You are on page 1of 18

N TP MN L THUYT TI CHNH TIN T

Cu 1 (5): H thng ti chnh Vit Nam bao gm cc khu no? V tr vai tr ca tng khu trong h thng ti chnh? Mi quan h gia cc khu trong h thng ti chnh. + Khi nim h thng ti chnh: H thng ti chnh l h thng cc khu ti chnh trn cc lnh vc hot ng khc nhau nhng thng nht vi nhau v bn cht v chc nng v c lin h ha c trong qu trnh to lp phn phi v s dng cc ngun ti chnh. + C 3 khu trong h thng ti chnh: ti chnh nh nc, ti chnh doanh nghip v ti chnh t chc x hi v h dn c. V tr v vai tr ca tng khu nh sau: - Ti chnh nh nc: Ngn sch nh nc l b phn ti chnh tp trung ln nht trong h thng ti chnh quc gia, gm cc khon thu khon chi ca Nh nc c d ton v c quc hi quyt nh nhm p ng nhu cu pht trin kinh t x hi. Ngun thu ngn sch nh nc: Bt buc: thu, ph, l ph T nguyn: x s kin thit, ti chnh nh nc Thu khc: vay trong v ngoi nc, vin tr quc t, ngoi ra cn thu t thng d ngn sch nh qu d tr ngoi hi. Mc ch s dng: Nh nc chi tiu cng nhm u t pht trin kinh t x hi, trong chi thng xuyn v chi u t c s h tng l ch yu. - Ti chnh doanh nghip: Ti chnh doanh nghip l nhng quan h trong sn xut kinh doanh. Thng qua qu trnh thu ht v s dng vn ca doanh nghip, ngun ti chnh ny ngy cng m rng. Trong cc khu th khu ti chnh doanh nghip to nn sc mnh cho c h thng + Doanh nghip phi ti chnh: l doanh nghip khng kinh doanh tin, l cc cng ty doanh nghip, t chc kinh t trc tip sn xut hoc kinh doanh hng ha Ngun vn c hnh thnh t li nhun ca doanh nghip, vay trong nc v ngoi nc, vay trc tip (pht hnh tri phiu), vay gin tip (thng qua cc t chc trung gian tn dng) hoc nhn vn 100% t nh nc. Ngun vn trn c s dng sn xut kinh doanh hng ha, cung cp dch v ngoi ra cn hnh thnh qu tin t ca cc t chc khc. + Doanh nghip phi ti chnh: l doanh nghip kinh doanh tin nh NHTM, cc cng ty ti chnh v cho thu ti chnh, cng ty chng khon, cng ty bo him, qu tn dng. Ngoi ra cn c gi l T chc trung gian. Ngun vn l vn ch s hu v huy ng t ngun vn nhn ri tm thi ca ngi tha vn, i vay cc t chc kinh t hoc cc NHTM khc. Mc tiu chnh l li nhun Ngun vn ny c s dng nh sau: Nhm NHTM: Dng gii quyt s cn bng ca u t v tit kim Nhm cng ty bo him: Bi thng thit hi cho ngi tham gia bo him - Ti chnh t chc x hi v h dn c: H dn c: chnh l ngun thu nhp ca ngi lao ng trong h gia nh nh tin lng, tin cng, li nhun nhn c t u t chng khon, gp vn v c s dng cho chi tiu c nhn, p ng nhu cu tinh thn v vt cht ca dn c. Bn cnh , h dn c cn c ngha v np thu, ph v l ph theo lut nh. T chc x hi: qu tin t c hnh thnh t thnh vin tham gia t chc ng ph, ngoi ra cn c s quyn gp t cc t chc trong v ngoi nc, t cc t chc phi chnh ph hoc ngun tr cp ca Nh nc. Ngun ti chnh ny c 1 phn s dng cho vic duy tr hot ng ca t chc x hi, phn cn li c th em i u t ly li nhun. + Mi lin h gia cc khu trong h thng ti chnh: 1

Cc khu trong h thng ti chnh c mi lin h mt thit v tc ng vi nhau. c th hin nh sau: - Thu, ph v l ph t cc ngun ti chnh ca doanh nghip, h dn c np s hnh thnh ngun ngn sch nh nc, ngc li nh nc trch ngn sch u t pht trin kinh t x hi qua hnh thc chi m bo => to ra mi lin h gia ti chnh nh nc vi ti chnh doanh nghip v ti chnh t chc x hi v ti chnh h gia nh. Cu 2 (9): Cc khu ca h thng ti chnh lin h hu c vi nhau trong qu trnh to lp, phn phi v s dng cc ngun lc ti chnh c biu hin c th nh th no? Ly v d chng mnh. H thng ti chnh c 5 khu: Ti chnh nh nc, ti chnh doanh nghip sn xut hng ha sn phm, ti chnh t chc trung gian, ti chnh t chc x hi v ti chnh h gia nh. Ti chnh nh nc: Ngn sch nh nc l b phn ti chnh tp trung ln nht trong h thng ti chnh quc gia, gm cc khon thu khon chi ca Nh nc c d ton v c quc hi quyt nh nhm p ng nhu cu pht trin kinh t x hi. Ngun thu ngn sch nh nc: Bt buc: thu, ph, l ph T nguyn: x s kin thit, ti chnh nh nc Thu khc: vay trong v ngoi nc, vin tr quc t, ngoi ra cn thu t thng d ngn sch nh qu d tr ngoi hi. Mc ch s dng: Nh nc chi tiu cng nhm u t pht trin kinh t x hi, trong chi thng xuyn v chi u t c s h tng l ch yu. Ti chnh doanh nghip sn xut kinh doanh hng ha sn phm: L doanh nghip khng kinh doanh tin, l cc cng ty doanh nghip, t chc kinh t trc tip sn xut hoc kinh doanh hng ha Ngun vn c hnh thnh t li nhun ca doanh nghip, vay trong nc v ngoi nc, vay trc tip (pht hnh tri phiu), vay gin tip (thng qua cc t chc trung gian tn dng) hoc nhn vn 100% t nh nc. Ngun vn trn c s dng sn xut kinh doanh hng ha, cung cp dch v ngoi ra cn hnh thnh qu tin t ca cc t chc khc. Ti chnh t chc trung gian L t chc kinh doanh tin nh NHTM, cc cng ty ti chnh v cho thu ti chnh, cng ty chng khon, cng ty bo him, qu tn dng. Ngun vn l vn ch s hu v huy ng t ngun vn nhn ri tm thi ca ngi tha vn, i vay cc t chc kinh t hoc cc NHTM khc. Mc tiu chnh l li nhun Ngun vn ny c s dng nh sau: Nhm NHTM: Dng gii quyt s cn bng ca u t v tit kim Nhm cng ty bo him: Bi thng thit hi cho ngi tham gia bo him Ti chnh h dn c: Chnh l ngun thu nhp ca ngi lao ng trong h gia nh nh tin lng, tin cng, li nhun nhn c t u t chng khon, gp vn v c s dng cho chi tiu c nhn, p ng nhu cu tinh thn v vt cht ca dn c. Bn cnh , h dn c cn c ngha v np thu, ph v l ph theo lut nh. Ti chnh t chc x hi: Qu tin t c hnh thnh t thnh vin tham gia t chc ng ph, ngoi ra cn c s quyn gp t cc t chc trong v ngoi nc, t cc t chc phi chnh ph hoc ngun tr cp ca Nh nc. Ngun ti chnh ny c 1 phn s dng cho vic duy tr hot ng ca t chc x hi, phn cn li c th em i u t ly li nhun. 2

Cc khu trong h thng ti chnh lin h ha c vi nhau trong qu trnh to lp, phn phi v s dng cc ngun lc ti chnh c biu hin ha c nh sau: + Mi quan h gia ti chnh doanh nghip v Ngn sch nh nc: - Th hin ch Nh nc cp pht, h tr vn v gp vn c phn theo nhng nguyn tc v phng thc nht nh tin hnh sn xut kinh doanh v phn chia li nhun. - ng thi, mi quan h ti chnh ny cng phn nh nhng quan h kinh t di hnh thc gi tr pht sinh trong qu trnh phn phi v phn phi li tng sn phm x hi v thu nhp quc dn gia ngn sch Nh nc vi cc doanh nghip c th hin thng qua cc khon thu m doanh nghip phi np vo ngn sch Nh nc theo lut nh. + Mi quan h gia ti chnh doanh nghip ti chnh v phi ti chnh: - Cc quan h ny c th hin thng qua vic ti tr cc nhu cu vn ca doanh nghip sn xut v kinh doanh hng ha v sn phm, cc doanh nghip nhn c cc khon tin vay ti tr cho cc nhu cu vn ngn hn thng qua h thng ngn hng. - Thng qua h thng cc t chc ti chnh trung gian khc, doanh nghip tm kim cc ngun ti tr khc p ng nhu cu vn di hn bng cch pht hnh cc chng khon - Ngc li, cc doanh nghip phi hon tr mi khon li cho cc ch th tham gia u t vo doanh nghip bng mt khon tin c nh hay ph thuc vo kh nng kinh doanh ca doanh nghip - Cc doanh nghip cng c th u t vn nhn ri ca mnh bng cch k gi vo h thng ngn hng hoc u t vo chng khon ca cc doanh nghip khc. + Mi quan h gia ngn sch nh nc vi ti chnh t chc x hi v ti chnh h dn c: + Mi quan h gia ti chnh doanh nghip vi ti chnh x hi v ti chnh h dn c VD: Cu 3 (25): V sao lu thng tin t bn v li khng cn s can thip ca Chnh Ph, nhng lu thng du hiu gi tr li cn c s can thip ca chnh ph? ngha ca vic nghin cu ny Khi nim: Ch lu thng tin bn v l hnh thc lu thng tin ca 1 nc do lut php nc quy nh. Cc yu t khc nhau ca lu thng tin t s c thng nht thnh 1 khi. Du hiu gi tr l hnh thi ca tin t, trong gi tr ni ti v gi tr danh ngha khng ph hp nhau. Theo xu hng , gi tr danh ngha ln hn gi tr ni ti. S can thip ca chnh ph: Ch lu thng tin t theo quy lut cung cu l quy lut t nhin do t n s iu chnh trong qu trnh lu thng v khng cn s can thip ca chnh ph. Du hiu gi tr l hnh thi tin t nn cn c s thng nht trong 1 nc, bn cnh du hiu gi tr li chu tc ng ca lm pht v vy rt cn s can thip ca chnh ph. ngha ca vic nghin cu ny: Chnh ph s hiu c tm quan trng ca s can thip trong qu trnh lu thng ca du hiu gi tr a ra chnh sch tin t ph hp nhm n nh tin t trong lu thng. Cu 4 (35) Trnh by ni dung quy lut Gresham, quy lut Gresham ch xut hin trong ch tin t no? Hin nay quy lut Gresham c cn tn ti v nh hng n lu thng tin t khng? ngha ca vic nghin cu quy lut Gresham trong iu kin lu thng tin giy bt kh hon. + Ni dung quy lut Gresham: Tin xu trc xut tin tt ra khi lu thng. Tc l, tin no c gi tr danh ngha thp hn gi tr thc ca n trn th trng dn dn b qut khi lu thng, nhng ch cho th tin c gi tr danh ngha ln hn gi tr thc t ca n. Nu trong lu thng ch cn mt kim loi gi vai tr lm tin t th iu cng c ngha lch song bn v kt thc nhng ch cho mt ch bn v mi. 3

+ Quy lut Gresham ch xut hin trong ch lu thng tin c bng kim loi + Hin nay quy lut Gresham khng cn tn ti nhng vn cn nh hng su sc n lu thng tin t c th hin cc nc c ng tin yu, ngi dn c xu hng dng ni t tch tr ct tr ngoi hi. Nht l Vit Nam, hin tng Dollar ha l mt in hnh cho s nh hng ca Quy lut Gresham + ngha nghin cu: Cu 5 (36): Vn dng ni dung quy lut Gresham gii thch hin tng Dollar ha tin ng. Dollar ha tin ng s nh hng nh th no n hot ng tn dng ca cc NHTM. Hy gii thch. + Ni dung quy lut Gresham: Tin xu trc xut tin tt ra khi lu thng. Tc l, tin no c gi tr danh ngha thp hn gi tr thc ca n trn th trng dn dn b qut khi lu thng, nhng ch cho th tin c gi tr danh ngha ln hn gi tr thc t ca n. Nu trong lu thng ch cn mt kim loi gi vai tr lm tin t th iu cng c ngha lch song bn v kt thc nhng ch cho mt ch bn v mi. + Hin tng Dollar ha c hiu l: Ngi dn dng tin ni a c gi tr km, lun c xu hng xung gi mua ngoi t mnh u c tch tr. Nh vy Dollar ha tin ng l ngi dn Vit Nam dng tin ng mua USD ct tr. + Vn dng ni dung quy lut Gresham gii thch hin tng Dollar ha tin ng nh sau: Xt v gi tr, so vi tin ng, USD c gi tr cao hn, v vy ngi ta c xu hng tin n ct tr USD, n trnh ng tin km gi l tin ng lun c xu hng mt gi. Theo quy lut Gresham, trn th trng ch cn li VND, v ng USD s c em ct tr. + Hin tng ny chc chn nh hng xu n hot ng tn dng ca NHTM: - Ngi dn VN dng tin ng mua dollar, nh vy ngun vn huy ng bng tin ng s gim. Do d n cho vay ca NHTM gim - Ngi dn thng c xu hng ct tr dollar ti gia, khng gi ti cc NHTM t ngun vn huy ng bng tin dollar cng gim => D n tn dng bng dollar ca NHTM gim NHTM hot ng ch yu da trn ngun vn huy ng, nhng v dollar ha nn ngun vn huy ng gim c v tin ng v c dollar => nh hng xu n NHTM Cu 6 (37) Qua vic nghin cu ni dung quy lut Gresham hy vn dng gii thch hin tng Vit Nam dn c thch tch ly vng v ngoi t mnh? + Ni dung quy lut Gresham: Tin xu trc xut tin tt ra khi lu thng. Tc l, tin no c gi tr danh ngha thp hn gi tr thc ca n trn th trng dn dn b qut khi lu thng, nhng ch cho th tin c gi tr danh ngha ln hn gi tr thc t ca n. Nu trong lu thng ch cn mt kim loi gi vai tr lm tin t th iu cng c ngha lch song bn v kt thc nhng ch cho mt ch bn v mi. + Vn dng ni dung quy lut Gresham gii thch hin tng Vit Nam dn c thch tch ly vng v ngoi t mnh? Xt v gi tr, so vi tin ng, ngoi t mnh v vng c gi tr cao hn, v vy ngi ta c xu hng tin n ct tr ngoi t mnh v vng, n trnh ng tin km gi l tin ng lun c xu hng mt gi. Theo quy lut Gresham chng minh c l do Vit Nam dn c thch tch ly vng

Cu 7 (39) S dng Quy lut lu thng tin t ca Karl Mark trong iu kin nn kinh t th trng n nh v cung ng tin t. + Quy lut lu thng tin t ca Karl Mark: Khi lng tin cn thit thc hin chc nng phng tin lu thng t l thun vi tng s gi c hng ha trong lu thng v t l nghch vi tc lu thng bnh qun ca tin t trong thi k . K: Khi lng tin cn thit cho lu thng trong 1 thi gian (Kc) H: tng gi c hng ha lu thng trong mt thi gian H=hxg h: khi lng hng ha lu thng g: n gi hng ha bnh qun V: vng quay tc binh qun ca tin t trong 1 thi gian. + Mc cung tin l khi lng tin c cung cp cho nn kinh t bi h thng ngn hng. + Thnh phn ca mc cung tin t: gm cc khi tin M1, M2, M3, L - Khi tin M1: khi tin hp (tin giao dch) gm tin mt v tin gi. - Khi tin M2: khi tin rng (chun t) gm khi tin 1 v tin gi c k hn v tin gi tit kim - Khi tin M3: l khi tin m rng, gm khi tin M2 v tin gi khc - Khi tin L: khi tin t ti sn, gm c khi tin M3 v cc loi chng khon ngn hn. + Vn dng quy lut lu thng tin t ca Karl Mark trong iu kin nn kinh t th trng n nh v cung ng tin t: - NHTW chu trch nhim iu khin h thng NHTM thc hin cc chnh sch tin t, n nh gi tr ng tin, t gi hi oi v kim sot lm pht, to iu kin n nh v pht trin kinh t trong iu kin nn kinh t th trng. - NHTW s dng cc cng c qun l v m nh li sut, t l d tr php nh iu tit khi cung tin t ni mt cch gin tip m khng n nh mt khi cung tin t trc tip nh trc y. Cu 8 (40) Khi yu cu ca quy lut lu thng tin t b vi phm (Kt > Kc hoc Kt < Kc), chnh ph s can thip nh th no t c s cn i hu hiu nht? ngha thc tin ca nghin cu. + Quy lut lu thng tin t ca Karl Mark: Khi lng tin cn thit thc hin chc nng phng tin lu thng t l thun vi tng s gi c hng ha trong lu thng v t l nghch vi tc lu thng bnh qun ca tin t trong thi k . * Trong trng hp tin ch thc hin chc nng phng tin thanh ton

K: Khi lng tin cn thit cho lu thng trong 1 thi gian (Kc) H: tng gi c hng ha lu thng trong mt thi gian H=hxg h: khi lng hng ha lu thng g: n gi hng ha bnh qun V: vng quay tc binh qun ca tin t trong 1 thi gian. Quy lut c tn trng: Kt = Kc Quy lut b vi phm: Kt > Kc hoc Kt < Kc * Kt > Kc : Nhu cu c kh nng thanh ton ca dn c ln hn kh nng cung cp hng ho ca x hi tha tin gi tr tin t gim v gi c tng tnh trng lm pht. Khc phc: m bo Kt = Kc rt bt tin ra khi lu thng 5

* Kt < Kc : tng s hng ho cn thc hin > s tin cn thit trong lu thng nhu cu c kh nng thanh ton < kh nng cung cp hng ho thiu tin gi tr tin t tng v gi c gim gim pht. Khc phc: m bo Kt = Kc kch cu, gim thu ngha thc tin - Quy lut lu thng tin t th hin c mi quan h nh tnh gia cc yu t v ch ra s cn thit phi kim sot v phng hng tc ng vo khi lng tin cn thit trong lu thng. - Nu : Kc t l thun vi H v t l nghch vi V Tnh c s tin cn thit cho lu thng, t so snh vi s tin ang lu thng iu chnh kp thi, n nh nn kinh t. Cu 9 (44) Phn tch s cn thit ca vic tn trng quy lut lu thng tin t theo quan im ca Karl Mark? ngha thc tin ca vic nghin cu. + Quy lut lu thng tin t ca Karl Mark: Khi lng tin cn thit thc hin chc nng phng tin lu thng t l thun vi tng s gi c hng ha trong lu thng v t l nghch vi tc lu thng bnh qun ca tin t trong thi k . * Trong trng hp tin ch thc hin chc nng phng tin thanh ton

K: Khi lng tin cn thit cho lu thng trong 1 thi gian (Kc) H: tng gi c hng ha lu thng trong mt thi gian H=hxg h: khi lng hng ha lu thng g: n gi hng ha bnh qun V: vng quay tc binh qun ca tin t trong 1 thi gian. + Quy lut lu thng tin t c tn trng Kt = Kc + Tn trng yu cu quy lut lu thng tin t theo quan im ca Karl Mark l rt cn thit V khi Kt = Kc : s tin cn c trong lu thng ng vi tng s gi c hng ho cn thc hin gi c n nh kinh t n nh Ngc li, khi quy lut lu thng tin t b vi phm * Kt > Kc : nhu cu c kh nng thanh ton ca dn c > kh nng cung cp hng ho ca x hi tha tin tnh trng lm pht tin mt gi, gi c hng ha tng. * Kt < Kc : tng s hng ho cn thc hin > s tin cn thit trong lu thng thiu tin tnh trng gim pht sn xut nh tr do thiu phng tin thanh ton. + ngha thc tin: - Quy lut lu thng tin t th hin c mi quan h nh tnh gia cc yu t v ch ra s cn thit phi kim sot v phng hng tc ng vo khi lng tin cn thit trong lu thng. - Nu : Kc t l thun vi H v t l nghch vi V Tnh c s tin cn thit cho lu thng, t so snh vi s tin ang lu thng iu chnh kp thi, n nh nn kinh t. Cu 10 (51) Trnh by bin php tht cht cung tin t kim ch v kim sot lm pht. Lin h thc t iu hnh chnh sch tin t tht cht kim cht v kim sot lm pht ca ngn hng nh nc Vit Nam + Khi nim: Mc cung tin (MS) l khi lng tin c cung cp cho nn kinh t bi h thng ngn hng. Mc cung tin bao gm tin mt v tin gi. Kim ch v kim sot lm pht l cc bin php m Chnh ph p dng khc phc nhng tc hi do lm pht gy ra ng thi to cng n vic lm y cho ngi lao ng. 6

+ Bin php tht cht cung tin t kim ch v kim sot lm pht: - Thc hin chnh sch tin t hn ch: Gia tng li sut Chm dt pht hnh tin b p thiu ht ngn sch nh nc. Tng t l d tr bt buc Bn chng khon, vng, ngoi t. - Thc hin chnh sch ti chnh khc kh: Tit kim chi ngn sch nh nc, ct gim chi tiu ca Chnh ph Tng ngun thu ngn sch nh nc t thu, ph, l ph v cc khon khc - Chnh sch thu nhp: hn ch vic tng lng hn ch tng thu nhp gim p lc gia tng cung ng tin t v nu tng cung ng tin t s y chi ph sn xut tng ln. - Chnh sch lao ng: Chp nhn mt t l tht nghip nht nh mua ly mt t l lm pht mong mun + Lin h thc tin Vit Nam: Chnh ph Vit Nam yu cu thc hin chnh sch tin t cht ch, thn trng nh sau: - Tng cng qun l ngoi hi, thc hin cc bin php cn thit cc t chc, c nhn b n ngoi t cho ngn hng khi c ngun thu v c mua khi c nhu cu hp l, bo m thanh khon ngoi t, bnh n t gi. - Kim sot cht ch hot ng kinh doanh vng - Thc hin chnh sch ti kha tht cht, ct gim u t cng - Tng cng kim tra, gim st trong qun l thu thu, chng tht thu thu - Gim chi ngn sch nh nc Cu 11 (56): Th no l lm pht? Chnh ph nn kim sot kim ch hay nn trit tiu lm pht. V sao? + Khi nim: Lm pht l s trn ngp trong lu thng mt khi lng tin giy qu tha dn n s mt gi ca tin giy, dn n s phn phi v phn phi li thu nhp quc dn c li cho giai cp thng tr lm thit hi n qyn li ca nhn dn lao ng. + Chnh ph nn kim ch lm pht ch khng th trit tiu lm pht + Chnh ph khng th trit tiu lm pht v bn thn lm pht khng c gi tr ni ti nn khng th can thip trit tiu lm pht, chnh ph ch c th a ra nhng bin php kim ch lm pht mc ph hp v nn kinh t c lm pht nh cng gip cho nn kinh t pht trin Cu 12 (68): Hy gii thch lun im ca Karl Mark: tn dng l s vn ng ca t bn cho vay T T Tn dng l : - S chuyn giao quyn s dng mt lng gi tr t ngi ny sang ngi khc. - S chuyn giao ny mang tnh tm thi. - Khi hon tr li lng gi tr chuyn giao th lun phi km theo mt lng gi tr di thm gi l li tc. C s khch quan cho s ra i v pht trin quan h tn dng l mu thun vn c ca qu trnh tun hon vn tin t trong x hi, cng mt lc c ch th kinh t tm thi d tha mt khon vn tin t trong khi cc ch th kinh t khc li c nhu cu b sung vn. Nh vy, tn dng thc hin vic di chuyn cc khon vn tm thi nhn ri n nhng ni pht sinh nhu cu. Do , tn dng l s vn ng ca t bn cho vay

Cu 13 (80): Phn bit s khc nhau gia tn dng thng mi v tn dng ngn hng. Ti sao ni s pht trin ca tn dng ngn hng to iu kin cho tn dng thng mi pht trin Khi nim: Tn dng thng mi l quan h mua bn chu gia cc doanh nghip trc tip sn xut hoc kinh doanh hng ha Tn dng ngn hng l quan h tn dng bng tin gia 1 bn l ngn hng v 1 bn l cc cng ty, doanh nghip, t chc kinh t. Phn bit s khc nhau: Ni dung Tn dng thng mi Tn dng ngn hng L tin i tng tn dng L hng ha Gia cc doanh nghip vi nhau Ngn hng l ngi cho vay Khch hng ca ngn hng l ngi Ch th tn dng i vay Trc tip gia ch n v con n Gin tip gia ngn hng cho vay Tnh cht tn dng v i vay K phiu ngn hng Cng c lu thng K phiu thng mi Ngn, trung v di hn Thi hn tn dng Ngn hn Phc v sn xut, lu thng hng Phc v sn xut, lu thng hng Mc tiu tn dng ha ha, chi tiu, tiu dng S pht trin ca tn dng ngn hng to iu kin cho s pht trin ca tn dng thng mi v: Hn ch ca tn dng thng mi l ch cho vay bng hng ha, v vy tn dng ngn hng to iu kin + Cho doanh nghip mua bn chu vi nhng doanh nghip cha quen bit. + Cung cp vn cho doanh nghip => d dng m rng u t, nng cao cc phng tin k thut, o to ngun nhn lc pht trin mt cch ti a. + Tng tnh thanh khon cho thng phiu qua cc hnh thc chit khu ti chit khu thng phiu => doanh nghip d dng mua bn nhiu hn, pht trin mnh hn. Cu 14 (Cu 81): Phn bit s khc nhau gia tn dng thng mi v tn dng nh nc. Ti sao tn dng thng mi c nhng hn ch khng th no khc phc c. Khi nim: Tn dng thng mi l quan h mua bn chu gia cc doanh nghip trc tip sn xut hoc kinh doanh hng ha Tn dng nh nc l quan h tn dng bng tin hoc hin vt gia nh nc l ngi i vay bng cch pht hnh tri phiu chnh ph v h dn c l ngi cho vay bng cch mua tri phiu chnh ph. Phn bit s khc nhau: Ni dung Tn dng thng mi Tn dng Nh nc L tin v hin vt i tng tn dng L hng ha Gia cc doanh nghip vi nhau Nh nc v h dn c Ch th tn dng Tri phiu chnh ph Cng c lu thng K phiu thng mi Ngn, trung v di hn Thi hn tn dng Ngn hn Mc tiu tn dng Phc v sn xut, lu thng hng ha Phc v chi tiu ca chnh ph Tn dng thng mi c nhng hn ch khng th khc phc c v tn dng thng mi cho vay bng hng ha. + Doanh nghip ch c th cho vay ti a bng s lng hng ha m h sn xut ra. + Cht lng hng ha c th khng ph hp vi nhu cu mong mun ca doanh nghip 8

+ Thi gian sn xut hng ha gia cc doanh nghip c th khng khp nhau trao i mua bn chu. Cu 15 (82): Phn bit s khc nhau gia tn dng ngn hng v tn dng nh nc. Vic m rng tn dng Nh nc b p bi chi, p ng nhu cu chi tiu thng xuyn ca tn dng nh nc c nh hng nh th no n nn kinh t Khi nim: - Tn dng ngn hng l quan h tn dng bng tin gia 1 bn l NHTM v 1 bn l cc cng ty, doanh nghip, t chc kinh t, c nhn, - Tn dng nh nc l quan h tn dng bng tin hoc hin vt gia nh nc l ngi i vay bng cch pht hnh tri phiu chnh ph v h dn c l ngi cho vay bng cch mua tri phiu chnh ph. Phn bit s khc nhau: Ni dung Tn dng Ngn hng Tn dng Nh nc L tin v hin vt i tng tn dng L tin Gia ngn hng v khch hng ca Nh nc v h dn c Ch th tn dng ngn hng Tri phiu chnh ph Cng c lu thng K phiu ngn hng Gin tip gia ngn hng cho vay v Trc tip gia chnh ph v dn Tnh cht tn dng ngi i vay c Phc v sn xut, lu thng hng ha, Phc v chi tiu ca chnh ph Mc tiu tn dng chi tiu, tiu dng Ngn sch nh nc l ton b cc khon thu chi ca nh nc trong d ton c c quan nh nc c thm quyn quyt nh v thc hin trong 1 nm m bo thc hin chc nng, nhim v ca nh nc. Bi chi ngn sch nh nc xy ra khi tng thu ngn sch nh nc nh hn tng chi ngn sch nh nc. Chi thng xuyn ca nh nc bao gm: - Chi s nghip: l cc khon chi cho dch v hot ng x hi phc v nhu cu pht trin kinh t. VD: chi iu tra c bn, chi s nghip giao thng, vn ha x hi, gio dc o to - Chi v khoa hc cng nghip: chi cho mng li nghin cu khoa hc, pht trin cng ngh, chi lng ph cp cho cn b nghin cu khoa hc - Chi qun l nh nc: chi o to, hun luyn, mua sm thit b v kh qun s, chi m bo i sng vt cht tinh thn cho ton dn - Chi cho an ninh trt t x hi: chi o to hun luyn, chi m bo i sng vt cht tinh thn chnh sch v mua sm thit b v kh qun s cho lc lng cng an - Ngoi ra cn c cc khon chi nh tr li tin vay ca chnh ph, chi vin tr, chi tr gi theo chnh sch nh nc. Vic m rng tn dng Nh nc b p bi chi, p ng nhu cu chi tiu thng xuyn ca tn dng nh nc c nh hng n nn kinh t nh sau: - Chnh ph pht hnh tin: bin php ny n gin v d thc hin, khng c trch nhim hon tr v thc hin phn phi li vn u t theo hng c li cho nh nc. Nhng bin php ny s lm tin hng mt cn i dn n xy ra lm pht nhanh. - Nh nc tng thu gim chi: thc hin qu mc, khng tng xng vi mc tng GDP s lm gim tch ly v tiu dng ti cc t chc kinh t v h dn c => gim ng lc pht trin nn kinh t, gim chi qu mc s nh hng xu n s pht trin kinh t chung ca t nc. - Nh nc s dng bin php tit kim chi tiu ph hp, i vay trong ngoi nc b p b chi ngn sch bng cch pht hnh tri phiu chnh ph, s khng lm tng mc tin ca nn kinh t, trnh lm pht, khng tng thu => L bin php hu hiu nht gii quyt tnh trng bi chi v mong mun m rng tn dng ca nh nc. 9

Cu 16 (89): Gii thch mi tng quan gia Li sut chit khu v li sut ti chit khu. Trong thc t, c khi no li sut chit khu li sut ti chit khu hay khng? Lin h thc t cc quy nh v li sut hin nay Vit Nam + Khi nim: Li sut chit khu: L li p dng khi ngn hng cho khch hng vay di hnh thc chit thng phiu hay giy t c gi khc cha n hn thanh ton ca khch hng, tnh bng % trn mnh gi ca giy t c gi v c khu tr ngay Li sut ti chit khu: - Li sut p dng khi NHTW ti cp vn cho cc ngn hng di hnh thc chit khu li thng phiu hay giy t c gi tr ngn hn cha n hn thanh ton ca cac ngn hng. - Tnh bng % trn mnh gi ca giy t c gi v khu tr ngay sau khi NHTW cp tin cho ngn hng + Mi tng quan: V hnh vi ti chiu khu cung cp ngun vn cho cc ngn hng nn thng thng li sut ti chit khu thng nh hn li sut chit khu . + Trong thc t c xy ra trng hp Li sut chit khu Li sut ti chit khu khi cn m rng kh nng tn dng ca cc ngn hng nhm y li lm pht, hay pht cc ngn hng vi phm yu cu thanh ton. + Lin h thc tin cc quy nh v li sut hin nay Vit Nam: Cu 17 (90): Mi tng quan gia li sut danh ngha v li sut thc, t hy trnh by v gii thch hiu ng Fisher. ngha thc tin ca vic nghin cu vn ny l g? + Khi nim a. Li sut danh ngha Li sut danh ngha l li sut tho thun gia ngi i vay v ngi cho vay, p dng theo gi tr danh ngha ca khon vn vay xc nh s li m ngi i vay phi tr cho ngi cho vay. Hay li sut danh ngha l loi li sut cha loi tr t l lm pht. b.Li sut thc Li sut l li sut tnh ra gi hin hnh trn c s iu chnh li theo nhng thay i d tnh v mc gi do lm pht. Hay li sut thc l li sut loi tr t l lm pht. + Mi tng quan gia li sut thc v li sut danh ngha Li sut danh ngha = Li sut thc + T l lm pht d tnh Li sut thc = Li sut danh ngha T l lm pht d tnh + Hiu ng Fisher Iriving Fisher (nh kinh t ln th k XX) nh ngha li sut bng phng trnh Fisher: i = ir + IIe + (ir . IIe) i = ir + IIe hoc ir = i - IIe Nu li sut thc bt bin s pht sinh mt s tng quan trc tip gia li sut danh ngha v t l lm pht d tnh. Nu t l lm pht d tnh tng th li sut danh ngha tng. Vi 1 li sut (danh ngha) cho trc, khi t l lm pht d tnh tng th li sut thc s gim xung. Ngi cho vay b thit hi li ch vt cht m l ra h c hng cung qu cho vay gam ng cung qu cho vay dch sang tri. Ngi vay vn c t la chn do li ch vt cht ca h tng cu qu cho vay tng ng cu qu cho vay dch sang phi. ngha thc tin ca vic nghin cu vn ny - Phn bit li sut thc v li sut danh ngha c ngha quan trng v li sut thc phn nh chi ph thc ca khon vn vay => LST l mt cng c ch bo tt v mun i vay hay cho vay v nhng tc ng i vi ngi dn trn th trng tn dng. 10

- Nu LST cng thp th ngi i vay cng c li v ngi cho vay cng bt li, do s c nhiu mun i vay hn v c t mun cho vay hn. Cu 18 (101): Vit Nam, trong cc loi li sut ngn hng, ngn hng nh nc Vit Nam quy nh nhng li sut no? Thc trng ca vic qun l v iu hnh li sut Vit Nam hin nay? Bin php khc phc? + Vit Nam c 8 loi li sut ngn hng: Li sut bnh qun lin ngn hng, li sut cho vay, li sut tin gi (li sut huy ng), li sut chit khu, li sut ti chit khu, li sut cp vn, li sut ti cp vn, li sut c bn. + Ngn hng Nh nc Vit Nam quy nh li sut lin ngn hng, li sut ti cp vn, li sut ti chit khu, li sut c bn + Thc trng ca vic qun l v iu hnh li sut Vit Nam hin nay: Theo Quyt nh s 16/2008/Q-NHNN ngy 16/5/2008 ca Ngn hng Nh nc v c ch iu hnh li sut c bn bng ng Vit Nam lm cho th trng tin t v th trng li sut n nh, m bo kh nng thanh ton ca NHTM, h thng ngn hng an ton, cng c nim tin cho cc nh u t, doanh nghip v ngi dn i vi h thng ngn hng => n nh kinh t v m. Tuy nhin vn c nhng mt hn ch l d gp ri ro v li sut v thanh khon khi th trng tin t trong v ngoi nc c nhiu bin ng. Do vng trn li sut, cc ngn hng gp t nhiu kh khn khi lch li sut trn c mc sinh li cao nht. + Bin php khc phc: - i mi c ch iu hnh, c ch li sut ngn hng. - i m c ch qun l ca Ngn hng nh nc i vi NHTM v cc t chc tn dng. Cu 19 (104): Th no l thu ngn sch nh nc? S bin ng ca thu ngn sch nh nc chu s tc ng ca nhng nhn t no? + Khi nim: Thu ngn sch nh nc l mt trong nhng hot ng c bn nhm to lp qu tin t ca Nh nc phc v cho vic thc hin cc chc nng ca Nh nc. + S bin ng ca ca thu ngn sch nh nc chu s tc ng ca cc nhn t - Quan trng nht l thc trng kinh t ca mi quc gia, GDP l ch tiu quan trng biu hin th trng nn kinh t, l yu t khch quan quyt nh mc ng vin ngn sch nh nc. - Ngoi ra ngn sch nh nc cn chu s tc ng ca cc yu t nh: t sut doanh li trong nn kinh t, mc trang tri cc khon chi ph ca nh nc, t chc b my thu np v cc phm tr gi tr khc nh gi c, li sut Cu 20 (105): Thu ngn sch nh nc bao gm nhng khon no? Trong khon thu no chim t trng ln quyt nh bn cht ca Ngn sch nh nc? + Khi nim: Thu ngn sch nh nc l mt trong nhng hot ng c bn nhm to lp qu tin t ca Nh nc phc v cho vic thc hin cc chc nng ca Nh nc. + Thu ngn sch nh nc bao gm cc khon sau: - Thu v cc khon mang tnh cht thu Thu: cc khon ng gp bt buc ca cc th nhn v php nhn vo nh nc VD: Thu tiu th c bit, thu gi tr gia tng, thu thu nhp doanh nghip. Cc khon mang tnh cht thu: Ph, l ph Ph: cc khon thu ca ngn sch Nh nc, doa nh nc quy nh nhm b p mt phn chi ph Nh nc u t phc v cho cc t chc, c nhn VD: ph giao thng, cu ph, hc ph trng cng.

11

L ph: l khon thu ngn sch nh nc, do Nh nc quy nh thu i vi cc t chc c nhn c Nh nc phc v cng vic qun l hnh chnh theo yu cu hoc theo quy nh ca php lut VD: L ph trc b, l ph cp giy php hnh ngh, l ph ta n, l ph thi - Cc khon thu khng mang tnh cht thu: Cc khon thu t hot ng kinh t Nh nc, bao gm: Thu li tc t hot ng lin doanh, lin kt, thu c tc Thu vn ca nh nc ti cc c s kinh t Thu hi tin cho vay ca nh nc Thu v s dng vn ngn sch (cn gi l cc khon thu trn vn) Thu t cho thu hoc bn ti nguyn thin nhin Cc khon vay Vay trong nc: pht hnh cng tri quc gia, tri phiu, tn phiu kho bc Nh nc Vay nc ngoi: Vay n gia 2 chnh ph, thng c gn lin vi cc hip nh v hp tc kinh t, thng mi khoa hc k thut, x hi Pht hnh tri phiu chnh ph ra nc ngoi Vay cc t chc ti chnh tin t quc t nh IMF, WB, ADB, AFDB Vay ca NHTW - Vin tr nc ngoi Vin tr khng hon li, thng thng cc khon vin tr khng hon li t cc t chc quc t UNICEF, PAM .. c s dng cho cc mc ch tiu dng Cc khon vay vi li sut u i v thi hn vay di (gi l vin tr hon li) Hnh thc vin tr pht trin chnh thc (ODA) - Cc khon thu khc Thu t hot ng s nghip Thu kt d ngn sch nm trc, cc di sn nh nc c hng Cc khon tin pht Trong cc khon thu, thu chim t trng ln quyt nh bn cht ca ngn sch nh nc v bng cng c hu hiu ny Nh nc c th thc y hay hn ch s tch ly vn ca cc ch th x hi, t gy nh hng ti s pht trin hay km hm nn kinh t, thc hin phn phi li thu nhp gia cc ch th trong x hi, nhm thc hin cng bng x hi. Cu 21 (124): Th no l cn i ngn sch Nh nc? Trong thc t ngn sch Nh nc c thng xuyn cn i khng? + Khi nim: - Ngn sch nh nc l ton b cc khon thu chi ca Nh nc trong d ton c c quan Nh nc c thm quyn quyt nh v thc hin trong mt nm m bo thc hin cc chc nng, nhim v ca Nh nc - Cn i ngn sch nh nc l tng thu ngn sch bng tng chi ngn sch tnh cho nm ngn sch. + Trong thc t ngn sch nh nc khng thng xuyn cn i, c th xy ra 1 trong 3 trng hp sau: - Thng d ngn sch nh nc khi tng thu ngn sch ln hn tng chi ngn sch - Bi chi ngn sch (thm ht ngn sch) khi tng thu ngn sch nh hn tng chi ngn sch - Cn i ngn sch khi tng thu ngn sch bng tng chi ngn sch Cu 22 (125): Khi ngn sch nh nc b bi chi Chnh ph thng s dng cc bin php no cn i ngn sch nh nc. + Khi nim: 12

- Ngn sch nh nc l ton b cc khon thu chi ca Nh nc trong d ton c c quan Nh nc c thm quyn quyt nh v thc hin trong mt nm m bo thc hin cc chc nng, nhim v ca Nh nc Bi chi ngn sch (thm ht ngn sch) khi tng thu ngn sch nh hn tng chi ngn sch + Cc bin php nh nc s dng cn i ngn sch nh nc khi ngn sch nh nc bi chi: - Bin php tng thu gim chi gii quyt bi chi ngn sch: D thc hin nhng nu tng thu qu mc, khng tng xng vi mc tng GDP s lm gim tch ly v tiu dng ti cc h gia nh, lm gim ng lc pht trin kinh t Gim chi qu mc cn thit s nh hng xu n s pht trin kinh t chung ca c nc. - Pht hnh tri phiu chnh ph vay dn c trong nc - Vay Chnh ph nc ngoi, vay ca IMF, WB, ADB, AFDB. - Vay NHTW (Xin tm ng tm thi chnh ph chi tiu) Cu 23 (126): Cc bin php phn u gim bi chi Ngn sch nh nc + Khi nim: Ngn sch nh nc l ton b cc khon thu chi ca Nh nc trong d ton c c quan Nh nc c thm quyn quyt nh v thc hin trong mt nm m bo thc hin cc chc nng, nhim v ca Nh nc Bi chi ngn sch (thm ht ngn sch) khi tng thu ngn sch nh hn tng chi ngn sch + Cc bin php phn u gim bi chi Ngn sch nh nc: - Bin php tng thu gim chi gii quyt bi chi ngn sch: D thc hin nhng nu tng thu qu mc, khng tng xng vi mc tng GDB s lm gim tch ly v tiu dng ti cc h gia nh, lm gim ng lc pht trin kinh t Gim chi qu mc cn thit s nh hng xu n s pht trin kinh t chung ca c nc. - Pht hnh tri phiu chnh ph vay dn c trong nc - Vay Chnh ph nc ngoi, vay ca IMF, WB, ADB, AFDB. - Vay NHTW (Xin tm ng tm thi chnh ph chi tiu) Cu 24 (149): Trnh by mi quan h gia cc chc nng ca NHTM. Trong cc chc nng ca NHTM, chc nng no l chc nng th hin bn cht ca NHTM, chc nng no l chc nng ring c ca NHTM. + Cc chc nng ca NHTM: - Chc nng trung gian tn dng: trung gian tn dng gia cc ch th tm thi tha vn v cc ch th tm thi thiu vn v trung gian tn dng gia NHTW vi nn kinh t - Chc nng trung gian thanh ton: Ngn hng tr tin cho khch hng theo lnh ca ch ti khon v nhp vo ti khon nhng khon tin theo lnh ca h, thc cht l ngn hng va lm th qu va thc hin cc dch v y nhim ca khch hng nh y nhim chi y nhim thu. - Chc nng cng c lu thng: + Mi lin h gia cc chc nng ca NHTM: Cc chc nng ca NHTM c mi quan h cht ch, b sung, h tr nhau: - Chc nng trung gian tn dng l chc nng to c s cho vic thc hin cc chc nng sau. Khi ngn hng thc hin tt chc nng trung gian tn dng s gp phn tng ngun vn tn dng v m rng quy m ngn hng. - Ch khi chc nng trung gian tn dng c thc hin tt th vai tr ca NHTM mi c nng cao hn vi t cch l ngi th qu ca x hi, v trn c s l ngi th qu NHTM thc hin chc nng thanh ton. - T 2 chc nng trung gian v chc nng thanh ton, Ngn hng thc cht ang thc hin chc nng to tin, t vic NHTM va nhn tin gi va cho vay (chc nng trung gian tn dng), sau lm cc dch v thanh ton khng dng tin mt cho khch hng thng qua tin ghi s v cng c thanh ton bin mc tin gi ban u ta 1 ngn hng u tin nhn tin gi thnh 13

mt khon tin ln hn gp nhiu ln khi thc hin cc nghip v tn dng thanh ton qua nhiu ngn hng. - Thng qua chc nng trung gian tn dng, ngn hng s dng s vn huy ng cho vay, s tin cho vay li c khch hng s dng mua hng ha, thanh ton dch v trong khi s d trn ti khon tin gi thanh ton ca khch hng vn c coi l mt b phn ca tin giao dch, c h s dng mua hng ha thanh ton dch v Vi chc nng ny, h thng NHTM thc hin chc nng cng c lu thng, lm tng tng phng tin thanh ton trong nn kinh t, p ng nhu cu thanh ton chi tr ca x hi. NHTM l mt t chc tn dng m hot ng ch yu ca n l kinh doanh tin t. + Chc nng th hin bn cht ca NHTM l chc nng trung gian tn dng v: Bn cht ca NHTM l t chc kinh doanh tin t v mc tiu li nhun li nhun ti a. Qua vic thc hin chc nng trung gian tn dng, ngn hng va i vay va cho vay, ni cch khc l va mua tin va bn tin, phn tin chnh lch gia gi bn v gi mua chnh l b phn ln li nhun ca NHTM + Chc nng trung gian thanh ton l chc nng ring c ca NHTM v ch c NHTM mi va lm th qu li va thc hin cc dch v y nhim ca khch hng, to iu kin cho khch hng trong quan h thanh ton v quan trng hn l to tin cho cc NHTM to tin, gp phn tit kim tin mt trong lu thng dn n tit kim chi ph lu thng tin t li to iu kin thun li cho dch v ngn hng khc pht trin Cu 25 (160): Trong cc chc nng ca NHTW, chc nng no chc nng c bn th hin bn cht ca NHTW? Mi quan h gia cc chc nng ca NHTW? + NHTW l c quan c trch qun l h thng tin t ca quc gia/ vng quc gia/ vng lnh th v chu trch nhim thi hnh chnh sch tin t. + Cc chc nng ca NHTW: - Chc nng c quyn pht hnh tin: Pht hnh tin mt gm tin giy v tin kim loi 2 nguyn tc: Nguyn tc tr kim: NHTW pht hnh tin khi c vng tng ng l m bo Nguyn tc tn dng: NHTW pht hnh tin cho vay cc NHTM NHTW pht hnh tin vo lu thng qua 4 knh Knh ngn sch nh nc Knh NHTM Knh th trng m Knh th trng ngoi hi - Chc nng ngn hng ca cc ngn hng: NHTW qun l cc khon d tr ca cc NHTM gm Tin gi d tr bt buc: l s tin m NHTM phi k gi ti NHTW theo t l phn trm tnh trn tng s tin gi huy ng Tin gi thanh ton: cc NHTM u phi duy tr tin m bo thanh khon Tin gi d tr tha: Pht sinh khi cc NHTM huy ng qu nhiu m khng cho vay ht NHTW s m TK tin gi thanh ton qun l cc khon tin gi trn y ca cc NHTM NHTW cp tn dng cho cc NHTM: Cp tn dng vi t cch l ch n v l ngi cho vay cui cng i vi cc NHTM Cp tn dng c thc hin di nhiu hnh thc nh cho vay trc tip cc NHTM trn c s h s tn dng, ti chiu khu thng phiu v cc giy t c gi ca cc NHTM Cp tn dng vi mc ch nhm cung cp thm nhng phng tin thanh ton cho nn kinh t, tng ngun vn kinh doanh ca NHTM cu cnh cho NHTM khi cn thit NHTW t chc thanh ton gia cc NHTM Bng cch thit lp phng giao hon ti tr s NHTW 14

Cc hnh thc thanh ton: thanh ton b tr, thanh ton tng ln - Chc nng ngn hng ca nh nc: Phn ln cc nc trn th gii, NHTW u thuc s hu ca nh nc NHTW thc hin cc dch v Ngn hng cho Chnh ph. - Chc nng qun l nh nc v tin t v cc hot ng ca ngn hng NHTW thc hin chc nng qun l Nh nc v tin t v cc hot ng Ngn hng thng qua vic Cp hoc thu hi giy php hot ng ca cc NHTM p dng ch ti vi cc NHTM vi phm lut NH Thanh tra, gim st cc NHTM, m bo an ton hot ng ca NHTM v m bo quyn li ca KH gi tin Qun l ngoi hi d tr nh nc nh ch hot ng hoc gii th NH vi phm lut l hoc mt kh nng ti chnh sau khi p dng cc bin php ch ti Quy nh ni dung vi phm hot ng kinh doanh v cc quy ch nghip v m cc NHTM phi tun th - Chc nng c bn th hin bn cht ca NHTW l: Chc nng qun l Nh nc v tin t v hot ng ca cc ngn hng l chc nng quyt nh bn cht ca NHTW ca mt ngn hng pht hnh. Thng qua chc nng ny, NHTW c trch nhim xy dng v thc hin chnh sch tin t quc gia, kim sot hot ng ca ton b h thng ngn hng iu tit, kim sot lng tin trong lu thng, m bo n nh gi tr ng tin, gii quyt cng n vic lm. Vic thc hin chc nng ny khng th tch ri khi cc nghip v ngn hng ca NHTW. - Mi quan h gia cc chc nng 15

Cu 26 (165): Phn bit s khc nhau gia hot ng tn dng ca NHTM vi hot ng tn dng ca NHTW. T nu r s cn thit ca vai tr ngi cho vay cui cng ca NHTW - Hot ng tn dng ca NHTW thc cht l vic NHTW gin tip cung ng vn cho nn kinh t thng qua hnh thc ti cp vn, ti chit khu cho cc giy t c gi tr cho cc NHTM hoc l NHTW tm ng cho Chnh ph chi tiu bng ngun vn pht hnh. Ti cp vn gm cho vay cm c giy t c gi tr, cho vay li theo h s tn dng, cho vay theo i tng ch nh. Chit khu v ti chit khu: l vic chit khu ln u cc giy t c gi tr cha o hn thanh ton theo yu cu ca NHTM, m cc giy t c gi tr ny do NHTM d tr, khng phi l kt qu ca nghip v chit khu cho cc doanh nghip. Cho vay thanh ton nhm khi phc nng lc thanh ton cho cc NHTM, cc t chc ti chnh Bo lnh vn vay nc ngoi cho cc NHTM - Hot ng tn dng ca NHTM ch yu l hot ng cho vay. - S khc bit gia hot ng tn dng ca NHTM vi hot ng tn dng ca NHTW Ni dung HDTD ca NHTW HDTD ca NHTM Mc ch - B sung ngun vn ngn hn cho - Nhm mc ch li nhun chnh ca NHTM Ngn hng - Gi vng s n nh v thc y tng trng kinh t bn vng cng nh iu chnh nhp pht trin kinh t c v quy m v c cu - Vai tr ngi cho vay cui cng ca NHTW ra i trn c s chc nng ti chit khu NHTW ch thc hin vai tr ny khi s v ca NH nh hng n s tn ti v an ton ca h thng Ngn hng. iu ny ht sc quan trng v: + Hot ng ca cc Ngn hng lin quan n hu ht cc ch th kinh t trong x hi nn s sp ca mt ngn hng nh hng n quyn li ca ngi gi tin ng thi n ton h thng. + Ngn hng c mi lin h, ph thuc cht ch ln nhau thng qua lung vn tn dng lun chun v hot ng h thng thanh ton. Ch 1 ngn hng gp trc trc s nh hng n tnh thanh khon ca ton h thng. + S sp ca Ngn hng s gy kh khn cho doanh nghip nht l doanh nghip va v nh v nh hng n s u t, tn ti v pht trin ca Ngn hng, trung gian ti chnh ph thuc vo lng tin ca cng chng vi t cch ngi gi tin. V th ch 1 nguy c nh ca ngn hng cng gy nn s nghi ng c tnh cht lan truyn Do vai tr ngi cho vay cui cng ca NHTW khng ch vc dy mt ngn hng m cn cu cnh cho ton b h thng ngn hng. Cu 27 (174): Trnh by cc ch tiu s dng lm mc tiu trung gian ca chnh sch tin t. Trnh by c ch dn truyn tc ng ca mc tiu trung gian n mc tiu cui cng ca chnh sch tin t + Mc tiu cui cng - n nh gi tr tin t, bo v gi tr i ni ca ng tin trn c s l kim sot lm pht - n nh gi tr i ngoi ca ng tin t: trn c s cn bng cn cn ttqt v n nh t gi hi oi. - Thc y tng trng kinh t trong n nh - To vic lm, gim tht nghip + Mc tiu trung gian l cc ch tiu cn t c trc khi tr thnh mc tiu cui cng + Cc ch tiu s dng lm mc tiu trung gian ca chnh sch tin t: 16

- Tng khi lng tin cung ng M1, M2, M3 - Mc li sut th trng (k c li sut ngn hn, li sut trung v di hn) + C ch dn truyn tc ng ca mc tiu trung gian n mc tiu cui cng ca chnh sch tin t - i vi ch tiu lng tin cung ng : * MS tng => u t tng => GDP tng * MS gim => u t gim => GDP gim - i vi ch tiu li sut : * LS tng => u t gim => GDP gim * LS gim => u t tng => GDP tng Cu 28 (175): Trnh by cc ch tiu s dng lm mc tiu hot ng ca chnh sch tin t. Trnh by c ch dn truyn tc ng ca mc tiu trung gian n mc tiu cui cng ca chnh sch tin t + Mc tiu cui cng - n nh gi tr tin t, bo v gi tr i ni ca ng tin trn c s l kim sot lm pht - n nh gi tr i ngoi ca ng tin t: trn c s cn bng cn cn ttqt v n nh t gi hi oi. - Thc y tng trng kinh t trong n nh - To vic lm, gim tht nghip + Mc tiu trung gian l cc ch tiu cn t c trc khi tr thnh mc tiu cui cng + Mc tiu hot ng l cc ch tiu c phn ng tc thi vi s iu chnh ca cng c chnh sch tin t Tiu chun la chn ch tiu lm mc tiu hot ng - Phi o lng c nhm trnh s suy din thiu chnh xc lm sai lch du hiu ca chnh sch tin t. - Phi c mi quan h trc tip v n nh vi cc cng c ca chnh sch tin t. - C mi quan h cht ch v n nh vi cc mc tiu trung gian c la chn. Cc ch tiu - Li sut lin ngn hng - D tr khng vay - D tr i vay + C ch dn truyn tc ng ca mc tiu trung gian n mc tiu cui cng ca chnh sch tin t - i vi ch tiu lng tin cung ng : * MS tng => u t tng => GDP tng * MS gim => u t gim => GDP gim - i vi ch tiu li sut : * LS tng => u t gim => GDP gim * LS gim => u t tng => GDP tng Cu 29 (189) Vai tr ca ngoi hi trong thanh ton quc t v d tr quc gia. Lin h vi Vit Nam + Ngoi hi l cc phng tin thanh ton s dng trong thanh ton quc t Ngoi hi bao gm ngoi t (tin nc ngoi), vng tiu chun quc t,cc giy t c gi ghi bng ngoi t + Ngoi hi c vai tr quan trng trong thanh ton quc t v d tr quc gia: - Thanh ton quc t: ngoi hi s dng trong cc giao dch thng mi, ch yu s dng cc giy t c gi ghi bng ngoi t, nhiu nht l hi phiu. Ngi ta t s dng v v ngoi t v rt nguy him trong qu trnh vn chuyn v chi ph vn chuyn cao 17

D tr quc gia: ngoi hi c cc nc tch tr, ch mt t vng v ngoi t mnh c trong nc s dng trong k, cn li phn ln ti nc ngoi.

Cu 30 (190): Th no l tin quc gia, th no l tin quc t? ng tin quc gia thc hin c chc nng tin t quc t cn phi thc hin c nhng iu kin c bn g Khi nim: - Tin quc gia l ng tin ca tng quc gia ring bit, l tin t do NHTW ca mt nc ang ph hnh v cho lu hnh trn lnh th quc gia nc mnh - Tin quc t l tin tp th ca cc khu vc hoc t chc kinh t - ti chnh quc t nh ng tin chung Chu u EUR, Quyn rt vn c bit SDR ng tin quc gia thc hin c chc nng tin t quc t cn phi thc hin c nhng iu kin c bn: Phi thc hin c nhng chc nng ca tin quc t: C chc nng tnh ton, chc nng tin t tnh dng, chc nng d tr quc t Cu 31(191): Th no l ngoi t mnh? Ngoi t t do chuyn i ton phn? Th no l ngoi t yu khng c t do chuyn i + Khi nim: - Ngoi t mnh l nhng ng tin quc gia c tim lc kinh t mnh, c sc mua cao v khi l ng tin yt gi, t gi hi oi ca ng tin cao. - Ngoi t t do chuyn i ton phn l nhng ngoi t mnh v c chuyn i hon ton mi ni trn th gii. - Ngoi t yu l nhng ng tin ca quc gia c nn kinh t chm pht trin, thu nhp bnh qun u ngi thp, ng tin ny c sc mua thp v lun c xu hng mt gi. - Ngoi t yu khng c t do chuyn i nhng ngoi t yu mun chuyn i phi c giy php. Cu 32 (200): Cn cn thanh ton quc t thng ri vo nhng trng thi no? Trng thi ca cn cn s nh hng nh th no n t gi hi oi? + Khi nim: Cn cn thanh ton quc t l bng cn i hay bng i chiu gia cc khon thu chi bng ngoi t ca mt nc vi nc ngoi trong mt thi k hay ti mt thi im nht nh. + Cn cn thanh ton quc t thng vo mt trong hai trng thi: - Trng thi b thu hay cn gi l cn cn tanh ton quc t thng d khi tng thu ngoi t ln hn tng chi ngoi t, nc bi thu cn cn thanh ton quc t l ch n ca nc ngoi v c quyn thu vng hoc ngoi t mnh do cc nc con n phi chi tr, kt qu l d tr vng v ngoi t mnh tng. - Trng thi bi chi hay cn gi l cn cn thanh ton quc t d thiu khi tng thu ngoi t nh hn tng chi ngoi t, nc bi chi cn cn thanh ton quc t l con n ca nc bi thu nn phi xut vng hoc ngoi t mnh chi tr cho cc nc ch n, kt qu l d tr vng gim lm cho t gi bin ng. + Trng thi ca cn cn bi thu cn cn thanh ton quc t khng nh hng n t gi. Do khi bi thu cn cn thanh ton quc t th nhu cu v ngoi t vn n nh, ch c ngun cung ngoi t l di do nn t gi khng b bin ng. + Trng thi bi chi cn cn thanh ton quc t th nh hng xu n t gi. Do nc bi chi s phi xut ngoi hi tr n nn nhu cu v ngoi hi ca nc b chi s tng ln, lm cho t gi hi oi bin ng theo hng bt li cho cc nc bi chi cn cn thanh ton quc t

18