: . i

i. , , ' , ,

, ,, , ,, . ,. .j I . ! !. i , . r i , !

,i/.'

i,, rr ,i(!r,,1 1rr

SddeEonstrimacumli recip.oca:
t lr . ., ; r,* l n !l rrri i i l r,;a ' !i,::l i i r d' i r.,i !i ' r 1,rsi r/ rrnx.t' r,r \r i r ir rl |! r ' ! r r l r : rtn n fi r,rr r ) / fn . l r-r t)frL l ,.:(l !fn t)L ;rl 1.r .:ri atr!i ,rl i . D€monstra{ia o vonr face lrin reducere la absurd. Presupmenr ca SI tangend in l' dar cA u ar fi perpendiculard pe rsza Of (fig. l8). Atunci ar este

,

Iig. 18

perpendiculafi € SO. (P exisls totuqio p€rpendiculari O pe Sf. Fie OP aceastd din Dacdpe dreapte am considera punct 0 (P intre Z ti 0), astfelca lfq = [Pq], SI u! s-ar obtine dout triunghiud dreptunghice (AOPlli AOPQ). Acestetriurghiuri ar fi crngruelte pentu cA [OP] estecatcli comuneSi [P?l = [P0] (prin construclie) li decj tO4 = topl- Ar rcznltact pulctd q de pe tang€nta SIla cerc,s-argesi !i el pe cerc. Deci ci tangenta sr avea douApuncle comun€cu cercul,ceeaoe est€ .lI imposibil. La aceasti concluzie putem ajungc !i mai repede, {inend seanra d€ faptul c, lir triunghiul dreptunghicOPI OP < Of =. (catetr €ste mai ,,mic6" decat ipoaentza-rszi), Ar insemDa ci tangenta ar avea un punct in interiorul cercului,

Fig. 19

ceea este ce iDrposibil, 4) Sn srltim, in fine, ce existdti (carc aunici un drepte exterioare cercului nu plmctcomun cercul). cu Fied (O, /) (un cercde cenlru !i de O razl /) qi un punctP aslfelincet OP > / (adicaP exteriorcercului). Ducemin P o perpendicular6pe OP (ftg. l9). Oricare d u fr T e d (T + P\, avemOT > oP (ipotenruaestemai ,,mare" D€ci, dc€et cateta). oricapunctal drept€i/ esteexteriorcercului e (O, r) 9i d.cl dr€aptad este extedoad cercului.

20

INSCRTS C€RC iN s 8. UNGHr
l)e/i iIie. Senumeltou ghi irricrisir.erc cu ierfulpcciircsi 'rnghiul cnr€are ca laturi douli coerde. ln figuro 20 sunt des€nate trei unghiud lnscrfu; ir1 cerc(<ARC, <MNP

li <Rs4.

^ 6, YJ 6 YJ
I ig. 20 .

7r,/,,r,,1. ]\lArura unui unghi cu varlul p! r!r.'rnre rirtrii \(crnta iar ( caltrlt0larut'rti t\!' JdmatBt(din ii:i.ur{ . U0.in\ inlre ltt(ril( {otC.

Demonstralia.ln figura21. a. uoghiul i'S csreun unghitbrmar secanrs ,{ de IU ti teagcttr fS. Ducemdin.O, qentrulccrcului,perpendiculara pe coardat.{ OO (fig. 21, 6), careintersocteezd cercrd P (OP- razt). lo ln triuBhiul isoscel ,{Of, fuflliln€n O0 corcsFuiztrtoarc bazei ests si bisectoarrr ungbillluite ls atuf (<AO1), deci n(<POO =L.tu(<AO'I). Dar unghiudle POf {i ,{/S sunt congrumle.avind lsrurile respecrivperpendiculare (OT L TS - raza ln punctul de tangenfi estc perpendicdari pe |sng€nti; OPI L,l - prin construcliet. Deci m({,{I$ =!.n\<AOTl. Curnungbiut,Of

l

Fig-2t

Fis.22

€steun rmghi la cenlru,ior r isurasa este€gal[ cu mdsuI& arcului de ce{ccuprios = - m(,4P?). iotrelatwilcsalc, avem m(<,{ f$ li /,,or rrj, ltnsuia onui urghi urs(riliri ."." .r," 1"tnal",,,,tr lllf;i;l; ,, ftrluidc ccrcc$prins inlrc l{turil€6rk'. Denonstralia. {,.{P, u! utrghiinscris cerc(fig. 22).Ducem Fie in rangenra PSla .erc. UnghiullPt aparcacumca diferenlda utlghiuiilor EPB Sp,4,mlsura

2l

lui fiind deri dgal5 cu dif€renF ,misurilor semiarcelorP,rt nlt4/PB) =! 1ll6i .

ti PA, de.i

Aplicrlii: I . Ungbiudcu terfurile in interiorul sauin extedorulunui cerc. D eli n i ( i e. Ua unghi.l clrul vlrf €ste putrctdif, Int€dorulunui c€rc' u! {ltul declt centrul cerclllui,se numelteunghi tu vlrf[l in lnte.lornl scelul cerc. in figura 2l unghiul ,4P, esteun unghi cu verhrl ln interiorul cercului d€ () cenrru Qider8zi Ol. Teorena: Mlsura uDui u4ghl cu vlrful l! hterlorul cerculul este egali cu r€ml3umf,misurilor or4elor cllprlnre lntre latuallc unghlulul !l prclunglrilc lriurilorlui. Denonstra$a.Eie Vq $i WD! doutr co&tdeqi {,4P, u! unghi cu varit ln intorio.d unui cerc (fig. 23). Ducemcoardo[,{D] constltid c[.unghiul ,{P, esteun unghi cxtgrior triunghiului PAD, de.i 8e misura egaltrcu 8um! m6su. .rilor unghiurilor PID ti PD7 GnteB E cu noarc8i neadhcente el). carc 'unt unglxun rDscnscm cerc lI oecr au ca lrtruri jumIt6$ alemisunlor.arcelor mici CD ti ,4r. Putom d€ci scric

m(<lPar=I In(eD)+ d(;;)1. '
2'
fr8 )l

q 9.o.

unui De [ini I ie. Un unghial clrui vorf €steun Punctdln extedorul 'rerc, hr lat{rlle lui sutrtieclnte sru tetrgente (sru o 3ecrnti li o tangentd) se tlei figuro24 suntdesenate nume$eunghi cu vorful i!| ext€ orol tcelul cerc.ln unghiuricu vArfulln exteriorulc€rcului(.{rMD, < f NC $ < 4Pfr.

F i 8 .2 4

i

Teorena. Misurs unui unghl .u vfuful i[ ert€riorul c€rcolui e3t€ mliu lor rrcclor cuPrhse cgsll cu.irmtrtrtedlr yelosrea ablolutd. dlferctrlei intrekturtlelui. q lxturi suDtsecanie. DentotLrtmlia. ln c.zul celd amb€le 'r7

I]

tric ..,1P, un unghi cu varful in exteriorulcerculuiOr .,\icu larurilesecanlc Liig. 25, a). Duc€mcoarda[8D] ti conslatdm unghiul,{8, cstcun unghi exr€rior cA lriunghiului Prr. Mnsura uDghiului APD poate fi exprimati ca diferenti a mesurilor.4r, !i arP (n( APD) - m(<ARD, m(rDO). Ambele urshiuri din inrcrise cerc, in -cmbruldoi suntunghrun deci:

=l.t'n(D n({.4PD)

m(tbJ.

Fjg, 25

b) In cazulcandunadintre latud estesecanti,iar cealaltd tangenta. Fie <IlD un unghi cu vartul in exteriorul cercului O, li cu laturile lD lecante si,4Ztangenti(fig.25, b). Ducemcoarda[lD] !j procednm analog. c) in.cazulcAndarnbeie latui sun.rangente. Vom folosi figura 25, c. Ducem dreaplaPPl, carc inte$ect€aze doua oari a .erlul in "t Unghiul IIPI: estesumaunghiurilor IrPS gi l2ld caresllnr udghiuri lbrmatede o coardi si o tangentd (cazul ,)). Prin lnsumarea mesurilorcelor doul unghiurise g{seqte misura unghiului IrPTr. 2. Unghiuri inscrise inn-unsemiccrc. . ... ,rr..!,r.,r,!, _, i , : , ,, Acest rdevir esle cvide t dacd se completeazd o€rcui cu celalirh semicerc(fig. 26). au din - nghiuriteinscdsenrlr"unsen)i€erc ca mtrsud.jumerate 180'. dcci 90..
Ge ne ,alita rc. 1 , , , . 1 . : , , : : i. r , , ii. . , r , \ r t r , t r . r i, , . ir ) " r,rr.r,. r,i i:.:L (r , , : . i, it ' r . r , i, ; ;

Demonstratia congriEnl€ise face compledndccrcul din carefacc partearcul :e cercconsiderat (fig. 27). Daci mesura unghiurilorcu varful pe acostarc de cerc .:re c'o, arcul de cerc se numerle arc capabil de d".

A
F rg 2 6 . FiE 21

,J

propri€ldli. considcdnr arc SAne ocupllnl acumti de reciproca acestei Str un de cerc ,-4, lsi semiplanulin car€ acestarc este inclus. Am demonslrat toate ce ulghiurile,1Il4 cu ,/ epa4inAnd acestui decerc, aceeali arc au mesuri(fig. 28,d). Strnotlm aceastil m6sur,cu Vremsi arttrm ci, in acest semiplan, dintretoste '1. unghiurile ctuorlaturicontinpunctele respectiv Dumai ale l, t, unghiurile acestea
( A YR\ a! ]]Ji-}'svra m.

tig. 28

. lnt-adevrr,fie un purct o{recare din acest f seniplangi interiorcercului (fig. 28,D).Dreapta,4I intersecteaztr a douaoar! cercul C, iar dreapta in 8?nlnD. Unghiul,r It fiind un unghicu vartul in interiorulcarcului,putemscrie: m({,aIR) =: [m(AMB\ n(DNOl> rcULD n. '

Penru ca un punct oar€carel, din semiplanularcului de cerc qi exleior cerc lui (fig. 28, c) se demonstreaza, similar,cI masura unghiului,rZB estemai micnd€c6t 'n proprietate(de a fi v6.rfirrialc fu semiplarulopus,punctelecareau aceeagi unuiuoghicu mtrsur| qi al8clrui iaturisncon{ind punctele resFctivr) seafl, m ,4, pe un arc de cerc simetric arculiDilial,axa lor de simotrie cu fiind coarda,rB (fig. 29). putem ln pa(icular (,48)r punct€lor afiImacd,dendu-se segment un mul{imea M a9tfelin et AM li MB si fie perpendiculare c€rculde diamotru(18) mai este pulinpunctele.4 (fi9. 30). fi,

FiB. 29

Fig,30

24

vrem sa demonslram la ctr: ir acurnse rereDrm rangenla. Dintr-un punct ext€rior unui c€rc se pot duce doui trngente lN acestcerc ,i numei dorii. Fie O centrul cerculli 9i,,1 punctul exterior-lui (fig.31). Pentru cA razs .scului dusA in purctul de contact este perpendiculartr p€ tangent , punctdl de cfltact febuie strse gfueasctr cercul de diametru [Ol]. Acest cerc are un punct O pe

Fig.3l

Fi g.J2

cercului ini{ial fi un punct ,4 exteior acesruia, deci interuect€azi cenrl -erior in doutrpuncte(Iqi I') - (fig 32.). Afiflnalia estedenronshattr! lrie,4urpunctextcdoru ui cercdcccn(ru(]li / I !i ,{ I' tang€ntele ..i ta din -ial .l:r. 1;/ rti f'pe cerc) tiSura33. Sepot demonstra propozi{ii; urmtuoarele (luaieca segmcnte) L Tangentcle sunl cbngruente: lA4=tA't'1. 2. [,10esrebisectoareanghiului rl7'. I lrr,.t cslcbiscctoared unghrulurOl '. i L O,.1 mcdiaroarea esre regmentulur / I. l/ Demonstrarda aaestor propozi{ii este foarto simple. Ea se bazeazd pe .egru€nl8 triunghiutilor dreptunghice OTA ti Of',il, car€ au ipotenuzr comuntr si

F ig .3 3

razein acelaqi cerc). Las6m seama ciritorului compl€tcze si Pt\ = 1o1"1(ca le qe Aceste teoreme folosesc foarte in probleine. des ' -untele... Anecdotd. Odatl,lntr-o r€arealie, eleva completat, in flgura 34, desenul un ca br deun prcfesorpetabl, h ora caretocmaisoterminas€. toat! clssa&cuprins $i patru teorome .runci aceste intr-o singuii denumiro:,,pmpriet file ciocului de .-. 8'l
2t

iNSCR|SiN CERC.. 5 9. PATRULATER PATRULATER CIRCUMSCRIS UNUI CERC
D..li,itii. Un prtr Lrt€rs! numeste inscdsintr-uB ccr. drLn snle apailin ccrcuiui. Despr€ c€tc se spune, llr aces cazt ca esle Patulat€rul ui. []n FairnhlEr lic num€!.€cir.un.cris unri cerr daci tarurik liale sunr tangtnl€ la c.rc.ln acestcsz,despro cerl se spune est€inrcr,r in pNtrulat€r. cA

ln figura 35 srmt desenate patrulaler€le lrCD, lnscrh in corcul d6 centru Or, ti M.VPq circuascris cerculuidecentru02.

rrg..15

l'atruJaitruliilsc.is Or,tervatra intr-unr{rc estspalrulater conYcn, proprietat€, Acoasttr careesteevidenttr intuitiv, o vom ?&ni!e f6ri dcmonsFslie.

I.ta r .iJid ! Dr.:i un prtrxlitcr coDle! rs.c inscds iDlr-an cerr. ,rtnrri.lirgonAlelcsalc formcarn.unghiuricongrq{:rre douii'laturi op sc cr ric patrulatcrului.

Fit. 16

1 ,,, " , n,.t 2 ( n pntrrl d.er ronrr\ i n!(,i . . inrr-rn cerc aru undhiurile opusc suplcmcntare.

lntr.adevdt, fie /rCD pshulaterul iascris ln cerculde centruO (ng. 36). UnghiEileBAC ,i BDC sunt congruehtefiind inscrise in cerc ti cuprindnd lnae laMlg lor aoelagi arc ,c' De ssemen€a, <ADR 4,1CR, aCAD- 4 ( BD erc. -

Intr.adevlr,fio ldCD prtrul6t€ru1 inscrisln cerculde cenauO (fig. 37). Unghiurile 8,{D qiA(D fiind lnscrise cerc, ln avcm: =:- m(rCD) m({taD) = ! mlEADI n(<RADJ $
Adundnd,mombil cu membru,acest€ doutr relalii, oblinem: + m({ 8,,tD) m({rCD) =-: lm(RCD) | r (BAD)|. 2

Cumarcele BCD ti BID dauprin iruturlareintregulcerc,r€zultilc?i: l.:OO' . tAO". m(<8.'lD) m(< BCD)= 2 b.vident. aleaqi m(< ABCI-fi1<ADC)-180.. rom
q.€.d.

s 10.puNctE coNctcltcE. PATRULATER tNSCRtpTtBtL
Am vezur.la pagins 14,cErrej puncrenl<oliniaredal€determina cerc unic. un lbd avom lns[ patru puncte, trei cate tr€i necoliniare, atunci ne prmem iDhebatea rl.i c€rcul (unic) determiDatde trei dintre ele poate s:l contin, sau nu pe cel de-al Fulea purcl. - Fiind date patru pulcteJ oricare dintre ele necoliniate, se pot lnt8lni hitoarele cazuri: s) unul dinte ele sn apa4ind c€rcului determinat de celelalte trei, ca de 6.mpfu punctul D str spa4ine cercului determinat de.el€lalte tl€i (A, B, C) din i|Ilr 38. b) Cel de-al patrulea punct si fic iriterior (sau exterior) ce.cului determiDatde |rirnele trei, ca de exemplu ln figura 39, a (D interior cercului deterrninat ale I, ,, q sauln figora 39, D (0 exterior cercului deterninat de M, /y',p).

d

Fig.38

*ri.

Definilie. Patru puncte ie numesc conclclice, drci existi un ccrc sil .pr4ini to|rc cele peiru puocte.

ln figura,38 punctele t, C, D suntpuncte l, conciclice. figura39, d !i, ln .le l, ,, C, D ti respectiv nr', O nu suntpuncteconciclice. M, P,
D e / i n i ! i p. Un prtruhter s€ nurnest€ inlcriptibil dic| celeFrtru vlrfuri t,le 3uot Duncleconcicllcc. Teoremd reciprac d (a teoremei de la pagina 1 26). Un prtruhler ln hnghlurlle formrte de disgonale cu douii lsturi opu6€alc lui sunt nte esteun patrulst€r inscriptibil.

2'l

Fiepatulaterul ,rrca ln carc<8A( = <BDC (fig. 40).Suntde analizrr tlci situalii: l) Cand verfulD ar fi un punctexterior cercului circumscris triungbiului ,4tC (fig. 40,d). Acest pentru unghiul lucrueste imposibil ci BrC, caunghicu verlulin exteriorul cercului, ar avea o mtrsuri mai micn decetjumdtateamisurii arcului BC mkBDC\. -n)l8C) ', in trmp mesura cc unghiutui inscri,r r.tCesle egatd cujumltatedin mdsura arcului 8C. Cumunghiuril€ .B,-lC ,DC suntcongruent€, ai din ipotez6, rezuhec, fiebuiesi aibdaceeslimisurtr.

!.

l i g.40

2) Cand varfulD ar fi un punctinterior cer€ului circumscris triunghiuloi ,-18C (fig. 40, 6). Nici scestlucru Du esteposibilintlucetunghiultDC, ca unghi cu varful in iuteriorul cercului,ar aveao masurtr mai mare decatjum,tatea mttsudi ( r ^l orculur ,Clm({ rDa) ;rn(rc) !i dccimaimare decdr a unghrulur cea B,tC \r) cu care este congru€nt dinipotezr. 3) CendverfulD esteun pobct€espa4ine cercuhicircumscris triunghiului (f\8. 40,c\.ln acest mtrsurile caz, rnghiurilorln discutie sunregale, ceea ce /4BC corespunde condiliei din ipotez! (cnunghiurjlesuntcongruenr€). Deci teorcma fost demonstrattr! a lnmdnuncheate, teorema pot direcli cu ccareciprocll, fi fonnulateaslfcl: O condlllenec€srriti suficienticr un prtruhter si lie inscriptibilest€ cr utrghiulformrt d€ o disgonall cu o lsturi sil lie congruent unghiulformrt cu de ceddti dhgonsll cu l.tu.r opff! prlm€ir. t:,,;..1,. r., : (a t e o re me i d e 1 a p a g in a 6 ). : . r 1 , , r, r, 2 2

Fie patnilaterul .4RCD1n carc rn(<ARq + m$ADq - 180" (fig. 4l). Considerend cercul circumscrjstriunghiului ,48C, su t de analizat trei situalji:

28
-\

t jig. 4l

l) Cend vartul, at Ii un punctexterior (fig. 41, a). Ac(st tu;rircste cercului pentru urghiul,{DC,ca u ghi cu veful ln exteriorul r::.osibil ct cercului. 6vca ar jumiirslea r.iruramafnucedecal ' mitsurii arculu ,l B( ( n\< ADC) ],t fi I I, i \2) ce ipot€za. 'tt n(<ABC\ + rn(<AD() < I80o,ceea confazice 2) CAnd vtrful D ar fi un punct interior cercului (fig. 41. 6). Nici rrlt lucrunu €steposibil,intrucar unghiul ,{DC',cs unghicu varfulib interiorul .=iulur! ,rf avea o misuri mai mare decat jumdtateamrsurii arcr'|lui '3(' rA(4ADC)>:m(AtC) | iar n({trL)
r:..traveniipotezei. J'

+ fl(4.ADC)> 180o, ceea ar ce

3) Candverful D esteun puncl ce aps4inecercului(fig. 41, c). in .cesl caz, r--adevlrm(</18C) r m(<,{DC) = 180.. Deci teoremaa fost dernonstrattr! inmanunchi&te,tco&ma directl cu ce&reciprocd pot fi formulate astfel:
, i!trr'i;il, f i,.r.r , ...r1 't!lcar|,rII . . . ' . , * , r f ir lli|it ili: r i: i ,, i;qfl,:: ir r.! r:j.rtlIri;r '. ; i

]...i]ln.lj.]'!]]:li.1l]]iNi:iI

Sese demonsreze picioarele perpendicularelor dintr_un ci duse punct,41 al ::rlui detenninst punctele B, C (distincte de l, douec6tedou6) dreptele pe lB, I C.l sunt coliniare. Demonstrulia. figura 42 urrn&oarele In drcpte sunt perpenaliculare: * | pe RC,MB' pe AC li MC' peAB. Decipatrulaterul Ml,tC, esteinscriptibil, r.i:d unghiurilc opuse l'ti C drepre. din Atunci m(<BC,l.) - nl4BMA,) = n(<MBA') = 90" - U80' - fii(<MBql = 90. m(<rM..{C) (din ' .')' rrriatenrl inscris cercul,4MAC). rn(< AC' A'\ - 90o n(4 MAq. 0 ) i Deci -

29

Palrul.'tefil MC'R'A este inscriptibil deoarccc :dnAh;lrileMC'A gi Mtr,{ sunt tmghiuri congruentc (&ep1e). Deci: n(<AC:'B',= n(<AMB'\ = 90"- m(<MAg\' (2)

tc'l' li Din (1) !i (2) rezulteca unghjurile (tra.nzitivitatea r€lalioi de AC'R' svtr congruente
eSalitate). Cum punctele l, C', I sunt coliniarc, iar <RC'A' = <AC'B'. rezult, ca acest€unghiuri sunl opuseh va4 deci punctele,r',C', t'sunt colhiare q.e.d

Fig. 42

A', Dreaptacireia ii apa4in,punctele C' B', din problemode mai sus, se numeqte lui ,,dreapta Simpson"". unui punct de pc cercul iroblemamai puteafi fo.mulatnti astfel Proiecjiile2) unui triunghi pe laiuile sal€suntcoliniare. circums€ris

1. EXERCIfll PROBLEME 9l
. A D:TI'*'"IIIIANEA CERCLILU!

l. !'ie,,t un pun€tfixat in planulfoii de caiet. ar(q, oy' = B) Desenaliccrcurileer(ob 0/ - 3 cm); €z(oz, ozA : a cm-); =5 cn), r$de0\ + 02+ O1+ Ot. b) Stabilili care dintre urmetoarele enunluri sunt adevirate 9i care sunt false. Prin punctull mai pot,Jrece": l) inci cinci cercudt2) inci 200 de cercuri;3) odcat de multe cercuride raze diferite; 4) punctul I nu rnai apa(ine nici urui alt cerc, di'feil de e b e2 { 4. 2.Fi€ d o dreaptr, lABl c d ti AB = 6 cm. Notim cu ty mediatoarca segnentului[,44]. a) Deseuali cercurile e'(O'), cn O'A = O'B = 4 crl,:,e" (O"1, ctt O"A = O"B = = 4 cm; q (o | ), cx o / = o $ = 5 crn ri e 2@r')ct o 2A = o2R = 5 cm' ]undeo' * d' )iOt+02. si b) Siabilili care diirtre umetoarele enunluri sunt adevArate care sunt false: opus€deternirale de dr€apta4 l) PuncteleO' fi O" apa4in semiplanelor (dO2; 3) 02 e (doi 4) O'O" apa4inmediatoarei.r);5) Or e.r.t fi 2\ Ot 4. O g jr/; 6.a) Pin punctele,,l!i .Rnu mai ,,trec"cercui carenu au centrelep€ r')r;
rrThotus Sin9son (l71Gl76l) mtebariciln .nsLz, cr conribuJijin dom.niul spom.dci t ':) Cwen '/'rcpc,is" vine din li6b, l.tin6;1ro,?.rio = @G@ inainte

30

r) Pri punctele,.{ li I ,,trec" oricer de mult€ cercuri, iar centrelelor anartin :edia.oareisegmentului [,48]. 3-Fie 4 R, C puncte necoliniarc.artfel incer lB - 3 cm, ,C = 4 cm, a) DesenajidreplcleDO qi tO. mcdiaroarelc segmentelor fAC.l !i rcstectiv ll. undcr e (BO * E e (CA\; 'b) Stabili(i care dintre umitoarele enunlnri surrt adcvdratesi care sunl l)Punciul (] este€xteriortriunghiului,4rc'i 2) pu ctul O estecentrul,unui ::rc Cl care,,trcce" prin, $i C; 3) D € /j; 4) pu,rcrele Si ,t aprrlin unui c€rc C ,: al cnrui cenrru apa4ine drcprei EO;5) E e dr; 6) Cercurile C| Ei C, at :r..la:icenlrx.rar rarelelor suntegale. decia a)r 7) perpcndicutarn d p( din :.eaptal, r\u conline mijlocul segmenruiui 8) LOAI = [Or]; 9) punctele lABlt ..iBapa4in cercului/r; l0)A e eiB e dl; Ce Cr; lt) p.in puncrele Bsi (. l, i: rnai,Jrec" alte cercuri dilerite de cercul care are ccnlml ir punctul (,; :t OA =OB: OC. 4. Construili(desenali) triunghiul,4Ra'qiapoi cerculde centru.), circumscris :- -rghiului,4tC dacl: 7 cn;C.4= 6cml ^)AR-5cm;BC b) lB 6 cm; AC - 8 cm; 4,4 = 10 cm; \) lr- 4cm:a( 2.)cm:( / 6cm : d),4t= 3 crn;tC= a1,.{ 6 cm; e)AB-AC-4cmFiBArAC; 0 AB = AC = 4,2 cm\i it ({4,4C) l00o; s) AR: AC.- CA - 5 cm. Pcntru ficcare in tanc crabrlilr \a7 dacir l) Punctul O, centrul oercului circums$is triunghilrltli ,1ta, este punct r::.ror. exteriorsauana4ineunei laturi 6 triunghiuluidcscnaa. 2) Exisri vreun caz, printre €clc de .nai sus, in care puncrul O si aparlini: r rei singureinliltimi a triunghiului,4AC; b) unei singuremedialre lriunghiului a ,-:: i c) ullei singurebisectoare aiunghiului ,1tC: d) cct pu{in unei tunllimi a a :' -ighiului ,{rC'; e) cel rnuk mei bisectoare triunghiuluilSC o 5. Pe laturilc unui unghi .rO] cu mesurade i20. considernm punctelcI $i t !.---elincat O.4 = OR = 4 cm. Desenalicerculcircumscris triungltiului ,4Ot. Care :<: lungimea razeilui? 6. Considerali plan dou6punctc,4!i B situatela distanlade 6 cm unut fal, in :r:elilah. Ceutatitoaie puncteledin plan care se afln faln de amb€lepuncteir ::.{Ia de: a) 2 cn; b) 3 cm; c) 4 cm. i 7. SA se coNtruiasc:iun c€rc care sd ,,treacA,, ptn prmcrele,,t li B, ltii d tR - 4 c^ li m(<!(r,rB) = 30., unde .) este centrul cercuhi care trcbuie

8, Sc dsu douii puncte,{ qi t li o dr€apttr Str se coBtruiascdun cerc care d sI ,,heacfr" prirl I ti t gi caros6 aibd centnrlpe dreapta Cercetlli cazulcend y'. i d TAB. 9, Demonstrati orice drcapttr ci cereconlinecentrul unui cerc y' esteaxtr de _ simetri€a punctelor careapa4incercului4

a cERct'Rl CoNGRUENT€. ARCS gt COARDElN CERC

10.Dout cercuri et(Oi $ e2(Or, cu razel€ egsle se inrersecteazii in punctele ti B (Ot x O2).a) Demon$trali arcele cerc,mai mici decatuft I c[ de sarnicerc, cupritue lntre punctele,4 !i g srmt cotrgrueDte. ce fel d€ paaulater b) est€ AOpO2'l fl.Fic [,{r] un diamerru cercutd (O. /), Coards[CD] iliersecteazA in diametrull,{rl in punctulE rlrfet lncerm(< Cr,B) 30a, E = i cm gi EB = 2 cm. A Colculatidistania la O la CD. de 12.Punctclel, I, C, dif€rite lntro ete, apa4in .ercului e(O, /). $tiind c6 ,{r -LlC ti cEdtutanlele ls O Is,4, |i ,{C srmtGspectiv de egale 2 cm !i 4 cm, cu calculali lungimilc Si,{C. ,4, M, . 13, Punctcle rV,P, diferite doui cetedout, apa;lincerculuiy' de centruO_ $tiindcIr a)MN - NP = 6 crn; m(<Md4 = 1200, calculati razs cercului Dace 4 O,{ n MP . [S], catculalisO. b)OM - 5 amtMN = Np; m(<MNn = l2oo,calculali luogimoa MM Este adevtrrat.[ scghenrete IOM ti [M4 su scelali mijloc? ln c€rculy'(O,r) punctele gi t slnt dismetralopuse, purc.tsle gi D I iat C .14. apa4in cercului y' astfel tlcat IOC e6r€bisectoarcs unghiului DOB ,i tOD ;ste bisectoarea unghiriluiCO,4. s) $tiind c! DC - 2 cm.cslculali lungimca diametrului cercului. b) C.re estenstur6pstrulstetelor ORCDli ARCAI c)Dac! punctul E este diametral opus punchrlui demonstrali cl AD llcE. , d) Cercetali da06 purcteleI f , suntegaldepirratedodr€apbCA I5. in cerculeQ. rl, tAEl ti tCDl su;l diamerre neperpendiculare. Dacd Loitt,lotil, \ de M s N ti M, N e (..,{r), demomtrali ,VD ll ,VC Concluzia ci rimAnead€vtrratli l, 1 CO? dact 16.ln ccrcule\O, t). lMLl esreud diamerru. lOAl lOBj, unde,{ +, si ,{, R e (M1{).Prin I ti A ,ducem..coardel€ parsl€letp01 $-tnsl (undep gi S s;t in senriplane opuse detenninate M/V,isr p, p, R, S € /). de

32

Dernonstrs(i: [Pg] ! [X.I; b).m (PO = m (,$n);c) Purctele P ti I sunt a)

ice fat! de punctul.O; ls fel punpteleI li n; d) PatrulatamlPqRt est€

'

C, OREAPTA TANGEI{TA CERC INIR,UN PUNCTAL CERCULUT LA

l?. Fie un cercd(O, .) ti ,4 e 4 DreapBa continepun;n ,{ ti e3terargeDt 8 a Punctelc qi C apa4indrcpteia astfellncet [t ll . Vq @ + q, r) Denonrbati ci eiunghiul.roc eitc i3opcel, b) Pr6supmend m({rOC) = 90o,calculalilungimer,C cu sjutorultrzei r. c) Presupuend cl fi(<ROC) = 120", cslcul.ti lungim€a OC cu ajutorul

It. Dreptele r, c runt t ngent€ a, cerculti(O, r) ln punctel€,V, P, urde M. b,Me c,Pe a (f\8,43).
Dactr n d = {Cl, b .]c= IA}, c Aa= l8} qi CN= x, AM = y,8P = z, a

i pcrimetru! triurdiului lrc

ln fimc$eder; y, z. (Cercrie senume$€
se num€{t€ ,,t iunghi

iffcris:' ln hiunghiul ,ArC, iar triunghiul lrc cercului4 )

t lt . 4 3

19.Pcrimcrul lrlui triunghi,48C ert. de 30 cm; ier l.tu.a [8C] arc lungimeo B cm (ng. ,14).Lsiurile triunghiului,JBCsunttangente unui cercf. Iature[,,{8] y' ln ploctul ?J.Crlculali lungimed ,,{/{. Egcnta clrcului m. Dreptele t, ., d suntlsngetrte a, corcutui/(O, r) ln puncteleM, N, P. g. y e a,N e b ,Pe c,Qe d.Dacaanb= {A } , b n c = { B } , c a d + { C} , . = {D}, demoNtr.ti ctr,1R+ CD = RC + DA, 2f.ln ceriul e(o, ) p$.talp l ti , $lrlt diamctial opuse,Fie C € /. dule cerculid e IL A ,i R inte$€cteattrtsngcntsll C respectivir D gi E Dcmoffitratia* DE-AD+BE| b) n(<DOr) = 90ei ^) = ACn = qC e-3te dreptunghie,

MON

und€ {Ml

ODti {n

i OE.

JJ

I

D.MASURA UNGIIIULUI INscRIs INTR-UI| cERc e(O, r) ltim ci.,,, t, C e A. Decd m(<".{OB) egalt cu: €ste A.n cercrl a) 4do; b) 90'; c) 120o;d) 180', calculati, fiecar€caz in parte,mlsura ln l,,:.ghinAACB. eQ, /), ltirn ci M, N,P e e. Ddct n(<MNP) €steegali cu: fl.ln ceJ{xtl r) ?0"; b) 45o;c) 90'i d) 135',ca1cu16{i,fiecar€ ln parte, in c6z misuraunghiului MqP. Cercetelt daci intr-unul din aceste cazud aveo: 1) M, O, P sunt coliniarc; 2)MO lop. O egal,cu 2 cm.yim cdpunclele qi I suni ,4 f lnt -uncercdecent.u qi raza diamr'ftalopuseti C apa4inecercului.Si searatectrdac[: a) m(< C,rr) = 30", atun.i RC = 2 ctn; b) m(<clB) = 45', at'1trci = tBq qi Co LAB. LAq 25. Punctele distincteI ti , apa4inunui cerc/(O, /), lB punctulI ,ducem" tangenta MN la cercul4l lnrrc M ti 10. Cslcul&lih(<M,At) g m({lr'1r), dact m(,18) de:a)30";b) 4!"; c) 90'; d) 180" €ste 26. Punctele distincteM, ,V,P, P apa4inunui cerce(O, r\. DacE ! PN *i MP PP -Lntlr', demonstrati ci: a')tPl,4 = lNQli b) PuncteleP ti O sunt simetric€falA de dreaprsMN; c) Medianatriurghiului MPC relativdla$uii [PO] e$leinctusA segmentul in [M/q. (Patrulaterul MOIP se firmelt€ ,,ortodiagonal" deoarece 6re diagonalele perpendiculare.) 27. Atcf,leAB $ BC, slecdrormesurisuntd€ 20ogi respectiv 60', suntincluse irnr-wr cerce(O, i). Calculali: a) mllsurdarcului,{C, mai mic decatun senic€.c; b)- mdsua srcului AC mai mare decat un semiceaci rn surile unghiurilor c) triunghiului,rrc 28, Pe un cercse iau prmctele,{,,, C, , csres€ succed sensopusmilcdrii in = 110";m(6-O = 5o'; In(6]) = 140", aceloiunui ceasomic. $tiind cI rn[i]) calculali: a) unghiurilepatrulateruluilrcr; b) unghiurile pstnrl,rteftlni fonnare diagonale larurile de cu ABCD. 29. Fie un arc dE .er. AB. Dac, M descriearcul 78, demonstrati tbate ctr bisectoarele unghiurilor.,M, suntconcurente lntt-un punctfix. 30.Doudcoarde[lt] ti tcrl ale unui c€rc au un punct comuninterior cerclrluiEisuntperpendiculare. Demonstrali m(,iD) + m(rc) = 180'. ci 31.PrmcteledistiDcte,{, D, C,-B apa4in unui cerc C(O, r) ti se succedln sensul iovels al milcerii acelor unui ceasomic(fig. 45). .$tirn cI m(AR\ + tu(CD)= 180'. Fie OM I AB, rmdeM e (AB) ni ON I CD, Dnde ' lr' e (CD). Demonstrali triunghiuril€OMI qi DNO suna cI congruente.

34

'I
32.in triunghiul ,rtc, se $ie ci m(<l)=70',

-

< r) - 5 0 ..

a)Bisecto8rele ldunghiului, ABC, VA', tBE qi ICC' rr.tsecteazd cercul circumscris triunghiului ItC ln rqnclele l/, B' qi C'.' Cslculali mrsurile src€lor:

t t'. ei' . ii' ,,ib' ,tit' , i):
t ) lnI\imite triunghiului ,{tC, AA", BY, CC" ri.rsecteazd ccrcul circutlscris triunghiului ,4rC in mesurile a{c€lor: t.4", Cr", lEctele 1", t", C'. Calculali 4C' . ,1" B"C" , c" A". R",
33, Folosind proprietatca relativ, la unghiul inscris lntr-un semicerc.si se &nonslreze c6: a) Lltr-un Fiunghi dr€ptunghic lungimea medianei corespunzdtoare ipotenuzei d. €galdcu jumdtatodin lungimeaipolenuz€r. b) DacAlungimeamedisn€iunui triunghi esteegali cu jumitate din jungimea brxii cor€spunzitoare,atunci aiunghiul este&eptunghic. 34. Triunghiul,{BC est€insc.is in cerculd. Noldtn CH 1e =, {C'}. unde t/ e onocentrultriunghiului,4R(: Demonstrali dreafrs ,48 csreaxd de rimerrie cit H Fmr punctel€ SiC'. (Dac6intcrsectim cerculf cu dreprele ssu..t se oblin akc douapuncte8' rH H l.6pectiv,4'care sunt simeaicelepunctului H fali de drepteleC,, ti respe€tiv

t()

15. Fie lra utr triunghi.Dcmons(rali bi"..to"."u unghjulur,{ra qi larurii l,{Cl se inrersecteaze "i punct care aparlrne intr-un ccrcului -.dialoarea 6.ffi scristriun8hiului,{rc' 36.1ntriunghiul asculilunghic /irc', [,4,{'] esr€inn(i&sa relativtrtaturii [8C] g' e (BC)),it LAA' estebisectoarea unghiului -81C,unde,4" spsrtift cercului 4Ol circumscds triunghiului IBC'.Demonstrati <A'AA"z 4A"AO (AA'ri 10 se c8. e€sc ce|ieneirogonale) . 3?,Fiecercul (scalen) C(O,r) li A,4rC un triunghioarecarc lnlcrisin cercul f Tugentaln punctul,,1 cerculd intorsecteaz{ la dreapts ln punctulD. tC a)Cerceta{i dacn<D,4t=.{tC,4. b) Calcula! mnsurile unghiurilor triunghiilui ,{DC ln tunclic de mdsurjle r*iurilor triunshiului . at(
. a. rk€Airi;1 TAIlr:e\rla L{ qERc ,tiSA r ll. lI f i LlN nUf r c i FXf FFiO , : ( { l e l i r : U r t l i !

I
i

36. Folosindproprielstea relatira la unghiul inscrisiorr-u0 rcmic!.rc..,duceli.' t!rtele ,.{t !i ,rC la cercul/, ttiind c, A0 .- 7 cm, OB = 4 cm, und€ O cste E"rl cercului C$i t, {. € 4
J)

I

-.-."5

39.Fie un cerc/ de centru si razi O, - 3 cm.Daci (),4= 6 cm. calculal O m;sura unghiului O,.tr. cadrcapra esre 4d rangenta rriind cercutui a ,a [Or] a ce.cului !i segmentul inte [O,4]formeazd eleun unghide - _,l0,Raza 60".Daca,4B tangente est€ cercului ti OB= 5 crn,cilcula(ilungimea at Ol.
4l.Dteapta AB este tangenti cercului y' de c€ntru OliBznOB=6cm. Calculs{ilungimea,,14 = ltiind cn rn(< (),4_B) 4j..

42. Segm€ttul rangent cercului ln punclul Calcula\i [,4t] esre e n(.<AOR) _ -B. daci [,{rl = [Or], qndeO est€c€nrrutcercului.

43.Un cercC arecentul (J razadej cm. Fie,4un punctin plsnulcercului d, astlelincar O,1= l0 cm.Catculari: a)Unghiul format dreptete li,14 unOe de O,l Ree !iOBf AR. b) UnShiuifomral de dreapta ,4, li tangenta la cerc:lir rlnde CD e, C OA _ ={c}|i D e(lB ). ^ c) Lungim* segmentului [r(-]. 44.FjeAB qi la doutrtangenre cercul unde,, C € t_,_ ia d, Cercetsli daci patrulaterl]OBAC(O centrulcerculuit) poafefi: a) romb;b) pafat; c) dreptunghi.

45. Din puncrul .ducem,, I scmidrepr€le qj IAC, primd rang€nte IAB unui cerc in punctul s doua d ,, asrfel lficarintersccreazn C in punctele cercul ;istincteC c; !i D (C intre D li,r). Denonstrsli triunghiurite ARC \i ARD au ungbiurite

punctult. Demonstrali: a)R e C, b) n(<EBD) - 90., c) perperdicularain E pe dtezptaA( intersect€azA dreapra,( intr-un purct F, asrfel inca. [Ejq']= [t-t]; d) Cercurile/r li /, cu centrelein d,, respectivF si care au razeleegalecu ,_ ,1 ,Dii rcspc(iv Ff suntcercrtflldngenle cr(rcnoare. e) Dreptele !i la sunttangenre l, cercurilordr !i Cr.

46.in triunghiuldreptunghic lrc (mt{r) : 90"), [,r,4,]estebisectoarea unghiului rlC (,1'e @q)_Dnccrr, L4C (D € (lO) A'D cercul li apoi,,rrastrm.. C de centru,4si $z r - AD. Drcapta intersectcazadouaoarecercul in lC a d

F. PAIRULATERUL INSCRTPNAIL

47,Patrulaterut con\exABCD €steinscdsintr-un cerc (trq diagonalr). Calculali mnsudle unghjurilor ti C in funcliedc misurileunthiurilor; , li ;, lliind c6: alm (<,-1) l5o ii mr<D) - 860 b ! n rt , , t , 7 0 " J 6 , t im{ 4 Dt D8 l2 -. : c) ml<A) - 110"24'26" m(1D) : 130"1j,45,,j m(.r.4 m({,D) io.i in acesr qi d) ) Jb

.z ce propriegli au Iaturil€ ti disgodalelepanutat€rul\i ARCIJ?;e, n(<A\ + Acelea$ - dl(<D) = 180o. inrebiri cali ta puncold). . 48. PatrulaterulcoaltexMNpe erte itucris intr-un cerc ([Mp] diagorah). C.lcuh{im6sudle unghiurilorNMQ, MQp, epN, MeN, eMp, MpN,In Arf.t.tia de isurile unghiurilor MNQ,QNP, dQP,triindcI: a) m(<MfiQ)- 40.; d(<QNO= 7e; m({tr'O4 = 550; = 50o' b)m(<M q) n({Q/fP) = 20.; n(<NCP) = 100'; = n(<QNn = m(<Ne4 = 40a h atestcazce proprietetiau .) n( , ,<MNQ) lolile li diagonalele patf]ul^eru'Ju1 MNPgt d) n(<MNO = m({}r'94 = 50o ,i ca {{gl'lP) = 40o.AceleatilDtrebtrri la pullqul d); e) <MNe= <e|tp <Nep ti .yP ,L lr'O.Aceleali lntreblri ca ls punctulc). 49. intr-m cerc se duc dout cosrdgperpendiculare [,{r] fi [CD]. Fie M un F.ct careapa4inearculuirD careerternai mic decatun seriicerc.Demonstatic6 + m(<RMq = 90". c€rcetalidscl ac€ast[proprietate I'rnane ade;itn -1<AMD) M spa4iDe punctul dd srcului Cl carcest€mai mic d6catun semicerc. (Indicatie: aa! lfl - /8 n\( D ti anoievatuali itr triunghiut ,nD suma m{{RSD;-n({RDr).) 50. Peun c.rc se iaupatrupuncte,{,8, C, D carcsesucced sensulinveNde in Gs al acelordeceasomic. M, lV,A g r.spectivmijloacelearcelor7?, 62', 6D, Fio ,,i. DemonstralicE drepble MP tj rVO sunt perpendiculare. (Indicatie: notati fP n ,UO lR l Aiapoiin rriunghiul < R/Vo , ,n(<np^l)., 4Np evatuali m( 5t. Demonstrati bisecroarele cd interioare ale rShiurilor unui patrulatcrconvex se inteftecteaztr lDend unpatrulater (Iig.46). inscriptibil 52. iDtr-un cerc / s€ inscrie un triunghi --B.el ABC (VBl = Uq). Doun s€midlepte [,{r ti unghiului,lC intersecreaz, F-y, interioare laruia PCI rcspectivin M ti 1r'$i c€rculd restectiv tr! M, i iv'. Demoflstrali ci patrulate$l MM'Iy'N, este Fig,46 (Indica[ie: De exemplu,gendili unghiul ,mav' ca fiind unghiexteriorftiunghiului,.{tM) -.iptihil. 53.ID patrulqterul inscriptibilABCD, disgonlele t4q li tADl sunr iculare una pe bealaltlt ln puncruff. tie Et, E2. E3. f,a picroarcle lEpendicul.relor duse dir punctul E r€sp€ctivpe lshrrile [,4r], lgq, rcDl. Demonstraji patrulate.ul t, & .aa ci dr esteinscriptibil. 54.ln triunghiul,{AC, estepiciorulinillimii dinA pe BC,,it A'; 8,, C, ,tr, rcspectimijfoacele nlot IEq. lcAl. tAEl v 16tu a)Dernonstmli pat ulaterul c! l'r'C',,|i este tmpez un isosc€|.

din punclele Si Cr, piciosrele inrl{imilorduse I Ai (' pe 8, bl Ccrceta(i dacA ,{'8'a' triunghjului cercului circumccris ,,1r, ,4C. respecti\ apa4in 55, ln t iunghiul,{rC, punctulI/ esteortocentrulqi A', D', C' suntlespectiv laturilorlBq, LCAI,lARl. DscAA2 estemijlocul segmentului [ll,{]' mijloacele inscriptibil; Cercetali c) A'R'A2C'est€ a) m({,{rC',4J = 90o;b) P^rt at r\t1 apa4in cercului punctele !i C?, mijloscele s€Srnentelor resPectiv 12 daci [HCl rarl l?'C'. circumscris triunghiului lsturilorli mijlorcele mijlosccle in6llimilor, 56.lntr"untriunghi,picioarele . (IDdicaiie: detenninate ortocentru varfurisuntpurcteconciclicc'/ d€ segmentelor !i 54qi 55.) rczultatele folosili Fobl€melor

&stn nt lor ldluilu * hijl@.lc mijloel. ') cmul cinia li ap!4in Picio.rclc i!il!mto.. ..tar nout Puhcte dctcminar. d. orio@nfi ti larfuri'c riunshiului 4 nunc$! .€zcul tai b.le et.nt altiunsrillui d!1. (l.ondd Eul.r(1707 1?81)a adt un htt.mariciln. lirician ti !5rrcf,on ellclian.)

38

[. RELATI METRICE

s'sffEiY: f*eHAT?o'Sf'*"'
lD 6gura47 s€gmentete [,{A] qi lCDl au Iungimitede 3. rcspecriv cetrlimetrj. 5 18 . Irportul tu.Dgjmitor €sre,eriderit. ]. S< tor prescunen4 si fpunem. 5 ".. cl taponul ior esle:, pritr rrportul e doui DeJikirtc. rgmente inlelcgemruportul lungimitor lor. -=; F^ J. : ,

rasumrea segmemelor. cu conditia ca &endoua segmentele str fie mlsurate cu

riratea de masure eare ates_o am p-n" fc

Raponul a aloui segmentenu aepinde ae

ffi
I rs.+-

.1

de:,4, = 3 cm, CD = 5 cm, I'F - lJ cm, |< Gj, - 25 cm. Consrartm !2 = !! . *. r-adevdrt =-:1. deci lungimile i celor "e CD GH l-u segmmteformea.re propo4ie. o Spuorm ca pr,.u ,ug-"nr" sunr propo4lonrle, drci _ .D-eJini!ic. bgimile lor repreziotl cei praro t€rmeni ri uoci proportli. Teorpp'i 1t parrl€tetor echidistrnte).Drct rDii muke prrrl€le alermlni pe o secrnti s€gmcntecongru€nte,stunci ele detcrminl pe orlcare r.rntt scgmenre coDgruent€. Demonstralio. Fie a I n ll c ll d ni{re drepte paraleteqi dreapta,4D Drimd GrDtli. care inteBecteaze dreplel€.t, /r. c. d respeclivio punctele,r. ,, C, D fg.48). $tim diD ipotez| ct AR = BC = CD = lc (a- not"t f loi "o *: "o.one).. doua.serant! enunlul din teoisnei. -e.*"

unitrte de lurgime. -ceaqi acum paAu segmertecu lungimile Fie

:

YioT I ": 1r" , trebuies! arltiLn cr: [,4'yl e tB,C' l = IC'Dj.

Atunci,cunotaliite ;;

?o

_-

Fr3. 48

Considertrm drept€l€ ,4'M, B'N, C' I, panlele st dreapta D (M e b. N.€ c, A Pea . S, tlemon$remci triunghitr.llcA'Mg, B'NC'. C'Pr', suDtcongruente. Din paralelqgjamele ABMA', RCNB',CDPC',.arc s-Nu foft4t, rezult. congruen(ele de segm€nte: <MA'E'= <NEC' = <PC'D' Ful = t8?l = IC'PI. De asemenea, (unghiuri cor€spondente)<.A'MY = <B'NC' = <C'Pr,r' (unghiuri larurile qi cu respectivparalele care nu sunt supl€mentarc datotitd congruenteiwghiurilor corespod€nte/'t'M, dC'N, C D?. Din congru€n\d tinllghivrilor A'MR', B'NC', t'PA rczultal4'R1=lB'C'1=l('D'1. q.e.d. Obren'aFie. poatefi $i p.rpendiculartr d, b, c, / $i Evidentci dreapta D' I pe atunci paralelc ,4'r'rcprezinld drstanla chiar dinrre conseculi!.e. {i dreapta,4D Dar poate perpendiculsra fi comund atunci,4,= * reprexintd distanls dintrepsralele.. li Aceasta expliciSidenumirca sedi uneori cate acest€i teoreme.

! 2. i i:OfiiltM,r.t L{Ji M,{Ld:s' 1) trtl u l ,l j r l n rrra d ;! l :r1 r,i l . !nqi i ri trnrhj j rrrrmi l | rr lilr . r 1r !.n rrrtl ! f' rrj (i i t,)rn l f, .fl rl rl tL,l ourl

AN (fig.49,. Trcbui('dc antrar == cl utt

Denonstrutie. aiunghiul Fie ,4tC in careDf ll ,q und€D e AB, E e AC

AF Demonsrrslii. vom facein cazulin care o = t!.L

unul dintre rapoane ehrerslional.Sa prcsupunenr +=+ Sa impe4im .DB5 "6 segmentul[,18j ln 7 ptr4i congruent€ plin puncteleDl, Dr, ..., D6 (fig. 50). vom avea deci lA Dl E tD p2l = ... = tD6rl.
r'Thalca gFo d. onsi,. fcdciant 4r. fondaronrl dir Mil.t (sc, 6 i...n.), filozof ti @r@ti.iar ..$.oliidi! !tl.l'. Ela In'lid @ru figu'rlorRrieds. I r aribuir tsr.ro c..ipolll! nbel.. Cmaom l.gend.i, rhol* Fa Ecur el.btu tnn ilaltmlor FrrmiJ.lor.gipren.. urjn?hd !hbR'. "ndru'ad r.ltom !r F rnp(!'orat pe@nL.tuporniirdi pnn prc!.d.@ ecr'Dsj LjcmaE di. sbii J85 1...n.

40

.

Fir.49

'

.";'

:

)"' Fi& j0

r.p€ctiv l!

ll ll Bc. aD6a6ll Apficeadteorerrrr rGuu pd.l.lelbrechidi.o*",ot1ir"rn,.fji ; pe.rlrEror €sflo$nrue, oblmem:.[?{Erl 1r,ij _ . (si ca -. = lEtE6t LE6q. . ob.ervrm 4,1-Z=-12,6u1 1p1' AD, adicl = -: DzB 5

Coosidcdm prril€lcle p'j,n Db D2,,.., D6la BC, careintersect€az! lat0rs [,tq punctel€

Er, t2, ,..,E6.Deci,in figurt von ,vea Drfr D:8, ll

...

DR = D2.Dcduccrn t = ,r.) fic l.Dl= * g ,{Er= 2k2 ca Rczultl ce ti ,{Er=,r, Rczulil I +g = DB 5 k s t ' = ? n = 2 . D e "i AD --a E .
5!5DREC

q.€.d

ln Soncfrl, dlcl ln'loc da 2 ti j .lt lvea numqele Dshralc ti m ti ,, oentuleilo .celF i, Obrrryal€.Aplio&ndo proprioanca popo4iilor, AD itecand de.la
*'*, AD EtDR= AE , /E_EC.occi /.n tE

AE DR EC

c.rc pootefi scris! concluzia teorcmei tuiihates.
er|reproporito||ate. multc 'II11'.1D'", drcpte parrlelc determinii pe doui secante

;E_::1.

Acc$rs eite o alu form,

Dcnont.ra/a.Fi. allbll. ll/p.rru dEptep$elclc li,{D ti,r?, doui secante fc irlrencd..zi (,{. ,t' e a $ D, D' e d, - fr$ft Sl. Trebuiss6 demoDstrrm c,
E I. LL' =Ed=dD

lchiobrtrdrot ei: = mcziie -*, j11ll I "*1 6 fr s.u, # :F primapinc a dubFir€g.lit{li o fo;r derhoDlrlatr.
1 l -t----t.\

5l, r), Aplich tmrcma Thstcs tsiunghiut tui tn ,t,arc,:4+=,!_'.!'. Ot. = Faletogsrnele,{rrrl' BCqDt rqakn A.R, ,r. c6 Qi ,";:: ;;, ".'Jl, ," r--"--. AB = lf

Conrid.rtn A'CrllAC, nnde Cr€.CC? ,t notlrn.t,CrnRl={rr}

: t'-

i\,*---.
-.--'1..---

It
. ):__,.,_

Dacevom considera psralcla 8' la RD. print -o demonstralie din similsri se $ ,=:= aiunse la: -" , care ne coDduce la tirul dc rapoane egale R'C' C'D' AB BC CD A'R' R'C' C'D' q.e.d.

Problemit re?olvrti L Fie 1) un Punct pe latura [,{r] a unui trinnghi ABC in care A8 "--3 cm ti lC = 6 cm (fig. 52).Sestiecn,.{D 1,2cm. Paralela prin D ia tC i tersecteazipe ,{C in ,'. Str se calculbzo lungimile segmentelor[,48] qi [ta].

Fig,52

42

AR = 2,4cm. Rezulti im€diatcn EC: AC , AE, EC = 6 _2,4

Rezolrarea. Aplicind aeor€malui Thates in triungl ul IJC oblinem: lD=AE AD_A E . De unde, scotandpe AE cs Al patrulea proporDR EC "u u AD AC datete ioaalt AE = 4p::!S iJ ocuind cutros.ure. gtuimr,{f =-!:3:q cm-lf EC = 3,6 cm.

3

P r o b l e m i . r e z o l r a t t 2. Sl se demonstrezeci intr_un trinnghi o birectorre pe latorr opusi doui segm€nt€ propor,tionale cel;rtte cr -deterrnini doui lrturl". Denonstrulia. lie. in tiuntshiut /rr(. UM bisectoaresunghiutLriBtC (69. 53, a). Fscemo ,,construcli€ ajutetoare,.!iglume: paraleladin ila Ml, care

hrersecteaztr drespta.4C ln, ({ig. 53, ,). S-afo.rnatastf€ltriunghiut ItI, cire pentru c* n(<ABL\ = nr(<BAn _ slterne.ifteme _ .se insosc€l,i apoi. =-'-. n(<BAq - [,rM fiind bise$oare. de alri,parte, pe 4<ARL) m({rZC) _ =nlt(<MAa) tlll=lABlQ). corespondente !i apoi m(.182C)=! m (<BAC). Decr

Aplicdm teoremr Thales triunghiul lui in = a?Z: ffi ff. Tinana ^ a" ""^ 9L= 9L suu !L=1! ---: . ceeace exprimi rocmai criicluzia I t), putemscne
MR AR MC AC

Fblernei.

;F I:).

Propunem i gtrsirea proprietqi Cs,,ten decercetare.. unei aserninitoarc penrru *terior t,{z dinpmbtema precedenri 51,b).se;a srsr ifis. ;f,.1? Trn.':] = (uDde
jZ: N esle rolerseclia bisectoarei ungbiului exteriorRdZ cu dreaprd

Recifioca t€oremci lui t.h.le!. Dacii o drerDtjt det€r_ lini pe taurite unui tliurghi icgmenrererpectir proporliooatecu rreste bturi. rruaci rcerstl drerptA esle psrsleli cu ccr d(.-r treia laturn a iiunghiulIi
''Acden prcbf@i €stecunlM6 snh dentnn ^ d. t .ma oBecbatu,.

43

"N
trg 5a Prin ..respccrrv in(elcge sc ..a$zare arcmanAtoa' larwi adica, Vc = lL. rU ca in {i8ura 54., tr nu /14 = IC. ., 1n';g*u 54,,,. MR AN De fapt segmeniele trebuies, aibbaceoa{i ,,porilie" fald desecsnti. D?mostruliu.se Eie ce {{- =:1!- (fig. 55). Sc cerest demonstrlm ce MB NC

Frg 55

,/N llBC. Setoloselte pe metodd reducerii lbsurd{i se bazeaztr faptulcd existi la un singurp rct caresAapa4inl segmentuhi s!-l impsltelntr-unmportdat. li Presuplrcm ctr &eapta MN nu ar fi pamleltrcu l&tura lrq e hiunghiului ItC Atunci,ar existstotuqi paralelila [8C']csrestrconlini punctul Fie MP Mo palalellieeAC, P * A/).Conformleoremei Thalesar rezultactr aceast[ lui A]TI AP ^ .. . AIIT AN AN AP MR PC MD NC NC PC ce estoimposibil, intrucel diftincte pol lmpi(i in scelaqi nu doudpuncte raport un segment dat. Demonstrarca t€oremei Thales cazul€poertclor rcaleoarecare. lui iD Reamittim ci un rulnir aalional eite un r&port de numereintregi. Scris zecimal,un numtrrraliorlal are fie un nudtrr finit de zecimsle,Iic, daci sunl o infinitate, perioadi. oxistili numer$ pot are Dar reale ,,c6re fi figuatepeaxa",f?ir! si se po&te scrieca un rsportdc dumetci!tregi, Daci am lnceaca l€ scriem sI
44

:i:rmal, ele ar aves o iifinitate de zccinalc, !i nu au perioadn.Acesteasunt :ierel€ iralonale. lntre oricare numereirEionale d * } exisri cel pu{in un numdr ratioral /. iremflu:Fie:a 2.718....i. |,060 ../ - 2.9fi a <. < 6. Bincinlcter nu exisrd c, r: .rnsurnumrrcu aceasrh cxemplu: 1.05o indepiincfte,i Dar Frofrietarc.de clt :l.e intre a ti , nu existtrniai un numdr ralionol,adici oricarear fi r rallonal cu :y.prier6lea < a indcptinettelr proprierared < b. {i oricarear ti p ralional (.u r r ,'npnetatea <, areQipropdeislea p < d, atuncievidenta c, / -b. Putem trece acum ls dornonstrarea tcorefi€i lui Thales in cazul general, :,rzindu-ne pe valabilitates ei i! cazd cand urul din rupoane estemional. in rriunghinl ABC f'e trt: llBC lD € 4E t. L e G ( \ I $ f r = u . n , r l, '^ ar.onalrfi8.56,. r ralion.ldsrtct Fie Incdr r<,,de1.;,< 4L saLt DB<,cD.Si r

rcienin punctul D' pe (AB) sstf.l in at tb, .- r . DB. El se va afla inrre ,{ si D. :i-.em prin D'alreapta1)'E' ll EC. ptin urmare, esteintre,.4 ]i. Av€m deci -8,

AA =+ AE' . + DB EC

:.J.netat€a cd r < Fie tt < 4, j

jg EC

EC

Purcm dfirma onc€jrumar < AD are deci ca ," !t DR

deci . E(: <,4r'. Lrdm punctutf I astf€linc6tp. ,'C I

.{I r, deci

r-re inrre ,-t ti f. DucemDrt r ll B. , deci DrE ll Df, deci D, va fi inrrc ,, si ,. n, *.on""p.{ verifice$iinegatirareap< oeaici 4= {{

EC

DB

DB

TC

qed' ii r t .i .rj...rr.

Pcntru un inceputre considerdm cazul particularsl s€gm€ntului [.,{r] ,3 =1,1 cmr, din figura57, pe carelrem sn-l inrpdrlin priDtr_un punct .l in

45

tM 4 . 4 ^ ^ raDonul '1MR1 problenta revine la a lmpdrli scgmentul [,{t] in 11 pt4i egal€(4 + 7) ;i de a fixa punctuldepirtatla patrudiviziuni de,4 li la 7 diviziui de B. Pentnraceasta considerim,dupSvoie. (8-r o semidreapte cu origineain 8, diferili de (tl. Ne fixrn1 un segmentde lungime constantitI = a, pe carc-l pundn cu pe (,8r. De.i 8y = l1 a. ajutorul compasului 11 ori in continuare semidreapta de Considedn pc (8i punctul P aslfel hcat I'P-4.RT 9i dircem PMllvA (,,1., (,1-8)). € lui'lhales Conibrmteoremei
Fig.5?

AM4 B M B P 7a1 ,4V W 4a 4'-- MB 7
punctul,,interior"careimpartesegmcntul Deci ,i, estepunctulcdutal.EI se numeqte in rapo ul dat. Pe dreaptasupoft a segmcnlului[,,{rl se mai Sdsqte un punct -|r'(situat pe remrdreapla ongrneain ,'l )r cdrenu conlrncRl u.,1"1;n.u, l1l = 1 prn.*1 r cu NU "l se nulnelte punctul ,,exteriof'care impane segmenlulin raportul dat. Gnsirea puncluluiy'y'se faceasenanetor, numri cI alegcmputrcnrl,/ la 7 I = 3 diviziuni pe (a't (fig.58). DucernapoiPN ll vA (N e RA). semidreapta

Frs.58 in general, dacl dorirn si gasirn punctul ,,inierior",l-t care si impant conslrurG segmenrul [,4r] irr raponul 41ar.r-N"). fuldm pe semidreaplu (tr de /r+, ori un segment luDgimeconstante de tf=a li,,mim" divi' ziuneaultir4n cu purctxl ,.r. in lriunghiul trl,-{ astfel format,ducem" prin divi' ziunea a (l,) .r pamlela la /1, iar intersectiaacesteiacu [,{r] este punctul ciutat. Daci dorim si gdsim punclul ,,exterior",unim diviziunea (,7 a)-a cu extremitat€a,4 segmentului a kAl li ,ducem'prin a (n ) a diviziune paralelala ,/,4, iar int€rseclia acesteiacu s€nidreapta (r,4 estepunchrl odutat.

46

l.Un segm€rl[M,U se irnparle i4 ptr4i coogruente. i Iic,-,l, r, a'Si t) r.:ectiv al 4lea, al 6lea, al Tlea li al I l-leapunctdediviziune. Calculali valoarca
AM,.BM AN RN DM DN DN NM (,ry L'M CN MN DN .AM DAI' . AN

2.ric l.!al unsesmenrv e d8t. Daca11 csre: ]. *r.,r,r, &4, u, ri tvlB ' . i .u1.u1o,, -l{4 <
5 AI]

AB "' n

4..ol.ular, I44 .
AR

d l L r a q- U4 =!..r1.ur"ri J4., i/d. 6 AB 13 -'- -' \:B ' A R' !! !!!. e'193g6-{@ = a, .r1.r 1"1i BA 11 - ---' MA "i MR' ''

l4! 49 r', Du.a = {.""1.u1,1, .; !4.
AR b MA' 8A J. Not,m lungimile segmentelor llrl si [C.D] respectivcu ,r, fi ,l. Calcutali r - 1edrcgrrcnrului Dlda(e l'l ll cm ti l( a2n3n :_;o, -=-. rr c) _=_ nz 1. fie,4B - 16, 8 dm. CelepMcr€ difcri.e, inrerioare segmenrutui [/t] existd! .:- -npand rrpom,r, a in ar I r ut ]: cr I : ar 1i preci,,atr. fiecdre in rn caz 4444 rE-: .are esrepoziliaacestor punctefa(ede nijlocul regmentutui [,4r]. 5. S, se .,construiascll" segme[tu][,48] (.-tt = t0,5 cm), punctele pe inacrioare . .' .dr<re-l imnarl.a re\pecrrv rafounelc: in | : ; fl .2,.2.t

t:

t.4 n ,ti rtrc r;v ;

::3ciza{i,in fiecarecaz, care este pozilia punctelorC !i D fa{d de mijlocul ,1--..:!lur LlBl.

47

6,Fie C € (,1r) astfel ini,t

'lC=L

AB. a) A cata parte din

/ daca C este: lui lcrl estelungimea [,4q?; b) Aceeatiinhebare L AB; .) Dar dzc|AC Este dinAB2 /' (,4r). Notam,4M=.t. D€terminali d. f. spglrcntul Erl arelungim€a Fie M e cu ;,'.61114 "s 69 sg11 " "3iL1 MR
.^ I a)u! -' I -J I -' I I 10' ;' I t , ,, b) !; c) cerc€talicum variazavalodea

numencn aranonului ff?
cu 48, a) Segnentul[,{tl culB = 120mm seimPfie in pe{i propo4ionale trei 30 mm lungime. Aflati lungimil€ celor trei ptr4i segment. date, de 14 mrn, 16 mm li ale segmentului [,{t]. b)Ac€eaqiprcblemddacL-lt = tt ti est€lnpe(it in Patrupirli propo4ionele cu segmentealo ctuor lungimi sunt o, ,, c, t/

punctul a) Fie scementul {,ea} cu ,! B = 5 cm SI sedeseneze f. punctul N astfel lncAt De .semeoea' ll imparteln raoonrl !{-2
MR5 NA=3. NR5 daci,4B = 8 -''', b) Aceleali c€rin1e

AM MB

3 . NA 4 \. NB

LUI THALES B. TEOREMA

Mr' 'lo.l,atura [lr] a triungliuluioar€care de ItC esteimpd4itA punctele astfel congnrente ca: IAMJ ' lM M?l = tMxM)l= lMP\ M2,Mr in patrusegmedte htuta ftC] resp€clivin -lr'r' prin Paralelele Mr, M?ti M3 la latura[Bq inFlsecteaz-A cn: /v, !i tr'r. D€monstra{i a) [tNr] est€ftediani in triunghiul lt&; b) [t1V3]este medianiin tdunghiul Crir'r; c) [tlr'?l estemedianiin tdunghiurile.4AC lr'rtr%' !i M,\'P,l € (r0q, t e (MP).Dacils llxP ti \'llin triunghiul A)AM = 4, AN= 3, MB = 2, afleFBP qi MPI MB b') = 5, AN = 2, RP= 3, afla.tl tl MPi AM = 4, afla|iAN, BP li MP; c) AM = 6, MN = 12,MB d>AM:8, MN = 14,BP=5,afls|iAN,MBqiMPt e, AN= 6, MN - 10,I'lB- 2, ztlaliAM, BP qi MP; D )4N-3, MN = 8,BP= 5,a 4iAM, MRll MP

48

12,1ntrln *rivl ARC, M e e4, MN ll BC, N e (lO (tig. 59). lo tsb€lul or flguleaz! lurgimile diferitelor segmenr€ figurii. Copiali lu caictele &l€ tabelul de mai jos gi completa{i(pe orizontaltr)cu nulnerelepotrivit€

A BI A C I A MIA N IMB IN c

'4F Fie ItC un triunghi oarecare, € (,{r) ti X € (,{C). tuntati cI M l rC, ltiind cd: z) AM = 6, ME = l0, AN = 3, NC = 5; b \ A M - l. AR- 7,A C = 21.NC- I8; c, aR = 7, Ml = 2,AN = s, NC = 2. Purctele Cr, Dr. Er, Fr apsrlinsemidrept€i pundele C2,,r. 8r. - 1.1, ,r. [,{-x. Fa 62 .parlin sernidreptei . (lA, + lAy). lAy D acAlr l = ElCl= CrDr li -Dpt=E lFt=o g, ARz=B2C2= C2D2= D2Ez=E2F2= F2G2=

t) B$,ll c p,ll DtDz Ep,ll FtF2i ll b) B1c2ll c$2lDs' (,4, Ii a) Fielrc un triughi isosc€l =,{C = 8 cm).NotnnD € (,rB),i € (,1O, .sdel lncetlD = I cor $ lE = 2 cm.Demonstro$ mediana ctr [-F]

€ (,{t)) €steparslell cu dreapta DA b) Ace€aii cerinflpentru .M|l:,lB = AC= 6 cm, AD=2 ctryiAE=4 cn ,4BC punctete r. ,4r. ,{ -f6. Pelaturil€[,rr] {i [,{C] aterriuDghiului considerem ,r. {i respectiv ,2, 13,ra. rt, A)Dac, ..(r8r ,tf z ll A8t ll A4t4ll8C AAt = 2, Aiz = 4. AzAr= 10, ll = 14,A$ = 12,Aq = 3, .alculai Bpz, B ti 8rB B 2,3, a, aC; = b) Acelgaticerinle cazulln .a& A,11 I, ArA2= 5, Ay4! = 7, Al4 = 9, ln = E, A&= 4 .
)

Ar A2,Ar,,4a.,45 spa{in dreprei astleljncfuAA2-4 cm.Az4r= a a-'17.P:]dnctele cm, 445 = 3 cm. prin scestepuncte se duc drepE paralele cfr, 4y'4 - 7

i int€_$ecteaztr o alreapttr lepnialeltrcu a lesp€ctivln punctel€ ,2, ,3, ,4, t5. , ,1, afle h],n9inileBgz, Bz4,4Ba, BaBr,ltiiad c^: i) rlrj = 48 cm; b) trr2 + - a= 20 cmi c) RlBa- 828!= 5 cm.

49

18.Semidreptele ti [Ot sunt interioare unghiuluixqr, iar LOz este [Oz interioar, urghiului ror. DacA lr A' e lOx, D 9i R' e IOz,C ri C' e lot, D ti D' e toy ri AB ll A'B', A BC ll B'C', CD ll C'D' , afiAci OA OD OA OD at ot oV= oD'i A,+= DD IiJie ,qpCO un panlelogram||lldeAB ll CD si FCI diagonalS. DacA Pe (Aq, PN llCD,(Ne AD)siPMllBC,(Me ARr,a,Inci ll BD. MN punctulM !0, a) in paratetogramul ABCD (AR ll CD !i t-8rl diagonal6), apa4ino (DC), -/VP tD, undeP € (tC ), faturiilADl. DacaMN ll AC, |Jnde € d ll PQ llAc, DldeQ € (AR),at]..x,ci RD. QMll b) Amlizali qi cazul cend,4tCD un paralelogram este co4vex oarccar€2l.Fie tdwghiul ARC qi M e (tC). Dreptele Mff ti MP sunt paralele (Ne(AC), Pe (,4r)). Demonsta{i ci respectjv cu dreptele lttilC NC PR AC AB 22.1n triunghiulABC, M e (rC). Paralela prin M la mediana [,4,ar], e @Cn intersecteazi dreptele li ,aB respecri! r f' r. Demonstrali ,4C in cd Ut lungimilesegmenteloi qi [,4r'1sunrlropoqionale cu lungirnileIarurilorftC ti ktl IABI, 23.In lrillnghiul,4BC, D e (8C) asrfel fie incat*=! g.und e { F } 53 1 1;n.61 = fl. .ulcutalr 61 !2 E A sFC s f n . r(.
ULq

Oaca e eqOl, t

d

24. PunctulM apaqinelaturii (,{t) a triunghiului ABC. DrepreleMN ti MP pamlele tC ti,4C (N e (,rC) ti P e (DC)).Pdn P ,,ducem" suntrespectiv cu PQ IAR,(Qe (A c)). a) D€monstrEi punctele g suntsimetrice demijlocullaturii[,{q ci ly'li fald b)Sd se calculeze lungimea segmentdui [XO] cu ajutorullungimii latuni tr6 - g u rrnorllrlui lL = 7. MB "i c) in cecazpunctele si q s€confundd? /V 25.Punctele si F apa4iD D laturilor(,4t) 9i (,4C)ale triunghiului .espectiv ,tsc aattel i\c 4? = *& = k. FieE' e rt, (, intret Fi E'), cu EE' = k BE qt DB EC D' e CD,(DhtreC { D'),.n DD' = k CD. DemonsfafcApurctele D',,{, 6' suntcoliniare. i26. Un pntrat,4tCD latumde8 pairr!€le caietdematematicit. are de Folosind punctulM pe diagonala numairigla si se gAseascd L,tCl astfel'nc* !=1 A C8 lJ4 = 1 a""1u";1o"ro 6""6 'A C4

50

9t, Cu notaliile din figura 60, unde MN, pe si BC srrnt paraleleintle elc, j.:.:-nindti lungrmile I siz. ,.

r1g. ou

!ig.6t

28,Fiinddare segmenrele figura6l sa seconsruiasca segment din un -L\rtel ( , ::. Aceea{i :'-i: problemA penlru, 6 cm. y - l0 cm 1i . tfcm. 29. Se consideritrei semidrepte tele [O.r, [O, !i loz, pt]I.il A, ,4, pe lox, B pe pe [Oz. Pamfelaprin A' ta AR jlrte:.secreaz| ,'. ii C pe [O] in t, qi paralela din ,, la J,- itersecteazipe [O.rin C'. Sii se demonstreze C,A, ll AC. .A 30.1n ligura 62, drcapta MN care este paraleh la ,C se intersecteazi cu :!: rngirile latudlor [,4r] qi [,4q aletriunehiutui,4rC in M 1r'. !i Sl se demonsheze ti i n ci ^"."1 "^ n1L=lL. AB AC

Fig. 62

Fis.63

tl.t)Fie tdnnghiul,4rC.Drcptele BC, C,4sunrintersectare o alreapte AB, de jir: DU,,rrece_ varfirile riunghiuluitin puncrele N, p prin M. tfig. 6Jr. Ducdnd n x I . R, C, dreptele b, c, peralele dreapta o, cu Mly',si apoio dreapte care,,trece,, d

*"ffil"#J*;:l"iT1d"i"#U*?'*,

f.?:i,'"

ruiMoetes'' (Me.cta6 un a rosi 51

prh /y' li intersecteaza relalia: acestedrepte in A', B', C', sd se d€monstreze AMBNCP. uemonstralr recrproca. tr us t c pe-=, 32. Fie /{rC un tdunghi ti M un punctmobil pe segmentul [rql. Secerelocu] geom€tric al punctului P e @ Lt), astlelincet 4+= MP aflat, pe figura datd. 3. Construi{i locul geometric 'I

33, Fieltcun triunghi.Medianele in [tY] ti [CC] se intersecteazd G. Fie,l/ mijlocul tAd) ii tomijlocul (6Ci. lui Id a) D€modstrali cn C'Mlr't' €ste un panlelogram. . 6C.GR ol Expnmaltvaloarea rapoanelor I' RB, cr, = c) DacI [,r,4'] estea treia mediand,arita$, prin acel ali Vt"c.aeu, "a ff ] gl, ICC' I. d) Demonstrali concurenle med|nelor LAA'1, tB 34.1n $iunghiul lrc din figura 64 a\/emMP ll AB, iar i lriunghiul ,{Cr.

MQllcD. BP CD .Bp +?t= i. CO sasearare ca Ea @D-=rtrBC

Fig.64

Fig. 65

35." Fietriunghiul lrc qi trei segmente in [,r,Ul,[tNl {i [CP]concurenre O. pe (tC), (,.{ li (.rr), ca in flgua 65. urde,tl, -fr'qi P suntsituat€respectiv C) Utilizandrczultatulde la problema I , intai in triunghiullrM cu secanta 3 PC oblinute,d€rnonstrati apoiln triunghiul ,4MCcu secsnta ti impklind egafiuJile rlr',

.AP .3t B MC N PB m M=t.

35. Intr-un triunghi ItC, bisoctoarcle unghiurilor formatede mediana [,, P celelalte doui laturiln punctele qi Qd e @q) cu latura[tq intersecteaza DemonsEali cePP lltC.
') Poblctu cai. cu.o*ut! sub d.Iwiea & ,,ToE@ Iui csrz". (Ciowni Ceva (1647 l?11

52

JT.lntr-un trapezisoscel, bazamare.cste egalt cu 7 cm, laturilenepaftlelecu .i:: cm. iar dmgonslele 6 cm. S, se calculeze cu merimeasesmenlelor ?i-:nrrate de bisecroarea uDghiului aj6rurat barei man pe diagonala opuj.

T ? ASFMANARi]/\ Privili desenele aldturare. doil€aa fost oblinurprin,,mtrrirea,. Al primului. I c ieamen4dar nu pot fi fecutesd coincitleprin copiereintocmai suprapunere. ,i din -: !.gmentcateune e do$ puncte primul desen segmentul uneEte care r:c._:ele corespunztttoare dirl cel de-al doileanu au aceeaqi lor lungime.Dar -r.r::rulacestor segmenxe acelaficu mportulsegmentelor unesc este care oricare L::: douepunct€carelli corespund de pildn ochiul cu varful urechii).iar (ca :+:Lrile dinire aceste segmenle corespunlAtoare congruente, purea s|rnl Am

Fr c . 66

s_ afirma cd, in cazul asemharii, raportul distanJelor misura unghiurilo, se gi :*,-azA de la o figurl la alta. Se spunecil aceste desene care,,se$seamdni,. sunt Plecandde !a acesteconstatedinruitive !i vorbind eriguros, am putea E':--e ci doutr figuri sudt as€menea dacd au aceeagiformtr, dar nu necesaraceeaQi Referindu-ne la liguri geofietrice useme ea, ara putes face uneie a::pLificiri: oricare doui segmentesunt asemenea, odcaro doud cercuri sunt d€.nea, oricarc doui pitate sunt asem€nea S, incepem definireaasem{n?trii cu r.iunghiudlor.
,,, i r,.')r)!i i, iI r ! t i! ii ' ,,r0 ?o rt!iid:itr t r ir r { lii! r ilL r . . r ! r nr . r . , ) l, lr f :r,t *rf I$ ii,ia rr r,, rjr trini ilr t,,.. rr\ff(t'r r o n {, ! r . ! r ! ( .

Canddnmo definili€, trebuie ne asigurdrn ci exist, obiecte se insa carestr lc--ineascd toat€condiliilecerute ea. Cu alte cuvinte, de trebuicsii arrtilmcI Esj- in cazul nostru, doua triunghiu.i dcsprecare se putem afirma c6 sunt cre.nea. Intr-adevlir, am putea afirma cl doud triunghiuri congruentesunt
Cuvantul,,drerarole " lin din linba latin!: rrriltu = d&b.n.a,

53

pentru cA: evident,au laturile respectivpropo4ionaledeoarece asemenea raponu mtsurilor lor €ste I ,si au unghiurile respectivcongruente. Da, dar daci uma: triunghiruilecongruente fi ascmenea, ar mai fi n€voiese folosim nojiuneade ar nu aseminarc-Trebuie dcci sA adtim ce existe kiunghiuri aseoeneacare nu sun: cong ente,$i aceasla face o laortnu u d!tntannril. O paralelAdusn : ltrlt,tritdln una dintre laiurilt nnui triunghi formerzn cr cclclaltedoun laturi (saucu ptelungjrile un tr;unghlnscmenei ccl dat. lor) cu

O plind obsefl'lie. lpotezateoremeifundamentale asentenarii aceeafl a este cu ceaa teoremei Thalcs.Concluzia lui esteinsemai cuprinzitoare. paralele 8C (P € (,-td)Denonstulia. Fie tritnghiul ,{BC }i PO o dreapte la q € (,{C)), ca in fisura 67. Irebure ardLtdm <A=4A.4P: sd cd

.Cr. AP-= AQ:= P^? {dr..0ri -. - AB ,4C BC La prima vederear trebui si demonstrim6 relatii: tlei congruente unghiui :: de tlei egalite! de rapoarte. Dar sunt mai puline. Dacd demonstrAn doud congruen!. de unghiuri, a t eia rearlte ca difereiF pann la 180" a sunei masurilorprimelo: prin tranzitivilate doun; de asemenea, dacil demonstrimdoui egalitdlide rapoarte, numa: rezulti ti a treia egalitatede rapoarte. Este deci suficientsn d€monstrdm 4 relalii.

I
Fig- 67

,t\
F9.68

1

/>

AO Din aplicarea teoremei lur lhales rezulta4+ AB A(: ' = <,, (rcflexivitate), =.1rr (corespondente). {,-{ {Pr nemAne aritatc; 4 de = l9

de alte pan

Pentru aceasta\cernQT ll AR lT e (BCl d

AO Bf CO+OA CT + T B ^ 1B AC BC QA pe cnutatd. ultimapropo4ie BZcuB0 oblinem ultimarelalie rsi ,COCT ,QA TR 54

(fig. 68). Se fomeazi astfbl, pc de o parte, peralelogramulPBTQ { de lui tPpl = tt4, iar pe de alte partese poateaplicateorema Thales(0I ll lB) !i

..

t-)hservalie. P'rtem si considedm ce r,l.:l3la P0 inlalnelte prelungi.ilelaturilor r-iJhiuini,4rC demonsdaliaremenein i,r: acceafi(fig. 69). Faptul ca triunghiuse -li lPQ.qi IBC sunt asemenea [oteazi {-\nic: 4/P0 - A,4rC. Notalia de A<-:nar€ este scmnul grafic (tilda),,-", :.l.-: aninteftc initiala S a cuventului : :)lit d I ie Daertprin interscr{i,r : .- nalclor rnui trapcz se !.duce..o :- ! rlri la hlle. ntunci latu.ilc ' :irrlcle ale trapezulri dctcrtniDi pc .r,r l)rraleln un segmcnr al cirLri , i !!(e intersrctia diagonalelor. Demanstralia. Fie ARCD t^pez]ul, tlrl !i ttq bazelesale, () intersecjia lr:rnalelor. Dreapta,4y'N este paralelala baze care ,,trecer! Wh O (M e @B\, ! : ,D( )) (iis. 70). Teorema fundamentaie aseminrrii ne spunccd triunghiurile,4MO qi,4BC a MO AM =E la lel' aDo v Lr'B' ^ \t) r l DC RC multe drepte paralele determini pe orice secantd propo4ionale, segmente :t::! =::.:!t3t pe baza proprier6(ii de

BC D\ - oN tzr' Dar.nrinfaDtul nrar ca

danzitiv(atc a egalitnlii, din (1) !i (3) .""u1q5 4=2!{4). iar din 14) si DI' "5 BC MO ON .^., RC B(: acelali numitor, rezulttr c, !i numaratorii suntegali.Deci MO = ON. Daci vom nota,4r: a, tC= b, vrem Fig. ?0 sd aretin, in plus, ci lungimeasegmentului { - nu d€pindedecetdc lungimile a !i D ale bazelorli nu de cele aie laturilor €}:alele, L4tl ti [r.]. Tol din teoremafundamentala asemdnidi, aplicate de data aceastape a latudlor lBOl \i tCO) ale triunghiului BOC, rczlulrt cI triunghiurile :'t -:girile ,. . ({,Es nr aqem en ea.deci+-+=Ltr.ton indopropoqicderivula. ocR(h AO a ..,40 adici -=::(5). sb- -+=---' ' .40+OC a+b AC a+h

55

_--

ln triunghiullrc cu paralela MO la BC, teorema fundamentala ssea yQ = 19, n$naxiine dat @ = --L . care,Fnand seanad€ (5),pout"fi ,u.e, de undeMO =

uu = 2ab
a+ b

f1

. ,t^

lMo) = LUM. purernscrie ML

2 Mo, decl

Observalie. Cand Thales, mlsu.randumbra unui bi! a cnruj iungime o cunostea care era infipt vertical in nisip, ti masurand umbra piamidei lui qi !i Kheops, pututcalcula a indllimea piramide, folosit.seminarea. acestei a

\,1.c\1t.ktL.t] 11r:.\sLl lritARti A llilt\cHrLRtl_Oft

i

| Am srdtat c:i existl triunghiuri asemenea, prin teorema irndamentah a I asemAnArii. Vr?ol sd gasimnilte criterii (condilii necesare suficienteldupe careI gi pulemrecunoaltc douetriungbiuriasemenea cares, nu fie nevoies6 demonsrri{D in I deceidou8etsalilali. Pentru aceashdami, prealabilurmitloarea: I ,,,.,,. l)ola trirrrrhiuri f/r'.,uxr ficrrr( rt;,, ,. ., , . ,,,. u r . r ru ., I " ,'r'lfa \nnr a\rrn(ur.,,trrr((lc. " I

^^,rll1notaliile figu.a Srim Cu 7l din ca:

aABct - alrc rrebuie artre," sd cr _X)lr,o,- ^ARC1i

I

/A^ 'f A

I

/\
I.

\
\

I
\ |

,f=\

/\

/

/

\ f-=-\ '8-:

/

,+=+=+, ,,+=+=+
1) <A '3 <A . <R'=<8. <C'= < C: 3) <A ta<A ,4B .2eB .4C ={ (i

| I
I I

D in| ) 9 i3 )re zu l cI q ,4 '=A ra B' =a Br 4C' = < Ct. tA lmpd4ind2)cu4rseobr,*,f = este li fona demonqrata. f,=i
C,*,.f,r..o- r". a. Iimm d!cn: /ar, p-p",ir,. ii. ii*."* iii.;; il;;i"#;;;i1;"lffotric ";"at ruad d'igxnedt c' L'*

I |
I I

56

I "" " I

I

T

T

lnaintede a prezenta cazurilede4semtrnaretriunghiurilor1r€buie atragem a sd $upra faptului ci ordines scrierii vtrfirilor triunghiurilor estede foarte importsnltr.Literele dir verfinile urghiurilor congruente tl€buie sll ocupe i loc in scrier€a triunghiului.De €xemplu:

<Az<M, <B-<N, <C = <P implicl
AlrCAMlvP(ti nu AABC- ANMP sa.u MBCApNMetc,l De ssemenea, laturileomoloagc (csreseopununghiurilorcdnguente)trebuie b tenneniai sceluilti raport,iar toatelaturileunuiadintretiunghiuri trebuicstr la nu.rlirtrtorii (sau numitorii) rapoartelorrespective D€ exemplu: dacil - AMrrlPinseamd ct: AB MN RC NP A C ,. MP AR NP BC MP AC MN

dt€leasemtrn[loare si nici AB - NP - ac elc.l. . MN RC MF
a dzul I d€ asemaoare. 1'eorann. Daci doui triunghiuri au doud ri r€spectivcoogruentejatunci elc sunt asemenor(fig. 72).

t\

A-->.'

ConclMia LARC - LL'R.C'.

FiE.12 Cazul 2 de asenfnarc Drci douii lriunghluri su cete un congruent si l|turile ce-l formeazii re3pectivproportionslc, stunci elb (fi9. 73). .seIneneN

I
A'C
Concluzia MBC - M'B'C'

t

Ac-

5'l

L:azLrl dc aslmarnarc. I T?otrnd l)ac| doui triunshiuri au cele tr. proportionale, Irtrri resp€ctit afuncielc sunt ascmenca 74). (fi9.

A'T AB

B'C BC

C'A'

,i\:"
Fig.74

AABC- AA,B'C'

Demonstraliile celor trei teoremeau o parte comunll. Anume: pe Considerdm semidreapta un punctrr astfelca [.4trl = [,r?'1. Ducen (1, prin tr paralela rC gi notErn Cr inteNeclia cu kcl - (fig. 75). la cu ei

Cofiform teoremei fundamentalea asemi.

c
fig l5

aft:i acttm ct' LABtCl

= LA'B'C'

ntrrii avem A.{rC - ABP1. Deci <R = <ABtCr A B r _ B t Cr _ A Cr . AB BC AC Rimanede demonstrat LABtq = L"A'B'C' cA (ti lema dinaint€aenun{udlorva incheia de. monstralia). Demonstralia va face in mod difenr se pentru fiecare celetrei teorefte, din folosind cazulde congruenlecorespunzltor. Cazul 1 Din <B <AR(t ri 4R = <R' ' deducem {lrrcr = {B' ;i cazul1 de congruenld ce
.

AB' ACt !L. o''' =-T cazul 2. Din s; ['aBr]= t''{'dl deducem AB 4( u arata & B(t = LAIB'C'. cd lACi =lA'C'1$ caznlI decongruenli A B t R('t A(' t A ' B ' B ' C' , -CA ' s it A B , j= t A , Ra carutL Din A B B CA CA B B CCA ' ' ' deducem arati c! lBrcrl = lB'C'1 q\ IAC] = k'C'l li cazul3 de congru€n{n AARPT=LA'B'C'.
q.e.d Fiind date doue dunghiuri asemenea LABC L LMNP, valoareacomuni a .ABRCAC j: = = I se numette rapoanelor-:: = de a\enanare. ""zon fr Obsenalie. Relalia de asemdnar€ intre doui tdunghiui are urmbtoarel! propnett{i: a) Estereflexivi; adicdori€etriunghi esteasemenea el insuli. cu

58

b) Este simetricd;adici dacn un ftiunghi esre asemenea un al doilea cu atunciti al doileatriunghi esteasemenea pdmul. cu ---ghi, Estetranzitivd;adici c) doud triunghiui, fiecaredintre ele asemenea un al cu tr: -a. sunt asemenea. Proprietnllea, b, c sunrconsecinie definiliei, sau,mai simplu, ale cazului ale , , ,,. SedEun cerc de centruO li razeI li un punct p '!-:jt la distan{a de centrulcercului(d= PO si d+I) !i se cere: d a) Si se demonstreze oricarear fi o secanta p caie irltenect€az6 €d din cetcul : ! ;i ,, produsullunSimjjsegmentelor (pl . p8 - t). [P,4]ti [Pr] esteconstant b) Sdse arateclt aceastd constantlt €st€& = ll R2l $i sAse analizeze aceasti Tr--!:ein cazlrl cend P este intedor cercului sau extetor lui, cl ln cazul punctuluiextedor,fie PI tangenta cerc. Si se dembnsrreze la c, I -: = *, undetr est€constanta la punctele de a) 9i b). Deno sttalia. Ducem din P dou:i secantepB { pR' (f1g. ?6). problema E :,me in fond str demonstttm ca pA . pD - pA, .pB'. (E ca qi cum am con_ {..:a Pt fixI !i Py mobili, li am ardtacn produsullungimilor segmenrelor pe de €rta variabilear fi mereu egal cu cel al lungimilor segmenielor pe secanta de
i:i I

f:

.4ltdrcnarca. De mulre ori cand avem de demonshat egalitate produse, o de convensbils-o transcriem pe o egalitatede rapoarteechivilentacu €a. in ca

!4' !!! r--:l de faln egalitaiea de demonstmts-ar purea s "ri", PA' - BP

l'i8. ?6

In figura 76 suntprezentate cele doua cazuriposibile:al punctuluip exterior r ! .u.ctului P interiorcercului. Vom face demonstralia acelali timp p€ntru ambele cazuti, ratjonamenol in i:r.: apfoape acelaqi. Se constatt ctr triunghiurile PAg ,i PA'B sunt asemenea (cazul I de G.::inare) pentruch: ) <APY = <A'PR (In primul caz unghiuriledin p coincid)

59

li <APE = <A'PB (in al doilea caz sunt opusela vetrt;2) <PAg = <PA'B (ir primul caz)ti 4BAB'= <BA'B (in rl doileacaz)- fiind unghiuri inscrise cercce in cuprinalintre laturi dcelati arc de cerc it'. Din aseminarea triunghi.uxllor PAB' ,i PA'B re tltn propolionalitatea laturilor. P4,i a".i & a.-onsLraria.rfosr tlcuta PA' - PB' b) Dacn, in particular, ducem secanta pdn O, cenaul ccrcului, atuncr PE = d + R ti PA - d - X (in cazul punctului ext€rior) sau PA : R - d (1n cazul punctului interior) - figula 77. Ftrcendprodusul P,4 PB li observand

fi B .11

ctr suntemin cazul unui produsde sumi prin diferenld,oblinem f = ./2 ,{2 (ir cazul punctului €xte.ior) si *: R2 - d2 (in cazul punctului interior).Putem scrie dc,ci k=ld2 R2lc) In cazulin carePreste tangente PR secanti(fig. 78), triunghiurilePft fi avAndmghiul din P comun, iar < ZtP (inscrisin cerc) sl fi Pl? sunt asem€nea, {.4fP (format de o coardi si o tangentdl cuprindintre laturile lor acelaqi de cerc arc p .4 f, deci sunt congruente. Confon! caTulu; de asemsnare, I LPrR - LPA f r

Obs.rtalie. lncepem cu exemple Cand se dau doul triunghiuri asemenea. spunem c: cenlrele lor de Ercurarcsunr Fig. 78 puncre csrei)i corcspund asernanare flrn La f€l ti ortoccntrele lor, !i centrel€ cercurilor inscrise, !i cefir€le cercurilor circumscrise, picioarele medianelor qi ale lnillimilor respeclive,toate sunt perechi de puncte care iqi corcspurd li prin asemdnare. Orictrruipunct putem sA'i gdsimun alt punct caresi-i corespundi prin asemAnare raport cu cele doui triunghiuri asemcnea ln date. Unul dintfe criteriile dup, ca.e putem preciza cd dorli punctc i$i corespund prin aseminar.
'' ValorEaprcdNulLri P,4 Pa se iune$e ..putercaphctului P faF de c€icul ,'(O, D .

60

fi, de pildtr, cI distimlelela virfurile triunghiurilor asemen€a sunt tespectiv sau, alt criteriq ctr fomeazd cu doul diD verfurile triunghiului, Fopo4ion6le; asemenea etc. lErchi deFiunghiuri

3. EXERCtTfl PROBLETTE 9t
A" TEOREMA FUI{DAII/IENTALiA ASEMiNARII .

,. l..tn triunshiul .4rC, M e (AR , N e Uq ti MN ll BC (fis. 79). ln taale blu urmtrtorfigureazdlungimile diferitelor segmente figurii, in rnsi multe in caietele voastre tabeluld€ m&ijos ti completaji(pe orizontsld), Eiante. Copiali I cisulele libere, num€relepohivite care sl r€prczintelungimea segmentului

AR
6

BC

CA

AM

MB

NC I I

4 5 4 2 3

3

6

I

2 2
I
Fig.79

d

5

.3

Q,D6ndu-se rr^pe l ARCD (fig. 80) cu dimensiunileiDdicatepe desen, se Fludgirile laturilor nepalalele int€n€cteaziln O. Secercperimetul triunghiului OAB. 3.Un triunghi.,4tcare latudle,.{, = 9 cm, BC = 15 cm,,,{C= 18 cm. Se ia pe latura Arl un punct D astfel prin incet,{D = 6 cm. Paralela D ls pe RC in1c,'sectea?i AC ln ,. Se se calculeze lungimil€ laturilor triunghiului,4Dt {. Laturile neparalelelrq ti lADl sle txepeztll]'JjABCD se intersecteaztr M. S! s€ cslculeze ln lungimil€ segmentelor IMAI, lMRl, lMq:, lMDl in tunclie de lungimile hErilor trapezuluiin ulmdtoarclecazuri numericeia) AR = 20 dm, ac = 6 &r, CD = 15drn,Dl = 8 dm; b\ AB = 20 cm,RC = 3 cm,CD = 15crn,DA = 9 cm. unui trapezABCD (AB ll CD) se ihtersecteaztr 1[ a) Si se in ?5.Diegonsl€l€ lungimil€ segmmtelortrt/ll, tNtl, I/t{q, [ND], ttiind cL AB = Z0 n, c.lculez€

61

= C_D l0 m,AC = 2t m, tr: 12rn.b)Aceeari problemi cazul in cenal = 20 cm, l, CD= 10cm,,4C= cm,ti BD = 9 cm. 15 in triunghiul Itg D,alltC li: a) D € (AB);b)D € AB (.;uAln,|'eB D); f6. 9j c) D €}{B (curlntrel D). Cerceta{i, pentrufiecarecazin parte,dac!:

,. DE AD . B C A B'

^ DE AE ' ' BC" EC

,..fr

t**,o,,!-8C setriect AR= 6 ctrl,MN ,C ( unde e AB M ll ti
I k calcula{ilungimile

Y!Daca este: rl o |, |, ") +; d)+; o *; i) segmentelor
[,r,tr'] [Mr]. ti

rriunshrul oarecare ABC in carcAR - 4 dm. ac _ 8 dm, .. _ f._Col:ii:lr! M e fia) linr'Mll-8c. ot m MN: r. N a) Calculali lmgimeasegmentutui in tunclie d€.x. [.{,14 b) Calcula{imul{irnea vatorilorfunctiei f: [0,1] -, R, undefG) = ll . c"t" micd ti carc estec€amai mare lungime a segmentului "tt" """ 'o'i 1,{tr1rr") f. in trrunehint 7trc. puncrete fi A apa4in V drepretor,4a,espe.rt",rC yt uerceta(r rrjunghiulile rC li ,.tM^suntasemenea. ce: ^ dacd ,4 ,liind

,#=#=+
i1r1r6to6ri 4L 4us5 = !!-=;

Esre c! M/r' ti M e (AB). adeverar ll ,c? Acereari
qi fie (lC).

adevlrar MN ll RCt A.ete.g) c6 ti M e @q. Este "#=#=+ lL ioy"66i6^"1 = .!!-= 1 qirue 6c;. o ff=ff,n . uc) { M e (AB). ade,ltuat Este cE MNllBa

d)rr'e @a\,M e @4 g <ANM </rc. Este = .devdrat ,vlr'll tc? ce - intrebEridacn{ AMN= <ACB. Aceleali
(Aceasul esre utilA ,i ln .propozilie,odatl demonstratr, problem€.)
lo.Sd se demonstreze segmentul€u extremit tile pe douli laturi cii ale unui tri-unghi.paralel cu a rreia tarure. esre injunrr,lii de mediana acestuia.

62

ll. Dou:i cercuri au acelagicentru O. Pe cercul ,,mar€" considedm dout E.re ,4 9i t. RazelelOAl tj [Ot] intersecteaz, cerc l ,,rnic" in ,r' $i A'. SI se .n.:1onstreze ctr,,lt ti ,4?' sunt propo4ionale razelecercuritor.(Fiji atenli strnu cu !-r:ise analizalifi cazulcand[t{] estedianetrul) 1{. in figura 81, patrulaterul O/BM esteun trapez in c^re OM ll AB, OA =a. puncl oarecare drcaplaOA fi OP r. Dacd pe b y 8C- .. iar P esle uD : j ) AR, (.Q € ,4/t) : _v,sA se derermine in funcge de .y ti daci nottm Pq rl

Fj!. 8 l

Fig. 82

ftin

fieura avem: llBC', ll c'r. Sd arat lL 82, ,V,rV ,VP se " "a

* 2! =t.

q. ln figura 81, t,aDl i' | 8( | qunrdoua segmente paralelcr,,{D- d si 8( /'). I' lreprele t, fi,4C se intersecteaza P, iar segmentul in [qP] esteparalelcu [,4D], : € (,1r)). Si se calculeze in funcjie de d si ,. P0

Fig .8 3

Fi B 84 .

din fisura84are baTelc ti l2. scgmenrul 4 paratet cu fnt^,l eqte 4 y\. 'L'c e."M e {,4R) V e rD()r si & sa secalculeze {i

,|. a**^,

63

16. Doud cercuritangente exterioare razeled€ j. respectiv Tangenra au J. lor comuneexterioari.ZZ' intalnettelidia ceDrrelor S (fig. 85). Si se calculeze in OS, unde O est€ccnrrulcercului,,mare'.. Aceeatiintrebare daci, i4 general, cunoscR se li /, razelecercului,,mare" a celui ,,lnic,.. {i

Fig. 85

l7,Sa se demonstreze intr-un trupez,pe oricare pamlela la baze, seg_ ci mentul inclus in aceesti pamlele cuprins intre o diagonalt ti o laturd neparaleid este congru€nt! cu cel cuprins int e cealalti diagonald cealaltelatur, ti neparalelA. 18. SEse construiasce parateli ta bazele o unui trapezcaresa fie impi(ittr d€ diagonale in trei segmentecongnrente. 19. Tangenta comuni exterioare a doue cercuri exterioare intersecteaztrlinia centrelorOO'in ,41. se calculeze Si iungimiie seernentetor rcza, tMOl, LMO,I, cAnd marc este5, ceamici este2 qi OO'= 9. ceneralizare, dacdnotemrazamareX, raza mici t qi OO' = d). 20. Aceeati problemi ca la 19, dar pentnr tangentacomun! interioard.(in cazulce se cunosc /ti /.) R, 21. Aceeatipmblemeca h 20, dsr pentnrcercurisecante. 22. hr paral€logramul ,4tCD u im,4 cu mijlocul lui [rq qi , cu mijtocul lui [CD]; cel€ doud drepte se intersect€azdin M. Careeste valoarea mport"fui unde1V estemijlocul lui [tq?

#,

23.Se consjd€ri o dreapr6d !i pe ea punctele At),4t, A2,.., astlel incet = A/, = ... = I cm. Se duc perpendicula.ele ab a2... pe AoAl ao, d in punct€l€ 4a,4,42, .. . s)Se considere punctele8r ti Cr pe dr li punctelerz, C2 pe ar, toate in acelati semiplan d€terminat d, astfelca ,4rtr = 2 cm,AtCt = 7 cm,A2Bz- 6 cra, de AzCz = 3 cm. SA se precizezepozi{ia punctului M de inters€cliea dreptelor R$b CPL caiculand ,rotr' li ar'M u e /y' esre picjorul perpendicularei din Mped.

64

problema b) Aceea,si pentru punctul interseclie dreptelor de a ,rDr, ,4rr, ln .j: D eqte \irualpe a. Dr pe a. u pe a4.D, pe a. roate acetasi in semrptan : i : m i natd ed , i ar ,4rn- |cm.A )D,'5cm.4ar" l0 c m. , 4 rD)-J c m.

. f!r!!cHtLrlr

4itj_:[1cNrrr

24. h triunehiul MIP se ltie ca Mlr' = 12 clrr,Np = t5 crr, Mp 21 cm. lt:erminali laturile unui triunghi asemenea cu triunghiul MNp, raportul de a..1anare cclordoue al rriunghruri fiind:a) 2 , rr tr ] r.rO.r1U) l,,,f a l; L z \n) "; I 25.ln trirmghiulItC lungimile laturilor sunr AB : 24 cm: BC = 36 cm, .! = 42 cm. Intr-un alt triunghi asemenea triunghiul/tC laturaomoloagA cu cu: i -{rl estede 10 cri; b) ltq este de t2 cm; c) [C,4i este de 84 cm. Catculali, rflirx fiecare caz in parte, larurile triunghiului asemenea triunghiul ltc cu 26. Fie trei triunghiuri ssemenea intre ele. qdind ce mponul de aseminare ::e primul li al doileatriunghi estede I : 2 qi raportulde as€minare intre al doilea .i rl treileaestede 1 : 3, cBlculali raportuldc asenenare intre primul iriutghi ,i cel ...a1treileatriunghi. 27. Aceeali intrebare la 26, dacarapoarrele asemenare ca de intre primul ,i al r:r.ea triunghi €ste 2:3 si inrrc al doilea !i al treilea triunghi cste 5 : ?. :::eralizare. 28. Cercetali dac{ triunghiurile IBC !i,{ lBrCr suntasemenea, lriind cA: = 20', rn({r) = l5', rn(<lr) = 15.,m(<rr)= 20o; a) rn({,4) b)mr< 4) 26'15'.m(. Bt 37',mt<B ) J7'.m{<Crr- 116.45'; c) m({8) - 35o, m(<c) = 90",m(<8, - 54.,n({lr) = 35.; d) m({l) = 100',m({B) = 40o, m({tr) = (<Cr) - 400;

m(<r) - 72', m(<A 1): 72', m(<B1)- ''t4o; 0 m(<,4)= 340, = rn(.{.41) 70.; s) In({..{)= 70', m(<1.8) 33'25',m(<ar) = 176.45', = h) m(<r) = 70', m(<.) - 90', m(<,41) 20.,rn({rr) = 70.; i) m(<{l) = 90",m(<t) - m(.{.4 = m(<ar) - 4so; r) j) n(<,r) = 45', m(dr) = 80', m({,4r) 35', m({rr) = 600. 29.Cerceta{i dacntriunghiurile ,rrc li MNP sunrasemenea, umdtoarele in a)rn ({l) = 40', AB - 6 dm, ,trC: 8 dm, m (<n4 = aoo,MP = t2 dm. = 16dm; ,,.., b ) m ( {,r ) = 3 0 ', A R = 5 m, A C = 7 m, m ({,lr) = 30o,MP = 15 )1, ', ' . = 2 l m ;

e)m({..r)m({r)= 60', Pl = lBCi=lcll; La -

c) m(.{,.r)= 50", AR = 8 c]Jn, = 9 cm, m({n4 = S0'. MP = 16 ctn, AC MN = l7 .mr . d, m(<A) = 60', AB = 8 cm, ,4c = 9 cm, m(<,I4 = 60', MP = 9 cn;., ,l/N- 8 cm;

= e)m(<A)= tA(<It, LARI Vq, { IMN = LMry.
Scrieli,acoloundeest€cazul,raportulde asem2liare dintretril]nghiul ,-{rC !i triunghiulMIP 30.Triudghiul,{rC are laturile cu lungimile de 6 cm, 8 cm,9 cmTriunghiurile r'rcr, l1B2C2, ar de ,4 &B{), AaBaCa, latudlercspectiv 3 cm,4 cm, 4,5 cm; 12&n, 16 dm, 18 drn;2 m, 2,(6)m;3 m; 18cm,24 cm, 25 cm. Cercetali dacn, aceste in condilii, existi triunghiuriasemenea. 31.TriunghiulMIP are laturile cu lurgimile de 3 cm,4 cm,5 cm. TrillJl*ti\tnle M'N' P' , M l0 cm;9 cm, 12cm, 15cm; I cn, 1,(3)cm, l,(6) cm.Cercetali dac* a) AMNPLM'N'P'; b) AM,N'P' - AM',N''P": c) AM,,N"P" d\ AM'"N,"P," - AMNP. 32. Demonstrali oricar€doui triunghiuriechilaterale asemenea. cd sunt 33. Demonstrsti ci oricare doutr lriunghiuri dreptunghicekoscele sunt 34. Enuntati cate un caz de asehdnarep€ntlu: a) tiiunghiurile isoscele; b) tiunghiurile dreptunghice, 35,Strsedemonstreze in doudtriunghiuri ce asemenea inallimile. medianele, bisectoarele omoloagese glls$c in acelati rapon cu corespunzitoare latunlor raportuldeaserriMrea lriunghiurilor. 36, Str se deinonstrezecd mportul mzelor cercurilor inscrise ln doui triunghiudasemmea egalcu raportuldeas€lnnnsl€ triunghiurilor. a €ste 3?. Ac€eatiproblemd la 36 pentrumzelecercudlorcircumscri€€. ca 3t. Triurghiudle ,{rC {i MNP a\i n(<A\ = n(<Lt) = 90o,m(<t) = 37', = 53". SI sedemonsteze ac$te triunghiuri suntasemenea. m({P) cd 39,Se gie cd AABC- LDEF ,i cL AR = 9 cm,BC = 5 cm,lC - l0 cn\ /)'= 99cm.Strsocalculeze ti DF. EF 40. 56 se demonstreze doul triungliuri ca,rc latudle respectivpamlele cI au (In'fond sd s€ demonstreze triunghiurile pot aveadoutr sunt asemenea. ci nu unghiu respectivsuplementare). 4l.ln triunghiul,rBC, punctulM estelDijlocul lsnlJ]i tABl lr <AMN. = <,{C?,undelr'e (AC).DacLAB=6 cm,BC = 8 cm, C,4= 9 cm, calculali lungimife laturilor rriunghinlldl AMN. 66

42, Aceteati cerinle ca la 41, pentrutriunghiul CM,V,dacLu esternij;cql N h,.ii ltq ti { CMN= { CAB,l.]l].de e (14). pe {3. Un cerclrc dreptcoard2l [Bq li intersecteazl laturil€ [,4r] ti [,.{C]ale (sauprelungiril€lor) ln t ti F. Strse d€monstreze triwghiurile ce rtutrghiului,4rC asemenea. rC = 9 dm,tF = 3 dm,l8 = 5 dm,li lC = 7 dm, Dacd .aEFli,rtc aunt lungimile s€gmenlelor .rr suDr [,{4li [,{Fj? 44.In triutrghiul isoscel ,rrc ([.1r] = [.{C]), m({r,{C) = 36". Fie qRD= <CBD,DJndee Uq. Cercetali tB CD= BA. D dacl 45.1athunghiulM?{Pmealian. o lMAl \A e WO) intersecteazi psraleltr tF la d&&pta NP ln purctul G, @ e (Ml$, F € (MP)). Este adevalat ci

Eq=P n?
46. Se codsiderl rm s€gmentArl li un punct M ln int€riord seu. Se .msrruiesc, de aceeali parte a dreptei ,{t, prtfttele. AMNP ti ,MDC Sn se pa esre acelati. oricare li pozilialui M in loteriorul ar rhonstreze cAraponul rgmentului [,4r]. tl7.Triungbid,4ACarelatura8C = 5 li inal(imea - 4. Sa s€ calculeze ,4D btua unui ptrtratca.€ are doui verfuri alilt!$te pe rC, unul pe l8 li ulul pe,{c. a Dqi ti o m€todi de construclie pfiratului, f&6 calcul. 4E.Pe s€midreptele I, [Ol, [O4 IOC suntsinlatepunctele B !i resp€ctivC. semidrepte, licat,{?'ll,44 r'C' ll tctsi astfel Fic,4', C', per*pectiv aceleg+i r', ssern€rea. r dernoDstreze tliunghi't.nleABC,A'gC' suntrespectiv cd ,l9.ln figula 86, punctele ,, D sunt caliniareqi tdunghiuriteIBC $ ,BDt .i, ci ..tilatersl€. Segmentelet 4 ti tBCl sunt lndlimi. 56 se demonstrez€ ,FG {i RCDsuntasemedea. -otrgliurile

Fis.E6

Fig.8?

50.1n figurs 87. rriungbiul ,484 e3te inscris in cercul O. punctul I este rijlocul arcului ,C Ai (,4.r) n (rC) = {D}. Fie tDM bisectoar€aunghiului tDl care ircrsecteazi (rC) ln tr. Segm€ntul [84 se int€rsecteaziicu,ly'D ln Z. Sd se arate cii iiuDghiurile D,{E $ rR, sunl asemenea.

6'l

AY' DE =E U. B C, 52.ln figula89,patulaterul IBCD este rrapez un ([.4D],i ltq bazel isoscel BC = AB2.PatfilatenrlADEF li BCoH suntp6tate. Se se d€monstreze li-AD c, BF AD N= HG

5l. in figura88. lriunghrurile ,4tC fi ( Df suntlriunghiuri echilarerate, iar,a; .EG inrllimile lor. Dace,fC n 8C - {Ul, At o aD -. {tJ. sA se arareci )i

Fj8 88

Fig. 89

Fi E .90

53,ln figura90,parrular€rul lrCD este pitratdelaturn ,i triunghiurile,4rf 6 rFC au laturilel.E = 4. DE = 3, DF = g, CF = 4,5. Si se d€monsrreze ti ca unghiurile DCF qilrD suntiongruent€. 54,In figura91, patrulsrerele ABCD ti AMNP suntplitrare, dreapta iar M, int€rsecteazl ,{P ln S si pe ,p in Z Sd s€ aratecd: a) [MB] = pe [pD]; bl lriunghiurile Pl.S li M,4Ssuntasemenea. Dacet esternijtocullui tCDl p c) ,i miilocul IAPl. sAsearare E = AB-. fui c6 -MOMN

Fig 9l

Fig.92

,.

55. ftr fie]rra92, triunghiurile,rtc qi Crt sunttriunghiui echilaterale. se Si . demonsteze ca: = AcF qi BCF sunt asemmea; La fel. c) . I LBEI [,4D];b) Triunghiurile triunghiurilei Gnr' DCty'suntas€menes. ti 68

\--

56, Din mijlocul D sl laturii [rq a urui tliunghi ,4rC, ducemperyedicutare perpendicular€. sedemorsheze lalR ti ACi fre P rcspectiv picioareleacestor St I

aq= 7!.
W AB
57.in tmpezul ,,{ACD diagonata propotionatd inre 1,4fl si [,lql estemedie grl {i esre bisectoerea unghiului,,{D. (UDehiuia;O eire ascutit.rSA se loonsreze ctrunghiurileDCl gi ,48Csuntcongruente. 5t. Patruleterul ,{rCD esteiNcris ilr cercul d€ centruO din figura 93. Fie .I€ (rD) astfel,lncat MAB= <CAD. < a) DernonstraJi asemlnarca triunghiurilorlrM cu,{ CD €xprimalideaici pe aY il fit'.clie da.18, AC li CD, b)DemonstrEi asemtrnar€a triunghiuilor /UD .i! ,4RCti expinati deaici MD in fi.nctie de tD,/CriAD. c) Adunend ,M cu MD, demonstr4{ic! p&trul&ter inscriptibil produsul diah-un lEalelor este eg&l cU sum6 prodNelor latudlor aFs€.'|/ d) Formuls$ reciproca {i &orsaaf. itrcercali s-o
Fi8. 9J

59. Fie doutrtriunghiuri aseDren€e, care difl Dl sc afltr ln i eriorul celuilalt. Sd se demonst ci existtrurl punct,careigi eze .dEspundclui insuti pdn ssemllnare. 50.DiD punctul / de inte.seclie 6 bisectoarelortriunghiului dBC, du..m o paraloltr ,C, lare inrersect€az! C) li (,{r) respectiv N M. Ducem la (,{ iD ,i & rl1 $ ,V perp€ndiculdrele bisectoarele pe car. intersecteazd tB4 ti tC4, letura frc) h P, le3pecdv q. Str 8e d€monstr.ze c! trixtgbiudle ABC Qi lpe
' sunl lNEmEn€a.

r,

Ii8. 94

61.Doui cercuri de centre O qi O, sur tangent€ exteriosre L In cercul de ln centru O oste fiiscris triunghiul ItC Dreptele AT, RT, Cr intersecterzt a douaoari celcul O'in punctaleA,, B', C' (fig. 94). Strs€demonstleze triunghiurile c! ABC ti A'B'C'. sat],laseI'n]f,1ea. 62. Se dau rr€i c.tcr'ii e(O, R), e'@', R),e"(d, R\, derszediferite cu ti
.tc rloiG@ lui Ptokr.,. @r6r.tici.! ti 8@E f 8s. (Cbudju a tr.ir in

ts|D.u

''Acod! DM@iri. .Jt. tuoi.uta .ub nM.l. - cdudiG Pbl.fuid - (s, 2 ..n.) arrlnd!

69

c€ntrele necoliniarc. Tangent€le comune cercr'ilot 0 Sie' s€ intelsecteszi in,{, ale cefe ale cercurilor { C" 1n I li cele ale cercurilon $ e " fu .c.sL e F' demomtreze /, r, C suntpuncte ci coliniarc. 63.In triunghiul ARC,AD L BC (B e Bq, EE I AC (E e ACl. 56 demonsteze lriunghiurilelBC li DtC sudtasemenea. (Dreapts se nume r ai D-c 64.1n aiunghiul lrq

attipalalel,a fLlA. &eapt^ AB,. de

o paral€ltr median. [,{,1y'1 e (BC), i la @ dreptele,,{,ti lC in punctele ti respectiv Cercetali drrcl12 = !L. D t 65,Notim cu M un ptmct oarecare interiot triun9bi'uluiABC. Fie A' e (M. MC2 R'e MR,C'e {MC.PresuDu[em cag . MR' MC' 3

a) 6sterdevlratcI rC ll 8'C'? =1. atunci rriunghiuri ABC li blDac, !!- = y-.4; te MB' M/t' 3
c)Dace M este ortocentrul triunghiului lrc, ME IA'C"I
d)Dacd M €ste cenful

A'B'C'
R'C'

aturci MA' !

cercului inscris ln triulghid

ABC, atnnli

<MA'Y= <M/'C' 9i <MYA'= <MEC'2 e) D;cnM este centrul cercului circumscris triunghiului lrc, atunci €ste M gi centrul cercului circumsoris triunshiului,{?'C'?
66. Fie Mlr'P un triunghi.Prin fiecarevfuf seduc€pamlelala latula opus6; fomeaztr astfel un &lt triunghi. Ce relalii_€xist! intre laturile t iunghiului astfd formrt ti laturiletriuDghiului ,|NP? 6?. Fie O cedtrulcerculuicircuoscristiwghiului ABC ,i M, N, p perpendicularelor coborete O, pelaturiletriunghiului,r.Bc' din a) Cerclalii exisutlntre laturiletriunghiurilor,{rC ti Mtr'P? b) Esteadevtuat OM, O,V,,P suntinn\imi in triunghiulMlVp? c6 58. Fie c€rculd(O, -R)li [,{8] un diameru ltr rc€stcerc.Tangentel€ cerc la purctel€ I ti .R inters€cteazl &€ptelc,{M li rcspectivrM in C $ D (M e 4 CercetalidaalA D . B C = 4 R2. 69. Sedtrpstrulaterul lrCD alecirui diagonale inteNecteaztr O. in de a) Strse demoNtreze daci ,{BCD esteu! trepez(,4.R CD), triunghiuri c?i ll Or8 ti OCD ountas€meneo. b) Cercetaji propozi{iiesteadevtrrattr. dactr recipmce acestei

'70

I

Tv.PatflJlater,rl ABCDeste rapezoarecare ll CD li |lq diagon&h), un 04, .y ti lr' mijloacele lsturilor[,rr], r$pectiv[Bq ii [M ] n Uq = fl, daca: MN=1!:52: U{.U . ttDl - t9}. cercetali 6 IAq = pq li - Co = = lDOl IODI. y p = 1'1s !9. 61p6 = lB ct
)'""Y 2-' 71. in trapezulABCD (AR ll Cr) punctul O este int€Nectiadiagonalelor. I}l5pta OM (M e AR\ inte.secteaze drcapta in punctulN. Cumtrebuiedesendi CD 4 East, dreaDtl asrfel raoonul ca sAfremaxrm? ON
PROIECTII ORTOGONALE

D./in it ic. Proicctia ortogonrii un i punr!poo dreaptirstepicjorul a r.rp€ndicular€i din arelpunrtpt acea du!e dft:rpt:i. E emple:Daci A este punctext€riordrepteid (,4 d y'),,4' esteproiecliolrri un ! pe d dacl AA' est perpendiculare d (fig. 95, a). Dac6A apa4inedrepteid, pe pmpriasaprciecliepe dreapta (fig. 95, ,)_ / Fctul I este
l

1

I
Fig. 95

l\lulrimca ruroror pr,riccriitor ptrnctctor u (i figuri pe o drcapti sc nurnesrc pr{ricctiaafttci figuri pe aceadrcapri. a:nmctrice Altlel spus: locul geomeFic al Foi€c$ilor punctelor ullei figuri geometric€ pe o dEaptii esteproi€clia acelei figud p€ &ceadreapttr. 4!ri. Etemple: ln figura 96 suo! reprezentat€ pe dreapta d proiec{iil€ I doud Dup6 cum s€ constat5,proiecliile sunt niqle segmente.(Este posibil ca douil

''"t.,.iti.

i
I i
1

1l
.

i'!

sau-maimulrepunctedistincteale unei figuri sa aibd aceealiploieclie pe o dreapra datn). 7.r/.rra Proiectia onui scgm€ntpe odrcapti estcun scgmcnt siu un ln figura 97 sunt prezentste dilerite situaFj in carese poarerealizaproicclia unui segment o dreaptS. pe

6
a - a -d

cnlnlrTtl ill1?n? lirrrl
1,,.., , J
tia. 97

FIN

hrlrl -7----?-

---n, t

LasSnpe qcama clrjrorulurdemonslrarea dcesrei teoreme Propunemcititorului se fomuleze si sd demonstreze teoremi similare in o legttura cu proiec{ia unei drepte p€ o alrS dreapt?i. /,,..,,r Proic(.lia unui qcsmenr o drcapterrc o tungimcc(t mut. pc cgala.u r segmentului rcrocctir. Penrrudemonstrarea tioremei folosim figura 98. Dacii segmentul esteperpendicular dreaptapecarese proiecteazi, p€ proieciia

6

Dacd segmentul este paralelcu dreaptape care se proiecteazi,proieclialui este un segmentcongru€nt cu s€gmentul dar (ca laturi qpuse ale unui dreptunghi figura 98, 1l). Dacdsegmenlul estenici perpendicular, paralelcu dreapta carese nu dci pe _ prorerteaza, se foloseste in demonsta{ie faptul ci intr_un t.iunghi dreptunghjc o catetl estemai ,Jnice"decatiporenuza (fig. 98, , li c)_

METRtcE TRtUNGHtUL iN S 6. RELATT DREpruNGHtc
Vom reaminti mai intei ce se inlelege pdn media geonetricd a doua numere pozitive. S-a invilat in clasa a VI_a ci media geometrice a doua nulnerc pozrtlve este raddcina pitra l a produsului lor. Un exemplu: m€dia

'72

4 tr-.fl errici a numerelor !j 9 est; 6, penirucA6? . 4 x 9 sau J4r 9 = 6. in Ccneral, . 5re media geometricaa numerclor pozilive ..,si h d,ace = a - b sa\rn = \G:; h2 m2- a . 6 ai poate fi scrisdqi sub fbrm, de propo4ie L = !L. ne ajci >'utta F!\rne qi o alle denumire a mediei geonrerrce. anume .ncw| de nedie

| (areha iIatlixtii. lntr-un triunghi dr'€ptrrghit. lungimca hi,rimii din varfnl unghiuluidropt cste medieproporllooali inrrc lunginritc c{tctetor iporcouz5. p€ D_ri(ctiiloi r-ie A..,ltC un tiunghi dreptunghic in I frig. 99) in care [,1D] estelnellimea din li-rul unghiului drept. Conciuziateoremej *.1.t.. BD DC,carc poarefi scrisi sut L':oe de proponje: AD DC RI) .4D

Denonstrulid. TriurSbiuile ,ABD ti CAD sunt asenelea pentru si au t!, urghiuri respecriv congruente: <ADRE<CDA (unghiuri drept€) ,i tRlD=4ACD (au acclati complenrent, unghiul lrc). Din aseminarea trrnghiurilor respective .ezultAqi propo(ia dfu concluzia teoremei.

Grer5m dac! sunl adeverate false. sau

SA fornulim acuh {i fropoziliil€ reciproce ale teoremei ind\inii li sa

. a)Dacdlntr-un triunghi,4tC inalirneadin vartul ,.{ este medie propor}Eja intre proiec{iile laturilor lARl ti LAC'Ipe IRL'1, atunci triunghiul este arprunghic ln 7b)Dact inlr-un triunghi drcpturgbic.4rC, exis6 un pmcr , pe ipoEsza [rc'l astfelidcatAD2- BD . ra', alMci punctut osrepiciorulinillimii ,
c)Dacd irtr-un triunghi ,{tC, D este un punrrtde pe latura [Aa_]astfel ca in - tl) a)C,atuncitriungiiul estedroptunghic _.,$i D esrepiciorul indlimii

at.
-.> {Er

Prima propoz4ie.eciprocdeste adevirate,demonstrarea se fa€€ pc baza ei J.ri 2 de asemrnare.Afirmrm ., LADB - ACD,.{ (fig.99) penrru cn

u} { ,Da - ).tD( {'rnshiuri drcprori tt, il= 'DCA D

fund mcdrc profu(ionatd

8l) ti ,a)- Aceasri propozilie este dcci teoremAreciproci penlru teorenra Cclclaltedoud propozilii reciproccsunt false.Falsitatca de denonstreaz, ,- : -r'nInr. lor metoda contraex€mplului. lEE

Pentu propoziliaa dous estesuficient s6 consideremun lriunthr .tt dreptunghio ,4 fi neisoscel, D ndjlocul ipotenuzei(fig. 100). Se in cu ttie mediana rolativ, la ipotenuzdare lungimea cet iumitate din lugjr

ipotenuzei (nr= ou- oc =l. ro
RelalialI,
verificI, liri ca lf st fic piciorul din ,4, Deci accastanu este o iecrproca, Falsitatea propoztFei a rreia
l-i8 100

- rD

DC din ipoteza

evidenti, demonst.area acestuilucru fi la indemana fiectuli cititor.
; r , i. r r r l {! d . }i l t i 1 1 ! - . o 1 r r r {i t i . ; i ; , i t ; ! r r . r : J l ! r i ! . it ! r . , r jN r l i n . . , : j }o ? j n r ! . , f ; r r 3 i r ! r i ! . l i r j nfr.!.; t.

flt,

, r ' . r iJ f nr ir jl, ir ir ! ! ?, r

Fie 4,18C un triunghidreprunghic h I (fig. l0l) in care D estepiciorul inil{imii din vertul unghiuluidrept.penlru .ateta LABI, concluzia tsorertei €ste

.= ,4s2 ss . sp .N lL =!2.
8C

AA B
D

Demo stralia. Triunghiuile ItD a'r,4 sunt asemeneap€ntru c6 au ti doui unghiuri rcspectiv congruente:

.1rr, = <C,4d{unghirm drepret unghiul - unShr B comun. Din ti triunghiurilor respeclivc rezuha nropo4ia conclu?ia din teotemei. lj Penrucatera q, relali,6io [,{ "o "on"1ori" 6 19 = !9.

' Dandu.se doui segment€, se gfueasci al treileaseF si un nlent a can lungimosti fie mediapropo4ioaltr a lungilnilorprinrelord segmenle. h fond, problemasubinlelege urmatorulfapt: Fdre sd m6$.ur6rn efectiv milsurlmnici pe el, sAttin cAlungimes este lui propo4ionald luniirnjl medie a prim€lordou!. Decj,Iie celedouA segrnenre figura102.Notdmcu ., ,i 6 Iungimile din . deqinu $im exactnumericcatrcprezinti. ?o o dreaptd ajutiitoared lldm, unul in prelungirea celuilslt, doutr congrueme segmentel€ cu date:Mp = a, pN - ,b (fig. 103).Segmertul [M.\ reprezrntisunra Din punctulP, caprtulcomunai celordoul,segmente, 1or. ducem l

douA scgmente,dale.. si g6sim un al treilea segnent, de$precaro, aleli nu_l

74

l.gl

Fi8 l0!

fi g. 103

tEFndicularii care se int€rsecteazdcu cercul de diamerru trvtr'j h 0. Segmentul ciutat. Estc ata pentru cd triunghiul MQN €stedrep;nghic, FQI estesegmentul inscris in semicercut de diamelru !ML|. iar frd tpel este inattimea or6punzrloare ipotenuzei. Problemase poate rezolva $j splicand teoremacaterei:desenim un semi_ Gc cu diahetrul lARl, a c6rni lungime este cat cea a s€gmontului ,,cel mare..4, t IE ace6t diametru [,4r] suprapunem a| s€gmentlC = , (fig. 104). Din C ftlm o perpendiculari pe FBI ca.e mlersecteaza cu semicelrul in i. - tnlentul [,-{4 estecel ctutat. estea;a t $i cd triunghiul ,{tt estedreptunghic

is ln semicerculde diametru[,{r], [.{rl estecat€tscate are ca proiec{ie
Fig.l04

!tor.na tui pitagorutJ intr-un triunghi dreprunghic,suma ft!telor lungimilor cstet€lo. est€egsli cu pitratut lungimii ipotenuz€i, Demonstraliase poate face in mai multe moduri. Am ales folosirea de doui ori a teoremei catetei. rriunghiultrc ' Fie dreptunghic in ,-{ !i , picionl pcrpendicularei din..i pe tD (fig. 105). Nottun, pentru simllilicarea scrisorii, RC = a. AR = c, AC = b, rD= i qi deci DC=a-x. Teoremacaletei, scris, p€ntru fiecare din catete,ne di:

Lif fr[f.?i,?i],;iii; ,;d:$a:iileti:ii$,'.,Jfi I ffi i.T,, ".ji:ut#*,,Xli"j
75

;!

prtratul lungi;ii ipotenuze; g pttradlungimii celeii"i";;diili;;,-#"ii
esteo r€oiprccd o alttrfonntrde scdere teoremei pitlgoral). ci a lui

De multe ori, in probleme,o lolosim p€ntrua gisi lungimeaunii catetc atuncio.€xprimlm asd€l:ptrtratullu[gimii uDeicoteteerte egalcu difelenladi,

careseopune lsturii ,,celeimsi mari..). Deno st/alia. y\e ItC triunghiul d.qt$i b2+ c2 = a, (cu notaliil€ din , ^ -. 106).Desend'rtr altri.ri un uoghi dreptrd), p€ cale pur6m cu compasul segn

pi!ogora. Re(itta.u ttotc ei lui Daci inrr-un t.iu !uma pitrrtelor lungimilora douCtaruri estcfgatii c pirrnrul trneim;j til { rr(ia. irunri rri|'net,irt,.rr,t,(p|l rShi(.(Bitreinlclescu uDghiutd;pltn ]t

Fis.106

OM'- b,,OP= c. Din teolorDr dirccti a lui pitsgora, aveft: b2+&=Mp; MP 2.=a2a MP = a. Trimghiurile lrc OpM suntdeci congruente, avAni ti lqturile r$pecdv congruente. Latffilor ;moloage t q $ l,17q ungbiuricor€ruente, rezulti c6 ti unghiuldinl estedr€pt. .\plicaln.lntr-untriunghi pitrarullungimiiuoeilsturierteceal oarecare, suma ptrtraElor Iungimilor celorl&lte doui laturi. minursauplusldupecumungl opusprimeilaturi e$e asculitsauobtuz)dedoutrori produsuldittre luagimea dintrecelglalte laturi li lungimerploi€cliei celeilalt€pe aa. Deitonstrafo. Ne uor'' oaupa ht&i detriungbiul,{rc cu urgbiul din ,,{ Duremdin C inillimea[CD] pe_larural,rJl (fig. 107){i nolrm;D r CD _ - ,i Folosimteorerna cateleiln aiunghiulIDC !i RDC ln dunghiul ,tDc It'=t- i : I . , _ * = a 2 -& + z c x _ rz to lnunghrul a+ a 2 = F + c 2 -2 c x . rn caar hunghrulurcu ungbiuldi! I obtuz, cu nolaliile dib figuro I &vem: ln triunghiul aDc:tl=bz I .. ln triuaghiu.l ax , t =I - ', ,"*,*I - D' €o.=

= 42_,c2_2cx_12

^'" & + &+ 2ct.

Aceasttrpropozilis e8tecunoscutllsub denumire. de teoremalui generullzatd, 76

ri-r-;;*-t
F ig.107 t-i g,108

gt 4. EXERCtTfl pRoBtrruir
,{. tEoR€MA ifiat.ll ti !l

l, lntr-un triungbi dreptunghic lungimile proiecliilor cst€telotpe ipoEuzi suntd€ 7 cm $i 63 cm. Strse afl€ lurlgimea initllimiidin verfulunghiutui probleml Ia l, dactr 2. Aceeoti de lungimile proiecliilor csterelor de 2 dm suiit a.l5 cm. 3. lnfi-un triunghi dreptunghic lungimeaipoienu?,€i de lJ cm, iar raportul €ste artre lungimileproiecliilor cal€telor ipotenuzi €stede : SAse &flelungimea pe :l\imii din vtufulughiului drept. 4.lnil$mes din varful unghiului&epr al unui triunghi dreprunghic are reimea d€ 24 cm, iar proie.liaurcia di re catete ipotenuzd luigimcade pe ate , iJn. Sdseafle lungibesproioolieipe ipol€nuz6 celeilsltecatete. a s.ltrtr-un triunghi dreptunghiccu lungimeaipotenuzeidc I dr!, proiectia catetepe ipotenuztro8to de 4 ori mai ,Jnare,,decAtproiec{ia,celeilslte pe ipotenuzll.SI se sfle lungimea iqd\imii din vdrfirl. unghiului 6.Intr-u lriunghi dreptunghic ipotenuza 2 drq mtrsuia cu de irnghiuluidintre -4!mea ti mediana duo€din varful unghiuluidrept e6tede 30o. Str se afle i5gimea in6llimii din vertul unghiuluidrept.

e i to !{ c a ,4 Ac a T F rL :1

7.lntr-un triunghi dreptunghic lungimeaipotenuzeiestede 5 dm, irr cee a E€l iatete 14cm.56eeaflalungimile de proiecliilor pe catetglo! ipotenuza. probleme ls 7, dsc?l 8. Aceeagi ca lungimes rpotenuzei 13cm,iar ceaa este ci caiete 5 cm. de

'1'l

9. O catet;i unui triuughi dreptunghic lunSime{de 15 cm, iar proiecliae a arc . pe rpotenuziiesitede 9 cm. Se sc afle lunglmea proiec{iei celeihlte cstete pc rpoterluza. 10. inf.ur niunghi dreptunghichurgimea unei'catete este de l0 cm, iar lunEinrea proiccticrsalc pe iporenuTa lrei ori maj mira dec;r tungimea dc proiecliei celerlalle pe carete inotenuza. seallc tun8imea SA iporenuzei rnunghiului. ll.inrr-un riulUhi drepiungtric tuntimea iporenuzei csle de J00 cm si ccaa proiec(ieiunei calclepe ipotenult de I08 cm. Sa se afie lungimitcc.lor dou.i 12.Ipolcnuza unurrriusghi dreptuntshi. lungimeade 5 dm, iar proiecli. are rmeiadintre cat€repe ea are lungimeade 5 cm. Si se afle lungimile celor doui catetesi a intrllimii din verfirl unghiului drept. I l3.Sd se fomuleze propoziliile reciproce ale teoremei caletei cercete?-€ daci ele sunt adevdratesaufalse. q.IEOREI!!A PI'AGORA LUI / ar€ ry, O categ a unui rdurghi drcprunghic lungiuea dc l0 cm iar indllime. din rerful unghiului drept d€ 8 cm. Se se afle lutgimile: celeilalt€ oatele t 15. CareestelMgimea diagonalei ui p,rrat de laluri d'l (Acestrezultstesre u util sd fie reliltutpentrufolosircalui li la rezolvarea alrorproblem€.) 16, Care este lungim€a (Rearltar ttih) unui triunghi cchilareral dc Iarura al

'P:!llPe'.

rpotenuzer unur rrrintshidreprunghic isosceteste4 crn. SA.ie . _rl funFmea cdlcul6ze lunuimilecatetelot rriunghiuluj. ,t ,: yf (rp triunghi drepnrngluc o cdleracu lungimea I cn fi un8hiutcar. arc dc cu-Irsurade .]0'. Calculatr lunsimil(' iporenrvei, ueteilutre a carere,i r :c:een: _el iniil'mii din virful un8hiul!r drcpr. lg.lntr-un trapez drepturgbjc bazele.auhmgimil€ dc t0 cm iniiltjmed'de cm. Calculalilungirnile€dleilalrc 4 laturi ti al; digonalelor. trapez dreptunghicare tunginrite bazelor de lt cm gi 7 cm, id, . .20.Un Iturgimeauneia din diagonale d€ lS cm. Si se calculeze lunsimile larurilor Deparalele a celeilalte gi diagonale. 21. Un ftiunghi isoscelar€ larurilecongruenre l0 cm, iar bazade 12 cm, oe Calculali lungimea lndlimii corespunzltoare bazei fr cea a razei cercului

22.Cu dateledi problena precedente, calculalili innl{imi triunghiului. ale 78

celodahe

23.O coardi a unui c€rc de ruztr 15 cm are lungimeade li cnt. Calculali ccrLulur dccasu ld coarda. ::'tdnp de la centrul dintr-unpuncr la un cerc.daci distanladc ln 24. Careestelungimoatangenrei la certml cerculuiestede 8 cm ti razacerculuid€ 3 crn? :uct 25. Calculalilungimeatangentelor comuned doui ccrcurilangente exlerioare :. razcX li /. 26. Calcdali lungimilc tangertelor comune exterioareli iDterioare doun a jercuri de razeI cm 9i 5 cm, dactr dislan{a dintrecentrele estede 20 cm. lor 27. Latum unui romb are lungimeade I ! cm. iar lungimeaunei diagonale a l{ cm F\rc acc.rsrn diagonald..mai marcrsau..mai mi(a- de(6rrcaldlrn -resrede :lagonala? 28. Diagonalaunuj drcptunghiare lungimesdc l0 cm. iar una din laturi cstc .ie 7 cm. Este aceastd laturi ,,latufa cca mare" sau ,,latura cea lr1icl" a ,jreptunghiului? 29,Un pat(vlaterAB(D inscris intr-un cerc dc razi 25 €ni are diagonalelc Frpendiculareli sunt depirtatede ccntt1tla 7, respectiv15 cm. Sa sc calculeze lui. .lngimile laludlor patrulateruluiqi alc diagonalelor 30. Triunghiul ,,L94, din lLgura 109, este isoscelcu AR : |lC = 20 cm si lungimea bazcit8q !i a diametruluicercului :nallimea,lD - 16 cm. Calcula{i triunghiului.4AC. .trculnscris Daci dreapta/tI) intersectea* a doqa oarn cercul ln t. calculali lungimca Joardci Itil.

E Fig. los
!r8.ll0

3r.in pntratul ,rrL) cu laturaa esteinscrisun cer€,,V fiind unul dintre . (fig. 110).Cerculintersecteazil de tangenln a douaoari laturile[M,4]qi :onctele aletdunghiului M,18in P. respectiv O. Secerelurgnnea in segmentului :rtBl {P(/l
tri nghiul isoscei,4a( ([,4t = [.1c]). inallnnea din t interse.teazi , AM ^(AC\2 ,rura[4(] in {t Aritati -1 . \,R( ) M(

'19

33. Adtafi c! un triunghi de laturi o, ,, c, ln c6reare lor una din relali: ufilAtoare,eite dr€ptunghic: bc

"t!=r.* 3 :9,

" 1".{i,, lu'i*
i. ;
2c

c l'' ti b);-=1J -;; o+" l '- 4

c)
1+ -_ _
(t+b)2 Il cm. Sd t

34.T.iunghiul rrc ar€la$rile de;d = 15 cm,ii = 14 calculeze lungime. inillimii Ul'1. (fis. lll). a)Ar{hli cI u ghirl PDCsremiswad€3Oo. b) Calcuhli, luncli€dea,lsturile pO in rriunghiului,{

ptrtratulrC, delaturta, se irlscie hiunghiul dfeptunghic ,.{pq c! 35.1n , unghiul (P € lrq ti 0 e [DC]), ayendungliul din,4 cu mdsurade 30. dr€pt r P

36. ln figura I 12,patrul&terul /rCD esteulr trapezdreptunghic bazamare cu RC = a,baz micbAD= b !i semicercul diametru de tangent laturiioblice Arl este in punctul Cenrrul P. semice.cului M, iot MN ll ep ll BC (N, p e (CD, [Cr] esle q e (,{r)}. Din inegslilltlite sesrabilesc care inrretMlvl. [M4 !i lgp]. demonstralr !, s1 !--!2 3,[j 3 !!!. 1px66,u1 5e numellc nedio atanonicd a a+D Z "*T numerelor Si,.) d Ace$ttr dublainegalitate mai exprimt astfel:mediageometricd dou! se a pozitiveestecuprinsi lntre mediaarmonicA hedi6 oritmetictr celordou, numere a ii

80

37. Sll se aratecEintr-un triunghi oqrecarel8C, de laturi a, ,, c, medianadin b' + c' a' : ldre fi exnrimArade = n2 -

24

38. Aplicand lezultarul din problema preced€nti, ariitali c! lntr,un :.!-alelogrami sums Ftrtratelor lungimilor laturilor este egalii cu suma plrralelor L:glmilor diagonalelor. J9. Sede plratul ISCD de latur, a, li se ceresi $e determine segrnent un d€ 'rgime .r astfel lnc t MNPQRSTU(frg. 113) se fie un ocrogonregulat.(S, sibi :i:l laturilecongruent€ toateunghiurilecongruente.) li

,l
L

'.l l
fi8, I l.l

l.
c
Fi g l 14

40.1nptrtntul,4rL'D s€ inscdetdunghiulechilateral ,4MNcu M situalpe fC qi /r' pe (CD), ca in figua 114. S! se atle lungimea larrrii rriunghiului =:rlateral funclie ln der,laturapttratuili dat. 41.ln dreptunghiul,{rcr, eyemAD = BC = a ti DC = AB - a Jr, Dacd -: -l - 4 C .{t€ {l ( Jl .sisearat€cA raportu|dint rc , 4 f c s t e J i(f 42,Ctrsili triunghi un dreptunghic astfei incatlungimile latuilor,a lne\imii gi !.. proiecliilo. pe catetelor ipotenuzi fie toate si numere naturale. 43,Sdle dernonstrezelntr-unrriunghi ci ,{rC. unghiul,, cstea$cutit daci $i
- 4 a i d ac aB ( 2< A 82. A( 2 .

Obsenalie. Desigtn ci s{i rezolvat cu u$rintit problema in care se cerea ::.{onals pdtratuluide latura I gi s{i constarar ea estede Jt. Deci, construclii ci .-ple aplicsteunor segmente lungimi ralionale(chiar naturale) cu pot conducels rgmente de lungimi iralionale.Descoperirea ac$tui fapr a produso mare surprize greci,lnaintea :. lumea matelnaticienilor €rci noastre. Existd totufi triunghiuri dreptunghicecare au lungimil€ tutwor celor trci lstud :1:rimate pin numerenaturalc.Unul dinte triunghiuri esteccl de caae(e $i 4 ti 3 problemeali lntehit probabil qi alte nulnerenaturalecare :itenuze 5. Rezolvend :,:: exprima lungimile laturilor unui triunghi dreptulghic_ Se cunoe$leforma de narurale diferirede z€ro.tr. v. r) leoFu carc -..<rdlea lripletelor numere

8l

x2 + !2 =.r, snnme x = k(p2- q2), = 2kpq, z = f(p2 + 92),presupunend ? ti y . ctr suntnatumle,prime lntr€ ele (p > g) gi, ca sa evitnn rcpetitiil€,unul par qi cel, impar.Prezenla factorului * esteuqorde inleles dactravemln vedercnotiuner
triunghiuri asemenea.S:i dem cateva exemple, toate cu I = l. a, p = 2, q = | (3,4,s\;b) p =3,q =2 da Q,12, r3t, c) p = 4,q = 1 da (15,8, 1?)td)p = Puteli folosi acestetriplete de numere pentru s compun€ voi lnlivd

q = 3 c\d 24,2s);e)p = s, q : 2 dA(2t, 20,29)iD p = 5, 4 = 4 dd(9;40,4 l) etc. (1, la caresdnu apad numere iralionalein cursulrczolvtrriilor. Pur€{iv€rifica ulor r, ], z, definiteprin formuleled€ mai sus,verific! relalia.r2+ ]l = r2. Mai greu,d.
nu dincolo de posibilita{ile voastre inlelegere, de estede a dov€dici orice triplet numere naturale (.i, Jr,z), pentrn care,e + y2 = 22,se obtine din formulele de mai cu &,p, q numerc naturale,

DE S 7. ELEMENTE TRIGONOMETRTET' Ne propunemsi exprimtrm,,mdrimea" unghi nu prinlr-un numir grade, prin raportulunorlungimi. ci Definilii. lntr-un triunghidreptunghic considerlm ungld ascutit un ti numim: rtrrsrl'?) Iui, raportul difltte lvngimeecateteioWJe wghiului ti lungirr. - cnsinusult)lui, raportul dintre ltrnginlei ipoten zei:
catetei aldturote ughiului f

tange tu lni, ftporntl dlnrrc ll|u|.gimea catetei opure unghiului ii lungime. caleteialdt rctel\i. - cotangento lui. raportul dintre lungimea catetei aldturute uoghiului g hrnFimea.atetei oluse lni. Sinusul, cosinusuf, tangenta,cotsng€nta s€ numes.func(ii tigonomefti.e, is scriclea lor prescurrateeste, sln, cos, tg, ctg. Deci, ln triunghiul dreptunghic ln ,4, din figura I I 5, scriem:

! b
^b
'' Cwlrfil .!e cohpu dou.A dvint. Dovclir. din hmb. sGac,tuaonot . viu9hi i'hsonom.m.n&ru, TrigoDorcds'li.dtc o dnur, a me@dcir cd sNdrdt ;itairl detq d'ntrc.l(lMkr. unuitriunsni aa, :' Cutdtrui "r,16 in l|hb! la[na are mific4i..L..!rr, (\Jv6drd..,rDd ins.ond , oapl@c,taal tinaului.

82

Observlmurmitolul lapt: cateta opus{ unghiului a estcalSrurauunghiuluiB 90" mi,1al. Rearlttr ce -r<r) Vom put€a spune deci cd sinusul unul unghi cste egrl cu coslnusol .$dplement|rlul iiu, coslrrsrl unul unghi est€egal cr litrusul complem€ntulul io. trng€nlr unui uflghl est€ egdl cu cotangentl complementulul siu, :tungenta unui unghi €sl€egrli cu trDgeDtr complementululiiu. Conitatim ctr sinusul gi cosinusulunui unghi llscutit sunt numerepozirive r;runitare pentlu ci num[ratorul (lungimeacatetej)estemsi mic decetnumitorul 'j:gimea ipotenuzei). schimb,tangcnta .oiangcniaunni uDghiascu(itpot lua in {i pozitivr. r..e valoare O a do{racoqstatarc: Dace unghiul asculilXOf fii d dat, ducem,din oriclre :.::cr al unei laturi ale sale, perpendiculara cealahi latud, raponul dintre pe cateteiopusi ti cea s ipot€nuzei esteaceia{i,oricum .m alcge,4j,,,12, ll -:simea i-:crul din carc duccm DerDendiculara

iB 116),proprietatea acersta rezuldnd a:1asemtrnare, Aceasta inseamnt, fond, in :i sinusul coractetizeazdunghiul. Or r:e cuvinte, fiecdrri unghi asculit ii :::espunde sinusfi reciproc, un fiecdr i (-us ii corespundc mesuraunui rnghi
F: !it. s Se poata61ci!uiun tabel cu valorile Fig. I 16 r:roximativcale rjnusului.Ve{i vedeamai -i_ziu, in ultimele olase dc liccu, ci i:iusuajlenu se mesoari,ci se pot cslculacu ajutonrl unei formule in careapareo ..-J1, inflniti".lbnn||la care,.incepe astfel:

1r{ lf rir )r t f m )j 180 6 \ tlto/ 120\1 8 / 0 D5mmsijos un tabcl(calculst, exemplu. baza pe de formulei mai sus)in de pentru toateunshiu.jle ,t .jre figureaztr valorile hrj sj r, cu trei zecimaleexaete, :-r.rimateprintr-unnumiiri tregde grsde,cuprinsirt(e 0' ii 90o. 0t23 4 5 6 1 0 0,000 0,017 0,035 0,052 0,070 0,087 0 , 1 0 5 0 , 1 2 2 0 . 1 3 9 0 , 1 5 6 i0 0,174 0.191 0,20a 0,22s 0,242 0,259 0,216 0,292 0,309 0,326 :0 0,342 0,358 0,375 0,391 0,407 0,423 0,438 0,454 0,469 0,485 l0 0,500 0,515 0,530 0,545 0,559 0,574 0.588 0,602 0,6t6 0,629 .{0 0,643 0,656 0,669 0,682 0,695 0,?07 0,719 0,73t 0,143 0,t55 50 0,766 O,7770,788 0,799 0,809 0,819 0,829 0,839 0,848 0,857 60 0,866 0,875 0,883 0,891 0,899 0,906 0.914 0,921 0,92',7 0,934 -0 0,940 0,946 0,951 0,956 0,961 0,966 0^9'700,9't4 0,978 0,982 0.985 0,988 0.990 0,993 0,995 0,996 0,998 0,999 0,999 1,000 .
:iima raloa.e este1,000. ,,rotunjir€ pri sdaos"). cu

83

Cu ajutorulacestui tabelputcrnriipurde la doutrtipuride problemer l)Se so afle, de exemplu.sin 23.. ci$im din tabet sin 23o : 0.391: n precrs,deoar€ce tabelul conline valori aproxinatirc. numai: 0,3905 < sin 23.

< 0,3915.

2)Sinusul Wui unghi este aproxjrnativ0,32. Care este unghi?Din tabei gdsimca sin 18. * 0.j09 < 0,J2 < 0,326 sin 19", d€ei r cuprinslntre I8' Ei 19., dsr mai apropiar 19.. d6 Existn ti tabele mai precise; cu.mai multe ti dir ,,minrt rninuf' etc. Obseoalii l. Putem delermjnamdsurar a unxi unghi ,i daci ,tim, de sin -r - o,16.Din labetoblinem lL . t0",decit8.<.r<20". a"< ) 2. Din cele(unoscure p6n6 scumputcmdeduce \aloarea exaclit sinusuntor a I lrei unghiuri.$tin (teorcma piragom)ct intr-un tdunghi drcptunShic lui ijsoscel &

catetia ipotenuza este.r.lT .fie. tlll.

nect, es. sa -J;=E

Fig. I l7

Fi8. it8

Stim, din €lass a VI-s, cn intr-un triunghi dreptunghic de ipotelruzji d, c€ arc m unghi asculitde 30., cateta opusiiacelri urighi esteg (d€osrece intr_untriunghi echilateral, bisectoarea !i mediatoare figura I l8). este

neci,sihro" - !.

2
tteorema

ln acelati triunghi, lungimea celeilalte carete eqte Pitagora), deci sin 60' - fa. 2

ci l e Eriind sinNutunuiunghieste galcu cosirusulcomptementului putem siu deduce valorilecosinusurilor urghiuriior de 30.,45.. 60.. 9i

84

r\lrer: 30. cos =sin60"-f,*. or"=

","

0,. =f.

"..

uu" ,,. ,n. -

Cunoscendlungirnea ipotcnuzei li misura ale unu' triunlhi dreptung}ic, sn sc afl€ hrngimile catetelor

1 t - 90" t RC = d,

.4R-....,AC ...

fg .l l 9 d 1: , / r d, ed. A v c n r.p ri d c l i n i l ' € .' _ : = \rn r. dec' r' A 4 i rn, I(orenrd tui

j

.18'| Va?-,riin , ="r/r-'.ir-r \'lai puten scrie,dcoarece ln(.<8) = 90" r, ti ,4C = a sin I .. a sin (t0. jr). Oherfr,rr€. Sil remarcirncA am scris sin2r in Ioc dc (sin .r)rl aceasra esteo ::ntie de sc ere. 4(

,'ld'

( u o,candtunlrirncan€rcalcr.,i te (ed 3 - ::ruzei unui iriunghi d.eplunghic.sA se afle mnsurileunghiurilor arculjre ate - -!hiului (fis. 120)

\ ) - 90 ", : a , ta

m ( < c- . . . . )
rrg lt0 I "/r,/,,"Fd. ( onform.tcfi irici./\cnr .rn Arclalrc con.rrruie ;i accasta r .ipuns la iDtrebarea estemnsrraunghirlui 81,. ,,care visura unghiului ( se derermin, fie din: .n({() .= 90. m(.jr) fic din:

ml.ia) - ...,

,fi'
.r-

t' ,

lui Lrcorcma P agom.\inr'--:-.]

..R,
85

1, Dati problems cerea str se 0fle misurile unghiurilor ascu{itealc t.imghiului, noi ne-am mullumit sd gisim valoareauneia dinhe funcliile ale trigonometrice unghiudlor. PenFu nige valoripsrticulare lui d ti , (a > 6) se ale poatecalcula,cu aproximaic, raportul: li cu ajutorul tabeluluisodeduce |ndsun aproximative unghiuluir$pectiv. a nu nevoie ur alt tabel de 2. Pentu aflarea cdinusuluiunuiunghiasculit este unghiulu seama faptulctr sinNul unui unghi esteegalcu cosinusul de TinAnd complementarlui, pentru a determinacosidusul unui utrghi, scidem misur. diferenlc. va fi cosinusf El unghiului 90' fi cnutdm tabelsinusulacestei din ln unghiului ctrutat. Exempl: c$ 35"- sin(90o -35o)= sin 55" e 0,819. fungimeaunei cateteti misur? Cr.noscend unghiului altrturai ei dintr-un triunghi dreptunghic,si sc delerminelungimea (fig. 121). celeilslte catete

=r. m(<C)

Ipoleza = m({A) = 90o,,1C r,

AB "....

! Fi B 12l

t.ngenteiunui uaghi a"rcqir$im ci Rezolvarca. definiti'a Din rg r =a =r=b rgx . De c iA R-b t g r.
h

,{rC, ln careamnotat = c, ,4C= i. Orr€rvalie. triunghiul ln dreptunghic -4t gas,r: R( - a, ayen1t sina=4. cosc=.-L Daca facemcdrut !I!. cosc sinc c b =4. unui ungL Dar, coniorm de{initieipe cerc qm dalo tangcntei

g ascutit. = tcC. Deci de Vom puteaspun€ tangenta ci unui rmghiascutitesteexprimatit cetuldint.t sinwulli cosinusul acelui unghi. rezolvate suntem situaliade r 3, ln ln rezolvgrea numericd problemei a (sin fsceo imptr4ire douenumere r li cosi) pe carele lutm din trbelulde lr a pagins 83. 86.

TabeltLl valori alc tangentei de usureazA calculul 012345 0,000 0,0r7 r),035 0.052 0,070 0,087 0,105 0,123 0,141 0,t58 o . t 7 6 0,19.10,213 0.231' 0.249 0.268 0,2it7 0,306 0,325 0.344 0,3640,184 0,404 0,424 tr,14s 0.466 0..lii8 0,510 0,532 0.554 o,57',|0,601 0,625 0.649 0,675 0,100 0,12.7 0,?54 0,781 0,810 0,839 0,869 0.900 0,933 0,966 1,000 1,036 1.072 1.111 1.150 t.192 1,235 1,280 t,32',71,3'16 t.428 1,4n3 1,540 1.600 1.664 t,732 I,804 1,881 t,963 2,050 2,145 2,246 2,356 2.4?5 2,605 2,717 2,904 3.078 3,271 3.481 1.732 4,0I1 4,311 4.705 5,145 5,671 6,314 7,1l5 8,144 9,5t4 1t,430 14,301 19.0u1 28,636 57,290 Plecand la defini{iacotangentei. de estede la sinc intelesca: clg r = iIl1.
rEiatam astlel ci tangenta rji cotangenta unui ungbj sllnr doun numere inverse: rt tr r. r! r

t0'.45'. 60'.

Vom putsa acum si dcdrcetn valorilc tangentclor corangenteloruoghjurjlor li
i! 10 " cis 6{ )

sxrl0

|

=+ te4s" ctcri.=jIL d
,u6s'= =lA 30"= jljq ",n .o s 6 0 ' 2

+=t,
lr 2

Pentma re{inecu u$rinli valodle func{iilortrigonomcrrjce unor unshiuri aic - :onrLnle. celcre urmcaTa da niqre In !om rahclc irlncmoreh iLc Prin procedeu mnemotehnic sau schemtr mnemorchnici tnlelegenr un -..cedeu sau ansamblude procedeecare inlesnescmcmorareacunoqtin(clor. La :::a acestor mctodesauprocedee sti neaperat nu logica (mai bine zis dcductia)cat . ,logra asemanarc (o fomalA,exrcfioal.al. Vi propunemun aqrfelde proccdeupentru a ljne mjnrc sinusMjle(deci sj . :-rnNurile)unor unghiuri imporrante: cele de 30.. 45" ti 60.. l_escriemunelesub . :le in ordinea (adicna mtsurii unAhiulxi): crescltoare argunenrclor a

sinro'={

2

si n +s'=€ 2

.1n = Jl 66.

2

87

Observem toate ca sunlfrac$icu numitorul Ddci scriem pe I subform. 2. fl de {1. se obsefiil ctr numtuStorii suDtli ei. iol ca li argumentele. ordrn€ in crcscitoarc,li anume radicali sub figureazd 1,2,3. Bineinlelestabelul poatefi completatla d.esptacu cosinusrril€unghiurilo. complement e;
sin 30. = {=

2

cos600

sin45o=-A= 2 sin 60' = €= 2

cos 4jo cos30'

saum8i poatcfi completat susti in jos, ltiind c, sin 06 = 0 gi sin 90o= l. in sin 0o =-{.2 g6s90o

sin30. = {= 2
sin 45. =€ 2

cos 60.
= cos45o

,;n 66. = -€2 sin90. =€= 2

"o.36. cos 0.

S-adov€dit suntmaig1eu relinutvalorii€ ci de tangenlelor. vedeml 45": Si tg = L penlru av6nd de-afacecu rsportul Iunginilora doudcsret€ congnrente, 45o tg 30oli 60', undesenasc celemai multeconfuzii, este $im ci o valoare l+ li she

J'. Pedealtdpaite,cu c6tun unghiasculitestemai msre,cu atattangenta mal esre nare. Am rep.ezentat figur& 122mai multe triunghiuri dreptunghice sceea{r ln cu calcld. Decidecit < 60' .5 rg J0' < lg 60.,decitg :0. = -O qi rg60. - Jt. l0o

P i 8.122

88

5. EXERC;1II PROBL€ME $I

I

!) Delnomtf{i,pefigura123, ca:

F ig,12 3

l$riindceinriunghiuldreprunghic,{B(. unghiul cu drepr in,.{, B=] sin

r:ra.
-t

I J lungimeaipotenuzeieste de 15 cm. catculatiluflsimit. cater€lor cm! calculali lungimile :r ",r"i.l^. !i

iriunghi dr€prunghic ,4rC cu unghiul drept in /.lntr-un d<')=5y m(<C), precumli, ti a= 2 cm. Catculali li c, utilizAnd
,Falele.

4.lnf-un triunghi,lrC sedI: rn({,{) = 90o, m(<t) = 37o,i 6=5cm.Sise .q,:-rleze c m({C). d. ti 5, ln triurghiuldr€lrunghic,4rC, unghiul cu drept in,4,secunosc: a)a = 226cnr,cos, = -!"lZ Calculali lungimile csterelor. b) a = 34 cm,tg f = -!. c) b :92 cm,sin, = #. Calculsli lungimilc carerelor. Calcutali lutuimee iporenuzei a caretei c. !i
Cslculali lungimile catetelor.

77 0 ) a - alu cm. 18 lr = -

..-i1 era= 58cm. c crs Calcutati Iungimite tor. carete 1Al ft a - 74 cn.B a Elcalcu,ati tultsimite c.retelor. VJ)
6. In triunghiul drephrnghic ,4tC, cu unghiul drept ln ,4, s6 cunosc lungimile lor ,rB = 5 cm qi lC - 3 cm, StrJecalculeze, ajutorul cu tabelelot, misurile :urilor, ti C.
d. b.icFiliul I, o dl$ .t n@jF!r., s por qinc ca foeule.

89

/8C se ttie ca n(<,'l) = 60" ti ,4t = 4 cm. '4t 7.ln triunghiul oarecare laturii [t(]l lungimea -- 5 em. Sa secalculeze

,rr(l (t4rl = [lC]) esteinscrisin cerculde centru isoscel S,.Iriunghiul latlfii '4C - 6' ului unghi (-'ti lungimca misura (fig. 124).Presupunend cunosaud
lungitnealaturii [rC] Ducanddiametrui[,{l']. se ceresn se cxpr se d€termine hngimca segmentului [,4'(1tol in funcliede m(<C) ti b.

Fig. l,:.r '

,rtc ([,AI = [,4'l) isosc€l in ,r lnscris triunghiul de 9. Cercu! centrlr este
ci care FDI esteinnl(ime (fig. 125). Cunoscdnd m({Dla) - o'!i mza cerc inscriseste/, si s€ o(primelungimilelaturilor [,4r] ti [rq in funcliede (r li r'

10.fie,!tC un triunghicu m({.4) = 60",AC = a, AB = 3t. Se cerese (X) der. triunghiului in funclie circumscrjs exprime cercului raza = 11.Triunshiu',{aL-,din figura 126,arc m('{,{)'= 105', ln(<{B) 45' laturi,precum C unghiului !i lunginile celollalte AR - 3.JT cn. Anai mdsura a cea inrl!imii hiI.

Fig, 126

Fi g 127

iC ,,ltc, din figura127,secunosc - 2t5 cm' mi4A\ t2.ln triunghiul
m(<O:60'.

Si se afle lungimile laturilor [,-44], [84:]' precum fi cea a ine

IAA'1.
13.in triunghiul asculitunghic,4AC, inal{nea [,4D] are luDgimea 60 cm, iar sin C - 0,8 qi cos a=l gniului.
sd se afl€ lungimilelaturiloi

90

14.In triungbiul {8( , in carc lD.1..{): 135" ti rn({r) - 30', latura[t(] are h:imea de 6 cm. Si sc afle lungimile .dorlahe dounloturi.precum ceaa inallimrl !i a! vartul C. l5.ln trapeluli$scel aB( tt tAR ll CI't r $re (i [,48] : t,4Dl.cos ( 0.6 si Dc lungimile - 66 cm. Calculali celorlalre laturi ,dc saleti ale diagonalelor trapezului. l6,Un dreprunShr,484D are latunte lungimilede l0 cm li 7 cm. Se se gliseasca 'r musurile unghiurilor formrre de diagad€ cu latu.ile ti cel al unghiului format de &gonal€. ttlG

Fi8 l2R

l7.ln figula 128,parrulatcrul ,4tCD est€un pAtratde laruri 2a, iar pdtraaele siCH a. ^nlantile s) Si se aratecd patrularcrul RFflD esteinscriplibil. b) Si se calculeze cosinusurile unghiurilorrAt li dt.

18. in figura 129, pa]rnlatetnl ABEF li CDF sunr ptlrate. fuclie trigonometric,a unghiurilortriunghiuluitDF.

.n"
!ig. Il0

F ie. 129

patrularerul,4rCD unpftratqi triungh;ul 19.ir figura130, ti /5, a este .{rt un o-rnghi e(hilaleral. sccalcule/e. llccarc in pane. t . ( ,t). SA in caz lE

1!f. ,lqRti
s f . iNTRO0rjcERl:
Noliuneade arie vi era binc cuooscutA inci inaiDtede a fi l c'cDut. c in

a VI-a, studiul geometriei. Astfel,in liglrfa 131intui$ane lndeamntr spunem si atia,4tC est8m&ima.edecil nria Dtn in ciudafsptului ctrDtF estemai ,,1

lig, i3l

I i.€, lJ2

decat,{tc Existi o situa$c geometric!, care in arjileseadun!, lsomtnltosre ; cu care se adu!tr lungimil€ segneotelorssu mtrsurileunghiudlor: in figura i .in 8-fxn:atizGHIJK=sflaGHI+ ali,a + anaIJK, clK I)8.rnoi nu am luat in co;sid€nre noliuneade arie cendam alescris, ln padea manuelului pentru clssq Vl-a, noliunile bazl 6legeometriei d plane. de cazulsAprivim aceasta o lipstr? cs Nu, deoarece, astfelde notiuni,sugerslc €xperienla nosstriiti nu de logics dezvolt2trii g€orletfi€i,mai pot apiirea chiarr fi ap6rea capitolulsceste. ln Ne afldmdeci in fala urlgi situafiinoi, lntuilia noasrripulleln evidenp noliunenouil fi unelep.oprietili ole ei. Noi ,,sim{im,. sceasta o no{iunc cil esre geometrie. pule problema .xprimim toate Sc sii accstca limbsjulgeometriei. in rlta cuvintesdd€finimaceastino{iuneli si d€monstram proprierdlile descoperire noi iminte. Cumin clasele precedellte mai lnvaFt cum se calculeazi a{i ariile,noi ! mergeaci ldrcpt la 1int6",ftirtr a ignora cunoqtiolelc pendacumasu dobAndite ariilor (evidentinsd,ffitr a ne bazapeelc in demonstatii).

92

Obseryalie.Cend, vorbim desprearia unui ':rJnghi.nc gendimdc fapr Du ls aria figurii :lrmara dc verfurrle rnunghitrlui.ci la aria iteiorului triunghiului,,, irlletes dreptmu\rmea :.jruror punctelorcarc se afl6 de aceealiparte a :ncirgia dint-elaturiletriunghiuluj, li verful ca r.pus 133). (fig. Daci privim schcrnatriunghi { interionrl Fi8, 133 ilu t arh, observtrm fiectrrui tdunghi, chiar ci iinditra o figurtrformati numaidin rrei puncte(verlirile) ii corespunde arie_ o Un rnfel demod de a gdndiscurt€lzi expuncrea, evitendrepetarea irutil! a cuventului

:t:' Al i { rr i l f!:.j l i r;r::.

,-j l

Definilie. PtlD ario un.ti trrrrAii intet€gem ,umilstc din Drodusul din.re lutrgimc, unel tsturt r rrtunghiutui lt lungtme, iniltimii corerpunzlto.re rcetei lsturi,Cu ahecuvinte. unultriunghlett€egrl; cu rrh jomitate dtn produsuldintre,brz{,. ,ln $ llme.. Srr. = 4f "".i., :or6nd cumsuntem afa obitnuili,cu literemici,S,, =9f Dc GiC.134). Aria t.iunghiului ,{tC o vom notaSrrc li puteh , ,"u,

Avemtr€i posibilit5li de&calculao.ia lmBitriunghi dat,corespunzdtoarc celor :ei laturi ale sale,li nu ttim dinaintecl toatetrei conducla acelagi rezultal.Ar fi decistrd€monsrram. in&inte r dadefinilisde meirus.o r;oremr.al ciirei de "ebuir .lrurl i] puteli uqordeduce.

tig . 1 34

rrg,135 !ig, tjj

Lem6. lDiFun trlunghl. produlul dlntre lungimer unei loturi cl htrglEes lntlltnll corelpunztto.re el erte rcehli pentru toate cetetrei lrtui altfelspus,definitiaprecedent6 corect!). €ste

ln figlrro135ltim ce: AD !BC, RE!AC,

Vrem sd alltdm cr; AD. BC= BE, AC.

93

deoarece Denonstfttlid. AACD - LBCE, confonn cazului I de as.'nrenare, 12 ae unaeoltincm <(. Re/ulrdl'= mt.8F( ttr a( mr<,lrc,-9uBC RE relaliadin coDcluzie. scriindcn produsulmeziloresteegalcu cel al extremilor, obsemalie- Ari6 :unui triunghi depinde de unitatea de mrsuri aleasdpentru lungimi. Dace lnlocuim aceastiunitatecu alta, de i( ori mai ,Junge" decetprima, aturci lungimile tuturor segmentelor se lmpart cu *, iar toate ariile triunghiurilo. devin de 12ori mai mici. in int(oducere vorbit de o siruali€in caresriile se adulri. Un prim fapt de am acest cstcstnbilitin teoriaurmdtoare. fel de Teoremh (p.opnetatea aditivitatepentft arii). I)rcl D e3teun punct din int€riorul lrtufii [aa] a unul triuoghi lrc, stunci .trc = .trD + .trDr' (fis. 136). Sd considerim in:ll^ = RC. AH =

limer EHl. Aven

s*,

--T

q e.d Ors"/vdli". Enunlul,,prop.ietdjii geneftle de aditivitale" este complicat !i nu il vom da, In unele problemecare vor uma, vom indica alte expresii ale acestei propriot4l in paragraful urmitor vor apfuea,d€ asemeDea,alte probleme cdrota li se potivett€ acesttitlu. de . Drm exemple astfelde problemej ci Probl€lni r(zolratd l. Si se demonstreze suma distsniclor unui prncr dir interiorul bazei unui triunghi isosccl It celc doui ltturi congruente est( iD figura 137, DE gi Dl' sunt .respecliv perpendiculare pe AB i. AC. Scriem, confom proprietaii de aditivitate: sirc : s{sD + JiDc, s8u AC'BE AB. DE AC DF
')1

:S"ro+J;m

\BD + DC)AH: BD.AH DC.AH -+-= 22

2 = [,44, putbmsinrpliflca expresia cu Curn [,'{.R]
Rg: pi.L,t.i;

2'
DE + l)1 . con\1^ntd'. fc:('"j.r ?.'. Dandu-se tnunghiul ,{da. determinalimu\imed punctelorM din plan, astf€lincit S'rrc = S,t,rc. (Deci, punctelet li C fixe!). '6man

Fig. l3?

*rRezultatul rrcbuirrctinulpenituan folositla Ezolvffia allorpbblede. a.esei prcbl€toc

94

Punctele ti a'rtnenend tixe, segmentul I lrq sre o lungimecoNtanli. :.ninr ca aria triunghiului s5 rdmani ace€aqi, trebuieca gi lnlltimea din M a $ s, fie constanti a[umeegali cu ceadin,4 a friunghiului initid, deci ti -unghiului s{idescrie paralel, caM o Iadresptara(fig. tl8). Suntem reDrali. ce dupA -buie

Ii g .1 3 8

paral€I5,3d|]e rID trasetaceaste oprim aici. Dar Dout ni se c€r toatepunctele care M .u propriotatea din erlunl. Or li in celtrlalt semiplan determinat de dreapta,C, mai $nt astfel de puncte, ti ele alciituiesc incd o dreapti paral€ld cu rC Deci respunsul .omplet h problems propustreste c6: rnul(imea punctelor ceutste este alctrtuittr din Jord drepte (d {i .i) paralele cu -RC situate de o paIte li de alta a drcptei BC la disran(eegole de aceasto. Doua triunghi{ri ABC li MNP lle ctrror arii sunr cgale (,S,rrc= ,SMrp) se nuJnesc iunghiuri echivalente. tt Obsenalii. |, Dac6lnlf-un triurghi,4tC se cunosclungimile I dout latud, de = ,, pild^ AB ti se cunoatte li mSsura unghiului cuprins lntre el€ - c ti ,{C r m(<8.rc) = l). expresia ariei triunghillui in funclie de acestetrei elemente este:

intr-adevir,considcrdnd inellimea4, (fig. 139), in triunghiul dreptunghic,4CD avem: k 1 CD = = , sin,.l. Deci - - = _:t.L= !..h sina s,". - 2 2
:. i r i. i1 { f r nr ! ,r l i ,,j i !rri l . l rtr r1 r' i a l u ri l l ,

rrrrr ir i. : hr r r!lurr ! |r ! r .rj i r,i rrr D , r, 1 i ,fl | u l r: r

A

,iirl ii.lrti crl p:,.

ia: : 1, 1. : , .

Fi8. ll9 d. ,,fomuld tui g.ren". (t.rc! - id

'' A@art! fodt,E dr. cu@ul!

sub trm.I.

95

(fig. 110) 1, Demo tts ttu l i .t.l l . I.AB C i tt c J JeA D -L A (' . uode /) e (.BC) .'t triunghiuldrcptunghic AD svcm: 'h. .. (2' rJ-ll) (unde am nolar cu i lungimeaineljimii dirl "'l a trrunghiull' dat.cur lunsinca proiecli€ilalurii [,]tl p! [,(])

B

llxprimAndu'lpe l fi din lnl.UrshiuMxl. gasrm: u7|2dx r' h2. h2 e.rP-t2

(2)

celc doui expfesiiale lui ,r din (l) Ej(2)' arertr: Egaland f- -:" lz h2 .)a-( .., (: h2 Jr 2,rr rrcpla, gdsiti pentru:rin (l) ob\rnemi Ducandvaloarea

,r,

,, h = ",- _ l

( o'

tJ*"' \'

2,

)

de pfodusului sumtprindiferenlA: fomrula I.olosirld , ). r. : _ , r] . I a, .h:,tr\ (

/,.=l..,,.
'---,,

ll.

),

t_

2a (a - b + c\ Q + b c)\-.t+h+c)
2

petratele: Rcstrangem -t,211tz t,t-ct21= Q + b + c) . 1q a+"12 ----ah' = ---"
4a2 Daca!(drb-c)

z

-/,

a tu n ci : d + b 1.

- 2p,

u

b + . -2 @

r

d

h+c=z(rr

b)\iil+ h

.: - 2(t .:).

l'u|em scrieatrnci:

t6i(, -a)(P - b)lb-c)

----T

,,roo-it6-tft5

l)ecr. arrasescrlei

z t--on )_, t,,. , I ' 2'=oA ' lp r p - a lp a x p - u "-

formulaesledemonstralafi simplificand,

96

t
ARIILOR DOUA TRIUNGHIURI A S 3. RAPORTUL ASEMENEA L e m 6 . Dacll un unghi al unui triunghi ,.{rC est€congruent un unghi al cu Imi tiunghi A'B'C' (de exen]{'bt<A = <A'), atunci r.portut ariilor celor aloutr riughiuri €ste egal_ raportul produselor lungimilor laturilor ce formeaztl cu bci . ls,* Eg:Diunre r$peclrve l:..:=::I
| \i{sc Dc )

Demonstralia. Cu l4l: rt,Ia

nora$ite din

fi-

. r/lE -Ktc

=- z !b,(s. 2

lar"in r

I gt.stmp||||cand _ stn,x, cu z x SAf{. _ bc

sA'Ec b'c
q.e.d. T core m,. Rap$t.tul nriilor t rlora trintrghiuri patratulrnportuluide ascminarc.

c
Fig,141

c
FiB.142

Denonstralb Be faae aplicend lerna preceder d, pentru c, unghiurile din ,4 ii l'suDl congrumledjn asemd,nare g = 4 = t. tor din asenunar€ $i {fig. 142). 't'h'

J*EC

!* =U( =*, !,
q.e.d

S 4, ARIA UNUI PATRULATER
lnainte de a defini aria unui patulatet avem nevoie de o lernd, la fel ca ln Flrgrafit precedent. L e m d. Fie lrCD un patrulater convoL Atunci S,uc + Stoc : S.,i,a+ ,Srco l4l). 'fi9.

97

9l

cu Demonsttulia. Se no$11r O intersectia diagomlelor patrulaterului. Confort proprietelii de aditivitaxe avem: S,{sc + SiDc - S,{ro +.t oc + S.aDo+SoD. = - (S,,a ,Simt+ rsro, So.r)-siiD'Ss,D q.c.d figrra 143) Dotrtcu 5rr.D. Srrr +.S/Dc{vezr Obserralie. Problema corectitudinii acestei definilii, rezolvati pdr lerE prec€dentd,apare datorittr faptului ci am convenil se co$iderdm pat ulaterul,{,CD drept tot una cu rCD,4 etc.

nrmirl D e fi n i I i e . Prln |rir unul pstrullter conv€rlta'D ltrlelegcm

a
!ig. 144

inainte de a enunta t€orema privind aria unui paralelogtam' sd reamintim ca dacAavem doui drepte paralele a li , (fig. 144), dtunci distanla de la un punct,4 d. pe a la dr€apta b este aceeati pelrtru toate punctele I € d; ea se numette ,d1slang d€ la a la ," qi estetot una cu distanla de la b la a Numim lnil,tim€ corespunzitorre utrei lrturt { unui Prr.lelogrrr distrDlr itrtre scer lrturi !t lrtura opusi. 'I rorcrrir. Afix unui pafalttogrrm estc egali cu prodtsul dinrri lurginr€a urrri laturi alc saleli lrl gimeainnttiorii cortspunzitoare ei. AR Demo strutia. Stlmcdt ll CD,AD ll RC,AA' f cD@'€ @qr'CC' L+, (C' € (,rD)) - ngura 145;qi vrem sl at6tamcn:S,$rD = ,C ,41'. Avem l,{' - CCI', conform proprietllii distanlei lntre dreptele paral€le,4D F ,C, menlionate mai sus, ti [,4D] [Aa] 0atlri opuse ln paralelogram). Obiined BC' AA' AD CC'
S $c o . S ,1 ,( - Sr.D ^ j -= -:-r I BC AA'. Lon s c c ' rl ,a lungiI ! €a s i l i l i mc a I

.\ria unui dr€ptunghiest€cgalAcu produsrl dinl.. (fig. 146).

oA

# d,

S,Bcn = AD. AB-

'r Lituil.uhuidFptunglisroinMesum.,lugite

;i4alaftn,liljnC

98

Consecin{o hturil 8rle.

2. Arir unui patrat este egdd cu pitrrtul luDglmlt

SB1D = AB2.

-

lig. l.l7

-

Fir. 148 Fir. l4S

Teorema. Aria unui trapez est€egrli cu produsul dintresemlsum, lEngimilor barclor s{le {i txngtmcatnilftmii srt€ (illelegend pdn tni4imea uDui l|p€z distanls dintrebaze) (fig. 148). De onsnala. Str duceft li BE I CD, r' apaqine.dd dreprei CD . t,. - Dll (disrsn{s paralete ti CD). oblirem: dirtre dreptele .{t
Saco

Obseryalie. geael{.l,onaunui paaulaterse definetteca sumaadilor unor h lriunghiuri ln cate ac$ta ,se descompune,,. Spre exemplu,fiilrd dat patrulaterul ABCD(fr9. 149\awmi SB1D = l,{rc }.S,rcD, Problemi rezolvatA l. Si se arstectrdaci doui numere pozitive ru sumaconstentii, produsul esiem|xim clnd elelunt egale, lor Bezobarea.Vom lncercg s! al6m.stcsteiproblemeo solulie geomericd. putenistro fonDulrrnti ln felul ud!6tor Pcntruaces3ta Strsc demonstrezo dintretoatedreptunghiuril€ perimetruconstant, c! cu aria casrnaimareo 6r€pltratul. Comper6mptrtatul .IRCD de letJ.ni c cu [reptunghiul BEFG csra $e luogimea CF= a +.r ti l4imeatF= a -r (fig. 150).

Evideot,ambefe acelatiperid€tru (4d). Cu trot4liiledin figrrrtr,a cornpara au . ah ptraatuluilrCD cu ceea dreptungbiului ,tFC r€iine la e precizacaredintre .riile drcptunghiurilorAGHD li CEFH esiamai marc. embeli dreprughiuri au cetc o latud r. DreptunghiulII 616cealalttrlaturi cr 'I mai miotr decet o are drptunghiul L Deci dreptunghiul arcaria mai mictrdec6tdreptunghiul II I.

99

CumariadreptuDghiului ,r'FG provinescdzend aria pftratului,trCD ari, din drcptunghiului ti adunand drepnntshiutui rezuha aria dreptunghiutur I 6ri6 lt. ci est€ -EEFG mai micedecatceaa prtratului IBCD. Sl spunem altfel: ti Aria dreptunghiului ,tFG este,Ssrrc= @ + x) (a -x\ = a2 , p. iar cez. = patatului S,{rcD d2.Ctm a22 a2- } (egalitatea avandloc numaip€ntrux = 0I put€mspun€ci aria pitratului €stemai maredecataria odcIrui dreptunghi carearr un perimeAu egalcu cel al pitratului.
Aceasti problemi, rezolvati, ne poate duce la o a doua: li Problerni rezolvari _2.Si se arstc cii dict doui numereDozitir. au produsul(oniaaoi. aru,t(isumelor c\te minimr (6n(tctcsunt egate. fdcut-o pentru a o rczolva, pd$atIrl ABCD !i dreptunghiul BEFC_ au aceta;i penmetru dar ariil€ diferS, pentru cd dreponghiul II est€ ,Jnai mic.. ded dreptunghiul Deci.daci,.adrugdm.. dreptunghiut dreprunShiut t (cu inlerin L la haFrat), EMNF, atunci &ephmghiul I gi dreptunghiut CMNH sE t ecirivalenter, (fig. 15l). Deci pnhatut ,IBCD li dleptrrnghi\rl BMN1 sunr palrulaterc echivatent! (produsele /, . AD ti BM. MrV sunt egale),dar perimetrel€lor dif€r!. cel d pitratului este mai mic, de.l 2(AR + AD) < 2(RM + Mt\.

Fir.15t oltA sofu{ie la aceastl prcblern6 6e poate da prin ,,puterea punchrlj . .O jnteriot''. Dintre toate coardele car€ ,,uec,, printr-un punct M din interiond cerculd de ceDLruO. rea mai ..scune..esle coarda perpendiculzr| pe OM lfrB. tSZl lotr-adevtu, oricarealte coardi [,{?]. care ..Eece.. prio M are distanlaIa centd cercufujO,ry OM. {pentnrcd in niuighiul OI4N tatl|Ia IOM estecatetasi hnl' < deci [OMl ipotenuzd). A'N2 ' R2 -bN2 > R2 - Ou2 - BM2. deci 2B.N> 2B]t \; sa]d A'R' > AB, adicdMA' + ME'> MA + MB. Dat, aplicand putereap;nctului,tl frd de 40, R): AM . MB = At. M/ = constant problema estedem;nstrate! !i Problcmi rezolvarii l Dandu_se patrulater un coivex,se cereseta grsdascllo metodli de a construi (a al€sena) triunghi cu aceeagi un arie ca patrulaterd

(un triurghi echivalent patrulaterului).

,"-,"",1T.i#,:ll,p,lfi#";rJ,::ififj-",!:L'lil".1:*.#""'iT,"..
100

Rezolwrea.Fie ABCD patrulaterul convex(fig. 153).Ducem diagonala [,.1a1 :: prin punctul , o paraleldla ea, €arc intersecteaze dreapta,C ln ,'. Triunghiul .rac are aceeaqi cu triunghiull,BC, dect ,Srjco= S7flc S,l.a= S,sc + S,rcn: arie +

I 1g. i53

ln cazul cd patrulaterul ,4AC'D esteconcav(fig. 154),procedeul :ace1i demonstmlia singuri,desenl fiind destulde explicit.

'

Irig. l5'1

6. EXERCiII' 5t PROBLET/Ta 1' I atlla rnlUr,r';r,,rrt ''r \ l.ln lnunghiul,.rt( se cunGc: iot\imca ,{,.t'. I cm qi latura tC = 4 cm, ialculali ariatriunghiului. 2.Intr-un triunghi, o inillime ested€ 4 cm si aria de 12 cm2,afla$ lungimea :aturiipe carcintllimea cunoscutd perpendiculari. est€ I 13.Intr-un tdunghi dreptunghiclungimeaunei cateteestede 24 cnr :lotenuzeide 26 cm. Calculaliariatriunghiulur. 4. Careesteariaunui tdunghi dreptunghic isoscelde catete a? 5. Care estearia unui triunghi cchilateral de iatura l,? 6l Calculali aria unui r.iunghj aie cdrui laturi au lungimile de 13,20 7. Sd se demonstreze in$-un paralclogram,4rC.D, avem ,t{rc = ,9Drc. ce

ItC secunosc: m(<r) : 45., c = 3rD, a = 4. Catculali d. ln triunghiul nunghiului.

l0l

m(<t) = 30o,c = 6 cm qi a = 8 €m Aflali a.! 9. h triunghiulItC secunosc: triushiului. 10.Demonstrali ci intr-un triunghi dreptunghic lungine{ inillidn cor€spunzltoer€ lpotenuz€i este egrll cu catul dintre prod[6ul lungimilor catetelor si lutrgimea ipotenuzei. (Rclineli aceslrezultat,folositor in rezolvarei altor Drobleme.) ll. t n rriunghi484 aremld,4) - ll' b - 2, c = 3,2. Ca].nr'\ii aia. cA 12.Demonstrali in trapezul ,184; cu bazeleUDI fi [rL'], unde o este inle:. (fig. 155), S"o, = SDrsectiadiagonalelor lormulali o recjprociqi verificati dace esr:

adevdrata.
13. Si se dernonstteze cd raponL distan!€lorde la mijlocul unei laturi a unL triunghi la celelaltedoue lahri esteegal cu inversulraportuluilungimilor laturilt-: respectlve. 14, TriunghiurileABC li BDC au latura [,Bc'] comuntr!i vadrrile I !i i situate in semiplane diferite determinat€de dreapta ,C (fig. 156)- Sd s: demonstreze dac6 notiim cu I intersecliadintre drepteletC li lD, atun.: ci S,lRc AE SB.J) ED'
l -rs 1 5 l_rs.i)r 5

F i s .1 5 6

Fig.15?

Folosind ac€st rezultat, demonstralici daci in triunghiul lBC dreptel. in AN, RP, CM (M e AB, N e BC, P e ,4q stult concurente () (fi8 1J7), alun: AM BN CP MR NC PA ls.Folosind faptul ctr in triunghiul .4tC mediana F,'l'l detemind doLt de cd triunghiuride arii egale( l'ABA' qi AAA'q, sAse demonstreze distanlele la -,r,{' suntegale. ;i C la dreapia de 16. intr-un semiccrc diametru[8c_]esteinscrisrriulSliul,4tC P€tangen'r ii proiectem in varturile , Vi C respectiv D gi t (fig. 158).Sa se demonsbeze in I S,rsc-J.u,o +S,ica.

102

a
F i g .1 5 8 Fig. 159

17.Triunghiul ABC este nn triunghi dreptunghic isoscal de catete = JB = ,.4C a. TriunghiullM1y' esleun triunghi echilateral avandvArfirdleM, r'{ pe ipotenuza triungliului ,rrc (fig. 159).Calculaliaria acastui triunghi echilateral, in functieded.
18.S, se demonstreze ci suma distanlelor ullui punct din interiorul triunghilechilateral la lahrdle trirmg.hiului echilateral este constante. 1t. Sn s€ demonstrezect raza cercului inscris intr-un trilmghi este egaln cu cad dhtr€ dublul ariei tdunghiului $ periinetrul acestuia. 20. O paral€ln la latum [ta]l a unui triunghi ,4rC intersecteaz! laturile krl !i [,rq in rV !i M S; se arate ci oria triunghiului ltl{ este medie propo4ionald intre ariile triunghiurilor ItC !i,.{,41N. 2l.Pe latura [Ox a ungliului xOI lixtm punctul I !i pe latura [OY fixrm punctul B. Fie semiabeapta [OZ iD interiorul unghiului XOy (nu neapilrat bisectoarea acestuia). Str se demonstr€ze ci oncarc ar fi punctul C siluat pe aceasta {fig. 160).
Fig, 160 22.in triunghiul /rC ducem inildmile [tY].ri [CC1. Si se amte cd B'C' = RC . cos,,ti ci raportul ariilor triunghiurilor,4,yC' ,1rC esteegalcu ti pntrotul cosinusului lui,4. 23.DacdG estecentnl de geutateal trirmghiului ItC, demonstrati ci ,{ CG arie. munghiurile 16, .4 !i ACCauaceea}i

b = scoa "on.,*,

B, ARIA PATRULATERULUI

24, Un prtrat arc laturacu lungimea 3 cm.Cat areada? de 25. Un patratareariade 5 cm2. Careestelungimea laturii lui? 26, Un dreptunghi o laturtrcu lungimeade 8 cm Si aria de 24 cm:. Care are srmtlunsimile celorlaltelaturi alesale?

103

27. Exprimali aria unui romb in tunclie de dr Ei dr, lungimile diagonaleL': 28. Linia mijlocie a unui trapezare lungim€ade 12 cm ti lnellimeade 6 cr. Cat estearia lui? 29. Un paraleloSram uD unghi de 30' 9i doua laturi de ,1, .especti! C: are 3 cm. Cet ii estearia? pitratul ,4clt,: pntmtuluiIBCD dc latuIn a, se construiefte 30. Pe diagonala (fi9. 161).Cet esteada acestuia urmi? din

[--Z'. 'l\..
|

31. Mijloaceie laturilor unui pdtrat sunt varfunl. unui rou pltrat. Calculali raportul ariilor celor dou! pAtlate. paralelogramul carc at: 12. Demonslrali ci varlurilc in mijloacelelaturilor unui patrulaterconvet a.e ca arie j umitatc din aria acestuia.

tl

I

33. Dace diagonalele unui patulater conler au lungimile de 1r li respectiv d, qi unghiul dint. rrs.161 ele are misura de i', calculali in tunc1iede dr, d: (Reline{iaceastiformulautiln-) li.r ariapatmlaterului. cesteun triunghi echilateral esteun pdtrat;i lrt fd. in figura 162,lrc, poligonului,,{rCDl laiura[e 5 cm. Afla1iaria

f i8. 162

l 'r l 1 6 l

llS. in figura 163, iatuiateml ISCD este un pntrat qi trapezul C'F D ar3 FC :\CD: DE : a.Dacn unghiul C.F, ar€ mdsurade 60', afla1iariile trapezulu ,,{tF, ti triunshiuhi t?C. 36. Raportuldintre lungimea bazeimari gi ceaa bazeimici ale unui trapezcn. ,(. S€ dau diagonatelefi se ptelungesccele doua latui neparalelepanl i: intersecteaze. se afle raporlul dintre ariile fiecArui triunghi format !i an. Si trapezului. Puneliin eyidenl, celedouatriunghiui de acdealiarie. 37. Afla! unghiuril€unui romb a cdrui laturi estemediepropo4ionah itt: diagonalele sale.

t

104

38. DacI segmeDtul care uneqte mijloacele a doui laturi opuse ale urui pstrulater convex il imparte ln doud patrulater€ d€ aceea$iade, atunci patnrlaterul milal estetrapez sauparalelogram. 39. Patrulaterul ABCD. din flgura 164 este un rapez cu laturile ll Rl= Pq= LADI. Litura [,4Dj esie baza mic!, iar [,{81 li [Dq hturile neparalele ji mesura unghiului ABC de 45". Aflali aria poligonului BCGHFE (adi.E a:j,a. intreagAhaqurati in desen),ltiind ct patrulaterelel-F J !i CGiID sunt pftrate.

5 Fig. I65

40. Patrulateml.,!RCDeste un paralelogram C S, X, M sun( mijtoacel€ ti laturifor pe DI [,4r], t q, tCDl !i [D,4].Dreapta interse.ieaze BM in X si BR pe DSin Y(fis. 165). a) Este rltlun paralelogram? b) Care raportul este ariilorparalelogamului,4rCDpatnrlaterului ,XtI? li 41.intr-onpatulater,4rCD, : l0 .m, RC = CD = !3 cm,AD 12 cm si AR dt^gon^la BD l0 crn.Calculali parnrlarenilui. aria 42.Liria mijlociea unui trap€z bazed ti , il impa.teln doui trapeze. de Aflati mportulariilor acestora ajutorullui a ti l,. cu 43.Fie M mijlocullaturiin€paral€le ln trapez:ul ABCDde bzzetARl qi ftDl (fig. 166).Denonstra$cAariatrapezului estedublul ariei tdunghiuluiBMC lCDl

Fig. 166

44, ID figula 167,patrulaterul,4rC.D un pitrat de laturnd $i tcf qi ,{FD este sunt doui triunghiuri echilateralecu t1 qi F in inreriorul prtrdtutui. Aflali aria rombuluitF6H. 45, PstrulaterulARCD esle ,Jn trapez q] O interseclia diagonalelorsale. Demonstrali raportulariilor triunghiurilor O,4BSi ODC, unde[,,{r] qi [CD] surt cd baze, cgal cu pihatul raporfuluibazelor. este

105

R lrCD esteun patrulateroarecare, ti S mijloacelelatuilor 46. Pstrulat€rul = {X} !i tcRl n tD.t = {n [Rq. Daci notnmt{,t] n ttRl . ftDl ri respectiv RXSyesteegali cu sumaariilot (fig. I 68), s6s€ demonstreze aris petrulaierutui ct triunghiurilor,{,f, i CYD.

5 F i 8 .l 6 8

Fi8. 169

laturiior l un 47.P6tnt1^te ABCD este pamlelo$am J, i, 4 M mijloacele li ca Segmentele [rn4, [C.91, [DR] seintersecteaztr'itr kPl, lARl,lBCl, LCD),lDAl. )f, figura 169,in punct€le I, Z ?' XYZIUn paralelogram? a) Este gi b) Careestersportuldinhe ariaacestuia aris paralelograrnului,{BCD?

.

I1/. POLIGOANFI) REGULATE
s 1. LtNtEpoLtcoHALA, POLTGON

.,

l ) . iir t ilic. Ir iirddare., pnndf dirlincl,r . . 1 / . .1 / r. . . . , r' / , , 1\,. r> U -. mcste li ie poligonaln"'o rruDiuflt dr
ll - '1 !r i.l

.]l

! l/. Punctele Mr, M), M],-, M, se numcsc tiniei ?oligo ate, iar ".rrlrriie 'legmentele IMrMrl, tM1\,ttl, ..., lM, rM,,l se numcsc latuite ti iei potisonate. I"iurile_[MrM, 9i [Mflrl sau lMrMrl ,i IM3Ma] (sau in general, [MHMi] si iar :14M{+rl) sezice ci sunt,,laturivecine.,, punclete ii M,, se numesc Mr ,,cape{eie pougonale-. iniei poligonale". 'nrer ir figura 170 sunt prezentate Iinii poligonalecu ,,capetele" trei M !i S; ,,t li Lt Il t EiM,.

rcEmrn.tr.jf fornrft l1l /-l l t/,1cnret!l,su tunutinrfft{!!r9ifurcct itrtt.

L,

..-.-._,/^

a,

Fig. l7o

Dacaceledouacapele uncrtinii potigonale ale coincid.linia totigonata.e iumeite ircrl,lri, ca - de exemplu ccle din figura 171. l)clinitie Dnci int!.-r lirir politdtrrti inchiln rrmlli ht ri'ev(,einoau ..,1fun pun{t cou rn si ot.i{.arc doui laturi Icrirtf fiu sunt una in prcluneir!.;t .ilcilalt'e. atuncil;nia poli|oajlil inchi\ris( rnmijstepotigon. in figura 171suntprezentate poligoane rrei (alesenete ., e). Linia poligonaln r, r/,VOPoRS, figua l7l. r, nu esreun poligon, deoarcce din laturitevecine [NO] !i celeilalie. (Purem vorbj insdd€ poligonulMNpeRS, i; [OP] sunt unain prelungirea carepunctul O nu estevarf, ci apaqinetaturiifN4. De asemenea, linia poligonale IBCDEGF, din figira 171, 4 nu esteun poligon, deoarece laturile t,-{Fj qi tEcl, . t"1F
_'

r -r,r,g,, " .sreromt dindo$ cuvnne proven,te tlnbagrelcr: dn rot, = numer$ ii

Lidiapoligdna]n este mai cnnoscud subdenunne!dc,.tinieftanM... i

107

Fis.l7l care nu sunt laturi vecine, au totuti un punct comuD. (Un poligon nu se autointersecteaze.) ? punctedin figula 171, / luate (consjderate) ordinea Cele ln ,4rCrE-FG constituie poligon. un polieonul se numescui,'./rVarfurile liniei poligonaleinchisecaredeterminn rile poligonulri, iar laturile liniei poligonaleinchisese laturile poligonulu: ']nmes. Unghiurile formatede laturi vecine se numescunghiudle poligonului.Segmentel: careau ca exlremittrjidoui varfuri ale poligonului,carenu sunX vecine,se numesi diasonalel e pol iso nului. Dupl nu rul laturilor sale, poligoaneleau primit diferite denumiri. L: poligon cu trei latud este un triunghi. Un poligon cu 4, 5, 6, 8, 10,... laturi si l'Jtmeste pottulakr, pentagon, eragon, oclogon, decago " elc. suma lungimilor tuturor latudlor poligonului estepefi ett"ulpoligonullti. l)r'iiriri.. t n prli!on., ri!nri-\r(f,/i,,,r,",/,fL\ (lnt.{ oricnr! nf fi pr la1$fnr !r. lriit( \i,Jrfilr tresitu:r(f bnirr r,, ridcrrli sL all)i de rrfi:, a drit,r(i ir.rr{ !1,tr incluxtr|l1x.;r r(tp{((i}:i (in acelati semipla. f,{fir determinatde dreapta in carc este inclusd latum respectivd).Segmentulcare ,,uneqte"douii puncte ale unui poligon convex n-are nici un punct situat jr cxterionrlpoligonului. In figura l7l, a ti c, polieoanele ABCDEF ,i M 2M3...M" s'lr.t poligoane convexe.Poligoanele MNPQRSli A'B'C'D'E'F'G'H' din fi$ra l7l, b poligoanenecontierc poligoaneconca|e. san
lf , !c rN r Su Il l t rrr\rrfi l o f n l | g l i uri l or uaui pol i gon . \ lc i, r . ' ; i t(l l
l)Denunirile poligoanelor t ao,, *.so,, o.toao,, daryo, sunt .!!itre codp!*, provente d: linb€ gE.cn, fomatc dind-u. nure6l: pe'r€ = cinci, ,aa = te, ol/ = opt, ?./.*d= z.e qi sublrntn.r ",,

108

Demonstralia. poligon]ul /2Ar...A Fie A c re figurdmtoatediagonalele ce ^,ln ,!omesc" de ex€mplu din varfu,4l (flg. 172).Prin ,,duc€rea.. acestor diagonalc, :nligonul a fost ,,descompus" , - 2 triuDghiuri,toate avendun varf in punctul in r (kiunghiorilelrly'r, ,4/14, A//r,..., Ai^ 4). Vom scriece, in fiecarcdin celen - 2 triunghiuri,sumamisurilor unAhiurilor .ur ested€ cete180':

m{<A2A + mg.A\AzA3\ + /3\ + m(4AvAy'i - 180'; m(<Ay4/i + m(4A/y4i + + n({,41y' r) = 180'; ra(<Ay'i) + m(<A44A) + = I m(<.4y'y'r) 180'; + m(4A/;A,) m(<.A, //,) + m(<l. r,rlr) = 180" +
Fig. 172

Adunand,membrucu membru, aceste 2 egalitali,ob[inem: 'l m(<AzA + m(<AlrA) + r^(A/ y' ) + m(4Ay'A) + \A,)

+ . + m(<An.zAh + m(<4, /,/4) : (n, 2). t80", /,,)

ir teoremaa fost demonstrati!

5 2. POLIGAAiiE REGULATE l).finiri,. Sr Dnrr(lrc po,''3ln rftutrr lli! t)oliqoncsrrc\ (u l{rarr r,urili' srl( con{fucnte toxt. u gIiur ilt. snfu ri .ooUfucnnr_ De exemplu,un triunghi echilateral esteun poligon reSulatcu trei laturi, iar esteun poligon reg]rlar parrulaturi. cu -n litrat Dace, printr-un procedeu oarecare,am impirlit un cerc in , arce congruente > 3) !i ducemcoadele carele sublntindpe fiecaredin ele,atunci,unind punctele 'l Je divrziune succesi\e. oblinem poligon un reglrlat. Latudle acestuipoligon sunt corgru€ntedeoarece subintindarce de cerc de

dceeati mrsure: l-

f360)' .
J

iar unehiurile sunr. congruenrc eoligonutu, de aqcmenea.

deoarece sunt unghiuri lnscrisein cerc ti cuprind inhe f :160 l' .rn-2tJ .1t .drurile arcede masuri lor egalecu I Ln I -" Iigum 173 esteprezentat poligon regllat cu 9 laturi A2 un 'nonagon). Am pomit, in studiulpoligoanelor prin a regulate, .onstata astfelde poligoane ctr existi. SAdemonstrimacumumiltoarea:
f '9 . l t 3

109

Ducem mediatoarele latudlor [,4r,.{r] 9i [,e7\] $ezi figuril€ 173 li 174 ii (Ceci notatiile de acolo). Mediatoarele laturilor [,{ /r] 1i Vy'l sunt concurcnter dacAnu s-ar intersecta, insemnaci sunt paraleleEi deci ct ar m(4AtA2A) = 180", ceea ce este absurd-)Iie O pwctul de inrerseclie acestor a mediaioare. Triunghiurile dr€ptunghice OM/2 ,i OMy42(Mt ll M1 fiind mijloacele laturilor U/rl, respectiv [,41]l) sunt pentru cn [O,4r] este ipotenuz, comund congruerte -si (ca jumitif de laturi congruente). Rezultn LM/21 = lMlrl cn [,4r0 estebiscctoarea unghinlri A/2A!(<A'A20 = <A/2O) \i cum OM, estc mediatoar€asegmentului [,.{rl]rl, [OAr] = LO4\ Dncem OM| L A?4+ Triunghiurile dreptunghice OMll li

l l A l r1 = l A y'1= [A l 4 ]= -.=V ,all ti

T e o r e A.Orice poligon regulf,t sepoate insc e intr-un cerc. De onstralio. Din ipoteza cd poligonul estgregqlat, ttim cA:

<4= <Az=<41=...= <4".

pentrucn [O,.{.rl OMy'r sunt congruenle esteipotenuzd comuna!i nnghinlM2A.O jumitatedinunghiul poligonului, congruent wghiul Mr,,tro. c: este deci cu Rezdte = L4 \], deciMr este miilocullatudi[,41a]ti OMrmediatoarea deci lui, tl [M24)

= I,a fel se aratncI [O.4a] [O,rd etc.Deci, toatepunctele b A2,AJ, ...,Ar sitn.r A egal depd(ate d€ O- Teorema este dcmonstrata.Acest punct O se numegtecenlnl poligon lui regulat. S 3. LATURA 9I APOTEMA., UNUI POLIGON REGULAT'INSCRIS CERC iN Pentru a €xprima lungimea laturii unui poligon rcgulat cu,1 laturi in funclie de razacdcului circumscris procedimsstfel: lui, Notdm laturapoligonuluir€grlat cu l, laturi cu 1,. qtiind cii un unghi la centru curecorespunde unerlaturi a fotigonulur regulatcu u latun are m6.urua. ]!{ segmentulur MJ.unde esre M mtlocul larurii A1in|. '?5t:AM 1,4 I,4
deci i., ' ,]/? 5iLr '

toAi = loAal.

.i

cunoscandraza R a cercului circumscrispoligonului, putem calcula lungimea n.io E0 t'

S"g."ntU ib,4 0uat pe p€rpendiculara cendir trul cercului circumscrispo latua poligonului) se nupoligonului reg at. Apotema \oteaz\ me\teapotema se de obicei,cu tr, qi o putemexprima; ,r,,

i
i

(Uneori prin aporeld inlel€gem distanla de l. poligonului la fiecare dintre laturile hd. l
'' cxv€.rul ,,apots,rd 'vine din iihb! srcdd: arrr't ",ai = a ebon.

t
I

t
I ::

110

-1
I

Un segm€ntale ctrnd extremitili sult dou[ verfirri necons€cutive ale poligonuluisenumelteo diaAonatd potigo"ului regulat. a Dactrlucrulile par simplepresupunend fdcutltimptr4irea dejo unui cercin arce congruente, existi totuti anumitedificultili de construclie. pildlt s-ademonstrst De d impe4ire6unui cerc ln 7 arcecongneDte se poatefdce cu rigla $ compasul nu (.ceasri demonstade de faprdealgebri. nu degeometrie). aren$! am Fili Nu line Qi drm6t cd nu s-s fiicut panl ln prezelt. Am afirmatcd €stedov€ditdinposibilitatee operstii. Constructiilepe carc le g5si$ prin anumitec54i de desensurlt -est€i 4roximative, tinAnd seamati de gadul de imperfec$ue a obiectelorcu carc (grosim€a rhsentrm minei qeionului de pildi). Ele nu constituie procedee exacte, ci numai utile. Constatem unghiul la centlu co.espurzltor laturii unui €xagonregulgt d ilscris in cerc este de 600 (tig. 176). De aici rezulti u]l procedeusimplu de conshuc{ie €xagonuluir€gul4t. Toate rriunghiuril€ carc au un verf ln celtrul a qagonului li ca laturtr opuod acestuia,laturile exagonului, sunt triunghiuri .chilatemle. Deci latwd ex$gonului regrlat inscris in c€rc ntrsoa.e cat rsza tlrcului:/r - R.

Fis. 176

Fig. 177

Deci, pentru a inscrie un exagon rcguht nfi-un cerc, procedtrmastfel: impirlim cerculln 6 arcecongnrente, luandun pu[ct,4 pe cercdreptcentruqi, cu o a compasului R, lmsim u1 arc de cercc&ne cat inteis€cteazi cencul dat -deschid€re" in, {i F (fig. 177).Mutlm apoi succ€siv centrul cercului gi ob{inemti celelalxe punctede divizime, veri[ile ex&gonuluicdutat.Observdmctr esle suficient str gisim cu compasul numsi tlei puncteconsecutive,{,,, C, ti pe celblaltele aflim ducend diametrele aceste cu extremitd(i. Apotema exagonului d. - flf este: Dactrunim din doutrin doui Varfurileunui exagoD, pitdl,4, C, E, oblinem de un lriunghi echilsteral. Calcuhnd lungimile laturii ti apotemei, cu ajutorul gaslm: = l({ J $ al = rormureror slaDulle, ,r in cazul plttratului{pohgonregulal cu parru latui). unghjul la centru corcspunztrtor laturi aI€ mnsura 90'. Aplicend formulelecunoscute, unei de gtrsir1:

,=nJT qi'"=lE
lll

-,

s 4. ARIA UNUIPOLIGON ln general, aria unui poligon se de{inegte ca suma ariilor unor triunghiuri ir care poligonul ,,se descoopune". Este vorba de nitte triunghiuri cu interioa.l disjuncle li a c&or reuniune esle tocmai poligonul respectiv. in frgura 178, pollgonI/, ABCDEF a fost,descompus" in patru triunghird punsn (ABC.ACD.ADEgi AEn prin ducerca diagonalelor verirl l, in vederea din (exprimnrii)ariei sale.Avem: in €videnla
= SAE1D\F Saac+ St.D+ S.roa* S.rrr.

Fi8. 178

Fig. t79

?n cazuLunui poligon regulatcu ,, lahui ..dascompunerea''putem reali2r o udild centrul, poligonului (centrul cercu]ui circumscris poligorului) cu todc vafirrile lui. Se oblin astfel n triunghiud isoscele congruente a ctrror bazd es! latura poligonului, iar inellimea este apotemapolilonului (fig. 179). Aria poli t' gonului este suma ariilor celou triunghiuri: s^ = i' .n. Dace noiem cu P perimetrul poligonului (P = rl.), atunci afia polisonullLi

.\, -

+'

Gcnrifrodu*uj
L8!

apolema poligonului) ..,

= .s,, nRr"in ljg-.o. nurnaruldc laturi).

(u'rde/l esterazacc.cului .ircLmscrisfoi'gonului rj'.

regulatg6sim: Pentruariile unui triunghi echilateralpntat li exagon -ta, s,- ln:lin60'cos60'-3R2 {3 -2 | - lR J l ' 2 4 1 -77
/;
^^2

sa= 4n2 45.cos = o^' sin 45.

+.

.s^ 2 2 sinJ0.cos Jo. 6a2.I.-Vl-J4-$ "2 6R2

-,

,'-

r

tt2

(l r.dh;c|rr rr !rrrlir (if{}\fhi. Si punem mai lntai problema construirii cu :gla !i compasula unui segmenlde lungime Ji, undell poare fi orice numnr :rarural. Stim sAconstruim Jt pc cunoscand segmentul unitate(fig. 180)l|l, \.ir,!tfrjf:. Pc segmeniui : I ducemperpendiculara /-ts

..spir?;u J8l : l, rezuh, cit AB\=J'. Pc segmenlul kal ducem perpcndiculara = I continuim cu acelali procedeu: J ,r ,rr3 L AB2 G2B!= 1) ctc. Din teorcma !i ri Pitasora rczultd,: AB,=JI, el|'=Ja =2, AB+=Ji ,t. presupunancl :onstruit segmentulAB,-r=Jn l, construim lr,-1 =fi. Proccdeulduce la :onstruirea 16 prin,,recweql", adici fotosindu-ne construclia lui pr€alabile de a jegmentelor ..., J', - L !ry,1ry,

Fig . i8 0

Fig i8l

ir r (, i) lc tlr.r r.,,,i. .,r. giiseascittum{i cu compasulvi

Dendu-se cercde centru() cDnoscut s€ un sil urile unni pitrat inscris ln el.

DacAreulim (razaR fiind datn)snputem.,cuprinde" compasun segment in de Raa, am reqit constructia(fig. l8l). Ca in orice problemi de constluclie,sA .onsidedm problema rezolvatA:pomind dintr-un punct arbihar ,4, considerdm larfuriie coNecutiv€alc cxagonului.egulatinscrisin ccrc r, C,.D. Dcci segmentul .lC=RJt. Cu o deschidere compascat,.1Csi cu cenrruiin,4 ii apoi in D, ile rasAm doutr arce de cerc care s€ intersecteaztr ff Considerendhjunghiul ir dr€p.ungbjclMO, segmentulOM=RaZ. Deci, consduim mai inrai varfurile fapezului isoscel ABCD, apoi cr ,,deschiderea" rsi cu centrelein ,.1 si .D ,rC nr.am rrcelc dc cerc care cc Inrersecrea/e U:..nrindem.apoi in compas in distantaOM fi o,,pu(6m" pe €er€ de trei ori. Objinem astfcl varfirdle piratului ceutal.
L Clvend,,rptzl," vi.e djn linba gleei: rptd =incobcne.l nlumE. 'r A.hnnedels. 3 i.c.n.) mtcnandd si frjci& 8Fc, unul didB cei nai mri svanli ai anticl inlii. *'Pmbleh,popusi la elapa nunicipiulBucule6ri pe aOlidDiadeidi. t9?3.

113

s s. luNGI,ILAq, ARiAceRcuLul
Calcularea chiar definircalungimii unei cu$€ ti a ariei ,,mdrginite"de c $i carc,in uneledetaliiale 1or,necesiticunoltinlepe car. curbl inchisasunt probleme aici noi elevii din clasaa VII-a nu le au ircd. De aceea, nu vom demonstra formulel" pentm aflarea lungimii !i a ariei cercului, ci doar vom adta un mod iltuitiv de ! ajungela ele. de doui poligoimeregulate conv€xecu acelafinum?ir laturi. d€ Saconsideram (fig. 182). exempludoutroctogoane, inscdsefiecareln ceteun ce.c

182 Fig. Sd nottm cu P, / perimetrele1or, cu R, r razele cercudlor in care sun:

^,"

L=:4L = 4L= 4' ,,,-u." u raptutni cit - LA Ur p 8A'B' A'B' r "u ^AoR

!4 1og1=@=-1o,a'6'g'1. rcazul2),deexemplu: = J)L ' fi o'A' o'B' ^1a poligoane un numfuioartemal! cu Daceam considera, loc de octogoane, in adevdrattr, P sr i iar de laturi inscris€in aceleaqi cercuri,relalia I = E ar rnmAne pr 1 de , de de ,,aproape" lungimea a cercului raznX ;i p ar fi ,,aproape" lungimea 3 (,intre lungime. raportul Oblinem, schimband meziilntreei, : = -, adice: fi pentru toate cercurile. sa acelaqi unuicerc!i raza este a aproximativi lui fi" est. Acestraportconstant noteaztr 2t; valoalea se cu d3 ci (t! Dici 3,14159... esteun numerira{ional); el nu se ,,m6soar6" se d€termina, ex€mplu,prin formula, ce conline o sumn infiniti, ti pe care o veli i vAla i: clasa XII-a: a l 1 I I -t + ---; - --- +... n= 2Jl I l- 1.3 5 . 3 ' 7.3\ )
') Acusta.st ritengr.cea*! (* circrtc.riPi '

t14

D€ci: Lungimea , !.1 adici / a unui €erc de razi I este egali cu 2r inmullir cu n,

Si rev€nim figura182li si notAm g lulgimealiniei.r,, formati din Ia cu rot<AoD) nliRb) =;0" . retalic ce fi. rarnene adev;rarA d acaarcul chiar ABD at fi marc(prinmr,i;;, iuletegem masura. grade, arcului,4AD). in a Sephtrrrn punctele $ D fixe $ s6 considerim, loc de un octogon,un ,4 in rrerranlrr ocrogonuru arc e 34B 3

poligon rcgulat cu ur numir mare de laturi, inscris ln acelasicerc, ava d ,4 D !i prinue xirlunle sale @enlru aceastanumdrul latunlor sale Poate fi ales ca un mulliplu de 8). Relatia

va ramine adeveratil penrruacesrpoligon: si , a",f de 0 va fi ,,aproape" lungimea M a arcului ABD, iar p va fi, ca mai inainre, M ..dproapede lungrmea1 a cercuturde ra?atr. ob{rnem-=deducem: Lungimeaunui arc de cerc cu mesurade !o dintr-uncerc de razi R estedati !4 ae formr,la r, fiind exprimala grade)- hgura tb3. in 180 t iFc t --. de unde

o,= n(iiDt

r 1g. l8l

Obsemalie. Alragem atenlia asupra deosebirii care exis6 int.e /r.ir!/rd unui arc de cerc, car€ este exprimat, ln grade de arc si /xrgimea unui arc de cerc, care este exprimate in acea unirate de lungime in carc a fost exprimattr raza fi ceacului, Am vizut la pagina I 12 cd ada unui poligon regulatcu , laturi estedata de p-a-2 Dace vom consideraun poligon regr at cu numir foarte marc de latud, iNcris in cerculde razi R, atunciperimetrulsauva fi ,,aproape,, lungimeacercului,iar de apotemasa,,aproape"de raza cercului.Ajungem astfel la concluziaci ada unui

115

din ce.c erte cgal6cu jumarare produsuldrnre tungimea'2 razasa. adice ?ry ii Dcci: Aris uIr'i c(r(. d, r.r,'a,.. (\lr ('jairi(u filr o seetorLlerrcularlo{iunc din inicriorul nrui Defin i1ie. Sc numeste cerccuprins,i intre doui .nzeat€salc, in Si considernm, figula i82, aria poligonului,4RCDO Ea esteegalacu de ? -l raponul tlei ori aria lrjunshiLrlui4o8. deci cu - din aria oclogonuluireBulat; 8-8 €ste tot una cu raportul dinte mesura arcului lrD qi 360'. Tinand Punctele ,{ 9i , fixe li marind mult numerul laturilor poligonului regulat (acestnum6r iimenand un multiplu de 8), aria poligonului considerat,'1t... DO va fi,,aproaPe" de ana m&giniti de razele[O,4],lODl { arcnlARD. Ajungem a.stfella a spunecdr Aria lmui sector circular al unui cerc este egal6 cu jumdtate din prodwul razei sau: lui cu lungimeaarcnluice-i corespr.rndc, [nut rrr . tcfc de raTn.Acc cofespunde unui sc.tof circular Lrnui al '\ri,r ,...4 in ,n.srra dc ,. eslcd ti dc ii' :r,rt,r s = 311+ (r fiind exprimatn grad€). 361f' In figura 184 sunt marcateadile unor sectoarecirculare.

!i g .1 8 4

Fig, 185

Dc i' ;n i 1 i e . S € n u fte s te -j c a ,k rr,i 1, //rr o portrrnc di o i nteri orul nnul accl aIc de cerc.In c c r c c upr i n s i i n tre u n a rc d e c e rc :i coarda carc subiotinde figura 185 este prezentat un segment circular.

Aria unui segment circular se deduce scizend din aria scctorului circular cdruia ii apa4ine, aria triunghiului isoscel cu varful in centrul cdrcului !i car€ .rc c. bazt coarda qrre delimiteazit segmentul circulal. Foma la care se €stei ajuDge

I l6d

!!_

Obsenalie. Cnvinrele ,Jnulte", ,,aproape", nu au sens matemalic Ele sugereaza numai un ralionarnent, mai rafinat, pe cere nu l-am preciz4t aici.
'r cuvannn ,,jeclo." vine diD lirba lnri.i: j,.t FolB = .d. $pet-

116

7. EXERCTT PROBLEME St
A. POLIGOANE REGULATE l,Si se afle mdsuraunui unghi al unui: a) pentagonregrlat; b) exagon regulat; c) octogon regulet; d) nonagon r€gular; e) decagonregulat. 2.S! se afl€ maswa unui unghi al unui poligon regular cu: a) 12 laturi; b) 15 laturi; c) 16 latud; d) l8 taturi; e) 20 de latu.i. 3,Existd un poligon regulat ale cdnri unghiuri si aibe misulq de: a) 165.i b) 168'; c) 165036'; 166'40'; €) 168'45? Cate taruri are un asrfetde poliqon d) regulat; i a f. Sa se afle mdsuraaproximaaiva unui unghj al unui noligon regulatcu: a) 7 ldturi: b) I I laturil c) 13 laruri:d) 14 laruri:e) l7 laruri. t 5a se aite tungrmrte latuntorunor poligoane regulate 5, 15 si 20 de cu laturl inscrise in cercul cu rara de 125 cm. d, Se se afle lungimile laturilor unot poligoanercgulate cu 9 $i 18) laturi, iflscrise cerculcu razade 250 cm. io

laturilo,r unor poligoane regrlate 10, 12 li 30 de fte se afle lungirnile cu Ialuri,inscdse cerculcu razade 500cm. in unor apotem€lo. poligo.ne regulate 12, 15,i 20 de cu .,l. Si seafielungimile laturi; ilscrise ln cercul-cu de 500cm. raza 9.'Si seafle lungimiie apotemelo. poligoane unor regulate 9, 18 ii 30 ale cu latmi. inscrise cerculcu razade200cmln lungimea latudlortriunghiului l9lun cercarcnza de 4 cm. Sase calculez€ echilateral,patlatului gi exagonuluiregulat inscrisein acestcerc. Calcutati.de asemenea. poligoane. li ariileacesror Aria unui exagoD regulal esre]5J3 cmr. Aflali lungimea taLurii a )./|. ti apolemei lui. unui triunghi echilateral este 8JJ cm2. Aflali raza cercului (/Aria circumscris pr€cum lungimea lui, qi laturii li apotemei lui. 13.Latura unui ptltrat este8 cm. Aflsli apotema pItratului ti raza cercului circumscris lui. 14,Un exagonrcgrllatABCDEF esteinscris intr-un cerc cu raza R. Si se calculeze, finctie den, aris patnrlaterului ln /4rrt 15.1n €xagonul rc|':Lrlat ADCDEF, punctele M, N, e g sunt mijloacele laturilor [F,4], [rq, [CDI ti [tF]. Sd se calculeze, fmctie de razarRa cercului in circunsc arispatrularerultli ris, MNPQ. 16. Cunoscend lungimealanfii unui poligon rcgulat cu n laturi (1,) glraza cercului circumscris (R).calculati lui lungimea apolemei acestur foligotr.

t17

rcgulatde laturi I ln interioruls;u se 17. Poligonul,{tCDtF esteun extrgon patralele,4rGHEiAIJF (f19.186).Notdm cu ( intenecliasegmenteiol construiesc llKlt. aria lcl4 qi U4. Sase calculeze patrulaterului

lr g, 186

f 1g . l u 7

I 'g r d b

18.P€ laturil€ IABI ai tADl ale petratului,{rCD ,,constmim" ir afar: CDF , i. aria pentagonului triunghiurile,4t, fi lrF (fig. 187).SA se calculeze pitratuluiIECD. razacerculuicircumscris furclie de rR, 19.1n triunghiul echilat€ral,4tC de lature d (fig. 188) se iau puncteli i, M !i N'pe lARl, N qi P' pe [rq, P 9i M'pe ICAI. D€terminali lungimea segmentului t{t4, in fimctje de d, astfel incat exagonul MN'NP'PM' s, fie rcgulat. 20.Folosind pdtratullnscns in cercul de mzn n, calculali lulgimea latunl octogonului convexinscrisin cercin func{iede R. 21. Pntatului din figura 189 i s€ ,,taie"co\urile in 3!a fel incat sA ,,rrmanelungimealaturii :r a octogonuluiin funclie de un octogonregulat.Sil se calculeze lungimea laturii d a patratului.

hB. 189

l-ig. I90 lrg l9o

22. Pe laturile exagonulni rcgnlat ABCDEF se construiescin afarll pltrate, lzi varfurile exagonului, cu doui laturi ale acestor plitlate ca laturi, triunghiuri:i echilat€ralode np:ol AGH (frg. 190). Sd se ptecizeze ce fel de poliSo: esteGH KLMNOPRS. rcgulatconv€x.Em necesa' ale 23, Gasili numdrulde diagonale unui octoSon sAprcciznm cn poligonul esteregulat?

118

24. intr-Dn ceic de centru O inscriem un poligor regutat cu 10 latur; decasonregulat). Fie t481, Pq, [CD] trei laturi alc sale cons€curive. Diajonala [,1r] sc intersecteazicu [Or] in ,'/. Notem ,48 : RC = CD - I tj ,/.1= Or=R; demonctra\i a) MB- R l; b) OM: AM- l;c) 12r Rl -R2 =O clt

l R2 -',*? de ll/* , ;!i s5crri airi | ./\ :rngimea laturii decagonului regulat, ln funclie de raza cercului circum..ns lui.
jl .cnfica{ircld{ia . Rt t2 25.Sd se giseascalugimile laturilor triunghiului echilaleral,petrarului!i :\agorului regulat(Zr, Z{,26.), circumscrjse cerculuide razi R. 26. in fllJlclie de R (raza cercului circumsc s) rii de /,, (latura potigonului :egulatconvexcu ,r latui), si se calculeze (latum poligonuluiregulatconvexcu lr, ln laturi).

(

D , R J 5l f, R_ R" 6

, l LUNt ) i t t . r t A) ir r ut r r f r . j i !

:7. Un ccrcarc ralade I cm.Si i .c ane luntimc/ !r arid. 28. Aria unui cercestede 144ficm2-SI i se afle raza29. Raportul dintre aria unui cerc si lungimea sa eslc 6. Sd i lte afle 30. Sn se afle lungimea unui arc de cerc de 600 dintr-on cerc cu raza de I cm, 31, Aria unui cercestede l8 cm2.Sd se afle aria unui sectordin acest€crc ce .orespunde unui arc cu n;sura de 36'. I 3t. SAse afle afio unl]i sectorcircular ce corespunde unui arc cu mesurade 15", dintr-uncerccu razade 16 mm. 33. Afla1i aria cuprinsdintre un arc de cerc cu misura de 60" gi coardacare lubintindeacelarc in func{iede razaR. ca circul.fdcl,mrrar un arc de 04 4flali.dc a.e'nenea. Ia JJ. ariascgmentuluj de ceic de 240'. 35. Calculaqi ccrculuiinscrisin triunghiulechiiatcral laturn3!6. aria de 36. intr-m €xagonreguiat,cu lurgimea laturii de 6 cm, se inscrieun cerc si in .erc un lriunghi echilateral. Aflati ariaacestui triunghi. 37. Doud cercuri tangenteextcnoareau razelede 9 cm qi 3 cm. Aflati aria :uprinsdin\re celedoul cercuriqi unadin tangeniele exteriome. lor

119

sectorulcircular.. 3E.ln pdtratullrCD cu lugime& de 2,2 cm, consideltrm ceatrulI li raz6d, (fig. 191).Si seafle catBstearia din po4iuea hatlrati. (Adid circulsr.) diferenta & ada interioruluipdtretuluigi s sectorului di de 39.!n sectorul circuler O,{, delimilat uDarcde cerccu mlsurade 90' d = 2,8 cm, se inscne lm pltrat (Iig. 192), Sa se gtrseasctr po4itid eria raz. OA ptrtratului. circularli aria ha$|ate, adictrdifersnt& dinfe ariosectorului

Fig. l91

40. Unghiul lo centru,{O, aremisura d€ 90oti razaO,4= 4. 3€ indepnrteuf ditr sectorulcorcspunzltorrnr triwghi €chilateralde b$d Ot (fi9. 193). Sr.. ario cslculeze porliunii rtmasedin s€ctor(ceahapratd). 41. Dendu-seui p6n$ ARCD eu latura de 5, cslcula$ aria inte.secli.i sectoarelorcircul&r€cu vfufifile ln B ti D care &u rozo ctt latua ptrtrahili -B (fis. 194). i 42,la p,ll.zt:ul ABCD .u laturade 30 mm, ducemarcelede cerccu contrel€ dod varfurile pitratului qi razacet laturapltratului (69. 195).Ele se intersectcaztr M?yPg. catedoudin M, 1{,P, g. Calculaliariaptrtratului ,13. dc Priviti figura 196.(Triunghiul,lBc esteechilat€ral lstud.l.) Preciza curnr-a desenat spirala. Calculaliariahagurati.

Fig-194

Fig,196

,14. cel€ trei laturi ale unui triunghi dreptungbic dismetreee d€stti ca Pe cercuri, cr in Iiguro 197. Ardte$ ctr aria hEuretd esteegoll clr aria triunghiuli (Problerna clmoscuttr denumirea ,,Lunulele Hipocrate".) de lui este sub

120

l
45, Afla{i perimetrul fi$rii centlu la ved estede 12.

198, dactrraza cercului este 6 si distantade la

Fi8 .l97

Fig. 198

a 46.Care este lurgimea curelei de trsnsmisie din frgllm lg9 (cu dim€n'siutile prcciz^Escolo).

Iig . lo 9

47. Calculali aris po4iunii ha$rate din figura 200 precumfi perimerrulei, razele celorAei cercurifiind toateegalecu 2. 48. Calculali aria po{iunii hatumtedin figura 201, gtiind ctr ,1rCD esreutr pdtratdelaturtr6 ti ctrcelepatrucercudcu varfirile in A, B, C, D a1t razele.gale. 49. In figura 202 triunghiullrc esteechilateral s€construiesc, afaralui, qi in pe laturi luate ca diametre,semicercuri.Un cerc este taDgentla toate aceste semic€rcuri. se aJle aria po4iunii haturateln func{ie de a, laturs aiunghiului Sd echilsteral.

Fig. 201

Fig,2O2

Fi 8 201

50,Pe laturile unui triunghi echilateralluate drept coarde ti tangentela respectiv celelalt€doui latu.ri,se construiesc arcede cerc,ca in figwa 203. S:t s€ calculeze po4iunii hatu$te in furrc{iede,d,latuIatriunghiului. aria 51. Dintr-un triunghi dreptunghiccu catetel€b, c, se ,d€cupeazr..c€rcul inscris.Secefeariapo4iudi rimasedin triunghi. . l2l

tr
:j :

PROPUSE PROBLEME DE LA CONCURSURILE II'ATEMATICAALE ELEVILOR
conshuiti,nurnaicu ajutorulriglei negradr-, C.1.IiiDd dat un parolelogram, mijlocul uneilaturi.
' (EbprjudeJea!, botolani, lgtf

r,
::
: L.

i
il
fi

l

lir

$
t
f:i
11

C.2 Fi€ tdunghiulIBC . a) Ar6ta$ ca bisectoares unui unghi al triunghitrlui coincide cu bisectouEr unghiului format de int\imea li diamettul cercului citcwnsctis ,,ce pleac6' di acelativerf. b) fudta$ cn ofiocentul, iniilocul unei latud ti extlemitateadiarnetrDli coliniare. sunt ,,ceplectr" din varfirl opuslsturii rcspective, hei puncte c) Fie ll ortocentrul, si o centul cercului circuilscris triunghiuld BC\. ArfitJllt AH2+.8H2+ CH2= lud -(A* +.AC2+ c6:
{Etlpa jud€t dd. Boto$ni, l9ttt

{f ni til
ti

iD c.3,In triunghiul ,4rC, dreptunghic ,4, avem,{c = b, RC = 2b. Sc ,dttcc ipotqnuzalrq in D. un cerc cu cenftul ln A ti fiza Eq, care intersecteaza Calculati: s) lungimile segmenrelor li [D8]r [CD] ln b) nportul razelorcercurilorlnscrise triunghiurileACDqi ADR.
rEopa ludelcd," B6!ov. l.lomiF lgttt

Ei

[i tl
*I

fi s,

lascds inlr-un.cercAi arc urmitoartL C.zl.Exagonul.onlex AEBDCF, eAte propriettli: drcptelelD, C, ti 8F sunt concurente intr-un punct M (ifl i4teriotl punch -I triunshiului .4tC), [.4t] ElAMl=tArytlBEt =lBn4; [c,t4 E [Cr]. Este ccntrul cerdului lnscris ln tritnghiul car€ are ca vfufuri picioatele itral$miL. triutghiului'{8'? pe Buu*rri.lorlr {Er.p. o,uDicipru tle C.5. Patrulaterul .{tcD esteud alreptunghi cenhuO, iar M apa4ineland $tfel lncAt,.{Cr = 2 ' MC , AB. Analizati cate din afirmatiile umdtoar€sr [CDl adev6rat€: a)2. MC> CDt, , b) mijlocul segmeiltului[MC'] estecentn cercului circumscristriunghiulOMC.
(Ehpapc nuicipiu, BeuF$i, I 9nl

$
n
$

IJ

122

C.6. Pe latu.ra[rq a triunghiului /rC 6e iau punctele,0 ti F astf€l incer 188) IEF) = [Fq. Calculali mSsurileunghiurilor triunghi] ui,{rC {tiind cI - lt,,trece" prin oriilocul bisectoarei &€apta lF,,trece.. [rtl, (A' € UC]) ti dreapta mijlocul tn'timiilcc,l, (c, e laBD. . Fin (rjEpsjud.t6n!, Buzn!, le8?) C.7.P€laturileunghiului de I€ (OXtiC. {Oy se iau perechile puncre,4. De loy astfel i'cer OA - 4cm:OB= l5 cm,OC- 5 cm.OD - 12cm. Arera(i ce patrulatenrl /BDC esreiNcriptibil.
(Etlpajudel.arl, Chj, 1987)

C.A.ln fizpezulARCD, bazsdicl [CD] are aceeqi lungimecu latua [rC]I, iar diagonlla[rDl esteperpendiculori latua [,{D]. Fi€ O inteNeclia pe diagonalelor ti P mijlocul lui [rD]. Arltati c[: t) AR=2. CD: b ) 6 .OP= BD.
(Etlpa Judelelna, Cluj. 1987)

C.9. Cercurile4r(Or, d i e2(Or,rt se inteNecteaziin ,{ ti p, iar secanra DP, @ e elob 4\ intefrgcttr]a?j e2(Oz,/2) ln C. FiE B', respectivC' di&merrsl opuse d ln d(Or, rr), .espectiv lui rr(O2, r2),Arita$ ce: a)pu[clele P, C'sunl coliniare; 8'. b) <oPA= <O|CA; c) AP estebisectorresunghiului I lD triunghiul lrc dactr$i numai daci lurgimil€ seghentelor .n [84, [Pq suntpropo4ionale Ol qi OrA.
(Et.pr judcl€o!, coftt a!s, 1987)

C.t0. Fie pltratul,4BCDgi O punctulrteinterseclie; diagonalelorj M,,V, p, C Dijloaceles€gmentelor Bl, lOBl, @q ,i pMl: t interseclia dreplelorir'p gi,{ c' [,{ a)Arrqi c, [NEj = [E4r b) Dotemina$tu-trsudle ullghiuriloi triunghiuluirVPg; c) DacdPq {i 8D seiDtersecleazit 4 determinali in ."portut $ d) DacI 0r li rD seintersecteazd r, ornta$ [r.El E [Zg]. ln cI e) Arltrti cd triu[ghiurile,{l.P ti,{,Vt sullt as€menes.
. (Etapaju.te!..d, Co$t nt4 1987)

C.11.Fie [,{r] diam€trulcercului4 Punctel€M ti ll apa4in fiecareunuia dintrc semicercurile determinat€ diametrul,4, astfelhcet ,4M n lf, = {C} d de ,Mn,4rV = {D}. Demonotrali a),{t I C4 b) Dac6P cst€mijlocul sepr€dtul;i ctr: la [CDl, otuociMP estetangeDti cercul4
(Etipt j!d.l.d4 Daobovilq 1987)

C,l2,Prin pubctul ,l/ situat in i eriorul triunghiului ABC dvcem paBlele la lsturil€ triunghiului: .4/2 ll BC, BP, ll AC gi Cpz ll lr, puictele 4, Az,Rb 82,Cb C7llittd situatepe lotudl€tdunghiului. tt' AIL.W si se ant. r=ff nu depindede alegerea BC AC"tr "**.
(Et!p&ju.lel$ , Dambovij&1987)

i
L'

J'

C,13.Intr-'untriuirghi ,{ BC, pld;(,clele , / , C' sttntpiciosrplelndllimilor dir A' d A,8, C,iu D q\E r'.oiec{iile lui,l'pe lalurile[,rr], respectiv [,,{q. Demonstrali puctefe c, r', t, D suntconciclic€dac[ ti numaid^c6tARl e IAC'].
{ErPtjudcFand Gdr\i lo8'l

ij

il

:,

sut C.l4.Inh-un trapezisoscel cu,4B ll CD, diegoDalele pery€ndiculars qdind c! lungimest8zeicerculuiciroumscriitrapezului €stede 5 cm, iar distanla & la centrul O sl acestuicerc ls punctul M de intersectiea diagonaleloteste & 3rry cm, calcula{iperimetrul trapezului.
(Et p. judcjdla, Giugiu, 1967|

C.ls.Fie,4rC un triunghiisoscelavind AR = AC = tt. Pe baza[Rq * consfuielte un pdtiat d€ lafiirtr rC care uece prii,{, iar pe inl\imea [,rDl cr pe ln Calculqi un diametruseconstruiette cerccareintersecteazd ,11,8 M ti,{Oin 1V. MlVtu firncJiede a.
, judpleer, Harshita,l98n (Etapa

C.16.ln triughiul ascufitulghic ItC, puncteleM, lf, P sult rnijloac€lc lrc latudlor[.rBl, [,,q respeanv lBC1,r r IAA'],lBEl sulf lnlllimi i! hiunghiul Demonsta{ic! triurghiudle A'MN, B'MP qi MNP snl:tcongrventr,
E|.P!judqarl, HuedoM, I er)

C,17.Un pstrulaterconvex are trei laturi de lungime d. Doud din latu.iL isr codgru€nt€ su perp€ndiculare, celelaltughi fomat de leturi congruent€.t? mrsur;de60". a) Afla{i mtrsurile celorlalte unghiurialepstrulat€rului. b) Afls1i lungimilediagonalelor a celeid€ a patralaturi a patrulaterului. !i
' (Bap.ju&t a!!, Huncdoda,l9l?l

C.lE. Fie triunghiul isoscellBq &eptunghicln l. Fi€ M un punct oaftcac p€ pe (tc), iarP ti I proiecliil€ortogonale lui Mpe (,4r), respectiv (,{q. al€ .. a) A.rtrto{i surna + MC nu depinde pozilia lui M. ct MP de b) Pmcn D fihd mijlocul lui [rC] aritali cd [DP] = [Dp] ti cI patlulaterd ,-IPDO€steinscriptibil. pozitiatui M pentnrcaresuma + Dg esteminimi, iar produld rP c) Pr€ciza{i . MQ esteraaxim. MP
(Eta!. jud€F.nd, laloniF, Suceav., l9at)

C,19,Fie A'i',(i mijloacele laturilor [Aq. [,{Cl, [,{B] ale triuDghiuli de ABC qi fie D sim€hicul lui t' falEL c'. Calculatilungimile laturilor i medianelortrirmghiului ,{,1? ln tuncli€ de lungimile latudlor ti m€disneld tiunghiului ,4rC,
(Ei!p3jud.l.ana, Iori, l9l7l

p€ C,2o.Fie,4rC un triunghi,iar, li t -doudpuncte laturolrq asff cs 4BAD = <CAE. Ar,'telt .6 dsci LBDI = [tq, atunci triuaghiul ,.4tC e* isoscel.
(Etapa jud.lcd,, lati, l9t't

124

C.2l.Adta1i cA inrr-un pahutaterinscriptibil doud laturi :ongruente dactrsi numai daci unul din unghiurilepatrulalerului jnghiDlfo.mat de di&gonale.
(Erapa judelednr,Maranuie!, 1987)

C.22. Fie ,4O, un sferrdc cerc al cerculuidc cenfir O si razAR si scmicercul :cscris pe [Ol] ca diametru_ Calculali raza cercului tsngenrintedor la sfertui de ierc, tangent exteriorla semicerc tangent segmentul la !i [Ot]. judelcan., (Etapa Macnuret. tes?) C.z3.Fie ABCD tn taDez dreptunghic m(<,4) .. 90., cu bazele,4, _ cu 4 !i 3C:9 9i cu rC= 13. a) DacnM estemilocul laturii [,rr], aluncitrilmghiulDnlC estedreptunStic. b)Fie O inrerseclia diagonalelor trap€zului. paralela prin ri U-baze ntenedeazi scgmentut [,18] in r'_ Denronstraii [,tr) esle bisectoarea cd unghiului
(Irapa trdeFznJ.eamt. o87) N t

C.24.in parrularerulinscriptibil ,4icU, bisecroarca unghiului .DC'.4 .lrersectcazi diagonala lBDl it p, iar bisectoarea unghiului ,48D interse€teazi liagonala Ea'l i 0. Arataiicii pQrc este a)paffulaterul inscriptibil; b) PQ ll AD.
(Elapa udelean!. j oh. I 987)

C.25.5€ consjdcr, €ercul O tangentla dreaptad in puncaul7t O drcapta . ccrcui dreapra in purcrcte a. resfecU, (B i;;; \i .-''11:1,l,q1 inrersRrl"./d J ,{. . ir ,4r. I reM luncrutdidmcrral opuslui A. Dredpra Inlersccrea?a in V. Mf tB fc a)Sascamlec, rri unghiut l,/tVcrreiso\cclti fC=l .,tU: b) Nolim cu t milocul segmentului [BI1; se se arateci parrutat rut AOI.E
j!del.!n., rBhovd, t98?) (Elapa

C.26. Se dAun patrularer inscriptibil,1rC, !i se noreazicu, punctutcomun lreptelor ,rD ti tC perpendicularete C in li D respectiv pe aC 9i A,A :nrersecteazdI Sese arateca dreapta esteperpendiculari in "" r.,i pclB.
judEean!. p6hov,, 198?) (Etapa

construim ll ,r, (N e Q4D)), ll AC,(p e (CD)), Mx pe ll Bb, E f):ii, Np O 2v' llAC,(M,e UB\,

C21,Fie ABCD rLnpatrulater coDvex!i fie M un punct al segrnentului (lB).

a) Demonstrati Mqi lU,coincid. cd b) Dacd lC , 3, tD = 4 \si M,VPO cste romb, catcutalilungimite laturilor
judcreant,Sebj. 1987) (Etapa

125

isr diagonalelor, E 9i F mijloacelc fie C.28.ln pitratul ABCD. O interseclia ='a, calculatilungimea segmenhrlui qi [CDl. qtiind cL{, [Efl. segmentelor [rO]
(Etaprjud.leisl Silaj, l98tr

C.29.Bazelehapezului.{tCD au lurgimile ,4, = 2l cm ti CD = 7 cm, ilaturil€neparalel€ = 15cnL,C = 13om. ,4D lungimilediagonalelor. a) Calcula$ pe'diagoDtL D,{c este perpenaticularl oie.{,u$'.r bisectoarea'unghiului [rD] a trapezului. t propo4iomle - l, l, , + 1,unde > 2. cu, C.30. d, r, c djrect Fie a) D€monstra$ a, ,, c pot fi ltmgimilelaturilor unui Oiunghi. ctr pe b) Determinali , astfelincgttriuugbiul sI fie drePtunghic
(Et P. jDd.{.atl' Telom.!'

(Ei.pajsdej€ea4sibiu, l9E7)

1987)

C,31'Fie AICD uD patrulaterconver. Ar6tali ct, dacd exisa M e AD i ditgonalelc ,V € ,C'cu proprietatesc^ MN ll AB !i dreaptaM/V inters€ct€aztr q fi [rD] in P, respectiv astfelincat[MNl E [/g(l], atunriIBCD estetnpez. p, [,4 = lc. Dac6,4t= 8 cm,/VP 6 cmli ,{P = 1,5cm,calculoli
(Etaprjud4dr. Tinib 19E7,

c,32, Ardtali d dacl intr-ua munghi cu laturilea, r, c existtrrelalia:

o'i'-bn f.."1 ,,.,,/- "\ -0\d- ) lt-- )= 7 +r"*7 1,,;).
'tunci triungbiul isoscel drePtunghic este sau (Etlprjudcrda, r9E7) Tier. cxteriorplaanrlui,4rFc, cu D !i E de cce€atiparE C.33.Fie pftratul,4-BCD a dreptei determiratede centrelelor o $ O' (O pe segmentul[rD]) Fie ,f cr: inten€ctissegro€ntelor qi [DGl. ArdtaJi [rti c,I{, F suntcoliniare; &)punctele b) dreptele li Od suntperpendicul$€. ,{1{
(EtaF jldeted!, Tulce, l9ar)

c34,ln triunghiulABC, fi(<BAC) - 9o", AB = 4 cm ti lC = 5 cfls€gnenn]llABl ln D; lnd\imea din D . ubghiului ,{C, iDteisecteaztr Bisectoarea prin ,V lt,r, intersect€.d pe Bc ln M, iar p&ralela triudghiului acD inteNect€azi pelcin P Calculati segmentelor ti [Pq. lungimite [,C4
(Ebp. jsd4.nnl, Tulce!, l9lD

C3s.Fie ABCD ul trapez isoscel ctt VD) = [rq, diagoMla [,lcl pe perpendicular! .RCqi unghiuritede l& b.ztr d€ 606.Pe bazamare[,48] eeia Er

.. -.^ ^. pulct /vrasuerrDcatA M= +-J ! ';fi _ 4 126

I
Fie dr perpendiculara M pe AB ti d, p€rp€ndiculara A pe AC, ln la iat 4n d , = { n . S[ searale distanla la punctul la baz6 ctr de N mic?l trapezului a lrCD €ste
e$al,cn AB.
jrd.je.nl, Tulc.a,198?) (Etlpa

pe C.36.Perpendicularele diagonala [tD] a dreptutrghiului,4tCDdusein, 9i , intersecteaz! laturile [Dq $i respectiv {. [tD] ln M, rcsp€ctiv Si searetectr: RT4 A8 . AR RN . RM AD . BC DM' BN DN' DM DN-

qAf + itc'1= RM. DN.
(Eapaiud.l€an!, vash;, 1e87)

C.37.Fie a, ,, c lungimilelatudlor unui triunghi caresatisfsc r€lalia: 3b2(a-d2+l2abzc
4 ^3 4

Sbbiliti mtura triunghiului.
j (Etapaude!.mA, vaslui.1987)

C.3t.ln hiunghiul ,rtc fie indfrnea [.{.{'] ti fie M qi N mijloacelelaturilor tABl 1i tAC'|. Aritaii ci pMctele ,{, M, ,4', N sunt conciclicedacd!i numai dactr
ml<'4) - 90o {Erlporud.!.&,, vr.ncea. ro8?l

C39. Peatudl€ [C,.{]ti [Crl al€tdunghiuluid.eptunghic isoscel,4tC aealeg pmct€l€ D $i t astf€lincet VDl = ICE| Perpendicularele coborate D ti C pe din drcapt{,{t inters€cteaz! ipotenuza[,1r] respectiv punclele( $i Z. Demonstrati in cL lLKl = lLRl.
(Eta!. judqted!, vrEce, 1987)

C.40.Fie ARCD-fi Ftrulater inscriptibil li O intersectiadiagonalelorlui. O dreapttr lmpsrte unghiudle,{OD tl tOC in rmghiuri congruente. Ar 81, / Fie Ct, Dl proiectiile punctelorl, resp€ctivr, C, D, p€ drcaptad. Demonstralicd A At . C q=Bh.D D r
(Ei.!ajud.lcan!, Alb., 1988)

C.41.In triunghiul ,{tC obtuzunghic C, no1trm }1.{,Flr, Hc, int6rsec{iile ln ch dreptelorrC, ,{C ti respectiv,{B cu perpendicularele l, , li respectivC pe diD dreptele ,4C ti rcspectiv ,C, ,{r. a) Aflali nlrurile unghiurilor triuinghiului ll,allrllcl cunoscandmasurile unghiudlorlriuoghiuluiItq b) Pulctul C apsrlineinterioruluitriuneliului fl,{flrtlc?
(Etlpr pemudicipiu Bucure*i, 1988)

t27

unghiului lrc C.42.Triunghiul ItC este d&ptunghi in L Bisectoarea carera a] in D. inrers€cleazd [,,t in lC, a) DacI M esieun punctpe perpendiculam C pe dreapta astfelincat, parteatui AC * tBq = lCMl, i.RD. DC = AD. DM! fi M.surtdedceeati ^tun ltri b) Fie ,Vp€ ipotenuza lrq ln afa f€l incet [,4t] E I q 9i P inters€cjia ,D perpendicularipe cu drcapta,ilF (F este mijlocul lui [ArU). Este dreapta P AR'l dreapt^
(Ekpa p. municipir, Blcoretti, l98E)

c.,13. d! triurghiul,rBC m({B) = 60" ti AB=L.BC.Iie D simetricul Se cu 2
lui B la{I de mediana [,4i41. Si se arate cd pudctele l,

,, C, D surt donciclice ti

cDllAM.
(Et p.jud.lcml, ConsIuF, 1988)

(m(<Ml?g > 90). Pelatua (MlO lutrmun purcl C.44,Fie un triwghi M,4,V oar€care,; inre M ti ./v. Celcul circumscristtiunghiului Mrl intersecteazi prclugirea lui [/{l1 ln g f cercul circumsdis triunghiului ,{rlr' intersectead pftlulgirea lui [M,4]ln P. Sdse demonstreue patrulaterul MQPI esteiNcriptibil ctr dacd numaida€i D,,r, B suntcoliniare({D} = MC n Pl9. li
rEuP. ju.t.!qd, coiddP. 1988t

.

plnctul M pe latula [8q. S! searatecd [,{n4 esle R, 6""6 lll = &. unde grr{, suntrespectiv bisectoarea unehiului,{ d""6 .; nrrlr'r"i MC R2 razelecercurilorcircumscrise triu$ghiurilor.{BM ti I CM. C.45.Fie t iutrgliul l8cti
(EhP! jude{.ud. DamboviF, I eE8)

lD C.46.Doui cercuridr li F: sei;rersecte{zd M !i N. Prin M si .ryducemdoul D. intels€cteaztrI V e2?nA, r.spe.tiv R ti C, rcspectiv . alrepte care e = <CMD,b, AC AD; c) Dac6F/Vl qi [Ct4 sunl ctr: Sbse srate s) <ANB in in diametre dr, stunci [rtll ti [D,l4j suntdiameac dr.
. (Etap judqFml, Drmbovila l9EE)

C.{7. Fie triunghiullrc mediad.$tiindca ++=I. ,RC2' calculati rC MD in ca^1 '

cn AB = 20 cm,IAD) i\t\ime, lC = 16cm $ [,r,Vl ,{rC. caicula[i Iungimea idllimii din Ca tdunghiului

-144 t 1. nc 2 "6116

(Er"pstud.!.m{- ?rNhot l98t) a.

dtCD cu diaSonalele unui patrulat€r C.48,Fie O cen[ul celculul circumscris q qi [rD] $ Mmijlocul latulii purctul P inters€4iadiogoqalelor pelpendiculare, f/tl. Strsedemonstreze ci:
z\ MP LCDI b\ OM =-.CD. 2
(Et p&jud.Jernl, Ptahov!,l98E)

128

C.49.a) Patrul.terullrCD esteun paralelograrn. paraleldla dr€apta O ,4, iotersecteaze segmentele in M, 1V, ei respectiv0. Sunt P lAD1, LAq, PDI 11, Bq segmentele ,] li [P9] cotrgmente? [M bisectoarelor b) ln hiun8hiul /rC, notltm cu 1 intersec{ia uqhiuritor tui. Bisecroarea/ intersecteazd [8Cl inD. Stabititi C = lcitlL. latura [,,] . I dacd DB ll
(Btapr nui.ipiu. Bucufttii.1989) pe

C.50.a) P8trulaterul lrc, €steun hapez isosc€I. Proiec{ia lui C pe baza mare [,{r] este centrul de greutste al triunghiului ,4rC apa4ine segmentului [tD]? ''. I b) ln fimghiul asculitungliclrq punctulD esteproi€clislui I p€ (,4C), irr , €steproieclielui C pe (lt), H esteortocentnrltriunghiului lBC, P estecentfil cercului circumscristriunghiului lDt, M €ste mijlocul laturii (ro,,iar f este interseclia drcptelorMP ti Dt- Stabili$dacd,P estetangengle cerculcircumscris triunghiuluiBDt li dactr z\em c* DE' = 4PT TM.
(Etap. penuniciri! Bucur€9ti, l9E9)

C.Sl.ln dunghiul ,{tC, bisectoarca interioari lBEl, (B' e Qq) este par"lel! cu tangentala ?ercul circumscristriwghiului ,4rC dusi in punctul f, diametr&l oiiuslui ,{. Acea$A lang€nttintersecteazl drcptele AiAC 1nD { E. AR Sd se arare r) Parrulaterul c6: ECEDesreinscriptibil; eA' = !!:!9. Al AC c) Punctele O (centrulcercului circumscris B', tdrmghiuluilrc) li M mijlocul lui [tq sult coliniarc.

jud.t€ra, DAnbovla, (Eapa l9E9)

. C.52. Pe dredptad se iau puDctel€14ti ,B astfel lncat ,4, = 8 cm. ln I {i t se duc perpendiculaD, ln ac€lagi semiplan, ie ca.e se iau punctele M ti r€spectiv N, astfel lncel lM - 12 cm !i ,X = 5 cm, Si se gdseascilungimea segmentului [rP], P Jiind pe semidreapta(tlr' .stfel lncet triunghiul MNP sd fie dreptunghic,
judcld,' (Etap& Denbovil., l9E9)

C.s3,Fre lAAl ind\ime in triunghiulABC (A' e Rq, iar At, Bb Cl mijfoacele laturi [AC] lCAl gi I,aDl. Dcmonsnali palru lor ci laterul rt ICr este . ,{',{ inscriptibil.
Etrpr jud.t er, ftdova. 1989)

C.54.Intr-un triunghi oarccare.tC se,,coboara" verful I lnd$mea [,4D1 din nediana [,{,Uj,(D,M e ,C). qdindc6rr: 6 g lC = 2 s€cerq . fi pmduslllRC MD. a) Sesecalculeze iar segmentul [CoJ se preturgee cn lo4 = lco]. o '$=!, BC2 fiind mijlocul lui EBl, atuncips[ulaterulIPBC esteinscriptibil. Uro""e
(86!a judcl€dd, Pnhov! l9E9)

t29
il

este C.55.,{RC un tliungli cu m(<t {C) = 90oti r (<ABq = 30o i^t I ll o ' tnutrghiulul $mt centrul cercului inscris, respectivcenlrul cercului circumsQris inscriptibil; ItC Stabilili dacd:1) I\rnctele,{, r, O, / suntv&tudle unui parrulater 2\ lAn= Uo-l ree') Bucurcgri' €,"p! p. *ctor,munjcipiul iD C,56.Se dtr un cerc de centruO. CoardeleFrl ti [CDl 3e ifi€rsecteazd PO h P, (P + O). P€rperidiculara P pe dreapta iltersecteazisegmentele q ln B ti [,{ a OP diD [rDl ln R, iar pqp€ndiculsra .Bpe dreapta inters€ctesz4 dou&osrd,cercul dac!: l) TriunghiultPI esteis6cel; 2) PmcteleP, q' C, 7 sunt dat ln I. Stabilili conciclice; [PQl = [PR]. 3)
dunicipill Aucute$i, 1990) {Et!!a pc 3@tor,

C.5?.Se dd paralelo$smulADCD crt m(<ABq = 60o.R est€un punct p€ de opusedeterminate perpendiculara I pe dieapta,{t (R gi D suf,t s€miplane ln = AB = a. a) Dteapta,4D pe dr€epts estepetp€ndiculartr dreapta ,48), astfellncetAR calculsli8, EiDr. R, nr? b) ln cazulctnd punctele r, C, D suntconciclice,
(Etipr p. mud.ipiu A cuolti, 1990)

C.st. Se dI triungbi'rl ,4rC utd€ m({,{BC) < m(<rc,{). Punch{ D aparlinc iegmentului [Bq astfel'lncit fi(<DAC) = fi(<ABC). n) Sttbiliti dsct iar t ti F sunt Foiec$ile lui D pe Ae = DC . BC: b) Dacn,in plus, ,{D Lc, ave$relalia:,,C AE + AB AF=lR AC1 l8 ' dreptele {i resp€ctivIc,atunci
(Etap! p. ntlnicipiu. BucuFlii, 1990)

ca AE ln lri se dnc L AB ti AF IIC asdel Utl = Frl li C.59. triunghiul inrllimea din I ale triunglriului ItC srlnt tAFl = IAq. sil se amteci mediana ti ln rdpectiv tn6\ime li mediand triunghiul,4tF(Corcuul int rjudc!.{n , OhGo.ghG Ti!.ic.", slttit.' l9E2)

C.60.Pe lsturile lADl qi ICD1 el€ unui pslalologramoare.arcABCD e lDt ti DCF. Sd 8edemonstrez! apre construiesc extetior triunghiurileecbilatcrale ci triungliul JtF €ste€chilateral.
(Corc!$ul in&tj!dcJ.8 T4.ici"' Shtin" 1982) ',Ghcorsh.

convexcareare doutrl&turi opuie coDgruente' c.61. Fie ,rrCD un patrulater pulct M diD interiorul patrulaterului'se poateform cu Strse 6ratectrpentruouce segnentele lMAl,lMBl, [Mc"],[MD] un patrulaterEsteac$t patrulsterconv€x?
(Prcbap. lchip. - Concurlulinlarjud.lc$ "ch@.ghc Til.icr"' Slttbd. l9E2)

AC C.62.In triunghiul /rc, rr.(<A) = 9o", cateta = b gl ipo'd t zs BC = 2b = AC, csf.eint€lsecteazlipotenuzr S€ duc€ un cerc-cu cenaul ln I !i roza R [BCl irl D. Secere: lu$gimilesegrnentelor a) Strsecalculeze [CD] ti [rD]; b) SI ta calculez€ relortul raz€lor ce&urilor lnscrig€ ln triuoghiutitc ACDliARD.
Moldovct.sc, | 98.) G.slll dir tlblE flliontll d. tn.t nsdcr, Cnmpulune

130

"l

C,63, Pe un cerc dat 4 se consider,un punct fix l. Pe o dreapti fixd d se considerA punctfix ,. Un cercmobil caretreceprin,4 $ I intersecteazi un cerculd in P gi dreapta d in g. Dreapra P(2 inte$ecteaz, cercul / in R. Aratali cI FRI are lungimeconstantd. j985) (cotuursul inre.judeleln Harer", si.aia, ,,spiru C.6,4. di c€rcul circum$cris Se triunghiuluiItC Qise duce diametruldin l. Dintr-uil punct oar€care situatpe tC, se duce perpend;culara acestdiametru, M, pe care intersecteazi alreapta in N. Dteapta AM intersecteazi cercul in P. Si se arate AB cd punctele M, I, P suntconciclice. r,
' Con(urul ;nrerlLdclee ..SpituHqBt-, \rnara, to85)

C.65.in tdunShiul ,4rC, bisecto.reaunghiului 8,4C intersecteazi (8O pe in D. Cercul circumscristriunghiului ,{rD intersecteaza lC h N, iar cercul circumscris triunghiului ACD inl3tsecteaze in M. Se se aftte cd DM + DN = RC. AB
(coi.u$ul inredudele.n ,,slitu Harer,,B6lov. 1986)

C.66.Fie,4BCDun patluiaterconvexinscrisin cercul/(O, R), iar M proiectia

lui O pe,,1r. searate OM = L CD d^., AC L BD. S, cA
ic@c!6ul jnte! udE€an ,.Spio Hder.. Braqor, 1986)

C.67.O dreapt, variabil!intersecteazii laturilc[ABL LBC],lCDl 91lDAl a,te unul drrrunghi respecti\ M. N. P ti Q. Si sea rate 4 *'{ = **.",. in cd NQ' tutP'
(C@cusul inr€.jldele&.,choorehe slarina, 1987) Tilei.ri. C.58.Fie ,,ltCD un paralelogram cu,-1C> RD. Si se determine punct M, un (n e (,{ C)) astfel lncat patrulaterul RC'DM sd fie insariptibil. Sd se amte cd ,D esre tangentacomuni exterio'ar^a cercvllot AMB sl A MD. . (ConcuBul inhrjud4€d,,cheorshe Starina, 1989) Tileica", C.69. Printr-un punct O situat in interiorul unui triunghi lrc se duc paralelele la cele trei laturi ale lriunghiului, oblinandu-se urmetoarele purcle de inteneclie:M e AR, N e AC, (M N ll B (): P e lC, Q e B C (PQ ll AB); 'ARECAC precizezepozilia purctnlui O.

i€ rc - t e AR . ( R S4 lc). l qr,ino /14=34=!4-1. ca

., secaicutezc vatoarea t, ti sr se tui
(concusul idterjudEean Lrt.sc!.,,rneu, 98?) I ..Traian

C.1O.Fie ABCD un patmlaterconvex qi M, rV, P, g respectivmijloacele laturilor [,4R], trq, tCDl ti [,rDl. Fie R ti S puncrele de intcrseclie ate dreprelor BQ si MD, tespecti\ RP ti DN, iar Z punctul de intersecle a &eprelor ,{R li Cs. Demonstrali cepuncteleD, f si, sunt coliniare. (concwsul inr.4ude1ean Lare&u... 1987) tneu, ,,T6io

131

a C.71.Bisectoaril. triutrghiului ,.{rC iaters€cteaztr doua oari cercul c[ cirqhscris triunghiului in punctele,l', d, C'. Demonstia$ puncttilde int€rseclie abirectoarelortriunghiului,{rCesteoroce rul triunghiului,4'xr'C'.
(Cdcisul ittcrjudcl.s ,.SPin Hltef, T&sovill' 1987)

C.72.Fie ABCD u! pltrat de lrturi o ii n, JV mijloacele laturilor ltcl re8pectiv [CD]. Dreptele M {i ,1Vseirtersecteridln P tudtati cI DP = t. "4
{ (Cotuuml ill.rjtd.lea -Spiro Hecl, Tar8ovilt., l98?)

C.?3,Seconsiderlln plan cercuile € v 02,...,0 (n > 5), d€razeegaleti cent€ n difdite doudcetedouaala incet oricar€patru dintreele s6 aibi un punctcomun.St sear8tece celer| cercndauprxrctcom[D.
(Probr pe.chipo - ConcE ul iltaiud.l.e Slltin , 1987) "Gh@.8hcTilcict',

A, C.74.ln cspelf,le R aleunui di&6etrual unui c€rcs€ duc tenge elel,{' ti B,Y ls acelcerc,
pe Fie M u! puDcrpe cerc,diferi! de .{ ti ,. Dreapta,{M ioterseclesze 18, i0 = AD 8C. c5 C. isr dreapra intersecleadpe 8M A,l'1n D. Ded.onstrali AY (ELpa !!rl, B!.@tti, 1980) pe , C,?s.Intr-un hiurghi,rrc 3e duc mediam [,{Dl gi bisectoar€a interioart [,{,81. Simctricli lui [,{D] fate de E l inters€cteaztrp€ (rC) ltr I.. Detemin&li raportul distsr4eloi de la F la laturile [,{R] d [,{q in fiuclie de lugimile latuiilor

laBl ti LAq.

(Eupr pel.d. Buffgi,

l9E0)

p€ C.76. Fie ,{BCD un psralelogratn fie M un punct oarecare latura(rc) ti in prelungidlelatudlor [Dq li [,{r], resp€ctiv P Drept€le,{M ti DM iot€rsecteazd cdnd'M descrie [Bg] ti [Cn €steconstant li g. Ardtali c! produsulsegmentelor
latula [BC].
(E tpa pc FrI, lit lti, 1983)

C.77.Intr-un gerc/ cu centrulO $ razaR, fie o coardl tun L{rl. tuItali cI: pe a) Oricare ar fi coarda[CDl p€r!€trdiculartr HBI intr-un punct interior (,1r) esteindepliDitlrelalia:l8 + CD > 2R; s€grnentului centrul b) Mijloacelecoardelo.da lungime2n -,r8 se afll pe un cerc,&vaod puncte , E pe costrda ctr A' ln O. Itr cazulin care.{8 > ,n,d€duceti exist6 IAE\ altlel incet orice coardli [FG] a cerculuie carejntersect€az{s€gmentul [,,{?'] satisface &IEi4 AR + FG>2R.
(Ebp! pe JNr!,Pit fli,l98l)

C.?8.In triunghiul e;hilateml l8C, fie , mijlocul segmetrtului[rq, Se construiesc in exterior triuaghiurile echilat€nle -BD,g qi CDn Fie G inteneciia dinh€ ,4t ti BC, ia. II int€rcecliadirtre ,4F $ tC. Demonstrslica

lBq.tGI4=Wq. 132

Gt p; p€ldr D.va,dsa)

pe C.19.Fie pintatulABCD.Din,, pom$c simultan, laturi, doui mobileMr ti M2,u[ul spre, qi celdalt spreD. Vitezalui Mr estet, iar vitezslui M2este2y. s) Dupi cetdmp areloc primaintelnireti in ce punct? b) Desenalilinia frand parcursl de mijlocul segmentuluilMMi per'i b prim& lntalnire (EEp, rdr., p. D.ra, 1984, C.80.a) Fie un triunghiItC qi un punctD pe latura(rC). Adtali c[ dreapta ,D esteaxi de simetriea triunghiului dacdli numsi dac! segm€ntele [,{r] $i Uq suntcoDgnr€nte dreptele,4D, suntperp€ndiculare. BC ti b) Adtali cI un triunghi esteechilat€ral tlac! gi numaidaci el admitedoui oxe desimetrie,
(Ei.pr pe t!rd, T!lce!, 19E5)

C.A\Fie ARCD un trapezo.recar€ cu bazele[,4r], [CD] ti O intersectis prin diagonalelor C] ti [rDj. Paralela O la bazeint€rsecte.z,laturileneparal€le in [d M si N. Ardrati to,i{f = .19714 cA' a lL = 2. . .. A "i "1lL B CD
(Etap. p. idl. Ps. vnlc.a, 1986)

C.82.Fie ,{BC un triunghi avendlungimile laturilor ,.{t = a, AC = a JT, BC = a ,lT. Fie P piciorul lnlllimii din A pe lBq, M !i lf p(oiectiile tui P pe laturile Arl, resp€ctivFCl. Calcul&$lungim€asegmentului [Mnn in turclie
(ltapr p.lrr!. Rm. vabca, 1986)

C,t3. Fie doul cercuride centreOl, 02, caie seinteBecteaztr punctele gi ln 14 B. Fie-C li D punctele diametralopuse1ui,4 ln celedoui c€rcuri.Tangentele duse prin ,4 la cercurileOr respectivO, intersecteaztr cercurileOr rcspeativOt in M, respecliv,fy'. Prclurgim segmentul cu uD s€gment Url [84 astfel inc4t B sn fie mijlocul segmentului Adtati cI: [,44. a) Punctele R, D suntcolinidre; C, b) Patrulaterul,{MPN€ste inscdptibil.
(Etapa p.ldn, Pft Vete& t986)

C.84.Fie lrCD un petrulat€r i$criptibil !i fi€ E intersec{ia dreptelor CD, lB, iar F inteN€clia dreptelor ,C, ,4D. BfuectoarcaiDtedoar! a ungbiului ,1F, intersecleaztr laturile (,{r), (CD) in P, r*pectiv M, iar bisectoarea interio&raa unghiuluiIED intersecteazn lsturil€ (lD), (rC) in g respectiv Ardta{ictrM.VPQ N. esteromb.
(Elapip.ldt Rn. vnb.a, 1986)

C.ts.Fie ItC lrn triunghi cu toate unghiurile 6scqite, O centul cetcului circumccris ti -F1ortocenhul triunghiului ,{BC Bisectos.eounghiului I est€ perpendiculartr Ofl. Arltati c[ m(<BlC) = 60'. pe
(Elapap! ld!, B&r!, l9i?)

's

133
i

C.86, |ie triunghiul,4rC neisoscel M mijtocul segmenrului s,i ie p _ ltq punctoarecare (..1,t/). t {i F proi€cqiile pe lie pDnctului pe larurile(tt), resf::: P ()('). Area\i cF, llBC dacdqi numaidacem({ BAC)=90". EF
(Eepapelard,Baceu.,:_

C.87.Fie IBC un rriunghiechilateral fie M un punctoarecare baza(Ra_ si pe difcrit de mijloeul (ta). l,erpendiculara in,4.1pctC intersecrcaza paraleta din J , tC in punctul (). Cercul de cent.u O si razi OM intersecteazi (.Jrr : scgmentel€ (,14) in punct€le ti 0. Arnrali cApunctele O, O, p suntconcictice. P -,1,
(Elrpd p.lari, B!.Iu. l.: _

C,88. intr-un drcptunghi ABCD i^.^re AB - a, BC: D, d < b se inscrieun e drep nghi A'B"C'D' cu A',B',C', D'respectiv pe segnentele(AD). (AB). tBL (( ,r. cuno\c;ndu-sc . ,.p""'l -1'2,.( > 0. ( atcutali lungimite taruritor dreo--. B'C' ghiului ,1't'U7 in funclie de a, 6, tr qi precizalicondiliile satisfEcule t penr:, de careexisti dreplunghiul,{?'C'D'.
(Etapape 1art.tsaciu, iq-i_

C.8g.fie ,4rC un triunghioarecare AB > AC. Dace[Cr] qi tBZl sL.: at respectiv medianele corespunzatoare laturilorftBl ti [,rq, (t si F pe segmenrej: (,-4 respcctiv (,48)), denonstrati Rt > rn cA O,
(Erapa 1ad, Bralo!.rts: i !e C.90. Fie ,4rC un triunghi drcptunghicin ,.1cu {t > <1C.Fie , mjjlocipotenuzei in cateta c-] in t. [,BC].Perpendicutara D {jc BC intersecte^zA [,4 a) Demonstra!ce m({lDr) = rn({ 8) -m(.1c). b) Calculaf masurilq unghiurilorrriunghiului,!tC ltiind ci [,11] = trrl
(Etapape lar,, Bralov, l9: l

C.gl.Fie ABCD xn patrulatercu diagonalele pcrpendiculare. inscris intr-L: ccrc de centruO si razAR. a) Calcula{isumapatratelorlungirnilor a doun in i-uncjie razacercului. de b) ArItali ci distdflla Ia O la CD e.te 1!. de 2
(Elapape!a!I,Bratov. I9ii

C.92. in triunghiul.4rC cu n(<C) > 90ose duc inn\imile tal,l ti t,.trl unc: l' apa4incdreptei,4C!i B' aparrjredrepleitC. D€monsrali cA: a) Drcplelely !i r,,i'sunt concwe]lre intr-un pund 1/; b) Triunghiul,{rlt esteascu!;tunghic; c) GAsi{iun punctl) pe segmentul (,44) asrfelincarpalrulaterul ,Ddt se i: inscnptibil.

134

'T'

1

Ar&aticAnd<BAq = m(<AEq = rn1<ADR\.

C.93.Fie r|l1 pentsgon convex ABCDE in.aft

AB I BC, AD ! DE 1i
(Et.pape F'!. Bab M.re, 1989)

^GDAE).

C.94, patrulaterul Fie cor],vex ARCD c eAB=a,RC=b,CD=c,DA-d, in iar S esteads patrulaterului. ArtrtaficI: ^ | a-b+ c+d \2
- - r - -\4 - - - - l ---J

(EtaF pcj.rd, BriaMe, 1989)

lrc s€ iau punctel€ c.95, Pe laturile [rr] ti Fq ale tdunghiului echilateral = 2.4E, AF = z.CF. Fie D int€rs€cti& ,E, respectiv astfellncat BE F, li segmentetor ti [Cgl . Ardra\ict AD I BF. [tF]
(B.pa pe1r!, Bri. Marc, 1989)

IBC ([,{r] = [,4q) obtuzunghic. P€ C.96.Se consideri u! triunghi isoscel intllimea [.{D] se fixeazE punctE, (D e @q, E il].tfeA ti D). Fie M un pudct rl,1 iicet perpendiculara t pe ,]lM se in&rsecteze din mobil pe s€gmentul lrq 6stfe1 intr-lm purlct]V. s€gmentd[8q M a) Aritdti cI Mt Lrd $ precizalipaziliil€ posibil€alepunctelor ti l{. E b) Artrtali ci simetriculE' al ortocentrului el triungl ului,,{MN fa!6 de AC triunghiului,{Md. /s€ afli pe cerculcircumscris c) Ardts{i cd cenrul cercului circumscris riungliului lM,V se afle pe mediatoarea segrnentului [,{t'].
@r!p. pe lad. B.i! Me, r 989)

c.97. Cercul eU, i inscfis lD lriunghiul asculitunghic,1rc este tangent i! M, ]l'nrJ1lot IBL:1, L/tq, [ARl respectiv punctele N $ P. Prin I se ducedr€aptsd porolel[ cu rc Not&n {E} = MP a d \i {F} = MN n d. De asesenea, nottrmcu D cd lDlq mijlocul lui [Mtl ti cu 0 mijlocul lui [Mfl. Snsedemonsheze patrulaterul esteinscriptibil. Unde estesituat certrul cercului circudrscrislui ,4Dlq? (/ este centrulcerculuilnscrislo trilmghiul,1rc)
(Etqa p. F.t, Ploi.qri, 1990)

C.98,Fie patxulaterul convex ABCD in care nottrm cu O intersec{ia diagonslelor. se sratecli dsci [D,/l = IDOI li lCBl lCO1,atunci patrulaterul S! ARCDli tti,raghirl DOC sepot lnscriein cercuricongruenie.
(Etaprpc Arr, Ploi.lti, 1990)

A, Triunghiul (!ag. 3)

5. I a) a, d; b) c, e; c) b; 2. 11cm, l,l2 dm, 12cmrl4 cm, 15cm.6. a)4 d& da;b) 14cm; da;c) 4,5 cm, da;d) 90", d., d&.7. da,da,da.a. AC = 6 ^) n(<BAD) = l"l"3l', dL dreapta lD; b) 12 cm, dq, d&i c) 8 €m,90o,da, da, cel
o axr. 9, a) Se demonstreazdci tliunghiul ARC $E echilrtefil,2p = lE

c) m({tEc) = 90'; b) da,ds,celpu$no axi desim€rrie; ds,da;d) li acelali qi triunghiuluiItq D da; g) [,{r] est€simeti e) cu mediatoarele cu bis€cloarcle lui [,rq fatl de mediatoarea lrq ti simetricullui [Bq faF de mediatoata lui

vq.

B. Paralelism(pag.5) 11. a) dB, alteme intemej b) da, alteme exteme; c) da, opus€ la vfut d) da da: D 24',24o,24o.12. de; b) da; c) de; d) da. 13. a) ds; b) da; c) da, d) 153i ^) dai f) da. 14r b) da, ICP este bisectoareaintedosrl ti [Ct bisectoareaextefic

unghiuluiC s1triunghiutuilrc e) da; 0 drj g) da.

15. a) dai b) da; c) da. 16.&)truib) da;c) &; d)

7) C. Congruenlarriunghiurilor(I)dU.

r7. LUL. 18. 180'- (246+56) = l80o- 80o= 100+ iMr-8rcr = APrls = (LrLq. 19.nu.20. 180'- (34+ 680) 180',102" =?8o,deci:da(UL[D.21. 22.nn.23.lC. 24.CC.25.lC. 26.CC.27.lC.
D. Prtrulltere (pag-7) 2E. Se folos€tt€ t€orema privild suma mtrsurilor unghiurilor rmui convex.a) 110o;b) 1770;c) 90", 90'; d) 120",60', da, da; e) 50", da; f) 90", d+ g) 90o,da. E, P&ralelogramul(pag.ll) 30, a) 36 cm; b) 2 cm; c) 140',40"; d) 4 cm, 6 cm. 31, de, da, da,lr li Cr, ti -F',G ti ,41, da, dar trebuie sAdamonstalil da,

t36

),.'

.1.
F. Dreptrnghiul (iag. 9)

ji

H. b) LARI tc Dl; c) LA ti [c 81. qi. Dl
(;. t{ombul(pag. '))

35. a) da, da; b) l0 cm, da; c) 20', da. 36. a) 90'; b) 90', da.37, a) E ti F; c qi

40.a) 28 cm;b) 10', 20', 160',da,nu; c) 60', 120',600; [O,U]= [O]r'jdin d) douetriunghiuri congruente [ULU]. 41. B) da; b) da; c\ <NMP = <QPM (alteme + inreme) {OPM = < 0 PM =,lMQl = LN Mll. Pitrstnl(pag. l0) 44.a) 12cm,da;b) 2 cm,da,da;c) 1,5crn,da.45. a) 90', ds;b) 90o,da.46. a) n.tti P, q {i l{; b) da,r; c) da;d) [ro] 9i [Co], punctulo. (tag.ll I l. I rapezrl 49,a) lE cm;b) 8 cm;b) 120',45'. 50,a)4 cm;b) 8 cn; c) da,30', 60'. (pag. si l1) J, Liniamlilocie triunghi trapez in 51.a) da;b) da;c) da;d) da;e)da;0 da;g) da;h) da;i) da.52.a) dajb) da;c) da;d) da.53. a) &; b) da;c) da;d) da;e) da.54. a) da;b) da; c) da; d) da:e) da. = 55.SP= &rR= tr'S 6 cm,NP = t2 cm,EF -9 cm. (pag. K.Irobleme 12) triunghiurilor dreptunghicd 56. Cu notaliil€ did figlra 204,r€zultdcongruenla ABM qi. ADN, decia ipotenuzelor lABl li lADl. 57. Sefoloseltecazulal doilea de congue4n x triunghiurilor.Esteromb. 58. Rezultnim€diatdin inegalitdtide laturi initiale. 5', 50", 125'. 60.Ducem 59. perpendiln triungbiurile formate laturil€ cu culsreleMS pe DC ti NT pe AD (frg. 205). Demonstrimcongru€nta segmenlelor m€toda [,1r4 !i [?r'Q]din congruenFtriurgldurilor MPJ !i dg?. 61. Se foloseste reducerii la absurd.Ar insemnace atat triunghiul OAD cet qi hiunghiul OdC

Fig.204

Fig,206

(fig. 206)ar fi isoscele de aici cl dintr-tmpunctexterioruneialrepte pot,duce" se !i doud perpendicuhrcdistincte pe sceeali dreaptr, ceeac€ este imposibil. 62. Se pe foloseqte ceeace am demonsftat problema60: ducemdin O perpendiculara la pe ca& puttiim segm€nt]ul = lMPl $\C. 207). Unim pe R cu N $ obtinem MP lQRl pauarului. pe dreaptr supona untia din larurile Ducand M li P perpendlculare din

r37

lVR,€le vor intelsecta acea.gti dreoptl ln, ti C etc.63. Dou! drepteparalelecu ,C 64. simetncefold de aceasta. a) cu notatiil€ din figrlra 208,unghiurilelt,lr, M ti lrVM sul}t congruentegi deci tdunghiul /Ml{ este isorcal; b) Ducem ,rt =[tI], de aiciMP+ NP=2'PE =2 AHi perp€ndiculad MN+IEA pe paralelti conguentcu [8q cfuuiaii geometric lui, €steun segbrent c) Locul al

Ei,E.207

ljg, 208

Fig.209

opa4inepunchl ,r. 65. ln figura 209, am compl€tsttrap€zulisoscel,{CrD, un(h = lADl = IBq = rcEl. Din t clE[Ct] ti m(<-Bcf,) 100"-40'= 60",rezultid triunghiul ,EC este echilsteral.Jn psrulaterul ,{8EC vdrturile ,,{ li t surt p9 cd lui medistoarea [8Ci, deci unghiul,{EC ate mrsurade J0'{i eslecongruent unghiul IDC (trapezul isoscel este insc.iptibil). 66. a) Se folosette congtuerF b) triwghiurilorItD ti REC; 75o,15'.
EXERCTTfi PROBLEIE(1) 9r

A. Delerminarea cercului inag.30) 1). l. b) suntadevtrrate: 2) y J). 2. b) suntadevtmte: 2). 4), 6 a) li 6 bI l). -3.b) suntadevdrlte:l), 2), 4), 8), 9), l0), l1) qi 12).4. 1. Punctinterior in c.zurilc a), d) ti g); Puictul exteriorln c.zurilc: c) ti 0; Punctc€ apt4ine unei laturi ir intrbimi in cazurilerd), e) ti f); uoei singurr cazurile:b) gi e). 4, 2. utr€i $ingiure lD mediane cazurile:b), d), e) {i 0: unei singurebis€ctoare cazurile:d), e) ti f[ in itr cel pulin url€i inI\imi in cszul g); cel mult unei bisectoar€ cazurile:d), e) li fl segnentului[,{r]. Astfel de?uDct 5. 4 cm. 6, Punctele ciutat€ apa4inmediatoarei lP 4. & a) segtsesc distanls > {-, u6;"57 2 !!4 = j cm. tE cazul nu exisuastfel la d /puncte,intrucet 2 < d;1i cazut erisJun singur puoct (mijlocut segm€nntu b) puoct€M ti M' simetricefaltr de d&rpt4.{4 allateb ftrl); lIr cazulc) su doun inlersectia cercudlorcu cantele in,{ li , ti de razA4 c'!. 9. Se folos€tt€teoreor privind diedetrul perpendicular o coataul. pe

138

B. C€rcuricongruente, ti corrdein cerc(pag. lrc€ l2) 10.a) Se demonstreazi AO4B = LOIB, de r de rc4l,tttrct <,tOlB = cd = <AOP gi cele doui arce 18, din cercurile congruente,sunt congruente; b) Avendtoatelatulilecongru€nre, patrulaterul romb.11, 1 cm. 12.8 cm si €sie 4 cm. t3. a) 6 cm,3 cm;b) 5 cm,OI,VP esre romb.14.a) 4 cm;b) Romb{i trspJz isoscel;c) UnghiudleIDC ti DCt (caresuntinteme!i de aceealipa.tea secantei) au mlsurile de 120'li 60', deci sunt suplernentsre; Distanlelercspectivesunt d) inll{imi in triunghiuri echilateral€congruente. Se demofttleazi congruenla 15, LOMD = AONC (catet4 catetl), apoi din conglu€ntaa doud unghiuri ascutite omoloag€. au poziliade alteme care inreme rezulinMD ll1VC. a) DacA 16. ducem oC IPQtiOD !RS, (ce (PC)g D e (Rg, svemAoCA= AODB(tU, de unde[OCl = [OD].Cumcoardele depeftate cmrrusuntcongruente, egal de r€zulta br congruente subintind arceconguenre m(PO, = m(R.t); [PCl = tR-Sji coardele c) Sedemonsteazicongruen{a AOCP = AODS (IC), de unde <COP E <DOS si, de la lin6ndseama f^prulce <COA= a DOR- cumam \,ezur pct.a.) rezultA -, ce ungbiurilePO,Vti SO suntopuse vArf,deciP !i ^l suntdiametrdopuse; fel se la 1a demonstreazn I gi n suntdi&metral ci opuse; Patrulatg.ut d) POSRcu lsturile [pO] peralele- din ipotez{ - ti congru€nte (vezi pct. a) esteun paralelogmm ln ti [n,yj car€diagonalele (ca tPtl !i tPRl sunt congruenre diametrein cerc) estechiar uD dreptuoghi. C. Dreaptntangentlla cercintr-un punctrl c€rcotui (pag. 3t) I tl,tl ln ABOC, IOA'I esteinlllime (pentru ca a estetangmt, Ia cerc) ti mediantr isoscell 2r..c) Zr. lg,2lx - y I b) eentruce [,4r] = [,{C]).deciASOCesr€ + z\. 19.AN = 2 cm. 20. Se folosette faptul ci (luateca segment€) tang€ntele dusedintr-unpunct exledorunui corcla ac€lcercsu congruente. Cu not4iiledin figu.a210,avemt = t, + y, BC = AB = y + z, CD = z + t, DA = t + x. De.i, AB + CD = = x L y z- tti R C' DA - ! + z - | | x + + AB + CD = RC + DA.2l. a) Se folde$e congruehla tang€ntelor (segmeDte) din D li t dus€ la cerc;b) Se folodeftefaptul ctr [OD ti [O.E, sunr bisectoare unghiudlorAOC, rcspectiv ale ROC; .) a IOM ti ION sunt bis€ctoarele dou, unghiuri !i g.210 adiacerte suplem€ntare. ii D. Misura unghiululinscrls intr-un cerc(pag. 3:1) 22,a) 20' s&u160'; b) 45'sau 135'; c) 60'sau 120.;d) 90..23. a) 40.. b) 90"j c) l80o;d) 90'. M, O, P coliniarc cazulc\; MO I Op1nca l d).24,a), ln b) Rezult! din faptul cn aionghiul.4BCestedreprunghic C. 25. s) 15o ti 1650; in b) 20' ti 160';c) 45oti 1350; 90' !i 90o. Searate [M l este dimetru; de d) 26. cd un underezultil b). c)J7. Problena a). admire doue..rendud" solu$idup6cum: de I) AR c AC s ! 2\ AB c BC.ln cazull): a) 80'i b) 280.rc) 10o,30., t40osi

I

139

?

1000, 80";b) 25', 70', 30', 55'85o, 2): a) 40'; b) 320";c) 10',20', 150'.2E.a) 95o, inters€cteszd /, pe carcnu s. arcul 29.Bisectoarea oriceruiadintreunghiurile,4MB gdsette M ln mijlocul acestuia.30. intr-unul ,djntr€ triunghiurile dreptunghic. formste, €xemplu AAMC,s\/em.fi(4ACM) + m((Clrt! = 96". p". de in 2= $ghil[nle ACM qi CAM suntlns€rtue cerc,rezdta cn m(,lD) + m(BO * 90" "uin = 180o.31. amtn unghiurile,, ti DOt suJlt De S€ cn OM coinplementare. 6icirezula ca fiecaredintre ele estecongruentcu ceftilalt unghi ascu{itdin celtrlalttriungti dreptunghic.se aplicd apoi cazul I de congrueqll a triunghiurilor dteptuDghic. (nD.32. a) 70', 50', 60', 120', I I0o, 1300; 80', 60',40", 120',80', 160'.3,1. sc b) unghiurilecongruente ABC ti AC'q aratr cA <HAB = <C',4, (au compler{ente deci cste i Deci, in triunghiul ACH, i^rljimee din vArtul ,1 ests li bisectoare, mediatoare.35. Se demonsteazl ci atat bisectoareaunghiutuj 2lBC cet ti cercul circunrscristrimghiului ,{rC ir mediatoar€alaturii Fq intersecteaza a,4,4'* diametalopuslui,r. Unghiurile mrjlocul a(cului ,rC'. 36. Fie D puncrul (ACR ti ADB, calt pentu ct au complemente ,R/,D sunt coDgruente, congnrente inscrise acclati d€cerc). Din<BlD = { A'ACti <BAA"= <A"AC(lAr' suDt id arc fiind bisectoare), rczjJlti cd gi<BAA' = <DAC li deci cL 4A'AA" = 4A"AO. intreC ti D ti atunci: da,{D,4, = {BC-{ a) 3?.Existd douasitualii:1) cand, este p€ntn ci ambeleau ca misurt jwMtate din mrsura arcului ,{t, b) m(<,4CD) = = m(<,4cr), n(<CAD) n(<CAB) + n(<ACB), EI(<ADq = n(4ARq ' m(<. cr) qi 2) candC esteintle-8 D ti aturci: a) nu, ungliurile D,,{, qi BC,{ suntsupl€mentare;m(<ABD= m(<ABq, n(<BAD) = tt(<BAC) + m(<ABCl, b) q. tt(<ADR) = fi(<ACR)- m(<AR (pag. li, E. Dreapta tangcntila cercdusi dintr-unpuncterterio.cercului 39.30'.40. l0 cm.41, 6 cla.42.45'.43.a) 30'; b) 60'; c) 5 cm. 44. Pntrr a6. ungl'iu1ui ,lC .a <BAA' = <D,cl' li de aici lAAl fiind bisectoarea ^) ce triunghiurile dreptunghiceABA' ll ADA' sunt congruente(ItI)- ti deci lnscris semicetcul diamein de lABl-[ADl=tBee(A,,4D)ib)UnghiulE D esle rru [Dtl; c) Segm€atele [Frl |i [F ] suntinclusein sng€nt€leduseahnF la cercul AB e(A, AD); d) DrEapta estetangentiln t la /i qi y'2,iar, seglse$e lotre F ti,r': triunghiurilct e) Din ipotez, *im cI l, -L tC, iar la pct. a) am doveditcongruenla toct'd'i razacercului + AB li ID e| ABA' qi ADA\i de*i [ABl = [,A'D7, A'D este dN (sau,{C) la cum sunitangente er. De asemenea, AB I CF ti AC L EF, iat FB = FC sw,inze in e2 + AB ti AC sunttangente d2. la l-. Patrulaterul ioscriptibil(pag. l6) 47. Folosim teorcmarelativtr la unghiurile opus€aletnui patrulateridscriptibil: m(<t) = 180'- m(<D) qi m(<C) = 180"- m(<,{).S€ gis€tte; 94'ti 95": a) = d) b) 176'26'8",ii 109"24'; 49"44'15" 69'3s'34":, 90" ti 90', LARI IDCL c) ti = 180' LADI = LBq ti {Aq = LBDI (paEulaterulest€dftllunghi); e) m({D) 4R = <A li <C = <D. m({r) = 180"- [180'- m(<l)l - n({l) ti deci: seu Rez\16 cEAR ll DC, lAD.l= @q tr Vq = LB Aatrulaterul€stet apezisoscel Dl dreptunghi). in triunghiul rr'POim(< Pg) = 180' - [m({o?r'D + m({,\'gP)l48. 140

ln patrulateruf (<NMQ)-180o m({1r'pg :1 m(<NMeJ MNPu = m({QNP)+ m(<NQn Q). fi(<MQO = 180.- rn({MVO) i\(<OND e); = = m(<qP,U 180" ]dr(<QNn \4<NQq (3);rn(<M0^0 ln({Mp}o = lsOo n(<MNQ)-m(<QNn -tJl1<NQn m(<QMn = m(<Olr'D(j). ln cazurile (); particulare, in ordin€: 125.,70",55.,15.,70., 15.;b) 120.. numerice avem a)
ll0',600, 10o,20', l0'; c) 80', 100',1000, 40o, 606, 600, acest MN ll Op, tn caz €ste tMQl = tNn 1i LMPI= trvQl 0)arrulatentl trapezisoscel):d) 90., 90o,90., 40o, 40", 40', llr acostcaz Mlr' ll QP, Me ll Np 9i lM4 = tNel (patrulareruleste dreptunghi); 90'; 90o,90o,45", 45o,.45o, acestcszM N ll ep, Me ll Np, lMl\rl = c) in = lMQl li LMP| = [rvo] (patrulaterulesteptrtral). 51. Seexprimd masui,unghiului M ln funclie difl demtrsurile unghiudlordin I +i, alepatrulaterului unghiului din P ln firrlclie de cele ti apoi mtrsura aleunghiurilor C li D (fi9. 211).SQ seama din tin€ defaptul ctrsumamtrsurilor unghiurilorunui patnrlarerest€de 360".52. Fie M intre , $i tr', ,Vlnhe M mtrsurs unghiutui MNN'caunghiexti C. Sescrie F 1 g2 l I , te.iortriunghiului,lE{:m(<MNN') = m(<ABq +

=:. + n(<BAry n(AC)n rt1a,u',,r,;, penuo,ii = ii: rn({M,^rv,) = c^ i. """, l -.i r^ r = j.vtt
+ n(<M.M ') = l80o- m({MM?). Unshiurile opuse ale patrulsteruluifiind suplementare, r€zdtn ctr el €ste inscriptibil. 53. patrulaterul EEPE2,EE2C4, EEI)ta ti tty'tr suntinscriptibile(avanduDghiurile Er, t , din t3, ,a unghiuri drepte).Rezult6,de exemplu,.a <EEp2 = <DBC, <EEEa = = <CAD,<EE E2= <ACB,<EEF|= 4ADB.Datoritifaptului cii,{C t rD avem, = 90o- m({CrD), m(<,{DB) = 90. - rn(<C.,{D). de €x€mplu, m(<lcr) DouI dintre unghiurile opusesle patnrlatefllui Eg24E4 pot fi scrise:m(<tdrEa) = = t!(<EEP) + n(<EqE) * n(<E2EF) = m(<DtO + lll(<ClD) (1) {i ml<E2ErE4) rrlt<EElE, + mt4 EE\E.t + ml4ErEEi . m(<,4Ca, I m(q,{DB) (2). Adunend membru membru. cu relalijle(I) {i (2) se grsesre: mt4Ii,EE4l . - rn\<CBDl- mt<CADI mt<ACB\- mt<ADB\+ ml< E)EtEd+ - ml< E2ErE4t + fi{<E2E3E): tm(<CBD) + + [(](<CAD + n(<ADR I 1 'n({lcB)l =. tn\E2EP) + m( EzE$q)= tm(<Crr) + 90'- m({crD)l + [m(<c,{D) + + 90'- m({ClD)l = 180'.Deci,parrulaterul Err'fjta esteinscriptibil. a) id 54. A,{rC, s€gmentul[t'C'l este linie mijlocie .+ R'C' ll A'At, d€ci parrulaterul m(lcf') A'B'C'A1este ttapez: asemenea, este ie rrrljtocig de lin +A'B' =!. Alt O).ln E?'l triunghiul dreptunghic ,{,4rr, reF[entul [,{rC'] estemedians retativ, 1aipormuzi = l80o -;

1^1

= +;. M' M ;z rn(nB) t ml9 Lr, rn\< l,tN') ;. m(ABM)= :2 ' | 160.- m( 2 -

-

t4l

rA'B'c'ate3G tl P'-1,decirglspe isoscel;b) Se ttie cA hapezul isosceleste i$criptibil, deci punctul ,{r aps4inc mod se arati ci 9i picioar€b de c€rculuideterminst punctcled', d, C'. ln acelagi cerculuidderminatde mijloac€lelaturilor Arl, lrq indfmilor din, li C epa4in [C',{2] estclinie mijloci€ + C',1, lltll. qi cun Sitcll. 55, a) ln A,ldr, s€gmentul BH L4C Aic'A'll AC + C'A2Il:'A' (3):b)Ls lel searaucI S2r I y,4' (4).Dir (3) ii (4) rezukf ca paaulatetulA'B'A2C' esteinscriptibil;c) lD mod lsemtudtor!. d€i3lonstr€lztr patrulatercle cl A'B'C'Bz qi AtA2|'C' suntinscriptibile,deci punctd. tiunghiului A'B'C' . a6, DitL rczal..i,.rlb A2, R? ti C2 aparlin cercului circurnscrfu problcmei56. probl€rdelor poateretlacta rezolvsrea 5{ 55 se ti
EXERGITII PROBLEME {2) 9I A, Rsportul I doul s€gmente (pag. 4i,

=+ Ap' =:. AB (2r. Din(r) qi (2) + t{?'l

2 .a );r b )i i n

1 r.")?; r),1; r; a)ll7 l i ;D:;g:;h)5 - ' ;e ;:i) a l 7' l- 3 ) 2 rr n ).Ll 1.4

ll

1

I

14
^ D - l' J b-a.b-o

2

3. a) 18 cm; b) 8 cm; c) 12 ctu 4. s), b), r) Doutr punct€M * ]{, astfel locl o mrjlocul al segmentului care [,{Bl Pudctclc 4 = 9; at Uo .ioerrrputrct, este MB NA M $i iI sunt sim€tricefa16de O. 5, Se imparte segmeatulFBI ln: a) 3, b) 5, c) ? ptr4i congu€nteti apoi se fixeazi - in fiecar€a.z ln psrt€ - puncteleCtti Dfag Punctele qi D suntsinerrice demiiloculsegmentului 6. a) C t,{81 Ji b) i' t

-t

d)

til3 ; e ) u liT ;

.

c) Raportul ffi dn
a+b +c+d

e' - s .--r-= -L = r= -e -*o ,-a , , i . l , u ) /1 r . " t - - ! - = o M
M prime$e tnlre valori cuprinse 0 (cerd1.,- ,4)li @(cand = El

8.a)28run,32rnm 60,n t b\ --+-.:;, $

;#;;;'

*#;n,

48) B, Teoremrlul Thrl€s(pag. teorema lr paralelelor 11. €chiahstrnte. S€ folode$te 10, Sefolos€tteteorema e)a; I c) a) Th&jer segisette: 1.5 3,5;b) 7.5ti 10.5i 6i 4 ti 8; d) 6, si Si ;{i ;; )\ ln ln a) teoremei Thales. cazurile ei b) lui 13.se aplicrreciproca gi sl n s. f li {
,n l<

142

T
MN ll RC, iar in caz:ul M?r' ,C. t4. S€foloselre c) recip.oca I teoremei Thates. lui 15.Sefoloselte reciproca reor€mei Thales. Sefolosegte lui 16. consecinla teoremei lui-Thales seglselte:al Rp2 = 6, B2h = lS, Bgo 21, iac = 18;Lr)'B _ si 20, $, = RzR!= 28,R3Ra 36,B1C= 32. 17.Se foloseste consecjn{a teor€mei ihales. lui 4204 5 _= a) Secalculeazd _ trrr, tpr,... din propo4iite: = _ r . A \ eA Rp2 48 q82 BzBt "'"' . 4 scneproponra B,B, se formeazi o propo4ie derivati, de exemllu | B$a ' ;|=

OgC' (pa\alela fljnd Rq li OC?, (paratela fiind CD). 19. S€ aptici teor€ma Iuj Thales in triunghiurile ,4rC ti ICD ti apoi rediproca teorcmei lui Thales in tduo_ ehiul ItD. 20. a) Seaplicdr€orema Thalesir triurghiurile D,4C(pamtela lui M,D, CDR $aralela VP tr ,C,{ (paralelap!,r) reciproc! reoremei Thates lui in triur_ ti ghiul,{BD.$ Sepmcedea?{i analo8. concluria rameDe adevErala. 5e aplicit 21, leo_ remalui Thalesir rriunghiullba'. Considedndsuccesiv palaleleleMN li MA Se irinsumeaze rapoane* apoi 22.ficMintrcA,Si C. in lriunghiut 4.. C4 itrfi diDteorema Ihales{f MllAAi.rczx:ra:3 =,9!,, o. uno. = A!^!^ 9! -_:-L, lui rn 4 AE AtM A,M AC 4C s1.

1= efc. c) sescrie ... propo4;u 44o ri ,roi 1:t.'=sp{=a:Bt ,a etc. .. 18.:e aflicareorema Thates trlunri',rtj,.,Or,r, tui in ,l-n"" ,l,ii rr,

B,B. =Ed;iA

ti,,,nahinl (AAt BFM, llFn4 avem #=f,0"""u"11=f

frl."" 0^-

rand(1) cu (2) si linand seama faprul tBAl = LAtq, * te de cd ff=/L 23,Fiec e (,4C) asrfel DGllrF. Seaplicn incet teorema Thates triunabiurile lui in
FG p .AF CRF, (DG ll Bn \i ADC. {f } ll Dci) {i seoblineI9 = - L 9; !!, _ !, a. una, p+q PG p

= 24. Se tedrerna r, ;;i" I $ =fu =o rrr, a) apricd r, ro"*, # * FC p+q MB NC
- H=# =+: ep I AB199 =9! =* p.1. 1t1 121 otn 1i rezutta
N simerricc demiltocut tcPl ti deci ti ? sunr fa{a laruni
AN NC k+1 2bh l-h AC

up llec

'^ #=ffi'-rt*=

t A C t :4 L=k= ,-L+,.=i;-# 1VC
-uN

=* -

M este mijlocul tui ktl. 25. Se foloseste reciprocateoremeilur Thalesareitnd ca At, ll nt |i 4Dl ll Df. prin puncrld ., exNtll o singura paralet, la ,, (axioma lui Euctid). 26. Se duc, pe liniatura caietu'lui, paralele la larura [Bq, la 7 gi respectiv 6 pdtrtrt€lede h vartul ,{.

+NA=r-;i= /rra=ffi b, u, se contundn ,VO= 0, cand "," O deci cend i = 1, adictr atunci cend

k+l

= eN ! :

ne. .ec

143

. .rr f r< 2 1 .2 - 2 J-15=8i"t- =:=r=O .tr '

= 28, Purtdmpe semidreapte segme1fle OA = w ti ,1-B f, iar pe s€mi&ef,plr loa BD OC lO, segmentu! = u (fis.212, a) Dur&rn ll AC, @ e [O,) ti rezultilci aD = ,. Figula mai poate q r€alizati 9i astfel: Desentrmpe semidt€aptr = [O, [Od segm€ ele OM = t't Si ON = v, iar pe semidt€epto segmeinrlOP ! (Itg. 212,b). DucemNg ll MP, (Q eIOb) qire^llti ctrOq = Acestal doileades€d '.

_ L = I ! 2 - lJ I = ! l_ , = r . y o , i5 y o.r,

Flg.Zt2

2l Fi g. l

lui rnsi areovlaojul ctrocuptr pu{in toc. t9.Se aplicl de doutrori tQorerna ThalesF reciproca 30,in primul caz(fig. 213) lur'r'|'M' e (AB) li N' e (,4C)astfd ei, o al&td = tAMl li tANl E [,{A']. Patmlet€rulMNM'N' este paralelogram l^cit lAMl (proprietateadiogonalelor),deci M'N' ll MN ti deci M,fV'll ,c. Rezultn ct AM' cu,{M, respectiv numaratorii lui si -AN' {teor€ma Thales) -tnlocuind '4H AD AC oblinem relalia cenlti. ln cazul 41 doil€a se aplici direct teor€mahri, Th316

,T s hi reoremei Th"t #=#-ffi=ffi consecinl. 3r. torosit:l Bc NC BC B'c'_ -- + ltc - Y(+NC'- !L=9 BC p1. = *^ Nc' - ttc uc Ee= N(- Nc= NC'= NeCP PA cp ib=W-fr=i NC' .-. " ... membru menbru, (1). rela$ile (2)S cu {3).lrunultind.
AM .BN .cP reciprocci -NA'.NB' l4=1. p"ni,, 6"n*nsrarea MB NC PA NE NC NA' pe se foloseltedetqle reduceriiIt absurd,bazandu-se faptul ctr existll un sin5r intr_unraport alat 32. Ul punct irf€rior (sau€xt€rior) csre se ldparte s€gmentul pe capetele EBI respectiv(lq in puuctecc segnent paralel cu [8q care sle Oall 9i solu{ia gaficn. 33. a) h lmpad rcspectivelel&turi ln raporfial f rriunghiuril€lrc ai Grc segmentele [C7] ti,[Mlyl sunt lioii mijlocii (fig 214)' rezulti cl tC, deci gongru€nt€; ambel€pbrolelecu [8q qi 4vind ca lungime ; ,rr^hrind

144

C'MNE esteparalelogram; Din a) rezultd c{ b) e Lcg) ti [Ndl E [CC']. cum i.I ti lf sunt Wq mijloacele segmmtelor [8G] ti [Cq, rezuld cn 1 R M= M G- GR'=: RB 'riCN-NC-GC'np =- c( . llc unde:;;= J BA' 1
5

ar= LL'

punct,interiorunui segment, lmpattesegmentul care intr-un raportdst. 34. Se 99 lblosee teorema Tbales rriunghiuri ABC A(D: + = lui in te ti 'PBM AAD "! ' BP MA BP BP MA C8 CM = MA M C - Bp rp c -E= MA -MC - E = Actttt a6= MACQ+QD CM+MA CD Ac CQt CM Cq MA QD QD MA CQ+QD AP MA CM Co = aM .. reTulra CD M4 AC = ,_ AP :-a = ( Din I

se demonstreaz! cA:+=t AA' ] tralie {€ tine searnade feptul ci existd un singur

c) Analog 3 -i d) Pentiu deEunr-

=

a

Ii 8. 214

.. ... ^. BP CO MA CM drn(t) {i (3): J5, AplicAm reorema Venelaos )ui 8.6= i* i=t. (Droblema in riunehiul ll) lgM lL !! ^^ {l I si in rriunshiul ,4Mc pB ;- ;=t A O MB C N . (2), . ^ . Inmullind. membru membru, cu relaliile {i (2).gSsirn fl) OM.E NA=t
tocmai rclalia cerutd.

Zi; MA-

-

t3).

) {i 12}

i

*=.ft

ffi

t. ia,

(3) EXERC|TII PROBLEME St A.'Ieoreinafundamontata nsrrnnnn i {oa|l.6|I a '

2.Se demonslreazicA IiODC - AO,4A ti din leo.ema fundamenral,a asemlDihii rezulti cd O,{ = 9 qi OB = 24, iar peimerrut est€ 54. 3. D.g = t0 cm, AE = 12 cn.. 4. s')32 drll, 24 dm, 18 dm, 24 dm; b) 36 drn, 12 dm, 9 drn, 27 dm.

s. Din AN,4a 6p6p n -

t" cazunle numeftcc se AL' BD= AA*A gisette: 14m,8 m,7 m ti 4 m; b) 10cm,6 cm,5 cm,3 cm,6. l) adevnmq a) 2) fals.?, Se di$ting doui situatiiposibilq l) M intre,{ ,i B; 2, A ifir1 M $ B. Se folosefte teorema fundomentaltr asemtnlrii(&MN - Mtq,

M 1r1 = !!

AB

. {l:J2 rn Pnmul caz ll + ,tu =9.penrru sen5.".,. MB
k h

-

6(t+l)

#=I

-

io cazul al

145

I Il c) Funciia ft) piimettevslori in intervalul Lo'-l; estecuptinsaintre 0 ti 4 dm- 9' a) D.cA N € Uq' lungiEea segmenJului [,{,ty'1 1 doilea.8,&) AM=!.x:b) anrnci A,{MrY- AABC ,i MN ll BC. D^cL N e AC $ A estelDEs?Vti C, atmci qi triunghiurilelMt{qi,4rC nu suntasemenea M]Vfl BC'.ln acelafihod setrateazt

iD afirma nimic ctnd nrobfema scddci ff = fr =j I u e f,{(li b) Nupurem problema deos{ec€ situa{ie, M]V dr€ptolor ti ,C lb ac€esttr legbh[tr paralelismul cu
Pe ln nu se lncadreaza nici un caz de as€lninaiecunoscut. dteapti ,4C exisLidoul = cazulcind putrcte clror deptrff&renunctul safie cit din SC Penmr M la a f I sunl c.) =4{=1 asemtrnalori Triung.hiurile si N € {,{O se frce un rationameDi BC 5' (A,4M8 - L'4CE)-detl,tN ll ,C (dreptele,l'rrv tC aezicc clt sunt asemenea li 10.S€aplici de ca s iparalele); Acelati raspuos la punctulprecede (M!IrC) d) leoremei lui ll. fundrlnentaleasemdn6rii. Se splicl recipro'jr a doui ori leorerna * * 4o 13.S. aPlica I 2. futrdrfteotaleasem&{erii. , = a apoi Thsles. teorema

t ^t

it N

1

(cu M fulalametrtaltr ase.nlndriiin .A,'{8C paaalels ?)ti apoi in A,{ CD (cu a teor€ma segmetr$lui paralela Nn. 14. Fi€ r tungimea lPQl. Din AAQP - A.{rC aterh: b -x b-x A B -A Q !9='* w { l). Di a a o p - a B A Da v e o , : AB b b AB'b AB neparaletc latunlor (2) =x- + 15.Fic c itrterseclia 9=!rrr.Din(l)li a+b AB a (fig. 215). Fie 4d !i 5d lungimilesegment€lor sle trapezulul lAMl gi Lus'| de ssemenea; = b Si MN = t. Vom tonsidera hiunghiffile asemene. EA NotEm, (AEAD - LEMN qi AEAD - AEBq ln carc vom folosi leorcmafundamentala s &semlnirii: EM t 4EA4b = ; f l): -= -s a u t EB 12 = 4a+b gd+b =

c[ Or, Dill (2) so deduce b = i = 4,5 q. Inlocuindp€ , cu aceasd 4.5a 4 = - 6!tr valoare fll g{sirn: in 8Jd

9 = 1 ,a "*d " , r=S
t
F i g .2 1 5

te .s.

" teorema tuoda;ent.te r "fit* asemtrtririiln l.iunghiul SOf (cs

t46

R(R+/) parslela SO=O'f1, se SAseQte

17. Se splicnde dou6ori reoremd'

fundarncntriia asemdnerii doutrtrimghiuri cu sc€ealibaz, (o bszl a trapezului) in teoremei Ttales. 18. Prin int€rscc(ia lui drepteideterminaa d€ li consecirfa mijlocul bazei mari qi unul dintre capetelebazei mici cu diagonalase duce o 4L. = dR psralcla
fa bazc 19. MO -!!R- r

Mo' - --.

l< - f

,o.uo=4-. *o, 4 r R+ R+ r

22. FieP iniersectra 8M ct AD.in rnunghiul lui MU =4 Z,t-Uo= L, R- r R-r MtlP, D esremijlocul lui [,.1P], paralela la ,P determiniriunghiuxile iar 8,V asemenea P li MNt. Apliciin teorema M,, fu[tlamentali a aseman*ii -144 = li . MN BN 2.AD l\ AD - BC = 2 BN,r€zulttr lP = 4 BN,deci ctr M= C1tm,4PMN

Fig. 216 =- +-=4.23. BN a, Folosim notatiile ligura216:,r( | din 5 cm. B,C, - I cm.

{ Problem. revineIa a lmpe4i segmentui ,rr.{z = I cm in rapotul : Din,40N -. I + 5 ll I (u , --= ; (cmj ti NM = 3! - 4 = 4,1 (cm):b) procedeu arernanNror rel de la a) 6t!6 4l r rr

.tQ=-

ll

cm, &2r= cm. -lt

B . Tr i un g h iu 'ixsemcnoa {pag.65' 24,a) 8 cr'$ l0 cm; l.l cn) sau18 cm; 22,5cm; 31,5cm; b) 6 cn! ?,5 cm; 10,5 sau im; 30cm;42 cm;c) 1,2cm;1,5cm;2,1cmsau120 cm 24 cm; 150 cm; 'rt{ | I l2n lsu ::l5 ,', 2lm .l2 ,n e) 12 | = 12 ,"nr, ,..- 210cm;d) -. ----.
ht t m m m l l
I

= l5 {cmr:21 ;=21 tcm)li decitriunghiurilc congrue sunt re.25.Rapoanele de i

t47

I

i I

asemtrnote sunl: a) 24tl} = 2,4; b) 36l.12 = 3; c) 42:84 = 0,5. Laturile triunghiului asem€tres a) B'C''= 36 cm:2,4- 15 pr', C'A'= 42 cft.2,4 = sunt = 17,5 $rrb\ 1' Y = 24cm: 3 = E c'.fl, CtA'= 42 cm : 3 = 14cmi c) l?' = 24 cm :

genenl,laposrtele asemtrnere lnmullesc. e) AABC - A&/pi de se 28.

- c'oi - cm - cm. * : 0.s 48 B,c, 36 : 0.5 72 26. = r ='l = i i= i ", i * "

b) AABC -

d) - A,4rrrcr; c) Nu sutrtssemenea; MBC - AABPT s.\t AARC-" AAPP; e) Suntos€menea t.se moduri(A,lrC -Mdtcb ln MRC - LApPt, MRC er..\: D MBC - LC4Pi 8) Nu sunt asemenea; A,lrC h) - LRltq - AAPPi i) AABC - ACiPt san L/IRC - Acdlr; j) Nu sunt.semeDer= 29.q l^Aa( - I,MPN(cazul2),raponulde **o"." { 2 f , bl LABCMP

(cazul raponul 2). de - AMPr'V

^""t^*"

ffi=lt

c) Nu suDt rseneneai

d) /,JIRC- AMNP (cazul 2), cu raponul de asemeoare = 1. din carecaurl * MN AARC a AMNF, €) Triunghiudle find isosc€le (cu unghiurile de la vtrf con$ueltb) sunt asemenea intnrcet mponul a doullaturi esteacelagicu .aportt celorlslte doudleruricongruente nrimele cu {cszul2).30. Sefol$€qtc ffi=# cszul 3 de sserldisre, C! €xcepJia tliBoghiului ,1daqa, celelaltcpatru biunghitti lntre ele. 31, s), b), c), d) Do. Se folo$e$ecszul 3 de ssemllnaresurt asomene! 38. ln triuoghiul dreptunghic MlrP I m(<X) = 9Oo m(<P), a4icl n({rv) = 37'. -

I
I

I
I I
I

.E FDF99.. : dtl€lenumerice. =::=

^ABc

I). - AMNP lcaznt 39.a,ir( -

= I l, de *0" ff = 55cm li DF = I l0 cm.{1. Sc l. demonstreazii MBC = LANM ti se gtrse$eci: lM = 3 am, lN = 2 cn, cd R i4y' = : cm. {2. Sedemonsneaz| MBC - LMNC ti segise{teci: CM = 4 co, aA cw = lf cm.v,t = zJ cm.,13'Probleftn trebuie cercetalaln situalii: catrd doui a) I erteexteaior cercului(cerculioteNecteaztr loturile triunghiului)ti b) CendI €stc prolungiril€leturilo.). Demonst&rea interioroercului(cerculintersecioazi as€miDF gl6ette ln ambelc rii se faceln ambelesitus{ii pouivit cazului I d€ ssehtrnat€. Se caz'lnAE = i cm g ,{F = ; cm, 4{. ln tnurgliul isoscelclr unghiutde la vdrf cr

=#= ^DEF

seu, foloshd ACqL=H

I
I
I
i

t
I

I
t

I

l8d. 36' = f2'. 6uro 134 cite bisectoarea ungbiuluiI cu mfuurade 72o,rezulli ci m({CrD) = 36"'l riunghiurile,.{rc ti tCD, ove{d unghiurilcdin,,{ li t congruent€ uoghiul di! C qi mdruade 36'. unghiurile la bszalui audlsura a" de 148

t

\

(cazul I de asem6nsre) comud,sunt asemenea ,ln Rl = B C2. L A BC - ASC D A R DC 6L:=#+ LI) 45. Do.Rczult! di! aseurtraldle'. AMOE - LM,IN su Qi LMGF - AMAP aare acelali raportde asemlnare. 46. Se folose{te faptul ctr diagonal€le pltratelor surt propo4ional€cu laturile, urlghiul dintre dirgo&lele celor doui ptrtrite est€de 90'qi alemtuereatdunghiurilor PCM ti NBM. 47. Se aonrtlrieqleurl pitrat DEFC carc ale verfitl D pe Ii 8.2l ? latua OA) ti varfrrdle , $ F pe trtuta (rC) Iigura 217.DrerptarF se int€rsecteMtr cu,{C ln M. Ducenddin rV psnl€la M1V ls tC ti pe.pendiculara pe tC se obfne pdtstul cdutatM1VP0, Se &plictrde Mq {t. doutrod teo.emafundamentsltr asemlntrriiqi apoi c6zul 3 de ssemtr'iue.{9. Se r foloseqtefsptul ce innl$mile ln triunghiurile €chitrtelale sunt p&po4ionale cu lorurile gi unghiudl€ FRG 1i CBD au mtrsun|de 120". 30. <DAE <DBL I | ^\ acr€ati nlAsurr:tm(lc\ l, <,tDE= <.rD,(opuse varn{i <tDL=<BDL. Ir lau ([4, fiind bisectoarc), deci <ADE = <BDr. Se folose$ecazul I de asemlinare. 51. Rezult! din aserninarea triunghiurilor AyC qi.EUC.52, S€ demonstre:rzit ctr A.4,F - ACGD {ca l 2). 53. Rezultl din asemlnarea r.iwghiurilor CDF {i t 1D (cazul3). 54. a) Se demonstraztr congiuenlaLAMR = MPD| b) Diu &) rezult6: a <SPT, tpoi <,{SM = < fSM (opNe Is v&O. Sefolosetrecazul I ; c) D6ctr 4,1M8 AN I' F noremcu I raportul ::, renllA ci li Se dcnonrte€ze ct AADE -=I. 14.55. qezuhtr condc din - AMNp (cazul2), und, -LL= 4+ MQ I,N ""ol{= MQ IN "y 8lnenlt ABCE z AACD: b) Din a) rezdtn ct praulaterul,{rCG esteinscriptibil ti de aici <CAF = <CBF ti d€mofftrslia esi€imedirttr;c) Din a) rezulti c! pat latefll CDEGedte tnrcriptibil etc.56. Se duce l^6llitnes,AM,(M e (rC)). Sedsmonstr€aztr asemitrZile LDPB - AAMB li ADQC - LAMC. De under€zulri rpoi rele{iacorutl.57, S€ oratac! fiunghiurile,lC ti C,,lD sunt ascrnenea (cazul 2). 58. a), b) Triughiurile raspective cetedoutrunghitri respectiv ou congruente. Se 6, prntrudemonstrarea reciprocei fose zxe4reBu = &52 ui w = 42!9, AC AC lo8escculottint€l€ referitoa$ la inegalitrlile intre lsturile uuui triughi ti pridul caz de asemtrnard prin reducerc absurd,se obtine o contr&dictie. Consila 59. li, derlm problcma rczolvatl Fi€ A,ABC AD (fig. 218).Fie M puncrut careiti coresputrde insuti prin sseminare. lui Rezult! cit <. BAM =<EDM. deci,p@ltIl,gind loturr [Dtl p6n6se i[tersc.rcszdlaturaFr] h G, punct€le.{, 6, M, D sunt conciclice.D€ci consfulm c€r.ul circu6rrfu triunghiului,,lGD,pe cares€glsege punctul 4ACM = <DFM li prclungindlarwa [FDl eava inrersect!lstuIa M. De ssemenca, cI cercurile [,lq in H, dcducem puncteleC, i/, M, F surlt conciclice.Prin urm&re triunghiurilot AGD gi CHF a! pe M ca unul dintre purctele lor de oircumscrisc

149

-

' l- ^

BPIlll ,1 (NlQ sunt rombun 60. intersec{ie. DemoNtrali c6 patrulaterele paralele,4A /P qi lal ll /q qi 1PO, avarddouelaturirespectiv Triurghiudle ,rtc cele Coosiderdm doua supot,suntasemenea.6l. aceeati dreapd de-a txeiape ti cea punctdin ext€riorul _ lor ? triunghiului /rtai fatnde csr€punctitl este unghiuri ale ,4 li 8A( -. Vom avea:<,4rC = 4ATC = a.A'1C = BC de exemplu urghiurile LABC - LA'R'.' = <A'R'c' Si <n,qc = <aiC = <B'T'c' = <.g'A'C'.Iteci 5l problemei de la pagina (tcorenejlul 3l (cazul1).62. Sc foloselte reciproca comun2l cercurilor n) li /(O', R" r(O, pentm Tdngenla triunghiul OO'O". Menelaos) lriunghiLl aro' st ralclecelordouacercuri. cu imtrcrrnrL dlcapra dcrermin6.
asemcnear fi g 2 | q). Putcm deci scrie I)A -: R 5i. analog. pcnrru cclelakc perech

I

O'C R' O'B .R' = . (u dc rrfunghiuri: Produsul. membru membru. cctor al CU n E= T D D' e" 04 dc uB ,* . l.63. Sedemonsrrcaza trei relatiiobrrnurc dI ne AO CU BO * ; cEpatrulaterul ,4tDE €st€ inscriptibil. Atunci,din m({,lfD) + n(</tD) = 1805 = 180', rezulti cA 4ABC = <DEO ...64. Dac6notim n(<AED) + m(<DfC) yL= u* = ' F de unde D f n r ( .- {v}.a r u n cj au"*. P .= rezutrr rela{ia ti AB BM ;;-. cerutd. a) Da. Reciproca 65: t€or€mei fundainentale ssentntrriij b) Sededuce a mai 'C t'JtAi.AAR ll A'R' li apoi,impreun,cu a), rezult,ctr LABC - A,4'B'C';c\ Din ME L'C,; d) Ditl ll RC,A' e (MA q\BC ll R'C', rezult'MA' I B'C' . Anatog ^M AB z < MA C, AB ll A'E,i AC ll A'C', rczdte< MA'B' = < M.{'C' (ungliurile <M cofespondente congruente). sunt Analog4M{A' z 4MEC'; e) Da.Mediatoarclc laturilorrriunghrului ,{rC sunt li mediatoare lriun8hiuiui ale asemenea ,4'r,C'. 66, Demo strali ci cele douetiunghiuri sunt asemeDea- Se der4onstreszi 67, c! laturile triunghiului ,,1.1,VP linii mijlocii ir triunghiul ,4ta'. Dc aici rezulri sulrt rdspunsurile celedou, lntr€bdri. Se demonstreaz;i triunghiurile la 68, ctr ItC !i Dl, suntasemenea. a$emitnare Din .ezultd cd,,t,.BC=,.i.82.69, Da.Caa lde a) a8emfnare; Da. 10. a.)[MlI estelinie mijlociein trapezj fi c) Rezuhd b) b) din faptulc! segmenlele !i lgil suntincl$e in liniamijlociea irapezuluii Din [MP] d) c) rezult cil MP + QN = DC I lQ - MN - CD.... 71. Din ascmtrnarea oM = :: = oA consls'lr. /r,{M si nCNrezuhd {riunshiurilor cE ZF
€x€RctT| gi prsoBLEME {4) A. Teoroma inrllimii {pag.77)

L JiA

=21 (cm). Jr:43 =1(dm).3. 6 pm. 242: -- i?, 6 (cm). 2. 4. 10

5.4 cm.6.5Jt cm. t,, reoremacarerer (pag.//l

^ 7.142:5O = 3,92 (cm); 50 - 3, 92 = 46, 08 (crn).U, -25Grn,t44 Cm.
9. 152:9 9 -. 16 (cm). t0. LuDgim€apfoiecliei pe rpotenuzA a catet€i de

.1'so = 1crn;, 1so-s1 rsJio 1cm.1,.,6.1sffi=r: icm.1.

p-1, iar lungirneaipotenuzeide 5 4=20(c'n). 10 cm este {dr+=s =180(cm),ti {300 (300-108)-2a0(cm).12..60* 11. {300.108 -s Jro

151

rl.rrrlr ruiPilir{jt.r'1 /il '.: ,: L:: '.:-r;ii esleile r/102-82 = 6 1c[r)' iat cea 14. Lungimeaproieclrolcateteicunoscut€

de a ioorenurci t02:6 =4
=z.li 'Ees d" J?-f "ut"t" n.

Is. 1cm1. rfa{,2 =,.,0. lt. t/a'?-li l =a'6 r
d€J1,54's=1'5i3 (crn)

l

r "f

€ste ipotenuzei d€3 2 - 6 (cm),a cel€ilahe (cm) 1E.Lungimea pe =:a5 (cm), lungimileproiecliilorcat€t€lor ipotenuze

(cm) 6-t,s= +,5(cm),919!ii de32: 6 = 1,5 + , .llf *q' =z'fi

ae 19. Lstura,,oblici"sre lunSrmea /(to-l)'?++2 =s (cm)' iar di&goalel€de
solulii, dupd cum hmgimeaale 15 cm est€ a disgonalei,Jnici" ssu 6 dhgonalei = 4 'v41 (cm), latura ,'oblic'" de d" fitl7 ,,mari". In primul caz inelg."u ""t"

doua sdmite G-l si J77V ='rc tcmt {' Problema

= * t -""-----:---=i r,/r t - I t'z (+Jt t )' = 8 J3 tcmt {i diasonala ,tnare' de ilr + ( 4 Jr r I (cm).ln al doilea -112 =2JZe (cm)'latura caz:lniltimeaeste J152 'le:
,,oblicd'1

u. Jtrr rl*(zJ:e)2 =:.60

tt,nr ii diasooala "micil- de

mic'" caadare cm. ,Jnai J23,1 27' Este 24. JB cm.2s.2Jfr. 25. "6sl "rn, =
(cealaltdare lungimeaale J359 cm 16,1 cnt. 28' Latura dati este latffa c€a c€alalt, Iiind de J3T cm - 7'14 cm 29' Lungimile latu,,mica"a dreptunghiului,. cm, 15 JIT cm. iar cele ale diagonalelor rilor sunt 5 JI6'cm. 9 JlO cm, l3 '/i0 32. se duce1n6llimea ['4"{'1 se li 40 cm li 48 cm. 30. 24 cm, 25 cm, 15 crn.31. f expresiilesub forme din ce in LAA'R - LBMC. 33' Punand as€m6narea: fofoscstc ce mai simple, se ajunge Ia relalii dnte de leorema lui Pilagom S4' -Se aplic; AA'B ri AA'C = Al:.- Al'z in tmrema lui Pitagora iriunghiurilc dreptunghrce 169 {15 - 'l'C)r - 196cunoscule: numerice cu A'R2- ACz - r'( 2 sau, datele a)'56 A'C2.t e aicirezutricA,4'a =ll cm ti apoi,4,{'=- cm. 35. a) Avenddou) pamrlarerul ,4PgD €sleinscdptibil$ decinr(< PDC'I opuse dreple. dintreunghiurile - l0'; b) Fie CP - x. atunciDP - k si ( D = rr/3 =4-r\ - m({P,4O =::.

t2+(zJE\z -31G

1cn1.4t'.8 cm; 6,25 cm. 22. 9'6 cm. n. "!209 cn

'Ji

Rp = a -=::-

--

'.'lt :.

(:-'f,:"\

BP

in triunghiul ABP. svero AP '

-JtlrlJ V 3

. orn LoAp -LpDCi !1:= j;, adrri Lr ct)

tr-. E ^^ /i r a P'r -,1 !-::z = o p . ! -lt - zJI si Ao cu J7- 2J3.36. noral|lle -1 -'-r" E 3' : 3v , ":
t)z

din figura ll2, segmenrul[M,l este linie mijlocie ln trapez, MN = 3:!, CD = u a o,
2

AB= JG;bj <a$'1 I AB=2J6, MP este
mzd ln semicerciUp =1 B demofftreazi cr, LPQM I-

+ MP =.,lab. Se AMPlr', de undc I
tto 2

rcznltl cA MP2 -OP MN Eau()P = jal-, MN

adicd

Fi 8.220

t2

Seobservl qP < MP S MN,adicA ce rocmai retalia ceruld. Ducend 37. QP = lg a+ b indllimea[,rD] fi mediana [,.{rlr]se ob{in triunghiuriledrepttnghiceADB. ADM li ADC (fig.220). Exprimam lungimea cateteicomune din rriunghiu.ilc lDt $i 4DC:AD1- A82 DD Ae - De. Dactnot6m = a. Bu - UC =1. AC

t

Ac-b. AB- c ,i D M -.r. putemc ri e: -[; - , J ' = s t
(o \2 (a

rra \

[t*'J
+a.Lr-b2

ft-',]

\t = ..

b' ." =.

,

(a

[{.'J'*,

lr1

xti-rllr+x-r'r)=

a

\le

ht-.2 ='

c2-,=4-:!.

Din trirmghiul ADMtAM2 = ADp + DM2,

rezuhandtocmai relalia cerut!- 38. Se pomette de la prop.ietateadiagonalelor intr-un paralelogram notandu-Be lungimile latudlor cu .r, l' li ale diagonalelor cu ti

dl. d). se ob(ine l"j)="
39. ,=--2-

,

-7

careconduce zla2 t2 )= a,, 6j. ra , +

(z- Ji]'o

40,A.ven LABM = LADN (l() .1 LBn4= |DL1 =1 lclrtl =

= [C ]. Deci trimghinl CMN estedreptunghic isoscel. AM - AN = MN = x. Fie Ducern diagonala ei UCI ti exprihAmlungimea ln dou:imoduri:s) ca suml a lungimilor intrllimilor ftiunghiului echilateral,4,t-fr' gi triunghiutri dreprunghic isoscelCMN;b) in functiede laturapltratului. Seoblineecualia:I11 + I = a .y[, 't a c a r es o ur ie ste: i l e

r*JJ

"=,O--

2.-tr
"=a:+-,='"t1(J 1 -l). 4 t . s e s c riu

relaliile teor€meicateteiin triunghiul ,.{CD ti s€ impart mehbm cu membru. 42, Fie ARC triunghiuldr€p$nghic A ctt AD -L .8C Un triunghi de felul 1n c€lorcdutate este: = 15, AC = 20, RC = 25, AD = 12, BD = 9, DC = t6 ,il, sau oricare aitill ale dlrui hturi au lungimile multiplicate cu acela$i lactor (numtrnaturaf- 1, = lSk, /1 = 20k,BC - 25k, AD = l2k. BD = 9k. DC = t6k. C )

(tr€ r'{,f).

153

ue) t{iril.|]I| 1jrPironl t:ld!: rr)d!i 15) sin din l. Cu notaliiie figtlr!,sc fac inlocuirile: x=9, = ",g " q 2. 9 "-, 12 cln, rg C=1. cos;'=!..Bx-;

3. nl({ ct = 31",b -. 2 j|in 53' - 1,598(cnt.

* (cm). c = 2 sin37o 1,204 4., =

#

(cn1. =-1^ c - 3,306

(cr}rl. - 6.631

B=1, 5.a)cos *=
66-n4\'V'61A =*=
.

i]3*

,=229rrlI2=zzt t=",Ezd-n7= rcr"t.

.= #,
l+ I 106

= = {5q:t =-Jeoo30lsrn;; b\ tga=9, != cc t:'* 3 4 2 =h , = 4 ! * + b2+ ?2- 34),6 zl6 t o 4ll 34 9 4r) 34 1360 ^ t

?= #*,
b:

=%f = r3o c=Gild.,-'llso'-if = ,ttiz:r= (cm).
-

hb . 7 7 = 2 r /l Il 19= 2 J2109tcm): rtsB = r. -= -: d) Lr = 850, = - =: 5929 7))a :::: rr - 8502=-

J9-1,6:1 .: s5s:. 1.=
77
bt;8502 +b j -

852

77'

=.- F b-=?]-I=

€9j 1 = j .totc n ) , c = ! . 7 7 0 , = 3 6 0 r c m ) ; e ) c t g C= 4 . /rr+ t: b= €1c. 582 se sise\sr€ 42 cm,

c 2l) 2l "=++. I xxr rr 273s J lt -. c m-' 0 . 4 c m. 6 . t g B = : . 0 n cm - 22.8 . - :::tS icm. D o :, "G r r ;tg 30'- 0,577< tg r < rg 3l' - 0,601+ m(<r) - 31', m({a) - 39'. perpendiculara din,F pe de o ajultrloa.e. Ducem, exempiu, ?. Folosim construclie

,4C(fig.22i). in ta ot: n
D( 5 )

.l

=

I

A8.AD = 2 cm1id/) - 216 cm.in asDC:

2 i c a s( I t(m).8( =i(2$)'.12 . DT r. rn t 8 . 8 ( ,{'c =, ctg c.9. Dacanot,rllcu E piciorulini\imn cL din / pe,,fr, sedemonstrcazl AAlL - LABD.de
7,,1B undcsededucc(4,{/=B(

r----

A.poi4D

AI

r-

r(BC+2ABl . Tinandseannde faptulc: BC
tC = 2 ,{A sin o. se
| 3 .1 2 1

r(t+.in q)

154

2r(1+sin *' crr cz ua = 'u;;"; 10.FieD € (.r8)astrer cD ! .48=+AD = !. BD =ta, co ='f , tlt:= , "E Dactt este o centrul cercului circumscris triunghiului ,4SC,

= fi(<RAC) 60' .+ m(ta)r=120'=t m(<,eoq 120' o, = ti ll.m(aa). 3 ,4C = 6 cnu rc = :(t+JT) cm. 12. Se duce lntrl{imea [,{,{']. Triunghiurile' au: &eptrnghice ll'C Si,4,4'R primulun urghi de 60" ti sl doileape ambele de = 1,25cm AA' t,25Jt cr/l BC = 1,25(l+16) cm;AB = I,25,fi cm. 45".A'C Oe c i n =]Jr = .
r.J l \ . l2l

30': A A RD. js o s c e.l: D- 8 D- I c rn : 4

^ffi;

=-#, t" =#r3lsir,=#t AC c

= i5lcm\,cos B =Q, BD ARcos B;

AR2_ BD = 3600: AP - ARzcos? = 3600:+ Ar2 (l _ cos2 = 3600=r,4r2 = R r)

=, 3609 ;a, = 36Tr +,48,= l6e- = ra- r,s ac = fi * -r,rf* cm; =. 1900 l-cos'R 144 ,_ rl"a;

- 6(f + BC: 25 + 45 + 8C = 70 cm; 14.Fie [CC'l inlllimeadin vartul " fi52 C. Se obs€rv!cn ASCC' €sted&ptunghic m({B) = 30' li A,4CC' este cu cm,AC= X.li cm !i CC' = 3 cm. drepturghic isoscel. glseitelB = 3(Jt-t Se 19-, 140 15,AR = R( - rr - J0 cm. A( - BD 24Ja cm. te. i-, t7. al Demonsrrarl consruenla H = aHdF $i deduce{i ar( :::,, ":':, -':r. ,4 rezultdct pkuldrerul BftlD esteinsdiptibit; b) cos ({DrH) = Cum ;i DB -L pdtrarelor desen. drn -{ ) lS, ri" o t-girea laturii Dscil nottrmcn y piciorul perpendicularei D pe RF. vom pureaexprima din firncliiletrigonometrice unghiuluiF D din triunghiulMBD (sin (<DB\ = ale
a

=9,

*r,"

AUOl=-l-

o \l i

DM a,E
ED= 2 ,"

a-lr =-.cor{</rtrr=

v,io

.^^^

Btr,t 1 .
*=(ut*

i"4o ): "Jz\ d v,'
' ), l0

nu B (DB I ) = E i = l

(o

'i Iiniemijlocie AaCDti deciF)r'=:a, Funcliile trigonometrice unghiului ir ale 8r; potfi exnrimare rrjunshiul rlin taBDn=#= drn DNF ?,*= +

t\ 'fz , to JI =1 ) D a ca n o!tr m 8DntF /r ' } lNr l vali { . 2 ,

FD= . ,;'.ll = zJl (< ^-= rw r \ Unghiul ar e cos . 8 D n = ,FD ' j -- rs r<B D R i=; _ I
155

voloughiului lF ).Inc[nu amidvqlt sI gxprimtrm ca misurd l35o (suplerneftul ale rile flmc{iilor aigonometrice u$or ulghiuri obtuz€,19. Fie M piciorul pcrPen_ mol di.ul.rei din t pe CD. se demoDstr€azi tutei ci M estemijlocul lui [CD]. Apoi se calcul€az!lyngimeasegDentului[8,.14,?n fiecarc cdz ln plrte, ln firrrylie.de pertrutg KCDE) 2 -,t3 q12+ 43, S€ lugimeo a 6 laturiiptrtrstului. gls€tte
(6) EXERCITII PROBIEME 9I

A. Aria triunghiului(pag.10'i) 4 ry 3. ' l.6 coP.z. o crn.s' ] ' 24J262-242 (cml' 2= l2o cm2 {' 4 8.6. bazl [Bq 9i lnr\imi conguente. triur.rghiuri sceeali .u 6. 126cm2. Ambele 7. 9. 12 cm2.10. Se erprirnf,aria triunghiuluiln dou6moduri.Domofftlalia 3epoale face {i folosind asemlhareadiitr€ trimghiul dst li unul dintre tliudghiurilc delemidste de lndltime. 11. lnlltirrlea dusa dint(-unul din vtrfi[ile uqghiurilor ssculitedetermin!ln exteriorul triunghiului ull triunghi dreptunghicisoscel Aria sc,zanddin fiecsrt ,4tc li DrC sult €8sle. estet.6Jt. f2. Ariile riutrghiurilor Dacf,lntr-uo patrulater din €le aria taiuaghiuluiorc se obtin arii egale.R€ciproc&: contex ABCD in csre O esle punctul de inlerseclre s diagornlelor. sriile esle Reciproca triurlgbiurilor,{OA SiDOC suntegale,tnmci patulaterulesletrapez. (3e aria ,icctrruh din taiotrghiurile ssemtrntrtor &dutrd adevdrstlti se demonsfieaztr lnoi ,4OBQiroc pe cea&trirughiului Orc). 13. Sedemonstreaz! lntAi cd medianr ceruti utruitriunghi ll lmpalteln dou{ trilmghiudd€ alii egale.De aici demonsraiia din este imealratd. DLCLM, respectivN sur]t pirioarele_perpendiculaielor ,{, 11. respectiv D pe ,C, arunciputem."ri", )a-

saco

ca ascmrnarea - tDN rentte A,,|ME t, ffi=$

lac. oto $a*i laae= fi

A B = ,2; C. A M = # M DN

^o

'rr;"y"d

confor$celord€mai'sus, in din la partea doua problemei. triunghiul fi8ura157, a a

.putem V = +, V = = g hmurgnd mcmbru cu scrie ' -!!-. {rNL 5,@E .rA MB snc saoc
dembru, iceste trei egalitlg, obgnem:, =# r . d€momtra{ie #, # "td ABA' EiAC ', avendo laturtrcorrurtr Ul'l $ lui t€oremei Ceva).15. Triunl.]niun].de laturii comune, Iungimi egale ariilc egal€,vor aveali lnil[imile corespurEitoare ,'trc qi 3€ r triunghiului (doprdriledehA ti C ls,{,1').15.S€duc€ldnllimea F,{'l LABD- MBA'ti aACE= aACl'.l7.Se d.termi4'l congrueol.Ie demonsneazi se lungimea lnlltimii [,4.{l s triunghiuluidrepturghic, dedoosFet"r c! [,4,{'] este$ lnillim€a triunghiului echilateral,apoi se dcducelungimealaturii triunghiului {i

- f =?,t'l " arici mirirbee sde [,{,,t'=17
156

(

.E

=4€1. ,r.
o )

"***

ctri ."i multe de

rrlol\arc. l'cnr'uci problcmA la rriunghrului'. loatc \c cslc nrupusd tcma ..aria exprima ann lriunghjuhd echilatemlca o sumi de arii a tlei triunghiuri avind ca bazelaturiletriunghiuluiechilateml ca inallimi distanlele la punctulconsiderat de li la latLlri. Sc cxpdmdaria triunghiuluica sumaa a ilof celor a€i himgfiiuri carc 19. au un varfin centrulcercol i inscrisin f.iunghi li ca laluri, laturiletdughiului dal. triunghiurilorIMN ii,.lBC reznlr| AB AN - A( AM. Se 20. Din ascminarca exprimt apoi ariilc celor trei triunShiuri ca semipmdusullungimilor iaturilor ce ,,pomcsc"dirr punctul I cu sinusul unghiului l. 21. Raportul distallelor de la puncrul esrcconsranr... ln rriunghiurilc 22. mohil ( la Ibrurlc unshrului 4Ay ti ,{aC' avem:)E - AB cos AC' - AC cos R€zdtecn l{=l!= A. A. cos,{. }IB AC triunghiurilf4g( ti 4ta\rntdcci ascmcn(a r.l/ul 2t,'i deci{=.os,1.iar ' B(' pdtratrl raportuluide asemenarc. Daci ,l1est€un raportulariilor lor estcegal cu 23. punct oarecare pe mediana[.'1,1'] trjurghiului lBC. atu ci ariile triunghiurilor a de M/lR ti MA(: slnt egale.DacA.in particula{,alc!:emchiar cenrtul de grcotate,sc I ' formeazitrei rriunshiuride acceasi arie.

24.9 cm2.25, cm.zo. * cm, I cm, I um 27. 1 4d. 28. 72 cm:. Ji pBralelogram un slcndin cea 29.6 cm2. 2 a2.31.+.32. Ariaaccsrui 30. este a 2
paralelogramului lalurile ce,.trcc" prin vArfurilepalrulaterului,avand latudle cu paralelecu diagonalclc accstuia. paralelogramul Or. accsra aria de doud ori msi are parrulatcrului. Se scrie aria patrrhtcrului ca sumtra ariilor 33. m c decat cca a de cclor paku triunghiuridclcrminalcin patmlarrulater cclc doud diagonale, linAnd (; Sc au iDSllimc. ba:cfr( .ij,4 xrn , scdma douarri|ln!hrun alerurarc acccatr ) . Jr J 25(4+/j) ro)(2 Srs.= J4. -4 ..' - 15. S4r,/ J6. Da(d notfirn c 4 4 ABCD t^pezlll, cu lARl bazamare,cu [CD] bazamich ti cu M ilrerseclialaturilor S,'2.r, svz,,^ _ ,*a = .l , llrE neoaralele. arunci ,l , i' ' S*,i, tr' I SAacD Jra,n k'-l SHtcD A' I si 9'rac -

' ssxo

s/ro

laat

=

I+I

.k .

37. sc sc{ie in do!, modufl aria romhuhri (ca

semiprodus diagomlelor li ca produs al laturii ti iMllimii coresnunzatoare) al = l.f f"ra",. est€mlsura unshiului asculital rombului).Se giseste30" 4 2 "i",. laturilor krl, rcspectiv !i 150".38. Fie /A( D patulaterul dat, M Si N rnijloacele MCN !i MDN au arii egaleavandbazecongruente [CDl. TriuDghiurile [C,{ = [r,\'] iniillirne.Daci ariile patrulaterelor MN(? si MNr,l sunt cgale,rezultdcd !i aceeati

157

r I
I
i

I
I
I I

i

I I
I
I

ti rrifle triunghiurifor( MB ti DMR lJet'uiesd fie egale.Penrl cA lMRl a lMAl. rezuhacE ti disunlele de la C {i D la drepta,{8 sunreBale,deci tt ti CD sunr pardlele. 39. Dacd se roteazi cu a lungim€a bazei mici ti a laturilor n€iamlel€ ale trapezuiui, se gisette (3 * ,6)o2. 10, S" d".nonstreszi cd patrulatereleBMD.' ti ") ,/DR sunt paralelogrsme (su douil laturi opus€ congrucnte); b) Rsportul ce.ut este dat - de exemplq- de raportul a.iilor triunghiuilor ABD Qi XED, d€ci de cel al dictanlelorde la ,{ la BD $i de la,f la ,D, adicl 3. {1. Se calculeaz,ca sum6a *riilor triunghiur;lor lsoscele 8,4D li CAD (108 cm2). 42, Dacd 3e no(eazi cu d lungimeabazeimici cu , ceaa bazermari. rsponul ceularesretjd - b, j ta . 16). 43. Ducandprin ,l/ o paralclala tC. aceasra imersecta 8,,, in A ti p€ ( D in p. va pc Se demonqrredzA paralelogrsmul pN are aceeqi srje ca li trape..uj apoi ci ci 8( ti sria tnunghiului8M( esrecel jurnAkredio aria paraletouramutui. a|: 4+. .a2.

t r
I I
I

,15. Se d€momrreszh cz, AOAB - AOCD Si ce raporiul lor dc aseminare este mportul hazelor, rezuhac, {i raportulindl{imiiorlor va fi acelali.45. Ducanddin,{. n ti D perpendicula.epc dleapta Bc, linand seamac{ lunginea liniei mijlocii a unui tmpez este cgali cu semjsuna tngimilor bazelor {i cd trirnrghiudle lsr, iBC qi DSC ou, doua cerc dou6, triunghirrile -fSA ti rJC parre comun6, problerna je rezolvi. 47. a) Se demonst.eazdci patrulat€releBRI)M ti C?,{3 sunt paralclograme (au doui latui opusecongruedte); I : 5. b) . EXERCTT|IPROBLEME (7) Sr

A. Poligoano regulat6 (pag. 117) l. a) 108';b) 120';c) 135';d) l40o;e) 1440. a) 150':b) 1560; 15?"30'; 2. c) d) 160"; e) 162'.3. D&cn, in gencral, ro esre misura unghiului, rtrspulsul Ia r, _2).180 intrebarc.estc dc l'apt'il dsc6 €cualia dat are ca solulie un numtu mtuml. a) ds, n = 24i b) da, ,r =

t
I I
I t

= 30; c) 180"- rcsa36' *"n

= [t.])',

I

128'34't7"; * 147'16'22", ll 1800: b) 9 .18 0 ':11 c) 13 - I52oI8'28": 12 180':14 = d) 154'17',O9": l5 . 180':17 " 158o49'25". 250 sin 360 14? (cm)i e) 5. " * 250 sin 12o- 52 (cr ); 250 sin 9' - 39 (cm). 6. 500 sin 20' - 171 (cm); 500sin l0' - 163(crn).7. 1000 18' : 309(cm);1000 l5' sir sin 259(cm)r 1000 6' " t05 (cm).8.J00cos15' 483(cn); 500cos12' " 489(cm)i sin 500 cos9' - 494 (cnt. 9.200 cos 20" - 188(cm);200 cos l0o - 19?(cn); 200 cos 6' d 199 (cm); 10. aJT cn, +.1i cm, 4 cm; i2rE om2.32 cm2. 3 3 13. aa = 4 e6,4 = 4.12 cm. 14, S€ demonstreazd intei ci pat.ulatorul nrsi este dreptunghi ci fi.apoi se afle aria (flJT). ts. se d€monsreazi M/{pg e$e
ofeplungn'i ana este -.
t* z+JJ crn2.t. r4o cm.Ii J30 crn. R = -4J6 om. ,l I 12. = = .r{l cm.dt= -__cm.

- - ^ . . 2 ;=2 5

)]

deci:da.r- 25rd)da.r 3 2 . 1 , a )5 I 8 0 " : 7 -

2.[6

.

3RzJt

tt. o"='= J q R, 1 : . z . l4 l. le . 5 * 2 J J n , r

158

triunghiurilor AMM' 19. Lrtua octogonuluircgulat est€d - 2r. Din asemtrnarca - a l. t T -t l. 2 2 . P o lis o o r t i , 4 8 c r ezr itti - d: 3. t0. 4=n,114.21., LatEile sunt congnenteca laturi de triunghiuri regulatcu 12 lalud (duodecagod). ptrtratc, mtuurileunghiudlor iar suntde.ceae + 60" = 150'. 90' echilaterale sau verf,Boroesc" 8 - 3 - 5 diagonale, = 20 dediagonale; nu 23.Din fiecsre cete ]: ABM qi MAO sw\t s) era n€cesAr.24. ti b) Rezulli din faptul cd triunghiurile isosc€ie([,.1r] = lAlltl qi IMA] = lM01l. .) Rezuhtrdin aseminareaA,4rM ('6- r)n p . p.ll l. 25.In = 2RJ3: Lt - 2R: d) - AO,4r. Din/ { -; " -0, rezultI J6 = !!1). -.1 =,12R2 R,l4R2- t: 25.1._ -

B. L u n g im e a ariace.c!lui (pa!. 1l0l 9i cln. 27,6r cm,gn.rrl2.28.12 tt. lR2 : 27tR -R: 2; R = 12.30,1tcm.31. 1,8cm2.
p2,

32. t62n mm?.3t.

#(2n-3il:.,.

34.

;

(8 n + 3 J l).

3s. 9n:4.

36. 8l 116:4 cm2. 37. Aria trapezului mious suma ariilor celor doui sectoare 38. circulare. = 3(24JT 1lI) :2 (cm2). 1,21(4 - r) cm2.39. 1,96(n 2) crn2. s msi 40,4(n - aG). 4f. 12,5(r - 2). 42. Se demonstreaztr, lftai, ci laturapitratului poliSonului regulat cu 12 laturi lnscns ln cercul c\ raze AR. MNPQ esre latura Lungimea laturii pntratului Mi{Pg poate fi det€rminate scriind in doui modu.i a.ia estesuma triunghiului rsosccl ANPi Stlrpe q(2 JJlcm:. 43. Aria halurale ariilor unui triurghi echilatcral cu latura I qi a trei sectoarecirculare cu unghiul la dc de cenrru 120'din cercurj r.ze 1.2 li L S - (58[ t 3a/') : 12.44. Din aria t.iunghiului aria semicercului carearc ca di.m€tru ipotenuza intregii figui se scade {5. 2(5r + l+ 3.vE). 46. Unghiul dintro dreaptacentrelor;i aiza &eptunghic. cercqlui mare dusi in punctul de contsct cu tsngenta are cosinusul egal cu : Se

cauti in tabel{ $i se gns€lte o valoare aproximativi a acestui Lrnghi.Se line seams apoi de faptul cA ullghiul dintre drespta centl€lor !i mza cercului mic dusl in puoctul de contact cu langenta estc suplementul primului unghi (inteme gi Din insumarealungimilor tangentelorcomune cu de aceeati parte a secantei). cele ale srceloi de cerc se gi-relt€apmximadv 12''16+ 11,4L.47. S = 4 (.,13- 1r);

p

a9. - 21r.46,9r!. I(aJt ' t) n - 6J5l a2:24.50,\2:n 3.'lt\ a2t6.

propusela co;cursurilepentruelevi Probleme circumscristriunghiului '1'c' C,2. a) Fie t dismetralopus lui I ln c€rcu1 b) congruente. Celetrei puncteapa4fi BAA' ti CAE au cornplementele Ungbiwile paralelogram. Folosim b) li aplicirn teorcmalui Pitagorain c) iliagonaleiurui formate. hiungliurile dreptunghice lui C,3, a) Avem m ii,4D = 30ob) Folosim teorema Pitagorasau: fie ," raza cerculuiinscrisinff-un triunghi, S dda,p seniperimetrultriunghiului, sie.n relalia p triunghiurile,,4M qi EBM sunt isosc€le,rezulta CM L AB' C,rt. Deoarece Analog svem RM I AC. Atrxrci,1n AABC' M esteortoc€ntrultriunghiului Se fala ortocentrului de laturi sont puncte cunoaitectrlnti-un triunghi,{BC simelricele xie,r" 8', C'picioa'ele lrc triunghiului carc apa4in cerculuicircumscds 'perpendicularelor rcspectiv, cn RC, din,{, t, Cpe laturile C,4,,, Seclnoatte duse, ina\inile triunghiului lrc sunt bisectoareletriunghiului ortic A'B'C' Acest pmblemei, tezultatconfirmtrconcluzia ln C.5. ConstruimC' simetricullui C fa{! deM. Punem evidenldse$neotulde care 3! sugereze lungime 2 MC li scriemrelalia datd sub o folqrli convenabila, triunghiui asemen€a, ({M} =,.y n Rezultd ll'Fy ln c.6. rl:rn aBi'F' ME lini€mijlocie '4E '{') LAEC, FE linie mijlocie.Rezuld [.48] E [B'a]. Atunci in A''{C. 8d este in cu deci qi bis€ctoare mealiantr, A,{rC este1sosc€l, i = a. 2) Analog, A'Fl, ,C estelide mijloci€,CE ll AF. A\en tBCl = lACl ti atunciAB,4Ctuoscel, deci m '4 = m = cu [,{<] = [rq. Din l) li 2) rezuttl ci MBC est€€qhilateral, ' =m C- 6 0 '. OA, C.7. Cu lungimile segmentelor 08, OC, OD 9€poaleforma o Foportie' asemeneaqi epoi colgruenle de ungluud ce duc l3 Rezulti triunghiuri ilscriptibilitate. cu c.8. a) Triunghiudle CDP li ,{8D suntasemenea' raportulde as€mtrnarc de j' cu o( Triungbiurile P $i o,4D suntasemenea. raPomrl asemenare +; b) b) in C.g. a) Folosjmuoghiudinscrise senricercun. Observ'mpatrulatere ei; bisectoarei reciproca h inscriptibile$ unghiuriopuse verf. c) Folosimteo.ema li LABO - LACOz. C.10,a) Fie N'sim<tricullui N faF de O. Aiunci AN'NP esledreptunghic' I iar O-d estelinie mijlocie, deci [,Vtl = tE\' b) A.QNPdreptunghicisoscelcu

160

gunchrl dotlm cu,S ln.B16alQn,lD, atunci m I = 90o, P = m iV= 45'. c) Dactr m purchrl idters€qic medianelor a AOSP D*l F esre de #=+

c.ll, at l^ ABCD, CA I BD ti DA L NB, deciAB f CD. b) ln ACMD, MP, est€ ot mediana relativtripotcnuzei, egal6cu PC, deci* fiC = . 6y. li" O ""ot lui l In A,rMB, drQnrnghic,loitr'] = [O.r]. deci m OMA - rn OAl,t. Cw O,4Mli ,^ ({E} =lB n cD) suntopuseh vad, rezultt m CAS+ m PCA = 90" ti deci C",{3 mPMC , nOMA - 90o. sdicb !OM. PM a C.12. Construimprin,{ o paralelI la rc. Folosim t€orenu fuodam€ntrltr avetrd acelEi numitor. d{te as€minirii, lnlocuim rapoartele cu altele,egale, Ave1nde ardtotc! C.13. Conside!{n cazulin pdrc A/BC esteascutitunghic. pe Pentru o demonqtra a erle inscriptibil €,{8 -,4c. decidoudteoreme. C'yED pento a doua, patrulatere prima, folosim doul inscriptibileqi teor€ma Thales; lui srltim cn C?'tD este trapez isosc€I.Analog ln cazul in car€ A,,lrC este obtuzurghic(saudreptungiic). C.14, Construim,din certrul cercului circurBcris hspezului,peeendiculsr€ pe aliagonale; fonrclzd un p[ftrt cu diagornb 3Jt m. se C.15. Calcullm lungimeal&turii p&rttului in frrnc$cde d, tplcend ieoremo lui Pitagoralna-un tliullghi drepfiDghic.Obscrvsllanumit€triughiuri as€mener. C€rcul € taflgent laturilor pAaatului. Remffctr: s€ lncepe construindliai lndi ptrtiatul,apoitriunghiulisoscel. in C.16. Observalilinii rnijlocii in A,{rC li mediaDe, triungbiuri congruente. Cele dreptunghice. trei triunghiuriauletEile respectiv 6iD=g0;. obs€rvaii AlDc este cI iar €chilat€r&I, Ar,{C est€isosc€l n ABC = 75", m RCD = 135". b, AC = .r'l 3 BD= a,l 2 i CR= a,,12-,1 . MP cI C.l& 4) Obs€rvati PMq,{ esteun dreptunghi; + MQ:AB.b) LBPD = = AAQD (AD = DB), dar$ PD ! DQ. De aici,PDgl esteiffctiptibil. c) l) DP + + Dp €steminiml cend,P (ssu Dg) eot€hiniml. De aici, DP .L lr. Atunci DP + DQ = zDP = AB. 2) (MP + MQ)2 = a2. R.enlld 2MP MQ = 02 - Ate. caDd,{Mminim. Atunci,4,{,RCei AM=E'6-pt. f tuusuf este maxim C,19. Folosim parsleloepmel€ADBy el A'DC'C, dar li faptul ct linia inijlocie dintr-un triuaghi lnjumltlt€$e cevianarelativtr la latura cu carc €ete parrlel,linianrijlocie. = c.l?, De €xetrplu,,,{B ,4D=CD\ir

161

pe,4rlqi lC qi exprimali C,20.Conslruili D ti ,. p€rp€ndiculare, in respectiv, in dounmoduri ariile hiurghiurilor form6te.Apoi observgli ulgbiuri as€menea t ti scrieli proporlion|litatea laturilor omoloage. Se Bjunge ln fins1 la propo4ia: AC AR A nrnci 8,rt^ A CA DsicrrmB t , -L D+ A 8 = A L . A AD AE C.2t. Directa: FieARCD inscriDtibil. cu,4, 8C- NoUmltrtlc = m tC,! = = m RD,4= L\ RDC 1" m CBD = m CB = n ClD = y". Fie {E} = AC n BD. D $ In A,{tD. m ,{li, - 180 (r' + /o). In parulaterul inscripribil ,{rCD, deoarece
m BAD = ,. + )Jo, rezulti m ,CD mRC r'.mAD 1800 - (ro + ),o).

l,o.Atuncim AED=a-L=mBCD=

2

Rerirocar l{ot5m r|lBCA+nACD 2

m RCA+ v"

AR = BC.

2

RczdtI m,4B = xo-

deoatecemRC = fiAR =

C,22. Not6m Or ti 01 centr€l€ cercurilor tangentc. Tineli cort cd linia ceitrelo. a doudcercu t&Uentelnlre ele tece prin punctUlde tangeo{6. Proiectali centful cercului rnlc pe OA. Aplica{i leoremalui Pitagorain doun riunghiuri dreptunghice, forrnatio ocuali€in.ir, razace.culuiclutst gi determinalia6tf€lpc x. ( Pl tR P Ecr :a 6 a lx+i I -l+-, cste: l=1p-yl2 ' . r: 9 g 6 u a g n 1 = 34 . 2,/ \2 \ I C.?3. a) Se calculeaz?t laturile trjunghiuluiDMC Corform reciptoc€i teorcmeifui Pitagora,rezultdce LDMC estedreptunghic. Se eplicdreciproca b) prealabillungimileSD ]9c. teoremei bisecloarei, calcdandin 'i C.24. Dilripotezi a) rez\lt mAB8=fiQBD-mPCD=a".pieACnBD= = {4. Triunghiurile QBT PTC au uughiurile rcspectiv congrrcnte.Rezultli ii = m CPT, deciBQPCest€inscriptibil. b) Deoalece rn 8QT .BQPC €steinscriptibil, rez,rltAtn QPR = m ACB. ABCD este inscriptibil, deci m ICB = m ADB ai gP r.z.JlI[ QPB = ADR. At:.rlnci RD). ,rD (prin reciprocapsrslelelortriate de secanta

C,25.a>Din TO ll AB, rc'z1tlttr secsnta deiermintr ci M,{ urighiurilecongruente MTO = MNA. D^t MTO = IMO. Atrnci AMrrV esteisosoel,cu Mt = ,ryB.In triunghiul 41rrvl Of estelinie mijlocie, d€ci Z estemijlocul lui MM In AM.rN, IC eslelinie mtlocie.Aturci TC=+ AM. b) ln AMA,V, estclinie mijlocie, Itr deci z TE = OB, Ctt]|A = OA, rcznlt| d fE = OA. Atuncipahrlaterul,{OZt (trspez, OR din 70 lf, /O estetrapez isos.el,c\r TE = OA.

162

pe dc figurii.Folosim C.26.Sunt multeposibilitAJi a a|ez8 hanicprmctele mai pairulaterinscriptibil. un unghiurilepatrulaterului inscriptibilli evidenliem all lui apoi C.27.a) Seaplica patruori teorcma Thales, seva {ineconlca dacd de de M caz,,{t - esl€despn4it dou, pu8cleinterioate, !i M', &r un segment ln acest b) raport,at\tn.iM = M'ii de aici Mir'Pg esteparalelogra.n. Din a) li aqolagi ifutez1, MNPQ esterorrbl vom obsefia doutr perechi de tiunghiuri asemenea. propo4ij de.ivatese obline,nomnd egale aplicand ScriiDd lirul rapoart€lor -si M N = NP= a,r = - :. (tt'n ce C.28.Consruimun triunghidreptunghic are-6Fca ipotenuzl in r(orerna medianei at)FR Et = lj)iL Ef' L Da. Sau:aplicam . cu

prin ls a1e Din C.29.Construim 1) fi C parslele lat rile neparalele trapezului.
triunghiurile formale de(eminam cos I !i cos ,, folosind teoremacosinusului BD. se arati ctr a"4o,l) este BD=12O, AC - 20. bl Notlrlr {o} = Ac ^ isoscel. !=t, rcspectiec: scriuproporlionalitdliie -3== L= C.30.4)Se "ut>2. t-l 1+l t d€ Se determind b, c, ftnclie de I ti t ti se verifict inegaiitn{i tipul U)- cl < a < a, ca <lr+cl. b) Pentru > 2, avemI 1<t<r+ I qidecia<b<c. Pentru triunghiul r = a2 + b2. Se ob\ine t 4. si fi e dreplunghic. irebuie ca c2 teoremafundamentald as€mdniriiti reciprocatcoremei'lui a C.31. Folosin1 Thalcs.Eventual,constrrim o paralell la ,4, dusdprin O, punctul de irteftec$e a diagonalelor. oblineci,4rc'D estetrapezli /C'-- 6 cnl. Se ,21 ) ,2\ ='1'-,',' '*t.r. relalia fonna, \ (aLl'r)(r-.1 la c.32. Seaduce h+c)' tl = 0. simplificn (,r > 0,, > 0, c > O) qi se c€rceteaz!o €grlitste d€ tipul L (a a. Concluzia:AltCeste isoscel = r) saudreptunghic,.uipotenuza E Dr Dar cn C.JJ.a) Vom ob\erva 1.B,4t AL)AC. aici:/, A. D. H conciclice. sunt conciclic€.Di.I toate Ii, B, C, D sunl conciclice;6,1, }/, t, de asemenea, ti acestea rezultaca poncteleC,,i1, F sunt coliniare.b) Din a) ti teoremaliniei va rnijlocii ilr A,{CF !i -d,{ ]- CF,v^rc jJtact HA -LOO'. c.34. De observat:LACD = L MCD 1i ACMP - ACBA. Din calcule,vor,

... 2 u 52 s J r _ 4 Clt4 rc',t)lra: =5.BC.J4l . P( =:i:l-::. Ar= - 41 4l proi€clia C pe d.eapta Expdmimluogimile ,4r. laturilor lui C.35,Construim
CC'= AB.4' triwghiului ,AMN, in fuiclie de ,4t. Din calcule rez..rtte

1<.rn

163

i- / i- d

+ cc' =aB.

4 - J3

. AM=':al ,AN'2AM.MN4.J3

,r;

AM,J3 tiinrl'j'l.al - MN t t\p

C.37.Seaduce relalia la una msi simpl6,tnand codt c! numitorulestenenul. Dupi calculoti simpliticeri oblinem:-;---T
drephrnghic,cu ipotenuza @, MA,N = I 80'. Msi observali Mir' €$e mediatoarea ci intrltimii .4,4'.

=1, a2= b2+ cl, deci triunghiul est€

c.38 PatrulaterulAMA'N esteinscriptibil dactrli numai dactrm M/N + ,
CM C.3g,.Metoda,l. kelqngim.rC cu un seglnent = ct Ve$ deduce ci

A,ICE = LBCM, spoicr rC €stelinie mijlocieln Eape lDKBM ti as1lel LK= LR. p8ralelogfame Metoda2. Conetrtaim avtnd latfile de lux.gini LK, LR. l"letoda3. = t. undec' esteproieclia C pe lr. Delemrinrm r€latie o t;" !i = I qi * lui EB'CC pe inneI !i r. exprimnm * li apoiexplicirern {i l8 in tunctie l. ln rcestcaz l,( de 2KAC' "-

L K= -

l+t

=L B .

patrukterului,rrCD. Scrie{i C.lo.Purctul O esteint€rior cerculuicircurnscqs puterealui O fatl de sccst cerc !i cdutali triunghiud asemeoea. LBO\ Dra ,{,4,.C(, A,1oA,- AD1D, si A =9! $urenu DuDctului) - ACOC,oD oc

=B4 DDr

C.41, Fie {r} - AHB a BH,i. ln LADD, AHA,BHr, Dd. sunt in6\imi (C int€rior triunghiului ,4BD).A$nci H^HBHC triunghiul ortic al triunghiului este ,4tD. Se cunoatte c! lntrllimile triunghiului ,48D sunt bieectoarele unghiurilor este hiulghiului ortic. Deci C (intersec(ia bis€ctoarelor) in irteriorul triunghiului HAHsHc.iJrHc= -2mD,mHt= !EO" 180" -2m4, m}1r- l80o 2n. C.{2. .Trlnsformtm ipotez.: a) Din BD.DC = ID DM, deducem ADBD ^ADA R E =* (teorema Dar bisectoarei). Deci avemde demoDstrer ;;=;;; Notnm,D n MC = IR]..Atunci din ipoteze rezult6:l' ARBM 44=14 RC DM dreptunghic B. 2' ARDM isosoel(m DRM = m DMR = xo)-Atunci rE MDt = in

= 2x" = ii.

RezulttrA,rrC - ArrM. Scriindpmpo4iil€cuvsniteobtinem

AR - BD Ieoremei avem '4L =-42- Din\ - b) ln a,{rF. conform bisecloarei. RC DM PF FR ln iporcze rezulra4l=9 reciprocei leolemei Thales a.tl(, tui .PFN F * contorm rezultarVPll .{ C

164

in apoi Ar,4C dreptunghic ,4 C.,13.Din ipotezerezulra AABM echil^tetul, Tot din iporezerezulti cd ln aBDC, m DBC - 30" li din AM ll DC faprd.n in m ,CD - 60". Atunci A'DC dreptunghic D. Deci,-4rCDinsc ptibil. C.44, Dirccta QPNMesteinscriptibil(s,iqlrM. P,4rN inscriptibile ipotez, \ adt la directa cet li la recipmca); atmci D, l, t coliniare. Se duc cdmund relalivela urgliurile qt diagonalcl€ !i PA. Din celetrei inscriptibilirili (proprieteli dc lormare diagonale laturilrezult':at URQ = NRPlM4Q = P,rv !i la onuse in a€elalitinp ,{, L MN in 'telIl):b) QBA = PRA. Atunci,4t bisectoare AQ8P !i Rezulti AIBN qi A,4tM dreptunghice(dian€trii Ml, respectiv ,4,M Atunci MA I PN \:t NA L MQ. Deci A este orto€entrul triunghiului cu laturile formate de de MN, M?. ti NP. Rezultll) apa4ineinAllimii conlinute dreapta,4t.adica dreptete D, 1,, coliniare.Obsenalie- QPB estetriunghi otti. pe]I'trnAMDN. Recipro.tl. Numai dacd QABM, QPNB sunt inscriptibile!i ,, ,4, D coliniare, atJnci QPNM esteinscriptibil.

,.n5. B-L= !
t4(

Rt

,"' ry=
Rr

M!
Kt

a4ar.,ir ar' cirrurnrcr'. I iea ccrcut

dven) rczulr,i diamerru; j = r'. ln arvr'. dreprurghic. lF =' " a o,. i = a ' 2Rt
Prr !i deci+=sin ' 2& ,{ (r,4u). Tot aqa= " ='ln iu. )Rt in ioo,"rl 8M-= 4 Ma R. -

= t onghiului 4C. M bis€ctoarea + sin(8,1,1.t)sin (C.{,'U) deci[,4 este !i

-)lr. C.46. a) Noltm m M/N =.Y' - m NC

uotam ,G',v= rn

=

MD, n {in = 180"- y' - r'. in l,lNB, n,iD = 180' -v'- r'. t) m,fi}n + ^c : + m MNb = 180". Dar m MND = m CAM.Decim/rD+ m,B,4a 180' li ln m )dru, BD11AC.c,D^ca(:Mdia rezuhe aTM - 90' 9ideci MrD 90'.Atunci MD este diametru. , L 2111"si, n. m C.47.I I Dace /( 8 > 90', aruDci1p r 3C "i 6".; !! , aL. 2 aoo, arunci "? :t o".a t,i) arunciUD < =" $ deci-:-: .I m ICS < 90o, 2 p= '6 ,i !2 = ! in u..,, cat h =!-t6 =q. 6 . p e n rru . r, u ll{ 2 ' l. ' " Ra 2 20 Rt 2 = 202 A*.lrt AADC in .4,8C dreptunghic a in LADB,a\emBE estc triunghiul BL - CD = 207 t62 =36 4 sau(rD + CD) avemCi!= 162 Ad. Atut.ci: (tC + CD + CD) BC 36 4 BC + CD.Atunci (RD CD)=36 4.Dzt BDlp.

"

'

,ii't

t'

s a u { 4CD+:l \r = 3 6 2 =1 2 .

- CD B t =36 4. Deciz MD B ( - 1 6 4 li a (

\

uD -

165

C,4A,a) MPA MAP (AMPA isoscel),dsr MAP = PDR(au aceealimasur!) CumMPt = RPD(opusc varo Qin MPB + m Ir'Pl = 90', rczulg cd Sim PDR+ 16 = 90", qi deci PR J' CD. b) Fie J rnijlocul lui CI). h lnod analogcu + m nPD purctul prcceal€nt. re2ultl SP J. AB. Clrn OM ! AB, rcztltd OM ll SP. Tot ata, OS -L Dc ti MP f CD, conducela oS ll PM. Alunci MOSP paralelogam li (ACPD dreptunghic P ti P.t mediaDn). Alunci deciOM - SP.OarSP - * lD

oM=9lz.
2

+ C. 49.a)Deoarece =9!- 9i t OUU- !OAB,iat 1rCPQ 1rCAB 4 DA CB'
=t ll'lN - R8. b) Se aplicnleorema ARC li CDA. bise.toarci lriunghiurile in . AB RD AI AC AB BD A R|A C B C CD A( DC lD CD A(' DC A(
AR 1.AC BC AC CD A1 ID

C. 50. a) Fie P mijlocullui .{r, , ti F prqiecli,ile C 9i D pe -,t8.Atunci lui de fiind lL=-!-, rezulti 16=Aci. gu- APGE- L1GD. rsoo,nul asemlnare 2'DC2 19 = ! ;i decrO estrcmtrulde$eut6tc6l rriroghiului ,-tCB. Evident aparline el GC 2' lui D'. b) Rezultl imediat,{J' .l. tC (l' ortoccntrul A"4rO. Cercul circumscris xriunghiului,{DC conlineSipunctulfl, isr diarnetrullui este,.4fl-De.i P e (AA, lui cR Cercul circumscris ldrxrghiului-dDE cootine punctul iar diametrul este qi C, = MDR + Deci cpnftnl ace$tui cerc estepunctulM. Evalu&m unghiul MDP MDP cum MBD (AMDB isoscel)li ,DP = DtlP (AHDP isoscel). MRD = HIC (unghiuricu laturi p€rpendiculare) in LHDA,m DHA + m HAD = !i = 90'. re?ulticd m MDP = 90' Sideci,D este tanc€nti D cercului ln circumsfis trionghiului ,Dr. Observdm MP esle dreaplacare unc{te cenkele cercruilot c[ circumscrise triunghiurilot DEA qi BED, iar DE coardalof comunr,An!rci / este rezultl cl D? esteintrllinlea mijlocul coardeiDt. Cum AMDP estedreptutrghic,
relativa ipotenuzei. Deci: DT2 = PT.TM. CufiL =PT TM. ^dici DE2 = 4. PT. TM,

+ MDP. Dat MDB

or=ff,,".aa"aff
1E0". c) Dcosrece arl(

C,sr. a) In AIC4 Cfa = .adc, atunclin ABCE m E I n DRC

bt AAR{ - aADE aAcR,de unde rczulrd +=+
esteisoscetdi8; =,f ii)\ 'jl,zttlt, puncrele o, M suntcolitriare. Y.

BC AC cn BM' j- BC cum ti oM J- 8C rezxlti c!

t66

ur '\/'l'/ = in C.52. Triunghiul MNP poatc fi dteprunghic P sau '{1 1) Dact = M'ry= l0 rezulti deoarece - 90', atunci,P = 12. 2) Dacn m NMP 90o"atunci, 6l lilo luO -NP= ir aP=-+n=^

..r.',i)

',' "'' ;"2.';;\' gc l'to = RC in ('. Se aplicd puterca punclului obtuzunghic z \-8('R< ....iur -Bt2 -1h 2.-16,

mi?i,'njfi rro'. 'so" " 6 !i C,54. a) Se pot construi patru triunghiuri cu ./ii''

' )=

,q( Mn' =a J2 \t B M= ir D= 2Jt deci . , ' ". o z a r = ," i: . , . in = ascu(irunghic /'/ obtMunghic = a.!1 2"8' " tb. c?'rl ./1/ li co: i;fi; L:l=

ur)dcr csrc furrcruldc tanucnt;dusa din I la ('z!/ // drePrLrnghrc 8( auir", pun.' de inreheclic \ccante; cu ecrcrrl

8c. B ( Mr ,- R t \ M t t ) ( t = , ( I t

D( J= 8 ' l-

l-

BS BT2 Ra.-=-=tb. -) 2 pe bisectoarea esteP{:arendiculara "10 dcci C,55. ln AC,4O, cchilatcral, '11 (,4r) f'O')i nr ( l/ 4r" fe/ult; lui medioloarca 4rl. Albnci,4/ - /|, Crrmfi

^fr =180".

} -r t ' * io) n t * ' . r , q * ' i ' D l i ' ' r s" ' m ' iL ' gb 0 " r 2 r r
PB' d,t ri PRT= PtB )tCrm

TR'--t)P.tczxltl?r C.56. l) Dcoarecc

ci re?ulta in inrcmer' o,., acelari ,'i /D = ffr fin . i?i, (subinri'd '"rt"'"" cu dc unghiiorrnar o lalurd o dia8onald.cste.eralun8hiul ir
r nu,.,'t,r"rlrt fQP un rt of'u.a lr a doua dratonalljdeci esterrlscrrptrDrl tn tI rv' iorrnarrie larura

{}=fii -

= a) Da'ADA L BR' (''i at C',S2. A,4Rt e$e dreptunghic isosc€l - l' tj i 8lR' dec m fiu = ls" ({u} = o'l n Cl' unghiului si D,,l aiunci este bisectoarea este ca lui fiit - 60' (suplementul r9i)), concluzionnnr D4 nu corn ce ^ rezu]16 pc peryelaliculard BR.b) in cazulin careR' 8^ c' D' sunrconciclice' 'u isoscel' cu echilatcral. M-a_ a, iar tilpezultMtC este Z !. atun"i xnlu "ste de60', respectiv20' Atuncic€rcul arciazan'-'; C 1 cu tM = CD - d li unghiurile tD Rezultd = t' = RJ1 = a'fl ' iar din a'l8' de 600. uighi ii or sutrntinOe'un avetnBR= a'J2' gi dreptunghic isoscel, n = C.58.a) DacrO-12' ba-,r,cu D € (t(l)' atunci BAC > n DCA LDAC A(2 - BC DC rcztrke lanniloromoloage' Scriindpropo4ionalitatea - A,4,BCcu A'lC dreptunghic isoscel' ''D li u) l"oarc"e,idi = ffc !i,4D -Ltc'. rezultn = = AC (2AE) AC' AR' Atunci,iC,4f + AB A1r'-2 AC AE mediand.

tPBl= [Pn] aQrP=aR'P (u L U ) !i dcci o* 6i = li;. Atunci

t67

t
tlc C.59. Fie 1al patrul€a vgd al pamlelogramului .6,lFL Cum unghiudlctrF li su[t suplementare, rezl\It6adAEI = BAC, AtrdnciMtl = A,lrC Remarcati ct A,{t/ s€ob$nedin Ar,{C printr.o traDslstie,{8,urmatl deo rot&liedeun unghi drept.Deci toate segmentele corespurzitoare celor doutrfiguri sunt con87x€rlsgi p€r?endiculsre. Puncnrlui M ii corespugde mijlocul O al disgonalei EF deci = AM EO = AM. De asemene8, = ,C media a EO A1 li ti 11 1 tC In celo douE triuqhiuri,rrc E41, oblinute uoul din altul printr-o deplasare, corespund s€ ti punci€le -r E, R -) A, C -, I, M 1O. Problema poatecompletd ?.1 se cu perpendicular medirnslM ti egalcu dublul €F. pe ,,SegmenqtF e8t€
C.50. AEDF 6 ABCF. AE4t (L.U.L.), undem EAB = m BCF = m EDF = = 60' + flDAB. C,61. Construirdp.talelograrnele AMMTB li DMM2C,1a cxe AD = MMt = - MMr = DC Lste tuficie se rodm AMCM) c! unghiul M tM M2, asrfel:JllcetM M2 str cohcidd cu MMr Anm.i €xisg patrulaterul MBMTC care arc drept laturi segmentele MR, MA, MD, MD. Evident, paAulatenrl fomat este convex. AJl C.62. a) BD = OL = b. b) li AD,4C echils(ersl.cu AC = b. hD ==: atunci R =:-:-a

I
il
I

I

*la

fie MD-1,44. / centlul cerculuiinscrisin At{,Si

N piciorul

bisectoareiunghiului ABC. A,reml AN

bJ'
2b2

J1

tfc

S A U -=-:

2 4+2,!3 6 4 +2 "1 3 2+.13 b4 3 3 C.53.Patnrlaterul PP,4, esteinscdptibil.Deoarece.4,, qi d suntfixe, rezult, m lRg = const.Atunci li suplementul ,{Pg ar€mifulr$consta.lt?i. lui, Rezulttr ti ctr suplementul acestuia, RP,,{,este un uruhi coNtsnt. C€rcul / fiind dat, ifuura unghiului RPl, iNcris ln d fiind constantl,cosrdaintinsd d€ acestunghi va fi invariabili, decirQl constanttr. , C,54. Fie ,4' punctul diailettal opu! lui ,{. Obsc'.vali r BA'A = m BPA = ci

AN=-!9.. DatrM = 2 +4 3

deci

bJt

J' 2+ .13' = eurci -.1! !!1 .

AN b

= m BC,A pE patrulatcrulSlvr.l' est€ iNcriptibil ({3} -- n N n ,1A) qi deci li, mMNB + mBA'A = 180d. Atuncim Mlr' + nBPM= 180"9i deciflBPM esre imcriptibil. , C.65. In carcul circunlsfffuAiuoghiului. SD avem cA 8D = Dlf, deosrece DAR = DAN.ln c€rcBlcircumscristriunghiului ,{rC, ayer CD - DM, deo*ece DAMz DAC. Astnei DM+ DN- DC + DR= RC. 16 8

este C.65. Fie ON -L c'D (N € (Cr)) fi {P} - AC n BD. Atunci MPIVD in tmediand ACPD).Deci paralelogram. Rezultd OM : PN. dar PN=g 2

oM=92.
2

c.61. DtnAMAQ- aMBN

Din - #=*
_^2

^MBN

- aPcN +

w =$.
BC2 CU|inMOD

rt*"i

#-#=*#.

drepDar aMrN, rn

ce ca a!emMt2 - 8ru2.. Mv:. relatre arara l!runghic.

w

+ 4-

^-,2

C,68.Dln BD < AC + DO < AO ti deci1n LDAO averr'c'm DAO <mADO. - ADOM (construclie 9i ipotezd) = semidr€aptaDM este interioare ODM = OAM, $ M e (oA). unghiului ,4DO,iar punctul M se obline corlstIu\nd. ,4O, ti DOM obfnem laturilor tnunghiurilor asemenea Scriindpropo4ionalitatea = OB, de9i ti OB2 = OM O,{ Aceste doui rearltate cA OE = OM . OA. Dat OD dovedesc ci ,D este tangenta conrunl exterioad cercurilor circumscrise trimglriurilor AMD ti AMB in punctcle r, respecliv 8. Scriind puterca pon"Ltoi ,lz full a" doud cetcuri, gasim ca o82 = od : oM oA' rczultar ".le dejagisit qi careco!firmtr celespuse-

w. .^-

=t

=t ti 4,.{ - LABC, LRRS ARC,{,.i Vtv pn - .tR s AM - MN 8-&= 3l ,; IL=Q, 4"", 1,'1p pp, -"..^t AB lR B( BC CA ' A xS = CP ti PQ = AM. Mai rezulti N,R= OQ ' MB, NR = S,1= oP li atunci mai mijlocullui Pq Totoda6, rezdteti OP = MS= OQ= OP, deciprnc lO este Analogpentru = s,4 =,,u8, deci prmctele li M impartl8 in trei pa4i congruente. s A M = o = =, . , 2 paralelc a inlcrsecliadoua ln lafuri. concluT" $rlunctuleste celelAlre ti prin de duse, exemplu, M !i 9. atuncitC este rP C,?0.ln ADBC,cu Pt{lide mijlocic, QiDIVsuntmediane;
'M C.69.Drn -Lia=-::-=:_
AI' I'( LA

RP

.P

a treiam€diane 12estemijlocullui rD, ln ADlt,.{n €stemediane 7r este li ti luirD. Urmeadc6 fr - f2 = Itiatu ci D' ?,t suntcoliniarc. mi.jlocul c6ln AC'AD sffia n DC'A + m C'AD = C,7l,Fie AA' B'C = {D}. ArrtI'm ^ ;. - 9 0 ' .Fst€ e r r r adeoarece f iRA Dm,4C'D m::l'mc' A D-mC' A B ad t,

=^fft^ff

{;A =so". avem in insumanal ca, ac'DA'n

,4Plr'D avem cL C.72,Remarcali AM L BN, apoi in patn aterulinscriptibil m DIN- m DPN=j'. Atunciin AIDPavem m DP,{= 180"- 90' - x" = 90"- i'

169

AAB,ll= LADN. 9im PAI)<90'- ttrPAB.D* m PAB- n DAN= /, deoarcce 'Decim PID - mo - r5 9ire lt|AD-PD-a. C,73. Fie et, e2, et ea ti I punctul lor comun.,,Odcarepatru dintre eler' lngeairm[,de exemplu,cA /r imprcuntrcu eb e2, 0t, att un punct comun,Cum 6ingurulpunctcomunsl cerc'lJfilot b02,et erte/, u.meaza I e 4, l.a,m.d. ct C perccbi triungh;uri pe C.74.Aparmaimulte ssemeDea. slegem celecare Le de con(inse$lantel€,48,,{r, tC, calsturi. prmcntlF pe AR, rcspectiv.{C, in M, respectivN. Se C.75. Se proiectosza patrulatenrl inscriptibil IMF1V. La fel, proiectifun punctul D pe lr, rcrnarce respectiv.{C, in puctele P, respectivp. Remarcalict 7PD0 este inscriptibil. Ob{inenA,{,|FN AQIJP. &poi leorema medirnei relativA arii in A,4rC.ln final la ^ .. AR MF
. A CF N

p€ C.75.Dintregruiele d€triunghiudasflnenea aleg€m acelea carecoolinrg si CP c,3laturi. ABQM - A CDM ,i ACPM - ABAM, Se oblir&in f\n&l CP . BQ =

= Afr=ct.

C.7?.a) Proiectnm pe,4-8, O rcspectivCD.Conrpatu\i + NC cr MR +OM MB + CD > 2R.b),4, estefixI, deci.4t = cl. D€€iqi cu li ambele X. S€obline,4, coardel€de ludgime 2rR-,{t sunt constanle vor fi egal deptrrtate centrul de $ |----T = cercuf a (Oi R).Notdm ' {cr',R'}ace$r ui Atem d (O: ,tO1 rln'-l4-f cerc. T4

ti x'=
' AR -!L

F",4

a2 ,4g1 Deci 16; = P2-lt-

aP.

= R''. deosrecc ,,,, > n. Penru ci Oltt - d \O. OM) < R', reinll,

AR i e' + A. Punctelc,4', t' cu paopiietatea ceruti suot pwctele de intersecli€ dir,treAB$e', C.78. lD esteaxl de simeftieSi de aici AABD = LACD. LRED = LCFD, apoisesjunge AIAC = AACIT. ls ADHF - LCH4 =. BG - CH- GH. C.79^. Distanlaparcursd rttz va fi de doui ori mai mared€cetceaparcurstr a) de d€ parcurgde patru ori distan16,{B penl cAndse l tahesc.Atunci Mr. Ilnpr€udi, ele 448 . - AB. Deoerece arevrleza selnliilnelle M| parc]xge AB,iarM|2 r. Mt j 3AB oals cu iy'2dupauo Limpegal t i cana M2 panrr'rtse M1 par,crnge AD. AE "u AEI (miifocuf lui,4r). Ve(iremarca = -: LM/Mr- Af.4D. Apoitriunghiurile -:j3 AD 2 .1PM2,i AQD sunt isoscele:deoarece punctele,', D, li p sunt fixe a DAQ =

t'70

,- constant deciMr.,lP constarl decicandMl gi M, ajungfu C. respectiv D, ;i ti purlcrul descrie ,,10.in timp ce M1 parcurge Mr parcurgc P segmcntul tr, DC'. fui segmentul iinia mijlociea trapezului Atuncirnijlocul Mrl, descrie ,tDC. 0n, / B Aiddar.pcntrLr e {t( ). cu 41= l. .*o tI4 parcuryc r. M?psrcursc lrl iar C 1'( 2 miifocul t/,M, descrieRr=!! hi '6
ctr C.80. a) Avem de demonstrat lD esteax, de sifietrie a AAEC a+ AB - A(: el $ AD f BC. b\ DaceLAta esteechilatcrnl. arechiartrei axede sirretde. C.81. Remarcali.^ AOMA - LCDA li LONB - ADC'. Allic6rd ilr conlinuare teor€nB lui Thales, d€duceli ce OM - ON, apoi, dooarcceavcm

qi LOMD- ABAD 40.ryc alt., lvt I CD OB RD OA AC

l/v ,. " flnoot)lrnem: AR

majdcducem 4=93*4 ce AR RD AC' lr
,4/ry CD . Apoi cA .{NPM estc ,'rn,,;.,n

C,82. Renr8Jcali A,4ta este dreptunghicin L ci

reorcma in ec= lq[ drcprun$hr aphcand catcter 4..18( oblrncrn )r j

A,-{PCdrentunchic. ' obtinem = 3!9 ;p l,^^ C,83.a) Seevalueaza ABC,mARD,{ de tici C, B, D s nt coliniare. Dc m b) aritali ci punctul cste P, exemplu, .6 egaldepi(at de,4,rV, M, li deciplulclele suni (undctl- mcdiatoar€a ,.t,ry, € AN ;i E e CD). Sauartrtali lui / conciclice ca m,,rt7+ m,.{MP= 180". C,E4,Searattr EN -LFP ti apoic6 suntgi mcdiatoarele ce segmentelor Prl, respectiv N0. rsoscel aDoicA AAHC' C,Es.Aratam.a AA)H este si -2 ^r. AC'=LAC^ lui unde C'esteproiecli& Cpe,4r. m Folosimteorcma C.t6. Dactr r,{C =. 90', atuncilfPF esledreptunghi. ir medianei corespunzitoarc ipotcnuzej triuryhid dreptunghic. Dace,F ll AC. fundamentale a asemtuiirii, rezdti cr,{,{r'tjeccprjn miibcu' lui conform tcoremei gf. Obs€rvrm punctele,{, P, a suntconciclice diametrul deciliF sau ce t, cu lP, perpendiculari acest pe diametru, este diametru aercuht. sau all esle codidd o al (]1. C.87.Conslruim din P pe dreanta Aceasta intersecreazi terpendiculara cercul N. Searate ir ce,4, 0 sunicoliniarc. lV, j f.iunghiurj C.8E.Notam/lA''.- !. AY ," J,. DeterminAm si "y,observend I'B'C'D' existF' dacn 0 < } < r ti 0 <l, < tl. asenencs. Dreptungtriul * kh- b k\ klb ak) r,t >0ti I * lt a n o i / ' e = |_ f . r = :i;;. "="i-^ d i c 6:

l7l

Fi F;en;a;+.r* A'D =-J- 6A;,]T,r'1-m
k(a-bkl existbdac, 0 <;;2 <be)

A ,R'L'D'

.

[0.! -l

I

l;t:ai-l '
/< > g

l&<-

0<*<L oacat>rrezurre "',<b.deci

lmpunind tondilia0 <J,< a. seobline acela$ lucru.

C.89,Prelungim medianele fi CF aslfclincetBE = EE s,iCF = FC', apoi rt areiali in rrapezul,CEC a\en 8B' > CC'. cd C.90. a) Folosim propdetat€a medianeicor€spunzatoare ipotenuzeiintr-un lriuogltidteptunghic teorema qi unghiuluiexterior. b) m,? = 90', patrulaterului notlm OP =r, Og = r, C.91.a) Proiectim pediagonalele O li : unde ti 9 suntmijloacele P segmentelor fl tD. AB2+ CD2: 4R2 AB + Rat. lC _2 _= b) Fief proreclia O peDa. DeaiciOE2 46 .t)E= 46. lui 42 C.92.a) Daci o secanti facecu dreptele li d'unghiud itrtem€ &ceeagi d de parte a secantei sumamisudlor mai micd decet180', atuci d gi a' sunt cu concurente. Dacdun triunghi are un unghi drept,celelalteunghiurisuntascutite. b) c) D cst€ proi€ctia lni H pe AB. Cum lrH este asculitunghic, este interior , segmentului ,,1t, C.93, Patmlaterul,{rDO inscriptibil, este unde {O} - BD n CE. C.94. Exprimim S ca sumda ariilor celor doueriunghiuri carese fofie&zit ducand din diagonale. unuitriurghi este mult egali cu semiprodusul une Aria cel i = fO',

'n6=: o'.

l a t u r i l o r . s=tm+S *

Mai folosim inegalitatea <:--j! ,rJl

(:ta i cd ) siS=t" 22 (r+ r)'
4

1l

+t,^

<'-

tab- bct.
c r ti

penlru Vr. y € R, unde a

C.93. AAEC = ACF, d. aici AEDF insffiptibil, apoi AIFF' echilateral, deci mediana esteli lndllim€. tF

este

C.95. a), este ortocentrulriunghiului,4MM b) Puncrele,4,,U,t', N sunt conciclice (observsli unghiud congruente). c) Cefitrul cercului circumscris

r'12

triungliului lM?g esteegaldeptrrtat I li t' (O,il = Ot', O fiind ceotrulcercului de circunrscris ), ,r,lr C,97. Se va a;tta cE EA = ,{F. Apoi cl LADQ estet iunghiul medianin AEMF. Sevor €valuaunghiurilepatrulaterului lD,lg qtiind ctrl/ estebisectoarea lui P,{?$. C.98. S€ va obs€ws ci patrulaterul convex este inscriptibil, deoarcce ADo Ei aco fird isoscele, trilrlrghiulil€ rc^jlti ;ft = 6. epoi se qtie ca pleacddin acelEi v6.f ti razaR a Ieturile ,, c ale unui triunghi, lnlllimea ,' care cercului circumscris iegalede retaliaR = !-a Se calculeaza. exemplu. sunr de 2h razele cercudlor circumscdsetriunghjudlor DOC ai ADC. h n,=!l;in . 2 DE. =... . R2 decr - R2 Rr ADAC avem - = -lL. 2' DE ADOC &vem

r
l
E*t\ii ti itlobtene Mapit ldtit..li, tu atd ia.la ci.l/ L. , . , - - ^- , , . . . - , . ,

C U P R IN S

3

I

A, B. c. D. E. F. C. ll, L .,. K.

T nughiul . ........,........,,.,,,.,,,.,..,,.., 3 laE l. li! n. . . . ...................-.....-.-....-. 5 constudlrlriu.ghiudlor..-.......... PattulabE...,.,...,...,....1 - ,- -.,...,-... P lr al. logam u l ...,.-...-,...........-,....-. 3. 8 Dreprurghiul......-.-...-.,.......-,.....,,.., 9 A. Rohbul. . . , . ,..,.,..,,.,,,.,.,.,..,.,....,.,.,.,-. 9 P r t r aul, . . . . -...-.........-...-...,...-...,..,,...Bl0 T r ape2u1....,.,...,,,.,,,.,,,.,,.,...,.,.,.....,, ll $ Linianil@ie ln niuhgbi trspez. ll t $ P r c blc m . . .................-...........-......... 12

A,R.ponuladoulrcSmote.,..,.,.,.,..,.. 41 B. l.oreinz luiThrl.s...,..............-....... 41 S 3 . t u . m | n e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 3 $ 4. Cazuril. de as.nAlrc a dnn9 h i u i 1 o r , . . . , . . , . , , , . . , . , . . . , , . , . , . , , , . , . , , .5. , , . .6 Enci|ii1iprcbtetu.,.,.,.,.,.,.,......... 6l

T€ofeini fuodm.ntda a asml. n r i i . , . , . , . , - , , . - , . , , . , . . . , . - . . , , . , . , . . , . , . , .6,l. . . . . , . Tnunghiu.iasen€re....,...,...,......... 65 5.Proiecliiono8onale..................... 7l 6.r.bF n.lricc i! $iushiul d r . p t u n g h i c . , . , . . . . . . . . . . , , , . . . . . . . . - . . , . . 1.2. . , .

I

1. Ce .cu l-....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . - . - .
I !

1, Ercr.iliitip,oblen......,.....,,,...,..... 11 A. bc. { t. Tco.cna n'|llinii............. ...............-. 11 Toremd.ai.rei...........,.....-............. 77 T e o r . d a l u 'P i i . s o n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 8 7. El.benb d. rigoion ri€ ...-.-... E2 Effiilii ......... ti prob|ehe............. 89

's

s
! $

l Cercll. D.finilii..........,....,,,.,...,., 2 . Coa rdr..... . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . .1.5. . : 3. Udghi h c€n1ru....,...,.,.,.....,,..,.... t5 4 . A.c d e.e rc - , , , - , . . . . - . . , . . . . , . . . - . . . . . . - . . . 5. Miqun utruiarc dc q.,,,...,,,.,.r l6 6 . A@ coo Ar uent . . , , . , , . . . . . . , . . . . . . . . , .1.t . ?, Poziliil. r.lative al. un.i dEpte falt ile un c..c................................ l 9 E. Unshi la*rh in c.rc................... 2 l L Patruld.r iftcrb h c.E. Pa1rulder circuoscli3unui erc...,...-...... 26 I 0, Punct€ conciclice. Patrulaler ine riptib il-..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . .2.J Ekr.ilii 3i proh|cnc.........,.....-...... 30.

1 l L A r 1 1 . . . . . . . . . . . . . . , . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . - .2. . . . . 9. I S a S l , I n t r o d u c d e . . . . . . , . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . .9 . .2 2. Arid uui tliunghl ..........,.. ....,. .93 I Rapoltul 3riilor a dou. nis8hiuirs.ne.ea.....,..,,.,...,.------, 97 4. Aria unli l',ttularer.................-... 91 l0l

6, E er.ilii ti prcblene.-.-,.. ...............

I
I

A. Dslerninr.a cercului........... ........ 30 B. C.rcuii coisruerte, dce ?i 6ad. l!.e rc..-.-..... - . - . . . - . - . . . . . , . . . , . . . , , . . . , . , , . . , . C. Dr€apt! t3ngeDt! Ia cerc int{n p u..t rl c.rcului. . . . . . . . , , , . . , . . , . , . , . . . , . .3 3 , D, Misura urui unghi lds.ris lnt{d i. D..apra ttusenra ln cee dosd tlinr-un p!d.t ext..ior c€tculu........... F. larul!t.Nl iff cripiibi1.,..,.,,...,.,.,...' 3 6 ll. Rei.til lnei.ice.,.,.,.,,,.,...,.,.....,..... $ $ .

E , A r i . I r i u n S h i l l ! i , , , . , , . . , . . . . . , , . . . . . . . . . . , 0.l l. B . A r k l a r o h . r u 1 u i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 0 3 . lV. PollSorft rcgul!tc..-..,..,.....,.,.,...,., lO7 $ ! $ $ $ l Linie poligon.b, poii8or............ t07 2 , P o l i g o s € r e g u ] a c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 9 1 3. L8tun ti apotena unui loligon r c l u l a l i n *. i i i n . e r c . . . . , , , , , . . - . . . . . . . . . . 1 1 0 . 4 . A r i r u n u i p o l i 9 o n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l.l.2 5. Lunsin.r ti riacercuhi........... !14

39

1. Rlportul a do!, sesne e- S€g' ndt. prcpo4ionale.,.......,.,.,.,...,... 3 9 2 .l€o rcMlu iTht l$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Railf@a t@r.nei Iur Tnrlc!........

7 . E x e r c 4 i i t i p r o h l e m e . . . . . . _ . . . . . _ . . . . . . . .7 A , P o l i e o a n o r e g u l a t e . . . . . . - . . . - . . . . . . . . .l-l . - . . ? B: lusimq {i .n. *.olui................ II9 Probl€mc piopur€ la conclsrild d. nlt.natict.l..l.vilor....-...-.....-.... t22 Rnrpunsuri, iodi4lii li slllii............... t16

2. E tuilii $ p rc blde. . , . . . , . . . . . . t . . . . . . .

t74

aj[4tu sipqhtQ ar9'*tizod Sqii$tottctt tc. - ItqriMb cd6t

coli .ta ti@ | t Rd d. tipat 07.021995 Tipml q@r.t sub@m.d! ni 50 143

R.giaAutoiont I lnpdncdilor Ioprimri!'coKBsl" Buoqli

H

l'l{

ompania aeriana

Y-leefueazdzb oruri charf er. pasagsri pi marl6 in farE pi sfrEinEfate
\

69
Lei 1170

"lel. | 212.22.73 212.22;74 2t2.22.75 Fax:312.9?.58

14 $os.Bucuregti Ploieqti - 22

EoITURADIDAGTICA PEDAGoGICA,R.A.,BUCURE9TI- 1995 9I
rsBN 973-30-39098

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.