SULIT Na!

a M",)' Ta+"n 4

SEKOLAH KEBANGSAAN LKTP BELARA JABATAN PELAJARAN NEGERI JOHOR 210/0 KUALA TERENGGANU Dengan kerjasama MAJLIS GURU BESAR NEGERI JOHOR
PSK O*( 2013 1 .a!

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2013

PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TAHUN 4
1 jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. 2. Jawab s !"a soalan. 3. Tiap-tiap soalan diikuti empat pilihan Ja#a$an A%B% & 'an D. Bagi setiap soalan, pilih sa(" jawapan sahaja. H)(a!*an jawapan pada kertas jawapan objekti !ang disediakan. ". Jika hendak menukar jawapan, padamkan tanda !ang telah dibuat. Kemudian +)(a!*an jawapan !ang baru. #. Bahagian B, sila jawab dalam kertas soalan.

Kertas soalan ini mengandungi $ halaman ber%etak.

. &. +akaian ini adalah pakaian tradisional mas!arakat.... D...... *aung B. Dua makanan popular di atas adalah adalah makanan !ang berasal dari negeri ... . (.erbuk kari adalah bahan utama dalam masakan kaum . (heongsam..L)+a( +ala!an s 0 la+ PSK1T4 SULIT SULIT BAHAGIAN A Jawab semua soalan dalam bahagian ini. Tapi ". ....inuangga B. -ban D. .. Kelambi D. -ndia • • 1ina2a &mbu!at 0ajah 1 #..... (ina (...emasa +esta Keamatan. .. )akua. Soalan 1 dan 2 berdasarkan gambar 1 . Kada/an 3... &.. &pakah nama pakaian tradisional pada gambar 1 di atas ' &. Kada/an Soalan 5 adalah berdasarkan rajah 1 B... . )arek empang (........ anak gadis kada/an dusun akan memakai blaus berwarna hitam !ang dikenali sebagai . Kurta 2....ikh D.... 1 1. -ban (. (ina B. &. . 2 Ga!0a..

%arilah sendiri. .eseorang bertan!akan arah ke sesuatu tempat kepada kamu. )embuat kita berasa %epat ken!ang 6.um 5. manakah adab makan !ang tidak sesuai diamalkan ketika makan bersama keluarga ' &. .dan ---. D. . 7n%ik. Bers!ukur dan memohon keberkatan atas re/eki !ang diperoleh )emberi kela/atan !ang tidak terhingga kepada makanan. )engenalkan diri anda. B. D.. Tengoklah sendiri. -.&.dan -9 D.dan -9 . . (. perkara berikut !ang harus dilakukan * 2"al) . (. en%ik. B. &pakah !ang kamu akan katakan kepadan!a ' &. tetapi kamu tidak mengetahui arah tempat tersebut. ---. )enjadikan kita lebih berselera makan.etiap agama menuntut penganut berdoa sebelum makan. . 1ina2a (. &. )aa kan sa!a.elangor B... -. $... . )emba%a buku sambil makan. (. . 4adeh D. .abah L)+a( +ala!an s 0 la+ PSK1T4 SULIT SULIT 3 3. &pakah kepentingan amalan tersebut' &. Kamukan ada peta. &!am pansoh B. D. manalah sa!a tahu tempat itu. B. &. 18. Dim . )akan setelah semua ahli keluarga berkumpul.. --.a!a tidak tahu arah ke tempat itu. +erak (. .eseorang telah tersalah menele on ke nombor talian kamu. Tidak ber%akap semasa mengun!ah makanan. B. -9. )engu%apkan salam ketika menjawab tele on. &ntara berikut. )emarahi orang !ang menele on anda. (. )aa kan sa!a..dan --. )engambil makanan !ang paling dekat terlebih dahulu.arawak D.. . Berkenalan dengan pemanggil..a!a tiada masa nak membantu en%ik. )akanan tradisional ini dijadikan hidangan istimewa ketika pera!aan 1ari *awai.

--. )eningkat tara hidup mas!arakat )engekalkan keamanan :egara )engeratkan hubungan dan perpaduan kaum L)+a( +ala!an s 0 la+ PSK1T4 SULIT SULIT " " Soalan 12 hingga 14 berdasarkan Peta 1 di bawah : 4 +7T& 1 12.. -. >rang ?tan -9.... Bandara!a Bersejarah D.abah D. D.dan ---.. Burung Ken!alang ---. :egeri .dan --. D.arawak (.. .. Berikut adalah aedah mengamalkan perlakuan bersopan.<= !ang mempun!ai gunung tertinggi di )ala!sia ini adalah . &pakah gelaran bagi negeri .. .. Burung 4alid --. 4ila!ah +ersekutuan 1". negeri juga dikenali dengan ... -.dan -9 B.elain terkenal kerana gunungn!a.. * 2"al) 33333333333 &. . )emupuk perasaan kasih sa!ang dalam mas!arakat.. . &.. B. Keunikkan dan keistimewaan )ala!sia !ang menjadi tarikan mas!arakat . (.dan -9 1#.<= ini ' &. -ndera Ka!angan B.elangor 13..11. Bunga 0a lessia &... (.... . . :egeri di Bawah Ba!u B.. Bumi Ken!alang (..

D. +utraja!a. )asjid :egara. (. kemarahan.. 1$.. . . !ang manakah 0"*an identiti negara ' &.. L)+a( +ala!an s 0 la+ PSK1T4 SULIT SULIT # # 15... D.... Bers!ukur atas kemajuan negara. kekuatan. 13. keberanian.. )as!arakat pelbagai kaum Kepelbagaian warisan buda!a pelbagai kaum Ban!ak tempat-tempat menarik Ban!ak parti politik.wee Aan sentiasa mematuhi ajaran Budha. . (....... +etaling Ja!a 16. 4arna merah pada Jalur *emilang melambangkan ... &ntara berikut. D. Kuala lumpur.iapakah ketua Kerajaan +ersekutuan ' &.. keramahan. &ir terjun . @ang di-+ertuan &gong. Jata :egara. Di manakah terletakn!a pusat pentadbiran Kerajaan +ersekutuan ' &... D. B... .... . 0ukun :egara.. &. +erdana )enteri. D. Bunga ra!a.. B.ultan... (... *unung Aedang D. Jeram Aenang 21. B. )enteri Besar. (. &. B.wee Aan telah mematuhi prinsip 0ukun :egara B . Taat setia kepada raja.. B.. (.antarabangsa * 2"al) &. Aata -skandar (. Aata Kijang B. 28. amat terkenal di negeri Johor. (inta akan negara. )emburuk-burukkan :egara. (... B.. D.. &pakah perkara !ang tidak patut dilakukan oleh setiap rak!at terhadap negaran!a &. 22.. Damansara.

31 >gos B. 1ari +ekerja B. &.eptember D...... (. 1 )ei (. D... Keper%a!aan Kepada Tuhan Kedaulatan ?ndang-undang Keper%a!aan kepada 0aja dan :egara Kesopanan dan Kesusilaan...... kita boleh menunjukkan taat daan setia kepada 0aja dan :egara . (. 1idup bersama han!a dalam kelompok bangsa masing-masing )engamalkan norma dan tatatusila mas!arakat )ala!sia.. D... &...emua ini adalah %iri-%iri Buda!a (emerlang ke%uali .... ... Buda!a (emerlang untuk masa depan adalah amalan !ang baik untuk dijadikan sebagai ga!a hidup kerana . &. )embolehkan kita men%apai kemajuan diri dalam kehidupan )enjadikan kita %epat naik pangkat.. )ala!sia men!ambut hari tersebut setiap tahun pada . (.. 1ari )ala!sia (..ebagai warga negara )ala!sia.&.... B... 23.. )enjadikan kita dipandang mulia oleh mas!arakat..... . 38 Julai 23.. &.. 25..... )engadakan tunjuk perasaan untuk membuat bantahan. +atuh kepada pemerintah !ang sama kaum dengan kita.. ?saha untuk berja!a .. )embolehkan kita menjadi popular dikalangan rakan-rakan.. 1 Malaysia Menjana Tranformasi adalah tema sempena sambutan .... 13 . D... B..... &. 1ari Kemerdekaan 2#... Tingkah laku terpuji B. 1ari +ahlawan D. B. L)+a( +ala!an s 0 la+ PSK1T4 SULIT SULIT 3 2"..

&A&1 bD . 38.. )embantu menghadapi %abaran masa depan dengan !akin. (.. Tidak memperdulikan %abaran dan buat ma%am biasa. B-A aD T-:*K&1 A&K? +uan . 26..(... Berda!a saing !ang positi di kalangan pelajar akan . )endapat pelbagai maklumat !ang berguna. &. D. &pabila kita menghadapi %abaran dalam kehidupan. B... D. (.uriati sering membawa buah tangan apabila berkunjung ke rumah saudara-maran!a. apakah tindakan !ang akan diambil' &. )enaikkan tara hidup seseorang. )en!alahkan persekitaran !ang anda.. L)+a( +ala!an s 0 la+ PSK1T4 SULIT SULIT 5 BAHAGIAN B 1.. D... Berda!a saing D. )engambil kesempatan 2$. Deanies mengu%apkan tahniah kepada rakann!a B7T?AC. &. B. B...&A&1 untuk tingkah laku !ang tidak baik. )eningkat persa ahaman antara pelajar )enjadi penggerak ke arah ke%emerlangan diri. Tuliskan B7T?A untuk tingkah laku !ang baik dan . )endapat pujian dan sanjungan.. Termenung memikir nasib diri !ang malang.. )embantu mengembangkan perniagaan ke peringkat antarabangsa )aju seiringan dalam arus teknologi terkini... (. Berikut adalah kepentingan mempun!ai kemahiran menggunakan komputer * 2"al) .. )eran%ang langkah memperbaiki dan mengatasin!a ..

....... dD Kedaulatan undang-undang eD ......... %D ....kerana terpilih menjadi pelajar %emerlang di sekolahn!a....... E 3 markah D 2........... Aengkapkan +rinsip 0ukun :egara di bawah.............................. Aengkapkan soalan-soalan di bawah.... Daniel meminta rakanrakann!a membelikan makanan untuk dirin!a................ E 2 markah D L)+a( +ala!an s 0 la+ PSK1T4 SULIT SULIT $ 3.. aD Keper%a!aan Kepada Tuhan bD Kesetiaan kepada 0aja dan :egara %D .... .emasa waktu rehat.....

.......................................... iiiD.......etiap pelajar amat memerlukan alat ini untuk tujuan pembelajaran berkesan................... E # markah D KERTAS SOALAN TAMAT PSK1T4 SULIT .aD ..... :!atakan nama peralatan tersebut '...........-a juga digunakan untuk mela!ari internet........... iD ............................................ .......... bD Digunakan untuk memaparkan imej........................................................ iiD........ %D :!atakan 3 kepentingan peralatan di atas dalam kehidupan seharian anda'............................... Tahukah anda apakah nama alat !ang ditunjukkan di dalam gambar di atas '. .............

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful