Anul 174 (XVIII) — Nr.

803 bis

PARTEA

I

LEGI, DECRETE, HOT√R¬RI ™I ALTE ACTE

Luni, 25 septembrie 2006

SUMAR
Pagina Anex„ la Ordinul ministrului transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului nr. 1.711/2006 privind aprobarea Reglement„rii tehnice îCod de proiectare seismic„ — Partea I — Prevederi de proiectare pentru cl„diri“, indicativ P 100-1/2006 .................

3–232

2

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAfiIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCfiIILOR ™I TURISMULUI

ORDIN privind aprobarea Reglement„rii tehnice îCod de proiectare seismic„ — Partea I — Prevederi de proiectare pentru cl„diri“, indicativ P 100-1/2006*)
Œn conformitate cu art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea Ón construc˛ii, cu modific„rile ulterioare, av‚nd Ón vedere Avizul comun nr. 12 din 12 septembrie 2006 al Comitetului tehnic de coordonare general„ ∫i al comitetelor tehnice de specialitate — CTS 4 — Risc seismic, ac˛iuni ∫i siguran˛a construc˛iilor ∫i CTS 5 — Structuri ∫i Avizul nr. 6.474 din 13 septembrie 2006 al Inspectoratului de Stat Ón Construc˛ii, Ón temeiul art. 2 pct. 45 ∫i al art. 5 alin. (4) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului emite urm„torul ordin: Art. 1. — Se aprob„ Reglementarea tehnic„ îCod de proiectare seismic„ — Partea I — Prevederi de proiectare pentru cl„diri“, indicativ P 100-1/2006**), elaborat„ de Universitatea Tehnic„ de Construc˛ii Bucure∫ti, prev„zut„ Ón anexa***) care face parte integrant„ din prezentul ordin. Art. 2. — De la data public„rii prezentului ordin, Normativul pentru proiectarea antiseismic„ a construc˛iilor de locuin˛e, social-culturale, agrozootehnice ∫i industriale, indicativ P 100-92, aprobat prin Ordinul ministrului lucr„rilor publice ∫i amenaj„rii teritoriului nr. 3/N/1992 publicat Ón Buletinul Construc˛iilor nr. 1—2/1992, cu cap. 11 ∫i 12 completate ∫i modificate prin Ordinul ministrului lucr„rilor publice ∫i amenaj„rii teritoriului nr. 71/N/1996, publicat Ón Buletinul Construc˛iilor nr. 11/1996, se aplic„ astfel: a) la proiectarea cl„dirilor noi, Ón cazul contractelor Óncheiate p‚n„ la data intr„rii Ón vigoare a Codului de proiectare seismic„ — Partea I — Prevederi de proiectare pentru cl„diri, indicativ P 100-1/2006; b) la expertizarea tehnic„ ∫i proiectarea consolid„rii cl„dirilor existente, Ón cazul contractelor Óncheiate p‚n„ la data intr„rii Ón vigoare a Codului de proiectare seismic„ — Partea a III-a — Prevederi pentru evaluarea ∫i pentru proiectarea consolid„rii construc˛iilor vulnerabile seismic. Art. 3. — (1) P‚n„ la data intr„rii Ón vigoare a Codului de proiectare seismic„ — Partea I — Prevederi de proiectare pentru cl„diri, indicativ P 100-1/2006, prevederile acestui cod se pot aplica la cererea investitorului, formulat„ prin tema de proiectare, prin excep˛ie de la prevederile art. 2 lit. a). (2) P‚n„ la data intr„rii Ón vigoare a Codului de proiectare seismic„ — Partea a III-a — Prevederi pentru evaluarea ∫i pentru proiectarea consolid„rii construc˛iilor vulnerabile seismic, prevederile referitoare la ac˛iunea seismic„ cuprinse Ón cap. 3 ∫i anexa A din Codul de proiectare seismic„ — Partea I — Prevederi de proiectare pentru cl„diri, indicativ P 100-1/2006 se pot aplica la cererea investitorului, formulat„ prin tema de proiectare, prin excep˛ie de la prevederile art. 2 lit. b). Art. 4. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, ∫i intr„ Ón vigoare la data public„rii, cu excep˛ia art. 1, care intr„ Ón vigoare la 1 ianuarie 2007. Art. 5. — La data public„rii prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului nr. 489/2005 pentru aprobarea Reglement„rii tehnice îCod de proiectare seismic„ — Partea I — Prevederi de proiectare pentru cl„diri“, indicativ P 100-1/2004, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 462 ∫i 462 bis din 31 mai 2005, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, se abrog„. Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului, Radu Mircea Berceanu Bucure∫ti, 19 septembrie 2006. Nr. 1.711.
*) Ordinul nr. 1.711/2006 a fost publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 803 din 25 septembrie 2006 ∫i este reprodus ∫i Ón acest num„r bis. **) Revizuirea Codului de proiectare seismic„ P 100-1/2004. ***) Anexa este reprodus„ Ón facsimil.

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006
ANEX√ COD DE PROIECTARE SEISMIC√ — PARTEA I

3

Prevederi de proiectare pentru cl„diri, indicativ P 100-1/2006

4

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

IX. PARTEA I. Nr.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. 803 bis/25.2006 5 .

PARTEA I. Nr.IX.2006 . 803 bis/25.6 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.

PARTEA I.2006 7 .MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. 803 bis/25.IX. Nr.

Nr. PARTEA I.8 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. 803 bis/25.IX.2006 .

2006 9 . PARTEA I. 803 bis/25. Nr.IX.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.

10

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

11

12

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

13

IX. PARTEA I. 803 bis/25.2006 . Nr.14 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.2006 15 .IX. PARTEA I. Nr. 803 bis/25.

803 bis/25.IX.2006 . PARTEA I.16 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr.

PARTEA I. Nr.2006 17 .MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.IX. 803 bis/25.

IX. Nr.2006 . PARTEA I.18 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. 803 bis/25.

PARTEA I. 803 bis/25. Nr.IX.2006 19 .MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.

2006 . 803 bis/25. PARTEA I.IX. Nr.20 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. 803 bis/25.IX. Nr. PARTEA I.2006 21 .

IX. 803 bis/25.22 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.2006 . PARTEA I. Nr.

IX. Nr.2006 23 .MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. PARTEA I. 803 bis/25.

2006 .24 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. 803 bis/25. Nr. PARTEA I.IX.

Nr. PARTEA I. 803 bis/25.2006 25 .IX.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.

803 bis/25.26 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr.2006 .IX. PARTEA I.

PARTEA I. Nr.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.2006 27 .IX. 803 bis/25.

2006 .IX.28 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr. 803 bis/25. PARTEA I.

IX. Nr. 803 bis/25. PARTEA I.2006 29 .MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.

803 bis/25.2006 .IX. Nr. PARTEA I.30 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr.IX.2006 31 . 803 bis/25. PARTEA I.

2006 . 803 bis/25. PARTEA I.IX. Nr.32 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.

IX.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.2006 33 . PARTEA I. 803 bis/25. Nr.

2006 . Nr. PARTEA I.IX. 803 bis/25.34 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

35

36

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

37

38

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

PARTEA I.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr.2006 39 . 803 bis/25.IX.

IX. 803 bis/25. PARTEA I. Nr.2006 .40 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.

803 bis/25. Nr.2006 41 . PARTEA I.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.IX.

42 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. 803 bis/25. Nr. PARTEA I.2006 .IX.

IX. Nr.2006 43 . PARTEA I. 803 bis/25.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.

44 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr. PARTEA I.2006 . 803 bis/25.IX.

Nr. 803 bis/25.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. PARTEA I.IX.2006 45 .

46 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. 803 bis/25. PARTEA I. Nr.IX.2006 .

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. PARTEA I. 803 bis/25.IX. Nr.2006 47 .

2006 .IX. 803 bis/25. Nr. PARTEA I.48 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.

Nr.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. PARTEA I.IX.2006 49 . 803 bis/25.

2006 . PARTEA I. 803 bis/25. Nr.IX.50 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.

2006 51 .MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr.IX. PARTEA I. 803 bis/25.

803 bis/25.52 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.2006 . PARTEA I. Nr.IX.

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.2006 53 . 803 bis/25.IX. PARTEA I. Nr.

2006 .IX.54 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr. PARTEA I. 803 bis/25.

IX.2006 55 . PARTEA I. 803 bis/25. Nr.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.

IX.2006 . PARTEA I.56 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. 803 bis/25. Nr.

Nr.IX. PARTEA I.2006 57 .MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. 803 bis/25.

PARTEA I. 803 bis/25. Nr.IX.58 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.2006 .

2006 59 . Nr. 803 bis/25.IX.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. PARTEA I.

803 bis/25. Nr.IX.60 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.2006 . PARTEA I.

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. 803 bis/25. Nr. PARTEA I.2006 61 .IX.

PARTEA I. 803 bis/25.2006 .IX.62 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr.

803 bis/25. Nr. PARTEA I.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.IX.2006 63 .

PARTEA I.2006 . 803 bis/25.IX. Nr.64 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.

2006 65 . PARTEA I.IX.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. 803 bis/25. Nr.

PARTEA I.66 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.2006 . Nr.IX. 803 bis/25.

IX. Nr. 803 bis/25.2006 67 . PARTEA I.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.

Nr. PARTEA I.68 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.2006 .IX. 803 bis/25.

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.2006 69 . PARTEA I.IX. Nr. 803 bis/25.

803 bis/25.2006 .70 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. PARTEA I. Nr.IX.

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. 803 bis/25.2006 71 .IX. PARTEA I. Nr.

2006 . 803 bis/25.72 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.IX. PARTEA I. Nr.

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.2006 73 . PARTEA I. Nr.IX. 803 bis/25.

803 bis/25.74 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. PARTEA I. Nr.2006 .IX.

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.IX. 803 bis/25.2006 75 . PARTEA I. Nr.

76 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. PARTEA I.2006 . 803 bis/25.IX. Nr.

Nr.2006 77 .IX. PARTEA I.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. 803 bis/25.

IX. Nr. 803 bis/25. PARTEA I.78 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.2006 .

803 bis/25.IX. PARTEA I.2006 79 .MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr.

Nr. 803 bis/25.IX.2006 .80 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. PARTEA I.

IX. PARTEA I.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. 803 bis/25.2006 81 . Nr.

82 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. PARTEA I. 803 bis/25.2006 .IX. Nr.

IX. 803 bis/25. Nr. PARTEA I.2006 83 .MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.

803 bis/25.IX.84 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. PARTEA I.2006 . Nr.

803 bis/25. PARTEA I. Nr.2006 85 .MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.IX.

2006 .86 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. PARTEA I. Nr. 803 bis/25.IX.

803 bis/25.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. PARTEA I. Nr.IX.2006 87 .

IX. Nr. PARTEA I.2006 . 803 bis/25.88 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.

PARTEA I.2006 89 . Nr. 803 bis/25.IX.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.

2006 . Nr.IX.90 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. PARTEA I. 803 bis/25.

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr.2006 91 .IX. 803 bis/25. PARTEA I.

Nr.92 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. 803 bis/25.IX. PARTEA I.2006 .

IX.2006 93 . Nr.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. PARTEA I. 803 bis/25.

803 bis/25.2006 . PARTEA I. Nr.94 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.IX.

IX. Nr.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. 803 bis/25. PARTEA I.2006 95 .

2006 . PARTEA I. 803 bis/25.IX.96 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr.

IX. Nr. 803 bis/25. PARTEA I.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.2006 97 .

803 bis/25.2006 . Nr.98 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. PARTEA I.IX.

2006 99 .IX. Nr. 803 bis/25.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. PARTEA I.

Nr. PARTEA I.IX. 803 bis/25.100 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.2006 .

803 bis/25.2006 101 .IX. Nr.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. PARTEA I.

PARTEA I.2006 .IX. 803 bis/25. Nr.102 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.

PARTEA I.IX. Nr.2006 103 . 803 bis/25.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.

PARTEA I.2006 .IX. 803 bis/25. Nr.104 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.

PARTEA I. Nr. 803 bis/25.IX.2006 105 .MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.

Nr.106 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. 803 bis/25. PARTEA I.IX.2006 .

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.2006 107 . Nr.IX. PARTEA I. 803 bis/25.

PARTEA I.IX. 803 bis/25. Nr.108 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.2006 .

PARTEA I.2006 109 . Nr.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.IX. 803 bis/25.

PARTEA I.IX. 803 bis/25. Nr.2006 .110 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.

Nr.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. 803 bis/25. PARTEA I.IX.2006 111 .

2006 . 803 bis/25.IX.112 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr. PARTEA I.

IX.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr. 803 bis/25.2006 113 . PARTEA I.

IX.114 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. 803 bis/25.2006 . PARTEA I. Nr.

803 bis/25.IX.2006 115 .MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. PARTEA I. Nr.

IX. 803 bis/25.116 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. PARTEA I.2006 . Nr.

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.2006 117 . Nr.IX. 803 bis/25. PARTEA I.

IX.118 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr. 803 bis/25.2006 . PARTEA I.

PARTEA I. 803 bis/25.IX.2006 119 .MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr.

PARTEA I. Nr.IX. 803 bis/25.2006 .120 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.

Nr. 803 bis/25.2006 121 .MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. PARTEA I.IX.

122 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. PARTEA I. Nr. 803 bis/25.IX.2006 .

IX.2006 123 . PARTEA I.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr. 803 bis/25.

IX. 803 bis/25.124 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.2006 . PARTEA I. Nr.

PARTEA I.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. 803 bis/25.2006 125 . Nr.IX.

Nr. 803 bis/25.126 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.IX.2006 . PARTEA I.

Nr.IX.2006 127 . 803 bis/25. PARTEA I.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.

128 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.IX. Nr. 803 bis/25. PARTEA I.2006 .

IX. PARTEA I. Nr.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.2006 129 . 803 bis/25.

803 bis/25. Nr.2006 . PARTEA I.130 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.IX.

PARTEA I.IX. 803 bis/25. Nr.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.2006 131 .

132 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. 803 bis/25. Nr.2006 .IX. PARTEA I.

2006 133 . Nr.IX.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. PARTEA I. 803 bis/25.

PARTEA I.2006 .134 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. 803 bis/25.IX. Nr.

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.IX.2006 135 . Nr. PARTEA I. 803 bis/25.

136 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.2006 . 803 bis/25. PARTEA I.IX. Nr.

IX.2006 137 .MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. 803 bis/25. PARTEA I. Nr.

PARTEA I.2006 .138 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr.IX. 803 bis/25.

2006 139 .IX. 803 bis/25.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr. PARTEA I.

140 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr.2006 . 803 bis/25. PARTEA I.IX.

PARTEA I. 803 bis/25.2006 141 .IX. Nr.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.

142 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.2006 . 803 bis/25. Nr. PARTEA I.IX.

IX.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr.2006 143 . 803 bis/25. PARTEA I.

IX. PARTEA I.2006 .144 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. 803 bis/25. Nr.

803 bis/25.IX. Nr. PARTEA I.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.2006 145 .

146 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. 803 bis/25.2006 .IX. PARTEA I. Nr.

PARTEA I. 803 bis/25.2006 147 . Nr.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.IX.

803 bis/25.148 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.2006 . PARTEA I. Nr.IX.

2006 149 .MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. 803 bis/25. PARTEA I.IX. Nr.

PARTEA I.150 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr. 803 bis/25.IX.2006 .

IX. Nr.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. PARTEA I.2006 151 . 803 bis/25.

Nr.2006 . 803 bis/25.IX. PARTEA I.152 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. 803 bis/25. PARTEA I. Nr.2006 153 .IX.

Nr.154 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. PARTEA I.IX.2006 . 803 bis/25.

PARTEA I. 803 bis/25.IX.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr.2006 155 .

156 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr.2006 . 803 bis/25. PARTEA I.IX.

PARTEA I.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr. 803 bis/25.2006 157 .IX.

803 bis/25.158 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. PARTEA I. Nr.2006 .IX.

803 bis/25. PARTEA I. Nr.IX.2006 159 .MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.

Nr. 803 bis/25.160 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. PARTEA I.2006 .IX.

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.IX.2006 161 . PARTEA I. 803 bis/25. Nr.

162

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

163

164

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

165

803 bis/25.166 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr.2006 .IX. PARTEA I.

Nr.IX.2006 167 . PARTEA I.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. 803 bis/25.

IX.2006 . PARTEA I.168 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. 803 bis/25. Nr.

IX.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. 803 bis/25. Nr.2006 169 . PARTEA I.

803 bis/25.IX.2006 .170 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. PARTEA I. Nr.

803 bis/25.2006 171 . PARTEA I.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr.IX.

803 bis/25. Nr.IX.2006 . PARTEA I.172 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.

Nr.2006 173 .MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.IX. 803 bis/25. PARTEA I.

IX.174 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. PARTEA I.2006 . 803 bis/25. Nr.

PARTEA I.2006 175 .IX. Nr. 803 bis/25.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.

176 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. 803 bis/25. Nr.2006 . PARTEA I.IX.

803 bis/25.IX. Nr.2006 177 . PARTEA I.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.

2006 . PARTEA I. Nr.178 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. 803 bis/25.IX.

PARTEA I.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr.IX. 803 bis/25.2006 179 .

803 bis/25. PARTEA I.2006 . Nr.IX.180 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.

IX. PARTEA I.2006 181 . 803 bis/25.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr.

2006 . 803 bis/25. Nr.IX.182 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. PARTEA I.

803 bis/25.IX. Nr.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.2006 183 . PARTEA I.

Nr.IX.184 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.2006 . 803 bis/25. PARTEA I.

803 bis/25. Nr. PARTEA I.2006 185 .IX.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.

PARTEA I.186 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.IX. Nr.2006 . 803 bis/25.

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. PARTEA I. 803 bis/25.IX. Nr.2006 187 .

188

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

189

190

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

191

803 bis/25.2006 .IX.192 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. PARTEA I. Nr.

IX. Nr. 803 bis/25. PARTEA I.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.2006 193 .

2006 .IX. Nr. 803 bis/25. PARTEA I.194 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.

803 bis/25.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr.2006 195 . PARTEA I.IX.

803 bis/25. PARTEA I.IX. Nr.196 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.2006 .

PARTEA I. Nr.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.IX. 803 bis/25.2006 197 .

IX.198 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr. PARTEA I. 803 bis/25.2006 .

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr. 803 bis/25.2006 199 .IX. PARTEA I.

200 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. PARTEA I.2006 .IX. Nr. 803 bis/25.

803 bis/25.2006 201 . Nr.IX. PARTEA I.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.

PARTEA I. 803 bis/25.IX.2006 . Nr.202 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.

2006 203 .MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. 803 bis/25. PARTEA I.IX. Nr.

PARTEA I.IX.2006 .204 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. 803 bis/25. Nr.

Nr.2006 205 .IX. 803 bis/25.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. PARTEA I.

PARTEA I.2006 .IX. Nr. 803 bis/25.206 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr.2006 207 . 803 bis/25. PARTEA I.IX.

PARTEA I.IX. Nr.208 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.2006 . 803 bis/25.

803 bis/25.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.IX.2006 209 . Nr. PARTEA I.

Nr.2006 .IX. 803 bis/25.210 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. PARTEA I.

IX. Nr.2006 211 . 803 bis/25. PARTEA I.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.

803 bis/25. PARTEA I.2006 .IX. Nr.212 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.

Nr.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. PARTEA I.IX. 803 bis/25.2006 213 .

PARTEA I.IX. 803 bis/25.2006 .214 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr.

PARTEA I.2006 215 .IX. Nr. 803 bis/25.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.

IX. 803 bis/25.216 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.2006 . Nr. PARTEA I.

2006 217 .MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. 803 bis/25. Nr. PARTEA I.IX.

2006 . PARTEA I.IX. Nr.218 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. 803 bis/25.

2006 219 . PARTEA I. Nr.IX. 803 bis/25.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.

Nr.IX.2006 . 803 bis/25.220 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. PARTEA I.

Nr. 803 bis/25.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.IX. PARTEA I.2006 221 .

2006 . Nr. 803 bis/25.IX. PARTEA I.222 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.

2006 223 .IX. PARTEA I. Nr.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. 803 bis/25.

803 bis/25.2006 .IX. PARTEA I.224 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr.

Nr.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.IX. PARTEA I.2006 225 . 803 bis/25.

226 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.IX. PARTEA I.2006 . 803 bis/25. Nr.

PARTEA I.2006 227 . 803 bis/25.IX.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr.

IX.2006 . PARTEA I. 803 bis/25.228 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr.

PARTEA I.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.2006 229 . Nr.IX. 803 bis/25.

230 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.IX.2006 . PARTEA I. 803 bis/25. Nr.

2006 231 .IX. Nr. PARTEA I.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. 803 bis/25.

411.IX. sectorul 5. Str. parter. nr.15. Bucure∫ti.30. sectorul 1.40 lei &JUYDGY|133020] ISSN 1453—4495 Acest num„r al Monitorului Oficial al Rom‚niei a fost tip„rit Ón afara abonamentului.33 ∫i 410. Panduri nr. 427282.. tel. 803 bis/25. PARTEA I. Monitorul Oficial al Rom‚niei.ro. fax 410. Nr.23 Tiparul: îMonitorul Oficial“ R.51.I.36 ∫i 410. IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. ∫os.2006 EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR îMonitorul Oficial“ R. 803 bis/25.29/150. 65.monitoruloficial. E-mail: marketing@ramo. Pre˛ul: 46.A. C.51. Parcului nr.58.U.IX.A. bloc P33.77.ro Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti ∫i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti (alocat numai persoanelor juridice bugetare) Tel. Bucure∫ti. fax 318. 1. .232 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.47. 318. Partea I. Internet: www. Atribut fiscal R.47.2006 con˛ine 232 de pagini.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful