You are on page 1of 177

t

MINISTERULiNVATAMANTULUI

ION CUCUTESCU

TAURENIIUN. 6AIU

CONSTANTINOTIESCU

Matemati

AM .8N

,CP

MB

/'/C

PA

AN .8N.CP

ME IIC

->i,4--a,

r'

PA 2'

,.ar'

1

;l

lt;

I

i

,

1r

'(

I

EXERCTTI

$r PROBLEE RECAPTTULAT|VE

OINMATERIACLASEIA VI.A

EXERCTTTI

1. (oftl)

etrunlali:

Folosind .uJintele necesar qi su|icient, separststu impr€u.r4,

a) cazuriledecongruenlds tiunghiurilor oorecsre.

b) Crzulile decorgruentlalriunghiurilordrcptunghice.

c) Proptiet{ile paralelogmmului,punandir evidn{n ti pec€lgc$acteristic

2.{oral)

$tim

cii intr-untriunghiruna d doudlatlri+) estemsi n,aredecat

ac€astao condilie nc'c$artrpeotru ,,oonrtnrc{i!'r lui?

a0'u,,dacd $

csa de-atrei& latuI'. Este

Saunum&isuficienttr?Ssu ti necer4rtrgi suficienttr?Formulali o propoziliccore

sd exprimeocert fapt utilizatrd ctrvintele,dacd satrNtmai daid"

3. (o&l) Etrunlaliplopriet lile nec€sare $ suficientepentiucai

a)unpsralelogramsafieromb:

b)unparalelogramsafiedreptun8hii

c) un dreptunghisNfie petrat;

d) un rcmbstrfie ,![at.

,1

A TRIUNGHIUL

4, Ilu3tratigrofici

!) Medisnele tAA'\,l8/1, ,C= 6cm,Cl = 8crl iatA'e

[CC']

aletriungliulul.4BCin c$raiAt = 4 .m,'

(BC),8'e {CA),C' e @4 $AA'n BB' = {cI.

b)Bisectoarcle IMM',

INN',

[PP'

MN = 4,2 cnl,rn(<.VMP) = 7Oo,n(<MNn

P' e (M|0 ti MM' n NN'= Uj:-

al€ triunghiului , MNP, ir\

ce'.

= 50",larM' e

(Nnt N' (M4,

lugibilor "

voo

folci

d. rici lMini.

<L 011L ori dprini!

. <loui lrtdi",

p.!tN ! rcui6 .rpriduEa.

d! fo@i

,ruu

E dou! l&ri";L

l@ d.,".lm

c)inalimile [,a j,.l'r], iBrar'1.[CrCr'] alelriunghiuluj,.1rBrCr,dacd:

1)lrrr = 4,6crn;m(<trlrCr) - 60';m({lLtrCr) ' 70'; 2)AtRt = 4 cm;m(.<Agrcr) - 90";RrCr .- 3cm,

'3)lrtr

Bie cli

= 3,5cm;ErCr - 5 cm;m(<,i,rrcr) = 110",undeAi e

ci e ABt \t AtAin Bai

- {HJ.

5.Fietdunghiurile:

e)ARC,inc$etAB - 1 cm.rC = 50mm,Cl :0,3 dm; b)A'g'C',lncare:A'8' = 3 cm,B'C' :0,5 dm,C'A'=0,32dm; c\Afip r,in.arct APt = 4 cm,BrCl --40mm,Cr,4 r : 0,4dm:

d)MNP,irtcare:MN = 40mm,/fP - 6 cm,nr'P = 4

din,VP;

3

e)V'v'P'.iircare,l./'\'

5cm,A'P'

0,5 dn1,h,lP' = M'N' :

2

N'P

Rpi

1)Precizalj,dup6caz,in caredilt acestetriunghiurisunt:

a)

Numai doui unghiuri congruenteintle ele,

b)

Toate unghiffite congruenteintre ele.

c)

in caredin triurdiurile demaisusnu exjstdunghiuricongruenteintreele.

2)

Calculaliperimetrultriunghiului,in fiecar€cazin parte.

La exorciliile6-9, juntiflcaf rnspunsuriledate,scriindin caietelevoastrecc propdetdlialetriunghiurilorali folosit.

6. In triunghiul,48C,cu tARl = lA(1ti D e @q:

a) Daci.18AD = 4CAD si DC = 4 cm, calculalilungimeasegmenrului [tD].

Flsteadevirar.6 AD L R(? punctele,

dreapta,4t?

!i C sunt saunu slmt simetricafald de

b) Dac, m({t,4.D) -

23",n(<CAD\ = 21' 120'ti ,C

= 7 cm, calculati

lungnn€alatuni [rC]. EsteadevdrarcI m(</to

= 90o?

c) Dacem(.1R4a) - 70', m({,B-ar) -- 35' !i ta

= 9 cm, calculatilungimea

segmentului [Ar]. Esteade\I\taIcd4ADB = <ADA

d)Dace n(dB,1D) 40", n(<CAD) = 36"239'60", calculati mdsura

Cercctalidaca [tD] = IDL'I ti daci dreapra,lDesteaxnde simetd€

unghi,rlui4r,{.

pcnlrupunrlelca ;i ('.

=]

2

?.ln

rnunghiul ABC

cn

m t<d,.tcr.cercetaridae;.

IABI= IA(1,

De(Rq

ti

mt<BAD)

=

a) Segmentul I,rrl

br Bis.cioaredur'!hrulr,i8,4( esrcrnclus;;nmcdratoarcalarunr lSCl

c) lntr\imca triunghiului ,:l8C corespunzatoarelaturii [tC]

esteirclus in bisccioareaunghiuluir,lC.

se confundi cu

medianatritrngiiolui,,1,&Ccorespunzitoarcaceleialilaruri [Aq.

8, in triunghirl,4E(l cu: <ARC= <./1<:B ni D e (BC).

a) DzcEAB '

6 cm,,4DI

- 35', calculalihngimea taturii

Precizalidacdtriunghiul,{rC dresaunu areo axn

aC $i n({8,4a)

[,4q qi mlsuraunghiuluitlD. desimetde.

bl DacLAA + AC = 24 c6 qi <ADR = {ADC, eelculalilorgimealaturii [,{r]. Ce.cetalidaci<BlD = < CAD l\ lBDl = IDq.

c) Dacl

psrimetrul triunghiutui ,4rC

este de 20 cr& ,C=4cm

ti

tD = 2 cm,@lculaiilungimealdturii [,,!r] ti md$lraunghiuluiIDC

si ct dreaDta,4Deste axtr de simetrie pentru

segmentel€ ABI ti [,4q? Triunghiul ,{rC are cel rhult sau cel putifl o axi de simetlie?

(AR),

AD.RE=

Esteadevdrat

ce m{<.r,{Dl =I.mt<A;O

'2

9.ln tdunshiulABC ctr lABl = lAq, D e

1Al,

<RAD-<CAD,

CFLAB,

(B(), E e

AE=EC,

(cA), F

e

AB=6cm

ti

8D- 3 cm.

a)Calculalip€rimetult.iunghiului,4BC ti m(<rto.

b) Cercetalidacddreptele,4D li tE $untperpendiculatepe drepteletC

|i

rcspectivC,l qi daci CF €steax! de simetrie. hiunghiuhrilrc

srecelmult 6iu celpulin o axi desim€trie?

Triulghiul l"BC

c)Cercetatidscl<,{rC = <ACR ai <ACR= <RAC.

d) Dreptele,{D, ,E ti CF $mt concurentedoui cetedoui in puncte diferite

sausutrtconcurentqtoet€in acelasiDunct?

e)Dreptele,4D,,E ti CI' sunt identicecu medirtoarcl€saucu bisectoarele triungbiului,{RCl fl Cerce'alidaclOD =OE' OF.

g) Exprimarea:ln triunghiul echilateral/tC

segmeDtul Utl

estesimtricul

s€gmentelor Fq

gi [rq

estoiico.nplettr. Qore esteexpriJnareacompletii?

3 PARATELISIV

La exerci{iile l{}-16, justifics{i

rtrspuffiurile date, scriind in caietelc voastrece

proprictdli ale Iigurilor geomearceali folosit.

D.eptr par.lolo

10.s) Scri€$detuilia dr€pt€lorprralel€ 9i axiomslui Euclid.

b) DacL4 € a qia llt

11,lnfiguraI

a){,{as <rr; b) 4A2e<Ba:c) <82= <8d d)m(<,{1)+ n(dr,

ca&€steilustraresglafictrs Nxiomeilui guclid?

{tirn cI dr lldr. cercetatidacn:

= l80';

e)n(<,{,

n(<,{3);m({tr)j

+ tn(<rr) = l80o; D In ipot€zasuplimentartrcdm(<lr) = 24',calculati:

m(<-B3).

12.ln figtrla1,dacl ltim ce:

'

a)<la =

<82,esteadev&8cn 4 ll d22

b) <,{2=

<Ba,esteadeveratcedr lld2?

c)m({,4r) = 27o li m(<8+) = 153',cerce-

Fig. I

rat\ daca 4 l1 d2. d)m(<13) = 48' ti tai dac6,dt ll dz.

m(<Br) = 132',cer€e-

unghludcu laturllerespectlvparalelo

13.Despieunghiurile,{OD li ApPt

{im

c,i AO ll Ap'' BO ll Rpb ION

m(<lO,) = 27'

steopusiscmi&eptei

Cercetatidacd:

[Ol, [OlP €steopostsemidreptei'[OrBr

li

ai rl'(<AptB) = 27":b)m({

c)m({lrorBr)i m({ro,U = 180';d)rn(<,{rorP) = 153';

e)m({ro^7)+rn(Polt

O360"- 2 . m({

= 306";

!or)

+m(<,4rorP) = 180';

4or)- m(<rorv)-m({.r rOrP) = 0'

Sqmamlsurllo.unghlu.llorunultrlungh

14,Ii ,4BCun triurghi,l} e &'

(c intl€B li li P (,4t)-

apar{inaceluialisemiplandeterminatderC

a) Folosind ipotezn Ct

ll ,1r, demonstra{ici

D)'

in

CE ll AR, undeA ti E

triunghiul ,,lrc

suma

mnsuiilorunghiurilortriunghiuluiesteegalacu I 80'.

b)Este&dev6!atcAdacd<ACPa <BCP ti m (4ACE) =

!

m({,{CD).atunci

CPICN

15.Fidlrcull

triunghi.Est€adeviratca:

anmcim(<s) + rn(<C)

a)Dacn,4rL{C,

b)Dac|AB - AC,atuncim(<t) < 90" ti m({ C)< 90"?

c)Dac6,{,

= 90" li m({R) < 90',m(<L) < 90'?

ACl

-L BC li m(<C) = 30",afinciAB =L'

Unghlurlcu laturll. rospoctlv porpendicularc

16.DespreunghiurileMOP !i SOf

;tim

urmntoareletOM IOS, OP I

OT'

IOI interioal,unghiuluiSO4 [Of li [O,4.1 suntsemidrepteopuse,ca li IORti IOS

li m(<MoP) = 35'.Cercetalidacd:

a)m(<SOO = 45';b)m(<ROT) = 145":c)4ROT= <POV;

d)OT L

OP; e, Ov L

OStf)

m(<PO,9) = 55'; g) IOS estebis€ctoarea

unEliului11Ot/.

C COIIORUFNTATRIUNGNIURIIoR

ln exerciliile 17-27,stabild, pontrufiecareexercitiuln parte,dactrper€chile

detdunghiurisutrtcongruente,indicendcazuldeconSruen{q ti ,,respctiv congru€nte"(congnrenlaelementeloromo.loage).

caresult eledentele

f7.ln triunghiulARC,AR = 6 cm. ,c

= i

triunglid Mlr'P,MN = 0,8dm;t4P = 60rnmqim({14

cm li

=:

m({Rt - 40o.iar ir

60'.

lt,ln

tduighiul4rarcr,lrS, = 5 crn,m({81')

it:s

L) = 24'ti m({Cr) = 56'

triudeiiulMrvrPr,frPr = O,O5n, m({14) =:

48{;m(<f,) = 10o".

19.ln tsiringhiul,{rrrc, , A2B2 = 13,4 clo.,B1Q2=8,2ci }i CzA, = 7 ,5 in triunghiulM2lvrPr,MzNz=o,l2 M, MzPz=1,34dm,Pr,l, = 75mm.

20.ln triurghiul,{drca, ,4313 = 7 cm,m(<4t = 34", ti n(<ca) = 68",iarin

triuiuhiul MIX3P!,Mfi

= 7 on, m({M:) = 78' li m (<&)

= 34o.

2l.ln

triunghiulA'B'C', A'B' + A'C' = 32 cm,.perim€tultriungliului

A'B'C' = 40 cn gim({a)

= l6 cmri d?'=

8 cm.

= n(<CJ, iar in triunghiulM?'P', M'N' = M'P' =

22.1ntinngbiulAaBaCa,AaRa = L0cm ti m(<ta) = m(<,4a) = 25o,

tritlnghiulMaNaP,{,M4Ma = M.Pa = 100mmgim(<Mi=

23.ln triunghiull5r5cr, BsCs=12orn"CtAs!,{li

130'.

ti m(<tr) = 56', iarln

hiunghiulM5N5P5,ml<Ms) = 90",llto5 = 1,2d1n ti m(<P6) = 34o.

24,In triuaglriulldoCe , A686 = 9 |jrn,A6C6 = 3 cm 9i 1n({,{6) =! 180",iar

in triunghiulM" "P6. NoPo - 90mr&M6X6 = + .t

,{6P6qiMd,iv6 -" -L r'r'rPd

25.10ri'rlghiulOsL m{< O) -9oo.ol-

16cm li n({D)

8 cm ti rn(d's) = 30',i&rln = 600.

90", iar ln

riunghiul DtB tI. J-D4 DF-

26.tn triunghiulABC,AB = 3 .rn, 8C = 4 cm li m(<rt-

triunghiulMI'P, m({}O + n\<4=

90";MN + MP = 7 cm ti MP= 3 cm.

27,1trtriungbiulUI/T, m(<A

+ m(<D

90'. perimetrulttiungbiului

m(<r) = 90',

- IIVT = 12cfi , UT = 5 cjfir li vT - Ul/ = | cm,lst 1ntriughiul (rM,

KM=5cr\KL=3.fti.

O.PATRULATERE

28.ln patrulaterulcooveiABCDln.rte LAal es,6o diagonald ti:

!) m(<,{) =

b)

70o,m({r) = 120" !i m(<C) = 60",calculalim((D)!

rn({t) = t5dti m({c) = 9Eo,cslculalim(<,4)+ m(<D);

\1

c)ml<ABl)) =

35.,m(<ADBt - 5j., m(<Dra) - 20. ,i n\<(DD.) = j0.,

calcula{im(<iAlD)sim(<tCD)

d)AC

^

RD - loj, ACL Brr,

[BO] = loDl, n(<r7{rR) = 30" $i n(<Crr)

=

60',calcula(im(<r.4D) li n({BCD). Esteadeveratcd ttq

l-.AR?

caAt)-

2

e) {,4 = { C

e) {,4 = {C

ARllDc|liADllBCl

DACoBD={o},

m(<lAa).

alepatrulatenrlui,,1.8(,suntpamlele_

:

= tC,Dl = [rr]? Dar

qim(<B) = m({D) - 130.,calcutalim(<,4).Esreadevdratcd

lAol = tRol = lcol ri m(.{,4DC) = 90.,calculali

CercctalidacaO estemijlocutsegmenrutui tBDl gi dacalaturileopuse

g) lABl = IADI. n(<DAB) = 90.

urghiwi

ale

lj

LDAB = ABCD. Calculalim6-

Cercetali daci,

strnle celorlalte tlei

AC.LBD.

patrularerului ABCD.

29.Foiosind o

proprietate carcateristic5a

pamlelogram€lor rejarivi

la

diagorale,ilustrali grafic paraletogramut MNpe qj diasonal;lelui tM4

(MPnNQ={o}\.

si tNOl

La exerc4iile30-32justificali r:ispunsuriledarescijnd tn cajtetevoasrece

proprietAli aleparalelogranului a1ifolosit.

30.in paralelogramul n A'pO(Mp n nr'q -

a)n4N - 5 cmqi NP = 8 cm.Catc:d,a\it,tN + Np + pe + eM.

b,l YI

tO]) cunoarternj

-

= 5 cm si M/V+ Np + pe

+ eM

t2 cm. carcuraliiunsinea

Irturir [AP].

.

c)m(<MXP) = 40

d)Np

3r.in

,{j8r '

Cdtc\la\jm(<Npe, sim(< pe M,

= 8cm;i PO - 3cm.Catculalilungimilesegmentelor llr'ol ti [Mp].

patrulaterul convex,4rrrcrDr UCt

ti

Dr(1

I

n R\Dt

= {Or}), cuDosqtemctr

A _

l,a D I = lArCrll SrabilirrdacapuncleteBr

Descoperitialtedouapuncae simetricefatedcOr

8)

-

ll D (

cm. Lsleadevararce 4,D, I B.(

,ir n

si ce

sunr,rmerncciuqra.p,"$ut O,.

32-FieAR(n

unparalelogram t{.{Cldiagonata)de.cnrrur,|'r d o drcapra

ri

IE]} d n

CD :

{FL

d 6

AC' -

tG},

F, C, ll suntsimetricefa{adeO. F] sunrsimcrflcefaladeO" Ccrcelali

care-conlinepunctulO. Da.r,d a AB =

d n D,4 : {14, stabilili caredinhepuncteler,

[(

dacdscgmenrele [,4t4>i[( 6l sunrsimerricetalade (r.

Esreadevirarr:,4regm€nlele [4Fl

,

-

I

9lr,].rr].-].-ii.!:

33.Folosind o

proprietate carcalcristici a

!i

dreptunghiudl.trielativ|

diagonalelc lui

IM4

la

ti

diagonale,ilustrali grafic dreptunghiul t0/Pg lNQl (MP n NQ - \oj).

34,Scrictipropriet4ilecomuneparalelogramelor li

proprietatecomuri patrularerelorconvcxe li dreptunghiutilo{.

dreptunghiurilor.Scrielio

La exerciliile35-37 justifica{irtrspunsuriledate,scdindin caietelevoastrece proprietili alcdrepiunghiuluiali folosit

35.ln dreprunghiulM,vPq (t/P n NO:

a)MN -

{o}) curoaqtem:

1 cm !i NP = 3 cm. Este adevirat ci perimetml dreptunghtului "

cu

20

cm?

Cercetali dacd

m(<l(rM')+m(

'"p)

MffPg

-l]l.(4MNP)+rr'(<PQIO.

este egal

b) MP - 5 crn. Calculali MP + N0. Esteadeveratc, OLI + ON - 5 cm'l c) m(<ONP) = 20o.Calculalim(<pMP). Esteadevaratcdm('{N0P) = 70o? 36.in patrulaterulconvex,4rBrCrDrpunclul (]r estei elsecliadiagonalelot

ta,c,lti tB,D,l.

a)Dacnrn(<Or.41tr) = m(<o1R /t\

- m(4o(Qr)

ti lrDL ll,rar'€al la{

'n(4A@Pl).

b)Dacn a,Dt ll B\ct,

,.1r81 llDrcr,

qi

orar = Llrcr.

calcutali

m(< ,4rDrCl).Esteadeveratca [,4rCr] = ItrDll? 37.Fie,1tCD un dreptunghi({,4q diagonah)decentruO !i d o drcapttcar€ con{inepunctulO. a, Daci d o AB = |Ej, tl o RC - {G}, d n c-D - {r}, Si .1n,4D = {ff}, stabili{icaredin punctele,', F, G,l' suntsimetricefaF dc 0. bt D^cZ.dllAB, care dintre lafurile dr€ptunghiuluisunt simetricefaie de dreaptad?

c, Dz.a dIAB, dr€aptad?

care dintre latuil drcplunghiulujsunt simelricefatt de

3$.Folosindo proprietaiecaiacleridicaa romburilorrelaiiv;lla diagonale,

ilustraligreficrombullrCD cudiagonalelclui l,4 q fi [BD] (,{Cn tD = {O}).

30.Scrie{iproprietdlilecomunepsralelogramelor ti romburilor'

La exerciliile40-41juttificali rtspunsurilcdaie,scriindir caietelevoaste ce proprietdli ale rombului ali folosit.

:I

I

rl il

]J

.t

40.ln rcmbnlABCD(AL'n r.D = {(,)}) cunoalrem:

6)1, - 7crn.Calculaliperimetrul rombului.

,

29o. ol',l\.o-Bjlr)- catcralin((o,{r), n(<rcrD) ti m(<,{r.).cercetali

dacdm(<COD) - 90. ti rn(<lDa) = 140".

,

c) [,4r]: [rD]. Calcutalim({r.rD), m({,aDq

d)M

firr|(4CBD).

e (AE),N e (rC) li cnpuctele t/, O,lr'suntcoliniare. Demonstralictr

ti M suDrsimerricefali de (). (Ceicetali qi situaliile lncateM=A

.on'{ex MNpe, ln

care [1r'9i este o diasoate li

punct€lc -tt

sauM= B).

41.1n pstrulatefl.

Ng n MP = {O}, cunoatr€m:

a) lt,tN = NP = PQ= eM =I cm.Cercelsjidac6M

b)MN llQP,NPllMeti

c) trtN ll8P,lMMelepl

llCp.

rn(<MO,U - 90o.stabili{idac! tM l = pr'pl

gi4NMo z <eMo.Demonstrali cr [MtI = [n-{O].

JrAr rr.r r!i

42.Foldind o

pmprierate caracteristicia pdtrat€lor relativ!

la diagonale,

iluirali graficpdtrarut,lrCD gidiagonatetelui U q qi lBDl@C n BD = {O}).

43. EDumeraliproprietilile

comunedreptunghiudlor li

proprietale

comubepatrulaterelor

pAftatelor . Scrieli o

convexe,paralelogramelor

li pdtratelor.

La cxerciliile44-46justificali rispunsuriledate,scriindin caietelevoastrece

b)(Jt

I

{O}) cunoalleh:

cm. Calculali,-{C.Este adevdrat

ci

m({rOC)

=

+

90o ti

proprietdli .le pdftatetor alj folosit. 44.1np{trst\rl ABCD(ACn ,,rJ =

a)18 = 3 crn.CalculaliAB + BC+ CD L DA. Este adevdratcAm(<lrq + rn(<Ctl) = 180'? =

m(<tco) = 45'?

c) OE ll AD (E e (DC)1.C.lctl,la\ioE, dacd,4D = 3 cn1.Esreadeveratci Ot

estemedialoareascgmentuluj [,44]?

45,ln pamlaterul convex,rrrrcrrt

punctul

Or est€intersecliadiagonalelor

180o,m(<lrtrcr) =

Esre adev6(stci

llrCrl ti lrrDr]. a)Dace/rrr ll DrCr, 90' si m({trcr.{r)

=

=

lD€i=tD/ir

m(<Ap1C) + m({rrCrDr) =

45',

calcula{im(<ApBi.

I

BtDb odt

=

op1

= O1D1 li lrrr

m(<rrCrDt).tsteadevlr.r€! -b)-D_""1-l,cr [,4rrr] = ltrCr]?

ll ,rcr,

calculali

ARCDun ptlt ([.{Cl diagonah)de centruO li d o dreapttrcare

.46.Fi.

conloepmctult).

s) Dacn.t X AB \i d It BC, nota{icu M. N, P, O intors€cliiledrepteid respectiv

cnAR.BC, CD, DA. C^redintreacesle Punctc suntsimetricefalndeO?

b)

DacA [tD]

c

4

cercetalidaciL LABI qi UDI

sunl rcspectivsimetricele

segmenlelor [CR] li [CD] fala de d Careestesirnetricul lui B fal, ded?

c) Dacnd li .{R,esteadevdrstcd [.4 B] estesimetricullui [Dal fa{eded?

d)Daci

/

-1 ,18, cnre sunt simetricelcsegmentelor [,aO] !i

[DO] faql de

dreaDlad?Dar simetriculNnctului d fa{i ded?

-l?l-l]]:.j

47.Folosind pmprielatea caracleristicAa

hapezului isosc€l relativa la

diagonale, ilus(raji grafic trap€zul isoscel lrCD

lRDl@c o RD= lolr.

$i

diagonal€le [,1q

!i

,18.Scrielipropri€ulilecomune:

a)patrulaterlorcorvexe $i trapeielor;b)paralelogramelorsilrapezelor- La exerciliile49-50 justiicali rrspunsuriledate,scnindin caietelevoastre caredintreproprietdlilerapezelorat'ifolosit

49,in trapezulisosccllBa'D,i1\c^reACn RD - IO]' cunoattcm:

AB'D(

-3cm\iAlr-f ')

aC

+cm.Calcut^\tAB8t '(D

ttA

b),{O = I cm ti 8(] = 3 cm.Calculalila+

c)ft({/)ra)

50.ln patrulat€rulconvexAP{:t^,in.arc A)Cln arDr - {Or}, cunoaqlem:

RD

15' !i m(4BADI -' 120".C^lcnls\im({CD'a) !i rn({,aCr).

ll BtCbm1AtBrCr) = m({,r( r8r) = 40' qiD,C, = 4 cm Cralculali

lungimeasegmenrului

^t,ap)

l'trr'l

b),4rrr ll BrCr,OP1 - OIC'

.egmrnrrlui [4rC,].

6 cm li OrDr - 2 cm.Calculalilungimea

.) A|D\ 11 B:CJ,BtDtI

D(\

ri AP\

-

DCFL

B\Cr Esteadeviratcd

[,1r(]rl = [DjBr]? Calculalim{dDrtrq) 9i m(<R,Crri).

t

r\ri:

-r.,r.i

j

j

j.

;. Jrr,-i,ii

ll

Jii),"7

l-a exerciliilc5r-55 justilicaji rEspunsuriledate,scdindin caiet€levoastrece proprierdlialetriunghiurilorsauhpez€lor ati folos;l

51.Fie/BC un tliunghiasculitunghic,D. !, .irnijloacelelaturilor(D € (lr)'

E e (R(), F e (,,1()) li ,4r,,,1,picioareleindllimii, respectivbisectosreidin,l

ale

ll

acestuitriunghi.Notem ,4,4rn DF -

Cerceraliilacn.

|pj,

AA7 ^

DF. = {R}.

AE .

DF

-

{s}.

atDFltR(, h) tDr-l: trfl: tt FE ll AB:dt DE - l-.A(,etLAp1 = lPAtl;

l)

trnl

= tn,-{rl; g) Patrulaterul,4DfF esteparatetogranl;h) tp.tl

= lsrrl;

2'

52.Prcsupunemcdtriunghiul,{rC dinexerciliul5t esteisorcel({t Cercetalidacei.

a)P = R = S (puncteidentice);b) p e (A E)i c) lE 'L DF; d) patmlaterul
,{./lEFesteromb-

= .iO.

53.Fresupuncmcl

tdunghiul ItC

din exerctiul St

dreprunghic 0n(<,4) - 90o).Cerceta!dace:

este isoscel li

4lDrt

= UEI; b) DF I AE; a)AE =L.BC: d) punctul "! esreegaldcpirtar

faii d€punctele,,t,

D,t, F; e)paFularerul

,4Dtf estepitrat.

54.FieABCDw

vzpezkt carcAD ll BC, {r.DI esteo diagoaln, IAI.I este

= 6 cm ti 8C-

!i

8 cm.NornmtF a BD = {p} !i

cJ pn .

[M,{

!i

I cm.

=

tR4)

in

liniemijlocie(-e€ (AB)),AD

,Fn

Cl = {R}. Cerc€talidaci:

atLFllAD:btEr .7cm:c|tp .Rr- J cm:d) pR ll s( :

s5. FieMi{PR un trapezisosc€l(MR ll Np, [XRl diagomli

@reMR - 6 cm.ParalelaprinM la RP

intr-unpunct.l careapa4inebazei ltr'p]. Calculalilungirnealinieirnijlocii ttfj

paralelaprinR la MN seintersecteaze

a

h PROBIEMI:

dacainal{imeadjn ,, pe C, este

congruengcuceadin,4petC, atuncipa.alelogranulestcromb.

57,intr-unpatrulater convexdiagonalelesuntqi biscctoare. precizali natura lui (cucepatrulateravemde-aface).

56.Da.aARCDcs.eun paralelogram li

58.Pelatudle

tABl, lBq,

rcAl ai€unui triunghiluamrespecrivpunctele

C',,r', r'. DemoDstra{ic, perimerrul rdunghiului.{8C estemaimaredecetcelal

triunghiului,.{?'C'.

. 59.in triunghiul,4RCunghiurilet

fi C au respectjv70. li 60".Fie ttt,l,

[CC'] inAllnni !i IBD bisectoare.Snsedeterminemisuri]eunghiudtortriunghiuli

formatded.€pleleBa',CC',rD.

60.FieABCDun phtrarqi puncteleM, N, p, e respectiv te [t(.'], [CD],[Dl], astfelincatMPI (lN. DemonsEa\icL IM q = lex}.

laturil€ [,4r],

I

61.in riuaghiul O,r, din figura 2 segm€ntele

suntcongruente.Sesedemonstreze

tlq.

ce unghiurile01, 02, 01f.\

iDtreele,

tCDl, tDtl

pot fi toste congruente

62.Dandu-sepatrupuncteM, rV,P, C, desenali

p.in fiecarc din ele c6te o dreapti asif€l incet ele s!

detemineunpetrat-

63.FieB, Cpunctefixe. Se ttie cdlndltineadin ,4 a triMghiulni ARC are 2 cm. Care este locul Seomet.ic al punctului?41

Fig 2

64.Sedetriunghjulisos.elARC(LAR]= lACl),

fie [,r]4

indllirneadin I

!i

P un punct oarecare

pebaza [rc]l;

in Mli M StrsearatecI:

perpendicularain P pebazdintersecteazidreptele,4t $i lC respctiv

a)Triunghiul,4MNesreisoscel.

I

h) AH =r.(MP + NP).Sesededucideaicict sumatlp + N? esreconstanta

cendP parcurgesegmentul [8a1.

c) Careestelocul geometrical mijlocului

sesmentului [MAl?

65.Triunghiul ,4tC

IARI = lAq

qi unghiulI

este isoscel cu cu mdsurade 1000.

D

,,Prelungim"latura [,4r] cu segmentul [BD] astfel incat [,4D] = [tq. Sc cere mlsu.a unghiului ,.1DC.(Indicalie: se compleleaze lrapeznlisosccl,4CED,undeDE ll AC.) A

66.i

irte.iorul pdratuluiIBCD seia un

puncr6 ast{elincArtrruntshiul,{8f e€hilateral(fig. 3).

sn fie

a) Si sederDonshezec, triungliul tCD estcisoscel.

b) Sdsedeterminenesurileunghiu.ilor,4tD giCDt.

.l

,|

I
I

,t

ii

I

l.eERCUL

$ 1 CERCIJL.DEFlNll',ll

D efi ni{j

e. Dacdsc di un punctfix O

!i

un numi! pozitiv r li considern'rn

toatepnnctelecaresegis€scla distanla/ dc punct l (), muliimeaaceitorpuncteo

vom numi.€/c decentruO $i derazi / li putems-ondim e (O,r). Dcfiniliaccrculuio mdiputernformulasi astfel:

!r

qr*r'lit

rfff

in.rtl

gi;o|nctri.

lrl pun.ltl,"

fgll

litptrlll!c

dc un

I'u,rfi

l:\.

r

nir

r.

n

.

Distanladla centr la un puncaal cerculuisenwne$e/az.i Uneori Prin rdzd

selnlelcge ti segnentulcareunestecenrul O cu lxr punct,'l al cercului ln figura 4. a estedesenaluncercdecentr o $l de raz OA (OA = r)-

punctelecaresunl falii de

G^

o'<'

0tt'

Toare

."nm,l cerculuila distanlemai mrcr

decat raza alcituiesc rrreriorul cerctr

.12i.

puncidin inleriorulcercului (d/ < Deci, centnrl unui cerc aparline inte- ').

riorului cercului 9i nu cercului Toale punctele care sunt fa{q

de centrul cercului la

Puncnrl/ din figura4. l, esteun

distanle rnai

mari decat raza.alcituiesc exleriorul punctdin €xteriorulcercului(Ot >,").

c?rc1tlui- P$ncr\tl ,' din figura 4, ., este un

l,:orrrii.

r. fc stru'lrri rinirl.

D'tr, ir{,i prncte qun! t$coliri.rc

ri{n.i

flc dcl.rnint

un

prin

trei punct€necoliniare ,,t!ece" un ce.c li 2) ci acestcercesteunic (in

mai existi incii un slt cerc,diferit de primr,l, care si,,treace" prin ac€leatitrei punclenecoliniarc).

Aceastitoremi,pecarenu o vom demonstra,afirmedoudlucrurii l)re

sensul.a nu

I

:"r.,r?lii

l4

I.

i

.

tr!,nri tcr'rufr

ru ir?r.thri

df

xldoil{i

t,

nIm.

ectr.

v

!.r'llirr

n,edxr,

rll/a

|rrrnr,'r''i

'r

I

l)c1!niir(

s 2.coARoA

\agu(nrltl cr {aprl.l.

in drut

punct! nt( unfli cer( se

.unr(slf roardd (pentrua(el cerc.).in figura 5, segmentul FRI esteo coardi iD

(]{r$rdr cnrcrorrin( ti ftntr

lcrr(uloi rr rt|jtrr.{rcdianrctt.u.iarcapetele

diamelrului se nurnescpuncte dirmetnl

s€gmentul l,+r'il

opuse (in acel cerc). in

esteun diametruin cercul de centru O (O e (M]9\.

figura'6,

ledIcr)ir

L

rriui {tir(it 2 r' (r fii

trsiDrf.r(flfi!orr1h(!n

d razacercului)-

roniincff

tf

t(!fcrtui r\t! njri

ti OA = OR = r (f15.7), lungimealaturii [,{r] estemai micl d€catsumalungimilor celodaltedout:

Demonstralia. ln triunghiul AOB, c*e

zre varful O ln centrul cercului

AR<OA+OB.

ClumOA = OB - r, rc2.t1$cdAR < r + r sanAB < 2

'

q.€.d.

Obseftayie. Cttm OB = OC (ca razeln cerc), rezult^ cE rcls\ie AR < OA + OB

maiposlafi scfiselt

,.{, <lC,

< OA + OC.O)m A, O, C suntpunctecoliniare,putem scrie

deulldeputemfomula:

I eorcun

l

lr-urr (cr(. dirnrrtrrl oster!8 drsirnar(dinlrcLo,rr(tr.

$ 3. UNGHI LA CENTRU

l).linr1r

l.rnrnglti (u rjirfrl in rtn,,irt

,'rui .!rc

sr nuntr\rr_ n{li

cer€ulrespecriv).

!i

.i.ujf,

ipeotrU

'

ln figura8 estedesenatun unghilacentru.iat

in figura 7 unghiurile lot la centnl-

ti tOC

" Cuvirlul ,,cos<g" vine din linbr bri.t;

sunt unghiui

.rddc

= 6adn.

stMa.

Fig,E

l5

)

ri

I

t.

,^i. it

r

,

.

":ii;i:

D efi niti i. Dact., nit suntdounpunctedistinctealeunri cerccu centrul

ln O,atunciintersectiaacestuicerccuinteriorulunghiuluila centru,{Or' reuniti cu

,48 (fig- 9) Purctele,{ qiB ^oteazd

senjJjJ'esc.apetel.

punctele,4qi ,, senumcl|trara

|i

arcltlui (sauertrenitdlile

micAR

se

arculuil.

Mullimea punclelor din exteriorul ungliului la centr\tAOB care apa4in

8. le nurneltedrcttlnate 4B Pcnrunolareaunui

cercului.reunilacu pun(re'c,4 l

arcmareestenevoiesdfolosimincdun puncl al arcului,diforit de capelelelui' de cxempluM (fig- l0)t in aoestcaznotaliaarcnluimare,{, este,4M8.

Reuniuncapunctelorunui arcmic cu celealeunui arcmarecu acelea;icapete stecercul din carefac partecele doui arcede cerc.

Fig. 9

Punctelel.

Dace

-8

aleunui cercsuntcxlremitalialetpentruarcul,{8 cat !i pentru

iar

coarda [,4r]. Sespunein acestcazcA,,arcul .4, est€sublntinsd€coaida !{,1"'

,.coada[,4,8] subln{indearcullt'.

cele douA capeteale unui arc de cerc sunt extr€mig{ile unui diametru.

alun€iarcnidece{csenumeQtes€micel

Deci diametrul,,subintinde" un semicerc

in figura I I estedesenatsemicerculMPd. Oricarediametru dcrerminair cercdoui scmiccrcuri

lntr-un cerc cr centrul in O, intre arcul de cerc ,'{,

li

unghiulla centru,'1O,existeo saransdlegiture.Se spunectr

unghtut la cenna AOB .letetnina pe cer( arcul AB; dc ascmenca,se spunecd d/c,r/ AB corcspnt.le unghiul i la .dntruAOR.

i,,

;,lt !liri.rr| i.r' il ;\.fl/; i.ri cir l-:-

Arcele de cerc Dot fi mdsurate'.

Ca lmiaatede mesurdpenhu arce se

consideriiu[ anumitalc, umit ,,a{cul de un grad",carcco.espundeunui unghila

centr'ucu mdsurade un grad.

l6

' Cuvniiul,,ar., 'vin

din lihba latincn:,,sl

D el j n i I Ie. Mesuraunur/rc rnic 48,orncerculde ce,rrru (r. c.(nrimatarin

!rJdedearcc".csree8alecu

mAsLraunEhiulurtdcenrru4UBe\primar6in

gradc

dcunghi" !i senoteazlm(18)- Mtrsuraarculuimarelr, din cerculdecenirua),cxprimariin

esteegalAcu diferenladintre360. ti mesuraungniuluilacent.u,4O, (xprima6in

.,gradedeunghi"). Din celedemai susrezulti cemdsuraunursemtcer€csledc 180.,iar un cerc

,,intre€!"a.e360'.

,,gradede arc ,

Ohserydlie: Filnd

dat

mai

multe

cercuri

concentrjcecu centrulin O de r^zc 04.

etc. 9i un unghi la cenlru ,4O8 (fig. l2), !e consrard

ci acest unghi determintr pe

arcelemicj de cercApb ,4zBb1rr1,

. Aoe3tearce,

.o.espunzendaceluiasiunghi la centru, au masudle

egale:

ccrcurile concentrice

O/12,OAr

t1rU

R \ -

m | 4 $ rt .

m {4.4,)

lija

r)

Trebuiesi nu seconfirnd€ ,,misuraunui arcde cerc,,(care esteexrrirnati in

lungimeaunuiarcdccerc rcareesrc,.\trinrat,in unir.6lrdc lLrnfne).in

:'adc, cu

cdlu un,,rccrcunconcenlrice.dccla!iungh;Ia (entru delcrninape ,cr(urilc

respecrvearcedccerccareaurceeasimesurddarlunSimjdiferitc.

i)i. ,{.far' .:

Lrrlt';r:i.r1:-

D e fi n i li e.DouAsaumai multc arcealeaceluiasicercsauficand partedin iercrrllcongruentesenumescarcecongtaentedeci auaceeasjmdsuri.

Faptulci arcclel,

si iN

:,

:.,

r,,.,.

s,rnt.ongro"nrese "". ie:n

= fri

,!i, ,ilrcetecongruenrcsunt snbinlinscde coarde

Vom face demonstraliapentru arce congruentedin acela;i cerc. in cazul

a.celordin cercuricongruente,demonstraliasel

e la fel.

Fi€,in cerculde centrud (fig. l3), arcelecongruentc

1R lj CD (AB = CD). Codorm dcfinitieimdsufiiunui arcde .erc! arcelor congruentele corespundunghiuri la centnl

'

r

<AOR= <CoD (l)

Cum 4t,

CO ' I

l)t

It BO

Dn

/ t;,. rc,/utrd.di; (LUL). Ca urmare,

rl, (2) si (3), c6. LAOR=LCOD

Bl= tC D).

a

D.tuc'

eu e unur ungnr!e 'rrolo-\om Interea.un nrnrr

nr,n Crcdpl.d.dape*Ji!,.Et,J

1eetad,lpdpDEh,

plnn;$6unul

t7

i.i,r.,,J.r

r,rfrj,r,.r.,.

In if.lrr,

('t

\r"

ii

f(t(rr'i

(ori.rr,!(trlt. lr

coxrdr corqructrl(forriprrnrtaffr fdrrqrt'inl( (coardelecongruentesubirlind

Pentrud€monstareaacesteiteoremesefoloselt€a1treil@cazdeconguenlda

triunghiurilor oa.ecare(LUL). Cate do a dintre laturi sunt congruente ca raze ln

acelati cerc

rezdin ce;nghiurile

c.ntsruenle.rczultacii li arcc)edcccrccelc corespundsuntcongrucnte

li cele ,de a treia" laturi sunt coardele congruentedin ipotezi. De aici

centru fiind

la

centru srmt congruefie. Unghiurile la

Cdle!ateoremealecerordemonslratiisuntsimple:

!.rf

l, i'ir,r.r

l\rr(,r(li!{rtrrt!di!i!rltsl

rtrr{riLfr. ltcrttonf{l:l ,rr'.luinsi

!r irin

il{letlf.

(Diametrulperyendiculupe o coatdaesaemcdiatoarea

coaftlcirespective ) Demonstralia.TriunghiulO,{t (fig. 14)esieisoscel

(IOAI= [oBtr - .a rnz.in cerc),iat dieapxad. careconline

vnrful O ti

d n,4t =

este li m€diatoare([,4D]= [Dr]).

esteperpendiculartpe bszaAB (.d I

AB'

{D}),

esteinnl(imeacorespuEtoarebazeiqideci

q.c.d.

Cum lntr-un triunghi isosc€llnel{mea corespunzn-

\

toarebazeiest€ ti

ce <AOC = <BOC Dar ac€steasuntniqteungburi la cenru,iar congruenlalor inplicd fi congruenlaarrcelolde

i7 = al. er a".on.tol astfel fi urmlloarcatcorema

bisectoareaunghiuluid€la varf,rezulta

Fi8 l4

cercce le corespund:

r.-.i

.,:,, r llrrririn(iirrh,'!rr't!fl,Ltlh.rrli!rtlafItn.r':rrrlrtrx(Llrir)i

.tr.,:1{

r.:i

rl

(lrtrrrni,ra. l{

tifri

'lan.tft.lt

!ubii}!irrr,. df

frrr(ln.

!'Lt

l,,,rfri.1

i

i{rf

snr irr tf'rt'ri

rongrn(rtt.

seama ci

dtc!

ilouii cr,,rd!

^t+tA)i

rl.

a fost,

tsrr fongrxl'r1f. ,rnnfi

Demonstrslia

congfteirte

11ttllfs'ri {|| l:lr lr(r' dL ffnlfn

de fapt,

{Xcua,

lalurilor

ri rcript o('

ilr

lirand omoloage sunt li ele congruente.

douE triunghiuri

inAl(imile

corespunzitoare

l.,.rf

l.i

loxle

,,(1,

,.

,,'iri

,,.,r

r.i,., dr,rn'r".

Jffirf

! r/N r!',:r.lu,.

frrrflclt

r'' (ri\'iIr.

trrr(i

'nr;

!ig.l5

Dcnonsttalie.fie a un punc(ce apar line coardei tlrl (fig. 15). Cel putin unul dinfre unghiurileOCA li. OCB nu esteunghi asculit.Fie (fir6 a miclora geneialitatea) unghiut OC', unghi dr€pt sau unghi obtuz ln triunghiul OBC unghiului mei mare (<OCB)i se opunelatummai mare([OA]). DeaioC <oB - r.

t8

r, i

potrTltlF-

RtitArivl"I

Ar.ti

i\J[:rnRt:ptE

F,4-rA tr[

Afirmim cAnumaiurul din umitoarele cazuripoatcavealoc:

O drcaptipoateavea.cuun cerc,llc

'

'. ,

'

'

fic:

l

uN cERdl

fie '

.

'

.Pentrua demonstraaceasia,lrebuiesi ardtenrin prealabilc6:

It O dreaptdnupoateaveadai multde doudpuncte.listinctecomunecu ttn

Presupunem, pdn absurd,ci o dreaptAar aveatreipunctecomunecu un cerc,

Fie O cenhul cercului ti,.t, B, C celetrei punctedistinctecoliniBre,carear

apa4ine li cercului(fie, depilde,, tntre,4 li Cl (fi8.

16).

Ducembisectoarele IOM e unghiulrLi,AOR Ei ION a unghiului,OC'. Atunci

tilunghiurile,4OB li OtC ar fi isosc€le,iarbisectoareleunghiuilor de la varfirriar

fi perpendicularepe,rR, respctivpe ,C;

insemnaci din puncrulf, amoblinutdoudperpendicularedistinct€peuna li aceeali dreapttr,ceeace esteabsurd, !i d€citeoremaa fost demonstrati.

deci p9 draptad(,{r:

RC = q.

At

2) Existddrcptecareau doudpunctecomtnecu wl cerc.

Afirmaliasedemonstreaztrimediat.Fie,4 !i B doui punctedislincteale unui cerc.Considerimdreapta,4, determinatlde aceNt€puncte.Ac€astddreaptdnu

poateavea,arjacum am aritat inainte,lnce un punctcomuncu €ercul!AfiffMtia

esteastiel demonstrali.

rr,.

'.

tlr,l

.ilr1!L.,irLi.,L,.ri,|'Ir.Ir,,i,rrr,r.,irrL'!

(perrtru c€rculr€sp€ctL1 ).

l) I rr1r.,),

\ , llrrLir]irtr,r.1. ,lrri)1. ,rrii ,r' , r i, . l,rlnctulcomunal uneilangcntecu cerculsenumeftepuncidc tangcnli. Pentrua dovedicA cxistaastfelde drepte,si lulm un punct,4 al ccrcului de centruo. Duemin ,4 o perpendicularlit pe tuzs lOAl. Afiflndm cn oricare punctal drepteit, dileit de A, esteexteriorccrcului.Fie T e t, 1 + A (frA. l'/1. TriunghiulO,4I estedreptunghicin l, ti fiindcdOT esteipotenu'zi',OT > OA = r. DecipuDctulI esteexteriorcercului.Exisle,deci,dreptetangentela cerc(careau un singurpunctcomuncu cercul).O datecu demonstraleaexistenjeitangenteiam

t

t9

-\

dem,)nstrat implicit

ca

,:i,i:.i

i.,

,',,

,,, , ,,. ,

j

I

.

!

!.i, .r

i,!

,i/.'

i,,

rr ,i(!r,,1 1rr

SddeEonstrimacum li recip.oca:

r,*

|! r'!rrirl r: rtnnfi

tlr

,

;

ln

r,rr

!lrrri r ) /

iil r,;a' !i,::liir

d'i r.,i!i'r

1,rsi r/

rrnx.t'r,r \r

fn.

lr-r t)frLl,.:(l!fn t)L ;rl1.rrl.:riatr!i ,rli.

ir

D€monstra{ia o

vonr

este tangend in l'

dar cA

face lrin

reducere la

absurd. Presupmenr ca SI

u ar fi perpendiculard pe rsza Of

(fig. l8). Atunci ar

Iig.18

exislstotuqio p€rpendicularidin O peSf. FieOP aceastdperpendiculafi(P € SO.

DacdpedreapteSI amconsiderau! punct 0 (P intre Z ti 0), astfelca lfq

s-arobtinedout triunghiuddreptunghice(AOPlli

fi crngrueltepentu cA [OP] estecatcli comune Si[P?l = [P0] (prin construclie) li

decj tO4 = topl- Ar rcznltact pulctd q

pe cerc.Deci ci tangenta.lI sr aveadouApunclecomun€cu cercul,ceeaoe est€

imposibil.

,

= [Pq],

AOPQ). Acestetriurghiuri ar

depetang€ntaSIla cerc,s-argesi !i el

seanrad€ faptul

c, lir triunghiul dreptunghicOPI

OP < Of

ipoaentza-rszi), Ar insemDaci tangenta ar avea un punct in interiorul cercului,

La aceasti concluzie putem ajungc !i mai repede,

=.

{inend

(catetr€stemai ,,mic6" decat

Fig.19

ceeaceesteiDrposibil,

4) Sn srltim, in fine, ce existd ti drepteexterioarecercului(carcnuauniciun plmctcomuncucercul). Fied (O,/) (uncercdecenlruO !i de

razl /) qi un punctP aslfelincetOP > / (adicaP exteriorcercului).Ducemin P o perpendicular6d pe OP (ftg. l9). Oricare

u fr T e

tenruaestemai,,mare"dc€etcateta).D€ci,

oricapunctal drept€i/ esteexteriorcercului

e (O, r) 9i d.cl dr€aptad esteextedoad cercului.

d (T + P\, avemOT > oP (ipo-

20

s 8.UNGHrINSCRTSiN C€RC

l)e/i iIie. Senumeltou ghiirricrisir.erc 'rnghiul cu ierfulpcciircsi cnr€are ca laturi douli coerde.

ln figuro 20 sunt des€natetrei unghiud lnscrfu;

li <Rs4.

^6,6

YJ

YJ

Iig. 20

.

ir1 cerc(<ARC, <MNP

]\lAruraunui unghi cu varlul p! r!r.'rnre

rirtrii \(crnta iar (caltrlt0larut'rti t\!' JdmatBt( din ii:i.ur{

.U0.in\inlreltt(ril( {otC.

Demonstralia.lnfigura21.a. uoghiul,{i'Scsreununghitbrmardesecanrs IU ti teagcttr fS. Ducemdin.O,qentrulccrcului,perpendicularaOOpe coardat.{ (fig. 21,6), careintersocteezdcercrdlo P (OP - razt).

7r,/,,r,,1.

ln triuBhiul

isoscel ,{Of,

fuflliln€n O0 corcsFuiztrtoarcbazei ests si

bisectoarrrungbillluite ls atuf (<AO1), decin(<POO =L.tu(<AO'I). Dar

unghiudlePOf {i ,{/S

(OT L TS - raza ln punctul de tangenfi estc perpendicdari pe |sngnti;

OPI L,l - princonstrucliet.Decim({,{I$ =!.n\<AOTl. Curnungbiut,Of

sunt congrumle.avind lsrurile respecrivperpendiculare

Fig-2t

Fis.22

€steun rmghila cenlru,ior r isurasaeste€gal[cu mdsuI&arculuide ce{ccuprios

iotrelatwilcsalc,avem li m(<,{f$ = -

m(,4P?).

/,,or rrj,

ltnsuiaonuiurghiurs(riliri ."." .r," 1"tnal",, ,,tr lllf;i;l;

,, ftrluidcccrcc$prinsinlrcl{turil€6rk'.

l

Denonstralia.Fie{,.{P, u! utrghiinscrisin cerc(fig. 22).Ducemrangenra

PSla .erc. UnghiullPt

aparcacumcadiferenlda utlghiuiilor EPB

Sp,4,mlsura

2l

lui

fiind

nlt4/PB) =!

deri dgal5 cu dif€renF ,misurilor semiarcelorP,rt

1ll6i

.

ti

PA,

de.i

Aplicrlii:

I . Ungbiudcuterfurile in interiorulsauin extedorulunuicerc.

D eli ni ( i e.Ua unghi.l clrul vlrf steu! putrctdif,Int€dorulunuic€rc' {ltul declt centrulcerclllui,se numelteunghitu vlrf[l in lnte.lornl scelul cerc. in figura 2l unghiul ,4P, esteun unghi cu verhrl ln interiorul cerculuid€ cenrru () Qi der8ziOl.

hterlorul cercululeste

egali cu r€ml3umf,misurilor or4elor cllprlnre lntre latuallc unghlulul !l prclunglrilclriurilorlui.

Teorena:

Mlsura uDui u4ghl cu vlrful

l!

Denonstra$a.Eie Vq

$i WD! doutrco&tdeqi {,4P,

u!

unghi cu varit c[.unghiul ,{P,

ln intorio.d unui cerc(fig. 23). Ducemcoardo [,{D]

esteun unghi cxtgrior triunghiului PAD, de.i 8e misura egaltrcu 8um! m6su.

constltid

E

B

.rilor unghiurilor PID

PD7 Gnte-

noarc8i neadhcentecu el). carc'unt unglxun rDscnscm cerc lI oecr au calrtruri jumIt6$ alemisunlor.arcelor mici CD ti ,4r. Putom d€ci scric

ti

m(<lPar =I

'

2'

In(eD) +d(;;)1.

fr8 )l

q 9.o.

Punct dln extedorulunui

'rerc, hr lat{rlle lui sutrtieclnte sru tetrgente(sru o 3ecrnti li o tangentd)se

nume$eunghicu vorfuli!| ext orol tcelul cerc.lnfiguro24suntdesenatetlei unghiuricuvArfulln exteriorulc€rcului(.{rMD, < f NC $ < 4Pfr.

De

[ini

I

ie. Un unghial clrui vorf €steun

Fi8.24

Teorena.

Misurs unui unghl .u vfuful i[

ert€riorulc€rcoluie3t€

lor rrcclorcuPrhse

i cgsll cu.irmtrtrtedlr yelosrea ablolutd. dlferctrleimliu intrekturtlelui.

DentotLrtmlia.q ln c.zul celd amb€lelxturi suDtsecanie.

'r7

un unghicu varful in exteriorulcerculuiOr .,\icu larurilesecanlc

Liig. 25,a). Duc€mcoarda [8D] ti conslatdmcAunghiul,{8, cstcun unghiexrrior

lriunghiului Prr.

mesurilor.4r, !i arP (n( APD) - m(<ARD, m(rDO). Ambeleurshiuri din

tric

,1P,

Mnsura uDghiului APD poate fi

exprimati ca diferenti a

-cmbruldoisuntunghruninrcrisein cerc,deci:

n({.4PD) =l.t'n(D

m(tbJ.

Fjg, 25

b) In cazulcandunadintrelatudestesecanti,iar cealaltdtangenta.

Fie <IlD

un unghi cu vartul in exteriorulcercului O, li cu laturile lD

lecantesi,4Ztangenti(fig.25, b). Ducemcoarda [lD] !j procednmanalog.

c) in.cazulcAndarnbeielatui sun.rangente.

Vom folosi figura 25, c. DucemdreaplaPPl, carcinte$ect€azea douaoari .erlul in "t Unghiul IIPI: estesumaunghiurilorIrPS gi l2ld caresllnrudghiuri lbrmatede o coardi si o tangentd(cazul,)). Prin lnsumareamesurilorcelordoul unghiuriseg{seqtemisuraunghiuluiIrPTr.

2.Unghiuriinscriseinn-unsemiccrc.

.

,rr

!,r.,r,!,

_,

i

,

:

, ,,

Acest

rdevir esle cvide t dacd se completeazdo€rcuicu celalirhsemicerc(fig. 26).

- nghiuriteinscdsenrlr"unsen)i€ercaucamtrsud.jumeratedin 180'.dcci90

Gene,alitarc.

1,, ,.1

r,rr.r,. r,i i:.:L (r,,:.i,it

.:,,::i.r ,, ii.

'r.r,i,;;

.,r,\r tr,tr.ri,,.ir)"

DemonstratiacongriEnl€isefacecompledndccrculdin carefaccpartearcul :e cercconsiderat(fig. 27).Daci mesuraunghiurilorcu varful pe acostarcde cerc .:re c'o,arcul de cerc senumerle arc capabil de d".

A

Frg.26

FiE21

,

SAneocupllnlacum ti dereciprocaacesteipropri€ldli.Strconsidcdnrunarc

de cerc ,-4, lsi semiplanulin car€acestarc esteinclus. Am demonslratce toate

ulghiurile,1Il4cu ,/epa4inAndacestuiarcdecerc,auaceealimesuri(fig.28,d).

Strnotlmaceastilm6sur,cu

unghiurilealectuorlaturicontinpunctelel, '1. respectivt, Dumaiunghiurileacestea

Vremsi arttrmci, in acestsemiplan,dintretoste